UPOWAŻNIENIE

Transkrypt

UPOWAŻNIENIE
UPOWAśNIENIE
Ja, niŜej podpisany
Imię: .............................................Nazwisko: ............................................................................
Imię ojca: ..................................... PESEL: ...............................................................................
nr dowodu osobistego: ...............................................................................................................
zamieszkała/y: ..............................................................................................................................
upowaŜniam
Panią/Pana
Imię: .............................................Nazwisko: ............................................................................
Imię ojca: ..................................... PESEL: ...............................................................................
nr dowodu osobistego: ...............................................................................................................
zamieszkałą/ego:...........................................................................................................................
do podejmowania wszelkich czynności w moim imieniu w postępowaniu rekrutacyjnym
na studia.
............................................... dnia ....................................
(miejscowość)
.............................................................
podpis kandydata
Potwierdzenie autentyczności podpisu.
............................................... dnia ....................................
(miejscowość)
.............................................................
podpis i pieczęć notariusza

Podobne dokumenty