wypożyczalnia sprzętu budowlanego

Komentarze

Transkrypt

wypożyczalnia sprzętu budowlanego
KATALOG 2014
WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
Wypożyczalnie sprzętu budowlanego
Z nami możesz więcej
Sza­nu­je­my czas, pie­nią­dze i sa­mo­po­czu­cie klien­tów
Je­ste­śmy za­do­wo­le­ni kie­dy przy­czy­nia­my się do suk­ce­su tych, któ­rzy ko­rzy­sta­ją
z na­szych usług. Nie ogra­ni­cza­my się tyl­ko do wy­naj­mu lecz chęt­nie do­ra­dza­my
jak naj­lep­sze roz­wią­za­nia sprzę­to­we prze­ka­zu­jąc do­świad­cze­nie ze­bra­ne w cią­
gu 24 lat roz­mów z wy­ko­naw­ca­mi. Dzię­ki sys­te­ma­tycz­ne­mu od­na­wia­niu par­ku
ma­szy­no­we­go, am­bi­cji ca­łe­go ze­spo­łu i do­świad­czo­nym ser­wi­san­tom ogra­ni­cza­my
do mi­ni­mum prze­sto­je wy­wo­ła­ne awa­ria­mi sprzę­tu.
Za­sa­dy wy­po­ży­cza­nia sprzę­tu:
- za­wie­ra­my umo­wę naj­mu,
- po­bie­ra­my kau­cję,
- po­bie­ra­my do­dat­ko­wą opła­tę za osprzęt: tar­cze, ko­ron­ki dia­men­to­we, szpi­
ce, prze­ci­na­ki, wier­tła, ka­mie­nie, łań­cu­chy, pa­pier ścier­ny, koń­ców­ki fre­zów,­
ło­pat­ki, dysk, itp.
Dział han­dlo­wy Atut Ren­tal pro­wa­dzi sprze­daż nie­za­wod­ne­go i wy­trzy­ma­łe­go
sprzę­tu spraw­dzo­ne­go w cięż­kich wa­run­kach na­szych wy­po­ży­czal­ni.
Wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis i ma­ga­zyn nie­zbęd­nych czę­ści za­mien­nych gwa­ran­tuje
szyb­kie usu­wa­nie ewen­tu­al­nych awa­rii. Zapraszamy do skorzystania z naszego dwu­
dziestoczteroletniego doświadczenia. Do na­szych głów­nych pro­duk­tów han­dlo­wych
na­le­żą: mi­ni­ko­par­ki, mi­ni­ła­do­war­ki, wóz­ki trans­por­to­we, sprę­żar­ki po­wie­trza, agre­
ga­ty prą­do­twór­cze, wal­ce, za­gęsz­czar­ki, za­cie­racz­ki, śru­tow­ni­ce, fre­zar­ki, szli­fier­ki,
li­stwy wi­bra­cyj­ne, wi­bra­to­ry, pi­ły sto­li­ko­we, wiert­ni­ce, od­ku­rza­cze prze­my­sło­we,
elek­tro­na­rzę­dzia, na­rzę­dzia pneu­ma­tycz­ne, na­rzę­dzia hy­drau­licz­ne i wie­le in­nych.
Pro­du­cen­ci tych ma­szyn i urzą­dzeń to fir­my ta­kie jak: BOB­CAT, THWA­ITES,
AU­SA, KA­ESER, GE­SAN, BO­MAG, WAC­KER, WHI­TE­MAN, BA­RI­KELL, TRE­
MIX, ATLAS COPCO, ARCGEN, BRENDON, PADLEY & VENABLES, CON­
TEC, SCHWAM­BORN, CE­DI­MA, MA­GIC SCRE­ED, LI­FTON, BEL­LE, MAC­
DO­NALD, HON­DA, BOSCH, MA­KI­TA, DOOSAN, HIMOINSA, STIHL i in­ne.
Dba­my o nasz sprzęt i je­go użyt­kow­ni­ków
SPIS TREŚCI
1. WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE
1.1. sprężarki
1.2. KILOFY PNEUMATYCZNE
1.3. MŁOTY PNEUMATYCZNE
1.4. WIERTARKI ELEKTRYCZNE
1.5. MŁOTY ELEKTRYCZNE
1.6. MŁOTY HYDRAULICZNE Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM
2. ZASILANIE
2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE
2.2. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU
3. CIĘCIE I PRZEWIERTY
3.1. PIŁY DROGOWE
3.2. PIŁY RĘCZNE DO CIĘCIA BETONU
3.3. WIERTNICA KORONKOWA
3.4. PIŁY STOŁOWE
3.5. SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE
3.6. GIĘTARKI DO PRĘTÓW
3.7. NOŻYCE MECHANICZNE
3.8. BRUZDOWNICE
4. ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
4.1. SKOCZKI
4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE
4.3. WALCE
4.4. WÓZKI TRANSPORTOWE
4.5. MINIKOPARKI
4.6. MINIŁADOWARKI
4.7. ŁADOWARKI PRZEGUBOWE
4.8. PODNOŚNIK TELESKOPOWY
4.9. AKCESORIA DO BOBCATÓW
5. PRACE BETONIARSKIE
5.1. BETONIARKI
5.2. PODPORY
5.3. PRZETWORNICE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
5.4. WIBRATORY BUŁAWOWE DO BETONU – MECHANICZNE
5.5. LISTWY WIBRACYJNE PODWÓJNE
5.6. ZACIERACZKI
5.7. SZLIFIERKI
5.8. FREZARKI
5.9. GROSZKOWNICE RĘCZNE
5.10. POJEMNIKI DO BETONU
5.11. POJEMNIK NA GRUZ
6. PRACE BRUKARSKIE
7. CZYSZCZENIE
6
6
8
8
9
9
10
11
11
15
17
17
17
18
18
19
19
20
21
22
22
22
25
26
28
29
30
31
31
33
33
33
34
34
35
35
36
37
38
38
39
42
43
7.1. ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
7.2. MYJKI
7.3. SZLIFIERKI DO BETONU
8. NAGRZEWNICE I OSUSZANIE
8.1. POMPY
8.2. NAGRZEWNICE
8.3. KLIMATYZATORY
8.4. WENTYLATORY
8.5. OSUSZACZE POWIETRZA
9. WYKAŃCZANIE PARKIETÓW
9.1. CYKLINIARKI
9.2. POLERKI DO PARKIETÓW
9.3. PIŁY TARCZOWE DO DREWNA
10. PRACE NA WYSOKOŚCI
10.1. DRABINY
10.2. WIEŻE ALUMINIOWE
10.3. WCIĄGARKI
10.5. ZSYPY DO GRUZU
11. PRACE OGRODNICZE
11.1. PIŁY ŁAŃCUCHOWE
11.2. GLEBOGRYZARKI
11.3. WERTYKULATORY
11.4. KOSY SPALINOWE
11.5. OPRYSKIWACZE
11.6. NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW
12. INNE
12.1. MASZTY OŚWIETLENIOWE
12.2. NIWELATORY
12.3. SZLIFIERKI OSCYLACYJNE
12.4. WYRZYNARKI
12.5. ZGRZEWARKI DO RUR
12.6. PIŁY DO CIĘCIA DREWNA
12.7. WÓZKI PALETOWE
12.8. OSADZAK PROCHOWY
12.9. PALNIK DO PAPY
12.10. OGRODZENIA TYMCZASOWE
12.11. PIASKARKA
12.12. SPAWARKI
12.13. PODNOŚNIKI
12.14. ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA
12.15. ŚWIDER SPALINOWY
13. AKCESORIA
MAPKI I DANE TELEADRESOWE ODDZIAŁÓW
43
44
45
46
46
47
50
51
52
53
53
53
53
54
54
54
55
55
56
56
56
56
57
57
57
58
58
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
63
63
63
64
76
INDEKS
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE
BETONIARKI
BRUZDOWNICE
BUŁAWA MECHANICZNA – NAPĘD ELEKTRYCZNY
BUŁAWA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
CYKLINIARKI
DRABINA ALUMINIOWA
FREZARKI ELEKTRYCZNE
FREZARKI SPALINOWE
GIĘTARKI MECHANICZNE
GIĘTARKI RĘCZNE DO PRĘTÓW
GILOTYNA RĘCZNA
GLEBOGRYZARKI
GROSZKOWNICE RĘCZNE
KILOFY PNEUMATYCZNE
KLESZCZE BRUKARSKIE
KLIMATYZATORY
KOMPRESOR ELEKTRYCZNY
KOSA SPALINOWA
KUBEŁ PODSTAWOWY
KUBEŁ ZASYPOWY
LISTWY PŁYWAJĄCE – NAPĘD SPALINOWY
LISTWA SPALINOWA
ŁADOWARKI KOŁOWE
ŁADOWARKI PRZEGUBOWE
MASZTY OŚWIETLENIOWE
MIESZADŁO DO BETONU
MINIKOPARKI
MINIŁADOWARKI
MŁOT DO MINIŁADOWARKI BOBCAT
MŁOTY ELEKTRYCZNE
MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM
MŁOTY PNEUMATYCZNE
MYJKI
MYJKI SPALINOWE
NAGRZEWNICE
NAGRZEWNICE GAZOWO-ELEKTRYCZNE
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
NAGRZEWNICE OLEJOWE
NIWELATOR
NIWELATOR LASEROWY
NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW
NOŻYCE ELEKTRYCZNE
NOŻYCE MECHANICZNE
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
OGRODZENIA TYMCZASOWE
OPRYSKIWACZ SPALINOWY
OSADZAK PROCHOWY
OSUSZACZE POWIETRZA
PALNIK DO PAPY
PIASKARKA
PIŁY DROGOWE
PIŁY ELEKTRYCZNE
15
11
33
21
34
34
53
54
37
38
20
19
42
56
38
8
42
50
7
57
55
55
35
35
30
30
58
33
28
29
32
8
10
8
44
44
47
48
48
49
59
59
20
57
20
20
43
61
57
61
52
61
62
17
56
PIŁY ŁAŃCUCHOWE
PIŁY RĘCZNE DO CIĘCIA BETONU
PIŁY STOLIKOWE
PIŁY STOŁOWE
PIŁY TARCZOWE DO DREWNA
PODPORY
PODNOŚNIKI NOŻYCOWE
PODNOŚNIK TELESKOPOWY
POJEMNIKI DO BETONU
POJEMNIKI DO BETONU Z PODESTEM
POJEMNIKI DO BETONU Z ZSYPEM BOCZNYM
POJEMNIKI NA GRUZ
POLERKA DO PARKIETÓW
POMPY WIRNIKOWE
POMPY WIRNIKOWE SPALINOWE
POMPY ZATAPIALNE ELEKTRYCZNE
PRZETWORNICE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
RUSZTOWANIA
SKOCZKI
SNAPPY
SPAWARKA INWERTOROWA
SPAWARKA TRANSFORMATOROWA
sprężarki
SZLIFIERKI
SZLIFIERKI DO BETONU
SZLIFIERKI DO BETONU WOLNOOBROTOWE
SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE
SZLIFIERKI OSCYLACYJNE
ŚWIDER SPALINOWY
WALCE DWUBĘBNOWE
WALCE JEDNOBĘBNOWE
WALCE OKOŁKOWANE
WALCE TANDEMOWE
WCIĄGARKI
WENTYLATOR
WENTYLATOR BĘBNOWY
WERTYKULATOR
WIBRATORY DOCZEPNE
WIDŁY DO BOBCATA
WIERTARKI ELEKTRYCZNE
WIERTNICA DO ŁADOWARKI
WIERTNICA KORONKOWA
WIEŻE ALUMINIOWE
WÓZEK PALETOWY
WÓZKI TRANSPORTOWE
WYRZYNARKA
ZACIERACZKI ELEKTRYCZNE
ZACIERACZKI SPALINOWE
ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE
ZAMIATARKA RĘCZNA
ZAMIATARKA SPALINOWA
ZAMIATARKA Z SZUFLĄ DO BOBCATA
ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA
ZGRZEWARKA DO RUR
56
17
60
18
53
33
63
31
38
39
39
39
53
46
46
46
34
54
22
54
62
62
6
36
36 i 45
37
19
59
63
25
25
25
26
55
51
51
56
34
31
9
31
18
54
60
26
59
35
35
22
43
43
31
63
60
WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
1.1. sprężarki*
SPRĘŻARKA: Kaeser M22/M26, CompAir C20/C25, Atlas Copco
XAS 36/ XAS 46, Ingersoll Rand P70
wydajność 2-2,6 m3/min, waga 540-605 kg, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
180,-
cena brutto (zł)
221,40
tydzień
5x doba
900,-
1107,00
miesiąc
18x doba
3240,-
3985,20
SPRĘŻARKA: Kaeser M38,Atlas Copco XAS 66/67, Ingersoll Rand
P130, Irmair
wydajność 3,7-3,8 m3/min, waga 600-790 kg, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
220,-
270,60
tydzień
5x doba
1100,-
1353,00
miesiąc
18x doba
3960,-
4870,80
SPRĘŻARKA: Kaeser M43, Doosan 7/41+ , CompAir C42, Atlas
Copco XAS 77, Ingersoll Rand 7/41
wydajność 4,0-4,3 m3/min, waga 700-800 kg, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
250,-
cena brutto (zł)
307,50
tydzień
5x doba
1250,-
1537,50
miesiąc
18x doba
4500,-
5535,00
SPRĘŻARKA: Keaser M50, Kaeser M56/57,Atlas Copco XAS 96/97
wydajność 5,6-5,7 m3/min, waga 915-1225 kg, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
300,-
cena brutto (zł)
369,00
tydzień
5x doba
1500,-
1845,00
miesiąc
18x doba
5400,-
6642,00
SPRĘŻARKA: Kaeser M76, CompAir C76, Atlas Copco XAS 125
wydajność 7,5-7,6 m3/min, waga 1200-1400 kg, silnik diesel
-6-
www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
340,-
418,20
tydzień
5x doba
1700,-
2091,00
miesiąc
18x doba
6120,-
7527,60
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
1.1. SPRĘŻARKI*
SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 136
wydajność 8,1 m3/min, waga 1585 kg, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
360,-
cena brutto (zł)
442.80
tydzień
5x doba
1800,-
2214,00
miesiąc
18x doba
6480,-
7970,40
SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 137
wydajność 8,1 m3/min, waga 1585 kg, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
420,-
516,60
tydzień
5x doba
2100,-
2583,00
miesiąc
18x doba
7560,-
9298,80
SPRĘŻARKA: Kaeser M100
wydajność 10 m3/min, waga 1495 kg, silnik diesel, ciśnienie robocze 7 bar
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
600,-
cena brutto (zł)
738,00
tydzień
5x doba
3000,-
3690,00
miesiąc
18x doba
10800,-
13284,00
SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 186
wydajność 11,3 m3/min, waga 1705 kg, silnik diesel, ciśnienie robocze 7 bar
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
600,-
cena brutto (zł)
738,00
tydzień
5x doba
3000,-
3690,00
miesiąc
18x doba
10800,-
13284,00
SPRĘŻARKA: CompAir C110-9/C115-12, Kaeser M121,
Kaeser M122
wydajność 11,3-11,5 m3/min, waga 2000-2100 kg, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
670,-
cena brutto (zł)
824,10
tydzień
5x doba
3350,-
4120,50
miesiąc
18x doba
12060,-
14833,80
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl
-7-
WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
1.1. sprężarki*
KOMPRESOR ELEKTRYCZNY
wydajność 365 l/min., waga 68 kg, ciśnienie max 10 bar, zaslianie 230 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
40,-
cena brutto (zł)
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
1.2. KILOFY PNEUMATYCZNE*
KILOF PNEUMATYCZNY: Macdonald DM5, Sullair SK5
waga 5 kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,7 m3/min
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
40,-
cena brutto (zł)
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
KILOF PNEUMATYCZNY: Macdonald DM11, Sullair SK 10
waga 10-11 kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,8 m3/min
