Informacje na temat produktów

Transkrypt

Informacje na temat produktów
SUFITY
PODWIESZANE
[ Z nami zrealizujesz swoje pomys∏y.]
Informacje na temat
produktów
Canopy
Mineralne
Sufity rastrowe
Metalowe
Drewniane
Sufity do wn´trz o specjalnym zastosowaniu
i-ceilings
Systemy zawieszenia
Kompletna oferta
Canopy
Ultima Canopy . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Infusions Canopy . . . . . . . . . . . . . . .6
Axiom Canopy . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ultima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Cirrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Plain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Ultima Planks . . . . . . . . . . . . . . . .16
Cirrus 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Graphis Puntos, Cuadros . . . . . . . .62
Ultima OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Cirrus Step, Doric, Decade . . . . . . .38
Graphis Linear, Neocubic, Diagonal,
Ultima dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Cirrus Image . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Mix A, Mix B . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Optima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Synonymes . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Mineralne
Contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Perla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Fine Fissured . . . . . . . . . . . . . . . .68
Colortone Fine Fissured . . . . . . . . .68
Perla OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Sahara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Frequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Neeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Sahara Planks . . . . . . . . . . . . . . . .50
Fine Fissured SecondLook, Sektor .72
Neeva w kolorach . . . . . . . . . . . . .30
Sabbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Sahara dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Colortone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Sufity rastrowe
Visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Cellio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Metalowe
Orcal - wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Orcal Board, Tegular, Flush Tegular,
Fastrak i Hook-On . . . . . . . . . . . . .92
Orcal Axal Vector . . . . . . . . . . . . . .84
MicroLook . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Informacje techniczne . . . . . . . . . . .94
Orcal Clip-In . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Orcal Planks . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Drewniane
Madera - wst´p . . . . . . . . . . . . . . .98
Madera MicroLook i Vector . . . . . .100
Madera SL2 . . . . . . . . . . . . . . . .102
Sufity do wn´trz o specjalnym zastosowaniu
Bioguard - wst´p . . . . . . . . . . . . 106
Parafon Hygien . . . . . . . . . . . . . . 110
Mylar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Bioguard Plain, Bioguard Acoustic 108
Ceramaguard . . . . . . . . . . . . . . . 112
Newtone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Opis oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Silhouette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
T35 / Long Span. . . . . . . . . . . . . 132
Axiom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Prelude 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Zawiesia . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Bandraster . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Prelude 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
i-ceilings
CS 1000 & Pro series . . . . . . . . . 120
Systemy zawieszenia
Infusions Canopy
2
3
m
ULTIMA CANOPY
P∏yty Ultima Canopy nadajà
pomieszczeniu indywidualny
i wyjàtkowy wyglàd, pozostajàc przy
tym ∏atwe i szybkie w instalacji. P∏yty
te mogà byç stosowane do renowacji
istniejàcych pomieszczeƒ. Dodatkowo,
do monta˝u p∏yt nie jest konieczne
wykorzystanie specjalistycznych
pł
ca
yty
no
py
ult
im
a
ULTIMA CANOPY
narz´dzi. P∏yty Canopy mo˝na
w ∏atwy sposób montowaç na wielu
wysokoÊciach oraz pod wieloma
kàtami.
Uwaga: P∏yty dost´pne sà równie˝ w wersji
metalowej. Aby otrzymaç wi´cej informacji,
prosimy o kontakt z biurem w Warszawie.
32 мм
170 мм
w wielkoprzestrzennych biurach,
jak w przypadku indywidualnych
stanowisk pracy.
lny
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Kolor
Wykoƒczenie kraw´dzi
Typ kraw´dzi
Ultima Canopy
1905 x 1180 x 32 mm
170 мм
Ultima Canopy jest p∏ytà mineralnà,
wygi´tà fabrycznie w kszta∏t ∏uku
(dost´pna w wersji wypuk∏ej
i wkl´s∏ej). Zastosowanie p∏yty we
wn´trzu umo˝liwia podkreÊlenie jego
indywidualnego charakteru, a tak˝e
mo˝e stanowiç wyraz kreatywnoÊci
projektanta. Cechy te, w po∏àczeniu
z wyjàtkowo wysokim wskaênikiem
poch∏aniania dêwi´ku i odbicia Êwiat∏a,
sprawiajà, ˝e jest to idealny produkt
zarówno do zastosowania
ra
ine
32 мм
Bia∏y
1905 мм
Malowane
Board
Numer referencyjny
PŁYTA WKLĘSŁA
PŁYTA WYPUKŁA
BP62591G
BP62592G
BP62581G
BP62582G
1 sztuka w kartonie
2 sztuki w kartonie
DŁUŻSZE LINKI MONTAŻOWE
160 мм
1180 мм
1220 мм
BP625530
(4) linka o d∏ugoÊci 9,15 m
ELEMENTY MASKUJĄCE
BP7006
Do zastosowania w sytuacji, gdy Ultima Canopy zawieszona
jest poni˝ej istniejàcego sufitu podwieszonego.
(2) Ko∏nierze z zestawami Êrub
(2) Elementy maskujàce (50 mm)
Uwaga: Do monta˝u jednej p∏yty potrzebne sà dwa zestawy akcesoriów.
CZAS POGŁOSU
Przyk∏ad: Ka˝de 2,2 m2 p∏yty Canopy zapewnia 3 Sabiny (m2) poch∏aniania dêwi´ku o wartoÊci 1 kHz (EN ISO 354).
W modelowym holu recepcji, w którym zastosowano sufit z p∏yty gipsowo-kartonowej, podwieszenie 5 p∏yt Ultima Canopy skróci∏o czas pog∏osu o 38%.
6,0
Czas pog∏osu (s)
5,0
4,0
3,0
P∏yta g-k na konstrukcji
2,0
Ultima Canopy
1,0
Średni czas pogłosu Tm Tm [125 - 4000 Hz] = Płyta g-k na konstrukcji 3.66 sek.
0,0
125
250
500
1000
2000
4000
Ultima Canopy 2.26 sek.
Cz´stotliwoÊç Hz
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
앓 90 %
70 % RH
앓 23 kg/szt.
Ultima
4
5
ży
INFUSIONS CANOPY
Wyró˝nij wn´trze - spraw by
przyciàga∏o wzrok albo wr´cz
przeciwnie - stwórz nastrój intymnoÊci.
P∏yty Infusions pozwolà Ci wyraziç
Twojà kreatywnoÊç w zupe∏nie nowym
wymiarze. Dzi´ki prostemu
systemowi zawieszenia na linkach
przytwierdzonych do Êciany lub sufitu,
p∏yty Infusions zdajà si´ przeczyç
prawom grawitacji.
Za pomocà p∏yt Infusions masz
teraz jeszcze wi´cej mo˝liwoÊci, aby
wyraziç siebie. Ca∏a gama materia∏ów,
rozmiarów, kolorów i faktur, a tak˝e
ró˝norodne mo˝liwoÊci rozmieszczenia
i konfiguracji oraz oÊwietlenia p∏yt
Infusions sprawiajà, ˝e sà one
znakomitym narz´dziem zarówno dla
architektów jak i projektantów wn´trz.
ca
wi
Mo˝na je porównaç do
trójwymiarowych klocków, które
pozwolà Ci uwolniç wyobraêni´.
P∏yty Infusions, dost´pne
w d∏ugoÊciach 1525 mm i 1830 mm,
umo˝liwiajà tworzenie stref
o zró˝nicowanych wymiarach,
s∏u˝àcych ró˝norodnym celom - mogà
tworzyç miejsca zapewniajàce chwil´
wytchnienia, lub wygodne miejsce
odpoczynku.
pł
ca
yty
no
py
u
inf
sio
ns
INFUSIONS CANOPY
ZaproÊ
Uwolnij
Infusions Canopy
Wyró˝nij
Zestawy do p∏yt
ZESTAW A – Zestaw podstawowy
Elementy wchodzàce w sk∏ad zestawu:
P∏aska p∏yta Infusions Canopy (1525 x 610 lub 1830 x 610 mm)
Listwy z t∏oczonego aluminium (2 szt. na ka˝dà p∏yt´)
- Linki napinajàce do formowania ∏uków (60° lub 90°)
2 szt. = 2 p∏yty Canopy
1 szt. = 1 p∏yta Canopy
NR REFERENCYJNY ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
NR REFERENCYJNY ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
BP7004A
BP7007
ZESTAW B – Standardowy zestaw do zawieszania p∏yt,
d∏ugoÊç linek 2,4 m
(2) Nakr´tki monta˝owe
(2) Regulatory zaciskowe
(2) Linki do podwieszenia p∏yty
BP7005A
ZESTAW C – Zestaw z d∏u˝szymi linkami do
zawieszania p∏yt
(2) Blokada
(1) Pr´t ∏àczàcy 150 mm
(1) Dystans 75 mm
BP7008
ZESTAW F – Zestaw do monta˝u dwóch p∏yt
do Êciany
Pozwala na wi´ksze opuszczenie p∏yty oraz regulacj´ jej
wysokoÊci na dolnym koƒcu linek.
S∏u˝y do mocowania dwóch p∏yt z∏àczonych ze sobà
bokami do Êciany.
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2) Blokada
(2) Pr´ty ∏àczàce 2-60 mm
(1) Klamra przyÊcienna 75 mm
Nakr´tki monta˝owe
Nak∏adki do nakr´tki monta˝owej
Górne linki (4,8 m)
¸àczniki zaciskowe do dolnego koƒca linki
Regulatory do dolnego koƒca linki
BP7006
ZESTAW D – Elementy maskujàce
Stosowany w przypadku podwieszenia p∏yty Canopy pod ju˝
istniejàcym sufitem podwieszanym.
(2) Nak∏adki gwintowane do ko∏nierzy maskujàcych
(2) Maskowania 50 mm
6
ZESTAW E – Zestaw do ∏àczenia p∏yt
¸àczy 2 p∏yty bokami obok siebie
BP7009
ZESTAW G – Zestaw do mocowania kraw´dzi
jednej p∏yty do Êciany
U˝ywany do zamontowania kraw´dzi p∏yty do Êciany przy
monta˝u jednej bàdê kilku p∏yt.
(1) Blokada
(1) Pr´t ∏àczàcy 60 mm
(1) Klamra przyÊcienna 38 mm
7
ży
INFUSIONS CANOPY
UKŁADY WKLĘSŁE BĄDŹ WYPUKŁE
4
4
KOLOR
NR REFERENCYJNY
PŁYTA
WKLĘSŁA
ca
wi
pł
ca
yty
no
py
u
inf
sio
ns
INFUSIONS CANOPY
PŁYTA
WYPUKŁA
ROZMIAR
LICZBA SZTUK
MATERIAŁ
BP69262
1525 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69261
1525 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69272
1830 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69271
1830 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69382
1525 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69381
1525 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69392
1830 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69391
1830 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
Intellect
Sunset
- P∏yty Infusions Canopy mogà pomóc
w okreÊleniu charakteru wn´trza, podkreÊliç
przestrzeƒ, skupiç si´ na jej fragmencie lub
stworzyç przestrzenne formy sufitu
- Mo˝liwoÊç ∏àczenia ró˝nych wymiarów,
kszta∏tów, faktur i wykoƒczeƒ
- Trwa∏e
- Zmywalne
- Mo˝liwoÊç szorowania (Êcierkà nie
pozostawiajàcà zarysowaƒ)
- Odporne na uderzenia
- Standardowe sk∏adniki pozwalajà na
tworzenie zindywidualizowanych konfiguracji
- Mo˝liwoÊç zastosowania pojedynczo, bàdê
w grupach, u˝ycia kszta∏tów wypuk∏ych, bàdê
wkl´s∏ych, oraz p∏yt o promieniu 60 lub 90 stopni
- Mo˝liwoÊç podwieszenia do sufitu lub Êciany za
pomocà prostego systemu linek
- Wykorzystanie oÊwietlenia zwi´kszy efekt
wizualny
- ¸atwy i szybki monta˝ – bez u˝ycia
specjalistycznych narz´dzi
- ¸atwe w u˝yciu zestawy instalacyjne do p∏yt
zawierajà wszystkie konieczne elementy
monta˝owe
- P∏yt Canopy nie nale˝y montowaç
w konfiguracjach prowadzàcych do zawieszenia
jednych p∏yt ponad drugimi
Typowe zastosowania
Przestrzenie charakteryzujàce si´ du˝à
ekspozycjà lub wymagajàce zaakcentowania
fragmentu powierzchni takie jak:
- Pomieszczenia przeznaczone na organizacj´
imprez i sklepy
- Biura
- Hole wejÊciowe, atria
- Pomieszczenia na planie otwartym
- Lotniska, dworce
- Sale wystawowe.
WYBRANE CECHY WIZUALNE
WYMIARY
P∏yty infusions – Wszystkie kolory
4
Prosta kraw´dê
BP69282
1525 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69281
1525 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69292
1830 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69291
1830 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
Vision
1525 x 610 x 6 mm
1830 x 610 x 6 mm
DANE TECHNICZNE
Materia∏
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
4
Wykoƒczenie powierzchni
G∏adkie
BP69402
1525 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
Ci´˝ar: liczba szt./karton
BP69401
1525 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
Zestaw A
BP69412
1830 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69411
1830 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
1525 x 610
1 szt.
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
2,6 kg
Zestaw B BP7004A – 0,15 kg
Zestaw C BP7005A – 0,20 kg
Zestaw D BP7006 – 0,05 kg
Mist
1830 x 610
1 szt.
2,9 kg
Zestaw E BP7007 – 0,10 kg
Zestaw F BP7008 – 0,20 kg
Zestaw G BP7009 – 0,10 kg
Ci´˝ar pustego kartonu – 2,5 kg
4
System zawieszenia
BP69362
1525 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69361
1525 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69372
1830 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69371
1830 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
Caribbean
W zale˝noÊci od projektu, nale˝y zamówiç akcesoria odpowiadajàce
poszczególnym p∏ytom.
TYP LAMPY
MOC
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
˚arówka halogenowa PAR 30
˚arówka
Promiennik halogenowo-kwarcowy
60
120
500
370 mm
380 mm
600 mm
4
Monta˝ nale˝y przeprowadziç zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi.
8
BP69342
1525 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69341
1525 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69352
1830 x 610 x 6
2
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
BP69351
1830 x 610 x 6
1
Poliw´glan o strukturze kana∏owej
EEA
Euroclass B-s1, d2
Midnight
9
m es
ste awi
sy
z
AXIOM CANOPY
Ju˝ nie musisz wybieraç pomi´dzy
sufitem akustycznym a dekoracyjnym.
Teraz po∏àczenie obu tych czynników
jest mo˝liwe dzi´ki sufitom Axiom
Canopy!
- Axiom Canopy to system
zaprojektowany do tworzenia tzw
„chmurek sufitowych”, z∏o˝onych
z ramy, wewnàtrz której montuje si´
pe∏nowymiarowe p∏yty. Zbudowane
ze standardowych p∏yt sufitowych
i ∏atwych do z∏o˝enia profili
Axiom Canopy i Ultima Vector
i akcesoriów Axiom, systemy Axiom
Canopy sà idealne do wyró˝nienia
i zindywidualizowania miejsca pracy
– recepcji, stanowiska pracy, sali
konferencyjnej - nawet tej jedynie
wyodr´bnionej we wn´trzu na planie
otwartym.
- Zastosowanie sufitu p∏ywajàcego tzw
„chmurki” pomo˝e w polepszeniu
akustyki, zredukowaniu poziomu
ha∏asu w pomieszczeniu, jak równie˝
wp∏ynie na polepszenie poziomu
zrozumienia mowy w danym
obszarze.
- Jest to idealne rozwiàzanie dla
pomieszczeƒ charakteryzujàcych si´
problemami z akustykà.
ze
nia
pł
ca
yty
no
py
ax
iom
AXIOM CANOPY
„CHMURKI” SUFITOWE TWORZONE Z PŁYT AXIOM CANOPY – DANE DOTYCZĄCE POCHŁANIANIA –
w sabinach (Êrednia dla
500, 1k, 2k, 4k Hz)
WYMIAR JEDNOSTKI
1,80 x 1,80 m = 3,24 m2
2,40 x 2,40 m = 5,76 m2
3,00 x 3,00 m = 9,00 m2
2,9
5,1
7,9
Neeva Board 18 mm
4,1
7,4
11,5
Optima 15 mm
3,9
6,9
10,8
Ultima
2,7
4,9
7,6
Orcal z mikroperforacjà z flizelinà akustycznà lub wk∏adem B15
2,3
4,0
6,3
Rodzaj p∏yty
Sabbia
Przebadane zgodnie z normà EN 20354 na wysokoÊci 1000 mm.
Uwaga: Powy˝sze wartoÊci zosta∏y ekstrapolowane z badanej jednostki o wymiarach 8,64 m2
REAKCJA NA OGIEŃ
ZALECENIA TECHNICZNE
P∏yty Axiom Canopy, tak samo jak i inne elementy
architektoniczne umieszczone w p∏aszczyênie sufitu,
mogà blokowaç, bàdê zak∏ócaç przebieg istniejàcych
lub planowanych systemów rozprowadzania wody
w instalacjach przeciwpo˝arowych, lub opóêniç
uruchomienie si´ systemu zraszaczy bàdê systemu
wykrywania po˝aru. Zaleca si´, by projektanci
i monta˝yÊci zasi´gneli opinii specjalisty ds. ochrony
przeciwpo˝arowej w kwestii w∏aÊciwego sposobu
monta˝u w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane sà
systemy wykrywajàce lub gaszàce ogieƒ.
P∏yty Axiom Canopy muszà byç montowane zgodnie
z odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi.
ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POCHODZĄCYCH Z ODZYSKU
- Wszystkie dodatkowe obcià˝enia (jak np. elementy
oÊwietlenia) muszà byç niezale˝nie podwieszone do
stropu.
Axiom Canopy: 40%
Dla p∏yt wype∏niajàcych: w celu uzyskania informacji
prosimy o kontakt z biurem firmy Armstrong
w Warszawie.
- P∏yty Axiom Canopy mo˝na jedynie montowaç w pozycji
horyzontalnej. Nie nale˝y ich stosowaç na zewnàtrz
budynków.
- Monta˝ p∏yt Axiom Canopy powinien byç wykonywany
przez co najmniej 2 osoby.
- Przed rozpocz´ciem monta˝u nale˝y uwa˝nie przeczytaç
instrukcje monta˝owe zawarte w kartonie z zestawem.
- Nale˝y do∏o˝yç staraƒ, aby monta˝ przebiega∏ w czystym
otoczeniu i by∏ bezpieczny.
Axiom Canopy i Ultima Vector
W razie dodatkowych pytaƒ dotyczàcych systemu Axiom Canopy prosimy kontaktowaç si´ z biurem Armstrong w Warszawie (+48) 22 337 86 10.
