Załącznik nr 1

Transkrypt

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
AT.272.17.2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestaw pomiarowy do realizacji pomiarów monitoringowych poziomów hałasu wprowadzanego
do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz hałasu
wprowadzanego do środowiska przez operacje statków powietrznych w związku z eksploatacją portów
lotniczych i lądowisk, w trybie realizacji zadania ustawowego organu Inspekcji Ochrony Środowiska postaci
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pn. Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ),
w obszarze województwa śląskiego.
Tabela 1 Analizator dźwięku z funkcją miernika poziomu dźwięku klasy 1 wg wymagań PN - EN 61672 - 1 - 3
: 2005 /2007, PN - EN 61260-1 : 2015-01, PN - ISO 7196 : 2002 lub normy równoważnej –1 komplet
Producent, model: ………………………………………………………………………………………………. *)
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*)
1.1. Funkcja analizy poziomu dźwięku w pasmach
1/1 oktawy;
1.2. Funkcja analizy poziomu dźwięku w pasmach
1/3 oktawy, w zakresie do 40 kHz;
1.3. Funkcja analizy FFT;
1.4. Funkcja zapisu historii czasowej pomiarów
dźwięku z krokiem minimum 10 ms;
1.5. Funkcja rejestracji przebiegu czasowego
sygnału akustycznego w pamięci wewnętrznej –
nieulotnej i pamięci zewnętrznej, w standardach
kompatybilnych z niżej wymienioną jednostką PC
oraz niżej wymienionym oprogramowaniem IT,
w przedmiotowych dziedzinie, zakresie oraz celu
badań dźwięku, w środowisku;
1.6. Funkcja generatora sygnałowego
(lub równoważna);
1.7. Funkcja definiowania oraz markowania zdarzeń
akustycznych (4-klasowa (bądź wyższa)), w funkcji
czasu (t), wraz z funkcją rejestracji audio
w
zdefiniowanych
przedziałach
czasu,
w normatywnym czasie odniesienia (T);
1.8.
Funkcja
odwzorowania
audio,
w odniesieniu zdefiniowanych, oznaczonych,
przytoczonych
wyżej,
przedziałów
czasu,
w normatywnym czasie odniesienia (T);
1.9. Kompatybilność oraz możliwość współpracy
z mikrofonami pomiarowymi z polaryzacją
zewnętrzną i wstępnie spolaryzowanymi;
1.10. Pamięć:
- wewnętrzna – nieulotna,
- pamięć zewnętrzna (standardu USB i/lub
równoważna,
wyżej
wymienione
w
standardach
kompatybilnych z niżej wymienioną jednostką PC
oraz niżej wymienionym oprogramowaniem IT,
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
Standard, typ (1)
……………………………………………………
Standard, typ (2) .
……………………………………………………
TAK / NIE **)
Standard, typ (1) .
……………………………………………………..
Standard, typ (2)
……………………………………………………...
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
Okres gwarancji….....................................................
1
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*)
a także, odpowiednio, pojemnościach, właściwych
dla zdefiniowanych tytułem założeń, wymagań
oraz celów, zgodnie z obowiązującymi krajowymi
przepisami prawa oraz założeniami i wytycznymi
organów ochrony środowiska w dziedzinie
przedmiotowego projektu pomiarów, analiz i ocen
dźwięku w środowisku;
1.11. Interfejsy:
standardu
USB
(master
/slave)
(i/lub równoważny);
- właściwe dla standardów i parametrów, o których
mowa powyżej;
- analogowo /cyfrowy - wyjście sygnału
mierzonego;
1.12. Warunki środowiskowe pracy:
- Temperatura: od -10 0C do +50 0C;
- Wilgotność: do 90% wilgotności względnej RH
(bez kondensacji);
1.13. Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące;
Tabela 2 Wyposażenie, oprzyrządowanie, oprogramowanie oraz akcesoria dedykowane dla analizatora
dźwięku – 1 komplet.
2.2.