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
50,-
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
1.3. MŁOTY PNEUMATYCZNE*
MŁOT PNEUMATYCZNY: Macdonald 21S/25S/284S, Atlas Copco
TEX 23PE
waga 21-28 kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,9-1,8 m3/min
-8-
www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
70,-
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
1.4. WIERTARKI ELEKTRYCZNE*
WIERTARKA ELEKTRYCZNA: Bosch GBH 2, Bosch GBH 3, Makita
HR 2010, Makita HR 3000
moc 0-6 J, waga 2,9 kg, SDS +, średnica wiertła 4-30 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
40,-
cena brutto (zł)
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
1.5. MŁOTY ELEKTRYCZNE*
MŁOT ELEKTRYCZNY: Bosch GBH 4
230 V, udar 5J, moc 900W, SDS Plus
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
50,-
cena brutto (zł)
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 860 C, Bosch GSH 5, Hitachi H
45MR
moc 2-12 J, 230 V, waga 4,9-5,5 kg, SDS Max
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
60,-
cena brutto (zł)
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 1202 C / HR 5001 C, Bosch GBH
7 / GBH 11 / GSH 11E / GBH 11DE
moc 18-25 J, 230 V, waga 7-10,8 kg, SDS Max
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
80,-
cena brutto (zł)
98,40
tydzień
5x doba
400,-
492,00
miesiąc
18x doba
1440,-
1771,20
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl
-9-
WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
1.5. MŁOTY ELEKTRYCZNE*
MŁOTY ELEKTRYCZNE: Bosch GSH 11
moc 15-28 J, 230 V, waga 11 kg, SDS Max
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
90,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
450,-
553,50
miesiąc
18x doba
1620,-
1992,60
110,70
MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 1304, Bosch GSH 27
moc 15-28 J, 230 V, waga 15-28 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
110,-
tydzień
5x doba
550,-
676,50
miesiąc
18x doba
1980,-
2435,40
135,30
1.6. MŁOTY HYDRAULICZNE
Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM*
MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM: JCB
waga 24 kg, moc 85 J; agregat: 60 kg, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
160,-
cena brutto (zł)
196,80
tydzień
5x doba
800,-
984,00
miesiąc
18x doba
2880,-
3542,40
MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM: Hycon
HPP 06
silnik benzynowy, rozruch ręczny; młot-waga 23kg, ciśnienie robocze bar 120, przepływ oleju, l./min. 20 / 30,,
waga 54kg
- 10 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
160,-
tydzień
5x doba
800,-
984,00
miesiąc
18x doba
2880,-
3542,40
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
196,80
ZASILANIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
STACJONARNE
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EA 2200/ EA 3000/ EC 4000
moc 2,2- 4 kVA, dwa gniazda 230 V,waga 35-70 kg, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
70,-
cena brutto (zł)
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Fogo FH 7000, Honda ECT 7000
moc 6,5 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 75 kg, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
100,-
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
123,00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY + SPAWARKA: Honda EP200X, Fogo
7220
moc 4,5 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 90 kg, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EP 10000 TE, Fogo FV 10000E
moc 10 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 126 kg, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
140,-
cena brutto (zł)
172,20
tydzień
5x doba
700,-
861,00
miesiąc
18x doba
2520,-
3099,60
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda 12000 TE
moc 12 kVA, waga 170 kg, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
160,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
800,-
984,00
miesiąc
18x doba
2880,-
3542,40
196,80
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 11 -
ZASILANIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
STACJONARNE
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Pramac S9000 10KVA
moc 10,3 kVA, gniazda SCHUKO i 400 V, silnik diesel, waga 148 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
165,-
cena brutto (zł)
202,95
tydzień
5x doba
825,-
1014,75
miesiąc
18x doba
2970,-
3653,10
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EPS 113TDE
moc 11 kVA, waga 345 kg, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
170,-
209,10
tydzień
5x doba
850,-
1045,50
miesiąc
18x doba
3060,-
3763,80
AGREGAT PRĄDOTWÓRZCZY: Atlas Copco QAX 20, Fogo FM 20
RCG, Gesan DPR 20
moc 20 kVA, silnik diesel, waga ~1150 kg, 2 gniazda 230 V i 400 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
230,-
cena brutto (zł)
282,90
tydzień
5x doba
1150,-
1414,50
miesiąc
18x doba
4140,-
5092,20
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G20
moc 20kVA, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel, waga 999kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
230,-
cena brutto (zł)
282,90
tydzień
5x doba
1150,-
1414,50
miesiąc
18x doba
4140,-
5092,20
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPS 27
moc 27 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1164 kg, silnik diesel perkins wyciszony
- 12 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
240,-
295,20
tydzień
5x doba
1200,-
1476,00
miesiąc
18x doba
4320,-
5313,60
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
ZASILANIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
STACJONARNE
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 30, Himoinsa HYW
35
moc 35 kVA, waga 905 kg, gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
260,-
cena brutto (zł)
319,80
tydzień
5x doba
1300,-
1599,00
miesiąc
18x doba
4680,-
5756,40
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 40, Gesan DHR 40,
Gesan DZR 40
moc 40 kVA, waga 1234kg, gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
300,-
369,00
tydzień
5x doba
1500,-
1845,00
miesiąc
18x doba
5400,-
6642,00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPS 45, Himoinsa HYW 45
moc 45 kVA, waga 1315-1412 kg,dwa gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
320,-
cena brutto (zł)
393,60
tydzień
5x doba
1600,-
1968,00
miesiąc
18x doba
5760,-
7084,80
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Fogo FI 60, Gesan 60KVA,
Gesan DPS 65, Himoinsa HFW 60
moc 65 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1502 kg, silnik diesel wyciszony
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
360,-
cena brutto (zł)
442,80
tydzień
5x doba
1800,-
2214,00
miesiąc
18x doba
6480,-
7970,40
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Cat Olympian GEP50-7
moc 50 kVA gniazda 230v i 400 V, silnik Diesel, waga 1250kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
380,-
cena brutto (zł)
467,40
tydzień
5x doba
1900,-
2337,00
miesiąc
18x doba
6840,-
8413,20
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 13 -
ZASILANIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
STACJONARNE
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G60, Himoinsa HYW 60
moc 60 kVA, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere, waga 1949kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
390,-
cena brutto (zł)
479,70
tydzień
5x doba
1950,-
2398,50
miesiąc
18x doba
7020,-
8634,60
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPR 100, Himoinsa HFW 100
moc 100 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1639 kg, silnik diesel perkins wyciszony
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
550,-
676,50
tydzień
5x doba
2750,-
3382,50
miesiąc
18x doba
9900,-
12177,00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G100
moc 100 kVA, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere, waga 2130kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
580,-
cena brutto (zł)
713,40
tydzień
5x doba
2900,-
3567,00
miesiąc
18x doba
10440,-
12841,20
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Ingersoll Rand P110
moc 110 kVA, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
600,-
cena brutto (zł)
738,00
tydzień
5x doba
3000,-
3690,00
miesiąc
18x doba
10800,-
13284,00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 200, Doosan G200,
Gesan DPR 208
moc 208 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 3299 kg, silnik diesel perkins wyciszony
- 14 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
820,-
tydzień
5x doba
4100,-
5043,00
miesiąc
18x doba
14760,-
18154,80
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
1008,60
ZASILANIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
STACJONARNE
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 250
moc 250 kVA, gniazda 230V i 400V, silnik diesel perkins, waga 3750kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
850,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
4250,-
5227,50
miesiąc
18x doba
15300,-
18819,00
1045,50
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Cat Olympian 275
moc 275 kVA, gniazda 230V i 400V, silnik diesel perkins, waga 3185kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
880,-
tydzień
5x doba
4400,-
5412,00
miesiąc
18x doba
15840,-
19483,20
1082,40
2.2. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
NA PODWOZIU
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Atlas Copco QAS20
moc 20 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1569 kg, silnik diesel wyciszony
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
260,-
cena brutto (zł)
319,80
tydzień
5x doba
1300,-
1599,00
miesiąc
18x doba
4680,-
5756,40
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Himoinsa HYW 35,
Atlas Copco QAS30
moc 31-35 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1105-1566 kg, silnik diesel wyciszony
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
290,-
cena brutto (zł)
356,70
tydzień
5x doba
1450,-
1783,50
miesiąc
18x doba
5220,-
6420,60
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 15 -
ZASILANIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
2.2. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
NA PODWOZIU
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Himoinsa HYW 45
moc 45 kVA, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1515 kg, silnik diesel wyciszony
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
360,-
cena brutto (zł)
442,80
tydzień
5x doba
1800,-
2214,00
miesiąc
18x doba
6480,-
7970,40
LIMITY MOTOGODZIN PRACY AGREGATÓW
moc agregatu
limit
motogodzin miesięcznie
cena netto
1 motogodziny pracy
po przekroczeniu limitu
cena brutto
1 motogodziny pracy
po przekroczeniu limitu
12 kVA
180
3,90
4,80
15 kVA
220
4,50
5,54
20 kVA
220
5,50
6,77
27 kVA
260
6,60
8,12
31 kVA
260
7,20
8,86
35 kVA
260
7,80
9,59
40 kVA
260
8,20
10,09
45 kVA
260
8,70
10,70
60 kVA
260
12,00
14,76
100 kVA
260
16,50
20,30
200 kVA
260
24,60
30,26
ZUŻYCIE PALIWA
model
zużycie l/h przy 75%
zużycie l/h przy 100%
DPS13
2,7
3,6
DPS20
3,9
6,2
DPS30
6,6
8,4
DPS45
8
10,6
DPS60
14
18,2
DPS80
15,1
18,7
DPS100
19,8
24,5
DVS150
28,2
34,4
Orientacyjne zużycie paliwa dla wybranych modeli agregatów marki Gesan.
