Metabo INOX - PortalNarzedzi.pl

Komentarze

Transkrypt

Metabo INOX - PortalNarzedzi.pl
MASZYNY DO OBRÓBKI
STALI SZLACHETNEJ
NAJLEPSZA STAL WYMAGA
NAJLEPSZYCH NARZÊDZI
INOX
2|
INOX
Spis treœci:
04-09
10-12
13-16
17-19
20-21
22-24
25-27
28-30
31-32
INOX - PRZEGL¥D
NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K¥TOWA
SATYNIARKA
SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR
SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH
PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA
POLERKA K¥TOWA
SZLIFIERKI PROSTE
GWARANCJA I SERWIS
|3
INOX
4|
Zgrubne usuwanie materia³u:
za pomoc¹ wa³ka rozprê¿nego uzbrojonego
w pasy bezkoñcowe o ziarnistoœci P60, P80 lub P120.
Satynowy szlif:
idealnie g³adkie powierzchnie dziêki
zastosowaniu gumowego wa³ka (satynowanie).
Zgrubne szlifowanie spoin spawalniczych:
przy zastosowaniu niskoobrotowej szlifierki k¹towej
INOX i lamelowo-w³ókninowej tarczy szlifierskiej
o du¿ej ziarnistoœci.
Usuwanie zadrapañ:
za pomoc¹ niskoobrotowej szlifierki k¹towej INOX
oraz tarczy szlifuj¹cej ze sprasowanej w³ókniny.
Szlifowanie spoin spawalniczych:
za pomoc¹ niskoobrotowej szlifierki k¹towej INOX
oraz lamelowo-w³ókninowej tarczy szlifierskiej
o œredniej ziarnistoœci.
Przygotowanie do polerowania:
przygotowanie materia³u do polerowania
za pomoc¹ tarczy szlifierskiej Metabo Pyramid.
Przygotowanie do polerowania:
za pomoc¹ wa³ka rozprê¿nego oraz taœmy
szlifierskiej Metabo Pyramid o ziarnistoœci P 2000 (A6).
Polerowanie na wysoki po³ysk:
przy zastosowaniu polerki k¹towej PE 12-175
oraz tarczy filcowej i niebieskiej pasty do polerowania.
INOX
Szlifowanie spoin spawalniczych w naro¿nikach:
dziêki wyj¹tkowo p³askiej konstrukcji szlifierka
KNSE 12-150 idealnie nadaje siê do szlifowania spoin
pachwinowych, tak¿e w trudno dostêpnych miejscach.
Szlifowanie spoin spawalniczych:
dziêki obracanej o 180° g³owicy szlifierskiej,
nawet w trudno dostêpnych miejscach taœma
szlifierska doskonale obrabia spoiny spawalnicze.
Szlifowanie spoin spawalniczych niskoobrotow¹
szlifierk¹ k¹tow¹ INOX z lamelowo-w³ókninow¹
tarcz¹ szlifiersk¹ daje doskona³e efekty.
Usuwanie pozosta³oœci po ciêciu:
szlifierka prosta idealnie nadaje siê do szlifowania
krawêdzi rur po ciêciu.
Szlifowanie spoin spawalniczych szlifierk¹
taœmow¹ do rur, wyposa¿on¹ w taœmê szlifiersk¹
z nasypem ceramiczym (P80) gwarantuje bardzo du¿¹
wydajnoœæ pracy przy d³ugiej ¿ywotnoœci pasa œciernego.
Usuwanie nalotów spawalniczych:
naloty spawalnicze nie tylko nie³adnie wygl¹daj¹,
ale prowadz¹ tak¿e do utleniania.
Mo¿na je ³atwo usun¹æ stosuj¹c szlifierkê do spoin.
Usuwanie zadrapañ: szlifierka taœmowa do rur
RBE 12-180 pomo¿e w szybkim i efektywnym
usuniêciu zadrapañ z rur o ró¿nych œrednicach.
Usuwanie lekkich zadrapañ i zabrudzeñ nawet
w trudno dostêpnych miejscach: satyniarka
uzbrojona w taœmê z w³ókniny to jedno z wielu
zastosowañ tego wszechstronnego urz¹dzenia.
|5
INOX
URZ¥DZENIA I OSPRZÊT
DO OBRÓBKI RUR
RURA Z ZADRAPANIAMI
SATYNOWANIE
RBE 12-180
RBE 12-180
Osprzêt:
Taœma z w³ókniny œrednia
626 320 000
Nr katalogowy:
602 132 510
SPOINA SPAWALNICZA NA RURZE
RBE 12-180
SATYNOWANIE
RBE 12-180
RBE 12-180
RBE 12-180
RBE 12-180
Osprzêt:
Ceramiczna taœma
szlifierska ziarnistoϾ P 80
626 309 000
Osprzêt:
Cyrko-korundowa taœma
szlifierska ziarnistoϾ P 120
626 310 000
Osprzêt:
Taœma z w³ókniny œrednia
626 320 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 400 (A45)
626 313 000
Nr katalogowy:
602 132 510
RURY ZESPAWANE W NARO¯NIK
WE 14-125 Inox Plus
Nr katalogowy:
602 131 000
6|
SATYNOWANIE
WE 14-125 Inox Plus
KNSE 12-150
RBE 12-180
RBE 12-180
Osprzêt:
Lamelowy talerz
szlifierski
œredni
626 370 000
Osprzêt:
Kompaktowa p³yta
z w³ókniny
œrednia
626 402 000
Osprzêt:
Taœma z w³ókniny œrednia
626 320 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 400 (A45)
626 313 000
INOX
POLEROWANIE
RBE 12-180
RBE 12-180
RBE 12-180
RBE 12-180
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 600 (A30)
626 314 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 1200 (A16)
626 315 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 2000 (A6)
626 316 000
Osprzêt:
miêkka taœma filcowa
626 323 000;
bia³a pasta do polerowania
623 520 000;
niebieska pasta do polerowania
623 524 000
POLEROWANIE
RBE 12-180
RBE 12-180
RBE 12-180
KNSE 12-150
RBE 12-180
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 600 (A30)
626 314 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 1200 (A16)
626 315 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 2000 (A6)
626 316 000
Osprzêt: filcowa tarcza
szlifierska 626 395 000;
bia³a pasta do
polerowania
623 520 000
miêkka taœma filcowa
626 323 000;
niebieska pasta
do polerowania
623 524 000
|7
INOX
URZ¥DZENIA I OSPRZÊT
DO OBRÓBKI P£ASKICH POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA Z LEKKIMI ZADRAPANIAMI
WE 14-125 Inox Plus
SATYNOWANIE
WE 14-125 Inox Plus
SE 12-115
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 600 (A30)
626 374 000
Osprzêt:
gumowy wa³ek
szlifierski P 180
623 499 000;
wa³ek szlifierski
z w³ókniny P 180
623 488 000
Nr katalogowy:
602 131 000
SPOINA SPAWALNICZA NA POWIERZCHNI
SE 12-115
Nr katalogowy:
602 115 510
SE 12-115
SE 12-115
SE 12-115
SE 12-115
Osprzêt:
Wa³ek
rozprê¿ny
623 470 000
tarcze szlifierskie
90x100/ P 80
623 474 000
Osprzêt:
Gumowy wa³ek
szlifierski P 180
623 499 000
Osprzêt:
Wa³ek szlifierski
z w³ókniny P 180
623 488 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 400 (A45)
626 407 000
SPOINY SPAWALNICZE W NARO¯NIKACH
WE 14-125 Inox Plus
Nr katalogowy:
602 131 000
8|
SATYNOWANIE
SATYNOWANIE
WE 14-125 Inox Plus
SE 12-115
WE 14-125 Inox Plus
Osprzêt:
Lamelowy talerz
szlifierski
œredni
626 370 000
Osprzêt:
Wa³ek szlifierski
z w³ókniny P 80
623 487 000
Taœma samoprzylepna ze stali
nierdzewnej 626 376 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 280 (A65)
626 372 000
INOX
POLEROWANIE
SE 12-115
SE 12-115
SE 12-115
PE 12-175
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 600 (A30)
626 408 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 1200 (A16)
626 409 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 2000 (A6)
626 410 000
Osprzêt:
twardy samoprzylepny
filc do polerowania
631 242 000;
bia³a pasta
do polerowania
623 520 000
miêkki samoprzylepny
filc do polerowania
624 964 000;
niebieska pasta
do polerowania
623 524 000
POLEROWANIE
WE 14-125 Inox Plus
WE 14-125 Inox Plus
WE 14-125 Inox Plus
WE 14-125 Inox Plus
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 400 (A45)
626 373 000
Osprzêt:
Metabo Pyramid
P 600 (A30)
626 374 000
Osprzêt:
Kompaktowa tarcza
filcowa œrednia
626 368 000
Osprzêt:
twardy samoprzylepny
filc do polerowania
631 242 000;
bia³a pasta
do polerowania
623 520 000
miêkki samoprzylepny
filc do polerowania
624 964 000;
niebieska pasta
do polerowania
623 524 000
|9
NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K¥TOWA
GWARANTOWANA
NISKOOBROTOWA MOC
Metabo ”Ouick”
Szybka wymiana narzêdzi
bez u¿ycia kluczy - szybko,
wygodnie i bezpiecznie.
