INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI POMPY CIEPŁA

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI POMPY CIEPŁA
DD 2009/2
INSTRUKCJA
INSTALACJI
I
KONSERWACJI
POMPY CIEPŁA
IMPORTER
ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 115
03-044 Warszawa
e-mail:[email protected]
http:// www.atlantic-polska.pl
ATLANTIC
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ALFEA S
5
6
8
10
13
16
1
Pompa ciepła Alféa S
Konfiguracja 2 :
1 obwód grzewczy i zasobnik c.w.u. z grzałką elektryczną
Szczegóły instalacji
patrz instrukcja strona 43
Główny schemat hydrauliczny
Zasobnik
c.w.u.
Pompa ciepła
Moduł
Hydrauliczny
lub
Zespół c.w.u.
Pompa ciepła
Zespół zewnętrzny
Główny schemat hydrauliczny
Zasobnik
c.w.u.
Tablica
elektryczna
Pompa ciepła
Moduł
Hydrauliczny
lub
Pompa ciepła
Zestaw c.w.u.
Zespół zewnętrzny
Opis:
CAR - Zawór zwrotny
AE - Grzałka elektryczna
CC - Pompa obiegowa
SA - Czujnika temperatury wewnętrznej (opcja)
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
SE - Czujnika temperatury zewnętrznej
SP - Zabezpieczenie podłogi podgrzewanej
SSa - Zabezpieczenie podłogi podgrzewanej
VD - Zawór kierunkowy
49
Pompa ciepła Alféa S
Gratulujemy Państwu wyboru
Société Industrielle de Chauffage, należące do grupy Atlantic, posiadające certyfikat
ISO 9001, gwarantuje jakość swych wyrobów i zobowiązuje się do zaspokojenia
wymagań swych klientów. Posiadając wszechstronne know-how oraz doświadczenie,
Société Industrielle de Chauffage stosuje najbardziej zaawansowane technologie
w zakresie koncepcji i produkcji pełnego wachlarza urządzeń grzewczych.
Niniejszy dokument będzie pomocny w instalacji i stosowaniu urządzenia, uzyskując
możliwie jak najlepsze parametry, zapewniając komfort i bezpieczeństwo.
Spis treści
1. Prezentacja urządzenia ....................................... ............................................................... str.4
1.1. Pakowanie ............................................. str.4
1.2. Urządzenia zamawiane dodatkowo
(opcyjnie) ............................................... str.4
1.5. Ogólne dane techniczne .......................... str.5
1.6. Krzywe wydajności cieplnej .................... str.6
1.3. Zakres zastosowania .......................... str.4
1.7. Opis ........................................................ str.11
1.4. Definicja .............................................. str.4
1.8. Zasada działania ...................................... str.12
2. Montaż ............................................................ ............................................................... str.14
2.1. Warunki ustawowe montażu
i konserwacji ....................................... str.14
2.2. Rozpakowywanie i zastrzeżenia .......... str.14
2.7.3. Doładowanie płynem chłodniczym ........... str.22
2.2.1. Odbiór .................................................... str.14
2.8. Podłączenie hydrauliczne
obwodu grzewczego.................................. str.23
2.2.2. Transport ............................................... str.14
2.8.1. Informacje ogólne ..................................... str.23
2.2.3. Akcesoria ............................................... str.14
2.8.2. Płukanie instalacji..................................... str.23
2.3. Montaż ................................................ str.14
2.8.3. Napełnianie i odpowietrzanie instalacji
str.23
2.4. Montaż zespołu zewnętrznego ........... str.14
2.9. Podłączenie elektryczne .......................... str.24
2.4.1. Środki ostrożności podczas montażu .... str.14
2.9.1. Parametry zasilania elektrycznego .......... str.24
2.4.2. Ustawienie zespołu zewnętrznego ........ str.16
2.9.2. Informacje ogólne odnośnie połączeń ..... str.24
2.4.3. Podłączenie odprowadzania skroplin .... str.16
2.9.3. Zestawienie podłączeń elektrycznych ...... str.25
2.5. Montaż modułu hydraulicznego........... str.17
2.9.4. Przekrój kabli i wartość prądu
zabezpieczeń ........................................... str.25
2.5.1. Środki ostrożności podczas montażu .... str.17
2.5.2. Ustawianie modułu hydraulicznego ....... str.17
2.9.5. Podłączenia elektryczne zespołu
zewnętrznego ........................................... str.26
2.9.6. Podłączenia elektryczne modułu
hydraulicznego ........................................... str.27
2.6. Podłączenie instalacji płynu
chłodniczego........................................ str.18
2.6.1. Przepisy i środki ostrożności ................. str.18
2.6.2. Połączenia z płynem chłodniczym ......... str.18
2.6.3. Wykonywanie rozszerzeń ..................... str.18
2.11. Czujnik temperatury wewnętrznej
i/lub moduł zdalnego sterowania ......... str.29
2.6.4. Kształtowanie rurek na płyn
chłodniczy .............................................. str.19
2.12. Uruchamianie ....................................... str.30
2.6.5. Podłączenia specjalne ........................... str.19
2.13. Konfiguracja czujnika temperatury
wewnętrznej ......................................... str.30
2.7. Napełnianie gazem instalacji ............... str.21
2.7.1. Uzyskiwanie próżni oraz napełnianie
gazem połączeń na płyn chłodniczy...... str.21
2
2.7.2. Próba szczelności .................................... str.21
2.10. Czujnik temperatury zewnętrznej ......... str.29
2.14. Konfiguracja modułu zdalnego
sterowania (opcja) .................................. str.30
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
3. Regulacja ......................................................
3.1. Interfejs użytkownika i moduł
sterowania zdalnego T75 (opcja) ......... str.31
............................................................ str.31
3.4. Zadawanie parametrów regulacji.......... str.34
3.4.1. Informacje ogólne ..................................str.34
3.2. Czujnik temperatury wewnętrznej
T55 (opcja) .......................................... str.32
3.4.2. Regulacja parametrów ........................... str.34
3.3. Krzywa cieplna ..................................... str.32
3.4.3. Wykaz linii funkcyjnych (regulacja,
diagnostyka, stan) ............................... str.34
3.3.1. Krzywa cieplna ...................................... str.32
3.3.2. Autoadaptacja ....................................... str.32
4. Configurations d’installation .............................
4.1. Konfiguracja 1, 2, 3 i 4: pompa ciepła
z modułami elektrycznymi ................... str.47
4.1.1. Podłączenia hydrauliczne ..................... str.47
...................................................... str.46
4.1.2. Podłączenia elektryczne ........................ str.47
4.1.3. Zadawanie parametrów .........................str.47
4.1.4. Szczególne przypadki ...........................str.47
5. Schemat połączeń elektrycznych ................................................................................str.52
6. Diagnostyka usterek i sposób usunięcia ........
6.1. Błędy wyświetlane na module
hydraulicznym ...................................... str.57
.......................................................... str.57
6.2. Usterki wyświetlane na zespole
zewnętrznym ....................................... str.58
6.3. Wyświetlanie informacji ....................... str.59
7. Zalecenia, jakie należy przekazać użytkownikowi ................................................. str.60
Urządzenie to spełnia wymagania następujących norm:
- dyrektywa niskiego napięcia 73/23/CEE zgodnie z normą EN 60335-1,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/CEE,
- dyrektywy dotyczącej maszyn 98/37/CE,
- dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/CE,
- dyrektywy znakowania zużycia energii 2002/31/CE
Urządzenie to ponadto spełnia postanowienia:
- ustawy nr 98-560 z dnia 30 czerwca 1998 zmieniającej ustawę nr 92-1271 z 7 grudnia 1992 odnoszącej się do
niektórych płynów chłodniczych stosowanych w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
- norm odnoszących się do produktu i stosowanych metod badań: Klimatyzatory, grupy chłodnicze na płyn oraz pompy
ciepła wraz ze sprężarką napędzaną silnikiem elektrycznym do celów ogrzewania i chłodzenia NF EN 14511 -1, NF EN
14511-2, NF EN 14511-3, NF EN 14511-4
- normy XP ENV 12102 : Klimatyzatory, pompy ciepła, i osuszacze powietrza wraz ze sprężarką napędzaną silnikiem
elektrycznym. Pomiar emitowanego hałasu do powietrza. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
3
Pompa ciepła Alféa S
1 Prezentacja urządzenia
1.1
Pakowanie
• 1 opakowanie: Zespół zewnętrzny.
• 1 opakowanie: Moduł hydrauliczny i czujnik temperatury zewnętrznej.
Tabela kompletacji zespołów.
Pompa ciepła
Zespół zewnętrzny
Moduł hydrauliczny
Oznaczenie
Symbol
Symbol
Kod
Symbol
Kod
Alféa S 5
522334
AOYA18LACL
700718
MH-S5
023108
Alféa S 6
522335
AOYA18LACL
700718
MH-S6
023109
Alféa S 8
522337
AOYA24LACL
700724
MH-S8
023107
Alféa S 10
522338
AOY30LNAWL
700130
MH-S10
023106
Alféa S 13
522339
AOYA45LATL
700745
MH-S13
023105
Alféa S 16
522340
AOY54LJBYL
700054
MH-S16
023104
1.2 Urządzenia zamawiane dodatkowo
(opcyjnie)
- wytwarzanie c.w.u. pod warunkiem, że
współpracuje z zasobnikiem c.w.u. wyposażonym
w grzałkę elektryczną,
• Zestaw hydrauliczny drugiego obwodu
- instalacja
modułu
kotła
grzewczego,
stanowiącego uzupełnienie ogrzewania podczas
okresów o najniższych temperaturach.
(symbol 073952)
- do podłączenia 2 obwodów grzewczych.
• Zestaw ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) (ozn. 073950)
- do podłączenia zasobnika c.w.u. wyposażonego w
grzałkę
elektryczną
(zabudowany
moduł
elektryczny).
• Zestaw modułu kotła grzewczego (ozn. 073948)
- do podłączenia kotła grzewczego z pompą ciepła.
• Czujnik temperatury wewnętrznej (ozn. 073951)
- do korygowania temperatury wewnętrznej.
• Zdalne sterowanie (ozn. 073954)
- do sterowania temperaturą wewnętrzną oraz do
programowania pompy ciepła.
• Zamocowanie przeciwdrganiowe (ozn. 523574)
• Wspornik podłogowy z PCV biały (ozn 809532)
• Zestaw chłodzenia MS 5-6-8-10 (ozn. 073949)
• Zestaw podstawowy (ozn. 073958)
• Zestaw pompy obiegowej 1 obwodu podgrzewanej
podłogi do pompy ciepła Alféa S 13 do 16 (ozn. 073959)
• Zestaw chłodzenia MS 13 - 1 6 (ozn. 07 3956 )
współpracujący z pompą obiegową 073959.
1.3
Zakres zastosowania
Ta pompa ciepła umożliwia:
- ogrzewanie zimą,
- zarządzanie dwoma obwodami grzewczymi,
4
Zarządzanie dwoma obwodami grzewczymi,
wytwarzanie c.w.u. oraz instalacja modułu kotła
grzewczego stanowią opcję i wymagają użycia
zestawów dodatkowych (patrz § 1.2).
Odnośnie wykorzystania trybu chłodzenia prosimy o
kontakt z nami.
1.4
Definicja
- split: Pompa ciepła składa się z dwóch elementów
(zespół zewnętrzny instalowany na zewnątrz oraz
moduł
hydrauliczny
instalowany
wewnątrz
pomieszczenia).
- powietrze/woda: Powietrze zewnętrzne stanowi
źródło energii. Energia ta przekazywana jest wodzie
obwodu grzewczego za pomocą pompy ciepła.
- inwerter: Prędkość wentylatora oraz sprężarki
reguluje się w funkcji zapotrzebowania na
energię cieplną. Takie rozwiązanie umożliwia
oszczędność energii oraz umożliwia pracę przy
zasilaniu jednofazowym, niezależnie od mocy
pompy ciepła, równocześnie unikając dużego
prądu rozruchu.
- COP (współczynnik wydajności grzewczej): jest to
stosunek pomiędzy energią przekazaną do obwodu
grzewczego oraz zużytą energią elektryczną.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
1.5
Ogólne dane techniczne
Oznaczenie modelu . . .
. Alféa S 5 . Alféa S 6 . Alféa S 8 . Alféa S 10 . Alféa S 13 . Alféa S 16
Znamionowe parametry grzewcze (temp. zewnętrzna T° / temp. na wyjściu T°)
Wydajność cieplna
+7 °C / +35 °C - podłoga . . .
. kW . . .
5 . . .
6,5
-7 °C / +35 °C – podłoga
. kW . .
4,8 .
5,6
+7 °C / +45 °C – grzejniki niskotemp.
. kW
4,15
5,4 .
-7 °C / +45 °C – grzejniki niskotemp.
. kW
4,05
5,1 .
Moc pobierana
+7 °C / +35 °C - podłoga
. kW
1,16 . .
1,63 .
-7 °C / +35 °C - podłoga
. kW
1,75 . .
2,24 .
+7 °C / +45 °C – grzejniki niskotemp.
. kW
1,15 . .
1,61 .
-7 °C / +45 °C – grzejniki niskotemp.
. kW
1,72 . .
2,32 .
Współczynnik wydajności grzewczej (COP)
(+7 °C / + 35 °C)
-.
4,3
4. .
Dane elektryczne
Napięcie (50 Hz) . . .
Prąd max. rozruchowy urządzenia
Prąd znamionowy
Prąd max. modułów . . .
Moc modułów
Faktyczna moc pobierana
- wentylator
- pompa obiegowa
Max. moc pobierana
- zespół zewnętrzny
Obwód hydrauliczny
Max. ciśnienie robocze
Wydajność obwodu hydraulicznego
dla temp. 4°C< t < 8 °C (warunki znamionowe)
- minimum
- maximum . . .
Inne dane
Masa zespołu zewnętrznego
Poziom hałasu w odległ. 5 m (moduł zewn.)
Masa modułu hydraul. (w stanie nienapełn.)
Pojemność wody modułu hydraulicznego
Warunki graniczne pracy
Min./max. temperatura zewnętrzna
Max. temperatura wody na wylocie
- podłoga podgrzewana
- grzejnik
Min. temperatura wody na wyjściu
.
.
.
.
8 . . .
7 . . .
6,2 .
5,9 .
9,5
8,1 .
7,9 .
7,3 .
1,88 .
2,54 .
1,88 .
2,62 .
2,37 .
3,52 .
2,39 .
3,48 .
.
.
.
.
4,25 . .
.
.
.
.
4 . . .
12,8 . .
11. .
9,7
8,3 .
15,5
13,8
13,3
11
3,12 . .
3,79
3,13 . .
4,61 . .
3,88
5,3
4,09
5,37
4,1
.V
.A
.A.
.A.
. kW . . .
230
10,5 . .
8,3 .
13 . . .
3. .
230
10,5 . .
8,3
13 . . .
3. .
230
12,9 . .
10,6 . .
13. .
3. .
230
15,3 . .
11,7 . .
26,1 . .
6. .
.W. .
.W
54 . . .
113
54 . . .
113
65 . . .
113
103 . . .
113
2x103 . . . 2x103
151
151
.W . .
2600 . . .
2600 . . .
2930 . . .
3500 . . .
5150 . . .
5900
. bar
3. .
3. .
3. .
3. .
3. .
3
. l/h
. l/h
540
1100 . . .
600
1400 . . .
860 . . .
1700 . . .
1000 . . .
2100 . . .
1380 . . .
2700 . . .
1670
3300
40 .
39 .
52,5 .
25 .
40 .
39 .
52,5 .
25 .
44 .
40 .
52,5 .
25 .
64 .
41 .
52,5 .
25 .
98 . . .
40 . . .
52,5 . .
25 . . .
105
40
52,5
25
. kg .
dB . . .
. kg
.l.
