System diagnostyczny wybranych modułów tekturnicy

Transkrypt

System diagnostyczny wybranych modułów tekturnicy
MASZYNY I URZĄDZENIA
S y s t e m d i a g n o s t y c z ny
w y b r a ny c h m o d uł ó w t e kt u r n i cy
D i a gn o s t i c S y stem in Sel ec ted M odu l es of C or r u g ator
S t a n i s ł a w K . M U S I E L A K , J e r z y G . K A S P RZY K
Od wielu lat diagnostyka maszyn służy do optymalizacji
Wprowadzenie
i właściwego planowania procesów produkcji, a także unikania
Tekturnice, ze względu na ich wysoki koszt, są eksploatowane
nieplanowanych przestojów technologicznych. W artykule zapre-
w sposób ciągły, zazwyczaj w systemie trójzmianowym. Stąd
zentowano wyniki prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych
niezwykle istotne jest zapewnienie im wysokiej niezawodności
na kilku modułach tekturnicy. Moduły te wybrano wykorzystując
działania. Jeszcze ok. 20 lat temu zagadnieniu niezawodności
diagram Ishikawy. Pomiary drgań oraz temperatury przeprowa-
funkcjonowania tekturnic nie poświęcano wiele uwagi i nawet
dzono za pomocą bezprzewodowego systemu Vibconnect RF firmy
24-godzinny postój nie stanowił problemu. Jednak obecnie, ze
Prüftechnik. Wstępne wyniki badań są bardzo obiecujące. Liczba
względu na powszechnie stosowaną strategię zarządzania JIT (Just
publikacji dotyczących zagadnień diagnostycznych w przypadku
tekturnic jest mała, dlatego Autorzy uznali za celowe przedstawienie pewnych rozwiązań szerszemu gronu inżynierskiemu
i naukowemu.
Słowa kluczowe: diagnostyka maszyn, wibrodiagnostyka,
diagram Ishikawy, tekturnica, przekrawacz rotacyjny
For many years, machine diagnostics has been focused on
optimization and planning of production processes as well as
avoiding standstills. The article presents research results obtained on selected modules of a corrugator. The modules were
selected using Ishikawa diagram. Measurements of vibrations
and temperature were made with wireless Vibconnet RF supplied
by Prüftechnik. Preliminary results are very promising. There are
not many publications on diagnostics in the area of corrugators,
that is the authors decided to present some solutions to a wider
circle of engineers and scientists.
Keywords: machine diagnostics, vibrodiagnostics, Ishikawa
diagram, corrugator, rotary -cutter
In Time), sytuacja taka jest niedopuszczalna i dlatego tematyce
tej poświęca się coraz więcej uwagi. Postoje w okresie jednej
zmiany zawierają się zazwyczaj w przedziałach czasu 1-5 min.,
w związku z czym niezbędne staje się nieustanne kontrolowanie
stanu technicznego maszyn.
Diagnostyka techniczna stanowi zorganizowany zbiór metod
i środków do oceny stanu technicznego maszyn poprzez badanie
własności procesów towarzyszących pracy maszyny lub wytworów tej maszyny (1). System diagnostyczny jest projektowany
w taki sposób, aby dostarczał informacji umożliwiającej ocenę
stanu kontrolowanego obiektu. Odpowiednio zaprojektowany
i wdrożony system pozwala na skrócenie czasu wykrycia i lokalizacji awarii, bo powszechnie wiadomo, że szybkie decyzje prowadzą
do ograniczenia strat w procesie produkcyjnym oraz zmniejszenia
kosztów remontów. Zagadnienia związane z diagnostyką maszyn
są szeroko omawiane w wielu specjalistycznych pozycjach literaturowych (1-5).
Ogólny model diagnostyczny maszyny jako systemu przetwarzania energii i jej możliwości diagnozowania przedstawiono na
rysunku 1 (1). Funkcja X(t, Θ, r) oznacza tu wektor cech stanu,
związany z właściwością maszyny. Wielkość t jest przedziałem
Mgr inż. S.K. Musielak, BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau
GmbH, Paul-Engel-Str. 1, 92729 Weiherhammer, Niemcy, dr hab. inż.
J.G. Kasprzyk, prof. Pś, Politechnika Śląska, Instytut Automatyki, ul.
Akademicka 16, 44-100 Gliwice
PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 69 · WRZESIEŃ 2013
czasu (określonym w sekundach lub milisekundach), w którym
następuje oszacowanie wartości cech sygnału diagnostycznego.
Θ jest czasem eksploatacji (wyrażonym na ogół w godzinach lub
jednostkach kalendarzowych), w którym obserwowane są zmiany
475

Podobne dokumenty