InfoMedica Wyposa¿enie

Komentarze

Transkrypt

InfoMedica Wyposa¿enie
Wyposażenie
Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Rozdział 1 Informacje o programie
Rozdział 2 Wiadomości ogólne
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Komunikacja
..................................................................................................................
z użytkownikiem
2-2
Znaczenie
..................................................................................................................
klawiszy klawiatury
2-2
Koncepcja
..................................................................................................................
menu
2-4
Wskazanie
.....................................................................................................................
żądanej pozycji w menu
2-4
Potwierdzenie
.....................................................................................................................
wyboru
2-4
Powrót
.....................................................................................................................
z menu
2-4
Uruchomienie
..................................................................................................................
systemu
2-4
System..................................................................................................................
haseł
2-4
Podpowiedzi
..................................................................................................................
systemu
2-5
Współpraca
..................................................................................................................
z drukarką
2-5
Ostrzeżenia
..................................................................................................................
i komunikaty o błędach
2-5
Rozdział 3 Słownik podstawowych pojęć
3.1
3.2
3.3
Obsługa..................................................................................................................
okien aplikacji
3-8
Operacje
..................................................................................................................
na tabelach danych
3-9
Komunikacja
..................................................................................................................
z użytkownikiem
3 - 10
Rozdział 4 Informacje techniczne
4.1
4.2
Architektura
..................................................................................................................
systemu i wymagania sprzętowe
4 - 12
Program
..................................................................................................................
a system operacyjny
4 - 18
Rozdział 5 Wyposażenie
5.1
5.1.1
System
.................................................................................................................. 5 - 20
Opis.....................................................................................................................
jednostki
5 - 20
Opis układu
............................................................................................................. 5 - 21
Rozdział 6 Księgi inwentarzowe
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
6.3.1
6.3.2
I
Księgi .................................................................................................................. 6 - 22
Dopisywanie
.....................................................................................................................
księgi
6 - 23
Usuwanie
..................................................................................................................... 6 - 23
Modyfikacja
..................................................................................................................... 6 - 23
Przegląd
.....................................................................................................................
wyposażenia
6 - 23
Przegląd
.....................................................................................................................
wpisów
6 - 23
Wartość
..................................................................................................................... 6 - 24
Wyposażenie
.................................................................................................................. 6 - 24
Dopisywanie
.....................................................................................................................
wyposażenia
6 - 25
Usuwanie
..................................................................................................................... 6 - 25
Modyfikacja
..................................................................................................................... 6 - 25
Przegląd
.....................................................................................................................
wpisów
6 - 26
Syntetyka
..................................................................................................................... 6 - 26
Wpisy .................................................................................................................. 6 - 27
Dopisywanie
.....................................................................................................................
wpisów
6 - 28
Usuwanie
..................................................................................................................... 6 - 29
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Spis treści
6.3.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
Modyfikacja
..................................................................................................................... 6 - 29
Wykazy
.................................................................................................................. 6 - 30
Wyposażenie
..................................................................................................................... 6 - 30
Wpisy
..................................................................................................................... 6 - 31
Wpisy
.....................................................................................................................
definiowalne
6 - 31
Edycja arkusza
............................................................................................................. 6 - 32
Rozdział 7 Inwentaryzacja
7.1
Generacja
..................................................................................................................
arkusza
7 - 35
Rozdział 8 Słowniki
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
Statusy
..................................................................................................................
wpisów
8 - 38
Rodzaj..................................................................................................................
wyposażenia
8 - 39
Placówki
.................................................................................................................. 8 - 40
Komórki
..................................................................................................................
organizacyjne
8 - 41
Miejsca
..................................................................................................................
użytkowania
8 - 42
Księgi ..................................................................................................................
inwentarzowe
8 - 43
Osoby..................................................................................................................
odpowiedzialne
8 - 44
Cechy..................................................................................................................
kontrahentów
8 - 45
Kontrahenci
.................................................................................................................. 8 - 46
Ośrodki
..................................................................................................................
powstawania kosztów
8 - 48
Źródła..................................................................................................................
finansowania
8 - 49
Inwentaryzajce
.................................................................................................................. 8 - 50
Miejsce
..................................................................................................................
spisowe
8 - 50
Formaty
..................................................................................................................
etykiet
8 - 50
Terminale
.................................................................................................................. 8 - 50
Wydruki
..................................................................................................................
słowników
8 - 50
Rozdział 9 Pomoc
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.6.1
Parametry
.................................................................................................................. 9 - 51
Numeracja
.....................................................................................................................
wyposażenia w systemie
9 - 51
Inwentaryzacja
..................................................................................................................... 9 - 53
Nazwa
.....................................................................................................................
pola użytkownika
9 - 53
Przeliczanie
.................................................................................................................. 9 - 53
Pomoc-F1
.................................................................................................................. 9 - 53
Skasowane
..................................................................................................................
wyposażenie
9 - 53
O programie
.................................................................................................................. 9 - 54
Licencjonowanie
.................................................................................................................. 9 - 55
Operacje
.....................................................................................................................
na kluczach
9 - 56
Instalacja
.............................................................................................................
klucza
9 - 57
Aktywacja
.............................................................................................................
klucza
9 - 59
Usunięcie
.............................................................................................................
klucza
9 - 60
9.6.2
9.7
Funkcje
.....................................................................................................................
serwisowe
9 - 60
Zmiana
..................................................................................................................
hasła
9 - 61
Rozdział 10 Definiowanie wykazów
10.1
10.2
10.3
Wykaz
.................................................................................................................. 10 - 63
Definicja
..................................................................................................................
- Kolumny
10 - 63
Definicja
..................................................................................................................
- Kryterium
10 - 63
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
II
III
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Informacje o programie
Rozdział
1
Informacje o programie
System Wyposażenie przeznaczony jest do komputerowej ewidencji wyposażenia (środków trwałych
niskocennych), stanowiąc wsparcie pracy komórek inwentaryzacyjnych.
Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozwala na bieżąco uzyskiwać informacje na temat aktualnej ilości oraz
miejsca użytkowania poszczególnych składników wyposażenia zakładu.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
1-1
Wiadomości ogólne
Rozdział
2
Wiadomości ogólne
Programy firmy ABG S.A. są zbudowane w taki sposób, że ich szata graficzna oraz sposoby posługiwania się
typowymi funkcjami w każdym z tych programów wyglądają podobnie. W poniższym opracowaniu podjęto
próbę opisania podstawowych mechanizmów posługiwania się naszymi programami. W szczegółowych
instrukcjach dotyczących konkretnych programów, użytkownik będzie często odsyłany do poniższych opisów.
Oprócz tego użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami i terminologią
używaną w naszych programach, a co za tym idzie w instrukcjach obsługi programów.
2.1
Komunikacja z użytkownikiem
Programy komunikują się z użytkownikiem w formie interaktywnej, tzn. realizują na bieżąco polecenia
użytkownika, który z kolei ma możliwość śledzenia przebiegu realizacji zadanych poleceń. Zazwyczaj
polecenia realizowane są natychmiast po ich wydaniu, nieliczne funkcje wymagają pewnego czasu na ich
pełne wykonanie.
Urządzeniami umożliwiającymi komunikację użytkownika z programem są klawiatura i myszka oraz
monitor ekranowy. Funkcje tych urządzeń są ściśle ze sobą związane i np. naciśnięcie tego samego
przycisku klawiatury może mieć różne znaczenie w zależności od informacji aktualnie wyświetlanej na
ekranie monitora.
2.2
Znaczenie klawiszy klawiatury
Głównym narzędziem do konwersacji z programem jest klawiatura. Oprócz wpisywania tekstów klawiatura
służy też do wydawania poleceń (stosowane są w tym celu kombinacje różnych klawiszy).
Na klawiaturze można wyodrębnić cztery grupy klawiszy :
· blok zasadniczy,
· blok klawiszy funkcyjnych,
· blok klawiszy sterowania kursorem,
· blok numeryczny.
Blok zasadniczy obejmuje grupę klawiszy z literami i cyframi (tak jak na maszynie do pisania) i dodatkowo
klawisze: Ctrl, Shift, Alt, Enter, Caps.
Blok klawiszy funkcyjnych tworzą szare klawisze oznaczone dużą literą F i cyfrą od 1 do 12 (F1 - F12).
Blok numeryczny tworzą klawisze numeryczne umieszczone po prawej stronie klawiatury oraz klawisze:
NumLock i Scr.
Blok klawiszy sterowania kursorem zawiera następujące klawisze: Insert (Ins), Delete (Del), Home,
End, PageUp (PgUp), PageDown (PgUp), Szary +, Szary -, Enter, BackSpace, Tab, ®, ¬, -,¯.
Klawisz Shift udostępnia duże litery oraz symbole naniesione w górnej części klawiszy podwójnie
oznaczonych. Aby pisać tylko dużymi literami należy przycisnąć klawisz CapsLock. Powoduje on odwrócenie
funkcji klawisza Shift w stosunku do klawiszy literowych. Piszemy wówczas cały czas dużymi literami,
a naciśnięcie klawisza Shift daje małą literę. Ponowne przyciśnięcie klawisza CapsLock powoduje powrót do
stanu pierwotnego.
Klawisze Ctrl i Alt są używane zawsze w połączeniu z innymi klawiszami. Ctrl służy głównie do
wprowadzania znaków sterujących. Klawisz Alt pozwala wprowadzać z klawiatury znaki specjalne,
niedostępne przez pojedyncze wciśnięcie klawisza. Zapis Ctrl + L i Alt + L należy interpretować jako
2-2
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Wiadomości ogólne
równoczesne wciśnięcie klawisza pierwszego (Ctrl lub Alt) i drugiego (L). W programach klawisz Alt służy
dodatkowo do wprowadzania polskich liter z klawiatury.
Polskie znaki diakrytyczne (ą, ę, ć, ś, ł, itd.) są ukryte w większości pod pokrewnymi im znakami alfabetu
angielskiego. Oto ich lista wraz z wywołującą je kombinacjami klawiszy:
· ą
Alt + a
· ć
Alt + c
· ę
Alt + e
· ł
Alt + l
· ń
Alt + n
· ó
Alt + o
· ś
Alt + s
· ź
Alt + x
· ż
Alt + z
Chcąc otrzymać dużą literę np. Ł należy nacisnąć klawisz l, przy wciśniętych klawiszach Shift i Alt.
Dwanaście klawiszy funkcyjnych oznaczonych F1 - F12 służy do wywoływania typowych, często
powtarzających się czynności. Klawisz F1 używany jest tradycyjnie do wywoływania suflera (podpowiedzi
systemu). Klawisz funkcyjny F2 powoduje wyświetlenie słownika i umożliwia wybór jednej z jego .
Blok klawiszy sterowania kursorem obejmuje następujące klawisze:
przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę
¯
przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół
®
przesunięcie kursora o jedną pozycję w prawo
¬
przesunięcie kursora o jedną pozycję w lewo
Home
przesunięcie kursora na początek
End
przesunięcie kursora na koniec
PgUp
przesunięcie kursora na początek strony
PgDn
przesunięcie kursora na koniec strony
Ins
przejście w tryb wstawiania znaków
Del
usunięcie znaku pod kursorem
BackSpace
usunięcie znaku na lewo od kursora
Tab
przesunięcie kursora na ustaloną pozycję
Naciśnięcie klawisza Ins powoduje, że wprowadzane z klawiatury znaki będą wpisywane pomiędzy znaki
istniejące z jednoczesnym ich rozsunięciem. Ponowne naciśnięcie klawisza Ins przywraca poprzedni tryb
wprowadzania znaków tzn. znaki będą wprowadzane na istniejący tekst.
Blok klawiszy numerycznych (prawa część klawiatury) składa się z kilku ważnych klawiszy funkcyjnych i
z grupy przycisków opisanych zarówno cyframi, jak i strzałkami lub nazwami funkcji: Home, End, PgUp,
PgDn, Ins, itd. Klawisze tego bloku spełniają podwójną rolę. Przełącznikiem trybu pracy bloku numerycznego
jest klawisz NumLock. W tzw. trybie numerycznym (lampka NumLock jest zapalona), podwójnie oznaczone
klawisze służą do wprowadzania liczb. W trybie funkcyjnym (lampka NumLock zgaszona) klawisze te służą
do sterowania kursorem (patrz opis bloku klawiszy sterowania kursorem).
Bardzo ważną funkcję pełni klawisz funkcyjny Esc. Służy on do anulowania rozpoczętej przez operatora
operacji albo do przerwania aktualnie realizowanej przez program funkcji.
W każdym programie poszczególne klawisze klawiatury mogą mieć kilka znaczeń w zależności od funkcji
aktualnie realizowanej przez program: tryb edycji danych, wybór opcji z menu, wyszukiwanie pozycji z listy
itd. Sposób wykorzystania poszczególnych klawiszy w realizowanej funkcji opisany jest w dolnej części
ekranu, a bardziej szczegółowo po naciśnięciu klawisza F1.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
2-3
Wiadomości ogólne
2.3
Koncepcja menu
Zestaw funkcji, spośród których użytkownik może wybrać jedną do realizacji, określono nazwą menu.
System zawiera cały szereg różnych menu, które tworzą hierarchiczną strukturę, zbliżoną w formie do
drzewa, którego pniem jest menu główne. Oznacza to, że np. po wybraniu pozycji z jednego z menu
pojawia się na ogół menu niższego poziomu, w którym dokonuje się kolejnego wyboru, i tak dalej, aż do
ostatecznego określenia zadania dla systemu i polecenia jego realizacji.
Menu główne jest stale wyświetlane w drugiej linii okna, a jego pozycje umieszczone są obok siebie
(poziomo). Dodatkowo, po wybraniu którejś z funkcji głównego menu (kliknięciu na niej myszką lub
naciśnięciu kombinacji klawiszy uruchamiających daną funkcję z klawiatury – podkreślona litera danej
funkcji), bądź najechaniu myszką na którąś z opcji podmenu, w ostatniej linii okna pojawia się informacja
mówiąca o tym, co można zrobić przy pomocy danej funkcji (skrócony help)
Równocześnie wyświetlane jest menu niższego poziomu, zawierające wykaz opcji dostępnych w ramach
wybranej funkcji wyższego poziomu.
2.3.1
Wskazanie żądanej pozycji w menu
Aby wybrać daną pozycję menu należy albo kliknąć na niej myszką, albo wybrać kombinację klawiszy:
ALT+podkreślony klawisz
w żądanej funkcji (np. aby wybrać funkcję Kartoteki, należy równocześnie nacisnąć klawisze ALT i k).