°C . . .
. .
. .
.
. .
-15/+24
. .
. .
.
. .
-15/+24
. .
. .
.
. .
-15/+24
. .
. .
.
. .
-15/+24
230
22,6 . .
16,7 . .
26,1 . .
6. .
4
-15/+24
230
25,9
20,6
26,1
6
-15/+24
°C . . .
°C . . .
°C . . .
45 . . .
52 . . .
8. .
45 . . .
52 . . .
8. .
45 . . .
52 . . .
8. .
45 . . .
52 . . .
8. .
45 . . .
52 . . .
8. .
45
52
8
Obwód chłodniczy
Średnice instalacji rurowej gazowej
. cale . .
Średnice instalacji rurowej płynu
. cale . .
Fabryczny ładunek płynu chłodniczego R410A . g
Max. ciśnienie robocze
. bar .
Długość minimalna instalacji rurowej
. m .
Długość maksymalna instalacji rurowej*
. m.
Długość maksymalna instalacji rurowej** . . . . m .
Max. różnica poziomu** . . .
. m.
1/2 .
1/4 . . .
1250 . . .
45 . . .
5. .
15 . . .
25 . . .
15 . . .
1/2 .
1/4 . . .
1250 . . .
45 . . .
5. .
15 . . .
25 . . .
15 . . .
5/8 .
1/4 . . .
1700 . . .
45 . . .
5. .
15 . . .
30 . . .
20 . . .
5/8 .
3/8 .
2200 . . .
45 . . .
5. .
15 . . .
50 . . .
30 . . .
5/8 .
3/8 .
3350 . . .
45 . . .
5. .
20 . . .
50 . . .
30 . . .
5/8
3/8
3400
45
5
20
70
30
* Fabryczny ładunek płynu chłodniczego R410A
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
** Z uwzględnieniem ewentualnego ładunku dodatkowego
R410A (patrz str. 20)
5
Pompa ciepła Alféa S
1.6
Krzywe wydajności cieplnej
Wartości według normy EN 14511, do których należy
dodać moc pobieraną przez pompę obiegową ogrzewania
Alféa S5
7,00
Podłoga podgrzewana
Grzejniki o bardzo niskiej temperaturze
6,00
5,00
Wydajność cieplna
4,00
3,00
2,00
Moc pobierana
1,00
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Temperatura zewnętrzna (°C)
Alféa S6
10,00
9,00
Podłoga podgrzewana
8,00
Grzejniki o bardzo niskiej temperaturze
7,00
Wydajność cieplna
6,00
5,00
4,00
3,00
Moc pobierana
2,00
1,00
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Temperatura zewnętrzna (°C)
Alféa S8 - Duo8
13,00
Podłoga podgrzewana
11,00
Grzejniki o bardzo niskiej temperaturze
9,00
Wydajność cieplna
7,00
5,00
3,00
Moc pobierana
1,00
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Temperatura zewnętrzna (°C)
6
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Alféa S10 - Duo10
13,00
Podłoga podgrzewana
11,00
Grzejniki o bardzo niskiej temperaturze
Wydajność cieplna
9,00
7,00
5,00
Moc pobierana
3,00
1,00
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
15
20
Temperatura zewnętrzna (°C)
Alféa S13 - Duo13
15,00
Podłoga podgrzewana
13,00
Grzejniki o bardzo niskiej temperaturze
Wydajność cieplna
11,00
9,00
7,00
5,00
Moc pobierana
3,00
1,00
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Temperatura zewnętrzna (°C)
Alféa S16 - Duo16
17,00
15,00
Wydajność cieplna
13,00
11,00
Podłoga podgrzewana
9,00
Grzejniki o bardzo niskiej temperaturze
7,00
5,00
3,00
Moc pobierana
1,00
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Temperatura zewnętrzna (°C)
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
7
Pompa ciepła Alféa S
540
Zespół zewnętrzny,
POWIETRZE
Alféa S 5, 6 i 8
320
Otwór na skropliny (Ø 20)
Widok od spodu
4 otwory Ø 10)
790
300
POWIIETRZE
S5
S6
S8
A
1/4”
1/4”
B
1/2”
5/8”
66
578
A
B
121184
10
177
Widok z przodu
189
347
Widok z boku
Widok od spodu
Zespół zewnętrzny
650
Alféa S 10
POWIETRZE
370
Otwór na skropliny (Ø 20)
4 otwory (Ø 10)
Widok od spodu
31
330
12
900
77
POWIETRZE
3/8”
5/8”
196
99
147
170
Widok z przodu
400
Widok z boku
Widok od spodu
Rysunek 1 – Wymiary w mm
8
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Zespół zewnętrzny,
650
Alféa S 13 i 16
POWIETRZE
370
Otwór na skropliny (Ø 20)
4 otwory (Ø 10)
Widok od spodu
31
330
12
900
77
POWIETRZE
1290
POWIETRZE
3/8”
5/8”
21
196
99
147
Widok z przodu
170
400
Widok z boku
Widok od spodu
Rysunek 2 – Wymiary w mm
450
Moduł hydrauliczny
1000
1034
235
Wyjście
ogrzewania Ø M 26x34
88
Powrót
ogrzewania Ø M 26x34
Widok z przodu
480
Widok z boku
Rysunek 3 – Wymiary w mm
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
9
Pompa ciepła Alféa S
Czujnik zewnętrzny QAC34
1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa
mbar
Ω
600
prędkość
500
43907
3
400
2
200
1 kΩ, 25°C
10000
300
2490
1
1000
100
0
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
338
m3/h
-50
Fig. 4 – Dostępne wartości ciśnień i wydatków
hydraulicznych
-25
0
25
50
75
°C
Czujnik kondensacji
Czujnik na wyjściu pompy ciepła
Czujnik na powrocie pompy ciepła
Ω
32500
30000
27500
25000
22500
20000
17500
10 kOhm, 25°C
15000
12500
10000
7500
5000
°C
2500
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fig. 5 – Wartość rezystancji czujników [kOhm]
(moduł hydrauliczny)
10000
- Sprężarka
- Przetłaczanie
1000
- Zewnętrzny
100
- Wyjście parownika
- Środek parownika
- Miska sprężarki (modele S10, S13, S16)
10
1
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130
Temperatura °C
Fig.6 – Wartość rezystancji [Ohm] (moduł zewnętrzny)
10
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
1.7
Opis
Alféa S 5, 6 i 8
Alféa S 13 i 16
1
13
1
2
3
2
3
4
5
5
7
7
8
9
9
8
6
10
12
11
Alféa S 10
1
2
12
3
4
5
13
6
10
11
Opis:
1 – Śmigło wysokiej sprawności o niskim poziomie hałasu
2 – Silnik elektryczny o regulowanej prędkości "inverter"
3 – Moduł sterujący "inverter"
7
4 – Przycisk uzyskiwania próżni oraz dioda sygnalizacyjna
5 – Zaciski podłączeniowe (zasilanie oraz połączenia
zewnętrzne)
6 – Butla magazynowania płynu chłodniczego
8
9
7 – Zawór odwracania cyklu
8 – Osłona zabezpieczona antykorozyjnie
9 – Zawór rozprężny elektroniczny
10 – Sprężarka o regulowanych obrotach, izolowana
akustycznie i termicznie
11 – Zawory (kurki) podłączenia obwodu chłodniczego
(złączka zaciskowa) wraz z kapturkiem zabezpieczającym
12 – Odstojnik z otworem odprowadzającym kondensat
13 – Parownik o wysokich parametrach powierzchni
wymiany; żeberka aluminiowe z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i hydrofilowym, rurki miedziane.
13
12
6
10
11
Rysunek 7 – Elementy składowe zespołu zewnętrznego
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
11
Pompa ciepła Alféa S
13
14
Opis:
1 – Skrzynka elektryczna
1
2 – Sterownik / Interfejs użytkownika
3 – Wyłącznik zał/wył
4 – Pompa obiegowa grzewcza
5 – Wyjście ogrzewania
6 – Złączka chłodnicza (gaz)
7 – Złączka chłodnicza (płyn)
11
8 – Powrót ogrzewania
9 – Kurek spustowy
2
12
3
10 – Zawór bezpieczeństwa
11 – Termostaty bezpieczeństwa
4
12 – Manometr
13 – Odpowietrznik ręczny
10
9
16
15 14 – Naczynie zbiorcze
15 – Skraplacz
5
6 7
16 – Moduły elektryczne (grzałki)
8
Tabliczka znamionowa
Widok z przodu
Widok z boku
Rysunek 8 – Elementy składowe modułu hydraulicznego
1.8
Zasada działania
Pompa ciepła Alféa S przenosi energię zawartą w
powietrzu zewnętrznym do ogrzewanego mieszkania.
Pompa ciepła w zasadzie składa się z czterech
głównych elementów w których przepływa płyn
chłodniczy (R410A).
- W parowniku (ozn. 13, rys 7, strona 11):
Energia cieplna pobrana z powietrza zewnętrznego
przekazywana jest do płynu chłodniczego. Temperatura
wrzenia tego płynu jest niska, a więc przechodzi on
ze stanu ciekłego w stan gazowy nawet przy niskich
temperaturach zewnętrznych (nawet do -15 °C
temperatury zewnętrznej).
- W sprężarce (ozn. 10, rys 7, strona 11):
Płyn chłodniczy odparowuje I przechodzi w wysokie
ciśnienie i w ten sposób pobiera energię cieplną.
- W skraplaczu (ozn. 15, rys 8, strona 12):
Energia płynu chłodniczego przekazywana jest do
obwodu grzewczego. Płyn chłodniczy przechodzi z
powrotem w stan ciekły.
- W zaworze rozprężnym (ozn. 9, rys 7, strona 11):
Płyn chłodniczy w stanie ciekłym ulega rozprężeniu
i uzyskuje temperaturę oraz ciśnienie, jakie miał na
początku cyklu.
Pompa ciepła wyposażona jest w układ regulacji
zapewniający sterowanie niską temperaturą wewnętrzną w
zależności od temperatury panującej na zewnątrz,
regulacja ta odbywa się według krzywej cieplnej. Dzięki
opcjonalnemu czujnikowi temperatury wewnętrznej,
istnieje możliwość korygowania tej krzywej cieplnej.
12
Moduł hydrauliczny wyposażony jest w dwa moduły
elektryczne (grzałki), włączające się, jeśli zachodzi
konieczność uzupełnienia ogrzewania w okresie niskich
temperatur.
• Funkcje regulacyjne
- Krzywa cieplna steruje temperaturą na wejściu obwodu
grzewczego.
- W zależności od temperatury na wejściu obwodu
grzewczego, odbywa się sterowanie mocą zespołu
zewnętrznego poprzez sprężarkę o obrotach regulowanych
w sposób ciągły.
- Zarządzanie modułem elektrycznym.
- Program godzinny i dzienny umożliwia określenie
okresów temperatury wewnętrznej w zakresie komfortu
lub obniżonej.
- Automatyczne przełączanie pracy w trybie lato/zima.
- Zarządzanie modułem kotła grzewczego* (wyłączone
moduły grzewcze).
- Czujnik temperatury wewnętrznej*: Koryguje pracę według
krzywej cieplnej.
- Zarządzanie drugim obwodem grzewczym*.
- Ciepła woda użytkowa*: Program godzinny grzania,
zarządzanie pracą pompy obiegowej.
- Zarządzanie ogrzewaniem basenu*
Funkcje zabezpieczenia
- Cykle zapobiegające wytworzeniu się bakterii legionistów w
c.w.u. (przegrzew antybakteryjny).*
* W przypadkach, gdy pompa ciepła wyposażona jest w
niezbędne opcje i zestawy.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Zasada działania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
W zależności od wartości parametru (1620), istnieje
możliwość ustawienia temperatury komfortowej na 24 h
dziennie lub wyłącznie w ciągu nocy, lub też w zależności od
programu c.w.u.
Wytwarzanie c.w.u. posiada priorytet w stosunku do
ogrzewania, jednak wytwarzanie tej wody odbywa się
cyklami, tym samym regulując czas przydzielony do
nagrzewania i wytwarzania c.w.u. w przypadku
równoczesnych zapotrzebowań.
Element zadający “boost ECS” dostępny jest na płycie
przedniej interfejsu użytkownika (patrz ozn. 1, rys. 39,
strona 31). Funkcja „boost ECS” umożliwia podgrzanie
c.w.u. do uzyskania temperatury komfortowej w dowolnej
chwili dnia. Funkcja ta jest kasowana automatycznie po
zaspokojeniu zapotrzebowania na c.w.u.
W przypadku, gdy instalacja ogrzewania wyposażona
jest w pompę obiegową c.w.u., istnieje możliwość
zaprogramowania pracy tej pompy w trakcie trwania
cykli c.w.u.
Istnieje możliwość zaprogramowania dwóch temperatur
c.w.u.: temperatura komfortu (linia 1610 na 60 °C) oraz
temperatura obniżona (linia 1612 na 40 °C).
Program c.w.u. domyślnie (linia 560, 561 i 562) ustawiony
jest na temperaturę komfortową w godzinach od 0h00 do
5h00 oraz temperaturę obniżoną podczas pozostałej części
dnia. Umożliwia to optymalizację zużycia energii,
równocześnie gwarantując komfort warunków sanitarnych.
Wartość zadaną temperatury obniżonej wykorzystuje się
do uniknięcia bardzo częstych i długich poborów c.w.u. w
ciągu dnia.
Produkcja c.w.u. uruchamia się, gdy temperatura w
zasobniku jest niższa o 7 °C od wartości zadanej
temperatury (zadawanie na linii 5024).
Wytwarzanie c.w.u. odbywa się przy użyciu pomocy
ciepła, a w razie konieczności uzupełniane jest modułem
elektrycznym zasobnika (grzałka).
Można również
antybakteryjnego.
zaprogramować
cykle
przegrzewu
Pompa ciepła
4 kW
Dt
Cn
Energia powietrza
Wytwarzana
energia cieplna
20 °C
Ev
Cp
COP 4
Zużyta energia
elektryczna
1 kW
PAC – Pompa ciepła
Ev – Parownik
Cp – Sprężarka
Cn – Skraplacz
Dt – Zawór rozprężny
Rysunek 9 - Zasada działania pompy ciepła
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
13
Pompa ciepła Alféa S
2 Montaż
2.1 Warunki ustawowe montażu
i konserwacji
2.2.3 Akcesoria
Do montażu i konserwacji urządzenia dopuszczeni są
wyłącznie uprawnieni pracownicy spełniający wymagania
przepisów oraz obowiązujące zasady sztuki, a
mianowicie:
Ustawodawstwo w zakresie stosowania płynów
chłodniczych.
...dostarczane z modułem hydraulicznym (rys. 11).
Norma NF C15-100:
napięcia – przepisy.
Instalacje elektryczne niskiego
Departamentalne (lokalne) przepisy sanitarne np. RDS.
2.2
Rozpakowywanie i zastrzeżenia
2.2.1 Odbiór
W obecności przewoźnika należy dokładnie sprawdzić ogólny
wygląd urządzeń, sprawdzić, czy zespół zewnętrzny nie był
transportowany w położeniu poziomym.
W przypadku składania reklamacji, należy je sporządzić w
formie pisemnej i przedłożyć przewoźnikowi w przeciągu
48 godzin, a kopię pisma przesłać listem do SAV d’Atlantic
(patrz adres na certyfikacie gwarancyjnym).
...dostarczane wraz z zespołem zewnętrznym (rys. 10).
2.3
Wybór miejsca montażu posiada szczególną wagę w
przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany miejsca
instalacji w przyszłości, ponieważ jest to operacja
szczególna, wymagająca udziału wykwalifikowanego
personelu.
Miejsce montażu zespołu zewnętrznego oraz modułu
hydraulicznego należy uzgodnić z klientem.
