Taryfikator mandatów i punktów karnych dla policjantów

Komentarze

Transkrypt

Taryfikator mandatów i punktów karnych dla policjantów
BIBLIOTECZKA STOŁECZNEGO POLICJANTA
[1]
TARYFIKATOR MANDATÓW
I PUNKTÓW KARNYCH 2012
(stan prawny na dzień 30.09.2012 r.)
Taryfikator opracowany na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu
drogowego (Dz. U. z 2012 poz. 488);
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie
wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane
rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023, z poźn. zm.).
Opracowanie:
Tomasz Kleniewski
Artur Wasilewski
Piotr Maciejczak
Konrad Bucholc
Projekt okładki:
Piotr Maciejczak
Skład, druk i oprawa:
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Zam. nr 84/2012; nakład 500 egz.
[2]
Spis treści
Przepisy o ruchu pieszych: art. 11, 13, 14
Zasady ogólne i porządkowe: art. 16, 39, 40, 41, 44, 45, 55
Włączanie się do ruchu: art. 17, 18
Prędkość i hamowanie: art. 19, 20, 21, 63, § 27, § 31
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu: art. 22
Wymijanie, omijanie i cofanie: art. 23, 26, 28
Wyprzedzanie: art. 24, 26, 27, 28
Przecinanie się kierunków ruchu: art. 25, 26, 27, 28
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmiejszonej przejrzystości powietrza: art. 29, 30
Holowanie: art. 31
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt: art. 33, 34, 35, 37, 46
Autostrady i drogi ekspresowe: art. 22, 23, 45, 49, 50
Zatrzymanie i postój: art. 46, 47, 49, 50
Używanie świateł zewnętrznych: art. 51, 52
Używanie pojazdów w ruchu drogowym: art. 32, 53, 54, 57, 58, 59, 60
Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep: art. 61, 62
Przewóz osób: art. 63
Kierujący: art. 38, 87
Inne wykroczenia: art. 45, 66, 71 oraz art. 30 i 39 ustawy o drogach publicznych
Znaki i sygnały drogowe: od § 16 do § 107
[3]
[4]
Policjanci i Policjantki garnizonu stołecznego!
W dobie szybko zmieniających się przepisów i realiów otaczającego nas
świata niezwykle ważne staje się ciągłe aktualizowanie informacji i wiedzy
zawodowej, aby móc w pełni profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki.
W tym celu Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP, biorąc pod uwagę
rosnące zapotrzebowanie, rozpoczął prace nad serią wydawniczą w niewielkim
formacie, łatwym do przenoszenia w kieszeniach munduru. Pierwszy tom,
zawierający „Taryfikator mandatów i punktów karnych”, został opracowany
bezpośrednio po wprowadzeniu najnowszych zmian w tym zakresie, we
współpracy ze specjalistami Wydziału Ruchu Drogowego KSP.
Mamy nadzieję, że ta nowa forma wsparcia procesu doskonalenia
zawodowego znajdzie Państwa uznanie. Zapraszamy też do współpracy
przy tworzeniu materiałów, chociażby przez zgłaszanie uwag i pomysłów
do Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP – kontakt znajdą Państwo
na Portalu Edukacyjnym Komendy Stołecznej Policji, pod adresem http://
szkolenia.policja.waw.pl
Zespół Redakcyjny
Wydział Doskonalenia Zawodowego
Komendy Stołecznej Policji
[5]
[6]
TARYFIKATOR MANDATÓW KARNYCH
Lp. art. p.r.d.
1. 9
2. 11 ust. 1
3. 11 ust. 2
4. 11 ust. 3
5. 11 ust. 4
6. 13
7. 13 ust. 2
8. 13 ust. 3
art.
k.w.
90
Kwalifikacja czynu
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
97 Naruszenie obowiązku korzystania
przez pieszego z chodnika lub drogi dla
pieszych, a w razie ich braku –
z pobocza
97 Naruszenie przez pieszego idącego po
poboczu lub jezdni obowiązku poruszania
się po lewej stronie drogi
97 Naruszenie przez pieszych obowiązku
poruszania się po jezdni jeden za drugim
90 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu
lub 97 pieszych na drogach dla rowerów
97 Naruszenie obowiązku korzystania
z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko
97 Przechodzenie przez jezdnię w odległości
mniejszej niż 100 m od wyznaczonego
przejścia dla pieszych
97 Naruszenie przez pieszego obowiązku
przechodzenia przez jezdnię najkrótszą
drogą i prostopadle do osi jezdni
grzywna
kod pkt
(w zł)
D09
5
50
50
[7]
50
50
50
50
50
Lp. art. p.r.d.
9. 13 ust. 4
10. 13 ust. 5
11. 13 ust. 6
12. 13 ust. 7
art.
k.w.
97
97
97
97
13. 14 pkt 1
lit. a
90
14. 14 pkt 1
lit. a
90
15. 14 pkt 1
lit. b
90
Kwalifikacja czynu
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu
niewyznaczonym pomimo możliwości
skorzystania z podziemnego (nadziemnego) przejścia dla pieszych
Naruszenie zakazu przechodzenia na obszarze zabudowanym: przez dwie jezdnie
(przez jezdnię i wyodrębione torowisko
tramwajowe) poza wyznaczonym przejściem dla pieszych
Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni poza miejscem do tego
przeznaczonym
Przechodzenie przez jezdnię poza
przejściem do i z przystanku komunikacji
publicznej, gdzie wysepka dla pasażerów
łączy się z przejściem dla pieszych
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio
przed jadący pojazd na przejściach dla
pieszych
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio
przed jadący pojazd w miejscach innych
niż przejścia dla pieszych
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub
innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
grzywna
kod pkt
(w zł)
50
50
50
50
50
100
100
[8]
Lp. art. p.r.d.
16. 14 pkt 2
17. 14 pkt 2
18. 14 pkt 3
19. 14 pkt 4
20. 14 pkt 5
21. 14 pkt 6
22. 14 pkt 7
23. 16
24. 16 ust. 4
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach
lub 97 o ograniczonej widoczności drogi na
50
obszarze zabudowanym
90 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach
lub 97 o ograniczonej widoczności drogi na
100
obszarze niezabudowanym
90 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się
lub 97 bez uzasadnionej potrzeby podczas prze50
chodzenia przez jezdnię
lub torowisko
97 Przebieganie przez jezdnię
50
97 Chodzenie po torowisku
50
97 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub
półzapory są opuszczone lub rozpoczęto
100
ich opuszczanie
97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu,
w którym urządzenia zabezpieczające lub
50
przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych
albo chodnik od jezdni
90 Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronH08 2
lub 97 nej” (art. 16 ust 1–4 p.r.d.)
90 Zajmowanie więcej niż jednego, wyzna150
Z01 –
lub 97 czonego na jezdni, pasa ruchu
[9]
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
16 ust. 5
90 Naruszenie obowiązku poruszania się
lub 97 po poboczu przez kierującego pojazdem
zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowe100
Z01 –
rowym, motorowerem, wózkiem ręcznym
albo osobę prowadzącą pojazd napędzany
silnikiem
16 ust. 6
90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu
pojazdowi szynowemu przez kierującego
250
D03 6
pojazdem
17 ust. 2
90 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu
pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas
300
D07 5
włączania się do ruchu
18 ust. 1
90 Uniemożliwienie włączenia się do ruchu
autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wje200
Z01 –
chania z zatoki na jezdnię z oznaczonego
przystanku na obszarze zabudowanym
18a ust. 1
90 Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca
200
Z01 –
postoju autobusu szkolnego
19 ust. 2
90 Jazda z prędkością utrudniającą ruch
50–200 E07 2
pkt 1
innym kierującym
19 ust. 2
90 Hamowanie w sposób powodujący
pkt 2
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego 100–300 Z01 –
utrudnienie
Lp. art. p.r.d.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
[10]
Lp. art. p.r.d.
32. 19 ust. 3
art.
k.w.
97
Kwalifikacja czynu
Niezachowanie przez kierujących pojazdami
objętymi indywidualnym ograniczeniem
prędkości albo pojazdami lub zespołami
pojazdów o długości większej niż 7 metrów
niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nim
33. 20 lub 31
92a Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
ust. 1
do 5 km/h
34. pkt 1
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
albo § 27,
od 6 do 10 km/h
35. § 31 lub
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
§ 81 ust.
o 11–20 km/h
36. 1 i 2
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 21–30 km/h
37.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 31–40 km/h
38.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 41–50 km/h
39.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 51 km/h i więcej
40. 21 ust. 4
97 Przekroczenie indywidualnej określonej dopuszczalnej prędkości dla danego
pojazdu
41. 22 ust. 2
90 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na
lub 97 jezdni przed skręceniem
grzywna
kod pkt
(w zł)
200
Z01
–
do 50
Z01
–
do 50
Z01
–
50–100
E05
2
100–200 E04
4
200–300 E03
6
300–400 E02
8
400–500 E01
10
zgodnie z art. 20
150
Z01
–
[11]
Lp. art. p.r.d.
42. 22 ust. 4
43. 22 ust. 5
44. 22 ust. 6
art.
k.w.
90
90
lub 97
90
45. 22 ust. 6
pkt 1
90
lub 97
46. 22 ust. 6
pkt 2
47. 22 ust. 6
pkt 4
90
lub 97
90
lub 97
48. 23 ust. 1
pkt 2
49. 23 ust. 1
pkt 3
50. 23 ust. 1
pkt 3
51. 23 ust. 1
pkt 3
97
90
Kwalifikacja czynu
grzywna
kod pkt
(w zł)
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowa250
D05
ny pas ruchu
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez
niesygnalizowanie lub błędne sygnalizo200
D11
wanie manewru
Naruszenie zakazu zawracania (wykroczenia pozostałe z wyjątkiem art. 22 ust.
D10
6 pkt 1)
Zawracanie w tunelach, na mostach
i wiaduktach oraz na drogach jednokierun200
D10
kowych
Naruszenie zakazu zawracania na autostra300
D10
dzie lub drodze ekspresowej
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu
200–400 D10
lub ruch ten utrudnić
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
H03
Utrudnianie ruchu podczas cofania (nieustą- 50–200
pienie pierwszeństwa pieszemu)
86 § 1 Utrudnianie ruchu podczas cofania (nieustąlub 2 pienie pierwszeństwa pieszemu)
90 Utrudnianie ruchu podczas cofania
50–200
5
2
5
5
5
5
2
B06
6
B06
6
D08
4
[12]
Lp. art. p.r.d.
52. 23 ust. 2
53. 23 ust. 2
54. 24 ust. 1
55. 24 ust. 1
pkt 1
art.
k.w.
90
lub 97
90
lub 97
90
90
56. 24 ust. 1
pkt 2
90
57. 24 ust. 2
97
58. 24
ust. 3–5
59. 24 ust. 6
97
Kwalifikacja czynu
Naruszenie zakazów cofania w tunelach,
na mostach i wiaduktach
Cofanie na autostradzie lub drodze
ekspresowej
Nieupewnienie się co do możliwości
wyprzedzania
Naruszenie przez kierującego obowiązku
upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy
ma odpowiednią widoczność i dostateczne
miejsce do wyprzedzenia bez utrudnienia
komukolwiek ruchu
Naruszenie przez kierującego obowiązku
upewnienia się przed wyprzedzaniem,
czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął
manewru wyprzedzania
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego poj. lub
uczestnika ruchu
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
90 Zwiększanie prędkości przez kierującego
lub 97 pojazdem wyprzedzanym
grzywna
kod pkt
(w zł)
200
H02
2
300
H01
5
F01
5
F01
5
250
[13]
250
F01
5
300
F01
5
200
F02
3
350
F10
3
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
60. 24 ust. 6
90 Niestosowanie się przez kierującego pojazlub 97 dem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym
lub pojazdem bez silnika do obowiązku
100
Z01 –
zjechania jak najbardziej w prawo w celu
ułatwienia wyprzedzenia
61. 24 ust. 7
97 Naruszenie zakazu wyprzedzania poj. silpkt 1
nikowego przy dojeżdżaniu do wierzchoł300
F04 5
ka wzniesienia
62. 24 ust. 7
97 Naruszenie zakazu wyprzedzania na
pkt 2
zakrętach oznaczonych znakami ostrze300
F05 5
gawczymi
63. 24 ust. 7
97 Naruszenie zakazu wyprzedzania na
300
F06 5
pkt 3
skrzyżowaniach
64. 24 ust. 11
97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego
300
F11 3
na obszarze zabudowanym
65. 25 ust. 1
90 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na
D01 6
skrzyżowaniach w sytuacji równorzędnej
66. 25 ust. 2
90 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
D03 6
pojazdom szynowym
67. 25 ust. 3
90 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy
D06 5
pojazdów poruszających się po tej samej
drodze
Lp. art. p.r.d.
[14]
Lp. art. p.r.d.
68. 25 ust. 4
pkt 1
69. 25 ust. 4
pkt 2
70. 26 ust. 1
71. 26 ust. 1
72. 26 ust. 2
73. 26 ust. 2
74. 26 ust. 3
pkt 1
75. 26 ust. 3
pkt 1
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 Naruszenie przez kierującego zakazu
lub 97 wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na
300
H16 2
skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca
do kontynuowania jazdy
90 Naruszenie przez kierującego zakazu
B07 5
lub 97 rozdzielania kolumn pieszych
90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem
pierwszeństwa pieszym znajdującym się
350
B03 10
na przejściu
86 § 1 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem
lub 2 pierwszeństwa pieszym znajdującym się
B03 10
na przejściu
90 Nieustąpienie przez kierującego
pojazdem pierwszeństwa pieszym na
350
B04 10
skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę
poprzeczną
86 § 1 Nieustąpienie przez kierującego
lub 2 pojazdem pierwszeństwa pieszym na
B04 10
skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę
poprzeczną
97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych
200
B02 10
lub bezpośrednio przed nimi
90 albo Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych
86 § 1 lub bezpośrednio przed nimi
B02 10
lub 2
[15]
Lp. art. p.r.d.
