Pobierz plik

Transkrypt

Pobierz plik
W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego
Informacja Prasowa
Londyn, Wielka Brytania, 25 stycznia, 2012 r.
Minister Spraw Zagranicznych Kanady złoŜył krótką
wizytę w Londynie Przywódcy Muzułmańskiego DŜamā‘t
Ahmadiyya.
W dniu 24 stycznia br., Kanadyjski Minister Spraw Zagranicznych John
Baird
odwiedził
Światowego
Przywódcę
Muzułmańskiego
DŜamā‘t
Ahmadiyya, Hadhrat Masroor Ahmada w Meczecie Fazl w Londynie. Pan
Gordon Campbell, Wysoki Komisarz Kanady w Wielkiej Brytanii oraz
pozostali członkowie delegacji byli równieŜ obecni na trwającym około
czterdziestu minut spotkaniu.
W trakcie spotkania Minister Spraw Zagranicznych wspomniał o tym, Ŝe
Rząd Kanadyjski uruchomił proces zakładania
,,Biura ds. Wolności
Religijnej’’ oraz pytał o poglądy Jego Ekscelencji dotyczące sposobu w
jakim takie biuro powinno funkcjonować i działać. Odpowiadając, Jego
Ekscelencja wyjaśnił, Ŝe islam naucza, Ŝe kaŜda osoba powinna mieć
wolność, bez obaw o dyskryminację, do otwartego praktykowania swojej
religii. Powiedział, Ŝe niezaleŜnie od przekonań religijnych wszyscy
obywatele powinni Ŝyć razem w duchu jedności, pokoju i tolerancji. To jest
właśnie to, co takie Biuro powinno starać się osiągnąć na całym świecie.
Jego Ekscelencja mówił o prześladowaniach, z jakimi musza zmierzyć się
muzułmanie Ahmadi w wielu krajach, a szczególnie w Pakistanie.
Rozmawiając
prześladowań
o
tamtejszej
religijnych,
sytuacji,
powiedział,
wspólnota
została
Ŝe
abstrahując
pozbawiona
od
równieŜ
podstawowych praw obywatelskich. Jego Ekscelencja powiedział:
,,W Pakistanie odmawia się Ahmadi ich podstawowych praw. Nie
zezwala
się
nam
nazywać
siebie
muzułmanami
lub
uŜywać
podstawowych muzułmańskich określeń. Mam na imię Masroor,
lecz jeśli ktoś zwróci się do mnie w ten sposób w Pakistanie, moŜe
zostać aresztowany i skazany. Takie prawo, prześladujące i
pozbawiające podstawowych praw, powinno zostać zmienione.
Istotnym jest, aby religijne poglądy nie miały wpływu ani nie
kolidowały z polityką rządu.’’
Minister Spraw Zagranicznych powiedział, Ŝe ilekroć słyszy o takich
sprawach jest zawsze bardzo zaniepokojony. To właśnie z powodu
przeciwdziałaniu systematycznemu prześladowaniu, Kanada powołała do
Ŝycia Biuro ds. Wolności Religijnej.
Jego Ekscelencja wykorzystał to spotkanie, aby pochwalić wysiłki Zachodu
w sprawie promowania wolności religijnej, a w szczególności Kanadę.
Wysiłki Rządu Kanady w sprawie promowania integracji i tolerancji
religijnej spowodowały, Ŝe kiedyś Czwarty Khalif Muzułmańskiego DŜamā‘t
Ahmadiyya wyraził nadzieję, iŜ pewnego dnia cały świat upodobni się do
Kanady. W odpowiedzi na to, Minister powiedział, Ŝe jego kraj naprawdę
czerpie korzyści z relatywnie otwartego systemu imigracyjnego.
Jego Ekscelencja wspomniał, Ŝe w trakcie jego ostatniej wizyty w Kanadzie
w 2008 roku, był bardzo wdzięczny Premierowi Stephen Harperowi za
udział w uroczystości otwarcia nowego meczetu w Calgary. Wówczas, Szef
Rządu faktycznie nawet opóźnił swój wylot na międzynarodowy szczyt w
Japonii, tylko po to, aby móc wziąć udział w tym wydarzeniu.
Jego Ekscelencja przekazał równieŜ Panu Ministrowi, Ŝe Koran naucza do
takiego stopnia szacunku do wszystkich religii, Ŝe nakazano muzułmanom
ochronę nie tylko swoich własnych meczetów, lecz wszelkich miejsc
modłów, niezaleŜnie czy są to kościoły, synagogi czy inne świątynie.
Koniec informacji prasowej.
Więcej informacji:
Press Secretary AMJ International: [email protected]