Należy przestrzegać maksymalnych i minimalnych
odległości pomiędzy modułem hydraulicznym a zespołem
zewnętrznym (rysunek 13), ponieważ od tego zależy
gwarancja i uzyskiwane osiągi, jak również trwałość
systemu.
2.4
1
Kolanko
2
Korki (x 2 )
(w zależności od
modelu)
Do odprowadzania skroplin
3
Mata elastyczna
izolacyjna
Celem maskowania
pustego miejsca na
wejściu kabla połączeń
zewnętrznych
4
Klucz sześciokątny
Do otwarcia zaworów
Rysunek 10 – Akcesoria dostarczane wraz z zespołem
zewnętrznym
14
Montaż zespołu zewnętrznego
2.4.1 Środki ostrożności podczas montażu
Zespół
zewnętrzny
należy
bezwzględnie
zamontować
na
zewnątrz.
Jeśli
istnieje
konieczność zadaszenia, należy przewidzieć
duże przestrzenie otwarte z czterech stron
i przestrzegać odstępów montażowych (fig. 12).
2.2.2 Transport
Zabrania się transportowania zespołu zewnętrznego w
położeniu poziomym. Taki transport stwarza zagrożenie
uszkodzenia wewnętrznych przewodów rurkowych oraz
zawieszenia sprężarki. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń
spowodowanych w wyniku transportu w pozycji poziomej.
W razie konieczności istnieje możliwość transportowania
zespołu zewnętrznego w położeniu pochyłym przy
transporcie ręcznym (w celu przejścia przez drzwi,
wnoszenia
po
schodach).
Operację
tę
należy
przeprowadzać ostrożnie, przy czym urządzenie należy
możliwie niezwłocznie ustawić w położeniu pionowym.
Montaż
• W
miarę możliwości należy wybrać miejsce
nasłonecznione i zabezpieczone przed głównymi wiatrami
mocnymi i zimnymi (np. halny).
• Miejsce montażu zespołu powinno zapewniać dostęp do
wszystkich prac montażowych oraz konserwacyjnych
wykonywanych w przyszłości (rys. 12).
• Należy zapewni dobry dostęp do połączeń z modułem
hydraulicznym.
5
Wspornik
do mocowania modułu
hydraulicznego do
pomiaru
6
Czujnik zewnętrzny
do pomiaru
temperatury zewn.
7
Redukcja 1/2 " - 5/8 "
i /lub 1/4 "- 3/8"
do podłączenia
modułu hydraulicznego
8
Nakrętka 1/2" i/lub 1/4"
Rysunek11 – Akcesoria dostarczane
z modułem hydraulicznym
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
• Zespół zewnętrzny jest odporny na działanie warunków
atmosferycznych, jednak należy unikać miejsc, w których
byłby narażony na zanieczyszczenie lub przepływ dużych
ilości wody (np. pod rynną ściekową).
• W trakcie pracy z jednostki zewnętrznej wycieka woda.
Istnieje możliwość odprowadzenia tej wody z
odszraniania, do warstwy żwiru lub piasku, lub też na
płytę z otworem odprowadzającym do dziury wykonanej
w ziemi. W przypadku montażu w regionie, w którym
temperatura może spada poniżej 0°C przez długi okres
czasu, należy upewnić się, czy występowanie lodu nie
stanowi jakiegoś zagrożenia. Istnieje możliwość
podłączenia rurki odprowadzającej tę wodę z zespołu
zewnętrznego (patrz § 2.4.3, strona 14).
POWIETRZE
100 mm
• Należy zapewnić dobry przepływ powietrza przez parownik
i na wyjściu z wentylatora (rysunek 12).
• Zabrania się umieszczania zespołu zewnętrznego w
pobliżu źródeł ciepła lub produktów palnych.
• Należy upewnić się, że urządzenie nie będzie zakłócało
otoczenia lub innych użytkowników (poziom hałasu,
wytwarzany
przepływ
powietrza
oraz
obniżona
temperatura wydmuchiwanego powietrza zagrażająca
odmrożeniem warzyw znajdujących się na torze
wydmuchiwanego powietrza
.
POWIETRZE
100 mm
600 mm
POWIETRZE
100 do 300 mm POWIETRZE
300 mm
250 mm
zapewnienia dostępu
250 mm
zapewnienia dostępu
250 mm
zapewnienia dostępu
300 mm
minimum
600 mm
AIR
Rysunek 12 - Minimalne odstępy montażowe wokół zespołu zewnętrznego
(wszystkie modele)
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
15
Pompa ciepła Alféa S
Instalacja rurowa gazowa i na płyn chłodniczy
Moduł
Hydrauliczny
L
1/2"
Ľ"
5
15
15
Alféa S 8
5/8"
Ľ"
5
15
20
Alféa S 10
5/8"
3/8"
5
15
30
5/8"
3/8"
5
20
30
Alféa S 5
D
Pompa ciepła
Różnica poziomów**
Płyn
Alféa S 6
minimum
5m
Długość
Długość *
minimalna (L) max. (L)
Gaz
PAC
Pompa ciepła
Alféa S 13
Alféa S 16
max. (D)
Zespół zewnętrzny
* : bez dodatkowego ładunku R410A
** : z uwzględnieniem ewentualnego ładunku dodatkowego (patrz: § 2.7.3, strona 20)
Rysunek 13 – Średnice przewodów rurowych (w calach) oraz dopuszczalne długości (w mirach)
• Zespół zewnętrzny należy instalować w miejscu o
odpowiedniej wytrzymałości umożliwiającym pewne
zamocowanie i nie przenoszącym drgań do
mieszkania. Istnieje możliwość zabezpieczenia
zamocowania antywibracyjnego - należy się
skontaktować
z
naszym
przedstawicielem
(Atlantic).
B
2.4.2 Ustawienie zespołu zewnętrznego
B
Zespół
zewnętrzny
należy
montować
na
podwyższeniu, co najmniej 50 mm w stosunku do
podłoża. W miejscach o dużych opadach śniegu
odległość tę należy zwiększyć (rysunek 14).
- Do mocowania zespołu zewnętrznego należy użyć
śrub i podkładek zapewniających montaż elastyczny
celem niedopuszczenia do odkręcania.
S
C
H* > 50 mm
* W regionach, w których często pada śnieg, wymiar H
powinien być większy, niż średnia grubość warstwy
śniegu.
2.4.3 Podłączenie odprowadzania skroplin
(patrz rysunek 14)
Jeśli
bezwzględnie
odprowadzającej:
Alféa 5, 6 i 8
należy
użyć
rurki
- Należy użyć dostarczonego kolanka (C) i podłączyć
rurkę o średnicy 16 mm do odprowadzania
skroplin.
- Należy użyć korka lub korków dostarczanych (B)
celem zatkania otworu pojemnika na kondensat.
4 otwory
(Ø 10 mm)
Alféa 10, 13 i 16
Należy przewidzieć odpływ grawitacyjny skroplin
(ścieki, woda odpadowa, warstwa żwiru).
W przypadku montażu w miejscach, gdzie
temperatura może spada poniżej 0°C przez
dłuższy okres czasu, należy wyposażyć rurkę
odprowadzania skroplin w grzałkę, aby rurka nie
zamarzała. Ta grzałka musi podgrzewać nie tylko
rurkę odprowadzającą skropliny, ale również
pojemnik, w którym gromadzą się skropliny z
urządzenia.
16
4 otwory
(Ø 12 mm)
Rysunek 14 – Ustawianie zespołu zewnętrznego,
odprowadzanie skroplin
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Montaż modułu hydraulicznego
2.5
fakt, że urządzenia są wykonane w zwykłej
obudowie, a więc nie mogą by instalowane w
atmosferze wybuchowej.
2.5.1 Środki ostrożności podczas montażu
2.5.2 Ustawianie modułu hydraulicznego
• Podczas pracy części lub urządzenia należy
- 1,2,3: Zdjąć płytę przednią (2 wkręty A, rys. 16).
- 4, 5: Zdjąć ściany boczne (4 wkręty B, rys. 17).
- Pewnie zamocować wspornik (3 śruby i kołki) na
płaskiej wytrzymałej ścianie (nie może to być
lekka ścianka działowa) upewniając się co do
właściwego wypoziomowania.
- Zawiesić urządzenie na tym wsporniku.
- Założyć płytę boczną.
- Założyć płytę przednią.
przestrzegać obowiązujące przepisy.
• Aby ułatwić prace konserwacyjne oraz zapewni
dostęp do wszystkich elementów składowych
należy przewidzieć odpowiednią ilość wolnego
miejsca wokół modułu hydraulicznego (rysunek 15).
• Należy zwrócić uwagę na występowanie gazów
palnych w pobliżu pompy ciepła podczas jej
montażu, a w szczególności w sytuacjach
wymagających użycia palnika. Należy uwzględnić
150 mm
200 mm
3
150 mm
1000 mm
A
2
1
Rysunek 15 – Minimalne wolne miejsce wymagane
do montażu wokół modułu hydraulicznego oraz odstępy
do ścianek działowych palnych
5
Rysunek 16 – Zdejmowanie płyty przedniej
B
200 mm
505 mm
4
Wspornik
150 mm 90 mm
305 mm
240 mm
5
B
Wspornik
Rysunek 17 – Zdejmowanie ścian bocznych i mocowanie wspornika
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
17
Pompa ciepła Alféa S
2.6
Podłączenie instalacji płynu chłodniczego
W urządzeniu stosowany jest czynnik chłodzący
R410A
Należy
przestrzegać
przepisów
postępowania z płynami chłodniczymi.
odnośnie
2.6.1 Przepisy i środki ostrożności
• Po wykonaniu czynności w obwodzie płynu chłodniczego
i przed ostatecznym podłączeniem, należy założyć z
powrotem wszystkie zaślepki, aby nie dopuścić do
zanieczyszczenia obwodu, w którym stosowany jest płyn
chłodniczy.
• Narzędzia
- Komplet manometrów z wężami zarezerwowany tylko
dla HFC.
- Specjalna pompa próżniowa dla HFC.
- Zabrania się stosowania narzędzi stykających się z
HCFC (na przykład R22) lub CFC.
- Dopuszcza się użycie zwykłej pompy próżniowej pod
warunkiem wyposażenia jej w zawór zwrotny na ssaniu.
Konstruktor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
zakresie gwarancji w przypadku nie przestrzegania
powyższych przepisów bezpieczeństwa.
2.6.2 Połączenia z płynem chłodniczym
• Rozszerzenie (połączenia zaciskane)
Zabrania
się
używania
oleju
mineralnego
do
smarowania (do R12, R22).
- Do smarowania należy używać wyłącznie oleju
poliestrowego (POE). Jeśli nie dysponuje się takim
olejem, należy przeprowadzać montaż na sucho.
• Użycie palników na obwodzie, w którym znajduje się
płyn chłodniczy (w razie potrzeby)
- Lutowanie na zimno srebrem (zaleca się minimum 40%).
- Lutowanie wyłącznie przy wewnętrznym przepływie
strumienia azotu suchego.
• Aby uniknąć opiłków, jakie znajdują się w przewodach
rurowych, należy użyć suchego azotu celem
niedopuszczenia wprowadzania wilgoci szkodliwej dla
pracy urządzenia. Ogólnie należy podjąć wszelkie środki
ostrożności, aby nie dopuścić do przedostawania się
wilgoci do urządzenia.
• Aby uniknąć wszelkiej kondensacji należy izolować
termicznie wszystkie przewody rurowe z gazem lub
płynem. Należy użyć do tego celu tulejki izolacyjne
odporne na temperaturę przekraczającą 120 °C. Ponadto,
jeśli poziom wilgoci w miejscach lub przy przejściu
przewodów, w których przepływa płyn chłodniczy może
przekroczy 70%, przewody należy izolować w/w tulejami
izolacyjnymi. Grubość tej izolacji powinna przekraczać
15 mm w przypadku, gdy wilgotność osiąga 80%,
i przekraczać 20 mm, jeśli wilgotność przekracza 80 %.
Jeśli nie przestrzega się podanych grubości izolacji,
wówczas na powierzchni izolacji będą się tworzy
skropliny. Ponadto należy unikać stosowania
elementów izolacyjnych, których przewodnictwo
cieplne wynosi 0,045 W/mK lub niższej w przypadku,
gdy temperatura wynosi 20 °C. Izolacja musi by
nieprzepuszczalna, aby zapobiegać przechodzeniu pary w
trakcie cykli odszraniania (zabrania się stosowania wełny
mineralnej).
18
Rysunek 18 – Rozszerzanie złączek zaciskanych
Połączenia pomiędzy zespołem zewnętrznym i modułem
hydraulicznym należy wykonywać za pomocą przewodów
miedzianych (jakość do płynu chłodniczego) oddzielnie
izolowanych.
Należy przestrzegać średnic rur oraz dopuszczalnych długości
(rysunek 13).
Celem prawidłowej pracy minimalna długość
przewodów z płynem chłodniczym wynosi 5 m.
Jeśli długość połączeń chłodniczych wynosi poniżej 5 m
gwarancja na urządzenie traci swoją ważność.
Podczas manipulowania przewodami oraz przechodzenia ich
przez ściany, przewody należy zabezpieczyć korkami.
W przypadku, gdy odległość pomiędzy zespołem zewnętrznym
a modułem hydraulicznym przekracza maksymalne długości
tej instalacji podane w tabeli, należy dodatkowo załadować
czynnik chłodzący R410A. Ilość dodatkowego czynnika
R410A zależy od długości obwodu chłodniczego, celem
zapewnienia właściwych warunków do pracy pompy ciepła
równocześnie nie narażając sprężarki na uszkodzenie
(rysunek 23).
2.6.3 Wykonywanie rozszerzeń
- Uciąć rurkę przy pomocy narzędzia do cięcia rurek na
żądaną długość unikając jej deformacji.
- Dokładnie usunąć zadziory rurką skierowaną w dół, aby
uniknąć wprowadzenia opiłków do rurki..
- Odkręcić nakrętkę ze złączki znajdującej się na zaworze, w
którym ma być wykonane podłączenie i wprowadzić rurkę do
nakrętki.
- Przystąpi do rozszerzania rurki, przy czym rurka musi
wystawać w tym przyrządzie do rozszerzania.
- Po rozszerzeniu należy sprawdzić stan powierzchni
stożkowej. Powierzchnia ta musi być pozbawiona rys
lub ognisk pęknięcia. Należy również sprawdzić
powierzchnię (B).
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
2.6.4 Kształtowanie rurek na płyn chłodniczy
2.6.5 Podłączenia specjalne
Do kształtowanie rurek na płyn chłodniczy należy używać
giętarki lub sprężynowego przyrządu do gięcia celem
uniknięcia wszelkich uszkodzeń lub pęknięć.
Mniejszą rurkę należy zawsze łączyć przed rurką
dużą.
Uwaga:
• Do gięcia rurek należy miejscowo usunąć izolację.
•
Rurki
miedziane
nie
należy
doginać
do
kąta
przekraczającego 90°.
• Nie zginąć ponad 3 razy rurki w tym samym miejscu,
ponieważ
powoduje
to
powstanie
ognisk
pęknięć
(zmęczenie materiału).
Alféa S 5
Alféa S 6
Alféa S 8
Alféa S 10
Alféa S 13
Alféa S 16
Należy dokładnie ustawić rurkę względem złączki,
aby nie uszkodzić gwintu. Dobrze zestawione
połączenie montuje się z łatwością ręcznie bez
konieczności używania nadmiernej siły.
Obwód, w którym przepływa płyn chłodniczy jest
bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia i wilgotność.
W związku z tym należy sprawdzić, czy miejsce wokół
połączenia jest suche i czyste przed zdjęciem zaślepek
zabezpieczających złączki, w których przepływa płyn
chłodniczy.