76. 26 ust. 3
pkt 2
77. 26 ust. 3
pkt 2
78. 26 ust. 3
pkt 3
79. 26 ust. 3
pkt 3
80. 26 ust. 4
81. 26 ust. 5
82. 26 ust. 6
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 lub Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym
97 kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 500
B01 10
pierwszeństwa pieszemu
86 § 1 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym
lub 2 kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia
B01 10
pierwszeństwa pieszemu
90 Jazda wzdłuż po chodniki lub przejściu dla
250
K04 0
lub 97 pieszych pojazdem silnikowym
90 lub Jazda wzdłuż po chodniki lub przejściu
97 dla pieszych innym pojazdem niż pojazd
100
K04 0
silnikowy
90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem
pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu 350
Z01 –
przez chodnik lub drogę dla pieszych
90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem
pierwszeństwa pieszym podczas jazdy po
350
Z01 –
placu, na którym ruch pieszych i pojazdów
odbywa się po tej samej powierzchni
90 lub Naruszenie obowiązku zatrzymania po97 jazdu w takim miejscu i na taki czas, aby
umożliwić pieszym swobodny dostęp do
100
K05 0
pojazdów komunikacji publicznej –
w przypadku braku wysepki dla pasażerów
na przystanku
[16]
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
26 ust. 7 90 lub Niezatrzymanie pojazdu w celu umoż97 liwienia przejścia przez jezdnię osobie
niepełnosprawnej, używającej specjalnego
350
B05 10
znaku lub osobie o widocznej oganiczonej
sprawności ruchowej
26 ust. 7 86 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożlub 2 liwienia przejścia przez jezdnię osobie
niepełnosprawnej, używającej specjalnego
B05 10
znaku lub osobie o widocznej oganiczonej
sprawności ruchowej
27 ust. 1
90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem
pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na 350
D04 6
przejeździe dla rowerzystów
27 ust. 1a
90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem,
lub 97 który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost
350
D04 6
po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze
dla rowerów lub innej części drogi, którą
zamierza opuścić
27 ust. 3
90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem
pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdża350
D04 6
niu przez drogę dla rowerów poza jezdnią
27 ust. 4
97 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzy200
F03 10
stów lub bezpośrednio przed nimi
Lp. art. p.r.d.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
[17]
Lp. art. p.r.d.
89. 28 ust. 3
pkt 1
90. 28 ust. 3
pkt 2
91. 28 ust. 3
pkt 3
92. 28 ust. 3
pkt 4
93. 28 ust. 4
lub ust. 6
art.
k.w.
97
Kwalifikacja czynu
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania
na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało
rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało
zakończone
97 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd,
jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca
do kontynuowania jazdy
97 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych
i bezpośrednio przed nimi
90 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarlub 97 cie ruchu przez przejazd kolejowy
w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla
przeciwnego kierunku ruchu
90 Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu
lub 97 unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania
kierujących pojazdami szynowymi
w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie
było możliwe
grzywna
kod pkt
(w zł)
300
H14
4
300
H15
4
300
F07
5
250
Z01
–
300
Z01
–
[18]
Lp. art. p.r.d.
94. 28 ust. 5
art.
k.w.
97
Kwalifikacja czynu
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy
pojazdu lub zespołu pojazdów o długości
przekraczającej 10 m i nie mogących
rozwinąć prędkość powyżej 6 km/h bez
uprzedniego upewniwnia się że w czasie
potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu
z dróżnikiem kolejowym
95. 28 ust. 6
97 Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
96. 29 ust. 2
97 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub
pkt 1
świetlnych
97. 29 ust. 2
97 Używanie sygnałów dźwiękowych na
pkt 2
obszarze zabudowanym
88 Niewłączenie przez kierującego pojazdem
98. 30 ust. 1
pkt 1 lit. a lub 90 wymaganych świateł w czasie jazdy
lub pkt 2
w warunkach zmiejszonej przejrzystości
lit. a
powietrza
99. 30 ust.
90 Naruszenie przez kierującego pojazdem
1 pkt 2
lub 97 innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania
lit. b
innych pojazdów w czasie jazdy
w warunkach zmiejszonej przejrzystości
powietrza oraz obowiązku korzystania
z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe
– to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni
grzywna
kod pkt
(w zł)
K06
0
300
F08
5
100
Z01
–
100
Z01
–
200
G02
2
100
Z01
–
[19]
Lp. art. p.r.d.
100. 30 ust. 2
101. 30 ust. 3
102. 31 ust. 1
pkt 2
103. 31 ust. 1
pkt 3
104. 31 ust. 1
pkt 4
105. 31 ust. 1
pkt 5
106. 31 ust. 1
pkt 6
art.
k.w.
88
Kwalifikacja czynu
grzywna
kod pkt
(w zł)
Nieużywanie wymaganego oświetlenia
podczas zatrzymania lub postoju w warun- 150–300 Z01
kach niedostatecznej widoczności
90 Używanie tylnych świateł przeciwmlub 97 głowych przy normalnej przejrzystości
100
G07
powietrza
97 Naruszenie przez kierującego warunków
holowania poprzez niewłączenie w pojeź100
Z01
dzie holującym świateł mijania
97 Holowanie pojazdu, w którym znajduje się
kierujący niemający wymaganych upraw250
Z01
nień do kierowania tym pojazdem
97 Naruszenie przez kierującego warunków
holowania poprzez nieprawidłowe
150
Z01
połączenie pojazdu holowanego
z holującym
97 Naruszenie przez kierującego warunków
holowania poprzez brak oznaczenia lub
150
Z01
niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego
97 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej
jeden układ hamulcowy, albo na połącze250
Z01
niu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa
układy hamulcowe
–
2
–
–
–
–
–
[20]
Lp. art. p.r.d.
107. 31 ust. 1
pkt 7
108. 31 ust. 1
pkt 7
109. 31 ust. 2
pkt 1
110. 31 ust. 2
pkt 2
111. 31 ust. 2
pkt 3
112. 31 ust. 2
pkt 4
113. 31 ust. 2
pkt 5
114. 32 ust. 1
art.
k.w.
97
Kwalifikacja czynu
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie
właściwej odległości między pojazdami
holowanym a holującym
97 Naruszenie przez kierującego warunków
holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie
połączenia między pojazdami (holu) albo
brak takiego oznakowania
97 Holowanie pojazdu o niesprawnym
układzie kierowniczym lub niesprawnych
hamulcach
97 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim,
jeżeli w pojeździe tym działanie układu
hamulcowego uzależnione jest od pracy
silnika, a silnik jest unieruchomiony
97 Holowanie więcej niż jednego pojazdu,
z wyjątkiem pojazdu członowego
97 Holowanie pojazdem z przyczepą
(naczepą)
90 Naruszenie zakazu holowania na autostralub 97 dzie
90 Naruszenie przepisów dotyczących jazdy
lub 97 w zorganizowanych kolumnach, w tym
przekroczenie dopuszczalnej liczby
pojazdów
grzywna
kod pkt
(w zł)
100
Z01
–
50
Z01
–
250
K07
0
[21]
250
K07
0
250
K07
0
250
K07
0
K07
0
K08
0
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
32 ust. 2
90 Naruszenie przepisów dotyczących jazdy
lub 97 w zorganizowanych kolumnach, w tym
K09 0
niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie
32 ust. 6
90 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie
200
H19 2
lub 97 rowery lub wózki rowerowe
33 ust. 1
90 Nieustąpienie miejsca pieszym przez
kierującego rowerem korzystającego
50
z drogi dla rowerów i pieszych
33 ust. 1
97 Naruszenie przez kierującego rowerem
obowiązku korzystania z drogi dla rowerów
lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one
50
wyznaczone dla kierunku, w którym się
porusza lub zamierza skręcić
33 ust. 1a
90 Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje
50
możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku
33 ust. 2
97 Naruszenie przez kierującego rowerem
obowiązku przewożenia dziecka do lat 7
50
na dodatkowym siodełku
33 ust. 3
90 Naruszenie przez kierującego rowerem lub
pkt 1
lub 97 motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok
50
innego uczestnika ruchu z zastrzeżeniem
(art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a)
Lp. art. p.r.d.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
[22]
Lp. art. p.r.d.
art.
k.w.
90
122. 33 ust. 3
pkt 1
w zw.
z ust. 3a
123. 33ust. 3
pkt 2
90
lub 97
124. 33 ust. 3
pkt 3
90
lub 97
125. 33 ust. 4
pkt 1
90
lub 97
126. 33 ust. 4
pkt 2
90
lub 97
127. 33 ust. 5
90
lub 97
128. 34 ust. 5
pkt 2
90
lub 97
Kwalifikacja czynu
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem
jadącego po jezdni obok innego roweru lub
motoroweru
Naruszenie przez kierującego rowerem lub
motorowerem zakazu jazdy bez trzymania
co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz
nóg na pedałach lub podnóżkach
Naruszenie przez kierującego rowerem
lub motorowerem zakazu czepiania się
pojazdów
Naruszenie przez kierującego rowerem na
przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd
Naruszenie przez kierujacego rowerem
na przejeździe dla rowerzystów zakazu
zwalniania lub zatrzymywania się bez
uzasadnionej przyczyny
Naruszenie przez kierującego rowerem
przepisów o korzystaniu z chodnika lub
drogi dla pieszych
Naruszenie, przez kierującego pojazdem
zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego
uczestnika ruchu na jezdni
grzywna
kod pkt
(w zł)
200
50
Z01
–
100
Z01
–
[23]
150
100
50
100
Lp. art. p.r.d.
129. 34 ust. 5
pkt 3
130. 34 ust. 5
pkt 4
131. 35 ust. 1
132. 35 ust. 2
133. 37 ust. 1
134. 37 ust. 2
pkt 1
135. 37 ust. 2
pkt 2
136. 37 ust. 4
pkt 1
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 Naruszenie, przez kierującego pojazdem
lub 97 zaprzęgowym, zakazu pozostawiania
100
pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem
90 Naruszenie, przez kierującego pojazdem
lub 97 zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami
50
na płozach bez dzwonków lub
grzechotek
90 Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza
lub 97 obowiązku korzystania z określonnej drogi
100
lub części drogi
90 Pędzenie zwierząt płochliwych, nielub 97 sprawnych fizycznie lub niedających sobą
50
kierować
90 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego
50
lub 97 nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi
90 Naruszenie przez poganiacza obowiązku
lub 97 poruszania się po lewej stronie pędzonych
50
zwierząt
90 Naruszenie przez poganiacza obowiązku
lub 97 używania, w okresie niedostatecznej wi50
doczności, odpowiedniego oświetlenia
90 Naruszenie przez poganiacza zakazu
lub 97 pędzenia zwierząt po określonych
50
drogach
[24]
Lp. art. p.r.d.
137. 37 ust. 4
pkt 3
138. 37 ust. 4
pkt 4
139. 37 ust. 4
pkt 5
140. 37 ust. 5
141. 38
142. 39 ust. 1
143. 39 ust. 3
144. 40 ust. 1
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 Naruszenie przez poganiacza zakazu
lub 97 przepędzania zwierząt w poprzek drogi
50
w miejscu niewidocznym na dostateczną
odległość
90 Naruszenie przez poganiacza zakazu
50
lub 97 zatrzymywania zwierząt na jezdni
90 Naruszenie przez poganiacza zakazu dolub 97 puszczania do zajmowania przez zwierzęta
50
więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi
dla pieszych lub rowerów
97 Naruszenie wprowadzonych przez radę
50
powiatu zakazów pędzenia zwierząt
95 Kierowanie pojazdem przez osobę
nieposiadającą przy sobie wymaganych
50–250 K03 0
dokumentów
97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa
100
H09 2
podczas jazdy
97 Przewożenie dziecka w pojeździe poza
fotelikiem ochronnym lub innym urządze150
J01
6
niem do przewożenia dzieci
97 Nieużywanie hełmu ochronnego podczas
100
H12 2
jazdy motocyklem lub motorowerem
[25]
Lp. art. p.r.d.
145. 41
146. 44 ust. 1
pkt 3
147. 44 ust. 2
pkt 1
148. 45 ust. 1
pkt 1
149. 45 ust. 1
pkt 1
150. 45 ust. 1
pkt 1
151. 45 ust. 1
pkt 4
152. 45 ust. 1
pkt 4
art.
k.w.
97
Kwalifikacja czynu
Nieużywanie elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty
lub inne czynności na drodze
90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie
pojazdu z miejsca wypadku, w którym
nie było zabitego lub rannego (w związku
z ust. 3)
93 § 1 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
87 § 1 Kierowanie pojazdem mechanicznym
w stanie po użyciu alkoholu lub środka
podobnie działającego do alkoholu
178a Kierowanie pojazdem mechanicznym w
§ 1 KK stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego
178a Kierowanie pojazdem mechanicznym w
§ 4 KK stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego
97 Korzystanie z dróg niedostępnych dla
pieszych
90 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową
lub 97 pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są
przeznaczone
grzywna
kod pkt
(w zł)
150
150
Z01
–
A04
10
A03
10
A05
10
A05
10
Z01
–
[26]
50
250
Lp. art. p.r.d.