10
11
U LT I M A
OPTIMA
Ultima
Ultima OP
Ultima dB
Optima
ult
im
ULTIMA
Ultima Vector
a
ULTIMA
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK BE
VECTOR
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette
Prelude XL2/TL 24 mm
5mm
9.5mm
19mm
19mm
8mm
3mm
575
19mm
8mm
6
586
575
6
2
y
593
19
fit
14
- Zwi´kszona odpornoÊç na zadrapania
- Wyjàtkowa trwa∏oÊç i odpornoÊç na
uszkodzenia podczas transportu, monta˝u
i u˝ytkowania
- Znakomite parametry akustyczne
- Elegancki, nowoczesny wyglàd
- Wysoki wspó∏czynnik odbicia
Êwiat∏a ( 90%)
- Wzmocnione kraw´dzie
- Dost´pna równie˝ w du˝ych wymiarach:
d∏ugie p∏yty Planks (patrz str. 16).
su
ne
19
14
10
Ultima jest produktem firmy Armstrong
o wysokiej jakoÊci spe∏niajàcym najwy˝sze
wymagania; ∏àczy znakomite poch∏anianie
dêwi´ku z dêwi´koizolacyjnoÊcià, wysoki
wspó∏czynnik odbicia Êwiat∏a z dobrà
odpornoÊcià na wilgoç i wyjàtkowà
trwa∏oÊcià.
Dodatkowo, posiadajàc bia∏à,
nieperforowanà powierzchni´ Ultima
odpowiada idealnie obecnym trendom we
wzornictwie.
ra
ral
19
ULTIMA
Sufity mineralne
ne
ne
mi
10
mi
lne
593
300 x 1200 x 19 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2733 M . . . . . . . . . . . . . 9964 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 x 500 x 19 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 600 x 19 mm. . . . . . . . . . . 9536 M . . . . . . . . . . . . . 9538 M . . . . . . . . . . . . . 9843 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 M . . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 19 mm. . . . . . . . . . . 9536 D. . . . . . . . . . . . . . 9538 D. . . . . . . . . . . . . . 9843 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
675 x 675 x 19 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2743 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 19 mm. . . . . . . . . . 9537 M . . . . . . . . . . . . . 2734 M . . . . . . . . . . . . . 2735 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 19 mm. . . . . . . . . . 9537 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
NRC 125 250
• Board/Tegular/MicroLook BE
0.70(H)
0.70 0.55 0.50
• Vector
0.70(H)
0.75 0.35 0.40
␣W
EN 20354
& EN 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
500 1000 2000 4000
0.65
0.80
0.90 0.85 ␣ P
0.70
0.90
0.90 0.85 ␣ P
Board/Tegular/MicroLook BE
Dncw = 36 dB
Vector
Dncw = 37 dB
Ultima + 100 mm 20 kg/m3 wkład z waty szklanej na suficie w obu pomieszczeniach
(wkład nie występuje w ofercie firmy Armstrong)
Dncw = 44 dB
EEA
Euroclass A2-s1, d0
(Board, Tegular, MicroLook BE)
Euroclass A2-s2,d0 (Vector)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
CH
6q3 (TA VKF)
N
In 1 (NBK 14)
90%
RUS
95% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
5.2 kg/m2
Ultima
14
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
15
ULTIMA
Planks
Coraz cz´Êciej wymaga si´, aby
w nowoczesnych pomieszczeniach
biurowych uk∏ad sufitu podwieszanego
u∏atwia∏ i umo˝liwia∏ elastyczny podzia∏
wn´trza na segmenty. D∏ugie p∏yty
typu Ultima Planks, zachowujàc
cechy typowe dla Ultimy, spe∏niajà ten
warunek. Nadajà si´ one tak˝e idealnie
do zastosowania w korytarzach.
ne
mi
ral
ne
pla
nk
s
ult
im
a
ULTIMA
ULTIMA PLANKS
BOARD
SL2
K2C2
Ultima Planks SL2
Prelude XL2/TL 24 mm
12mm
9mm
19mm
11.5mm
13mm
A
2mm
17mm
19mm
17mm
9.5mm
19mm
B
26mm
300 x 1500 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9954 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312.5 x 1500 x 19 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9957 D . . . . . . . . . . . . .
300 x 1720 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2732 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2736 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1800 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9955 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312.5 x 1800 x 19 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9958 D . . . . . . . . . . . . .
300 x 2500 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9956 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312.5 x 2500 x 19 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9959 D . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
NRC
125
250
500 1000 2000 4000
0.65(H)
0.65
0.35
0.45
0.60
0.75
0.85 0.90 ␣ p
EN 20354
& EN 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
Board
Dncw = 37 dB
K2C2/SL2
Dncw = 38 dB
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
N
90%
RUS
In 1 (NBK 14)
95% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
5.2 kg/m2
Ultima
16
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
17
ne
mi
ULTIMA OP
Sufity mineralne
Ultima OP (Open Plan – dla pomieszczeƒ
wielkoprzestrzennych) to nowa generacja
mineralnych sufitów podwieszanych,
wykorzystujàca najnowsze technologie firmy
Armstrong. Ta nowa rodzina produktów
zapewnia doskona∏y poziom poch∏aniania
dêwi´ku (wskaênik poch∏aniania dêwi´ku
␣ w = 1,00). W∏aÊciwoÊci te, w po∏àczeniu
z wzorem powierzchni p∏yty Ultima,
tworzà najwy˝szej jakoÊci po∏àczenie
delikatnej faktury, podwy˝szonej trwa∏oÊci
oraz najwy˝szego poziomu poch∏aniania
dêwi´ku.
Ta rodzina produktów, które mo˝na
stosowaç zarówno w biurach typu call
center jak i w kawiarniach, mo˝e odgrywaç
kluczowà rol´ w redukcji niepo˝àdanego
ha∏asu oraz poprawie warunków nauki,
mieszkania i pracy. Co wi´cej, w przypadku
wielu budynków biurowych mo˝liwoÊç
zastosowania podzia∏u przestrzeni
za pomocà Êcianek dzia∏owych jest
ograniczona. W tych przypadkach, produkty
rodziny Ultima OP zapewniajà najwy˝szy
poziom poch∏aniania dêwi´ku oraz odbicia
Êwiat∏a, pomagajàc poprawiç warunki pracy.
ra
lne
s
it
uf
y
ne
mi
ral
ne
i
ult
ma
ULTIMA OP
OP
ULTIMA OP
BOARD
TEGULAR
Ultima OP
Prelude XL2/TL
MICROLOOK BE
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
4.5mm
9.5mm
20mm
20mm
8mm
3mm
20mm
8mm
600 x 600 x 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2860 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2862 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2863 M . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2860 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2862 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2863 D . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2861 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2861 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
␣W
1.00(H)
NRC
0.95
125
0.55
Hz
250
0.85
500 1000 2000 4000
1.00 0.95 1.00 1.00 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 26 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.037 - 0.040 W/mK
90%
95% RH
3.7 kg/m2
Ultima OP
18
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
19
ULTIMA dB
P ł y t y m o d u ł owe i d ł u g i e t y p u P l a n k s
Ultima dB oferuje unikalnà kombinacj´
bardzo wysokiej izolacyjnoÊci
akustycznej wzd∏u˝nej i dobrego
poch∏aniania d˝wi´ku, które zapewniajà
cisz´, komfort i w efekcie wy˝szà
efektywnoÊç w miejscu pracy.
- Jej u˝ycie eliminuje koniecznoÊç
zastosowania w pomieszczeniach
biurowych przegród akustycznych
ponad sufitem podwieszanym
- Jej bia∏a, g∏adka powierzchnia jest
wzmocniona i odporna na zadrapania
- Posiada wysoki wspó∏czynnik odbicia
Êwiat∏a ( 90%)
- Razem z p∏ytami Ultima i Optima,
Ultima dB idealnie nadaje si´ do
zastosowania w pomieszczeniach
o zró˝nicowanych wymaganiach
akustycznych.
ne
mi
ral
ne
d
mo
u
pla
e i
łow
nk
s
i
ult
ma
dB
ULTIMA dB
ULTIMA dB
Ultima dB
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK BE
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette
4.5mm
9.5mm
19mm
19mm
SL2
3mm
8mm
9mm
19mm
11.5mm
8mm
13mm
A
19mm
B
26mm
P∏yty modu∏owe
600 x 600 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . 2038 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2041 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . 2038 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2040 D . . . . . . . . . . . . . . . . .2041 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 19 mm . . . . . . . . . . . . 2039 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 19 mm . . . . . . . . . . . . 2039 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planks
300 x 1200 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1500 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046 M . . . . . . . . . .
300 x 1800 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2047 M . . . . . . . . . .
300 x 2500 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2049 M . . . . . . . . . .
␣W
EN 20354
& EN 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
NRC 125 250
• Board/Tegular/MicroLook BE
0.50(H)
0.50 0.25 0.30
• SL2
0.60(H)
0.55 0.30 0.35
Hz
500 1000 2000 4000
0.45
0.55
0.75
0.80 ␣ P
0.55
0.65
0.75
0.85 ␣ P
Board/Tegular/MicroLook BE
Dncw = 38 dB
SL2
Dncw = 43 dB
EEA
Euroclass A2-s1, d0
HR
B1 (HRN DIN 4102-1)
CH
6q3 (TA VKF)
N
In 1 (NBK 14)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
90%
RUS
95% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1, D1, T1 NPB 244-97
8.3 kg/m2
Ultima dB
20
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
21
op
tim
OPTIMA
Optima Vector
a
OPTIMA
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK
VECTOR
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
9.5mm
15/20/25mm
15/20/25mm
8mm
4.5mm
8mm
15/20/25mm
575
6
586
575
6
2
y
593
22
najbardziej wymagajàcych. Ponadto,
Optima charakteryzuje si´ wysokim
wspó∏czynnikiem odbicia Êwiat∏a i nadaje
si´ do czyszczenia.
Optima oferowana jest tak˝e
z kraw´dzià Vector. Stanowi to idealne
rozwiàzanie w przypadku renowacji
sufitu: p∏yty zawieszone nawet na starym
ruszcie cz´Êciowo zas∏aniajà go, co
powoduje powstanie wra˝enia, ˝e p∏yty
unoszà si´ samodzielnie w powietrzu.
P∏yty Optima dost´pne sà w ró˝nych
wymiarach i z ró˝nymi kraw´dziami.
fit
14
i MicroLook sà dodatkowo wzmocnione
i pomalowane farbà.
Optima zapewnia maksymalne
mo˝liwe poch∏anianie dêwi´ku ␣w =1.
Dzi´ki temu jest idealnym produktem
do takich pomieszczeƒ, jak: biura
wielkoprzestrzenne, kawiarnie
i restauracje oraz wszystkie inne miejsca,
w których u˝ytkowaniu przeszkadza
nadmierny ha∏as.
Jej g∏adka, bia∏a powierzchnia, podobna
do powierzchni p∏yt Ultima (patrz str. 34)
czyni ten sufit idealnà propozycjà dla
su
ne
22
14
10
Optima jest p∏ytà z mi´kkiej we∏ny
szklanej. Cienki welon z transparentnego
akustycznie w∏ókna szklanego, którym
jest oklejona, pokryty jest specjalnà
bia∏à farbà, dzi´ki czemu powierzchnia
p∏yty jest bia∏a i bardzo odporna na
uszkodzenia. Kraw´dzie p∏yty typu
Board sà pokryte warstwà farby, aby
uniemo˝liwiç uwalnianie w∏ókien. Aby
zapewniç du˝à wytrzyma∏oÊç p∏yt na
uszkodzenia mechaniczne, tylna cz´Êç
ka˝dej z nich pokryta jest warstwà
szklanej flizeliny, a kraw´dzie typu Tegular
ra
ral
22
OPTIMA
Sufity mineralne
ne
ne
mi
10
mi
lne
593
Optima 15 mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . 2327 M . . . . . . . . . . . . . .2329 M . . . . . . . . . . . . . 2331 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . 2328 M . . . . . . . . . . . . . .2330 M . . . . . . . . . . . . . 2332 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optima 20 mm
600 x 600 x 20 mm . . . . . . . . . . . 2335 M . . . . . . . . . . . . . .2349 M . . . . . . . . . . . . . 2363 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 20 mm . . . . . . . . . . 2336 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1800 x 20 mm . . . . . . . . . . 2337 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1200 x 1200 x 20 mm . . . . . . . . . 2338 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1720 x 20 mm . . . . . . . . . . 2339 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1800 x 20 mm . . . . . . . . . . 2340 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optima 22 mm
600 x 600 x 22 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2387 M . . . . . . . . . . . . . . .
Optima 25 mm
600 x 600 x 25 mm . . . . . . . . . . . 2379 M . . . . . . . . . . . . . .2381 M . . . . . . . . . . . . . 2383 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 25 mm . . . . . . . . . . 2380 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
NRC
125
250
500 1000 2000 4000
• Board/Tegular/MicroLook 15 mm
EN 20354
& EN 11654
0.90
0.90
0.35
0.75
1.00
0.80
0.90 0.95 ␣ P
1.00
0.85
1.00 1.00 ␣ P
• Board/Tegular/MicroLook 20 mm
0.95
0.95
0.40
0.80
• Board/Tegular/MicroLook 25 mm
1.00
1.00
0.50
0.85
1.00
0.95
1.00 1.00 ␣ P
0.35
0.80
1.00
0.90
1.00 1.00 ␣ P
• Vector 22 mm
0.95
EEA
85%
0.95
Euroclass A2-s1, d0
RUS
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V2, D1, T1 NPB 244-97
95% RH
15 mm:
20 mm:
22 mm:
25 mm:
1.8 kg/m2
2.3 kg/m2
2.9 kg/m2
2.8 kg/m2
Optima
22
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
23
PERLA
N E E VA
Perla
Perla OP
Neeva
Neeva w kolorach
PERLA
Sufity mineralne
Perla jest nowym, nieperforowanym sufitem
firmy Armstrong. Ten najwy˝szej klasy
produkt zapewnia po∏àczenie dobrego
poch∏aniania dêwi´ku ze znakomità
dêwi´koizolacyjnoÊcià, co sprawia, ˝e
nadaje si´ on idealnie do wspó∏czesnych
wn´trz, b´dàcych miejscami pracy lub
nauki. Rodzina tych p∏yt sufitowych
obejmuje ca∏y wachlarz kraw´dzi
poddanych specjalnej obróbce dla
zwi´kszenia trwa∏oÊci produktu.
mi
ne
ra
lne
su
fit
y
ne
mi
ral
ne
pe
PERLA
rla
PERLA
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK BE
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Perla Board
4.5mm
9.5mm
17mm
17mm
8mm
3mm
17mm
8mm
600 x 600 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2801 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2803 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2804 M . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2801 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2803 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2804 D . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2802 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .2802 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.65
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.65 0.45 0.40 0.60 0.80 0.85 0.75 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 35 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
RUS
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
90%
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V2, D1, T1 NPB 244-97
95% RH
4.5 kg/m2
Perla
26
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
27
PERLA OP
Sufity mineralne
Przy produkcji sufitu Perla OP (Open Plan
– dla pomieszczeƒ wielkoprzestrzennych)
wykorzystano technologi´ najnowszej
generacji firmy Armstrong zapewniajàcà
znakomity poziom poch∏aniania dêwi´ku
(␣w = 0,95). P∏yty te charakteryzujà si´ te˝
nowà, g∏adkà fakturà powierzchni. Ta grupa
produktów nadaje si´ idealnie do du˝ych
wn´trz, dla których ograniczenie ha∏asu ma
du˝e znaczenie.
mi
ne
ne
ral
su
i
y m
fit
ne
ral
ne
pe
rla
PERLA OP
OP
PERLA OP
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK BE
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Perla OP
4.5mm
9.5mm
18mm
18mm
8mm
3mm
18mm
8mm
600 x 600 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2880 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2882 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2883 M . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2880 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2882 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2883 D . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2881 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2881 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
␣W
0.95
NRC
0.90
125
0.50
Hz
250
0.85
500 1000 2000 4000
0.95 0.90 1.00 1.00 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 25 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.036 - 0.039 W/mK
90%
95% RH
3.3 kg/m2
Perla OP
28
2_MINERAL_A.indd 28-29
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
29
22/08/07 11:52:40
mi
NEEVA
Sufity mineralne
Neeva jest sufitem z mi´kkiej we∏ny
mineralnej, pokrytej akustycznym
welonem z w∏ókna szklanego
pomalowanym bia∏à farbà. Produkt
ten dost´pny jest równie˝ w oÊmiu
modnych kolorach. Aby uniemo˝liwiç pylenie, kraw´dzie p∏yty typu
Board zabezpieczone sà warstwà
farby. P∏yty z kraw´dziami Tegular
i MicroLook, dzi´ki swojej wi´kszej
g´stoÊci i dodatkowej warstwie
farby ochronnej, charakteryzujà si´
du˝à odpornoÊcià na uszkodzenia
mechaniczne. Dodatkowo, ty∏
ka˝dej p∏yty pokryty jest flizelinà
z we∏ny szklanej, co jeszcze bardziej
wzmacnia p∏yt´. Neeva mo˝e osiàgnàç
maksymalne mo˝liwe poch∏anianie
dêwi´ku ␣w = 1. Szeroka oferta
zawierajàca ró˝ne kombinacje
wymiarów i kraw´dzi zapewnia du˝e
mo˝liwoÊci projektowe.
ne
ra
lne
su
fit
y
ne
mi
ral
ne
ne
ev
a
NEEVA
P∏yta Neeva Board w gruboÊci
25 mm mo˝e byç produkowana
w du˝ych wymiarach, o d∏ugoÊci
dochodzàcej nawet do 2500 mm.
<_ 20%
NEEVA
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Neeva Tegular
9.5mm
18mm
15/18mm
8mm
Black (BK)
Cement (CG)
Navy (NY)
Metal (MT)
4.5mm
18mm
8mm
Neeva 15 mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2692 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neeva 18 mm
600 x 600 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2404 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2423 M . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2404 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2405 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2415 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2424 M . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .2405 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1200 x 1200 x 18 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . 2406 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1800 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2407 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1800 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2408 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neeva w kolorach 15 mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neeva w kolorach 18 mm
625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2404 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .2405 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neeva w kolorach: Black-czarny (BK), Navy-granatowy (NY), Metal (MT), Cement (CG), Perl-per∏owy (PF), Carrara (CA), Amber-bursztynowy (AB),
Jade-jadeitowy (JA)
Hz
␣W
Carrara (CA)
Amber (AB)
Perl (PF)
Jade (JA)
EN 20354
& EN 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
NRC 125 250 500 1000
• Neeva Board 15 mm
1.00 0.95 0.40 0.90 1.00 0.90
• Neeva Board 18 mm
0.95 0.90 0.40 0.85 1.00 0.90
• Neeva Tegular, MicroLook 18 mm
0.90 0.85 0.40 0.75 0.85 0.85
2000 4000
1.00 1.00 ␣ P
1.00 0.95 ␣ P
0.95 0.95 ␣ P
Neeva Board 18
Dncw = 24 dB
Neeva Tegular, MicroLook 18 mm
Dncw = 27 dB
EEA
Euroclass A1 (bia∏a i w kolorach)
EEA
Euroclass A2-S2, d0 (Metal)
␭ = 0.037 W/mK (Board 15 mm)
␭ = 0.036 W/mK (Board 18 mm)
␭ = 0.039 W/mK (Tegular & MicroLook 18 mm)
RUS
85% (bia∏e)
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V2, D1, T1 NPB 244-97
95% RH
Board (15 mm) 1.20 kg/m2
Board (18 mm) 1.26 kg/m2
Tegular & MicroLook (18 mm) 2.52 kg/m2
Neeva
30
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
31
CIRRUS
Cirrus
Cirrus 75
Cirrus
Step, Doric, Decade
Cirrus
Image
Synonymes
Contrast
CIRRUS
Sufity mineralne
mi
ne
ra
lne
su
fit
ne
mi
y
ral
ne
cir
ru
s
CIRRUS
P∏yty Cirrus posiadajà powierzchni´
o delikatnej, prawie g∏adkiej, modnej
fakturze zapewniajàcej dobre
w∏aÊciwoÊci akustyczne. Dost´pne
sà z ró˝nymi typami kraw´dzi
dostosowanymi m. in. do u˝ycia
z rusztami dekoracyjnymi.