Złączki zespołu
zewnętrznego
Średnica
połączeń na płyn
chłodniczy
Redukcja
męskie-żeńskie
Złączki modułu
hydraulicznego
gaz
1/2"
(D1) 1/2"
(R1) 1/2"-5/8"
5/8"
płyn
Ľ"
(D2) Ľ"
(R2) Ľ"-3/8"
3/8"
gaz
5/8"
(D1) 5/8"
brak
5/8"
płyn
Ľ"
(D2) Ľ"
(R2) Ľ"-3/8"
3/8"
gaz
5/8"
(D1) 5/8"
brak
5/8"
płyn
3/8"
(D2) 3/8"
brak
3/8"
Zawór “płyn”
Nakrętka
Połączenia płynu hydraulicznego „płyn”
średnica D2
Redukcja R1
zależna od modelu
Redukcja R2
Zależna od modelu
Nakrętka
Zawór “gaz”
Nakrętka
Nakrętka
Moduł
hydrauliczny
Zespół
zewnętrzny
Podłączenie płynu hydraulicznego “gaz”
średnica D1
Rysunek 19 – Podłączenia typu zaciskowa
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
19
Pompa ciepła Alféa S
- W zależności od przypadku należy użyć redukcji
1/4’’- 3/8’’ lub 1/2’’- 5/8’’ (patrz rysunek 19).
- Zdjąć zaślepki przewodów rurowych oraz z połączeń
na płyn chłodniczy.
- Wprowadzić rurkę do złączki zaciskowej i dokręcić
nakrętkę przytrzymując złączkę kluczem, aż do
zetknięcia się.
- Należy przestrzegać momentów dokręcania
podanych na rysunku 21.
Należy pokryć powierzchnię rozszerzoną
olejem chłodniczym POE.
Nie należy stosować oleju mineralnego .
Rysunek 20 - Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu
Wyszczególnienie
Moment dokręcania
Klucz przytrzymujący
Klucz dynamometryczny
Nakrętka zaciskowa 6,35 mm (1/4”)
14 do 18 Nm
Nakrętka zaciskowa 9,52 mm (3/8”)
33 do 42 Nm
Nakrętka zaciskowa 12,7 mm (1/2”)
50 do 62 Nm
Nakrętka zaciskowa 15,88 mm (5/8”)
63 do 77 Nm
Korek (A) 3/8”, 1/4”
20 do 25 Nm
Korek (A) 1/2”
25 do 30 Nm
Korek (A) 5/8”
30 do 35 Nm
Korek (B) 3/8”, 5/8”
10 do 12 Nm
Korek (B) 1/2”, 1/4”
12,5 do 16 Nm
Rysunek 21 – Momenty dokręcania
20
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
2.7 Napełnianie gazem instalacji
Ta operacja zarezerwowana jest dla instalatorów
znających przepisy odnośnie postępowania z
płynami chłodniczymi.
Komplet manometrów
(kolektor)
ciśnienie
ciśnienie
LO
niskie
Przyrząd do pomiaru
próżni
HI
wysokie
Należy uzyskać próżnię przy pomocy pompy.
Pompa próżniowa
W żadnym przypadku nie należy używać
sprzętu, który miał wcześniej kontakt z innym
czynnikiem chłodniczym niż HFC.
2.7.1 Uzyskiwanie próżni oraz napełnianie gazem
połączeń na płyn chłodniczy
(patrz rys. 22)
- Zdjąć korek zabezpieczającą (B) z otworu do
napełniania (Schrader) zaworu gazowego (duża
średnica).
- Podłączyć wąż niebieski (stroną wyposażoną w
pokrętło zaworu w dobrym stanie) zestawu
manometrów (kolektor).
- Podłączyć wąż żółty do pompy próżniowej i otworzyć
kurek niebieski zestawu manometrów.
- Uzyskiwać próżnię do momentu, gdy ciśnienie
szczątkowe w obwodzie spadnie poniżej 0,01 bar.
- Pompa powinna jeszcze pracować w przeciągu
15 minut po uzyskaniu próżni.
- Zamknąć kurek niebieski kompletu manometrów,
następnie wyłączyć pompę próżniową bez odłączania
żadnego z podłączonych węży.
- Odczekać 10 minut. Jeśli w przeciągu tych 10 minut
ciśnienie wzrośnie, oznacza to nieszczelność obwodu.
Należy znaleźć miejsce nieszczelności i ją usunąć,
a następnie przystąpić do uzyskania próżni.
W przypadku, gdy ciśnienie utrzymuje się w okresie
10 minut od wyłączenia pompy próżniowej, można
uznać, że obwód jest szczelny.
Wąż serwisowy
Zawór ”gazu” (duża średnica)
Doprowadzenie płynu
chłodniczego
Korek (A)
Zawór 3 drożny
Klucz sześciokątny 4 mm
Otwór do napełniania
Wąż serwisowy (niebieski)
Wyposażony w pokrętło
Korek (B)
- Zdjąć korki dostępowe (A) z pokręteł zaworów.
Jeśli niezbędne jest doładowanie płynem
chłodniczym,
należy
to
zrobić
przed
napełnieniem gazem obwodu hydraulicznego
(patrz. paragraf Doładowanie, str. 22).
- W pierwszej kolejności otworzyć mały zawór, a
następnie duży na maksimum za pomocą klucza
sześciokątnego (kręcąc w lewo), nie dociskając do
oporu.
- Szybko odłączyć wąż niebieski.
- Założyć 2 korki i zakręcić momentem dokręcania
podanym w tabeli rys. 21.
Zespół zewnętrzny nie jest wyposażony w dodatkowy
czynnik
chłodniczy,
umożliwiający
przepłukanie
instalacji.
Bezwzględnie zabrania się oczyszczania.
Rysunek 22 – Uzyskiwanie próżni i napełnianie gazem
2.7.2 Próba szczelności
Po napełnieniu obwodu chłodniczego gazem jak
podano powyżej, należy sprawdzić szczelność
wszystkich połączeń instalacji: 6 złączek dla modeli S5
i S6, 5 złączek dla modelu S8 i 4 złączki dla modeli
S10, S13 i S16.
Próbę szczelności przeprowadza się przy użyciu
zatwierdzonego detektora gazu. W przypadku
prawidłowego wykonania rozszerzeń na rurkach nie
powinno być wycieku.
W przypadku nieszczelności należy wykonania
nowe połączenia.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
21
Pompa ciepła Alféa S
Alféa S 5 - Alféa S 6
20 g R410A na każdy dodatkowy mir
Długość połączenia
15 m
20 m
25 m
Doładowanie
brak
100 g
200 g
Alféa S 8
20 g R410A na każdy dodatkowy mir
Długość połączenia
15 m
20 m
25 m
30 m
Doładowanie
brak
100 g
200 g
300 g
Alféa S 10
40 g R410A na każdy dodatkowy mir
Długość połączenia
15 m
20 m
30 m
40 m
Doładowanie
brak
200 g
600 g
1000 g
Alféa S 13
50 g R410A na każdy dodatkowy mir
Długość połączenia
20 m
30 m
40 m
Doładowanie
brak
500 g
1000 g
Alféa S 16
40 g R410A na każdy dodatkowy mir
Długość połączenia
20 m
30 m
40 m
Doładowanie
brak
400 g
800 g
Rysunek 23 – Doładowanie płynem chłodniczym
2.7.3 Doładowanie płynem chłodniczym
Ilość płynu chłodniczego zespołów wewnętrznych
odpowiada maksymalnym długościom pomiędzy tym
zespołem, a modułem hydraulicznym określonym na
rysunku 13.Jeśli te odległości są większe, zachodzi
konieczność doładowania czynnika chłodniczego
R410A. Wielkość doładowania zależy, dla każdego typu
urządzenia, od odległości pomiędzy zespołem
wewnętrznym, a modułem hydraulicznym (rys. 23).
Doładowanie czynnikiem R410A może wykonać
wyłącznie upoważniony specjalista.
Gaz
R410A
Płyn
Rysunek 24 – Butla z gazem R410A
• Przykład dla pompy ciepła Alféa S 16 :
Zespół wewnętrzny ustawiony jest w odległości 32 m od
modułu hydraulicznego wymaga doładowania:
Doładowanie = (32 – 20) x 40 = 480 g
Doładowanie wykonuje się po uzyskaniu próżni i
napełnieniu gazem modułu hydraulicznego w sposób
następujący:
- Wyłączyć pompę próżniową (wąż żółty) i podłączyć w
jej miejsce butlę z gazem R410A w położeniu ”upust w
fazie ciekłej”. Odkręcić zawór butli.
- Opróżnić wąż żółty, przechylając go nieznacznie od
strony kolektora.
- Ustawić butlę na precyzyjnej wadze o dokładności
minimum 10g. Odnotować masę.
22
- Ostrożnie i lekko otworzyć zawór niebieski i śledzić
wartość wskazywaną przez wagę.
- Po tym jak wartość pokazywana przez wagę
zmniejszyła się do wartości obliczonego doładowania,
należy zamknąć zawór i odłączyć butlę.
- Szybko odłączyć wąż podłączony do urządzenia.
- Napełnić gazem moduł hydrauliczny.
Uwaga !
• Stosować wyłącznie R410A !
• Stosować wyłącznie narzędzia dostosowane do R410A
(komplet manometrów).
• Ładować wyłącznie w fazie ciekłej.
• Nie przekraczać maksymalnej długości, ani różnicy
poziomów.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
2.8 Podłączenie hydrauliczne obwodu
grzewczego
2.8.1 Informacje ogólne
Podłączenie należy wykonać zgodnie z przepisami
sztuki i uzgodnień międzyzwiązkowych.
Pompa obiegowa ogrzewania wchodzi w skład modułu
hydraulicznego.
Podłączyć instalację rurową grzewczą ogrzewania
centralnego do modułu hydraulicznego z zachowaniem
kierunku przepływu płynu.
Średnica instalacji rurowej, pomiędzy modułem
hydraulicznym, a kolektorem grzewczym winna wynosić
minimum 1” (24x36 mm).
Obliczyć średnicę przewodów rurowych w funkcji
wydatku i długości sieci hydraulicznych.
Stosować złączki typu union celem ułatwienia montażu
modułu hydraulicznego.
Zaleca się stosowanie giętkich węży łączących celem
uniknięcia przenoszenia hałasu i drgań na budynek.
Podłączyć przewód odprowadzający skropliny z zaworu
spustowego, oraz zaworu bezpieczeństwa do
kanalizacji.
Przypomnienie: wszystkie uszczelnienia montażowe
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
sztuki w pracach hydraulicznych:
- stosować odpowiednie złączki (fibrowe).
- stosować taśmy teflonowe lub sznur do uszczelniania.
- stosować masę uszczelniającą syntetyczną (w
zależności od wymagań).
Nie zachodzi konieczność stosowania glikolu. W
przypadku stosowania roztworu wodnego glikolu,
przewidzieć roczną kontrolę ilości glikolu.
Przypomnienie: artykuły 16.7 i 16.8 przepisów
sanitarnych
departamentalnego
typu,
wymagają
wyposażenia instalacji w możliwość odłączania typu
CB, umożliwiającą zapobieganie powrotowi wody
grzewczej do sieci wody pitnej.
W niektórych instalacjach, obecność różnych metali
może powodować występowanie problemów korozji ; w
takim przypadku stwierdza się tworzenie cząsteczek
metalicznych oraz osadu w wodzie hydraulicznej,
W takim przypadku zaleca się zastosowanie inhibitora
korozji w ilości podanej przez producenta.
Ponadto zachodzi konieczność zapewnienia, aby woda
z inhibitorem nie była agresywna.
2.8.2 Płukanie instalacji
Przed podłączeniem modułu hydraulicznego do
instalacji należy odpowiednio przepłukać sieć grzewczą,
celem
usunięcia
cząsteczek,
które
mogłyby
spowodować niewłaściwą pracę urządzenia.
Nie należy stosować rozpuszczalnika lub hydrowodorów
aromatycznych (benzyna, ropa, itd.).
W przypadku starych instalacji należy przewidzieć
powrót z kotła grzewczego, a w dolnej części pojemnik
na skropliny odpowiedniej pojemności, wyposażony w
możliwość spuszczania, celem odbioru i odprowadzania
zanieczyszczeń.
Do wody należy dodać substancje alkaliczne, oraz
dyspersant. Należy kilkakrotnie przepłukać instalację
przed ostatecznym jej napełnianiem.
2.8.3 Napełnianie i odpowietrzanie instalacji
Sprawdzić
mocowanie
przewodów
rurowych,
dokręcenie złączek i stabilność modułu hydraulicznego.
Sprawdzić kierunek przepływu wody i otworzyć
wszystkie zawory. Napełnić instalację.
Podczas napełniania nie należy włączać pompy
obiegowej, otworzyć wszystkie odpowietrzniki instalacji i
odpowietrzyć moduł hydrauliczny, w celu usunięcia
powietrza znajdującego się w przewodach.
Zamknąć odpowietrzniki i dodać wody, aż do uzyskania
ciśnienia w obwodzie hydraulicznym wysokości 1,5 bar.
Należy sprawdzić prawidłowość odpowietrzenia obwodu
hydraulicznego.
Sprawdzić, czy nie ma przecieków i czy pompy
obiegowe nie są zablokowane (jeśli tak, należy je
odblokować).
Po przeprowadzeniu etapu ”Sprawdzanie i rozruch”
(§ 2.12, str. 28), po uruchomieniu urządzenia należy
ponownie
odpowietrzyć
moduł
hydrauliczny
(2 litry wody).
Odpowietrznik
Prędkość II
Alféa 5
Alféa 6
Alféa 8
Alféa 10
Prędkość III
Alféa 13
Alféa 16
Rysunek 25 – Usuwanie zatarcia
pompy obiegowej
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Rysunek 26 – Zalecana prędkość dla obwodów
z grzejnikami
Rysunek 27 - Odpowietrznik
modułu hydraulicznego
23
Pompa ciepła Alféa S
2.9 Podłączenie elektryczne
Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, czy
zasilanie zostało wyłączone.
A : Drut
B : Linka
Końcówka
okrągła
Oczko
okrągłe
25 mm
10 mm
2.9.1 Parametry zasilania elektrycznego
Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z
normą NFC 15100.
Podłączenie
elektryczne
należy
wykonać
po
zakończenie wszystkich innych operacji montażu
(mocowanie, montaż, itp.).
Uwaga !
Umowa na dostawę energii elektrycznej winna
przewidywać nie tylko moc pompy ciepła, ale również
sumę mocy wszystkich urządzeń które mogą pracować
równocześnie.
Jeśli napięcie jest niewystarczające należy sprawdzić u
dostawcy energii wielkość przydziału mocy podaną w
umowie.
W żadnym przypadku nie należy podłączać do gniazdek
elektrycznych instalacji.
Do zasilania pompy ciepła należy użyć specjalnego
obwodu zabezpieczonego na wyjściu z tablicy
elektrycznej wyłącznikami dwubiegunowymi do pompy
ciepła, krzywa D dla zespołu zewnętrznego, krzywa C
dla modułów elektrycznych grzania i c.w.u. (patrz tabele
strona 25).
Przewidzieć zabezpieczenie różnicowe 30 mA, jeśli nie
istnieje, z uwzględnieniem czułości (patrz norma NF
C15-100), użyć kabel HO7 RNF.
Urządzenie to przewidziano do pracy przy napięciu
nominalnym 230 V, +/- 10%, 50 Hz.
Śruba z podkładką specjalną
Zacisk
Rysunek 28 – Listwa zaciskowa zespołu zewnętrznego
Rysunek 29 – Złącze układu regulacyjnego
2.9.2 Informacje ogólne odnośnie połączeń
Rysunek 30 – Listwa zaciskowa modułu hydraulicznego
Należy w sposób pewny dokręcić śruby listew
zaciskowych. Niepewne dokręcenie może spowodować
grzanie się i stać się przyczyną uszkodzenia lub pożaru.
