Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Komentarze

Transkrypt

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
część i
Wielka Nagroda Wrocławia
szkoły podstawowe i gimnazja
część ii
Przedszkolna Nagroda Wrocławia
przedszkola
część iii
magnum praemium wratislaviae
szkoły ponadpodstawowe
edycja 2013/2014
pod patronatem
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
zestaw regulaminów 2013/2014 wyniki edycji 2012/2013
część i
SPIS TREŚCI
I cz. Wielka Nagroda Wrocławia
1. Wstęp...................................................................................................................... str.
2. Regulamin XIX edycji 2013/2014.......................................................................... str.
3. Szczegółowe regulaminy konkursów...................................................................... str.
4. Wyniki XVIII edycji 2012/2013............................................................................. str.
II cz. Przedszkolna Nagroda Wrocławia
1. Wstęp...................................................................................................................... str.
2. Regulamin XI edycji 2013/2014............................................................................. str.
3. Szczegółowe regulaminy konkursów...................................................................... str.
4. Wyniki X edycji 2012/2013.................................................................................... str.
III cz. Magnum Praemium Wratislaviae
1. Wstęp...................................................................................................................... str.
2. Regulamin VI edycji 2013/2014............................................................................. str.
3. Szczegółowe regulaminy konkursów...................................................................... str.
4. Wyniki V edycji 2012/2013.................................................................................... str.
IV cz. Wyniki
3
4
7
18
27
28
30
36
38
39
41
45
Końcowe wyniki edycji 2012/2013 (tabela)............................................................... str. 47
UWAGA
Udział uczniów i nauczycieli w konkursach wymienionych w niniejszej publikacji
jest równoważny z uzyskaniem przez organizatorów zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku poszczególnych uczestników konkursów.
WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA
XIX edycja 2013/2014
Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Urząd Miejski we Wrocławiu już po raz dziewiętnasty organizują dla szkół
podstawowych i gimnazjów Wrocławia konkurs pod nazwą „Wielka Nagroda Wrocławia”. Celem przedsięwzięcia
jest połączenie wszystkich konkursów poświęconych historii, tradycji, kulturze i problemom współczesnego
Wrocławia w jeden wspólny cykl, w którym zwycięzcy poszczególnych konkursów zdobywają dla swoich szkół
punkty. Suma punktów uzyskana przez daną szkołę decyduje o jej miejscu w „Wielkiej Nagrodzie Wrocławia”.
Trzy najlepsze szkoły (w poszczególnych grupach wiekowych) otrzymają jesienią 2014 roku wyróżnienia.
Tradycyjnie już, w tegorocznej „Wielkiej Nagrodzie Wrocławia” wprowadzono kilka zmian. Najważniejsze z nich to:
a) objęcie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty honorowego patronatu nad całą edycją
Wielkiej Nagrody Wrocławia b) zmiana tematu i tzw. literatury w części konkursów
b) niewielkie zmiany w terminach nadsyłania zgłoszeń i prac
Najważniejszą jednak informacją adresowaną do wszystkich uczestników naszych konkursów tj. uczniów,
nauczycieli i dyrektorów szkół, jest treść KOMUNIKATU umieszczona poniżej. Bardzo prosimy o zapoznanie się
z jego treścią.
Uwaga!
- Terminy nadsyłania zgłoszeń i prac, zostały umieszczone na okładce naszej publikacji.
- Przedstawione regulaminy XIX Rajdu „Wrocławskie Spacery Krajoznawcze”, XIV Konkursu „Wrocławskie
Krasnale”, XX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, XIII Wrocławskiego Konkursu „Szkoła promująca
turystykę” i VIII konkursu „Moja wrocławska baśń” są tzw. ramowymi regulaminami. Uszczegółowione regulaminy
zostaną dostarczone po zgłoszeniu szkoły do danego konkursu.
Na zakończenie pragnę wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” życzyć samych
sukcesów i dalszego wzbogacenia wiedzy o naszym pięknym mieście.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Koordynator Programu
WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA
Zbigniew Magdziarz
K O M U N I K AT
WYDAWCA Na zlecenie: Towarzystwo Miłośników Wrocławia
50-114 Wrocław, ul.Odrzańska 39/40
Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Hanna Wolska
NAKŁAD 1000 egz.
DRUK wrzesień 2013
ISBN 978-83-60885-21-5
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 28.05.2010 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków
szkolnych (Dz.U.2010 nr 97 poz.624) indywidualnym laureatom poszczególnych konkursów wchodzących w skład
Wielkiej Nagrody Wrocławia (dot. to uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych)
przysługuje wpis informujący o szczególnych osiągnięciach na świadectwach promocyjnych lub świadectwach
ukończenia szkoły.
Możliwość uzyskania punktów rekrutacyjnych do szkół na podstawie powyższego wpisu regulują zarządzenia
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
4
Regulamin XVIII edycji 2013/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Głównym organizatorem i koordynatorem cyklu konkursów w ramach projektu „Wielka Nagroda Wrocławia”
jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Urząd Miejski we Wrocławiu. Poszczególne konkursy przygotowywane są przez odrębne instytucje i organizacje tj.: Koło Przewodników PTTK „Rzepiór”, Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia 23 „Biblioteka Ikara” i Filia 44 im. R. Cabaja, Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział Wrocław, Fundację „Semper Fidelis”, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Młodzieżowy Dom Kultury „Wrocław-Śródmieście”, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, PTTK – Oddział Wrocław, Szkołę Podstawową nr 1,
51, 91; Gimnazjum nr 4, 5, 15; Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu,
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Projekt „Wielka Nagroda Wrocławia” adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia.
Konkursy przeprowadzane są w dwóch odrębnych grupach:
I grupa
- szkoły podstawowe,
II grupa
- gimnazja.
Termin trwania projektu od 01. 09. 2013 r. do 27. 06. 2014 roku. Ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie
wyróżnień nastąpi na jesieni 2014 roku.
Celem projektu „Wielka Nagroda Wrocławia” jest uaktywnienie szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia
w zdobywaniu wiedzy o Wrocławiu, podjęcie działań zmierzających do poznawania środowiska szkoły,
osiedla i miasta, tworzenie warunków do pobudzania tożsamości regionalnej i kształtowania świadomości
małej ojczyzny.
W skład XIX edycji WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA wchodzą :
* XXIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wrocławiu „Wrocław, moje miasto”
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 15.
* XXIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wrocław, moje miasto”
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia 44 im. Romualda Cabaja.
*
XIX Powiatowy Konkurs Poetycki „Wrocław w twórczości poetyckiej młodzieży”
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia 23
„Biblioteka Ikara”.
*
XIV Powiatowy Konkurs „Wrocławskie Krasnale”
organizowany przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
*
XX Rajd Szlakami Zabytków i Miejsc Upamiętnionych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Koło Przewodników PTTK „Rzepiór”.
*
XIX Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wrocław w fotografii”
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia 23
„Biblioteka Ikara”.
*
XIX Powiatowy Konkurs „Moja mała ojczyzna”
organizowany przez Gimnazjum nr 5, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, PTTK – Oddział Wrocław.
*
XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo -Wschodnich organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundację „Semper Fidelis” i Szkołę Podstawową nr 91. *
XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów” organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia 23
„Biblioteka Ikara”.
wielka nagroda wrocławia
*
XX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 51, PTTK-Oddział Wrocław i WCDN.
*
XIV Powiatowy Konkurs „Wratislavia Sacra”
organizowany przez Gimnazjum nr 4, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Koło Przewodników PTTK
„Rzepiór” i Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu.
*
XIX Rajd „Wrocławskie Spacery Krajoznawcze”
organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Wrocław – Śródmieście”.
*
XX Powiatowy Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział
Wrocław, Fundację „Semper Fidelis” i Zakład Narodowy im Ossolińskich.
*
IX Powiatowy Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia.
*
VIII Powiatowy Konkurs Literacki „Moja wrocławska baśń”
organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu.
*
XIII Wrocławski Konkurs „Szkoła promująca turystykę”
organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu.
7.
W imieniu organizatorów Wielkiej Nagrody Wrocławia działa Komitet Organizacyjny pełniący funkcję jury.
Do jego zadań należy m. in. prowadzenie punktacji konkursu. Decyzje Komitetu są ostateczne. Siedzibą
Komitetu jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia, ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław, tel. 71 343 77 24.
8.
ZASADY PUNKTACJI
Na łączną sumę punktów uzyskanych przez szkołę w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia składają się:
– punkty za udział w konkursach, w rajdach,
– punkty zdobyte przez uczniów w poszczególnych konkursach (zajęte miejsca i wyróżnienia).
We wszystkich konkursach, rajdach, punkty przyznawane są odrębnie dla:
I grupa
– szkoły podstawowe,
II grupa
– gimnazja.
A.
XXIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wrocławiu „Wrocław, moje miasto”
I miejsce – 15 pkt
II miejsce – 12 pkt
III miejsce – 10 pkt
IV miejsce – 8 pkt
V miejsce – 6 pkt
VI miejsce – 4 pkt
Każda szkoła otrzymuje 4 pkt za udział w konkursie, po jednym punkcie za każdego ucznia w III etapie
i 3 pkt za udział ucznia w finale. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
organizatorów konkursu.
B.
XXIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wrocław, moje miasto”
XIX Powiatowy Konkurs „Moja mała ojczyzna”
XIX Powiatowy Konkurs Poetycki „Wrocław w twórczości poetyckiej młodzieży”
XIX Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wrocław w fotografii”
XIX Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Wrocławska Zielona Szkoła”
XIV Powiatowy Konkurs „Wratislavia Sacra”
XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów”
XX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
regulaminy 2013/2014
5
6
SZCZEGÓŁOWE
REGULAMINY
KONKURSÓW
IX Powiatowy Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu
XIII Wrocławski Konkurs „Szkoła promująca turystykę”
I miejsce
–10 pkt
II miejsce – 8 pkt
III miejsce – 7 pkt
IV-VI miejsce lub wyróżnienie – 4 pkt
Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji
dostarczonej przez organizatorów konkursu.
C.
XX Rajd Szlakami Zabytków i Miejsc Upamiętnionych
Każda szkoła otrzymuje 5 pkt za udział w rajdzie.
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
D.
XX Powiatowy Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
XIX Rajd „Wrocławskie Spacery Krajoznawcze”
I miejsce – 8 pkt
II miejsce – 6 pkt
III miejsce – 5 pkt
wyróżnienie – 3 pkt
Każda szkoła otrzymuje 5 pkt za udział w rajdzie.
E.
XIV Powiatowy Konkurs „Wrocławskie Krasnale”
I miejsce – 15 pkt (zespołowo)
II miejsce – 12 pkt (zespołowo)
III miejsce – 10 pkt (zespołowo)
IV-VI miejsce
– 7 pkt (zespołowo)
Każda szkoła otrzymuje 3 pkt za udział w konkursie i 2 pkt za zajęcie I-III miejsca na etapie dzielnicowym.
Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu.
F.
XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich
I miejsce – 8 pkt
II miejsce – 6 pkt
III miejsce – 5 pkt
IV-VI miejsce – 3 pkt
Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie i dodatkowo 1 pkt za udział ucznia w finale. Punkty
przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu.
G.
VIII Powiatowy Konkurs Literacki „Moja wrocławska baśń”
nagroda
– 5 pkt (za każdą grupę wiekową)
wyróżnienie – 3 pkt (za każdą grupę wiekową)
Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji
dostarczonej przez organizatorów konkursu.
9.
Punkty będą przyznane w oparciu o końcowy protokół poszczególnych konkursów dostarczony przez jego
organizatorów do Komitetu Organizacyjnego „Wielkiej Nagrody Wrocławia”.
wielka nagroda wrocławia
XXIII POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O WROCŁAWIU „WROCŁAW, MOJE MIASTO”
1.
2.
3.
Celem konkursu jest szeroka popularyzacja wiedzy o Wrocławiu.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia”
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 15.
4. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach: I grupa - szkoły podstawowe, II grupa - gimnazja. 5. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech etapach:
I etap - eliminacje w macierzystych szkołach .
II etap
- luty 2014 r., z udziałem trzech najlepszych uczniów zgłoszonych przez poszczególne szkoły.
Zgłoszenia należy do 10.01.2014 r. przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Wroc
ławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel. 71 34 377 24) lub [email protected] Uwaga! Zgłoszenie większej ilości uczniów dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Uczestnicy II etapu odpowiadają na zestaw pytań testowych. W ten sposób (dla każdej grupy
wiekowej) zostaje wyłoniona grupa półfinałowa - ok. 40 uczniów. III etap - uczestnicy odpowiadają na zestaw pytań testowo-zadaniowych. Do finału awansuje po 10
najlepszych uczniów (z każdej grupy wiekowej). .
IV etap /finał/ - odbędzie się w maj/czerwiec 2014 r. 6. Na potrzeby I etapu pytania konkursowe opracowują szkolne zespoły organizacyjne. Do pozostałych etapów
konkursu pytania i zadania opracowują organizatorzy konkursu.
7. Nagrody w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny,
w pozostałych etapach oraz w finale nagrody fundują organizatorzy.
LITERATURA
Na potrzeby II etapu konkursu obowiązuje (dla obu grup wiekowych) tylko jedna pozycja książkowa:
J. Czerwiński „Wrocław”, Wyd. EKo-Graf Wydawnictwo Kartograficzne, Wrocław 2011
Na potrzeby III etapu i finału obowiązują:
A. Konarski: „434 zagadki o Wrocławiu”,TMW, Wrocław 1998
J. Czerwiński: „Wrocław”, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997
M. Urbanek: „Tysiąc lat Wrocławia”, Wyd. Funna, Wrocław 1998
J. Kwaśniewski: „Podania Wrocławskie”, Wyd. Rzeka, Wrocław 2000
T. Kulak: „Wrocław”, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997
B. Maciejewska: „Wrocław – dzieje miasta”, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2002
„Dzieje Samorządu Wrocławia” strona internetowa Rady Miejskiej Wrocławia znajdująca się na
www. wroclaw.pl – tylko dla poziomu gimnazjum
plan miasta
regulaminy 2013/2014
7
8
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
XXIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WROCŁAW, MOJE MIASTO”
1.