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*)
2.1. Mikrofon pomiarowy do pomiarów w zakresie
słyszalnym (10 Hz - 20 kHz);
Przedwzmacniacz mikrofonowy, umożliwiający
dołączenie do analizatora dźwięku mikrofonu
z
polaryzacją
zewnętrzną
oraz
wstępnie
spolaryzowanego;
2.3. Osłona przeciwwietrzna na mikrofon
pomiarowy;
2.4. Przewód standardu USB do komunikacji
z komputerem PC (lub równoważny);
2.5. Przewód sygnałowy wyjścia sygnału
mierzonego;
2.6.
Akumulatory
wewnętrzne,
komplet,
wraz z ładowarką akumulatorową;
Funkcja wykrywania pełnego naładowania
i zabezpieczenia przed przeładowaniem;
2.7. Zasilacz sieciowy;
2.8. Pamięć wewn. /karta pamięci wewn.
(jeśli dotyczy), poj. właściwej dla ww. założeń,
wymagań oraz celów przedmiotowego projektu
badań;
2.9. Pamięć zewn. standardu flash /USB
(i/lub
równoważna),
poj.
właściwej
dla ww. założeń, wymagań oraz celów
przedmiotowego projektu badań;
2.10. Oprogramowanie komputerowe na PC
do transmisji, wizualizacji oraz archiwizacji zbiorów
danych pomiarowych dźwięku, a także wstępnej ich
Producent. model
……………………………………………………
Producent, model
……………………………………………………...
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
Standard, pojemność (1)
……………………………………………………...
Standard, pojemność (2)
……………………………………………………...
Producent, typ, wersja
………………………………………………….......
2
Wymagania minimalne
analizy i oceny, w myśl obowiązujących krajowych
wymagań administracyjno - prawnych oraz
krajowych
wymagań
normatywnych,
w przedmiotowej dziedzinie badań dźwięku,
w środowisku, a także założeń ramowych
i wytycznych organów ochrony środowiska
w dziedzinie przedmiotowego projektu pomiarów,
analiz i ocen dźwięku w środowisku;
2.11.
Możliwość
opcjonalna
modułowego
zastosowania wyżej wymienionego na poziomie
oraz w zakresie umożliwiających podjęcie oraz
realizację specjalistycznej, zaawansowanej, analizy
i oceny dźwięku w środowisku, w tym, co najmniej:
analizy
dźwięku
oraz
wyznaczenia,
obowiązujących literą prawa oraz krajowymi aktami
normatywnymi,
wielkości
i
wskaźników,
krótkookresowych oraz długookresowych, oceny
dźwięku w środowisku;
- analizy i oceny widma dźwięku w środowisku;
- analizy i oceny statystycznej dźwięku
(L5 - L95), dB, w środowisku;
- analizy i oceny sygnału audio, w funkcji czasu (t),
w czasie odniesienia (T), w środowisku;
- wzajemnej superpozycji projektów wyżej
wymienionych;
2.12.
Możliwość
opcjonalna
modułowego
zastosowania wyżej wymienionego do standardu
dedykowanego dla procesu komunikacji zdalnej
z przedmiotowymi jednostkami analizatorów
dźwięku, w reżimie pracy automatycznej układu
pomiarowego, w czasie rzeczywistym;
2.13. Fabryczna walizka techniczna, wodoodporna,
dedykowana dla analizatora dźwięku wraz
z akumulatorem zasilającym (standardu 12V DC,
poj. właściwej dla ww. założeń, wymagań oraz
celów przedmiotowego projektu badań), ładowarką
sieciową
do akumulatora
oraz
kablem
mikrofonowym ze złączem wodoodpornym,
długości min. 5 m;
2.14. Kabel mikrofonowy, długości min. 10 m;
2.15. Osłona wszechpogodowa dedykowana
do przedwzmacniacza oraz mikrofonu pomiarowego
przedmiotowego toru pomiarowego dźwięku;
2.16. Statyw mikrofonowy, teleskopowy, wysokości
4,0 m wraz z ramieniem przedłużającym do
wysokości łącznej statywu 4,5 m, a także odciągami
linowymi, kompletem akcesoriów oraz pokrowcem
transportowym;
2.17. Skrzynia techniczna na wyposażenie,
na kółkach, z akumulatorem zasilającym (standardu
12V DC, poj. właściwej dla ww. założeń, wymagań
oraz celów przedmiotowego projektu badań) oraz
ładowarką sieciową do akumulatora;
2.18. Wzajemna kompatybilność podzespołów
Oferowany parametr*)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
3
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*)
i elementów wyżej wymienionych;
2.19.
