MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE

Transkrypt

MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE
Uniwersyteckie Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
Instytut Gospodarki
Przestrzennej
i Mieszkalnictwa
Towarzystwo Urbanistów
Polskich
Ogólnopolska konferencja:
MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE
Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie
skutków zmian klimatu
pod patronatem: Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Unii Metropolii Polskich
24 października 2014 r.
miejsce konferencji:
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka UW, s. 316
ul. Dobra 56/66, Warszawa
Organizatorzy:
◗
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS UW)
◗
Istytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM)
◗
Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP)
Program:
9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników
9.30 – 10.00
Otwarcie konferencji
◗
Otwarcie Konferencji przez: JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich
Oddziału w Warszawie Bartłomieja Kolipińskiego, Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej Planowania
i Mieszkalnictwa Sławomira Anusza i przedstawiciela Polskiego Komitetu ds. UNESCO Ilonę Morżoł.
◗
Wprowadzenie do konferencji: Dr Anna Kalinowska, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski.
10.00 – 11.00 Sesja plenarna – prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG (Wiceprezes Zarządu Głównego TUP,
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej).
◗
Arch. Grzegorz Buczek (Wiceprezes Zarządu Głównego TUP, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej):
Aktualne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej na terenach zurbanizowanych w Polsce.
◗
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski i dr Iwona Zwierzchowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Zakład Geografii
Kompleksowej): Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast
z punktu widzenia ochrony klimatu.
11.00–13.00 Równoległe sesje tematyczne A i B
Sesja A.
Problemy planowania terenów miejskich i metropolitalnych (a w tym urbanistyka, transport)
Sesja A 1:
Moderator: dr Janusz Radziejowski (Wiceprezes Oddziału TUP w Warszawie; Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP).
◗
Dr arch. Maciej Borsa (Prezes Oddziału TUP w Katowicach): Metabolizm miasta.
◗
Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG (Wiceprezes Zarządu Głównego TUP; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej:
Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych.
◗
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, mgr inż. Anna Błażejczyk,
mgr Jakub Szmyd (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie):
Miejska wyspa ciepła w Warszawie w świetle zmian klimatu i zmian zagospodarowania przestrzennego.
◗
Prof. dr. inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej):
Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta kluczowym uwarunkowaniem zrównoważonej mobtilności
oraz efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Sesja B.
Podejście ekosystemowe do miast – usługi na rzecz adaptacji do zmian klimatu
Sesja B 1.
Moderator: Prof. dr hab. Barbara Szulczewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Katedra Architektury Krajobrazu).
◗
Prof. dr hab. Halina Szczepanowska (Wicedyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa):
Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej zieloną infrastrukturą, zwłaszcza drzewami.
◗
Dr Marek Sitarski (IGPiM) i dr inż. Marzena Suchocka (IGPiM):
Ocena funkcjonowania drzew i krzewów w warunkach oddziaływania infrastruktury technicznej miasta.
◗
Dr Piotr Fogel (IGPIM): Wskaźniki rozwoju zrównoważonego miasta.
◗
Mgr inż. arch. krajobrazu Bartosz Dankiewicz (IQ Garden):
Zielone ściany – zielone elewacje dostosowane do warunków klimatycznych Europy Środkowo-Wschodniej.
Łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa klimatu akustycznego, poprawa retencji wód opadowych.
13.00 – 14.00 Przerwa na kawę
14.00 – 15.30 Ciąg dalszy sesji tematycznych
Sesja A 2.
Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Zakład Geografii Kompleksowej).
◗
Mgr Bartłomiej Kolipiński (Prezes Oddziału TUP w Warszawie): Kultura planowania przestrzennego.
◗
Dr Janusz Radziejowski (Wiceprezes Oddziału TUP w Warszawie; Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP):
Polityka rozwoju miast a ich adaptacja do zmian klimatu.
◗
Dr Witold Lenart (Zastępca Dyrektora UCBS, UW): Zmiany klimatu w miastach a zagrożenie niską emisją.
Sesja B 2.
Moderator: Dr Jakub Kronenberg (Fundacja Sendzimira).
◗
Prof. dr hab. Barbara Szulczewska (SGGGW, Katedra Architektury Krajobrazu): Zielona infrastruktura miasta.
◗
Mgr inż. Małgorzata Mickiewicz (Zastępca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego):
Park narodowy u wrót miasta - wyzwania edukacyjne i rekreacyjne.
◗
Dr Anna Kalinowska (Dyrektor UCBS, UW): Edukacja mieszkańców miast w kierunku adaptacji do zmian klimatu.
15.30 – 17.00 Podsumowanie konferencji i dyskusja.
Prowadzący: dr Witold Lenart i mgr Bartłomiej Kolipiński
◗
Moderatorzy wszystkich sesji.
Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Konferencję „Miasto idealne,
miasto zrównoważone…”
objął patronatem medialnym
portal Urbanews

Podobne dokumenty