Credo (dla kapłanów)

Komentarze

Transkrypt

Credo (dla kapłanów)
41 a
K AWm
1 rat-jslercika. 19-^6 r.
*• ^ISm-ą
w
BOGA
OJCA
SSZSCeaOG/^GSGC
A kto by a l a l wiarę taką ~
po*led»i&lby e i r w "iraać a l f
a mojtw®**, & lOa aątpllbj a aarcu aaa l a , staala alf*
TaklaJ a l a r ^ ftądaa ad kapłaaa. flara aa Mals* alara a oałą
1?r6icf iSwlttą, wiara a to, co kaplaa aóal a l a l f a o ^ , Jaab po4st^eą ttlalUai ilalftoóoi kaidofia kaplaaa. Xa alfoa^ kaidy kaPłaa
b f d i ^ mitnjlt
tym aifoai bfdaU a l a l alarayeh /kaflualorsąoT^.
Hic Mało tak aio b o l i , 1 Saroa Iteja saaaaea, ^ ^rtk wiary kai^
ł s i ^ we mim i w to» eo k a p l ^ a6»l da lodu. <^a«9 ka^kttki p99^
tsxS84ą Moją £aaa«allft ala są tylko ftóaląo^fol* 1 dimU^ UHL sto­
su ;^8t boa ooba* bo alo poe^fblaią wiary Mo4o4 1 nlo wlarsą aaal
w ta, 00 gloaaą. Kaftdy ka^latt poaittloft aio4 a&pleaoa w aaroa swoI s "Credo-'', / i i d a f aoroa kapłaaa, « ma. a l a ajpisssso lOslkla •Ciad a V . Z tja baalas poalalaa U 6 w bó4 1 walesyó o dosao* Wiara
u slego po^la&s byd aieaatrassoaa* Wiara powlaaa byó ailaa 1 bak
pt^tfiaa,
b r ^ y plsklolay ala poalaay myclfiyć j a j , to Baaesy*
sma piekło 1 ««a^07 ssataal aają byd sdaptaalt a wiara aa s l f
^siat^aló i waooaló, a wytsorsy rsoosy wlolkla,. potfiao i katdy«
&b^ry wlaray, Jeat Jakby Saa eadotwórcą, bo wiara cayal eoda*
«l»xa salawala Sala, ebya esyail oada> fa&« kt6ry profl s wiarą
o coś, aalaaola Slala i joataa boawladay aobao prosaąoafio. Aabaa
B^gitm asaaebaocaya, Bogloa waaystko «ladsąo?e 1 F^aaa wasaohrsa^
c ^ . Sogf dad albo ale. Alo toa, kt6ry aa oUs^ alarf i proai
^2.13, oa aaa cayal oada, a Ja peddaif a l f .
/Epoatrzogaa»
Faa Josaa saosął odhaalaó
**Qr«do'* > ''iHarsf w Boga Oiem*** Ody s a ^ f ł a a
plsad, pytalaa a l f , kto wladolwls Mdsis .Ba>wlfooj aowlki esy ?aa Jaaoa. osy fiojoa Sw.
Faa Joaaa aewlada.
Bach Swlfty, bo iostoa
pod aacoaePlBą opieką Dacba Sw. iM^ao a l f ,
osy ala bfdalo s l f ta aloesal duca aly. raa
Josua powla4ai *Gdala Ja aówlf, ala aofto oft
B6»1Ó« Fr9y k a i d ^ ałowio tu wypowiodalaa^
oa ioat pobity**/.
'•Stfworsyctela Sleba
j0Bt&^
01<»a^ Stwors^clel^a,
1
at««i"
PmmwL al«b&
1 s l d a i * [email protected]
saiescayd l sfc»oj«syć go, Sto «o Mało pokłada afaośd, a
ą s*ao~
caaoot i ibiarsy aa t a l e , to a odbiorą U l eo>^ą ai»««baooaą a i o 1
aocą Mo^ otaja a l f wafiaebaoeay. Oń^j a i o r a y l l aosyaoy i poklar
d a l i «o ^aia wiolką alarf« a 8ae2og61alat Cdyby a l a r a j l i kapłaal,
B t a l i b j s i f aaaooaaoea;^!, a s y a l l l b y c^sda aa ałoml i aio byłobj
dla alcił ^&ką$ su^adką* alo e l a a s y l l b j a l f i a i o l b U l b y l a l o
^o Boga l's&SQbaoo7> J^-^ C4ca, który daia liloalpobsaajf aysoal,
i a a&^a c s ^ l ć a «la^ lalosiia aasjatko oo looboa. Blao^go^ śalab
l a l a rami aiaaierą ? Jeat t o a a ^ i t k o s a rasia d l a ' l ^ g o Soraa. Psar
gsf • by Ml uleraoao, Pragaf, b y prayełiodałli 4& Mało aio tj^k© 4^0 do I j r d l a , alo lako do Oiaa« u p r o s i l i b y asayatko, m^ie^ pre®*
aą a l a l f al^ośol km Maia. l a p ł i ^ a l a r a ą e y ^ to asaoebaoa Ute j a .
d d j alai-ay 1 praydaodai a al^łośalą do l a l a , etrsyaajo tak a t o l k i a ł a s k i d l a sloblo l > d l a drasiobf tm atajo a l f aiaaoą, a alo
źa s^iśr otrsyaa tśn obflby. Bo kapła&oai d a i f noo a l f kasą
i d a j f łaekl, i a ^ l a k a l ^ i e k r s a c l alarao a a l a r ą , bas k i o o j ugiaad s l f będą i łaaka Moja praoobrltoaed bfdalo •
[email protected] j a a t kapłaaóa, któr&y aą isaatal« bo ala mają oao<^«
mm^ praoy, bo .mało dają 1 aało ab la rają* li^aosos^
prsycbod ; ^ a w l a i ^ a assoebaoo Ho j a ? a o t r a ; ^ a l i b y a l o l o 1 a l o l o ploa
by ssodł a ploa. Eiwy
hjli^y aapałaloa®. Baaso ^timi^smm
l a tjljbj
a s s s c ^ o c ą l o l i , tss. atałyby ®4f'praoa a i a r f wlora^fsl.
l l ł e ś ó ie^ byłaby pall«oa, i o esal palą© a l f , p a l i l i b y a l f a d r s Módl s l f o a l a r f d l a k&płaada* Il4dl a l f o takież kapłaa6a,
k ^ r s j by s i f ula sac^alałl prsŁoelaai^eiaal, kt6r«y by, asiąaasy
Mój sataad&r, a s l l m b ó j . l o dassa «»ldsąo kapłaaa »ł«raąe«|^, kar
Płaaa s pocbodaią a l l o ś e l , oayaiłyby atrdk aielką i byłyby jako
aur obi'oaay p j ^ c l a aiaprayj«eloł4^ i aapadOB aasolkiaeo ała,
sicsagólala prssaels ajsatas^al, który aa>tif08J d«»s ImiM praas
aidmlorę. Saataa, k t d i ^ odbioraa a l a r f daaayt doksaał aasyatkiag0. g:to ala aa wlar;^, Mai$ aa ślapo a gm^n
« gssooli i a t a j ą
s i ę cieaaości a i o l k t s . J s i s l l t y l k o a i ^ ł ^ a l o aiara a całowtaka.
clcDcoścl ustąpią, a sŁcóce i światłość »l«ika śwlscl t a k l a j duss-;^ i ś s l a t l o ó ś t3ks jeat tą Jasaośclą jsaaoścl MoŁeh, którą
pr-syśuiecea tya, k t ó r s j ss lal© wiarsą,
'':«lersf « EOgs g'ss«cbaosąo9so»..'* Gdy ktoś powtaras, żo wle.rsy
i a t e i z alesach*łsaą wlsi^ prujc^odsl do Mola ł pragalo
c^a l a l o otrsyaaó tfiold laek, to wasacMoc lloja daja aa, a aablara ai^g^oa ,^go. l a tBifeaj dussa J « s t aiaacea&t l a a l f c a j kaplaa
e2ii> się $-oboo waaeehaocy Mojej aies;j«ł, tya «ifksa» łe:!ika Moja
m Łi®. Sspłeał, którsy cbcą giesló sł©«o soje 1 «lola praaa slo«o
Saja Edsłalaó, alach, ażyaają tylko j^dsasgo środka, to j e s t s-iscii s i f aalSają prs^id Majdsta^a Mola, S€» ale aia a o ^ a ^ l a
^La-bia, i® są jak apostołowi®, co s©rauelll s i a ć , s ale r j b a ł o aia a o g l l . Slsch « f a l ę l o j a ssrsueają sio c l i tą wlar^» ż©
a siania aio alo a o ^ , t y l k o aa ałosto Moja aaraaoają aiaó* Wtady
h-ędą a i s i l połów O b f i t y , tm alo c l rwaó a l f bfdą. iaaa obaoc Soja
.d!sisls aaj»i««».1 trjiko taa; glista j « s t iiSŁi»«ats, gdslo j a s t a l » &t»c, ^ a l a j e s t słabośó, gdaio rfoo aą pró^sa* to s&aoay» Sa a l o
r_la sogą a ^ l a a l a b i o . tftody Ja jestoa Królea 1 Paooo, road^acą
aogf dsttaó t y l k o t%^, kt^rr^ ale ato aa j ą . Ka^dy, który
pj^sjpiauj® soblo, ż9 coś pealada, j ^ j s s t jakoby a ł a ś c l o i a l a a
s-^«seś, » i f o ' a l o potraobuj© eal darów, sal waparcla od laoyck sl# gd;^ j€3t ś o b j ^ l s a 1 ale aio as, wtedy ksźdy l l t a j o s l f 1 daauj sby go waepneó 1 ^fabosssló.
Tak asao ^oblf i Ja. J « ź e l ł widsę afdEf» j e ż e l i »idxf vibó^
Sich K .daefcu, Btadj d s j t fea po k^l«aaku 1 dla taklcb joatsa Eról e a Kss^ciiasgącjja. -^ss^dcfeaoc Moją d a j f , ±& s t a j ą fiłf »8:i^cbaoclioją aasadiaocą.
Kapłsal, daioel Mo j o , syco^ta ml, poaaaańey Mol, asatfpcy
i.-:?! t u aa ale^lt praychodlclo do Mntm po^ ł » a k l , miUtclo a l f 1 j a k &tifeł#k j o s t e ó d o aacsyalaai a l wybroayal, alo stańcto a l f aacayŁlsfsi p r ó S a ^ l , a Ja w to aacajFola próiao a a ł e j f obfitośó łaok
a^s-ich, i« atsaiacia s l f źródłeal łask l o l e h , a ixódła waaae atar
Sif jako %ody c r a o o b f l t o , śo aylo«aó » l f bfdą aa waa, aa d^akcói^ po«l«rsooa są wm 1 sgi skał arobicie roskoaaa oaay,
* it6x7cJa roskosso-łisaó a l f b f d i l s dusss Soja, So przea waesa aai~
l^Łle irtjssseray a l f Królestwo Maje 1 ki^loaad bfdf jako król aa
T r ; ' ^ c l i tluss, która b j l y odfl-alDca ©d« aaia i krółoatao w aiob
- 5 któro ai« soi© daó przystępu iaskea lloia, bo tm ^ a l a pycJia*
tsa 4est aróg Mój.
gałka igoja o Królaatao Moja 20 a ł ^ dachoa i o a t eiągła.
t3£Óg Mój wElcay e l ą f l a , sby r9ssz«r«yó króloat^o eaojo przea
slolkośó. Ja ttalcaf elanie9 sby iTiróloatso Moja roaaaorajrło s i f
prsas aslo.^c^ó. ^saa aała - to aa jakockańaaa aybraco d s i o c l
[email protected] Ha duaaac^ aaiy$^ Ja btjdajf aajwlfkaay piaeb 1 królenakoóó
Moją £0%aaajrasa.
Syaouis Soi, roaasar2ajola Króla8t«o Mojo a aalo^ośoiac^
s«oicb, a bf4aioolo p o t f S a ^ i p o t f M o j ą i aoo Soja aasocbaogąoa bfdaio mm daaat i a oada Mo^kr eayaló bfdalaola aa aoey l o j o j .
Sia aysłąaaajola ałd% aatob.aloayob alalką f i l o s a f l ą 1 s ą drośolą, alo sóaolo du^oa aialo o Maia 1 a o ł a j c i a ciągła do aleli»
tm * * j ^ j a a t oloby 1 pokorsoio Sorea**. Móaelo l a o Mojej a l l o ś c l t
aćacio l a B l o j o j clcboÓci, aóacis l a , i * pregaf duaa aaloMlcłi.,
MÓaolo i a , i a Jastoa Bosloa faj^cbaoiąoTa, a atalaa a l f alaaoaI f o l o a , śtal^a a l f daSaelfoiaa, atałaa a l f lakoby aioaya« po-*
tirsobającja oparcia i opioki od d r u g i d i *
19 l l f t o p M a , l ^ ^ r .
" 1 a Joaasa (^ryataaa, Sjaa Jog© Jodyaogo*.
Ojcioe Mój 1 Ja to Jodao. Cjeioe Mój ^ s t Beglas s«secbso^c:sm, s>'e&oo^^o [email protected] j e a t iszoebaooą Itoją, a l o j a i a a e c ł ^ o
J«@3. Kto wiffljray aa Mało, %iorsy * Ojca Hago. Sb© « i d s l Salo,
a i d a i Ojea loiso. Ja j o a ^ a p o t f d a ^ , a róaaoocaśala jaatsa 1
aałya, bo aal^yłaa a l f 1 prsyjąłea poataó aiaaoalfola» a o l a l l ' *
łaa o i f
jakaay ataorayłea a l f f Frsybraloa poataó ladaką, aby
iitttaraaó a l f « iaayoli, róió o drugleb i resaąataó a l f . Cała Sar
aaa f r ó j o a ataaraała ó a l a t , ataarsała aesya^io p o t f g l , ala bo ,
h^4» aalaloklo, a i o a i f i i2taora;3^a a l a l k i a aro^daiołe. Frsoa lo
arcydaialo s t a ł a a l f ^daa pifk]^»śó aa alobls i aa s l a a i . Ala to
aało było do rsdośol aassycb. Gało arcydałał© a l o l b i ł o Saa jako
MstiBO, jako ś«lft©óó, jako ^lalkośó a i o p o j f t ą . Sadoóó ITasaa by­
ł a jakoby atadofołalosa. i t o d y O j o l a o l ó j poałał Saia, abyś s i ę
s t a ł c»ło?5loklaa, aałtyi a l f 1 t y ł a caiowloka. Byłoa BoglssCaiowteklaa po t o , aby ca łowisk stał s l f leel®»» oby całoatsk
aógł wołaó de laa /tao. o&laj f r ó j c y i3«if&»j/i "Jastoa Waas^
dzlocktaa, jastas sjmu ^ l ^ l k i a j asaocbaooy, s t a j f s l f potężai^a
.iB:^.zjL ssŁecfcsocąi, śyat iyciam atsss^^*' i ^byŁmy aa odwrót s t a l i
•sif r t c c i n ^ t ® e l c o ś c i , a l c e i ć aby była Jtdaa » Ijesl, j^yśay
1 t;73 9 c^ga p,rspłloal© Serca riossegu chciało.
/'«ld2ift i5;e gdy ay przja-a^i^ajr pasa Jasasa^* iiOiaualł 4^-.
at0 tylko j s s t J^aua, al© t cała t r ó j c a aifflfta i tek
p r ^ a l k a e2Ło«iska,. ie aikalo jskby całowlsk, s j a a t
Ss3f Trójca i>-«. 1 3fó®aoc2«śals alkai# jakby dala fiiójCS Św.,a staj«
csiowl«[email protected], tak jsk pray koasakrac j i cM®b alk ais i Bt&i^ się Bogiem i aa odwrót - l ^ g
st3^
Silę clłlabea/,
I-cs s:iisrsy w Ojca Mego, tsl«rsy 1 mm Mai®. WisfSy ®e Maia, jako
Sjsau ilądroścl i^ra^dirlacajai j , S^aa Jago Jodyaogo. fosiada kas^a©by g ł e a l l l iasocłiaoc l a s j ą , sby aóislll, io Ojciec l ó j 1 Ja
to JadssJs i Ojcioe, to J©dao, ta dassa 1 caia f r ó j c a laoaa
- iiS' Jedno.
^^ragaiaal«ta Moia j e s t , sh^ kuśdy kapłaa saa był iyjąoya 3o~
ji^siiŁ* w«S©ł4 k^pisa bfdala -źyjąc;^ Bogi®a, t o będaie i?t*or«yclola-^SŁ. i bfdsia ssaacbaofsc^m 1 bfdsie Bt»ax«ał ai«b« i aio a l f ; taa'ofeŁts stwarzał aisbo, t j . prselstecaał d m ^ , te ted ksidą di*'m. csie iufc® asislsklo śpis^aó bfdą plośii pocli^alsą i całf a l a zUs^jt s l f b f d s i a , l a aosy pi^ybjtok c a i a j fxójcy .laaaaj apo•cs7'^s •« s^rcu csłsaiska i csicsflsk aesi al^bo « a^bl® i t y j o Maat,, a S j ijrjssy a l a . Sapłaa, który j e s t Sogi#®, st^aras s i ^ a l f .
^mz^%aL s i s a l f , t j . s aiccsśei, a afdsy, j a k i a i są ałoattoóol cało-sis^Ks.^ s gr^cŁii, «;ydob2^a asjplfkaiia jase t«ory, r o b i a błota
bo sastfpiijąc Ilss, lessą Mocą, l a s a ^ Bósbssoa, Maaaą
•i-śi-fteiaią Jest, tską sessodbaocą 1 ts^l® p l f k m a , to st«*oraył
pri»«.s iUowo 1«6S0 aype^Ładalaaa m sło^łt jago /esy to a kcsfosjoasL«, as;? to « kanealacli, osy m piaaaeb smolak/, 4o a duaa oik-ci^-saycii, któro pria*s^ate są aa^siyal aalłowafissal daloóai, aosj^
/feraa odC2ti»&a, jak barda© koc&a Bóg Syoa'Swego, odcassma alłośó c s ł ^ j r-rójcy 2^«ittej. Jost tak ©groaaa, ża
gdjb,>-a s i f dobif-io poddała tomu, sgiafłabya^ aaiaaoayłoby to nniB jak l e l k i ogiofi/.
Bstpiisscs^ ^ Odcs^aal© do.sa t0blo, sbyó aype^iedalałc* jak wloi£ą
asmy ku ka.*4®at2 r^tmors-tmiii-r j«k pragaisay bsrdso, aby
b j ł y Jsdwo a aaal, sb^' dusss ^tariŁjiy *i Itea, aby dusio ko~
Sas» bes BSgiędu Ba t*SJ, cay są iiajtił^aloiss©, csy s t o j ą
~a •Łlełklsj śaiętości daa^j i s a źaasl Ssanej* Dasaa, która poaKs3,
w
która pragals żyt ityol^a Sssssj'®, daaza.
iitórs csulia lias, J^ssS Bssitą s i l o ś c i ą , t-ską, j&ką l y Łochmj
się,
C jcise
&;yaa., Eja w Tachu ^wlętj® i tm odwrót. Wtadj «jpoiaia.ją
s i ę sies-E-; ''A Ojcioe ';*ój prsyjdsla i ucsyaiay ala®sk^Łio u a l a " .
/&'ldsf, Jiik B6g j ^ t t al^wypowiedBiaay l dlatego c h ^
s i f wypewlt«lsi#ó. aldsf, jek B ó g * oaioj
potfda®,
s2%droicl* Sttiźa ^ię do csio»i«lt® i clico «l§ syp«>wiod»loó.
Chm podiBi«lić s l f s ala w s a j s t k i a l tajsaalea fis?5lai/.
Proś kapłanów ! l l o d i oketą asS światu, alaclł okaią las dussos,
alach atajsaaleaą Islł m i s s , a tajeaalca Imaa®, miocii przycśodj^
do :iB3 po światło, a 'ć.my l a , to ś^slatłośó lasaa b^dsla ś^laołó
« a i ( ^ , a pirsaa mlcb duass Isaso* t j . daosa aalaiąoo do Boga,
etaiaą aię ś a l a t ł o ś o l ą w i a l a f e i e i o i Eaaaoj* l^alflda l a , gdy Idą
gloaió kasaaio alacb a a a ^ a j ą k a l f g l , a Idą do Maia Jfcy»ogo, k t ó ­
r y alooskoa a tal^araa^talaa, al#ab a a ^ a j ą o l a l k l a j ówlatłośol,
t j . mcha ^ a l a t ł o ś c i . fsa saajdą alalką a ą l r o i ó .
aaajdą a l a l ­
ką k s l f g f , która alo aa peeatątka aal końca. 2 t o j aądrośoł, s t a j
księgi alacii czytają aialki© Jadao ała««, f » sło«o mssysa s l f
•'^sllłośó". Gdy pssyjdf po t© sł®«o, @ly prsyjdf po tą a l ł o ś ó ,
alaca ataaą a p r ó i a ^ l rfkeaa, jako a g ł o d a i i ^ p t a k i mvkm$^m
siara* mby &ię aaaycl4« M %M daa alodaf, t j . d ^ la ta slaraa,
aby b y l i »«^l a^yeeai 1 r s u c i l i [email protected] ila.raa w lano duaas sgiodalał o , prsgaąca a^daocsjó s l f •« I s a l , a bfdą masy co a i sasyacy 1 obfkmM a ł i o s l e i d a i a 1 ł a s k i fessej bfdslo obfltoaslat ło ploay
bfdą tak i i i e l k i e , ta a sdmiaalo afpsdaą c l 1 aołaó bfdą; - f i o l k i
joist Bóg a Slłeslordala s^ola, Faa aiaba i s l o a t .
i l d s a , dlsosogo e l powlodalalaał **^a atoba 1 sloai*^ ? abyś
oómlls d a l o j i % l a r t f w aosiaaa C2iryatuffl&, Fama. aaasog©-" "
* Fma B^isago •*
11© ayól» aa to ał090 *?fea* osaocsa tytał paa«« Ja cbcę bjó
-P^a paaującya a dussacb, aaaiycb. cheę bjó królom, alo al© k r o ­
i ł a , któroam by @dd,a*sil feułdy j®ko j s k l a j ś fiajaryźeso j władssy
/ t s k l « j *laday a a r t « « j i l a l o a l a , co to t y l k o paaujs, aby tytiiły
odblersó/. Ja ebcf byó Paiass paaując:^^ » sorcach aassycb. Ch^
b j ć ssssja. ć'yra» '*i»a«3y®** SQac«y feakis oddfioja, kocbającya Bogloa, tekla o<ldas:jm fcoc^ającya S r ó l t a , psaającya, takla eddaaya
k©c£isjąc:?a m&my^ Ojoea, który aa włgdaf oad dalaóal ala po t o ,
aby t^h karBÓ, alo m a i ł o ś c l ą pjfaytulaó do- s l a b l o .
E - i p ł a : i l j synoNSiia
d a i o c l Kdjs 1 G ł o ś c i e l a ł a fealslSt
jgfela j^atco, j a k l a p r s g a ę być « sssa, 1 t j c h , których waa dała a
vm opligkę s s s s ą .
p r a g a ę h o ł d u , a i s p r s g a ę sallej&cl - a l l o ś c i d s i c c l f c o j , alłoóci obłablaAcEej, a i ł o ś c l »ateaya«4» a l ł a ś c l
fefiklajj
abj^aa Ja był i ś s a l , a wy a b y ś c i e b y l i Masj, aby s l , k t ó r y c b
clicoci® pr32'P^'^adsló do ^ a i o , p a t r & ą c aa ^©s w l d s i o i l Małe, sby
*idEąc sai0 s c i d a i a l l O j c a ^©§0* a b j i ś i a ^ t l a l l Haa fr»«cb, abyśay
b y l i J-^dne ss af&al, & p r a s a
a a l a l . O, gjiybyścio a i a d a i o l l jar­
ką sod noś ó p i s t s t u j o c i i ^ 1 co ©trsyaallścl® m dało^ poaaaaala. aaSlega, oddalibyścl® aobl® csoóó jako Maio, storBlibyźcio olc byó
t s k ą ó » i f t o ś c i ą , t » k ą d o s k o a ^ i i o ś c i ą , j a k ą Ojcloo Mój Frsadalocsay d o s k o a a ł y j o s t . Illaełi umysły m&&z& aio bfdą aad^to pychą, a a i
3smkai:ii& w i o d s y siss&skls j , bo j e s t t o tylko pr6i&la« Ja prisa^
p r ó ś f i i , s l « t n n s j , t j * pjcótai, © l a l a laógłbj-a olągla aloaaó w aa»
Moją ś w l f t o ś ó , Moją wioilsę, S o j ą p o t f g t , l o j ą ś a l a t ł o ś ó , ab^oia
c b o d s i l l £0 Maą m jod&,o, a Ja bym chodalł s 9 ^ 1 a jadao /taa.ra"ICspłaa, k t ó r y edsajo Ml slabie i a«oją oiceśó, boa jest a ł a l kim. Bo g d y ś y j a Maą, oddajf au w s s y s t l . l o ps-s^j^ioty Moje* aądrośó,
wiadsfs ś w i a t ł o . Ca j-aź ał# 'dzlBłs, sl®
daiałaa praoa alogo,
liicz^S^ t s k ais p r s g s f od k a p ł s a a , j a k t a g o , aby stał. s i f alcoó-
c i ą i «i0dsial o t y a , I© alt© ais aoźo, alcaya j e s t , a Ja jastoa
Pst3^, j « s t « a j o g o aocą, j a o t e a ^ g o s i ł ą , ^otoa jogo JO»usea. J o e t s a jegs J^aiisaa cbpystusaa, '"yaąa Boga Ojoa iaaaebaogą-. c ^ ^ . Bóg s"3Mchaosący t o Jogo Ojciec, a wossecbaoc tTago
te j o ­
go * s s « c i a a o c , ża atajo etę wssochsocay agaocbaocą ifaaaą, B A S i o i ,
k t ó r y s l oa rsądai.