2.3.2
Potwierdzenie wyboru
Realizacja wybranej (podświetlonej) funkcji następuje po naciśnięciu klawisza Enter lub naciśnięciu myszki,
gdy kursor myszki znajduje się na podświetlonej pozycji.
2.3.3
Powrót z menu
Przejście do menu poziomu wyższego można osiągnąć naciskając klawisz Esc. Operacja powrotu z menu
głównego jest niemożliwa, ponieważ nie istnieje wyższy poziom. W celu zakończenia pracy programu należy
wybrać w menu głównym opcję System \ Wyjście, nacisnąć klawisz Enter lub najechać myszką i kliknąć
na tej opcji. Można również zamknąć okno systemu ST korzystając z narzędzi systemu Windows – kliknąć na
przycisk w prawym górnym rogu okna, oznaczony "krzyżykiem".
2.4
Uruchomienie systemu
Uruchomienie systemu następuje w systemie Windows albo po pojedynczym kliknięciu na ikonie skrótu do
programu ST umieszczonym na pasku zadań systemu Windows lub podwójnym kliknięciu na ikonę skrótu
umieszczoną na pulpicie systemu Windows (w przypadku pracy sieciowej z systemem), albo po podwójnym
kliknięciu na ikonę programu umieszczoną na pulpicie systemu Windows (w przypadku pracy lokalnej).
2.5
System haseł
Każdy program może być obsługiwany przez dowolną liczbę operatorów, przedstawiających się przy
uruchomieniu programów swoim kodem oraz hasłem. Operatorzy mogą różnić się między sobą rodzajem
posiadanych uprawnień, od których zależy zakres funkcji dostępnych do wykonania przez operatora. Do
wprowadzania nowych użytkowników, zmiany haseł i przywilejów istniejącym użytkownikom systemu
InfoMedica służy moduł DBAP – standardowy moduł do zarządzania użytkownikami, dostarczany przez firmę
Sygnity.
2-4
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Wiadomości ogólne
2.6
Podpowiedzi systemu
Program dysponuje trzema rodzajami podpowiedzi, ułatwiającymi użytkownikowi pracę i uwalniającymi go
od konieczności częstego zaglądania do niniejszego podręcznika. Są to :
·
komentarze opisujące wybrane pozycje menu, pojawiające się automatycznie w ostatniej linii okna,
gdy dana funkcja jest podświetlona;
·
kontekstowy opis realizowanej funkcji, po naciśnięciu klawisza F1 w aktualnym oknie (np. jeżeli po
wejściu do funkcji przeglądu kartotek naciśnięty zostanie klawisz F1, pojawi się opis z informacjami o
kartotece, o sposobie wyświetlania danych z tabeli oraz sposobie posługiwania się tą funkcją),
·
ogólna pomoc (informacje podstawowe o wszystkich elementach systemu, pojęciach używanych przy
pracy w systemie oraz użytecznych operacjach) dostępna z menu głównego po naciśnięciu klawisza F1
lub wybraniu opcji Pomoc.
Podpowiedzi uzyskane po naciśnięciu przycisku F1 znikają z ekranu monitora po naciśnięciu klawisza ESC,
wybraniu opcji Plik \ Zakończ lub naciśnięciu przycisku oznaczonego krzyżykiem z górnego prawego rogu
aktualnego okna.
2.7
Współpraca z drukarką
Wszelkie wykazy i sprawozdania tworzone przez program mogą być drukowane na drukarce komputerowej.
Jeżeli przewiduje się wydruki, drukarka powinna być zainstalowana. Jeśli jest więcej niż jedna drukarka
zainstalowana, na formatce do wydruku, program pozwala wybrać z rozwijanej listy tę drukarkę, na której
chcemy wykonać wydruk wykazu. Jeśli program wykryje zainstalowane drukarki to podpowiada pierwszą z
nich, jako tę, na której ma być wykonany wydruk.
Po ustaleniu rozmiaru czcionki i właściwości drukowania, naciśnięcie klawisza Zatwierdź(F10) powoduje
wydruk odpowiedniego wykazu. Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje unieważnienie wprowadzonych
informacji i zamknięcie okna do wydruku.
Zasady korzystania z drukarki, jej konserwacji, zakładania papieru itp. znajdują się w dokumentacji
użytkowej konkretnej drukarki.
2.8
Ostrzeżenia i komunikaty o błędach
System na bieżąco dostarcza użytkownikowi informację o błędach, poprzez wyświetlenie stosownego
komunikatu. Wyświetlane są również ostrzeżenia o sytuacjach, mogących w konsekwencji prowadzić do
pojawienia się błędów. Są to sygnały dla użytkownika, umożliwiające zweryfikowanie i poprawienie operacji
której dotyczą.
UWAGA !: Nie wolno wyłączać komputera w czasie pracy programu !
Pracę należy kończyć wyłącznie poprzez wybranie opcji System \ Wyjście w menu głównym.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
2-5
Słownik podstawowych pojęć
Rozdział
3
Słownik podstawowych pojęć
Aktywne - obecnie używane lub wybrane: opcja, okno albo ikona. W danej chwili może być aktywne tylko
jedno okno lub ikona, co zaznaczone jest odmiennym kolorem linii nagłówka. Wszelkie operacje odnoszą
się tylko do aktywnego okna lub ikony.
Aplikacja lub inaczej program, to system komputerowy stosowany do wprowadzania i przetwarzania
danych.
Dokument - wszystko, co zostało utworzone przy pomocy aplikacji. Zawiera on informacje zapisane,
zredagowane, wyświetlone lub zachowane na dysku w formie pliku (np. sprawozdanie).
Formuła - wyrażenie matematyczne.
Ikona - graficzna prezentacja obiektu typu: stacja dysków, katalog, aplikacja, dokument lub innego obiektu,
który można zaznaczyć i otworzyć.
Komunikat - tekst pojawiający się na ekranie, informujący o tym, że nie wprowadzono wszystkich
wymaganych informacji lub o innym napotkanym problemie.
Kursor - znak zachęty do wpisania jakiegoś wyrażenia migający w polu tekstu.
Kliknięcie - szybkie naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy.
Dwukrotne kliknięcie - dwukrotne szybkie naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy.
Kopiowanie tabeli do schowka - umożliwia przeniesienie danych z aplikacji np. do programu MS Excel.
Można to uzyskać na dwa sposoby:
- klikając w lewy górny róg tabeli (szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny):
i w wywołanym tak oknie wybrać „Kopiowanie tabeli do schowka".
· korzystając z opcji „Kopiowanie tabeli do schowka" uzyskanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
w tabeli. Tak skopiowane dane można wkleić w arkuszu MS Excel lub innej aplikacji.
Uwaga! Kopiowanie do schowka ma ograniczone możliwości i w przypadku bardzo dużych tabel może się
zdarzyć, że nie zostaną skopiowane wszystkie dane. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z kopiowania
danych do pliku.
Kopiowanie danych do pliku - kopiowanie zawartości tabeli do pliku na dysku, w celu wykorzystania go
poza programem - np. przepisania do arkusza MS Excel.
Można to uzyskać na dwa sposoby:
· klikając w lewy górny róg tabeli (szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny):
i w wywołanym tak oknie wybierając „Kopiowanie tabeli do pliku".
· korzystając z opcji „Kopiowanie danych do pliku" uzyskanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
w tabeli.
Menu - pola, w których można dokonać wyboru. Główne menu znajduje się w pierwszym (tytułowym)
oknie aplikacji zaraz pod jej nazwą. Umożliwia użytkownikowi wybór opcji, w której będzie pracował.
Metaznaki - pomagają filtrować dane zawierające wspólny tekst. Używa się ich w polu tekstu korzystając z
faktu, że wpisanie % zastępuje dowolny ciąg znaków, a wpisanie _ (podkreślenia) zastępuje dowolny
jeden znak. Przy wyszukiwaniu danych można stosować oba te znaki równocześnie.
Przykład 1:
Wpisanie tekstu:
%LECZ
w polu przeznaczonym do wyszukiwania danych w tabeli
3-6
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słownik podstawowych pojęć
spowoduje, że po odświeżeniu danych klawiszem [F3] zostaną wyświetlone wszystkie dane
zawierające tekst LECZ w dowolnym miejscu nazwy (na początku, w środku, czy na końcu) np.:
· Zakład Techniki Lecznictwa
· Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Zabrze)
· Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Racibórz)
· Lecznictwo Pourazowe
Przykład 2:
Wpisanie tekstu (bez spacji): _ _ _ _ _ _ _LECZ
w polu przeznaczonym do wyszukiwania
danych w tabeli spowoduje, że po odświeżeniu danych klawiszem [F3] zostaną wyświetlone
wszystkie dane zawierające tekst LECZ od ósmego znaku np.:
· Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Zabrze)
· Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Racibórz)
W tym przypadku nie pojawią się na liście „Zakład Techniki Lecznictwa" i „Lecznictwo Pourazowe"
wymienione w poprzednim przykładzie.
Odświeżenie danych - operacja, którą użytkownik musi wykonać, jeśli dane nie są wyświetlone zgodnie
z podanymi przez niego kryteriami. W tym celu należy nacisnąć klawisz [F3]. W celu przyspieszenia pracy,
w niektórych opcjach dane nie są wyświetlane od razu, a dopiero po ustawieniu warunków i odświeżeniu
tabeli. W ten sposób unika się oczekiwania na wyświetlenie tabeli o niepotrzebnej zawartości.
Podświetlenie, wybranie, inaczej też - zaznaczenie pozycji tabeli (danej) do przetwarzania. Kliknięcie
lewym przyciskiem myszy, gdy jej wskaźnik jest skierowany na wybraną pozycję tabeli, spowoduje zmianę
jej koloru (podświetlenie). Następne polecenie odnosić się będzie do tak wyróżnionej pozycji.
Pole dialogu umożliwia porozumiewanie się użytkownika z systemem. Dzięki niemu można np. określić
sposób uporządkowania danych w tabeli, czy wpisać tekst do szukania.
W programie używane są dwa typy pól dialogu:
Rozwijalna lista jest to pole dialogu składające się z dwóch części: pola dialogu – po jego prawej stronie
widnieje przycisk strzałki, po jego kliknięciu rozwija się pole z listą elementów do wyboru:
zawierające menu opcji, z którego posługując się paskiem przewijania można wybrać właściwą.
Jeśli z prawej strony pola dialogu nie ma przycisku strzałki, to jest to pole tekstu:
w którym użytkownik wpisuje tekst. Jest ono wykorzystywane m.in. przy wprowadzaniu i edycji danych, czy
też podczas wyszukiwania informacji.
Pole wyboru - mała, kwadratowa kratka w polu dialogu, którą można wybrać (zaznaczyć) lub wyczyścić.
„ptaszek" przy Nazwie oznacza, że warunek opisujący to pole ma zostać spełniony.
Przycisk wyboru z listy słownikowej
umożliwia szybkie wyszukanie odpowiedniej danej z dostępnej listy.
Przycisk opcji pozwala wybrać tylko jedną z możliwości
Przycisk wykorzystywany jest przy określaniu kryterium wyświetlania danych (np. ich kolejności). Jest też
nazywany przyciskiem radiowym.
Przycisk polecenia
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
3-7
Słownik podstawowych pojęć
Pozwala na wykonanie wypisanej na nim czynności. W nawiasach znajduje się klawisz jakim można tę opcję
uruchomić z klawiatury.
Schowek - miejsce w pamięci komputera przeznaczone do tymczasowego przechowywania informacji.
Zawartość schowka można wkleić do dowolnego pola tekstu, czy też np. do plików systemu MS Excel,
MS Word itp.
tryb edycji – bardzo często wykorzystywany przycisk w systemie. Umożliwia on poprawienie (edycję)
błędnie wpisanych danych. Po wciśnięciu takiego przycisku można poprawiać te pola, które z szarego
zmieniły kolor na biały. Pola, których barwa nie zmieni się nie podlegają poprawie i jeśli są błędne, to daną
należy wykasować i wprowadzić ponownie.
Wklejanie - operacja polegająca na wstawieniu w pole tekstu lub np. do dokumentu MS Excel wyciętego
bądź skopiowanego wcześniej tekstu zapamiętanego w schowku.
Wskaźnik myszy - sterowany myszką znak pojawiający się na ekranie. Najczęściej ma kształt strzałki - jak
poniżej:
Wybierz i wróć - uruchomienie tej funkcji spowoduje, że wybór pozycji ze słownika zostanie od razu
zatwierdzony (bez konieczności wciśnięcia przycisku Zatwierdź).
Zakładki
są stosowane dla tematycznego podziału danych. Uaktywnia się je kliknięciem myszki lub wciśnięciem
litery podkreślonej w tytule zakładki.
3.1
Obsługa okien aplikacji
Okno aplikacji - inaczej: okno, okienko - wydzielony ramką na ekranie obszar przeznaczony
dla określonego programu, danych lub funkcji.
Obsługa okienek w programie wykorzystuje większość zalet systemu WINDOWS.
Przyciski:
znajdujące się w prawym górnym rogu okienka, które kolejno pozwolą:
· zminimalizować okno (nie będzie wyświetlane na ekranie, a pojawi się na pasku zadań systemu
Windows),
· zwiększyć okno (będzie wyświetlane na całej powierzchni zajmowanej przez system windows na
ekranie) lub, w przeciwnym przypadku, zmniejszyć,
· wyjść z otwartej właśnie opcji – zamknięcie otwartego aktywnego okna.
Można zmienić wielkość większości aktywnych okien. Należy w tym celu najechać wskaźnikiem myszki
na róg lub bok okna, nacisnąć lewy przycisk mysz i - trzymając go wciśnięty - zmieniać rozmiar okna.
Aby to było możliwe, wskaźnik myszy powinien wyglądać następująco:
Można też zmieniać położenie okna na ekranie. Należy w tym celu najechać wskaźnikiem myszki na górną
linię okna (w której wpisana jest jego nazwa), nacisnąć lewy przycisk mysz i - trzymając go wciśnięty przesunąć okno we właściwe miejsce. Aby zmiana miejsca położenia okna była możliwa, wskaźnik myszy
powinien wyglądać następująco:
3-8
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słownik podstawowych pojęć
Prawym przyciskiem myszy można uruchamiać pewne pomocne funkcje zależne od aktualnie wykonywanych
operacji. I tak:
· w polach tekstu (przy wprowadzaniu danych) uruchomione zostaną funkcje typu: Cofnij, Wytnij,
Kopiuj, Wklej, Zaznacz wszystko, pomagające w edycji.