2.
3.
4.
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny, rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
Miejską Bibliotekę Publiczną - Filia 44 im. Romualda Cabaja.
Przedmiotem konkursu są indywidualne prace plastyczne uczniów wykonane w dowolnej technice,
(bez tzw. „form przestrzennych”) na temat: XIX POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O LWOWIE
I KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
1.
2.
3.
4.
Wrocławskie pomniki
5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch
grupach: I grupa - - szkoły podstawowe,
II grupa - gimnazja.
6. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. I etap - konkurs w macierzystych szkołach II etap - 3 najlepsze szkolne prace - dokładnie opisane (imię i nazwisko autora, numer szkoły, adres
domowy, tytuł pracy) należy do 14.03.2014 r. przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników
Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel. 71 34 377 24). Oceny prac dokona
jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2014 r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu.
7. Nagrody:
- w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny,
- laureatom II etapu /finał/ nagrody fundują organizatorzy konkursu,
- przewidywana jest wystawa nagrodzonych prac.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac.
5.
6.
7.
Celem konkursu jest ukazanie związków kulturalnych i historycznych między Wrocławiem a Lwowem.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” i VI edycji „Magnum Praemium
Wratislaviae” - punkty za udział i zwycięstwo w tych konkursach przyznawane są zgodnie z regulaminem.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny powołany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundację
„Semper Fidelis” i Szkołę Podstawową nr 91.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Dolnego Śląska.
Rozegrany zostanie w trzech grupach wiekowych:
I grupa
- szkoły podstawowe,
II grupa
- gimnazja,
III grupa
- szkoły średnie.
Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach: I etap - eliminacje w macierzystych szkołach
II etap
- eliminacje pisemne, z udziałem trzech najlepszych uczniów zgłoszonych przez poszczegól
ne szkoły. Zgłoszenia należy przesyłać do 31.03.2014 r. na adres: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział Wrocław (50-243 Wrocław, ul. Ło
kietka 4/1, we wtorki i czwartki od 13.00 do 16.00 lub telefonicznie 71 372 33 96). III etap - finał w czerwcu 2014 roku z udziałem 5-ciu najlepszych uczniów z eliminacji pisemnych
(z każdej grupy wiekowej).
Pytania konkursowe do I etapu opracowują szkolne zespoły organizacyjne. Do II i III etapu pytania ustalają
organizatorzy konkursu.
Nagrody:
- na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny.
- uczestnicy II etapu otrzymują imienne Dyplomy Uczestnictwa
- w finale nagrody fundują organizatorzy konkursu.
LITERATURA
REGULAMIN - DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
XIV POWIATOWY KONKURS „WROCŁAWSKIE KRASNALE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Celem konkursu jest szeroka popularyzacja wiedzy o Wrocławiu wśród uczniów klas II-III, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny oraz uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Wrocławskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Towarzystwo Miłośników Wrocławia.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej.
Zgłoszenia szkół należy przesyłać (zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym regulaminie)
do 31.01.2014 r. na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pracownia Wychowania
Przedszkolengo i Edukacji Wczesnoszkolnej (50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73 A, tel. 71 796 45 61)
z dopiskiem „dla p. Izabeli Przepiórkiewicz” lub [email protected]
Szczegółowy regulamin konkursu (dot. spraw merytorycznych i organizacyjnych) uczestnicy otrzymają do
31.10.2013 r.
wielka nagroda wrocławia
J. Janicki: „Nima jak Lwów”, Wyd. „Róg”, Warszawa 1990
J. Kolbuszewski „Kresy” Wyd. Dolnośląskie 1996
W. Szolginia „Tamten Lwów” - tom. 3. 4. 7. 8, Wyd. Dolnośląskie (1993, 1996, 1997)
„Lwów. Ilustrowany przewodnik”, Wyd. „Via Nowa”, Wrocław 2001
„Wrocław - Lwów, Lwów - Wrocław”, Wyd. Fundacja Kresowa „Semper Fidelis”, Wrocław 2002
zestaw pytań przygotowany przez TMLiKPW
materiały dot. historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (www.oss.wroc.pl)
regulaminy 2013/2014
9
10
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
XIX POWIATOWY KONKURS POETYCKI
„WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ MŁODZIEŻY”
1.
2.
3.
4.
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny oraz rozwijanie twórczości literackiej młodzieży.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia
i Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia 23 „Biblioteka Ikara”.
Przedmiotem konkursu są uczniowskie wiersze inspirowane tematem:
Wrocławskie pomniki
5.
6.
Konkurs przeznaczony jest tylko dla uczniów gimnazjów.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach, II etap - 4 najlepsze wiersze reprezentujące szkołę - dokładnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa
i numer szkoły, adres domowy) należy przesłać do 30.04.2014 r. na adres: Towarzystwo Mi
łośników Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel. 71 34 377 24). Utwory
należy zgłaszać wyłącznie w formie drukowanej. Oceny wierszy dokona jury. Rozstrzygnię
cie konkursu nastąpi do 20.05.2014 r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu.
7. Nagrody:
- w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny.
- laureatom II etapu /finał/ nagrody fundują organizatorzy konkursu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac.
XIX RAJD „WROCŁAWSKIE SPACERY KRAJOZNAWCZE”
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
„Wrocławskie Spacery Krajoznawcze” (zwane dalej rajdem) są tradycyjną imprezą i stanowią formę rywalizacji o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno - krajoznawczego Wrocławia i okolic.
Rajd bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział w rajdzie przyznawane są
zgodnie z jego regulaminem.
Celem rajdu jest poznanie przez młodzież piękna Wrocławia, jego przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie
wiedzy o mieście oraz promowanie krajoznawstwa i turystyki jako alternatywnych form wypoczynku.
W rajdzie przewidziane są dwie grupy wiekowe i odrębna punktacja dla każdej z nich: I grupa - szkoły podstawowe, II grupa - gimnazja.
Młodzież biorącą udział w rajdzie obowiązuje poza niniejszym regulaminem, Kodeks Ucznia oraz polecenia
sędziów-jurorów. Naruszenie powyższych postanowień może spowodować dyskwalifikację zespołu.
Głównym organizatorem rajdu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście”, który współpracuje w jego
przygotowaniu i przeprowadzeniu z władzami oświatowymi odpowiednich szczebli.
Rajd ma charakter terenowej imprezy krajoznawczej na obszarze Wrocławia. Szczegółowy regulamin
rajdu uczestnicy otrzymują na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia 7-osobowych zespołów
należy przesłać do 05.02.2014 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław „Śródmieście”
(50-208 Wrocław, ul. Dubois 5, tel. 71 329 95 31).
Nagrody fundują organizatorzy rajdu, instytucje współdziałające, sponsorzy i inni. System nagród i wyróżnień ustala organizator.
Wpisowe każdego zespołu wynosi 14 zł.
wielka nagroda wrocławia
Celem rajdu jest pogłębianie wiedzy o Wrocławiu, ukazanie historycznych i upamiętnionych miejsc związanych z historią Wrocławia.
W rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV) i gimnazjów.
Rajd odbędzie się 06.05.2014 r.
Rajd bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział w rajdzie przyznawane są
zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem rajdu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Koło
Przewodników PTTK „Rzepiór”.
Zgłoszenia do udziału w rajdzie (jedna 5-10 osobowa grupa pod opieką wychowawcy) należy przesyłać
do 04.02.2014 r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40,
tel. 71 34 377 24) lub [email protected] Uwaga! Zgłoszenie większej ilości zespołów dyskwalifikuje szkołę z rajdu.
Szczegóły dotyczące Rajdu uczestnicy otrzymają po zgłoszeniu uczestnictwa.
Uczestnicy Rajdu pokrywają koszty wejść do zwiedzanych obiektów.
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
XIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
„WROCŁAWSKA MŁODZIEŻ RECYTUJE WROCŁAWSKICH POETÓW”
1.
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
1.
XX RAJD SZLAKAMI ZABYTKÓW
I MIEJSC UPAMIĘTNIONYCH
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno słowa.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia
i Miejską Bibliotekę Publiczną – Filię 23 „Biblioteka Ikara”.
Przedmiotem konkursu jest recytacja wybranego utworu poetyckiego autorstwa wrocławskiego poety (po debiucie książkowym)*. Recytatorzy występują bez rekwizytów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach:
I grupa - szkoły podstawowe, II grupa - gimnazja.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach, II etap - marzec/kwiecień 2014 – z udziałem zgłoszonych przez szkoły uczniów (jednego najlepsze-
go ucznia). Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 24.02.2014 r.
na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40,
tel. 71 34 377 24) lub [email protected] Uwaga! Zgłoszenie większej ilości uczestników dyskwalifikuje szkołę z konkursu.
Nagrody: w I etapie szkolnym regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół
organizacyjny, laureatom II etapu nagrody fundują organizatorzy konkursu.
* patrz: www.biblioteka.wroc.pl/strona/filia_23
zakładka: bibliografia wrocławskich poetów
regulaminy 2013/2014
11
12
WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU NA POTRZEBY WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny, rozbudzanie zamiłowania do mowy ojczystej. Zadaniem konkursu jest również
zainteresowanie dzieci turystyką i krajoznawstwem.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 51, Oddział Wrocławski PTTK i WCDN.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Zgłoszenia 1-2 uczniów z każdej szkoły należy przesyłać do 17.03.2014 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 51
(ul. Krępicka 50, 54-018 Wrocław, tel. 71 349 38 30).
Szczegółowy regulamin konkursu zawierający m.in. tematykę konkursu, warunki uczestnictwa itp. znajduje
się w Szkole Podstawowej nr 51 (ul. Krępicka 50, tel. 71 349 38 30) oraz we wrocławskim oddziale PTTK
(Rynek Ratusz 11/12, tel. 71 34 303 44).
Tegorocznym przewodnim tematem konkursu jest: Wrocławskie pomniki - pamiątki wydarzeń dawnych i niedawnych.
XX POWIATOWY RAJD
ŚLADAMI PAMIĘCI LWOWA
I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
1.
2.
3.
4.
5.
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
XIX POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „WROCŁAW W FOTOGRAFII”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowania świadomości małej ojczyzny, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników
Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną - Filia 23 „Biblioteka Ikara”. Przedmiotem konkursu są
indywidualne prace fotograficzne wykonane przez uczniów (czarnobiałe lub barwne, format
od 13x18cm do 18x24cm) na temat: Wrocławskie pomnik
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch
grupach wiekowych: I grupa
- szkoły podstawowe, II grupa
- gimnazja. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach. II etap - 4 najlepsze szkolne prace fotograficzne - dokładnie opisane na odwrocie zdjęcia (imię i na
zwisko autora, klasa i numer szkoły, adres domowy, tytuł fotografii) należy przesłać do
09.05.2014 r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzań
ska 39/40, tel. 71 34 377 24). Oceny prac dokona jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
25.05.2014 r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu.
Nagrody: - na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny,
- laureatom II etapu /finał/ – nagrody fundują organizatorzy konkursu, - przewidywana jest wystawa nagrodzonych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w wydawnictwach lub w środkach
masowego przekazu itp. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z uznaniem tego regulaminu.
wielka nagroda wrocławia
Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich jest kontynuacją Młodzieżowego Rajdu
Szlakami Zabytków Lwowa we Wrocławiu.
Rajd bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” i VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”
- punkty za udział i zwycięstwo w rajdach przyznawane są zgodnie z regulaminem.
Organizatorem Rajdu jest Oddział Wrocławski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich działający we współpracy z Fundacją Kresową „Semper Fidelis” oraz Zakładem Narodowym
im. Ossolińskich.
Celem Rajdu jest ukazanie:
- dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego Lwowa i Kresów Pudniowo-Wschodnich,
- znaczenia Lwowa i Kresów dla dążeń wolnościowych i niepodległościowych Polski,
- związków kulturalnych i historycznych między Lwowem i Wrocławiem,
- losów ludzi pochodzących ze Lwowa i Kresów, mieszkających obecnie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
Zadaniem uczestników tegorocznego rajdu będzie szczegółowe opisanie, udokumentowanie (zdjęcia, ksero
dokumentów) pobytu we Lwowie lub na Kresach, przybycie do Wrocławia w latach 1945-1956 (transport,
PUR – Państwowy Urząd Repatryjacyjny, daty, adresy tych urzędów, pierwsza praca, nauka, odbudowa
Wrocławia). Prace winne być oparte na relacjach dziadków, rodziców, krewnych, przyjaciół domu, duchownych, ludzi kultury i nauki. Uwaga!
Opracowania noszące ślady „ściągania” z książek i prac drukowanych, czasopism lub z internetu nie
będą podlegały ocenie. Termin dostarczania prac ustala się w nieprzekraczającym terminie do 16.05.2014 r.
Indywidualne prace należy przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich – Oddział Wrocław (50-243 Wrocław, ul. Łokietka 4/1, tel. 71 372 33 96 – wtorek – czwartek od
godz. 1300 do 1600). Pod w/w adresem będą udzielane informacje na temat Rajdu.
8. Organizator do oceny prac rajdowych powoła komisję rajdową.
9. Podsumowanie Rajdu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2014 r. Uczestnicy Rajdu za zajęcie I-III miejsca
(w każdej grupie) otrzymują nagrody od organizatorów.
10. Nadesłane prace zostają (z zachowaniem praw autorskich) do dyspozycji organizatorów Rajdu.
11. Każda praca obowiązkowo musi posiadać dane: - imię i nazwisko ucznia, nr telefonu domowego, - nr szkoły, adres, nr telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela i jego telefon kontaktowy.