CIRRUS
BOARD
Cirrus MicroLook
TEGULAR
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
MICROLOOK BE
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette
15mm
8mm 15mm
3mm
8mm
Prelude XL2/TL 15 mm
5mm
5mm
9.5mm
MICROLOOK
15mm
8mm
15mm
600 x 600 x 15 mm. . . . . . . . . . . . . 9619 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9620 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9622 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9621 M . . . . . . . . .
625 x 625 x 15 mm. . . . . . . . . . . . . .9619 D . . . . . . . . . . . . . . . . . 9620 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9621 D . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.55(H)
NRC
0.50
125
0.35
250
0.40
500 1000 2000 4000
0.45 0.55 0.60 0.70 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
N
85%
RUS
In 1 (NBK 14)
95% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
4.0 kg/m2
Cirrus
34
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
35
CIRRUS 75
Sufity mineralne
Cirrus 75 posiada powierzchni´
poch∏aniajàcà dêwi´k w wysokim
stopniu, o delikatnej, prawie g∏adkiej,
modnej fakturze.
Mikroperforacja p∏yt jest prawie
niewidoczna po ich zamontowaniu.
Dla zapewnienia prawid∏owej instalacji
prosimy zwróciç uwag´ na strza∏ki
znajdujàce si´ na tylnej stronie p∏yt
Cirrus 75.
mi
ne
ra
lne
su
fit
ne
mi
y
ral
ne
cir
ru
5
s 7
CIRRUS 75
CIRRUS 75
TEGULAR
Cirrus 75
Prelude XL2/TL 24 mm
10mm
22mm
8mm
600 x 600 x 22 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9290 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.70(H)
NRC
0.75
125
0.40
250
0.40
500 1000 2000 4000
0.70 0.90 1.00 1.00 ␣ P
EN 3597
Dncw = 38 dB
EN 3604
EEA
Euroclass A2-s2, d0
CH
5.3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
RUS
85%
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
95% RH
6.5 kg/m2
Cirrus 75
36
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
37
mi
CIRRUS
P ł y t y d e ko r a cy j n e
Wybór ozdobnych kraw´dzi p∏yt
Cirrus stwarza mo˝liwoÊç ∏agodnego
przejÊcia mi´dzy p∏ytami sufitu
a systemem zawieszenia. P∏yty
Step, Doric i Decade, zarówno jako
klasyczny jak i nowoczesny element
architektoniczny, dajà mo˝liwoÊç
zestawiania rozmaitych wzorów.
ne
ra
lne
pły
ty
d
o
ek
rac
yjn
e
cir
ru
s
CIRRUS
Step, Doric, Decade
Schodkowa kraw´dê pozwala
instalowaç p∏yty Step na konstrukcji
widocznej 15 mm jak i 24 mm, sà wi´c
produktem szczególnie polecanym
w przypadku renowacji.
CIRRUS
Step
Doric
Decade
MICROLOOK/TEGULAR
MICROLOOK
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 15 mm - Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Cirrus Step
16mm
6mm
5mm
4.5mm
4.5mm
8mm
15mm
15mm
2.5mm
2.5mm
2.5mm
11mm
6.5mm
1.5mm
4.5mm
8mm
15mm
1.5mm
13mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9293 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8850 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8830 M . . . . . . . . . .
625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9293 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.55(H)
NRC
0.55
125
0.45
250
0.40
500 1000 2000 4000
0.45 0.60 0.75 0.75 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Step
Dncw = 36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
Decade
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
N
80%
RUS
In 1 (NBK 14)
70% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
4 kg/m2
Doric
38
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
39
CIRRUS
P ł y t y d e ko r a cy j n e
mi
ne
ra
lne
pły
ty
d
o
ek
rac
yjn
e
cir
ru
s
CIRRUS
Image
Ten geometryczny wzór pozwala
projektantowi ∏atwo zintegrowaç
instalowane urzàdzenia ze wzorem
sufitu oraz wkomponowaç system
zawieszenia w ogólny rysunek sufitu.
CIRRUS IMAGE
15mm
51.6mm
Cirrus Image
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 15 mm
15mm
4.7mm
52mm
15mm
5mm
6.5mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8406 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.55(H)
NRC
0.55
125
0.35
250
0.40
500 1000 2000 4000
0.45 0.60 0.75 0.85 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
N
70%
RUS
In 1 (NBK 14)
70% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
4 kg/m2
Cirrus Image
40
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
41
SYNONYMES
P ł y t y d e ko r a cy j n e
ne
mi
ra
lne
t
pły
y d
o
ek
rac
yjn
e
n
sy
on
ym
es
SYNONYMES
Ribbon, Melody
P∏yty Ribbon i Melody z fakturà Cirrus
umo˝liwiajà tworzenie dekoracyjnych
sufitów zgodnych z oczekiwaniami
projektanta.
Z ka˝dym z wymienionych wzorów
mo˝na ∏àczyç g∏adkà p∏yt´
uzupe∏niajàcà Synonymes Plain.
SYNONYMES
RIBBON
A
PLAIN
B
C
MELODY
D
Synonymes Ribbon
MICROLOOK
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
4.5 mm
8mm
MICROLOOK
4.5 mm
15mm
8mm
15mm
Prelude XL2/TL 15 mm
4.5 mm
8mm
15mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . .2022 M . . . . . . 2023 M. . . . . . . . 2024 M . . . . . 2025 M . . . . . . . 2034 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2021 M. . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.55(H)
NRC
0.50
125
0.35
250
0.40
500 1000 2000 4000
0.45 0.55 0.60 0.70 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
Ribbon
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
RUS
80%
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
70% RH
4 kg/m2
Melody
42
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
43
CONTRAST
P ł y t y d e ko r a cy j n e
mi
ne
ra
lne
pły
ty
d
o
ek
rac
yjn
e
co
nt
ras
t
CONTRAST
Circ les, Squares, Linear
P∏yty Contrast Circles, Squares
i Linear posiadajàce delikatne wzory
geometryczne sà szczególnie polecane
do pomieszczeƒ wymagajàcych
dobrego poch∏aniania dêwieku
i jednoczeÊnie wysokich walorów
dekoracyjnych.
CONTRAST
Circles
Squares
Linear
6mm Ø
16.5mm
15mm
40mm
39.5mm
Contrast Circles
MICROLOOK
MICROLOOK
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
4.5 mm
4.5 mm
8mm
15mm
8mm
4.5 mm
15mm
8mm
15mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 9902 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9903 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9904 M. . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.55
NRC
0.50
125
0.40
250
0.40
500 1000 2000 4000
0.45 0.55 0.60 0.65 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Circles
Dncw = 36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
Squares
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
N
80%
RUS
In 1 (NBK 14)
95% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
4 kg/m2
Linear
44
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
45
DUNE
Sahara
Sabbia
Sahara dB
Colortone
SAHARA
Sufity mineralne
P∏yta Sahara charakteryzuje si´ g∏adkà,
piaskowà powierzchnià o delikatnej
perforacji. Dost´pna jest w wielu
ró˝nych kombinacjach wymiarów
i kraw´dzi. P∏yty nale˝àce do rodziny
sufitów Dune (Feria, Sahara, Sabbia)
umo˝liwià znalezienie idealnego
rozwiàzania w zale˝noÊci od
wymagaƒ technicznych. Obok innych
charakterystycznych dla grupy Prima
cech, nowa Sahara zapewnia jeszcze
lepsze poch∏anianie dêwi´ku i wi´kszà
trwa∏oÊç.
mi
ne
ra
lne
su
fit
y
ne
mi
ral
ne
sa
SAHARA
ha
ra
SAHARA
BOARD
Sahara Tegular
TEGULAR
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette
5mm
9.5mm
15mm
MICROLOOK BE
8mm 15mm
8mm
5mm
15mm
3mm
8mm
15mm
Sahara
600 x 600 x 15 mm. . . . . . . . . . . . . 2516 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2519 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2524 M . . . . . . . . .
625 x 625 x 15 mm. . . . . . . . . . . . . .2516 D . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2519 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm. . . . . . . . . . . . 2517 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2522 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2731 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 15 mm. . . . . . . . . . . . .2517 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sahara nieperforowana
600 x 600 x 15 mm. . . . . . . . . . . . . 2610 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2612 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2613 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 15 mm. . . . . . . . . . . . . .2610 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm. . . . . . . . . . . . 2611 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 15 mm. . . . . . . . . . . . .2611 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Sahara Board/Tegular/MicroLook/MicroLook BE
0.60
0.55 0.50 0.45 0.60 0.65 0.60 0.50 ␣ P
• Sahara nieperforowana Board/Tegular/MicroLook
0.10(L)
0.15 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 ␣ P
␣W
EN 20354
& EN 11654
Sahara Board/Tegular/MicroLook/MicroLook BE
Dncw = 34 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
Sahara
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
Sahara
nieperforowana
48
85%
95% RH
3.9 kg/m2
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
49
mi
SAHARA
Planks
Systemy d∏ugich p∏yt typu Planks firmy
Armstrong pozwalajà na integracj´
sufitu podwieszanego z modu∏ami
budynku, zaÊ w po∏àczeniu z kraw´dzià
SL2 umo˝liwiajà zachowanie pe∏nego
dost´pu do przestrzeni ponadsufitowej,
minimalizujàc jednoczeÊnie iloÊç
widocznej konstrukcji. ¸àczàc
znakomite w∏aÊciwoÊci poch∏aniania
dêwi´ku z doskona∏ymi w∏aÊciwoÊciami
t∏umiàcymi, rodzina produktów Sahara
planks dost´pna jest w ca∏ej gamie
ne
ra
lne
su
fit
y
ne
mi
ral
ne
sa
ha
ra
SAHARA
wymiarów, co stanowi odpowiedê na
zró˝nicowane wymagania stawiane
przez nowoczesne budynki biurowe.
P∏yty Sahara planks sà tak˝e
rozwiàzaniem dla korytarzy, poniewa˝
ich zró˝nicowane d∏ugoÊci mogà
byç odpowiedzià na zmieniajàcà si´
szerokoÊç korytarzy, zapewniajàc
jednoczeÊnie ∏atwy dost´p oraz wysoki
poziom odbicia Êwiat∏a i poch∏aniania
dêwi´ku.
SAHARA PLANKS
BOARD
TEGULAR P2
SL2
K2C2
Sahara SL2
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
12mm
9.5mm
9mm
17mm
17m
M=6.5mm
D =7.5mm
11.5mm
13mm
A
17mm
9.5mm
17mm
B
26mm
300 x 1500 x 17 mm. . . . . . . . . . . . 2315 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2310 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312,5 x 1500 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2545 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2313 D . . . . . . . . .
300 x 1800 x 17 mm. . . . . . . . . . . . 2316 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2312 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312,5 x 1800 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2546 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2314 D . . . . . . . . .
300 x 2500 x 17 mm. . . . . . . . . . . . 2317 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312,5 x 2500 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2547 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2548 D . . . . . . . . .
300 x 1720 x 17 mm. . . . . . . . . . . . 2728 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2311 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.60
NRC
0.55
125
0.50
250
0.45
500 1000 2000
0.60 0.65 0.60
4000
0.50 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
Board/Tegular P2
Dncw = 34 dB
SL2/K2C2
Dncw = 39 dB
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
85%
95% RH
4.5 kg/m2
(17 mm)
Sahara
50
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
51
mi
SABBIA
Sufity mineralne
Szko∏y i uczelnie potrzebujà sufitów
o bardzo wysokich parametrach
akustycznych: poch∏anianiu dêwi´ku
i izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej.
Sabbia spe∏nia oba te wymagania
zapewniajàc jednoczeÊnie: dobrà
s∏yszalnoÊç i wyeliminowanie ha∏asu
dobiegajàcego z sàsiednich
pomieszczeƒ. P∏yta Sabbia o bia∏ej,
g∏adkiej fukturze gwarantuje dobre
ne
ra
lne
su
fit
ne
mi
y
ral
ne
sa
bb
ia
SABBIA
odbicie Êwiat∏a i estetyczny wyglàd
pomieszczenia. W efekcie,
pozwala to stworzyç komfortowe
warunki nauki.
SABBIA
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Sabbia MicroLook
9.5mm
18mm
18mm
4.5mm
18mm
8mm
M=6.5mm
D =7.5mm
600 x 600 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2103 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2260 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2261 M . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2103 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2260 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2261 D . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2104 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2104 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.65
NRC
0.65
125
0.50
250
0.55
EN 20354
& EN 11654
500 1000 2000
0.75 0.75 0.70
4000
0.45 ␣ P
Dncw = 35 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
85%
95% RH
4.16 kg/m2
Sabbia
52
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
53
ne
mi
SAHARA dB
Sufity mineralne
Rodzina produktów Sahara dB oferuje
znakomite w∏aÊciwoÊci t∏umiàce
(redukcj´ poziomu dêwi´ku) oraz
dobry poziom poch∏aniania dêwi´ku.
Produkty tej rodziny mogà tak˝e
wyeliminowaç potrzeb´ u˝ycia barier
dêwi´kowych, je˝eli zastosowane
sà w biurach na planie zamkni´tym.
Produkty Sahara dB mo˝na stosowaç
ra
lne
s
it
uf
ne
mi
y
ral
ne
h
sa
ara
dB
SAHARA dB
wraz z tradycyjnymi produktami Sahara,
precyzyjnie dopasowujàc w∏aÊciwoÊci
akustyczne gotowego rozwiàzania
do potrzeb akustycznych danego
wn´trza – a wszystko to z u˝yciem tego
samego, klasycznego sufitu o delikatnej
fakturze.
SAHARA dB
BOARD
TEGULAR
Sahara dB Tegular
Prelude XL2/TL 24 mm
MICROLOOK BE
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette
4.5mm
9.5mm
19mm
19mm
8mm
3mm
19mm
8mm
600 x 600 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2990 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2992 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2994 M . . . . . . . . . . . .
␣W
0.50
NRC
0.50
125
0.30
250
0.35
Hz
500 1000 2000 4000
0.45 0.55 0.55 0.40 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 39 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
RUS
85%
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1, D1, T1 NPB 244-97
95% RH
8.3 kg/m2
Sahara dB
54
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
55
COLORTONE
P ł y t y d e ko r a cy j n e
ne
mi
ra
lne
t
pły
y d
o
ek
rac
yjn
e
lo
co
r to
ne
COLORTONE
Wszystkie sufity Armstrong dost´pne
sà w kolorze bia∏ym. Dla projektantów
i odbiorców, którzy zainteresowani
sà sufitami kolorowymi proponujemy
dodatkowy wybór barw rozszerzajàcy
mo˝liwoÊci projektowe: Colortone.
Wybór kolorów proponujemy dla p∏yt
Sahara i Neeva (patrz str. 30).
COLORTONE
OPAL (OL)
CARRARA (CA)
PLATINUM (PN)
TOLEDO (TO)
BLUE MOUNTAIN (BT)
Board
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . 9095 MOL . . . . . . . . . . . 9095 MCA . . . . . . . . . . 9095 MPN . . . . . . . . . . . 9095 MTO. . . . . . . . . . 9095 MBT . . . . . . .
Colortone
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . 9090 MOL . . . . . . . . . . . 9090 MCA . . . . . . . . . . 9090 MPN . . . . . . . . . . . 9090 MTO. . . . . . . . . . 9090 MBT . . . . . . .
Tegular
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . 9163 MOL . . . . . . . . . . . 9163 MCA . . . . . . . . . . 9163 MPN . . . . . . . . . . . 9163 MTO . . . . . . . . . 9163 MB . . . . . . .
MicroLook
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . 9113 MOL . . . . . . . . . . . 9113 MCA . . . . . . . . . . 9113 MPN . . . . . . . . . . . 9113 MTO . . . . . . . . . 9113 MBT . . . . . . .
Dost´pne kolory: Opal (OL), Carrara (CA), Platinium (PN), Toledo (TO), Blue Mountain (BT).
Opal (OL)
Hz
␣W
0.55
NRC
0.55
125
0.40
250
0.40
500 1000 2000
0.50 0.60 0.55
4000
0.45 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Carrara (CA)
Dncw = 35 dB
Platinum (PN)
EN 20140-9
& EN 717-1
Uwaga: ruszty Trulok Prelude sà dost´pne w nast´pujàcych kolorach: Opal (OL), Carrara (CA), Platinum (PN), Czarny (BK), Czerwony (RD), Niebieski (BE), Zielony (GN), KoÊç S∏oniowa
(IY), Szary RAL9006 (SG), Mosiàdz (BS), Chrom (CE), Bràzowy (BN), Bia∏y RAL 9010 (WR).
Toledo (TO)
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
RUS
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1, D1, T1 NPB 244-97
95% RH
UA
Trudno zapalny
(4.3 GOST 12.1.044.89)
3.9 kg/m2
Blue Mountain (BT)
56
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
57
PLAIN
Plain
Graphis
Puntos, Cuadros
Graphis
Linear, Neocubic, Diagonal, Mix A, Mix B
PLAIN
Sufity mineralne
mi
ne
ra
lne
su
fit
ne
mi
y
ral
ne
pla
in
G∏adka, bia∏a powierzchnia
p∏yty Plain zapewnia wysoki
wspó∏czynnik odbicia Êwiat∏a,
co w pomieszczeniach
z oÊwietleniem górnym lub
poÊrednim umo˝liwia obni˝enie
kosztów i popraw´ ogólnego komfortu.
PLAIN
<_ 20%
PLAIN
Plain Tegular
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette
9.5mm
4.5 mm
15mm
15mm
8mm
15mm
M=6.5mm
D =7.5mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9587 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9589 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9590 M . . . . . . . . . . . .
9587 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9589 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9590 D. . . . . . . . . . . . .