· przy przeglądaniu tabeli danych można skorzystać operacji: Wybierz i wróć, Nowy [F7], Edycja [F8],
Kopiowanie danych do schowka, kopiowanie danych do pliku. Uporządkowanie oraz kryteria, Odśwież
dane, Wyjście. Lista tych możliwości jest zmienna i zależy od aktywnej opcji.
3.2
Operacje na tabelach danych
Tabela danych
W tabeli pokazywane są zbiory danych. Kliknięcie myszką zaznacza odpowiedni wiersz danych (inny kolor
lub znaczek na początku linii) i wszelkie operacje będą dotyczyły zaznaczonego wiersza. Dane w tabeli nie
muszą zostać wyświetlone od razu, należy wtedy klawiszem [F3] wymusić tzw. odświeżenie danych –
poprawne wyświetlenie zawartości tabeli z danymi.
Zmiany wyglądu tabeli:
Po kliknięciu w lewy górny róg tabeli - szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny - jak poniżej:
będzie można zmienić kolejność wierszy czy warunków selekcji.
Zmiana szerokości kolumn tabeli - należy skierować wskaźnik myszy na linię opisu kolumny, a w niej
na pionową linię rozdzielającą dwie kolumny tak, by zmienił się kształt wskaźnika na:
a następnie przytrzymując lewy klawisz myszy zmienić szerokość kolumny (przesuwać się będzie pionowa
linia rozdzielająca te dwie kolumny).
Zmiana kolejności kolumn - należy skierować wskaźnik myszy na linię opisu kolumny, która ma zostać
przeniesiona, tak by zmienił się kształt wskaźnika na:
a następnie przytrzymując lewy klawisz myszy „przeciągnąć" tę kolumnę we właściwe miejsce (między inne
kolumny).
Jeśli na kolumnie nie pojawi się powyższa ikonka to znaczy, że nie można jej przenieść.
Pasek przewijania znajduje się zawsze po prawej stronie każdej tabeli i umożliwia jej przeglądanie
(dostęp do linii tabeli nie mieszczących się na ekranie):
Zmiana szerokości wierszy - należy skierować wskaźnik myszy na linię rozdzielającą dwa wiersze (na
szarej pustej kolumnie umieszczonej na początku tabeli) tak, by zmienił się kształt wskaźnika na:
i przytrzymując lewym klawiszem myszy „rozciągnąć" ją lub „zwęzić". Operacja ta zmienia szerokość
wszystkich wierszy tabeli.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
3-9
Słownik podstawowych pojęć
Okno informacyjne - znajduje się nad tabelą i służy do wyświetlania różnych informacji w zależności
od obsługiwanego właśnie okna. W słownikach wyświetlane są w tym oknie zagłębienia hierarchiczne.
Przechodzenie między polami jest możliwe za pomocą myszki i klawiatury.
· [Tab] powoduje przejście do następnego aktywnego pola,
· [Shift-Tab] powrót do poprzedniej pozycji,
· [Alt-litera] przechodzenie między aktywnymi zakładkami; litera – podkreślona litera z nazwy zakładki.
3.3
Komunikacja z użytkownikiem
Z każdym oknem modułu Wyposażenie związany jest zestaw standardowych operacji. Dopisywanie,
modyfikacja czy usuwanie danych we wszystkich oknach wygląda podobnie.
Standardowe elementy tabeli to pola:
§ Wyszukiwanie – pozwala ograniczyć zakres wyświetlanych wierszy. Wzorzec wpisywany w tym polu
dotyczy kolumny, wg której ustawiony jest porządek wyświetlania.
§ Kolejność – pozwala wybrać porządek wg którego mają być wyświetlane wiersze.
§ Warunki – pozwala ograniczyć zakres wyświetlanych wierszy wg określonego systemu kryteriów.
Przyciski – przyciski umożliwiające wykonanie standardowych operacji jak dopisywanie, podgląd,
modyfikacja i usuwanie. Z poniższymi przyciskami związane są odpowiednie skróty klawiszowe, za pomocą
których daną operację można wywołać używając klawiatury:
§ Nowy [F5]
§ Edycja [F6]
§ Usuń [F8]
§ Wyjście [Alt-F4]
§
§
,
- Dopisywanie nowego rekordu [F5]
- Podgląd rekordu
§
,
- Edycja rekordu [F6]
§
,
- Usunięcie rekordu [F8]
§
,
- Zamknięcie okna [Alt-F4]
§
§
3 - 10
- Wyszukiwanie rekordu [F3]
- Zatwierdzanie danych
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słownik podstawowych pojęć
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
3 - 11
Informacje techniczne
Rozdział
4
Informacje techniczne
4.1
Architektura systemu i wymagania sprzętowe
Oprogramowanie jest napisane w architekturze klient–serwer. Różne są więc wymagania sprzętowe
komputera klienta i serwera bazy danych.
Wymagania stawiane stacjom roboczym
Jako stacje robocze należy stosować współczesne komputery z systemem operacyjnym MS Windows XP lub
Vista, wersje 32bit.
stacja robocza
cecha
minimum
zalecane
procesor
Pentium 1GHZ
DualCore
pamięć RAM
256MB
1GB
monitor
800x600
1024x768
Dyski
IDE 20GB
(wolne miejsce na dysku 1GB)
SATA 80GB
(wolne miejsce na dysku – 10GB)
karta sieci
100Mbit
1000Mbit
system operacyjny
Windows XP Professional
Windows XP Professional
Uwagi:
· Komputery zagrożone awariami zasilania powinny posiadać zasilacze awaryjne – UPS,
· Komputery powinny spełniać wymagania systemu operacyjnego – np. Windows Vista minimum 1GB
RAM,
· Zastosowanie komputerów niespełniających podanego minimum prowadzi do znacznego
spowolnieniem pracy lub ją uniemożliwia. Należy w takim przypadku rozważyć wymianę komputera
lub użycie takich stacji jako końcówek terminalowych,
· Konfiguracja stacji powinna umożliwiać zainstalowanie oprogramowania narzędziowego i
systemowego niezbędnego do pracy:
o Oracle Client,
o Centura Client/Runtime,
o Borland BDE,
· Stacje na których przetwarzane/drukowane są dokumenty powinny mieć zainstalowane
oprogramowanie:
o Rejestracja, Gabinety, Punkt Pobrań minimum: MS Excel Viewer, MS Word Viewer,
o Kierownicze i Definicyjne: MS Word 2000 lub wyżej, MS Excel 2000 lub wyżej, OpenOffice.
v2.4 lub wyżej,
· Aplikacje systemu InfoMedica stworzone zostały w technologii 32 bitowej. Zastosowanie
komputerów i systemów operacyjnych 64 bitowych musi zapewniać zgodność z aplikacją,
oprogramowaniem narzędziowym/systemowym oraz pomocniczym,
4 - 12
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Informacje techniczne
Wymagania stawiane serwerom zarządzającym bazami danych
Serwery są wyodrębnionymi komputerami przeznaczonymi do spełniania specjalnych funkcji w systemie. W
ramach systemu InfoMedica można wydzielić kilka funkcji (usług), które należy powierzyć serwerom:
Ø obsługa baz danych – służą do tego serwery baz danych,
Ø obsługa udostępniania plików w sieci, połączona najczęściej z przydziałem uprawnień i kontrolą
dostępu – służą do tego serwery plików,
Ø obsługa aplikacji użytkowników – służą do tego serwery terminalowe,
Ø obsługa aplikacji WWW – służą do tego serwery WWW.
Serwery baz danych
Serwery baz danych są jednym z elementów decydujących o prędkości pracy systemu, ponieważ służą do
przechowywania i udostępniana danych medycznych i administracyjnych.
Główne
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
wymagania stawiane serwerom baz danych to:
duża ilość pamięci,
szybki system dyskowy,
system operacyjny certyfikowany przez producenta serwera bazy danych (w tym przypadku Oracle),
szybkość i liczba procesorów,
szybki interfejs sieciowy.
Konfiguracja:
Konfiguracja serwera jest zależna od liczby obsługiwanych stacji oraz od ilości już zgromadzonych oraz
planowanych do zgromadzenia danych.
mała sieć ( do 30 stacji roboczych, do 15 GB danych)
mała sieć
cecha
Minimum
zalecane
procesor
1*Pentium/Xeon >2GHZ
1*Quadcore seria X3000 lub X5000
pamięć RAM
2GB
4GB
Dyski
2 szt. IDE 80GB RAID 1
4 do 6 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS
kontroler RAID 1+0, cache 128M
karta sieci
100Mbit
1000Mbit
streamer
---
100/200G
zasilacz UPS
1000VA
2*1500VA
system operacyjny
Windows XP
MS Windows2000server (32
bit)
MS Windows2003 Server (x64),
MS Windows2008 Server (x64),
Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64)
Oracle
Oracle 10g SE One (32 bit)
Oracle 11g SE One 64bit
Uwagi:
· w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0
średnia sieć ( do 100 stacji roboczych, do 40 GB danych)
duża sieć
cecha
Minimum
Zalecane
Procesor
1*Xeon/DualCore >2GHZ
2*Quadcore seria X5400
pamięć RAM
4GB
8GB
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
4 - 13
Informacje techniczne
Dyski
4* SCSI/SAS 72G w RAID 1
6 do 15 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS
kontroler RAID 1+0+hotspare, cache 256M
karta sieci
100Mbit
1000Mbit
Streamer
100/200G
200/400G
zasilacz UPS
2000VA
2*2000VA
system operacyjny
MS Windows 2000 server (32 MS Windows2003 Server (x64),
bit)
MS Windows2008 Server (x64),
Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64)
Oracle
Oracle 10g SE One (32 bit)
Oracle 11g SE (64bit)
Uwagi:
· w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0
duża sieć (powyżej 100 stacji roboczych, powyżej 40 GB danych)
duża sieć
cecha
Minimum
zalecane
Procesor
2*DualCore (x64)
2*QuadCore seria X5000 lub X5400
pamięć RAM
8GB
16GB
Dyski
8 do 15* SCSI/SAS 144G w Macierz FC
RAID 1 kontroler RAID 1+0, 15 do 60 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS
cache 256M
15k, kontroler RAID 1+0+hotspare, cache
1GB
karta sieci
1000Mbit
1/10Gbit
Streamer
200/400G
400/800G
zasilacz UPS
2000VA
2*2000VA
system operacyjny
MS Windows2003Server (64 MS Windows2003 Server (x64),
bit)
MS Windows2008 Server (x64),
Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64)
Oracle
Oracle 10g SE One (32 bit)
Oracle 11g SE (64bit)
Oracle 11g EE (64bit)
Uwagi:
· w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0
· w dużych systemach możliwe jest stosowanie serwerów o innej niż Intel x86 architekturze wraz
odpowiednimi systemami operacyjnymi np SUN SOLARIS, IBM AIX, HPUX. W każdym przypadku
proponowany system operacyjny powinien być systemem certyfikowanym przez Oracle,
· W przypadku wymogu nieprzerwanej pracy (24/7/365) należy zastosować opcję Oracle RAC (Oracle
Real Application Cluster).
Serwery plików
Serwery plików służą do przechowywania i udostępniania aplikacji w sieci oraz do organizowania pracy sieci
( administracja kontami i uprawnieniami).
Główne wymagania stawiane serwerom plików:
Ø szybki interfejs sieciowy,
Ø pojemny i szybki system dyskowy.
Mniej istotne wymagania:
Ø duża ilość pamięci,
4 - 14
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Informacje techniczne
Ø
szybkość i liczba procesorów.
W małych sieciach można połączyć role serwera plików, serwera bazy danych oraz serwera WWW.
W dużych sieciach lub sieciach składających sie z oddzielonych części (oddziałów/grup roboczych)
obsługiwanych przez osobne serwery, należy dobierać serwery plików zgodnie z liczbą komputerów w
konkretnej grupie. W szczególnych przypadkach możliwe jest przechowywanie aplikacji na dyskach lokalnych
stacji roboczych zamiast na serwerach centralnych. Stwarza to istotne problemy podczas aktualizacji
aplikacji
i rozwiązanie tych zagadnień pozostaje w gestii Szpitala.
Konfiguracja:
mała sieć ( do 30 stacji roboczych)
mała sieć
Cecha
Minimum
zalecane
Procesor
--
1*Pentium/Xeon
pamięć RAM
--
2GB
Dyski
--
2 do 6 dysków 300GB/1TB SATA/SAS
kontroler RAID 5
karta sieci
--
1000Mbit
Streamer
--
zasilacz UPS
1000VA
1*1000VA
system operacyjny
--
MS Windows2000 Server
MS Windows2003 Server
MS Windows2008 Server
Linux: SUSE, RED HAT (samba)
Uwagi:
· można połączyć funkcję serwera bazy danych i serwera plików,
· serwer w takiej konfiguracji może być użyty jako serwer pomocniczy w sieciach
o rozproszonej strukturze.
średnia sieć ( do 100 stacji roboczych)
średnia sieć
cecha
minimum
zalecane
procesor
1*Xeon/DualCore
1*DualCore/Quadcore
pamięć RAM
2GB
4GB
Dyski
3* SCSI/SAS 72/144G w RAID 5 do 9 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS
5
kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M
karta sieci
1000Mbit
1000Mbit
streamer
100/200G
200/400G
zasilacz UPS
2000VA
2*2000VA
system operacyjny
MS Windows2000 Server
MS Windows2003 Server
MS Windows2008 Server
Linux: SUSE, RED HAT (samba)
Uwagi:
· zazwyczaj jeden serwer plików wystarcza do obsługi całej sieci.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
4 - 15
Informacje techniczne
duża sieć (powyżej 100 stacji roboczych)
duża sieć
cecha
minimum
zalecane
Procesor
1*Xeon/DualCore
1*DualCore/Quadcore
pamięć RAM
3GB
4GB
Dyski
5* SCSI/SAS
RAID 5
karta sieci
1000Mbit
10Gbit
streamer
200/400G
400/800G
zasilacz UPS
2000VA
2*2000VA
system operacyjny
MS Windows2003Server
MS Windows2003 Server
MS Windows2008 Server
Linux: SUSE, RED HAT (samba)
144/300G
w 6 do 10 dysków 144/300GB SCSI/SAS
kontroler RAID 5+hotspare, cache 512M
Uwagi:
· zalecane rozdzielenie serwerów plików dla części szarej i białej. System LAB nie wymaga osobnego
serwera plików.