Elektronika
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów
i gwarantuje ich utrzymanie
na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹¿enia.
Obroty nawet przy krótkim obci¹¿eniu,
ciê¿kich warunkach pracy
i przy nastawionych niskich obrotach
nie spadaj¹ i s¹ takie same
jak na biegu ja³owym.
Niskie obroty i du¿y
moment obrotowy
Zapewniaj¹ optymalne
parametry pracy
podczas obróbki
stali szlachetnej.
Technologia przeciwpy³owa Metabo
Ekstremalnie d³ug¹
¿ywotnoœæ urz¹dzenia gwarantuj¹
silnik Maraton, ca³kowicie zabudowany
w³¹cznik oraz labiryntowe uszczelnienie ³o¿yska.
NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K¥TOWA
WE 14-125 Inox Plus
Metabo jest jednym z najwa¿niejszych producentów szlifierek k¹towych.
Dotyczy to tak¿e narzêdzi do obróbki stali szlachetnej. Oprócz du¿ego momentu obrotowego, wytrzyma³ego
silnika Maraton oraz regulowanej prêdkoœci obrotowej za szlifierka k¹tow¹ INOX przemawiaj¹ tak¿e jej ¿ywotnoœæ
i wydajnoœæ. Dziêki temu nadaje siê ona zarówno do usuwania materia³u, jak i do polerowania p³askich powierzchni
oraz rur. Za Wasze bezpieczeñstwo odpowiada sprawdzone sprzêg³o zabezpieczaj¹ce Metabo S-automaitc.
CHARAKTERYSTYKA
• Wydajna szlifierka k¹towa z dobrym ch³odzeniem gwarantuje szybki postêp pracy nawet w trudnych warunkach pracy
• Trwa³y silnik Metabo Maraton
• Sprzêg³o zabezpieczaj¹ce Metabo S-automatic; zabezpiecza przed wstecznym momentem obrotowym,
wystêpuj¹cym np. w chwili zablokowania tarczy tn¹cej w obrabianym przedmiocie
• Dodatkowy uchwyt Vibratech (MVT) redukuj¹cy drgania w czasie d³ugotrwa³ej pracy jest gwarantem komfortu pracy
• Os³ona zabezpieczona przed obracaniem; regulowana w mgnieniu oka, bez stosowania dodatkowych narzêdzi
• Elektroniczny ³agodny rozruch
• Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
w przypadku zaniku napiêcia z sieci
• Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
obci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym
Dane techniczne urz¹dzenia
Œrednica tarczy tn¹cej
Moment obrotowy
Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym
Moc znamionowa
Gwint wrzeciona
Ciê¿ar bez przewodu sieciowego
Zakres dostawy
Os³ona, ko³nierz mocuj¹cy, nakrêtka Quick,
uchwyt Metabo Vibratech (MVT)
Nr kat. 602 131 000
10 |
125 mm
4,2 Nm
2.000 - 7.000 /min
1.400 W
M 14
1,9 kg
NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K¥TOWA - osprzêt
NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K¥TOWA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU
W sk³ad zestawu wchodz¹ praktycznie wszystkie niezbêdne elementy,
od najró¿niejszych kr¹¿ków œciernych, przez talerze podporowe, a¿ po praktyczn¹ walizkê metalow¹.
Zakres dostawy WE 14-125 Inox Plus Set
os³ona tarczy
nakrêtka Quick
rêkojeœæ pomocnicza MVT
nakrêtka na klucz dwutrzpieniowy
klucz dwutrzpieniowy
pierœcieñ osadczy
2 dyski lamelowe œrednie
kr¹¿ek fibrowy
talerz podporowy do kr¹¿ków
Metabo Pyramid
talerz podporowy miêkki 125 mm
kr¹¿ki œcierne Metabo Pyramid
(po 5 szt. A 30/ A 45/ A 65)
kr¹¿ek w³ókninowy P280
walizka
z blachy stalowej
Numer katalogowy: 602 131 500
Trójwymiarowa struktura nasypu
taœm szlifierskich Metabo Pyramid
| 11
NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K¥TOWA - osprzêt
Tarcza z w³ókniny prasowanej
Samoprzylepne tarcze szlifierskie, korund normalny
Wykonana z w³ókniny prasowanej po³¹czonej
z tkanin¹ szklan¹
Stosowana do czyszczenia lub wstêpnego
polerowania powierzchni. Do szlifowania
spoin spawalniczych. Redukuje etapy pracy
Do stali stopowej oraz wysokostopowej,
metali nie¿elaznych, stali niklowanej
i chromowanej, tytanu, stali
Samoprzylepne tarcze szlifierskie do talerza
6.23300 (M 14) lub 6.23298 (5/8”)
Stosowane do obróbki wszystkich metali
Stosowane do tradycyjnych lub delikatnych
prac szlifierskich
Stosowane do szlifowania spoin spawalniczych,
odrdzewiania oraz okrawania
Regularna powierzchnia szlifowania
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
125 x 22,23
bardzo drobna
1
6.26368
125
125
125
125
125
125
P 40
P 60
P 80
P 120
P 180
P 240
25
25
25
25
25
25
6.26087
6.26088
6.26089
6.26090
6.26091
6.26092
Lamelowy talerz szlifierski, w³ókninowo-papierowy
Stosowany zarówno do usuwania materia³u,
jak i do szlifowania. Osi¹ga jednolit¹ powierzchniê
i doskonale usuwa materia³
Stosowany do obróbki spoin spawalniczych,
do usuwania lekkich zadrapañ oraz uszkodzeñ
na obrabianej powierzchni
Nadaje siê do prac szlifierskich, czyszczenia
i wykoñczenia stali szlachetnej, stali wêglowej,
metali nie¿elaznych, stopów tytanu
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
125 x 22,23
125 x 22,23
zgrubna
œrednia
1
1
6.26369
6.26370
Kr¹¿ek œcierny na rzep Metabo-Pyramid
Stosowany do usuwania zadrapañ i nalotu
walcowniczego na stali szlachetnej
oraz do przygotowania do polerowania
Samoprzylepna w³óknina szlifierska
W³óknina nylonowa z ziarnami korundowymi
Stosowany do obróbki wszystkich metali
Stosowany do szlifowania, czyszczenia
i wykoñczania powierzchni
Stosowany do usuwania zadrapañ, nalotów
z farb oraz powierzchni oksydowanych
Do przygotowania oraz polerowania spoin
spawalniczych
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
125
125
P 100
P 280
1
1
6.31238
6.31239
Talerz podporowy do kr¹¿ków Metabo-Pyramid
Nr kat.
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
125
125
125
125
P 120 (A 160)
P 280 (A 65)
P 400 (A 45)
P 600 (A 30)
5
5
5
5
6.26371
6.26372
6.26373
6.26374
6.23300
6.23298
123 mm M 14
123 mm 5/8”
Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej
Nr kat.
2500 x 40 x 1,5 mm
do ograniczania powierzchni szlifowanej
Kr¹¿ek œcierny na rzep z w³ókniny prasowanej
Stosowany do czyszczenia lub wstêpnego
polerowania powierzchni.
Do szlifowania spoin spawalniczych.
Redukuje etapy pracy
Do stali stopowej oraz wysokostopowej,
metali nie¿elaznych, stali niklowanej
i chromowanej, tytanu, stali
6.26376
NOWOή
Œciereczka z mikrofibry
Nr kat.
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
125
bardzo drobna
1
6.26375
Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej
Nr kat.
Do czyszczenia i konserwacji
PojemnoϾ: 400 ml
12 |
6.26377
3 œciereczki z mikrofibry
o wymiarach 380x380 mm
Do czyszczenia i rozprowadzania
œrodka ochronnego oraz usuwania
pozosta³oœci past polerskich
Nadaje siê do wszystkich metali
oraz twardych tworzyw sztucznych
6.26398
SATYNIARKA
SZLACHETNY PO£YSK
NIERDZEWKI
Dwustopniowa przek³adnia
Zapewnia du¿y moment obrotowy
oraz wydajne usuwanie materia³u.
Elektronika
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów
i gwarantuje ich utrzymanie
na sta³ym poziomie
w pe³nym zakresie obci¹¿enia.
Obroty nawet przy krótkim obci¹¿eniu,
ciê¿kich warunkach pracy
i przy nastawionych niskich
obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same
jak na biegu ja³owym.
Silnik Metabo Maraton
Wydajny, o du¿ej ¿ywotnoœci
i odpornoœci na przeci¹¿enia.
SATNIARKA
SE 12-115
Satyniarka Metabo tak samo dobrze nadaje siê do szlifowania jak i do polerowania na wysoki po³ysk.
Dziêki elektronice (VTC) prêdkoœæ obrotowa, tak¿e przy obci¹¿eniu, pozostaje sta³a,
a dwustopniowa przek³adnia zapewnia wyj¹tkowo wydajne usuwanie materia³u.