Należy używać zaciskarki, aby uniknąć przypadkowego
rozłączenia przewodów elektrycznych.
Należy zapewnić pewne połączenie obwodu uziemienia.
- Przy pomocy kleszczy do obciskania wprowadzić na
koniec linki, zamocować oczko okrągłe o średnicy
odpowiadającej śrubom listwy.
- Dokręcić pewnie oczko na listwie za pomocą
śrubokręta. Bezwzględnie nie zaleca się stosowania
linek bez wykonanych okrągłych oczek.
- W każdym przypadku należy zabezpieczyć przewód
przy przejściu przez opaskę zaciskową, za pomocą
rurki ochronnej z PVC o grubości pomiędzy
0,5 do 1 mm.
• Połączenia na listwie zaciskowej ze śrubami
Drut (A, rys. 28).
W instalacjach stałych zaleca się stosowanie drutów, w
szczególności w budynkach.
- Należy zawsze dobierać przewody spełniające
wymagania obowiązujących norm (szczególnie normy
NF C 15100).
- Usunąć izolację z końca przewodów na długości
25 mm.
- Za pomocą kleszczy z okrągłymi końcówkami,
wykonać pętlę o średnicy odpowiadającej śrubie listwy
zaciskowej.
- Dokręcić bardzo pewnie śrubę listwy na wykonanej
pętli.
Przewód giętki (B, fig. 28).
Dopuszcza się stosowanie przewodu giętkiego typu
H07RNF w następujących warunkach:
- Usunąć izolację z końca przewodu na długości 10 mm.
24
• Podłączenia na karcie regulacyjnej:
- Zdjąć odpowiednie złącze i podłączyć.
• Podłączenia na listwach ze sprężynami (rys. 30):
Drut:
- Ściągnąć izolację z końca drutu (przewodu) na
długości 10 mm.
- Wsunąć przewód do przewidzianego do tego celu
otworu.
- Nacisnąć sprężynę przy pomocy śrubokręta tak, aby
przewód wszedł do swojej klatki.
- Wyjąć śrubokręt, a następnie sprawdzić, pociągając za
przewód, czy został prawidłowo przyciśnięty w klatce.
Przewód giętki:
- Stosować końcówki i postępować w taki sam sposób,
jak podano powyżej.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
2.9.3 Zestawienie podłączeń elektrycznych
Schemat elektryczny modułu hydraulicznego podano na rysunku 49, strona 56.
Czujnik zewnętrzny:
kabel 2 x 0,75 mm2.
Połączenia zewnętrzne pomiędzy zespołem
zewnętrznym, a modułem hydraulicznym:
faza,
zero,
uziemienie,
szyna
komunikacyjna kabel 4G1,5 mm2.
Czujnik temperatury wewnętrznej
(opcja): kabel 2 x 0,5 mm2.
Podłączenie modułów elektrycznych: faza,
zero, uziemienie kabel 3G2,5 do 3G6 mm2
( w zależności od mocy pompy ciepła).
Tablica
elektryczna
Ogólne zasilanie elektryczne: faza, zero,
uziemienie kabel 3G1,5 do 3G4 mm2
( w zależności od mocy pompy ciepła).
Rysunek 31 – Schemat całości podłączeń elektrycznych dla prostej instalacji (jeden obwód grzewczy)
2.9.4 Przekrój kabli i wartość prądu zabezpieczeń
Przekroje przewodów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zwalniają elektryka od sprawdzenia, czy przekroje
te odpowiadają potrzebom i obowiązującym przepisom.
• Zasilanie zespołu zewnętrznego:
Pompa ciepła (PAC)
Zasilanie elektryczne 230 V - 50 Hz
Model
Moc pobierana
Kabel podłączenia
Wartość prądu wyłącznika
krzywa D (A)
Alféa S 5 i 6
1860 W
3G1,5 mm²
16
Alféa S 8
2210 W
3G2,5 mm²
16
Alféa S 10
2680 W
3G2,5 mm²
16
Alféa S 13
3770 W
3G4 mm²
25
Alféa S 16
4700 W
3G4 mm²
32
• Połączenia wewnętrzne pomiędzy zespołem zewnętrznym, a modułem hydraulicznym:
Zespół zewnętrzny zapewnia zasilanie modułu hydraulicznego i w tym celu należy użyć kabla 4G1,5mm².
• Zasilanie modułów elektrycznych:
Moduł hydrauliczny zawiera dwa rodzaje grzałek elektrycznych instalowanych w zasobniku c.w.u.
Pompa ciepła
Moduły elektryczne
Model
Moc
Alféa S 5, 6 i 8
2 x 1,5 kW
Alféa S 10, 13, 16
2 x 3 kW
Zasilanie modułów elektrycznych
Prąd znamionowy
Przekrój kabla
Wartość prądu wyłącznika krzywa C (A)
13 A
3G2,5 mm²
16
26,1 A
3G4 mm²
3G6 mm²
32
• Czujnik temperatury zewnętrznej i zewnętrznej:
Czujnik temperatury zewnętrznej, kabel 2 x 0,5 mm², typu telefonicznego.
Czujnik temperatury zewnętrznej, kabel 2 x 0,75 mm².
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
25
Pompa ciepła Alféa S
2.9.5 Podłączenia elektryczne
zespołu zewnętrznego
Dostęp do zacisków połączeniowych
• Modele S5, S6 i S8
- Zdjąć płytę przednią. (rysunek 32).
• Modele S10, S13 i S16
- Zdjąć płytę boczną.
- Zdjąć płytę przednią. (rysunek 34).
- Podłączyć zgodnie ze schematem (rysunek 33).
- Należy stosować zaciskarki do przewodów, aby uniknąć
przypadkowego rozłączenia przewodów.
Zdjąć płytę boczną
(2 wkręty)
- Zabezpieczyć miejsce przy wprowadzaniu kabli do
zespołu zewnętrznego za pomocą płytki izolacyjnej
(rys. 35).
Zdjąć płytę boczną
(2 wkręty)
Zdjąć płytę przednią
(1 wkręt)
Rysunek 32 – Dostęp do zacisków zespołu zewnętrznego
(Alféa S 5, 6 i 8)
Listwa zaciskowa
Połączenia zewnętrzne
pomiędzy zespołem
zewnętrznym, a modułem
hydraulicznym
Zdjąć płytę przednią (1 wkręt)
Kabel zasilający
Rysunek 33 – Połączenia listwy zaciskowej
zespołu zewnętrznego
26
Rysunek 34 – Dostęp do zacisków zespołu zewnętrznego
(Alféa S 10, 13 i 16)
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
2.9.6 Podłączenia elektryczne modułu
hydraulicznego
Opaska kablowa
Dostęp do zacisków łączeniowych:
- Zdjąć płytę boczną. (2 wkręty) (rys. 16, str. 17).
- Podłączyć zgodnie ze schematem (rysunek 37)
Kable
(zasilanie i połączenia
zewnętrzne)
Opaska kablowa
Płytka izolacyjna
Kable
Odstęp
Zawór “gaz”
Rysunek 35 – Końcowe fragmenty zespołu
zewnętrznego
Karta mocy
Karta interfejsu
Transformator
Korytko (przewody siłowe)
Regulator pompy ciepła
Korytko (niskie napięcie)
Przekaźniki mocy
Listwa zaciskowa
Termostaty bezpieczeństwa
Rysunek 36 – Dostęp do skrzynki elektrycznej modułu hydraulicznego i opis
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
27
Pompa ciepła Alféa S
Zespół zewnętrzny
Moduł hydrauliczny
Podłączenia zewnętrzne pomiędzy
zespołem zewnętrznym,
a modułem hydraulicznym
Podłączenie grzałki
zasobnika
Zasilanie 230 V modułu
elektrycznego
Zawór kierunkowy
wyłączania PAC
czerwony
niebieski
kasztanowy
zielono-żółty
Zaciski termostatu
temperatury zewnętrznej
PAC
Zasilanie elektryczne 220 V
Zasilanie 230 V
modułów elektrycznych
Sygnał otwarcia 230 V
Zasobnik
c.w.u.
Grzałka modułu 2
Grzałka modułu 1
Zasobnik
c.w.u.
Pompa
bez modułu
Moduł
kotła grzewczego kotła grzewczego
Rysunek 37 – Podłączenia na listwach zaciskowych i przekaźniki mocy
Podłączyć na listwach, jak pokazano na rysunku 37.
• Połączenia
zewnętrzne
pomiędzy
zespołem
zewnętrznym, a modułem hydraulicznym:
Do podłączenia należy wykorzystać oznaczenia na
listwach zaciskowych modułu hydraulicznego i modułu
zewnętrznego,
podczas
podłączania
kabli
zewnętrznych.
Pomyłka
w
podłączeniu,
może
spowodować uszkodzenie jednego lub drugiego
zespołu.
• Moduły elektryczne :
W przypadku, gdy pompa ciepła nie współpracuje z
kotłem grzewczym:
- Podłączyć zasilanie elektryczne tych grzałek (zaciski 9,
10 i 11) na tablicy elektrycznej.
• Moduł kotła grzewczego:
- Patrz instrukcja dostarczana z zestawem modułu kotła
do pompy Alféa S (ozn. 073948).
- Patrz instrukcja dostarczana z kotłem grzewczym.
• Zasobnik c.w.u. wyposażony w grzałkę elektryczną
Jeśli instalacja wyposażona jest w zasobnik c.w.u.
z grzałką elektryczną (z modułem elektrycznym):
- Patrz instrukcja dostarczana z zestawem modułu
c.w.u. (ozn. 072950).
28
- Patrz instrukcja dostarczana z zasobnikiem c.w.u.
wyposażonym w grzałkę elektryczną.
Zasobnik c.w.u. z systemem ACI
System ACI należy podłączyć bezpośrednio do
niezależnego zasilania elektrycznego i winien być ciągle
pod napięciem.
• Drugi obwód grzewczy
Patrz instrukcja dostarczana z zestawem hydraulicznym
2 obwodu grzewczego.
• Umowa podpisana z dostawcą energii
Istnieje możliwość funkcjonowania pompy ciepła w
ramach szczególnych umów, godziny szczytu tzw. taryfa
nocna, dzień/noc. W szczególności, wytwarzanie c.w.u.
o temperaturze komfortowej, odbywa się wyłącznie w
okresie tzw. taryfy nocnej, gdy energia jest najtańsza.
- Podłączyć styk "fournisseur d'énergie" (dostawca
energii) na wejściu EX5 (E5).
- Ustawić parametr (1620) na "Tarif heures creuses"
(taryfa nocna).
• 230V na wejściu EX5 = informacja "moc szczytowa"
aktywna.
• Zarządzanie lub eliminacja dni o najwyższej taryfie
Celem zarządzania jest obniżka kosztów energii
elektrycznej, jeśli ma to istotne znaczenie w odniesieniu
do zawartej umowy z dostawcą energii.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Czujnik
zewnętrzny
Czujnik temperatury
wewnętrznej obwód 1
Czujnik temperatury
wewnętrznej obwód 2
Usterka zewnętrzna (urządzenie
bezpieczeństwa) E20
lub
Taryfa moc szczytowa/taryfa nocna
dzień/noc E5
lub
Zarządzanie lub eliminacja
(dni o najdroższej taryfie) E6
lub
Sterowanie zdalne
Styk układu zewnętrznego * (usterki,
sterownik, licznik energii)
*Jeśli zespół sterowniczy nie zapewnia styku beznapięciowego, należy ten styk ”przepuścić” przez przekaźnik, aby uzyskać
odpowiednie podłączenie.
We wszystkich przypadkach, należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą tych elementów zewnętrznych (sterownik, liczniki
energii...) w celu właściwego podłączenia.
Rysunek 38 – Podłączenie na module regulatora pompy ciepła (akcesoria i opcje)
- Podłączyć sterownik do wejścia EX4 (E6), moduł
elektryczny pompy ciepła i moduł elektryczny c.w.u. są
wyłączone w przypadku nadmiernego zużycia energii
przez mieszkanie.
• 230 V na wejście EX4 (E6) = zarządzanie aktywne.
Należy zapoznać się z instrukcją montażu umieszczoną
na opakowaniu czujnika.
Należy umieścić czujnik na ścianie na której panują
najgorsze warunki, w ogólności jest to ściana północna
lub północno-zachodnia.
(patrz linia funkcyjna 2920)
W żadnym wypadku nie może on być narażony na
działanie porannych promieni słonecznych.
Usterki w układzie na zewnątrz pompy ciepła
Czujnik należy tak zainstalować, aby był łatwo dostępny,
ale na wysokości minimum 2,5 m od podłoża.
Każdy element bezpieczeństwa (termostat, presostat,
itd.) może zgłosić problem zewnętrzny i wyłączyć
pompę.
Przykład:
termostat
bezpieczeństwa
umieszczony w podgrzewanej podłodze wyłączy pompę
ciepła w przypadku nadmiernej temperatury podłogi.
- Podłączyć element bezpieczeństwa na wejście EX6.
• 230 V na wejście EX6 = Wyłącz pompę ciepła (system
zgłosi błąd 369).
2.10 Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zewnętrznej jest niezbędny do
zapewnienia prawidłowej pracy pompy ciepła.
Należy bezwzględnie unikać źródeł ciepła takich jak,
kominy, górne części drzwi i okien, nie należy
instalować w pobliżu wylotu wywiewu, poniżej balkonów
i okapów dachu, izolujących czujnik od zmian
temperatury powietrza zewnętrznego.
- Podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej do
zacisków M i B9 karty modułu regulacji i pompy ciepła
(rys. 38, str. 29).
2.11 Czujnik temperatury wewnętrznej
i/lub moduł zdalnego sterowania
Czujnik temperatury wewnętrznej (zdalne sterowanie)
jest fakultatywny.
Należy zapoznać się z instrukcją montażu znajdującą
się na opakowaniu czujnika.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
29
Pompa ciepła Alféa S
Czujnik należy umieścić w strefie salonu na wysokości
około 1,5 m od podłogi, na ściance działowej w pełni
odsłoniętej.
Należy unikać bezpośrednich źródeł ciepła (kominek,
telewizor, płyta grzewcza kuchenki, słońce) oraz stref
przepływu świeżego powietrza (wentylacja, drzwi).
Wady konstrukcji ze względu na szczelność powietrza,
przejawiają się często przez podmuch zimnego
powietrza przez rurki elektryczne. Należy zaślepić takie
rurki, jeśli prąd zimnego powietrza dopływa z tyłu
czujnika temperatury wewnętrznej.
• Instalacja wyposażona w dwa czujniki temperatury
wewnętrznej.
- Podłączyć każdy czujnik do jednego z zacisków CL+ i
CL- sterownika pompy ciepła (rys. 38, str. 29) za
pomoc za pomocą dostarczonego złącza.
• Instalacja
wyposażona w czujnik temperatury
wewnętrznej i moduł zdalnego sterowania.
- Podłączyć każdy czujnik do jednego z zacisków CL+
i CL- sterownika pompy ciepła (rys. 38, str. 29).
- Podłączyć moduł zdalnego sterowania na pozostałe
zaciski CL+, CL- i na zacisk G+.
2.12 Uruchamianie
- Włączyć wyłącznik główny instalacji.
Przy pierwszym uruchamianiu (lub w zimie), aby
zapewnić podgrzanie sprężarki, główny wyłącznik
instalacji (zasilanie zespołu zewnętrznego) należy
włączyć kilka godzin przed przystąpieniem do prób.
- Wcisnąć przycisk zał/wył pompy ciepła..
Przy uruchamianiu oraz każdorazowym wyłączeniu
wyłącznika zał/wył, a następnym ponownym włączeniu,
zespół wewnętrzny potrzebuje około 4 minut na rozruch,
nawet, jeśli układ sterowania wymaga dostarczania
energii do ogrzewania.
