Uchwała Nr XXVI/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XXVI/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
+
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 7 września 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Poz. 3542
Data: 2016-09-07 10:10:53
UCHWAŁA NR XXVI/145/2016
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Gminy ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 213.308,08 zł i wynoszą po zmianie
46.760.298,36 zł: z tego dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 43.808.319,53 zł, dochody majątkowe
ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 213.308,08 zł i wynoszą po zmianie 2.951.978,83 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 46.760.298,36 zł: z tego wydatki
bieżące ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 42.583.820,84 zł, wydatki majątkowe ulegają zmianie i wynoszą
po zmianie 4.176.477,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 4.176.477,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 283.308,08 zł i wynoszą po zmianie 1.515.204,58 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Nadwyżka budżetu Gminy Korsze ulega zmianie i zmniejsza się o kwotę 213.308,08 zł i wynosi po
zmianie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Przychody budżetu Gminy Korsze ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 213.308,08 zł i wynoszą po
zmianie 1.450.380,64 zł, w tym: zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.259.955,08 zł i wolnych środków
w wysokości 190.425,56 zł. Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczki w wysokości 1.259.955,08 zł. Wolne środki będą przeznaczone na spłatę kredytów
i pożyczek w wysokości 190.425,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Rozchody nie
ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 1.450.380,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowo deficytu budżetu w kwocie - 1.700.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 213.308,08 zł i wynoszą po zmianie
1.259.955,08 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–2–
Poz. 3542
§ 7. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę362.755,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego- ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 362.755,35 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Korsz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 6 niniejszej
uchwały na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.700.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów - 1.259.955,08 zł.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wankiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok
Dział Rozdział
1
2
§
Nazwa
3
4
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600
60016
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
bieżące
43 808 319,53
6
7
Plan po
zmianach
(5+6+7)
8
0,00
0,00
43 808 319,53
0,00
0,00
0,00
0,00
majątkowe
1 264 286,91
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
1 264 286,91
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
1 264 286,91
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
1 264 286,91
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
Plan przed
zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–3–
Poz. 3542
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków
europejskich oraz środków, o
których mowa w art.5 ust.1
6207 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
1 264 286,91
ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
majątkowe razem:
3 165 286,91
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
1 264 286,91
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
46 973 606,44
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych z
1 264 286,91
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
-213 308,08
0,00
2 951 978,83
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
-213 308,08
0,00
46 760 298,36
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
1
Rozdział
Nazwa
2
4
Transport i łączność
600
60016
Drogi publiczne gminne
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
6057
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
6059
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Drogi wewnętrzne
60017
4480
Podatek od
nieruchomości
Plan
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
5
3 093 097,94
-384 308,08
783,00
2 709 572,86
2 229 331,91
-284 308,08
783,00
1 945 806,83
147 664,07
0,00
783,00
148 447,07
49 500,00
-1 000,00
0,00
48 500,00
1 264 286,91
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
534 225,75
-70 000,00
0,00
464 225,75
143 766,03
-100 000,00
0,00
43 766,03
143 766,03
-100 000,00
Wydatki
bieżące
6
481 610,10
-101 000,00
783,00
381 393,10
217 844,07
-1 000,00
783,00
217 627,07
147 664,07
0,00
783,00
148 447,07
49 500,00
-1 000,00
0,00
48 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 766,03
-100 000,00
0,00
43 766,03
143 766,03
-100 000,00
wydatki
jednostek
wynagrodzenia
budżetowych,
i składki od
nich naliczane
7
481 610,10
-101 000,00
783,00
381 393,10
217 844,07
-1 000,00
783,00
217 627,07
147 664,07
0,00
783,00
148 447,07
49 500,00
-1 000,00
0,00
48 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 766,03
-100 000,00
0,00
43 766,03
143 766,03
-100 000,00
8
20 680,00
0,00
0,00
20 680,00
20 680,00
0,00
0,00
20 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
9
460 930,10
-101 000,00
783,00
360 713,10
197 164,07
-1 000,00
783,00
196 947,07
147 664,07
0,00
783,00
148 447,07
49 500,00
-1 000,00
0,00
48 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 766,03
-100 000,00
0,00
43 766,03
143 766,03
-100 000,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w tym:
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki
majątkowe
15
2 611 487,84
-283 308,08
0,00
2 328 179,76
2 011 487,84
-283 308,08
0,00
1 728 179,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 264 286,91
-213 308,08
0,00
1 050 978,83
534 225,75
-70 000,00
0,00
464 225,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
inwestycje i finansowane z
oraz wniesienie
zakupy
udziałem
wkładów do
inwestycyjne środków, o
spółek prawa
których mowa
handlowego.