Obszerny program osprzêtu sprawia, ¿e satyniarka SE 12-115 jest uniwersalnym urz¹dzeniem,
nadaj¹cym siê do ró¿nych zastosowañ.
CHARAKTERYSTYKA
Wygodne prowadzenie maszyny zapewnia rolka wspieraj¹ca
Blokada wrzeciona u³atwiaj¹ca wymianê narzêdzi
Pokrêt³o do regulacji prêdkoœci obrotowej
Trwa³y silnik Metabo Maraton
Ochrona przed przeci¹¿eniem dziêki elektronicznej kontroli
temperatury uzwojenia
• Elektroniczny ³agodny rozruch
• Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
w przypadku zaniku napiêcia z sieci
• Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
obci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym
•
•
•
•
•
Dane techniczne urz¹dzenia
Moc znamionowa
Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym
Gwint wrzeciona
Œrednica narzêdzia szlifierskiego
Szerokoœæ narzêdzia szlifierskiego
Ciê¿ar bez przewodu sieciowego
1.200 W
900 - 2.800 /min
M 14
100-115 mm
50-100 mm
3 kg
Zakres dostawy
Uchwyt, walizka z blachy stalowej
Nr kat. 602 115 510
| 13
SATYNIARKA - osprzêt
SATYNIARKA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU
Wszechstronne urz¹dzenie nadaj¹ce siê do wiêkszoœci standardowych prac.
Posiada podstawowy osprzêt w metalowej walizce.
Zakres dostawy SE 12-115 Set
uchwyt
2 pierœcienie dystansowe
walec rozprê¿ny
3 taœmy szlifierskie P80 (90x100 mm)
ko³o filcowe P280
filcowe ko³o szlifierskie P80
ko³o lamelowe z korundowym
papierem œciernym P180
walizka z blachy
stalowej
Numer katalogowy: 602 115 500
Taœmy szlifierskie 90 x 100 mm
Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid
Materia³: korund cyrkonowy
Nadaje siê do zastosowania w pe³nym zakresie
obróbki metali, jak i do obróbki stali nierdzewnej
Do usuwania zadrapañ i do szlifowania spoin
spawalniczych
Tylko w po³¹czeniu z walcem rozprê¿nym 6.23470
Tylko w po³¹czeniu z walcem
rozprê¿nym 6.23470
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
ZiarnistoϾ
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
P 120 ( A 160)
P 280 (A 65)
P 400 (A 45)
P 600 (A 30)
P 1200 (A 16)
P 2000 (A 6)
5
5
5
5
5
5
6.26405
6.26406
6.26407
6.26408
6.26409
6.26410
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
ZiarnistoϾ
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
P 40
P 60
P 80
P 120
P 220
10
10
10
10
10
6.23512
6.23473
6.23474
6.23475
6.23476
Walec rozprê¿ny
Taœmy szlifierskie z w³ókniny
Do usuwania zadrapañ i warstw utlenionych,
matowania, satynowania, gradowania
i szlifowania wykañczaj¹cego
Tylko w po³¹czeniu z walcem rozprê¿nym 6.23470
Nr kat.
Walec rozprê¿ny
Do taœm i tulei szlifierskich. Taœmy
i tuleje szlifierskie naci¹gane s¹ na
walec i naprê¿ane si³¹ odœrodkow¹
Œrednica: 90 mm
SzerokoϾ: 100 mm
14 |
6.23470
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
Wykonanie
90
90
90
100
100
100
Zgrubna
2
Œrednia
2
Wykoñczeniowa 2
6.23519
6.23495
6.23496
SATYNIARKA - osprzêt
Walec szlifierski lamelkowy
Twardy walec szlifierski z w³ókniny
Do usuwania rdzy, warstw utlenionych, zadrapañ
Do satynowania i strukturowania powierzchni
metalowych
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
ZiarnistoϾ
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
105
105
105
105
105
105
100
100
100
100
100
100
P 40
P 60
P 80
P 120
P 180
P 240
1
1
1
1
1
1
6.23477
6.23513
6.23479
6.23480
6.23481
6.23482
Do czyszczenia i usuwania zgorzelin ze spoin
spawalniczych
Do usuwania rdzy, warstw utlenionych i farb
Mocny pod³u¿ny szlif na stalach nierdzewnych
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
ZiarnistoϾ
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
110
100
P 46
1
Walce szlifierskie gumowe
Guma PUR z domieszk¹ ziarna
szlifierskiego SIC
Do usuwania ma³ych zadrapañ.
Do jasno po³yskuj¹cych, dekoracyjnych
szlifów wzd³u¿nych na stali nierdzewnej
i metalach nie¿elaznych
Walec szlifierski lamelkowy z w³ókniny
Lamelki szlifierskie z korundu szlachetnego
w po³¹czeniu z w³óknin¹ nylonow¹ ziarnist¹
Do matowania, satynowania i usuwania
zadrapañ z metali
Do usuwania starych farb i wyg³adzania
materia³ów drewnianych
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
ZiarnistoϾ
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
105
105
105
105
105
105
100
100
100
50
50
50
P 60
P 80
P 180
P 60
P 80
P 180
1
1
1
1
1
1
6.23483
6.23484
6.23485
6.23526
6.23527
6.23528
Walec szlifierski z w³ókniny
Elastyczna ziarnista w³óknina nylonowa,
do bezcieniowego matowania, satynowania
i polerowania stali szlachetnej i metali
nie¿elaznych
Do wyg³adzania powierzchni drewnianych
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
ZiarnistoϾ
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
100
100
100
100
50
50
50
50
115
115
115
P 60
P 80
P 180
P 280
P 60
P 80
P 180
P 280
P 400
P 600
P 900
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.23486
6.23487
6.23488
6.23514
6.23515
6.23516
6.23517
6.23518
6.23468
6.23469
6.23494
6.23525
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
ZiarnistoϾ
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
105
105
100
100
P 60
P 180
1
1
6.23510
6.23499
Pierœcienie polerskie
Nr kat.
Sizalowe pierœcienie polerskie
Do polerowania wstêpnego stali
nierdzewnej i metali nie¿elaznych
Do zastosowania tylko z past¹ polersk¹
Œrednica: 100 mm
SzerokoϾ: 15 mm
Wykonanie: Impregnowany
IloϾ w opakowaniu: 5
6.23507
Pierœcienie polerskie z w³ókniny
Do polerowania stali nierdzewnej
i metali nie¿elaznych
Do zastosowania tylko z past¹ polersk¹
Œrednica: 100 mm
SzerokoϾ: 10 mm
Wykonanie: Twardy
IloϾ w opakowaniu: 8
6.23508
Pierœcienie polerskie z w³ókniny
Do polerowania na wysoki po³ysk
wszystkich metali
Do zastosowania tylko z past¹ polersk¹
Œrednica: 100 mm
SzerokoϾ: 10 mm
Wykonanie: Miêkki
IloϾ w opakowaniu: 8
6.23509
Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej
Nr kat.
2500 x 40 x 1,5 mm
do ograniczania powierzchni szlifowanej
6.26376
NOWOή
| 15
SATYNIARKA - osprzêt
Pasty polerskie
Rolka do taœm szlifierskich
Nr kat.
Pasta polerska bia³a
Do polerowania wstêpnego stali
nierdzewnej
Ciê¿ar: 250 g
6.23520
Pasta polerska niebieska
Do polerowania na wysoki po³ysk
wszystkich metali
Ciê¿ar 250 g
6.23524
Nr kat.
Rolka do taœm szlifierskich
Ze ¿³obkowan¹ powierzchni¹ do bezpoœlizgowej pracy z taœmami szlifierskimi,
w³óknin¹ szlifiersk¹ i taœm¹ filcow¹
Œrednica: 85 mm, szerokoœæ: 70 mm
6.23529
Taœmy szlifierskie 30 x 660 mm
Wykonanie: korund szlachetny
Do szlifowania, usuwania zgorzelin,
usuwania rdzy i wyg³adzania konstrukcji
rurowych (równie¿ zamkniêtych)
Tylko w po³¹czeniu z rolk¹ do taœm
szlifierskich 6.23529
Powtórnie zamykana taœm¹ klej¹c¹ 6.23530
Walec obwodowy z drutu stalowego
Do odrdzewiania, gradowania
i czyszczenia metali
Do czyszczenia miêkkich s³oi drzewnych
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
GruboϾ drutu
mm
Nr kat.
100
70
0,27
6.23501
D³ugoœæ
mm
SzerokoϾ
mm
ZiarnistoϾ
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
600
600
600
600
30
30
30
30
P 40
P 60
P 120
P 240
10
10
10
10
6.23532
6.23533
6.23534
6.23535
Taœma klej¹ca
Nr kat.
Walec obwodowy z drutu stalowego Inox
Do ponownego zamykania taœm
szlifierskich 6.23532, 6.23533,
6.23534, 6.23535
Z drutem nierdzewnym.