- 16 - www.atutrental.com.pl
* AKCESORIA str. 64-65
CIĘCIE I PRZEWIERTY
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
3.1. PIŁY DROGOWE*
PIŁA DROGOWA: Cobra 50, Diamant Boart 350, Diamant Boart
450, Sharky 500
średnica tarczy 350-500 mm, waga 70-90 kg, silnik benzynowy, głębokość cięcia do 12,5-17 cm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
PIŁA DROGOWA: Clipper C99, Belle 450
średnica tarczy od 350 mm do 450 mm, waga 126-194 kg, silnik benzynowy, silnik diesel,
silnik elektryczny 400 V, głębokość cięcia do 17 cm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
130,-
tydzień
5x doba
650,-
799,50
miesiąc
18x doba
2340,-
2878,20
159,90
PIŁA DROGOWA: Belle CFS 600
waga 270 kg, średnica tarczy 600 mm, max. głębokość cięcia 235 mm, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
160,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
800,-
984,00
miesiąc
18x doba
2880,-
3542,40
196,80
3.2. PIŁA RĘCZNA DO CIĘCIA BETONU*
PIŁA RĘCZNA DO CIĘCIA BETONU: Stihl TS 400/TS 421,
Stihl TS 420, Stihl TS 800
średnica tarczy 350 mm, waga 8,9 kg, głębokość cięcia do 12 cm, silnik dwusuwowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
100,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
123,00
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 17 -
CIĘCIE I PRZEWIERTY
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
3.3. WIERTNICA KORONKOWA*
WIERTNICA KORONKOWA: Braun, Cedima, Adimex
max średnica wiercenia 250-350 mm, zasilanie 230 V/400 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
150,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
750,-
922,50
miesiąc
18x doba
2700,-
3321,00
184,50
3.4. P IŁY STOŁOWE*
PIŁA STOŁOWA: Diamant Boart FS 350
średnica tarczy 350 mm, zasilanie 230 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
70,-
cena brutto (zł)
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
PIŁA STOŁOWA: Clipper JUMBO 651
średnica tarczy 600 mm, zasilanie 400 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
140,-
cena brutto (zł)
172,20
tydzień
5x doba
700,-
861,00
miesiąc
18x doba
2520,-
3099,60
PIŁA STOŁOWA: Cedima CTS375
średnica tarczy 900 mm, zasilanie 400 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym
- 18 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
250,-
307,50
tydzień
5x doba
1250,-
1537,50
miesiąc
18x doba
4500,-
5350,00
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
CIĘCIE I PRZEWIERTY
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
3.5. SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE
SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 115 mm: Bosch
średnica tarczy 115 mm, zasilanie 230 V, moc 650 W
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
17,-
cena brutto (zł)
20,91
tydzień
5x doba
85,-
104,55
miesiąc
18x doba
306,-
376,38
SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 125 mm: Makita, Bosch
średnica tarczy 125 mm, zasilanie 230 V, moc 1500 W
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
18,-
22,14
tydzień
5x doba
90,-
110,70
miesiąc
18x doba
324,-
398,52
SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 230 mm: Bosch, Makita
średnica tarczy 230 mm, moc 2300 W
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
25,-
cena brutto (zł)
30,75
tydzień
5x doba
125,-
153,75
miesiąc
18x doba
450,-
553,50
3.6. GIĘTARKI DO PRĘTÓW
GIĘTARKA RĘCZNA DO PRĘTÓW: Sime
ręczna, średnica pręta max 16mm, waga 6kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
40,-
cena brutto (zł)
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 19 -
CIĘCIE I PRZEWIERTY
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
3.6. GIĘTARKI DO PRĘTÓW
GIĘTARKA MECHANICZNA: Zremb G3-40 S, Sime
średnica drutu 6 – 40 mm, zasilanie 400 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
3.7. NOŻYCE MECHANICZNE
NOŻYCE MECHANICZNE: Zremb NM 4-40, Sime
średnica drutu 6 – 40 mm, zasilanie 400 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
NOŻYCE ELEKTRYCZNE: Sima Cel 45
waga 580 kg, średnica drutu 20-45 mm, zasilanie 400 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
147,60
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY: Bosch GSC 160
max. grubość blachy 1,6 mm, waga 1,8 kg, zasilanie 230 V
- 20 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
50,-
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
CIĘCIE I PRZEWIERTY
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
3.8. BRUZDOWNICE*
BRUZDOWNICA: Bosch GNF 20 CA / GNF 35 CA / GNF 65 A
głębokość cięcia do 20 mm, szerokość bruzdy 3 – 23 mm, moc 900 W
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
60,-
cena brutto (zł)
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 21 -
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
4.1. SKOCZKI
SKOCZEK: Bomag BT 60/65, Wacker BS 60, Dynapac LT 5000, Weber SRV 66,Skoczek Ammann ABS 68, JCB VMR75, BS50-2i/BS600
wymiary stopy 225-280 x 320 -360, waga 60-75 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
100,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
123,00
4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE
ZAGĘSZCZARKA: Belle PCLX 400
szerokość płyty 400mm, siła odśrodkowa 11kN, silnik benzynowy Honda GX 100, waga 64 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
65,-
cena brutto (zł)
79,95
tydzień
5x doba
325,-
399,75
miesiąc
18x doba
1170,-
1439,10
ZAGĘSZCZARKA: Belle PC 400
waga 86 kg, szerokość płyty 400 mm, siła odśrodkowa 16,5 kN, silnik benzynowy
możliwość zamówienia gumy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
80,-
cena brutto (zł)
98,40
tydzień
5x doba
400,-
738,00
miesiąc
18x doba
1440,-
1771,20
ZAGĘSZCZARKA: Wacker DPU2440/DPU2540H
waga 121-154 kg, szerokość płyty 400 mm, siła odśrodkowa 24 kN, silnik benzynowy
- 22 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
100,-
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
123,00
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE
ZAGĘSZCZARKA: Wacker DPU 2950/DPU 3050H, Bomag BPR
35/60
waga 192-195 kg, szerokość płyty 500-600 mm, siła odśrodkowa 29-35 kN, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
130,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
650,-
799,50
miesiąc
18x doba
2340,-
2878,20
159,90
ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 30/38 D
waga 230 kg, szerokość płyty 580 mm, siła odśrodkowa 30 kN, silnik benzynowy/diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
140,-
tydzień
5x doba
700,-
861,00
miesiąc
18x doba
2520,-
3099,60
172,20
ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVP 3520, Belle RPC 45/60 D
waga 300 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa 38-45 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
160,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
800,-
984,00
miesiąc
18x doba
2880,-
3542.40
196,80
ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 45/55
waga 335 kg, szerokość płyty 500 mm, siła odśrodkowa 45 kN, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
170,-
cena brutto (zł)
209,10
tydzień
5x doba
850,-
1045,50
miesiąc
18x doba
3060,-
3763,80
ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVH 5020, Wacker DPU 4045/DPU
5045
waga 400 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa 50 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
180,-
cena brutto (zł)
221,40
tydzień
5x doba
900,-
1107,00
miesiąc
18x doba
3240,-
3985,20
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 23 -
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE
ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 50/52, Wacker DPU 6055/6555H
waga 463-472 kg, szerokość płyty 550-690 mm, siła odśrodkowa 50-60 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
190,-
cena brutto (zł)
233,70
tydzień
5x doba
950,-
1168,50
miesiąc
18x doba
3420,-
4206,60
ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVH 6020, Atlas Copco LG 500,
Belle RPC 520, Bomag 60/65
waga 520 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa 50-60 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
220,-
270,60
tydzień
5x doba
1100,-
1353,00
miesiąc
18x doba
3960,-
4870,80
ZAGĘSZCZARKA: Weber CR8, Bomag BPR 70/70D
waga 587 kg, szerokość płyty 640 mm, siła odśrodkowa 74 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
230,-
cena brutto (zł)
282,90
tydzień
5x doba
1150,-
1414,50
miesiąc
18x doba
4140,-
5092,20
ZAGĘSZCZARKA: Wacker 7060SC, Wacker DPU 100-20 700 KG,
Bomag BPR 70/60D, Bomag 70/70, JCB
waga 615-710 kg, szerokość płyty 700-800 mm, siła odśrodkowa 69-100 kN, silnik diesel
- 24 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
250,-
307,50
tydzień
5x doba
1250,-
1537,50
miesiąc
18x doba
4500,-
5535,00
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
4.3. WALCE
WALEC JEDNOBĘBNOWY GŁADKI: Bomag BW 62H / BW 75
waga 475 kg, szerokość bębna 750 mm, siła odśrodkowa 15 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
180,-
cena brutto (zł)
221,40
tydzień
5x doba
900,-
1107,00
miesiąc
18x doba
3240,-
3985,20
WALEC: Wacker RD 11
waga 1100 kg, szerokość bębnów 900 mm, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
250,-
307,50
tydzień
5x doba
1250,-
1537,50
miesiąc
18x doba
4500,-
5535,00
WALEC DWUBĘBNOWY GŁADKI: Bomag BW 81
waga 1470 kg, szerokość bębnów 800 mm, siła odśrodkowa 15 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
260,-
cena brutto (zł)
319,80
tydzień
5x doba
1300,-
1599,00
miesiąc
18x doba
4680,-
5756,40
WALEC: Wacker RD 15
waga 1500 kg, szerokość bębnów 800 mm, moc silnika 14,6 kW, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
290,-
cena brutto (zł)
356,70
tydzień
5x doba
1450,-
1783,50
miesiąc
18x doba
5220,-
6420,60
WALEC OKOŁKOWANY: Wacker RT 820
waga 1370 kg, szerokość bębnów 1220 mm, siła odśrodkowa 31 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
320,-
cena brutto (zł)
393,60
tydzień
5x doba
1600,-
1968,00
miesiąc
18x doba
5760,-
7084,80
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 25 -
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
4.3. WALCE
WALEC: JCB VMT 160
waga 1840 kg, szerokość bębnów 800 mm, moc silnika 19 kW, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
350,-
cena brutto (zł)
430,50
tydzień
5x doba
1750,-
2152,50
miesiąc
18x doba
6300,-
7749,00
WALEC TANDEMOWY: Bomag BW 120 AD-3, Cat CB 214 /
RD 27-100 / RD 27-120
waga 2700 kg, szerokość bębnów 1200 mm, siła odśrodkowa 29 kN, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
440,-
541,20
tydzień
5x doba
2200,-
2706,00
miesiąc
18x doba
7920,-
9741,60
4.4. WÓZKI TRANSPORTOWE
WÓZEK TRANSPORTOWY:Thwaites 2000 Manual
ładowność 2200 kg, szerokość 170 cm, napęd 4x4, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
250,-
cena brutto (zł)
307,50
tydzień
5x doba
1250,-
1537,50
miesiąc
18x doba
4500,-
5535,00
WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites obrotowy 2000
ładowność 2200 kg, silnik diesel, koleba obrotowa
- 26 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
260,-
319,80
tydzień
5x doba
1300,-
1599,00
miesiąc
18x doba
4680,-
5756,40
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
4.4. WÓZKI TRANSPORTOWE
WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 2000 Auto
ładowność 2200kg, szerokość 170 cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia automatyczna, manualna
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
270,-
cena brutto (zł)
332,10
tydzień
5x doba
1350,-
1660,50
miesiąc
18x doba
4860,-
5977,80
WÓZEK TRANSPORTOWY: Barford 3000, Thwaites 4000
ładowność 3000 kg, szerokość 190 cm, napęd 4x4, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
