List do Akcjonariuszy i Udziałowców

Transkrypt

List do Akcjonariuszy i Udziałowców
Pismo Prezesa Zarządu
List do Akcjonariuszy i Udziałowców
Grupy Kapitałowej RAFAMET
w Kuźni Raciborskiej
Szanowni Państwo,
Plan rzeczowo – finansowy roku 2009 Grupa Kapitałowa RAFAMET zrealizowała w pełni.
Osiągnięto zaplanowane parametry ekonomiczno – finansowe w zakresie wartości sprzedaży wyrobów i usług, przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, zysku brutto oraz zysku netto. Wyniki te zostały zrealizowane w warunkach światowego kryzysu gospodarczo – finansowego, który
musiał mieć i miał wpływ na firmy realizujące sprzedaż w około 80% na rynkach zagranicznych. Otoczenie gospodarcze w postaci dekoniunktury światowej i dramatycznego spadku nowych zamówień na
wyroby produkowane przez podmioty Grupy Kapitałowej to najważniejszy negatywny zewnętrzny
czynnik wpływający na warunki funkcjonowania w roku ubiegłym. Czynnikiem zewnętrznym wpływającym na działalność i wyniki naszych firm za rok 2009 było kształtowanie się relacji kursowych.
Elementem sprzyjającym wykonaniu planu sprzedaży roku 2009 było osłabianie wartości waluty krajowej. Niestety to korzystne dla eksportera netto zjawisko, z uwagi na ogromną skalę przedpłat kontraktowych realizowanych jeszcze w roku 2008 oraz zawarte w roku 2008 walutowe transakcje zabezpieczające, nie mogło uwidocznić się w rezultatach zamknięcia okresu rozliczeniowego. Do istotnych
czynników wewnętrznych warunkujących przebieg i realizację zadań roku 2009 należy zaliczyć działania inwestycyjne w zakresie oddania do eksploatacji odlewniczego pieca indukcyjno – topiącego
oraz zakupu i budowy (w tym prace fundamentowe i montażowe) linii wielkogabarytowych frezarek
bramowych, prowadzone równolegle z podstawową działalnością przedsiębiorstw, co utrudniało
utrzymanie rytmiki produkcji i sprzedaży w poszczególnych kwartałach roku 2009. Istotnym wewnętrznym czynnikiem wspomagającym realizację planu roku 2009 była stabilizacja sytuacji kadrowo
– płacowej dla podstawowego trzonu pracowników podmiotów Grupy Kapitałowej. Przeprowadzone
zwolnienia pracownicze miały charakter działań dostosowujących poziom zatrudnienia do zapotrzebowania na pracę wynikającego z posiadanego portfela zamówień klientowskich.
Plan rzeczowo – finansowy roku 2010 podmioty Grupy Kapitałowej będą realizowały w warunkach trwającego lub nawet pogłębiającego się światowego kryzysu gospodarczego, pomimo zapowiadanej i obserwowanej poprawy sytuacji na rynkach finansowych. Brak wyraźnych sygnałów od-
Pismo Prezesa Zarządu
wrócenia się negatywnego, spadkowego trendu w zakresie nowych zamówień klientowskich będzie
najpoważniejszym zewnętrznym czynnikiem warunkującym realizację zadań roku 2010 na niestety
obniżonym w stosunku do roku ubiegłego, poziomie przychodów ze sprzedaży netto i zrównanych z
nimi. Stabilizacja kursu waluty krajowej w stosunku do waluty rozliczeniowej na poziomie zaplanowanym ułatwiłaby w sposób zdecydowany realizację prognoz planistycznych, tak w zakresie wysokości sprzedaży ogółem, jak i w zakresie realizacji planowanego poziomu zysku netto.
Skorelowanie elementów wewnętrznej restrukturyzacji przedsiębiorstw z tempem, skalą i
determinacją w zakresie realizacji zagranicznych przedsięwzięć handlowych i biznesowych, w tym
przede wszystkim na rynkach dalekowschodnich, to historycznie i strategicznie największe wyzwanie,
przed którym staje RAFAMET S.A., a co za tym idzie i cała Grupa Kapitałowa. Rok 2010 będzie etapem początkowym tych przedsięwzięć, co wywołuje szczególną odpowiedzialność kierownictw firm
w tym zakresie, przede wszystkim w aspekcie pozyskania pozytywnego zrozumienia, tak dla wydatków wynikających z takich decyzji, jak i przekonania uczestników tego przedsięwzięcia, w tym pracowników Spółek Grupy Kapitałowej, o jego jednoznacznej celowości i pełnej konieczności realizacji.
Na przestrzeni wielu ostatnich lat niejednokrotnie udowadnialiśmy naszą determinację oraz
skuteczność w przezwyciężaniu zjawisk kryzysowych, czy niekorzystnych wydarzeń. Zawsze spółki
Grupy Kapitałowej RAFAMET pokazywały swoją dynamikę i skuteczność w rozwiązywaniu takich
problemów. Jestem przekonany, że tak samo obronną ręką wyjdziemy z obecnego, przedłużającego
się kryzysu gospodarczego, który niestety będzie obecny w naszej działalności w roku bieżącym.
Przedkładając Państwu raport podsumowujący działalność Grupy Kapitałowej RAFAMET w
roku 2009 serdecznie dziękuję Akcjonariuszom, Udziałowcom i Klientom za okazywane nam zaufanie, naszym pracownikom dziękuję za duże zaangażowanie w realizację skomplikowanych zadań inwestycyjnych, technicznych i logistycznych w roku 2009, a w wymiarze finansowym za osiągnięcie
dobrych wyników finansowych.
Emanuel Longin Wons
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
Kuźnia Raciborska, dnia 26 kwietnia 2010 r.