· w sieciach większych niż 500 stacji należy rozważyć stosowanie większej ilości serwerów plików/
serwerów domeny
· w sieciach zawierających wyodrębnione grupy komputerów, szczególnie w oddziałach podłączonych
poprzez WAN należy rozważyć stosowanie większej ilości serwerów plików/ serwerów domeny
obsługujących poszczególne lokalizacje.
Serwery aplikacji
W chwili obecnej w systemie InfoMedica nie są stosowane serwery aplikacji, rozumiane jako pośrednia
warstwa oprogramowania w architekturze wielowarstowej. Stosuje się natomiast:
Ø serwery plików – jako miejsce udostępniania aplikacji,
Ø serwery terminalowe – jako miejsce uruchamiania oprogramowania poza końcówkami
komputerowymi.,
Ø serwery WWW – jako miejsce udostępniania aplikacji obsługiwanych poprzez przeglądarki
internetowe.
Serwery WEB (WWW)
Serwery WWW służą do udostępniania aplikacji obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych.
Główne
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
wymagania stawiane serwerom WWW:
szybkie procesory,
duża ilość pamięci,
szybki interfejs sieciowy,
Windows 2003 Server
Serwer IIS (w wersji minimum 6.0)
Mniej istotne wymagania:
Ø pojemny i szybki system dyskowy.
Konfiguracja:
typowy serwer terminalowy
cecha
4 - 16
minimum
zalecane
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Informacje techniczne
procesor
1*Xeon/DualCore
2*Quadcore seria X5400
pamięć RAM
1GB
8GB
Dyski
3* SCSI/SAS 72/144G w RAID 5*dysków 72/144/300GB
SCSI/SAS
5
kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M
karta sieci
100Mbit
1000Mbit
zasilacz UPS
1500VA
2*2000VA
system operacyjny
MS Windows
(32bit)
2003
Server MS Windows 2003 Server
MS Windows 2008 Server
Uwagi:
· aplikacje oparte o serwery WWW wymagają co najmniej IIS 6.0 (Internet Information Services 6.0)
zawartego w Windows 2003 Server.
Serwery terminalowe
Serwery terminalowe służą do bezpośredniego uruchamiania aplikacji. Zazwyczaj są stosowane jako
uzupełnienie klasycznych stacji roboczych, gdy posiadany sprzęt komputerowy nie spełnia wymagań
InfoMedica lub gdy stacje robocze musza działać poprzez łącza WAN. Zalecane jest stosowanie rozwiązań
32bit.
Główne
Ø
Ø
Ø
Ø
wymagania stawiane serwerom terminalowym:
szybkie procesory,
duża ilość pamięci,
szybki interfejs sieciowy,
system operacyjny Windows 2003 Server .
Mniej istotne wymagania to:
Ø pojemny i szybki system dyskowy.
Konfiguracja:
typowy serwer terminalowy
Cecha
minimum
Zalecane
procesor
2*Xeon/DualCore
2*Quadcore seria X5400
pamięć RAM
4GB
16GB
Dyski
2* SCSI/SAS 72/144G w RAID 1
2* SCSI/SAS 144/300G w RAID 1
karta sieci
100Mbit
1000Mbit
zasilacz UPS
2000VA
2*2000VA
system operacyjny
MS Windows 2003 Server (32bit)
MS Windows 2003 Server (32bit)
Uwagi:
· zastosowanie usług terminalowych zawartych w Windows 2000 Serwer, Windows 2008 Serwer lub
w rozwiązaniach firmy Citrix będzie możliwe po wykonaniu testów tych środowisk,
· Na serwerze terminalowym powinno zostać zainstalowanie oprogramowanie narzędziowe i
systemowe niezbędne do pracy InfoMedica:
o Oracle Client,
o Centura Client/Runtime,
o Borland BDE,
· W zależności od sposobu przetwarzanie/drukowania dokumentów również powinno zostać
zainstalowane oprogramowanie:
o MS ExcelViewer, MS Word Viewer
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
4 - 17
Informacje techniczne
·
o MS-Word 2000 lub wyżej, MS-Excel 2000 lub wyżej, OpenOffice v2.4 lub wyżej,
Aplikacje systemu InfoMedica stworzone zostały w technologii 32 bitowej. Zastosowanie
komputerów i systemów operacyjnych 64 bitowych musi zapewniać zgodność z aplikacją,
oprogramowaniem narzędziowym/systemowym oraz pomocniczym.
Końcówka terminalowa
Jako końcówki terminalowe można stosować praktycznie wszystkie komputery z systemem operacyjnym MS
Windows.
stacja robocza
Cecha
Minimum
Zalecane
Procesor
Pentium 200MHZ
Pentium 2GHz
pamięć RAM
32MB
128GB
Monitor
800x600
1024x768
Dyski
IDE 10GB
(wolne miejsce na dysku 10MB)
SATA 80GB
(wolne miejsce na dysku – 10MB)
karta sieci
10Mbit
100Mbit
system operacyjny
Windows 95/98/ME/NT/2000
Windows XP Professional
Uwagi:
· Dostępne są rozwiązania Remote Desktop Client pozwalające komputerom
z systemem operacyjnym Linux lub Macintosh pracować jako końcówki terminalowe. Zastosowanie
tych rozwiązań wymaga dodatkowych testów zgodności z InfoMedica.
4.2
Program a system operacyjny
Program działa w środowisku MS Windows. Sposób poruszania się po systemie właściwy jest dla standardu
pracy w tym środowisku. Dokumentacja systemu nie zawiera opisu zasad pracy w środowisku Windows.
Użytkownik systemu powinien posiadać podstawowe umiejętności w tym zakresie, jak uruchamianie
systemu, przełączanie się pomiędzy oknami, posługiwanie się myszką.
System jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Windows.
4 - 18
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Wyposażenie
Rozdział
5
Wyposażenie
System Wyposażenie przeznaczony jest do komputerowej ewidencji wyposażenia (środków trwałych
niskocennych), stanowiąc wsparcie pracy komórek inwentaryzacyjnych. System współpracuje z modułem
Środki Trwałe wykorzystując wspólne dane słownikowe.
Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozwala na bieżąco uzyskiwać informacje na temat aktualnej ilości oraz
miejsca użytkowania poszczególnych składników wyposażenia zakładu.
Menu główne systemu zawiera opcje:
System 20
Księgi inwentarzowe 22
Inwentaryzacja 35
Słowniki 37
Pomoc 51
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
5 - 19
Wyposażenie
5.1
System
Po wybraniu tej opcji menu istnieje możliwość ustawienia podstawowych informacji o systemie.
5.1.1
Opis jednostki
W tabeli tego okna znajdują się zapisy informacyjne o jednostce korzystającej z systemu Wyposażenie dla
każdego otwartego roku. Kolejne pozycje są dodawane w miarę wykonywania Zamknięcia roku w systemie
Środki Trwałe w kolejnych latach. Po zamknięciu roku dane z roku poprzedniego są przepisywane do nowej
pozycji dla następnego roku. Po przepisaniu danych na nowy rok można je zmienić, jeśli istnieje taka
potrzeba.
Jeżeli uruchamiamy program pierwszy raz po zainstalowaniu, lub pierwszy raz na nowej bazie danych,
wyświetlony zostaje nam dialog wyboru roku i miesiąca rozpoczęcia pracy systemu. Następnie pojawia się
dialog opisujący jednostkę W czasie dalszej pracy w systemie można uaktualnić te dane
Opis jednostki jest wykorzystywany w wydrukach i pojawia się zawsze na górze wydruku.
Tabela danych:
zawiera podstawowe dane o jednostce (m.in. Nazwę, adres, NIP).
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi jednostek używających systemu Wyposażenie.
Uporządkować dane można według: roku, nazwy lub miasta.
Wyświetlane dane w tabeli można zawęzić do tych, które spełniają określone Warunki. W przypadku
danych o użytkownikach systemu ustawiony jest warunek "Wszystkie", powodujący wyświetlanie informacji
o wszystkich jednostkach pracujących z systemem Wyposażenie.
W oknie dostępne są następujące operacje:
,
- podgląd i edycja zaznaczonej danej (patrz: Opis układu
21
).
- wyszukiwanie danej.
- zamknięcie tabeli.
5 - 20
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Wyposażenie
5.1.1.1 Opis układu
Po wybraniu opcji
lub
z okna Opisu jednostki pojawi się okno Opis układu, zawierające informacje
dotyczące jednostki pracującej w systemie Wyposażenie w danym roku i miesiącu.
Dostępne opcje:
Edycji – uruchomienie tej funkcji umożliwi wprowadzenie zmian i poprawek do już wypełnionych pól z
informacjami o jednostce użytkującej system Wyposażenie.
Usuń - kasowanie aktualnie wyświetlanych danych,
Zatwierdź – zatwierdzenie wprowadzonych zmian i poprawek na formatce.
Zamknij [Alt-F4] – zamknięcie formatki z danymi.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
5 - 21
Księgi inwentarzowe
Rozdział
6
Księgi inwentarzowe
Opcja umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących ksiąg, składników wyposażenia przyporządkowanych
danej księdze oraz wpisów dla danego wyposażenia.
6.1
Księgi
Jest to opcja umożliwiająca dokonywanie operacji na księgach oraz na wpisach dokonanych w tych
księgach. W tym miejscu użytkownik ma możliwość dopisywania, usuwania, przeglądanie wyposażeń i
wpisów jak również modyfikacji ksiąg.
Księgi inwentarzowe charakteryzują się następującymi informacjami:
kod
nazwa
komórka organizacyjna
system
Kod księgi jednoznacznie ją charakteryzuje. Jest nadawany ręcznie i musi być unikalny w systemie. Jeżeli
wprowadzony numer powtórzył się, wówczas użytkownik jest o tym informowany i musi zmienić kod. Nie ma
możliwości zmiany kodu istniejącej już księgi.
Nazwa księgi jest to dowolny tekst nadany przez użytkownika. Może być modyfikowany podczas pracy
systemu.
Do każdej księgi inwentarzowej może być również przypisana komórka organizacyjna w celu lepszego
powiązania ksiąg inwentarzowych z komórkami organizacyjnymi.
W programie Wyposażenie jest możliwość zdecydowania, czy dana księga jest widoczna również w systemie
Środki Trwałe. Możliwe jest także korzystanie z ksiąg zdefiniowanych w systemie Środki Trwałe. Definiuje się
to przez ustawienie flagi widoczności w systemach dla danej księgi inwentarzowej.
Poniżej przedstawiono widok tabeli umożliwiającej przegląd ksiąg:
Wpisane księgi mogą być wyświetlane wg wybranej Kolejności: wg Kodu lub wg Nazwy księgi.
Wyświetlane dane w tabeli można zawęzić do tych, które spełniają określone Warunki. W przypadku ksiąg
ustawiony jest warunek Wszystkie.
6 - 22
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Księgi inwentarzowe
6.1.1
Dopisywanie księgi
Naciśnięcie klawisza Nowy [F5] pozwala na dopisanie nowej księgi.
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej
księgi, jej:
Kod
Nazwę
Komórkę – można wpisać kod, lub wybrać ze słownika kod komórki organizacyjnej uruchamianego
klawiszem F2
Księga widoczna w systemach - należy zaznaczyć program, w którym księga będzie używana: Środki
Trwałe i/lub Wyposażenie.
Podczas tworzenia nowej księgi inwentarzowej w programie Wyposażenie jest możliwość zdecydowania, czy
dana księga jest widoczna również w systemie Środki Trwałe. Możliwe jest także korzystanie z ksiąg
zdefiniowanych w systemie Środki Trwałe. Z systemu Wyposażenie nie można ukryć księgi widocznej i
wykorzystywanej w systemie Środki Trwałe. Identyfikatory ksiąg muszą być unikalne w ramach obydwóch
systemów. Jeżeli próbujemy zdefiniować nową księgę, która jest już zdefiniowana w systemie Środki Trwałe,
a niewidoczna w systemie Wyposażenie, to dane o tej księdze zostaną zaimportowane z systemu Środki
Trwałe.
6.1.2
Usuwanie
Klawisz Usuń [F8] pozwala na usuwanie wybranej przez użytkownika księgi. Po ustawieniu kursora na
wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza F8 program sprawdza, czy wybrana przez użytkownika księga nie
zawiera żadnych wpisów. Jeżeli do księgi jest przyporządkowane Wyposażenie lub środki trwałe, wówczas
nie można skasować danej pozycji i użytkownik jest o tym informowany komunikatem.
6.1.3
Modyfikacja
Funkcja umożliwia wprowadzanie poprawek do istniejącej księgi. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji
i naciśnięciu klawisza Dane [F6] na ekranie pojawia się okienko pozwalające zmodyfikować nazwę księgi
oraz komórkę organizacyjną.
Uwaga!
Nie można zmodyfikować Kodu księgi - pole to jest niedostępne przy modyfikacji.
6.1.4
Przegląd wyposażenia
Funkcja Wyposażenie [F2] pozwala na przeglądanie, modyfikację, dopisywanie oraz usuwanie
wyposażenia przypisanego wybranej księdze inwentarzowej. Opis wyposażenia znajduje się w rozdziale
Wyposażenie 24 .
6.1.5
Przegląd wpisów
Funkcja Wpisy [F4] pozwala na przeglądanie, modyfikację, dopisywanie oraz usuwanie wpisów,
przypisanych do wybranej księgi inwentarzowej.
Opis wpisów znajduje się w rozdziale Wpisy 27 .
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
6 - 23
Księgi inwentarzowe
6.1.6
Wartość
Funkcja ta pozwala na szybkie przeglądanie wartości wyposażenia przypadającego na daną księgę. Po
ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza Wartość [F7] na ekranie pojawia się
następujące okno informacyjne.
6.2
Wyposażenie
Wybranie opcji Wyposażenie pozwala uzyskać informacje o wyposażeniu istniejącym w systemie.
Wywołanie tabeli dotyczącej wyposażenia w systemie z poziomu przeglądu ksiąg inwentarzowych spowoduje
ograniczenie Wyposażenie tylko do wyposażenia znajdującego się w danej księdze.