6.
7.
regulaminy 2013/2014
13
14
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
XIV POWIATOWY KONKURS
„WRATISLAVIA SACRA”
1.
2.
3.
4.
5.
Celem konkursu jest ukazanie roli kościoła i religii w historii i współczesności Wrocławia, jak również
uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej
ojczyzny.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący: Gimnazjum 4, Koło Przewodników
PTTK „Rzepiór”, Towarzystwo Miłośników Wrocławia oraz Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu.
Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach:
I grupa - szkoły podstawowe, II grupa - gimnazja.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap
- eliminacje w macierzystych szkołach, II etap
- finał (pisemny), z udziałem dwóch najlepszych uczniów zgłoszonych przez
poszczególne szkoły. Zgłoszenia należy przesyłać do 18.03.2014 r. na adres:
Towarzystwo Miłośników Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40,
tel. 71 34 377 24) lub [email protected]
Tegorocznym tematem konkursu jest: 6.
Ordynariusze wrocławscy ostatnich stu lat
Wrocławia, Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu.
Konkurs przeznaczony jest między innymi dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych (patrz pełny tekst regulaminu). Przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - opracowanie dokumentacji konkursowej na podstawie śródrocznej działalności turysty
cznej w szkołach oraz złożenie jej do 27.06.2014 r. i wyłonienie laureatów. II etap - ekipy nagrodzonych i wyróżnionych szkół uczestniczą w rywalizacji o Puchar Prezydenta
Wrocławia podczas warsztatów turystycznych organizowanych po 14.09.2014 r.
5. Nagrody: Puchar Prezydenta Wrocławia i nagrody rzeczowe dla szkół fundują organizatorzy konkursu. Pełny tekst
regulaminu można przeczytać na stronie: www.mdk.kopernik.wroclaw.pl, a organizatorzy prześlą go w formie
drukowanej do wszystkich placówek oświatowych Wrocławia w październiku 2013 r.
4.
Pytania konkursowe do I etapu opracowują szkolne zespoły organizacyjne. Do finału pytania ustalają organizatorzy konkursu.
Nagrody: - na I etapie szkolnym regulamin i wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny,
- w finale nagrody fundują organizatorzy.
LITERATURA
J. Pater „Poczet biskupów wrocławskicj”, Wyd. Silesia, Wrocław 2000
J. Czerwiński: „Wrocław”, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997
A. Konarski: „434 zagadki o Wrocławiu”, TMW, Wrocław 1998
R. Eysymontt, L. Ziątkowski: „Wrocław przewodnik”, Wyd. Via Nowa, Wrocław 2009
Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000/2006
Dodatkowe informacje na stronie internetowej Gimnazjium nr 4 im. Jana Pawła II
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
XIX POWIATOWY KONKURS
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU
XIII WROCŁAWSKI KONKURS
„SZKOŁA PROMUJĄCA TURYSTYKĘ”
1.
2.
3.
8.
Celem konkursu jest wzbogacenie programów edukacji regionalnej wrocławskich placówek oświatowych,
krzewienie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia”, XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia” i VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” - punkty za udział i zwycięstwo w tych konkursach
przyznawane są zgodnie z regulaminami.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
wielka nagroda wrocławia
9.
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia (domu, szkoły).
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Konkurs stanowi integralną część Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajmy
Ojcowiznę-2014”, organizowanego przez PTTK i redakcję miesięcznika „Poznaj swój Kraj”. Trzy najlepsze
prace w ramach XIX Powiatowego Konkursu „Moja mała ojczyzna” (z każdej grupy wiekowej) zostaną
przesłane do etapu wojewódzkiego konkursu „Poznajmy Ojcowiznę-2014”, który odbędzie się w lutym 2014 r.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Gimnazjum nr 5, Towarzystwo Miłośników Wrocławia i PTTK - Oddział Wrocław.
Przedmiotem konkursu są indywidualne i zespołowe prace uczniów dotyczące tematów (do wyboru) ● ”Moja mała ojczyzna” - opis krajoznawczy, mała monografia ulic, osiedla, historycz-
nych obiektów, biografie ludzi zasłużonych np. dla szkoły, osiedla i miasta
● Odra - wspólna rzeka Polaków, Czechów i Niemców
● Moja najciekawsza ścieżka krajoznawczo-turystyczna (Wrocław i okolice)
● Losy moich bliskich
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch
grupach: I grupa - szkoły podstawowe,
II grupa - gimnazja.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
I etap - konkurs w macierzystych szkołach
II etap
- 3 najlepsze szkolne prace – dokładnie opisane (imię i nazwisko autora, numer szkoły, adres
domowy, datę urodzenia, nazwisko, adres i telefon opiekuna, datę rozpoczęcia i zakończenia
pracy, tytuł pracy) należy przesłać do 07.01.2014 r. na adres: Gimnazjum nr 5 (ul. Pawłowa 15,
53-604 Wrocław, tel. 71 343 03 10).
Nagrody: - na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny,
- nagrody dla laureatów II etapu /finał/ fundują organizatorzy konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania nadesłanych prac.
regulaminy 2013/2014
15
16
REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU
IX POWIATOWY KONKURS
NA MULTIMEDIALNĄ PREZENTACJĘ O WROCŁAWIU
1.
2.
3.
4.
5.
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowania tożsamości małej ojczyzny, pogłębianie wiedzy o Wrocławiu i umiejętności z zakresu przygotowania prezentacji
multimedialnych.
Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” i VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” - punkty za udział i zwycięstwo w tych konkursach przyznawane są zgodnie z regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia.
Konkurs jednoetapowy przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przedmiotem konkursu są indywidualne prezentacje multimedialne na temat:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wrocławskie pomniki
Zadaniem konkursu jest wyłowienie 5 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.
Zasady konkursu:
• do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prezentacje odpowiadające tytułowi konkursu, złożone zgodnie z niniejszym regulaminem i wykonane w programie Power Point (wersja do 2007) lub krótkie formy
filmowe.
• prace konkursowe winny być dostarczone na nośnikach CD lub DVD.
• nadesłany egzemplarz pracy musi być opisany (zarówno na płycie, jak i kopercie płyty) w następującym
porządku: tytuł pracy, pełna nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko wykonawcy pracy, imię i nazwisko
oraz stanowisko nauczyciela koordynującego w szkole udział uczniów w konkursie.
• każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe.
• nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
• każda z prezentacji multimedialnych powinna stanowić zwartą, zamkniętą całość.
• maksymalny czas pojedynczej prezentacji ustala się na 5 minut.
• prace winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Prace należy składać do 18.04.2014 r. przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel. 71 34 377 24).
Oceny prac konkursowych dokona jury, które zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2014 r.
Nagrody:
• nagrody otrzymują zespoły, laureaci I, II i III miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych
• decyzje o podziale puli nagród podejmie jury po dokonaniu oceny wszystkich prac konkursowych
Postanowienie dodatkowe – organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania
nadesłanych prac w czasie publicznych prezentacji, w tym także w środkach masowego przekazu. Nadesłanie
prac na konkurs jest równoznaczne z użyczeniem organizatorom i ich współpracownikom praw autorskich do
prezentacji oraz z uznaniem tego regulaminu.
wielka nagroda wrocławia
VIII POWIATOWY KONKURS LITERACKI
„MOJA WROCŁAWSKA BAŚŃ”
1. Celem konkursu jest rozwój aktywności literackiej uczniów, przentacja ich dorobku literackiego,
rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów, edukacja regionalna poprzez zainteresowanie
historią, lulturą Wrocławia i Dolnego Śląska.
2. Konkurs bierze udział w XIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” – punkty za udział i zwycięstwo
przyznawane są zgodnie z regulaminem.
3. Organizatorem konkursu jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu
i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Tekst powinien być utrzymany w konwencji
baśni. Prace nie mogą przekroczyć trzech stron maszynopisu (A-4, czcionka 12, odstęp 1,5). Ogranicza
się ilość prac napisanych pod kierunkiem jednego nauczyciela do 3. Uczestnicy proszeni są o podanie
następujących danych na pierwszej stronie: imię i nazwisko autora, klasa, adres, e-mail szkoły lub placówki,
imię i nazwisko nauczyciela.
5. Kryteria oceny
- elementy baśniowe - pomysłowość i oryginalność utworu
- elementy wiedzy o Wrocławiu lub Dolnym Śląsku
- umiejętność operowania słowem
- poprawność ortograficzna i językowa
Jury nie ocenia strony graficznej i edytorskiej prac.
6. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla dwóch grup wiekowych:
klasy I-III
klasy IV-VI
Cztery baśnie zostaną wydane w formie publikacji książkowej.
Termin składania prac.
Prace (w trzech egzemplarzach każda) należy składać do 31 stycznia 2014 r. z kopią dowodu wpłaty na
adres organizatora: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” ul. H. Kołłątaja 20, 50-007
Wrocław (tel. 71 34 388 56) z dopiskiem „Moja wrocławska baśń”.
7. Ogłoszenie wyników ukaże się na stronie: www.mdk.wrocław.pl. Laureaci zostaną powiadomieni osobnym
pismem. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 23 kwietnia 2014 r. podczas Międzynarodowego Dnia Książki
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac. Prace, które nie
spełniają warunków regulaminowych nie będą przez jury ocenione. Prosimy nie wkładać prac do koszulek.
regulaminy 2013/2014
17
18
XIII KONKURS „WROCŁAWSKIE KRASNALE”
WYNIKI XVIII edycji 2012/2013
Na etapie dzielnicowym i w finale konkursu uczestniczyło ponad 300 uczniów klas II-III z 34 szkół
podstawowych tj.:
SP
XXII KONKURS WIEDZY O WROCŁAWIU
„WROCŁAW, MOJE MIASTO”
Wyniki konkursu:
Na etapie eliminacji szkolnych uczestniczyło ponad 1000 uczniów. Do II etapu zgłoszono 114 najlepszych
uczniów z 45 szkół tj.:
SP
1, 19, 23, 25, 37, 43, 50, 58, 63, 64, 68, 71, 76, 90, 97, 99, 107, 108, 113, 118, Ekola,
Gimn.
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 48, 50, Ekola,
1, 10, 12, 18, 19, 26, 28, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 50, 51, 58, 64, 65, 74, 76, 80, 82, 85, 90, 91, 93,
95, 96, 97, 107, 113, Muzyczna, SP Gniechowice
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
SP 64
SP 19
SP 51
SP 36, 50, 58, 76, 96
z III etapu konkursu do finału awansowali
Drobiński Franciszek
Suwała Monika Słowiakowski Jakub Gdesz Dominik Łoziński Mateusz Krawczyński Mikołaj
Zając Karolina Pszon Joanna Caliński Łukasz Gembiak Hanna SP 1 SP 43 SP 76 SP 90 SP 1 SP 1
SP 71 SP 107 SP 43 SP 37 49,5 pkt
45,0 pkt
44,5 pkt
43,5 pkt
43,0 pkt
37,0 pkt
36,6 pkt
36,0 pkt
33,0 pkt
33,0 pkt
Tomczyk Jan Popowicz Antoni Górska Anna Deląg Marta Kapuścik Tomasz
Posadzy Marta Nowakowski Oskar
Morys Marek Stańczyk Paweł
Kubiszewski Paweł
Gimn. 28 Gimn. 30 Gimn. 7 Gimn. 48 Gimn. 13
Gimn. 30 Gimn. 14 Gimn. 9 Gimn. 19 Gimn. 19 56,5 pkt
53,5 pkt
50,5 pkt
48,0 pkt
47,5 pkt
46,5 pkt
44,5 pkt
44,5 pkt
44,0 pkt
41,0 pkt
Wyniki konkursu:
w grupie szkół podstawowych
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Łoziński Mateusz
II miejsce
Gdesz Dominik
III miejsce
Słowiakowski Jakub
IV miejsce
Drobiński Franciszek V miejsce
Suwała Monika
I miejsce
Jan Feliks Tomczyk
II miejsce
Kapuścik Tomasz
III miejsce
Deląg Marta
IV miejsce
Popowicz Antoni
V miejsce
Kubiszewski Paweł
SP 1
SP 90
SP 76
SP 1
SP 43
Gimn. 28
Gimn. 13
Gimn. 48
Gimn. 30
Gimn. 19
wielka nagroda wrocławia
XIX RAJD ŚLADAMI PAMIĘCI LWOWA
I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
W ramach rajdu przedstawiono 33 prace dot. wspólnych związków pomiędzy Lwowem a Wrocławiem.
Prace zostały napisane przez 33 uczniów z 18 szkół.
SP
Gimn.
LO 1, 19, 37, 50, 51, 64, 76, 91, 113 SP ss. Salezjanek
5, 9, 14, 16, 20
IV, VII, ZS 23
Wyniki rajdu:
w grupie szkół podstawowych
I miejsce
SP 50
Kacper Varanka „Nie trzeba wielkich czynów”
II miejsce SP 37
Jan Porębski „Bliskie spotkania z historią”
III miejsce SP 50
Zofia Piotrowska „Lwowskie Seminarium Nauczycielskie”
SP 76
Vincent Jakuszkin „Ku ziemi tamtej”
wyróżnienie
SP 1
Franciszek Drobiński „Felsztyn-Sambor-Wrocław”
SP 50 Julianna Filippi-Lechowska „Lwów, to czas co się oddala”
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Gimn. 20 Janusz Czerniejewski „Wrocławianin, co Gródku Jag. Serce zostawił”
II miejsce
Gimn. 9 Nina Pawelec „Wspomnienia tęsknotą pisane”
III miejsce
Gimn. 5 Michalina Czyżyk „Wywiad z ks. Franciszkiem Rozwodem”
wyróżnienie Gimn. 14 Aleksandra Grzegorczyk „Dom mojego dzieciństwa”
Gimn. 16 Mateusz Ścisły „Kresy Wschodnie – dawna Polska”
w grupie szkół licealnych
I miejsce
SZ 23
II miejsce
LO IV
III miejsce
LO VII
LO IV
wyróżnienie
LO VII
LO IV
wyniki 2012/2013
Marzena Ślęzak „Podążając śladami kresowych wspomnień”
Stella Kielan „Trzy cnoty boskie”
Kamila Korona „Kresowe małżeństwo”
Wit Chalecki “Dziedzictwo”
Wojciech Ryman „Spotkania z przeszłością”
Katarzyna Dorenda „Chleba naszego powszechnego”
19
20
XXII KONKURS PLASTYCZNY
„WROCŁAW MOJE MIASTO”
XII WROCŁAWSKI KONKURS
„SZKOŁA PROMUJĄCA TURYSTYKĘ”
W ramach finału konkursu w 29 szkołach zrealizowano ponad 500 prac plastycznych tematycznie związanych
z wrocławskimi aniołami. Do finału zgłoszono 73 prace z następujących szkół:
SP Gimn.