9588 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9588 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.15(L)
NRC
0.15
125
0.30
250
0.25
500 1000 2000 4000
0.15 0.10 0.15 0.25 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 37 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
N
90%
RUS
In 1 (NBK 14)
95% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
4 kg/m2
Plain
60
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
61
GRAPHIS
P ł y t y d e ko r a cy j n e
Sufity mineralne Graphis Puntos
i Cuadros posiadajà delikatny wzór
typowy dla p∏yt gipsowych. Ich zaletà
jest wysoki wspó∏czynnik odbicia
Êwiat∏a i to, ˝e nie narzucajàc si´
dodajà pomieszczeniu spokojnej
elegancji i ciep∏a. Polecane sà
szczególnie do takich pomieszczeƒ,
jak: sale recepcyjne, sklepy, hole oraz
sale konferencyjne.
mi
ne
ra
lne
pły
ty
d
o
ek
rac
yjn
e
gr
ap
his
GRAPHIS
Puntos, Cuadros
GRAPHIS
Puntos
Cuadros
5mm Ø
15mm
30mm
39.5mm
Graphis Cuadros
MICROLOOK
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
4mm
R 6.5mm
4mm
R 6.5mm
17mm
6.5mm
17mm
6.5mm
600 x 600 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9900 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9901 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.15(L)
NRC
0.15
125
0.35
250
0.20
500 1000 2000 4000
0.10 0.10 0.15 0.25 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s2, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
N
90%
RUS
In 1 (NBK 14)
70% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
6 kg/m2
Graphis Cuadros
62
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
63
GRAPHIS
P ł y t y d e ko r a cy j n e
Delikatny geometryczny relief
pozwala na uzyskanie efektów
Êwiat∏a i cienia pod warunkiem
zastosowania w∏aÊciwego
oÊwietlenia. Wykorzystujàc
jednà faktur´ lub odpowiednio
zestawiajàc ze sobà ró˝ne
wersje p∏yt uzyskamy ró˝norodne
efekty dekoracyjne.
mi
ne
ra
lne
pły
ty
d
o
ek
rac
yjn
e
gr
ap
his
GRAPHIS
GRAPHIS
Linear, Neocubic, Diagonal, Mix A & B
Linear
Neocubic
Diagonal
Mix A
Mix B
Graphis Diagonal
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 15 mm
4mm
R 6.4mm
Linear
4mm
17mm
17mm
R 1.5mm
6.4mm
6.4mm
30
600 x 600 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . 9220 M . . . . . . . . . . . .9221 M . . . . . . . . . . . . 9222 M . . . . . . . . . . . 9223 M . . . . . . . . . . . . 9224 M . . . . . .
Neocubic
Hz
␣W
0.15(L)
NRC
0.15
125
0.35
250
0.20
500 1000 2000 4000
0.10 0.10 0.15 0.25 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Diagonal
Dncw = 36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
Mix A
EEA
Euroclass A2-s2, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
N
90%
RUS
In 1 (NBK 14)
70% RH
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
6 kg/m2
Mix B
64
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
65
FINE FISSURED
Fine Fissured
Frequence
SecondLook /Sektor
FINE FISSURED
P ł y t y m o d u ł owe i d ł u g i e t y p u P l a n k s
m
ra
ine
lne
mo
du
pla
e i
łow
nk
s
is
e f
fin
su
red
FINE FISSURED
Powierzchnia Fine Fissured zosta∏a
zaprojektowana tak, aby skutecznie
poch∏aniaç dêwi´k. W wersji Fine
Fissured SecondLook system
zawieszenia zostaje zintegrowany
ze wzorem p∏yt (patrz strony 70 i 71).
FINE FISSURED
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK
Prelude XL2/TL
24 mm
Prelude XL2/TL
24 mm
Prelude XL2/TL
15 mm
SL2
K2C2
Fine Fissured Tegular
9.5mm
15mm
15mm
12mm
4.5 mm
8mm
9mm
15mm
M=6.5mm
D =7.5mm
17mm
2mm
11.5mm
13mm
A
17mm
9.5mm
B
26mm
Płyty modułowe
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . .9121 M* . . . . . . . . . . . . 9122 M . . . . . . . . . . . . 9202 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . . . . 9121 D . . . . . . . . . . . . . 9122 D . . . . . . . . . . . . . 9202 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . 9120 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 15 mm . . . . . . . . . . 9120 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
675 x 675 x 15 mm . . . . . . . . . . . 9817 M . . . . . . . . . . . . . 9818 M . . . . . . . . . . . . 9819 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9604 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planks
300 x 1500 x 17 mm . . . . . . . . . . 9601 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9613 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312.5 x 1500 x 17 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9610 D . . . . . . . .
300 x 1800 x 17 mm . . . . . . . . . . 9602 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9614 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312.5 x 1800 x 17 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9611 D . . . . . . . .
300 x 2500 x 17 mm . . . . . . . . . . 9603 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9615 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312.5 x 2500 x 17 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9612 D . . . . . . . .
* Kolory: P∏yta z kraw´dzià prostà 600 x 600 mm jest dost´pna w kolorze czarnym (BK).
␣W
EN 20354
& EN 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
Fine Fissured
Colortone
NRC 125 250
• Board/Tegular/MicroLook
0.60(H)
0.60 0.40 0.40
• Planks
0.60
0.60 0.30 0.40
Hz
500 1000 2000 4000
0.55
0.75
0.75 0.75 ␣ P
0.60
0.75
0.75
0.60 ␣ P
Board/Tegular/MicroLook
Dncw = 34 dB
Planks Board
Dncw = 35 dB
SL2/K2C2
Dncw = 40 dB
EEA
Euroclass A2-s1, d0
EEA
Euroclass A2-s2, d0 (czarny)
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
RUS
85% (bia∏e)
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1, D1, T1 NPB 244-97
N
95% RH
In 1 (NBK 14)
Board/MicroLook/
Tegular
3.5 kg/m2
SL2/K2C2
Fine Fissured
68
4.5 kg/m2
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
69
ne
mi
FREQUENCE
Sufity mineralne
Frequence ∏àczy wysokie parametry
akustyczne z odpornoÊcià na wilgoç.
Charakteryzuje si´ zarówno wysokim
poch∏anianiem dêwi´ku (␣ w = 0,70(H)),
jak i wysokim wskaênikiem izolacyjnoÊci
akustycznej wzd∏u˝nej (35 dB). P∏yta
Frequence spe∏nia wysokie wymagania
w zakresie odizolowania akustycznego
sàsiednich pomieszczeƒ nawet wtedy,
gdy od góry zamkni´te sà one jedynie
wspólnym sufitem podwieszanym.
Ponadto Frequence mo˝na instalowaç
w warunkach do 95% wilgotnoÊci
wzgl´dnej.
Sufit Frequence zalecany jest wsz´dzie
tam, gdzie zale˝y nam na zapewnieniu
dobrej akustyki pomieszczeƒ, np. w:
- biurach,
- szko∏ach, przedszkolach i ˝∏obkach,
- centrach handlowych,
- barach i restauracjach,
- obiektach publicznych
ogólnodost´pnych.
ra
lne
s
it
uf
ne
mi
y
ral
ne
q
fre
ue
nc
e
FREQUENCE
FREQUENCE
Frequence MicroLook
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
600 x 600 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 9544 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9546 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9547 M . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 9545 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.70(H)
NRC
0.70
125
0.40
250
0.40
500 1000 2000 4000
0.70 0.85 0.90 0.90 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 37 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
RUS
85%
Trudno zapalny (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
95% RH
4.5 kg/m2
Frequence
70
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
71
FINE FISSURED
P ł y t y d e ko r a cy j n e
m
ra
ine
lne
pł
d
yty
o
ek
rac
yjn
e
is
e f
fin
su
red
FINE FISSURED
SecondLook, Sektor
Proponujemy p∏yt´ perforowanà
o dobrych parametrach akustycznych,
podci´tych kraw´dziach i pi´ciu
wzorach geometrycznych do wyboru.
Pomieszczeniom ró˝nego
przeznaczenia i wielkoÊci np.
korytarzom, biurom, klasom szkolnym
i salom recepcyjnym Fine Fissured
zapewniajà elegancki wyglàd.
25mm
25mm
6.5mm
25mm
124.8mm
14.5mm
124.8mm
274.7mm
139.5mm
Fine Fissured SecondLook IV / Fine Fissured Tegular
Fine Fissured
SecondLook I
Fine Fissured
SecondLook III
FINE FISSURED
Fine Fissured
Sektor
Fine Fissured
SecondLook IV
SECONDLOOK
I
III
MICROLOOK
IV
SEKTOR
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
9.5mm
4.5 mm
17mm
6.5mm
15mm
6mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9700 M . . . . . . .
600 x 1200 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . 9616 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9617 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9618 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
EN 20354
& EN 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
NRC
125
• SecondLook
0.55(H)
0.55 0.35
• MicroLook Sektor
0.35(H)
0.35 0.35
250
500 1000 2000 4000
0.35
0.45
0.65
0.70
0.75 ␣ P
0.35
0.30
0.35
0.40
0.50 ␣ P
SecondLook
Dncw = 36 dB
MicroLook Sektor
Dncw = 35 dB
Fine Fissured
SecondLook
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 (TA VKF)
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
Fine Fissured
Sektor
72
N
85%
In 1 (NBK 14)
RUS
Trudno zapalne (G1):
GOST 30244-94;
V1, D1, T1 NPB 244-97
95% RH (SecondLook)
70% RH (MicroLook Sektor)
4.2 kg/m2
(SecondLook)
4 kg/m2
(MicroLook Sektor)
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt
z biurem w Warszawie lub wizyt´ na stronie www.armstrong.pl/sufity
73
mi
VISUAL
Sufity rastrowe
P∏yty Visual dost´pne sà w 2 wersjach
ró˝niàcych si´ wielkoÊciami otworów.
Montowane sà na ruszcie 15 mm.
W kombinacji z innymi p∏ytami
z kraw´dzià MicroLook umo˝liwiajà
projektowanie sufitów o wysokich
w∏aÊciwoÊciach akustycznych
i jednoczeÊnie ciekawej kompozycji
do takich pomieszczeƒ, jak np. sale
konferencyjne.
n
ln
era
y
su
as
y r
fit
tro
we
vis
ua
l
VISUAL
V49, V64
P∏yty Visual zapewniajà
jednorodny wyglàd sufitu i
∏atwoÊç wmontowywania opraw
oÊwietleniowych o odpowiednich
wymiarach oraz dyfuzorów powietrza.
VISUAL
V49
V64
A
A
Visual V49
B
C
B
C
A/47.20 mm
B/15 mm
C/6.35 mm
Powierzchnia otwarta: 39.6 %
Kàt przeÊwitu: 22°
A/58 mm
B/15 mm
C/6.50 mm
Powierzchnia otwarta: 45.6 %
Kàt przeÊwitu: 18°
MICROLOOK
MICROLOOK
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL mm
4.5mm
10mm
4.5mm
19mm
10mm
19mm
600 x 600 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8580 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8581 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• V49 + flizelina akustyczna
0.50(H)
0.50 0.10 0.30 0.40 0.50 0.75 0.90 ␣ P
• V49 + flizelina akustyczna + 25 mm x 20 kg/m3 wkład z waty szklanej
0.95(H)
0.90 0.35 0.80 0.95 0.90 1.00 1.00 ␣ P
␣W
EN 20354
& EN 11654
Visual V49
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.052 - 0.057 W/mK
RUS
Trudno zapalne (G1):
GOST 30244-94;
V1,D1,T1 NPB 244-97
70 % RH
4 kg/m2
Visual V64
74
75
su
CELLIO
Sufity rastrowe
Cellio, sufit metalowy firmy Armstrong
o charakterystycznym uk∏adzie otwartych
komórek, nadaje si´ do zastosowania we
wszelkiego rodzaju pomieszczeniach i jest
dost´pny w wielu rozmiarach komórek.
Monolityczny wyglàd sufitu Cellio
osiàgni´ty jest dzi´ki wkomponowaniu
rusztu w form´ sufitu. Poniewa˝ p∏yty
Cellio montowane sà na widocznym
ruszcie Prelude 15 mm firmy Armstrong,
jest on kompatybilny ze wszystkimi
p∏ytami sufitowymi o kraw´dzi MicroLook
firmy Armstrong. Tego typu koncepcja
sufitu daje nieograniczonà swobod´
projektowania i niesie korzyÊci zwiàzane
z elastycznoÊcià funkcji sufitu. Ró˝ne
sposoby rozwiàzania po∏àczenia Êciany
i sufitu sà dobrym przyk∏adem tej
elastycznoÊci. Sufit Cellio jest szczególnie
polecany do projektów zwiàzanych
z renowacjà wn´trz, tam, gdzie jest ju˝
zamontowany widoczny ruszt
o szerokoÊci 15 mm, lub dla du˝ych
pomieszczeƒ, gdzie wymagane jest
idealnie równe u∏o˝enie komórek sufitu.
fit
ta
me
low
y
su
as
y r
fit
tro
we
ce
llio
CELLIO
<_ 20%
CELLIO
Cellio C64
8x8
Cellio C49
7x7
Cellio C36
6x6
Cellio C25
5x5
Cellio C16
4x4
Cellio C9
3x3
64%
31 °
5.10 kg
68%
27 °
4.50 kg
72%
23 °
3.85 kg
76%
19 °
3.25 kg
81%
15 °
2.60 kg
85%
11 °
2.10 kg
Cellio
Przestrzeń otwarta
Kąt prześwitu
Ciężar kg/m2
Prelude TL 15 mm
37 mm
600 x 600 x 37 mm . . . . . . . . .9002 M . . . . . . . . . . . .9003 M . . . . . . . . . . . 9004 M . . . . . . . . . . . 9005 M. . . . . . . . . . . . 9006 M . . . . . . . . . . . .9007 M . . . . . .
Kolory: P∏yty Cellio sà dost´pne w kolorze bia∏ym, aluminium - RAL9006 (SG), czarnym (BK), i sà zgodne ze standardowà paletà kolorów dla systemów Trulok.
MONTAŻ
ŁATWY MONTAŻ I DEMONTAŻ PRODUKTU
ElastycznoÊç widocznej konstrukcji noÊnej
opartej na profilach Prelude 15 mm sprawia,
˝e integracja urzàdzeƒ serwisowych,
takich jak oÊwietlenie zraszacze oraz kratki
Wszystkie produkty z rodziny Cellio
montowane sà na ruszcie Prelude 15 TL.
Ka˝dà spoÊród pe∏nych p∏yt Cellio mo˝na
w ∏atwy sposób demontowaç. Dzi´ki
stabilnemu szkieletowi sufitu, tworzonemu
przez system noÊny Prelude, na ca∏ym
obszarze sufitu zostaje zachowane
regularne u∏o˝enie komórek nawet
w przypadku koniecznoÊci cz´stego
demontowania p∏yt oraz ich wymiany.
wentylacyjne jest ∏atwa.
CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
Staranny wybór pow∏ok akustycznych
nak∏adanych na p∏yty Cellio umo˝liwi redukcj´
ha∏asu, zaspokajajàc ca∏à gam´ wymogów.
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ I WILGOTNOŚĆ
Cellio
76
Systemy Cellio, wykonane z malowanego
fabrycznie aluminium uzyska∏y klas´ reakcji
na ogieƒ A2-s2, d0 i mogà byç bezpiecznie
u˝ywane w pomieszczeniach o okresowo
wysokiej wilgotnoÊci. Ich wykorzystywanie
w pomieszczeniach poddanych dzia∏aniu
zewn´trznych warunków atmosferycznych
nie jest zalecane.
77
S U F I T Y M E TA LO W E
Orcal
su
ORCAL
fit
y
ta
me
low
e
or
ca
l
FORMAT
FUNKCJA
MONTAŻ
Sufity Orcal dost´pne sà w szerokiej gamie
p∏yt, równie˝ d∏ugich paneli typu Planks:
- P∏yty standardowe montowane sà na
typowych rusztach sufitowych
- P∏yty Planks o d∏ugoÊci dostosowanej
do technicznych i estetycznych potrzeb
projektu budowlanego
- P∏yty dost´pne w kolorze Global
White odpowiadajàcym odcieniowi
bia∏ej konstrukcji sufitowej Trulok firmy
Armstrong.
Metalowe p∏yty modu∏owe i d∏ugie p∏yty typu
Planks firmy Armstrong mo˝na stosowaç
wraz z ca∏à gamà wk∏adów akustycznych,
w zale˝noÊci od poziomu równowagi
pomi´dzy rozumieniem mowy a poufnoÊcià
rozmów jaki chcemy osiàgnàç. Jednà
z mo˝liwoÊci jest opracowany przez firm´
Armstrong wk∏ad akustyczny Premium
B15, umo˝liwiajàcy uzyskanie wysokiego
wskaênika dêwi´koizolacyjnoÊci.
Wszystkie sufity Orcal montuje si´ ∏atwo
i ekonomicznie na standardowych rusztach
sufitowych lub na specjalnych systemach
zawieszenia.
Orcal Axal Vector
Wszystkie produkty rodziny Orcal sà pokryte
trwa∏à farbà proszkowà. Wykoƒczenie to
mo˝e byç dodatkowo wzmocnione poprzez
Premium B15
zastosowanie farby Bioguard
o w∏aÊciwoÊciach antybakteryjnych.
ORCAL
NORMY TECHNICZNE
Wszystkie sufity metalowe Orcal spe∏niajà
lub przekraczajà wymogi normy TAIM
(Technical Associacion of Industrial Metal
Ceiling Manufactures). Wi´cej szczegó∏ów
technicznych znajduje si´ na str. 94.
NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA
Metal Ceilings by
Rodzina produktów Gema firmy Armstrong
to najlepsze rozwiàzania dost´pne dla sufitów
metalowych, dopasowane do indywidualnych
potrzeb.
Aby uzyskaç wi´cej informacji prosimy
odwiedziç stron´ www.gema.biz
ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCYJNA
Poza mo˝liwoÊcià wyboru spoÊród
ca∏ej gamy modu∏ów o ró˝nej wielkoÊci,
odpowiadajàcych ró˝nym wielkoÊciom
pomieszczeƒ oraz modu∏om budowlanym,
firma Armstrong oferuje ca∏y wachlarz p∏yt
Orcal o wymiarach po∏owy modu∏u oraz p∏yt
niepe∏nowymiarowych. Je˝eli wymagana
jest wi´ksza elastycznoÊç projektowania, na
specjalne zamówienie mo˝emy zaoferowaç
sufity metalowe b´dàce kompletnymi
systemami, w pe∏ni dopasowanymi do
indywidualnych potrzeb zamawiajàcego.
Aby uzyskaç wi´cej informacji o mo˝liwoÊciach
z tym zwiàzanych, prosimy o kontakt z biurem
firmy Armstrong w Warszawie.
Orcal
80
81
su
ORCAL
y
fit
ta
me
low
e
or
c
al
mo
w
żli
oś
ci
ORCAL
PERFORACJE
Wszystkie p∏yty oferowane sà
w wersjach: g∏adkiej (nieperforowanej), ze
standardowà perforacjà, z mikroperforacjà
i z ekstra mikroperforacjà. Sufity ze
standardowà perforacjà i z mikroperforacjà
z wyjàtkiem p∏yt Board posiadajà
10-milimetrowy nieperforowany margines.
P∏yty z ekstra mikroperforacjà sà perforowane
na ca∏ej powierzchni.
Perforacja p∏yty wp∏ywa nie tylko na jej
estetyk´ wizualnà, ale równie˝ odgrywa
ogromnà rol´ w kszta∏towaniu w∏asnoÊci
akustycznych sufitu. Wyczerpujàce
informacje na temat cech akustycznych
poszczególnych systemów sufitowych
znajdujà si´ w cz´Êci broszury
z informacjami technicznymi na stronie 95.
ODBICIE ŚWIATŁA
KOLOR
ORCAL BIOGUARD
Produkty rodziny Orcal dost´pne sà
w wersjach o rozpi´toÊci wspó∏czynnika
odbicia Êwiat∏a od 63 do 87 %. Aby uzyskaç
wi´cej informacji prosimy o zapoznanie
si´ z informacjami technicznymi na stronie 95.