153. 45 ust. 1
pkt 5
154. 45 ust. 1
pkt 8
155. 45 ust. 1
pkt 9
156. 45 ust. 1
pkt 10
157. 45 ust. 2
pkt 1
158. 45 ust. 2
pkt 2
159. 45 ust. 2
pkt 3
160. 45 ust. 2
pkt 3
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 Wjeżdżanie na pas między jezdniami
100
K10 0
lub 97
85 § 1 Samowolne umieszczanie, usuwanie,
włączanie, wyłączanie, zmiana położenia
lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego
400
oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego
91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi
50-200
publicznej
97 Samowolne umieszczanie na drodze zna100
ków, napisów lub symboli
97 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikro200
H13 5
fonu w ręku przez kierującego pojazdem
97 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości,
stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze
150
Z01 –
lub motorowerze albo motocyklu poza
bocznym wózkiem
97 Kierowanie pojazdem przewożącym
pasażerów niekorzystających z pasów
100
J02
4
bezpieczeństwa
97 Kierowanie motocyklem lub motorowerem
przewożącym pasażerów nieużywających
100
J02
4
hełmu ochronnego
[27]
Lp. art. p.r.d.
161. 45 ust. 2
pkt 4
art.
k.w.
97
162. 45 ust. 2
pkt 5
97
163. 46 ust. 1
90
lub 97
164. 46 ust. 2
165. 46 ust. 3
166. 46 ust. 3
167. 46 ust. 5
90
lub 97
97
90
lub 97
90
lub 91
Kwalifikacja czynu
grzywna
kod pkt
(w zł)
Przewożenie dziecka w pojeździe
w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem
do kierunku jazdy na przednim siedze150
J01
niu pojazdu wyposażonego w poduszkę
powietrzną dla pasażera
Przewożenie dziecka w pojeździe poza
fotelikiem ochronnym lub innym urządze150
J01
niem do przewożenia dzieci
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej 100–300 H04
odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi
100
H04
i równolegle do niej
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na
drodze poza obszarem zabudowanym po50
H04
jazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią
Naruszenie obowiązku umieszczania
pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgo- 150–300 H04
wego) poza jezdnią w czasie postoju na
drodze poza obszarem zabudowanym
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na
postoju bez zachowania środków ostrożno50
H04
ści niezbędnych do uniknięcia wypadku
6
6
1
[28]
1
1
1
1
Lp. art. p.r.d.
168. 47 ust. 1
pkt 1
169. 47 ust. 1
pkt 2
170. 47 ust. 1
pkt 3
171. 47 ust. 2
172. 47a
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 Zatrzymanie (lub postój) na chodniku kołalub 97 mi jednego boku (lub przedniej osi) pojazdu
samochodowego o dmc nieprzekraczającej
100
H04 1
2,5 t na odcinku jezdni gdzie obowiązuje
zakaz zatrzymywania lub postoju
90 Zatrzymanie (lub postój) na chodniku
lub 97 kołami jednego boku (lub przedniej osi)
pojazdu samochodowego o dmc nieprze100
H04 1
kraczającej 2,5 t, gdzie szerokość chodnika
pozostawionego dla pieszych jest: taka, że
utrudnia im ruch, lub mniejsza niż 1,5 m
90 Zatrzymanie (lub postój) na chodniku
lub 97 kołami przedniej osi pojazdu samochodoH04 1
wego o dmc nieprzekraczającej 2,5 t w taki 100
sposób, że tamuje ruch pojazdów na jezdni
90 Zatrzymanie lub postój na chodniku przy
lub 97 krawędzi jezdni całego pojazdu o dmc nie100
H04 1
przekraczającej 2,5 t innego niż samochód
osobowy, motocykl, motorower lub rower
90 Niezachowanie wymaganego odstępu
lub 97 za poprzedzającym pojazdem przez
kierującego pojazdem w tunelu, podczas
100
H04 1
zatrzymania wynikającego z warunków
lub przepisów ruchu drogowego
[29]
Lp. art. p.r.d.
173. 49 ust. 1
pkt 1
174. 49 ust. 1
pkt 2
175. 49 ust. 1
pkt 3
176. 49 ust. 1
pkt 4
177. 49 ust. 1
pkt 5
178. 49 ust. 1
pkt 6
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe
lub 97 kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżo300
H04 1
waniu oraz w odległości mniejszej niż
10 m od przejazdu lub skrzyżowania
90 Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla
lub 97 pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m
przed tym przejściem lub przejazdem, a na 100-300 H04 1
drodze dwukierunkowej o dwóch pasach
ruchu – także za nimi
90 Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na
200
H04 1
lub 97 moście lub na wiadukcie
90 Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż
lub 97 linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów
krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami
100
H04 1
wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię
90 Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok
lub 97 linii przerywanej wyznaczającej krawędź
100
H04 1
jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok
linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni
90 Zatrzymywanie pojazdu w odległości
lub 97 mniejszej niż 10 m od przedniej strony
100
H04 1
znaku lub sygnału drogowego, jeżeli
pojazd je zasłania
[30]
179. 49 ust. 1
pkt 7
180. 49 ust. 1
pkt 8
181. 49 ust. 1
pkt 9
art.
k.w.
90
lub 97
90
lub 97
90
lub 97
182. 49 ust. 1
pkt 10
90
lub 97
183. 49 ust. 1
pkt 11
90
lub 97
184. 49 ust. 2
pkt 1
185. 49 ust. 2
pkt 2
90
lub 97
90
lub 97
186. 49 ust. 2
pkt 3
90
lub 97
Lp. art. p.r.d.
Kwalifikacja czynu
Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni
Zatrzymywanie pojazdu na pasie między
jezdniami
Zatrzymywanie pojazdu w odległości
mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy
oznaczającej przystanek, a na przystanku
z zatoką – na całej jej długości
Zatrzymywanie pojazdu w odległości
mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej
strony ma tylko jeden pas ruchu
Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla
rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub
w śluzie rowerowej z wyjątkiem roweru
Naruszenie zakazu postoju w miejscach
utrudniających wjazd lub wyjazd
Naruszenie zakazu postoju w miejscach
utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd
tego pojazdu
Naruszenie zakazu postoju przed lub za
przejazdem kolejowym na odcinku od
przejazdu do słupka wskaźnikowego
z jedną kreską
grzywna
kod pkt
(w zł)
100
H04
1
100
H04
1
100
H04
1
100
H04
1
[31]
100
H04
1
100
H04
1
100
H04
1
100
H04
1
Lp. art. p.r.d.
187. 49 ust. 2
pkt 4
188. 49 ust. 2
pkt 5
189. 49 ust. 3
190. 49 ust. 3
191. 50 ust.
1 pkt 1
lub ust. 2
pkt 1
192. 50 ust.
1 pkt 2
lub ust. 2
pkt 2
193. 51 ust. 1
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90 Naruszenie zakazu postoju w strefie
lub 97 zamieszkania w miejscach innych niż
100
H04 1
wyznaczone
90 Naruszenie zakazu postoju na obszarze
lub 97 zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 200–300 H04 1
przekraczającej 16 ton lub o długości
przekraczającej 12 m
90 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autolub 97 stradzie lub drodze ekspresowej w innych
300
H04 1
miejscach niż wyznaczone w tym celu
90 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unierucholub 97 mionego z przyczyn technicznych oraz
300
H04 1
nieostrzeganie innych uczestników ruchu
90 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sylub 97 gnalizowanie postoju pojazdu silnikowego
300
H04 1
z powodu uszkodzenia lub wypadku na
autostradzie lub drodze ekspresowej
84, 90 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe
lub 91 sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu
150
H04 1
uszkodzenia lub wypadku
88
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu
200
G01
4
[32]
Lp. art. p.r.d.
194. 51 ust. 1
lub 2
195. 51 ust. 1
lub 6
196. 51 ust. 3
197. 51 ust. 5
198. 51 ust. 6
199. 52 ust. 1
200. 52 ust. 2
201. 52 ust. 3
202. 53 ust. 2
203. 53 ust. 3
art.
k.w.
88
Kwalifikacja czynu
grzywna
kod pkt
(w zł)
Jazda bez wymaganych świateł od świtu
100
G03
do zmierzchu
88 Jazda bez wymaganych przepisami świateł
200
G04
w tunelu, niezależnie od pory doby
90 Korzystanie ze świateł drogowych
200
G09
w sposób niezgodny z przepisami
90 Naruszenie warunków dopuszczalności
lub 97 używania przednich śwateł przeciwmgło100
G06
wych
88 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania,
100
G01
drogowe lub do jazdy dziennej
88 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego 150–300 G08
przepisami oświetlenia
88 Nieużywanie wymaganego oświetlenia
podczas zatrzymania lub postoju w warun- 150–300
kach niedostatecznej widoczności
90 Używanie „szperacza” podczas jazdy
100
K11
lub 97
90 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień
lub 97 w ruchu drogowym przez kierującego
300
K12
pojazdem uprzywilejowanym
90 Niestosowanie się przez kierującego
lub 97 pojazdem uprzywilejowanym do sygnałów
K13
dawanych przez osobę kierującą ruchem
2
4
3
2
4
3
0
0
0
[33]
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
54 ust. 1
90 Naruszenie przepisów o obowiązku
lub 3
lub 97 wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów
200
K14 0
błyskowych
54 ust. 4
90 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału
100
k15 0
lub 97 błyskowego
55 ust. 1
97 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przepro300
Z01 –
wadzania egzaminu państwowego
57 ust. 1
97 Naruszenie przepisów dotyczących
przewozu dzieci lub młodzieży przez
200
J03
2
kierującego pojazdem przewożącym dzieci
lub młodzież
57 ust. 2
90 Naruszenie przepisów dotyczących
przewozu dzieci lub młodzieży przez
200
J04
1
kierującego innym pojazdem
57 ust. 3
97 Naruszenie przepisów dotyczących
przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi,
50
J03
2
że przewożone są nim dzieci lub młodzież,
w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są
przewożone
57a ust. 1
97 Naruszenie przepisów dotyczących
lub 3
przewozu dzieci lub młodzieży przez
J03
2
kierującego pojazdem przewożącym dzieci
lub młodzież oraz autobusem szkolnym
Lp. art. p.r.d.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
[34]
Lp. art. p.r.d.
211. 57a ust. 2
212. 58 ust. 1
213. 58 ust. 2
214. 59 ust. 2
215. 60 ust. 1
pkt 1
216. 60 ust. 1
pkt 2
217. 60 ust. 1
pkt 3
art.
k.w.
97
Kwalifikacja czynu
Naruszenie przepisów dotyczących
przewozu dzieci lub młodzieży przez
kierującego innym pojazdem
90 Naruszenie przepisów dotyczących
lub 97 przewozu osób niepełnosprawnych przez
kierującego pojazdem przewożącym takie
osoby
90 Niezachowanie szczególnej ostrożności
lub 97 przez kierującego pojazdem, który omija
pojazd przeznaczony do przewozu osób
niepełnosprawnych
97 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego
za granicą znakiem określającym państwo
rejestracji
97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający
bezpieczeństwu osoby znajdującej się
w pojeździe lub za nim
97 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych
97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz
umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu
znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
grzywna
kod pkt
(w zł)
J04
1
200
J05
2
200
J06
1
[35]
100
Z01
–
200
K16
0
200
H17
3
50
H18
1
Lp. art. p.r.d.
218. 60 ust. 1
pkt 4
art.
k.w.
97
219. 60 ust. 2
pkt 1
220. 60 ust. 2
pkt 2
97
221. 60 ust. 2
pkt 3
222. 60 ust. 2
pkt 4
97
223. 60 ust. 2
pkt 5
224. 60 ust. 3
97
225. 61 ust. 1
226. 61 ust. 2
pkt 2
97
97
97
97
97
Kwalifikacja czynu
grzywna
kod pkt
(w zł)
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym
100
pojazd został zarejestrowany
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy
50
silnik jest w ruchu
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości
do 300
związane z nadmierną emisją spalin do
środowiska lub nadmiernym hałasem
Pozostawienie pracującego silnika podczas
100
postoju na obszarze zabudowanym
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach,
sankach, wrotkach lub innym podobnym
urządzeniu
Używanie opon z umieszczonymi w nich
100
na trwałe elementami przeciwślizgowymi
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej
100
śniegiem
Umieszczenie na pojeździe ładunku
w spośób powodujący przekroczenie
dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu
Umieszczenie na pojeździe ładunku
w spośób naruszający stateczność pojazdu
K17
0
K18
0
K19
0
K20
0
H20
5
K21
0
K22
0
K23
0
K24
0
[36]
Lp. art. p.r.d.
227. 61 ust. 2
pkt 3
art.
k.w.
97
228. 61 ust. 2
pkt 4
97
229. 61 ust. 2
pkt 4
97
230. 61 ust. 3
97
231. 61 ust. 3
232. 61 ust. 4
97
97
233. 61 ust. 5
97
234. 61 ust.
