Regulamin - PMDK Otwock

Transkrypt

Regulamin - PMDK Otwock
Regulamin
Konkursu Plastycznego „Ale jajo”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Ale jajo”, zwanego dalej „Konkursem” jest Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, znajdujący się przy ulicy
Poniatowskiego 10, zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu:
1) prezentacja możliwości twórczych wychowanków PMDK w dziedzinie plastyki;
2) wymiana doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
3) zachęcenie młodzieży do kultywowania tradycji zdobienia jajek wielkanocnych
4) popularyzacja twórczości plastycznej wśród młodzieży;
3. Konkurs jest ogłaszany przez nauczycieli PMDK oraz za pośrednictwem strony internetowej:
www.pmdk-otwock.pl.
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników,
reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników
Konkursu.
§2
Przebieg Konkursu
1. Termin zgłaszania prac do udziału w Konkursie upływa 10 marca 2015 roku.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się
13 marca 2015 roku o godz. 17.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.
3. Jury wybrane przez Organizatora dokona oceny prac Uczestników w dniu 11 marca 2015 biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
1) pomysłowość;
2) estetyka wykonania;
3) dobór techniki;
4) zgodność z Regulaminem – prace, które nie spełnią warunków określonych w Regulaminie
nie będą podlegały ocenie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia KATEGORII KONKURSOWYCH po wpłynięciu
prac w zależności od ilości i wieku Uczestników.
5. Jury, w przypadku nie osiągnięcia przez Uczestników odpowiedniego poziomu, zastrzega sobie prawo
do niewyłonienia laureatów wszystkich miejsc w danej kategorii.
1.
2.
3.
4.
§3
Uczestnictwo w Konkursie
W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które uczestniczą w zajęciach plastycznych prowadzonych przez
nauczycieli PMDK (zwane dalej „Uczestnikami”).
Każdy nauczyciel sam dokonuje wstępnej selekcji i składa wybrane prace.
Przedmiotem oceny będą prace przestrzenne w kształcie jaja o dowolnej wielkości zdobione dowolną
techniką.
Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:
1) powinny być zrobione na zajęciach plastycznych PMDK;
2) powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie;
3) ilość prac zgłaszanych przez jednego Uczestnika jest nieograniczona;
4) prace muszą być czytelnie opisane w następujący sposób (mała kartka przyczepiona trwale do
jajka, np. nitką):
a) imię i nazwisko autora;
1
04 marca 2015 r.
b) wiek;
c) imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca.
5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§4
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w postaci rzeczowej.
2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora.
3. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§5
Polityka prywatności
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
2. Zgłoszenie do Konkursu Uczestnika przez nauczyciela jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację wizerunku Uczestnika, jego prac konkursowych oraz jego imienia i nazwiska w publikacjach
dotyczących Konkursu oraz promocji Organizatora (zdjęcia, filmy, relacje prasowe itp.).
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą liczbą
zgłoszeń lub ze względów niezależnych od Organizatora.
2. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2
04 marca 2015 r.

Podobne dokumenty