informację prasową - Petit Forestier Corporate

Transkrypt

informację prasową - Petit Forestier Corporate
Komunikat
Villepinte, 29 czerwca 2016 r.
PETITFORESTIERpodpisałumowęowyłącznym
nabyciuGrupyFRAIKIN
Dwieuzupełniającesięgrupy
stanąsięreferencyjnymlideremwEuropie
Łącznyobrótto1,3mldeuro
RodzinnaGrupaPETITFORESTIERpoinformowałaopodpisaniuumowyowyłącznymnabyciu
100%kapitałuFRAIKINodfunduszów,którychdoradcamisąCVCCapitalPartnersiEurazeo.
Transakcja pozwoli na stworzenie referencyjnego lidera najmu pojazdów użytkowych i
przemysłowychwEuropie.
Dziękitejustrukturyzowanejoperacji,GrupaPETITFORESTIERbędziemogła:
• rozwijać przemysłowy projekt łączący uzupełniające się i wyspecjalizowane firmy,
PETITFORESTIER-zimnoiFRAIKIN-ogólny,
• zmienićskalęnapoziomierynkueuropejskiego,
• rozszerzyć zakres usług dla klientów dzięki 2 potężnym firmom, które zachowają
autonomię,własnesieciispecyfikę,
• dzięki bliskości, lepiej dostosować się do potrzeb klientów (niezależnie od ich
wielkościimiejsca),
• rozszerzyćobecnośćmiędzynarodowąizdolnościdlaobsługiklientów,
• dzięki lepszemu wykorzystaniu wspólnych środków w zakresie B+R, wzmocnić
zdolnośćdospełnieniawymogówzmiantechnologicznych,
• zapewnićzrównoważonyrozwójFRAIKIN.
Operacja ma za cel umożliwić powstałemu podmiotowi stawić czoła wyzwaniom silnie
rozwijającego się sektora. Faktycznie, rynek europejski a szczególnie francuski przechodzi
głębokiezmianywrazz:
• po pierwsze, nasileniem konkurencji ze strony potężnych międzynarodowych
operatorów,
• podrugie,kontynuacjątendencjikoncentracjipopytunarynkachdocelowych.
Poprzez 228 oddziałów we Francji, Europie i krajach Maghrebu, PETIT FORESTIER działa w
oparciuopark42.700pojazdów,27.300meblii1.400chłodniczychkontenerów.W2015r.,
osiągnąłobrót577mlneuro.
Natomiast, FRAIKIN posiada 180 agencji i w 2015 r., miał 656 mln euro obrotu wraz z
ogólnymparkiem57.000pojazdów.
Nowajednostka,nakoniec2016r.,powinnaosiągnąćobrót1,3mldeuro.
Rozpoczęłysięjużkonsultacjezorganamiprzedstawicielskimipracownikówcelemzebrania
ich opinii. Porozumienie będzie przedstawione kompetentnym organom ds. konkurencji
celemuzyskaniazgody.
Yves Forestier, Prezes Grupy PETIT FORESTIER, powiedział: "Nabycie FRAIKIN dla naszej
rodzinnej Grupy jest nowym strukturyzującym etapem rozwoju. Pozwala na stworzenie
referencyjnego lidera, lepiej przygotowanego w skali francuskiej i europejskiej w obliczu
nowej konkurencji. Wraz z FRAIKIN, umacniamy pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym
rynkunajmupojazdów.Integrujemypowszechnieznanąmarkę.Jesttowyjątkowaokazjado
rozszerzenia się o ogólny segment rynku. Jesteśmy dumni mogąc dać rodzinny impuls
przedsiębiorstwu, z którym dzielimy zamiłowanie do służenia klientowi i obsesję do
doskonałości.”
Zeswejstrony,Pierre-LouisColin,PrezesGrupyFRAIKIN,powiedział:"DyrekcjaFRAIKINjest
wpełnizaangażowanawoperację,abyzapewnićsukcesmającydużeznaczenienapoziomie
przemysłu. FRAIKIN będzie na nowo się opierał się na stabilnym akcjonariacie rodzinnym
pozwalającperspektywicznienapowrótdohistorycznychkorzeni.”
OPetitForestier:
Założonyw1907r.,PetitForestierjestgrupąrodzinną,działającąwdziedziniezimna,wktórejjestliderem.
Opierasięnaszerokimparkunajmu(42.700pojazdów,27.300meblii1.400chłodniczychkontenerów)ina
dużejsieciagencjiweFrancjiinaświecie;działaw14krajachEuropyśrodkowejizachodniej,iwkrajach
Maghrebu.PetitForestierma3.000pracownikówipoprzez2markinajmu(PetitForestieriStricher),15.000
klientów,którymzapewniastałąjakośćidoskonałośćusług.
W2015r.,PetitForestierosiągnąłobrót577mlneuro.
Więcejinformacjinawww.corporate.petitforestier.com
OFraikin:
Grupa Fraikin ma 70 lat doświadczenia i jest największą europejską firmą najmu pojazdów przemysłowych
użytkowych i handlowych, posiada też największy park pojazdów wielofunkcyjnych i różnych marek (57.000
pojazdów, w tym 50.000 będących bezpośrednią własnością i 7.000 w ramach zarządzania flotą). Fraikin
posiada sieć 180 agencji w całej Europie (Francja, Niemcy, Belgia, Luksemburg, Wielka Brytania, Hiszpania,
Szwajcaria,Polska,Czechy,Słowacja,Węgry,Holandia,WłochyiRosja),atakżewArabiiSaudyjskiej.Fraikinma
2.800pracownikówi,w2015r.,osiągnął656mlneuroobrotu.
Więcejinformacjinawww.fraikin.com

Podobne dokumenty