8i9
97
Kwalifikacja czynu
Umieszczenie na pojeździe ładunku
w spośób utrudniający kierowanie pojazdem
Umieszczenie na pojeździe ładunku
w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne
Umieszczenie na pojeździe ładunku
w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne
lub inne tablice albo znaki, w które pojazd
jest wyposażony
Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia
lub wywołaniem nadmiernego hałasu
Przewożenie ładunku o odrażającym
wyglądzie lub wydzielającego odrażającą
woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia
Niezabezpieczenie urządzeń służących do
mocowania ładunku przed rozluźnieniem
się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich
Przewożenie ładunku nieoznaczonego
lub oznaczonego w niewłaściwy sposób
w zw. z ust. 9
grzywna
kod pkt
(w zł)
K25
0
200
K26
0
100
K26
0
K27
0
K28
0
200
K29
0
150
K30
0
150
K31
0
[37]
Lp. art. p.r.d.
235. 61 ust. 11
236. 62 ust. 1
art.
k.w.
97
97
237. 62 ust. 4
4a 4b
97
238. 63 ust. 1
97
239. 63 ust. 1
97
Kwalifikacja czynu
grzywna
kod pkt
(w zł)
Przejazd bez zezwolenia pojazdu
z ładunkiem powodującym przekroczenie
K32
określonych gabarytów w zw. z art. 61
ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 prd
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie
całkowitej większej niż dopuszczalna
100–300 K34
w odniesieniu do określonego rodzaju
pojazdu ciągnącego
Przejazd bez zezwolenia zespołu pojazdów
o większej niż dopuszczalna liczbie pojazK33
dów bądź długości
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.
←
100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł.
Przewóz osób w liczbie przekraczającej
liczbę miejsc określonych w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu albo wynikających
z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu
←
niepodlegającego rejestracji 100 zł za
każdą osobę ponad określoną liczbę, nie
więcej niż 500 zł
0
0
0
[38]
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu
bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
63 ust. 1
97 1 osobę
100
J07
1
63 ust. 1
97 2 osoby
200
J08
2
63 ust. 1
97 3 osoby
300
J09
3
63 ust. 1
97 4 osoby
400
J10
4
63 ust. 1
97 5 osób
500
J11
5
63 ust. 1
97 6 osób
500
J12
6
63 ust. 1
97 7 osób
500
J13
7
63 ust. 1
97 8 osób
500
J14
8
63 ust. 1
97 9 osób
500
J15
9
63 ust. 1
97 10 osób i więcej
500
J16 10
63 ust. 2
97 Naruszenie warunków dopuszczalności
przewozu osób samochodem ciężarowym
poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że
w przypadku naruszenia warunku dopusz100
Z01 –
czalnej prędkości stosuje się odpowiednio
(art. 20 lub 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31
lub § 81 ust. 1 i 2)
Lp. art. p.r.d.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
[39]
Lp. art. p.r.d.
251. 63 ust. 2
pkt 1-3
art.
k.w.
97
252. 63 ust. 2
pkt 4
97
253. 63 ust. 3
97
254. 63 ust. 3
pkt 1, pkt
2 lit. b,
pkt 3 lub
pkt 4
255. 63
ust. 3
pkt 2 lit. a
97
97
Kwalifikacja czynu
Naruszenie warunków dopuszczalności
przewozu osób samochodem ciężarowym
poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem
naruszenia określonego kodem E01-E05
Przekroczenie indywidualnej określonej dopuszczalnej prędkości dla danego
pojazdu
Naruszenie warunków przewozu osób
w przyczepach , z zastrzeżeniem że w
przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych
osób stosuje się odpowiednio lp. 36–41 lub
182 (prędkość art. 20 lub 31 ust. 1
pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2
lub art. 63 ust 1)
Naruszenie warunków przewozu osób
w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia
okreslonego kodem E01–E05, C07–C16,
C17 i C18
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób
wykonujących czynności ładunkowe,
w przyczepie ciągniętej przez ciągnik
rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5
grzywna
kod pkt
(w zł)
J20
2
zgodnie z art. 20
100
Z01
–
J19
2
J17
3
[40]
Lp. art. p.r.d.
256. 63 ust.
3 pkt 2
lit. c
257. 63 ust.
3 pkt 2
lit. d
258. 63 ust. 5
259. 66
260. 66 ust. 4
pkt 3
art.
k.w.
97
Kwalifikacja czynu
grzywna
kod pkt
(w zł)
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób
wykonujących czynności ładunkowe,
J18
3
w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy
ładunkiem a przednią ścianą przyczepy
97 Przekroczenie indywidualnej określonej dopuszczalnej prędkości dla danego
zgodnie z art. 20
pojazdu
97 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub
50
K35 0
spożywania pokarmów w czasie jazdy
96 § 1 Dopuszczenie przez właściciela, posiadapkt 5 cza, użytkownika lub prowadzącego pojazd pojazdu do jazdy na drodze publicznej
nienależycie zaopatrzonego w wymagane 50–200
urządzenia lub przyrządy albo pomimo że
nie nadają się one do spełnienia swojego
przeznaczenia
96a Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących
obowiązkowe wyposażenie pojazdu
uprzywilejowanego, wysyłających sygnały
H06 3
świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał
dźwiękowy o zmiennym tonie
[41]
Lp. art. p.r.d.
261. 66 ust. 4
pkt 4
262. 71
263. 71
264. 71 ust. 5a
265. 87 ust. 1
266. 87 ust. 1
art.
k.w.
97
96 § 1
pkt 4
94 § 2
95
94 § 1
94 § 1
Kwalifikacja czynu
Wyposażenie pojazdu w urządzenie
informujące o działaniu sprzętu kontrolno--pomiarowego używanego przez organy
kontroli ruchu drogowego lub działanie to
zakłócające albo przewożenie w pojeździe
takiego urządzenia w stanie wskazującym
na gotowość jego użycia
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd pojazdu do jazdy na drodze publicznej
pomimo braku wymaganych dokumentów
stwierdzających dopuszczenie pojazdu do
ruchu
Kierowanie pojazdem pomimo braku
dopuszczenia pojazdu do ruchu
Kierowanie pojazdem przez osobę
nieposiadającą przy sobie wymaganych
dokumentów
Kierowanie pojazdem silnikowym lub
tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami
Kierowanie pojazdem silnikowym lub
tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju
pojazdu
grzywna
kod pkt
(w zł)
H07
3
50
[42]
H05
1
50
Z01
–
500
K02
0
300
K02
0
Lp. art. p.r.d.
267. 87 ust. 1
pkt 1
268. 87 ust. 1
269. 129 ust
2 pkt 1
lub 7
270.
271.
272.
273.
art.
Kwalifikacja czynu
k.w.
94 § 1 Kierowanie pojazdem, nie mając do tego
wymaganych uprawnień (w związku
z art. 88 lub 95)
94 § 1 Kierowanie bez uprawnień rowerem lub
pojazdem zaprzęgowym (w zw. z art. 87
ust. 3 pkt 1)
90, 92 Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń
§ 1 dawanych przez osoby uprawnione do
kontroli ruchu drogowego
96 § 1 Dopuszczenie przez właściciela, posiapkt 2 dacza, użytkownika lub prowadzącego
pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze
publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień
86 § 1 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
86 § Spowodowanie innego niż kolizja drogowa
1/2 zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
86 § 2 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub
podobnie działającego środka
grzywna
kod pkt
(w zł)
K02
0
C04
6
100
[43]
300
plus 200 A02
do 500*
6
A06
6
plus 300
do500** A02
6
Lp. art. p.r.d.
274.
275.
276,
277.
278.
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
173 KK Kto sprowadza katastrofę w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym
A01 10
zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach
174 KK Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym,
A01 10
wodnym lub powietrznym
177 KK Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie,
zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, powoduje nieA01 10
umyślnie wypadek, w którym inna osoba
odniosła obrażenia ciała
244 KK Kierowanie pojazdem pomimo orzeczoneK01 0
go przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu
355 KK Żołnierz, który prowadząc uzbrojony pojazd mechaniczny, narusza chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu
A01 10
lądowym, wodnym lub powietrznym
i powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała
Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (1)
279. § 5 ust. 2,
4–6
90
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na
skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
D02
6
[44]
282. § 18
ust. 1
art.
k.w.
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
283. § 18
ust. 2
284. § 18
ust. 3
285. § 18
ust. 4
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
286. § 18
ust. 6
287. § 18
ust. 7
90, 92
§1
90, 92
§1
288. § 18
ust. 9
289. § 18
ust. 10
290. § 18
ust. 11
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
Lp. art. p.r.d.
280. § 16
281. § 17
Kwalifikacja czynu
Niestosowanie się do znaku B-1 „zakaz
ruchu w obu kierunkach”
Niestosowanie się do znaku B-2 „zakaz
wjazdu”
Niestosowanie się do znaku B-3 „zakaz
wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
Niestosowanie się do znaku B-3a „zakaz
wjazdu autobusów”
Niestosowanie się do znaku B-4 „zakaz
wjazdu motocykli”
Niestosowanie się do znaku B-5 „zakaz
wjazdu samochodów ciężarowych”
(w zw. z ust. 5)
Niestosowanie się do znaku B-6 „zakaz
wjazdu ciągników rolniczych”
Niestosowanie się do znaku B-7 „zakaz
wjazdu poj. silnikowych z przyczepą”
(w zw. z ust. 8)
Niestosowanie się do znaku B-8 „zakaz
wjazdu pojazdów zaprzęgowych”
Niestosowanie się do znaku B-9 „zakaz
wjazdu rowerów”
Niestosowanie się do znaku B-10 „zakaz
wjazdu motorowerów”
grzywna
kod pkt
(w zł)
C06
5
C05
5
250
C13
3
250
C13
3
250
C13
3
350
C13
3
250
C13
3
250
C13
3
C15
1
[45]
100
100
100
291. § 18
ust. 12
292. § 18
ust. 13
293. § 19
ust. 1
art.
k.w.
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
294. § 19
ust. 2
90, 92
§1
295. § 19
ust. 3
90, 92
§1
296. § 20
ust. 1
297. § 20
ust. 2
298. § 20
ust. 3
299. § 20
ust. 4
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
300. § 20
ust. 5 i 6
90, 92
§1
Lp. art. p.r.d.
Kwalifikacja czynu
Niestosowanie się do znaku B-11 „zakaz
wjazdu wózków rowerowych”
Niestosowanie się do znaku B-12 „zakaz
wjazdu wózków ręcznych”
Niestosowanie się do znaku B-13 „zakaz
wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi”
Niestosowanie się do znaku B-13a „zakaz
wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi”
Niestosowanie się do znaku B-14 „zakaz
wjazdu pojazdów z towarami, które mogą
skazić wodę”
Niestosowanie się do znaku B-15 „zakaz
wjazdu pojazdów o szerokości ponad .... m”
Niestosowanie się do znaku B-16 „zakaz
wjazdu pojazdów o wysokości ponad .... m”
Niestosowanie się do znaku B-17 „zakaz
wjazdu pojazdów o długośći ponad ..... m”
Niestosowanie się do znaku B-18 „zakaz
wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie
całk ponad ..... m”
Niestosowanię się do znaku B-19 „zakaz
wjazdu pojazdów o nacisku osi większym
niż ..... t”
grzywna
kod pkt
(w zł)
100
100
250
C14
2
250
C14
2
250
C14
2
150
C14
2
150
C14
2
150
C14
2
350
C14
2
350
C14
2
[46]
Lp. art. p.r.d.
301. § 21 ust.
1 pkt 1
lub ust. 2
albo ust. 4
302. § 21 ust.
1 pkt 2,
ust. 4 lub
ust. 5
303. § 22
ust. 1
pkt 1
304. § 22 ust.
1 pkt 2
305. § 22
ust. 5
306. § 23
ust. 1
307. § 23
ust. 3
308. § 24
ust. 1
309. § 25
310. § 26
art.
Kwalifikacja czynu
k.w.
92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze
znakiem B-20 „stop”
90
grzywna
kod pkt
(w zł)
100
C16
2
D02
6
C07
5
C07
5
D10
5
F09
5
F09
5
100
C12
4
200
C15
1
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
w związku ze znakiem B-20 „stop”
90, 92 Niestosowanie się do znaku B-21 „zakaz
§ 1 skręcania w lewo”
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
Niestosowanie się do znaku B-22 „zakaz
skręcania w prawo”
Niestosowanie się do znaku B-23 „zakaz
zawracania”
Niestosowanie się do znaku B-25 „zakaz
wyprzedzania” (w zw. z ust. 2)
Niestosowanie się do znaku B-26 „zakaz
wyprzedzania przez samochody ciężarowe”
Niestosowanie się do znaku B-29 „zakaz
używania sygnałów dźwiękowych”
Niestosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”
Niestosowanie się do znaku B-32 „stój –
kontrola celna” lub jego odpowiedników
100
[47]
Lp. art. p.r.d.
311. § 27
ust. 1
312. § 28
ust. 1
313. § 28
ust. 2
314. § 28 ust.
6 pkt 1
315. § 28 ust.
6 pkt 2
316. § 29
317. § 30
318. § 31
ust. 1
319. § 35 ust.
1 pkt 1
320. § 35 ust.
1 pkt 2
321. § 35 ust.
1 pkt 3
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
92 § 1 Niestosowanie się do znaku B-33 „ogranizgodnie z art. 20
czenie prędkości do …. km/h”
90, 92 Niestosowanie się do znaku B-35 „zakaz
100
C15 1
§ 1 postoju” z uwzgl. ust. 3 do 5, 7 i 8
90, 92 Niestosowanie się do znaku B-36 „zakaz
§ 1 zatrzymywania się” z uwzgl. ust. 3 do 5,
100
C15 1
7i8
90, 92 Niestosowanie się do znaku B-37 „zakaz
§ 1 postoju w dni nieparzyste” z uwzgl.