Standardowe kolory
RAL 9010 bia∏y (20 % po∏ysku),
Global White (12 % po∏ysku)
Powierzchnia p∏yt Orcal Bioguard
pomalowana jest farbà o w∏aÊciwoÊciach
bakteriobójczych, dzi´ki czemu mogà
one byç u˝ywane w pomieszczeniach
o podwy˝szonych wymaganiach
higienicznych. P∏yty Orcal Bioguard
dost´pne sà we wszystkich kraw´dziach
i wymiarach standardowych dla rodziny
p∏yt Orcal.
W przypadku pytaƒ, bardzo prosz´
skontaktowaç si´ z biurem w Warszawie.
Kolory dost´pne na ˝yczenie
RAL 9001, 9002, 9016 bia∏y; RAL 9006, 9007 srebrno-szare
Kolory specjalne
Inne kolory z palety RAL dost´pne sà na ˝yczenie
MATERIAŁY
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
Produkty wykonane sà z ocynkowanej
stali. GruboÊç stali waha si´ w zale˝noÊci
od rodzaju produktu, jego rozmiaru oraz
konfiguracji.
P∏yty pokryte sà elektrostatycznie trwa∏à
poliestrowà farbà proszkowà.
STANDARDOWE RODZAJE PERFORACJI
RAL 9010
Global White
RAL 9006
2.15
5
5.5
ROZWIĄZANIA PÓŁSTANDARDOWE
5.5
ø 2.5
4.3
Perforacja standardowa
pow. otwarta 16 %
ø 1.5
5
Mikropeforacja
pow. otwarta 22 %
ø 0.7
Ekstra mikroperforacja
pow. otwarta 1 %
PÓŁSTANDARDOWE RODZAJE PERFORACJI
G∏owica zraszacza dopasowana do okràg∏ego
wyci´cia
Perforacja 103
Êrednica otworów 2,9 mm
pow. otwarta 16 %
82
Perforacja 107
Êrednica otworów 4 mm
pow. otwarta 28 %
Perforacja 132
Êrednica otworów 1,8 mm
pow. otwarta 20 %
Perforacja 136
10 x 10 mm
pow. otwarta 60 %
G∏ównà cechà sufitów metalowych jest
mo˝liwoÊç zintegrowania z nimi osprz´tu
serwisowego. P∏yty metalowe mogà
zawieraç fabrycznie wykonane wyci´cia,
szczeliny oraz inne elementy specjalne
tak, aby mo˝liwe by∏o zintegrowanie
z nimi ca∏ej gamy urzàdzeƒ serwisowych
wykorzystywanych we wspó∏czesnych
nowoczesnych projektach pomieszczeƒ.
Wybór przez projektanta standardowej p∏yty
metalowej lub p∏yty odpowiadajàcej w bardziej
zindywidualizowany sposób przygotowanemu
przez niego projektowi, wybranym oprawom
oÊwietleniowym, kratkom wentylacyjnym
oraz urzàdzeniom ochrony przeciwpo˝arowej
musi byç zharmonizowany z sufitem
podwieszanym. W przypadku firmy Armstrong
harmonizacja taka jest standardowym
dzia∏aniem, zaÊ nasze fabryki produkujàce
sufity metalowe pozwalajà nam zaoferowaç
produkty z rodziny Orcal wraz z fabrycznie
przygotowanymi, niestandardowymi
rozwiàzaniami umo˝liwiajàcymi integracj´
z urzàdzeniami serwisowymi budynków.
RAL 9007
Je˝eli jest to konieczne dla wykoƒczenia
sufitu przy Êcianach i innych po∏àczeniach,
mo˝liwe jest przygotowanie p∏yt o specjalnych
wymiarach oraz p∏yt o wymiarze po∏owy
modu∏u.
BEZPIECZEŃSTWO
Poniewa˝ materia∏em tworzàcym produkty
z rodziny Orcal jest stal, sà one z natury
wytrzyma∏e i odporne na uderzenia.
Dla jeszcze wi´kszego bezpieczeƒstwa,
produkty Orcal Axal Vector, oraz Orcal
Clip-In z fazà 5 mm mogà byç
przymocowane do konstrukcji rusztu,
co sprawia, ˝e sà one odpowiednie
dla pomieszczeƒ, gdzie konieczne jest
ograniczenie nieuprawnionego dost´pu
do przestrzeni ponadsufitowej. P∏yty
Orcal Clip-In z fazà 5 mm mogà byç tak˝e
malowanie dwustronnie i zabezpieczone,
tak, aby mo˝na je by∏o wykorzystywaç
w pomieszczeniach o charakterze cz´Êciowo
zewn´trznym.
83
su
ORCAL
Axal Vector
- Mogà byç montowane nawet
w przypadku przestrzeni
ponadsufitowych o bardzo niewielkiej
wysokoÊci
- Estetyczna 6 mm szczelina pomi´dzy
p∏ytami
- ¸atwy monta˝ i demonta˝ bez u˝ycia
narz´dzi
- Zdejmowanie p∏yt z rusztu w dó∏
- Mocne kraw´dzie odporne na
zniszczenie
- Idealne przy wymianie sufitu na
nowy
- Monta˝ na standardowym ruszcie
Prelude 24
- Cz´Êciowo zakrywa stare, zniszczone
profile rusztu
y
fit
ta
me
low
e
O
l
rca
ax
ve
al
cto
r
ORCAL
(1)
AXAL VECTOR
Perforacja standardowa
G∏adkie
Bez perforacji
Ârednica otworów 2,5 mm
pow. otwarta 16 %
Mikroperforacja
Ekstra mikroperforacja
Ârednica otworów 1,5 mm
pow. otwarta 22 %
Ârednica otworów 0,7 mm
pow. otwarta 1 %
Orcal Axal Vector
Prelude XL2 24 mm
600 x 300 mm. . . . . . . . . . . . . . .2578 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2579 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2580 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2581 M . . . . . . . . . .
600 x 600 mm. . . . . . . . . . . . . . .9418 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9419 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9420 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2118 M . . . . . . . . . .
Blokady
6 mm
Kraw´dê swobodna
Kraw´dê trzymajàca
KolejnoÊç monta˝u
Kraw´d˝
ze sp´˝ynà
1
2
3
Orcal Axal
Vector
84
(1) Tylko w przypadku krótkotrwa∏ego wystawienia na oddzia∏ywanie wilgoci.
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt z biurem w Warszawie.
85
ORCAL
Clip-In
- Do wyboru: 3 lub 5 mm faza
- G∏adka, monolityczna
powierzchnia sufitu
- Dwa systemy zawieszenia
- Szeroki wybór wymiarów p∏yt
- ¸atwe czyszczenie
- Dost´pne p∏yty opuszczane na
zawiasach Swing Down w wersji
z 3 mm fazà
su
fit
y
ta
me
low
e
or
ca
l
cli
p-
in
ORCAL
(1)
Perforacja standardowa
G∏adkie
CLIP-IN
Bez perforacji
Mikroperforacja
Ekstra mikroperforacja
Ârednica otworów 2,5 mm Ârednica otworów 1,5 mm Ârednica otworów 0,7 mm
pow. otwarta 16 %
pow. otwarta 22 %
pow. otwarta 1 %
Orcal Clip-In
System zawieszenia Orcal 3000
Clip-In z fazà 3 mm*
600 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1500 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clip-In z fazà 3 mm, p∏yta uchylna
typu Swing Down*
600 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2055 M
2057 M
2060 M
3038 M
3042 M
. . . . . . . . . . . . . . 2064 M . . . . . . . . . . . . . . 2073 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2065 M . . . . . . . . . . . . . . 2074 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2066 M . . . . . . . . . . . . . . 2075 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3039 M . . . . . . . . . . . . . . 3040 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3043 M . . . . . . . . . . . . . . 3044 M . . . . . . . . . . . . . . .
2082 M
2757 M
2769 M
3041 M
3045 M
......
......
......
......
......
2091 M . . . . . . . . . . . . . . 2092 M . . . . . . . . . . . . . . 2093 M . . . . . . . . . . . . . . . 2770 M . . . . . .
* Profil zaciskowy typu A
System 1800
Clip-In z fazà 5 mm**
600 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 x 500 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
675 x 675 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 x 1500 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 x 750 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9300 M
4330 M
9301 M
2052 M
9304 M
9305 M
4314 M
2575 M
. . . . . . . . . . . . . . 9308 M . . . . . . . . . . . . . . 9337 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4331 M . . . . . . . . . . . . . . 4332 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9309 M . . . . . . . . . . . . . . 9428 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2053 M . . . . . . . . . . . . . . 2054 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9312 M . . . . . . . . . . . . . . 9430 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9313 M . . . . . . . . . . . . . . 9431 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4315 M . . . . . . . . . . . . . . 4316 M . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2576 M . . . . . . . . . . . . . . 2577 M . . . . . . . . . . . . . . .
2744 M
2747 M
2746 M
2745 M
2748 M
2749 M
2750 M
2756 M
......
......
......
......
......
......
......
......
** Profil zaciskowy typu T
Uwaga: Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt z biurem w Warszawie.
System Clip-in z fazà 5 mm
Orcal Clip-In
(1) Tylko w przypadku krótkotrwa∏ego wystawienia na oddzia∏ywanie wilgoci.
86
87
ORCAL
Board
Tegular
Flush Tegular
MicroLook
su
- ¸atwy demonta˝ p∏yt
- P∏yty MicroLook i Tegular opuszczone
sà o 8 lub16 mm poni˝ej poziomu
konstrukcji
- Flush Tegular - efekt zrównania
poziomu p∏yty z poziomem konstrukcji
- Board - zalety sufitów metalowych
i umiarkowana cena
- P∏yty MicroLook mogà byç montowane
na rusztach: Prelude 15 lub Silhouette
- Tegular i Board - instalowane sà na
ruszcie Prelude 24
- Wszystkie wersje dost´pne w kolorze
bia∏ym Global White odpowiadajàcym
kolorowi rusztu Trulok Prelude firmy
Armstrong
- P∏yty Flush Tegular, Tegular i Board
mogà byç montowane na konstrukcji
Prelude 24 TL.
fit
y m
lo
eta
h
us ok
, fl Lo
lar icro
u
m
eg
, t a r,
ard egul
o
b
t
we
or
ca
l
ORCAL
(1)
BOARD, TEGULAR, FLUSH TEGULAR,
MICROLOOK
G∏adkie
Perforacja standardowa
Mikroperforacja
Ekstra mikroperforacja
Bez perforacji
Ârednica otworów 2,5 mm
pow. otwarta 16 %
Ârednica otworów 1,5 mm
pow. otwarta 22 %
Ârednica otworów 0,7 mm
pow. otwarta 1 %
Orcal z Ekstra Mikroperforacjà - Orcal MicroLook na konstrukcji Silhouette
Board 24 mm
ruszt TL
600 x 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 9334 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9335 M . . . . . . . . . . . . . . . . 9427 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2771 M . . . . . . . . .
600 x 1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 2123 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2125 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2132 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2772 M . . . . . . . . .
Tegular 24 mm
ruszt XL2/TL
obni˝enie 16 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
675 x 675 mm
750 x 750 mm
.................
.................
.................
.................
4803 M . . . . . . . . . . . . . . . . .
9680 M . . . . . . . . . . . . . . . . .
2135 M . . . . . . . . . . . . . . . . .
2582 M . . . . . . . . . . . . . . . . .
4804 M
9681 M
2136 M
2583 M
................
................
................
................
4805 M
9682 M
2137 M
2584 M
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2781 M . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2779 M . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2780 M . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2782 M . . . . . . . . .
Board
Tegular 24 mm
ruszt XL2/TL
obni˝enie 8 mm
500 x 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 4833 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 4834 M . . . . . . . . . . . . . . . . 4835 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2784 M . . . . . . . . .
600 x 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 9683 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9684 M . . . . . . . . . . . . . . . . 9685 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2783 M . . . . . . . . .
675 x 675 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2139 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2140 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2785 M . . . . . . . . .
Flush Tegular
24 mm ruszt TL
Flush Tegular
600 x 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 9442 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9443 M . . . . . . . . . . . . . . . . 9444 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2786 M . . . . . . . . .
MicroLook 15 mm
ruszt XL2/TL
obni˝enie 16 mm
Tegular
500 x 500 mm
600 x 600 mm
675 x 675 mm
750 x 750 mm
.................
.................
.................
.................
2190 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2194 M
4700 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 4701 M
2144 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152 M
2585 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2586M
................
................
................
................
2207 M
4702 M
2153 M
2587 M
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2788 M . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2787 M . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2891 M . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2789 M . . . . . . . . .
MicroLook
15 mm ruszt
XL2/TL/Silhouette
obni˝enie 8 mm
500 x 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 9321 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9436 M . . . . . . . . . . . . . . . . 9325 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2792 M . . . . . . . . .
600 x 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 9320 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 9339 M . . . . . . . . . . . . . . . . 9324 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2184 M . . . . . . . . .
675 x 675 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2165 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2208 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2210 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2793 M . . . . . . . . .
750 x 750 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2588 M . . . . . . . . . . . . . . . . . 2589 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2590 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .2794 M . . . . . . . . .
MicroLook
88
*Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt z biurem w Warszawie.
(1) Tylko w przypadku krótkotrwa∏ego wystawienia na oddzia∏ywanie wilgoci lub dla produktów pomalowanych z obu stron.
89
ORCAL
Planks
- Cztery typy kraw´dzi: SE, TE8, TE16
oraz TE30
- D∏ugoÊci na zamówienie od 900 do
2000 mm
- ¸atwe w monta˝u i demonta˝u
- Instalowane na widocznym ruszcie
Prelude 24 mm lub na profilach typu
Bandraster
- Wszystkie wersje dost´pne w kolorze
bia∏ym Global White odpowiadajàcym
kolorowi rusztu Trulok Prelude firmy
Armstrong lub Profilowi C.
su
fit
ta
me
low
y
pla
s
nk
0
8, TE 3
E
,
T
,
16
SE TE
ORCAL
(1)
G∏adkie
Perforacja standardowa
Mikroperforacja
Ekstra mikroperforacja
Bez perforacji
Ârednica otworów 2,5 mm
pow. otwarta 16 %
Ârednica otworów 1,5 mm
pow. otwarta 22 %
Ârednica otworów 0,7 mm
pow. otwarta 1 %
ORCAL PLANKS
Orcal Planks
Bandraster
Prelude 24 mm
Profil C
Dost´pne sà cztery typy paneli Orcal Planks w nast´pujàcych wersjach:
Kraw´dê prostokàtna o wysokoÊci 25 mm
25mm
D∏ugie kraw´dzie p∏yt
300mm
PŁYTY TYPU “SE” - LAY-IN (BOARD)
PŁYTY TYPU “TE 8”
PŁYTY TYPU “TE 16”
Kraw´dê Tegular 8 mm
Kraw´dê Tegular 16 mm
PŁYTY TYPU “TE 30”
d∏ugoÊç od 900 mm do 2000 mm
8mm
Kraw´dê Tegular 30 mm
30mm
8mm
20mm
Kraw´dê prostokàtna
o wysokoÊci 20 mm
16mm
Krótkie kraw´dzie p∏yt
8mm
d∏ugoÊç od 900 mm do 2000 mm
d∏ugoÊç od 900 mm do 2000 mm
Nominalnie 12 mm
TYPY TE 8, TE 16 I TE 30
Nominalnie 10 mm
TYP SE
d∏ugoÊç od 900 mm do 2000 mm
12mm
SzerokoÊç g∏adkich
obrze˝y na obu krótkich
kraw´dziach p∏yt jest
zawsze równa, lecz
waha si´ od 10,5 do
14,7 mm w zale˝noÊci
od d∏ugoÊci p∏yty.
Perforacje: Orcal Planks oferowane sà w wersji g∏adkiej lub z mikroperforacjà z g∏adkim obrze˝em (patrz rysunki powy˝ej).
SzerokoÊç: 300 mm
D∏ugoÊç: od 900 mm do 2000 mm z przyrostem co 1 mm
Planks SE i Bandraster
*Dost´pnoÊç produktów w poszczególnych krajach mo˝e si´ ró˝niç. Aby otrzymaç dok∏adne informacje na temat dost´pnoÊci prosimy o kontakt z biurem w Warszawie.
(1) Tylko w przypadku krótkotrwa∏ego wystawienia na oddzia∏ywanie wilgoci lub dla produktów pomalowanych z obu stron.
90
91
su
FASTRAK i HOOK-ON
Planks
Hook-on
Linearny uk∏ad konstrukcji sufitów
metalowych jest uniwersalny. Skuteczne
po∏àczenie w nim funkcjonalnoÊci
i eleganckiej prostoty powoduje, ˝e jest
on jednym z najcz´Êciej wybieranych
systemów.
Fastrak 331 jest szybki w monta˝u
i szczególnie przydatny w aran˝acji
pomieszczeƒ wielkoprzestrzennych.
Linearne, szerokie profile noÊne C, sà
zwykle rozmieszczane w taki sposób,
aby dopasowaç podzia∏ sufitu do
modu∏ów konstrukcyjnych pomieszczenia
i akcentowaç konkretny, wybrany kierunek.
Konstrukcja ta mo˝e równie˝ wyznaczaç
po∏o˝enie Êcian dzia∏owych. Prostokàtne
p∏yty Fastrak 331 le˝à swobodnie pomi´dzy
profilami C, a ich instalacja i demonta˝ sà
∏atwe i nie wymagajà u˝ycia narz´dzi.
Dodatkowà zaletà standardowych p∏yt
Fastrak 331 jest mo˝liwoÊç ich pionowego
zwieszenia na profilach C. Prostota tego
rozwiàzania zapewnia swobodny i szeroki
dost´p do przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym.
Aby zapewniç dobry serwis i najbardziej
ekonomiczne rozwiàzania, p∏yty Fastrak
331 sà oferowane w kilku standardowych
wymiarach montowanych z typowym
profilem C o szerokoÊci 100 mm. Doradcy
Techniczni firmy Armstrong z przyjemnoÊcià
przedstawià Paƒstwu pe∏nà ofert´ profili
C oraz p∏yt wype∏niajàcych w dowolnych
wymiarach, spe∏niajàcych indywidualne
oczekiwania klienta.
Prostokàtne wype∏nienia ORCAL Hook-On
przeznaczone sà szczególnie do pomieszczeƒ
wielkoprzestrzennych i korytarzy. Zastosowanie
ukrytego systemu podwieszenia pozwala
uzyskaç monolityczny wyglàd sufitu.
Pojedyncze panele mo˝na wyjmowaç bez
u˝ycia narz´dzi, dzi´ki czemu zapewniony
jest ∏atwy dost´p do przestrzeni nad sufitem
podwieszonym.
fit
y
ta
me
low
e
pla
nk
s
fa
ho
k i
a
r
st
ok
-o
n
FAS TRAK i HOOK-ON
Fastrak
Hook-On
INFORMACJE OGÓLNE
Materia∏
Ocynkowana stal
Wzór p∏yty
Plain (nieperforowana)
Perforacja standardowa
Mikroperforacja
Ekstra Mikroperforacja
Wymiary (mm)
Modu∏ zmienny
SzerokoÊç: - 300, 400
D∏ugoÊç: - 900 do 2000
Wymiary (mm)
4000 x 100 (tylko dla p∏yt Fastrak)
Wykoƒczenie
Poliestrowa farba proszkowa
Dost´pnoÊç poszczególnych produktów mo˝e si´ ró˝niç
w zale˝noÊci od kraju. W celu otrzymania dok∏adnych informacji
na temat dost´pnoÊci asortymentu, prosimy kontaktowaç
si´ z biurem firmy Armstrong w Warszawie.