Każde Wyposażenie jest przyporządkowane do księgi. Posiada ono numer unikalny w ramach księgi oraz
nazwę, która może być edytowana podczas pracy systemu. Numer wyposażenia może być nadawany
automatycznie lub ręcznie. Sposób numeracji wyposażenia ustawia się w parametrach programu. Każdemu
wyposażeniu jest przyporządkowany jest również numer kolejny w ramach systemu oraz w ramach księgi.
Użytkownik może zmienić kolejność danych w tabeli wybierając jedną z opcji dostępnych w polu Kolejność,
widocznym nad tabelą, np.:
· Wg numeru inwentarzowego
· Wg nazwy
· Wg pola użytkownika
· Wg nr kol. w ramach systemu
· Wg nr kol. w ramach księgi
· Wg rodzaju
· Wg księgi ( nie jest możliwe w momencie przeglądania wyposażenia przypadającego na daną księgę )
Wyświetlane dane w tabeli można zawęzić do tych, które spełniają określone Warunki. W przypadku
wyposażenia ustawiony jest Warunek: Wszystkie.
Przyciski poleceń:
Nowy [F5] - dodanie nowego wyposażenia - Dopisywanie wyposażenia 25 .
Dane [F6] - zmiana (modyfikacja, edycja) danych wyposażenia wskazanego w tabeli - Modyfikacja 25 .
Usuń [F8] - usunięcie (wykasowanie) wyposażenia wskazanego w tabeli - Usuwanie 25 .
Księga [F2] - Dopisywanie księgi 23 .
Wpisy [F4] - przegląd wpisów dokonanych dla wybranego wyposażenia - Przegląd wpisów 26 .
Syntetyka [F7] - przegląd danych syntetycznych dla wyposażenia wskazanego w tabeli - Syntetyka 26 .
Wyjście - opuszczenie okna.
Drukuj Etykiety - wydruku etykiet.
6 - 24
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Księgi inwentarzowe
6.2.1
Dopisywanie wyposażenia
Naciśnięcie klawisza Nowy [F5] pozwala na dopisanie nowego składnika wyposażenia. Na ekranie pojawia
się formatka z następującymi polami do uzupełnienia przez użytkownika:
Księga inwentarzowa – nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika
księgi inwentarzowej. Jeżeli widok wyposażenia jest ograniczony tylko do jednej księgi
poprzez wywołanie tabeli Wyposażenie z poziomu Księgi inwentarzowe, to w polu tym
będzie podany kod księgi i pole nie będzie edytowalne
Numer inwentarzowy – podpowiadany automatycznie lub może być wpisany ręcznie – w zależności
od ustawionych parametrów - patrz: Numeracja wyposażenia w systemie 51
Rodzaj - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika rodzaj
wyposażenia
Nazwa – nadawana ręcznie przez użytkownika, może być zmieniona w trakcie działania programu
Pole użytkownika – nadawane ręcznie przez użytkownika, może być zmieniane w trakcie działania
programu. UWAGA!
Nazwę tego pola można zmienić w parametrach programu.
Nr kolejny w ramach systemu – generowany automatycznie po zatwierdzeniu
Nr kolejny w ramach księgi - generowany automatycznie po zatwierdzeniu
Kod kreskowy Rodzaj etykiety -
6.2.2
Usuwanie
Klawisz Usuń [F8] pozwala na usuwanie wybranego przez użytkownika wyposażenia. Po ustawieniu kursora
na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza F8 program sprawdza, czy wybrane przez użytkownika
Wyposażenie nie zawiera żadnych wpisów. Jeżeli dla danego wyposażenia istnieją przyporządkowane wpisy,
wówczas użytkownik jest o tym informowany komunikatem i wybrane Wyposażenie nie zostaje usunięte.
6.2.3
Modyfikacja
Funkcja umożliwia wprowadzanie poprawek do istniejącego wyposażenia. Po ustawieniu kursora na
wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza Dane [F6] na ekranie pojawia się okienko pozwalające
zmodyfikować nazwę lub pole użytkownika. Nie można natomiast zmodyfikować numeru inwentarzowego,
księgi inwentarzowej, rodzaj i nr kolejnego w ramach systemu i księgi (pola te są niedostępne przy
modyfikacji) w celu zachowania poprawności danych.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
6 - 25
Księgi inwentarzowe
6.2.4
Przegląd wpisów
Funkcja wywoływana jest przyciskiem Wpisy [F4] i pozwala na przeglądanie, modyfikację, dopisywanie
oraz usuwanie wpisów, dokonywanych dla wybranego wyposażenia.
Wywołanie tabeli dotyczącej wpisów z poziomu przeglądu wyposażenia spowoduje ograniczenie wpisów
tylko do przypadających na dane Wyposażenie.
Funkcja ta pozwala na szybkie przeglądanie ilości i wartości wyposażenia przypadającego na sumę wpisów
dotyczących danego wyposażenia:
Uwaga!!!
6.2.5
Przy dokonywaniu nowego wpisu względem wyposażenia automatycznie podpowiadana jest
księga inwentarzowa i Wyposażenie.
Syntetyka
Okno wywoływane przyciskiem Syntetyka [F7] umożliwia przegląd syntetycznych danych o wyposażeniu.
Wartości przedstawione są z podziałem zgodnym z kolejnością określoną w części Kolumny widocznej nad
tabelą:
Kolejność kolumn decyduje w jakim rozbici przedstawione są wartości widoczne w tabeli. Zmianę kolejności
kolumn umożliwiają przyciski W dół i W górę - powodują one przesuwanie wskazanej kolumny. Po
ustaleniu właściwej kolejności użytkownik musi odświeżyć wygląd tabeli za pomocą przycisku Znajdź.
6 - 26
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Księgi inwentarzowe
6.3
Wpisy
Wybranie opcji menu Wpisy pozwala na uzyskanie informacji o wszystkich wpisach dokonanych wewnątrz
każdego wyposażenia. O dokładniejszym usytuowaniu oraz ilości wyposażenia decydują wpisy.
Uruchomienie tej opcji umożliwia przegląd wpisów wszystkich bez zawężenia ich do Księgi czy Wyposażenia.
Jeśli jednak użytkownik chce uzyskać taki właśnie przegląd, to powinien skorzystać z opcji: Księgi
inwentarzowe \ Księgi lub Księgi inwentarzowe \ Wpisy.
Wpisy można wyświetlać w wybranej Kolejności:
· Wg numeru inwentarzowego
· Wg nazwy
· Wg księgi
· Wg statusu
· Wg daty, księgi
· Wg daty
· Wg nr kol. w ramach systemu
· Wg nr kol. w ramach księgi
Wyświetlane dane w tabeli można zawęzić do tych, które spełniają określone Warunki. W przypadku
wpisów ustawiony jest warunek Wszystkie.
Można też odnaleźć dane wpisując szukany tekst w polu Wyszukiwanie (można tu korzystać z metaznaku
%).
Przyciski poleceń:
Nowy [F5] - dodanie nowego wpisu - Dopisywanie wpisów 28 .
Dane [F6] - zmiana (modyfikacja, edycja) danych wpisu wskazanego w tabeli - Modyfikacja 29 .
Usuń [F8] - usunięcie (wykasowanie) wyposażenia wskazanego w tabeli - Usuwanie 29 .
Księga [F2] - przegląd danych o księdze związanej z wpisem - Dopisywanie księgi 23 .
Wyposażenie [F4] - przegląd danych o wyposażeniu, którego dotyczy wpis wskazany w tabeli Dopisywanie wyposażenia 25 .
Wyjście - opuszczenie okna.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
6 - 27
Księgi inwentarzowe
6.3.1
Dopisywanie wpisów
Naciśnięcie klawisza Nowy [F5] pozwala na dodanie nowego wpisu. Na ekranie pojawia się formatka z
następującymi polami do uzupełnienia przez użytkownika:
Księga inwentarzowa - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika
księgi inwentarzowej
Wyposażenie – jest powiązane z księgą inwentarzową, po wybraniu księgi automatycznie otwiera się
słownik składników wyposażenia dla danej księgi inwentarzowej, z którego należy
wprowadzić Wyposażenie
Pole użytkownika – wprowadzane ręcznie (nazwę tego pola użytkownik może zmienić w opcji
Parametry 51 )
Status - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika Statusy wpisów
Rodzaj – przycisk opcji przychód, rozchód lub Rozchód/Przychód – dostępny w zależności jak dla
danego statusu zostało zdefiniowane w parametrach
Numer – numer kolejny w ramach rodzaju nadawany automatycznie przy zatwierdzeniu
Osoba – uzupełniana automatycznie na podstawie osoby pracującej (zalogowanej) w aplikacji
Wyposażenie
Data wpisu – modyfikowana ręcznie, podpowiadana jest data bieżąca
Data dokumentu zewnętrznego, podpowiadana jest data bieżąca
Data wprowadzenia do systemu – nadawana automatycznie nie podlega edycji
Wypełnianie dalszych pól zależy od wybranego Rodzaju dokumentu, gdyż aktywna jest jedna z dwóch
widocznych tu zakładek: Przychód lub Rozchód:
Symbol zewnętrzny – nadawany ręcznie
Opis zewnętrzny – wprowadzany ręcznie
Uwagi – wprowadzane ręcznie
Ośrodek kosztów - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika
ośrodka powstawania kosztów
Placówka – nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika placówki,
powiązana z ośrodkiem kosztów, po wybraniu ośrodka kosztów jest podpowiadana (można
również modyfikować ręcznie)
Komórka organizacyjna - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze
6 - 28
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Księgi inwentarzowe
słownika komórki organizacyjne
Miejsce użytkowania - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika
miejsce użytkowania
Kontrahent - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika
kontrahenci
Osoba odpowiedzialna - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze
słownika osoba odpowiedzialna
Źródło finansowania - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika
źródeł finansowania
Liczba – wprowadzana ręcznie, nie może być liczba ujemna
Cena – wprowadzana ręcznie, nie może być cena ujemna. Dla rodzaju ustawionego na rozchód jest
wprowadzana z listy wyboru
Wartość – wyliczana automatycznie
Naciśnięcie klawisza Osoby [ALT+S] pozwala na dopisanie osób odpowiedzialnych. Na ekranie pojawia się
formatka z następującymi polami do uzupełnienia przez użytkownika:
Kod osoby - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika osoba
odpowiedzialna
Nazwisko i imię – nadawany automatycznie po wprowadzeniu kodu osoby
Uwagi - wprowadzane ręcznie
Wybranie pozycji korekty w polu Status spowoduje, że po zatwierdzeniu danych dodane zostaną dwa
wpisy: na plus i na minus. Korygować można jedynie pozycje przychodowe, czyli te, które w tabeli w
kolumnie R-rodzaj mają znacznik +. Korygować można jedynie zapisy z zakładki Przychód. Podczas zapisu
dokumentu kontrolowana jest ilość wyposażenia i jeśli wcześniej wprowadzono jakieś wydania, to program
dopuści do skorygowania danych tylko dla ilości, która faktycznie znajduje się na stanie.
6.3.2
Usuwanie
Klawisz Usuń [F8] pozwala na usuwanie wybranego przez użytkownika wpisu. Po ustawieniu kursora na
wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza F8 program sprawdza, czy wybrane przez użytkownika wpis jest
ostatnim dopisanym wpisem. Jeżeli wpis nie jest ostatnim wprowadzonym, wówczas użytkownik jest o tym
informowany komunikatem i wybrany wpis nie zostaje usunięty.
6.3.3
Modyfikacja
Funkcja umożliwia wprowadzanie poprawek do istniejącego wpisu. Po ustawieniu kursora na wybranej
pozycji i naciśnięciu klawisza Dane [F6] na ekranie pojawia się formatka pozwalające zmodyfikować symbol
zewnętrzny, opis, uwagi, ośrodek kosztów, placówkę, komórkę organizacyjną, miejsce użytkowania,
kontrahenta, osobę odpowiedzialną, źródło finansowania, liczbę i cenę. Nie można natomiast zmodyfikować
pozostałych pól w celu zachowania poprawności danych.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
6 - 29
Księgi inwentarzowe
6.4
Wykazy
Dokładny opis sposobu przygotowania wykazów znajduje się w rozdziale: Definiowanie wykazów 62 ,
program pozwala na stworzenie wykazów wpisów, wyposażenia lub wpisów definiowalnych. Wykazy te
podlegają standardowym sposobom tworzenia wykazów.
W opcji Nazwa podpowiadany jest szablon wykazu, ale użytkownik może sam zdefiniować swój wykaz. W
tym celu należy wybrać przycisk Nowy [F5], określić wszystkie warunki wykazu, w polu Nazwa podać
nazwę, pod jaką ma być zapamiętany dany układ wykazu i zapamiętać wprowadzone dane za pomocą
przycisku Zapisz. Przy każdym następnym uruchamianiu tej opcji, można korzystać z wcześniej
zdefiniowanego wykazu. W tym celu należy wybrać w polu Nazwa nazwę wcześniej zdefiniowanego
wykazu.
Do definicji wykazu służą pola:
Kolumny – w polu tym wskazuje się składowe wykazu, a więc te kolumny, które mają znaleźć się na
wykazie
Kryteria – pole to pozwala zakładać kryteria na wykazy.
Kolejność wg – pole to pozwala wybrać sposób uporządkowania danych drukowanych na wykazie
Po określeniu wszystkich warunków, można znaleźć te, które spełniają założone kryteria i warunki za
pomocą przycisku Znajdź. Wówczas w dolnej części okna w tabeli, w odpowiednio zdefiniowanych
kolumnach wykazu pojawią się te dane.
Aby wykonać wykaz należy wybrać przycisk Drukuj. Za pomocą uruchamianej tak funkcji można zapisać
dane na dysk do pliku lub wydrukować na drukarce. Wykaz wykonuje się na ekran w postaci Raportu.