100
C15 1
ust. 7 i 8
90, 92 Niestosowanie się do znaku B-38 „zakaz
100
C15 1
§ 1 postoju w dni parzyste” z uwzgl. ust. 7 i 8
90, 92 Niestosowanie się do znaku B-39 „strefa
100
C15 1
§ 1 ograniczonego postoju”
90, 92 Niestosowanie się do znaku B-41 „zakaz
50
§ 1 ruchu pieszych”
92 § 1 Niestosowanie się do znaku B-43 „strefa
zgodnie z art. 20
ograniczonej prędkości”
90, 92 Niestosowanie się do znaku C-1 „nakaz
250
C08 5
§ 1 jazdy w prawo przed znakiem”
90, 92 Niestosowanie się do znaku C-2 „nakaz
250
C08 5
§ 1 jazdy w prawo za znakiem”
90, 92 Niestosowanie się do znaku C-3 „nakaz
250
C08 5
§ 1 jazdy w lewo przed znakiem”
[48]
Lp. art. p.r.d.
322. § 35 ust.
1 pkt 4
323. § 35 ust.
1 pkt 5
324. § 35 ust.
1 pkt 6
325. § 35 ust.
1 pkt 7
326. § 35 ust.
1 pkt 8
327. § 35 ust.
1 pkt 9
328. § 35 ust.
1 pkt 10
329. § 35 ust.
1 pkt 11
330. § 36
ust. 1
331. § 37
ust. 1
332. § 38
ust. 1
333. § 39
w zw.
z § 40
art.
k.w.
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
92 § 1
Kwalifikacja czynu
Niestosowanie się do znaku C-4 „nakaz
jazdy w lewo za znakiem”
Niestosowanie się do znaku C-5 „nakaz
jazdy prosto”
Niestosowanie się do znaku C-6 „nakaz
jazdy prosto lub w prawo”
Niestosowanie się do znaku C-7 „nakaz
jazdy prosto lub w lewo”
Niestosowanie się do znaku C-8 „nakaz
jazdy w prawo lub w lewo”
Niestosowanie się do znaku C-9 „nakaz
jazdu z prawej strony znaku”
Niestosowanie się do znaku C-10 „nakaz
jazdy z lewej strony znaku”
Niestosowenie się do znaku C-11 „nakaz
jazdy z prawej lub lewej strony znaku”
Niestosowanie się do znaku C-12 „ruch
okrężny”
Niestosowanie się do znaku C-13 „droga
dla rowerów”
Niestosowanie się do znaku C-14 „prędkość minimalna”
Niestosowanie się do znaku C-16 „droga
dla pieszych” (nakaz pieszym korzystania
z tej drogi)
grzywna
kod pkt
(w zł)
250
C08
5
250
C08
5
250
C08
5
250
C08
5
250
C08
5
250
C08
5
250
C08
5
250
C08
5
250
C08
5
C15
1
100
100
50
[49]
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
§ 41
90, 92 Niestosowanie się do znaku C-17 „naka§ 1 zany kierunek jazdy dla pojazdów z tow.
400
C15 1
niebezpiecznymi”
§ 42
90, 92 Niestosowanie się do znaku C-18 „nakaz
200
C15 1
§ 1 używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”
§ 49 ust. 90, 92 Niestosowanie się do znaku D-11 „począ100
C15 1
1 pkt 1
§ 1 tek pasa ruchu dla autobusów”
§ 49 ust. 90, 92 Niestosowanie się do znaku D-12 „pas
100
C15 1
1 pkt 2
§ 1 ruchu dla autobusów”
§ 49
90, 92 Niestosowanie się do znaku D-13 „począ100
C15 1
ust. 3
§ 1 tek pasa ruchu powolnego”
§ 52 ust. 90, 92 Niestosowanie się do znaku D-18
100
C17 5
§ 1 „parking”
1–3
§ 52
90, 92 Niestosowanie się do znaku D-18a „par100
C17 5
ust. 4
§ 1 king – miejsce zastrzeżone”
§ 52
90, 92 Niestosowanie się do znaku D-18b „par100
C17 5
ust. 5
§ 1 king zadaszony”
§ 52
90, 92 Niestosowanie się do znaku D-18a „parust. 4
§ 1 king” lub „parking – miejsce zastrzeżone”
500
C17 5
w zw.
z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
z § 2 ust 4
(osoba niepełnosprawna)
§ 52
90, 92 Niestosowanie się do znaku D-18 lub
ust. 6
§ 1 D-18b „parking” lub „parking zadaszony”
500
C17 5
w zw.
z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
z § 2 ust 4
(osoba niepełnosprawna)
Lp. art. p.r.d.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
[50]
Lp. art. p.r.d.
344. § 53
345. § 72
art.
k.w.
90, 92
§1
90, 92
§1
346. § 72
ust. 2
347. § 75
ust. 1
90, 92
§1
92 § 1
348. § 75 ust.
1 pkt 1
349. § 75 ust.
2 pkt 2
350 § 75
ust. 3
351. § 75
ust. 4
352. § 81 ust.
1i2
353. § 81
ust. 3
354. § 81
ust. 4
92 § 1
92 § 1
92 § 1
92 § 1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
Kwalifikacja czynu
Niestosowanie się do znaku D-19 „postój
taksówek”
Niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki
na pasach ruchu” oraz „P-8a, P-8b lub
P-8c”
Niestosowanie się do znaku F-11 „kierunki
na pasie ruchu” oraz „P-8a, P-8b lub P-8c”
Niestosowanie się do znaku F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych
kier. ruchu”
Niestosowanie się do znaku F-16 „koniec
pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej”
Niestosowanie się do znaku F-17 „koniec
pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej”
Niestosowanie się do znaku F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów”
Niestosowanie się do znaku F-19 „pas
ruchu dla określonych pojazdów”
Niestosowanie się do znaku BT-1 „ograniczenie prędkości”
Niestosowanie się do znaku BT-3 „blokada
zwrotnicy”
Niestosowanie się do znaku BT-4 „stop zwrotnica eksploatowana jednostronnie”
grzywna
kod pkt
(w zł)
100
C15
1
250
C09
5
250
C09
5
C09
5
C09
5
C09
5
C09
5
C09
5
100
C15
1
200
C15
1
200
C15
1
[51]
Lp. art. p.r.d.
355. § 86
ust. 3
356. § 86
ust. 4
357. § 86
ust. 5
358. § 86 ust.
8 pkt 2
359. § 87 ust.
1 pkt 1
360. § 87 ust.
1 pkt 2
361. § 87 ust.
1 pkt 3
362. § 87
ust. 3
363. § 90
ust. 1
364. § 90
ust. 2
365. § 90 ust.
2 i § 92
art.
k.w.
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
Kwalifikacja czynu
Niestosowanie się do znaku P-2 „linia
pojedyncza ciągła”
Niestosowanie się do znaku P-3 „linia
jednostronnie przekraczalna”
Niestosowanie się do znaku P-4 „linia
podwójna ciągła”
Niestosowanie się do znaku P-7b „linia
krawędziowa ciągła”
Niestosowanie się do znaku P-8a ”strzałka
kierunkowa na wprost”
Niestosowanie się do znaku P-8b „strzałka
kierunkowa do skręcania”
Niestosowanie się do znaku P-8c „strzałka
kierunkowa do zawracania”
Niestosowanie się do znaku P-9 „strzałka
naprowadzająca”
Niestosowanie się do znaku P-17 „linia
przystankowa”
Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe”
Niestosowanie się do znaku P-18 i P-24
„stanowisko postojowe” i „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego
D-18, D-18a lub D-18b.
grzywna
kod pkt
(w zł)
100
C15
1
200
C15
1
200
C11
5
100
C15
1
250
C10
5
250
C10
5
250
C10
5
C15
1
100
C15
1
100
C18
5
500
C18
5
[52]
Lp. art. p.r.d.
366. § 90
ust. 3
367. § 90
ust. 4
368. § 90 ust.
4 i § 92
369. § 90
ust. 5
370. § 91
ust. 1
371. § 95
372. § 95 ust.
2 pkt 2
373. § 96 - §
98
art.
k.w.
90, 92
§1
90, 92
§1
90, 92
§1
Kwalifikacja czynu
grzywna
kod pkt
(w zł)
Niestosowanie się do znaku P-19 „linia
100
C15
wyznaczająca pas postojowy”
Niestosowanie się do znaku P-20
100
C18
„koperta”
Niestosowanie się do znaku P-20 i P-24
„koperta” i „miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej” umieszczonego sa500
C81
modzielnie bez znaku pionowego D-18,
D-18a lub D-18b
90, 92 Niestosowanie się do znaku P-21 „po100
C15
§ 1 wierzchnia wyłączona”
90, 92 Niestosowanie się do znaku P-22 „BUS”
100
C15
§1
90, 92 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych
§ 1 przez kierującego pojazdem wjeżdżającego 300–500 C02
za sygnalizator, kiedy jest to zabronione
90, 92 Wjazd za sygnalizator podczas nadawania
§ 1 sygnału zielonego, pomimo że opuszczenie 300–500 C02
skrzyżowania nie było możliwe przed jego
zakończeniem
90, 92 Niestosowanie się do sygnałów swietlnych
§ 1 przez kierującego pojazdem wjeżdżającego 300–500 C02
za sygnalizator, kiedy jest to zabronione
1
5
5
1
1
6
6
6
[53]
Lp. art. p.r.d.
374. § 98 ust.
2 pkt 2
375. § 99
376. § 100
377. § 102
378. § 102
ust 4
379. § 104
380. § 106
art.
Kwalifikacja czynu
k.w.
90, 92 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych
§ 1 przez wejście na przejście dla pieszych,
jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał
czerwony
90, 92 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym
§ 1 miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym
90, 92 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych
§ 1 przez kierującego kolumną pieszych,
jeźdźca lub poganiacza
90, 92 Niestosowanie się do sygnałów swietlnych
§ 1 przez kierującego pojazdem wjeżdżającego
za sygnalizator, kiedy jest to zabronione
(dotyczy sygnalizatora SB)
90, 92 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym
§ 1 miejscu w związku z nadawanym sygnałem
świetlnym (sygnalizator SB dla Busów)
90, 92 Niestosowanie się do sygnałów swietlnych
§ 1 przez kierującego pojazdem wjeżdżającego
za sygnalizator, kiedy jest to zabronione
(dotyczy sygnalizatora ST)
90, 92 Niestosowanie się do sygnałów swietlnych
§ 1 przez kierującego pojazdem wjeżdżającego
za sygnalizator, kiedy jest to zabronione
(dotyczy sygnalizatorów STK i STT)
grzywna
kod pkt
(w zł)
100
100
C15
1
300–500 C02
6
100
100
C15
1
300–500 C02
6
300–500 C02
6
[54]
Lp. art. p.r.d.
381. § 107
382. § 108
ust. 2–5
383. § 109
384. § 109
ust 1 i 3
385. § 111
ust 2
lub 3
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
90, 92 Niezatrzymanie pojazdu we właści§ 1 wym miejscu w związku z nadawanym
100
C15 1
sygnałem świetlnym (sygnalizator ST dla
tramwajów)
90, 92 Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń
§ 1 podawanych przez osoby uprawnione do
C03 6
kierowania ruchem drogowym
90, 92 Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń
§ 1 podawanych przez osoby uprawnione do
C04 6
kontroli ruchu drogowego
92 § 2 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia
kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do
C01 8
kontroli ruchu drogowego, nakazującego
zatrzymanie pojazdu
92 § 2 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia
kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do
C01 8
kontroli ruchu drogowego, nakazującego
zatrzymanie pojazdu
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (2)
386. art. 30
102
Uchylanie sie od obowiązku utrzymania
w należytym stanie zjazdów z dróg
publicznych do przyległych nieruchomości
200
[55]
Lp. art. p.r.d.
art.
grzywna
Kwalifikacja czynu
kod pkt
k.w.
(w zł)
100 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchpkt 1 nię drogi
300
Z01 –
387. art. 39
ust. 1 pkt
2 lub 3
388. art. 39
100 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego
ust. 1
ust. 4 w pasie drogowym
50
pkt 10
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (3)
389. art. 5
art. 100 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania
i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu
z odcinków dróg publicznych o twardej
nawierzchni przechodzących przez obszary 200
o zabudowie ciągłej lub skupionej poza
miastami lub osiedlami
Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń
oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (4)
390. art. 2
97 Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu
200–500
niektórych rodzajów pojazdów na drogach
(1) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).
(2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
(3) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
(4) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu
niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 147, poz. 1040, z późn. zm.).
[56]
WYKROCZENIA INNE NIŻ DROGOWE
Lp.
Rodzaj wykroczenia
Kwalifikacja Grzywna w zł
prawna
1.
Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoart. 51 § 1–2
czynku nocnego albo wywołanie zgorszenia
od 100 do 500
k.w.
w miejscu publicznym
2. Nieumieszczenie przez właściciela, administratora,
dozorcy lub użytkownika nieruchomości tabliczki
art. 64 § 1 k.w.
100
z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą
ulicy lub placu albo miejscowości
3. Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych
art. 65 § 1-2 od 200 do 500
osobowych organu państwowego lub instytucji
k.w.
upoważnionej do legitymowania
4. Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, art. 67 § 1 k.w.
