Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Statystyka – magia liczb

Transkrypt

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Statystyka – magia liczb
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Konkursu
„Statystyka – magia liczb”
IV edycja
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu
Ja, niżej podpisany oświadczam, że jestem autorem opracowania zadania konkursowego,
oznacza to, że nie zlecałem opracowania lub jego części innym osobom, ani nie kopiowałem
ich od innych osób. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie
okazało się nieprawdziwe, będzie to równoznaczne z dyskwalifikacją z konkursu,
a w przypadku przyznania nagrody z jej cofnięciem.
Miejscowość, data
Czytelny podpis uczestnika
…………………………………
………………………………………..
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
niezbędnych do realizacji Konkursu organizowanego na zasadach określonych w Regulaminie
Konkursu umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie, w tym
na podanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w ogłoszeniu o wynikach
Konkursu oraz na opublikowanie w internecie i innych mediach mojego wizerunku i pracy
konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
Miejscowość, data
Czytelny podpis uczestnika
…………………………………
………………………………………..
ORGANIZATOR:
PATRONATY:
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Podobne dokumenty