1, 2, 37, 50, 51, 64, 82, 85, 90, 91, 99, 107, 113
1, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 29, 44
Wyniki konkursu:
w grupie szkół podstawowych
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Sobieszek Bartłomiej II miejsce
Kuleba Gracjan Burzyńska Maria III miejsce
Niełacna Marta Matejuk Natalia wyróżnienie
Jantarski Jonatan
Kowal Karolina Dąbrowski Antoni Misiuro Monika
I miejsce
Przybylska Ewa
Zgagacz Julia II miejsce
Bałaj Michał Błąkała Jolanta III miejsce
Balcerzak Bernard Mysłakowska Martyna wyróżnienie
Jachimiak Paula Łukasiewicz Szymon Maroszek Marianna SP 64
SP 50
SP 37
SP 50
SP 64
SP 82
SP 91
SP 64
SP 113
Gimn. 22
Gimn. 23
Gimn. 18
Gimn. 15
Gimn. 18
Gimn. 1
Gimn. 13
Gimn. 23
Gimn. 14
Do konkursu zgłoszono 34 placówki oświatowe z terenu Wrocławia
Przedszkole
SP Gimn. LO
10, 54, 56, 57, 74, 84, 102, 106, 117, 121, 149, ZŻP 3
1, 19, 37, 38, 50, 51, 84, 90, 107, 113
1, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 31
LO III, LO X, ZSTiE
Wyniki konkursu:
w grupie szkół podstawowych
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
I miejsce II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
w grupie przedszkoli
I miejsce II miejsce III miejsce wyróżnienie
Gimn.
1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 23, 25, 50
I miejsce
nie przyznano
II miejsce
Patrycja Kuban
Kamila Kuklok
III miejsce
Katarzyna Szczepańska
wyróżnienie
Justyna Niedzielska Barbara Cembrzyńska
Daria Erkier
w grupie szkół ponadgimnazjalnych
84
149
106
57
I miejsce II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
LO III
LO III
LO III
ZSTiE
XVIII KONKURS FOTOGRAFICZNY
„WROCŁAW W FOTOGRAFII”
W ramach finału konkursu we wrocławskich szkołach wykonano ponad 300 prac fotograficznych tematycznie
związanych z wrocławskimi aniołami. Do finału zgłoszono 70 prac z 25 szkół tj.:
SP
Gimn.
Wyniki konkursu:
Gimn. 1
Gimn. 5, 14
Gimn. 15
Gimn. 4
Mały Puchar Prezydenta Wrocławia zdobyło LO III
Puchar Prezydenta Wrocławia zdobyło Gimnazjum 5
XVIII KONKURS POETYCKI
„WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ MŁODZIEŻY”
Na etapie eliminacji szkolnych w 12 wrocławskich gimnazjach przedstawiono ok. 60 wierszy inspirowanych
wrocławskimi drzewami. Do finału zgłoszono 29 najlepszych prac z 12 gimnazjów tj.:
SP 90
SP 38
SP 19
SP 50
1, 18, 19, 37, 43, 50, 71, 82, 90, 99, 107, 113
1, 6, 7, 11, 13, 16, 20, 23, 28, 34, 50, Sióstr Urszulanek, Salezjańskie
Wyniki konkursu:
Gimn. 7 Gimn. 14 za wiersz pt. „Korzenie”
za wiersz pt. „Świadkowie”
Gimn. 14
za wiersz pt. „Wrocławskie platany”
Gimn. 11
Gimn. 5
Gimn. 13
za wiersz pt. „Głos drzew”
za wiersz pt. „Wrocławskie dęby”
za wiersz pt. „Wrocławska opowieść”
wielka nagroda wrocławia
w grupie szkół podstawowych
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Rudolf Kłonowski
II miejsce
Mateusz Proćków
III miejsce
Anna Pietruszka
wyróżnienie
Agnieszka Szczerbiak I miejsce
Weronika Mikulska II miejsce
Izabela Bohdanowicz III miejsce
Natalia Komornicka
wyróżnienie
Natalia Giertler wyniki 2012/2013
SP 82
SP 1
SP 18
SP 90
Gimn. 23
Gimn. 23
Gimn. 20
Gimn. 34
21
22
XVIII KONKURS
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”
XII KONKURS RECYTATORSKI „WROCŁAWSKA MŁODZIEŻ
RECYTUJE WROCŁAWSKICH POETÓW”
Do finału zgłoszono 34 prac-monografii związanych z Wrocławiem. W konkursie uczestniczyło 20 szkół tj.:
W finale konkursu uczestniczyli uczniowie z 27 wrocławskich szkół tj.:
SP
1, 19, 51, 64, 82, 91, 107, EKOLA i ss. Salezjanek
Gimn. 1, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 29, EKOLA
SP
3, 19, 23, 34, 37, 47, 50, 64, 90, 91, 93, 108, 113, Ekola, Szkoła Muzyczna
Gimn.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, Szkoła Muzyczna
Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu:
w grupie szkół podstawowych
I miejsce
Jakub Gumowski, Anna Dębska i Marta Dzwonkowska - SP 51 „Leśnickie drzewa wiele widziały”.
Liwia Sosińska - SP 19 „Mój dziadek – Krzysio - Misio”
II miejsce
Julia Rola - SP 1 „Pomniki przyrody świadkami historii Wrocławia”
III miejsce
Jagoda Wersocka - SP 82 „Mój park – moje miejsce. Śladami historii”
Jakub Socha - SP 107 „”
wyróżnienie
Jakub Jugo - SP 19 „Odra – rzeka trzech narodów. Wakacyjna przygoda” (praca multimedialna)
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Izabela Frąckowiak - Gimn. 5 „Losy moich bliskich – w ramionach miasta Lwowa”
Marlena Lepszy, Magdalena Miętus, Klaudia Kubiak, Żaneta Kilian - Gimn. 15 - „”
II miejsce
Joanna Dora - Gimn. 5 „Szlakiem zamków dolnośląskich”
III miejsce
Gawroński Mateusz - Gimn. 1 „Moja mała ojczyzna”
Marcelina Magiera - Gimn. 18 „Przewodnik po znanych współczesnych wrocławianach”
wyróżnienie
Karolina Saska - Gimn. 13 „Wrocławskie uczelnie ” (praca multimedialna)
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Urszula Karch II miejsce
Mateusz Rachuciński III miejsce
Karol Małecki
wyróżnienie
Magdalena Krawczuk Maria Kurpaska Marta Kraj Zuzanna Mach I miejsce
nie przyznano
II miejsce
Karolina Szyrner III miejsce
Sebastian Bubel Agata Kasprzak wyróżnienie
Kamila Lech Joanna Smolińska Marta Piskozub SP 90
SP 19
SP 113
SP 47
SP 64
SP 93
SP 37
Gimn. 14
Gimn. 5
Gimn. 13
Gimn. 7
Gimn. 9
Gimn. 1
XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY
W konkursie uczestniczyło 33 uczniów z 22 szkół tj.:
SP
1, 16, 19, 36, 37, 43, 47, 50, 51, 64, 73, 93, 107, 113
Gimn. 1, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 23
Wyniki konkursu:
XVIII RAJD
„WROCŁAWSKIE SPACERY KRAJOZNAWCZE”
W rajdzie uczestniczyło ok. 600 uczniów z 50 wrocławskich szkół tj.:
SP
1, 18, 19, 34, 36, 37, 43, 47, 50, 51, 58, 61, 63, 64, 71, 72, 73, 76, 82, 84, 90, 99, 107, 113, 118, 119,
Szalom Alejchem, MDK Fabryczna
Gimn. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 38, 40, 50, Parnas
Wyniki konkursu:
w grupie szkół podstawowych
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
SP 99
SP 1
SP 107
SP 118, 43, 76, 71
w grupie szkół podstawowych
Gimn. 28
Gimn. 14
Gimn. 13
Gimn. 9, 30, 23
wielka nagroda wrocławia
w grupie szkół podstawowych
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Dominika Czuba Klaudia Krupa
II miejsce
Wiktoria Bączkiewicz
Martyna Tomusiak
III miejsce
Piotr Piesiak
Jakub Dziedzicki
IV miejsce
Ada Świątko
Maria Kurpaska
Anna Dębska
V miejsce
Maria Burzyńska
Aleksandra Mącznik
Weronika Frąckiewicz
I miejsce
Klara Maj
II miejsce
Klaudia Górska
III miejsce
Magdalena Antoniak
IV miejsce
Dawid Kazana
V miejsce
Aleksandra Klaczyńska Agnieszka Rucka wyniki 2012/2013
SP 37
SP 113
SP 50
SP 16
SP 73
SP 50
SP 51
SP 64
SP 51
SP 37
SP 16
SP 1
Gimn. 9
Gimn. 12
Gimn. 5
Gimn. 23
Gimn. 11
Gimn. 1
23
24
XVIII KONKURS WIEDZY
O LWOWIE I KRESACH POŁUDNIOWO - WSCHODNICH
XIII KONKURS „WRATISLAVIA SACRA”
W finale konkursu uczestniczyło 46 uczniów z 25 szkół tj.:
W finale konkursu uczestniczyło ok. 70 uczniów z 24 szkół tj.:
SP
1, 19, 36, 37, 43, 47, 50, 51, 58, 63, 76, 107, 113
Gimn. 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 28, 29, 31, 50
SP Wyniki konkursu:
1, 19, 25, 50, 51, 58, 91, 107
Gimn. 5, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 29, 31, Gimn. 2 i 3 z Oleśnicy
LO III, IV, VII, ZS 23
Wyniki konkursu:
w grupie szkół podstawowych
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Damian Waligórski
II miejsce
Marek Wrazidło Jakub Piznal III miejsce
Barbara Kraszewska
IV miejsce
Kacper Błasiak
I miejsce
Zuzanna Kryłat II miejsce
Alicja Chomik
III miejsce
Julia Wałęga IV miejsce
Agata Boczar
SP 50
SP 25
SP 50
SP 91
SP 25
Gimn. 3 w Oleśnicy
Gimn. 29
Gimn. 3 w Oleśnicy
w grupie szkół podstawowych
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
Franciszek Drobiński II miejsce
Kamila Kapuśniak III miejsce
Jakub Słowiakowsk
IV miejsce
Bogdan Rychlikowski
Łukasz Caliński
I miejsce
Jan Feliks Tomczyk
II miejsce
Paweł Sokołowski
III miejsce
Magdalena Frydrych Aleksandra Wach IV miejsce
Izabela Sabaj Natalia Kudłacik
SP 19
SP 76
SP 1
SP 43
Gimn. 28
Gimn. 23
Gimn 31
Gimn. 29
Gimn 31
Gimn 29
Gimn. 29
w grupie szkół średnich
I miejsce
Mateusz Zrałka
Jakub Piecuch
II miejsce
Piotr Bargieła
III miejsce
Paulina Kostrzewska
IV miejsce
Klaudia Ambryszewska
SP 1
LO III
LO III
LO III
LO VII
LO IV
VIII KONKURS NA MULTIMEDIALNĄ PREZENTACJĘ
O WROCŁAWIU
W ramach konkursu zrealizowano ok. 90 multimedialnych prac tematycznie związanych z wrocławskimi
aniołami. Do finału zgłoszono 49 prac z 26 szkół tj. :
SP Gimn.
LO
1, 19, 26, 36, 37, 50, 76, 82, 84, 96, 107, 108, 113, SP w Kiełczowie
1, 7, 9, 17, 25, 30, 34, 40, 50
IV, VIII, ZSTiE
Wyniki konkursu:
w grupie szkół podstawowych
I miejsce II miejsce
wyróżnienie
XIX RAJD
SZLAKAMI ZABYTKÓWI MIEJSC UPAMIĘTNIONYCH
W rajdzie uczestniczyło ponad 200 uczestników z 27 szkół tj.:
SP
1, 36, 37, 43, 50, 51, 58, 63, 64, 71, 76, 82, 90, 107, 113
Gimn. 1, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 40, 50
Natalia Bocian
Maciej Futyma
Jakub Piotrowski Oliwia Kropidłowska
Julia Górz
SP 19
SP 26
SP 50
SP 76
SP 82
w grupie szkół gimnazjalnych
I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie Ignacy Daszkiewicz Hanna Kubik Kacper Połatajko Katarzyna Rólczyńska
Maciej Bator
Gimn. 40
Gimn. 1
Gimn. 1
Gimn. 1
Gimn. 7
w grupie szkół średnich
I miejsce
II miejsce
wielka nagroda wrocławia
wyniki 2012/2013
Krystian Staszkiewicz
Jakub Grygiel ZSTiE
LO IV
25
26
VII KONKURS LITERACKI
„MOJA WROCŁAWSKA BAŚŃ”
Do konkursu zgłoszono 163 prace literackie z 39 szkół z Wrocławia i 13 szkół z Polski.