6.4.1
Wyposażenie
Po wybraniu z menu Wykazy / Wyposażenie na ekranie pojawia się formatka:
W tej opcji dodatkowo można skorzystać z ustawień:
· Kolejność wg - można tu wybrać uporządkowanie danych na wykazie - np. wg Nr księgi, czy Nazwy
· Ilość wyposażenia - można wybrać jedną z wartości: niezerowa lub zerowa
6 - 30
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Księgi inwentarzowe
6.4.2
Wpisy
Po wybraniu z menu Wykazy/Wpisy na ekranie pojawia się formatka:
W tej opcji dodatkowo można skorzystać z ustawień:
· Kolejność wg - można tu wybrać uporządkowanie danych na wykazie - np. wg Nr księgi, czy Nazwy
· Ilość wyposażenia - można wybrać jedną z wartości: niezerowa lub zerowa
6.4.3
Wpisy definiowalne
Po wybraniu z menu Wykazy / Wpisy definiowalne na ekranie pojawia się formatka:
W tej opcji dodatkowo można skorzystać z ustawień:
· Grupowanie - można tu ustalić sposób grupowania danych na wydruku.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
6 - 31
Księgi inwentarzowe
6.4.3.1 Edycja arkusza
Po wybraniu z menu Inwentaryzacja / Edycja arkusza pojawia się formatka zawierająca zapisane
wygenerowane arkusze spisów z natury.
Przycisk Opis wywołuje formatkę zawierającą wszystkie informacje dotyczące danego wygenerowanego
arkusza:
Data spisu
Nazwa
Opis
Zaznaczone kolumny – wg. których był generowany spis (nieedytowalne)
Kryteria – kryteria, przy których był generowany spis (nieedytowalne)
Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza Wybierz otwiera się formatka zawierająca
wygenerowany arkusz spisu z natury:
6 - 32
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Księgi inwentarzowe
Jeżeli użytkownik będzie miał już informację na temat ilości danych z natury, może edytować zapisany
arkusz i uzupełnić informację na temat ilości z natury. Za pomocą klawisza Tryb edycji [F6] użytkownik ma
możliwość wpisania ręcznie danych do kolumny ilość z natury. Można również wpisywać za pomocą klawisza
arkusze. Kursor należy ustawić na wybranej pozycji i za pomocą formatki arkusze wpisywać ilość określającą
konkretny stanu wyposażenia w różnych miejscach jednostki, która po zsumowaniu ilości wstawi wartość do
kolumny ilość z natury.
Dopisywanie, usuwanie, modyfikacja za pomocą standardowej obsługi.
Po uzupełnieniu tych informacji można automatycznie wygenerować wpisy naciskając klawisz Generacja
wpisów. Będą one wygenerowane tylko dla tych pozycji, dla których występuje różnica pomiędzy ilością z
systemu a ilością z bazy. Po wygenerowaniu wpisów nie będzie możliwości zmiany ilości z natury, jak i
również ponownego wygenerowania wpisów.
Status wygenerowanych wpisów jest ustawiany w parametrach programu. Przy wpisach będzie informacja o
spisie i pozycji, na podstawie której został wygenerowany wpis. Jeżeli dany wpis zostanie zmodyfikowany
przez użytkownika, to również ta informacja zostanie zaznaczona.
Przygotowany arkusz można również wydrukować za pomocą przycisku Wydruk, a przycisk Wydruk
arkusza ręcznego pozwala na wydruk zapisów wprowadzanych za pomocą formatki Arkusze (czyli z
podziałem na poszczególne spisy).
Klawisz Kasowanie [F8] pozwala na usuwanie wybranego przez użytkownika spisu natury. Po ustawieniu
kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza F8 program sprawdza, czy wybrane przez użytkownika
spis nie zawiera żadnych danych zależnych. Jeżeli w spisie istnieją pozycje dla danego spisu z natury,
wówczas użytkownik jest o tym informowany komunikatem.
Przycisk Terminal wywołuje formatkę, zwierającą informacje o wyborze terminalu dla wybranego spisu
natury:
Nazwa inwentaryzacji
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
6 - 33
Księgi inwentarzowe
Nazwa spisu
Stan spisu
Terminal
Po naciśnięciu przycisku Komisja użytkownik korzystający z programu, ma możliwość wybrania komisji,
która uczestniczy w tworzeniu spisu.
Naciśnięcie klawisza
pozwala na dopisanie nowej osoby w komisji.
Członka komisji/inną osobę, można wybrać z listy naciskając klawisz
słownika osób odpowiedzialnych:
, który oznacza wywołanie
Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
6 - 34
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Inwentaryzacja
Rozdział
7
Inwentaryzacja
System Wyposażenie posiada mechanizmy wspomagające przyprowadzenie inwentaryzacji składników
wyposażenia oraz automatyczną generację wpisów dla składników wyposażenia posiadających różnicę
pomiędzy stanem faktycznym a danymi zawartymi w systemie Wyposażenie.
Inwentaryzacja przebiega w dwóch etapach i aby ją poprawnie przeprowadzić użytkownik powinien kolejno
wykonać obie dostępne tu opcje:
· Generacja arkusza, w której tworzony jest arkusz do wykonania spisu
· Edycja arkusza, gdzie należy wpisać stwierdzone w naturze ilości wyposażenia
7.1
Generacja arkusza
Generacja arkusza spisu z natury. Można zdecydować, z jaką dokładnością ma być on wygenerowany. Po
wydrukowaniu arkusza spisu należy go zapisać.
Po wybraniu z menu opcji Generacja arkusza pojawia się formatka która pozwala na utworzenie spisu z
natury:
·
·
·
Definicja kolumny – przez zaznaczenie odpowiednich kolumn użytkownik definiuje jakie
dane(kolumny) mają znaleźć się w wygenerowanym spisie.
Kryteria – pozwala na ograniczenie wyświetlanego spisu z natury do konkretnych warunków.
Kolejność wg – Jest możliwość ustawienia kolejności kolumn w spisie, jest możliwość sterowania za
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
7 - 35
Inwentaryzacja
pomocą przycisków Góra, Dół kolejnością wg wybranych kolumn.
Przycisk Znajdź jest klawiszem zatwierdzającym gotowość do wygenerowania spisu. Po każdej zmianie
ustawień warunków na formatce generacji arkusza w celu odświeżenia danych należy nacisnąć Znajdź.
W celu podglądu wygenerowanego arkusza spisu z natury lub wydruku należy skorzystać z przycisku
Drukuj. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się okno w którym należy określić parametry wydruku.
Po naciśnięciu klawisza Zatwierdź jest podgląd wydruku.
Można skorzystać z już podpowiadanej formy wykazu lub zdefiniować ją inaczej. W tym celu należy wybrać
klawisz Nowy-F5, zdefiniować wykaz, podać nazwę wykazu w polu Nazwa i zapisać wprowadzone dane
(przycisk Zapisz).Zapisz i wyjdź – wygenerowany arkusz spisu z natury zostaje zapisany.
Data – data zapisu spisu z natury, podpowiadana jest data bieżąca. Może być wprowadzana ręcznie.
Nazwa spisu – Wprowadzana przez użytkownika, musi być unikalna.
Opis – dowolny, wprowadzany przez użytkownika.
7 - 36
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słowniki
Rozdział
8
Słowniki
W czasie wprowadzania i modyfikacji danych, użytkownik spotyka się wielokrotnie ze wspomnianymi
wcześniej polami słownikowymi. W większości słowników, które uruchomią się przy wybranym polu
słownikowym istnieje możliwość wprowadzenia nowych danych odpowiadających (potrzebnych)
użytkownikowi.
Dzięki słownikom:
– możliwa jest jednoznaczność zapisu danych, niezbędna dla potrzeb formułowania kryteriów dla wykazów,
wyszukiwania, itp.,
– w przypadku dużej liczby możliwych do wprowadzenia wartości, można wpisać je do odpowiedniego
słownika - użytkownik nie musi pamiętać wartości, może posłużyć się słownikiem jako formą
podpowiedzi.
Słowniki umożliwiają weryfikację wpisywanej wartości, ponieważ system sprawdza, czy jest ona w słowniku.
Jeżeli wartość wpisana zgadza się z jedną z pozycji słownika, uznawana jest za poprawną. W przypadku,
gdy wpisana wartość nie znajduje się w słowniku, program wyświetla jego zawartość, a użytkownik może
wybrać inną, właściwą wartość lub dopisać nową, odpowiadającą próbowanej wpisywanej wartości.
Słowniki dzielą się na:
– wypełniane przez użytkownika, można je uzupełniać lub poprawiać w dowolnym momencie (czasem
nawet podczas wyszukiwania odpowiedniej pozycji).
– przygotowane wstępnie przez autora programu, ale których pozycje użytkownik sam może modyfikować
lub uzupełniać (podobnie jak pozycje w słownikach zmiennych).
Słowniki możemy podzielić również na :
· wspólne z systemem Środki Trwałe - są to słowniki:
– Księgi inwentarzowe
– Placówki
– Ośrodki powstawania kosztów
– Osoby odpowiedzialne
– Komórki organizacyjne
– Cechy kontrahentów
– Kontrahenci
– Miejsca użytkowania
· Istniejące tylko w systemie Wyposażenie - są to słowniki:
– Statusy wpisów
– Rodzaj składników wyposażenia
W programie dostępne są słowniki:
Statusy wpisów
Placówki
Ośrodki powstawania kosztów
Osoby odpowiedzialne
Komórki organizacyjne
Księgi inwentarzowe
Cechy kontrahentów
Kontrahenci
Miejsca użytkowania
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
8 - 37
Słowniki
Rodzaj wyposażenia
Źródła finansowania
Opis w.w. słowników znajduje się w następnych podrozdziałach.
W opcji Wydruki słowników można uzyskać zestawienia na podstawie danych wybranego słownika - korzysta
się tu z opcji wykazów - p.: Definiowanie wykazów 62 .
8.1
Statusy wpisów
Słownik umożliwia określenie rodzajów statusów wpisów.
Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
W oknie dostępne są następujące operacje:
- dopisywanie nowej danej,
,
- podgląd i edycja zaznaczonej danej,
- usuwanie zaznaczonej danej,
- wyszukiwanie danej,
- zamknięcie tabeli.
Struktura słownika:
identyfikator - unikalny identyfikator rodzaju statusu np. BO, PZ
nazwa - nazwa rodzaju statusu wpisów np. przychód zewnętrzny, bilans otwarcia
P – przychód
R – rozchód
K – korekta
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Podczas definiowania statusu wpisu należy ustalić, czy wpisy z tym statusem dotyczą przychodu czy
rozchodu lub korekty. Możliwe jest również jednoczesne zdefiniowanie dwóch rodzajów wpisów (przychodu i
rozchodu), a w przypadku korekty pozycja zawsze będzie jednocześnie przychodem i rozchodem, a dodanie
takiego wpisu będzie się wiązało z utworzeniem dwóch pozycji: rozchodowej oraz przychodowej.
8 - 38
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słowniki
8.2
Rodzaj wyposażenia
Słownik rodzaju wyposażenia zawiera listę rodzajów wyposażenia w jednostce.
W oknie dostępne są następujące operacje:
- dopisywanie nowej danej,
,
- podgląd i edycja zaznaczonej danej,
- usuwanie zaznaczonej danej,
- wyszukiwanie danej,
- zamknięcie tabeli.
Struktura słownika:
Kod - unikalny identyfikator rodzaju wyposażenia
Nazwa – opis rodzaju wyposażenia
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
Naciśnięcie klawisza
pozwala na dopisanie nowej placówki.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
8 - 39
Słowniki
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej
placówki, jej:
Kod
Nazwę
8.3
Placówki
Słownik umożliwia określenie rodzajów placówek.
Struktura słownika:
Kod - unikalny identyfikator rodzaju placówki
Nazwa - nazwa rodzaju placówki
Miasto – miasto, siedziba placówki
Kod pocztowy
Ulica i nr – adres placówki
Kod resortowy
Nr kolejny
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu, nazwy lub
miasta.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Naciśnięcie klawisza
8 - 40
pozwala na dopisanie nowej placówki.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słowniki
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej
placówki, jej:
Kod - unikalny identyfikator rodzaju placówki
Nazwę - nazwa rodzaju placówki
Kod pocztowy/Miasto/Ulicę i nr - adres placówki
Kod resortowy II poziomu
Nr kolejny
Opis
Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
8.4
Komórki organizacyjne
Słownik komórek organizacyjnych zawiera struktury organizacyjne jednostki.
Struktura słownika:
Kod - unikalny identyfikator komórki organizacyjnej
Nazwa – nazwa komórki organizacyjnej
Kod placówki - wypełniana ze słownika
Ośrodek kosztów – wypełniana ze słownika
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
8 - 41
Słowniki
Naciśnięcie klawisza
pozwala na dopisanie nowej komórki organizacyjnej.
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej
komórki organizacyjnej, jej:
Kod Nazwę Placówkę Ośrodek kosztów Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
8.5
Miejsca użytkowania
Słownik miejsca użytkowania zawiera listę miejsc użytkowania w jednostce.
Struktura słownika:
Identyfikator - unikalny identyfikator miejsca użytkowania
Opis – opis miejsca użytkowania
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Naciśnięcie klawisza
8 - 42
pozwala na dopisanie nowego miejsca użytkowania.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słowniki
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanego
miejsca użytkowania, jego:
Kod - unikalny identyfikator miejsca użytkowania
Nazwa - nazwa kontrahenta
Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
8.6
Księgi inwentarzowe
Słownik ksiąg inwentarzowych zawiera listę ksiąg inwentarzowych w jednostce.
Struktura słownika:
Kod - unikalny identyfikator księgi inwentarzowej
Nazwa – nazwa księgi inwentarzowej
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Naciśnięcie klawisza
pozwala na dopisanie nowej księgi inwentarzowej.
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
8 - 43
Słowniki
księgi inwentarzowej, jej:
Kod Nazwę Komórkę Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
8.7
Osoby odpowiedzialne
Słownik osób odpowiedzialnych zawiera listę pracowników jednostki, którym może być powierzone
Wyposażenie w użytkowaniu.
Struktura słownika:
Kod - unikalny identyfikator osoby odpowiedzialnej
Imię
Nazwisko
Komórka organizacyjna – wypełniana ze słownika komórka organizacyjna.
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwiska.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Naciśnięcie klawisza
8 - 44
pozwala na dopisanie nowej osoby odpowiedzilanej.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słowniki
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej
osoby odpowiedzialnej, jej:
Kod Imię/Nazwisko Komórkę Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
8.8
Cechy kontrahentów
Cecha kontrahenta umożliwia pogrupowanie kontrahentów według pewnych schematów.
Przykładowymi cechami mogą być:
· Dostawca
· Odbiorca
· Pracownik
Struktura słownika:
Identyfikator - unikalny identyfikator cechy kontrahenta
Nazwa - nazwa cechy kontrahenta
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Przycisk Import z FKK pozwala zaimportować dane do słownika cech kontrahentów z modułu FKK.