Do czyszczenia spoin spawalniczych,
gradowania, odrdzewiania, bruzdkowania
6.23530
Taœmy w³ókninowe
Œrednica
mm
SzerokoϾ
mm
GruboϾ drutu
mm
Nr kat.
100
70
0,20
6.23503
Walec obwodowy z tworzywa sztucznego
Elastyczne, z domieszk¹ ziarna do bruzdkowania
i gradowania metali
Do uzyskiwania efektu rustykalnego w drewnie
Do szlifowania wykañczaj¹cego, ew. polerowania,
tak¿e na zamkniêtych konstrukcjach rurowych
Ponowne zamykanie na guziki
Tylko w po³¹czeniu z rolk¹ do taœm
szlifierskich 6.23529
D³ugoœæ
mm
SzerokoϾ
mm
Przeznaczenie
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
660
660
660
660
30
30
30
30
Zgrubna
Œrednia
Wykoñczeniowa
Superdok³adna
3
3
3
3
6.23536
6.23537
6.23538
6.23539
Taœma filcowa
Œrednica
mm
100
SzerokoϾ
mm
70
Nr kat.
6.23505
Pierœcienie dystansowe
Nr kat.
3 pierœcienie dystansowe
Do wyrównywania gruboœci
przy u¿ywaniu wa³ków szlifierskich,
szczotek, pierœcieni polerskich
16 |
6.23511
Nr kat.
Do prac polerskich tak¿e na
zamkniêtych konstrukcjach rurowych
Do obustronnego u¿ytku
Ponowne zamykanie na guziki
Tylko w po³¹czeniu z rolk¹ do taœm
szlifierskich 6.23529
6.23541
SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR
SZLACHETNE OBJÊCIE
Dwustopniowa przek³adnia
Zapewnia wydajne
usuwanie materia³u.
Elektronika
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje
ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym
zakresie obci¹¿enia.
Obroty nawet przy krótkim obci¹¿eniu,
ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych
niskich obrotach nie spadaj¹
i s¹ takie same jak na biegu ja³owym.
Dok³adne
prowadzenie
taœmy szlifierskiej
Gwarantuje jednolity szlif.
Silnik Metabo Maraton
Wydajny,
o du¿ej ¿ywotnoœci
i odpornoœci na przeci¹¿enia.
SZLIFIERKA TAŒMOWA DO RUR
RBE 12-180
Pocz¹wszy od nieobrobionej rury po zamontowane ju¿ balustrady i porêcze: szlifierka taœmowa
do obróbki rur firmy Metabo sprawi, ¿e wszystkie kr¹g³oœci bêd¹ lœniæ.
Gwarantuj¹ to dwustopniowa przek³adnia, wytrzyma³y silnik Metabo Maraton oraz osprzêt idealny
na ka¿d¹ ewentualnoœæ. Aby praca mog³a postêpowaæ szybko i bezpiecznie,
prêdkoœæ taœmy szlifierskiej ustawia siê za pomoc¹ jednego tylko regulatora.
CHARAKTERYSTYKA
Do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki po³ysk stali szlachetnej
Du¿y k¹t opasania równy 270° zapewnia szybkie postêpy pracy
Wysoki moment obrotowy zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u
Dok³adne prowadzenie taœmy szlifierskiej gwarantuje regularny szlif
Wymiana taœmy szlifierskiej bez u¿ycia narzêdzi
Trwa³y silnik Metabo Maraton
Elektroniczny ³agodny rozruch
Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
w przypadku zaniku napiêcia z sieci
• Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
obci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owy
•
•
•
•
•
•
•
•
Dane techniczne urz¹dzenia
Moc znamionowa
Prêdkoœæ pasa na biegu ja³owym
Wymiary taœmy szlifierskiej
Maksymalna œrednica rury
Max. wartoœæ k¹ta opasania
Ciê¿ar bez przewodu sieciowego
1.200 W
2,7 - 8,5 m/s
40x760 mm
180 mm
270°
3,7 kg
Zakres dostawy
10 taœm szlifierskich korund cyrkonowy P80,
rêkojeœæ antywibracyjna, walizka z blachy stalowej
Nr kat. 602 132 510
| 17
SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR - osprzêt
SZLIFIERKA TAŒMOWA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU
W sk³ad zestawu wchodz¹ praktycznie
wszystkie niezbêdne elementy,
od najró¿niejszych taœm szlifierskich, przez pastê do polerowania, a¿ po spray pielêgnacyjny.
Zakres dostawy RBE 12-180 Set
10 taœm szlifierskich korund cyrkonowy P 80
10 taœm szlifierskich korund cyrkonowy P 120
2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P285/A65
2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P400/A45
2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P600/A35
2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P1200/A16
3 taœmy z w³ókniny (gruba, œrednia i drobna)
taœma filcowa (miêkka)
pasta do polerowania (bia³a)
uchwyt
3 œciereczki z mikrofibry
spray pielêgnacyjny
do stali szlachetnej
walizka z blachy stalowej
Numer katalogowy: 602 132 500
18 |
SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR - osprzêt
Pasy bezkoñcowe z nasypem z ró¿owego korundu
Pas bezkoñcowy z filcu
Mo¿liwoœæ stosowania do obróbki
wszystkich metali
Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem
Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie
materia³u. Du¿a ¿ywotnoœæ. Regularny szlif
Wymiary
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
40 x 760
40 x 760
40 x 760
40 x 760
40 x 760
P 120
P 180
P 240
P 320
P 400
10
10
10
10
10
6.26300
6.26301
6.26302
6.26303
6.26304
Do polerowania stali oraz metali nie¿elaznych,
stosowaæ wy³¹cznie w po³¹czeniu z past¹
do polerowania
Wymiary
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
40 x 760
miêkka
1
6.26323
Pasy bezkoñcowe z Metabo Pyramid
Nadaje siê do zastosowania do wszystkich metali,
a w szczególnoœci do obróbki stali nierdzewnej
Trójwymiarowa konstrukcja (kszta³t piramidy)
Wysoka wydajnoœæ usuwania materia³u
przy jednoczesnym równomiernym
i dok³adnym efekcie szlifowania.
Wiêkszy postêp pracy w porównaniu z ogólnie
dostêpnymi taœmami, wynikaj¹cy z redukcji
etapów pracy
Specjalistyczny produkt przeznaczony
dla przemys³u stalowego do obróbki lekko
i mocno profilowanych elementów
Nadaje siê do obróbki wszystkich metali,
a szczególnie do stali szlachetnej oraz stopów
tytanu, kobaltu, niklu i chromu
Pasy bezkoñcowe z nasypem z korundu cyrkonowego
Mo¿liwoœæ zastosowania do obróbki
wszystkich metali, a w szczególnoœci
do obróbki stali nierdzewnych i stali szlachetnej
Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem
Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie
materia³u. Du¿a ¿ywotnoœæ. Regularny szlif
Do szlifowania i okrawania stali i stali szlachetnej
Wymiary
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
40 x 760
40 x 760
40 x 760
P 60
P 80
P 120
10
10
10
6.26305
6.26306
6.26307
Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym
Mo¿liwoœæ zastosowania do obróbki
wszystkich metali, a w szczególnoœci
do obróbki stali nierdzewnych i szlachetnej
Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem
Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie
materia³u, dziêki samoostrz¹cym ziarnom
ceramicznym. Du¿a ¿ywotnoœæ
Regularny szlif i idealnie g³adkie wyniki szlifowania
Do szlifowania wstêpnego oraz g³ównego
krawêdzi, profili itp.
Wymiary
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
40 x 760
40 x 760
40 x 760
P 60
P 80
P 120
10
10
10
6.26308
6.26309
6.26310
Wymiary
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
40 x 760
40 x 760
40 x 760
40 x 760
40 x 760
40 x 760
P 120 (A 160)
P 280 (A 65)
P 400 (A 45)
P 600 (A 30)
P 1200 (A 16)
P 2000 (A 6)
5
5
5
5
5
5
6.26311
6.26312
6.26313
6.26314
6.26315
6.26316
Pasty polerskie
Nr kat.
Pasta polerska bia³a
Do polerowania wstêpnego stali
nierdzewnej
Ciê¿ar: 250 g
6.23520
Pasta polerska niebieska
Do polerowania na wysoki po³ysk
wszystkich metali
Ciê¿ar 250 g
6.23524
Pasy bezkoñcowe z w³ókniny
Do szlifowania, czyszczenia i prac
wykoñczeniowych.
Przeznaczone do usuwania zadrapañ,
nalotów z farby oraz pow³ok oksydacyjnych
Do przygotowania oraz polerowania
spoin spawalniczych
Wymiary
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
40 x 760
40 x 760
40 x 760
gruba
œrednia
bardzo dobra
3
3
3
6.26319
6.26320
6.26322
Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej
Nr kat.
Do czyszczenia i konserwacji
PojemnoϾ: 400 ml
6.26377
Œciereczka z mikrofibry
Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej
Nr kat.
Nr kat.