SP
1, 2, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 50, 51, 61, 64, 65, 72, 76, 80, 82, 84, 91,
93, 95, 107, 108, 109, 113, 118, ZS 20, Optimum, Ekola, ZS ss. Salezjenek, oraz z Celestynowa,
Jeżewa, Kalisza, Kościerzyny, Krakowa, Nowogrodźca, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pińczowa,
Wałbrzycha, Wiszni Małej i Włodowic
Wyniki konkursu:
nagrody w kategorii kl I-III
I nagroda (równorzędna)
Sylwia Dubaj
SP 50
Natalia Kwolek
SP 76 Hanna Halicka
SP 82
wyróżnienie (równorzędne)
Dorota Sikora
SP 28
Aleksandra Petelenz-Łukasiewicz
Amelia Maj
SP 20
„Księżniczka i życzliwek”
„Magiczne szachy”
„Kwiaty z placu solnego”
„Baśń o lili – motylkowej księżniczce”
SP 50 „Moja baśń – przygody wrocławskich krasnali”
„Jak Jaś i Małgosia na wrocławskim rynku stanęli”
nagrody w kategorii kl IV-VI
I nagroda (równorzędna)
Radosław J.Girul
SP 76 „Pod skrzydłami anioła”
Jakub Kamiński
SP 17 „Jak krasnale matematykę odkryły”
Dominika Pilat
SP 107 „Dzielnica czterech świątyń”
Magdalena Tobjasz
SP 91 „Jak Hosse malował świat”
Daria Moskal
SP 40 „Książę EKOlogia”
Mateusz Niedziela
SP 118 „Żelazna róża”
Gabor Budai
SP Włodowice „Pies, kot i biała wieża”
wyróżnienie (równorzędne)
Maria Bystrońska
Nicol Bigas Oliwier Demski Zuzanna Majewska
Aleksander Rożdestwiński
Nina Czarnecka
Julia Rotko
Wiktoria Dębicka
Marcelina Borecka
Natalia Kuśnierz
27
część ii
PRZEDSZKOLNA NAGRODA WROCŁAWIA
XI edycja 2013/2014
Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Urząd Miejski we Wrocławiu już po raz jedenasty organizują dla wrocławskich
przedszkoli konkurs pod nazwą „Przedszkolna Nagroda Wrocławia”. Celem tego przedsięwzięcia jest połączenie
wszystkich przedszkolnych konkursów dotyczących historii, tradycji, kultury i problemów współczesnego
Wrocławia w jeden wspólny cykl. Za udział i zwycięstwa w poszczególnych konkursach przedszkola zdobywają
określoną liczbę punktów. Końcowa suma punktów decyduje o miejscu placówki w „Przedszkolnej Nagrodzie
Wrocławia”. Trzy najlepsze przedszkola jesienią 2014 roku otrzymają wyróżnienia.
Pragnę poinformować, że w tegorocznej edycji „Przedszkolnej Nagrodzie Wrocławia”, nie wprowadzono
żadnych istotnych zmian. W publikacji tej prezentujemy również listę laureatów w poszczególnych konkursach
przedszkolnych X edycji a także końcowe wyniki „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Laureatom składam jak
najserdeczniejsze gratulacje.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom poszczególnych konkursów bez
których nie byłby możliwy końcowy sukces „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Przede wszystkim należy
tutaj wymienić wrocławskie przedszkola tj. Przedszkole nr 18, 43, 62, 63, 77, 104, 106, 121, 149, Ekologiczne
PN jak również Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Edukacji i Wydział Kultury Urzędu
Miejskiego, Miesięcznik „Bliżej Przedszkola – Wychowanie i Edukacja”, Fundacja „Strachota”, Zespół „Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” i Towarzystwo Miłośników Wrocławia.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Koordynator Programu
PRZEDSZKOLNA NAGRODA WROCŁAWIA
Zbigniew Magdziarz
SP 82 „Przyjaźń – skarb warty więcej niż złoto”
SP Włodowice „Bryła złota”
SP 64 „Dwaj bracia – dwie wieże”
SP 17
„Baśń o głowach z Renomy”
SP 107 „Królewicz Bartek i krasnale”
SP 118 „Ogród japoński”
SP 118 „Tajemnica zaklętej księgi”
PSP 5 Ostrowiec Świętokrzyski „Baśń o miłości i poświęceniu”
ZS 20 „Magiczne pióro”
SP Nowogrodziec „Baśń o Karkonoszach”
Do druku jury wybrało baśnie :
1. Radosława J. Girula
baśń p.t. „Pod skrzydłami anioła”
2. Jakuba Kamińskiego baśń p.t „Jak krasnale matematykę odkryły”
3. Dominiki Pilat
baśń p.t. „Dzielnica czterech świątyń”
4. Magdaleny Tobjasz
baśń p.t. „Jak Hosse malował świat”
wielka nagroda wrocławia
28
Regulamin XI edycji 2013/2014
1.
Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, Wrocławskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
2.
Konkurs przeznaczony jest dla placówek przedszkolnych Wrocławia.
3.
Termin trwania konkursu: 01.09.2013 - 27.06.2014 r. Ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie nagród
nastąpi na jesieni 2014 roku.
4.
Celem konkursu jest uaktywnienie placówek przedszkolnych Wrocławia w popularyzacji wiedzy o Wrocławiu,
podjęcie działań zmierzających do poznania środowiska przedszkola, osiedla i miasta. Tworzenie warunków
do pobudzania tożsamości regionalnej i kształtowania świadomości małej ojczyzny.
5.
W skład IX edycji Konkursu PRZEDSZKOLNEJ NAGRODY WROCŁAWIA wchodzą; * XI Konkurs Teatralny „W Teatrzyku Jasia i Małgosi”
organizowany przez: Przedszkole 104, WCDN we Wrocławiu - p. Aneta Włodarczyk
* XI Konkurs „Rymowanki Wrocławskie”
organizowany przez: Przedszkole nr 121 „Zielone Przedszkole” ul. Tramwajowa 34 - p. Anna Zioło.
* XI Konkurs „Wrocławski Ekoludek”
organizowany przez: Przedszkole nr 62 „Stumilowy Las”, ul. Stabłowicka 97 - p. Teresa Galant.
* XI Konkurs „Spacerkiem po Wrocławiu - dawniej i dziś”
organizowany przez: Przedszkole nr 63 ul. Horbaczewskiego 27 i Przedszkole nr 43, ul. Kościuszki 27a - p. Beata Ścisłowska i Katarzyna Krzysztofik-Kafluk.
* XIII Wrocławski Konkurs „Tańczące przedszkolaki” organizowany przez: Przedszkole nr 18 „Wiolinek”, ul. Sienkiewicza 84/85 - p. Jolanta Stasiuk i Lidia
Walczak-Iżycka.
* XII Konkurs Poezji i Malarstwa „Wrocław w twórczości dziecięcej”
organizowany przez Przedszkole nr 149 „Tęczowa Polanka” ul. Obornicka 21 - p. Jadwiga
Butkiewicz, Urszula Janiszyn i Agata Bakowicz
* XI Rajd „Smoka Strachoty”
organizowany przez Przedszkole 106 ul. Sycowska 9, Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne oraz Fun
dację „Strachota” we Wrocławiu - p. Małgorzata Machoń i Bożena Panek
*VIII Konkurs „W Bajkowym Okienku - Wrocław w twórczości literackiej nauczycieli”
organizowany przez Przedszkole nr 77 „Tęczowe Siódemki” - p. Halina Bielawska, Ewa Starzyk
i Małgorzata Baltyn oraz miesięcznik „Bliżej Przedszkola - Wychowanie i Edukacja”
* XIII Wrocławski Konkurs „Przedszkole promujące turystykę”
organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Oddział PTTK Wrocław Śród
mieście i Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu.
7.
ZASADY PUNKTACJI:
Na łączną sumę punktów uzyskanych przez przedszkole w ramach Przedszkolnej Nagrody Wrocławia składają się:
- punkty za udział w konkursach i w rajdzie
- punkty zdobyte przez dzieci w poszczególnych konkursach (zajęte miejsca i wyróżnienia)
A.
XI Konkurs Teatralny „W teatrzyku Jasia i Małgosi”
Każda placówka przedszkolna otrzymuje 5 pkt za udział w konkursie i dodatkowe 10 pkt za wyróżnienie.
B.
XI Konkurs „Rymowanki wrocławskie”
XI Konkurs „Wrocławski Ekoludek”
XI Konkurs „Spacerkiem po Wrocławiu - dawniej i dziś”
XII Konkurs Poezji i Malarstwa „Wrocław w twórczości dziecięcej”
VIII Konkurs „W bajkowym okienku - Wrocław w twórczości literackiej nauczycieli”
XIII Wrocławski Konkurs „Przedszkole promujące turystykę”
I miejsce - 12 pkt
II miejsce - 10 pkt
III miejsce - 8 pkt
wyróżnienia - 4 pkt
Każda placówka przedszkolna otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie.
C.
XIII Wrocławski Konkurs „Tańczące przedszkolaki”
Każda placówka przedszkolna otrzymuje 4 pkt za udział w konkursie oraz po 10 pkt. za udział w II etapie
konkursu.
D.
XI Rajd „Smoka Strachoty”
Każda placówka przedszkolna otrzymuje 7 pkt za udział w rajdzie.
8.
Punkty będą przyznane w oparciu o końcowy protokół poszczególnych konkursów dostarczony przez jego
organizatorów do Komitetu Organizacyjnego „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”.
6. W imieniu organizatorów PRZEDSZKOLNEJ NAGRODY WROCŁAWIA działa Komitet Organizacyjny
pełniący funkcję jury. W skład Komitetu wchodzą osoby odpowiedzialne za przebieg poszczególnych
konkursów. Do jego zadań należy m. in. prowadzenie punktacji konkursu. Decyzje Komitetu są ostateczne.
Siedzibą Komitetu jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia, ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław,
tel. 71 343 77 24.
przedszkolna nagroda wrocławia
regulaminy 2013/2014
29
30
XI RAJD
„SMOKA STRACHOTY”
SZCZEGÓŁOWE
REGULAMINY
KONKURSÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rajd „Smoka Strachoty” jest imprezą przeznaczoną dla dzieci z wrocławskich przedszkoli. Ma on
charakter rekreacyjno-krajoznawczy. Celem rajdu jest zintegrowanie społeczności przedszkolnej wokół
idei zorganizowania dla tej grupy wiekowej cyklu imprez i konkursów w ramach „Przedszkolnej Nagrody
Wrocławia”. Jak również rozwijanie wśród dzieci zamiłowania do aktywności ruchowej na świeżym
powietrzu, wzbogacenie wiedzy o legendach i wydarzeniach związanych z Wrocławiem.
Rajd bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Punkty za udział i zwycięstwo
przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem Rajdu jest Przedszkole 106, Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne oraz Fundacja „Strachota”
we Wrocławiu (p. Małgorzata Machoń i p. Bożena Panek).
W rajdzie mogą uczestniczyć zespoły max. 25-osobowe (1 zespół z przedszkola) pod opieką min. 2 osób
dorosłych oraz pilota – odpowiednio przeszkolonego przez organizatora rajdu. Każdy zespół powinien
odznaczać się charakterystyczną częścią ubioru.
Zgłoszenia udziału w Rajdzie należy przesłać do dnia 03.03.2014 r. na adres: Przedszkole 106, 51-319
Wrocław, ul. Sycowska 9, tel. 71 325 33 79.
Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest udział przedstawiciela przedszkola w spotkaniu
organizacyjnym, które odbędzie się na przełomie marca-kwietnia 2014 r.
Miejscem rajdu będą tereny Parku Szczytnickiego. Szczegółowy opis przebiegu rajdu zostanie dostarczony
każdej placówce podczas spotkania organizacyjnego.
Rajd przewidziany jest w maju/czerwcu 2014 r. i trwać będzie ok. 5 godzin.
XII KONKURS POEZJI I MALARSTWA
„WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ”
Celem konkursu jest kształtowanie więzi emocjonalnej z miastem, jak również wyzwalanie kreatywności,
wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.
2. Konkurs bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Punkty za udział i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
3. Organizatorem konkursu jest Przedszkole 149 „Tęczowa Polanka” ul. Obornicka 21, Wrocław, - p. Jadwiga
Butkiewicz.
4. Konkurs jest przeznaczony dla placówek przedszkolnych Wrocławia.
5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć w terminie do 28.03.2014 r. na adres: Przedszkole
nr 149 „Tęczowa Polanka” ul. Obornicka 21, Wrocław, tel. 71 352 46 21.
6. Przedmiotem konkursu jest plastyczna interpretacja dziecięcych wierszyków lub legend tematycznie związanych z Wrocławiem. Szczegółowy regulamin dotyczący konkursu zostanie dostarczony na początku lutego
2014 roku.
7. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. I etap
- eliminacje w macierzystych placówkach, II etap - 6 najlepszych prac z przedszkola dokładnie opisanych (imię, nazwisko i wiek autora, adres
przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela). Do (oprawionej) pracy plastycznej należy
dołączyć utwór będący przedmiotem interpretacji. Prace należy dostarczyć w terminie do
29.04.2014 r. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się pod koniec maja 2013 r.
8. Nagrody:
- w I etapie przedszkolnym ustala przedszkolny zespół organizacyjny,
- laureatom wyróżnionym w II etapie nagrody fundują organizatorzy konkursu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac.
10. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:
p. Jadwiga Butkiewicz, p. Ula Janiszyn i p. Izabela Jurkowska.
XI KONKURS
„WROCŁAWSKI EKOLUDEK”
1.
przedszkolna nagroda wrocławia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celem konkursu jest uaktywnienie placówek przedszkolnych w procesie podejmowania stałych działań na
rzecz ochrony lokalnego środowiska. Nabywanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia,
promowanie działań dzieci na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Punkty za udział i zwycięstwo
przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 62 „Stumilowy las” ul. Stabłowicka 97, 54-062 Wrocław
tel. 71 354 36 24.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.