/faras s^ai Paa Joauai "Źabyś aiadalała, i « potaa b f dalooa aówló, t o Jostoa Joxuaaa Cbryotusoa* który a l f
pocsął 2 Ducha E^iftogo/.
•^tóry
się
pocaął
a
Ducfea
^wlttoso"*
z t u c h a .^wift^goi wcloiiłoa ® t f » Kłapokolaoą
Ustkę K o j ą , T^ish S i w i f t y * t r a ^ c l a Osoba Sasaa, sprawił t o , t a atał s a s i f całowi©kl#3. w c a ł o j I r ó j c y w^sssoj byień tak a s e a ^ l i a y ,
1 BĆ3t%o ł o j e o d b l e r a i o aajwifkśse h o ł d y 1 odbloj» pr«aa aaayobk i o a r - o s - d s i s ł s , k t ó r s s t ^ o r s y ł e a , al® t o byio ji^eby aa aało d l a
żtscsąłea nię
s s c s f ó c l s lUiSza^.
Clsct&ioa s l f © c l e l i ó i s t a ó a l f całowłokloa,
&by c s i o f i i s k s t a ł s l f rdaą* » Ja a l a . Prisaiatocaaalo tw» aeialaaia.
~ 9 był© t e k wlolkim prsgsieałea 1 a teką a i l s ś c i ą »cłn^sll«5S m £ a ^
oa MoJ^j Matki, Śs radość s® aśsystkieii stworacb ołeblaskicii i
aisaskieb b j l a tsk l i o l k a , l o aaaot pitkło sadrźal© od ssdaaioalaj
al« ai®dsąo o t ^ , ^ Bóg aoto s t s ć s i f całoalokioa -> poaityć
Slobio, aby esłotsiok był a^yżs^say* Pjnsygotowaal© Mojsj Mstkl,
która s t f s k ^ t ą ooaokiaała pr&j^mlm Iteaiaaaa, było tsk a l o l k i o ,
ta jakoby pra^apioasyło tao dziaii, aby asoafóola Saga otałó s l f
msiołoa osłowiaka*
l^caąłoa o l f a £aoba śaictago* to aaaesy a Miłośoi, bo
mch święty j o s t Sa<sboa Miłośol* t o i a l a a i a H a ^ joat a a j a l f k a a ^
i^i^a a l ł o ó o i , j a k i kladykolaiaiŁ a o ^ i a t a l t i * Saroa l o j o i S a t k l
Jo ot to jadaa ploalań a i ł e ś ^ » |oa» t a prS7l»y««k śal^bos^ ś a i f tjaiu f
praybytka cała fró^ea ^^aaaa aiajnlc^a S. Sar^ Kajaj
Matki było t£k ś o l ś l a słąosoaa s oałą f r i j o ą Saflsąt 1 tsk pr::^!-*
stoeso&a, ź@ &yllóay « sia j iyalaa laaaym, a Oaa i y l a Ayoloa eao^
l a a Has. Sorot Majo j Uatkl było
a l a l k i t t o ^ a k i o a , ©iy i ^ a
to as sissl^ źo soiss by*w ii#«i#dsł#4» Joat f s płoaioA pioaioai
EBMsjzh, alłoóó a l ł o ś c l Sassoj i ajadaooaoala boa końca. Elspokar
iaaa Matka Moja fitaorsoaa od a l a k ó a a m j ś l a l a s f r i o c b . Była Om
wybroisą córką Ojoa Praodaloesao^* D&a była Uatką Moją. Oa^ b ^ a
Oblubiaaicą £acba ^ a l f t o g o . JSla i a l a b poosął I s t a l a ó , Oaa ^
istaioła*
/foras »ó»łj i l f d f barda© dato aówU a a d a l e a l a Mola
a JŁapokalaaą Matk« Moją, a prsaa ki^łaBa a iaaycb.
Sądś prsyjKotoaaaa, i a staaloaa a l f afoaoaalcą tyob t a ^aaie* Słoaa te a^poaladslaaa bfdą aio dla olable,al3
d l a a l a l a , bo t a tajoaaiaa ^ a « bardie Bała rosvi^aaa»
41a a i a l u aiaarosaaiała» a pragac* aby kapłaal aypoaiadsaali tą tajoaaiet> a prsas t o aoayaią Mi alalką
dbaałf, bo frójea ffs^aa i t o i a l o a i a aa alalo ł ą o s i ^ c i so aobąV»
**Isrodsil o i f s Meryi Paaay^
I pocaąłoa sslf s DacŁa oalftogo* Stałaa o l f Syso a calo^loc £ ^ , bo a o i a l i ł e a s i f m całoaiaka« t j . w Matkf l^oją SUpok&la^.
Eacił Św» oprawił t o ,
Sło«o Moja, Słowo stał© Bię Cłałea, aby
aaatosgkaó s woal po assystkia d a l ał do akońosaala ś a i a t a , źyó
w was 1 praŁaa aao.
-Jako Eócs, j a k o Bósr;?.o, u a U y i a f f i się b a r d s o , pors^ciłoa w e s j stki«sf roskocEc* al&ba» a. p r a y j ą ł e m aa ^tabia a f d s f i cierplast®-.
W c i e l i ł a Sl s l f » si'ci^liź s i f , t o aaacay b y d Jodao a t ą i s t o t ą , -a
ktim s i f slącs^ł-iasi. i-^Eyjął©a p o s t o ó csłc«iaks» aby c s l o w i o H
s t s Ł s i t Bpgls-a, prseiiiealł s i f « Boga i s t a ł e l f jakc^y Bóstnaa.
lii®oh s i f
ai® d s i e i co a 6 « i f do c i s b i o , bo Su± Ojciec 16j po*
ttltdaisł te slssaj "Prsyjdaiaay do ałogo i acayaiay oioaaltaaia
1- Gia", fts ^ a t
esi0wiskai I poalodaiałeai "Bądśclo 'doskoaałyal
jak© O j c i e c d o a k o a a l y j o a f * . f o aaacayt bądioio ś a l f t y a l , bądicia
t s k i s i , j s k i a Q j c i # e Mój Fraodaioeaay j o « t .
•i [email protected] ^i&i®m wielką ołiaałft oaesfśola* O i ą s ^ a^daooaaa i s Sss f r a o c b b y ł o tąk wialk.to i j a a t , i a tylkO o i , kbóny aą
siajśclśls j % Fissii sjsdaocsaai aog% odosaó a baidao' eało4 aiarso
tSj co j®st ssesęścies a a j a y t s a ^ , te joob ajodaocaoała » olągłoj
ŁGataapleejl, k o s t a s p l a c j i a a a e a f ó l ł a l a j ą w j .
-A «iss3; cio fcr» feft komt^aplaejs • • a s a c s f ś l i ^ i e j ą o a ? - 5?
5s3t a l s b o . I kfiźdy, k t ó r y dojdsio do to j koatoapłaejł a a a c s f ó l i i i a j ą c s j » a c s i Em f r s o e b a oobSa, to saacay - 'aiebo a aobie.
S l a p o k a l j f t e f f e t k a l o j a była a. o l ^ ł y a ajadaoeaaalu s I s a i
L a a l ą g i y a 'aaliasŁl-u, 'to ajadBocaoalo idebyła ^ b l e praaa pokora,
r s k k o i e i i j k b y ł © b e r d s o csysta 1 poosf t a baa graoebił, ala smjaifi-sj s a s i u i y i a s c b i o aa. t o , t a a c l a l l ł a a a l f a l i ą , praaa -Swoją
>5£orę. l>o p o k o r a ś c i ą g a aa stabio wsayatkia ł a s k i . - Pokora r o - '
^1
ż t ' l a j ą c d u s s f pokoraą, aoialaay ałc» aebedaiay w taką dar
•^ę 3 c s ł ą l*xójcą UaBzą i sakładaay a a ł a j Haaso aiabo. ^ a a po> t e Hasa prsybytok, i d s i a a y taa, s ^ i e j o a t pródaia*sdaia
I t j s ś ć 1 p e c s u c i e '^sisssoj afday. l a alęksaa afdiat l « a l ^ o a a f u tko$ . t ' ^ więkss® £spolnloala to j pustki, prsoa saaioaakaalo las
królem*sala, bo J e s t ^ i a y n I r ó l a a t » l © Smoia i aoiaay t « a p a a s £Ó j - i k o s i i s d c j l s e c ą Haasą a r s a s c a i s ó s ł a b o i ó 1 acds^, aby a l f
I s b o ś ć gfciła a a c ą l l o c y E a o a o j .
/Gdy j a t o a ó w l f , c i a j t , j a k c o ś aa aala jakby s i a d a 1
z j s k ą ś ogro3są socą praygalata aalo, żo s l f ledwo
BZjń i oddycksó aogf/.
choćby p te k i a ca i® s-SacŁfł© praociwiteo t o b i o , a rąk laaaych ala
yptJścisy c i f , as aofeosieay t a g o , co j « » t w aaalaracb lasaycb.
T a r a i c i poi^l-sa,
saacay *'Be>ci§clo s l f i Eaoba ^wlfto^s**.
^ś-sął«3 nię 3 x:iicbu ' ' w i . j t o aascay, p o c s ą ł e a , e i f a a l ł o ś c l . Cucb'
i * a i f t y to alłoóć. Bł©»© Moj© stoło o i f Ciołoa te a l i o ś c l * Ojoioo
Prssd-i^lseaiaj posiał Mai©
%i&uię % a l i o ś o l . Bóg ualło-sał tak
ś-'^ist» i o Sjaa ««©go posisł aa si©alf, a b j odkupił świat, c i e r p i e l , s t a l s i ę csło^slakiaa, aby ciło»l«k b y l wywySosOtty prsea
aiźsalo Bos^* tTaiJiyłoa e l f , otołoa oif eałoaiekloa " s a i ł o ó o i .
pootaó lad^lą 1 Ciało l£oio dałoa aa okap i o l s r p l o a i s .
fo %sa;otko aiłośó* Saaaa ladaka, gdy ^ a t uaiioaa, a a l a j jaot
stała wcioleala, bo acbodiąo a dusaf łapską, oayalf j ą nm^ym. Sobą.
Aby du&%m iMaka była Maą, a Ja talą, patraoba dsóob. raoeayt a a i £oaia i a l ł o ó o i . Gdy atoaakałaa a ftyaaoia »a»ki lejoJt było to
tfiolkla ttaiioaio dla Maia, ala oidalałaa a l a l k i a ualAaaio Mo j a j
Matki i « imi&aaiu Joj dosaaaałea tak a l a l k i a j roakoaay, jakicb
doaaołoa aa łoalo o a ^ j frójoy Haaaoj* 'Caosa I M ^ a tmiioaa» to
ai^bo"MoJa, t o ogród S ó j , m któpya aapwiratt s i f woalą pokory j a j
i saoypism a msssn j a j jako a mson l o j o j Matki, bo taa odpoosalodio l o j a . Eaakaj a l dmas pokomyob i aódl oif aa d a a » , aby
s t s i y s i f pokorą» a
«1 daa Kmm ł o j ą ' jako aapłatf i prayraakaa o l , i a o ookolalak pi^oió l a l o bfdslaiss a i a i f ^ j Kr»i, &it?
020go c l ala odaóaif.
Powiada dass^, alaob prayjdą da Maia choóby « łaobaaaai^
@%@ j afdsy. I l e c b o i f Maia alo Ifkają, alach Ml oddadaą alcośó
@^oją, a Ja l a daa aoo 1 s l ł o ś ó Moją« t « w aiłośei Mo j a j będą odpocsyaeó i Such Mlłośel - toa i c l i proaosUló bfdaia. źaiatłośó
b#d£i© l a adalołoaa, i a a ^woatłoóoi Saaaycb ^ a l a l a ó bfdf ś»tar
t ł a i&si^ i ala ftaaaają olaaaośoi, bo ig^ia aioośó, taa śalatło,
fesa a i ł o ś ó , aiłoóó l a s T i ^ c b * Pragaf • oby kapłaai, ^cąoy adalolaó śssłatia i byÓ aaial śalatłoócią» odSali Ul tą dro^oeaaą porł f t którą pj^gaf aioó <Ki alcb, t o j a « t aal^oBia aaoja.
MT&płaai, wyaaałająo to ołoaa, gdy ddaaaiają "Credo** pray
słosłai « l pocsął s mch® ś s ł f togo**, aiacbi aiadsą o
i dobra®
s i f aad tym atstaaaislsją,
^ i o l l chcą daaaó Maio i l a s trmoh
dus%om laaya, aasaą aajpiara praaa ualieoia a«oja ataó elf god~
dyai eciala&la laaaogA. Muasą ataraó alf byó t a k i a i , jak Moja
aatke 31opokalaaa» te j o s t byó pokorayoi, aby Itecb l^alfty apocaął » Blcb 1 a t s l l s l f pr»]^ytk«ai oała j fró jey Saasa j . I aby
Sło^o Btsłe s l f clałoa w aŁcii, aaaaą ataó alf jakoby ało«ea, to
a&iiczy Miissą byó ducbea boa c i a ł a / t a a . boa aalooiałoóoi oialaacjcŁ/. Kapiaa a» byó kspłaaaa, o któr^a stało jaat pfoafeia s
Duciia iwlttasgc* J « t » l l saa będais t a k l a , źa bfdf aó^- praob^aó'
- 1^ « j-wgo f € r e u 1 ż y ć j s k w s e r c u S i e p o k a l s a s j Matki, toa pra«a
i s s k ę Mf^ią bfdsle d a s e ć lżal€ i a s y a , t o J § s t f?clsl©ó Mal« w d t t - .
•as^, gdyś Ja c b c ę S.yó pra©a k a p ł a a a « dusseoii po woayatkla dal£5 ao ckoćcsssaia ś^^lats.
/Mó«lf i i o Qlekt&£^ słowa ną tradiSB do arozoaloala.
S ł f o a ę słowa;/
l i k ; b ó j s i f , c i co będą coytad, bfdą a i s l i ł a s k f a o j ą i dar Bacba #,3,,dar ś s l a t i o ś c i - i pojaą t o i aio t y l k o i a aaal ro»mlo6
b f d ą , &Ia i drugia opowiadać bfdą, bo prsgoą, aby ołoaa Moja wyr.
P^^iodsianio b ; ^ y laaya* Ci co opoaii^aó bfdą i eaytaó bfdą, aą
t o r o s a o a l c i o ł o «oal Moich, g ł o a l c l e l o Cobroj Boaioy. I a a i ^ a a a
pokorę bi^dą a l o d , t j a wlfksaa »ro2uałaaio, i jak jaż raa c i po^^Isd^lałsa, t o ałowa Moja aą dla aalacaklch i pokoz^ga aorea.
S s p l e s d l a kgpłaaÓB*
J # i o ł i pra-saą, sbya e l f w c l o l i ł w duaso i c h , aio oh ataaą
s i ę d ^ U ć a l pokorayai, daioćal UoMi Matki. is:aSdy kapłao alach
iiiai:& s i ę . . . / Mm doko.fecaoBa a po«odu pra©sakodyA
23.
l u t f go - l i ^ g
^
/w marcu p l a a a o toaat o ńa. Jósaf l a , dlatago odłotoeo
t o a a t **Cr»do'*. Gląs dałss^ a o e t a ł podyktoaaay dopioro
w roku 1952/.
..Ciąg; d a l a a y
"Crado"
d l a kaPłaaóa
Ł&źdj k a p ł a a u l o c h s t a a i a s l f daiacklaa a o j o j S a t k l . Sażo
ses k5płajs6^e, którsy są doktorami, f Iłoaofaai ,mfdreaal, aaakająr
s y a i ^tfala @ aądrcśslach, c i ą g ł e oaparaiącyal w kaifgach. Zatapia­
j ą a l § -m %0Syatkla, szoka j ą Maio « f i l o z o f i i , izakają Molo tak,
jEk s s i i k s l l l^alo w Stsrya fastaaaacio dok torsy Syaai^gl. I ca^kają» Sih^ s l f o b J £ « l ł j a k l a p o t f i a y a królea, tak jak a a i osekali.
Chcą, abyś odkiiplł ś « l a t i głoasą ś^slatu, la joataa Boglaa wiałk i a , Bogisa prasod którja aolołowio, a r e b a a l o ł ^ l o pada^ aa taars
- E i s s i a posiaca dr^oó, gdy wyaawiają ałoaai " ź a i f l ^ , ^ w i f t y ,
ś s l f s y , Paa Bóg Saotfpća**. A plakło j o a t jakoby otwarto d l a tych»
Ł t ó r s y t e k txU c a y a i ą . f l l o a o f l a ayaaaaa l e h aóagl 1 aoroa. 2atop i s a i s ą 1 a a ś l o p i s c i i a aądrośct.aaojo j . C3łoą okaaaó Hala s a l a tTjL, w i a i r a a j^ho'Mą, « l d l k l a l o g i o a . f o joat pr«*da» f a k l a , j s k l a
o s i v.vii^ cskrisaleją, J o s t s a . Eo ;^ateis Boglaa i saa ta prayaloty^
- 15 Jako Bóg sEssaisŁmoiący potrsftę stworasyó feysląco ś w i a t u ,
salsac s j ó 1 saowu jo st^orayó. f o joae prajalofc Mój, 'Aio ai^i wUdsą
o t y a , ta Mea łasa pjrayalotj. Joasia Ojoaa 1 pragaę byó Ojcaa.
Ju& So luda I s i ^ l e k l o ^ aaarlai^oai **Si9 aóaolo Ml Boto, ala aó-scie Ml "ibba" t j . Ojcao**! f o j e s t aajplfkalojsso slsao, to jost
aajwlfksss raiośó d l a Mogo Sóatwa, d l a [email protected]» Saroa, sdyź jostoa
Bogk>a 1 calowlaiiLlaa, który a» noayoi^a prsyaloty ladaklago
sorea. Ja pragaf koobaó 1 byó koobaaya. PO to xa osad łaa ^ łoaa
f r ó j c y Śwlętoj, aby daó Hileóó. By łaa «ao»fóllay oacaęśllwsśclą
frójcy Jodyoogt' Sjodaoosaala l a ^ g o , asosfóllaoóolą o a ł o j cha&ły a l o b i o a k i a j , alo prasaąłos sa j ś ó aa aioal$» K O I O I I Ó s l f w
liepoksissą I M l o t l o f , Matkf Moją, pocaąó a l f a Daoba ^*ift»go,
ataó a l f - aloaoalf oloa, byó plosaosoaya prioa iSareo Hlapokalgaa,
lajcsystisao, jaklo aogło byó aa. s ł a a i . Śtałoa s l f dsiaokiaa,
aloaoalęcloa.
Ctóż kapłani, któray obcą ajroaaaiaó, co t o aaaoayi '*pecaąłoa a l f 8 jDuoba ^ a l f t o s o " i ab^a « aieh pocaął o i f a Bueba
feo saacsy ptms łaskf wclolił s l f « aiob, aaasą to wgayotklo swo­
jo dok tryby proca odraaeló. Ha tya aio ala abadają. Ii© aaarót^
ś n l a t a praea roaos. I s OSK^ j r i ^ a s , oa aaoją f l ł e a e f i f auasą aars\2cló aasłoaf, oby Icb so%\m był i l a p y . Staaaą ataó a l f elaaayal
a f llosofoaaala, auaaą ataó a l f aałyai dalaóal, - asło " aioooaI f t a m l , t a k i a i , o k t ó r y ś t»k cafoto paataraafi» aby a oioaaycb
uaysiacb i c b a l a l k i a j f i l o a o f l l - a a ootacb iJoicb - ©tupoty js^aśalalo raa ś a l a t ł o 1 aądroóó Big^a Śm*s by raa poaaeli, ^ śo
aby byó ®ądr3ra» traoba byó głapla, bo l a a t f o o j joat proafeoty,
l a w l f c o j j o a t aioaoislfctaa, tys ^Ifkasa sądroóó. 2 t y l k c takla
dmsa«M objsatsa Sojo tajoaalc® i doproaadaiia lek do aaj^slfkaaych
tsjalków aądroócl Mojej ^raadatocafioj. Aby Mało ktoó roeualał i
p o j ą ł , k i a Jaatoa, osya Jaatoat aaal oafsto joaayAlaó a&d t y a i
ałoaoait '^Zntryios to praod a i o l k i a i , a e b j a » i ł t a a l f aalucakia"*.
Kap łaa aloćb aą t o « p a a i f c i , te a ob»Ut i a l f coó,
ao© iSieba l « l f t a g o a aassyatkiai daraaal aa t f pajo aa a l e ^ , otaje
s l f poaaeańcOB l o l a . f a chwila ó«lfoa& joat tak «a£Ba 1 t ^ w l a l ka,
wtody prsoa aoo JDucba l>aifto«e Joaas jskby a l f a o l e l a ł a
daoif kepłaa;^, i o ala aotas po^lsdaloó t o saao? ' • i pceaął s l f
s isłcha iSsrlf tago^'. Jest ta rótatea, t9 Joaua astfpująo a Siapo-
k&.laną Bsissslcf ntaŁ etę c m ł ^ ^ l s k i s s t Dacłi ^ w l f t y to "acayulł t u p r s ^ a aoc DAcłia €i?tf togo kapłaa stajs f i f logtoa 1 Bóg alo os­
k a i ^ r j t y , i»cioIoa^ a kaplaoio; praas aoo Imoha l^oiclogo atajo
s i t dTugła Ghryatuaaat " a l t a r CrŁirlstus*'.
Gdyby kai&dy kapł&a aa l a l ocealó co oię dala jo « c h w i l i jogo
S«[email protected]ń, to alałb;^ taką caośó d l a slobla* jaką aa d l a praolsto~
csoae j H o a t l l , i^ala Bóg praaaioala e l f pod poataelą obalba 1 a i ­
aa, i^saa jogo »tady joat aapjrawdf ó«łątyaią Boga i Bdcb ^ a i f t y
aiasska i» aljt j , cala frójoa tm a l f roakoaaujo i takio saroo kap-*
i ^ a a aoiaa aa^oaó alab^a i poaladaiaó o ala aoiaat *'Aai oka alo
'^Idslalo* ^ ucho ola ałyaaale, ml » aarco csłowiaka ais watąpiio» co sgotował I^B t ^ , któray Oo alłają**.
f o jaist aoialoalo Boga a jago duasf, to j o a t Oa« Focaął o i f
s l^^cba Ś»lftogo. f o aą aadsaycsajs^ ł a s k i , jodyaia d l a aio go.
salo. f o j o o t łaaka darao daae, gdyż aa aybrańatao kapłanaa i k t alo ja ot adolay aoblo asn sasłaiyó, ba to j o a t , aa posiodaiałaat ^ b r a ł a a Bobio tych* któryeb alłoaałoat aby s a l i aa
Maą^,. • : •
--..^ V:.
Toraa k a p ł a a , aby Ki^saaiaó doalos^tośó Il^jogo ajfbrańataa*
^iach aia o t ^ , i o to łaoki d a j f ala t y l k a d l a aioig^t ala d a j f
ró^soesośalo d l * tych, oo pójłią za ala /taa* dla l^ch* któjpych
oa btdaie prowadałłA ^ aia Ja ftyjf acialoay. U ftiago s i f daiaja
to pocafclo s l^cha ^ a l f t o ^ . Joat to ł a ^ a aad łaakaai. Ale,
sby wypałalć Swój c o l , a\zsl byó t a k l a , by aógl liala aololaó w
i a a y c h , gdyż prsgaf, aby « kaMoj duaay było te pocafcia Maia
s Ducha Swiftag©.
l?sk aa cayalół kaida jogo oayaaoóó kapżaćaka aa byó aaoociioftsaa tya, 4« j o s t pocsfta a ia;oha I^«lfteg0i t j . a E l ł o ó c i .