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
16
17
18
2 611 487,84 1 798 512,66
0,00
-283 308,08 -283 308,08
0,00
0,00
0,00
0,00
2 328 179,76 1 515 204,58
0,00
2 011 487,84 1 798 512,66
0,00
-283 308,08 -283 308,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1 728 179,76 1 515 204,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 264 286,91 1 264 286,91
0,00
-213 308,08 -213 308,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1 050 978,83 1 050 978,83
0,00
534 225,75
534 225,75
0,00
-70 000,00
-70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464 225,75
464 225,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
4430
Różne opłaty i składki
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
900
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
4210
90015
Zakup materiałów i
wyposażenia
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4300 Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
90095
6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
921
92105
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
926
Kultura fizyczna
92605
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
3250
Stypendia różne
Wydatki razem:
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
0,00
43 766,03
351 552,92
0,00
65 000,00
416 552,92
351 552,92
0,00
65 000,00
416 552,92
139 012,13
0,00
65 000,00
204 012,13
2 969 863,75
0,00
286 025,08
3 255 888,83
75 954,06
0,00
217,00
76 171,06
66 754,06
0,00
217,00
66 971,06
596 707,87
0,00
2 500,00
599 207,87
45 800,00
0,00
2 500,00
48 300,00
287 471,06
0,00
283 308,08
570 779,14
105 071,06
0,00
283 308,08
388 379,14
1 195 601,79
-2 500,00
0,00
1 193 101,79
51 261,79
-2 500,00
0,00
48 761,79
34 038,18
-200,00
0,00
33 838,18
17 223,61
-2 300,00
0,00
14 923,61
1 489 491,04
0,00
35 000,00
1 524 491,04
362 325,28
0,00
35 000,00
397 325,28
50 000,00
0,00
35 000,00
85 000,00
46 760 298,36
-386 808,08
386 808,08
46 760 298,36
0,00
43 766,03
340 848,06
0,00
65 000,00
405 848,06
340 848,06
0,00
65 000,00
405 848,06
139 012,13
0,00
65 000,00
204 012,13
2 659 084,41
0,00
2 717,00
2 661 801,41
75 954,06
0,00
217,00
76 171,06
66 754,06
0,00
217,00
66 971,06
390 999,59
0,00
2 500,00
393 499,59
45 800,00
0,00
2 500,00
48 300,00
182 400,00
0,00
0,00
182 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 180 401,79
-2 500,00
0,00
1 177 901,79
51 261,79
-2 500,00
0,00
48 761,79
34 038,18
-200,00
0,00
33 838,18
17 223,61
-2 300,00
0,00
14 923,61
476 738,56
0,00
35 000,00
511 738,56
354 948,28
0,00
35 000,00
389 948,28
50 000,00
0,00
35 000,00
85 000,00
42 583 820,84
-103 500,00
103 500,00
42 583 820,84
0,00
43 766,03
340 848,06
0,00
65 000,00
405 848,06
340 848,06
0,00
65 000,00
405 848,06
139 012,13
0,00
65 000,00
204 012,13
2 658 984,41
0,00
2 717,00
2 661 701,41
75 954,06
0,00
217,00
76 171,06
66 754,06
0,00
217,00
66 971,06
390 999,59
0,00
2 500,00
393 499,59
45 800,00
0,00
2 500,00
48 300,00
182 300,00
0,00
0,00
182 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 101,79
-2 500,00
0,00
70 601,79
51 261,79
-2 500,00
0,00
48 761,79
34 038,18
-200,00
0,00
33 838,18
17 223,61
-2 300,00
0,00
14 923,61
240 638,56
0,00
0,00
240 638,56
119 548,28
0,00
0,00
119 548,28
0,00
0,00
0,00
0,00
24 604 818,08
-103 500,00
68 500,00
24 569 818,08
0,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
2 600,00
2 600,00
0,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242 196,00
0,00
0,00
242 196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 300,00
0,00
0,00
155 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169 916,00
0,00
0,00
169 916,00
76 437,00
0,00
0,00
76 437,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 518 134,33
0,00
0,00
15 518 134,33
–4–
0,00
43 766,03
338 248,06
0,00
65 000,00
403 248,06
338 248,06
0,00
65 000,00
403 248,06
139 012,13
0,00
65 000,00
204 012,13
2 416 788,41
0,00
2 717,00
2 419 505,41
75 954,06
0,00
217,00
76 171,06
66 754,06
0,00
217,00
66 971,06
390 999,59
0,00
2 500,00
393 499,59
45 800,00
0,00
2 500,00
48 300,00
27 000,00
0,00
0,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 101,79
-2 500,00
0,00
70 601,79
51 261,79
-2 500,00
0,00
48 761,79
34 038,18
-200,00
0,00
33 838,18
17 223,61
-2 300,00
0,00
14 923,61
70 722,56
0,00
0,00
70 722,56
43 111,28
0,00
0,00
43 111,28
0,00
0,00
0,00
0,00
9 086 683,75
-103 500,00
68 500,00
9 051 683,75
Poz. 3542
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 107 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 107 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185 000,00
51 100,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
185 000,00
86 100,00
185 000,00
50 400,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
185 000,00
85 400,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
85 000,00
1 410 450,00 16 073 552,76
0,00
0,00
0,00
35 000,00
1 410 450,00 16 108 552,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495 000,00
0,00
0,00
495 000,00
0,00
0,00
10 704,86
0,00
0,00
10 704,86
10 704,86
0,00
0,00
10 704,86
0,00
0,00
0,00
0,00
310 779,34
0,00
283 308,08
594 087,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 708,28
0,00
0,00
205 708,28
0,00
0,00
0,00
0,00
105 071,06
0,00
283 308,08
388 379,14
105 071,06
0,00
283 308,08
388 379,14
15 200,00
0,00
0,00
15 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 012 752,48
0,00
0,00
1 012 752,48
7 377,00
0,00
0,00
7 377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 176 477,52
-283 308,08
283 308,08
4 176 477,52
0,00
0,00
10 704,86
0,00
0,00
10 704,86
10 704,86
0,00
0,00
10 704,86
0,00