280,-
344,40
tydzień
5x doba
1400,-
1722,00
miesiąc
18x doba
5040,-
6199,20
WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3T Manual
ładowność 3000kg, szerokość 165cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia manualna
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
280,-
cena brutto (zł)
344,40
tydzień
5x doba
1400,-
1722,00
miesiąc
18x doba
5040,-
6199,20
WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3000
ładowność 3000kg, szerokość 195cm, napęd 4x4, silnik diesel, skrzynia manualna
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
280,-
cena brutto (zł)
344,40
tydzień
5x doba
1400,-
1722,00
miesiąc
18x doba
5040,-
6199,20
WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3T Auto
ładowność 3000kg, szerokość 170cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia automatyczna
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
300,-
cena brutto (zł)
369,00
tydzień
5x doba
1500,-
1845,00
miesiąc
18x doba
5400,-
6642,00
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 27 -
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
4.5. MINIKOPARKI*
MINIKOPARKA: Bobcat X 319/X 320/321K, CAT 801.5, JCB 8114,
Komatsu PCR14
waga 1400-1605 kg, głębokość kopania 2-2,3 m, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
300,-
cena brutto (zł)
369,00
tydzień
5x doba
1500,-
1845,00
miesiąc
18x doba
5400,-
6642,00
MINIKOPARKA: CAT 801.6, Bobcat 323
waga 1645 kg, głębokość kopania 2,3 m, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
320,-
393,60
tydzień
5x doba
1600,-
1968,00
miesiąc
18x doba
5760,-
7084,80
MINIKOPARKA: Bobcat E16
waga 1515 kg, max głęb. kopania 2,42 m, silniek diesel, moc 9,9 kW
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
330,-
cena brutto (zł)
405,90
tydzień
5x doba
1650,-
2029,50
miesiąc
18x doba
5940,-
7306,20
MINIKOPARKA: Bobcat E26
waga 2565 kg, max głęb. kopania 2,58 m, silnik diesel, moc 15,5 kW
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
480,-
cena brutto (zł)
590,40
tydzień
5x doba
2400,-
2952,00
miesiąc
18x doba
8640,-
10627,20
MINIKOPARKA: Bobcat E32
waga 3340 kg, max głęb. kopania 3,10 m, silnik diesel, moc 24,4 kW
- 28 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
540,-
664,20
tydzień
5x doba
2700,-
3321,00
miesiąc
18x doba
9720,-
11955,60
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
4.6. MINIŁADOWARKI*
MINIŁADOWARKA: Bobcat S 130/S 175
waga 2465-2853 kg, pojemność łyżki 360-400 l, wysokość podnoszenia 2781-3002 mm, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
380,-
cena brutto (zł)
467,40
tydzień
5x doba
1900,-
2337,00
miesiąc
18x doba
6840,-
8413,20
MINIŁADOWARKA: Bobcat S 185
waga 2821 kg, pojemność łyżki 400 l, wysokość podnoszenia 3002 mm, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
390,-
479,70
tydzień
5x doba
1950,-
2398,50
miesiąc
18x doba
7020,-
8634,60
MINIŁADOWARKA: Bobcat S 630 E
waga 3496 kg, ciężar podnoszenia 989 kg, silnik diesel, moc 55,4 kW, maks. wys. podnoszenia 3073 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
410,-
cena brutto (zł)
504,30
tydzień
5x doba
2050,-
2521,50
miesiąc
18x doba
7380,-
9077,40
MINIŁADOWARKA: Bobcat S 250
waga 3549 kg, pojemność łyżki 440 l, wysokość podnoszenia 3272 mm, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
440,-
cena brutto (zł)
541,20
tydzień
5x doba
2200,-
2706,00
miesiąc
18x doba
7920,-
9741,60
MINIŁADOWARKA: Bobcat S 650 E
waga 3777 kg, ciężar podnoszenia 1220 kg, silnik diesel, moc 55,4 kW, maks. wys. podnoszenia 3149 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
440,-
cena brutto (zł)
541,20
tydzień
5x doba
2200,-
2706,00
miesiąc
18x doba
7920,-
9741,60
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 29 -
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
4.7. ŁADOWARKI PRZEGUBOWE*
ŁADOWARKA PRZEGUBOWA: Bobcat AL 275
moc silnika 35,9 kW, pojemność łyżki 0,65-1 m3, szerokość łyżki 1700 mm, wysokość podnoszenia 3120 mm,
prędkość max 20 km/h, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
490,-
cena brutto (zł)
602,70
tydzień
5x doba
2450,-
3013,50
miesiąc
18x doba
8820,-
10848,60
ŁADOWARKA PRZEGUBOWA: Bobcat AL 350
moc silnika 45,1 kW, pojemność łyżki 0,8-1,2 m3, szerokość łyżki 1850 mm, wysokość podnoszenia 3200 mm,
prędkość max 20 km/h, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
540,-
664,20
tydzień
5x doba
2700,-
3321,00
miesiąc
18x doba
9720,-
11955,60
ŁADOWARKA PRZEGUBOWA: Bobcat AL 440
moc silnika 61,2 kW, pojemność łyżki 1 m3, szerokość łyżki 1950 mm, wysokość podnoszenia 3200 mm, prędkość
max 20 km/h, silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
600,-
cena brutto (zł)
738,00
tydzień
5x doba
3000,-
3690,00
miesiąc
18x doba
10800,-
13284,00
ŁADOWARKA KOŁOWA: Terex TL 80 AS
moc silnika 44 kW, pojemność łyżki 0,8 m3, szer. łyżki 1850 mm, ciężar wideł 2050 kg, siła zrywająca 45 kN,
waga 4900 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
610,-
cena brutto (zł)
750,30
tydzień
5x doba
3050,-
3751,50
miesiąc
18x doba
10980,-
13505,40
ŁADOWARKA KOŁOWA: Terex TL 100
moc silnika 54 kW, pojemność łyżki 1 m3, szer. łyżki 1950 mm, ciężar wideł 3200 kg, siła zrywająca 55 kN, waga
5700 kg
- 30 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
620,-
762,60
tydzień
5x doba
3100,-
3813,00
miesiąc
18x doba
11160,-
13726,80
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
4.8. PODNOŚNIK TELESKOPOWY
PODNOŚNIK TELESKOPOWY: Bobcat T 35120 SL
moc silnika 74,5 kW, wysokość podnoszenia 11620 mm, nośność 3500 kg, prędkość max 30 km/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
800,-
cena brutto (zł)
984,00
tydzień
5x doba
4000,-
4920,00
miesiąc
18x doba
14400,-
17712,00
4.9. AKCESORIA DO BOBCATÓW
ZAMIATARKA Z SZUFLĄ
szer 152 cm waga 362 kg, szer. 182 cm, waga 1413 kg, wymiana całkowita włosia: 1600 zł netto, cena za zużycie
1 cm włosia: 160 zł netto
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
200,-
cena brutto (zł)
246,00
tydzień
5x doba
1000,-
1230,00
miesiąc
18x doba
3600,-
4428,00
WIDŁY
szer 122 cm waga 82 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
80,-
cena brutto (zł)
98,40
tydzień
5x doba
400,-
492,00
miesiąc
18x doba
1440,-
1771,20
WIERTNICA DO ŁADOWARKI
średnica wiertła 600 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
250,-
cena brutto (zł)
307,50
tydzień
5x doba
1250,-
1537,50
miesiąc
18x doba
4500,-
5535,00
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 31 -
ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
4.9. AKCESORIA DO BOBCATÓW
MŁOT DO MINIŁADOWARKI BOBCAT
waga 230 kg
- 32 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
300,-
369,00
tydzień
5x doba
1500,-
1845,00
miesiąc
18x doba
5400,-
6642,00
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
PRACE BETONIARSKIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
5.1. BETONIARKI
BETONIARKA: Belle TBE 130/165, BWE 80/110/130
pojemność 80-250 l, zasilanie 230V lub 400 V oraz spalinowa silnik diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
30,-
cena brutto (zł)
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
MIESZADŁO DO BETONU: Belle Promix 1200 W
zasilanie 230 V, moc silnika 1200 W dwubiegowa, zmienna regulacja prędkości, waga 7 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
20,-
24,60
tydzień
5x doba
100,-
123,00
miesiąc
18x doba
360,-
442,80
MIESZADŁO DO BETONU: Belle Promix 1600/1800 W
zasilanie 230 V, moc silnika 1600/1800 W dwubiegowa, zmienna regulacja prędkości, waga 7,8 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
30,-
cena brutto (zł)
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
5.2. PODPORY
PODPORY
długość min. 1,98 m, długość max. 3,5 m, ciężar 1 szt. 21 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
miesiąc
18x doba
cena netto (zł)
24,-
cena brutto (zł)
29,52
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 33 -
PRACE BETONIARSKIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
5.3. PRZETWORNICE WYSOKIEJ
CZĘSTOTLIWOŚCI
PRZETWORNICA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI: Sime TCM 1,5/2,5,
Enar AFE 1000M
zasilanie 400 V, wyjście 42V, 2/3 gniazdka
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
45,-
cena brutto (zł)
55,35
tydzień
5x doba
225,-
276,75
miesiąc
18x doba
810,-
996,30
BUŁAWA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
średnica 30 mm, 40 mm, 50 mm, długość z przewodem zasilającym 12 – 15 m
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
45,-
55,35
tydzień
5x doba
225,-
276,75
miesiąc
18x doba
810,-
996,30
WIBRATOR DOCZEPNY: Wacker
waga 5,8 kg, zasilanie 24V, siła odśrodkowa 3,47 kN
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
45,-
cena brutto (zł)
55,35
tydzień
5x doba
225,-
276,75
miesiąc
18x doba
810,-
996,30
5.4. WIBRATORY BUŁAWOWE
DO BETONU – MECHANICZNE
NAPĘD ELEKTRYCZNY I BUŁAWA MECHANICZNA: Tremix, Enarco,
Enar AX 25/3848/58
zasilanie 230 V, średnica 26 mm, 45 mm, 60 mm, długość 4-6 m
- 34 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
50,-
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
PRACE BETONIARSKIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
5.5. LISTWY WIBRACYJNE PODWÓJNE*
LISTWA SPALINOWA: Belle PORTO SCREED
długość 3,2 – 5,2 m, waga 60 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
130,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
650,-
799,50
miesiąc
18x doba
2340,-
2878,20
159,90
NAPĘD LISTWY PŁYWAJĄCEJ – SPALINOWY: Magic screed
waga 10,9 kg, silnik dwusuwowy, silnik czterosuwowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
80,-
98,40
tydzień
5x doba
400,-
492,00
miesiąc
18x doba
1440,-
1771,20
5.6. ZACIERACZKI*
ZACIERACZKA SPALINOWA 600 mm
silnik benzynowy, średnica 600 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
75,-
cena brutto (zł)
92,25
tydzień
5x doba
375,-
461,25
miesiąc
18x doba
1350,-
1660,50
ZACIERACZKA ELEKTRYCZNA: Kreber, Imer, Dynapac
zasilanie 230-400 V, średnica 600-800 mm, waga 40-70 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
75,-
cena brutto (zł)
92,25
tydzień
5x doba
375,-
461,25
miesiąc
18x doba
1350,-
1660,50
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 35 -
PRACE BETONIARSKIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
5.6. ZACIERACZKI*
ZACIERACZKA SPALINOWA: Whiteman 900
silnik benzynowy, średnica 900 mm, waga 68 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
90,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
450,-
553,50
miesiąc
18x doba
1620,-
1992,60
110,70
5.7. SZLIFIERKI*
SZLIFIERKA: Makita PC 1100
zasilanie 230 V, waga 4,3 kg, tarcza diamentowa
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
60,-
cena brutto (zł)
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
SZLIFIERKA DO BETONU: STR 702
zasilanie 400 V, waga 45 kg, szerokość robocza ok. 450 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
147,60
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
SZLIFIERKA DO BETONU: Contec Omega
zasilanie 400 V, waga 65 kg, szerokość robocza ok. 290 mm, jednotalerzowa
- 36 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
110,-
tydzień
5x doba
550,-
676,50
miesiąc
18x doba
1980,-
2435,40
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
135,30
PRACE BETONIARSKIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
5.7. SZLIFIERKI*
SZLIFIERKA DO BETONU WOLNOOBROTOWA: Belle, Errut
zasilanie 400 V lub spalinowa, waga 110 kg, szerokość robocza ok. 500 mm, dwutalerzowa
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
5.8. FREZARKI*
FREZARKA ELEKTRYCZNA: Von ARX FR 200, Contec CT 200