' J # ś l l j e s t pocsfta 8 tnohw. ^alftogo, to aio josit pooafta a jago
mądrości aai f U o s o f l l , s a l aaaki, s a l roaaau. JCapłaat ^ ó l l
g i c 3 l Sisaagilif Ho j ą , aiach ala a y ó l i algdy> to oa ooó a tya aa.
[email protected]© aileóó własas,
aajoaaalałoió aa byó aapołaio aiadoobfpaa. Fraada, źa gdy głoeli «i8Jo aaoją pracf, laoa ale »i© o t y a ,
#® gdyby odsacdl- I»ich ^ w i f t y , a l e by ala s ó ^ adaiałaó. 2 w i a ^jch czymiośxlm<ih c l u s 3 p a o t e r s k l c h » esy t9 a koafaojoaala, ^ ś l i
a d a l do p e a i t f o t a , to aiech sawsao »io o t y a , i a to aio oa aiad s i , - ia to Ja i ISich ^»if t y a a l a . ia.a poaltoata aa oo byó Maą,
a ala sobą. Gdy prayjdsls do Biogo asj^słfksay graoaaalk, aioch ^
sebio p r s ^ p c s a i s ł o « a Mo^ Wj-aós-lona do jasaograoaasicy: "Osy
ai^c €tę ni& potępił'*? - ^iU, Panla**. ~ **fo 1 Ja c i f ei^ p o t f pisa, Idś w pokoja".
^djbj kBpłaai s koafaBJoasie eSTnlli t o , © co Ich pross^
i ' s i a d s i s l l o t;?a, i a Ja słuchsa. Ja prsobacaao, Ja roagrsoaasa Rio potiiFplliby aikogo» bo Ja aia potfpłłea 1 ala potfplsa alkogo.
Oiociai waa s l f ada^, io wiolo i s o t potfploaycb, alo Sąd s a j syżssy oksts, śt& c l »s»yscy, co t u b y l i p o t f p i a a l prsoa - cay
to siośliwośd ludaką, c s j asmt prsoa lob' graocby, aa Sądsio BOi y a iaacs®4 są osądaaal. Spotka ich roac«are*6alo, bo potfplad
aoia tylko ały całowiok, a Ja ^afesa Boslaa dobryo, Begioa Miłooiordala wlałkiago. Gdybym p o t f p l s ł . t o pruyalot a l ł o ó c l i a i ł o elardsia l*«so byłby aio jako alo I s t a i o jacy d l a lało* l aio aógłb->a a l f aaspfad Ojcom *'Abba**, alo sttroajO' Bogioa, aa jakiogo Jo~
at#a awałsfiy jasacaa p r » » w i o l a .
Ja potfpItiA graaoh, alo alo aogf potfplaó Siobla Saaogo a
Bmia stsors^alu, które atiiorayłoa aa abraa i podobla&atao Moja.
i l e a o ^ togo padoblaśataa aatrsoa i odraaaiś» bo aaalałb;^ %sr
trsoó podoblańatao 0aejo.
i l o l a aapyts slfł^ A. dlaeaego ^ a t piakło l a l a l u joat p o t f ploaych ?
21® bfdał® potfplosycb - odkryją Kój Sąd. I kto taa j a s t ?
Idala tm. too, który »m chco. A i o alo l a jost» co aia olodaą
oo cayaią *- raadko ^ g t choóby aajwlfkaay abjrodalara, który był­
by t s k l , &@ w c h w i l i POS8I50 j l a f l o k a j i - chociait. jego ^aalaała
&u ffldwł, choolei świat cały as go aa potfplooogo, to a aajakryts i « j koaórca jogo sarca, którą Ja «ldaf, joat josacao Iskra t a ,
prasa ł i ^ k f mM 1 praoa to odbicia Mo jo a ala ^ a t jokby t a
t*&l»le ja 1 ofthiHsaa, do alo bfdalo proca odraaceay.
t i f c i ł a c h a l f ka^dy poclaiiayt to a l a l k l o joat Mlłoslordalo
i^oja, &e) kochsa tak' st^oraoolo Eaojot a prasaloaloa Mola j e s t ,
sby źadaa daaaa sio była potfploaa. Sarodałłaa a l f a S s r y i Bales i s y . Matka Moja j o a t Matką p l f k ^ j S i ł o ó c l , aieataaitalaa,
c3-yats, aiopokslmaa. Jaj Sorca »aiąłoa aa praybytak, a H i a j a i f
!sa.rc4aił€a.
KsMy kapłan» aby był osyffby, al«pokal»ay, w ooaach Moich
•.laskasitjalay, nlscli stare
aby sarodslł a l f praaa Msryjf,
tiiii* b y l ciągła s łase© p e ś ^ l f c s j ą c o j . «aaystko cayaŁł prsoa
- 16 „ irpckslii-Jią Dsiewlcę 1 rssssiisżał a l f prsas® Miots. Kie tylk© saSf
iiic t;?l£o » jaga di^ay a a j ą byó t& e l ą g i a nmrcdalayi ala prsas
cdtjgc Ja asm *lę a a r c i s i ć •sf dusBacb, któ,ro oa aa pod ©a©ją Opiasą* i
duaaach t y c h , któro p r a y j d ą do a l o g o . 2ycŁa kaplaoa - t©
m,a byó c l ą ^ l o B s t l o e a - Oa plerwasą c^iya^iśó aa aarodaia Mo lob., bo
gdj Uniis k o n s e k r u j e , stsaraaUaio, bo aa jag® głooi " t o
ab Olalo M c j ^ , t o j o s t Kisv8 Moja"* Ja p r a o a l o s i a a się w Ciało i Xrea i
s t a j f Bię E o g l s a - O s i o s s l o k i e a l j u i aą t o a a r o a a l a y Moja pray k a ź jogo Jissy ś-^^lętoj. Gdy Maia p r s y j a u j o m iToauall śa.d© ooroa
M-m^^, r6^QXat są aarodslay* f a a , %idsąo toa i^łóbok jago duosy,
p r s y c l i o d a f a w s a j s t k l a l ł a j ^ m i , t a k jak prayaaedłaa aa a l a a i f ,
dalm Zm Biablo, tak joau daJ9 Sasoga S lobie i ataj«fty a l f
Prz&M of i a r f Maay ó^slftoj at&ją się aarodai&y d l a aoaeetaia4?i3, k t ó r s y uezaetaicsą m Msay śalft© j» bo ksżdy» który praycbociO. 1 aiticha H^j ó » i f t o j , ohoóby a a ^ t ala b y l pr»yg;oto«aay»aia
b j ł m ŁaBm uświęcającej i prayasodl nrn^t a euau« aia aalaia go
ise-ka Ho j a . Bo tslelkoóó aarodala Solcii, alolkośó Hasy ś a i f ta j
a^at u i « o g & r a l o a a .
Ł f l ł o a l s j ^ a i ® Moja »a Msay śWiętoj joat tsk miałkie, tt
ie«t*ia d-Q.Qz&. t^le odchodal, która by alo otrayaała edpoaledoia j l a o k i *
20 elbo d o f i t a a i e skt skruchy, choćby aio aaraa t o póśałej» 4e
ż s ł m s a ó £a gjrsachy, - kto aa akrachf i j o a t » laaoo poó^^ifcająca j - o t r s ^ a t ą ^^lalką l a ^ f , £o b ^ a i o a laaoe M o ^ j .
: «9kol'śflek bfdą prosió, aigdy » ca s a l o Ms»y ś « l f t c j a U j o e t
cirsucons i c h ® e d l i t » a . Moź© * daE^j c h » l i l ai® arosaalają tego.
i.ie £rOst2al®ją p ó i a l o j <s c b w i l l ciarpleń, m c h w i l i radoóci, a
c i ' ^ I l l reapacay, * c h s l l l awątpleń, a aa»ot m c h w i l i ś a i a r c i *
•*Q&^ a t a a ą a próiayai rfkoaa 1 ala b f d ą a l o l i aia* i l e tm Kaaa
ś s i f t a , aa k t ó r ą p r a y a a l i a wiarą, a choóby oaaat obojftaia* t a
msz& ś % i f t a , ta O f i a r a Moja, t a Sroa Moja ala bfdsle dajpeaaa* bo
i f k s i:ioja i śalóró moja - a to ^ s t peao-tłaale - da te a godaiŁf ś s i s r c l s k r u c h f i prsyjdą % laską tak »»aaą dodatkeaą, któzą
' s y s i u t y l e a ^fką !ioją l óalorcią Moją, gdyt pragaieftiea Hola 1
c®lea b y ł o , aby Sadaa dusza Qi« była potfploaa, i t a daasa aa
z.msiió nie- bfdzls p o t f p i o a a .
-.-57-
l ^ g a f , aby « kaplsale były ciągło Sojo aarodalay. ?larodslay dla ka^dogo są * l « l k ą rudośclą. Gdy o i f dala c i f Etaroaśi, ehodby fo była aoji&olSajBa iiodslas, każdy a l f ełooay i radują aowoasrodaoaya dalacifclaa, a CÓŚ dopioro aarodalay S2oje, któjp® śwlsba
dały odkaplealą i radośó boa końca. Cały świab s l f aooollt cała
aUbo e l f MOfi^lHo, gdy aatąpiłaa aa slaalf* lapłaa, który ś a i f c i ciągło aarodalay a sercu awoia poaialoa byó jodaą r«doóclą»
Prsodo ^asyotkla po«lalea aiaó radośó a aaojoj a ł a ^ i a j duaay i aiocb a l f claaay ea«s2o t y a , i a aloaakaa a a l a 1
kaidy jogo
oaya i kai^a jago praaa» o f i a r a poaiaaioaa d l a Maia, jaat Moją
radoóoią. I l a c b k«śdy, który aa atyoaaośó • aia ©dos^aa t f r a dośó i alocb praos aaayatkSa s»»oj« oayaaoóoi kapłońakia stara
a i f t aby a dossaeli jaaa paw la raoayt^ były jadaa aarodilay Moja.
M y ro«gr«aa«a a koBfaojoaalo, alacii saaaaa a t ą ayólą roagraa-, •
030, shysL a i f aarodaił a t a j duaay, któraj aa daja abaolaojf.
Gdy odprawia Ssaf i a i f t ą , aJLach s l f s o d l i ® t a , aby« a l f rodalł
w flaosacb. Ody am £poSy«a Soaaalf ó a l f t ą , alach aia o tya, jak
ji2ź poaiodslaioa, i a rodaf o i f w jogo daasy. Mia t y l k o rodaf,
sio roesf, bo keida poaoośoala l&ski daaay j o ^ , to ^ s * waroat
ś®lft**ócl j o i u * fsk »@ao, gdy Maia roadajo w itcaaałi ś w l f t e j ,
alach Mało rosdajo j«^o d s l o f l f i p r o s i o t o , sby a daa«y, a
ktÓ2aj oa i^łi^a Maia, a aarcu j a j , ^etały a l f oląsło zmrodalay.
Sio t y l k o a t a j duaay, alo daaaa praos daaif, a aarca przoa^ oorco, a b ^ rodslł a l f a dal l aby był jadea śpiaat "Chaała aa «y^kośclac^ Boga^ a aa a i a a i pokój l a d s i ^ d ^ r a j w o l i " .
Pragaf, aby takla był kaidy Mój aaatfpoa* ala o a j a l f c o j ,
aby wssyocy praołotoal jak paplało i aroyblakapi, proałośaal kaśdaj i a a t y r ^ j i daoheaaaj ata^all e l f aiaó a aoble to ciągło aaro-*
dslBy l o j a i b y l i radoóolą d l a aaayatkich* a praede aesystkla
d l a aaoidi peó»łsdaycfe» Kaśdy prsołetoay óachoaay - jak blakap alach stara i i f poaląśó soroa kapłi^ekia, eeroa aaoioh podał adayeh tą rsdoócią i dobro-* i ą . Bo ^ l o l i priełotoay ale bfdaia
s i a ł t a j rpdoóci eaa « oobio 1 alo bfdsia dobirocl, aia okaSo
^rc© ©jeowskłego, algdy al® p o c i ą g ł a aai do aiebia takich duss,
ml do Maia, Bo lodowatośó i alsEa ebsjóclo alo "tylko źo aio
adslała aic 'iobraio, alo stsarosl aajaisiochotRl© jsi© porysy u t a ­
kiego kapłstas /podwłsdsagoA r r a o c l w a l o . fakio postępowfiais ai®
r o s r i l e c l s s p a ł i i 1 antuaj^s-su, «>1® i ł s a l a dussf, co s l f c s c s t s
1 atsJłl© s i ę gorssą niż
b j ł a . P r s ^ ł o t o a j niscb-fco BA aa
trrii-ls.*. 1 Kilov:h śfię prsŁejial© fcą gjroibą Moją, że ti co są a i o a l ł o l i a r Ł i , ai® dostąpią a l i o g i e r d a i a , A ditóo
prsoioioaycb, k t 6 rsjs, gdy o t r s j a s j ą swoje dost<?jorist^o, sstopleal są w aaoleh bor
icraei::., s t a j ą s l f [email protected]^ystfpal, s t a j ą alę a i a c a u l l , a a c i o r p i a a l a ,
Trsgsą fcjlko hoaofóa i tytułów, A ai« wledaą « tya, śo p l y o t r a y Łają B&krtt a a j ą stJaó a l f ojcssŁ, a alo tyrasasal. Gsfisto prow»ł»ą
mei:zJi p0da'ład;vycb po iołaiorsku, po koazajcow^au, uda jo l a alc,
® są peasal, bo aa j ą * ł a d 2 f i prsgaą, aby icb podaładal b y l i jak
ymm^ ssaiagoacy, któray aa j ą t y l k o słtaobaó, prayjaoaaó kary.
1 1 ^ m s p o a o ą aoblo tacy, któray tak post«pują, fta aało Mi daj<l*
i ^XLmv^m t«ś Bało otrayaują i sąd dla takiob. bfdala bardao aaroay.
Pregaf piaałoSoaych aiaó taklcb, ebym aó^ł o aicb poaiadaiaói
f r s c l a y B a d ł a a e ^ j ala młeaallścla 1 l a a kurząca^ a l f ala 8 a ^
J i l l 4 c l 9 . . V:
widie
j a a t daas, któxa ciorplą « ea^śóca alaodpokutoaaaa kar
Tj9 mlM a rosdart^a sorcoa ausaf wypoaiodsloó, t^ aa^aifot j taa
r#st *óród tycb keórsy e i a r p l ą , ayaóa Abrabaaoaycb, t o j a a t wyj r s ń c * ? ? , e t j o i Bą c i , którya dałoa eakrf 1 aaaasacaoalo -aa a«tsfp^siów s ^ i c ^ , Ctói prosaf kaidogo prsełoźoaogo ducbewaogo, aby
iH^t^BŁ
a l f Sorcoa Moia, bo którykal«i©fc ala bfdaio 4ył aadług
Mogo, B1« -dojdsi® do ssjadaocsaala EO Maą, da tych ciągłych .
23,r^di:la » dussy, jaki© pragnf aioó a sorcach ^raałołosych, a b ^
i a l a j rodsił s l f w l a b a c h l a powlarsoaych. Psnmft ohy tak było
^ y iLstdy pod«łed23gr»
Idaio do prsełoioooso a « a ^ * a i o d s i a ł ,
id sio do ajoa, a choóby a l s ł p r ^ w i a i o B i a * aiaoh taa ojoioo
r^srs s i f a a i ł o ś c l ą aa praobacayó, praytalió go do aoroa aaago,
:a3£ pr«ytala aatka d a l a e l f awo^, poalao t a oao api^iło i j o a t
2srm£^£[email protected] I l d c h ałaa&ala atara « t f pri»a aiłoóó ooayóció go i pr»y~
jak o«iacakf agableaą, <^óby a i a ł iśó po oioralaoh, tek
im Ja i d f aa kaitdą daasą. A gdy te ucayal, bfdsle a i a ł tą a i e l ią r&d-ośó * dussy 1 b f l a i o aógi zawołaó) "^ladujole e l f l aesel5 l f , fco e^iecska, która byłe aglaęła, saalaała e l f " .
1 ^tady będf
alo aaaatydzió a l f 1 po^lodaleó o t a k l a
''r3si-s2.oaja} ''Oto j e s t ayu Mojugo S«rca, » którya ai^ aa gdrody'%
iX4
idjbj tsk postępowali ssESyucy sasfe^pcy Mol, to ai^bo stałoby
s i W l 1 odroasilłby ś'*iat, bo j a ź e l l sól a^ietrsojo, ca^m
płeii» flis bjłyby Hojo I&sar«fcy, w którjeb s a i ł o ś c l ą bya p r s ^ b y ®ai r s i e a £ BIstką ł ś«.J6sscfea Opl«teiiaaa 1 sorc® kaicfego prsałoi o a s g o 1 ksidegc pedafłsdasgo bjloby prawdalutja I s s a r a ^ a * fej.
k«ilal?«3s, bo Is.aaxob ossacsa k i s l a t t " kwtaba® a l ł o ś c l Mojej, ais
t y l k o kslafcaa, ala ©aaą a s j p l f k a i o j s a ą , i ^ l o osła l^ójca Massa
Ś%lfta a a l l ością by ftamiasakałe 4 króla atao l a aaa raasoaaraałoby
Blę as a l e a l . i?loki«lay aróg, bsa elągiy aicbrayolol 1 saloł pycby £dop tnay, a ^& alo iałowałbja «tody Mfkl l K r » l Sao jo j , któsą prsolałoa. Ja radoaałb;^ a l f , $o atałaa a l f całoaloi^iea, aarodaiłaa a l f a l a r y i Paaay l pragalaala larea Haga byłoby [email protected], i a rodsf a l f d a l a j a duaaa^ 1 Mfka 1 £roa Hoja alo była prs#Isaa daraaala l atałaby a l f jadaa oaoaar^a i jadali Fas t o r s .
"CafcaoB pod Foaokla f tłatoa** •
—
B y ł o a ^ f c s o a pod P o a c k l a ? i ł a t » a > to asaoay - aa j e ^ ' paao®aala* B j ł o a 0^dsotty.prasa P i ł a t a , rayaaklago o t a r o a t f .
I d l d y k a p l a a , $ c b s l l ą gdy otrsyaujo ś a l f c o a l a kapłańakla
s-łoch «i® o tya, i o j o ś o l ł cbca, aby oa był Maą, a Ja a l a , to aar-
s l naiąó k r s ^ aa raaloaa ^ ' t j # 1 ióó a« Maą. Z cbwllą tą oa a l f
staja śortaą, t j « o f t a j ą 1 t ^ l a r a l k l a a * 0^ ofiarują Ojcu l^aa
prst« Ofłarf kaidoj lasy ś w i f t a j i rówBOcaaśala j « » t t o i 1 ofiarą
t a k ą , jaką Ja byłoa* ^lacb « l « o t y a , i a dla a l o ^ aoa^ aada^ó
cbplla takla aaaa, i « bfdalo uttfeaoay pad Foaokla F i ł a t a a , taa«
4o bfdalo stawloay prsad Ofdaiśw, któray tak poaiadBą jak o Maia
poi»lodsial3 **tadsa9j islay a ala ala ssajdajf'% a ^daek go a^icaarj ą . Bfdą to emaila d l a alcb bolaaaa* ^ k i a Piłataa bfdą d l a aicb
ai^jrss I c h a ł a ś a l p r s y j a c l e l o , któr«y oskarżą i c h 1 bfdą tofi i
P l ł s c l r ^ t i s ą c y , któray rsądaą a l a l . A tya bardaiaj bfdalo to bol®«ti«, j t ś l l t o bf^i-ls I c b prEołotoay* lob arcypaatora} - a aoto
t o bfdą t a c y , w których a s j i s i f c s j a ł o i y ł l »«afaala, ł e tes ala
aa adrady. A jsdagk csfsto dopuoacsf to aa alcb, sby s l f a t a l l
® c l s r p l o a l a c h podobał do Sala. las Maia, gdya staaął praod P i ł a t s s , b y ł a eo c h ' » l l a a f k l bardso b o l o oaa j , t ^ bardaiaj, ś o ooąd s s i e lai© M o > stworaoato l t o , źo alodslał dobraa, i a aio a ^
&&(LP.Qi iiinjt bo aaa t o a s a s i , a jodaak kaaał ttalo blesaat^. A
c l a r p i s a l a to ® o^yeh ezaaach stosowana było atraasaą katuasą.
Jako Bóg 1 c s ł o ? * l f k a l & l s a $isżo'*BMa«y©aaj dalikataa, g d j *
- *;0 -
cUr^i&nm t 0 b y ł o feya b o l e ś a l o j s s ® .
ICapisale .-i Sj/tiu
a j i j d r o ż e s y . Sdy e t a n i o sa praad t a k l a
P i i a t e s , u=ffpoariiJ as c t ® r p l © s i s Mt?J©, s c i e r p l e a l a twoja ateaą
a i f aai^sj d o t k l i w o . H l e r s s hęńM^sz a u e l s i s t a o ą ó a obroalo So­
j a j 1 b ę d s l e e s P y t s a y t **C5y t y j a s t e ś kr61«a"? taa.,o»y t y poobo-*
Sslsa 3 Kr61ost«a Mojego ? O, a l a j wtady ©dwsgf poatodalad tó aaso, co Ja p o w l o d a l a l o a i ''fak, tyó poaledalsł. Jaa j o s t Srólas* v
i l o Ir6Xcata;o Moja ole ^ & t a tago 6%lata> A gćLyby £r61oatao Mota b y ł o s togo śi^lata, Ojcloo Mlebloakl prayałałby m l a hufca ar
lUUw, aby Mało b r o a l l t ' ' .
iysaaiiaj %aio praod kaiidya* Qdy apotkaaa alodealarka 1 b f sio asakał argaaa atóa 1 f l l o s ^ o a a ł praa olako ialo» atady soiass
a pe«ia5sieó to słoiso: ''Jea ^ o t <2y?ystaa-£r61»* 1 ais akłaBlasit
c ksSd y , k t ó r y j a a t Moia saatfpeą prsoa śalfooaia kapłańi^la
s s t d r u g l a Ja i jak ja4 t y l a rasy poataraalaai *^iltar Cbrlataa*.
iS&Bmm ras p r o a a ę w a a y a t k l c b , któray aalotą do ayiasoj h i a a r c a i i , k t ó r a y as j ą mlsd&ą aad alźeryBlj •Tjądśoio ojoaai, alo
ądżcio u r s f d a i k s a l , atarostsai*^ alo p f - j y p ^ a l j o i o aoblo słoaa
5jo, k t ó r a po^ledalałas do aarelch ucaaióat "Hia bfdf aa* aaiijiał
t u g s a l , &la s y a a a l , M o i a i prsyjaclółal*". Ula j o l o sarea ojooaticia
i d ś c l s ^yroaisalali, abya ale a i a ł do v«8 i a ł a , jak do FUata«
;óry isŁay *9 Maia a l o aasl&ał, a jednak o l f i k ą karf w;^łar&ył«
> zzęstfs aoźacie s i f a y l i ó , 1 tBa« g i a i a aaa & i f łda|e, i a j a a t
Ł©ch i potfpiacio Kłasaych syaów, ala pociai aa ałaaa Mojof <*]lie
d i c l o , a a i o bfdslecle 9ądaeal'% bo cafsto a l d a i e l f Mśbte a
u b r a t a , a a i o »Ida i e l f b a l k l w oka ołaaa^si* a esfeto k m a r y
ą pr8a(^dza, © wielbłądy a l f połyka*
<l6Śli i s l d a i c i e cboóby tak graa^uMigo podaładaofo a»ago, jaką
i s j s i s B o g r ^ e z a l c a , t o j o ó l i cheacie, aby był litaaieaŁoeaay,
^3C£ytajoio [email protected]« ^ t o c h y woaaa, które są aapisaoe a soroac^
^sycb, n potom rauócio kaaLsiaiea obaraeoia aa adeptaoago> oiojr'
ic^go, « aośe a w i e l k ą skruchą praychodaącog© de aafl, o k t ó r a j
ata s i e e l o . Fatrsclo frylko as graesh, ale a i a alaoia o t y a , i a
j s s s obżaiOR&aj' Ł nlę aaacio procesu alfday duaaą sreoBSBogc,
e r e s a M o l a , Js-a j e a t Bóg Praady 1 wlalklaipo Miłealerdaia* Jeóc i i c o c i o , jsbyóay « a ł o i y l l pr«yb>tak c a ł e j 7rÓjoy l a e s e j a sercach
::ych, t o prsode wsayotkla ais j o l e a i ł o ś ó i • I ł o s l s r d a i s . Foa-^
s a j c i e c s f s t o t o słoua! "Joau cichy 1 pokoraoga Serca acayA
€d t y c h , k t i r s y §ą aa w j s o a i c ł i dostoiońsfeisech p r s g a ^ w l f ~
c a j p o k o r y , bo Im ssyisss 4^9t drs^fec, c s ę s t o kOEi&ry Ja05 e l f s ł a -
alą.