0,00
0,00
0,00
310 779,34
0,00
283 308,08
594 087,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 708,28
0,00
0,00
205 708,28
0,00
0,00
0,00
0,00
105 071,06
0,00
283 308,08
388 379,14
105 071,06
0,00
283 308,08
388 379,14
15 200,00
0,00
0,00
15 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 012 752,48
0,00
0,00
1 012 752,48
7 377,00
0,00
0,00
7 377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 176 477,52
-283 308,08
283 308,08
4 176 477,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 798 512,66
-283 308,08
0,00
1 515 204,58
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku
Dział Rozdział Paragraf
Treść
Przed zmianą
010
Rolnictwo i łowiectwo
3 100,00
01095
Pozostała działalność
3 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
3 100,00
budżetowych
Zagospodarowanie terenu pod plac
3 100,00
rekreacyjny w Piaskowcu
Zagospodarowanie terenu z
przeznaczeniem na budowę placu
0,00
rekreacyjno- kulturalnego w
Podlechach
600
Transport i łączność
2 611 487,84
Zmiana
0,00
0,00
Po zmianie
3 100,00
3 100,00
0,00
3 100,00
0,00
3 100,00
0,00
0,00
- 283 308,08
2 328 179,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
60014
6300
60016
6050
6057
6059
630
63003
6050
–5–
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Przebudowa drogi powiatowej nr
1580N Studzieniec- KorszeRównina Górna na odcinku
Głowbity- Korsze
Przebudowa drogi powiatowej ul.
Słonecznej w Korszach
Przebudowa drogi powiatowej ul.
Zielona w Korszach
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Modernizacja drogi gminnej od
skrzyżowania z drogą wewnętrzną
nr 123006N Studzieniec- Sajna
Mała
Przebudowa drogi gminnej nr
123014N w m. Wandajny wraz z
budową parkingu połączonego z
placem rekreacyjnym
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa nawierzchni ulicy
Konopnickiej w Korszach wraz z
przebudową infrastruktury
Modernizacja drogi gminnej od
skrzyżowania z drogą wewnętrzną
nr 123006N Studzieniec- Sajna
Mała
Przebudowa drogi gminnej nr
123014N Wandajny
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa nawierzchni ulicy
Konopnickiej w Korszach wraz z
przebudową infrastruktury
Modernizacja drogi gminnej od
skrzyżowania z drogą wewnętrzną
nr 123006N Studzieniec- Sajna
Mała
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa ścieżki rowerowej
przebiegającej przez Gminę
Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto,
Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany,
Srokowo
Poz. 3542
600 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
0,00
600 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
300 000,00
0,00
300 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
2 011 487,84
- 283 308,08
1 728 179,76
212 975,18
0,00
212 975,18
10 000,00
0,00
10 000,00
202 975,18
0,00
202 975,18
1 264 286,91
- 213 308,08
1 050 978,83
934 463,00
- 213 308,08
721 154,92
0,00
0,00
0,00
329 823,91
0,00
329 823,91
534 225,75
- 70 000,00
464 225,75
534 225,75
- 70 000,00
464 225,75
0,00
0,00
0,00
8 453,00
0,00
8 453,00
8 453,00
0,00
8 453,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
6300
700
70005
6050
6060
801
80104
6050
80195
6050
852
85295
6060
900
90015
6050
–6–
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Budowa ścieżki rowerowej
przebiegającej przez Gminę
Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto,
Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany,
Srokowo
Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej-woj. warmińskomazurskie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wybudowanie wiaty drewnianej
dla sołectwa Bykowo
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Zakup nieruchomości w Tołkinach
pod potrzeby Sołectwa
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Dostosowanie obiektu Przedszkola
Miejskiego w Korszach do
warunków przeciwpożarowych,
zgodnie z zaleceniami
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w
Kętrzynie
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Dostosowanie łazienek w budynku
Zespołu Szkół w Korszach do
wymogów sanitarnych (wymiana
wewnętrznej kanalizacji itp.)
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Zakup komputerów w ramach
wdrożenia nowego świadczenia
wychowawczego "Pomoc państwa
w wychowaniu dzieci"
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Poz. 3542
8 453,00
0,00
8 453,00
5 453,00
0,00
5 453,00
3 000,00
0,00
3 000,00
10 704,86
0,00
10 704,86
10 704,86
0,00
10 704,86
5 704,86
0,00
5 704,86
5 704,86
0,00
5 704,86
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
204 000,00
110 000,00
0,00
0,00
204 000,00
110 000,00
110 000,00
0,00
110 000,00
110 000,00
0,00
110 000,00
94 000,00
0,00
94 000,00
94 000,00
0,00
94 000,00
94 000,00
0,00
94 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310 779,34
283 308,08
594 087,42
205 708,28
0,00
205 708,28
205 708,28
0,00
205 708,28
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
90095
6050
921
92109
6050
926
92601
6050
92605
6050
Razem
–7–
Rozbudowa latarni ulicznej w
Parysie
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
przy ul. Szkolnej, miejscowość
Łankiejmy, Dłużec, Babieniec
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Garbno
Sieć kanalizacji grawitacyjnej
tłocznej dla północnej części
miejscowości Korsze od przejazdu
kolejowego
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
MPZP części terenów gminy
Korsze - miejscowości Tołkiny,
Płutniki, Starynia, Chmielnik,
Gudziki, Dzikowina i Podgórzyn
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Adaptacja budynku byłej
hydroforni na świetlicę w m.