zasilanie 400 V, waga 47-52 kg, szerokość robocza 200 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
FREZARKA: Airtec RM 300
400 V, szerokość robocza 300 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
300,-
cena brutto (zł)
369,00
tydzień
5x doba
1500,-
1845,00
miesiąc
18x doba
5400,-
6642,00
FREZARKA ELEKTRYCZNA: Airtec RM 320
zasilanie 400 V, 7,5 kW, waga 360 kg, szerokość robocza 320 mm, napęd hydrauliczny
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
350,-
cena brutto (zł)
430,50
tydzień
5x doba
1750,-
2152,50
miesiąc
18x doba
6300,-
7749,00
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 37 -
PRACE BETONIARSKIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
5.8. FREZARKI*
FREZARKA SPALINOWA: Contec CT 200
silnik benzynowy, waga 54 kg, szerokość robocza 200 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
140,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
700,-
861,00
miesiąc
18x doba
2520,-
3099,60
172,20
FREZARKA SPALINOWA: Airtec RM 320, BEF 320
silnik diesel, waga 280-360 kg, szerokość robocza 320 mm, napęd hydrauliczny
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
350,-
430,50
tydzień
5x doba
1750,-
2152,50
miesiąc
18x doba
6300,-
7749,00
5.9. GROSZKOWNICE RĘCZNE*
GROSZKOWNICA: Macdonald HS/HG/MSG3
waga 4-5 kg, zapotrzebowanie powietrza 0,45-0.48 m3/min
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
60,-
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
5.10. POJEMNIKI DO BETONU
POJEMNIK DO BETONU
pojemność 1 m3, waga 277 kg
- 38 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
40,-
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
PRACE BETONIARSKIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
5.10. POJEMNIKI DO BETONU
POJEMNIK DO BETONU Z ZSYPEM BOCZNYM
pojemność 2 m3, waga 320 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
55,-
cena brutto (zł)
67,65
tydzień
5x doba
275,-
338,25
miesiąc
18x doba
990,-
1217,70
POJEMNIK DO BETONU Z PODESTEM
pojemność 1 m3, waga 520 kg i pojemność 1,5 m3, waga 620 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
65,-
79,95
tydzień
5x doba
325,-
399,75
miesiąc
18x doba
1170,-
1439,10
POJEMNIK Z ZSYPEM BOCZNYM + PODEST
pojemność 1 m3, podest roboczy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
65,-
cena brutto (zł)
79,95
tydzień
5x doba
325,-
399,75
miesiąc
18x doba
1170,-
1439,10
5.11. POJEMNIK NA GRUZ
POJEMNIK NA GRUZ
pojemność 0,7-1,2 m3
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
40,-
cena brutto (zł)
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 39 -
obwodnica Słupska
Gazoport Świnoujście odernizacja Linii śmieci Szczecin
utostrada A1 ALA WIDOWISKOWA
przepompowni wody udowa Centrum Szybki tramwaj
Forum Radunia Mława , Konopki
ILHARMONIA ŚLĄSKA biornik Retencyjny Racibórz
bwodnica Bargłowa Kościelnego espół biurowy TRYTON
DTŚ Zabrze Budowa Osiedla Mieszkaniowego „ Park Ostrobramska
odernizacja Zbiornika wodnego na rzece Nysa
Modernizacja Wrocławskiego węzła wodnego romenady Wrocławskie Modernizacja linii kolejowych
upska
Muzeum II Wojny Światowe
Terminal Naftowy w Gdańsku
Obwodnica Augustowa
Stadion Białystok
Rozbudowa Elektrowni w Ostrołęce
Sierpc “ Muzeum Wsi mazowieckie
Budowa II linii metra B
Badawczego PAN w Jabłonnie
Droga ekspresowa S8
Obwodnica Janek
Budowa Warsaw Spire
IBM DATA CENTER
OBWODNICA KIELC
BUdowa Osiedla “Osiedle Begonii 5
strobramska”
OBWODNICA LUBLINA
CENTRUM HANDLOWE AUCHA
Przebudowa mostu w Nowogrodzie
AGP Metro
TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ
h Kolejowej Rail Baltica BIZNES PARK KRAKÓW - ZABIERZO
PRACE BRUKARSKIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
6. PRACE BRUKARSKIE
GILOTYNA RĘCZNA: Jazon 300, 400
szerokość 300 mm, 400 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
25,-
cena brutto (zł)
30,75
tydzień
5x doba
125,-
153,75
miesiąc
18x doba
450,-
553,50
KLESZCZE BRUKARSKIE
waga 11 kg, nośność dopuszczalna 100 kg
- 42 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
15,-
tydzień
5x doba
75,-
92,25
miesiąc
18x doba
270,-
332,10
* AKCESORIA str. 64-65
18,45
CZYSZCZENIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
7.1. ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE*
ZAMIATARKA RĘCZNA: Karcher
waga 26 kg, szer. robocza 480 mm, 2-szczotkowa
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
50,-
cena brutto (zł)
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY: Bosch GAS 50
zasilanie 230 V, na sucho i mokro, waga 16 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
70,-
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY: Karcher NT65/2
zasilanie 230 V, 2,5 kW, na sucho i na mokro
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
70,-
cena brutto (zł)
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
ZAMIATARKA SPALINOWA: HS600
moc silnika 6,5 kW, szerokość robocza 60 cm, średnica szczotki 35 cm, przekładnia dwubiegowa, stała prędkość
obrotowa szczotki
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
147,60
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 43 -
CZYSZCZENIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
7.2. MYJKI
MYJKA: Karcher HD 6/15
zasilanie 230 V, ciśnienie 30-150 bar, waga 23 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
50,-
cena brutto (zł)
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
MYJKA: Karcher K5
zasilanie 230 V, max. wydajność 460 l/h, ciśnienie 140 bar
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
70,-
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
MYJKA: Karcher HD 895 / HD 7/18 / HD 10/25S / HD 9/20
zasilanie 400 V, waga 28 kg, ciśnienie 50-195 bar
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
MYJKA: Karcher HD 698
zasilanie 400 V, max. temp. wody 150°C, ciśnienie 30-160 bar
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
200,-
cena brutto (zł)
246,00
tydzień
5x doba
1000,-
1230,00
miesiąc
18x doba
3600,-
4428,00
MYJKA SPALINOWA: Brendon, Western
silnik benzynowy/diesel, rozruch elektryczny,pojemność zbiornika wodnego 1000 l, zużycie wody od 4 do 6 l/min.
- 44 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
260,-
319,80
tydzień
5x doba
1300,-
1599,00
miesiąc
18x doba
4680,-
5756,40
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
CZYSZCZENIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
7.3. SZLIFIERKI*
SZLIFIERKA DO BETONU: STR 702
zasilanie 400 V, waga 45 kg, szerokość robocza ok. 450 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
SZLIFIERKA DO BETONU: Contec Omega
zasilanie 400 V, waga 65 kg, szerokość robocza ok. 290 mm, jednotalerzowa
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
110,-
tydzień
5x doba
550,-
676,50
miesiąc
18x doba
1980,-
2435,40
135,30
SZLIFIERKA DO BETONU: Belle, Errut
zasilanie 400 V lub spalinowa, waga 110 kg, szerokość robocza ok. 500 mm, dwutalerzowa
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 45 -
NAGRZEWNICE I OSUSZANIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
8.1. POMPY*
POMPA WIRNIKOWA: Wacker
wydajność 700 l/min., silnik benzynowy, moc 5,5 KM
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
100,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
123,00
POMPA ZATAPIALNA ELEKTRYCZNA: Sime P110 M, P 220T
zasilanie 230 V, 400 V, wydajność 1500 l/min., długość wąźa 15 m
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
100,-
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
123,00
POMPA SPALINOWA WIRNIKOWA: Honda WT 20X
wydajność 710 l/min., zużycie paliwa 2,1 l/h, wysokość tłoczenia 30 m,wysokość ssania 8 m, waga 78 kg, silnik Honda 11KM
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
100,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
123,00
POMPA SPALINOWA WIRNIKOWA: Honda WT 30X, KOSHEIN 80X,
KOSHIN KTH 80X
wydajność 1210 l/min., zużycie paliwa 2,4 l/h, wysokość tłoczenia 27 m,wysokość ssania 8 m, waga 78 kg, silnik Honda 11KM
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
120,-
cena brutto (zł)
147,60
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
POMPA ZATAPIALNA ELEKTRYCZNA: Mody Pumps M204T
waga 35 kg, wysokość podnoszenia 19 m
- 46 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
140,-
tydzień
5x doba
700,-
861,00
miesiąc
18x doba
2520,-
3099,60
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
172,20
NAGRZEWNICE I OSUSZANIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
8.1. POMPY*
POMPA SPALINOWA WIRNIKOWA: Honda WT 40X
wydajność 1640 l/min., zużycie paliwa 2,8 l/h, wysokość tłoczenia 26 m,wysokość ssania 8 m, waga 78 kg, silnik
Honda 11KM
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
140,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
700,-
861,00
miesiąc
18x doba
2520,-
3099,60
172,20
8.2. NAGRZEWNICE*
NAGRZEWNICA: Master B3
zasilanie 230 V, moc 3 kW, przepływ powietrza 510 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
12,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
60,-
73,80
miesiąc
18x doba
216,-
265,68
14,76
NAGRZEWNICA: Master B 3,3
zasilanie 230 V, moc 3,3k W, przepływ powietrza 510 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
14,-
cena brutto (zł)
17,22
tydzień
5x doba
70,-
86,10
miesiąc
18x doba
252,-
309,96
NAGRZEWNICA: Master B5
zasilanie 400 V, moc 5 kW, przepływ powietrza 510 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
25,-
cena brutto (zł)
30,75
tydzień
5x doba
125,-
153,75
miesiąc
18x doba
450,-
553,50
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 47 -
NAGRZEWNICE I OSUSZANIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
8.2. NAGRZEWNICE*
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA: Master B 15, EL-KAN
zasilanie 400 V, moc 7,5-15 kW, przepływ powietrza 1700 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
35,-
cena brutto (zł)
43,05
tydzień
5x doba
175,-
215,25
miesiąc
18x doba
630,-
774,90
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA: Master B 22
zasilanie 400 V, moc 11-22 kW, przepływ powietrza 2200 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
38,-
46,74
tydzień
5x doba
190,-
233,70
miesiąc
18x doba
684,-
841,32
NAGRZEWNICA GAZOWO-ELEKTRYCZNA: Atika G-15, Master BLP
15
zasilanie 230 V, waga 8,5 kg, moc 15 kW, zużycie gazu 1,14 kg/h, przepływ powietrza 350 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
30,-
cena brutto (zł)
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
NAGRZEWNICA GAZOWO-ELEKTRYCZNA: Atika G-30, Master BLP
30
zasilanie 230 V, waga 12 kg, moc 14-30 kW, zużycie gazu 1,0-2,3 kg/h ,przepływ powietrza 650 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
40,-
cena brutto (zł)
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
NAGRZEWNICA GAZOWO-ELEKTRYCZNA: Master BLP 50 / 53 M
zasilanie 230 V, waga 13,5 kg, moc 46 kW, zużycie gazu max. 3,29 kg/h, przepływ powietrza 1450 m3/h
- 48 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
45,-
55,35
tydzień
5x doba
225,-
276,75
miesiąc
18x doba
810,-
996,30
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
NAGRZEWNICE I OSUSZANIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
8.2. NAGRZEWNICE*
NAGRZEWNICA GAZOWO-ELEKTRYCZNA: Master BLP 70 / 73 M
zasilanie 230 V, waga 16,5 kg, moc 69 kW, zużycie gazu max. 4,93 kg/h, przepływ powietrza 2300 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
50,-
cena brutto (zł)
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
NAGRZEWNICA GAZOWO-ELEKTRYCZNA: Atika G-100, Master
BLP 100
zasilanie 230 V, waga 45 kg, moc 32,1-96,6 kW, zużycie gazu 2,5-7,5 kg/h, przepływ powietrza 3300 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
80,-
98,40
tydzień