2500 x 40 x 1,5 mm
do ograniczania powierzchni szlifowanej
NOWOή
6.26376
3 œciereczki z mikrofibry
o wymiarach 380x380 mm
Do czyszczenia i rozprowadzania
œrodka ochronnego oraz usuwania
pozosta³oœci past polerskich
Nadaje siê do wszystkich metali
oraz twardych tworzyw sztucznych
6.26398
| 19
SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH
SIÊGA TAM, GDZIE WZROK
NIE SIÊGA
Dwustopniowa przek³adnia
Zapewnia szczególnie wydajne
usuwanie materia³u.
Silnik Metabo Maraton
Wydajny, o du¿ej ¿ywotnoœci i odpornoœci na przeci¹¿enia.
Elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym
poziomie w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹¿eniu,
ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹
i s¹ takie same jak na biegu ja³owym.
SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH
KNSE 12-150
Szlifierka do spoin pachwinowych szczególnie dobrze sprawdza siê w usuwaniu spoin w trudno dostêpnych
miejscach, np. na barierkach i porêczach.
Dziêki wyj¹tkowo p³askiej konstrukcji oraz przed³u¿eniu wykonanemu z aluminium siêgnie do najdalszych k¹tów.
Dwustopniowa przek³adnia gwarantuje przy tym wydajne usuwanie materia³u.
Prêdkoœæ tarczy szlifierskiej ustawiana za pomoc¹ jednego regulatora.
CHARAKTERYSTYKA
Idealna do obróbki spoin spawalniczych znajduj¹cych siê w trudno dostêpnym miejscach, szczególnie spoin pachwinowych
Wyj¹tkowo p³aska konstrukcja
Wysoki moment obrotowy zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u
Trwa³y silnik Metabo Maraton
Elektroniczny ³agodny rozruch
Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
w przypadku zaniku napiêcia z sieci
• Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
obci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym
•
•
•
•
•
•
Dane techniczne urz¹dzenia
Moc znamionowa
Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym
Œrednica tarczy szlifierskiej
Gwint wrzeciona
Ciê¿ar bez przewodu sieciowego
1.200 W
1.300 - 4.000 /min
150 mm
M 14
3,3 kg
Zakres dostawy
Os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca,
klucz dwutrzpieniowy, klucz szeœciok¹tny,
tarcza z w³ókniny (150x3x25,4mm, œrednia),
rêkojeœæ antywibracyjna, walizka z blachy stalowej
Nr kat. 602 133 510
20 |
SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH - osprzêt
SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH Z ZESTAWEM OSPRZÊTU
Komplet zawieraj¹cy ró¿norodny osprzêt,
np. tarcze szlifierskie ze sprasowanej w³ókniny, papier szlifierski,
pilniki do profilowania oraz wszystko to, co potrzebne jest do obróbki trudno dostêpnych miejsc.
Zakres dostawy KNSE 12-150 Set
os³ona
ko³nierz podporowy
rêkojeœæ antywibracyjna
klucz dwutrzpieniowy
klucz szeœciok¹tny
2 tarcze z w³ókniny (150x3x25,4 m, œrednie)
2 tarcze kompaktowe z w³ókniny (150x6x25,4 m, œrednie)
2 tarcze z w³ókniny (150x3x25,4 m, bardzo drobne)
pilniki do profilowania
25 pasków papieru szlifierskiego do pilników
3 œciereczki z mikrofibry
spray pielêgnacyjny do stali szlachetnej
walizka z blachy stalowej
Numer katalogowy:
602 133 500
Tarcza œcierna z w³ókniny prasowanej
Pasy œcierne do Ÿdzieraka do profilowania w³ókniny prasowanej
Stosowana do czyszczenia lub wstêpnego
polerowania powierzchni, do szlifowania spoin
Do stali nierdzewnej, stopowej i wysokostopowej,
metali nie¿elaznych, stali niklowanej
i chromowanej, tytanu
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
150 x 3 x 25,4
150 x 6 x 25,4
150 x 6 x 25,4
œrednia
bardzo drobna
œrednia
1
1
1
6.26400
6.26401
6.26402
Mocowanie na rzep
Wymiary
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
30 x 190
P 24
25
6.26397
dzierak z 2 wymiennymi pasami œciernymi
do profilowania w³ókniny prasowanej
Nr kat.
Dysk filcowy
Do profilowania tarcz z w³ókniny
prasowanej
W zestawie 2 pasy papieru szlifierskiego
Do polerowania stali nierdzewnej i metali
nie¿elaznych.
Stosowany wy³¹cznie przy u¿yciu
pasty do polerowania
6.26396
Œciereczka z mikrofibry
Œrednica
mm
150 x 5 x 25,4
ZiarnistoϾ
miêkka
IloϾ
w opakowaniu
1
Nr kat.
6.26395
Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej
Nr kat.
Do czyszczenia i konserwacji
PojemnoϾ: 400 ml
Nr kat.
3 œciereczki z mikrofibry
o wymiarach 380x380 mm
Do czyszczenia i rozprowadzania
œrodka ochronnego oraz usuwania
pozosta³oœci past polerskich
Nadaje siê do wszystkich metali
oraz twardych tworzyw sztucznych
6.26398
6.26377
| 21
PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA
PERFEKCYJNA W KA¯DYM
CALU...
POWIERZCHNI
Elektronika
Vario-Constamatic (VC)
Umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona
od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych
i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ
znamionowych. Dopiero przy podwy¿szonym
obci¹¿eniu obroty spadaj¹.
Silnik Metabo Maraton
Wydajny, o du¿ej ¿ywotnoœci
i odpornoœci na przeci¹¿enia.
Obracane ramie szlifierskie
Gwarantuje czysty szlif,
równie¿ w ciê¿ko
dostêpnych miejscach.
PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA
BFE 9-90
W¹skie, obracane ramie szlifierskie umo¿liwia dostêp do najmniejszych zakamarków.
Ergonomiczna obudowa silnika znacznie u³atwia manewrowanie urz¹dzeniem.
Aby nie marnowaæ cennego czasu przy wymianie pasów œciernych,
stworzyliœmy mo¿liwoœæ ich wymiany bez u¿ycia narzêdzi.
CHARAKTERYSTYKA
• Idealna do obróbki metalu, drewna i innych materia³ów
w trudno dostêpnych miejscach, np. na barierkach
• Wymiana taœmy szlifierskiej bez u¿ycia narzêdzi
• Trwa³y silnik Metabo Maraton
• W¹ska obudowa silnika gwarantuje optymaln¹
obs³ugê maszyny
• Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹
regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê
w zakresie obci¹¿eñ znamionowych. Dopiero
przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹
Dane techniczne urz¹dzenia
Moc znamionowa
Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym
SzerokoϾ pasa szlifierskiego
D³ugoœæ taœmy szlifierskiej
D³ugoœæ robocza ramienia taœmy szlifierskiej
Ciê¿ar bez przewodu sieciowego
900 W
3,8 - 9 m/s
6-19 mm
457 mm
90 mm
2,3 kg
Zakres dostawy
Element szlifierski 1 (do taœm o szerokoœci 6 i 13 mm),
10 taœm szlifierskich korund cyrkonowy (P120, szerokoœæ 6 mm),
klucz szeœciok¹tny, walizka z blachy stalowej
Nr kat. 602 134 510
22 |
PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA - osprzêt
PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU
W zasiêgu rêki masz wszystko, co niezbêdne, aby wykonaæ prace szlifierskie w trudno dostêpnych
miejscach. W sk³ad zestawu wchodzi dodatkowo ramiê prowadz¹ce, ró¿nego rodzaju
taœmy szlifierskie oraz spray konserwuj¹cy.
Zakres dostawy BFE 9-90 Set
ramiê prowadz¹ce (do taœm o szerokoœci 6 i 13 mm)
element szlifierski 3 (do taœm o szerokoœci 13 mm)
10 taœm szlifierskich korund cyrkonowy
(P60, szerokoϾ 6 mm)
10 taœm szlifierskich korund cyrkonowy
(P60, szerokoϾ 13 mm)
10 taœm szlifierskich korund cyrkonowy
(P120, szerokoϾ 6 mm)
10 taœm szlifierskich korund cyrkonowy
(P120, szerokoϾ 13 mm)
9 taœm z w³ókniny
(szerokoϾ 6 mm, gruba,
œrednia, bardzo drobna)
9 taœm z w³ókniny
(szerokoϾ 13 mm, gruba,
œrednia, bardzo drobna)
klucz szeœciok¹tny
3 œciereczki z mikrofibry
spray do pielêgnacji
stali szlachetnej
walizka z blachy stalowej
Numer katalogowy: 602 134 500
| 23
PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA - osprzêt
Pasy bezkoñcowe z nasypem z ró¿owego korundu
Ramiê podporowe
Mo¿liwoœæ zastosowania do obróbki
wszystkich metali
W³óknina szlifierska ze stabilnym
bawe³nianym podk³adem
Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie
materia³u. Du¿a ¿ywotnoœæ. Regularny szlif
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
6 x 457
Nr kat.
13 x 457
Nr kat.
