Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego piłka nożna

Transkrypt

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego piłka nożna
Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego
Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego
w Wodzisławiu Śląskim
1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku piłka nożna obowiązują:
1) ogólne zasady stosowane przy rekrutacji do klas pierwszych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych;
2) dodatkowe kryteria, o których mowa w pkt. 2.
2. Kandydaci do klasy mistrzostwa sportowego, zgodnie z pkt. 1, muszą spełniać kryteria
dodatkowe:
1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony wstępnym zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
3) zaliczenie sprawdzianów sprawności fizycznej ustalonych przez Szkolną Komisję
Rekrutacyjną (SKR).
3. SKR ma prawo zwolnić ze sprawdzianu sprawności fizycznej kandydatów
reprezentujących wysoki poziom sportowy potwierdzony zaświadczeniami o klasie sportowej
z właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego lub opinią klubu sportowego,
z jednoczesnym zaliczeniem ww. sprawdzianu na ocenę najwyższą.
4. Za sprawdzian sprawności fizycznej kandydat może zdobyć łącznie 175pkt.
5. Zakres sprawdzianu sprawności fizycznej obejmuje pomiar poszczególnych zdolności
motorycznych i umiejętności:
Testy sprawności i umiejętności w naborze do klas sportowych o profilu - piłka nożna
1. Test umiejętności piłkarskich składający się z 7 stacji - według załączonych rysunków
Punktacja - max 70 pkt
2. Test sprawności fizycznej - bieg na 300m, - bieg na 60 m, Punktacja- na podstawie
Testu INKF(T.Ulatowskiego) max 50 pkt.
3. Gra - pole 30-30m - bramki 2-5m - 5 na 5 zawodników Punktacja - 0-55 pkt
Test opracowano na podstawie następujących materiałów
- Materiały szkoleniowe PZPN
- Materiały szkoleniowe DFB - OZPN KATOWICE
- Założenia metodyczno szkoleniowe Sląsko-Zagłebiowskiej Szkoły Piłki
Nożnej
- Jerzy Talaga - "Piłka nożna"
- J. Raczek - "Wytrzymałość dzieci i młodzieży"
- R.Panfil W.Żmuda "Nauczanie gry w piłkę nożną"
ORGANIZACJA TESTU - UMIEJĘTNOŚCI PIŁKARSKIE
Maksymalna ilość punktów - 15
Maksymalna ilość punktów - 15
Nie liczą się kontakty tą samą częścią ciała następujące po sobie. Próba
kończy się po spadnięciu piłki na ziemię lub po upływie 60 sekund.
1,00 m
1,00 m
1,20 m
1,20 m
6. Warunkiem pozytywnego zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej jest uzyskanie
ze wszystkich prób średniej ocen - 3,00 (ocena: dostateczny).
7. Rekrutacja do oddziałów sportowych odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziału
ogólnodostępnego. Zgodnie z zapisem w Statucie Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.
10. Rekrutacja do klasy I Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego o kierunku piłka nożna z rocznika
2003 odbędzie się:
I termin – termin zostanie podany w późniejszym terminie godzina 17.00 na obiektach
sportowych przy Zespole Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Mieszka 10 (należy zabrać
pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w testach).
11. Szkolna Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć kolejne terminy rekrutacji.
12. Z prowadzonej rekrutacji sporządzony zostanie protokół.
13. Lista osób zakwalifikowanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie opublikowana na
stronie internetowej szkoły do dnia 13 czerwca 2016 roku, osoby te zostaną również poinformowane
telefonicznie, z rodzicami zakwalifikowanych uczniów zostanie zorganizowane zebranie.

Podobne dokumenty