5x doba
400,-
492,00
miesiąc
18x doba
1440,-
1771,20
NAGRZEWNICA OLEJOWA: Atika D30, Master B100
zasilanie 230 V, waga 30 kg, moc 29 kW, zużycie oleju (opałowy lekki lub napędowy) 2,5 l/h, przepływ powietrza
800 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
50,-
cena brutto (zł)
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
NAGRZEWNICA OLEJOWA: Atika D44, Master B150
zasilanie 230 V, waga 36 kg, moc 44 kW, zużycie oleju (opałowy lekki lub napędowy) 4 kg/h, przepływ powietrza
900 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
60,-
cena brutto (zł)
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328.40
NAGRZEWNICA OLEJOWA Z ODPROWADZANIEM SPALIN: Master
BV 170E
zasilanie 230 V, waga 72 kg, moc 47 kW, zużycie oleju (opałowy lub napędowy) 3,9 kg/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
70,-
cena brutto (zł)
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 49 -
NAGRZEWNICE I OSUSZANIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
8.2. NAGRZEWNICE*
NAGRZEWNICA OLEJOWA Z ODPROWADZANIEM SPALIN: Master BV 280E
zasilanie 230 V, waga 144 kg, moc 81 kW, zużycie oleju (opałowy lub napędowy) 6,8 kg/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
100,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
123,00
NAGRZEWNICA OLEJOWA: Master BV 310 FS
waga 162 kg, zasilanie 230 V, moc 74 kW, przepływ powietrza 4400 m3/min
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
140,-
tydzień
5x doba
700,-
861,00
miesiąc
18x doba
2520,-
3099,60
172,20
NAGRZEWNICA OLEJOWA: Master BV 470 FS
waga 226 kg, zasilanie 230 V, moc 134 kW, przepływ powietrza 8000 m3/min
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
190,-
cena brutto (zł)
233,70
tydzień
5x doba
950,-
1168,50
miesiąc
18x doba
3420,-
4206,60
8.3. KLIMATYZATORY
KLIMATYZATOR: Master AC 1200 E
przepływ powietrza 480 m3/h, zasilanie 230 V, zakres temperatur 18-32 oC
- 50 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
60,-
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
NAGRZEWNICE I OSUSZANIE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
8.4. WENTYLATORY
WENTYLATOR: Equation
zasilanie 230 V, przepływ powietrza 7000 m3/h, waga 7 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
50,-
cena brutto (zł)
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
WENTYLATOR: AFK 560
napięcie 230 V, moc silnika 0,55 kW, wydajność 3 m3/s
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
70,-
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
WENTYLATOR BĘBNOWY: Master DF 30 P
zasilanie 230 V, przepływ powietrza 19.200 m3/h, waga 16,5 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
70,-
cena brutto (zł)
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 51 -
NAGRZEWNICE I OSUSZANIE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
8.5. OSUSZACZE POWIETRZA
OSUSZACZ POWIETRZA: Master DH 40/DH 751, EBAC, Remko
ATM 40, ATIKA
zasilanie 230 V, waga 30-60 kg, dopuszczalny zakres temp. pracy 3-35 oC, przepływ powietrza 350-650 m3/h
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
60,-
cena brutto (zł)
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
OSUSZACZ POWIETRZA: Atika ALE 600
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
70,-
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
OSUSZACZ POWIETRZA: Master DH 722
zasilanie 230 V, dopuszczalny zakres temp. pracy 5-32 oC, przepływ powietrza 850 m3/h, waga 59 kg
- 52 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
120,-
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
147,60
WYKAŃCZANIE PARKIETÓW
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
9.1. CYKLINIARKI*
CYKLINIARKA: Silver Line SL 7
zasilanie 230 V, waga 15 kg, krążkowa 180 mm, wykończeniowa, bezpyłowa
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
40,-
cena brutto (zł)
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
CYKLINIARKA: Silver Line SL 8
zasilanie 230 V, waga 53 kg, bębnowa, bezpyłowa
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
110,-
tydzień
5x doba
550,-
676,50
miesiąc
18x doba
1980,-
2435,40
135,30
9.2. POLERKI DO PARKIETÓW*
POLERKA DO PARKIETÓW: Silver Line 1218E
zasilanie 230 V, waga 46 kg, średnica dysku 450 mm,
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
60,-
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
9.3. PIŁY TARCZOWE DO DREWNA*
PIŁA TARCZOWA DO DREWNA: Makita 5704 R
zasilanie 230 V, waga 4,6 kg, średnica tarczy 190 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
35,-
cena brutto (zł)
43,05
tydzień
5x doba
175,-
215,25
miesiąc
18x doba
630,-
774,90
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 53 -
PRACE NA WYSOKOŚCI
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
10.1. DRABINY
DRABINA ALUMINIOWA
lekka, aluminiowa konstrukcja, 3-elementowa, kąt oparcia 70 stopni, długość 7 i 8,6 m
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
25,-
cena brutto (zł)
30,75
tydzień
5x doba
125,-
153,75
miesiąc
18x doba
450,-
553,50
10.2. WIEŻE ALUMINIOWE
WIEŻA ALUMINIOWA: Instant, Boss, Krauze
elementy o wysokości 2 m, wymiary w podstawie 1,35x2 m, wysokość 8 m z możliwością przedłużenia do 12 m
pod warunkiem zakotwiczenia (cena za metr bieżący)
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
30,-
cena brutto (zł)
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
RUSZTOWANIE ALUMINIOWE TRADIE
max wysokość platformy 1,9 m, wymiary platformy 2 x 0,62 m, udźwig platformy 225 kg, waga 50 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
30,-
cena brutto (zł)
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
RUSZTOWANIE ALUMINIOWE SNAPPY
wysokość 2 m, wymiary podstawy 0,5x2 m
- 54 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
30,-
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
PRACE NA WYSOKOŚCI
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
10.3. WCIĄGARKI
WCIĄGARKA: Airone 200, Imer
mocowanie rozporowe lub do rusztowania, max. ciężar 200 kg, długość liny 25 m
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
50,-
cena brutto (zł)
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
10.4. ZSYPY DO GRUZU
KUBEŁ PODSTAWOWY: Holst, Geda
długości 105 cm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
10,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
50,-
61,50
miesiąc
18x doba
180,-
221,40
12,30
KUBEŁ ZASYPOWY / POŚREDNI: Holst
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
15,-
cena brutto (zł)
18,45
tydzień
5x doba
75,-
92,25
miesiąc
18x doba
270,-
332,10
MOCOWANIE + WCIĄGARKA
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
20,-
cena brutto (zł)
24,60
tydzień
5x doba
100,-
123,00
miesiąc
18x doba
360,-
442,80
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 55 -
PRACE OGRODNICZE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
11.1. PIŁY ŁAŃCUCHOWE*
PIŁA ELEKTRYCZNA: Stihl MSE 160 C-BQ
waga 4,1 kg, zasilanie 230 V, moc 1,6 kW
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
70,-
cena brutto (zł)
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
PIŁA ŁAŃCUCHOWA: Stihl MS 250, Stihl MSE 140, Bosch, Makita
długość miecza 30 cm, silnik benzynowy dwusuwowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
100,-
tydzień
5x doba
500,-
615,00
miesiąc
18x doba
1800,-
2214,00
123,00
11.2. GLEBOGRYZARKI
GLEBOGRYZARKA: Pubert Primo
silnik Honda GX 160 benzynowy, szerokość robocza 85 cm, waga 57 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
150,-
tydzień
5x doba
750,-
922,50
miesiąc
18x doba
2700,-
3321,00
184,50
11.3. WERTYKULATORY
WERTYKULATOR: Viking LB 540
silnik benzynowy, rozruch ręczny, w zestawie z koszem
- 56 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
65,-
79,95
tydzień
5x doba
325,-
399,75
miesiąc
18x doba
1170,-
1439,10
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
PRACE OGRODNICZE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
11.4. KOSY SPALINOWE*
KOSA SPALINOWA: Stihl FS350
waga 7 kg, żyłka lub ostrze do koszenia, silnik benzynowy dwusuwowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
80,-
cena brutto (zł)
98,40
tydzień
5x doba
400,-
492,00
miesiąc
18x doba
1440,-
1771,20
11.5. OPRYSKIWACZE
OPRYSKIWACZ SPALINOWY: Stihl SR 420
waga 11,1 kg, wyd. turbiny 1260 m³/h, zasięg pion/poziom 11,5 m / 12 m
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
70,-
cena brutto (zł)
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
11.6. NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW: Black&Decker
zasilanie 230 V, długość miecza 43 cm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
25,-
cena brutto (zł)
30,75
tydzień
5x doba
125,-
153,75
miesiąc
18x doba
450,-
553,50
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 57 -
INNE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
12.1. MASZTY OŚWIETLENIOWE
MASZT OŚWIETLENIOWY: Ammann ALT6000, ArcGen VERTITOWER,SUPERLIGHT VT1
wysokość do 8 m, moc 4000 W, waga 800 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
230,-
cena brutto (zł)
282,90
tydzień
5x doba
1150,-
1414,50
miesiąc
18x doba
4140,-
5092,20
MASZT OŚWIETLENIOWY: Doosan LSV9
waga 1270 kg, moc 9000 W, silnik Diesel
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
260,-
319,80
tydzień
5x doba
1300,-
1599,00
miesiąc
18x doba
4680,-
5756,40
MASZT OŚWIETLENIOWY Z AGREGATEM 20 KVA
wysokość do 8 m, moc 20 kVA, waga do 1000 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
270,-
cena brutto (zł)
332,10
tydzień
5x doba
1350,-
1660,50
miesiąc
18x doba
4860,-
5977,80
MASZT OŚWIETLENIOWY Z AGREGATEM 30/35 KVA
wysokość do 8 m, moc 30 kVA, waga do 1300 kg
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
320,-
cena brutto (zł)
393,60
tydzień
5x doba
1600,-
1968,00
miesiąc
18x doba
5760,-
7084,80
MASZT OŚWIETLENIOWY Z AGREGATEM 40 KVA
wysokość do 8 m, moc 45 kVA, waga do 1600 kg
- 58 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
360,-
442,80
tydzień
5x doba
1800,-
2214,00
miesiąc
18x doba
6480,-
7970,40
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
INNE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
12.2. NIWELATORY
NIWELATOR: Topcom AT 67
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
70,-
cena brutto (zł)
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
NIWELATOR LASEROWY: Rugby
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
120,-
tydzień
5x doba
600,-
738,00
miesiąc
18x doba
2160,-
2656,80
147,60
12.3. SZLIFIERKI OSCYLACYJNE*
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA: Bosch
zasilanie 230 V, waga 2,3 kg, szerokość robocza 93 cm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
30,-
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
12.4. WYRZYNARKI
WYRZYNARKA: Bosch
moc 650 W, waga 2,3 kg, skok noża 23 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
30,-
cena brutto (zł)
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 59 -
INNE
TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH
12.5. ZGRZEWARKi DO RUR
ZGRZEWARKA DO RUR
średnica rur 16-63 mm, zasilanie 230 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
40,-
cena brutto (zł)
49,20
tydzień
5x doba
200,-
246,00
miesiąc
18x doba
720,-
885,60
12.6. PIŁY DO CIĘCIA DREWNA
PIŁA STOLIKOWA: Metabo BKS 450
zasilanie 400V, moc 550V, średnica tarczy 450 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
65,-
cena brutto (zł)
79,95
tydzień
5x doba
325,-
399,75
miesiąc
18x doba
1170,-
1439,10
PIŁA STOLIKOWA: Krajzega
zasilanie 230 V, długość miecza 43 cm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
60,-
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
12.7. WÓZKI PALETOWE
