część i. przedsiębiorczość i doradztwo w rozwoju gospodarstw rolnych

Transkrypt

część i. przedsiębiorczość i doradztwo w rozwoju gospodarstw rolnych
Spis treści
Wstęp ............................................................................................................................. 5
CZĘŚĆ I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DORADZTWO W ROZWOJU
GOSPODARSTW ROLNYCH
SŁAWOMIR ZAWISZA, MARTA ADAMCZEWSKA
Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju wsi i rolnictwa – charakterystyka
i podstawowe pojęcia ...................................................................................................... 9
ALEKSANDER LEWCZUK, PIOTR BÓRAWSKI
Rola doradztwa w pokonywaniu barier i wykorzystywaniu szans w rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce .................................................... 25
ANNA MATUSZCZAK
Makroekonomiczne uwarunkowania budŜetowego finansowania sektora rolnego
i doradztwa rolniczego w Polsce w latach 1997-2009 ................................................... 39
MAREK NIEWĘGŁOWSKI
Rola doradztwa rolniczego w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów
rolnych ........................................................................................................................... 49
ROMAN SASS
Znaczenie szkoleń organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie we wspieraniu rozwoju gospodarstw
rolnych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich .................................................... 57
TADEUSZ ZIEJEWSKI
Komunikacja i konflikt a rola menedŜera w działalności przedsiębiorczej ................... 71
TOMASZ MARCYSIAK, ANNA SZCZĄCHOR
Inicjatywy przedsiębiorcze indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie gminy Wąbrzeźno .................................................. 79
MARTA DOMAGALSKA-GRĘDYS
Działania zrzeszonych i niezrzeszonych gospodarstw sadowniczych wobec
wymagań konsumentów – przejawem przedsiębiorczości ............................................ 89
TADEUSZ SOBCZYŃSKI
Procesy dostosowawcze gminnych spółdzielni po przywróceniu gospodarki
rynkowej – studium przypadku ................................................................................... 101
ARKADIUSZ NIEDZIÓŁKA
Działalność marketingowa stowarzyszeń agroturystycznych jako czynnik rozwoju
agroturystyki w województwie małopolskim .............................................................. 113
MIROSŁAW KŁUSEK
Spichlerze gminne i gminne kasy poŜyczkowo-oszczędnościowe a ich znaczenie
dla rozwoju wsi i rolnictwa na ziemiach polskich pod zaborami austriackim
oraz rosyjskim ............................................................................................................. 127
MAŁGORZATA GOTOWSKA
Poziom Ŝycia rodzin rolniczych na tle innych grup społeczno-zawodowych ............. 139
CZĘŚĆ II. GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH JAKO FORMA
ZESPOŁOWEJ DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE
PIOTR PRUS, BOGDAN M. WAWRZYNIAK
Grupy producentów rolnych w świetle PROW z lat 2004-2006 oraz 2007-2013 ....... 151
KATARZYNA BRODZIŃSKA
Dynamika powstawania i zakres działalności grup producentów rolnych w Polsce ... 159
ANNA PARZONKO
Rola lidera w rozwoju grup producentów rolnych ...................................................... 173
JÓZEF KANIA, MAŁGORZATA BOGUSZ
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania grup producentów rolnych
w województwie małopolskim .................................................................................... 181
HALINA KAŁUśA, MARIUSZ BUŁAS
Działalność zespołowa producentów trzody chlewnej na przykładzie
wybranych gospodarstw powiatu siedleckiego ........................................................... 199
WITOLD GOSZKA
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy producentów rolnych
(studium przypadku) .................................................................................................... 213
SEBASTIAN STĘPIEŃ
Skoordynowany system produkcji w świetle postaw niemieckich producentów
trzody chlewnej ........................................................................................................... 219
MACIEJ BASAJ
Postawy małopolskich rolników wobec potrzeby i moŜliwości podejmowania
działań zespołowych .................................................................................................... 229
RADOSŁAW KNAP
Doświadczenia grup producenckich w województwie mazowieckim – wybrane
wyniki badań ............................................................................................................... 237
GRAśYNA PAŁKA, ARTUR PAŁKA
PrzynaleŜność do grupy producentów rolnych jako potencjalny sposób poprawy
efektywności gospodarstw rolnych na przykładzie makroregionu Mazowsze
i Podlasie ..................................................................................................................... 245
EWA KORELESKA, PAWEŁ CZEKALSKI
Formy dystrybucji oraz marketingu ekologicznego w Polsce i wybranych krajach
europejskich ze szczególnym uwzględnieniem zespołowej działalności .................... 251

Podobne dokumenty