150
samorządową albo organizację społeczną
5. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaart. 77 k.w.
od 50 do 250
niu zwierzęcia
6. Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub
art. 78 k.w. od 250 do 500
płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne
7. Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód
100
morskich i śródlądowych
8. Niszczenie płotków (oszynowych)
100
art. 81 k.w.
9. Zdejmowanie chrustu z wydm
100
10. Chodzenie lub przebywanie na wydmach
50
11. Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu
200
[57]
Lp.
Rodzaj wykroczenia
Kwalifikacja Grzywna w zł
prawna
300
12. Biwakowanie na wydmach
13. Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na art. 81 k.w.
wydmach i w lasach
14. Niszczenie umocnień brzegowych
15. Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożaroart. 82 § 1–5
wej
k.w.
16. Naruszenie obowiązku czystości i porządku
art.
117
k.w.
w obrębie nieruchomości
17. Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego
art. 140 k.w.
wybryku
18. Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo
art. 141 k.w.
używanie słów nieprzyzwoitych
19. Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostęp- art. 145 k.w.
nego dla publiczności
20. Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia
służące do zbierania odpadów komunalnych
21. Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości art. 10 ust. 2 u.
u.c.p.g.
odpadów komunalnych
22. Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
23. Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bez- art. 122 ust. 4
pieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne
pkt 2 u.p.g.g.
wykonywanie pracy w zakładzie górniczym
100
500
od 50 do 500
100
od 50 do 100
od 50 do 100
od 50 do 500
100
100
100
200
[58]
Lp.
Rodzaj wykroczenia
Kwalifikacja Grzywna w zł
prawna
24. Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji:
1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby,
która takich kwalifikacji nie posiada
art. 122 ust. 4
2) w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby,
pkt 3 u.p.g.g.
która takich kwalifikacji nie posiada
3) w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich
kwalifikacji nie posiada
25. Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych
ustawą:
1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego
art. 125
2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego
u.p.g.g.
3) dozoru ruchu zakładu górniczego
4) innych czynności w zakładzie górniczym
26. Niedopełnienie obowiązków w zakresie:
1) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierart. 126
niczo-geologicznej
u.p.g.g.
3) posiadania w zakładzie górniczym wymaganej
dokumentacji mierniczo-geologicznej
4) bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża
27. Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach ob- art. 43 ust. 1
jętych zakazem spożywania napojów alkoholowych
u.w.t.p.a.
200
150
150
300
300
250
250
300
250
200
300
100
[59]
Lp.
Rodzaj wykroczenia
28. Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży
29. Sprzedaż wyrobów tytoniowych:
1) osobom do lat 18
2) na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych oraz
obiektów sportowo-rekreacyjnych
3) w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem
bez opakowania
4) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym
30. Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży
wyrobów tytoniowych osobom do lat 18
31. Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji
o zakazie palenia tytoniu
32. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych
zakazami określonymi w art. 5, podlega karze
grzywny
Kwalifikacja Grzywna w zł
prawna
art. 45 pkt 2
150
u.w.t.p.a.
500
500
art. 13 ust. 1
pkt 1u.o.z.t.
100
100
art. 13 ust. 1
pkt 1 u.o.z.t.
150
art. 13 ust. 1
pkt 2 u.o.z.t.
150
art. 13 ust. 2
u.o.z. t.
20–500
[60]
Czyny niepodlegające postępowaniu mandatowemu
Rodzaj czynu
Popełnienie przestępstwa
drogowego
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem
środka odurzającego
Spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizji – przez kierującego będącego w stanie po
użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka
Spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego innego niż kolizja, przez
kierującego będącego w stanie
po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
Kierowanie pojazdem mechanicznym, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka podobnie
działającego do alkoholu
Kodeks
Kodeks
karny
wykroczeń
art. 173, 174,
177 § 1 lub 2,
i 355 § 1 lub 2
p.r.d.
z.s.d.
KOD
10
A 01
10
A 05
art. 86 § 2
6
A 02
art. 86 § 1
6
A 06
10
A 03
art. 178a
§ 1 lub 4
art. 87 § 1
art. 45
ust. 1
pkt 1
p.r.d.
[61]
Rodzaj czynu
Kodeks
karny
Nieudzielenie pomocy ofiarom
wypadku
Niezastosowanie się, w celu
uniknięcia kontroli, do sygnału
osoby uprawnionej do kontroli
ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
Umieszczanie w pojeździe lub
na nim urządzeń stanowiących
obowiązkowe wyposażenie
pojazdu uprzywilejowanego,
wysyłających sygnały świetlne
w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych
albo sygnał dźwiękowy
o zmiennym tonie
Kierowanie pojazdem mimo
orzeczenia przez sąd zakazu
prowadzenia pojazdu
Kodeks
wykroczeń
p.r.d.
art. 93 § 1
art. 44
ust. 2
pkt 1
p.r.d.
§ 109
z.s.d
art. 92 § 2
art. 96a
art. 244 k.k.
z.s.d.
art. 66
ust. 4
pkt 3
p.r.d.
KOD
10
A 04
8
C 01
[62]
3
H 06
0
K 01
Tabela punktowa wykroczeń nie ujętych w taryfikatorze
(* kwota grzywny przepisana z taryfikatora z 2003 roku, obecnie nie obowiązuje.
Podajemy jedynie do celów informacyjnych)
NaruNaruPunkszenie
szenie Grzywna*
ty
KOD
ustawy
rozp.
w zł karne
(p.r.d.) (z.s.d.)
Ruch pieszych
Naruszanie przepisów dotycząart. 12 lub
art. 90
cych pieszych poruszających
art. 45 ust.
20–100
lub
art.
97
się w kolumnach
1 pkt 1
Rodzaj czynu
Niestosowanie się do znaków
lub sygnałów drogowych dotyczących ruchu pieszych (nie
dotyczy sygnału czerwonego
nadawanego przez sygnalizator S-5
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
art. 92 § 1
lub art. 90
Ruch prawostronny
Naruszenie obowiązku jazdy
art.
90 lub
art. 16
możliwie blisko prawej krawęart. 97
ust. 4
dzi jezdni
§ 30 lub
§ 39
w zw. 20–100
z § 40
lub § 98
ust. 2
20–200
[63]
2
H 08
Rodzaj czynu
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
Naruszenie
ustawy
(p.r.d.)
Naruszenie obowiązku jazdy
po prawej jezdni na drogach
o dwóch jezdniach albo
obowiązku zajmowania pasów
ruchu znajdujących się na
prawej połowie jezdni na jezdniach dwukierunkowych o co
najmniej czterech pasach ruchu
art. 97
art. 16 ust.
2 lub ust. 3
Naru- Grzyw- Punkszenie
na*
ty
KOD
rozp.
w zł karne
(z.s.d.)
20–200
2
H 08
Przepisy porządkowe
Dopuszczenie, wbrew obowiązkowi opieki lub nadzoru,
do przebywania małoletniego
do lat 7 na drodze publicznej
lub na torach pojazdu szynowego
Niedopełnienie obowiązków
przez uczestników wypadku,
w tym nieprzedsięwzięcie
odpowiednich środków w celu
zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu
[64]
art. 89
art. 43
ust. 1
20–300
art. 97
art. 44
ust. 1
pkt 2 lub
ust. 3
20–200
–
Z 01
Z 01
Rodzaj czynu
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
Naruszenie
ustawy
(p.r.d.)
Naru- Grzyw- Punkszenie
na*
ty
KOD
rozp.
w zł karne
(z.s.d.)
Otwieranie drzwi pojazdu,
pozostawianie otwartych drzwi
lub wysiadanie z pojazdu
art. 45 ust.
bez upewnienia się, że nie
art. 90
20–200
1 pkt 3
spowoduje to zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu lub jego
utrudnienia
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu
sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy
kontroli ruchu drogowego
art. 66 ust.
art. 97
20–100
lub działanie to zakłócające
4 pkt 4
albo przewożenie w pojeździe
takiego urządzenia w stanie
wskazującym na gotowość
jego użycia
Prędkość bezpieczna i droga zatrzymania
Jazda z prędkością nie
zapewniającą panowania nad
art. 19
art. 97
20–300
pojazdem
ust. 1
Z 01
[65]
3
H 07
–
Z 01
NaruNaru- Grzyw- Punkszenie
szenie
na*
ty
KOD
ustawy
rozp.
w zł karne
(p.r.d.) (z.s.d.)
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Zmiana kierunku jazdy lub
art. 22
pasa ruchu bez zachowania
art. 90
20–400
–
Z 01
ust. 1
szczególnej ostrożności
Rodzaj czynu
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
Naruszenie obowiązku sygnalizowania zawczasu i wyraźnie
zamiaru zmiany kierunku
jazdy lub pasa ruchu albo
zaprzestania sygnalizowania
niezwłocznie po wykonaniu
manewru
art. 97
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
art. 97
art. 22
ust. 5
20–200
Z 01
[66]
Omijanie
art. 23
ust. 1 pkt 2
Wyprzedzanie
20–100
2
H 03
Naruszenie przez kierującego
obowiązku upewnienia się, czy
ma odpowiednią widoczność
art. 97 lub art. 24 ust.
i dostateczne miejsce do
art. 90
1 pkt 1
wyprzedzania bez utrudniania
komukolwiek ruchu
20–400
5
F 01
Rodzaj czynu
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
Naruszenie
ustawy
(p.r.d.)
Naru- Grzyw- Punkszenie
na*
ty
KOD
rozp.
w zł karne
(z.s.d.)
Naruszenie przez kierującego
obowiązku upewnienia się, czy
kierujący, jadący przed nim
na tym samym pasie ruchu
art. 97
art. 24 ust.
nie zasygnalizował zamiaru
lub art. 90
1 pkt 3
wyprzedzania innego pojazdu,
zmiany kierunku jazdy lub
pasa ruchu
Ostrzeganie
Naruszenie zakazu ostrzegania
światłami drogowymi w waart. 29 ust.
runkach, w których mogło to
art. 97
2 pkt 3
spowodować oślepienie innych
kierujących
Ruch pojazdów zaprzęgowych
Naruszenie przez kierującego zaprzęgiem obowiązku
używania do zaprzęgu zwierząt
art. 90
art. 34
niepłochliwych, sprawnych
lub art. 97
ust. 1
fizycznie i dających sobą
kierować
20–400
4
F 01
[67]
20–200
20–150
–
Z 01
Rodzaj czynu
Naruszenie przez kierującego
zaprzęgiem obowiązku utrzymywania pojazdu i zaprzęgu
w takim stanie, aby mógł nad
nim panować
Jazda bezpośrednio jeden za
drugim więcej niż pięcioma
pojazdami zaprzęgowymi lub
niezachowanie wymaganej
odległości między pojazdem
piątym a następnym
Naruszenie przez kierującego
zaprzęgiem obowiązku prowadzenia zwierząt za uzdę przy
wjeżdżaniu na drogę twardą
w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
Naruszenie
ustawy
(p.r.d.)
Naru- Grzyw- Punkszenie
na*
ty
KOD
rozp.
w zł karne
(z.s.d.)
art. 90
lub art. 97
art. 34
ust. 2
20–150
art. 90
lub art. 97
art. 34
ust. 3
20–100
[68]
art. 90
lub art. 97
art. 34
ust. 4
Ruch zwierząt
Naruszenie przez jeźdźca
art. 35
obowiązku używania do
ust. 2
art.
90
jazdy zwierząt niepłochliwych, lub art. 97
w zw.
sprawnych fizycznie i dających
z art. 34
sobą kierować
ust. 1
20–150
20–100
Rodzaj czynu
Naruszenie przez jeźdźca
obowiązku utrzymywania
wierzchowca w takim stanie,
aby mógł nad nim panować
Naruszenie zakazu jazdy
wierzchem bez uzdy
Naruszenie zakazu jazdy
wierzchem obok innego
uczestnika ruchu na jezdni
Naruszenie zakazu jazdy
wierzchem po określonych
drogach
Pędzenie zwierząt utrzymanych w takim stanie, że nie
można nad nimi panować
Naruszenie warunków
dopuszczalności prowadzenia
zwierząt luzem
NaruNaru- Grzyw- Punkszenie
szenie
na*
ty
KOD
ustawy
rozp.
w zł karne
(p.r.d.) (z.s.d.)
art. 35
ust. 2
art. 90
w zw.
20–100
lub art. 97 z art. 34
ust. 2
art. 90
art. 36
20–100
lub art. 97 ust. 1 pkt 1
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
art. 90
art. 36
lub art. 97 ust. 1 pkt 2
art. 36
art. 90
1
lub art. 97 pktust.
3 lub 4
art. 35
ust. 2
art. 97
w zw
z art.34
ust. 2
art. 36
ust. 2
art. 90
art. 37
lub art. 97 lubust.
3
20–100
[69]
20–100
20–500
20–60
Rodzaj czynu
Naruszenie
ustawy
(p.r.d.)
Kierujący
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
Naru- Grzyw- Punkszenie
na*
ty
KOD
rozp.
w zł karne
(z.s.d.)
Kierowanie pojazdem mimo
braku dopuszczenia go do
art. 94 § 2
art. 71
ruchu
Kierowanie pojazdem przez
art. 87
osobę niesprawną pod wzglęart. 97
ust. 1
dem fizycznym
Niepoddanie się kontrolnym
art.115a
art. 97
badaniom lekarskim
ust. 2 pkt 1
Niepoddanie się badaniom
art. 115a
art. 97
psychologicznym
ust. 2 pkt 2
Inne naruszenia zasad bezpieczeństwa
Niezachowanie należytej
art. 1
ostrożności przez prowaust. 2
dzącego pojazd poza drogą
w zw.
art. 98
publiczną i zagrożenie bezpiez odp.
czeństwu innych osób
przepisem
p.r.d.
