Otwarte Mistrzostwa Wizażu i Stylizacji – „Kobieta na antypodach”

Transkrypt

Otwarte Mistrzostwa Wizażu i Stylizacji – „Kobieta na antypodach”
Otwarte Mistrzostwa Wizażu i Stylizacji – „Kobieta na antypodach”
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW
1. Termin
Mistrzostwa odbywają się w Gdańsku w dniu 05.10.2013 roku w ramach 16. Targów
Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2013 w siedzibie Międzynarodowych Targów
Gdańskich SA.
2. Organizator
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.
3. Patronat
„BEAUTY-ART” Szkoła Wizażu Beaty Małachowskiej
5. Cel konkursu
Konkurs dla kreatywnych wizażystów i stylistów polegający na stylizacji modelki
w konwencji etno, bez ograniczeń kontynentalnych i kulturowych. Oceniana będzie
inspiracja, pomysł i stworzenie całościowego wizerunku, a szczególnie wykreowanie
spójnej wizji charakteryzującej dla makijaży etnicznych lub współczesnych
inspirowanych estetyką egzotyczną.
5. Uczestnicy
Konkurs otwarty (open) bez kategorii wiekowej. Możliwość startu mają również osoby
nie posiadające dyplomów. Organizator i Patron zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia
zgłoszenia do udziału w konkursie bez podania przyczyn. Uczestnik przyjeżdża na
Mistrzostwa do Gdańska na własną odpowiedzialność i na własny koszt, pokrywa
koszty pobytu własne i modelki, a także koszty materiałów użytych do makijażu
i stylizacji modelki.
6. Zasady konkursu
Podkład/ róż - nakładanie podkładu, modelowanie, rozjaśnianie, nakładanie różu,
prawidłowe pudrowanie, róż powinien być rozłożony harmonijnie, zgodnie z wizją epoki
i technicznie prawidłowo rozpracowany. Modelowanie powinno odpowiadać kształtowi
twarzy lub stylizacji. Mogą być użyte rozświetlacze i nabłyszczacze.
Oczy/ brwi - dopuszczalne jest używanie cieni perłowych, błyszczących, matowych.
Oczy powinny być opracowane technicznie czysto, cienie muszą być rozłożone
harmonijnie. Użyte kolory i intensywność cieni muszą odpowiadać kolorom i budowie
oka. Brwi obowiązkowo modelowane odpowiednio do kształtu twarzy, charakteru
modelki lub do odzwierciedlenia epoki.
Usta - zwrócić uwagę na dokładne i czyste konturowanie. Kolor pomadki powinien
harmonizować z całością makijażu, typem modelki lub stylizacji.
Technika pracy - wysoko będzie oceniana łatwość i pewność w wykonywaniu makijażu,
prawidłowe „obejście” przy modelce, czystość i higieniczny sposób pracy, prawidłowe
korzystanie z kosmetyków.
6.5 Ogólna prezencja
- zgodność z tematem
- harmonia i zgodność z inspiracją
- stworzenie całościowego wizerunku
- ekstrawagancja i pomysłowość
- stopień przemiany twarzy
6.6 Podczas przygotowywania stylizacji oraz makijażu wykluczona jest obecność osób
trzecich (w tym fryzjera całość stylizacji wykonuje osoba biorąca udział w konkursie)
6.7 Ocena. Oceniana będzie inspiracja, pomysł i stworzenie całościowego wizerunku.
Ocenie podlega makijaż, wygląd i ubranie.
6.8 Czas – Przygotowanie całości stylizacji z wyjątkiem makijażu do 120 minut
w miejscu wskazanym przez organizatora. Uczestnicy konkursu mogą w tym czasie
przygotować fryzurę, dopasować strój i dodatki. Czas na wykonanie makijażu twarzy
na scenie 60 minut. Na twarzy modelki przed rozpoczęciem wykonania makijażu może
być nałożony jedynie krem nawilżający.
7. Warunki uczestnictwa.
Osoby, chcące wziąć udział w Otwartych Mistrzostwach Wizażu – „Kobieta na
antypodach " , powinny do dnia 19.09.2013 przesłać na adres Organizatora:
Zgłoszenie uczestnictwa zawierające dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie
(w załączeniu)
Cztery zdjęcia modelki kolorowe formatu A 4, wykonane w warunkach studyjnych
(bez retuszu). Zdjęcia powinny wyraźnie pokazywać kolory i jakość makijażu oraz
projekt lub ogólny zarys stylizacji.
jedno zdjęcie modelki przed wykonaniem makijażu
jedno zdjęcie modelki po wykonaniu makijażu z zamkniętymi oczami
jedno zdjęcie modelki z makijażem en face
jedno zdjęcie modelki z makijażem z profilu
7.3 Opis makijażu.
Nadesłanie Zgłoszenia uczestnictwa oznacza akceptację warunków konkursu
i Regulaminu.
Nadesłane materiały nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na
własność Organizatora.
Biuro Organizacyjne Konkursu,
adres: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Osoba odpowiedzialna – Dorota Solochewicz,
mail: [email protected]
Na podstawie przesłanych materiałów wyłonione zostaną finalistki, które staną do
finału Otwartych Mistrzostw Wizażu – „Kobieta na antypodach"
8. Nagrody dla laureatów
I MIEJSCE – Profesjonalny Kurs Makijażu zakończony sesją fotograficzną, nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów, dyplom, statuetka.
II –III MIEJSCE – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Dla wszystkich uczestników dyplomy.
Ogłoszenie wyników konkursu i ceremonia wręczenia nagród odbywa się 05.10.2013
podczas Gali Wręczania Nagród. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania
nagród lub innego ich podziału. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie
na ekwiwalent pieniężny.
9. Jury konkursu
Jury powołuje Pani Beata Małachowska właścicielka sieci Szkół Wizażu „BEAUTYART”. Jury konkursu ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje
regulamin. Finalista z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce członków Jury. Ocena
i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji
Jury nie będą uwzględniane. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu prezentacji
05.10.2013 r.
10. Przepisy końcowe
10.1. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, warunkiem otrzymania
nagród jest dopełnienie formalności, wynikających z Ustawy o Podatku Dochodowym.
Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie
MTG S.A. lub przelewem na rachunek MTG S.A., zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby
prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają same należny podatek na
podstawie zaświadczenia
o wartości nagrody, wydanego przez MTG SA.
Zaświadczenie o wartości nagrody wystawia MTG SA.
10.2 Integralnymi częściami regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w konkursie,
oświadczenie zawodnika i modela udzielające Organizatorowi i Patronowi prawo do
wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych
i marketingowych MTG SA, Targów Uroda, w tym Mistrzostw
10.3 Nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że
osoba nadsyłająca zdjęcie jest autorem koncepcji i wykonania sfotografowanych
makijaży.
10.4 Nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednocześnie oświadczeniem, że
autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich
publikację dla celów promocyjnych konkursu oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
organizatorowi Konkursu.
10.5 Nadsyłając zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik konkursu tym samym
przyjmuje warunki Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133
pozycja 883).
10.6 Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z przebiegu konkursu w następujących
polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań Organizatora w zakresie związanym z promocją
konkursu.
10.8 Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
Organizatorzy i Patron zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu w terminie do
16.10.2013. Warunkiem koniecznym do odbycia się Mistrzostw jest zakwalifikowanie
przez jury do finału minimum 5 uczestników do dnia 20.09.2013.