- Nacisnąć powyżej 3 sekund na przycisk (obecności w
domu). Czujnik temperatury wewnętrznej wyświetla RU
i migającą liczbę.
- Obracać pokrętło w celu wyboru strefy (1, 2).
Jeśli instalacja wyposażona jest w dwa czujniki
temperatury wewnętrznej, najpierw należy podłączyć
czujnik i skonfigurować w strefie 2 następnie
podłączyć
drugi
czujnik,
który
domyślnie
konfigurowany jest w strefie 1.
- Wcisnąć przycisk obecności, czujnik temperatury
wewnętrznej wyświetla P1 i miga liczba.
1 : Rejestracja automatyczna; przyjmuje się korektę
wartości zadanej przyciskiem, bez szczególnego
potwierdzania (time out) lub wciskając przycisk trybu.
2 : Rejestracja z potwierdzeniem; należy wcisnąć przycisk
trybu, a następnie skorygować wartość zadaną za pomocą
przycisku.
- Ponownie wcisnąć przycisk obecności, czujnik temperatury
wewnętrznej wyświetla P2 i miga liczba.
0 : OFF ; Wyłączone są wszystkie elementy robocze.
1 : ON ; Następujące elementy robocze zostają
zablokowane:
Przełączanie w tryb pracy obwodu grzania
Regulacja wartości zadanej Komfort.
Zmiana poziomu operacyjnego.
Czujnik temperatury wewnętrznej wyświetla OFF przez
3 sek. po naciśnięciu na zablokowany przycisk.
2.14 Konfiguracja modułu zdalnego
sterowania (opcja)
Zdalne sterowanie 75 (kod 074957)
Podczas uruchamiania i inicjalizacji trwającej ok. 3 minuty,
należy wybrać język użytkownika:
- Nacisnąć przycisk OK
Podczas fazy inicjacji regulatora wyświetlacz pokazuje
wszystkie symbole, następnie "Données à mitre à jour"
(Dane wymagające uaktualnienia), a następnie
wskazuje "Etat PAC"(Stan pompy ciepła).
- Przeprowadzić
szczególności
instalacji):
wszystkie wymagane regulacje (w
należy
potwierdzić
konfigurację
- Wybrać z menu "Bedieneinheit"
- Wybrać język (Sprache)
Do wyboru są języki (francuski, holenderski, hiszpański, itd.)
OK
- Wcisnąć przycisk OK
- Przytrzymać wciśnięty przycisk
przez 3 sekundy,
a następnie wybrać poziom dostępu uruchamiania za
pomocą pokrętła
- Potwierdzić przyciskiem OK
OK
- Zadać parametry pompy ciepła (patrz lista regulacji
strona 34).
2.13 Konfiguracja czujnika
temperatury wewnętrznej
W celu konfiguracji czujnika temperatury wewnętrznej
należy podłączyć go do odpowiedniej strefy ogrzewania:
30
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
3 Regulacja
3.1 Interfejs użytkownika i moduł sterowania zdalnego T75 (opcja)
Rysunek 39
Numer
1.
Funkcja
Opis funkcji
W przypadku gdy instalacja wyposażona jest w zbiornik wody
użytkowej:
Wybór ciepłej wody użytkowej
Praca
Praca: wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w zależności od
programu godzinnego.
Wyłączenie
Wyłączenie: wyłączenie wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
włączanie funkcji przeciwmrozowej.
Boost: należy wcisnąć klawisz ESC na 3 sekundy.
Natychmiastowe wytwarzanie c.w.u. przy użyciu grzałek
elektrycznych do uzyskania wartości zadanej temperatury
komfort c.w.u.
2.
Wyświetlacz cyfrowy
Kontrola działania, odczyt temperatury w trybie podgrzewania,
ewentualne błędy
Wizualizacja regulacji
3.
Wyjście „ESC”
4.
Nawigacja i regulacja
Wyjście z menu
Wybór menu
Regulacja parametrów
Regulacja wartości i zadanych temperatur
5.
Wybór trybu podgrzewania
Podgrzewanie w zależności od programu grzewczego
(automatyczne przełączanie lato/zima).
Utrzymywanie ciągłej temperayury w ciągu dnia
Utrzymywanie temperatury obniżonej
Tryb zabezpieczenia przeciwmrozowego(pod warunkiem
zapewnienia zasilania PAC).
6.
Wyświetlanie informacji
Różne informacje (patrz strona 15).
Szczegółowe informacje kodów bledów.
Informacje dotyczące konserwacji, typu specjalnego.
7.
Potwierdzenie „OK.”
Wejście do wybranego menu.
Potwierdzenie nastawy parametrów
Potwierdzenie nastawy wartości zadanej temperatury w ciągu dnia.
8.
Wybór trybu chłodzenia komfort
W przypadku wyposażenia instalacji w zestaw chłodzenia komfort:
Działa tryb oszczędny w zależności od programu
grzewczego (automatyczne przełączanie trybu lato/zima).
9. Reset– Kasowanie
(przycisnąć na 3 sekundy)
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Ponowna inicjalizacja parametrów i eliminacja wszystkich
komunikatów o błędach.
Nie stosować w trakcie normalnej pracy.
31
Pompa ciepła Alféa S
3.2 Czujnik temperatury wewnętrznej T55 (opcja)
°C
Rysunek 40 – Czujnik temperatury wewnętrznej T55 (opcja)
Numer
10.
Funkcja
Wybór trybu grzewczego
Opis funkcji
Podgrzewanie
w
zależności
(automatyczne przełączanie lato/zima).
od
programu
grzewczego
Utrzymywanie ciągłej temperatury w ciągu dnia
Utrzymywanie temperatury obniżonej
Tryb
zabezpieczenia
zapewnienia zasilania PAC).
przeciwmrozowego
(pod
warunkiem
Kontrola działania, odczyt faktycznej temperatury trybu grzewczego,
ewentualne błędy
11.
Ekran wyświetlacza
Kontrola działania, odczyt faktycznej temperatury trybu grzewczego,
ewentualne błędy
12.
Pokrętło regulacji
13.
Przycisk obecności
Regulacja wartości zadanej temperatury wewnętrznej.
Przełączanie komfort/ temperatura obniżona.
3.3 Krzywa cieplna
Praca pompy ciepła podlega krzywej cieplnej.
Temperatura
wartości
zadanej
wody
obwodu
ogrzewania reguluje się w funkcji temperatury
zewnętrznej.
Urządzenie może samo wybierać krzywą cieplną
(autoadaptacja) lub instalator może ją regulować ręcznie
(Parametry 720, 721i 726).
Jeśli
instalacja
wyposażona
jest
w
zawory
termoregulacyjne, należy je całkowicie otworzyć lub
wyregulować na wartość większą niż temperatura
wewnętrzna normalnej wartości zadanej.
3.3.1 Regulacja ręczna
Podczas instalacji należy zadać parametry krzywej
cieplnej w zależności od emiterów ogrzewania oraz
jakości izolacji mieszkania.
Przedstawione krzywe cieplne (rys. 41) odnoszą się do
wartości zadanej temperatury zewnętrznej równej 20 °C.
Pochylenie krzywej cieplnej (parametr 720) wyznacza
wpływ zmian temperatury zewnętrznej na zmiany
temperatury początkowej ogrzewania. Im większe
Nachylenie, tym mniejsze obniżenie temperatury
zewnętrznej, powoduje większy wzrost temperatury
wody na wejściu do obwodu grzewczego.
32
)
Przesunięcie krzywej cieplnej (parametr 721) modyfikuje
temperaturę początku wszystkich krzywych, bez
modyfikacji nachylenia (rys. 42).
W tabeli (rys. 43) podano działania korygujące w
przypadku braku komfortu.
3.3.2 Autoadaptacja
Jeśli ta funkcja jest aktywna (parametr 726), następuje
automatyczna regulacja krzywej cieplnej, w związku z
tym mija się z celem regulacja nachylenia lub
przesunięcie krzywej cieplnej.
Podczas pierwszej aktywacji tej funkcji, użytkownik
końcowy może odczuwać pewien brak komfortu przez
kilka dni. Okres ten, który nie przekracza jednego
tygodnia, jest niezbędny, aby układ regulacji określił
nachylenie i przesunięcie krzywej cieplnej. Nie zaleca
się w tym okresie zmieniać wartości zadanej
temperatury.
Aby zapewnić
należy:
prawidłowe
działanie
autoadaptacji
- Podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej,
- Wyregulować
parametr
wpływu
temperatury
wewnętrznej na wartość od 1 do 100 % (parametr750)
(w zależności od instalacji, czujnik temperatury
wewnętrznej może mieć większy lub mniejszy wpływ
na regulację krzywej cieplnej),
- Pomieszczenie w którym zainstalowany jest czujnik
temperatury wewnętrznej nie może posiadać zaworów
termostatycznych. Jeśli taki zawór znajduje się, należy
je otworzyć na maksimum.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Temperatura początku ogrzewania ( C)
Pompa ciepła Alféa S
Nachylenie krzywej cieplnej
70
1,25
60
Wpływ modułu kotła grzewczego
Grzejnik
nisko-
1
50
temperaturowy
0,75
Wpływ samej pompy cieplnej
40
0,5
30
Podłoga
podgrzewana
0,25
20
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
Temperatura zewnętrzna (°C)
Temperatura początku ogrzewania ( C)
Rysunek 41 - Nachylenie krzywej cieplnej (linia 720)
70
60
50
40
0,5
30
Nachylenie
krzywej
cieplnej
30
+4,5
20
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-4,5
10
Przesunięcie
Temperatura zewnętrzna (°C)
0
Rysunek 42- Przesunięcie krzywej cieplnej (linia 721)
Działania korygujące na krzywą cieplną :
Odczucia
jeśli zimno
jeśli temperatura
dobra
Nachylenie (linia 720)
Przesunięcie (linia 721)
Dobrze
i
Dobrze
Zimno
i
Ciepło
Zimno
i
Dobrze
Zimno
i
Zimno
Dobrze
i
Ciepło
Brak korekty
Dobrze
i
Zimno
Brak korekty
Ciepło
i
Ciepło
Ciepło
i
Dobrze
Ciepło
i
Zimno
Brak korekty
Brak korekty
Brak korekty
Brak korekty
Rysunek 43 - Działania korygujące w przypadku braku komfortu
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
33
Pompa ciepła Alféa S
3.4 Zadawanie parametrów regulacji
3.4.2 Regulacja parametrów:
- Wybrać żądany poziom.
3.4.1 Informacje ogólne
- Przeglądnąć listę menu.
W niniejszym dokumencie omówiono
parametry dostępne z poziomów:
wyłącznie
- Wybrać żądane menu.
U Użytkownik końcowy
- Przeglądnąć linię funkcji.
I Uruchamianie
- Wybrać żądaną linię.
S Specjalista
- Ustawić parametr.
Poziomy dostępu określono w 2 kolumnie tabeli za
pomocą dużych liter U, I i S.
Parametry OEM nie zostały omówione i wymagają kodu
dostępu konstruktora.
Ekran
podstawowy
Nacisnąć
na krótko
- Potwierdzić parametr naciskając OK
- Aby powrócić do menu, wcisnąć ESC
Jeżeli w przeciągu 8 minut żaden parametr nie został
wyregulowany, ekran wyświetlacza powraca do ekranu
podstawowego.
Użytkownik końcowy
Godzina i data
Interfejs użytkownika
Program godzinowy CC1
...
Godziny / minuty
Dzień / miesiąc
Rok
1
2
3
Godzina
Minuty
1...24 h
0...60 min
Nacisnąć na
3 sekundy
Użytkownik końcowy
Godzina i data
Interfejs użytkownika
Program godzinowy CC1
Uruchamianie
Specjalista
Godziny minuty
Dzień / miesiąc
Rok
Data początku godziny lata
Data końca godziny lata
OEM
1
2
3
4
5
01.01...31.12
3.4.3 Wykaz linii funkcyjnych (regulacja, diagnostyka, stan)
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
Godzina i data
1
U
Godziny / minuty
00:00… 23:59
1
2
U
Dzień / miesiąc
01.01… 31.12
1
3
U
Rok
1900… 2099
1
5
S
Data początku godziny lata
01.01...31.12
1
25.03
6
S
Data końca godziny lata
01.01...31.12
1
25.10
Zmiana godziny następuje o 3h00 w pierwszą niedzielę po ustawionej dacie
Interfejs użytkownika
20
U
Język
Angielski, Francuski, Włoski,
Holenderski
22
I
Info
Tymczasowe | Trwałe
26
S
Blokada pracy
Wył | Zał.
Wył
27
S
Blokada programowania
Wył | Zał.
Wył
34
Francuski
Tymczasowe
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
28
S
Regulacja
bezpośrednia
44
I
Praca CC2
Zakres regulacji
lub ekran
Regulacja
skokowa
.automatyczna | …z
potwierdzeniem
Rejestracja...
Regulacja
podstawowa
...z
potwierdzeniem
Wspólna z CC1 lub niezależna: Funkcja ta umożliwia wybór czy czujnik temperatury wewnętrznej (opcja)
ma wpływ na dwie strefy, czy też tylko na jedną.
46
I
Praca CCP
Wspólna z CC1 lub niezależna.
70
S
Wersja oprogramowania
Program godzinowy dla ogrzewania, obwód 1
500
U
Preselekcja dzień / tydzień
Pon-Niedz Pon-Piąt Sob-Niedz
Pon-Niedz
Pon
Śro...
501
U
1 faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
6 : 00
502
U
1 faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
22 : 00
503
U
2-ga faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
504
U
2-ga faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
505
U
3-cia faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
506
U
3-cia faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
516
U
Odzyskanie nastaw standardowych obwodu 1
nie, tak
nie
Wartości standardowe zapamiętane w regulatorze zastępują i anulują program spersonalizowanego ogrzewania.
W związku z tym nastawy spersonalizowane zostają utracone.
Program godzinowy dla ogrzewania, obwód 2
jeśli instalacja wyposażona jest w dwa obwody ogrzewania (występuje wyłącznie z opcją 2-go obwodu)
520
U
Preselekcja dzień / tydzień
Pon-Niedz Pon-Piąt Sob-Niedz
Pon-Niedz
Pon
Śro...
521
U
1 faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
6 : 00
522
U
1 faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
22 : 00
523
U
2-ga faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
524
U
2-ga faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
525
U
3-cia faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
526
U
3-cia faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
536
U
Odzyskanie nastaw standardowych obwodu 2
nie, tak
nie
Wartości standardowe zapamiętane w regulatorze zastępują i anulują program spersonalizowanego ogrzewania
W związku z tym nastawy spersonalizowane zostają utracone.
Program godzinny 4 / c.w.u.
jeśli instalacja wyposażona w zasobnik c.w.u. (występuje wyłącznie z opcją zestawu c.w.u.)
560
U
Preselekcja dzień / tydzień
Pon-Niedz Pon-Piąt Sob-Niedz
Pon-Niedz
Pon
Śro...
561
U
1faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
00 : 00
562
U
1faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
05: 00
563
U
2-ga faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
564
U
2-ga faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
35
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
Regulacja
skokowa
Regulacja
standardowa
565
U
3-cia faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
566
U
3-cia faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
576
U
Odzyskanie nastaw standardowych
nie, tak
nie
Program godzinowy 5 / Chłodzenie komfortowy
Jeśli instalacja jest wyposażona w zestaw chłodzenia komfortowego (występuje wyłącznie z opcją zestawu chłodzenia
komfortowego)
600
U
Preselekcja dzień / tydzień
Pon-Niedz Pon-Piąt Sob-Niedz Pon
Pon-Niedz
Śro...