I a ^lę&ssŁo są t y t u ł y , t y i mięks%@ ]alab©Ept©csoiist5»e.
Arcykspłcal, feryaousse t dokloray Staro go 2©keim, gdjby
ala s i a l i t y t u i f w 1 alads, j^kśo prfdk© by a i f b y l i a i a l ę c l l i f
# icb głosiacb sakrytycb togasii doktoroklal s t a l a l f aaar6t. Gd3Si
s l f saredali l feylas pośród alch, to Mai®' ais asaali« lokoewaźy-,
11 i a ó a l l i i "skądto jo®» aądrośó - wssak t o iast aym c l o ś l ł ,
csjrś aoio byó co aądrago a Hasarata ? S^yiloll, i a prayjdf do
Btcb Jako k r 6 1 , aladoa 1 aapaaajf &a4 teb królaatsoa, bo pyoba
poaoalła.
esso i tyełi, któray aą a^wla^l 1 ala^oaai po~
aooi p j c M l ESiłkaJą Mało a kaifgacbt aatoplo&i a saala rosaalo
i c b c i o l i b y Bglfbió i a l a p r i ^ a aądrośó l taa Maia aia laajdą. ^
lUaeh Mato s s m k a j ą a prostocie i aloaloaości aoroa, a fes Maia
aasjdą, tsk, i®k a a e l a i l l Maia Be*o aaro-lzisego w atajaac^ B^tl o jaaskloj patta®»k©*ia, któray pleres.-! uaaali l a l e aa Boga, cbo©laś ale ale n i d s U l l oprócs aalego aleaoslfela, Biepokalaooj He­
t k i Mcjsj i fesr.Jósofa ~ aa posór alo prsodataełającego J a k l o ^ ś
gscEogolisz go saacaeala. Plarweay l a e l f objaelias l oal o a l y s i s i l l
głea aalołóai "Chwała Boga aa ayaokoóclaeh, a aa aiaai pokój liłdsiea dobra j l o l i * * . a a f d r e ^ i&aaałaa s l f dopŁaro p ó i a i e j , bo
c l szukali Unia e astroaoali 1 ^alaMaob l s s l l ssakeó Mata jako
Sróla. f%k saao l t u . Zwykle afdrcy eiakają l a l e jako Cróls, j a ­
ko kogoó, który aa ałedsf, a pragaf, aby ssakall ^alo sasaae a
pi-ostofia ^ r x a , tek ja^ asiakali Maio peatusski^iiiet a saaaaa Hale
saajdą. Z cokolaiek ocayalf ^ds»»att s aalueskicb, Maia a o s ^ l ą .
••I^rsySosfaa, uaarł l poiirsebloa**
S l a s h i»todsą, t0 taa asluc-skl, t o kaśdy pedaładay, każda dusga
sbolaia, clarplącfi, a cbooisi grsessaa* J a ś l l praebscaą, j a ś l l
poclaosą, j e ś l i praytalą do aarca aisoi:© l ttaaą s l f ojco®l,Bi«ch
wiadsą © t y a , i « a tycb dasaacb Ja byłaa t jestoa, t co tyia
suf^ a e s y a t l i , uosyallt Mato l Ja bfdf Icb alłoaierdaloa, bfdf
Icb wspoaagał i j a ó l i prsojdą praes i y o i e w takiej a t ł o ó c l , to
ala bfdą aąds«al, sio prseclwuls, bfdą fio-lsloó aa Btollcach 1
dostąpią tycb ł a s k , k t ó r e oblecebaa apostoloai **1 siądą aa s t » l i c a c b Hoicb", I dss l a t i A l s d a r y , jakie prsyobiecideB apoato-
i o s , £-:iy p r a y j d ą do prsybytjkó^ anivOh. Bo fcłogosławlpay j s s t tOG,
k t ó r y prsabaess i m i ł o s l e r d s ł a a s y a i .
B;7ł«3 iikrsyżosasiy. S t s i « a s i f ofiarą 1 of iaralk-ioa. Seśdy
k a p ł a n j e a t tyn oaaja co J a . SUach dobrss o 6ya paalfba, &0 jssfc
o f l a r a i ^ i e a , Uo aasssy, źo j a s t oiąglo m Urxą akrayźoaaay. Erayi
j 6 ^ b<^aie GSfsto wowfiftrsay, którego a i k t a i o jsroaualo oprócs
Mais 1 t a j daaay kaplańskio j . trnyt tsa bfdzio cafato krsyioa
drfcz#ń iioaaftrsayt;^ 1 c i a a a l a^iebo^ioj, &e dusaa taka idalo praos
i y c l s i pragala o i f aa Maą słąoayó i pogłfbió aajaifksaa tajaa-*
nim MojOf pr&giiia dojóó do aajalfkaaaj doskoasloóoi 1 a;^daa00saaist %# !£aą, a t a oioaaia i jakoby otobłaó i oao jg^boka, iadsa^a
ś t i i s t i a aai iadE» j g»iaadkl, «by u j n a ó , aa j a k l o i drodsa j a e t .
su »io# esy Idaio dobrą dro®|, a i o «io dokąd I d s i o , co j ą csoka
« Prsysaloóci l błaga o ósslatł©, s t a aadcbodaą jaascso aifkaaa
pokaay 1^ ^troay osatasa, io assystko d l a aiog© praopadło* i a tm
d e i życie swoja w ofiorata d l a d r u ^ c b i pr«iS?iio głosló alsaałt
j ą i prs,fal© utwiordsió » alorao dusso aoblo poaiaraooa i cbospra-sdstasió Maio jsko i y j ą c o ^ Boga ao »saystkia, i ehea prsad- •
s t a » i ó , ź« aa te issayotklo c i o r p l e a i a aa t e j zioai» i a aa ssj^atk i & krsyia - sap ł a t ą Ja jo stos, saa Bóg a ł t c a a a j aiłoóoi^ 1 pragulB
duoaoa prsadstaaió aioogartłloaą ebaałf Moją 1 aiaóaaaió
w raioóciacb boa kojóca, sla saa aio aia a l d s i . f l d s l t y l k a oisaa l f i pyta osfotot '^Bo^a, glsio f y ja s t o i ' 7 I c i f sta oaohodsą go
33?ślli etyt «ajrto było t© ««systko rzucló, cało aacsfśola sisaakle 1 docsooaa, a taras alo aldsiaó ale ?
dacb wsa. ssapasa)
csyS 1 taa \sr wiacsaoóci t o i takafSaaa eloaoośó ? Seio taa alsaa
n i c i wstystko j o s t ał^sŁostaa*
• '€ tskia j e b " * i l l a i a e b kapłaa » l e o t y a , io j a s t p r s y b i t y
-SS k r a y ź a tek jsk Ja 1
prsypoaaloó aobio to Moja ało«a, któ—
r j a i hjŁm sai^asoay igołsó do Ojca Eagof " B e t o , Boia» eaoaaó ^Malo
©puścił''? - alo sówlłoB Btedy aaoot ^•Ojcso'', ^jt atady jako Bóg Gsit5#-i3ic c s a ł s a a l f tak opusscseay,
a a ^ t aio aógłaa aóaió^
Ojcso'", aio **Boi0**, taa, Btwórco, ^ a i d » Sfdaio Sprasisdiiay.
f f d s - s l l f jako Bóg dopuściłoś a« Slabiot Stała i s i f ala jako tylko
csło-^l^i-iisa, %h:fi aógł clabts oyau kochany, bardzlaj srQ:£ualaó
i cdcauó t « o j ą i&fkf.
afcxaraia woiraętrsa® dopaasczsa pi-sowai~ i d na dU3S4 w l o l k l s , aa duszo, która dochodzą do aajnyissych
-szQzjt6m i świętości* To tych dusa aogf powladaloó to ołoaa,
i t ó r s ' s l o i y ł e a i^ usta .lago apor^toła Pgvsias **Co aio dostawa Mfcs
\» n®B w Clala aistycsa;^'''.
Fetaa, ajau
bfdataass i^rayioaaaj praaa walki m moija,
c i a ł e a . Ia <»lfaaj bfdaiaaa E l f abaral a pifkaaóó i śaia^aośó saaamzj twoi&St
^ i f c a j aiataa bfctsla aa oiabia sayłać s&&m
fokaaj i bfdsiaaa saaifu aeiaó a aosaiaa gpla Im.Paaftaat '^Paay a i
Jast b04aiac o l a ł a , aby aala palieskaaal^* faa bodslae elala dajf
praaisaiala ajbraaya daasaa, k ^ r a s4 apaalta a Aaiaiadśó Ilapakal&mS Matki ł a j a j , daasas t a k l a , któjea praaiataaaaa v aaaa^o Sła­
b ł o * l i a I f k a j e l a s i f sjacmlo liopokala&ia j l l a t k i Mojoj, ala odd^jo i o s l f pod sao30f6łsą J a j oplakf, a t a Hatka Moja Fifka©j Slłoś^
c i , śaioSaa Gołąbka, Oblii^iasloa i iPraybytak ISacba ś » l f t o . ^ , a a j ^©cśańssa Cójcka Ojoa ?jps«dałaea»o®o» Oaa aaa ało epaśei, sla w
t y c b nosyotkiob oiorpioalacb aaaay^ bfdala aaa tą jaoaą gs^aadą;
t ą jutsaaiską saraasią, t ą s6&ą ducbOfaaą, faa« Opioiidtaaką praoaai-Ola kspłasów. Foataraajolo t y l k a a a i ł o ś a i ą t # aasaaalo} *0 Mary­
j o , boa gxaoclm pocsfta, aódl a l f aa oaBi, któray o i f do Ciabio
u c i o k a a y ' * . i saata&» %aa aróg ^lopekalaaoj l^laaioy Matki ^ j o j
płoracbalo, a^ptasy atopą ^ j , a d l a aaa s«óaiaai a ł o t o radoś­
c i i tfcsm pokoju w duaay aaasaj akoia a l f aad głaaą aassą, a a
promio alach ^ j praojdaiooio prsas iyoia* apoaioi a óBtaiaośó I i a ~
pokolses j Matki Ho j a j , a a o r ^ aasse ópiaa&ó b f ^ t ą p i a i a r ^ o ó cii
i o i b i dassa ao j a ?aaa 1 rosradoaał a l f duck aó j a B o ^ 2ba~
a l c ł u l a Mola**.
«Z«tąplł do p i o k i o l *
f-sidy k ^ ł a a , kcóry s t a ł s l f ©i'laxą Moją Bl«cb,;»ia o tya, i a b f dsl® rssoa sa Maą prsyblty do krsyśa. T© praybiolo do krsyża to
b f ^ i » s l k i a o ^ f t r s a a , i a a l k i s ała.aays oiałoa, a róaaocsoialo
bę4&im to przybicia do krsyta csfsto prsos etoossaia* faa gdsia
k s p ł o a bfdalo obciął ^
aa4siifoaj daas poiyskaót asataa bfdsle
au ciąslo s t a ł aa prao^skodsio i ayryoał duasf s siaoit która oa
u ł o a i l . Slorsa praca aad t y a i duasaai bfdsla bardso c l f i k a i ao^oloa, taka jską była Moja praca « apoatołoaaaia i ^ y bfdsia
cha l a ł I ś ć sa SToą, t o alscb bfdalo aa to prsygotoaaay, i a osfsto
spocka się s cSaraą alowdslęcKjioŚKjlą, »oi« włalalo a a j a i f e o j od. .
t y c h du2s, S:& któ.r® colotjl
ttsj^lfcaj
o f i a r i ciorpiaii, a krsyi
oboy s r o b l ł * aaioj by było .
boloeas > .«%lo c2ęsfco badała » e a k i s b waruakach
Ja, 4© właaay
E.c£«ń sdrE<!2sll i?aŁ#. '^'ifc alara^s własny jego p r a y j a c l a l , kapłao,
r o ś ć , esy prsea aloaasiśó, a csfabo d l a a a t e r i a Ilisau będalo r s u c a ć ooaasorsima a a c l o b i o , aym ^ j , i ataal c i f
pr£«d arsykapłaEusał, a c i aaalasfe c i f broaló» potfpią e l f bak aa&fs i&k [email protected]> P o t f p i l i Maia prsoasiala dokkoro«ia, aji^^kapłaai 1
faryKsnsas, iaa-cs«§o Maia prseźlado^sli t Elatogo, io byłaa Eogl€a 1 Prai»dą. Csfsto Ui aarsucali t o , i a ^^cayaiaa s l f Begiea^*
I s p ł a i i , który dąiy do do^oaałośoi, do ś o i s ^ s o sjadaeoaaala ta
Msą, ieet r ^ ^ a l a i drugia Ja i ausl prsscbodaló praos fo aaa» o l a r ;:-i3nla 1 ooacserst^o, któro l a l a sarsacall* i.lo aiaeb.. ata I f k a
? i f sytł Mój, el© óaloło oyiB®jo l a l o Sogloa, a ołoaa G^semy Ja
zm -^IsŁę » usta jogo i b f d f go brooló, a cbociaiby a i l c s a ł t isk
jak Ja a U c s a ł e a , op lak a Moja aaasio prsyjdaio au a poaooą* a o i
co
o s k a r i a l i , otrayasją sapłatf iaoją*
tQii
i a s t GsjbolaśŁia js2y. Bo ^jhy
t&
Uasrźea aa krayia airód aajaifkjssycb olarpioń 1 ttajalfkasyob
b o l e ś c i . śalerÓ Moja była otrassaa. Bo iaay uaiara aaJ4o p n y a a j s a l o j jakieś wygody laśąo aa pośóloll, a Ja byłaa p r t y b l t y do
Ers^źa* sa^leoaoay i m a r ł o a a odttsaoala. SLaidy kapłaa, j o ś l l
cboa b ^ sybaa Mola 1 byó prawdsiaą o f i a r ą a l ł o i c i i ^ j o j t a^ol
^ r ^ ó s%oj«aa roaaaosl, aaal uarzaó a a o ^ j w o l i , aaai oArMÓ
s s o j e a u c i a ł a , byó obaaioay s wfaytttkl®^, aual byó tek jak t a
PO€S«®rta a o t y l s . Aby wydobył s l f a a l e j plfkay a o t y l , ausl aajp i s r w s a a r s o ó * J o i o l ł kspłaa ebco ałoó l o t fflotyla» lokkoóó, aby
s c g i a i e ó plfkaoóó 1 lotaoóó aotyla, aasi asjplara byó astarłya
aa a s i y s t k o , esy to * raocsaeb wawaftrsayob, esy a rosuaioaia
s s o l a , esy w rsacsacb aabarlslaych, tsa. ~ supołaio odarwaisgr od
sioblo, a »tody dostaaio skrsydła ^o l o t u 1 d ^ au ł s j ^ f t daa aa
^ 0 ^ przymioty, i o bfdsia was^obaocay Sieją aocą, bfdsia aasaobaldsąoy śwlatłaa mim, iby otrsTaał ta ł a s k i Moja, ausl ^ssosa byó
pogrsobipay, t i a . i y e l o jog© aaal byó eałkla aikryto i soboaaDa
jak a grobla. I a « i f < » j pogrioblo saoja wol&oioiy swoja r^aaoaar
aia, a«oją o«iikf, t j a wifksao światło ©trs^paa od Saoha ^ a ł f t o ^ »
K a p l a a ausl byó pogrsabloay, a potaa Ba «iaą Safeąpió do p l o -
^ l @ ł , t s a . '-^jatiby^a dasso, któro są w o t c b ł a a i . G i « ^ ł ^ to doss,
c ł i o o l a t d o b r y c h 1 tyjących * łasco, alo eą w c i a a a i . l i a aa l a >
sto podaó r ę k i i ni© soii# I c b sybuwió, bo csfafeo iyola i o h joat
jodoą cta^saią, więc pi^tjsmm &hy kspisa* k1?órj Bm feo prsassssi,
fekts dusscs »yba.»lał s otchłaał. Ja setąpłłaa
a&cJ&łaal po dis&mt ktńs® aio aogiy pray^ld do Ś<9iatłośoif s i Cwa Soi® aaaiala
i& ^3fl:t*plś. fsk sos© i kaplaa prsas swoja olorploBia, o f i a r y 1
ffifkf ausl wykapj^aó s otchłaol duss« iyjąoSt Jak i dussa saariych*
Ms.lo j e s t i u s s , któro apocjislKio pośalfoilyby e l f aa ok^p» p o ś s i f c s j ą s s»ojo tyolo» oiorploaia 1 o f i a r y , sby aybawlaó to dusao s
o t o b l s a l * fo dsisso a otobiaai aus^są. s i ę oosyścló* S ą
duasa ś^iftOft bo są a Issoa MoJo|, H© aia odpokatoaały kar s«olcb i d l a t a ­
go alo aofą jesaos© byó. a l o j o j Ś a l a t l o ś o l .
J o i o l i k ^ , t o kaplaai prsado »$ayatkia po«iaai aodlió s i f , .
a a^iią t y l e e^osoba^oi* i d y i o ^ r a a l a i ą O f i a r f Mssy óal$t«4»
iiiifo alaoh Sroa Moją prsalaaą aa ludskaóó aSfata ofiarują Ojoa
Prsi^diEiaaaasmu sa ta dt^aso, bo są to dussof któro oiarplą pn»»d«
©sąyatkia « f k f tfsiołoty sa Maą. ^lacb a r a y b l s k i ^ i i keplaal s t a ­
r a j ą aię.roapowesociiaiaó, aby a l a l i oltarsa aprsyailajoaooot ©1"*
tar^o s prsyailajaa adpaa^ s ^ ł m g O t bo prsy t a k l a a ł t a r s a spra'ii»o-#iŁaa amm śm» aaras a^baaia dmm s ssyśósag i o achodsą do MoJoJ ś « l s t l o Ó € i .
.
>. •
"friOGiogo dala saartaychastAł*
Jas ^ s t saśrtayobastoalo^ S aartayeb poastaó to saaeay byó awye l f s c ą . 2słiu?^tiiyoh«3taioa, sby ©kasjać ś%iata» ż» Jsstaa Bogl®a
-psm4Mimymi mm aoo aa^ śaiorolą. Potraf ł f saiososyó i potraf if^
t o , 00 salascat, edredsió aa ao«sa»
ap. ś a i a t a o ^ a jodooj
eiiMlli .fialaaosyó, alo t y l k o t a k i , ais tysląoa óalal^a - oa aoao
ot-«oj^yó i paaoaaó md a l a , bo Joatoa lOf loa paimjąoya, który
aia ©o ko&oa,
Zasrtwycbisataaia - to t r i t m f w a l k i . Zaartwyobwatalaa, aby
oktfsaó ó»latU4 ±@ i a a ^ a ' l o f i a s , którego ais aaiaa sabió* ias;7Scy, ktorsy Mai? akrsyl©»3:It, a y ó l # l l , i o p o l o i j l i kxes Mojoaa pammm.iv^ P o a y l l l i s l f , b© a«»ot gdy Maia saaerdewali, s a b i l l Moja
Cl aio, alo ais BOcli smbió Bóstwa a « f o . Z l o i y l i Clolo Moje do
groba 1 b y l i p®*ał, i a issystko. f i f sko^csylo. A 'fei prsosl«als dm^i^m si?aysts(0 s i f sacsfło* P r s j j ą i o a cŁ&io It^ńakie po to, mtey
edkmpló ś w i s t prsts Mfkf tSaoją. wssyscy 5jlclal©Il Maia jsk Mals
i ł O ; 4 y l i uS? grobm 1 jfssscsss asd g n s b t ^ Eela p o a t a s i l i s t r ś i , ady
mcsnlt5«rl^ l o l C l a l a al^ n y k r s ^ H *
Był to iTlslkł dogms^t B!S_srt^syciiisstaiS.is.. r o c f e o ^ a l t Siato, praył o ż y ł ł wł«l&l k&ai®Ą aad graboa laola 1 pŁiacwalt Mało. Frajj^r ofcar
s&alił i s i f A G t o ł s t pa^bsgo grobu ©ssysoy j s k o b y oałaaiall* Saoet
tissnlmsia mt a l o ł l w ą t p I ł T s o ś d , ce a l f m :3aą s b e ł o . <5ay soottałaa
©ykradsi^sy t i a l o ł icb t ł s p o k a j a ł 1 p-sr^ladSŁlał UMI **^?m saartayob«'stJsl, a l 0 3 « s a Go feu**!
Sapłaa, k t 6 r y p r a n i e byó Saą jak, jaź powłedatałaa, aaal b|4
t t s f c - s o s y , sablty, pogjrsebsay, sby a6gł aa-artiiyciiaakaÓ, l a alfkaiE&
bfdala jsgo feałoró alabyoaaa, tsa* sablala saojaj aatary, [email protected]
j s , t ^ x a i 3 o ś a l o jsso bfdsia jago 8aaxtay«b«staato 1 wlfkssy t s l nmf mad pokoaa&loa s ł a .
a ^ bfdf mdgł poaladsloó tak jiik to Orcsyslłoat **sdaptałoa S3sta.aa, ays^ollłaa śmim a gssocba, satkaąim sstaadsjr pokojm aa s l o a i * * Kstm Moja ^la była pssalaaa dasaa-*
al^ 1 kx9m takla^0 syaa t o i aio bfdsia pr&olaAa dasaatUa, tsa. af I s r a jogo i olarpioala ale bfdą darasos* Joaa aogf daó astaadaar
t r ^ c a f u V r f k f i poarUdsiaÓ? *»syś j e s t aapółodko^ioioło* Hola,
bo ijpola da jo aa sa oaca saoja"'• fyS j a s t tryusTatoraa rasoA sa
^aą, bo s a y c l f t y ł a ś p ł o k ł o l ssatoaa"*.
Eiaartayobs^stoalo ^oja dało esłoa-u ś a l a t a , a a ł i j Ottiiłafti 1
c a l o a u aioba «lalką rsdośó. Kspłaa, któjry aosl « carom aoo-iA
&art»j<:^s3tsiiie . : i o j » , s i i s ł b y ó ciągłą radością. 9 ta ob a l o , i e
k ś ó r y peslada r&iośó a dussy, toa ^ © t prsj^ytkloa Mota," Ja
a i e a s k ó a -# a l a , -oa w© Maia i c a ł a fró j c a lassa a a s o l i s l f i lear
aui&, -to j o s t to alebo M s s a s , tsa. t t a o i i t o alsba Sasso a osrQu l dussa t ^ k a ś p i o ^ s plaóń a l ł o ś c t t t r i u ^ u . ICapiaa t a k i , ^ s i a k.rimiBk f l f O b r ó c i , choóby c l a r p l a ł bardso wiolo* ftt bfdsia r a ­
d o ś c i ą d l a i:^:^d2»^, oa bfdsia laśaiocboa iioia 1 prsast^aśaiseb i
rsaeśó jag© aa a l a l a pracy j:$go aia bfdsia g^^b^^^ aia bfdsia
śmierci » dujssscb. B f i s l a ciągło saartwycbsfsfesaiot bo kc-płaa t a k i
c ^ c t s ś b y alsł. i ś ó -po clsrnlack i ©dbyó Mfkf -i^oją ąałą w Swola i y c l u , oa bfdsloi&aacą dla świata, bfdsia wyciągał dassa s graba
grsoenii, będsla ja wyciągał s otcbłaai i s w t o l k i j i friasfom pray^
prf^&Aml źo st^P *olcb i © a i s bfdf a ó ^ poaiodsisót * f o ^ s t aya
j usiiowsay, s^a radości. Mo ja j , sya Mo©9 2aart«ych»ataala''''»
" i s t ą p i l aa aloblssa**
S f t p i a a , ^ ś l l cbcs byó dobry® ksspłaiŁ^a 1 ctica byó odorwasya od ^
s l o a i 1 ciągło astfpOaaó tts niebiosa, •aiofb'»is o t y a , ia slaaia
STU aifs r s s f e ł a d a R s a i e t ó ' ® aa t s j s l ^ t s l , b o bo ^isfe ^issyotfeo e ł i « l l a * S s p i & s , k ^ d ^ j €l^-e© b y ó j a k s ^ ź j i e l i l ® j fijoid.ooe«o-a7 »®
su­
s i afe a i a ó p r s y l s i ą s s a l a do a l c s o g o . i a l do alaay» s a l -3® r s o e s y
s a t g r l & i ł i y c h , s a l do o s ś b , i&ai do s l o b t o ssaogo, JS&mt do s«o3
p r a o j cl® p e s l a l e a . s i o ó |?i.*sy»ląseala- g ^ w i a i o a l o asaygbko k o c b a ó
&U k o e l i s ó 3» l a l o , pi-isoaa Mało 1 d l a Malo. ^ a i o l i b f d s i s w t y a
^ s s y s t k l s £:ockai lal®-, t y o l o s t & a l o a « a l f p l o ś a i ą . I l a s ł i b f d a l o
tek odor^taąjr od i r ^ y s t k i o g o , j s k b y b y l g o ó c l s a aa sioai« Każdą
a l a s i b as i s k o » ł a s a c ś d O a o j ą , al® sarasos aa byó bos alassa o ś c l » f a k odaj^aa^, i ^ b y aasyatis® aa a i a a i liyl« ^ I k a gaapodą*
CSj&soa aoclog a t a j ©sspodsia j a a f prsyjoaay» a esasea bal^l^o
&ioiiyS^^s.y« ^aóli iMiroo bfdalo odas^aas od aasystkiago, a l e alo
b f d s i o odcsuwał, e l a prwscl^aie - ks^da rsaoa bfdsia jakby ^ « ^ ,
a a l o ja0>, bo ala bfdslo a l a l prs;;^iąsaaia śadisa^» a alao to
b ^ t t a l o poaladeł. 1 i a a l f o o j bfdsia bajay d l a a n s y a f k l ^ i sraa-"
kaó a l f b f d s l o »say«tk-ia§«.
i s l f o o j bfdsia peala^al. aby b ^
s y » | d s s o E y a , ais trsaba t^ip pjraSBąó* Z daBiłą, j s k s i f aio f r a g a l o , t o ^ i s J m i o s i f p o s i a d a , m s s o a , k t ó r e S i o ala
pra^aą, aiaó-
1 wsbog&oj^ j o sa t o , i o ala p r s s s ą . t s ^ .