Starynia
Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczenia gospodarczego na
świetlicę w Głowbitach
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa boisk w Glitajnach
Budowa hali widowiskowosportowej w Korszach
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Utworzenie siłowni zewnętrznej w
Kraskowie
Poz. 3542
0,00
0,00
0,00
205 708,28
0,00
205 708,28
105 071,06
283 308,08
388 379,14
105 071,06
283 308,08
388 379,14
30 000,00
0,00
30 000,00
45 071,06
0,00
45 071,06
0,00
283 308,08
283 308,08
30 000,00
0,00
30 000,00
15 200,00
0,00
15 200,00
15 200,00
0,00
15 200,00
15 200,00
0,00
15 200,00
5 200,00
0,00
5 200,00
10 000,00
0,00
10 000,00
1 012 752,48
1 005 375,48
0,00
0,00
1 012 752,48
1 005 375,48
1 005 375,48
0,00
1 005 375,48
5 375,48
0,00
5 375,48
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
7 377,00
0,00
7 377,00
7 377,00
0,00
7 377,00
7 377,00
0,00
7 377,00
4 176 477,52
0,00
4 176 477,52
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–8–
Poz. 3542
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi
Lp.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
Projekt
2
Wydatki
majątkowe razem:
Budowa
nawierzchni ulicy
Konopnickiej wraz
z przebudową
infrastruktury
Wydatki razem:
2016 r.
2017 r.
Modernizacja
drogi gminnej od
skrzyżowania z
drogą wewnętrzną
Nr 123006 N
Studzieniec- Sajna
Mała
Przebudowa drogi
gminnej Nr
123014N
Wandajny
ogółem (1+2)
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
Środki
z budżetu
krajowego
Środki
z budżetu UE
6
7
8
9
10
11
12
2 098 512,66
834 225,75
1 050 978,83
1 515 204,58
464 225,75
0,00
0,00
1 768 688,75
834 225,75
721 154,92
1 185 380,67
464 225,75
0,00
1 185 380,67
583 308,08
464 225,75
370 000,00
721 154,92
213 308,08
1 185 380,67
0,00
464 225,75
0,00
0,00
0,00
600,60016,
6057,6059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,60016,
6057,6059
329 823,91
0,00
329 823,91
329 823,91
2 098 512,66
834 225,75
1 050 978,83
1 515 204,58
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
3
4
x
600, 60016,
6057, 6059
w tym:
Planowane wydatki
2016 r.
z tego:
Środki z budżetu krajowego**
Wydatki razem
z tego, źródła finansowania:
Wydatki
(9+13)
Wydatki razem
razem
pożyczki
(10+11+12)
obligacje pozostałe**
(14+15+16)
i kredyty
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:
pożyczki
i kredyty
obligacje
13
14
15
16
464 225,75
1 050 978,83
0,00
0,00
1 050 978,83
0,00
464 225,75
721 154,92
0,00
0,00
721 154,92
0,00
0,00
464 225,75
0,00
721 154,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
721 154,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329 823,91
0,00
0,00
329 823,91
464 225,75
0,00
0,00
464 225,75
1 050 978,83
0,00
0,00
1 050 978,83
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
Lp.
1
1.
2.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Treść
2
Planowane dochody
Planowane wydatki
Nadwyżka (1-2)
Deficyt (1-2)
Finansowanie (Przychody - Rozchody)
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku j.s.t.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Obligacje skarbowe
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Klasyfikacja §
3
§ 952
§ 952
Plan 2016 rok
4
46 760 298,36
46 760 298,36
0,00
0,00
0,00
1 450 380,64
1 259 955,08
0,00
§ 903
0,00
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 950
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190 425,56
pozostałe
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
–9–
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Poz. 3542
§ 992
§ 992
1 450 380,64
1 430 380,64
20 000,00
§ 963
0,00
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 R.
Nazwa sołectwa/
Lp. Dział Rozdział
§
1.
010
01095
4210
600
60016
4210
4300
900
90003
4210
90004
4210
921
92105
4210
2.
010
Treść: dział/rozdział/§
BABIENIEC
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
- materiały budowlane do utwardzenia nawierzchni
pod wiatą na placu zabaw oraz ławki i stoły lub
deski do ich wykonania do wiaty, materiały na
wykończenie wiaty i wykonanie płotka
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
-materiał do utwardzenia drogi gminnej
Zakup usług:
- poszerzenie koparką drogi gminnej
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- art. spożywcze dla uczestników akcji „Sprzątanie
świata”, materiały i narzędzia do prac
porządkowych, naprawczych i estetycznych, do
dekoracji stoiska i wieńca dożynkowego
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo i olej do kosiarki i piły motorowej, krzewy i
rośliny do obsadzenia w sołectwie oraz nawozy
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- artykuły na organizację imprezy "Mikołajki" we
własnym zakresie
BŁOGOSZEWO
Rolnictwo i łowiectwo
Kwota
przyznanego
fund. sołec.