WÓZEK PALETOWY
udźwig 2500 kg
- 60 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
50,-
61,50
tydzień
5x doba
250,-
307,50
miesiąc
18x doba
900,-
1107,00
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
INNE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
12.8. OSADZAK PROCHOWY
OSADZAK PROCHOWY: Trutek LV300 MA
waga 2,7 kg, max długość gwoździa 57 mm,
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
30,-
cena brutto (zł)
36,90
tydzień
5x doba
150,-
184,50
miesiąc
18x doba
540,-
664,20
12.9. PALNIK DO PAPY
PALNIK DO PAPY: 1, 2, 3, 4 DYSZOWE
dostępne wersje 1,2,3,4 dyszowe
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
25,-
cena brutto (zł)
30,75
tydzień
5x doba
125,-
153,75
miesiąc
18x doba
450,-
553,50
12.10. OGRODZENIA TYMCZASOWE
OGRODZENIE TYMCZASOWE: Heras
wymiar elementów: 3,5x2 m (szer. x wys.), (cena za 1 ramkę za miesiąc wynajmu)
czas wynajmu
stawka rozliczeń
miesiąc
18x doba
cena netto (zł)
17,50
cena brutto (zł)
21,52
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 61 -
INNE
12.11. PIASKARKA
PIASKARKA
dopuszczalne ciśnienie robocze 1 MPa, całkowita pojemność zbiornika ciśnieniowego 200 dm3, zapotrzebowanie
na powietrze w zaleśności od średnicy stosowanej dyszy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
150,-
cena brutto (zł)
tydzień
5x doba
750,-
922,50
miesiąc
18x doba
2700,-
3321,00
184,50
12.12. SPAWARKI
SPAWARKA INWERTOROWA: Gysmi 160 A, SNAKE 220
zasilanie 230 V, max. prąd spawania 160 A, średnica elektrody 1,5-4 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
60,-
cena brutto (zł)
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
SPAWARKA TRANSFORMATOROWA: Bester 225 A, Dedra 230V /
Magnum / Trafilux 230V, Gysmi 195A
zasilanie 400 V, max. prąd spawania 225 A, średnica elektrody 1,5-4 mm
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
60,-
cena brutto (zł)
73,80
tydzień
5x doba
300,-
369,00
miesiąc
18x doba
1080,-
1328,40
SPAWARKA INWERTOROWA: Gysmi 250 A, SNAKE 320IGBT 400V
zasilanie 400 V, waga 8,6 kg, moc 250 A
- 62 - www.atutrental.com.pl
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
70,-
86,10
tydzień
5x doba
350,-
430,50
miesiąc
18x doba
1260,-
1549,80
* AKCESORIA str. 64-65
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
INNE
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
12.13. PODNOŚNIKI
PODNOŚNIK NOŻYCOWY: Skyjack SJIII 3219
wysokość platformy 5,8 m, wysokość pracy 7,6 m, udźwig 249 kg,prędkość jazdy 3,2 km/h, waga 1170 kg,
zasilanie bateryjne 24 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
170,-
cena brutto (zł)
209,10
tydzień
5x doba
850,-
1045,50
miesiąc
18x doba
3060,-
3763,80
PODNOŚNIK NOŻYCOWY: Skyjack SJIII 3226
wysokość platformy 7,9 m, wysokość pracy 9,7 m, udźwig 227 kg,prędkość jazdy 3,2 km/h, waga 1876 kg,
zasilanie bateryjne 24 V
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
190,-
233,70
tydzień
5x doba
950,-
1168,50
miesiąc
18x doba
3420,-
4206,60
12.14. ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA
ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA: Truck Master 9001
pojemność 900 l, długość 1,4 m, szerokość 1,0 m, wysokość 1,2 m
czas wynajmu
stawka rozliczeń
cena netto (zł)
cena brutto (zł)
dzień
1x doba
75,-
92,25
tydzień
5x doba
375,-
461,25
miesiąc
18x doba
1350,-
1660,50
12.15. ŚWIDER SPALINOWY
ŚWIDER SPALINOWY
średnica wierteł od 100 mm do 250 mm, silnik benzynowy
czas wynajmu
stawka rozliczeń
dzień
1x doba
cena netto (zł)
180,-
cena brutto (zł)
221,40
tydzień
5x doba
900,-
1107,00
miesiąc
18x doba
3240,-
3985,20
* AKCESORIA str. 64-65
www.atutrental.com.pl - 63 -
AKCESORIA
13. AKCESORIA
nazwa akcesoria butla gazowa 11 kg
butla gazowa 33 kg
dysk do zacieraczki - średnica 600 mm
dysk do zacieraczki - średnica 900 mm
dysk i łopatki do 750 mm
frezy do frezarki FR200/CT200 widiowe
frezy do frezarki FR300/RM320 specjalne
frezy do frezarki FR300/RM320 widiowe
frezy do groszkownicy HG
groszkownik do SDS MAX
guma do zagęszczarki
hydronetka
kamienie do szlifierki do betonu
kamień do szlifierki ręcznej (korund)
kamień szlifierski do STR 702
końcówka do przedmuchu
koronka - średnica 8 mm - 32 mm
koronka - średnica 42 mm - 82 mm
koronka - średnica 92 mm - 122 mm
koronka - średnica 132 mm - 172 mm
koronka - średnica 182 mm - 202 mm
koronka - średnica 212 mm - 250 mm
kotwa mocująca wiertnicę
listwa pojedyncza do napędu wibracyjnego 1,22 m
listwa pojedyncza do napędu wibracyjnego 1,80 m
listwa pojedyncza do napędu wibracyjnego 2,44 m
listwa pojedyncza do napędu wibracyjnego 3,00 m
listwa pojedyncza do napędu wibracyjnego 3,66 m
łańcuch do piły
łopatka do młota pneumatycznego
łopatki do zacieraczki - średnica 600
łopatki do zacieraczki - średnica 900
łopatki do zacieraczki - średnica 1200
łyżka do minikoparki E16 - 30 cm
łyżka do minikoparki E16 - 40 cm
łyżka do minikoparki E16 - skarpówka
łyżka do minikoparki E26/E32 - 30 cm
łyżka do minikoparki E26/E32 - 60 cm
łyżka do minikoparki E26/E32 - skarpówka
olejek Husqvarna do silników dwusuwowych
olejek Stihl do silników dwusuwowych
papier krążki do cykliniarki SL7
papier polski do cykliniarki SL8
pojemnik 1000 l na olej opałowy
przecinak do młota elektrycznego
przecinak do młota pneumatycznego
- 64 - www.atutrental.com.pl
jednostka
cena za szt.
cena za szt.
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za kpl.
cena za szt.
cena za cm
cena za dobę
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za szt.
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za szt.
cena za szt.
cena za szt.
cena za szt.
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena netto
cena brutto
tel.
tel.
70,00
95,00
75,00
200,00
630,00
400,00
15,00
40,00
15,00
20,00
150,00
35,00
350,00
10,00
105,00
120,00
150,00
240,00
280,00
350,00
5,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
10,00
25,00
70,00
80,00
90,00
20,00
25,00
30,00
20,00
25,50
30,00
12,00
9,00
5,00
12,00
25,00
12,00
15,00
86,10
116,85
92,25
246,00
774,90
492,00
18,45
49,20
18,45
24,60
184,50
43,05
430,50
12,30
129,15
147,60
184,50
295,20
344,40
430,50
6,15
24,60
30,75
36,90
43,05
49,20
12,30
30,75
86,10
98,40
110,70
24,60
30,75
36,90
24,60
30,75
36,90
14,76
11,07
6,15
14,76
30,75
14,76
18,45
AKCESORIA
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
13. AKCESORIA
nazwa akcesoria przedłużacz 230 V
przedłużacz 400 V
przedłużka do koronki
rękaw do nagrzewnicy olejowej
rękaw do pojemnika
szczotki do szlifierki
szpic do młota elektrycznego
szpic do młota hydraulicznego
szpic do młota pneumatycznego
tarcza diamentowa - średnica 230 mm
tarcza diamentowa - średnica 300 mm
tarcza diamentowa - średnica 350 mm
tarcza diamentowa - średnica 450 mm
tarcza diamentowa - średnica 600 mm
tarcza diamentowa - średnica 650 mm
tarcza diamentowa - średnica 900 mm
tarcza diamentowa do szlifierki ręcznej
tarcza do bruzdownicy
tarcza do drewna
tarcza do glazury
tarcza do szlifierki diamentowej Contec
wąż odpływowy
wąż pneumatyczny
wiertła SDS MAX do 30 mm
wiertła SDS MAX powyżej 30 mm
włosie do zamiatarki
worki do odkurzacza
żyłka do kosy spalinowej
jednostka
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za kpl.
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za mm
cena za szt.
cena za mm
cena za mm
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za dobę
cena za szt.
cena za szt.
cena za 15 m
cena netto
cena brutto
10,00
50,00
10,00
30,00
10,00
tel.
12,00
50,00
15,00
130,00
135,00
140,00
230,00
300,00
400,00
420,00
110,00
60,00
tel.
56,00
260,00
15,00
12,00
20,00
40,00
tel.
20,00
15,00
12,30
61,50
12,30
36,90
12,30
14,76
61,50
18,45
159,90
166,05
172,20
282,90
369,00
492,00
516,60
135,30
73,80
68,88
319,80
18,45
14,76
24,60
49,20
24,60
18,45
www.atutrental.com.pl - 65 -
OGÓLNE WARUNKI NAJMU
SPRZĘTU WYPOŻYCZANEGO PRZEZ ATUT RENTAL SP. Z O. O.
Wynajmujący ATUT RENTAL Sp. z o.o. w Warszawie, zwana w dalszym ciągu AR zawiera z Najemcą określonym w dokumencie wydania sprzętu (WYP) umowę najmu na
następujących warunkach:
§ 1.
AR oddaje w najem Najemcy wymienione w dokumencie wydania sprzętu WYP narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu
umowy przedmiotem najmu. AR udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wyda Najemcy
przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.
§ 2.
Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w dokumencie wydania sprzętu WYP lub w zamówieniu.
Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania przedmiotu najmu oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę AR oraz jest zobowiązany do
informowania AR o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na powyższe. AR uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych
i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.
§ 3.
1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed AR za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn
nie leżących po stronie AR (w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, którymi posługiwał się on będzie w związku z niniejszą umową – pracownicy,
współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub
kradzieżą.
2. AR zastrzega możliwość uzależnienia wydania przedmiotu najmu od wpłacenia przez Najemcę kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotu
najmu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo przez Strony uzgadniana. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy na wskazane w odrębnym piśmie konto bankowe w terminie 5 dni po
zwrocie przedmiotu najmu i całkowitym rozliczeniu wszystkich umów Najemcy.
§ 4.
1. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu AR wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej
przez AR. Wartość odtworzeniowa to aktualna cena maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji.
2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. Gdy sprzęt nie nadaje się do
naprawy Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową zgodnie z wystawioną przez AR notą obciążeniową.
3. O zdarzeniach określonych w ust. 1 i 2 Najemca powiadomi AR na piśmie w terminie 3 dni od zdarzenia, a w wypadku kradzieży Najemca zawiadomi organy ścigania. Do czasu
zawiadomienia organów ścigania o kradzieży AR naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie wg stawek dobowych.
§ 5.
AR zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub osoby za pomocą, których wykonywał
on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne z udziałem przedmiotu najmu. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez AR odpowiednich części zamiennych. O
awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest informować niezwłocznie AR w formie pisemnej. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie
AR, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do AR.
§ 6.
1. Po upływie okresu najmu oraz po rozwiązaniu niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu AR. Jeżeli zwrot przedmiotu najmu odbywa
się w innym miejscu niż w miejscu jego pobrania, Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z AR miejsce i termin zwrotu przedmiotu najmu. Za ważny i skuteczny zwrot
przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie AR przedmiotu najmu czystego i w takim stanie, w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia
wskutek prawidłowego używania.
2. Nie dokonanie zwrotu przedmiotu najmu w sposób określony w ust.1 oznacza, iż Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w niniejszej umowie do czasu
przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu wg stanu i ilości wyszczególnionych w dokumencie wydania sprzętu WYP.