S0>dE® s s o l ą 7Joją 1 t o l a a y a t a r o s a . « clłT!silae& c i o c i a ala k r s y ^
al© d a j f Imkl
i ^ b . a i o p r s y ^ l o o l o , a a e b » i l a © h £ © d ^ o l - pysi^a i o i ł al®
imloslo,
D^ssa, k t ó r a a & l o p r s g a l o , s ^ f o , es®go pragala - aeał© a i o p r s g silo* t a j o s t a a j s s c S f ś l l a E S t i a a j b o - f a t s a a ' aa slomi. Saplaai*
k t ó r s y a i o r^^Mladają a a a i o t ó a as ^ j a i a a i aą aajsaesfóliwsayai.
Z i s i i s y s t k l o f o ^ s a a © « o l « a i . 4 0 ś l i a a j ą , rosdają abogl®, Il«€&
« t a d s ą ©!.t3«, i© to co r o s d a l i - t o ^ a f i c b , ire to ^^st aa źysot
^ i o c s a y , s s która Ja ^sbaa taei s a ł a t ą , l i a o ^ kaldy a i a , śo k t o iŁolsiak s s ^ a i assyakl ailaslardsls^ tssa E4a bi^lsia a^lsoay, bo
a c b i r l l i aąda pisypoaaf aa k s M y m^yt^k dobry, f raypoaaf aa S a ­
mego a l a b i o , &0 *%yl^m o b o r y , a aswlodaili^ois ^ala, byitaa g l o d - ,
a y , a s ^ a r a l l l ó c l o aalo** - dalase sioma kaidy s s a . '•Cokołalak »esysŁllióclo j#4a»su s
j s a l c j ^ y e b f Haiióoia ^ s y s i l i * l^ójdśc l e błogoeiaisrlsBi do dmu. Ojca Hoi-o". Qdyby ksMy kapłaa sroaur'
słisi t o s i s w a , ' o jakli© b y b f ł bardso gsosf&łiay. Sla tresaosyłby
s i f o docsossoś^^, kt<^rs a l e a ł o d a j o * Frs&ooiaola - daja SgorssatiU,
b o csfxftt3 k j j p i s a l i S a j ą s l f s a c i i i ^ s i s ł . £!« nieb dobrobyt,
p i a a i ą d s ^ t o j^^kby b o i s k fej l i a a i , któ.r8au s bałaocbsi^slesą o s ^
oddają Ł o ł d y . Gdyby k a p l s a » l # d s i s i , js-k bardso kocbim i jak
g - r s j g s r a i f i a cid & # r c a :i«orf© t « k l a g o syas» kl»&ry ^ s t odorsaay
s i s a - i , o a l e Rię a i s t r o s a c s y &o cloae-feie, trjiko © cłiiiałf M©i Jago calea co Ziskładać aa a i e s l a s a l o t y slłoOcl Mo^j, KJPÓleatwa ::iS£0, praysaruiaó aędzf a© e i u b t o , pls&só s p l a o s ą < ^ l l
rsdo-^Gd 8tę z r a d o e s ^ l . O t®l:ia k a p ł a a l s s o g ę p o » l o d £ l o ó , t a tO
i-^st Bju ^edlm '-©rca Meg© 1 łssłc® Moja l Eaciia źwlffeago alo ^ s b
s n.la dar«aas.. **leca filf a i a troasscay, ołocb patjray co w g6rf j o s t
iK^hsch pstiTBy aa uiebloa<K, boa Maia sa^as^ a j r s y t a alo Oa s l a a l .
-icai^ i-auke K r ó i s s t - * a Mogo, a jcoezba btdsla a u prsydsaa* Gdy w l •-..sf w kspiaałe EN»rc« o*^ar«aao M wasystkiego, «tody d a j f aa assy-*
r t k o , Ca j f a u s l l o ś ó Ho j ą , dajf tyfoły, któjy^cb oa alo pragala,
a cEfsto są d l a aio go c l f ł a r o a , trossesą s l f o jofso dobro tak jak
s^^tk^i a s j l a p s i s a , asbudsaa serca o f l a r a o , aby a l a l assystklafo pod
dsBtatklca 1 m a l c s j i s aa ala sbyealo. l a a a l o j bfdsia pracsąl
i,imz&t&f tjm. « i f c a j saapokejf j o g o pragaisala 1 slaaskla 1
%Uc2iiQ, K s p l a a t s k l bfdsia ao s i o a l , a «laóol»lo ais bfdslo* Bo
jast skarb j o ^ , -g^lsia aarca jogo. Oa bfd&la pragaąl Maia 1
if-asi« a l ą g l o wpatrsoay w alablosa. Msio - oa bfdslo jakoay a a l f t^j 1^ a l t b i o s a , wpatrsoay sa Maia, bfdalo cbodsló a o l a n i a j jakby
^ksfeasi®. «ssyafcko bfdslo k o c b s ł i 1 s l o a l f , 1 I t t d s l , 1 aalą prsyr'%Mięs i b i s l y k « l & t as ł ą c e , bo kto aoEl o l ł o i ó a aobla, taa ś p l e raduj® s l f l « e s a l l l TSI©, źe j o a t dsl«ckł«a a a j ł a p a s e ^ J O j cs, k t ó r y j a s t w a l o b i o e l o c b i śreaica oka Jog© » i f « o j osuaa aad
-Llm^ a i i i i o a ł c a a a t k l .
syau iiój, j a ś l l ehcoss s l a ó c s ą s t k f sa Maą, j o ś l l
z^c^BZ,
sbya był drugls tobą, to aoś soirla ta słowa do sarcst 1
S y j t a k , jak s l w s k s s a j f ? o bfdsiees a l s ł alobo w ssojoj dassy.
S s i e - bfdslo SB obodslł w tya a i e b i i s , bfdalo es to alo bo rosaoalł
y s a i f i s y dueaia tobla powiaraoao 1 ssrca, aad k t d r y a l pracajass
^tdą c i ą g l e aatfpo^ad a mlobiosa, bfdą ciągło sjodaocsoas prsasa
'^t^iM i prses c i o b i o , bo t y 1 3B to jodao* A ^ S l l b ^ s l a s s roa*
itssił tą debrą woń wokoło sloble, b f i s l o t w o ^ i y c l o xajskla 1
fespach caót t w o i c h t o bfdaio aajdrośasy Mój ©gród, w którya a
i l i o ś c l ą b f d f s p o c s y a a i . m t o c l f kecbaao, d s l a c l f s:r»l Hojaj,
:-2;.pł6aie, poassańcu Mój, a t a ó t»if t a k l a , j a k l a c i f .prafaf aiaó.
i « c n ż y c i e t»oj© bę^iKi€ ciągłya w s t f p o » s a l « a rasoa
l a ą aa
jLsbio"«i. ivl0ab śarŁatlośó *4?^ja, k t ó r ą w l d a l a l l apoatoło«lo» ®4ya
Kapiaslo,
•sSfpoifcBi as aisbtosf^, b f d s l e sawaso s t??bą, sby cioaaoócl
taj
i e s i Kie o g a r u f i y o l ^ t b i s . B^au Kój, » l a d s o^tya, fto j a ś l l prsaj-^
xios2 prs^ł życl© tak j i ^ c l i»3k?.aujf, t o do aala aio p r s y j - ,
o k t ó r e r^sao t a k d b a ł o ś , f b y a i a b j ł y i ^ a l o a e , om p6ińą sa t<>b ą , »gtąj}lą s tobą BJS a l o b i o s a , gdslo wasjsoy będalooi® s s a u r s o a ł ® f r ó j c y Bassoj i « l f t o j l śpis®ać bfdslocla ploóń a l l o ś c t , k e d f o j ml# aa k©źca. A j a s a l ł o ś c t ą bfdf oógł powladsi«ó« *'*Tyś b y ł
cbBsłą C b s a ł y M o j a j , # i f c o b a a ł s Oiwały Mojoj bfdalo t»olm M s l a -
Łm prs#s c a ł ą wlocsaoóć'^!
•
5. cao.rwffia,i9^ r._
iStodsl po prsalcy loga Ojca fszocJłsogącogo",
Siadsl po pra»lo;;r O j c a alobŁasklago*. €a t a saacsy ? fo sasosy*
te j a s t a a icjcółast t a k i ^ l u l f , śa asa ;^4sakmią ałssisf rasaa s C j coa alablaskla, bo j o s ^ i a y jadao l k f ó l a j f . Ki!óla4f aa alabla,
krółujf aa s l s a l , £rółostao ł a j a alo aa końea i aiaó ais b f d s l o .
lepłaa, który a^tąplł aa alablosa r s M a sa Wjoą dostają ałsdsf t ą .
aaaą, co Ja asa» jostaa l i ó l a a - Królaa aloba 1 sleal«
jis^
Crólootao i o j s «ilo aa k o ś c a , t a k kjNilosttfO jago .rótsalaś a l o aa
k o ś e a . Pr sos jags as&rf /śaifcsala/ królaja oa aa alobla l aa a i a ­
a i , Prsas j o ^ pra^j^ spostołskle, sdobywaaia du«s d l a a i o b a , p o w l f k s s a t o a l o b ® . I a a i f c o j sdobfdsla dass oa a l e a l , t y a s l f k e s a
cii'«sła g o j a rosssoray s l f » alobla 1 b f d f aógł p©»i©dslsó, i a
Irólesttto lasso aspólae alo bfdsia alało ka&ea« Siaala rówaloi
j a s t Mola Srólowealoa l ^®o króloaaaiaa • króloaaalaa « dusa&cb.
I s p i a a powiało a roscsorayó królostao cboóby a a a ^ B l o . j o £ « j d u s a y
©dartoj a sssyatklogot odrsacooej od apołacsaiUtas, ©islo d l a
^ j srsocbów
^ a t i^oalowlarsaa 1 sdaptaas« Mlaoh a l f a l c s j a
a i s s j m i a . Mlocb saaeao Mało asywa Qa p«nioo 1 aioray a a l ł o s l a r dsia Moja. Jostoa Bogloa a l o l k l a , aiaaaaldsf grsocbu, ala aaa
t ą ; ^ d a ą ^«a^f, ta kocbaa s^oosalkóa, f d y i aylałoa sa alcb Krea/
Moją do o s t s t a i a j k r o p l i , w tabormskałoa aioaakaa d l a w»systklcb
1 roadajf ł s s f e l Bloo,caałoas. Poclassaa, tsdraali^. isaacala®,
I olocb każdy iiiersy, .ż® ełoisa l i e j a są alaoaylso. '*'«a»ystko o
c o k 0 l « l o k p r o s l ó bfdalocło Cjca Mo go a I a i f 3^0 jo - da s a a " .
Slecb daaao aasystkia bfdą Ofitarcsysat aiacb aoiają gaałtonrala,
aiisch s t a r a j ą ssif t£%:;^aó Uaio sa słoao, która aypo«dadsiałoa.
Froócl©,© wssystko, § d j i joaś^a Bbgloa Sssacbaogąc^ l wss:?atko
daó a o g f * MUazkm t u d l a k a t d a g o , który do l a i s . praycbodsl, g l a
p r s a i t Hssystkia s I g s s Ł s s d i s g r s e s s n i k ó w . Ca.1 c l s e k a l f alesya
al® M r a ź a i ą , tylko a i e c n prayjdą* ' S l a c h aa j ą ta aioaa Moja aa tt« s l ^ a , kt'6r3 p o w l « d s l a ł # a : ^^Pr^yjdicl© do Mnla « s * y 3 c y , któray
s p r a c c s a s l j a s t e ś c l o 1 obciąŹGal*'. Mitisskas t u d l a epr&co«aaycii
1 © b c i ą i o a y c b , ela aajtsifkassą radość s p r a n i a - i i griiosaalk, który
p r s y c ł i o d s l do MJII® skruszoay. » t o d y , gdy wldsf skruebf, wyolągaa
r ę e o , t i d f go do Swojego S a r e a jako n a j d j r ó t s s o g o Byaą Mogjo. Waays t k o aapoaiarła, d s j f au pooałusok pokoju 1 a i l o ó c l , d a j f aa aar
saBscsaaio p o k o j u 1 ale aia iądaa, t y l k o aby s y p o l a l l t ą ;^daą
Moją proSbfi
1 alo grsasa już * i f < ^ j " * , Alo ®iy apadałaaa mmffiu, prsyjdź zaoaiu do l a l o , ala aaleobfoaj a l f , aaoara p r s y t a l f a l f
do Saroa 1 daa e l a l ł o ś ó , pri^baoaoalo 1 a l l o s i s r d a l a j|fajo«
I s p i s . a , gdy eŁco sladaloó po prawicy Mojej i j o ś l t Gbea» a^y
p r s y p r t m a d s l l caio legloay duss, a u « l byó aa Haą i tak esyoló,
j s £ w^-iej poniodslaloa* ititody j^sasoray ^rólaat^o Mo>[ aa ai«sl»
k t ó r s g o a l i i bfdaio kojsoa, a potsa oiodsąo po praaloy Mojaj a ca­
ły® sz^m^im d u « s , śploiraó bfdasio pi«j?aó aiieÓcl a o a l ^ alaboa,
« IxóXeat-«i© ,^x^ia, 1 kbśrya rówaioi aŁe b f d s l o końca.
Mmj
pisaÓJ
»Stsatąd prsyjdsl® sądsló żywych 1 mariycb**
/ S i o s t r a słyssy głosi/
J e s t e ś t a k Bogl^a a l ł o ś c l - 1 a l ł o s l o j d s l a ,
i aiłoslordslo Mojs'
j # s t t s k bosgraaicsa®, .~*« gdyby dusia o tya »ladslały» raaoiłjfby
s i f aa ślop© a o b j f c ł a Moj©, prsastałyby grsdasyó l plokła by
s ^ k a f ł y , Sd3?ś sło^a t®« "Sfesatąd prsyjdsla sądsló ijwycb 1 uaarł y c h " j ^ b y po ludska aóaiąc - sprawiają Ml b o l a M » ©iy* jostea
iJ^glsa tylko a l ł o ó c l 1 alłoslordslat a aia ohcf byó afdsią. 'is^
i s j do dusE, aby mcsyatły usiała ucsyakóa a l ł o ś c l l a l ł o s l a r d s l a ,
a Łl© b f d f i c k 0 ą 4 s l ł , |^y "as j c i f i s s ą rsacsą d l a iśaia j o s t t o ,
gdy &am tsydaó ^ d , cboó apraalodłtay, i karaó ladskoóó.
Ody duaaa sypałaiają dobro ucayakl a l a b i l i a l c b , przebscsa4%, k o d i i ł j ą a l f asajaaals, © j « k %l«lką sprawiają Ui radośót góyt
wfesdy jakoby a^^lązgnę aaa r f o o , która prsos epra*l«dll«(0Ó6 po«laray k s r a ó . Gdy Maia tak a ^ l ą l ą prsEaa ałłoBiardsio cayaloas, claaaf
s l f 1 r&dujf, że s t ^ o i ^ a i o Mo;^ aało, która poestała a prochu,
2.2»iadafł© w i a l k l a Boglss, BO15I9® Wasoebaocaya, k t 4 r y aoio a l s s csyó 1 »t-3rarf.aó - 1 ucayalło t a g o Boga jsko^asła aioisoajlf, któ;ra
k t ó r j ^ądst, a a-słasicas biskupi 1 sądy dia$b,cwa®, asu?są «yds«ad
sąd ffprasiodli^y, bo scrsssay sąd essaka tyob, fctórsy sądsą aiasprs«lodiiwi©. Jakkolwiek j#8t©® Bogloa Mlłoslordsia, 1 jsk juS
pomlcę-dsiałca,
sio cbcf być ^ędsią, alo alłoslardsla a, sba^loalam» sa ai«spra%ladll«s sądy ostro będę kaj^ł j a i t u aa s l o a l i
blada tskiaau bi£^upoi»l i tya* którsy aądsą aiaspjmaladliwia, bo
dają sgorsaoaia, i a a l ą dusso kapla&i^la 1 "póiola j sa taklcb kapl&aóa, którsy aioras idą s eospaosą aa bosdroia, bfdslo pokutował
tsa, który aydal aąd« faka aladsa, która oądal aloapraalodli«lo>
bii»[email protected] tosyatkls grti^e% duas kaplaóskioh aałasaayob 1 <^poalodslalmoóó a® s l o b i o . - l dusaa to prsaaaftaia były dobro 1 ałada?
dcpr©»odaUa Idb do t o ^ , tą ^ t r a o l l l a l a r f a i^raaładllwoóó są- '
dów ducboaaych* Vsf sto Etói-a«t ai« dopuascsoao do uspraalodllwloais» oproa jak stoją, sąiaoB© b®s««glfdala, ala s Cucba S o j « ^ ,
alo a pod»3«pfców 1 doao^^ laataóaklołi. l i a k t ó r s y odgrywali r o l f
Judassów. 23 m&rm poohltbst-^o t sa, ^0 srobrnikóa sprsodsasli ^ '
ęm sysóa Molcb kapłaśskloli, A głowy a ł a i s dusbowaych, okryta a
i a f u ł y 1 a i t r y , atoploaa a pysso i olśalona purpuratos alcoócl dostały saarotu, ąfeały s l f s ł a t a l c s s t ttajgorasogo iSego
&%&r
t&m, a ala syaaai l o l a l 4 alo saatfreaai ttoial* Mają »9kxj 1 aar
aasacsoala, al© obyfea po t o , aby - j s ó l l s l f ale popraalą - prsoSysiały elarplaala cayśóoe«a» któro d l a takich Judassóa bfdą afką ,
@trassaą i bardso p r ^ l a s k ł ą * Bia^a «akia parparatoa i t a k l a gło«oa» idsio i c b aastassesaala i sakra Soja t y l k o oiąiyó i a bfdą «
godslalo óalaroi« a paata a l t r y i i a f a ł y slaoą i rospadoą a l f a
Pył j&ko alcośó, bo pycba a l a i r s ą d s i ł a . &ipoaaloll o słosacb
Molcb, źo **Jaa j o s t cichy 1 pokaroago Sarca**, aapoaaiali, *o Ja
prsebacsyłoa łoferonl aa krsyła. Ja prsabaosyłoa j|aai»grsossalcy
i kasaiea rsucló aa aią plaroasy kaalaió tya, którsy ^ boa grso­
cbu, s grsochy 1 ^ syplsałoa palcaa aa pisaka* Zspoauioli, i a Js
pragaf alioalojrdsia, a alo of l«ry» ia Jsa j o s t dobry Pastora i
tjcim S»oj0 dał aa sa O^iocski. Zmm Sao j ą pr»alałea 1 prsalaaiya
do dsló d&la jako ctflara błagaloa /prsabłagalaa/ sa erseoby e«r
ł o j ludEKości* Otti prsaistacsają ^ala oodsloaaia aa ołtarsu 1 p i ­
j ą i j?poily»ają Ciało 1 Kra a Koją, &lo^chyb*i po t o , sby a dsloń
Sądu
n«oja suslsł^i i c h potfpió sa aioaprawladllaości dokoaar
m prsa% sądy alaeprai$lodll%«* gia oądiclot a ala bfdslaeio s ą ds^al. Csytcia a l ł o f l o r i s l a aad s,rsaaSQlkaal, a ala bfdf «sO są-'
d s l ł , a l a prsyjsf ^-as do ^-iebis i wysaas aa® prsod Oje«a. Mola 1
po.-;li5£.-: "'Oto są e i j co
drogą a l ł o ś c l !^!ojej» d r o ^ eprsatsdit;!^?ści l i ł i ł f ) a i e i f l s l s . I ^ j a ź c l « b i o g r t j s ł s ^ i a s i do M l o s f e s a Mogo.
d-s-do^ia C j c a M®go i z a s l ą d ś e l ® aa s t o l l o a c i i f^ólełi, l.śplowsjcl©
l i j a a y p o c i i s s l t ^ c a ł e j T r ó j c o H a s s a j »«lft50J» gdyi afesorsoal b y l i ś cis
obras 1 podobleństr<ss Sasza, a. i © ó c i o b y l i kaplaasal, aio
b . i l l ś c l © e l l g s a l , ala ojaaai Molol aajalcocbaósayai, daioóai Moiai,
b y l i ś c i e d r u g l a i ^'Ja'*, byllócla Saaayai prajbyfełtaai, ©Jyi cała
f r ó j c a ^a^lftai opoc&yweła K «aSf a toraa ay odpoaaslolo a Saaaaj
S r A j c y ^ a l f s s j , 1 »ycbwalaó laa bfdslaolof **,IU^\bfdalo o a i a l b i o &£ c a ł a ^ j e a iliMlfta, alacb bfdalo tzwlalbloay Bóg a Baolob i o i o - .
l&sh i S « o l e b ś s l f t y c h * * - gdjpś pragaąło© aaa aaaTa^icb aiaó ówif~
feysi, p r a g s ą ł e a , b y ó c l o b y l i ł o j ą gsardlą prayboosaą ~ aało ~
prmssąlsa* w&© a i a ó S&aya Sobą**.
^1 . l i p c a "^95^
•
* * l l e r 3 f w Pacba ś l s l f e ^ g o "
Meło j o s b k a p i s a ó a , kfeóray c a c a ą l roaasoraają k u l t
ź s * f t e g 3 , a a i s ^*feiaą o t y a , ża Buch .^aifty j o a t apraaeą aaayot'^ich łaak, k t ó r a otrayaują. t^kęh ŚM» os chraota śa* dał ia Swojo
a ^ s s a c f e i a i s . i)ucb € a l f t y praoa blar»ffl!S«aalo aaoau i o b ^aocaił.
!Xich f>-3. s p o c s ą ł
ateh prsy istifcoaiach k0pł&&akieb» Eaźdy kap-,
ł a a pxay iwifcoulacb. otwyssujo - j a ó l l dobrae praycetaaoay s s s y s t k i o dary Ducba ^aiftoga. Gdyby aroauBlał tą alalką ł a ^ f
1 pracował a t y a i d a r ^ i saroa « ałodości 8vojo jt otrsyselby aads w j s i a j o a ł s s k i , t a k i a cayalłby c s d a , tiikła, jakia eayolł św*Plo^r
0trsyssBlu Bucba
Prsad o t r a y a s a t o s Buoba iCaiftago b y l
t c b ó r m e a , aaparł a l f Maia r i l o a i i^eetołowia róimio& wsaya^lam g i t I f k a l i , a l o gdy Sucb ^ a i f t y s s t ą p l ł m a i o h , a t a l i a l f ©d* g l i i i j ^ o l w y . S o t o « l b y l i as a e a o l k l e afeaańatao i t o r t u r y , aby
t j d k o I i a i f J/©j« b y ł o aaaeio, fe^cbaae 1 s^caoi!^. - K ^ d y blakup 1
a^'Cj?bl33kup, który ś w l f c l kepłss^w, poalaioa barda© e l f oodlló o
d a r y £Uci2^ i^wif t©@? dla t y o b , których oaaasacaa.-Kapłaa, który
a i t ao.2łl s i f do Bicba ^wiftogo, alo proal i Jagso łaakl aara*
w p s c : ^ t k a c b ^loge apostoło^aala, ataalo o i f paatylilą baseaooioą*
© mrcu ^ y s c b ł y a , pałuya c i ą g ł e j b o j a t a l , o sarou aiaaakla, dbająs^m tylJKO O b y t docaasay, ayotudsl tsklo ooroo praoa a a t o r l a l l a a
P r i s j d a i o prs^s ź y c i s ala aaając ^ i a , aai ©ucba ifalfi^ogo, aai
csł<sj Hassa j Ti-ójey ul® p o g l f b l , bo ala aa » ala ś a i a t ł o ó c l .