19 x 457
P 40
P 60
P 80
P 120
P 240
10
10
10
10
10
6.26326
6.26327
6.26328
6.26329
-
6.26332
6.26333
6.26334
6.26335
6.26337
6.26338
6.26339
6.26340
6.26341
-
Pasy bezkoñcowe z nasypem z korundu cyrkonowego
Mo¿liwoœæ zastosowania do obróbki
wszystkich metali, a w szczególnoœci
do obróbki stali nierdzewnych i szlachetnej
W³óknina szlifierska ze stabilnym
bawe³nianym podk³adem
Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie
materia³u. Du¿a ¿ywotnoœæ
Regularny szlif
Do szlifowania i okrawania stali i stali szlachetnej
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
6 x 457
Nr kat.
13 x 457
Nr kat.
19 x 457
P 40
P 60
P 80
P 120
10
10
10
10
6.26344
6.26345
6.26346
6.26347
6.26348
6.26349
6.26350
6.26351
6.26352
6.26353
6.26354
6.26355
Nr kat.
Przeznaczone do taœm szlifierskich
6 x 457 mm oraz 13 x 457 mm
Do szlifowania w w¹skich szczelinach
Przeznaczone do usuwania spoin
spawalniczych, okrawania krawêdzi,
szlifowania przestrzeni miêdzy otworami
w deskach
6.26379
Przeznaczone do taœm szlifierskich
6 x 457 mm
Do szlifowania w w¹skich szczelinach
Przeznaczone do usuwania spoin
spawalniczych, okrawania krawêdzi i rur,
szlifowania przestrzeni miêdzy otworami
w deskach
6.26380
Przeznaczone do taœm szlifierskich
13 x 457 mm
Do szlifowania w w¹skich szczelinach
Przeznaczone do usuwania spoin
spawalniczych, okrawania rur
6.26381
Przeznaczone do taœm szlifierskich
19 x 457 mm
Do szlifowania krawêdzi i powierzchni
Do szlifowania ³uków i przejœæ
6.26382
Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej
Nr kat.
Do czyszczenia i konserwacji
PojemnoϾ: 400 ml
Pasy bezkoñcowe z nasypem z korundu ceramicznego
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
6x457 mm
Nr kat.
Nr kat.
13x457 mm 19x457 mm
P 40
P 60
P 80
P 120
10
10
10
10
6.26356
6.26357
6.26358
6.26359
6.26360
6.26361
6.26362
6.26363
6.26364
6.26365
6.26366
6.26367
6.26377
Œciereczka z mikrofibry
Nr kat.
Pasy bezkoñcowe z w³ókniny
Do szlifowania, czyszczenia i prac
wykoñczeniowych.
Przeznaczone do usuwania zadrapañ,
nalotów z farby oraz pow³ok oksydacyjnych
Do przygotowania oraz polerowania
spoin spawalniczych
3 œciereczki z mikrofibry
o wymiarach 380x380 mm
Do czyszczenia i rozprowadzania
œrodka ochronnego oraz usuwania
pozosta³oœci past polerskich
Nadaje siê do wszystkich metali
oraz twardych tworzyw sztucznych
6.26398
Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
6 x 457
Nr kat.
13 x 457
Nr kat.
19 x 457
du¿a
œrednia
bardzo dobra
5
5
5
6.26383
6.26384
6.26386
6.26387
6.26388
6.26390
6.26391
6.26392
6.26394
Nr kat.
2500 x 40 x 1,5 mm
do ograniczania powierzchni szlifowanej
NOWOή
24 |
6.26376
POLERKA K¥TOWA
B£YSZCZY WŒRÓD
POLEREK
Silnik Metabo Maraton
Wydajny, o du¿ej ¿ywotnoœci
i odpornoœci na przeci¹¿enia.
Ergonomiczna przednia
czêœæ obudowy
Zapewnia optymalne
prowadzenie maszyny.
Elektronika
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje
ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie
obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹¿eniu,
ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same
jak na biegu ja³owym.
POLERKA K¥TOWA
PE 12-175
Od 700 do 2.200 obrotów na minutê, które zapewnia polerka k¹towa, pozwala sprostaæ ka¿demu profesjonalnemu
zadaniu, niezale¿nie od tego czy chodzi o polerowanie stali na wysoki po³ysk czy rozprowadzanie pasty do polerowania.
Elektronika Vario-Tacho-Constamatic dba przy tym o sta³¹ czêstotliwoœæ obrotów - tak¿e w chwilach
najwiêkszego obci¹¿enia.
W ten sposób bardzo szybko uzyskacie wymarzone efekty.
CHARAKTERYSTYKA
• Ekstremalny moment obrotowy dziêki zastosowaniu
dwustopniowej przek³adni
• Ergonomiczna przednia czêœæ obudowy gwarantuje optymalne
prowadzenie urz¹dzenia
• Ma³a i porêczna - jak ¿adna inna polerka k¹towa
• Obudowa przek³adni wykonana z ciœnieniowego odlewu aluminium:
wytrzyma³a i odporna na uszkodzenia
• Elektroniczny ³agodny rozruch
• Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem
w przypadku zaniku napiêcia z sieci
• Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo¿liwia p³ynn¹
regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie
w pe³nym zakresie obci¹¿enia. Obroty nawet przy krótkim
obci¹¿eniu, ciê¿kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich
obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym
Dane techniczne urz¹dzenia
Moc znamionowa
Do talerzy podporowych max.
Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym
Znamionowy pobór mocy
Gwint wrzeciona
Ciê¿ar bez przewodu sieciowego
14 Nm
175 mm
700 - 2.200 /min
1.200 W
M 14
2,4 kg
Zakres dostawy
Os³ona r¹k, rêkojeœæ dodatkowa (dostawa bez tarczy poleruj¹cej)
Nr kat. 602 175 000
| 25
POLERKA K¥TOWA - osprzêt
POLERKA K¥TOWA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU
Wszystko, co potrzebne
do uzyskania lœni¹cej powierzchni.
Zakres dostawy PE 12-175 Set
os³ona na rêce
uchwyt boczny
talerz podporowy mocowany na rzep (œrednica 150 mm)
g¹bka polerska (œrednica 160 mm)
samoprzylepna lamelowa tarcza szlifierska (œrednica 150 mm)
Numer katalogowy: 602 175 910
Talerze podporowy M14
Samoprzyczepna g¹bka polerska,
wykañczaj¹ca
Z rzepem, do mocowania osprzêtu
do polerowania i szlifowania
Do polerowania powierzchni lakierowanych
Œrednica
mm
GruboϾ
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
Œrednica
mm
GruboϾ
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
115
123
147
173
12
12
12
12
1
1
1
1
6.24840
6.23287
6.23288
6.23289
130
130
160
160
200
200
25
50
25
50
25
50
1
1
1
1
1
1
6.24967
6.24926
6.24968
6.24927
6.24925
6.24928
Samprzyczepna g¹bka polerska
Do polerowania powierzchni lakierowanych
Samoprzyczepna g¹bka polerska
Do polerowania powierzchni lakierowanych
Œrednica
mm
GruboϾ
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
130
160
160
200
25
25
50
25
1
1
1
1
6.24913
6.24915
6.24916
6.24917
Œrednica
mm
GruboϾ
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
130
160
200
25
25
25
1
1
1
6.24936
6.24937
6.24938
Samoprzyczepny filc polerski, miêkki
Samoprzyczepny filc polerski, twardy
Do polerowania powierzchni lakierowanych,
metali nie¿elaznych i blach nierdzewnych
Do polerowania powierzchni lakierowanych,
metali nie¿elaznych i blach nierdzewnych
Œrednica
mm
GruboϾ
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
130
155
180
5
5
5
1
1
1
6.24964
6.24965
6.24966
26 |
Œrednica
mm
GruboϾ
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
130
150
5
5
1
1
6.31242
6.31168
POLERKA K¥TOWA - osprzêt
Samoprzyczepne tarcze polerskie
z futra jagniêcego
Do polerowania na wysoki po³ysk
Œrednica
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
130
160
185
1
1
1
6.31223
6.31217
6.24929
Tarcza polerskia z filcu
Z gwintem wewnêtrznym M 14, nie stosowaæ
w po³¹czeniu z wod¹
Œrednica
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
125
175
1
1
6.23260
6.23261
Ko³paki polerskie z owczej we³ny ze sznurem zaciskowym
Samoprzyczepny papier œcierny, korund normalny
Samoprzyczepny papier œcierny
do talerza 6.24840 (œrednica 115 mm)
lub 6.23278 (œrednica 125 mm)
Stosowany do obróbki wszystkich metali
Stosowany do tradycyjnych lub delikatnych
prac szlifierskich
Stosowany do szlifowania spoin
spawalniczych, odrdzewiania oraz odkrawania
Regularna powierzchnia szlifowania
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
115
115
115
115
125
125
125
125
125
125
P 40
P 60
P 80
P 240
P 40
P 60
P 80
P 120
P 180
P 240
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
6.24864
6.24865
6.24866
6.24867
6.26087
6.26088
6.26089
6.26090
6.26091
6.26092
Przed³u¿ka
Do polerowania na wysoki po³ysk
Nr kat.
