Sylabus modułu

Transkrypt

Sylabus modułu
Sylabus modułu
Kod modułu: A-G11
Kod ERASMUS/ISCED: 15.3/0414
Nazwa modułu:
Marketing i rynek sztuki
Typ modułu: obowiązkowy
Kierunek: Grafika, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2015
Specjalność: cały kierunek
Jednostka prowadząca: Instytut Sztuk Pięknych
Jednostka, dla której
Instytut Sztuk Pięknych
moduł jest oferowany:
Język wykładowy: • polski
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Liczba godzin - G
Z
E G Z E G Z E
Forma zajęć - Z G Z E G Z E G Z E G Z E G Z E G Z E G Z E G
Punkty ECTS - E
15,0 WY 1,0
Cały moduł
G
E
15,0
1,0
Koordynator modułu: Stępnik, Małgorzata, dr
1.
2.
3.
4.
Opis modułu:
5.
6.
Elementy mechanizmu rynkowego. Determinanty podaży i popytu na rynku sztuki.
Rynek sztuki w odniesieniu do teorii systemow. System akademicki i critic-dealer system.
Działalność domow aukcyjnych w kontekście globalizacji i komercjalizacji sztuki.
Specyfika rynku sztuki w Polsce.
Formy nabywania dzieł sztuki; rynek pierwotny, rynek wtorny, aukcje i targi sztuki.
Gry rynkowe. Strategie marszandow i artystow. Aukcje sztuki; mechanizmy psychologiczne
rekordow cenowych.
7. Sylwetki wybitnych wspołczesnych marszandow, galerzystow i kolekcjonerow.
01W Student, który zaliczył moduł, zna zasady funkcjonowania wolnego mechanizmu
rynkowego, (relacje podaży, popytu i cen na rynku sztuki)
02W identyfikuje najważniejsze postaci współczesnego rynku – wybitnych marszandów,
ekspertów muzealnych i kolekcjonerów
Modułowe efekty
03W potrafi wyjaśnić psychologiczne mechanizmy regulujące zachowania inwestorów
kształcenia:
04U umie planować strategie przyszłej kariery artystycznej, czerpiąc z wiedzy dotyczącej
zachowań obieranych we współczesnym artworldzie
05K potrafi w sposób profesjonalny przedstawiać idee artystyczne na forum społecznym
korzystając z wiedzy dotyczącej rozmaitych form marketingu (marketingu mix) sztuki

Podobne dokumenty