J e ź s i i bfrfzls só^ll ao l u d u o M u l o , t e cscsto bfdsle isó«ii
to,
m co sssŁ a i # -sflcray* Bo al© aa arosualooia, ale aa s a p e ł u , c u t u s jitsau, a l ^ wio co t o j o « t ogioA aai s l ł o ś ć , bo alo k y ś l l o t y a ,
i® Bicb ^ w l f t y j a t t Miłością, która rsapala, praopala j « s o d u s s ę ,
ni® tylfeo jago » l a ^ a ą , e l e duaso powiaraooa jago piocay. Jsk kapł e a moi© aówló o a l ł o ś c l Mojaj* j o ó l l j a j alo posiada. Jak soSe
rsucló ogio^^i aa a l o a i f , a csago cheę, joao, aby był sapalea'*, j o ­
ś l l saa a i o p a l l f l f tya ogoUa. J a ó l l kogoó a l f obca kocbaó, ou&i s l f go saaó i ausl e l f «lorayó « j a ^ a l ł o ś ó . Dlatego k s p ł a a ,
k l ^ r y odHa«la **erad©** pray kałdoj Masy śa.,alec& a a l o ł k l a asclskio© po«t-ars» ta ołowat **Wtorsf a JDuoba ^alft^go**.
t l a ł o [email protected] a ł a » k t ó i a csyalą kspłeal, a tylfee d l a t o ^ , i©
a o j ą a s ł ą » l a r f « Icb *»Credo**.' f o j o s t tyUto pawtarsaalo słów,
sl# a i a w c a y a l o - Gdyby a l s r s y l l w t o o© aóalą, gdyby a l o r s y l l
w t o co l o ś c l ó ł od a l c h i ą d s , alo s s ł l b y aa baMjpofta 1 ala było--"
by t y l a sgorssoals. Ja sio płakałbya aad a l a i , tak jsk płakałam
mń Jaroaollsąi "Jorusaloa, Jaruaaloa - jskfta prasa>|łaa o i f prsyg a r a ą ó jako kokosa p l s k l f t a pod akrsydła sao^t a ala obolałoó^'.
f ^ k i t y kapłaulo j t s t ^ ó poarodoa łaa aolob. H a i o i 4ałea łask
po t o , ffiby ucaynłó o l f ówłf t y a , tby ucsyaió e l f Bogloa^ djusia Ja.
O jakźo csfot^ gardsisa Haą 1 dopeoss Kraa l o j ą t którą praalaaaa
codslouuia aa ołtarsu, a ałaócialo t y prsalaaaaa. F i jo as t f Kraa
s csaole Mssy ś a . aio po t o , aby t a Krea o l f oosyśoiła* ala caf­
sto Baesaaa cblob a wlała tak jak c s y a i ł t o Jodasa a esasle ostar
tai® j wtacsarsy po to t y l k o , Aby a eiąga dała sdrads&ó Mai© w obydaj t p o s ó b , goraoj od JUdassa.. .Bo toa dla, ^ o i a o ó e i t o s r o b l ł ,
d l a a a r a y c b paru arabjcmlków. A t y .csyalss to ©Sfsto, • aby aaspokoló
asturf ®»oją i tarsaó s i f a błool®, s paalalomÓ byó apoaity « l i ­
l i a ó a i o ł c a j plfkaoócl, a ł i ł i f Siapokal»a«j JDSlowicy a®6kl Mojaj,
Matki F l f k s ^ j Miłoóei« która j o s t óalaioą Ool^ką, eblublaalcą
m e b s i « Ł f •ago.
C a p ł a a , j a ś l l a.io oddoł . n i f pod opiakf liapokalauoj Matki
a o j s j jak© a l a « o l a l k , oddając Jaj wssyatko, alacb bfdsle peway -
wcaoialoj esy p ó i a i e j - s a ł ^ l a s l f . A aytr»&« ^ ś l l będala ukry­
t y « Sarcu J^j, i saśalo J ą &m Sao j ą i i s l a M f Prsa'«odnlą, i bfdslo
s i ę stało aodlił do H l « j o światło i ł a s k i l^ioba ^«iftago, a p r s o da ' i s s s y s t k ł a o posoaais mthn. i ' « t f t © s o , bo j a k juź p o « l 8 d » i s ł e a ,
j a ś l l ^^If kogoś a i a saa, t o się ^ e i e kocha. S a p ł a n ałech wio
o t y a , śa a i c ais s d s l a l a hm% ł a s k i .Gicha^alftogo. *^so Mai®
i l e Tiis aoS^Gis", t o sos esy ba IŁ Cucha Ma go ale: ale a o ^ c i o . iUacb
sc-©ra y i f al® tyifco aedllć się do Dacfea ś^l^^go,
ido rossaorsaó
r o l t do Dacbe J^ailftego, któiy > s t oalo sussy l aałp ko^cbaoy- K a i i-a parafia powlana być peśwlęeoaa prsoweiaie Sucboai i ^ i f t a s u , a
s^łasscsa tares, gdy duch ciemności »ak2ada s i ^ c l B»ojo- ukaaująo i ^ l a t u claalutką słaó pajfcmą owojoj ehytrości* Zdaje elf« 4a to
*£syst^o j o s t a i e a ^ ł - al© couwajclOf bo alo «locl«i ź« ta oŁa-^ ,
^iutka gloó psjfcaa ©aota tak dusaf, ta wciągała j ą n praopośÓ
SifbŁa [email protected] J a a l l k t o , to kapłaai powiaal cacato aołaói
^fypuść l^cha iiiogo, a odzy^isl a l f oblicza slaal''« l?Tm% aaa o b ^ ;
^^E3-«ló oblicza a l a a l , bo ay j o s t o ś c l r solą s l o a l O , ' a jaką boLsśclą susat posialsloój **a ©61 ta j u i aistrso j®'*. Alo o i e fcraós-is s a d s l s l , rauócio się w ogień gorojący Bucha ^aif^ge» O B . ap«11 •a^ssy-^tkL© «asao aiapra«OJŚci. Oa aaprawt wssystko i takich kapLaE^a, którs.y aa j ą pustyuaa aoroa* ayschalfta, słsffiiffio 1 asohła
s ich wielkich dąłaoiclach 1 praeulaaiach, która prayrsoksll a
iEleń i c h śwltcoń, gdsi* aybralaa ich as Apostołóa Saolch - Boah
^ ^ I f t y aoia ucayaló B-sojo arcydsiało 1 doprowadsió l e h do wialŁ[email protected] j ś w l f t o ś c l . elio tr«ó2cia slęt Ch&iby łódź aassa toafła 1 b ^
r n a lissalklch »aes;?ch słych ekłooaóóci s s a l a ł a , t o bądicia spol o j a i , bo Jas j a s t toa, który j«s% bas pooaątku i bas końca. Ja
sogt posiadałoó rosssalałaau aorau **aoisa s l f " i a łodsl aassych
^ r c spsó 3pokoj&i«, bo jtsstoa l o f l o a alłoóoi i prsabacsoala*
lylerzcio Tg iMcha €wiftogo, wlsracia słoisoa Mola, stsóole s l f
iislksassl isicha &»iftogo, rsucajcla ©glon a«. s l a a i f i aaal aif
» a ł c l a , prsopałejct© s l f , palcie s l f a drugich, ksa*da»ajcla
3*ój Ogień a l ł o ś c l w dussa, ® ruch I s i f t y , Dach pokoju, Cuch ©g-"
i l e spocsaia a« giaaach wassjch, apoesulo w sercach aaasych 1
:^ri$3 ^as Odessl s l f obllcso s i e a l 1 pokój saiilta oa siami, po: i j Mój, któłrego ó^lot eto dajo, alo Ja asa dajf•
c. l i p c a 19^ ry,
-tflarsf !6 Xeóolół śwlfty"
-•sa., żo *ioray s?if na wsaystko, e o J a p«Jdajf do aloraeuls* Soś;iół I w l f t y ^ t o Ja i wszyscy ale r a i Mol. ¥to wlarSy wa Molo, « l o '£y «o ^ssyat^o co a«st podsne. Wiorayó w Kogo sastfpcf» Ojca
'Bift^sgo, bo oa j « s t Mola a^stfpcą, a Btollca jego to Moja s t o ł t :s, a Gi^ patrzsó aa jago osobf, bo śa.i^lotr saparl e l f Mai^ t r s y ,
•ft^y, n j«5doak ueayalłga go ,s-ł@%ą.a^0Ścioła. Ilioraa fcapłaul, s a ł s .».ją s i § , bo ai« «ldsą pfsyklaau dobragt) w^yi^^j h l a r a r c h l l *
a:6-#t, a s j ą wielką
s a s Ł u g f a p o s ł u s s - s ń s t ^ l ^ śleps j w i a r y . 8 a a a © s o b a , która r a s k a a u j e - j a k o . eaic^^lak a o t a b:^^ p o d r ą <?«iaa, alo aiocb aawsao a a j ą a p ^ alfcl
s ł o w a j ''Kto ł e b s ł a e h a , M a t o olueba« & kto s a l a l gardaŁ,
Maą s a r d a l " . c a f s t o dajf s l o l k i a tasaaoścl osobea a t o j ą c y a a a aatj^ y i s a j c b p l o d a s t a ł a c b . % jadasj atroayi aby i c b pycba aia aaoalla,
będą śl^jpo ^i^rnyti
%fe©GO vijtB%&
wiagisa
b o i s s a j a t k l c sasacs,ytj, d o a t o j o o ś c t , t o ' aą tsk j s k R l o b o t y c a a a
rj9
aoża doprowadald" do roablcla t e j głowy
a a d f t o j f ^ ś l i a l o a&aitj głowy, t o prayaajsałoj taka osób3 aota
p o a l s ś ć m%»l9 a ł a a a ś , &® aaala ^ I f wylaoay ao aaolcb ay^roaaayob
p ^ j f ć , isua-1 s l f dłu0» locayć a o a p l t & l u oaycb saagaó, c i dojdala
d o p r a s Ł C B s a l a , ło j ^ a t alcajra, if waayatk© j o s t alcaja, a a l a j
a i i alcaya, oprdca k o c i a a a l a Mało, słaśaala 11 l dojścia d o tago
praokoofiale,
ś»lfto#ó alo polega aa a i o l k i o j aądreócl l roaaaio, alo aa aalaśkodoi i proatoolo* l y ó dsUekiea, ftioao«l«oi«o»
t o j a s t p o t ę g a « o b o c l a l a . Gdy wtdsf uoyały praopojoao «iolk©6clą
doebodsące 3o poamj s a a l i do a r o j o a i a , atady daaaa t a , k l ^ r a
hołdują t y l k o « o b l o j o s t ni tak a l a a i ł s , te cacst© c h c l a ł b y a mós l d d o t g k l o j duaay, t a k j a k poaladaoałaa - da aaataaat który kUr'
saąc Uikla kąsał Mi t^syaló aobSa pokło&» a da Ml aasyatke króloat-«o t a j ai^ais ^Xdi pro os oda Molo, saaaau Boga ałoiyó będalasa"*.
Eapłsa aiach straoźo t l ę bardso t a j aądrośoi* ^iaoh ólapo v9 ^ s z y
s t k o Blarsy, alach s l f aia afosy a a d f i l o s o f l ą i alach alo ssuka
i - ó t a y c h d o g a a t ó a , a l o ałoch Maia kocha dtua^aą dsiooifcą, a B t a a f
s i ę d i s u l o ^ ' tónaioS daioclęcl^m, tsa»»to t a k i kapłaa so^lo t a k
p o s t f p o a a ó aa Maą j a k s d a l o c k l o a . i t o d y Ja s t a j f s l f d l a ais go
d s i a c k l a a 1 joau p o o ł u a a a ^ . , &» 9 Imię Moja 1 prsaao Mola aoźo
cudón dokoayasó d l a jaga a l a r y i p r o s t o t y . Ji^ragof t y l k o u o l i a o i a
i ^ s s c E o ras u o l i o a l s , a kaSd^ - aio sylko k a p ł a a , sla i każda
duasa - adebfdslo Mulo j a k o b y w a i o a o l f swoją, t» c h e o ł a a jaatoa
Begi©s 'iissochaosąojra i a r f k u Mola ^ste assyatko, jodosk e f c ł a a l s a
c i f d o a t a j , jakby wjrpałaiaa « © l f j o j , bo podbiła Borca tlojo a i ­
ł o ś c l ą , a i ł o ś c l ą p r o a t e t y g o ł f b i o j , a gdaia joat p r o s t o t a , aioch
b f d s l o każdy p r s a k o a a a y , t® Buch ^ój ^ a t aaaasa s taką dusaą.
Gdy w y a y ł a ł e a s p c s t o ł ó a as s d o b y c i o dusa po^lodsisłaai **Id4ela
tsdy, a a u c s a j c i a , & c^idm b f d s l s c l © cS3«iió w l o l k i o , csarty ayrauc a ó , c h o r y c h u s d r a w i a ó , u s a r ł y c h irskrsassaó, alfksso cuda csyaló
a i i l i Ja", r l s c s ^ g * ? t o i m p*^wł®4stał«a ? 3© byłaa paaay, że itów l f d o p r o s t o t y 1 l l e s j i s s a m i c h pokorf. f a k aaao X kapłsa.
i « j « d o a s a s r ś t głowy
Gilscbj b j i Eupałnla alesaaay l ale al© asccaący i^altś w sapa-
dl&i wiosce, j a ś l l eajal wssjafeko aa pokar»e 1 po jau ja a łoaa Mo,t«st; pra%-dsl»ya l o l a rybaklaa 1 daję au łaskę, ^a połóa dii£B jsgo' j a s t tak «i,-ii?lki, iia s i a d s i ę r»ąKapiaal ! Prości© csęsto © poeaośeala wiary, proóolo o proat s t f , prości© o clciioió 1 pokorę sarcs 1 alorsolOł *a So&olół Śa.
j&k ja* «aa posladslaloa, to joataa Ja, alstycsala tyjący « ksśdaj
dussy, a prssdo wssystkla # dusaach śłogych, w d\iasacłi ałeaoałfeyeh, # dussach-, któro al^ aa j ą
calu sakladaola kjFÓlaatas ^
teS s i e a l , alo Srólest«a Mo jogo, I ^ l a a t a a dusa, któryoh hasłsa .
j « £ t ti? woawaals, która bardso radują Moja ^ r c s i **]|ajśaiftasa
S^rcs Jesusa, p r s y j d t Cróloat^o fwoje***
•.
"Świętych,
obcowaała*'
Csęeto po»tarsają, to aloraą a świętych obcoaaala, ala jak~
-aadko kepłaa w to wlaray* i l a r a ą ci» o© idą drosł Ml»ją» d r o m li jodaocsouia ao Maą, drogą a l a l k i a j a i ł o ś o i 1 aą praokoasai,
i « &i« j o s t to t y c i o rodsiaaot j s t o l i s i f t a j rodsiay ais koeha
i 2 tą rodsiaą s i ę ula i y j s * I t o aia rcstaio co t o joat śalftych
obcoaaals, t o aioch sobia r o s a a t y ' i csfsto a y ^ l i o tya, ta Ja j o it'€£ OjC9Q«Iiopokalaaa l a ^ a Moja j o s t Satką «ssyatkich« ó a . J Ó s ^
a . c j Opiakua j o s t oplakuasa wsaystkieh, oała f r d j o a Swifta alorosl j . i s l a a tQ jakby jedaa doe, a assysoy ś a i f c i to są posaesag&loi
cŁl5sśo«io rodsiay. Istdoau s l f adaja, to toa doa rodalaay, to
sla bo as23o# t e j o s t gialoś bardao dala ko, a ais alsdsą o
trr^Sg żB to aiabo to katda dussa ludska. J e t a l i p r s y ^ j ą Sala a
• - r s u a i i świętoj, to prayjaują wsaystk© - oałą f r ó j c f ź a l f t ą Saasą,
c&le aiebo Hasso, bo ^ s i a Ja jostoa, taa j o s t alabo. Ssidą dussą
t&s. l i f opla ku j f i t&k £ i f trossesf a aią» jakby jadaa była aa osł e j s i ^ a l . Dajf j a j siabla taaago* d a j f j o j asaystkla ł a s k i , aasy£ ^ l € środ^Kl, aby s i f u&^ifciła i ciągło t y ł a ao Maą i eałya a i a h^m s t a ł o obcowała* J a t l i alo a a obcoaaala s oaobaai, która a i f
k©>£ka, t o a l i o ś ć rodaiaaa osłabia s i f . ilaidaj dussy dałaa Aaioła
& . t r 6 i a , aby a a l ą stolo obco^tał, aby j e j atra«sł« Aaiok S t r d * to
im-mt ssjukechadsay p r a y j a r l e l , b r a t , i po«iaiea byó basdso d r o ^
i.rtotą dla*ksżd® j duaay. Joat
l u d s i , któray aia a y i l ą o saoimloŻEch S t i ó i s c h 1 alo obcują s a l a l , a aia siodsą © tym, ta
OLi są r o s a c s l c l s l B s l Hoj«go głosu, aatchttlaaloa aspiarają Ich i
•£ą. tak. u l a r s i , t& do ostatologo udartserala idh aarca Oal są s a l a l .
I c h prosadsą praod t r o n llój, a j s ś l i są a csyśćoa, to atala
idt cdulsclsają i p e c l s s i s j ą 1 dotąd t m mą, s& pj?Sjpro®adsą ich
scsyssssoojato. do krolsy B s c s f ś o i ® 1 a i l o d c l f któjjoj a i o as końca.
l a ł o kapłsal aó^ią ® Śmiętjdh obeoaaala, diatogo dusso sio
aasją t o g o . l i o o h a ó ^ ł ą l a , tą d s a s a aio odoiiodaąj j s k często
j o s t saidaaalo, to ktoś m a r ł ł j ^ a;lo a r ó o ł . Sdyby p a t r a o l l okiaa wiajjy aa saolcłi tejdroissycb, l gdyby a i o l l to prs«fec?aaalo,
tę auMmm a l o mlo'rmją, tło t y j ą j«k t y ł y dotąd, wtody s l d s l a l l b y
tsh oklsa wiary, gdyś oat#to jskoby s l f oeiarały © a l e b , tsk są
b i l s k i # _ l c b sarou.
Kspłaai aało wbmią o śaiftyob abooaaaiti, bo csfsto a t y a i
ś a i f t j s l ais t y j ą . Mało fty^ sa laą* « kto aio t y j o io MQą» to
alo tyj® 1 a MOją r o d s l s ą . I prsoobodaą a i a k i , a H o t t y s l f o y i '
a i l i o a 6 a dmss jost^ któjEO Mni» m og^la 'aia s a a j ą . - l^spł^^l* k t 6 rsy nim Idą aaaraeaó ^asa poalaai by aodlió a l f a asieróco&lo e^ł o ^ ^ l a t a , «^y a l f s t a ł a jadaa. oaeaar&la i jedsa paators* bo
Jast a&j^ifkssa prapilealo g«.roa MasOt t o , j o B t p . ^ l s a i o I r w i
j a j aa alob* a a a r t o i o i t o j t s w i a a i iaasosa aia r o s a s l a j ą .
Dsloj kapłsa pmiuimn
w kassaiaoii osfsto adsió do luda o'
ś^iętys^ obcosaalu, . p ^ l a i a a aaa tak s i f sjadaoosyó sa Maą, i s
B s s y a t k l ^ ś a l f t y a l , aby mógł ś a l a ł a poniadalaó, t o i;o co a d % i
[email protected] prswdą i ispi^rsy w t o , to.aógłby sa t f praadf t y c i o sifOjo
połoiyś.
M y kgpłaal bfdą wmi a© Maą j ^ a a j ś c t ś l o j sjedaocsoai,
a l a bfdą s l f dslalóy ta są. dassa, która aldsą Maia prsos « i a r f
n ^ w l f t y c i i a alablo 1 «.dmaiacb a o a ^ ó c a olarpiąoyc^. Bacsoj '
dslwid s l f p o » l a a i , io ussysoy aio aidsą togo - a ala »idsą, bo
kapłaai al« t ł ^ a c s ą im, i o tsk ^ s t f i ta|| byó potfiaao. ipostoło*«lo pyta s l f Maiti '*Fsaia, o k ^ a«a Ojoa'*** Odpoaladsiałoa l a t
"Kto Mało « i d a i - a i d s i 1 Ojca, a j a t a l i a i d s i Maia i Ojoa t o
prsoa prymat oałoj f r 6 j o y laaaoj S w i f t a j ałdai assystkoi - cała
aiobo i assystkioh, któray t u są m Maą a alaosaości* Aby l a l o
a l d s l o l i , trsoba Maia koobaÓ, traaba byó oiąsl^ aa Maą s^daocaoa ^ i tyó j a k a r o d s l a l s i edaosió a i f do l & i a ao wasystkis, ^ a a s s i a ó m Maą, prosló i prs$prassaó» t u l l ó a i f do i^ojogo Soroa,
traoba i y ó »o Maą jak s Ojcoa, & al® 4ak s jaką iafesl^ aiooąlągałną, bo j o t o l l st-*-0rsyłsa dussf nm. Obrom i podobieństwo Swojo t o saacsy, ś# dusss to Jj?, to Moja a3bŁoi©» t o Js tający w xm»
a 2.to i y j a m *;aie» tsa ui& aa- I f k u - u a l o g o ula aa. al«acźliisośc i , fibj ais siyss0.l 1 sŁ« s i d a l a l Mało.
- 58-
.
.P.ra«s t o obcB«sai9 m Maą l a o i s l i^witf
a l a 'będaSa t y ­
[email protected] b ę d a i ^ c i s a y ś l o ć , ta ®lai«Ó
c i e ifsss-a © i e ó j e k i c b ś t a j e a a i c ,
w wlscaacści »ą j a k i e ś aaświaty n t a d o s t r s e g s l E S aal oaiągalBA dla
d-oeSj bs t y j ą c c i ą g l e as alną, b f d a l c c i a cbodaió w bya dąglya a l a b i a i b r s a a •»l®csa'"ócl a i a b f d a l a c s y a ś asdswycaajaya 1 bfdaia to
Sylko prmi&cie
j a k b y a pokoju do p o k o j u a t ą fótoleą, to tu jost
psd'3i p ł a c a u l keńcsy s i ę wsaystko* t a a j o s t rsdośd włacaaa, k i e ­
r e j u l e aa k o ń c a .
[email protected] c a f s t o do dusa s a l a a s a y c b esy t o a kaaaalach esy to
a koofasjoBslscb, t t Ja j o stos s a l a l , to alacb a n y s t k l s bóla 1
t r o s k i k l ^ ą aa Borca Hola i jssaoas ras prasaf assystkioh, aby
M^ila a l o l i sa Ojca, a kaplaal aSach ciągło poatarsają ta słaaat
J€Stoa SllloÓcią, to to a^systko eo jost aa sloal to j a s t ebali s , j o s t jakby l o t o a ptaka.
Bmi. t y j c i e t y l k o cb%llą obacsą l dusao poalarsofls piaasy
%assaj> aaucsajcias aloob tu ala roabijają osaiotóst ala i y j ą a
[email protected] a t a o a f o r s o al^bleńskiaj l t a a a l l o ś c i ą l tfakaotą oaokaoiy
t u mB^jscj aa aleb, a b y s l f poląeayó jut a a ^ o l f t l a j s s y a afsloa
&t%ro3or«als^cl»«loosos j , 1 to sssyaoyi któray 1^ pópraadslli,
czj t o jrodaiua e s y aajdroteao l a ©saby - t y j ą s a l a l ta, poaasają
im w# Ksaystkicb l o b aaaiarach i praeaob, straagą i<^ i alalką
s l l o ś c i ą o t a c s a j ą i claasą s l f a c a ł ą f z ó j o ą ^asaą ^alf tą i Jltapok s l s a ą Matką g o j ą , asaystklal ś e l f t y a l 1 bufcaal salelóa 1 arcborulołó® aa i v l o I k l o gody a i i o ó o l , aa doa rodsioay, aa te ssesfóoia
%Uc^m, bo t u S^&t radoóó, gdsla sloóca alo sacbodai i gsisady
mis g s s a ą .