Œrednica
mm
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
130
160
180
1
1
1
6.23266
6.23267
6.23265
Do prac z talerzami podporowymi
O oko³o 35 mm zwiêksza odleg³oœæ
miêdzy wrzecionem a talerzem
podporowym
6.31360
£¹cznik mocuj¹cy do wielowarstwowych p³óciennych
tarcz polerskich
Wielowarstwowe tarcze polerskie
Nr kat.
Do mocowania 2 wielowarstwowych
tarcz bawe³nianych z ko³nierzami
i nakrêtk¹ mocuj¹c¹
Muœlin, do ogólnych
prac polerskich
Flanela, do polerowaniana wysoki po³ysk
Œrednica
mm
GruboϾ
mm
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
200
20
1
6.23246
200
20
1
6.23247
Samoprzylepna w³óknina do polerowania
W³óknina nylonowa z ziarnami korundowymi
Stosowana do obróbki wszystkich metali
Stosowana do szlifowania, czyszczenia
i wykañczania powierzchni
Stosowana do usuwania zadrapañ, nalotów
z farb oraz powierzchni oksydacyjnych
Do przygotowania oraz polerowania
spoin spawalniczych
Œrednica
mm
ZiarnistoϾ
IloϾ
w opakowaniu
Nr kat.
125
125
150
150
P 100
P 280
P 100
P 280
1
1
1
1
6.31238
6.31239
6.24038
6.24039
6.23107
Pasty polerskie
Nr kat.
Pasta polerska bia³a
Do polerowania wstêpnego stali
nierdzewnej
Ciê¿ar: 250 g
6.23520
Pasta polerska niebieska
Do polerowania na wysoki po³ysk
wszystkich metali
Ciê¿ar 250 g
6.23524
Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej
Nr kat.
2500 x 40 x 1,5 mm
do ograniczania powierzchni szlifowanej
6.26376
NOWOή
| 27
SZLIFIERKI PROSTE
PROSTY SPOSÓB
NA SUKCES
Silnik Metabo Maraton
Wydajny, o du¿ej
¿ywotnoœci i odpornoœci
na przeci¹¿enia.
Elektronika
Vario-Constamatic (VC)
Umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
obrotów wrzeciona
od wartoœci najmniejszych
do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê
w zakresie obci¹¿eñ znamionowych.
Dopiero przy podwy¿szonym
obci¹¿eniu obroty spadaj¹.
Wzmocniona i oszlifowana tuleja mocuj¹ca
Gwarantuje stabilne mocowanie
narzêdzi.
SZLIFIERKA PROSTA
GE 900 PLUS
Dziêki smuk³ej konstrukcji szlifierka prosta GE 900 Plus idealnie nadaje siê do obróbki trudno dostêpnych miejsc.
Jej kszta³t oraz obszerny program osprzêtu sprawi¹, ¿e szybko i wygodnie wykonacie prace szlifierskie,
nawet w trudno dostêpnych miejscach.
O niezbêdn¹ do tego celu moc zadba silnik Metabo Maraton o mocy 900 Wat
oraz prêdkoœci obrotowej do 6.000 obrotów na minutê.
CHARAKTERYSTYKA
• Specjalista: porêczna szlifierka z du¿ym momentem obrotowym.
W po³¹czeniu z walcami lamelowymi idealnie nadaje siê
do szlifowania powierzchni wewnêtrznych i zewnêtrznych
• Wzmocniona i oszlifowana tuleja mocuj¹ca gwarantuje
stabilne mocowanie narzêdzi
• Trwa³y silnik Metabo Maraton
• Blokada wrzeciona u³atwiaj¹ca wymianê narzêdzi
• Wytrzyma³y ko³nierz ³o¿yska wykonany z odlewu aluminiowego
• Ergonomiczny kszta³t urz¹dzenia zapewnia
wygodn¹ pracê
• Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych
i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ znamionowych.
Dopiero przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹
Dane techniczne urz¹dzenia
Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym
Moc znamionowa
Otwór mocuj¹cy tulei zaciskowej
Ciê¿ar bez przewodu sieciowego
Zakres dostawy
Rêkojeœæ dodatkowa, klucz p³aski
Nr kat. 606 305 000
28 |
2.500 - 6.000 /min
900 W
6 mm
2 kg
SZLIFIERKI PROSTE - osprzêt
SZLIFIERKA PROSTA
GE 700 Basic
CHARAKTERYSTYKA
• Wyposa¿ona w przed³u¿one wrzeciono szlifierskie (podwójnie ³o¿yskowane, zamkniête w solidnej obudowie stalowej),
idealnie nadaje siê do szlifowania i ostrzenia w trudno dostêpnych miejscach
• Wzmocniona i oszlifowana tuleja mocuj¹ca gwarantuje stabilne mocowanie narzêdzi
• Blokada wrzeciona u³atwiaj¹ca wymianê narzêdzi
• Wytrzyma³y ko³nierz ³o¿yska wykonany z odlewu aluminiowego
• Trwa³y silnik Metabo Maraton
• Ergonomiczny kszta³t urz¹dzenia zapewnia wygodn¹ pracê
• Elektronika VC (Vario Constamatic) umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych
i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹¿eñ znamionowych. Dopiero przy podwy¿szonym obci¹¿eniu obroty spadaj¹
Dane techniczne urz¹dzenia
Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym
Moc znamionowa
Otwór mocuj¹cy tulei zaciskowej
Ciê¿ar bez przewodu sieciowego
7.000 - 27.000 /min
710 W
6 mm
1,8 kg
Zakres dostawy
Klucz p³aski
Nr kat. 606 304 000
Nr kat. 606 303 000 - GE 700 Quick (z uchwytem szybkomocuj¹cym Quick)
Frezy z chwytem o œrednicy 6 mm
Œciernice trzpieniowe z korundu szlachetnego (elektrokorund)
Do frezowania za pomoc¹
szlifierki prostej lub wa³ka giêtkiego
Rodzaj
Wykonanie
K¹t
Nr kat.
Œrednica
mm
D³ugoœæ
robocza
mm
HSS
6,0
10,0
6.23570
HSS
6,0
20,0
6.23571
Frezy, uzêbienie œrednie
HSS
10,0
14,0
HSS
12,0
12,0
10°
6.23573
HSS
10,0
17,0
16°
6.23574
Wykonane z korundu szlachetnego
Do rêcznego szlifowania przy zastosowaniu giêtkiego wa³ka
W celu zamontowania frezów i œciernic trzpieniowych w wa³ku
giêtkim 6.30980 o œrednicy mocowania 6 mm, nale¿y zamieniæ 8 mm
tulejê mocuj¹c¹ wa³ka na tulejê o œrednicy 6 mm. Nr kat.: 6.30977
Maks.
dopuszczalna d³ugoœæ
chwytu mm
Nr kat.
mm
Œrednica i
wysokoϾ
g³owicy
mm
6
Ø 20 x 32
14
6.27411
80 M
6
Ø 20 x 32
14
6.27412
80 M
6
Ø 25 x 25
17
6.27413
80 M
6
Ø 20 x 20
20
6.27415
80 M
6
Ø 20 x 32
14
6.27416
80 M
6
Ø 16 x 32
20
6.27417
80 M
6
Ø 10 x 25
20
6.27418
ZiarnistoϾ i
twardoϾ
Œrednica
chwytu
80 M
Ø
6.23572
Frezy, uzêbienie drobne
HSS
4,5
6.23575
HSS
12,0
6.23576
HSS
12,0
20,0
6.23577
HSS
12,0
20,0
6.23578
HSS
12,0
12,0
HSS
12,0
30,0
6.23580
HSS
10,0
14,0
6.23581
10°
Zestaw œciernic trzpieniowych
6.23579
Nr kat.
Korund szlachetny (elektrokorund),
ziarnistoϾ i twardoϾ P80
IloϾ sztuk w opakowaniu: 5
6.27521
| 29
SZLIFIERKI PROSTE - osprzêt
Œciernice trzpieniowe z korundu normalnego
Ogólny osprzêt
Wykonane z korundu normalnego
Do rêcznego szlifowania przy zastosowaniu giêtkiego wa³ka
W celu zamontowania frezów i œciernic trzpieniowych w wa³ku
giêtkim 6.30980 o œrednicy mocowania równej 6 mm, nale¿y
zamieniæ 8 mm tulejê mocuj¹c¹ wa³ka na tulejê o œrednicy 6 mm.
Nr kat.: 6.30977
Maks.
dopuszczalna d³ugoœæ
chwytu
mm
Nr kat.
mm
Œrednica i
wysokoϾ
g³owicy
mm
60 O
6
Ø 25 x 32
8
6.27419
60 O
6
Ø 25 x 32
8
6.27420
ZiarnistoϾ i
twardoϾ
Œrednica
chwytu
Ø
Nr kat.
