Oświadczenie kredytobiorcy o zakończeniu inwestycji (budowy)

Transkrypt

Oświadczenie kredytobiorcy o zakończeniu inwestycji (budowy)
imię i nazwisko
PESEL
numer i data zawarcia umowy kredytowej
Oświadczenie kredytobiorcy o zakończeniu inwestycji (budowy)
Oświadczam, że w dniu |_ _|_ _|-|_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|_ _| zakończona została budowa domu jednorodzinnego
położonego w …………………………………………………………………………...………………………………………………
(miejscowość, ulica, numer domu)
miejscowość, data, podpis kredytobiorcy/ ów
data, pieczątka i podpis pracownika banku

Podobne dokumenty