*'wioraf w graacbóa odpusscssaia"
a l o da«al l a s k i srosuaioala, kaski ś a i a t l a ^ ^ a śm.t
l u d z k i roaua by togo aia sbadal. Bó jut a Starym Zakoala,
pcwi^daiałt '*2dt » pokoju, odpusscsoaa aą grsacby tao jo** arcjkapł a a l i doktorowia p y t a l i s i f i **Kla Oa j a s t , aa oO s l f aa, t a asr
mt grsocby odpusscsa"? Graochy olpuścló, t o była dla alob rsaos
s.issbsd£Bał raocs B o s k a .
K i i p l a a l s a j ą praoso Mai© ao© odpusscsoala graacbów. Oal róaalea ale a d a j ą s^ble s p r c ^ y co aa -^-Islką a s j ą ia«tef a r f k u s * o l a ,
aby odpu^scasó g r s t c h y . I l l o u y ó l ą !Ła-w«t o tya, t o sa^ti stą t y a i
sgscrcysaaal,
t j . •'aypfdslciolsisŁ*' sjsstsna. C u l aypfdaają csatana-
s d u s ^ j ossłs&lulft^j ^TZBQhmi 1 c s y n l ą a t a i t l o j dusay aejroakossi i s j i s j gój prsybyt^k,
gisia a © l l s ś c l ą spossy»aa - csyuią jakby-
to tabsmsśiiiliia t o 3©st a l e i i k a a i e ^ o j e , gdalo cała t r ó j c a loso
C a ę s t o k w p ł a a l j s k 1 dusas P y t a j ą s i f t ~ Tak, wyspo^tedałaa
s i ę , &.1© esy S ó g a l p r s s b a c s y l - ? Csy feo j a s t aoiltwo* gd;ył p r a e d
cł«rilą b y i f j a d s ł e c f e i a a ssatrańskła i plslsło aocSłea w sobia, © t a r s a a o r s f ale bo 1 ji5at«3s d z i ^ c k i a s Bo^ ? ^ łisiska je et t o t r a d -
ao do u»laraaala. j^la wlsrac^a m grsocbón odpaaaeaaaio. Bo u Maia
aio n& a l e alapodobaap». Ja aogę oały świat aalaacayO l 8t«orayó
go aa aowo. l i o cbcę, aby był graacb, gdyt graocbaa a l f braydsf.
Ala ^ ó l l kto f^mszjt
a aałaoacsa kapłaa* aloeb alarzy,
cboó­
by gyaoofey jogo były jak kamaaya, bfdą jak óaiag aybioloao.
H koBfaajoaałaob alsch duimo«t o prsaaaśaia lAcrupalataTa objft6ai«)ją tą alalką łaakf, jaką dajf> ta olpaatcaaa grsoctky. C£f tt?
dussa praygafblotto grsocbaal aaolal afcaą s l f , 1 Sealaat raucló
t o jsraao graoeboao, s alłoóolą prsyjąó prsebaosaala ioj«> ta c i ą ­
gło krfcą o l f kała alobla saraująo csaa aad pyta&iaalt '*eay mm"
s r s o d s y pnsobaoaoaB 7 CSy jaataa « łaaoo Boia j , c»y dostsfet « i t
do » a c s f ś l l « c ś c l wlocaatj ? Cay bfdf potfploay, cay dobrao «yaaar
Im
^ r s o c b y , esy i s ł < ^ a ł # a 7
tJ dusa pj^ostydi, gołfblck, togo ula aa 1 ale powlaao byó.
łJostea Bogiaa 1 Królaa. [email protected]śll pjraabacaas, to praabacaaa po króla^feku. Si® aó-«lf algdy do duaay, i e ^ j a ś l l jutjro agraoaayó albo aa
c h t l l k i l k a , to c i f aalaacaf i potfplf"** ^ y kiady takla ałeao
k t o ałysa®ł od® l a l e t cay Ojcioe dalaoku aośa tak poaledaioó ?
Ojclac praobaosa, t a ^ i a , i « to dalocko upadaiop bo aaa ułoaaośó
j o g o - i a& c b a i l f prayjdaio proaló o mm pjrsabaoaaaio. f o j o s t
r o l a o j o a ai^iaskia^ 1 a a t k i s i t a s k l o j . A eayt ayóllolo, śo j o s [email protected] £ o r s s y m aloai^lcJa rodalcóa t i l ł o s i a r d s i a Mo^ jast basgrau i c E a e . Bi®oh « m y a ł a c f e aassyolł utkał t o ałeaoi bosKraalesaa i
,
Młłoaiordaia cbcf, a ula o f i a r y , jak ju4 tyła rasy powtarsał o a . i i a r s c l o w Miło sio rdaia Moja, alarsois « graaoJ^a odpusscsos l o . PriEobacBiijcle i bądścio wyroaualsll d l a dusa. Jflo k i a r u j o i e
d u s s a ® ! rÓBgą, jO-o k U r a j c i a a i l o ś c i ą , cay j a s t « ś c i o prsałoioal
cay s t o i e U s aa Bajayisaycb gsdi^óolacb, osy -jostośolo Bajaaisjasya i , p r a a b ^ c s f al# po^laeio byó j&dąaiiowa, bosssglfdas. Kto prsobat a u s^a as j u t gri>sex;y ai^oja pr&^bacsooe. I^ta praabacaa, taa
s i t b f d s i a ^ d a o a j . l%ati^.jcio aaasao aa ts ałoaa Mą jot " ^ a ś l l
a a i s c o ś Frs^scisi' b r s t u t s e a u , s ^.rsj^uoslss dar do e ł t a m a f po-
ioiic^,^ Qię a.ajpi-9r«s s braUes
a wtedy p r ś y j d ś do ^alo
t
dar t s ó j " .
Hądście t ^ l a l , s b j ś c l o w l d s i e i l zaiicssa u s l o b i o b o l k f w o- JŁu, R nie i d ś b ł o i 2 ' b l l i a l o g o swogo. wt^dj* b f d ę a ó g ł waa a a s y » a ó
s y o s j i i l i e l a l , wtody b f d f a ó g l s l f s s c s y o i ó « a a l 1 aówló; **0to są
d s i o c i Mo4«, « k t ó r y c h a l « aass adrady*^.
UŁt
i s i f t ą H a g d a l s a f kocbal,«a bardao 1 p.raabassyłoa i a d [email protected] g r s a c h y , bo %[email protected] umiłowała. KTte p r a n i a * b ; ^ au ssaystko
p r s ^ b a a a y i , t e a a l a c b wiał ca a i ł u j o . Jaatoa Miłoóolą* a ay j o a t o ś c l o d r u g l a l **Ja - a l t o r OLrtstus**. Praga** byśolo aa asayatdtla
b y l i Muą, &la a a j w l f o e j p r a g u f , sbyśclo s l f e t e l l alłoóolą* Ba
k t o kocłia, ^ a aioray m assystko. Fraobseasjolat odpusaeaajolo
Si^^achy, b ą d ś c l o rosrautal a alłoóoi* bo Ja joataa Boglsa Hiłeóoi.
» & u s C a r i t a s ©st^
**Cl&ł^ aaart^rycbs stasia**
Wisracl© «•« asaacbaoc Moją, i # ^ s t a a T&mn ś a l o r o i i Fas^a
£aart^'yełm s t a s i a . S o g f s a l s a osy 1 s t a o r a y ó .
K o s j ^ u i a j c i e i M o a i * i o j o s t s l o c s a o ś ó , i o dusaa j e s t a l o śai®[email protected]ł,a8,
p o ł ą c z y s i f a c l a i ^ a , t& i y ó b f d a l o w l o c a a l s * C a f ­
s t o dussa a l e r o z u a l o j ą t e ^ . Mi& a o g ą s o b i a t « ^ a y ^ r a a i ó , i a
aupołae s u l s a c a o u i o *
a po t j ® aa byó j a k ^ y a0*a odrodsoaia.
C l s ł a t o , k t ó r o a l s s c a o j ą , oss p r s o c h e d s ą rówaloź jakoby oc s y s a c a o a i o /w gEobse^a/, t o wssolka a s t o r l a aasl" s a l k a ą ó , o o a y i c i ó s i f , gdyż . ś u l o r ó to a a r o d s l a y aa śyaot aiaosay. I^ssa praosEa«ssua [email protected] » a l a r f 8 « o j « j ś w i f t o ś c l , aaogo lidoakoa^loala aa
slBjses, k t ó r o jfoble a a s ł u ś y ł a . luss®., k t ó r o 4yły e l ą g l a i j a d a o caos^ £a Maą i © c a y s s c s o o a - j e ó l l alały ssioja aalaeiałoóoi p r s a s c a y ó c l o c o t r s y a a j ą c i a ł a potoa j s k e b y aa^islbloas, c i a ł a ,
którycb
b f d s i a c l f t a r u graocbu t o joet to j a s t a r i i ,
b y ł a powodta e i ą g i y c b I c b upadków !
Priow^ataio p r i t a e l o r p i o a i a i prsoa. aj#daoosoałat s l f
która
a Ko-
s u u l l Św. s c l a ł e a Mola j u i t u &a s l ^ i s t s j ą s l f cafśc-low© j a k b y
prssBrocas, abya fel«dyś, §3y p r a y j d ą do S a l ® , BÓgł posnaó » a i c b cdl>icis M o j e , taa. roz«8aaó « aicb O l a b i e w ciola uwlolbloayo.
C i a ł a t o b f d ą u i s i o l b i o c o i c i a ł a to bfdą saiyaały aaaslkiob rar
d # ś e l f r ó j c y d w i f t o j , gdyś były p r a y b y t k a a j l e a ł a j f!rójcy Sassaj
ytfłlftiia
t u m s i e a l . Więc s c i s i e a p«%tuaa s l f ofecb&dsló k a ż ­
da d u s s s Jak s aacisysiea p c ś s l ę c c a y e , t s n . - j u k s k l s i l c h e a I e b
a a t i s t r s u c j ą , w któr«?jl Ja prasbysfes j g k o .Sóg S u c b s r y s t y c a a y .
J i s ś l l k t o , t o k ś p l s a po-^sfiaiea b y ć Moją B o a s t r a a c j ą . i i o l a t a b©raskul\2a, Mola k l ^ l l c b e a , gdsia a t s l a ,p,rsos E o a u a l f Św. a i a s s ksa » a l a .
"'"'^
'
P o « l a a l k a p k a a i c s f o t o g ł o s i ć l u d o t i l aa k a s a a l a c b , j a k aa j ą
w i e l k ą godaośdlą ©tacasd swojo c i a ł o , * k t ó r y a alasskaa. aby
u l a p l ^ l ś gprsocboa, g d y i p r s o s spr^aooasala u»QM'sń k o ś e l a l a y c b
c s ^ u i ą 11 s l o l k ą salowagf j s k e Bogu. Obooala ś a i a t uasśa c l a l o
aa p r a e d a i o t a ż y a a a l a 1 boaosaśol Hój p r s y b j t s k , J o ś l l ktoś p r o f s a u ^ aacayula kośololie* óbedby j o asaat ayrsuoll a t a b s r a a k u l r ^ ,
a a l s j i s ą H I s r s y i d f c s y a i » u l i ^ y oddają s l f srsaoboa o i o l a s a y s ,
w y r s u e a j ą c Maia s# s s r c a swogo, a o d d a j ą c saoja oialo j a k o a a r a f dsl® s s & t a o o w l , k t ó j y i g r a s a l a a o d l u f oao j a j a o l l . c s y a l M l .ok r o p a ą k r s y s d f , gdiyS dapoao M a i a , a w y a y t a s a M a i ^ aroga p l a k l o l o a ^ o .
Blmtii
• * f l e r s f w c i a ł ® s a a r t a y c k s a t s a i a * * powlaao byó d l a d u ­
s s y w l a l k ą r a d o ś c i ą , & s w ł a s s c a a d l a k s p l a s j ó a . P a a l a a y alf dussa
e l a a s y ó s e l a ł « a a a r t a y t ó i s s t s a i s , a s s l a s s c a a k a p l s a l l dusa© c l s r p l ą c s - . C s f s t o fc^łsa aa * i a ł k l © p r a g a l o a i e d u s s p a s t a r s t w a . G b c l a ł b y M l pjrayapersyó a l a l o c b a a i y p r s a s a«Oją a p o s t o l e k ą d s l a k a l i ^ i ó .
A t u j o s t cborobą s ł o ś o a y l a l e a i s a o ś o dslałaó - saladwlo o d p r a s l . M s z f ś w l f t ą , oała i y c l o joga j o s t jodaya afeaaźataaa. Ssplaa
a t s k l a o l s r p ł s a i u - l l a a o dusao - p o a i a a l aloó t f w i e l k ą r a d o ś ó ,
« p o d d s a l u s l f @oll l o j a j , i o prc»ssdSf @s t ą d r o g ą o f l a r a ą boa
arldocaaycb ayaików s a o ^ j p r a o y . Mech bfdalo i m o s f ś l l a y 1 poway,
i s J o s t s ® s a l a g o s s d o a o l o a y , bo p r a g a f t sby o i a l o jogo s t a ł o s l f
j u £ t u a^ a i a a i p r s o a c l a r p l o a l o t a k a y s u b t « l B l o a o » o l a ł o j a k b y
miatr©la#j u s l a l b i O E ^ , «tby boa wsa^lklcłŁ o c s y s s o a a ń csyśócoisycb
r s u c l ó s i f a o g ł o m p f s o p s ś ó c a ł o j ^fó j c y & w i f t a j i s s a l e s s k s ó
m S©rcu J « j p r a « a o a ł ą ^łacSROŚó.
l i # c b k a p ł a a i feo c a f s t o aówlą d u s s ^ c l o r j j l ą c j f a , a s * ł a s a - •
esa aa k a s a a l a c i i t ł u a a c s ą l a , j s k ą w a r t o ś ó aa c i o r p i s a l e * źa k a ż ­
da duasa o f i a r a a doitoauj® a o i a l o swola t o , csago Mfc© l i o j o j o l s
d o s t a s s , Dusss c i e r p i ą c a odkupuj ś w i a t raisa s o J i a ą dalaj prasa
c l a r p l a u l O t dłist«go ^ « l t l k ą b f d s i a o l a ł a r a a o ś ó a s a s r t w y c b w a t a u l u amola.
;
a u a ł y s a e ł s i a e ł c « a a l o d o t y c s ą e a ś c i ś i s togo feeaatu, i a a
cla* 111 2S©rt^ych,»st8ala c i a ł aasaych as S ą d s l a O s t a t a e a o y a ,
c i s b f d s i a w y j a w i s u i o aa.ssycb, grsachów *s>bac ealago ś w i a t a ,
g l e kfi^da diisiia aaa ar-ozsai* ias co s s s ł u ż y i a p r ^ s grsacby
a s o j a , a co otrz^^auja s M i ł o c i a r d s i a B o i a g o . Sa ' w i o l k l Bóg
j e s t w Młiosi«»Malu S w o l a , w praabacaa u i u , aby a l a l aaasbycisaó duss« i^s^ o c s y s s c s c a s , 1 gdy raa p r z o b s c a y l , praobacaył
po króle«afe.t2, p r a e b a c a y ł po B o i a s a , aio jak lodalo, któray
p r j ^ b s c a p j ą , s p ó ż a i o j w l o y w s p o a i a a j ą . Sąd taa bfdalo l o l a a
blysksv»lcy« Pytaa a l f Joau^ga, cay a o ^ o t ^ aaplsaó, gdyi
p i s a f w a » i ; i a 0 i 8 . O t r a y a u j ę odpewiodś« "Moiaaa 'to a s p l s a ó ,
al€P t o ssaystko j a s t w y ł ą c a a l o d l a kopisoóa". 2roaiailalaa,
ź s a l a a o i a a t o g o aówló ksi^doffia, t y l k o do o ^ b dobmo roaarj ą c y c b j^ycie w o w a f t r a m , aby a l e tolsrowaao grsacba/.
d ą s d s l s s y : - Ja, j a k o l ó g , który j^stea sacafóllay Barn a Sobla
i s c a ł e j T r ó j c y S^saoj ^ I f t o j , c i a s s f s l f aa c i a ł saartaycbastaB i a , 4« duos© o i k a p i e o e J-Crwią Moją s a a g a j ą c o s i f c i ą g ł o a clałoa
^5s9ia 1 i s a l c s ą e e o t o , eby a a l o ź e ó d« chorąg»l M o j o j , któro a c i ^ s t s i c z y ł y « c i ą g ł e j Sfco i c i o r p Ł e u i a c b a i o e ą c k r a y i clorpioA i
i j t i i a c s ś i aa a i s a l t s k j a k Ja c l a r p i a ż ® a - sasrtwycbaataJŁą i bfdą
s i a ł y s«i«lfeid u c a o a t a l c t i s o i j a s a c s © s p a c j s l a ą dodatkową jra^dośó
% sa Hi'twyobsstobiła s a o i a aa Kłiirtwycbwstaal* l l o j o .
radoóó a i o l ką p r s o c b o J a i i a Moja Matka HlopokblBaa p r s y aaartaycbwstaaia Mo­
l a , k s ó r o j . a a s y s t k i o c l o r p i e a i a adsw&iy s l f a l c a j a , gdy a i d s i a ł a
iiials sacrtwycb-s s t a ł a go 1 j s k o t r y i i a f stora aad plakłaa i saats&oa.
r - r u ^ r a d o ś ć w l a l k ą a l a ł a p r a y r i i o i a aalobowsifeis> glyś a eiałoa
i s dusaą wasala do a l o b s 1
o l a ł o J o j a l a alocło iadooau sopaac l u , gdyż a l a p o t r z ^ b o w s ł o źadBogo o c s y s a c s e a l a * Slseb kapłeai a ó \i;tą c s f s t o O »alabe«slfclu
ffłopokalaaoj
M a t k i Mojaj sacbfeająo
dusse, s b j ci;&łs ow© a c s y a i i y a l o s k a a l t o l a ^ l r aby a l a ł y acaastnlcfra-o m J o j •»alaboa-slfclu i źoby a r ó ł a ń o s a rosesśaao' tajoaalca
o ssnrtr*»ycb2$©e?iaia noin i w a i o b o i s s i f c i u M a t k i Mojoj f i e p o k a i s o o j
s l e l k a a i ł o ś c l ą 1 felsxą, @Sji I© t s j e a a l c a t ą Saa bardao d r o g l o .
i i i c c b kspla:n.l c s ę s t o aó-A-lą 1 p o a a a ś n j ą » i « l k ą s w i r f w aaart«^cb-^etssi« c i a ł i Moja a a © r t - ^ j c h w s t a c i e . Msł© kapłaai o tya a ó sią 1
dU33 j ® s t , k t ó r e a i s ^ l u r s ą m ź y c l o posagrobo-isa, adaJs i a ffiif, Se ^ s s y s t k o e l f s^kończj ra2<32 aa ś a i s r c l ą * S c a l w ciawli i clLsjpploó i O f i a r swoich p o ł ą c a o a j c h a p r a c ą a p o s t o l s k ą t aiocb
ciągi© a a j ą &«? n y d l ł , &e cssiz^sfckle c l e r p i a a i s e l f akańczą, a a a s fe'^pi j-edaa issŁaikri r&Aeśó i S a p i o t a «» sa a r t ^ y c h u s t a a l a .
Sapiasl
fcjyehsstaai^,
\ ! l £ l ' 3 c l nstjukochańSE© ' l o j s , w i o r ^ c i « w c i a ł a
alajgia
s^rca l a k r s y d l s e^rlc, s i o bądści©
sserr
pray-
ale wiąie, ala sklarujcio ^ar^k swój
e r l l m ®sr©k Mój 1 aa ski*iydlseii i3faaócl 1 a l l e ś o l ^©j«tj lsóclo»
aajflrujeia lot;® a blyaka«ioy co ras wjie j w ó«l$toóó a»oją» a śyó
bęlalaelg a^- c i ą g l j a saartisych«ataalu, ©iyó "^aa j a s t 2asrfc«ycbwBtrsal© 1 Żywot %
aien^i,
sil^ala n i s c h
-HBB
**ilsrsę
a
żywot
alacssy"
Co to j # s t iy«ot. ^ y i o t to j o s t t y c i e , a Jaa j o a t i y s l o s ,
tyjący, który alo m l a r s . Saióa dasaa j o s t r ó s a l s i i y o l s a , tya
dragla Ja, bo pocbodal ta Maloi j a s t róaalai i y j ą o a 1 ale ualora.
l i o r s c i o w i y p o t ^lacsi^« a śyelo alaosaa* i l a r a o l o a t»», śo assystko s l f skoócsyt i s »ssystko alagaio saissesaaiu, sio Jsa j o s t
alssalsscsalay# 'laidy kspl&a ^peaiaioa, aooao w to alorsyó, i o Ja
« aia ś y j f i pFsas ala go p r a ^ f iyó aa assyatkieb dusaach jaau
poisŁaraoByciu Frsgaf tak i y ó w kaidya kapłaaia t a kaida j dusay '
jak i y l o a a i l a r y i .
^rsos l a r y j f fiapokalaaą Matkf Moją obef śyć d a l a j i pragaf,
aby kaidy ksplaa, który dąiy da a l a l k i a j Óaiftoóoi i y ł iyoiaa Mo­
l a prsas i y c l a Blopokalaas j M a t k i . J o ś l l kaplstt akryja s l f « SorCU Siepokslsosj Mojoj Uatki tak js^k Ja akryłaa e l f a c b a i l i pocsf­
c l a s i f a l i a j t sby staó s l f legloa-Oalealakiaa, aiaob o assystko
bfdslo spokojay. i l o o l i csfot^ asysa Malat *Ja»u i y j ą e y w Maryi
p r s ^ ą d i a i y j a asa"*. l i o c b staalo a i f ślapys aisaoalfclaa, o
a i o s l f ais trosacay, bo ^ ś l i bfdsia ukryty a Joj Borcu Oaa a aaa
pro«adaló go bfdslo aa aajayissa asęsyty doakoaalośol* Ha alalo
prac aio b ^ a i a kąkolu, alo slsaia i orka jogo wysiłków apo­
s t o ł sklcb oyda ploa stokrotay, i a i » o bfdsis o b r i t s * a cbwała Moja
roaaąó bfdsia* iyó bfdai©, cbasła Moja ais bfdsia uaisraó.
i i o r s e i o w to nosystko co aówlf. i^iarscia» Śoa j s s t Syciea,
wioracio, i a ś y j f m aas» ^siaracidt i a dussa mia ualora tak jak Ja
ulo m i o r & s , «lorsclo a i y s o t aiaosuy, a iyoio alacsaa.
:Saata£^%cia s l f aad t j a słoaaa ''aiaosais''. eokolwlok c a ^ r
c i s , c s ^ c i ^ s tą a^śląf.ia j s s t aiocsaośó. Skoro . s l f obt^iaioio,
ulscb plarwaza waasa a^śl b f d s i a , io aacio Ojca aa Maia, który •
j e s t wiocss^y,
's33;jstko co j a s t m s i a a l uL»sa s a l » o » » a l u , asr
a a r c t u * H t e prsy.aąaujcl® s l f do s l a a l , sl« prsyaiąsujcio s l f do
t ^ c i a docscsoego, ba i y c i i s as t a j s i o a i js^t c b « i l ą , \aaioj a ł i
ctmiląt to s l f końcay. Bkoźcaą a l f ciarploula» skoócsą s i f tytuły.
»
ssońcsy s i f a s t ^ r i a l i s B , dobrobyt 1 afiisa e l f o k ^ c i y . • i f y i l » a Bza alach, s&^ssa bfdaio skl©r®«rEBa ^ życlo wlacaao.
Uió^cis eeblc śycŁ© tak, sbya w kaidoj c b a l l l , o każdaj go- .
d s i a i s sógi «as ssaolad,., isbjicic pray«xli do Mała i A B s j g o r f t ss;ya sioia pragalsai^a Jost t o , sbyśclo gly prayjdf po was, aia by­
l i •» ś a i o r c l , alo ftyłl. to sascay* sby dussa ttaoaa i y ł a iyoiaa
M o i ^ . Bo kto i y j e «o Maia, toa alo m l o r a . J o i l l bfdsloolo td£
tyd, to dusso «a£so Kablojrf m o b j f c l a Moje 1 »aalo»6'S«a prkad
troa Ojca logo 1 powlosi **Ojcio Hój, oto eą oyaoala Sorca Maga*
oto są d s l o c l , która i y ł y i y o l s a Maia". Saidą aaasą o f l a r f t k s i d y
wasu ^yalłek ayas^rodsf tysiąckxoó, 1 alo prsyebadiois sasl, sio
pr-^ycJiodicle S' c a ł ; ^ orosakloa da^s iyj^eycbi sby isdaa dussa alo
a u a i s ł s byó potfploaa, sby isdaa dussa alo była a esyśÓ<m« aby
a i d ausiała tsa a aleblo srsueló skorupy óalorol i oisrplsÓ d l a t a ­
go, t& aełe Była d l a Halo, ala csf ato była « latassu, osfsto by~
ł a w safiarelu, i o aualałaa |ą sskraoasaóf aby i y ł a aa Maia.