11562,34
Kwota wg
klasyfikacji w
zł
4562,34
2000,00
1500,00
1100,00
1200,00
1200,00
11562,34
16904,22
11562,34
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
01095
4210
600
60016
4210
700
70005
4300
900
90003
4210
90004
4210
921
92105
4210
92109
4210
926
92605
4210
3.
010
01095
600
60016
700
70005
900
– 10 –
Poz. 3542
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
- kosze na śmieci na plac zabaw w Olszynce oraz
cement do ich zamontowania, impregnat do
odnowienia altanki, piaskownicy, stołów i ławek w
Olszynce i Warnikajmach oraz wiaty w Błogoszewie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- grys do remontu dróg gminnych w Olszynce i
Błogoszewie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchom.
Zakup usług:
- opłata za sporządzenie planu zagospodarowania
terenu na budowę miejsca spotkań w Błogoszewie
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- worki na śmieci oraz rękawice robocze do prac
porządkowych w Olszynce, zakup drobnego sprzętu
ogrodniczego do Błogoszewa
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo, olej i żyłka do kosiarek w sołectwie, zakup
kosiarki spalinowej żyłkowej do Olszynki i
Błogoszewa
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- artykuły na imprezę Dnia Dziecka w Olszynce
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Zakup materiałów:
- sprzęt typu Orbitek, stół do tenisa, siatki,
piłkarzyki oraz telewizor z anteną do świetlicy w
Warnikajmach
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu
Zakup materiałów:
- sprzęt sportowy do Olszynki
BYKOWO
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
4210
- zabawki na plac zabaw w Bykowie i Marłutach
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
4210
- żwir na poprawę dróg gminnych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchom.
Wydatki inwestycyjne:
6050 - wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa
Bykowo
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
1330,00
3034,74
1200,00
300,00
4634,74
404,74
5200,00
800,00
16904,22
19504,86
16904,22
3000,00
1500,00
5704,86
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
90003
4210
90004
4210
4300
921
92105
4210
926
92605
4300
4.
010
01095
4210
900
90004
4210
4300
921
92105
4210
4300
92109
6050
5.
600
60016
700
70005
– 11 –
Poz. 3542
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- materiały do prac porządkowych i estetycznych
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo, olej i części do kosiarki i kosy spalinowej
Zakup usług:
- przegląd, serwis i naprawa kos i kosiarek
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- materiały promujące sołectwo, zakup artykułów na
organizację imprezy wakacyjnej
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu
Zakup usług:
- niwelacja terenu pod boisko
DŁUŻEC WIELKI
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
- materiały do konserwacji sprzętu na placu zabaw,
wyposażenie placu zabaw w Sarkajmach
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo i części zamienne do kosiarek
Zakup usług:
- przegląd kosiarek
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- artykuły na organizację imprez integracyjnych oraz
nagrody na konkursy
Zakup usług:
- opłacenie zespołu muzycznego
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Wydatki inwestycyjne:
- dokumentacja w sprawie zmiany sposobu
użytkowania pomieszczenia gospodarczego
zakupionego na świetlicę w Głowbitach
GARBNO
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- materiały (żwir i piasek) do naprawy dróg i
chodników w Garbnie i Dublinach, materiały do
4210
przełożenia chodnika w Garbnie (stare osiedle i do
stadionu) i w Dublinach, materiały na naprawę drogi
w Garbnie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchom.
Zakup usług:
4300
- opracowanie zezwolenia na budowę sceny na placu
1500,00
1000,00
300,00
3500,00
3000,00
19504,86
17431,37
19504,86
2500,00
631,37
300,00
2500,00
1500,00
10000,00
17431,37
35073,61
17431,37
16583,00
1200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
900
90003
4210
90004
4210
4300
90015
4300
921
92105
4210
4300
6.
010
01095
4210
600
60016
4210
900
90003
4210
90004
4210
4300
921
92105
4300
926
92601
6050
– 12 –
Poz. 3542
sportowo-rekreacyjnym w Dublinach
Gosp. komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- materiały budowlane, narzędzia, rękawice
ochronne, woda mineralna, itp. do prac
porządkowych oraz śmietniki uliczne oraz wkłady
zapasowe do śmietników
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek
i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie
Zakup usług:
- przegląd kosiarek i kos mechanicznych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup usług:
- wykonanie projektu na oświetlenie chodnika
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- zakup nagród na organizację imprez sportoworekreacyjnych
Zakup usług:
- opłata orkiestry
GLITAJNY
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
- zabawki i papa izolacyjna na pokrycie dachu wiaty
na plac zabaw
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- kostka brukowa i obrzeża do ułożenia chodnika
oraz piasek i cement na podsypanie kostki
Gospodarka komun. i ochr. środow.
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania
estetyki
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup
nowej kosiarki spalinowej oraz zieleń do nasadzenia
Zakup usług:
- opłata za przegląd i naprawę kosiarek
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup usług:
- wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dzień Dziecka
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne:
- budowa boiska w Glitajnach
5000,00
6217,00
1000,00
2500,00
150,00
2423,61
35073,61
20875,48
35073,61
2500,00
6000,00
2000,00
3900,00
300,00
800,00
5375,48
20875,48
20875,48
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
7.