Niestosowanie się przez
prowadzącego pojazd poza
art. 1
drogą publiczną do przepisów
art. 98
ust. 2
regulujących korzystanie
z dróg wewnętrznych
20–100
1
H 05
20–300
0
I 02
20–200
–
Z 01
20–200
–
Z 01
20–500
Z 01
20–500
Z 01
[70]
Rodzaj czynu
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
Naruszenie
ustawy
(p.r.d.)
Niestosowanie się przez
prowadzącego pojazd poza
drogą publiczną do przepisów
art. 1
regulujących korzystanie
art. 98
ust. 2
z innych niż drogi wewnętrzne
miejsc dostępnych dla ruchu
pojazdów
Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu
art. 90
art. 9
pojazdu uprzywilejowanego
Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo
art. 84
45
dostrzegalny jakiegokolwiek
lub art. 90 ust.art.
1 pkt 6
przedmiotu pozostawionego na lub art. 91
drodze, który mógłby zagrozić
bezpieczeństwu ruchu
Umieszczanie na drodze lub
w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających
art. 90
art. 45 ust.
światło w sposób powodujący lub
art. 97
1 pkt 7
oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników
ruchu
Naru- Grzyw- Punkszenie
na*
ty
KOD
rozp.
w zł karne
(z.s.d.)
20–500
-
Z 01
20–500
5
D 09
[71]
20–500
Z 01
20–500
Z 01
Rodzaj czynu
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika
lub prowadzącego pojazd do
korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
Zajęcie bez zezwolenia drogi
publicznej lub pasa drogowego, urządzenia lub budynku
drogowego na cele nie związane z gospodarką lub komunikacją drogową
Niszczenie lub uszkodzenie
drogi publicznej lub drogi w strefie zamieszkania,
przynależności lub urządzenia
drogowego
Usuwanie lub niszczenie
zasłon odśnieżnych
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
art. 96 § 1
pkt 6
Naruszenie
ustawy
(p.r.d.)
Naru- Grzyw- Punkszenie
na*
ty
KOD
rozp.
w zł karne
(z.s.d.)
§1
ust. 1
r.r.m.
d.p.
20–300
art. 99 § 1
pkt 1
20–500
art. 99 § 1
pkt 2
20–500
art. 99 § l
pkt 3
20–500
[72]
Rodzaj czynu
Kwalifikacja prawna
(k.w.)
Prowadzenie robót w pasie
drogowym bez zezwolenia lub art. 99 § 1
nie przywrócenie, wbrew obopkt 4
wiązkowi do stanu użyteczności w określonym terminie
Zaorywanie lub zawężanie
w inny sposób pasa drogowego art. 100
lub przydrożnego.
pkt 1
Używanie pojazdu niszczącego
nawierzchnię drogi
Uszkadzanie rowu, skarpy
nasypu lub wykopu albo samowolne rozkopywanie drogi
publicznej
art. 100
pkt 2
art. 100
pkt 3
Naruszenie
ustawy
(p.r.d.)
Naru- Grzyw- Punkszenie
na*
ty
KOD
rozp.
w zł karne
(z.s.d.)
art. 40
ust. 1 20–500
lub ust.
6 u.d.p.
art. 39
ust. 1 20–500
pkt 8
u.d.p.
art. 39
ust. 1 20–500
pkt 2
u.d.p.
art. 39 20–500
ust. 1
–
Z 01
–
Z 01
[73]
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm.)
Art. 94
1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym
może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane
przez:
1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub
państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym –
w okresie ważności prawa jazdy;
2) państwo:
a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu
8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),
b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa w lit. a
– w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu,
nie dłużej jednak niż przez okres ważości prawa jazdy.
2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest
zgodne ze wzorem określonym w Konwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a,
[74]
dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części
teoretycznej egzaminu państwowego – warunek ten nie dotyczy prawa jazdy
wydanego przez państwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie
uwzględnić w wydanym prawie jazdy.
4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, w stosunku do obywateli niektórych państw, ze względu na zasadę wzajemności, warunki wydawania praw jazdy odmienne niż te, które przewiduje
ust. 2.
[75]
PAŃSTWA NALEŻĄCE DO UNII EUROPEJSKIEJ
I DATY WSTĄPIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Austria – 1 stycznia 1995 r.
Belgia – 25 marca 1957 r.
Bułgaria – 1 stycznia 2007 r.
Cypr – 1 maja 2007 r.
Czechy – 1 maja 2007 r.
Dania – 1 stycznia 1973 r.
Estonia – 1 maja 2004 r.
Finlandia – 1 stycznia 1995 r.
Francja – 25 marca 1957 r.
Grecja – 1 stycznia 1981 r.
Hiszpania – 1 stycznia 1986 r.
Holandia – 25 marca 1957 r.
Irlandia – 1 stycznia 1973 r.
Litwa – 1 maja 2004 r.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Luksemburg – 25 marca 1957 r.
Łotwa – 1 maja 2004 r.
Malta – 1 maja 2004 r.
Niemcy – 25 marca 1957 r.
Polska – 1 maja 2004 r.
Portugalia – 1 stycznia 1986 r.
Rumunia – 1 stycznia 2007 r.
Słowacja – 1 maja 2004 r.
Słowenia – 1 maja 2004 r.
Szwecja – 1 stycznia 1995 r.
Węgry – 1 maja 2004 r.
Wielka Brytania – 1 stycznia 1973 r.
Włochy – 25 marca 1957 r.
[76]
Znaki i sygnały drogowe
Znaki ostrzegawcze
A-1
niebezpieczny zakręt
w prawo
A-2
niebezpieczny zakręt
w lewo
A-3
A-4
niebezpieczne zakręty,
pierwszy w prawo
niebezpieczne zakręty,
pierwszy w lewo
[77]
A-5
skrzyżowanie dróg
A-6a
A-6b
A-6c
skrzyżowanie z drogą
skrzyżowanie z drogą
skrzyżowanie za drogą
podporządkowaną wystę- podporządkowaną wystę- podporządkowaną wypującą po obu stronach
pującą po prawej strony stępującą po lewej strony
A-6d
A-6e
wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
A-7
ustąp pierwszeństwa
A-8
skrzyżowanie o ruchu
okrężnym
A-9
przejazd kolejowy
z zaporami
A-10
przejazd kolejowy
bez zapór
A-12a
zwężenie jezdni
dwustronne
A-12b
zwężenie jezdni
prawostronne
A-14
roboty na drodze
A-11
nierówna droga
A-12c
zwężenie jezdni
lewostronne
A-15
śliska jezdnia
A-11a
próg zwalniający
A-13
ruchomy most
A-16
przejście dla pieszych
A-17
dzieci
[78]
A-18a
zwierzęta gospodarskie
A-18b
zwierzęta dzikie
A-21
tramwaj
A-22
niebezpieczeny zjazd
A-25
spadające odłamki
skalne
A-19
boczny wiatr
A-23
stromy podjazd
A-26
lotnisko
A-20
odcinek jezdni o ruchu
dwukierunkowym
A-24
rowerzyści
A-27
nabrzeże
lub brzeg rzeki
A-28
sypki żwir
[79]
A-29
sygnały świetlne
A-30
inne niebezpieczeństwo
A-32
oszronienie jezdni
A-33
zator drogowy
A-31
niebezpieczne pobocze
A-34
wypadek drogowy
A-31
wariant: niebezpieczne
pobocze po lewej stronie
[80]
Znaki zakazu
B-1
zakaz ruchu w obu
kierunkach
B-2
B-3
zakaz wjazdu
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli
jednośladowych
B-3a
zakaz wjazdu autobusów
[81]
B-4
zakaz wjazdu
motocykli
B-5
zakaz wjazdu samochodw ciężarowych
B-7
B-5
B-6
wariant: zakaz wjazdu pojazdów zakaz wjazdu ciągniciężarowych o dmc większej niż ków rolniczych
określono na znaku (tu: 6 t)
B-8
zakaz wjazdu pojazdów zakaz wjazdu pojazdów
silnikowych z przyczepą zaprzęgowych
B-9
zakaz wjazdu rowerów
B-10
zakaz wjazdu
motorowerów
B-11
zakaz wjazdu wózków
rowerowych
B-12
zakaz wjazdu wózków
ręcznych
B-13
B-13a
zakaz wjazdu pojazdów zakaz wjazdu pojazdów
z towarami wybuchowy- z towarami
mi lub łatwo zapalnymi niebezpiecznymi
[82]
B-14
zakaz wjazdu pojazdów
z towarami, które mogą
skazić wodę
B-15
B-16
B-17
zakaz wjazu pojazdów
zakaz wjazu pojazdów
zakaz wjazu pojazdów
o szerokości ponad ... m o wysokości ponad ... m o długości ponad ... m
B-18
B-19
zakaz wjazdu pojazdów
o rzeczywistej masie
całkowitej ponad ... t
zakaz wjazdu pojazdów
o nacisku osi większym
niż ... t
B-20
stop
B-21
zakaz skręcania w lewo
B-22
B-23
zakaz skręcania w prawo zakaz zawracania
B-26
B-27
zakaz wyprzedzania przez koniec zakazu
samochody ciężarowe
wyprzedzania
B-30
B-24
koniec zakazu
zawracania
B-25
zakaz wyprzedzania
B-28
B-29
koniec zakazu wyprze- zakaz używania sygnadzania przez samochody łów dźwiękowych
ciężarowe
B-31
B-32
koniec zakazu używania pierwszeństwo dla nad- stój – kontrola celna
sygnałów dźwiękowych jeżdżających z przeciwka
B-33
ograniczenie prędkości
[83]
B-34
koniec ograniczenia
prędkości
B-35
zakaz postoju
B-36
B-37
zakaz zatrzymywania się zakaz postoju w dni
nieparzyste
[84]
B-38
zakaz postoju w dni
parzyste
B-42
koniec zakazów
B-39
strefa ograniczonego
postoju
B-43
strefa ograniczonej
prędkości
B-40
B-41
koniec strefy ograniczo- zakaz ruchu pieszych
nego postoju
B-44
koniec strefy
ograniczonej prędkości
Znaki nakazu
C-1
nakaz jazdy w prawo
przed znakiem
C-2
C-3
nakaz jazdy w prawo za nakaz jazdy w lewo
znakiem
przed znakiem
C-4
nakaz jazdy w lewo
za znakiem
[85]
C-5
nakaz jazdy prosto
C-9
nakaz jazdy z prawej
strony znaku
C-6
C-7
nakaz jazdy prosto lub
w prawo
nakaz jazdy prosto lub
w lewo
C-10
nakaz jazdy z lewej
strony znaku
C-8
nakaz jazdy w lewo lub
w prawo
C-11
nakaz jazdy z lewej lub
prawej strony znaku
C-12
ruch okrężny
C-13
droga dla rowerów
C-13a
koniec drogi dla
rowerów
C-16
droga dla pieszych
C-16a
koniec drogi dla
pieszych
C-14
C-15
prędkość minimalna
koniec minimalnej
prędkości
C-16-1
droga pieszo-rowerowa (piesi i rowerzyści
poruszają się dowolną
stroną drogi)
C-16-2
droga pieszo-rowerowa
(piesi idą lewą stroną a
rowerzyści jadą prawą
stroną drogi)
C-16-3
C-17
C-18
C-19
koniec drogi dla pienakazany kierunek jazdy nakaz używania
koniec nakazu używania
szych i rowerów
dla pojazdów z towarami łacuchów przeciwpośli- łacuchów przeciwpośliniebezpiecznymi
zgowych
zgowych
[86]
Znaki informacyjne
D-1
D-2
droga z pierwszeństwem koniec drogi
z pierwszeństwem
D-3
droga jednokierunkowa
D-4a
droga bez przejazu
[87]
D-4b
wjazd na drogę bez
przejazdu
D-5
pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
D-6b
przejście dla pieszych
droga ekspresowa
i przejazd dla rowerzystów
D-6
przejście dla pieszych
D-7
D-6a
przejazd
dla rowerzystów
D-8
koniec drogi
ekspresowej
D-9
autostrada
D-10
koniec autostrady
D-11
początek pasa ruchu
dla autobusów
D-12
D-13
pas ruchu dla autobusów początek pasa ruchu
powolnego
[88]
D-13a
początek pasa ruchu
D-14
koniec pasa ruchu
D-17
przystanek tramwajowy
D-18
parking
D-15
przystanek autobusowy
D-18a
parking – miejsce
zastrzeżone
D-16
przystanek trolejbusowy
D-18b
parking zadaszony
D-19
postój taksówek
D-20
koniec postoju taksówek
D-21
szpital
D-21a
policja
D-22
punkt opatrunkowy
[89]
D-23
stacja paliwowa
D-23a
stacja paliwowa tylko
z gazem do napędu
pojazdów
D-26
stacja obsługi technicznej wulkanizacja
D-24
telefon
D-26a
D-26b
myjnia
D-25
poczta
D-26c
toaleta publiczna
D-26d
natrysk
D-28
D-27
bufet lub kawiarnia
restauracja
D-29
hotel (motel)
[90]
D-30
obozowisko (kemping)
D-31
obozowisko (komeping) pole biwakowe
wyposażone w podłączenia elektryczne
do przyczep
D-32
D-33
schronisko młodzieżowe
D-34
punkt informacji
turystycznej
D-34a
informacja radiowa
o ruchu drogowym
D-35
D-35a
przejście podziemne dla schody ruchome w dół
pieszych
[91]
D-36
przejście nadziemne dla
pieszych
D-36a
schody ruchome w górę
D-37
tunel
D-38
koniec tunelu
D-40
strefa zamieszkania
D-42
obszar zabudowany
D-39
dopuszczalne prędkości
D-39a
opłaty drogowe
D-41