Fastrak
Fastrak 331
93
92
su
ORCAL
I n fo r m a c j e t e ch n i c z n e
WŁASNOŚCI AKUSTYCZNE
ORCAL PREMIUM B15
Sufity metalowe Orcal zosta∏y przebadane
pod kàtem poch∏aniania dêwi´ku oraz
izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej.
Wszystkie p∏yty z ekstra mikroperforacjà sà
oferowane z fabrycznie wprasowanà flizelinà
akustycznà.
Szeroki wybór wk∏adów akustycznych
stosowanych razem z p∏ytami metalowymi
Orcal opracowanych w celu uzyskania
wysokich prametrów akustycznych:
poch∏aniania dêwi´ku do 0,65, izolacyjnoÊci
akustycznej wzd∏u˝nej do 47 dB. Pe∏na
informacja dost´pna jest na ˝yczenie.
P∏yta z flizelinà akustycznà
y
fit
me
ta
e
low
In
m
for
ac
je
t
h
ec
nic
zn
e
Plain bez wk∏adu akustycznego
EEA
Euroklasa A1 (dla RAL 9010)
EEA
Euroklasa A2-s2, d0 (dla innych kolorów)
Bez wk∏adu akustycznego
Perforated ø ≤ 2.5 mm
EEA
Euroklasa A1 (dla RAL 9010)
EEA
Euroklasa A2-s1, d0 (dla innych kolorów)
Z wk∏adem akustycznym, wk∏ad ABBTF lub Premium B15
Perforacja ø ≤ 2.5 mm (flizelina akustyczna)
EEA
Euroklasa A2-s2, d0
Perforacja ø ≤ 2.5 mm (wk∏ad ABBTF)
EEA
Euroklasa A1
Perforacja ø ≤ 2.5 mm (wk∏ad Premium B15)
EEA
Euroklasa A2-s1, d0
Perforacja ø ≤ 2.5 mm
EEA
Euroklasa C-s2, d0
ORCAL
ODBICIE ŚWIATŁA
Wzór
RAL 9010
Global White
Powierzchnia g∏adka (bez perforacji)
87%
77%
Ekstra mikroperforacja z czarnà flizelinà akustycznà
85%
76%
Standardowa perforacja z czarnà flizelinà akustycznà 75%
68%
Mikroperforacja z czarnà flizelinà akustycznà
63%
71%
Pomiar zgodny z normà ASTM 1477-98 G∏adka (bez perforacji)
Hz
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Ekstra mikroperforacja i flizelina akustyczna (EN 2253)
0.55(L)
0.65 0.45 0.75 0.70 0.55 0.55 0.45 ␣ P
• Ekstra mikroperforacja i wkład akustyczny Premium B15 (EN 2334)
0.65
0.60 0.40 0.45 0.55 0.70 0.80 0.70 ␣ P
• Mikroperforacja i flizelina akustyczna (EN 2175)
0.75
0.80 0.30 0.75 0.90 0.65 0.75 0.80 ␣ P
• Mikroperforacja i wkład akustyczny Premium B15 (EN 2337)
0.60(H)
0.60 0.40 0.40 0.50 0.65 0.75 0.90 ␣ P
• Perforacja standardowa i flizelina akustyczna (EN L/2463)
0.70(L)
0.70 0.40 0.75 0.65 0.65 0.75 0.75 ␣ P
• Perforacja standardowa i wkład akustyczny Premium B15 (EN 2340)
0.60(H)
0.60 0.40 0.45 0.50 0.65 0.75 0.90 ␣ P
• Bez perforacji i bez wkładu akustycznego (EN 2206)
0.10(L)
0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 ␣ P
␣W
EN 20354
& EN 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
Ekstra mikroperforacja i flizelina akustyczna (EN 2432)
Dncw = 30 dB
Ekstra mikroperforacja i wkład akustyczny Premium B15 (EN 2427)
Dncw = 40 dB
Mikroperforacja i flizelina akustyczna (EN 2437)
Dncw = 20 dB
Mikroperforacja i wkład akustyczny Premium B15 (EN 2443)
Dncw = 41 dB
Perforacja standardowa i flizelina akustyczna (EN 2437)
Dncw = 20 dB
Perforacja standardowa i wkład akustyczny Premium B15 (EN 2443)
Dncw = 41 dB
Bez perforacji i bez wkładu akustycznego (EN 2438)
Dncw = 44 dB
Bez perforacji, z wkładem akustycznym Premium B15 (EN 2439)
Dncw = 47 dB
DOSTĘPNE KARTY TECHNICZNE PRODUKTÓW :
- AXAL VECTOR
- CLIP-IN 3 MM
- CLIP-IN 5 MM
- BOARD, TEGULAR, FLUSH TEGULAR, MICROLOOK
- PLANKS
95
94
SUFITY DREWNIANE
Madera
MADERA
Sufity drewniane
DREWNO: najpi´kniejszy materia∏
naturalnego pochodzenia, który
mo˝na u˝yç do wykoƒczenia wn´trza,
znajdziesz w ofercie firmy Armstrong.
Drewno pozwoli Ci zaprojektowaç
wn´trza o najbardziej oryginalnym
i ciep∏ym wystroju. Mo˝esz wybraç
produkt spe∏niajàcy wymagania
Twojego projektu: p∏yty g∏adkie
i perforowane, pokryte laminatem lub
fornirem, w kolorach odpowiadajàcych
ró˝nym gatunkom drewna.
Madera MicroLook
su
fit
y d
rew
nia
ne
ma
de
ra
MADERA
OPIS PŁYT
WYBÓR RUSZTU
Sufity drewniane firmy Armstrong dost´pne sà w wymiarach
600 x 600 mm i 625 x 625 mm w wersjach MicroLook, Vector
i SL2 (ruszt ukryty). Wykonane sà z p∏yty MDF lub z p∏yty wiórowej
o powierzchni odpornej na ogieƒ. Oferowane sà wersje: g∏adka
i perforowana z czarnym welonem akustycznym. Sà ∏atwe w ci´ciu
i instalacji.
MicroLook: aby lepiej skoordynowaç faktury p∏yt z rusztem
zalecamy zastosowanie konstrukcji Prelude 15 mm w kolorach
czarnym, aluminium lub bràzowym. Zastosowanie czarnego rusztu
typu Silhouette jest opcjà o szczególnych walorach estetycznych
i dodatkowej zalecie ∏atwego ∏àczenia ze Êciankami dzia∏owymi.
Warunki instalacji
P∏yty sufitowe Madera powinny byç sk∏adowane
w nierozpakowanych pude∏kach w zamkni´tym i suchym
pomieszczeniu. P∏yty powinny byç wyjmowane ze szczególnà
uwagà. Zaleca si´, aby przed instalacjà otworzyç pude∏ka
z p∏ytami i pozostawiç je w pozycji poziomej przez 3 do 8 dni
w pomieszczeniu, w którym b´dà instalowane w celu
przyzwyczajenia ich do istniejàcych warunków. Dopuszczalne
odchylenia z powodu zmian wilgotnoÊci powietrza sà typowe dla
p∏yt drewnopochodnych t.j. wahajà si´ w granicach do 5mm/m
(porównanie dla warunków o najwy˝szej i najni˝szej wilgotnoÊci).
Instalacja p∏yt powinna mieç miejsce w ostatniej fazie robót w ju˝
zamkni´tym, a nawet cz´sto ogrzewanym pomieszczeniu.
Po zainstalowaniu sufitu, nie powinno si´ podejmowaç ˝adnych
prac, które potencjalnie mog∏yby zwi´kszyç wilgotnoÊç
w pomieszczeniu (beton i p∏yty g-k muszà byç suche).
W pomieszczeniach, w których wilgotnoÊç wzgl´dna
w temperaturze 20°C przekracza 80% sufit Madera nie powinien
byç instalowany. Optymalne warunki do instalacji istniejà, gdy
temperatura powietrza waha si´ pomi´dzy 12 a 24°C dla wilgotnoÊci
wzgl´dnej pomi´dzy 45 a 70%. W pomieszczeniach, w których
wzgl´dna wilgotnoÊç kszta∏tuje si´ poni˝ej 45% lub powy˝ej 70%
zaleca si´ szczególnà ostro˝noÊç przy instalacji sufitu.
SL2: sufit Madera z rusztem ukrytym i ∏atwym dost´pem do
przestrzeni ponadsufitowej (sufit rozbieralny); p∏yty oferowane sà w
tych samych wersjach kolorystycznych.
Vector: dziw´ki kraw´dzi Vector, konstrukcja noÊna T24 jest ukryta
w wàskiej 6 mm szczelinie. P∏yty mogà byç ∏atwo montowane i
demontowane od do∏u bez stosowania jakichkolwiek narz´dzi.
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE
Podwy˝szone w∏aÊciwoÊci akustyczne mo˝na uzyskaç stosujàc
p∏yty perforowane. Dost´pne sà perforacje o ró˝nej wielkoÊci
i uk∏adzie otworów. Udzia∏ powierzchni perforowanej mo˝e byç
zmienny. Sufity Madera mo˝na zestawiaç z kolorowymi p∏ytami
mineralnymi Neeva i Colortone umieszczonymi np. wzd∏u˝ Êcian.
Taka kombinacja odbijajàcych dêwi´k g∏adkich p∏yt Madera
i poch∏aniajàcych dêwi´k p∏yt mineralnych umo˝liwia uzyskanie
optymalnego dla danego pomieszczenia czasu pog∏osu.
Zalecenia dotyczàce monta˝u
Sufit Madera wytwarzany jest z naturalnego fornirowanego
drewna. Z tego te˝ wzgl´du jego struktura i kolor mo˝e si´ ró˝niç
w ró˝nych partiach towaru. Aby osiàgnàç jak najbardziej
dekoracyjny efekt, sugerujemy:
1- wyjàç i roz∏o˝yç wszystkie p∏yty przed ich instalacjà
2- u∏o˝yç je kierujàc si´ estetykà - zgodnie z wzorami s∏ojów
i odcieniem
3- zamontowaç p∏yty zgodnie z u∏o˝onym wzorem. Aby zwi´kszyç
prawdopodobieƒstwo dok∏adnego dopasowania wzoru p∏yt
do siebie, zaleca si´ zamawianie kilku dodatkowych sztuk
p∏yt. W przypadku zamawiania p∏yt w póêniejszym terminie,
prawdopodobieƒstwo otrzymania podobnych p∏yt jest niewielkie.
Dodatkowe mo˝liwoÊci
Na specjalne ˝yczenie istnieje mo˝liwoÊç fabrycznego wykonania
wyci´ç i otworów. Zarówno p∏yty fornirowane, jak i laminowane
dost´pne sà w innych wersjach ni˝ standardowe.
Zastosowanie
Drewno, b´dàc naj∏adniejszym materia∏em naturalnego
pochodzenia uznawane jest za idealne rozwiàzanie
w projektowaniu szczególnie ekskluzywnych wn´trz takich jak:
sale konferencyjne, biura, restauracje, eleganckie sklepy,
poczekalnie, czy sale muzyczne.
Madera MicroLook
na konstrukcji
Silhouette
w kolorze czarnym
98
Madera MicroLook na konstrukcji Silhouette w kolorze czarnym
99
fit
y d
MADERA
Sufity drewniane
su
LAMINATY
MADERA
rew
nia
ne
ma
de
ra
MADERA
MICROLOOK
Prelude 15: bia∏y, czarny,
aluminium lub bràzowy
Silhouette: bia∏y, czarny,
lub bia∏o/czarny
4.95mm
8mm
12mm/13mm
10°
Klon (CM)
Grusza (PH)
Lipa (LM)
G∏adkie
A1
A2
A8
A10
A12
Laminaty: dost´pne kolory CM, PH, LM
600 x 600 x 12 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9774 M. . . . . . . . .9776 M. . . . . . . 9775 M . . . . . . . 9924 M . . . . . . . .9925 M . . . . . . . .9927 M . . . . .
FORNIRY
Forniry: dost´pne kolory UC, UM, BH
600 x 600 x 13 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9777 M. . . . . . . . .9779 M. . . . . . . 9778 M . . . . . . . 9930 M . . . . . . . .9931 M . . . . . . . .9933 M . . . . .
MADERA
VECTOR
Prelude XL2/TL 24 mm
586
575
575
Buk (BH)
6
2
22
22
14
10
10
593
593
PERFORACJE
G∏adkie
20
32
594
584
20
22
594
584
150 72
22
584 594
72 150
67 150
150 72
150 67
72
67
67
130
160
160
130
160
160
A8
(5,3% powierzchnia
otwarta)
72
67
67
A10
(6,3% powierzchnia
otwarta)
A12
(9,5% powierzchnia
otwarta)
A2
A8
A10
A12
Forniry: dost´pne kolory UC, UM, BH
600 x 600 x 13 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2566 M. . . . . . . . .2567 M. . . . . . . 2568 M . . . . . . . 2569 M . . . . . . . .2570 M . . . . . . . .2572 M . . . . .
Forniry
Laminaty
22
A2
(0,8% powierzchnia
otwarta)
A1
Laminaty: dost´pne kolory CM, PH, LM
600 x 600 x 12 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2558 M. . . . . . . . .2559 M. . . . . . . 2560 M . . . . . . . 2561 M . . . . . . . .2562 M . . . . . . . .2564 M . . . . .
584 594
20
A1
(4,6% powierzchnia
otwarta)
72 150
22
20
6
14
Klon amerykaƒski (UM)
22
WiÊnia (UC)
Klon
75 %
WiÊnia
25 %
Grusza
35 %
Buk
40 %
Lipa
55 %
Klon amerykaƒski
60 %
Hz
Perforacja A1 A1 (Ø8)
␣W
NRC 125
0.40(L)
0.45 0.40
EEA
250
0.50
500 1000 2000 4000
0.50 0.40 0.35 0.35 ␣ P
Euroclass B-s2, d0
␭ = 0.12 W/mK
70% RH
Laminat 10 kg/m2
Fornir 10.5 kg/m2
101
100
su
MADERA
Sufity drewniane
y d
nia
ne
ma
de
ra
MADERA
MADERA
FORNIRY
LAMINATY
fit
rew
SL2
Prelude 24 mm
Klon (CM)
Grusza (PH)
Lipa (LM)
WiÊnia (UC)
Klon amerykaƒski (UM)
10mm
Buk (BH)
10mm
16mm/17mm
600mm
PERFORACJE
Plain
20
32
594
584
20
594
584
22
20
150 72
22
584 594
72 150
67 150
150 72
150 67
72
67
67
130
160
160
130
160
160
72
67
A2
A8
A10
A12
Laminaty: dost´pne kolory CM, PH, LM
600 x 600 x 16 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9936 M. . . . . . . . .9938 M. . . . . . . 9937 M . . . . . . . 9939 M . . . . . . . .9940 M . . . . . . . .9942 M . . . . .
Forniry: dost´pne kolory UC, UM, BH
600 x 600 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9945 M. . . . . . . . .9947 M. . . . . . . 9946 M . . . . . . . 9948 M . . . . . . . .9949 M . . . . . . . .9951 M . . . . .
584 594
20
A1
(4,6% powierzchnia
otwarta)
72 150
22
A1
67
22
A2
(0,8% powierzchnia
otwarta)
A8
(5,3% powierzchnia
otwarta)
A10
(6,3% powierzchnia
otwarta)
A12
(9,5% powierzchnia
otwarta)
Forniry
Laminaty
Klon
75 %
WiÊnia
25 %
Grusza
35 %
Buk
40 %
Lipa
55 %
Klon amerykaƒski
60 %
MONTAŻ PŁYT SL2
Listwa dystansowa
(BP CA5733)
Hz
Prelude 24 Peakform
Profil g∏ówny
Perforacja A1 (Ø8)
␣W
NRC
0.40(L)
0.45
125
0.40
250
0.50
500 1000 2000 4000
0.50 0.40 0.35 0.35 ␣ P
1500 mm maks.
EEA
Euroclass B-s2, d0
600 mm
␭ = 0.14 W/mK
70% RH
Laminat 10 kg/m2
Fornir 10.5 kg/m2
103
102
SUFITY DO WNĘTRZ
O SPEC JALNYM
Z A S TO S O WA N I U
Bioguard Plain
Bioguard Acoustic
Parafon Hygien
Mylar
Ceramaguard
Newtone
mi
BIOGUARD
Sufity higieniczne
Od niedawna mo˝na zaobserwowaç
zarówno wÊród konsumentów jak
i fachowców wzrost ÊwiadomoÊci
ryzyka, które niesie ze sobà obecnoÊç
bakterii w naszym otoczeniu. Ta troska
o bezpieczne i zdrowe otoczenie
sprawia, ˝e projektanci muszà braç
pod uwag´ koniecznoÊç rozwiàzania
problemu i minimalizacji tego
zagro˝enia.
Bioguard Board
Bioguard to rodzina metalowych
lub mineralnych p∏yt sufitowych
zaprojektowanych do wn´trz gdzie
sufit podwieszany jest niezb´dny,
a jednoczeÊnie higiena i czystoÊç majà
najwy˝sze znaczenie. W tego typu
miejscach zachowanie higieny staje
si´ najistotniejszym czynnikiem. Tam
gdzie konieczne jest dokonywanie
regularnych przeglàdów wa˝ne jest
tak˝e zachowanie ∏atwego dost´pu
do przestrzeni ponadsufitowej.
To, czym p∏yty Orcal Bioguard
ró˝nià si´ od zwyk∏ych metalowych
p∏yt sufitowych, to fakt, ˝e ich
powierzchnia pokryta jest specjalnà
pow∏okà o aktywnych w∏aÊciwoÊciach
antybakteryjnych. Firma Armstrong
przeprowadzi∏a badanie w∏aÊciwoÊci
antybakteryjnych farby Bioguard
w oparciu o szeroki wybór szczepów
bakteryjnych uznawanych za krytyczne
pod wzgl´dem walki ze ska˝eniem
bakteryjnym, na podstawie zaleceƒ
specjalistów ds. higieny i mikrobiologii.
ne
ra
/
lne
ta
me
low
su
fit
e
y
ie
hig
nic
zn
e
bio
Rodzina produktów Bioguard
Typy kraw´dzi
- Board
- Tegular
- MicroLook
- Clip-In
- Vector
- Flush Tegular
Klasa czystoÊci
wed∏ug iloÊci
czàstek
gu
ard
BIOGUARD
Mineralny
Bioguard Plain
Mineralny
Bioguard Acoustic
Metalowy
Orcal Bioguard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO 5
ISO 5
ISO 3
OdpornoÊç na Êrodki
dezynfekcyjne
Czwartorz´dowe sole amonowe, nadtlenek wodoru, chlor
Ochrona
antybakteryjna
Czyszczenie
OdpornoÊç
na szorowanie
OdpornoÊç
na wilgoç
Wi´cej informacji na stronie
W∏aÊciwoÊci grzybobójcze i antybakteryjne
500 cykli zmywania, zgodnie
z normà ASTM D-4828
500 cykli zmywania, zgodnie
z normà ASTM D-4828
Czyszczenie wodà pod
wysokim ciÊnieniem (Clip-in z po∏àczeniami
silikonowymi)
-
-
Szorowanie > 500 cykli
zgodnie z normà ASTM D-4828
95%
95%
95% to 100%
(malowany z obu stron)
109
109
83
Pokrycie farbà Orcal Bioguard jest mo˝liwe w przypadku wszystkich p∏yt metalowych oferowanych przez naszà firm´.