Kapł&al, syaoaio H o l , I d i c i a na praobój, ala awaiajola aa
Ole, chocisi ^topy asaao bfdą akraaaloos, eboolai bfdalo ols auslo
11 ióó drosą dolgoty, którą Ja saadłoa, alo sraiajeia s l f « Krew
Moja bfdslo aaa poasgaó 1 asaocai vas. Kąpola s l f a K r a l Sojej
1 kąpcie dussa aaa poaiorsoao. Kroa Moja edradsa, Xraa Mo j a daja
i y s l o , I r o a Moja a y b l a l l ass, i a saaty dasay aasaaj bfdą jslt
ś n i s g biało jąoe, takla jakla Ja a l a ł e a , gdy astfpoaałaa do alsba,
l %y « gaatseh tycb róauloi aotąpclo co domu Ojca l^gOf e l i i *
lasti^a Ma^ aia aa koóoa. Bfdf s i f chlubił aaal jako aóds, iaócla
wslcajil
m Maą o dusa©, eby i y ł y 1 ala były aaarłot a aatoulsGis m cal©j f r ó j c y S&saoj .^wlftej l óplowaó bfdaioclo plośń
laliości, pl«iń iyjących wo aula, 1 bfdsiaay i y l l jsk jada© 1 aio
Qa8 alo roałącay, bo alłośó wlfksza j a a t jak ^ l a r ó , bo kto
kccbs, taa uls ualora, alo i y j o wa l a l * - i y ^ »• Mało i i y j a Maą,
ptmz® Maia « drugich l iyó bf>ialo po tKiecsoa oaasy, bo iy»o%
j©st siecauy, a wy wleracle w toa iywot alocaoy*
^ •
Aa o a
'
Asen - to saacay, uiocb. s i f tak ataala.
£4 l i p c a 195^
To
a
ss
s:
.
' • ' .
•y ^
/rra pocsątfeu pcmledsiał Paa . j « s u s , ia •*feaa kapłaa, który
będsls b8 a l o i » a pł^ai, aoia pytaó sle o wielo, a bfdą au
2-os^ląs0t^ tajesaico dogaatycaa®, któryob k s i ę g i aa aio • ob­
jawią 1 b f i a l a wtajoaalcsooy » tsjsaaiea Moja**/
Ssląds p y t s s i ę , Jsk aalośy właścl»l« roaaaloś sJLo«a '*0 c o ^ o l ^ l e k prosló bfdstacio Ojca Mogo w I a i f Mojo, da asa"*- Prsocl©*
Ł I O %B^sm Psa Jeaus daio atiso wiary 1 alao gorącoj i ufa»4 p i » ó b;^ « I s l f Jtssusa,
Cdpo^iedśj
iri« dałea la t o j ł a s k i o którą p r o s i l i , bo byłaby a ł ą d l a i d i
dusa, a l a daioa i łssM'f ukrytą d l a dusa ioh poiytaosaą. i t a j
cbwiłi aia w l d a i ^ l i t a j ła^kl, sle ksódy pr«B»la praokonał s i f ,
i o alcr&a t o , o eo p r o s i l i gwałto»alo, ayasioby l a to aa s ł a .
Pot®a prsekoaall s l f , i s to © co tak &stsrcay«ls p r o s i l i , a ale
o t r s y a a l i to było aa4»lfkssą łaską, i« Icb obroaiłoa
tego, co'
alo było d l a aicb. poiytaoaso. ^ l ^ y aodlitaa prossą^go ale idalo
aa aerooo I l e dm łaski t o j , d a j f łsskf loaą i a , a csfsto d a j f .
łaski laaya prsoa ieb a o d l i t a f . Ci l o a i a l f c o j potraobowalt łaSki
w dauaj c b » l l i 1 csf stb s o d l i t a a irrossącsgo o ł a s k i d l a sisble
praoalsaloaą j o s t assot as cała krajo, as wialką l l c s b f dusa i otrsyaują łaski praawsiais d l a saroicb dusa. Baaso ieb byłyby s g i a f ly» Bij^J uio oatarcsywa aodlłtiia t o f o , co p r o s i ł d l a .sioblo i o f i a r a a t«®3, i© ala o t r a ^ a a l . 0dsa«41 odo- ^aia aaaaucoay, nie wisdaąo o tya,
powiaioa s l f barda© cłosayó, i e e t s ł s i f csfato
ac^półodkuplcitlos. Modlitwa jsgo słącsoaa a Irwlą ł Mfką Moją by­
ła wybssrlci^dlką dUssa a plokła 1 %-yddbyoająoo a pssacsfkl oaatańsk i # j dusao tfiklo, któro aa a i a a i wlało r«ioioi S i prsyaoaaą, a potoa w islecaooóci ipiswaó Ml bfdą pioió ebwały M o j a j . Bisaa t a /proasącs/ prsyaałfi do Maia po pociacbf, prsysała Mulo prosló o
cblob codaleaay, s Js dalea j a j cbłoa iyw©ta» ala t y l k o j o j sla
i tya, któray b y l i giodal, afdsal, odarai i pifkaoóei, a łacbaaasc^. Ja I c h prsyodslałsa a ł a s k f . Ja l a dałaa cblob śysote, nakaralłoa lob &©bą 1 toa prosaący al« wlodsąo © tym, jek wlolką
łaskf oda i a l o otrayaa^, j o s t eafsto sautay. Alo aloh ciessy e l f
tya, i s §dy pra^^sla Im do Mulo, alo p r a j j d a i s ' s a a , alo prayjdsie
s c s l y a l bufouai du«a, któro sawdaifcaoó bfdą jogo aodlltwlo i ó f l o r a o sscsfóci© w l ^ k u l s t e s . Odyby kaidy proaaący o tya wl«d3lai,
j & k a poSfga J5)ist w S0dllt;»is 1 cO saacay fflodlltwa, a&dliłby s i ę
b©suat©Łni#, be® ' » s g l f d u aa- t o , my ©trajaa, esy alo otra^^aa t e j
i r s K l , o k t & r ą prost. A t j a bar-dal© j , j s f i o l l proal w l a l f M o j o .
: K . prosi <4 i a i f ;4oJ9 d l a t l e b l s , e al® »is o tjn,
&B l a l f j a
Ł r p l s u j f s sf«rc8cłł Inajcb 1 Ja pzzea taką dusaf, i y j ą o w a l a j t
ż y J t v¥ I n n y c b , bo kto jost asplsaay w i a r c t i Mola, a Ja aaplsaay
s £ar<:;u Jogo, taa j « s t żyełea Mola, bo Js żyjf w ala, a oa źyjo
Hie tylko ta duaaa spraseia,
ż y j f w druglcb dusaacb, ala
c s f s t o ao.llltwy t« j dutay praociiodaą aa dusao saojiycb i oaa a y
b s : s l s dusao a csyśóca. Jost b l o l l d i e a , ktdre wybiela aajokzopalejss® b r u d y w jaśaiejąoą plfkaośó. Ca jo Mi jakoby cbustf św.lsroalkl,
Js a o ^ S%oją tsajrs o^lblĆ aa aleb ./aa tyeb dussaeb/. lossy t o j
prosaącdj d s j f Obllcsa SufOjo a praoa Oblloao l o j o bfdąa i a o i abawisni.
raa s ł y s s f głosi/ , '
^
mhrz-Qf i o toa kspłaa pytał s i f o to 1 aloob ^ a tokat głoasą
dussoa w kot^wajoaałactb. a daa l a światła, śo sokolwlok alo bfdą
aoglł sypowlodslaś. Ja bfdf aówU Ba alo^.
Rrsgaf bardao, sby
Mo^ 1 l a l f Mojoj ł a t k i było bardso
T^zcmmmishn.i&m. /taras słyssfs/ I l o c b w^aawiają toa ałowas
* l l a d i bfdats uarlolblos© l a l f Jssusa i Maryi Hiopoksiaaoj**. Iliacb
Haś iół potwloi^si i asda odpust* Stokolalok bfdsis wyaaaiał te
slo«0 otj^ysa wislo łaek a fseaagólalo w olobospieciM»óstaio śyoia
1 w godslałs ś a ł « r c l . Odpust pe«laiaa byó au]^łay. Bardso waśM
m g^dsial© ś a l a r c l .
•
/la pocaątku słyssałaa, io św.foaa a a Akwlan pawle t u a l a l a
.rsecs^ tstjeaayob/'*
A alach s l f kapłaai i dusao ais da .aią, io świfoi prsasawia-*
bo t o j o s t **Ś«ifty<^ obcoaaala'*. Cbcaay praaaawisó 1 abllśyó
Blf do was. Skalda dussa śyjąca w aisbio /tsa. śo tsa ale uaisrają
- t^ją/ w i a wlfkes&j świftoścl była t u aa s l o a l * w l a alfkasya
ajodaocaouiu s całą Trójcą igalftą Oa s l o a l , w tya «ifkss]fli sjed^ c s o a l a j d s t t u » frójcy l?sssaj. Praoa Pryaaat o s ł o j frójcy Saas.€j, Basaej śwlft<?óci Haaaogo Bóstwa, stsjo s i f odswlaraisdlsalsB
E&szjm i praoa aieiorcisdio Hasso aa t^a dar ucssstalctws lesssgo,
&e
ulai^lsó Hasaycb t s j e a B l c laaya, w stopalu tya w jakla poCrąteas j o a t prs«a dogfeoaałośó swe ją /praca ła^-kf Boią/. t i a » i f ksEej była t u łss<^ as złe a l t i-aiftości, vo eu aa alssŁ j « s t da­
t ą ^ i f o e j ś « l f t y c b praea s i t ł i t l a sjedaocaeałs Sassa a l i l l w alobis/
s i a l u śwtttyc-b. « a l e b i e . '
/Podcsss obiadu Sios«tra a ł j s s y
:.'
;
•
gleat/
ł l f i i w l ę c s j c i e s s ę s i ę s t y c i i d u s a , któro a y b i o l i ł y s i ę a Srsi-
l i o j e j , ho to są d z i a d , , któjra BEjaiięoaj koaatowaly Mai« i Erea
Mc j a ui/5 b y i a » y l a a a aa dsrao.
. •
^taoiai
1 j s t l ^ i^aaozeuiu u a l o a y j r o a u a l o ó , £o Faa' Joaus pr&j o a t a t u l o j
ał#ea«rsy praslstocsyl Słabła a eblsb
Odpowiedzi'
S l a sayałóa j a s t obłsb 1 ala©, ala to j e s t tylko poataó, to Jasb$a Ja iy»y i abeoa^. foa» któiy p r s y j A j e S s l s , a l d s i tylko
cblob 1 wlso, ts&*,i« oa spoiyaa t y l k o jakoby tą poataó, a w raacay^istoóci p r s y ^ t t ^ Mała.
Pjrtoala*
jllo gdy aóalay^ t& psa Jesus prsalsteoaył
1 alao, sówlay
to a śclal^ta saaoseaiu« j f a t ^ a s t ^ i^y aósiayi i a ?aa Joaus prsamlaulł O i a b i a » cblob 1 lilao, aio aoieay poaiedslaó a saaoaoala
ś c l s ł j - s , feo Pau Joaus ui& prseaioala s l f a ^ ł a b .
Odpowlodśł
• •/
t o po«i©da, i s pjrsyjąlaa postsó chłsba i wlua.
BsaioPftź r a a Jesus pow-łodsial, ieby s l f pytaó o wiole, s t a ­
w i m y pytaaloJ
Dlacsogo l ó g dopusaeaa do o l e r p l s a i a d s l a o l aałeókie 7
Gloot
,
...'
A rseś alewiaiątek ?
fytaaiei
Loca dlacscgo Bóg dopuicU do rseai alswiaiąbak T
GloS}
C s f s t o aaieci ciorplą sa grascby ojców, i dlaeaoge oiarpią 7
Bo c i s t a r e ! eafsto ais p r a y j f l l b y ^ga cierpię aia, t y l k o by blur-
i a l l i 1 wlfkssą k & r f Ś e l ą ^ l b y aa siebie. Oierpie&ia dsiecl« to
o f i a r a c a l o p a l a a , sio wielką cbwałf prsyapei oalej frójoy Isssej*
J e s t t o a a j p r a e l a i d j s a a woń kadsidei* jaka woaleÓ aoie -prittd O b l i casa Mmzjn 1 cal;^'m uiobea. Jui « Stsrya Zskoale jako syabol sab i j a l t bsreaka, k t ó r y oaaacss a l e w l s ^ ó , j a k o ssdoióuoayaleaie
as gfEOciiy. O f i a r a auai byó aaweaa dspałaloaa jako aadoóóucsyaloa i e . Ja tak saao c Ł ^ r p t a i a a j g k o dalaelf bardao w i o l o , s'aóslb:;^
c i e r p i e ć t j i k o aa krsyśtu, a caiy csaa ale olerpieó* J ^ c i e r p i ą - .
l i s c-1 SGsggo s c l s l e a l a , bo b y ł a a okup«s d l a całego i a l a t a * Cter7 l a £ - 3 ; i aa
s r s a c b p i s i - a o r o d a y , t s a * aa »łay ojcóa. dej-plaźea aa
1 w s s y s t k l e , które popałs^loiie b j ł y do csasu w c l a i a a l s / ' . C i e r p l a ł o a aa g r s o c b y obocBd .1
p r s y s a ł o 1 t r « a 4 ą c « d o t ą d 1 a i do s k o ź c z s a l a ś « l a t a jako ciągła
c s l o p s i s i a o f i a r a . A t a b y ł a a E o g l o a , a s«r3S«a Csłoarloi^lea boa
^ s « c l i a , t j s p r s y j f S i i U j s s a b y ł a © r i a r a O j c u Mojeau, bo była t o
c-ri&ra ' a i e w l u a a . f a k s ^ o 1 d s l e c k o jost u i o w i s a o * t l a t e g o ' o f f t a ^
j o s t prsyjeaalejssą 1 sasługującą t ^ i e oso c i e r p i Sa
g r a o c b y ojcóa 1 j o s t j u i jakby sadoiduosyaleaiaa j a i Bspraód,
^ s t j & k b y gr^oobroaoa od a l o s s c s f i ó , które aa^yby apaió aa
J a k ą ś r o d s i a t . albo ś a i a t . A ea$ato jogo o f i a r a o s ł a a l a bardao
« i s l u od a£selklcb alosscsfśó i jakby sspeblesa srsaebo« iaayoh
s t a r e s y c h , bo aawsse a u a l byó o f i a r a 1 sadośćuosyaieaiat aby aaai p s i s i e d l l w o ś c i i aiłociordala była sygóroasaa. Słatego 1 aa
^ i d s l u a y c b 1 aa dusae w^ibratsa o alele « l f o o j sakłada a i f alerpieii
aa duaaa g r a e a s a e , bo alewluaośó 1 a l ł o ś ó , ts a s j a i f o s j uaie
t r * a ó pod krsyiea. J u i Matks Moja jsko Siepokslaaa i ssaa olaniaŁsśó Stałe « c l « r p ł s a i u pod krayiea t s a saao j a k mlłowaay sya
r r - s a c h j p r s e s s ł o /a.e grisecb p ł ^ r ^ o r o d a y
S*J,
Jsa.
TB& j u t b y i o powiuj a s d o ś ó u c a y a i e a i e ao t y c b ,
oo
ala
^ s l ® l l 1 &l0 o^cą c l a r p l e ó . Ka g r a o s s a i k ó w c i f i k l c ł ł aai© s l f aa-
Ł i s i a c i e r p i e ń , b® ule aa ta j ł a s k i 1 c i f sto praos srsee2ł iłia r o s a a i a j ą /bo duaso i c b są saóaloco/ co j e s t c l a r p l o a l o i » grsetńiBch s«ołcb pogrąioal, jessaaa a l f co j by o b r a i a l i Msjastab Bosa
i b l u i a i l i . Dopiero asala aloeloaości lanych, którsy oiarpią« t a
rómsowsiy Hassą spraaledliwoŚó i ayprasaa wiele aaaróoaś tych,
Ł t ó r a y s ą c i a a a l , a Aaioł światłości ula aoie dotrasó da ich
•cieaal.
i y fcauŁas
-jiścs esy Bogu ala j a s t potrsebaa d© o f i a r y »ołaa wols T
1 daleci
^ j a i s a s j ą . F r s e c i » i o wielkości 1 wartości o f i a r y ataaoai a l 'i^-mó, & t o a o i e byó t y l k o t a a , gdaia j a s t wola.
OtiGBl
i^cluaay t(» kwiaty bes i c h « o l i , bo t o ^
aajpraedale jsse pierwo-:lsy EtiGści. Gdyby t t d z i e c i j u i d o s s ł y do róauau i a i a ł f ^ y Well­
sa « o l f , aijs oddałyby Em tegD, a p r s e c l w u i a , aogłyby a l f staó OŁ r a ^ M a j e s t a t u Maas^go. A gdy są jaascso nlewleoE, wifo są jsk
^ a.iosy, k t ó r e ś c i f t e , a l t ł a u l a j ą j a k o b y mt pochyl oaa słowy i poi«fcslają ś c i a a d " s i f , wiąasó i r o b 10 ze s o b ą , co kto seohoe. 3?ak
Hi© rosu©l®jąc Jessssa co feo ^ s t woiaa wole, a i a
u s i s i'5ssc2^ gts^B,i.»ó opoi-u, J s s t t j a a a j p r s o d a l o j t a ^ k i o s a a , i
a i j p i ę k s a l a j s a ą o f i a r ą a ł ł s ś c i . - G s f s t o j o a t dl© Mh dusa bsrdao
£0 p o ż y t o c s a a , l ©ss [email protected] sRsoje c i a r p t a a i s j u ż ttaprsód, u r a b i a j ą
tólf* a r s c a e j Hy p r s e a ł a s k ę 8 « o j ą u r s b l i ^ y Ich, sby b y ł y o f ż a a
w b e j u i p r a a w a i u i e feekls du®so s t a j ą s l f s l l a o m o l o r p l e a l u l a
a i i o i c l 1 £!ą to l a t o r o ś l e s draowa Haai^j a l l o ś e l 1 a taklcb duss
a a j v i i f [email protected] j j o a t ś a l f t y e l i , k t ó r a y ssludalsją 5ssso alosakaala alob l e o k l s , dopoa«®ająo ju4 t u aa alsalt eiy śyjąt a roasaarssalu
^ r O l a s t s s Boso go, a a alobls są aajsifkasyal poórodalksal a l f d s y
B l s a i ą a jra883«i praastKOrssal a k r a l s i s ssastśoia* ^ s l a sleoaaa c b s s i a Sassa j o s t glossoaa*
l>t»uloł
O l l o j a d u a k t ó o i o r p l o a i o d s l o o l apraadsta alaaiaayeb, alo bosw o l a y e b , u l o B d o l a y c b joasese do a i l o ó c l - Staeoal a ocaacb B o i y c b
j a k ą ś wartośó ?
Brno
dzUicię*
Pokrywa a l o a - l a a o ś ó .
; Srugio pytauloI
.
Fodeaes o s t a t a l o j wojay i o k u p a c j i b l t l e r o w s k i c j w Polsoo dwojs
a l o d y c l i l u d s i bardao pragaflo s i f pobraÓt sla a powodu prsess-
kód stawlaaycb praes wlsdae hitlerowskie ale aog^i wsiąó ślubu
k o ś c i e l a e ^ . Z powodu aledego wieku aarseosoaej ausiellby ea^kwó
jos£cae k i l k a lat^. itody p r t f r r a s k l i eobie - supolale pryaatala
bsa śwlsd^óa - wiaraośó d^goaaą orss ta* iś odtąd bfdą uwaśaó
e i o b l o aa a f i a i śoaf, chociaś do csa<d ssaaroia publicsaego ś l u ­
b u m k o ś c i o ł a a l e a l e l l a e s i a r u śyó aspÓlais, mi koraystaó s
Praw a a i S e ć ^ l c h . i k i l k a l a t p o t o a , pa woj&ie, oaa ule dotrayaal e ( f t i s r a o ś c l . Powstaje p y t a a l e , esy oa jaalr wolay, cay tsś e b o w l ą a u j s i c h t a p r s y a l f g a , k t ó r ą aobie prjrastale a ł o t y l i i esy
BOboc S o ^
i c h saltoi^stwo jo«5t woźne ?
Odpo^isidśt
f s k , j # s t «©ino* MalioAst®© t o j o s t koatrakt, a K o ś c i ó ł t y l k o
b i o g o « ł s « l . f u aftosmlł j u t awtąsak i c h w o l i , który l o ś c l ó ł t y l ­
ko b ł o g o s ł a w i . a«go a a a i o s t a l k e al©ch s i f udadsą / t a u . do
paploża/ - oa to r o s s t r a y g a l a .
£uźo I d z i e do o ł t a r a s ł
Has awląssk t e a ale
jest
a ale, a a j ą t e j
auscaąoy.
«olttsj w o l i .
tteb®e
r z o c s j at^rslaycH b t a r s © s i ę aa aleat laacaaj, a a i i e l l
s j t o p r a g n l o s j , sby b y ł o sykooaae. D l a t e g o k « t t * a , którsy wykła­
dają t # o l o g i f a o r a i a ą , alech się swraoają s wlalką pokorą o łaski
Dacha Ł=*'ittsgó, bo s i a l © raocsy aogą ¥iypowlo4aioó tak, jak My alo
p r s s a i « s y , sby b y ł y wypowiodalaas. Bo w dogaatyoaBgrcb aprsaaob
EOgą s i f aaio j poaylló, alo w aoralayeb, gdy ala a a j ą saai poko­
r y 1 ais oplorsją s i f as l?uobu ^wlatłoóel, aegą wiola apraaeaaycb
rsocJSj dokoasó, a którycb My ale maoy iadooj siwiały. C l , oo wykła­
d a j ą a ł o d ^ ^ pokoloaioa t a o l o ^ f aoralaą, aiaoh s t s r a j ą a i f n a j ­
pierw prsoa wlalkls asartwUaio 1 o f i a r y dawai chlab a ^ r o ó o l l a »
Siostra pytat Co to j o a t cblob aądroścł t
Io ss^acsy pokara* którya i y w l słacbsosy tea, który wykłada 1 a l a » a i e b aądroóó Mądrości Ifsssw j , I l s c b stara s l f t a k t kapłaa
da^aó ałodsa^-a dassoa t a k i cblob bardso e s t r o i a i o , bo d l a w l a l U '
a l M y c i i serc, s a l w j podataycb, s t a j ą a l f roatarką 1 osfato asa­
t a a aa#cs«Ła
róiiso sa^lkłabla, co csyal |cJi ala spoko j a ; ^ ! , 1
s a a ą c a c l s s f i spokój lęb ałodycłł.sorc. Po kaśd3« wykłaSsle kapŁ&n p o ń i a l e a s i f pytaó ttajplorw, cay woaystke co aówlł j o s t srol u a i a i © 1 cay który s ©łacbacay alo aa aiapokojm aaBiaaia, bo t y l ­
ko t a a ^islo j e s t pokój, tsa ^a jsstoa. Wa assystkleb rests^aob
Eais d e as i «isdścio o tya, t s duch claaaośoi alągły ataoaa
b ó j m Maą, a l f d s y pokojaa a r o a ^ r k ą . gdsia j a s t alssa* tom j o s t
ł a s k s Moja. Dlatogo ksśdy kspłaa powiało a, który ^ o o praoowaó
Ł M duszami i byó aastfpcą srola w koafaajoaała, akłaaiaó priada
sssystkla dusao do wielkiego pokoju.
P r a y aarodaealu Mola hufca aalelakie ópiaaałyi "Fokój l u ­
da l o a i o b i a j w o l i ' . Po sasrtwyahwstesiu Moi* witrałaa saaase Ma-
łch as jafcochańsaych t ^ i słowaalt *'Fokój wsa". f l i t u r g i i pragaf,
aby jsf. a a j - i r l f c e j b y ł y «ya®wlai30 ełowaj "Bekój S waai". "Pośój
L'6 j " i
K
«
a
s
es

Podobne dokumenty