Kalibrator
akustyczny:
Klasy
1
TAK / NIE **)
wg wymagań PN - EN 60942 : 2005
lub równoważnej
Producent, model
- Częstotliwość pracy:
1000
Hz; ……………………………………………………...
- Poziom ciśnienia akustycznego:
94 dB
oraz 114 dB;
TAK / NIE **)
Kompatybilność wyżej wymienionego z jednostką
TAK / NIE **)
przedmiotowego analizatora dźwięku oraz toru
pomiarowego dźwięku;
TAK / NIE **)
2.20. Świadectwa wzorcowania mierników poziomu
dźwięku oraz kalibratorów akustycznych, spójne
z wymaganiami normy PN - EN ISO /IEC 17025 :
TAK / NIE **)
2005 lub równoważnej + Ap. 1 : 2007 + AC : 2007,
wydane
przez
laboratorium
wzorcujące,
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Okres gwarancji ……………………………………
w Warszawie lub równoważne;
2.21. Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące;
Tabela 3 Wyposażenie uzupełniające - Komputer przenośny (typu notebook) do transmisji, wizualizacji oraz
specjalistycznej analizy i oceny dźwięku w środowisku, a także archiwizacji całokształtu zbiorów danych
pomiarowych, akustycznych oraz pozaakustycznych, w dziedzinie przedmiotowych badań dźwięku,
w środowisku – 1 komplet.
Wymagania minimalne
3.1. Ekran 15,6" (lub większy), matowy, LED;
3.2. Procesor: czterordzeniowy (lub wyższy),
taktowanie 2 GHz (lub wyższe);
3.3. Pamięć RAM: 4 GB (lub więcej);
3.4. Dysk twardy SSD: 500 GB (lub więcej);
3.5. Interfejsy:
- standardu USB min. 2 gniazda;
- standardu USB 3.0 min. 2 gniazda;
- standardu HDMI;
- Wi-Fi standardu 802.11ac;
- standardu RJ45;
3.6. System operacyjny: Windows 10 (lub nowszy)
(lub równoważny);
3.7.
Pakiet
MS
Office
Professional
(lub równoważny):
- Word, Excel, Power Point (lub równoważny);
- do użytku w jednostce sektora administracji
publicznej oraz realizacji ustawowych zadań
publicznych;
3.8. Program antywirusowy;
Oferowany parametr*)
TAK / NIE **)
Producent, model …………………………………
Producent, model …………………………………
Producent, model …………………………………
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
Producent, nazwa systemu
……………………………………………………...
Producent, nazwa pakietu
……………………………………………………...
Producent, nazwa, wersja programu
……………………………………………………...
Typ, pojemność ……………………………………
3.9. Przenośny dysk zewnętrzny, poj. min. 1TB;
3.10. Pamięć wymienna standardu Flash (USB) - Typ, pojemność ….…………...……………………
Pendrive, poj. min. 32 GB;
3.11. Mysz optyczna;
TAK / NIE **)
3.12. Torba transportowa;
TAK / NIE **)
4
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*)
3.13. Gwarancja, nie mniej niż 24 miesiące;
Tabela 4 Wyposażenie
w środowisku
uzupełniające
Okres gwarancji …………………………………...
-
Zestaw
Wymagania minimalne
4.1. Monitor video, 1 szt.
rejestracji
audio-video
zdarzeń
akustycznych,
Oferowany parametr*)
Producent, model ...………………………………...