Uwaga!
Jeżeli jakaś pozycja w słowniku posiada taki sam identyfikator jak pozycja eksportowana, to
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
8 - 45
Słowniki
nie zostanie przeniesiona.
Naciśnięcie klawisza
pozwala na dopisanie nowej cechy kontrahenta.
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej
cechy kontrahenta, jej:
Identyfikator Nazwę Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
8.9
Kontrahenci
Słownik zawiera wykaz kontrahentów współpracujących z jednostką.
Struktura słownika:
Identyfikator - unikalny identyfikator kontrahenta
Nazwa - nazwa kontrahenta
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Kraj
NIP
PESEL
Telefon
Fax
Cecha – wartość wpisywana ze słownika cech kontrahentów
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: identyfikatora, nazwy,
numeru NIP lub miejscowości.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Przycisk Import z FKK pozwala zaimportować dane do słownika kontrahentów z modułu „FKK".
8 - 46
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słowniki
Uwaga!
Jeżeli jakaś pozycja w słowniku posiada taki sam identyfikator jak pozycja eksportowana, to
nie zostanie przeniesiona.
Naciśnięcie klawisza
pozwala na dopisanie nowego kontrahenta.
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanego
kontrahenta, jego:
Cecha – wartość wpisywana ze słownika cech kontrahentów
Identyfikator - unikalny identyfikator kontrahenta
Nazwa - nazwa kontrahenta
Adres (Ulica nr, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Województwo, Kraj)
Telefon, Fax
NIP, PESEL, REGON
Opis
Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
Dla słowników Cech kontrahentów i Kontrahentów jest możliwość zaimportowania danych z systemu FKK.
Pliki SLCECH.DBF i KLI.DBF powinny znajdować się w katalogu, z którego jest uruchamiany program.
Najpierw powinien być zaimportowany słownik cech, a następnie słownik kontrahentów.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
8 - 47
Słowniki
8.10 Ośrodki powstawania kosztów
Słownik umożliwia określenie rodzajów ośrodków powstawania kosztów.
Struktura słownika:
Symbol OPK - unikalny identyfikator ośrodka powstawania kosztów.
Nazwa - nazwa ośrodka powstawania kosztów.
Placówka – wypełniana ze słownika placówki.
Data od/Data do - Są to daty obowiązywania OPK.
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: symbolu OPK lub
nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Przycisk Import z FKK pozwala zaimportować dane do słownika ośrodka powstawania kosztów z modułu
FKK.
Uwaga!
Jeżeli jakaś pozycja w słowniku posiada taki sam identyfikator jak pozycja eksportowana, to
nie zostanie przeniesiona.
Naciśnięcie klawisza
pozwala na dopisanie nowego ośrodka powstawania kosztów.
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanego
ośrodka powstawania kosztów, jego:
Identyfikator Nazwę Placówkę -
8 - 48
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Słowniki
Numer w placówce Data od/do Identyfikator resortowy I poziom
II poziom
III poziom
Kod resortowy Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
8.11 Źródła finansowania
Słownik źródeł finansowania zawiera listę źródeł finansowania w jednostce.
Struktura słownika:
Kod - unikalny identyfikator rodzaju wyposażenia
Nazwa – opis rodzaju wyposażenia
Analityka konta - analityka zgodnie z systemem FKK
Koszt - określa czy źródło stanowi, czy nie koszt uzyskania przychodu
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
Naciśnięcie klawisza
pozwala na dopisanie nowego źródła finansowania.
Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanego
źródła finansowania, jego:
Kod - unikalny identyfikator miejsca użytkowania
Nazwa - nazwa kontrahenta
Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków
(p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ).
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
8 - 49
Słowniki
8.12 Inwentaryzajce
Słownik inwentaryzacji służy do definiowania i klasyfikowania inwentaryzacji. Umożliwia on agregowanie
arkuszy spisowych w ramach nazwanych inwentaryzacji.
Struktura słownika:
Kod - unikalny identyfikator rodzaju wyposażenia
Nazwa – opis rodzaju wyposażenia
Analityka konta - analityka zgodnie z systemem FKK
Koszt - określa czy źródło stanowi, czy nie koszt uzyskania przychodu
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
8.13 Miejsce spisowe
Słownik miejsc spisowych służy do definiowania identyfikatorów oraz nazw przypisanych do lokalizacji
wykorzystywanych w trakcie prowadzenia elektronicznej inwentaryzacji majątku trwałego.
8.14 Formaty etykiet
Słownik etykiet umożliwia zdefiniowanie formatów etykiet wykorzystywanych do znakowania środków
trwałych oraz wyposażenia. Każda etykieta może zawierać logo instytucji w której pracuje system, jej
nazwę, nazwę składnika majątku, jego numer inwentarzowy oraz kod kreskowy umożliwiający jego
elektroniczną identyfikację.
8.15 Terminale
Słownik terminali umożliwia zdefiniowanie identyfikatorów, nazw oraz numerów seryjnych kolektorów
danych, które są wykorzystywane w trakcie elektronicznego procesu inwentaryzacji.
8.16 Wydruki słowników
Istnieje możliwość wydruku zawartości słowników. Do tego celu służy opcja: Słowniki / Wydruki
słowników, należy najpierw wybrać słownik do wydruku. Następnie uruchamia się okno służące do
definiowania wykazów - p.: Definiowanie wykazów 62 . Zawartość pól służących do definicji wykazu, a więc
Kolumn, Kryteriów i Kolejności wg są różne i zależne od typu słownika. Również zakres ustawiany w
polu Zakres od-do ustawia się po rekordach danego słownika.
8 - 50
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Pomoc
Rozdział
9
Pomoc
W menu tym znajdują się opcje pomocnicze.
9.1
Parametry
W parametrach należy ustawić sposób numeracji wyposażenia w systemie oraz kod statusu wpisu
przyporządkowany automatycznej generacji wpisów.
9.1.1
Numeracja wyposażenia w systemie
W trybie edycji należy ustawić sposób numeracji wyposażenia w systemie. Istnieją następujące możliwości:
1. numeracja ręczna dla każdego wyposażenia niezależnie od księgi, do której zostało przypisane
2. numeracja automatyczna dla każdego wyposażenia niezależnie od księgi, do której zostało przypisanie –
po wybraniu tej opcji aktywny staje się pole definicji numeru
Formatka pozwala na budowę numeru inwentarzowego wyposażenia. Przy wyborze do numeracji
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
9 - 51
Pomoc
automatycznej do wyboru mogą zostać użyte następujące elementy składowe:
– Kod księgi inwentarzowej - przy wyborze kodu księgi trzeba również wybrać któryś z numerów
– Numer kolejny w ramach księgi
– Numer kolejny w ramach systemu
– Podgrupa wyposażenia
– Dowolna stała – stała wybrana przez użytkownika która przejmuje rolę rozdzielenia składowych (np.
"/")
3. numeracja indywidualna dla każdej księgi - przy numeracji indywidualnej, dla każdej księgi można
zdecydować, czy Wyposażenie przyporządkowane do niej ma być numerowane automatycznie czy ręcznie
.
Po wybraniu pozycji za pomocą Dane [F6] otwiera się formatka pozwalająca wybrać sposób numeracji
wyposażenia w danej księdze. Dla numeracji automatycznej po wybraniu tej opcji aktywne staje się pole
definicji numeru
Kod księgi i Nazwa są generowane automatycznie w zależności dla jakiej księgi następuje generowanie
numeru.
Formatka pozwala na budowę numeru inwentarzowego wyposażenia. Przy wyborze do numeracji
automatycznej do wyboru mogą zostać użyte następujące elementy składowe:
Kod księgi inwentarzowej - przy wyborze kodu księgi trzeba również wybrać któryś z numerów.
Numer kolejny w ramach księgi
Numer kolejny w ramach systemu
Podgrupa wyposażenia
Dowolna stała – stała wybrana przez użytkownika która przejmuje rolę rozdzielenia składowych (np.
":", "/")
9 - 52
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Pomoc
9.1.2
Inwentaryzacja
W celu automatycznej generacji wpisów na podstawie spisu z natury należy zdefiniować kod statusu wpisu,
z jakim zostaną stworzone wpisy dla składników wyposażenia, dla których wykazano różnicę pomiędzy
stanem faktycznym a danymi w systemie Wyposażenie.
Jeżeli zostanie ustawiona opcja Generacja arkusza spisowego zawsze na ośrodek powstawania
kosztów spowoduje to, że nie będzie możliwe usunięcie OPK z listy kolumn w czasie tworzenia
elektronicznego arkusza spisowego a rozliczenia inwentaryzacji będzie zawsze wykonywane z dokładnością
do ośrodka powstawania kosztów.
9.1.3
Nazwa pola użytkownika
W opcji Pomoc / Parametry jest określana nazwa pola użytkownika, która jest nadawana ręcznie przez
użytkownika. Nazwa ta jest wykorzystywana w aplikacji (np. we wpisie, wyposażeniu). Jest to jedno pole
opisujące składnik wyposażenia, a jego nazwę użytkownik może dowolnie zdefiniować. Domyślnie nazwa
tego pola to Pole użytkownika.
9.2
Przeliczanie
Przeliczenie stanów ilościowych wyposażenia. Ponownie wyliczana jest ilość wszystkich składników
wszystkich wpisów z nimi związanych.
Zapamiętanie przeliczenia stanów ilościowych powoduje przyspieszenie wykonywania raportów.
Uwaga!
9.3
Jest to funkcja serwisowa. Nie musi być wykonywana, bo ilości wyposażenia uaktualniane są
na bieżąco po dokonaniu każdego wpisu, jednak w razie wystąpienia rozbieżności umożliwia
ponowne przeliczenie ilości dla wszystkich pozycji na stanie.
Pomoc-F1
Pomoc – jest to opis głównych problemów systemu (często zwana z języka angielskiego „helpem"). W opcji
można skorzystać z Pomocnika, który właśnie jest przeglądany i ma służyć pomocą przy pracy. Pomoc jest
uruchamiana w dowolnym momencie pracy programu klawiszem funkcyjnym F1. W zależności od poziomu,
na którym została przywołana pomoc, uzyskuje się różne informacje. W głównym oknie systemu jest to
zbiór wiadomości podstawowych o elementach, pojęciach i użytecznych operacjach dostępnych w systemie.
Przy uruchomieniu powolnego podmenu, w pomocniku można uzyskać informacje o zawartości danego
podmenu (np. dla wyposażenia będą to informacje ogólne o tym obiekcie oraz o przyciskach i polach
występujących w tym oknie).
9.4
Skasowane wyposażenie
Opcja ta umożliwia podgląd skasowanego wcześniej wyposażenia.
Skasowane Wyposażenie może być wyświetlane w następującej kolejności:
– Wg. Daty likwidacji
– Wg numeru inwentarzowego
– Wg nazwy
– Wg pola użytkownika
– Wg nr kol. w ramach systemu
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
9 - 53
Pomoc
– Wg nr kol. w ramach księgi
– Wg. rodzaju
– Wg księgi ( nie jest możliwe w momencie przeglądania wyposażenia przypadającego na daną księgę )
W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności
mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy.
Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli.
9.5
O programie
O programie – czyli dane autora systemu. Znajduje się również informacja o nr wersji programu oraz
informacje o licencjonowaniu systemu.
Wyjście z okna umożliwia przycisk Ok.
Przycisk Informacje o systemie... umożliwia przegląd danych na temat plików z jakich korzysta aplikacja.
Umożliwia ustalenie przyczyny występowania ewentualnych nieprawidłowości w programie. Informacje te
można zapisać przyciskiem Do pliku - co umożliwia przekazanie ich do dalszej analizy przez osoby z
serwisu oprogramowania.
9 - 54
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Pomoc
9.6
Licencjonowanie
Poszczególne moduły systemu InfoMedica są produktami licencjonowanymi, a do ich używania potrzebne są
klucze licencyjne. W ramach licencji na produkt użytkownik ma prawo do używania i uruchamiania
wszystkich zakupionych modułów licencjonowanych oraz wszystkich modułów wspólnych wchodzących w
skład produktu.
Liczba nadanych praw do uruchamiania modułu w ramach produktu nie może przekroczyć liczby licencji
zakupionych na produkt, a dla modułów licencjonowanych – liczby licencji zakupionych na moduł. Zasada ta
obowiązuje dla wszystkich modułów w ramach produktu – dla każdego z modułów można nadać tyle praw
do uruchamiania, ile zakupiono licencji na produkt. Jednocześnie liczba nazwanych użytkowników z prawem
do uruchamiania któregokolwiek z modułów wchodzących w skład produktu nie może przekroczyć liczby
licencji na dany produkt.
Wyróżnić można trzy główne grupy kluczy licencyjnych:
§ klucze SANDARD
§ klucze TRIAL/DEMO
§ klucze SERWIS.
Klucz STANDARD jest kluczem służącym do codziennej pracy programu. Dotyczy on jednego systemu (FK,
Koszty, Rejestr Sprzedaży). Zawiera w sobie informację o sumarycznej liczbie licencji w ramach całego
systemu, którego dotyczy, jak również o liczbie licencji przydzielonej dla każdego z modułów.
Klucz TRIAL/DEMO jest kluczem służącym do uruchamianie programu w trybie demonstracyjnym. Dotyczy
on jednego systemu (FK, Koszty, Rejestr Sprzedaży). Program uruchomiony w tym trybie może mieć
zablokowaną lub ograniczoną pewną funkcjonalność. Jednocześnie w trybie demonstracyjnym nie ma
możliwości wykonania uaktualnienia programu do następnej wersji – klucz TRIAL jest związany z konkretną
wersją systemu. Standardowo działanie wersji demonstracyjnej ograniczone jest do 30 dni. Okres
wymaganej aktywacji w tym przypadku wynosi 7 dni.
Klucz SERWIS jest kluczem służącym do uruchamiania programu podczas przeprowadzania operacji
serwisowych (np.: w siedzibie klienta). Po wgraniu klucza serwisowego program może pracować w jednym z
dwóch trybów:
§ trybie zwykłym (na kluczach innych niż serwisowy, jeżeli takie są wgrane)
§ trybie serwisowym (na kluczu serwisowym).
W trybie serwisowym program przypomina co jakiś czas o tym, że jest to tryb serwisowy. Jednocześnie klucz
ten pozwala na wykonywanie operacji serwisowych bez potrzeby zajmowania (blokowania) licencji klientów.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
9 - 55
Pomoc
Domyślnie klucz serwisowy ograniczony jest do 2 użytkowników i ma czas działania określony na 1 jeden
dzień. Nie wymaga aktywacji.