Przedmiotem konkursu są udokumentowane działania (w formie sprawozdania) z przeprowadzonych
działań placówki z zakresu ekologii, podjęte w roku szkolnym 2013/2014. Dokumenty należy przesłać
lub dostarczyć do 30.05.2014 r. na adres: Przedszkole nr 62 „Stumilowy las”, ul. Stabłowicka 97,
54-062 Wrocław, tel. 71 354 36 24, z dopiskiem „Wrocławski Ekoludek” /dla p. Teresy Galant/. Przedstawione prace powinny zawierać: Tematy działań. Cele. Sposób realizacji. Efekty działania. Termin
realizacji. Osobę odpowiedzialną.Prace będą oceniane według następujących kryteriów: Ilość i jakość
przeprowadzonych akcji. Różnorodność i innowacyjność działań. Wartość efektów podjętych działań. Walory
estetyczne materiału zgłoszonego do konkursu. Ocena prac zostanie dokonana przez niezależne jury składające
się z przedstawicieli instytucji działających na rzecz ochrony środowiska.
Przedstawienie wyników i wystawa nadesłanych prac odbędzie się w czerwcu 2014 r. w Przedszkolu nr 62
„Stumilowy las”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac.
Osoby odpowiedzialne: p. Teresa Galant i p. Lucyna Cierach.
regulaminy 2013/2014
31
32
XI KONKURS WIEDZY O NASZYM MIEŚCIE
„SPACERKIEM PO WROCŁAWIU - DAWNIEJ I DZIŚ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celem turnieju jest zachęcenie środowiska przedszkolnego do udziału w popularyzowaniu wiedzy o Wrocławiu. Promowana będzie wiedza o zabytkach naszego miasta, znajomość legend i podań.
Konkurs bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Punkty za udział i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 63 ul. Horbaczewskiego 27 i Przedszkole nr 43, ul. Kościuszki
27a - p. Beata Ścisłowska i p. Katarzyna Krzysztofik-Kafluk.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci pięcio/sześcioletnich. Zainteresowane przedszkole wyłania jedną 4 osobową grupę dzieci.
Uczestnicy zgłaszają swój udział na karcie zgłoszenia, którą przesyłają do Przedszkola nr 63, ul. Horbaczewskiego 27, 54-130 Wrocław, tel. 71 351 19 64 w terminie do 28.02.2014 r. Karta powinna zawierać :
nr przedszkola, nazwisko i imię dzieci, nazwiska dwóch nauczycieli.
Konkurs przeprowadzony będzie się w dwóch etapach:
I etap
- eliminacje w macierzystych placówkach
II etap
- turniej międzyprzedszkolny
Zadania do I etapu opracowują przedszkolne zespoły organizacyjne, zadania do II etapu ustalają organizatorzy turnieju.
Ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie nagród odbędzie się pod koniec w czerwca 2014 r.
Laureatom finału nagrody fundują organizatorzy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
XI KONKURS
„RYMOWANKI WROCŁAWSKIE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Celem konkursu jest uaktywnienie przedszkoli w procesie pobudzania tożsamości „regionalnej”, kształtowania świadomości „małej ojczyzny”, rozwijanie twórczości literackiej dzieci przedszkolnych.
Konkurs bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Punkty za udział i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu „Rymowanki Wrocławskie” jest Przedszkole nr 121 „Zielone Przedszkole”, 50-621
Wrocław, ul. Tramwajowa 34, tel. 71 348 68 50.
Przedmiotem konkursu są rymowanki i krótkie wierszyki związane tematycznie z Wrocławiem.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z wrocławskich przedszkoli.
Uczestnikami konkursu są drużyny przedszkolne w skład których wchodzą: 3 dzieci, nauczyciel i 1 rodzic.
Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do dnia 20.12.2013 r. na adres: Przedszkole nr 121 „Zielone Przedszkole”, 50-621 Wrocław ul. Tramwajowa 34, ewentualnie e-mail: [email protected] neostrada.pl
Konkurs odbędzie się na początku marca 2014 r. O dokładnym terminie placówki zostaną poinformowane telefonicznie. Uwaga! Uczestnicy proszeni są o dostarczenie (na 4 dni przed rozpoczęciem konkursu) prezentowanych
tekstów w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej. Organizator zobowiązuje się do wydania zbioru rymowanek, wierszy.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap
- obejmuje prezentację, na którą składają się wiersze i rymowanki o Wrocławiu autorstwa
dzieci, rodziców, nauczycieli lub utwory zaczerpnięte z literatury. Czas prezentacji nie po
winien przekroczyć 10 minut II etap
- to zmagania drużyn
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: dyr. Anna Zioło, p. Iwona Bielec, p. Małgorzata Wilk.
przedszkolna nagroda wrocławia
XI KONKURS
TEATRALNY „W TEATRZYKU JASIA I MAŁGOSI”
Celem konkursu jest uaktywnienie placówek przedszkolnych w procesie pobudzania tożsamości regionalnej,
kształtowanie świadomości „małej ojczyzny’’ poprzez działania teatralne.
Konkurs bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia’’ - punkty za udział i zwycięstwo
w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Przedszkole 104 oraz doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - p. Aneta Włodarczyk.
Przedmiotem konkursu są przedstawienia teatralne związane z Wrocławiem w wykonaniu dzieci przedszkolnych.
Zgłoszenia: pisemne zgłoszenie jednego przedstawienia z placówki trwającego nie dłużej niż 15 minut prosimy przesłać do 11.04.2014 r. na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 50-089 Wrocław,
ul. Swobodna 73 A, (z dopiskiem X Konkurs Teatralny „W teatrzyku Jasia i Małgosi’’).
W zgłoszeniach prosimy o przesłanie następujących informacji: - imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego przedstawienie
- autor, tytuł tekstu wykorzystanego w spektaklu
- wiek grupy dziecięcej
- ilość dzieci biorących udział
- dokładny czas trwania spektaklu (czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut)
- dokładny adres placówki, dzielnica, telefony kontaktowe
Konkurs odbędzie się w dniach 13-14.05.2014 r. Po otrzymaniu zgłoszenia poinformujemy Państwa o dokładnym terminie i miejscu prezentacji.
W trakcie prezentacji szczególnie życzliwie będziemy oceniać oryginalne, twórcze pomysły, dobór tekstu,
ruch sceniczny, aranżację przestrzeni, dobór rekwizytu i jego wykorzystanie w całości spektaklu, pomysły
scenograficzne (preferujemy scenografię skromną, wielofunkcyjną, przenośną).
XIII WROCŁAWSKI KONKURS
„PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE TURYSTYKĘ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celem konkursu jest wzbogacenie programów edukacji regionalnej wrocławskich placówek oświatowych,
krzewienie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia.
Konkurs bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia” – punkty za udział zwycięstwo
w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
Wrocławia, Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu.
Konkurs przeznaczony jest między innymi dla wrocławskich przedszkoli (patrz pełny tekst regulaminu).
Przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap
- opracowanie dokumentacji konkursowej na podstawie śródrocznej działalności turystycznej
w przedszkolach oraz złożenie jej do 27.06.2014 r. i wyłonienie laureatów.
II etap
- ekipy nagrodzonych i wyróżnionych przedszkoli uczestniczą w rywalizacji o Puchar Prezy-
denta Wrocławia podczas warsztatów turystycznych organizowanych po 14 września 2014 r.
Nagrody: Puchar Prezydenta Wrocławia i nagrody rzeczowe dla przedszkoli fundują organizatorzy konkursu
Pełny tekst regulaminu można przeczytać na stronie: www.mdk.kopernik.wroclaw.pl, a organizatorzy prześlą
go w formie drukowanej do wszystkich placówek oświatowych Wrocławia w październiku 2013 r.
regulaminy 2013/2014
33
34
XIII WROCŁAWSKI KONKURS
„TAŃCZĄCE PRZEDSZKOLAKI”
Trzynasta edycja konkursu przebiegać będzie pod hasłem: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VIII KONKURS LITERACKI
DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
„W BAJKOWYM OKIENKU
- WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ NAUCZYCIELI”
1.
Zaczarowany Wrocław
improwizacje taneczne do muzyki europejskich klasyków.
Celem konkursu jest popularyzacja różnych form tańca, rozwijanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, promowanie nauczycieli podnoszących kulturę muzyczną dzieci oraz propagowanie tożsamości kulturowej.
Konkurs bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Punkty za udział i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Przedszkole „Wiolinek” ul. Sienkiewicza 83/85, 50-348 Wrocław, tel. 71 322 90 78
oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73 A.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli wychowania przedszkolnego,
nauczycieli rytmiki.
Warunki uczestnictwa: - w konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych, publicznych i niepublicznych miasta Wrocławia - grupy prezentują jedną kompozycję taneczną trwającą do 3 min. - obowiązuje wpisowe 2 zł. za każdego uczestnika, które przeznaczone zostanie na tzw. cele organizacyjne
(słodycze dla wszystkich małych uczestników, podziękowania i dyplomy dla nauczycieli i przedszkoli). Nagranie muzyczne powinno być przygotowane na kasetach magnetofonowych lub płytach CD. Istnieje możliwość akompaniamentu na fortepianie.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
I etap
- prezentacja zgłoszonych grup - kwiecień 2014
II etap
- prezentacja wyłonionych przez jury grup - maj 2014
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 03.03.2014 r. na adres Przedszkola nr 18, ul. Sienkie
wicza 83/85, 50-348 Wrocław, tel. 71 322 90 78.
Kryteria oceny:
- dobór repertuaru pod kątem zgodności z regulaminem
- ogólne wrażenie artystyczne, poziom wykonania
- pomysłowość i nowatorskie aranżacje
- dobór i wykorzystanie strojów
W sprawie szczegółowych informacji i wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola
z p. Jolantą Stasiuk lub z p. Lidią Walczak-Iżycką.
przedszkolna nagroda wrocławia
2.
3.
4.
5.
Celem konkursu jest:
-- uaktywnienie nauczycieli placówek przedszkolnych w rozwijaniu własnej twórczości literackiej
-- wyzwalanie pozytywnych emocji do swojego miasta w kształtowaniu tożsamości regionalnej wśród
przedszkolaków.
Konkurs bierze udział w XI edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia”. Punkty za udział i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu są: nauczycielki p. Halina Bielawska, p. Ewa Starzyk i p. Małgorzata Baltyn z Przedszkola nr 77 „Tęczowe Siódemki” oraz miesięcznik dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego
„Bliżej przedszkola wychowanie i edukacja”, który jest także patronem medialnym konkursu.
Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli wrocławskich placówek przedszkolnych.
Przedmiotem konkursu są prace literackie nauczycieli tematycznie związane z Wrocławiem. Nauczyciele
biorący udział w konkursie przesyłają konkursowe prace literackie – napisane formą dowolną, lecz treść
zgodna z poetyką gatunku, na temat: 6.
7.
8.
Wrocławianie - znani ludzie sztuki i nauki - - język pracy powinien być dostosowany do najmłodszego odbiorcy czyli dzieci w wieku 3 - 6 lat;
-- w konkursie biorą udział wybrane prace z danej placówki, jej objętość nie może przekraczać 4 stron
znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków w tym spacje i znaki interpunkcyjne); - - prace zapisane na CD wraz z dołączonym maszynopisem z dokładnym opisem danych:
autora pracy (placówka, nr tel., e-mail) wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przesłać na adres:
Przedszkole Nr 77 „Tęczowe Siódemki”, 50 - 238 Wrocław, ul. Niemcewicza 4, tel. 71 322 34 49
(z dopiskiem Konkurs Literacki);
-- termin nadsyłania prac do końca lutego 2014 roku;
-- oceny prac dokona jury złożone z kompetentnych osób w dziedzinie literatury dziecięcej i regionalnej;
-- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2014 roku. Wszystkie placówki biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o wynikach drogą elektroniczną;
-- nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Nr 77 „Tęczowe Siódemki”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac. Każdy
uczestnik konkursu jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia (załącznik) i przekazania organizatorom
konkursu.
Uczestnik konkursu, przekazując prace na konkurs, akceptuje jednocześnie warunki regulaminu.