- wielkość min. 13 cali;
- wielkość obrazu [px] 1280 x 720 (lub wyższa);
- wejścia wideo standardu 1 x VGA, 1 x HDMI;
- zasilanie 12 V DC;
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
4.2.
Termohigrobarometr
/anemometr Producent, model ...………………………………...
skrzydełkowy,
elektroniczny,
kieszonkowy
(zestaw zintegrowany - w standardzie „all-inone”), 1 szt.
- Parametry pomiaru oraz odpowiadające im zakresy
pomiarowe: (co najmniej):
TAK / NIE **)
- Temperatura powietrza: 〈-25 ÷ + 60〉 0C;
- Wilgotność względna powietrza (RH): 〈10 ÷
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
95〉 % *); *) bez kondensacji
TAK / NIE **)
- Ciśnienie atmosferyczne: 〈750 ÷ 1100〉 hPa;
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
TAK / NIE **)
-Opcjonalnie:
możliwość
instalacji
głowicy
TAK / NIE **)
obrotowej z wiatrowskazem, pełnej kompatybilności
TAK / NIE **)
z jednostką główną;
TAK / NIE **)
- Rejestracja i akwizycja wyników w pamięci wewn. Okres gwarancji ……………………………………
przyrządu:
TAK / NIE **)
- Wybór jednostek wyników badanych parametrów;
TAK / NIE **)
- Wyświetlacz LCD;
- Pamięć wewn. - nieulotna przyrządu
- Standard odporności: IP67:
- Prędkość wiatru: 〈0,4 ÷ 40〉 m/s;
5
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*)
- Zasilanie bateryjne;
- Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące; - Świadectwa wzorcowania w świetle standardów
PN - EN ISO/IEC 17025 : 2005 lub normy
równoważnej;
Tabela 5 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne
Potwierdzenie spełniania wymagania*)
5.1.
Przedmiot
zamówienia
wraz
z oprzyrządowaniem, akcesoriami, peryferiami
oraz
zintegrowanym
specjalistycznym
oprogramowaniem komputerowym i komunikacją
IT: fabrycznie nowy;
TAK / NIE **)
5.2.
Gwarancja Producenta dla przedmiotowego
Okres gwarancji ……………………………………
zestawu: nie mniej niż 24 miesiące od daty zakupu
produktu;
5.3.
Rękojmia;
TAK / NIE **)
5.4.
Serwis pogwarancyjny Producenta wraz
z zapewnieniem dostawy części zamiennych;
TAK / NIE **)
5.5.
Fabryczne instrukcje obsługi technicznej
produktów;
TAK / NIE **)
5.6.
Wsparcie techniczne Dostawcy w obszarze
techniki oraz zasad eksploatacji produktów
oraz oprogramowania komputerowego;
TAK / NIE **)
5.7.
Dostawa
produktów
do
siedziby
Zamawiającego w terminie 60 dni od daty
podpisania stosownej Umowy w przedmiotowej
sprawie;
TAK / NIE **)
5.8.
Szkolenie aplikacyjne z ramienia Dostawcy
w obszarze obsługi technicznej, zasad eksploatacji,
konserwacji, a także aktualizacji i modernizacji
przedmiotowych elementów oraz podzespołów
zestawu pomiarowego oraz oprogramowania
komputerowego,
zastosowań
przedmiotowej
aparatury pomiarowej i oprogramowania, a także
metod i technik badań, analiz i ocen dźwięku
w środowisku, o których mowa w tytule,
z zastosowaniem przedmiotowego rodzaju aparatury
pomiarowej, oprogramowania, oprzyrządowania
oraz akcesoriów.
TAK / NIE **)
*)
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny w zakresie oferowanych parametrów oraz podania
pozostałych niezbędnych informacji (chyba, że wystarczające jest wskazanie TAK/NIE);
**)
Niepotrzebne skreślić.
6

Podobne dokumenty