710
71035
4210
900
90004
4210
90015
4300
921
92105
4210
4300
92109
4210
4300
8.
600
60016
– 13 –
GUDNIKI
Działalność usługowa
Cmentarze
Zakup materiałów:
- materiały do remontu wejścia na cmentarz
Gospodarka komun. i ochr. środow.
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- zakup podkaszarki spalinowej, paliwo, olej i żyłka,
krzewy ozdobne do nasadzenia oraz środki
chemiczne do zwalczania chwastów
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup usług:
Sporządzenie dokumentacji na dokończenie
oświetlenia
Kultura i ochrona dziedzictw narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- artykuły na organizację imprezy integracyjnej
Zakup usług:
- wynajęcie orkiestry i zespołów poprzez MOK
Korsze
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Zakup materiałów:
- doposażenie świetlicy wiejskiej (art. elektryczne:
kuchnia, czajniki, termosy, itp.)
Zakup usług:
- budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do
świetlicy
GUDZIKI
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
4210 - żwir na drogi gminne oraz sekator do wycinki
zakrzaczenia przy drodze
Zakup usług:
4300
- transport żwiru
9.
600
60016
4210
4300
900
90003
4210
90004
4210
KAŁWĄGI
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- dreny melioracyjne na remont odwodnienia przy
drodze gminnej, żwir i kruszywo na utrzymanie dróg
gminnych
Zakup usług:
-usługi koparko-ładowarki na rowach przydrożnych
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- materiały i narzędzia remontowo-budowlane
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo, żyłka i części zamienne do kosy
spalinowej, kosiarki i piły motorowej, drzewa i
Poz. 3542
9137,41
150,00
1700,00
1800,00
1337,41
800,00
3000,00
350,00
9137,41
8118,24
9137,41
6618,24
1500,00
8118,24
11597,49
8118,24
3140,00
1600,00
150,00
617,49
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
921
92105
92109
10.
600
60016
700
70005
921
92109
– 14 –
Poz. 3542
krzewy do nasadzenia w sołectwie
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
4210 - artykuły na organizację imprez integracyjnych (art.
spożywcze, nagrody rzeczowe, dyplomy)
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Zakup materiałów:
- grzejniki elektryczne oraz środki czystości i
4210
narzędzia do prac porządkowych w świetlicy,
materiały do remontu świetlicy
KARSZEWO
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- materiały do naprawy przepustu na drodze
4210
Karszewo-Giełpsz, tłuczeń na poprawę nawierzchni
drogi
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchom.
Zakup usług:
4300 - wykonanie i montaż altanki w Giełpszu oraz
wykonanie i montaż ławek, stołu i wiaty w Słępach
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Zakup materiałów:
4210 - sprzęt sportowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Karszewie
11.
010
01095
4210
600
60016
4210
900
90003
4210
90004
4210
90015
4300
921
92105
4210
KRASKOWO
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
- stojak na rowery
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- zakup znaków informujących o numerach domów
Gosp. komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- narzędzia i sprzęt do utrzymania czystości w
sołectwie
Utrzym. zieleni w miastach i gm.
Zakup materiałów:
- kwiaty i krzewy, ziemia, nawozy i środki ochrony
roślin, paliwo oraz części zamienne do kosiarek
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup usług:
- wykonanie projektu i podłączenie skrzynki do
prądu na boisko/miejsce spotkań w Kraskowie
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- termosy do kawy i herbaty oraz naczynia
800,00
5290,00
11597,49
10859,47
11597,49
3859,47
6000,00
1000,00
10859,47
14373,86
10859,47
270,00
826,86
350,00
1900,00
2000,00
450,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
926
92605
600
60016
4210
4300
700
70005
4210
900
90003
4210
90004
4210
4300
921
92105
4210
4300
926
92601
4210
010
01095
Poz. 3542
jednorazowe na imprezy integracyjne
Zakup usług;
4300 - organizacja Dożynek Wiejskich przez „Baby z
Babieńca”
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu
Wydatki inwestycyjne:
6050 - zakup sprzętu rekreacyjnego „siłownia
zewnętrzna”
12.
13.
– 15 –
ŁANKIEJMY
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- materiały na wykonanie chodnika oraz materiały
do remontu dróg gminnych
Zakup usług:
- transport materiałów oraz wynajęcie koparki do
naprawy dróg
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchom.
Zakup materiałów:
- materiały na wykonanie wiaty oraz zakup
monitoringu na miejsce spotkań
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- materiały i narzędzia do prac porządkowych
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo i olej do sprzętu koszącego, rośliny do
nasadzenia w sołectwie, zakup sprzętu koszącego
Zakup usług:
- remont sprzętu koszącego
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- artykuły na nagrody oraz na poczęstunek w ramach
organizacji imprez integracyjnych, zakup strojów do
reprezentacji sołectwa oraz materiałów do
wykonania wieńca dożynkowego
Zakup usług:
- koszty orkiestry
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Zakup materiałów:
- zakup strojów sportowych oraz ławki na boisko
sportowe
PARYS
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
4210 - materiały do budowy nowych ławek, konserwacji
istniejących, zakup taczki
4300 Zakup usług:
1200,00
7377,00
14373,86
32156,67
14373,86
10100,00
1756,67
2000,00
3000,00
7000,00
300,00
4000,00
2000,00
2000,00
32156,67
17993,68
32156,67
700,00
14039,62
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
900
90004
921
92105
92109
14.
