Konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Dyrygentury Chóralnej

Transkrypt

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
Pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
REKTOR
Akademii Sztuki w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
ADIUNKTA
na Wydziale Edukacji Muzycznej w Katedrze Edukacji Muzycznej w zakresie: prowadzenia zajęć
z dyrygowania, czytania partytur, emisji głosu
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art.109 ust. 1 ustawy z dnia
27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z
późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 posiadają stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura,
 posiadają doświadczenie w prowadzeniu zawodowych zespołów wokalnych.
Wymagane dokumenty:









zgłoszenie udziału w konkursie,
życiorys zawodowy,
kwestionariusz osobowy,
odpisy: dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz stopnia doktora
opis osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją,
oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy
oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
wyrażenie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania
stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia kierunku studiów wyższych.
wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie
dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu),
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 26 sierpnia 2016r.
Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu
rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2016r
Miejsce składania dokumentów: Akademia Sztuki w Szczecinie, ul. Grodzka 50, 70-560 Szczecin, Sekretariat
Wydziału Edukacji Muzycznej, pok. 105.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Podobne dokumenty