Do pomieszczeƒ o bardzo silnym ryzyku infekcji zalecamy p∏yty Orcal Bioguard Clip-In bez perforacji, montowane wraz
z uszczelnieniami z silikonu.
Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat rodziny produktów Bioguard, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzeda˝y firmy Armstrong w Warszawie.
106
107
mi
BIOGUARD
ISO 5
Farba Bioguard zapewnia doskona∏à
ochron´ antybakteryjnà przeciwko
takim szczepom bakterii jak MRSA
(gronkowiec z∏ocisty), E. coli (pa∏eczka
okr´˝nicy), oraz Streptococcus
pneumoniae (pneumokoki). Nak∏adana
bezpoÊrednio na g∏adkà powierzchni´
p∏yty bez perforacji, farba ta cechuje si´
90% wspó∏czynnikiem odbicia Êwiat∏a.
Charakterystyka produktu, spe∏niajàca
wymogi klasy czystoÊci ISO 5
w zakresie czystych pomieszczeƒ
(clean room), sprawia, ˝e mo˝na
go stosowaç w pomieszczeniach
szpitalnych o Êrednim lub wysokim
poziomie zagro˝enia infekcjà, jak te˝
we wszelkiego rodzaju innych czystych
pomieszczeniach, gdzie wymagana
jest ochrona antybakteryjna. Dzi´ki
zwi´kszonej odpornoÊci na wsiàkanie
wody, produkt ten mo˝e byç zmywany.
Jego powierzchnia jest odporna na
dzia∏anie Êrodków dezynfekujàcych
wykorzystujàcych najbardziej popularne
czynniki aktywne: czwartorz´dowe sole
amonowe, nadtlenek wodoru i chlor.
P∏yta Bioguard Acoustic stanowi
po∏àczenie wszystkich cech
wymaganych w Êrodowisku placówek
s∏u˝by zdrowia. Dzi´ki transparentnemu
welonowi akustycznemu
pokrywajàcemu lico p∏yty mo˝liwe jest
uzyskanie przez produkt wa˝onego
wskaênika poch∏aniania dêwi´ku ␣w na
poziomie 0,60, co pozwala na spe∏nienie
wymogów dotyczàcych akustyki
w placówkach szpitalnych.
n
era
lne
su
fit
y
ie
hig
nic
zn
e
in
pla
rd stic
a
gu cou
bio i a
BIOGUARD
BIOGUARD
BOARD
TEGULAR
MICROLOOK
Prelude XL2/TL/NC* 24 mm
*ruszt antykorozyjny
Prelude XL2/TL 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Bioguard Plain Board
9.5mm
15/17mm
4.5 mm
15/17 mm
8mm
15/17mm
M=6.5mm
D =7.5mm
Bioguard Plain
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2221 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2223 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224 M . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2221 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224 D . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bioguard Acoustic
600 x 600 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2703 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2551 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2552 M . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2703 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2704 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 2704 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
NRC
• Bioguard Plain
0.15 (L)
0.15
125
250
500 1000 2000 4000
0.30
0.20
0.15
0.10
0.20 0.25 ␣ P
• Bioguard Acoustic
0.60 (H)
0.60 0.35
0.35
0.55
0.70
0.80 0.90 ␣ P
Dncw = 37 dB
Bioguard Plain
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.052- 0.057 W/mK
90%
ISO 5
95 % RH
4.5 kg/m2
Bioguard Acoustic
108
109
mi
PARAFON HYGIEN
ISO 5
Podstawowym materia∏em
wchodzàcym w sk∏ad tego produktu
o niskiej g´stoÊci jest we∏na skalna.
Jego powierzchnia, pokryta welonem
z hartowanego w∏ókna szklanego oraz
uszczelnione kraw´dzie umo˝liwiajà
osiàgni´cie przez produkt cech
czystego pomieszczenia zgodnej
z klasà czystoÊci ISO 5 i sprawiajà, ˝e
produkt ten nadaje si´ do czyszczenia
wodà pod wysokim ciÊnieniem
(maksym. 80 barów)*.
n
era
lne
su
fit
y
ie
hig
nic
zn
e
pa
ra
hy
fon
gie
n
PARAFON HYGIEN
Dzi´ki neutralnemu akustycznie
welonowi z w∏ókna szklanego oraz
niskiej g´stoÊci p∏yty bazowej, produkt
ten osiàga wskaênik poch∏aniania
dêwi´ku ␣ w na poziomie 0,95.
* U˝yty do czyszczenia strumieƒ wody musi mieç
form´ rozproszonà, o minimalnym kàcie rozwarcia
30°. Nie mo˝e to byç „tnàcy” strumieƒ wody
o wysokim ciÊnieniu. Zalecana minimalna
odleg∏oÊç pomi´dzy dyszà urzàdzenia
czyszczàcego a p∏ytà sufitu podwieszanego
nie powinna byç mniejsza ni˝ 300 mm, zaÊ kàt
wyrzucanego strumienia wody w stosunku do
sufitu powinien wynosiç 45°.
<_ 20%
PARAFON HYGIEN
BOARD
Parafon Hygien
Prelude XL2/TL/NC* 24 mm
* ruszt antykorozyjny
18mm
600 x 600 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 x 1250 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9702 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9702 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9703 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9703 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
NRC
0.95
0.95
125
0.40
250
0.85
500 1000 2000 4000
0.90 0.90 0.95 0.90 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.036 W/mK
85%
ISO 5
95% RH
1.3 kg/m2
Parafon Hygien
110
111
mi
MYLAR
ISO 4
P∏yta mineralna o wysokiej g´stoÊci
jest uszczelniona przez poliestrowà
pow∏ok´ pokrywajàcà jej powierzchni´
i kraw´dzie, prowadzàcà do uzyskania
znakomitej wytrzyma∏oÊci powierzchni
p∏yty. Pow∏oka ta nie przyciàga kurzu
i jest szczególnie dostosowana do
regularnego mycia.
ne
ra
lne
su
fit
ie
hig
y
nic
zn
e
my
lar
MYLAR
W trakcie uznanego na arenie
mi´dzynarodowej badania ISO 14644-1,
okreÊlajàcego czystoÊç produktu wed∏ug
iloÊci czàstek, produkt ten uzyskuje
klas´ czystoÊci ISO 4 bez zastosowania
klipsów dociskowych i jest optymalny
do zastosowania w Êrodowisku czystego
pomieszczenia.
MYLAR
BOARD
Mylar Board
Prelude XL2/TL 24 mm
15mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9527 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9529 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
NRC
0.10
0.10(L)
125
0.25
250
0.15
500 1000 2000 4000
0.10 0.10 0.10 0.15 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
CH
6q3 ( TA VKF)
␭ = 0.067 W/mK
80%
ISO 4
95% RH
5 kg/m2
Mylar
112
113
m
CERAMAGUARD
100% RH
Ceramaguard jest unikalnà p∏ytà
z we∏ny mineralnej o wysokiej g´stoÊci.
Jest odporna na par´ wodnà
i zachowuje fizycznà integralnoÊç
nawet w warunkach 100% wilgotnoÊci
wzgl´dnej.
Jej powierzchnia jest zmywalna,
a delikatna perforacja zapewnia
dobre parametry akustyczne.
ra
ine
lne
su
ie
hig
y
fit
nic
zn
e
ce
a
ram
gu
ard
CERAMAGUARD
Proponujàc sufity Ceramaguard
i Newtone, Armstrong zapewnia
mo˝liwoÊç wyboru pomi´dzy dwoma
ró˝nymi produktami, które mo˝na
stosowaç w ekstremalnych warunkach
100% wilgotnoÊci wzgl´dnej. Ka˝da
z tych p∏yt sufitowych posiada
inne dodatkowe w∏aÊciwoÊci i zalety.
Uwaga: Ceramaguard i Newtone nale˝y instalowaç
na ruszcie Trulok odpornym na korozj´, je˝eli
wilgotnoÊç przekracza 95% RH.
CERAMAGUARD FINE FISSURED
BOARD
Ceramaguard Fine Fissured Board
Prelude TL/NC* 24 mm
* ruszt antykorozyjny
15mm
600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
0.55(MH)
NRC
0.60
125
0.25
250
0.30
500 1000 2000 4000
0.50 0.80 0.85 0.75 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 39 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A1
␭ = 0.052-0.057 W/mK
85%
100% RH
7 kg/m2
20 kg/m2 mokra
Ceramaguard
Fine Fissured
114
115
mi
NEWTONE
100% RH
Newtone jest p∏ytà wykonanà
z uwodnionego krzemianu wapnia
szczególnie nadajàcà si´ do u˝ycia we
wn´trzach nara˝onych na wyst´powanie
skrajnych temperatur. Ponadto jest
idealnym sufitem do hal fabrycznych
i pomieszczeƒ wystawionych na dzia∏anie
warunków atmosferycznych oraz
wsz´dzie tam, gdzie odpornoÊç na
zniszczenie i skraplanie si´ pary wodnej
sà wa˝nymi kryteriami wyboru.
ne
ra
lne
su
fit
ie
hig
y
nic
zn
e
ne
wt
on
e
NEWTONE
Uwaga: W przypadku pomieszczeƒ, w których
wilgotnoÊç mo˝e przekraczaç 95% RH sufit Newton
musi byç montowany na konstrukcji Trulok w wersji
antykorozyjnej.
<_ 20%
NEWTONE
BOARD
Newtone Board
Prelude TL/NC* 24 mm
* ruszt antykorozyjny
6mm
600 x 600 x 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 x 1200 x 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hz
␣W
NRC
0.10
0.10(L)
125
0.25
250
0.15
500 1000 2000 4000
0.10 0.10 0.10 0.05 ␣ P
EN 20354
& EN 11654
Dncw = 37 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
␭ = 0.17 W/mK
85%
ISO 5
100% RH
6 kg/m2
Newtone
116
117
i-CEILINGS
e
i-c
I-CEILINGS
CS-1000 & PRO SERIES
ilin
gs
CS
& es
ri
00
10 o Se
Pr
I-CEILINGS
Finition du produit
Pro
Pro
Pro
Pro
Systèmes audio
DALLES AUDIO I-CEILINGS
Series
Series
Series
Series
CS-1000
CS-1000
CS-1000
CS-1000
CS-1000
CS-1000
:
HAUT-PARLEURS PLATS, INVISIBLES
DANS LE PLAFOND SUSPENDU
Les dalles audio i-ceilings offrent
une solution d’acoustique active
pour optimiser l’intelligibilité,
la confidentialité, les niveaux de
concentration et la productivité via
un seul et même système audio :
- Masquage sonore
- Masquage musical
- Messages d’appels
- Messages d’évacuation
- Musique
- Renforcement sonore.
Dimensions
Pièce N°
Ultima / Optima MicroLook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ultima / Optima Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sahara MicroLook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sahara Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
600
600
600
x
x
x
x
600
600
600
600
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6013ME . . . . . . . . . .
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6014ME . . . . . . . . . .
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6015ME . . . . . . . . . .
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6016ME . . . . . . . . . .
Ultima / Optima MicroLook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ultima / Optima Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sahara MicroLook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sahara Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fine Fissured MicroLook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fine Fissured Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
600
600
600
600
600
x
x
x
x
x
x
600
600
600
600
600
600
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6017ME . . . . . . . . . .
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6018ME . . . . . . . . . .
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6019ME . . . . . . . . . .
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6020ME . . . . . . . . . .
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6021ME . . . . . . . . . .
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6022ME . . . . . . . . . .
Autres articles disponibles sur demande.
Modèle
CS-1000
Pro Series
Dimensions
600 x 600 x 64 mm
600 x 600 x 110 mm
Poids de la dalle
3,1 kg par dalle
5,5 kg par dalle
Poids d’expédition
8,6 kg/carton (1 carton = 2 dalles)
11 kg/carton (1 carton = 2 dalles)
Garantie
Garantie limitée de 3 ans sur les matériaux et la main
d’oeuvre à compter de la date de fabrication. Les ventes
du produit et les responsabilités sont en conformité avec
les conditions générales de vente
Garantie limitée de 3 ans sur les matériaux et la main
d’oeuvre à compter de la date de fabrication. Les ventes
du produit et les responsabilités sont en conformité avec
les conditions générales de vente
Sensibilité
81dB @ 1 W, 1 mètre
87dB @ 1 W, 1 mètre
Impédance
100 V: 1, 2, 4, 8 W -- 8 Ohms by-pass
100 V: 7.5, 15, 30 W -- 8 Ohms by-pass
RÉPONSE DE FRÉQUENCE
Puissance :
Distance :
1W
1 mètre
CS-1000
ESTHÉTIQUE SUPÉRIEURE
CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
MATÉRIAU
- Semblables à des dalles de plafond
classiques, les dalles audio conservent
l’esthétisme du plafond suspendu.
- Compatible avec les systèmes
en ligne 100 V ou basse impédance
8 Ohms.
- La conception omni-directionnelle
du haut-parleur offre un son plus
uniforme pour une couverture plus
large
- Intelligibilité élevée du discours
sur de grandes zones
- Diffuse de la musique, des annonces
s’adressant au public, des messages
d’alertes vocaux et une acoustique
active via le même haut-parleur, en
éliminant les systèmes redondants
- Compatible avec les systèmes
d’amplification commerciaux standard
- Bouton d’intensité variable pour le
contrôle du volume localisé
Cadre métallique, membrane tubulaire
spéciale, face en tissu de verre peint
(pour CS-1000).
SOUPLESSE ET VALEUR
- Rapide, simple et plus économique
à installer et/ou déplacer
- Repose sur une ossature en module
de 600 x 600 mm
- Encombrement minimum du plénum
en s’appuyant sur le bas de l’ossature
- S’adapte aussi sur une cassette
métallique perforée de 600 x 600 mm
standard
Cadre métallique, membrane spéciale
structure nid d’abeille, face en tissu
de verre peint (pour PRO SERIES).
Pro Series
+100
+100
+90
+90
+80
+80
dBr
dBr
+70
+70
+60
+60
+50
+50
20
50
100
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
20
50
100
Hz
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
Hz
APPLICATIONS
Armstrong CS-1000 Ultima Encastré dans un plafond ; testé de manière indépendante dans une chambre anéchoïque
Bureau, Education, Santé, Commerce,
Loisirs, Transports.
FINITIONS
Les haut-parleurs i-ceilings sont
actuellement disponibles dans les
finitions de dalles de plafond les plus
courantes d’Armstrong : Ultima, Optima,
Sahara, Fine Fissured, Neeva, Perla
& Orcal.
Détail de bord du
haut-parleur
Détail de bord
du plafond
Ossature
Visuel du détail de bord droit
dans lequel les dalles de plafond et les
ossatures sont au même niveau
Visuel de détail de bord Tegular
sur ossature de 24 mm
Visuel de détail de bord MicroLook
sur ossature de 15 mm
Détail de bord
du haut-parleur (1)
Board
Tegular
MicroLook
Ossature
24 mm
24 mm
15 mm
(1) Disponible en Vector, Orcal (toutes perforations).
120
121
SYSTÈMES DE
SUSPENSION
Peakform
Prelude XL² - TL/TLX
Axiom
Lisses plates
Ossatures Décoratives
DGS
e
s d ion
mepens
è
t
s
s
sy
su
TRULOK
LA GAMME TRULOK
La gamme Trulok inclut la récente
innovation pour profils porteurs : Peakform
- avec son nez rapporté Superlock disponible en largeurs 24 et 15 mm. Les
entretoises longues Prelude 24 XL2 et les
entretoises Prelude 15 XL2 sont également
disponibles en version Peakform. Toutes
les entretoises à épaulement bénéficient
aujourd’hui du NOUVEAU clip XL2 pour une
pose encore plus rapide.
PEAKFORM
Tous les modules standard sont proposés
dans la gamme Trulok, un large choix
de dimensions spéciales est également
disponible dans la plupart des familles.
Les systèmes les plus courants sont
proposés en version économique ou
stable au feu. Pour satisfaire les habitudes
de chaque poseur, les deux modes
d’installation par harpon et par crochet sont
disponibles. Les systèmes de suspension
Trulok sont compatibles avec tous les
plafonds de la gamme Armstrong minéral,
soft, métal, bois et toutes les solutions
spéciales.
Peakform est un design novateur pour les
profils porteurs et les entretoises. Les profils
Peakform ont été conçus pour leur conférer
une meilleure résistance et stabilité, rendant
l’installation plus rapide et plus facile.
Superlock est un clip riveté sur l’âme des
profils porteurs qui procure une connexion
bulbe à bulbe plus solide et sûre confirmée
par le « clic » qu’il laisse entendre. De plus,
Superlock permet une meilleure connexion
à distance des porteurs et un démontage
latéral sans recul.
TRULOK
PRELUDE XL2
PRELUDE TL/TLX
À ENCLIQUETAGE
CROCHET
Les entretoises Prelude XL (24 et 15 mm)
sont caractérisées par un système harpon
très technique ; le « clic » qu’il laisse entendre
à son installation garantit que le système est
verrouillé. Le nez rapporté est riveté au bout
de l’entretoise et se caractérise par une
précision d’usinage qu’il est impossible
d’obtenir par un système traditionnel de
nez intégré. Les entretoises viennent
s’encliqueter par simple pression sur la droite
des entretoises positionnées en vis
à vis dans le profil porteur. Le déblocage des
entretoises est également très aisé.
Une sélection d’entretoises XL 24
et 15 mm est également disponible avec
la technologie Peakform.
Les entretoises Prelude TL (24 mm et
15 mm) sont caractérisées par un nez
intégré formé par un emboutissage dans la
pièce de métal constituant l’entretoise.
Le succès de ce système d’installation, qui
a été promu par Armstrong depuis plus de
20 ans, est dû à sa facilité d’installation ainsi
qu’à sa qualité d’assemblage et de finition
bord à bord. L’alignement des entretoises
est assuré par le positionnement du nez sur
la droite du nez de l’entretoise en regard.
UNE GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES
COULEUR
ENVIRONNEMENT
Tous les systèmes de suspension Trulok
sont proposés en Blanc Standard assorti
aux dalles de plafonds Armstrong et
dans une gamme de couleurs pastel
et métallisées. Pour de plus amples
informations, merci d’appeler notre Service
Info Conseil.
Comme pour toutes ses solutions,
Armstrong produit et distribue des
systèmes d’ossatures en concordance
avec son engagement en faveur de
l’environnement. Les systèmes de
suspension d’Armstrong contiennent
jusqu’à 25 % de matériaux recyclés et
jusqu’à 100 % pour l’emballage. De plus,
Armstrong est attentif à la qualité de tous
ses produits pour optimiser leur durabilité,
leur maintenance et leur longévité.
Dernière innovation en date, les nouvelles
entretoises TLX sont équipées d’un clip
révolutionnaire qui assure une excellente
stabilité d’ensemble et une connexion
facilitée pour une installation encore
plus facile!
PRELUDE UNIVERSAL PROFIL PORTEUR
PRELUDE TL
PRELUDE TLX
ET DE SOLUTIONS EN RIVE
En complément des systèmes de
suspension, la gamme Trulok propose
un vaste choix d’accessoires et de profils
de rive.