010
01095
600
60016
900
90004
15.
010
01095
900
90004
921
92105
16.
010
01095
600
60016
– 16 –
Poz. 3542
- wynajęcie maszyn potrzebnych do oczyszczenia
basenu p.poż.
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
4210 - paliwo, olej, smary i części zamienne do kosiarki,
rośliny ozdobne i środki do ich pielęgnacji
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup usług:
4300
- organizacja Dnia Dziecka przez MOK Korsze
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Zakup materiałów:
4210
- środki czystości do świetlicy w Parysie
PIASKOWIEC
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
- zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w
6050
Piaskowcu
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup usług:
4210 - zakup tłucznia wraz z transportem na poprawę
drogi gminnej
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
4210 - zakup kosiarki, paliwa i oleju oraz części
zamiennych
PŁUTNIKI
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
4210
- doposażenie placu zabaw i boiska
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo, olej i części zamienne do kosiarki, środki
4210
chemiczne do oprysku, zakup nowej kosiarki oraz
zieleni do nasadzenia
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
4210 - artykuły na nagrody i na poczęstunek na Dzień
Dziecka
PODLECHY
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
4300 -wykonanie tablicy informacyjnej ogłoszeniowej
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
4210
- materiały na remont dróg
2054,06
900,00
300,00
17993,68
8926,55
17993,68
3100,00
3000,00
2826,55
8926,55
11492,06
8926,55
8000,00
3100,00
392,06
11492,06
14057,56
11492,06
200,00
3000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4300
900
90004
4210
921
92105
4210
4300
17.
600
60016
4210
700
70005
4210
900
90003
4210
90004
4210
921
92105
4210
4300
18.
010
01095
– 17 –
Poz. 3542
- odtworzenie rowu przy drodze gminnej, zebranie
pobocza oraz oczyszczenie z zarośli i krzaków,
poprawienie stanu dróg, wymiana przepustu i
pogłębienie rowu
Gospodarka komun. i ochr. środow.
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- kosa spalinowa, narzędzia, paliwo i części
zamienne, oleje, żyłka
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- upominki za konkursy z okazji Dnia Dziecka i
nagrody dla uczestników konkursu plastycznego z
okazji „Święta Plonów”, materiały do
przygotowania wieńca dożynkowego
Zakup usług:
- opłata za wynajęcie firmy z zestawem
zabawkowym na Dzień Dziecka, organizacja
imprezy dożynkowej i zabawy choinkowej dla dzieci
przez MOK Korsze
PROSNA
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- żwir na naprawę dróg gminnych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchom.
Zakup materiałów:
- ławki, tablica informacyjna, stół i wc do sołectwa
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- materiały do utrzymania czystości i estetyki w
sołectwie
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek,
zakup nowej kosiarki
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- zakup grilla i termosu oraz nagrody rzeczowe na
konkursy i art. spożywcze na organizację imprez
integracyjnych
Zakup usług:
- wynajęcie zespołu muzycznego przez MOK
Korsze na imprezy integracyjne
SADUNY
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup usług:
4300 -montaż siłowni na świeżym powietrzu jako
doposażenie placu zabaw w Równinie Górnej
4500,00
3500,00
557,56
2300,00
14057,56
19153,43
14057,56
1800,00
3200,00
2153,43
3000,00
7500,00
1500,00
19153,43
15955,33
19153,43
5500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
700
70005
4210
900
90003
4210
90004
4210
921
92105
4210
4300
926
92605
4210
19.
600
60016
4210
900
90004
4210
921
92105
4210
92109
4210
20.
600
60016
– 18 –
Poz. 3542
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchom.
Zakup materiałów:
- doposażenie altany w Równinie Dolnej w stoły,
ławki, itp. oraz zakup polbruku do utwardzenia
miejsca pod wiatą
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- materiały i sprzęt do prac budowlanych i
porządkowych
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- drzewka i kwiaty do zasadzenia, paliwo i części do
kosiarek
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- nagrody na konkursy oraz artykuły na ognisko z
okazji Dnia Dziecka i Matki, zakup grilla na
imprezy integracyjne
Zakup usług:
- organizacja choinki noworocznej dla dzieci przez
MOK Korsze
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu
Zakup materiałów:
- zakup sprzętu sportowego dla sołectwa
SAJNA WIELKA
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- kruszywo na remont dróg
Gospod. komun. i ochr. środowiska
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek,
oprysków, impregnatów i paliwa
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- artykuły do organizacji imprez kulturalnorozrywkowych
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Zakup materiałów:
-środki czystości do świetlicy wiejskiej w
Studzieńcu
SĄTOCZNO
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
4210 - żwir, kruszywo do utrzymania dróg gminnych w
Łękajnach i Stawnicy
4300 Zakup usług:
4620,00
1535,33
1900,00
1200,00
1000,00
200,00
15955,33
12159,79
15955,33
9000,00
1200,00
1859,79
100,00
12159,79
11386,62
12159,79
2900,00
600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
700
70005
4210
4300
900
90003
4210
90004
4210
921
92105
4210
21.