3. Dla skutecznego zwrotu przedmiotu najmu, konieczne będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu najmu przez AR. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu
utracony, za zakończenie umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, na którą została wystawiona nota obciążeniowa.
§ 7.
Czynsz uiszczany będzie gotówką lub przelewem na konto w banku BZWBK nr 17 1090 1694 0000 0001 0916 1328 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, za wyjątkiem
przewidzianym w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia
odsetek umownych w wysokości podwójnych odsetek ustawowych. AR ma prawo obciążyć Najemcę kosztami dochodzenia od Najemcy należności wynikających z niniejszej umowy
– do kosztów tych należeć będzie w szczególności wynagrodzenie kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, którym AR zleci dochodzenie roszczeń od Najemcy.
§ 8.
Najemca nie może bez zgody AR przelać swoich praw i obowiązków z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej
osobie bez pisemnej zgody AR, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie.
§ 9.
1. AR uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a. Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób,
b. Najemca oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez pisemnej zgody AR,
c. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie,
d. Najemca zalega 14 dni z zapłatą czynszu najmu.
collage Bobcatów
- 66 -
2. Przy okresie najmu trwającym ponad dwa tygodnie, AR będzie wystawiał faktury co dwa tygodnie z natychmiastowym terminem zapłaty (3 dni). Brak zapłaty w tym terminie
będzie upoważniał AR do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
§ 10.
W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy wg
siedziby AR.
§ 11.
Integralną częścią niniejszej umowy stanowi instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu, z którą najemca się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać.
Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. AR zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego
przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego wyznaczonego przez Oddz. Stoł. NOT, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.
§ 12.
Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.
§ 13.
Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawy związane z uzgodnieniem terminu i miejsca zwrotu
sprzętu oraz przestojem sprzętu spowodowanego jego naprawą, konserwacją lub wymianą przedmiotu najmu dokonywaną przez AR mogą być uzgadniane w formie e-mailowej,
pod warunkiem, że wcześniej Strony określą adresy w zamówieniu lub dokumencie wydania sprzętu (WYP).
§ 14.
Niniejsza
umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Najemcę dokumentu wydania sprzętu (WYP).
www.atutrental.com.pl
SPRZEDA˚ SPRZ¢TU
BUDOWLANEGO
rozwiązania sprzętowe dla budownictwa
Sprzedaż urządzeń do prac drogowych i wyburzeniowych
Spr´˝arki
Młoty
Kilofy
Kilofy
Doosan
Macdonald 28 S-VRT
Macdonald DM11
Sullair SK 10
Młotki
Młotki
Zestaw hydrauliczny
Sullair MK 250
Sullair SK 5S
JCB
Młoty hydrauliczne
na koparki
Lifton
Sprzedaż urządzeń do prac ziemnych i zagęszczania
Walce
Skoczki
Bomag
Bomag
Zag´szczarki
rewersyjne
Zag´szczarki
rewersyjne
Wózki
transportowe
Bomag
JCB
Thwaites
Zag´szczarki
jednokierunkowe
Belle
Sprzedaż urządzeń do obróbki mokrego betonu
Wibratory
mechaniczne
Wibratory wysokiej
cz´stotliwoÊci
Zacieraczki
Enar
Sime
Listwy wibracyjne
pływajàce
Listwy segmentowe
wielopunktowe
Zacieraczki
dwuwirnikowe
Magic Screed
Tremix
Whiteman
Whiteman
Sprzedaż urządzeń do obróbki powierzchni betonowych
Frezarki
Contec
Ârutownice
Contec
Odkurzacze
przemysłowe
Szlifierki
Contec
Depureco
Groszkownice
r´czne
Groszkownice
z jednym tłoczkiem
Macdonald
Macdonald
Piły drogowe
Piły r´czne
Honda
Stihl
Sprzedaż narzędzi pomocniczych
Prz´sła
ogrodzeniowe
Myjki
Brendon
Maszty
oÊwietleniowe
Arcgen
Heras
Sprzedaż akcesoriów
Groty do młotów
pneumatycznych
Padley and Venables
Groty do młotów
hydraulicznych
montowanych
na koparkach
Padley and Venables
Frezy, wałki,
b´bny do frezarek
Tarcze
diamentowe
Krug
Toolgal / Cedima
W´˝e pneumatyczne
szybkozłàczki
obejmy
Hose Couplings
Jaymac
Dyski i łopatki
Whiteman
SKLEP INTERNETOWY: www.sklep.atutrental.com.pl
SERWIS SPRZ¢TU BUDOWLANEGO:
ul. Marywilska 38, 03-228 Warszawa
tel. 22 614 09 99, email: [email protected]
SPRZEDA˚ SPRZ¢TU BUDOWLANEGO:
ul. Marywilska 38, 03-228 Warszawa
tel. 22 843 00 63 wew. 102, 103; fax 22 843 22 69
NOTATKI
KALENDARZ 2014
KALENDARZ 2015
Atut Rental jest autoryzowanym dealerem i serwisem maszyn firmy Bomag
Atut Rental
SERWIS SPRZĘTU BUDOWLANEGO
Atut Rental Serwis to specjalistyczny
dział firmy zajmujący się wyłącznie
naprawami powierzonego sprzętu.
Nasz zespół doświadczonych mechaników od ponad 20 lat specjalizuje się w naprawach sprzętu
budowlanego – m.in. urządzeń elek­
trycznych, hydraulicznych, pneuma­
tycznych oraz dużych silników spalinowych. Dzięki dużej skali działania
mamy bieżący dostęp do oryginal­
nych części zamiennych, a w przy­
padku bardziej skomplikowanych
napraw importujemy niezbędne
części na zamówienie.
Od 2012 roku korzystamy z nowych, dużych hal warsztatowych,
dzięki czemu możemy jeszcze szyb­
ciej reagować na problemy naszych
klientów.
Jesteśmy autoryzowanym serwisem
marek takich jak: Bobcat, Bomag,
Doosan, Master.
Nasze bogate doświadczenie poz­
wala na dokonywanie napraw w spo-­
sób szybki, sprawny i efektywny. To
wszystko, sprawia, że klienci stale
do nas wracają, ale na pewno nie­
z tym samym problemem.
ul. Marywilska 38, 03-228 Warszawa tel. 22 614 09 99, fax 22 843 72 76
[email protected], godziny pracy pon. - pt.: 7.15 - 16.00
Atut Rental jest autoryzowanym
Od 2005 roku firma Atut Rental - wypożyczająca i sprzedająca sprzęt
budowlany jest wyłącznym dealerem Ingersoll Rand Bobcat na region
Mazowsza.
Bobcat jest wiodącym producentem miniładowarek, minikoparek,
ładowarek przegubowych oraz podnośników teleskopowych.
Główną atrakcją dla potencjalnych klientów firmy Bobcat jest sze­
roka gama produktów oraz niemalże niekończąca się lista dostępnych
akcesoriów. Począwszy od wierteł poprzez frezarki do asfaltu, od zamiatarek szczotkowych po pługi śnieżne, od wideł paletowych do kosiarek.
Ta szeroka gama akcesoriów daje olbrzymie możliwości dla właścicieli
maszyn, którzy mogą zarówno poszerzać wyposażenie poprzez zakup jak
i wypożyczać akcesoria w zależności od bieżących potrzeb.
telefon kontaktowy do działu sprzedaży Atut Rental - Bobcat
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
dealerem firmy
Bobcat
www.atutrental.com.pl - 77 -
NASZE ODDZIAŁY
AUGUSTÓW
ul. Słowackiego 66; 16-300 Augustów
tel./fax: 87 643 38 06; kom.: 516 017 885
pon.–pt.: 7:15 - 16:00; sob.: 8:00 - 12:00
KRAKÓW
al. Pokoju 81; 31-564 Kraków
tel./fax: 12 626 63 90; kom.: 507 126 657
pon - pt.: 7:15 - 16:00, sob.: 8:00 - 12:00
ŁÓDŹ
ul. Helska 2 (wjazd od ul. Swojskiej); 91-342 Łódź
tel./fax: 42 612 13 50; kom.: 505 030 222
pon.–pt.: 7:15 - 16:00; sob.: 8:00 - 12:00
SOSNOWIEC
ul. Rynek 1; 41-208 Sosnowiec
tel./fax: 32 269 66 72; kom.: 519 192 840
pon - pt.: 7:15 - 16:00, sob.: 8:00 - 12:00
- 78 - www.atutrental.com.pl
GDAŃSK
ul. Budowlanych 27; 80-298 Gdańsk
tel./fax: 58 347 55 33; kom.: 513 168 809
pon - pt.: 7:15 - 16:00, sob.: 8:00 - 12:00
LUBLIN
ul. Grenadierów 1A; 20-331 Lublin
tel./fax: 81 745 02 32; kom.: 797 992 456
pon.–pt.: 7:15 - 16:00; sob.: 8:00 - 12:00
POZNAŃ
ul. Strzeszyńska 30; 60-479 Poznań
tel./fax: 61 842 52 82; kom.: 503 099 120
pon - pt.: 7:15 - 16:00, sob.: 8:00 - 12:00
SZCZECIN
ul. A. Struga 3; 70-784 Szczecin
tel./fax: 91 463 23 15; kom.: 797 992 458
pon.–pt.: 7:15 - 16:00; sob.: 8:00 - 12:00
www.atutrental.com.pl
NASZE ODDZIAŁY
MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH
WARSZAWA - PRAGA
ul. Płochocińska 35; 03-044 Warszawa
tel./fax: 22 814 12 91; kom.: 504 205 002
pon.–pt.: 7:15 - 16:00; sob.: 8:00 - 12:00
WARSZAWA - WAWER
ul. Lucerny 1; 04-687 Warszawa
tel./fax: 22 815 32 98; kom.: 513 101 820
pon.–pt.: 7:15 - 16:00; sob.: 8:00 - 12:00
WARSZAWA - SŁUŻEWIEC
ul. Kłobucka 6, 02-699 Warszawa
tel./fax: 22 843 80 66; kom.: 501 461 594
pon.–pt.: 7:15 - 16:00; sob.: 8:00 - 12:00
WARSZAWA - WOLA
ul. Jana Kazimierza 1/29; 01-248 Warszawa
tel./fax: 22 877 19 12; kom.: 501 453 574
pon.–pt.: 7:15 - 16:00; sob.: 8:00 - 12:00
WROCŁAW
ul. Lotnicza 100; 54-133 Wrocław
tel./fax: 71 351 95 00; kom.: 519 140 553
pon - pt.: 7:15 - 16:00, sob.: 8:00 - 12:00
WARSZAWA - SERWIS
ul. Marywilska 38; 03-228 Warszawa
tel.: 22 614 09 99
pon - pt.: 7:15 - 16:00, sob.: nieczynne
WARSZAWA - SPRZEDAŻ
ul. Marywilska 38; 03-228 Warszawa
tel.: 22 843 00 63 wew. 102, 103
pon - pt.: 8:00 - 16:00, sob.: nieczynne
www.atutrental.com.pl
www.atutrental.com.pl - 79 -
NASZE ODDZIAŁY WYPOŻYCZALNI
Gdańsk
Augustów
Szczecin
Warszawa
Poznań
Łódź
Lublin
Wrocław
Sosnowiec
Kraków
ATUT RENTAL Sp. z o.o., ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
tel. 22 375 16 20 | fax 22 375 16 21 | [email protected] | www.atutrental.com.pl
11/01/2014
mapki i adresy oddziałów na stronie 78-79

Podobne dokumenty

wypożyczalnia sprzętu budowlanego

wypożyczalnia sprzętu budowlanego 3.8. BRUZDOWNICE 4. ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.1. SKOCZKI 4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE 4.3. WALCE 4.4. WÓZKI TRANSPORTOWE 4.5. MINIKOPARKI 4.6. MINIŁADOWARKI 4.7. ŁADOWARKI ...

Bardziej szczegółowo

Katalog ATUT RENTAL 2016

Katalog ATUT RENTAL 2016 8.5. NAGRZEWNICE OLEJOWE 8.6. NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN 8.7. NAGRZEWNICE WODNE 8.8. KLIMATYZATORY 8.9. WENTYLATORY 8.10. OSUSZACZE POWIETRZA

Bardziej szczegółowo