zapisy do PTE - Polskie Towarzystwo Energetyczne

Transkrypt

zapisy do PTE - Polskie Towarzystwo Energetyczne
Poznań, …...........201.... rok
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PTE
Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że akceptuję statut stowarzyszenia o nazwie:
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE w Poznaniu
i także oświadczam, że znane mi są i akceptowane przeze mnie cele i sposoby działania stowarzyszenia
zawarte w statucie, w związku z tym zobowiązuję się brać czynny udział w pracach stowarzyszenia zgodnie
z jego programem, przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia
Imię/ona i nazwisko………………………...................………………………………………................................................………
Nazwisko panieńskie/rodowe..............................................................................................................................
Imiona rodziców……………………………………….............................…….......................................................................
Nazwisko rodowe matki…………………………………............………………………………..................................……...............
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………...............………….................................………...............
Numer PESEL…………………………………………………………………………………...................................................................
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu………………………………………....................……..............................
Narodowość………………………………..Obywatelstwo…………………………..………………...............
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….........................................................
Adres do korespondencji……………………………………………………………….……….........................................................
Numer telefonu……………………….................……… Adres e-mail………………............................………………...............
Wykształcenie…………………………………………………………………………….........................................................……………
Tytuł naukowy/zawodowy…………………………………………………………….................................................................…
Miejsce pracy, nazwa, adres................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Zajmowane stanowisko.......................................................................................................................................
1.
Osoba zainteresowana wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa Energetycznego, wypełnia,
podpisuje i składa deklarację członkowską, wraz z dowodem opłacenia składki członkowskiej rocznej, w
formie pisemnej w Biurze PTE, pok. A4, IIB, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
2.
Po złożeniu deklaracji następuje weryfikacja danych, zgodnie z § 10 statutu PTE i przyjęcie na
członka PTE.Decyzję podejmuje Prezes Zarządu Głównego PTE.
3.
Składka członkowska za kolejne lata opłacana jest w styczniu danego roku. Nie opłacenie składki w
styczniu danego roku, powoduje automatyczną utratę członkostwa i wykreślenie z listy członków PTE.
4.
Składka członkowska roczna wynosi 50 zł., płatna przelewem na konto PTE: 53 2130 0004 2001
0564 1519 0001 .
5.
Oświadczam, że znane są mi przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę na
przetwarzanie oraz wykorzystywanie w/w danych osobowych wyłącznie do potrzeb wewnętrznych
stowarzyszenia oraz działań statutowych.
6.
Wiem, że mam prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych i oświadczam, że
dane przekazuję dobrowolnie.
Własnoręczny podpis
Decyzja Zarządu Głównego PTE

Podobne dokumenty