Klucz serwisowy nie jest związany bezpośrednio z żadnym systemem ani modułem – jest jednym kluczem
dla wszystkich systemów i modułów. Klucz serwisowy jest kluczem spersonalizowanym, tzn. wydawany jest
dla konkretnej osoby i zawiera w sobie imię i nazwisko tej osoby.
Istnieje kilka sposobów licencjonowania:
Standardowym sposobem licencjonowania stosowanym przy sprzedaży aplikacji InfoMedica jest
licencjonowania aplikacji na nazwanego użytkownika. Ten sposób licencjonowania charakteryzuje się
tym, że następuje sprawdzanie uruchomionych kopii programu (podłączonych to tej samej bazy danych) z
dokładnością do stacji roboczej i użytkownika (uruchomienie tego samego modułu na tej samej stacji
roboczej przez dwóch różnych użytkowników „pochłania" 2 licencje); zgoda na uruchomienie tego samego
modułu przez tego samego użytkownika na różnych stanowiskach zależy od ustawienia parametru MultiRun
w kluczu licencyjnym. Jeżeli nie ma zgody to użytkownik nie może uruchomić tego samego modułu z dwóch
różnych stanowisk, jeżeli natomiast ma zgodę, to każde uruchomienie na innym stanowisku jest liczone jako
wykorzystanie kolejnej licencji.
Licencjonowanie na stanowiska - ten sposób licencjonowania charakteryzuje się tym, że następuje sprawdzanie z dokładnością do stacji roboczej (uruchomienie tego samego modułu na tej samej stacji
roboczej przez kilku różnych użytkowników pochłania 1 licencje). Uruchomienie tego samego programu na
kilku stacjach roboczych pochłania 1 licencję dla każdej stacji roboczej na której jest uruchomiony program
bez względu na to ilu użytkowników używa programu na każdej stacji.
Trzecim sposobem licencjonowania jest licencjonowanie poszczególnych funkcji systemu. Nie posiadanie
klucza dla wybranej funkcji powoduje że funkcja taka będzie niedostępna.
Wygenerowane na podstawie umowy z klientem klucze licencyjne są dostępne na witrynie
www.infopartner.sygnity.pl lub www.infoklient.sygnity.pl; mogą też zostać wysłane na życzenie klienta
pocztą elektroniczną.
9.6.1
Operacje na kluczach
W kluczu przechowywana jest informacja o sposobie licencjonowania, liczbie licencji, właścicielu klucza, a
także o ograniczeniach nałożonych na aplikacje. Typowymi ograniczeniami są między innymi: ograniczenie
czasu działania aplikacji (wersje trial, demo), ograniczenie możliwości wykonania uaktualnień (okres
obowiązywania nadzoru autorskiego) itp.
Menu umożliwia wyświetlenie okna służacego do instalacji/przeglądu kluczy dla wybranego wcześniej
systemu.
Na kluczach licencyjnych dopuszcza się operacje instalacji oraz usunięcia klucza. Przedłużenie działania
programu lub prawa do wykonania uaktualnienia realizowane jest poprzez wgranie (instalację) nowego
klucza w miejsce poprzedniego.
9 - 56
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Pomoc
9.6.1.1 Instalacja klucza
Chcąc zainstalować nowy klucz z okna „Licencjonowanie – Rejestracja" (Menu Główne/Pomoc/Licencja)
należy kliknąć na klawisz
Formatka wyświetlająca zarejestrowane w systemie licencje
Po kliknięciu na klawisz
następnie wybrać Otwórz.
pojawi się okno wyboru klucza licencyjnego. Należy wskazać właściwy klucz, a
Systemowa formatka służąca do wyboru klucza licencyjengo
Po wybraniu klucza zostanie wypełniona część informacyjna okna Licencjonowanie – Rejestracja.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
9 - 57
Pomoc
Informacje wyświetlane dla wczytanej licencji
Po wstępnej weryfikacji można zaakceptować instalację klucza w systemie (przycisk „Zatwierdź"). Klucz
zostanie zarejestrowany w systemie.
9 - 58
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Pomoc
Zarejestrowana ale nie uaktywniona w systemie licencja
Po tak przeprowadzonej instalacji programy uruchamiają się w ramach zarejestrowanej licencji. W kolumnie
Do aktywacji pozostało znajduje się informacja za ile dni konieczna będzie aktywacja licencji. W tym
okresie należy zwrócić do producenta oprogramowania z prośbą o podanie kodu aktywacyjnego
oprogramowania. Po upłynięciu tego terminu nie będzie możliwe uruchomienie aplikacji.
9.6.1.2 Aktywacja klucza
Klucze STANDARD domyślnie wymagają aktywacji. Czas na aktywację ustawiony jest na 45 dni, ostrzeżenie
o zbliżającym się zakończeniu okresu aktywacji ustawione jest na 15 dni przed końcem czasu na aktywację.
Aktywacja jest procesem polegającym na przekazaniu do firmy Sygnity numeru licencji i 10-znakowego
numeru aktywacyjnego, generowanego podczas procesu rejestracji klucza. W odpowiedzi na ten kod
udostępniony zostaje numer odpowiedzi aktywacyjnej (10-znakowy kod w formacie XXXXX-XXXXX). Kod
aktywacyjny związany jest z numerem licencji, a odpowiedź zależy, rzecz jasna, od kodu aktywacyjnego.
Formatka służąca do aktywacji klucza
licencyjnego
Numer odpowiedzi aktywacyjnej można uzyskać poprzez witrynę www.infopartner.sygnity.pl lub
www.infoklient.sygnity.pl oraz telefonicznie (na żądanie).
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
9 - 59
Pomoc
Przed końcem okresu aktywacji użytkownik będzie informowany o zbliżającym się terminie zakończenia
aktywacji.
Po przekroczeniu czasu aktywacji i nieaktywowaniu klucza program przestanie działać i przy uruchomieniu
będzie żądał podania nowego klucza lub aktywowania istniejącego.
9.6.1.3 Usunięcie klucza
Usunięcie klucza licencyjnego możliwe jest tylko wtedy, gdy program pracuje w trybie serwisowym. Dla
uruchomionego w trybie standardowym programu należy najpierw zainstalować klucz serwisowy.
Po zainstalowaniu klucza serwisowego i zamknięciu okna rejestracji program pozwala przejść w tryb
serwisowy. Po przejściu w ten tryb w oknie rejestracji dostępny jest przycisk „Usuń".
W tym miejscu można usunąć klucze.
9.6.2
Funkcje serwisowe
Jest to opcja systemu, która umożliwia zarządzanie tzw. wpisami identyfikacyjnymi. Aby wywołać tą funkcję
użytkownik musi mieć prawa administratora systemu. Jest to funkcja użyteczna w przypadku wystąpienia
błędów związanych np.: z pozostaniem wpisu identyfikacyjnego ( sytuacja spowodowana np.: zawieszeniem
się zarejestrowanego wcześniej komputera ) i niemożliwością automatycznej aktualizacji wpisów. Opcja ta
umożliwia w takim przypadku ręczne usunięcie poszczególnych wpisów identyfikacyjnych.
Licencjonowanie – funkcje administracyjne
Po jej wybraniu wyświetlane jest okno zawierające listę stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu
licencjonowania. Użytkownik za pomocą operacji Odłącz stacje może ręcznie odłączyć zaznaczone
wcześniej stacje. Uwaga – usunięcie wpisu identyfikacyjnego w trakcie działania systemu powoduje
natychmiastowe przerwanie działania systemu.
9 - 60
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Pomoc
9.7
Zmiana hasła
W opcji tej użytkownik może zmienić hasło, którego używa podczas logownia się do programu. Po wybraniu
opcji Pomoc / Zmiana hasła najpierw pojawia się okno, w którym należy dwukrotnie wpisać
dotychczasowe hasło, a w następnym oknie również dwa razy należy podać nowe hasło.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
9 - 61
Definiowanie wykazów
Rozdział
10
Definiowanie wykazów
W wielu przypadkach konieczne jest tworzenie wykazów, wydruków zbiorczych itp. Program wyposażony
jest w narzędzie, które umożliwia w bardzo elastyczny sposób tworzenie wydruków o zadeklarowanych
kryteriach (generator wykazów).
Metody tworzenia wydruków są podobne, różnice wynikają jedynie z typu danych, które podlegają analizie.
W związku z tym poniżej zostaną omówione podstawowe zasady tworzenia takich wydruków. Kryteria, jakie
powinny spełniać dane na wydrukach, jak i zawartość informacyjną wydruku, określa na bieżąco operator
systemu w zależności od rodzaju wydruku.
Opcja ta umożliwia zdefiniowanie postaci wykazu dokumentów przez użytkownika. Po wybraniu tej opcji
otwiera się okno służące do definiowania wykazów. Można skorzystać z już podpowiadanej formy wykazu
lub zdefiniować ją inaczej. W tym celu należy wybrać klawisz Nowy-F5, zdefiniować wykaz, podać nazwę
wykazu w polu Nazwa i zapisać wprowadzone dane (klawisz Zapisz).
Odtworzenie wcześniej zdefiniowanego wykazu następuje poprzez wybranie w polu Nazwa nazwy
właściwego wykazu.
W definicji wykazu można określić:
· w jakich kolumnach zostaną wyświetlone dane na wykazie
· założyć kryteria na dane, które mają się znaleźć na wydruku
· ustalić kolejność wyświetlanych danych
· ustalić sposób grupowania danych na wydruku
· wskazać miesiąc i rok, dla którego będzie wykonany wykaz.
· Ustalić zakres dokumentów wyświetlanych
Jeśli ustalone zostały wszystkie warunki, można wyszukać dane spełniające założone kryteria, za pomocą
przycisku Znajdź. W związku z tym w dolnej części okna w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie dane
spełniające wyżej założone warunki.
Za pomocą klawisza Drukuj następuje wydruk wykazu najpierw do raportu na ekran, a następnie do pliku
10 - 62
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
Definiowanie wykazów
na dysku lub na drukarkę.
Przyciski poleceń:
Znajdź - wypełnienie tabeli pozycjami spełniającymi zadane warunki.
Drukuj - wydruk zestawienia.
Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie okna.
Okno służące do definiowania wykazu przez użytkownika podzielone jest na kilka części. Zostaną one pisane
w następnych podrozdziałach.
10.1 Wykaz
Umożliwia zapamiętanie nowego wykazu oraz usuwanie tych, które zdefiniowano wcześniej.
Rozwijalna lista Nazwa służy do wyboru wcześniej zdefiniowanych i zapamiętanych wykazów.
Przyciski poleceń:
Nowy [F5] - umożliwia podanie nazwy nowo definiowanego wykazu. Na wstępie należy podać
jego Nazwę (pole rozwijalnej listy).
Kasowanie - usunięcie zdefiniowanego wykazu.
Zapisz - powoduje zapamiętanie definiowanego wykazu.
10.2 Definicja - Kolumny
Służy do określenia kolumn, które mają się znaleźć na wykazie. Wybór kolumny polega na wskazaniu
wiersza i w szarym polu wiersza naciśnięciu lewego przycisku myszki lub wskazaniu wiersza i dwukrotnym
naciśnięciu lewego przycisku myszki albo naciśnięciu klawisza spacji. Operacje te powodują pojawienie się
(w szarym polu wiersza) zaznaczenia oznaczającego wybór wiersza (kolumny) wraz z jednoczesnym
pojawieniem się wybranej kolumny w tabeli. Powtórzenie czynności na zaznaczonym wierszu powoduje
zlikwidowanie wyboru - usunięcie symbolu oraz usunięcie kolumny z tabeli.
Znaczniki Sumuj pozwalają na definiowanie sum dla kolumn numerycznych.
Znaczniki Grupuj umożliwiają grupowanie pozycji wykazu według kolumn z ustawionym znacznikiem. Aby
wykaz został pogrupowany poprawnie, należy również ustawić pole Kolejność wg na kolumnę, według
której grupujemy.
Szerokość i kolejność wybranych kolumn można zmieniać w poniższej tabeli, zapisanie wykazu zachowuje te
ustawienia.
10.3 Definicja - Kryterium
Służy do definiowania przez użytkownika dodatkowych warunków dla każdej kolumny.
gdzie:
A - rozwijana lista zawierająca zestaw kolumn, na które można zakładać warunki
B - rozwijana lista zawierająca operatory logiczne:
=
równy
<>
różny
<
mniejszy
>
większy
<=
mniejszy lub równy
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika
10 - 63
Definiowanie wykazów
>=
większy lub równy
zawiera - operator pozwalający testować czy w danej kolumnie występuje (w dowolnym miejscu)
ciąg znaków wprowadzony w polu C. Operator dostępny tylko dla kolumn zawierających tekst.
puste - operator pozwalający testować czy dana kolumna jest pusta (użytkownik nie wprowadza
wartości w pole C).
nie puste - operator pozwalający testować czy dana kolumna jest nie pusta (użytkownik
nie wprowadza wartości w pole C).
C - pole, w które należy wpisać wartość, z jaką porównywana jest wybrana kolumna.
D - rozwijana lista zawierająca operatory logiczne pozwalające łączyć warunki dla kolumn:
i - warunki łączone tym operatorem muszą być jednocześnie spełnione,
lub - warunki łączone tym operatorem nie muszą być spełnione jednocześnie (wystarczy spełnienie
jednego z warunków połączonych tym operatorem).
E - pole wyświetlające wprowadzane warunki.
Przycisk Wyczyść usuwa wszystkie wprowadzone warunki.
Przez udostępnianie kolejnych pól system podpowiada, w jaki sposób wprowadzić warunek.
W celu utworzenia Kryterium należy wykonać następujące czynności:
- wskazać kolumnę w rozwijanej liście A,
- wybrać odpowiedni operator z rozwijanej listy B,
- wprowadzić w pole C żądaną wartość odpowiedniego typu, jeżeli operator logiczny różny od:
puste, nie puste,
- postawienie następnego warunku będzie możliwe po wybraniu z rozwijanej listy D spójnika lub
albo i, zależnie od tego, jak tworzone kryterium ma wyglądać.
Uwaga!
10 - 64
Operacje te należy powtarzać dla wszystkich żądanych kolumn.
InfoMedica Wyposażenie - Instrukcja Użytkownika

Podobne dokumenty