601
U
1faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
6 : 00
602
U
1faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
22 : 00
603
U
2-ga faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
604
U
2-ga faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
605
U
3-cia faza (Praca)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
606
U
3-cia faza (Wyłączone)
00 : 00… - -:- -
10 min
- -:- -
616
U
Odzyskanie nastaw standardowych
nie, tak
nie
Tak + OK = wartości standardowe zapamiętane w regulatorze zastępują i anulują programy spersonalizowanego
ogrzewania, w związku z tym traci się nastawy spersonalizowane.
Program wakacje obwód 1
641
U
Preselekcja okresu wakacji
Okres 1 do 8
Okres 1
642
U
Data początku wakacji (dzień i miesiąc)
01.01… 31.12
1
643
U
Data końca wakacji (dzień i miesiąc)
01.01… 31.12
1
648
U
Tryb ogrzewania podczas wakacji
Zabezpieczenie przeciwmrozowe
Temperatura obniżona
Zabezpieczenie
przeciwmrozowe
Program wakacje obwód 2
Jeśli instalacja wyposażona w dwa obwody ogrzewania
651
U
Preselekcja okresu wakacji
Okres 1 do 8
Okres 1
652
U
Data początku wakacji (dzień i miesiąc)
01.01… 31.12
1
653
U
Data końca wakacji (dzień i miesiąc)
01.01… 31.12
1
658
U
Tryb ogrzewania podczas wakacji
Zabezpieczenie przeciwmrozowe
Temperatura obniżona
Zabezpieczenie
przeciwmrozowe
Regulacja ogrzewania obwód 1
710
U
Wartość zadana temperatury komfortu
temperatura obniżona… do 35 °C
0,5 °C
20 °C
712
U
Wartość zadana temperatury obniżonej
W stosunku do temperatury przeciw
mrozowej
… do temperatury komfortu
0,5 °C
18 °C
714
U
Wartość zadana temperatury
przeciwmrozowej
od 4 °C…do temperatury obniżonej
0,5 °C
8 °C
716
S
Wartość zadana maksymalnej temperatury
komfortu
20 °C… 35 °C
1 °C
28 °C
720
I
Nachylenie krzywej cieplnej
0.1... 4
0,02
0.5
721
I
Przesunięcie krzywej cieplnej
-4.50 °C… 4.5 °C
0,5 °C
0 °C
726
S
Autoadaptacja krzywej cieplnej (patrz § 3.3.2)
Wył, zał.
36
Wył
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Linia
730
I
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
Limit ogrzewania lato / zima
8 °C … 30 °C
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
0,5 °C
18 °C
Kiedy temperatura na zewnątrz w ostatnich 24 godzinach osiąga 18 °C , regulator wyłącza ogrzewanie (ze względów
oszczędnościowych).
Podczas trybu lata wyświetlacz pokazuje "Eco". Funkcja ta jest aktywna wyłącznie w trybie automatycznym.
732
S
-10 °C … 10 °C
Limit ogrzewana dziennego
1 °C
-3 °C
Funkcja ta umożliwia, w okresie przejściowym, wprowadzanie częściowej zmiany (daty) przełączenia automatycznego
lato / zima. W przypadku zwiększenia tej wartości, następuje zwłoka opóźnienia w trybie lato.
W przypadku zmniejszenia tej wartości, oczekuje się przełączenie w tryb lata.
Funkcja ta aktywna jest wyłącznie w trybie automatycznym.
750 I
Wpływ temperatury wewnętrznej
1%... 100%
1%
20%
Jeśli instalacja wyposażona jest w czujnik temperatury wewnętrznej:
Funkcja ta umożliwia wybór wpływu temperatury wewnętrznej na regulację.
Jeśli nie wprowadzi się żadnej wartości, regulacja odbywa się według krzywej cieplnej.
Jeśli parametr ten ustali się na 100%, regulacja odbywa się według temperatury wewnętrznej.
790 S
Optymalizacja maksymalna przy włączeniu
0 … 360 min
10 min
120 min
791 S
Optymalizacja maksymalna przy wyłączeniu
0 … 360 min
10
120 min
800 S
Początek wzrostu trybu obniżonej temperatury
- 30 … 10 °C
1 °C
---
801 S
Koniec wzrostu trybu obniżonej temperatury
- 30 … 10 °C
1 °C
-5 °C
830 S
Podwyższenie temperatury na zaworze mieszania
0...50 °C
1 °C
0
832 S
Typ serwozaworu
833 S
Moduł różniczkowy wyłączony lub załączony
0 … 20 °C
0,5 °C
2 °C
834 S
Czas skoku serwozaworu
30 … 873 s
1s
240 s
850 I
Kontrolowane suszenie posadzki (rys. 44)
Otwarty / zamknięty, 3 drożny
3 drożny
Wyłączone
– Wyłączenie = przewidywane przerwanie programu aktualnego, program nieaktywny
– Ogrzewanie wstępne
– Ogrzewanie gotowe do zamieszkania
– Ogrzewanie wstępne + ogrzewanie gotowe do zamieszkania
– Ogrzewanie gotowe do zamieszkania + ogrzewanie wstępne
– Ręczne
Tryb ręczny umożliwia ręczne zaprogramowanie własnego suszenia posadzki. Funkcja przestaje
działać automatycznie po upływie 25 dni.
851 I
Wartość zadana ręcznie suszenia posadzki
(jeśli linia 850 = ręczne)
0 °C… 95°C
1 °C
25 °C
Początek temperatury ogrzewania °C
Funkcja ta umożliwia ustalenie spersonalizowanej temperatury suszenia posadzki. Temperatura ta
jest stała. Program suszenia posadzki wyłącza się automatycznie po upływie 25 dni.
55
50
45
40
35
30
25
20
0 1
5
7 1
X Grzanie
wstępne
5
10
15
18
Grzanie gotowe do zamieszkania
25
1
Dni
Należy
przestrzegać
norm
i
uwag
bezpieczeństwa
konstruktora
budynku
!
Funkcja ta działa prawidłowo
wyłącznie
w
przypadku
wykonania
instalacji
(hydraulicznej,
elektrycznej
i regulacji) ! Istnieje możliwość
przewidywanego przerwania tej
funkcji za pomocą ustawienia
(Wyłączone).
Grzanie wstępne + grzanie gotowe do zamieszkania
Rysunek 44- Wykres problemu suszenia posadzki
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
37
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
856
I
Rzeczywista ilość dni suszenia
0 ... 32
857
I
Zakończona ilość dni suszenia
0 ... 32
900
S
Przełączanie trybu
Brak, Tryb bezpieczny,
Zredukowany, Komfort,
Automatyczny
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
1
Tryb
bezpieczny
Tryb pracy po zakończeniu suszenia posadzki
Obwód chłodny 1
901
U
Tryb
nieaktywny, automatyczny
902
U
Wartość zadana temperatury komfortu
17...40 °C
907
U
Zwolnienie
24godz/dzień, Programowanie godzinne
obwód ogrzewania, Program godziny 5
908
I
Temperatura początku przy temp. zewnętrznej 25°C
6...35 °C
0,5 °C
20 °C
909
I
Temperatura początku przy temp. zewnętrznej 35°C
6...35 °C
0,5 °C
16 °C
912
I
Limit schładzania przy temperaturze zewnętrznej
- - -, 8...35 °C
0,5 °C
24 °C
913
S
Czas blokady po zakończeniu ogrzewania
- - -, 8...100
1h
24 °C
S
Temperatura załączania trybu lato przy temperaturze
zewnętrznej
20...50 °C
1 °C
26 °C
919
S
Temperatura wyłączania trybu lato przy temperaturze
zewnętrznej
20...50 °C
1 °C
40 °C
920
S
Zwiększenie wartości zadanej trybu lato
- - -, 1...10 °C
1 °C
4 °C
923
S
Temp. początku minimalna przy temp. zewnętrznej 25°C 6...35 °C
0,5 °C
18 °C
924
S
Temp. początku minimalna przy temp. zewnętrznej 35°C
6...35 °C
0,5 °C
18 °C
928
I
Wpływ temperatury zewnętrznej
- - -, 1...100 %
1%
80 %
918
nieaktywny
0,5 °C
24 °C
24 godz /dzień
Jeśli instalacja wyposażona jest w czujnik temperatury wewnętrznej:
Funkcja ta umożliwia wybór wpływu temperatury wewnętrznej na regulację.
Jeśli nie wprowadzi się żadnej wartości, regulacja odbywa się według krzywej cieplnej.
Jeśli parametr ten ustali się na 100%, regulacja odbywa się według temperatury wewnętrznej.
932
S
Limit wpływu temperatury zewnętrznej
- - -, 0,5...4
0,5 °C
0,5 °C
938
S
Schładzanie na zaworze mieszania
0...20 °C
1 °C
0 °C
939
S
Typ serwozaworu
Otwarty / zamknięty, 3 drożny
940
S
Moduł różniczkowy wyłączony lub załączony
0...20 °C
0,5 °C
2,5 °C
941
S
Czas skoku termozaworu
30...873 s
1s
240 s
945
S
Zawór mieszania w trybie ogrzewania
Regulacja, Otwarty
946
S
Czas blokady czujnika punkt rosy
- - -, 10...600 min
947
S
Wzrost wartości zadanej temperatury początkowej
obwodu hydraulicznego
948
S
950
963
3 drożny
Regulacja
10 min
60 min
- - -, 1...20 °C
1 °C
10 °C
Wydajność modułu kotła grzewczego
0...100 %
1%
60 %
S
Różnica temperatury początku punktu rosy
---, 0...5 °C
1 °C
2 °C
S
XXXXXXX
Nie, Tak
Nie*
*Regulacja podstawowa : 1 obwód = Nie ; 2 obwody = Tak
969
38
S
Przełączanie trybu
Brak, Wyłączenie,
Automatycznie
Wyłączenie
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
Regulacja wartości zadanych ogrzewania obwód 2 (z opcją 2-go obwodu)
Jeśli instalacja wyposażona jest w dwa obwody ogrzewania
1010 U
Wartość zadana temperatury komfortu
temperatura obniżona
do 35 °C
0,5 °C
20 °C
1012 U
Wartość zadana temperatury obniżonej
Temperatura przeciwmrozowa
temperatura komfortu
0,5 °C
18 °C
1014 U
Wartość zadana temperatury przeciwmrozowej
4°C temperatura obniżona
0,5 °C
8 °C
1016 S
Wartość zadana maksymalnej temperatury
komfortu
20…35 °C
1 °C
28 °C
1020 I
Nachylenie krzywej cieplnej
0.1... 4
0,02
0.5
1021 I
Przesunięcie krzywej cieplnej
-4.50 °C… 4.5 °C
0,5 °C
0 °C
1026 S
Autoadaptacja krzywej cieplnej (patrz § 3.3.2)
Wył, zał.
1030 I
Limit ogrzewania lato / zima
8
°C … 30 °C
Wył
0,5 °C
18 °C
Funkcja ta umożliwia określenie maksymalnej temperatury zewnętrznej powyżej której nie dopuszcza się ogrzewania.
W trybie automatycznym funkcja ta umożliwia automatyczne wyłączenie i uruchomienie ogrzewania, symbolizowana
jest ona wyświetlaniem “ ECO ”na regulatorze.
Funkcja ta nie działa w trybie komfort.
1032 S
Limity ogrzewania dziennego
-10 °C … 10 °C
1 °C
-3 °C
1050 I
Wpływ temperatury wewnętrznej
1%... 100%
1%
20%
Jeśli instalacja wyposażona jest w czujnik temperatury wewnętrznej:
Funkcja ta umożliwia wybór wpływu temperatury wewnętrznej na regulację.
Jeśli nie wprowadzi się żadnej wartości, regulacja odbywa się według krzywej cieplnej.
Jeśli parametr ten ustali się na 100%, regulacja odbywa się według temperatury wewnętrznej.
1090 S
Optymalizacja maksymalna przy włączeniu
0
… 360 min
10 min
120 min
1091 S
Optymalizacja maksymalna przy wyłączeniu
0
… 360 min
10 min
120 min
1100 S
Początek wzrostu trybu obniżonej temperatury
- 30 … 10 °C, --- °C
1 °C
---
1101 S
Koniec wzrostu trybu obniżonej temperatury
- 30 … 10 °C, --- °C
1 °C
- 5 °C
1130 S
Podwyższenie temperatury na zaworze mieszania
0
1 °C
0 °C
1132 S
Typ serwozaworu
Otwarty / zamknięty, 3 drożny
1133 S
Moduł różniczkowy wyłączony lub załączony
0
1134 S
Czas skoku serwozaworu
30 … 873 s
1150 I
Kontrolowane suszenie posadzki(rys. 44)
0
–
–
–
–
–
–
… 50 °C
… 20 °C
3 drożny
0,5 °C
2 °C
1s
240 s
Wyłączone
5
0 : Wyłączenie = przewidywane przerwanie programu aktualnego, program nieaktywny
1 : Ogrzewanie wstępne,
2 : Ogrzewanie gotowe do zamieszkania,
3 : Ogrzewanie wstępne + ogrzewanie gotowe do zamieszkania,
4 : Ogrzewanie gotowe do zamieszkania + ogrzewanie wstępne
5 : Ręczne = programowanie spersonalizowane.
Tryb ręczny umożliwia ręczne zaprogramowanie własnego suszenia posadzki. Funkcja przestaje działać
automatycznie po upływie 25 dni.
1151 I
Wartość zadana ręcznie suszenia posadzki
0
°C… 95°C
1
25 °C
Funkcja ta umożliwia ustalenie spersonalizowanej temperatury suszenia posadzki. Temperatura ta jest stała.
Program suszenia posadzki wyłącza się automatycznie po upływie 25 dni.
1156 I
Rzeczywista ilość dni suszenia
0
... 32
1157 I
Zakończona ilość dni suszenia
0
... 32
1161 S
Nadmierne odprowadzanie ciepła
wyłączenie, tryb grzania,
stałe
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Stałe
39
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
1200 S
Przełączanie trybu
Brak, Tryb bezpieczny,,
Zredukowany, Komfort,
Automatyczny
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
1
Tryb
bezpieczny
Tryb pracy po zakończeniu suszenia posadzki
Regulacja c.w.u. (występuje wyłącznie z opcją zestawu c.w.u.)
1610 U
Wartość zadana temperatury komfortowej c.w.u.
(obniżona wartość zadana
określona na linii 1612). 65 °C
1
60 °C
1612 U
Wartość zadana obniżonej temperatury c.w.u.
8 °C… (wartość zadana komfortu
Określona na linii 1610)
1
40 °C
1620 I
Zwolnienie c.w.u.
24godz / dzień
Programowanie
Programowanie godzinne obwodu ogrzewania
godzinne
Programowanie godzinne 4 / c.w.u.
4 /c.w.u.
Taryfa nocna (THC)
Programowanie godzinny 4 / c.w.u. i taryfa nocna THC
W przypadku umowy na taryfę dzień / noc, moduły elektryczne zasobnika c.w.u. obsługiwane są według
taryfikatora dostawcy energii. Włączenie modułu elektrycznego zasobnika c.w.u. dopuszczalne jest wyłączni w taryfie
nocnej.
24godz/dzień : Stałe utrzymywanie temperatury c.w.u. według wartości zadanej komfortu c.w.u..
Programowanie godzinne obwodu ogrzewania: Wytwarzanie c.w.u. odpowiada programowaniu godzinnemu
temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu (1 godzinna antycypacja przy włączaniu).
Program godzinny 4 : Program c.w.u. nie zależy od programu obwodu ogrzewania..