Ochrona danych osobowych. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833), w celach przeprowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania i rozliczania nagród
oraz w celach marketingowych lub reklamowych przez Organizatora. Przetwarzanie o którym mowa wyżej
obejmuje także publikację na stronie internetowej imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości
w której zamieszkuje. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
regulaminy 2013/2014
35
36
XII WROCŁAWSKI KONKURS
„TAŃCZĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW”
WYNIKI x edycji 2012/2013
X KONKURS TEATRALNY
„W TEATRZYKU JASIA I MAŁGOSI”
W konkursie uczestniczyły dzieci z następujących 41 przedszkoli: 1, 3, 4, 6, 8, 18, 25, 28, 30, 34, 41, 43, 48, 50,
52, 54, 56, 57, 62, 70, 71, 73, 74, 77, 82, 84, 90, 102, 105, 106, 109, 110, 115, 119, 121, 123, 124, 125, 149,
ZŻP 1, ZŻP 3
Do finału zakwalifikowano 10 zespołów z następujących placówek: 4, 4, 41, 50, 52, 71, 74, 82, ZŻP 1, ZŻP 3
W konkursie uczestniczyły dzieci z następujących 19 przedszkoli: 28, 43, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 62, 71, 74, 77,
90, 102, 104, 110, 121, 146, 149
Wyróżnienia otrzymały przedszkola: 28, 50, 52, 62, 71, 104, 149
VII KONKURS LITERACKI „W BAJKOWYM OKIENKU
- WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ NAUCZYCIELI”
Na konkurs nadesłano 20 prac z 15 placówek przedszkolnych tj: 16, 50, 54, 56, 57, 77, 102, 105, 106, 109, 117,
119, 146, 149, ZŻP 3
Wyniki konkursu:
I miejsce Przedszkole 146 Magdalena Tomkalska „Historia łódeczki”
II miejsce Przedszkole ZŻP 3 Katarzyna Skrzypek „Co zdarzyło się nad rzeką” III miejsce
Przedszkole 57 Iwona Rataj „Księżańska opowieść - O Flisaku i Wodniku”
wyróżnienie Przedszkole 50 Martyna Militowska „Opowieść o Wrocławiu”
Przedszkole 77 Estera Werpulewska „Marzenie mostu”
Przedszkole 146 Elżbieta Kucharska „Opowieści Odry”
Przedszkole 16 Anna Hojło „List do Przedszkolaków”
X KONKURS „RYMOWANKI WROCŁAWSKIE”
W konkursie uczestniczyły dzieci z następujących 24 przedszkoli: 1, 2, 6, 8, 27, 43, 50, 54, 56, 57, 62, 77, 102,
106, 110, 117, 119, 121, 123, 125, 146, 149, ZŻP 1, ZŻP 3
Wyniki konkursu:
I miejsce Przedszkole ZŻP 1
II miejsce Przedszkole 8
III miejsce
Przedszkole 54, 62
X KONKURS WIEDZY O WROCŁAWIU
„SPACERKIEM PO WROCŁAWIU - DAWNIEJ I DZIŚ”
W konkursie uczestniczyły dzieci z następujących 26 przedszkoli: 2, 6, 8, 28, 33, 43, 50, 56, 57, 62, 71, 74, 77,
90, 107, 110, 117, 119, 121, 124, 125, 146, 149, ZŻP 3, ZS 20, SP 107
Wyniki konkursu:
I miejsce Przedszkole 33
II miejsce Przedszkole 43, 124
III miejsce Przedszkole 6, 56, 57, 90, 117
wyróżnienie Przedszkole 71, 77, 119, 125, ZS 20
przedszkolna nagroda wrocławia
XI KONKURS POEZJI I MALARSTWA
„WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ”
Do konkursu zgłosiło się 39 placówek. Wpłynęło 215 prac wykonanych przez 237 dzieci pod kierunkiem 107
nauczycieli. W konkursie uczestniczyły następujące przedszkola: 1, 6, 8, 16, 21, 25, 28, 33, 43, 50, 52, 54, 56,
57, 61, 62, 71, 74, 77, 80, 100, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 119, 124, 125, 136, 141, 146, 149, 150, ZŻP 1,
ZŻP 3, SP 20, SP 50
Wyniki konkursu:
I miejsce Przedszkole 102 i SP 50
II miejsce Przedszkole 43, 54, 117, 149, 150
III miejsce Przedszkole 62, 110, 125, 141
wyróżnienia Przedszkole 1, 25, 28, 33, 50, 56, 54, 57, 61, 71, 74, 77, 80, 100,
106, 109, 119, 149, ZŻP 3, SP 20, SP 50
X KONKURS „WROCŁAWSKI EKOLUDEK”
W konkursie uczestniczyły dzieci z 14 przedszkoli: 50, 54, 56, 57, 62, 74, 102, 109, 117, 121, 146, 149, ZŻP 1,
ZŻP 3
Wyniki konkursu:
I miejsce II miejsce III miejsce wyróżnienie
Przedszkole 149
Przedszkole 109, 117
Przedszkole 121
Przedszkole 62, 146, ZŻP 1
X RAJD „SMOKA STRACHOTY”
W rajdzie uczestniczyło ponad 1200 dzieci z następujących 47 placówek: 1, 2, 6, 8, 13, 25, 27, 28, 34, 41, 43,
47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 62, 66, 71, 73, 74, 77, 82, 90, 92, 94, 99, 102, 106, 109, 110, 119, 121, 124, 125, 130,
136, 140, 146, 147, 149, ZŻP 1, ZŻP 3, Ekologiczne PN, „Mały Twórca”
XII WROCŁAWSKI KONKURS
„PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE TURYSTYKĘ”
(patrz strona 21)
wyniki 2012/2013
37
38
część iii
MAGNUM PRAEMIUM WRATISLAVIAE
regulamin V edycji 2013/2014
1.
Głównym organizatorem cyklu konkursów w ramach projektu „Magnum Praemium Wratislaviae” jest
Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miejski we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli oraz Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu. Poszczególne konkursy przygotowywane są przez
odrębne instytucje i organizacje.
2.
Projekt „Magnum Praemium Wratislaviae” adresowany jest do szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia.
Termin trwania projektu obejmuje cały rok szkolny 2013/2014. Ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie
wyróżnień odbędzie się na jesieni 2014 roku.
3.
Celem projektu jest uaktywnienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia w zdobywaniu wiedzy
o własnym mieście, podjęcie działań zmierzających do poznawania środowiska szkoły, osiedla i miasta,
tworzenie warunków do pobudzania tożsamości regionalnej i kształtowania świadomości małej ojczyzny oraz
zdobywanie określonych umiejętności.
4.
W skład VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” wchodzą: VI edycja 2013/2014
Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miejski we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli oraz Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu po raz szósty organizują dla szkół ponadgimnazjalnych
Wrocławia międzyszkolny projekt pod nazwą „Magnum Praemium Wratislaviae”. Celem przedsięwzięcia jest
połączenie konkursów poświęconych historii, tradycji, kulturze, sztuce i innym zagadnieniom związanym z Wrocławiem w jeden wspólny cykl, w którym zwycięzcy poszczególnych konkursów zdobywają dla swoich szkół
punkty. Suma punktów uzyskana przez daną szkołę decyduje o jej miejscu w „Magnum Praemium Wratislaviae”.
Wszystkim uczestnikom konkursów życzymy samych sukcesów, satysfakcji oraz wzbogacenia wiedzy o naszym
mieście. Trzy najlepsze szkoły ponadpodstawowe otrzymają jesienią 2014 roku wyróżnienia.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim organizatorom poszczególnych konkursów bez których
nie byłby możliwy sukces piątej edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”. Przede wszystkim należy tu wymienić
pracowników biblioteki i nauczycieli Zespołu Szkół nr 23. Bez ich zaangażowania nie powstałby konkurs wiedzy
o Wrocławiu, konkurs na reportaż, fotograficzny i literacki „My Wroclaw”. Podziękowania należą się również
Wydziałowi Edukacji, Oddziałowi Wrocławskiemu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo
Wschodnich, Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, Fundacji „Semper Fidelis”, Szkole Podstawowej nr 91,
Towarzystwu Miłośników Wrocławia, Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, Wrocławskiemu Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, X LO oraz Muzeum Narodowemu we Wrocławiu.
*
VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” organizowany przez Zespół Szkół Nr 23;
*
VI Powiatowy Konkurs „Wrocław na fotografii” organizowany przez Zespół Szkół Nr 23;
*
VI Powiatowy Konkurs na reportaż o Wrocławiu organizowany przez Zespół Szkół Nr 23;
*
IX Powiatowy Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia;
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Koordynator Programu
MAGNUM PRAEMIUM WRATISLAVIAE
Zbigniew Magdziarz
*
XIX Powiatowy Konkurs wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich organizowany przez Oddział Wrocławski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundację „Semper Fidelis” i Szkołę Podstawową nr 91;
*
XX Powiatowy Rajd Śladami pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizowany przez Oddział Wrocławski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Fundację „Semper Fidelis”;
*
VII Powiatowy Konkurs Literacki organizowany przez X Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Narodowe we Wrocławiu;
*
XIII Wrocławski Konkurs „Szkoła promująca turystykę” organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół „Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu;
*
II Powiatowy Konkurs o Wrocławiu w języku angielskim „My Wroclaw” organizowany przez Zespół Szkół Nr 23.
5.
W imieniu organizatorów „Magnum Praemium Wratislaviae” działa Komitet Organizacyjny pełniący funkcję jury. W skład jury wchodzą przedstawiciele poszczególnych konkursów. Do jego zadań należy m. in.
prowadzenie punktacji konkursu. Decyzje Komitetu są ostateczne. Siedziba projektu: Zespół Szkół Nr 23,
ul. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław, tel. 71 71 75 427 wew. 53 /biblioteka szkolna/, email: [email protected]
interia.pl
6. Na sumę punktów uzyskanych przez daną szkołę w ramach „Magnum Praemium Wratislaviae” składają się:
* punkty za udział w konkursach;
* punkty zdobyte przez uczniów w poszczególnych konkursach /zajęte miejsca i wyróżnienia/.
przedszkolna nagroda wrocławia
regulamin 2013/2014
39
40
SZCZEGÓŁOWE
REGULAMINY
KONKURSÓW
A.
VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna”
I miejsce (drużynowo)
- 15 pkt
II miejsce (drużynowo)
- 12 pkt
III miejsce (drużynowo)
- 10 pkt
wyróżnienie (drużynowo)
- 5 pkt
Każda szkoła otrzymuje 4 pkt za udział w konkursie, po 3 pkt za udział drużyny w finale. Trzech pierwszych
uczniów, którzy indywidualnie zdobędą największą ilość punktów otrzymują odpowiednio: 10 pkt, 7 pkt,
5 pkt. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczanej przez organizatorów konkursu.
B.
VI Powiatowy Konkurs „Wrocław na fotografii”
VI Powiatowy Konkurs na reportaż o Wrocławiu
IX Powiatowy Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu
XIX Powiatowy Konkurs wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich
XX Powiatowy Rajd Śladami pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
VII Powiatowy Konkurs Literacki
II
Powiatowy Konkurs o Wrocławiu w języku angielskim „My Wroclaw”
XIII Powiatowy Wrocławski Konkurs „Szkoła promująca turystykę”
I miejsce
- 10 pkt
II miejsce
- 8 pkt
III miejsce
- 7 pkt
IV-VI miejsca lub wyróżnienie - 4 pkt
Każda szkoła otrzymuje 3 pkt za udział w konkursie. Punkty są przyznawane na podstawie dokumentacji
dostarczonej przez organizatorów danego konkursu.
7.
Punkty będą przyznane w oparciu o końcowy protokół poszczególnych konkursów dostarczony przez jego
organizatorów do Komitetu Organizacyjnego „Magnum Praemium Wratislaviae”
VII POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O HISTORII WROCŁAWIA
„WRATISLAVIA AETERNA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Wrocławiu, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej
i narodowej, pogłębianie więzi obywatelskich i patriotycznych z miejscem zamieszkania, integrowanie
wiedzy szkolnej i pozaszkolnej w zakresie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego Wrocławia,
doskonalenie umiejętności, wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji.
Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
Urząd Miejski Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Konkurs bierze udział w VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs jest p. Zdzisława Lubczyńska-Surdyka, p. Małgorzata Szydłowska
i p. Marzena Krzempek (ZS nr 23 tel. 71 71 75 427).
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 12.12.2013 r. zgłoszenia szkoły na adres: Zespół Szkół
Nr 23, ul. J. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław, fax 71 71 75 427 wew. 53, email: [email protected]
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: I etap - utworzenie drużyny reprezentującej szkołę z wyłonionych trzech najlepszych uczniów. Zakres
szkolny
tematyczny i wykaz literatury zostanie (jako załącznik nr 1) podany na stronie www.zs23.
wroclaw.pl. Protokół konkursu szkolnego należy przesłać do 17.01.2014 r. (wg wzoru zamie
szczonego w załączniku nr 2).
II etap - odbędzie się 07.02.2014 r. o godz. 10 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu, ul. J. Dawida 9/11.
między-
Biorą w nim udział 3-osobowe drużyny wyłonione w I etapie. II etap polega na napisaniu
szkolny
indywidualnego testu przez każdego z uczestników. Suma punktów drużyny decyduje
o zakwalifikowaniu się do III etapu. Test zostanie przygotowany przez organizatorów i będzie
sprawdzany przez Komisję. Do finału zostanie zakwalifikowanych 6 drużyn, które uzyskają
największą sumę punktów z testu. Trzej uczniowie, którzy otrzymają indywidualnie najwyższą
ilość punktów za test zostaną uhonorowani odrębnymi nagrodami. O wynikach II etapu szkoły
zostaną powiadomione do dnia 10.03.2014 r.
III etap
- odbędzie się 11.04.2014 r. o godz.10 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu ul. J. Dawida 9/11.
finał
Udział w nim wezmą reprezentacje /3-osobowe drużyny/ szkół. Każda drużyna przedstawi
prezentację multimedialną, którą oceni komisja konkursowa. Prezentacja nagrana na płytę
CD powinna trwać do 10 minut. Komisja będzie zwracać szczególną uwagę na merytorycz
ność oraz artystyczne walory prezentacji. Tegoroczna tematyka prezentacji to:
• Wydarzenia historyczne związane z historią Wrocławia od XVI do XVIII w.
• Pomniki - dzieła sztuki, architektury, które dokumentują przeszłość Wrocławia.
• Wrocławskie pomniki - który najlepiej obrazuje myśl Owidiusza „ Czyn mija pomniki pozostają”
Nagrody dla finalistów zapewniają organizatorzy konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania prac uczestniczących
w konkursie. Na stronie internetowej organizatora zostanie zamieszczony załącznik potwierdzający zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników konkursu.
regulaminy 2013/2014
41
42
VI POWIATOWY KONKURS NA REPORTAŻ O WROCŁAWIU 43
VI POWIATOWY KONKURS „WROCŁAW NA FOTOGRAFII”
1.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Wrocławiu, pobudzanie tożsamości regionalnej, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny, wzbogacenie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej o dziedzictwie kulturowym
i historycznym Wrocławia, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii.
2. Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
Urząd Miasta Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
3. Konkurs bierze udział w VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” – punkty za udział w konkursie
przyznawane są zgodnie z regulaminem.
4. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs jest p. Beata Wojdyło i p. Małgorzata Szydłowska. (ZS 23 tel. 71 71 75 427
wew. 53, email: [email protected]).
5. Przedmiotem konkursu są indywidualne prace fotograficzne wykonane przez uczniów (czarno-białe lub
barwne w formacie 15x21 cm) przedstawiające:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pomniki, które doskonale wrosły w pejzaż Wrocławia,
a zarazem stały się bliskie jego mieszkańcom
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap
- wyłonienie trzech najlepszych prac fotograficznych, które będą reprezentować szkołę
w drugim etapie. Prace należy przesłać do 14.03.2014 r. na adres: Zespół Szkół Nr 23,
50-527 Wrocław, ul. Dawida 9/11, z dopiskiem Konkurs „Wrocław na fotografii”
Nadesłane prace muszą być dokładnie opisane na odwrocie zdjęcia /imię i nazwisko
autora, klasa i adres szkoły, tytuł fotografii/. Do każdego zdjęcia powinien być dołączony
krótki opis obiektu. .
Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu. II etap - ocena prac przez jury konkursu
7. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 11.04.2014 r.
8. Nagrody dla finalistów zapewniają organizatorzy konkursu.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac. Nadesłanie zdjęć
na konkurs jest równoznaczne z uznaniem tego regulaminu. Na stronie internetowej organizatora zostanie
zamieszczony załącznik potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników
konkursu.
VII POWIATOWY KONKURS LITERACKI
X LO i MUZEUM NARODOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wrocławskie cmentarze umierają w naszej niepamięci
Celem konkursu jest rozwijanie twórczości literackiej młodzieży w oparciu o piękno architektury, historię
i kulturę Wrocławia.
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr X i Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Konkurs bierze udział w VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Termin nadsyłania prac upływa 07.03.2014 r.
Szczegółowy regulamin konkursu szkoły otrzymają do 29.11.2013 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac oraz zdjęć z finału konkursu.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Katarzyny Łaszkiewicz
(LO nr X, tel. 71 395 84 92, e-mail: [email protected]).
magnum praemium wratislaviae
a
• „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu” - Horacy - w formie reportażu przedstaw sylwetkę i losy
mieszkańca Wrocławia, który udowodnił słuszność słów antycznego poety, bo pamięć o nim nie przemija; a
6.
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny, rozwijanie twórczości literackiej młodzieży.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 23, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miasta
Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Konkurs bierze udział w VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” – punkty za udział w konkursie
przyznawane są zgodnie z regulaminem.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs jest p. Justyna Szarańska, p. Agnieszka Doruch, p. Beata Śliwińska
(ZS nr 23 tel. 71 71 75 427 w. 53, email: [email protected]).
Przedmiotem konkursu są indywidualne uczniowskie reportaże na jeden z dwóch tematów: • „Taka była droga do powstania tego pomnika” - napisz reportaż o staraniach lokalnej społeczności, by
na ulicach lub placach Wrocławia powstał pomnik upamiętniający wieką postać lub ważne wydarzenie
historyczne.
7.
8.
9.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. I etap - konkurs w macierzystych szkołach, podczas którego należy wybrać 3 najlepsze uczniowskie
reportaże. Najlepszą pracę – dokładnie opisaną (imię i nazwisko autora, klasa i adres szkoły,
adres domowy) należy przesyłać do 14.03.2014 r. na adres: Zespół Szkół 23, 50-527
Wrocław, ul. Dawida 9/11, z dopiskiem „Reportaż o Wrocławiu” Utwory należy zgłaszać
wyłącznie w formie drukowanej. II etap - ocena prac przez jury konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 11.04.2014 r.
Nagrody: Laureatom II etapu /finał/ nagrody, fundują organizatorzy konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac. Na stronie internetowej organizatora
zostanie zamieszczony załącznik potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
uczestników konkursu.
II POWIATOWY KONKURS
O WROCŁAWIU W JĘZYKU ANGIELSKIM „MY WROCLAW”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
X legens and monuments
Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny, rozbudzanie zamiłowania do języka angielskiego. Zadaniem konkursu jest
również zainteresowanie młodzieży wiedzą o Wrocławiu.
Konkurs bierze udział w VI edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”- punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu (p. Joanna Białas, p. Agnieszka Pałac),
Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia 3 uczniów z każdej szkoły należy przesyłać do 06.12.2013 roku na adres: Zespół Szkół Nr 23
(ul. J. Wł. Dawida 9-11, 50 - 527 Wrocław, tel. 71 717 54 27 w. 53).
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 11.04.2014 r.
Szczegółowy regulamin konkursu zawierający m.in. tematykę konkursu, warunki uczestnictwa itp. znajduje
się na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 23.
regulaminy 2013/2014
44
WYNIKI V edycji 2012/2013
XX POWIATOWY RAJD ŚLADAMI PAMIĘCI LWOWA
I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
(patrz str. 13)
VI KONKURS WIEDZY O HISTORII WROCŁAWIA
„WRATISLAVIA AETERNA”
W konkursie uczestniczyli uczniowie z 5 szkół: LO III, LO IV, LO VII, ZS 23, ZSTE.
XIII WROCŁAWSKI KONKURS „SZKOŁA PROMUJĄCA
TURYSTYKĘ”
(patrz str. 14)
IX POWIATOWY KONKURS NA MULTIMEDIALNĄ
PREZENTACJE O WROCŁAWIU
WYNIKI KONKURSU:
I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce ZS 23 Klaudia Jędrzejczyk, Daria Rajska, Mateusz Mirocki
LO IV Anna Mikulska, Damian Styrczula Małgorzata Traczuk
LO III Mikołaj Grosel, Anna Zalewska, Grzegorz Smoła
nie przyznzno
LO VII Ewa Mańkowska, Jerzy Tomes, Aleksander Seelbach
ZSTiE Rafał Naniewicz, Jakub Guguł, Jakub Nowak
Wyniki testu z wiedzy o historii Wrocławia:
I miejsce LO VII Ewa Mańkowska
II miejsce LO VII Jerzy Tomes
III miejsce LO III Mikołaj Grosel
(patrz str. 16)
I KONKURS O WROCŁAWIU
„MY WROCLAW”
XIX POWIATOWY KONKURS WIEDZY O LWOWIE
I KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
(patrz str. 9)
Do konkursu zgłosiło się 4 szkoły średnie z terenu Wrocławia: LO IV, LO VII, ZS 3, ZS 23
WYNIKI KONKURSU:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
LO IV Oksana Płotnicka-Hudyk, Tomasz Ignatowicz, Iwo Dzięciołowski
LO VII Jagoda Dąbrowska, Agata Słupska, Anna Sędrak
ZS 23 Laudia Jędrzejczyk, Paweł Bednarz, Paweł Kagan
V KONKURS
„WROCŁAW NA FOTOGRAFII”
Do konkursu zgłosiło się 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wrocławia: LO IV, LO VIII, ZS 3, ZS 23, ZSTE
WYNIKI KONKURSU:
wyróżnienia
ZS 3 Adrianna Sergiel
V KONKURS LITERACKI
NA REPORTAŻ O WROCŁAWIU
W konkursie uczestniczyli uczniowie z 4 szkół z terenu Wrocławia: LO IV, LO XIII, ZS 23, Liceum Salezjańskie
WYNIKI KONKURSU:
I miejsce II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
magnum praemium wratislaviae
wyniki 2012/2013
LO IV LO XIII LO Salezjańskie ZS 23 Katarzyna Nowak
Adam Domański
Katarzyna Gawor
Daria Hajsek
45
46
VI KONKURS LITERACKI
X LO i MUZEUM NARODOWEGO
Na konkurs przesłano 25 prace z 6 szkół ponadgimnazjalnych: LO IV, LO VII, LO IX, LO X, LO XIII, ZSEA
WYNIKI KONKURSU:
I miejsce II miejsce
III miejsce
wyróżnienia Pamela Tomaszewska
Małgorzata Morawska
Alicja Grączewska
Anna Kręcisz
Marta Cękalska
Łukasz Lorenc
Anna Więckiewicz
Marta Ciechowicz
Patryk Urbański
Katarzyna Sadowy
Magdalena Ratajczak
LO X
LO IV
LO IV
LO IV
LO IV
LO X
LO X
LO IV
LO X
LO X
LO XIII
XVIII KONKURS WIEDZY O LWOWIE
I KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
(patrz str. 24)
XII WROCŁAWSKI KONKURS
„SZKOŁA PROMUJĄCA TURYSTYKĘ”
(patrz str. 21)
VIII KONKURS
NA MULTIMEDIALNĄ PREZENTACJĘ
O WROCŁAWIU
(patrz str. 25)
XIX RAJD ŚLADAMI PAMIĘCI LWOWA
I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
(patrz str. 19)
47
część iv
KOŃCOWE WYNIKI
XVIII edycja 2012/2013 WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA
X edycja 2012/2013 PRZEDSZKOLNEJ NAGRODY WROCŁAWIA
V edycja 2012/2013 MAGNUM PRAEMIUM WRATISLAVIAE
Już po raz osiemnasty Towarzystwo Miłośników Wrocławia wspólnie z Urzędem Miejskim Wrocławia zorganizowało
dla szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia konkurs pod nazwą „Wielka Nagroda Wrocławia”. Podobnie
jak ubiegłoroczne edycje, również i ta zakończyła się sukcesem. Dlatego wszystkim nauczycielom, którzy wraz
z młodzieżą uczestniczyli w tym przedsięwzięciu należą się szczególne podziękowania. Należą się one również
instytucjom bez udziału których niemożliwy byłby sukces tegorocznej edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia”
tj.: Wydział Edukacji i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, Towarzystwo
Miłośników Wrocławia, Koło Przewodników „Rzepiór”, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 23 MBP „Biblioteka
Ikara”, Filia nr 44 MBP im R. Cabaja, Oddział Wrocławski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo
- Wschodnich, Fundacja „Semper Fidelis”, Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście”, Zespół „Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Archidiecezjalne,
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szkoła Podstawowa nr 1,
51, 91 oraz Gimnazjum nr 4, 5, 15.
W tegorocznej edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia”
uczestniczyło ok. 5 tys. uczniów z 99 wrocławskich szkół
(61 szkół podstawowych, 38 gimnazjów, w tym 9 szkół
niepublicznych) oraz 18 szkół z Celestynowa, Gniechowic,
Jeżewa, Kalisza, Kiełczowa Kościerzyny, Krakowa, Nowogrodźca, Oleśnicy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pińczowa,
Wiszni Małej, Wałbrzycha i Włodowic.
W ramach „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia” udział wzięło
69 placówek i ok. 5 tys. dzieci, a w konkursie „Magnum
Praemium Wratislaviae” około 100 uczniów z 12 szkół.
W ramach tych trzech edycji konkursów uczestniczyło w
sumie 180 wrocławskich placówek oświatowych i ok. 9,5 tys.
uczniów.
Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych
konkursów składam serdeczne słowo D Z I Ę K U J Ę
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Koordynator Programu
WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA
PRZEDSZKOLNEJ NAGRODY WROCŁAWIA
MAGNUM PRAEMIUM WRATISLAVIAE
Zbigniew Magdziarz
KOŃCOWE WYNIKI
edycji 2012/2013
Szkoły
Szkoły
Gimnazja
Podstawowe
Średnie
74 pkt 50
134 pkt 1
89 pkt LO IV 118 pkt
54 pkt
1
120 pkt 14
83 pkt LO III 83 pkt
54 pkt
Przedszkola
1 miejsce
149
50
62
2 miejsce
3 miejsce
19
4 miejsce
57
52 pkt 64
6 miejsce
71
48 pkt
76
54
48 pkt
ZŻP 3 47 pkt 37
7 miejsce
90
5 miejsce
8 miejsce
ZŻP 1
43
146
9 miejsce
10 miejsce
43 pkt 51
42 pkt 113
42 pkt 107
99 pkt 5
78 pkt LO VII
67 pkt
84 pkt 13
70 pkt ZS 23
62 pkt
80 pkt 23
69 pkt ZSTE
35 pkt
76 pkt 9
62 pkt LO X
32 pkt
67 pkt 15
57 pkt LO XIII 18 pkt
62 pkt 28
61 pkt
7
61 pkt
16
50 pkt Salezjanie10 pkt
LO VIII 6 pkt
45 pkt
ZS 3
6 pkt
38 pkt
W nieoficjalnej punktacji wśród szkół niepublicznych laureatem zostało:
Przedszkole - Mały Twórca i Ekologiczne /SP - Ekola / Gimnazjum - Ekola / LO - Salezjanie
W XVIII edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” uczestniczyło 99 wrocławskich szkół tj.:
Szkoły Podstawowe:
1, 2, 3, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 58, 61, 63, 64, 65, 68,
71, 72, 73, 74, 76, 80, 82, 84, 85, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 107, 108, 109, 113, 118, 119, Ekola, Optimum, Szkoła
Muzyczna, ZS 20, ss. Salezjanek, Szalon Alejchem, MDK Fabryczna
Gimnazja:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 44, 48, 50,
Ekola, ss. Urszulanek, Salezjańskie, Parnas, Muzyczne
W X edycji „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia” uczestniczyło 69 wrocławskich przedszkoli tj.:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 41, 43, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 66, 70, 71, 73, 74,
77, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 130, 136,
140, 141, 146, 147, 149, 150, ZŻP 1, ZŻP 3, ZS 20, Mały Twórca, Ekologiczne PN
W V edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” uczestniczyło 12 wrocławskich szkół średnich tj.:
LO : III, IV, VII, VIII, IX, X, XIII, ZS 3, ZS 23, ZSEA, ZSTE, Salezjanie
W roku szkolnym 2012/2013
w Wielkiej i Przedszkolnej Nagrodzie Wrocławia oraz w „Magnum Praemium Wratislaviae”
udział wzięło 180 placówek oświatowych Wrocławia

Podobne dokumenty