POINÇONNAGE
Tous les produits Prelude se distinguent par
le poinçonnage qu’ils comportent sur l’âme
de l’ossature. Les poinçons permettent de
solidariser les deux côtés du Profil T et sont
réalisés en cours de production selon un
procédé sophistiqué. Le poinçonnage
augmente considérablement la rigidité du
profilé, sa résistance à la torsion ainsi que
sa stabilité d’ensemble.
LE PROFIL PORTEUR UNIVERSAL PRELUDE
Le profil Porteur Prelude a été conçu pour s’adapter aussi bien
aux entretoises de type crochet/finition bord à bord que celles
de type harpon/à épaulement. Le modèle Peakform universal
est disponible en largeur de 24 mm et 15 mm. Le profil Porteur
Prelude est caractérisé par un système de raccordement sans jeu,
rapide et facile à mettre en œuvre. Les lumières ont été conçues
pour permettre l’installation à la fois des entretoises Prelude
TL/TLX (finition bord à bord) ou Prelude XL (finition à épaulement).
Le clip riveté Superlock permet une meilleure connexion
à distance des porteurs et un démontage latéral sans recul.
124
PRELUDE XL2
OSSATURES DÉCORATIVES
Le système Armstrong Trulok est un
système de suspension complet avec des
options design. Lisses plates : des profils
larges pour créer des modules larges.
Silhouette : une ossature à joint creux de
3 ou 6 mm pour créer une surface
de plafond plane, avec un aspect
d’affleurement. Avec Silhouette, vous
pouvez également jouer avec le noir et
le blanc. Les produits Axiom Profiles et
Axiom Transitions offrent une solution
technique et esthétique pour les
changements de niveau et pour les
transitions en affleurement avec le plâtre.
Avec Axiom Canopy, créez des plafonds
flottants offrant à la fois des caractéristiques
esthétiques et acoustiques!
NON CORROSIF
Armstrong propose un système entièrement
non corrosif avec un système de suspension
exposé de 24 mm et des clips de retenue.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Toutes nos ossatures sont réalisées en
acier galvanisé avec âme repliée et sont
recouvertes d’une peinture polyester cuite
au four pour la finition de surface.
125
c
e
dé
s d ion
e
mepens
tur
è
a
t
s
s
s
os
sy
su
TRULOK
AXIOM PROFILE
or
ati
ax
ve
iom
TRULOK
AXIOM CANOPY
Références
Désignation
Dimensions
Haut. (mm)
Long. (mm)
COMPOSANTS AXIOM CANOPY
BP
BP
BP
BP
52
54
56
58
42
42
42
42
06
06
06
06
G
G
G
G
BPT 3213 G
Axiom
Axiom
Axiom
Axiom
Profile
Profile
Profile
Profile
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Axiom Profile
pour plaques de plâtre
3000
3000
3000
3000
50
100
150
200
3000
BPA 344 G
BPA 334 G
BPA 335 G
BPA 336 G
BPA 337 G
BPA 344 G
Désignation
BPA
BPA
BPA
BPA
Dimensions
Haut. (mm)
Pièce d’habillage d’angle 90°
pour Axiom Profile 50 mm
Pièce d’habillage d’angle 90°
pour Axiom Profile 100 mm
Pièce d’habillage d’angle 90°
pour Axiom Profile 150 mm
Pièce d’habillage d’angle 90°
pour Axiom Profile 200 mm
Désignation
BP 55 14 11 G
Axiom Profil pour Tegular et Vector
BPC 3000 G
BP AWDN 21 G
Profil primaire C
Coulisseau pour profil
BPA 345 G
Pièce d’angle Axiom
Tegular et Vector
BPA 348 G
Bride de suspension
pour suspente rapide
BPCA 98 G
Bride de suspension pour profil C
BPA 347 G
BPA 346 G
Clip d’adaptation pour ossature
XL2 de 24 mm
Clip d’adaptation pour ossature
XL2 de 15 mm
BPA 339 G
Clip d’adaptation universel
18,5 x 25,5
ACCESSOIRES POUR AXIOM PROFILE
Références
Références
334
335
336
337
G
G
G
G
BPA 340 G
BPA 339 G
50
- Axiom Canopy est installé sur des Profils Primaire C et
suspendus, conformément à la réglementation locale,
à l’aide de suspentes rapides ou tiges filetées
- Choix de modules carrés ou rectangulaires
- Composants standard
1,2m
3,0m
2,4m
10 dalles
8 dalles
1,8m
1,2m
6 dalles
4 dalles
100
150
1,8m
BPA 338 G
15 dalles
12 dalles
9 dalles
200
2,4m
20 dalles
16 dalles
AXIOM TRANSITION
BP T 3208 G
Blanc standard
Armstrong Axiom
Transitions pour
Tegular/MicroLook
BP T 3219WR G RAL
9010**
Coulisse Axiom Transition
pour bac métal
3,0m
4 Clip d’adaptation universel
BPA 339 G
ACCESSOIRES POUR AXIOM TRANSITION
BP T 3215 G
Blanc standard
Armstrong* pour
cornière Axiom
Transition
BP T 3225 G
Blanc standard
Armstrong* pour
cornière pour plâtre
Axiom Transition
BP T 3210WR G
RAL 9010**
Axiom Transitions
pour bac Axal
Références
Description
BPA 321 G
Suspente droite
pour Axiom Transition
79
Suspente coudée
pour Axiom Transition
62
BPA 322 G
25 dalles
8 XL2 Clip d’adaptation universel
Exemple d’un module Axiom
Canopy de 1,8 m x 3,0 m
Dimensions
Haut. (mm)
6 Tiges filetées ou suspentes
rapides - non incluses dans
le kit
6 Clips d’adaptation universels
Axiom sur ossature T
BPA 339 G
BPA 321 G
Clip d’angle universel Axiom
Eclisse universelle Axiom
BPA 340 G
BPA 338 G
4 Pièces d’angle
BPA 345 G
BPA 322 G
ACCESSOIRES POUR AXIOM TRANSITION ET PROFILE
4 Profils Axiom coupés
à dimension BP 55 14 11 G
BPA 338 G
6 Brides de suspension
pour suspente rapide
BPA 348 G
BPA 340 G
Clip d’adaptation universel Axiom
sur ossature T
Clip de suspension universel Axiom
de profil T
BPA 339 G
BPA 344 G
3 Profils Primaire C coupés
à dimension BPC 3000 G
Coulisseaux pour pour
profil BP AWDN 21 G
12 Entretoises 600 mm XL2
2 Profils porteurs
(24 mm & 15 mm)
BPA 339 G
* Disponible en RAL 9010. ** Disponible en blanc standard. Nota : Axiom étant produit en aluminium il ne doit pas être utilisé dans les espaces requiérant une stabilité au feu.
126
Plus d’informations concernant Axiom Canopy pages 10-11
127
c
e
dé
s d ion
e
mepens
tur
è
a
t
s
s
s
os
sy
su
or
ati
ve
s
lis
es
pl
s
ate
TRULOK
c
e
dé
s d ion
e
mepens
tur
è
a
t
s
s
s
os
sy
su
or
ati
ve
h
sil
ou
et
te
TRULOK
OSSATURES DÉCORATIVES SILHOUETTE XL2 15 MM (NOMINAL)
LISSES PLATES
- Compatibles avec les entretoises
24 mm XL² ou 24 mm TL/TLX
- Disponibles avec ou sans lumière
- Disponibles avec lumières au pas
de 100 mm ou 300 mm
Silhouette joint creux 6 mm est disponible en blanc standard Armstrong, blanc fond noir (Bl) ou noir (BK).
Silhouette à joint creux 3 mm disponible en blanc RAL 9010.
Entretoise Silhouette Peakform
joint creux 3 mm
Entretoise Silhouette Peakform
joint creux 6 mm
Profil porteur Silhouette
Peakform joint creux 3 mm
LISSES PLATES (DIMENSIONS NOMINALES)
ACCESSOIRES POUR LISSES PLATES
PROFIL PORTEUR SILHOUETTE 15 MM (CONNEXION PAR BULBE AMINCI)
Références
Dimensions
Long. (mm) Larg. (mm)
Avec lumières au pas de 300 mm
BP 36 10 50 A
3600
BP 36 10 75 A
3600
BP 36 11 00 A
3600
BP 36 11 25 A
3600
BP 36 11 50
3600
50
75
100
125
150
Avec lumières au pas de 312,50 mm
BP 36 2100 B
3750
100
Avec lumières au pas de 100 mm
BP 36 30 50
3600
BP 36 30 75
3600
BP 36 31 00 WR
3600
BP 36 31 25
3600
BP 36 31 50
3600
Sans Lumières
BP 36 00 50 A
BP 36 00 75 A
BP 36 01 00 A
BP 36 01 25 A
BP 36 01 50
3600
3600
3600
3600
3600
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150
Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Info Conseil. Toutes les cotes sont nominales.
128
Références
Désignation
Dimension
Larg. (mm)
BPA 36 05 01
BPA 36 07 51
BPA 36 10 01
Attache de suspente coudée
Références
50
75
100
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
36
36
36
36
36
05
07
10
12
15
02
52
02
52
02
G
G
G
G
G
Attache de suspente Nonius
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
36
36
36
36
36
05
07
10
12
15
03
53
03
53
03
G
G
G
G
G
Manchon
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
36
36
36
36
36
05
07
10
12
15
04
54
04
54
04
G
G
G
G
G
Raccord en croix
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
36
36
36
36
36
05
07
10
12
15
05
55
05
55
05
G
G
G
G
G
Raccord mural
50
75
100
125
150
BPA 36 05 06 G
BPA 36 07 56 G
BPA 36 10 06 G
Connexion 90°
50
75
100
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150
Dimensions
Haut. (mm)
Long. (mm)
Avec joint creux de 6 mm*
BP 80 40 42 G
3600
BP 80 39 43 G
3125
BP 80 44 42 G
2700
BP 80 48 42 G
3500
* Disponible en blanc standard, blanc fond noir ou noir
44
44
44
44
Avec joint creux de 3 mm*
BP 81 40 42 WR G
* Disponible en blanc RAL 9010
3600
44
1200
1250
1350
1000
44
44
44
44
PROFIL PORTEUR SILHOUETTE 15 MM XL2 (SYSTÈME HARPON)
Avec joint creux de 6 mm*
BP 80 30 42 G
BP 80 31 43 G
BP 80 33 42 G
BP 80 32 42 G
BP 80 20 42 G
600
BP 80 21 43 G
625
BP 80 23 42 G
675
BP 80 22 42 G
500
BP 80 24 42 G
300
* Disponible en blanc standard, blanc fond noir ou noir
Avec joint creux de 3 mm*
BP 81 30 42 WR G
BP 81 20 42 WR G
* Disponible en blanc RAL 9010
1200
600
44
44
44
44
44
44
44
Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Info Conseil. Toutes les cotes sont nominales.
129
p
e
ap
s d ion
e
mepens
tur
è
a
t
s
s
s
sy
os
su
PRELUDE 15
ar
en
te
e
pr
lud
e
15
TRULOK
- OSSATURE APPARENTE 15 MM MODULE (NOMINAL)
p
e
ap
s d ion
e
mepens
tur
è
a
t
s
s
s
sy
os
su
PRELUDE 24
ar
en
te
e
pr
lud
e
24
TRULOK
- OSSATURE APPARENTE 24 MM MODULE (NOMINAL)
Entretoises Prelude 24 TLX
Entretoises Prelude 15 TL
Profil porteur Universal
Peakform 24 avec clip Superlock
Entretoises Prelude 24 TL
Profil porteur Universal
Peakform avec clip Superlock
Entretoise Prelude 24 XL2
Peakform
Entretoise Prelude 15 XL2
Peakform
PROFIL PORTEUR 24 UNIVERSAL PEAKFORM AVEC CLIP SUPERLOCK
PROFIL PORTEUR PRELUDE SIXTY
(CONNEXION BULBE À BULBE)
Références
Dimensions
Long. (mm) Haut. (mm)
PROFIL PORTEUR 15 UNIVERSAL PEAKFORM AVEC CLIP SUPERLOCK (CONNEXION BULBE À BULBE)
Références
43mm
BP 30 40 33 A
BP 30 41 33 A
BP 30 43 33 A
Dimensions
Long. (mm) Haut. (mm)
3600
3750
3375
43
43
43
43mm
24mm
ENTRETOISES PRELUDE 24 TL/TLX
15mm
ENTRETOISES PRELUDE 15 XL2 (SYSTÈME HARPON, À ÉPAULEMENT)
38mm
15mm
BP 30 30 33 B
BP 30 31 33 A
BP 30 32 33
1200
1250
1000
38
38
38
BP 30 20 33 B
BP 30 21 33 A
BP 30 22 33
600
625
500
38
38
38
35/38mm
24mm
ENTRETOISES PRELUDE 15 TL (SYSTÈME CROCHET, BORD À BORD)
38mm
15mm
BP
BP
BP
BP
BP
31
31
31
31
35
40
41
43
42
40
32 A
33 B
33 A
32
32
3600
3750
3375
3000
3600
Un profil pour longue portée d’une hauteur de 60 mm, double-âme, en acier
galvanisé avec une nervure renforcée, sous-face visible de 24 mm, compatible
avec les entretoises Prelude 24 XL2.
43
43
43
43
38
Références
60mm
(SYSTÈME CROCHET, BORD À BORD)
TLX - BP 13 30
TLX - BP 13 20
TLX - BP 13 20
TLX - BP 13 18
BP 11 30 32 C
BP 11 30 31 C
BP 11 31 33 D
BP 11 33 32 C
BP 11 36 32 D
BP 11 34 32 D
BP 11 50 32
BP 11 20 32 C
BP 11 20 31 C
BP 11 21 33 D
BP 11 23 32 C
BP 11 22 33 C
BP 11 24 32 C
BP 11 25 33 C
31
21
31
31
1200
600
600
900
1200
1200
1250
1350
1500
1800
1724
600
600
625
675
500
300
312.50
38
30
38
38
35
35
35
38
38
38
38
35
35
35
38
35
35
35
24mm
Dimensions
Long. (mm) Haut. (mm)
BP 40 40 94 G
BP 40 41 94 G
3600
3750
60
60
PROFIL PORTEUR 24 PRELUDE POUR MILIEU HUMIDE
(CONNEXION PAR BULBE AMINCI)
35mm
24mm
BP 28 40 33 A
BP 28 41 33 A
3600
3750
38
38
ENTRETOISE 24 TL POUR MILIEU HUMIDE
(SYSTÈME CROCHET, BORD À BORD)
ENTRETOISES PRELUDE XL2 (SYSTÈME HARPON, À ÉPAULEMENT)
BP
BP
BP
BP
10
10
10
10
30
31
33
36
33 A
33 B
33
33 A
1200
1250
1350
1500
38
38
38
38
BP
BP
BP
BP
BP
10
10
10
10
10
20
21
23
24
25
33 A
33 B
33
33 A
33
600
625
675
300
312.50
38
38
38
38
38
BP 31 30 51 B
BP 31 31 51 B
BP 31 32 31
1200
1250
1000
38
38
38
BP 31 34 31 A
BP 31 24 51 G
BP 31 25 51 G
1800
300
312.50
38
35
35
1200
600
625
500
30
30
30
30
BP
BP
BP
BP
31
31
31
31
30
20
21
22
21 B
21 A
23 A
21
35mm
24mm
BP 14 30 33 C
BP 14 31 33 C
1200
1250
35
35
BP 14 20 33 C
BP 14 21 33 C
600
625
35
35
BP ACG 265 B
Clip de maintien revêtu de xylan
pour milieu humide
Références
Dimensions
Long. (mm) Epaisseur (mm)
BPT 1924 LB
3050
0.45
Cornière de rive laquée pour milieu humide
Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Info Conseil. Toutes les cotes sont nominales.
130
Autres couleurs disponibles.
Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Info Conseil. Toutes les cotes sont nominales.
Autres couleurs disponibles.
131
e
t
s d ion
ys
mepens
s s
è
e
t
tr
s
s
au
sy
su
e
èm
s
5
T3
pr
ls
ofi
lon
g
ue
po
rté
e
S
DG
TRULOK
T35
e
ns
s d ion
sio
mepens
en
è
p
t
s
s
s
su
sy
su
é
int
gr
ati
on
DG
S
TRULOK
SUSPENSIONS
Système d’ossatures apparentes 35 mm (nominal) : L’ossature T35 est disponible en blanc, en galvanisé et en version spéciale « plaque de
plâtre ».
PROFIL PORTEUR T35 (CONNEXION BULBE À BULBE)
Références
Dimensions
Long. (mm) Haut. (mm)
Blanc
BP 12 40 33 A
BP 12 45 33 A
3600
3520
38
38
Galvanisé
BP 12 40 33 UP
BP 12 45 33 UP
3600
3520
38
38
Pour plaque de plâtre
BP 12 40 33 KD
BP 12 45 33 KD
3600
3520
38
38
Blanc
BP 12 36 33 A
BP 12 30 33 A
1500
1200
38
38
Galvanisé
BP 12 36 33 UP
BP 12 30 33 UP
1500
1200
38
38
Pour plaque de plâtre
BP 12 36 33 KD
BP 12 30 33 KD
1500
1200
38
38
ENTRETOISE T35 TL (SYSTÈME CROCHET, À ÉPAULEMENT)
PROFILES LONGUE PORTEE
Pour connaître la méthode de suspension en vigueur selon la norme de votre pays, merci de contacter notre Service Info Conseil.
PROFILS PRIMAIRES
INTÉGRATION
Réferences
BP
BP
BP
BP
LP
LP
LP
LP
546
706
856
120
Dimensions
Long. (mm) Haut. (mm)
5000
5000
5000
6500
Le tableau ci-dessous présente les systèmes de suspension Trulok en relation avec les familles de plafonds Armstrong pour lesquels
ils sont destinés.
54
70
85
120
AXIOM (Transition/Profile)
SILHOUETTE 3 & 6 mm
PRELUDE 15
●
●
PRELUDE 24
Vector
●
MicroLook
●
SecondLook
●
●
Tegular
●
●
Board
●
●
SL2/K2C2
●
●
Orcal Axal
●
●*
Orcal MicroLook
●
Orcal Flush Tegular
●
●
Orcal Tegular
●
●
Orcal Board
●
●
Orcal Bacs autoportants
●
●
LISSES PLATES
●*
ACCESSOIRES
Attache de suspente mixte
(pour suspente inférieure)
DGS
Embout mural
Eclisse de raccord
- SYSTÈME D'OSSATURES POUR PLAQUES DE PLÂTRE
Bride renforcée
(pour suspente supérieure)
●
Pour découvrir l’innovante gamme Armstrong
d’ossatures pour plaques de plâtre,
merci de contacter notre Service Info Conseil.
* Joint creux de 6 mm.
Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Info Conseil. Toutes les cotes sont nominales.
Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Info Conseil.
132
●
●
●
133

Podobne dokumenty

połączyć design z użytecznością – sufity

połączyć design z użytecznością – sufity Sufity podwieszane - większy komfort w miejscu pracy i przestrzeni użytkowej Wspomniane wyżej zagadnienie dźwiękoizolacyjności oraz pochłaniania dźwięków jest szczególnie ważnym problemem w przestr...

Bardziej szczegółowo