Do mocowania wiertarek i wiertarek
udarowych oraz do mocowania silnika
frezarki górnowrzecionowej przy pracy
z wa³kiem giêtkim
Œrednica otworu mocuj¹cego: 43 mm
6.27354
Walec do taœmy szlifierskiej
Nr kat.
Wymiary: œrednica 45 x 30 mm
Trzpieñ mocuj¹cy: œrednica 6 mm
IloϾ sztuk w opakowaniu: 1
6.23269
Bezkoñcowe taœmy szlifierskie
Tuleje mocuj¹ce
Otwór mocuj¹cy
3 mm
6 mm
8 mm
1/8” (3,18 mm)
1/4 “ (6,35 mm)
Nr kat.
Nr kat.
Bezkoñcowe taœmy szlifierskie tylko
do zastosowania z walcem do taœmy
szlifierskiej 6.23269
Wymiary: œrednica 45 x 30 mm
ZiarnistoϾ: P 60
IloϾ sztuk w opakowaniu: 6
6.31947
6.31945
6.31946
6.31948
6.31949
6.24207
Bezkoñcowe taœmy szlifierskie
Wa³ki giêtkie
Nr kat.
Nr kat.
Nadaj¹ siê do pracy przy czêstotliwoœci
obrotów równej 20.000 do 30.000
obrotów na minutê
Dwustronnie ³o¿yskowane
Wyposa¿one w tuleje mocuj¹ce
z otworem 6 mm, 6.30714
D³ugoœæ: 1,3 m
Trzpienie napêdzaj¹ce: 6 mm
Otwór mocuj¹cy: 6 mm
Ciê¿ar: 0,8 kg
Nadaj¹ siê do pracy przy czêstotliwoœci
obrotów równej 7.500 do 30.000
obrotów na minutê
Dwustronnie ³o¿yskowane
Wyposa¿one w tuleje mocuj¹ce
z otworem 8 mm, 6.30979
D³ugoœæ: 1,3 m
Trzpienie napêdzaj¹ce: 8 mm
Otwór mocuj¹cy: 6 mm
Ciê¿ar: 0,8 kg
Bezkoñcowe taœmy szlifierskie tylko
do zastosowania z walcem do taœmy
szlifierskiej 6.23269
Wymiary: œrednica 45 x 30 mm
ZiarnistoϾ: P 100
IloϾ sztuk w opakowaniu: 6
6.27609
6.24208
Ma³e tarcze tn¹ce do stali
Œrednica
x gruboϾ
x otwór
mm
6.30980
Nr kat.
IloϾ
w opakowaniu
Maksymalna
liczba
obrotów
/ min
Korund A 24, do stali
Maksymalna prêdkoœæ robocza: 80 m/s
50 x 1,1 x 6
30.600
50
50 x 2,0 x 6
30.600
25
50 x 6,0 x 6
30.600
1
76 x 2,0 x 6
20.800
25
76 x 1,1 x 6
20.100
50
6.30191
6.30192
6.30187
6.30194
6.30195
Tuleja mocuj¹ca do wa³ka giêtkiego 6.30980
Trzpieñ mocuj¹ca do ma³ych tarcz tn¹cych
Nr kat.
Otwór mocuj¹cy 3 mm
Otwór mocuj¹cy 6 mm
Otwór mocuj¹cy 8 mm
Nr kat.
6.30976
6.30977
6.30978
Œrednica trzpienia Ø: 6 mm
6.30189
Lamelowe walce szlifierskie
Tuleja mocuj¹ca do wa³ka giêtkiego 6.27609
Nr kat.
Otwór mocuj¹cy 6 mm
Otwór mocuj¹cy 3 mm
6.30714
6.30715
Œrednica Ziarnis- Œrednica
trzpienia toϾ
x szerokoϾ
Ø
mm
mm
6
6
6
P 60
P 60
P 60
Ø 50 x 20
Ø 60 x 30
Ø 60 x 40
Maks.
liczba
obrotów
/ min
15.300
12.700
12.700
Kompletn¹ ofertê osprzêtu do szlifierek prostych
znajdziecie Pañstwo w naszym katalogu osprzêtu.
30 |
IloϾ Nr kat.
w opakowaniu
1
1
1
6.31110
6.31111
6.31112
GWARANCJA I SERWIS
GWARANCJA I SERWIS
3 LATA GWARANCJI XXL
XXL
Mo¿ecie Pañstwo rozszerzyæ okres gwarancji na elektronarzêdzia, maszyny do obróbki drewna,
hydrofory i pompy Metabo do 3 lat. Wystarczy dokonaæ rejestracji online: www.metabo.com/xxl
2
2 letnia gwarancja na sprê¿arki obejmuje wszystkie sprê¿arki zakupione po 1 marca 2009 r.
Nie jest wymagana rejestracja.
3-LETNIA
GWARANCJA
lata
GWARANCJI
2 LATA GWARANCJI NA SPʯARKI
NA SPRʯARKI
3lata
GWARANCJI
NA AKUMULATOR
rok
FULL SERVICE
3 LATA GWARANCJI NA AKUMULATOR
Wszystkie akumulatory litowo-jonowe II generacji objête s¹ 3-letni¹ gwarancj¹ od daty zakupu.
W przypadku spadku wydajnoœci lub pojemnoœci akumulatora w ci¹gu 3 lat
zostanie on wymieniony na nowy (gwarancja nie obejmuje uszkodzenia mechanicznego).
METABO: FULL SERVICE
FULL SERVICE zapewnia 0 kosztów serwisowych przez 12 miesiêcy od daty zakupu, w tym
miêdzy innymi: czêœci zamienne, szczotki, przek³adnie, robociznê, konserwacjê, przegl¹dy i transport.
Warunkiem obowi¹zywania FULL SERVICE jest rejestracja gwarancji XXL.
Pakiet dotyczy wszystkich du¿ych m³otów (KHE 56, KHE 76, KHE 96, MHE 56, MHE 96)
oraz akumulatorowych wiertarko-wkrêtarek i zakrêtaków udarowych klasy L, LT, LTX
z akumulatorami litowo-jonowymi.
METABO: ONE DAY SERVICE
1) Program METABO: ONE DAY SERVICE to zapewnienie ze strony Metabo,
¿e od momentu przyjazdu do momentu wyjazdu elektronarzêdzia z Serwisu Metabo
up³ywaj¹ maksymalnie 24 godziny.
Tym samym ca³y proces naprawy (od dostarczenia elektronarzêdzia przez u¿ytkownika
do Punktu sprzeda¿y do chwili odbioru naprawionego narzêdzia) wynosi 3-4 dni.
Wdro¿yliœmy ten program, bo rozumiemy, ¿e szybki i fachowy serwis to jedno z podstawowych
oczekiwañ naszych Klientów.
2) Naprawa pierwszego przeci¹¿enia nawet z winy Klienta jest bezp³atna.
W przypadku stwierdzenia pierwszego przeci¹¿enia elektronarzêdzia z winy Klienta
koszty zwi¹zane z napraw¹, tj. koszty robocizny i czêœci zamiennych zostan¹ pokryte
w 100% przez Metabo. Wyj¹tek bêd¹ stanowi³y sytuacje ekstremalne.
| 31
3-LETNIA
GWARANCJA
3-letnia gwarancja Metabo
Rejestracja: www.metabo.com/xxl
WA¯NE:
Mo¿ecie Pañstwo rozszerzyæ okres gwarancji na wszystkie elektronarzêdzia,
maszyny do obróbki drewna, pompy i hydrofory Metabo do 3 lat.
Wystarczy dokonaæ rejestracji online pod adresem:
www.metabo.com/xxl
Metabo Polska Sp. z o.o.
73-110 Stargard Szczeciñski, ul. Gdyñska 28
Telefon 91 579 34 34
Telefax 91 579 34 30
e-mail: [email protected]
XXL
3-LETNIA
GWARANCJA
3-letnia gwarancja
Mo¿ecie Pañstwo rozszerzyæ okres
gwarancji na elektronarzêdzia,
maszyny do obróbki drewna,
hydrofory i pompy Metabo do 3 lat.
Wystarczy dokonaæ rejestracji
online: www.metabo.com/xxl
2
lata
GWARANCJI
3
lata
Program
GWARANCJI
NA SPRʯARKI
NA AKUMULATOR
2-letnia gwarancja
na sprê¿arki
3-letnia gwarancja
na akumulator
2 letnia gwarancja na sprê¿arki
obejmuje
wszystkie sprê¿arki zakupione
po 1 marca 2009 r.
Nie jest wymagana rejestracja.
Wszystkie akumulatory
z nowej generacji
wiertarko-wkrêtarek Metabo
objête s¹ 3-letni¹ gwarancj¹.
Czas naprawy gwarancyjnej
elektronarzêdzia w Serwisie Metabo
to max. 24 godziny.
Dodatkowe informacje na stronie:
www.metabo.pl
w zak³adce: Serwis i doradztwo.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za b³êdy w druku. Ilustracje oraz teksty nie s¹ wi¹¿¹ce. Drukowano w Polsce: IX 2011
X
XL

Podobne dokumenty