koniec strefy
zamieszkania
D-43
koniec obszaru
zabudowanego
[92]
D-46
droga wewnętrzna
D-44
strefa parkowania
D-45
koniec strefy parkowania koniec drogi
wewnętrznej
D-47
D-48
zmiana pierwszeństwa
D-52
strefa ruchu
D-49
pobór opłat
D-50
zatoka
D-51
automatyczna kontrola
prędkości
D-53
koniec strefy ruchu
Znaki kierunku i miejscowości
[93]
E-1
tablica przeddrogowskazowa
E-1a
tablica przeddrogowskazowa
na autostradzie
E-1b
tablica przeddrogowskazowa
przed wjazdem na autostradę
E-2a
drogowskaz tablicowy umieszczany
obok jezdni
E-2b
drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią
E-2c
drogowskaz tablicowy
umieszczany obok jezdni na
autostradzie
E-2d
drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
E-2e
drogowskaz tablicowy
umieszczany obok jezdni
przed wjazdem na autostradę
E-2f
drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wzjazdem
na autostradę
E-3
drogowskaz w kształcie strzały
do miejscowości wskazujący
numer drogi
E-4
E-5a
drogowskaz do centrum
E-5
drogowskaz w kształcie strzały
drogowskaz do dzielnicy miasta
do miejscowości podający do niej
odległość
E-6
drogowskaz do lotniska
E-6a
drogowskaz do dworca
lub stacji kolejowej
[94]
E-6a
drogowskaz stacji kolejowej
z symbolem
E-6b
drogowskaz do dworca
autobusowego
E-7
E-8
drogowskaz do przystani wodnej drogowskaz do plaży
lub żeglugi
lub miejsca kąpielowego
E-10
drogowskaz do zabytku
jako dobra kultury
E-6c
drogowskaz do przystani
promowej
E-9
drogowskaz do muzeum
E-11
E-12
drogowskaz do zabytku przyrody drogowskaz do punktu
widokowego
E-12a
drogowskaz do szlaku
rowegowego
E-14
E-13
tablica kierunkowa
tablica szlaku drogowego
E-14a
tablica szlaku drogowego
na autostradzie
[95]
E-15a
numer drogi krajowej
E-15b
numer drogi
wojewódzkiej
E-15c
numer autostrady
E-15e
E-16
numer drogi wojewódzkiej
o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
numer szlaku
międzynarodowego
E-15d
numer drogi ekspresowej
E-17a
miejscowość
[96]
E-18a
koniec miejscowości
E-20
E-19a
obwodnica
tablica węzła drogowego na
autostradzie
E-21
dzielnica (osiedle)
E-22a
samochodowy szlak turystyczny
E-22b
obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
E-22c
informacja o obiektach turystycznych
Znaki uzupełniające
[97]
F-1
przejście graniczne
F-2
F-2a
przekraczanie granicy zabronione granica państwa
F-3
F-3a
F-3b
granica obszaru administracyjne- granica obszaru administracyjne- granica obszaru administracyjnego – na granicy województwa
go – na granicy powiatu
go – na granicy gminy
F-6
F-3c
znak uprzedzający umieszczany
przed skrzyżowaniem
granica obszaru
administracyjnego –
miasto na prawach powiatu
F-4
nazwa rzeki
F-5
uprzedzenie o zakazie
F-7
sposób jazdy w związku
z zakazem skręcania w lewo
F-6a
wariant znaku uprzedzającego
F-8
F-9
objazd w związku z zamknięciem znak prowadzący na drodze
drogi
objazdowej
[98]
F-10
kierunki na pasach ruchu
F-11
kierunki na pasie ruchu
F-14a
tablica wskaźnikowa na
autostradzie umieszczana w odległości 300 m
przed pasem wyłączania
F-12
znak wskazujący przejazd
tranzytowy umieszczany
przed skrzyżowaniem
F-14b
tablica wskaźnikowa na
autostradzie umieszczana w odległości 200 m
przed pasem wyłączania
F-13
przejazd tranzytowy
[99]
F-14c
F-15
tablica wskaźnikowa na niesymetryczny podział
autostradzie umieszcza- jezdni dla przeciwnych
na w odległości 100 m kierunków ruchu
przed pasem wyłączania
F-16
koniec pasa ruchu na jezdni
dwukierunkowej
F-17
koniec pasa ruchu na jezdni
jednokierunkowej
F-21
ruch skierowany na sąsiednią
jezdnię
F-18
przeciwny kierunek
dla określonych pojazdów
F-19
pas ruchu dla określonych
pojazdów
F-22
ograniczenia na pasie ruchu
F-20
część drogi (pas ruchu)
dla określonych pojazdów
[100]
Tabliczki do znaków drogowych
T-1
odległość znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego
T-3
koniec odcinka, na
którym powtarza się
lub występuje
niebezpieczeństwo
T-6a
rzeczywisty przebieg
drogi z pierwszeństwem
przez skrzyżowanie
(umieszcza się na drodze
z pierwszeństwem)
T-1a
T-1b
odległość do początku
długość tunelu lub
lub końca drogi lub pasa odcinek drogi do końca
ruchu
tunelu
T-3a
T-4
T-2
długość odcinka drogi,
na którym powtarza się
lub występuje niebezpieczeństwo
T-5
koniec miejsca przezna- liczba zakrętów większa początek drogi krętej
czonego na postój
niż 2
T-6b
układ dróg podporządkowanych (umieszcza się
na drodze z pierwszeństwem)
T-6c
rzeczywisty przebieg
drogi z pierwszeństwem
przez skrzyżowanie
(umieszcza się na drodze
podporządkowanej)
T-6d
prostopadły przebieg
drogi z pierwszeństwem
przez skrzyżowanie oraz
układ dróg podporządkowanychy (umieszcza się
na drodze podporządkowanej)
[101]
T-9
rzeczywista wielkość
spadku lub wzniesienia
drogi
T-7
układ torów i drogi
na przejeździe
T-8
miejsce, w którym
ruch pojazdów został
skierowany na tory
tramwajowe
T-11
przeprawa promowa
T-10
przecięcie się z bocznicą
kolejową lub torem
o podobnym charakterze
[102]
T-12
podłużny uskok
nawierzchni
T-13
T-14
odcinek drogi, na którym miejsce częstych
występują deformacje
wypadków o charakterze
nawierzchni w postaci
wskazanym na tabliczce
kolein
T-15
miejsce częstych wypadków spowodowanych
śliską nawierzchnią
jezdni ze względu na
opady deszczu
T-20
T-17
długość odcinka jezdni,
na którym zakaz
obowiązuje
granica państwa
T-16
T-19
miejsce wyjazdu pojaz- malowanie znaków
dów uprzywilejowanych poziomych
wskazanych na tabliczce
T-18
T-21
nieoczekiwana zmiana
kierunku ruchu o
przebiegu wskazanym na
tabliczce
odległość znaku od
miejsca, od którego
lub w którym zakaz
obowiązuje
T-22
znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
motocykl
T-23b
T-23c
T-23e
pojazd z przyczepą
ciągnik rolniczy
samochód ciężarowy,
i pojazd wolnobieżny
kempingową
pojazd specjalny, pojazd
używany do celów
specjalnych,
o dopuszczalnej masie
T-23a całkowitej przekraczaT-23d
T-23f
jąćej 3,5 t, oraz ciągnik pojazdy silnikowe z
autobus
przyczepą
samochodowy
[103]
T-23i
trolejbus
przewożący
T-23g pojazd
towary wybuchowe lub
łatwo zapalne
T-23h
pojazd przewożący
towary niebezpieczne
T-25b
T-23j
pojazd przewożący
towaryi, które mogą
skazić wodę
T-25c
T-24
pozostawiony pojazd
zostanie usunięty na
koszt właściciela
T-26
zakaz postoju lub
zatrzymywania dotyczy
strony placu
T-25a
początek zakazu postoju
lub zatrzymywania
T-27
T-28
kontynuacja zakazu po- odwołanie zakazu posto- przejście dla pieszych
stoju lub zatrzymywania ju lub zatrzymywania
jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
za przejazd drogą ekspresową lub autostradą
jest pobierana opłata
[104]
T-29
T-30
„informacja o miejscach sposób ustawienia pojaz- kategoria tunelu
du względem krawędzi
dla pojazdów przewożących lub kierowanych jezdni
przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się”
T-33
umieszczenie w zatoce
telefonu alarmowego
i gaśnicy
T-34
pobór opłaty
elektronicznej
T-31
T-32
minimalny odstęp od
poprzedzającego pojazdu
[105]
Znaki dodatkowe
Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi
G-1a
G-1b
słupek
wskaźnikowy
z trzema kreskami umieszczany
po prawej
stronie jezdni
słupek wskaźnikowy z dwiema
kreskami
umieszczany po
prawej stronie
jezdni
G-2
sieć pod napięciem
G-1c
słupek wskaźnikowy z jedną
kreską umieszczany po prawej
stronie jezdni
G-1d
słupek
wskaźnikowy
z trzema kreskami umieszczany
po lewej stronie
jezdni
G-3
krzyż św. Andrzeja przed przejazdem
kolejowym jednotorowym
G-1e
słupek wskaźnikowy z dwiema
kreskami
umieszczany
po lewej stronie
jezdni
G-1f
słupek wskaźnikowy z jedną
kreską umieszczany po lewej
stronie jezdni
G-4
krzyż św. Andrzeja przed przejazdem
kolejowym wielotorowym
[106]
Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami
AT-1
sygnalizacja świetlna
AT-2
sygnalizacja świetlna
wzbudzana
AT-3
niebezpieczny zjazd
AT-4
stromy podjazd
[107]
AT-5
ruch kolizyjny
BT-1
ograniczenie prędkości
(tu: 30 km/h)
BT-4
stop – zwrotnica eksplo- izolator sekcyjny
atowana jednostronnie
BT-2
koniec ograniczenia
prędkości (tu: 30 km/h)
CT-1
CT-2
granica zasilania
BT-3
blokada zwrotnicy
DT-1
zwrotnica elektryczna
lewoskrętna
DT-2
zwrotnica elektryczna
prawoskrętna
Dodatkowe znaki szlaków rowerowych
[108]
R-1
R-1a
R-1b
szlak rowerowy krajowy początek (koniec) szlaku zmiana kierunku szlaku
rowerowego krajowego rowerowego krajowego
R-2a
zmiana kierunku szlaku rowerowego tablica szlaku rowerowego
międzynarodowego
R-3
R-2
szlak rowerowy
międzynarodowy
Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi
W-1
W-2
klasa obciążenia mostu
o ruchu jednokierunkowym
klasa obciążenia mostu
o ruchu dwukierunkowym
W-3
W-4
klasa obciążenia mostu
o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych
klasa obciążenia mostu
o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów
kołowych
[109]
W-5
klasa obciążenia mostu
o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów
gąsienicowych
W-6
szerokość mostu lub środka
przeprawowego
W-7
wysokość skrajni pionowej
na moście lub w tunelu
Znaki drogowe poziome
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
linia pojedyncza linia pojedyncza linia jednostron- linia podwójna
przerywana
ciągła
nie przekraciągła
czalna
P-7a
linia krawędziowa
przerywana
P-7b
linia podwójna
przerywana
P-8a
linia krawędziowa ciągła strzałka kierunkowa na
wprost
P-6
linia
ostrzegawcza
P-8b
strzałka kierunkowa do
skręcania
[110]
P-8c
P-9
strzałka kierunkowa do
zawracania
P-10
strzałka naprowadzająca przejście dla pieszych
P-11
przejazd
dla rowerzystów
[111]
P-12
linia bezwzględnego
zatrzymania – stop
P-16
napis stop
P-13
linia warunkowego
zatrzymania złożona
z trojkątów
P-17
linia przystankowa
P-14
linia warunkowego
zatrzymania złożona
z prostokątów
P-18
stanowisko postojowe
P-15
trójkąt
podporządkowania
P-19
linia wyznaczająca pas
postojowy
P-20
koperta
P-21
powierzchnia wyłączona BUS
P-24
miejsce dla pojazdu
próg zwalniający
osoby niepełnosprawnej
P-25
P-22
P-23
rower
[112]
Sygnały świetlne
Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych
S-1
S-2
S-3
S-4
sygnalizator z sygnałami sygnalizator z sygnałem sygnalizator kierunkowy sygnalizator z sygnałami
do kierowania ruchem
dopuszczającym warundla pasów ruchu
kowe skręcenie
S-5
S-6
S-7
sygnalizator z sygnałami sygnalizator z sygnałami sygnalizator z sygnałem
dla pieszych
dla rowerzystów
nakazującym opuszczenie pasa ruchu
[113]
Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych
liniach
STT-1
sygnał oznaczający zakaz
wjazdu tramwaju za
sygnalizator
[114]
SB
ST
STK
sygnalizator z sygnała- sygnalizator z sygnała- sygnalizator kierunkowy dla tramwajów
mi dla kierujących au- mi dla tamwajów
tobusami (w wariancie
bez tabliczki BUS dotyczy także kierujących
tramwajami)
STT-2
sygnał oznaczający zezwolenie na jazdę tramwaju we
wskazanym kierunku
(tu: w lewo)

Podobne dokumenty