010
01095
4210
600
60016
4210
4300
900
90003
4210
90004
4210
921
92105
4210
4300
92109
4210
4300
– 19 –
Poz. 3542
- transport żwiru i kruszywa na drogi
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchom.
Zakup materiałów:
- deski do poprawy wyglądu wiaty
Zakup usług:
- naprawa wiaty
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- farba i bejca do odnowy i konserwacji obiektów
publicznych
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłek oraz narzędzi i
akcesoriów do utrzymania zieleni, zakup sadzonek
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- produkty żywnościowe do organizacji Dożynek
(utworzenie stoisk, konkursy kulinarne), Mikołajek i
Dnia Dziecka
SUŚNIK
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
- materiały do ogrodzenia placu zabaw w Suśniku
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów:
- materiały na remont chodników i dróg gminnych w
sołectwie
Zakup usług:
- transport materiałów i wynajęcie walca
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- materiały i sprzęt do prac porządkowych i
estetycznych
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- zakup dwóch kosiarek, paliwa, oleju, żyłki oraz
roślin do nasadzenia,
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadnia z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- artykuły na nagrody oraz grill na imprezy
integracyjne
Zakup usług:
- opłata orkiestry
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Zakup materiałów:
- artykuły do doposażenia świetlic, tablica
informacyjna na budynek świetlicy
Zakup usług:
1000,00
500,00
200,00
3800,00
2386,62
11386,62
25584,76
11386,62
1000,00
10084,76
1300,00
2400,00
6700,00
1500,00
500,00
1100,00
500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
926
92605
– 20 –
Poz. 3542
- naprawa krzeseł ze świetlicy w Wandajnach
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu
Zakup materiałów:
4210
- zakup kosza do koszykówki do Długiego Lasku
22.
010
01095
4210
900
90003
4210
90004
4210
921
92105
4210
92109
6050
926
92605
4210
TOŁKINY
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów:
- ławeczki i huśtawki na place zabaw w Tołkinach i
Staryni, tablica pamiątkowa
Gosp. Komun. i ochr. środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów:
- materiały i narzędzia do utrzymania czystości i
estetyki w sołectwie
Utrzym. zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów:
- rośliny zielone do nasadzenia w sołectwie oraz
środki do ich pielęgnacji, materiały eksploatacyjne
do kosiarek, zakup kosiarki
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
Pozostałe zadania z zakresu kultury
Zakup materiałów:
- materiały na organizację imprez kulturalnointegracyjnych
Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby
Wydatki inwestycyjne:
- adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę
wiejską w m. Starynia
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu
Zakup materiałów:
-sprzęt sportowy dla sołectwa
RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Dział 010 Rozdział 01095 § 4210 - 27062,34 zł
§ 4300 - 19739,62 zł
§ 6050 - 3100,00 zł
RAZEM Dział 010 49901,96 zł
Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 - 83447,07 zł
§ 4300 - 12756,67 zł
RAZEM Dział 600 96203,74 zł
Dział 700 Rozdział 70005 § 4210 - 10820,00 zł
§ 4300 - 8900,00 zł
§ 6050 - 5704,86 zł
RAZEM Dział 700 25424,86 zł
Dział 710 Rozdział 71035 § 4210 - 150,00 zł
RAZEM Dział 710 150,00 zł
500,00
25584,76
18450,55
25584,76
3200,00
1800,00
3700,00
4100,00
5200,00
450,55
18450,55
362755,35
18450,55
362755,35
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 21 –
Dział 900 Rozdział 90003 § 4210 - 21488,76 zł
RAZEM Rozdział 90003 - 21488,76 zł
Rozdział 90004 § 4210 - 60581,21 zł
§ 4300 - 2200,00 zł
RAZEM Rozdział 90004 - 62781,21 zł
Rozdział 90015 § 4300 - 6300,00 zł
RAZEM Rozdział 90015 - 6300,00 zł
RAZEM Dział 900 90569,97 zł
Dział 921 Rozdział 92105 § 4210 - 33838,18 zł
§ 4300 - 14923,61 zł
RAZEM Rozdział 92105 - 48761,79 zł
Rozdział 92109 § 4210 - 15990,00 zł
§ 4300 - 850,00 zł
§ 6050 - 15200,00 zł
RAZEM Rozdział 92109 - 32040,00 zł
RAZEM Dział 921 80801,79 zł
Dział 926 Rozdział 92601 § 4210 - 2000,00 zł
§ 6050 - 5375,48 zł
RAZEM Rozdział 92601 - 7375,48 zł
Rozdział 92605 § 4210 - 1950,55 zł
§ 4300 - 3000,00 zł
§ 6050 - 7377,00 zł
RAZEM Rozdział 92605 - 12327,55 zł
RAZEM Dział 926 19703,03 zł
O G Ó Ł E M FUNDUSZ SOŁECKI 362755,35 zł 362755,35 zł
W tym: § 4210 - 257328,11 zł - zakup materiałów
§ 4300 - 68669,90 zł - zakup usług
§ 6050 - 36757,34 zł - wydatki inwestycyjne
Poz. 3542

Podobne dokumenty