Taryfa nocna (THC) :
Podłączyć styk "fournisseur d'énergie" (dostawca energii) na wejście EX5 (E5). (rys. 38, strona 29)
Program godzinny 4 / Taryfa nocna (THC)
1640 I
Cykle nagrzewania przeciwbakteryjnego
Wyłączenie
Okresowo (według 1641)
Ustalone dni tygodnia (według1642)
1641 I
Okresowość cyklu nagrzewania przeciwbakteryjnego
1 do 7
1642 I
Okres funkcjonowaniu cyklu nagrzewania
przeciwbakteryjnego
pon, śro,... niedz
1644 I
Godziny funkcjonowania cyklu nagrzewania
przeciwbakteryjnego
--:--, 00 :00… 23 :50
Wyłączone
1 dzień
7
Sobota
--:--
Jeśli nie wprowadzono żadnej wartości, cykl nagrzewania przeciwbakteryjnego jest wyłączony
1645 I
Wartość zadana temperatury cyklu nagrzewania
przeciwbakteryjnego
55 °C… 95 °C
1646 I
Czas trwania cyklu nagrzewania przeciwbakteryjnego
--:--, 10 min… 360 min
1647 I
Praca pompy obiegowej w cyklu nagrzewania
przeciwbakteryjnego
Załączenie., Wyłączenie
Załączenie
1660 I
Zwolnienie pompy obiegowej c.w.u.
Program 3 / CCP
Zwolnienie c.w.u.
Program godzinny 4/c.w.u.
Zwolnienie
c.w.u.
30
(występuje tylko z opcją basen)
Basen
2056 U
65 °C
Wartość zadana agregatu ogrzewania
8...80
35
Pompa ciepła
2884 I
Zwolnienie elektryczne początku na TA
-30...30 °C
2920 S
W przypadku sygnału blokady eliminacji dni o
najwyższej taryfie (EX4)
Zablokowany...Zwolniony
2 °C
Zwolniony
Zwolniony: Pompa ciepła = załączona _Moduł c.w.u.= wyłączony_1sza grzałka pompy ciepła = wyłączona_2-ga grzałka pompy
ciepła = wyłączona_ kocioł grzewczy = załączony
Zablokowany: Pompa ciepła = wyłączona _Moduł c.w.u = wyłączony_1sza grzałka pompy ciepła = wyłączona_2-ga grzałka
pompy ciepła= wyłączona_ kocioł grzewczy = załączony
40
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
Agregat dodatkowy
3700 S
Zwolnienie przy temperaturze początku (temperatura
zewnętrzna)
--- , -50 … 50 °C
0,5 °C
2 °C
3705 I
Zwłoka czasowa przy wyłączeniu
0 … 120 min
1 min
20
Zasobnik c.w.u. (występuje wyłącznie w opcji z zestawem przygotowania c.w.u.)
5020 S
Podwyższenie wartości zadanej temperatury wyjścia
0 … 30°C
1 °C
5 °C
5024 S
Temperatura różnicowa
0 … 20°C
1 °C
7 °C
5030 S
Ograniczenie czasu trwania napełniania
10 … 600 min
10 min
90 min
5060 S
Tryb grzałki elektrycznej
Wymiana, lato, zawsze
Tryb schładzania
5061 S
Zwolnienie grzałki elektrycznej
24godz/dzień, zwolnienie c.w.u.,
program godzinny 4 / c.w.u.
Wymiana
Zwolnienie
c.w.u
Konfiguracja instalacji
Regulacja wstępna
5700 I
1,2,3...12
1
1
To polecenie umożliwia wybór jednej z 8 konfiguracji i instalacji wybranych wstępnie (schematy hydrauliczne i różne
konfiguracje omówiono szczegółowo w rozdziale“ Konfiguracje instalacji ”).
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
1
1 obwód grzewczy.
2
1 obwód grzewczy, zasobnik c.w.u.
3
2 obwody grzewcze.
4
2 obwody grzewcze, zasobnik c.w.u.
5
Moduł kotła grzewczego, 1 obwód grzewczy.
6
Moduł kotła grzewczego, 2 obwody grzewcze.
7
Moduł kotła grzewczego, 1 obwód grzewczy, zasobnik c.w.u.
8
Moduł kotła grzewczego, 2 obwody grzewcze, zasobnik c.w.u.
9 do 12 Nie stosować pompy ciepła model S. Zastrzeżona dla pompy ciepła model Duo.
5711 S
Grupa zimna 1
Wyłączenie, system 4 rurowy,
system 2 rurowy
5870 S
Zespolony zasobnik c.w.u.
nie, tak
Funkcja wejścia H2
1 … 16
6046 I
Wyłączenie
Nie
1
9
1: Przełączanie trybu CC+c.w.u.
2: Przełączanie trybu CC
3: Przełączanie trybu CC1
4: Przełączanie trybu CC2
6: Komunikat o błędzie / alarm
9: Monitorowanie punktu rosy
16: Zwolnienie basenu
6047 I
Rodzaj działania na styku H2
Styk roboczy, Styk
spoczynkowy
6100 S
Korekta czujnika temperatury zewnętrznej
-3 … 3 °C
6120 S
Nastawa przeciwmrozowa instalacji
Załączenie, Wyłączenie
6205 S
Reinicjalizacja parametrów
Nie, tak
6220 S
Wersja programowania (RVS)
0...99
6711 U
Resetowanie pompy ciepła
Nie, tak
6740 S
Alarm temperatury początku wyjścia CC1
---, 10… 240 min
10 min
---
6741 S
Alarm temperatury początku wyjścia CC2
---, 10… 240 min
10 min
---
6745 S
Alarm napełniania c.w.u.
---, 1… 48 h
1h
---
Styk
roboczy
0,1 °C
0 °C
Załączenie
Nie
0
Błąd
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Nie
41
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
6746 S
Alarm temperatury początku wyjścia zimna 1
---, 10… 240 min
6800 S
Dana historyczne 1
Data, godzina, kod błędu
6802 S
Dana historyczne 2
Data, godzina, kod błędu
6804 S
Dana historyczne 3
Data, godzina, kod błędu
6806 S
Dana historyczne 4
Data, godzina, kod błędu
6808 S
Dana historyczne 5
Data, godzina, kod błędu
6810 S
Dana historyczne 6
Data, godzina, kod błędu
6812 S
Dana historyczne 7
Data, godzina, kod błędu
6814 S
Dana historyczne 8
Data, godzina, kod błędu
6816 S
Dana historyczne 9
Data, godzina, kod błędu
6818 S
Dana historyczne 10
Data, godzina, kod błędu
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
10 min
---
Konserwacja / tryb specjalny
7070 I
Interwał pompy ciepła
--- , 1… 240
1 miesiąc
---
7071 I
Czas pracy pompy ciepła od konserwacji
Zerowanie (tak, nie)
0… 240
1 miesiąc
0
7072 I
Rozruch maksimum sprężarki 1/ godz.
Nie działa
--- , 0,1 … 12
0,1
---
7073 I
Faktyczny rozruch sprężarki 1 / godz.
Nie działa
Zerowanie (tak, nie)
0 … 12
7076 I
Odchyłka maksymalna skraplacza / tydzień
--- , 1… 250
7077 I
Odchyłka rzeczywista maksymalna skraplacza /
tydzień
Zerowanie (tak, nie)
0… 250
7078 I
Odchyłka minimalna skraplacza / tydzień
--- , 1… 250
7079 I
Odchyłka rzeczywista minimalna skraplacza /
tydzień
Zerowanie (tak, nie)
0… 250
7090 I
Okres zasobnik c.w.u.
--- , 1… 240
7091 I
Zasobnik c.w.u. od konserwacji
Zerowanie (tak, nie)
0… 240
7092 I
Temperatura początku napełniania minimum c.w.u.
pompa ciepła
5… 80 °C
7141 U
Tryb pomocy
Wyłączenie, Załączenie
0
1
---
1
--0
1 miesiąc
--0
1
5 °C
Wyłączenie
Wyłączenie : Pompa ciepła nie korzysta z modułu elektrycznego lub modułu kotła grzewczego podczas trwania usterki
(błąd 370)
Załączenie : Pompa ciepła korzysta z modułu elektrycznego lub modułu kotła grzewczego podczas awarii (błąd 370).
W położeniu „załączone”, rachunek za energię elektryczną, może być bardzo wysoki, jeśli nie usunięto błędu.
7142 S
Rodzaj pracy w trybie pomocy
Ręczny, automatyczny
Ręczny
Ręczny : Tryb pomocy nie uruchamia się podczas trwania usterki (Tryb pomocy = Wyłączenie)
Automatyczny : Tryb pomocy uruchamia się podczas trwania usterki (Tryb pomocy = Załączenie).
W położeniu "automatyczny", rachunek za energię elektryczną, może być bardzo wysoki, jeśli nie usunięto błędu.
7150 I
Regulacja temperatury zewnętrznej
--- , -50 … 50 °C
7181 I
Telefon odpowiedzialny 1
0 … 255
7183 I
Telefon odpowiedzialny 2
0 … 255
42
0,5
---
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
Test wejścia / wyjścia
7700 I
Brak testu
Testowanie przekaźników
Test ten polega na zadawaniu poleceń kolejno przekaźnikom i sprawdzaniu ich wyjść.
Umożliwia sprawdzenie, czy przekaźniki działają oraz ich podłączenia. W tym celu należy sprawdzić
czy każde urządzenie działa dobrze w instalacji
Brak testu _ Wszystko wyłączone _ --- _ Wyjście przekaźnika QX23 moduł 1 _ Wyjście przekaźnika QX21 moduł 1
Wyjście przekaźnika QX22 moduł 1 _ Wyjście przekaźnika QX1 _ Wyjście przekaźnika QX2 _ Wyjście przekaźnika QX3 _ Wyjście przekaźnika QX4
Wyjście przekaźnika QX5 _ Wyjście przekaźnika QX6 _ Wyjście przekaźnika QX23 moduł 2 _ Wyjście przekaźnika QX21 moduł 2
Wyjście przekaźnika QX22 moduł 2 _ Wyjście przekaźnika QX7
Na wyświetlaczu pojawia się symbol "klucz". Naciskając przycisk Info pojawi się "błąd 368".
UWAGA ! W trakcie tego testu badany element jest pod napięciem.
7710 I
Test wyjścia Ux
--- , 0 … 100 %
7711 I
Wartość napięcia Ux
7720 I
Test wyjść cyfrowych
7721 I
Wyjście cyfrowe DO1
Tryb schładzania,
Tryb ogrzewania
Tryb
ogrzewania
7722 I
Wyjście cyfrowe DO2
Wyłączenie, załączenie
Wyłączenie
7730 I
Temperatura zewnętrzna (B9)
-50 … 50 °C
0
7820 I
Temperatura czujnika BX1
-28 … 350 °C
0
7823 I
Temperatura czujnika BX4
-28 … 350 °C
0
7824 I
Temperatura czujnika BX5
-28 … 350 °C
0
7830 I
Temperatura czujnika Bx21 moduł 1
-28 … 350 °C
0
7831 I
Temperatura czujnika Bx22 moduł 1
-28 … 350 °C
0
7832 I
Temperatura czujnika Bx21 moduł 2
-28 … 350 °C
0
7833 I
Temperatura czujnika Bx22 moduł 2
-28 … 350 °C
0
7841 I
Stan styku H1
Otwarty, zamknięty
Otwarty
7846 I
Stan styku H2
Otwarty, zamknięty
Otwarty
7855 I
Stan styku H3
Otwarty, zamknięty
Otwarty
7914 I
Wejście Ex4
0, 230 V
0
7915 I
Wejście Ex5
0, 230 V
0
7916 I
Wejście Ex6
0, 230 V
0
0 … 10 Volt
Brak testu – Wszystko wyłączone
Wyjście cyfrowe DO1 – Wyjście
cyfrowe DO2
1
--0
Brak testu
Stan
8000 I
Stan obwodu ogrzewania 1
0
8001 I
Stan obwodu ogrzewania 2
0
8003 I
Stan obwodu c.w.u.
0
8004 I
Stan obwodu schładzania 1
0
8006 I
Stan pompy ciepła
0
8011 I
Stan obwodu basen
0
8022 I
Stan agregatu dodatkowego
0
8050 I
Dana historyczne 1
Data, godzina, kod stanu
8052 I
Dana historyczne 2
Data, godzina, kod stanu
8054 I
Dana historyczne 3
Data, godzina, kod stanu
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
43
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
Zakres regulacji
lub ekran
8056 I
Dana historyczne 4
Data, godzina, kod stanu
8058 I
Dana historyczne 5
Data, godzina, kod stanu
8060 I
Dana historyczne 6
Data, godzina, kod stanu
8062 I
Dana historyczne 7
Data, godzina, kod stanu
8064 I
Dana historyczne 8
Data, godzina, kod stanu
8066 I
Dana historyczne 9
Data, godzina, kod stanu
8068 I
Dana historyczne 10
Data, godzina, kod stanu
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
Diagnostyka agregatu
8402 I
Grzałka elektryczna 1 wyjście
Wyłączenie, Załączenie
Wyłączenie
8403 I
Grzałka elektryczna 2 wyjście
Wyłączenie, Załączenie
Wyłączenie
8406 I
Pompa skraplacza
Wyłączenie, Załączenie
Wyłączenie
8410 U
Temperatura powrotu z pompy ciepła
0 … 140 °C
Wartość zadana temperatury powrotu pompy ciepła
0 … 140 °C
Temperatura wyjścia pompy ciepła
0 … 140 °C
Wartość zadana temperatury wyjścia pompy ciepła
0 … 140 °C
8413 U
Modulacja sprężarki
0 … 100%
8425 I
Odchyłka temperatury skraplacza
-50 … 140 °C
8440 I
XXX wyłączenia w minutach sprężarki 1
0 … 255 min
8454 S
Czas wyłączenia pompy ciepła
Zerowania (tak, nie)
0 … 2730 h
8455 S
Licznik wyłączeń pompy ciepła
Zerowania (tak, nie)
0 … 65535
8456 S
Godziny pracy elektrycznej wyjścia
Zerowania (tak, nie)
0 … 2730 h
8457 S
Licznik rozruchów elektrycznych wyjścia
Zerowania (tak, nie)
0 … 65535
8412 U
Diagnostyka użytkownika
8700 U
Temperatura zewnętrzna
-50 .. 50 °C
8701 U
Minimalna temperatura zewnętrzna
Zerowania (tak, nie)
-50 .. 50 °C
8702 U
Maksymalna temperatura zewnętrzna
Zerowania (tak, nie)
-50 .. 50 °C
8703 I
Uśredniona temperatura zewnętrzna
Zerowania (tak, nie)
-50 .. 50 °C
Jest to średnia temperatura zewnętrzna w okresie 24 godzinnym. Wartość tą wykorzystuje się do przełączenia
automatycznego lato / zima (Linia 730)
8704 I
Temperatura zewnętrzna mieszana
-50 .. 50 °C
Temperatura zewnętrzna mieszana stanowi kombinację "rzeczywistej temperatury zewnętrznej" oraz
“średniej temperatury zewnętrznej” obliczonej przez sterownik. Wartość tą wykorzystuje się do obliczenia
temperatury wyjścia.
8720 I
Wilgotność względna w pomieszczeniu
0 … 100 %
8721 U
Temperatura wewnętrzna
0 .. 50 °C
8722 I
Temperatura punktu rosy 1
0 … 50 °C
8730 I
Pompa CC1
44
Wyłączenie, Załączenie
Wyłączenie
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Linia
Funkcja
8731 I
Otwarty zawór mieszania CC1
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
8732 I
Zamknięty zawór mieszania CC1
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
8740 U
Temperatura wewnętrzna 1
0 … 50 °C
20 °C
Wartość zadana temperatury wewnętrznej 1
4 … 35 °C
20
Temperatura wyjścia 1
0 … 140 °C
50
Wartość zadana temperatura wyjścia 1
0 … 140 °C
50
Temperatura wyjścia schładzania 1
0 … 140 °C
0
Wartość zadana temperatury wyjścia schładzania 1
0 … 140 °C
0
8743 U
8756 U
Zakres regulacji
lub ekran
Regulacja
skokowa
Regulacja
podstawowa
8760 I
Pompa CC2
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
8761 I
Otwarty zawór mieszania CC2
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
8762 I
Zamknięty zawór mieszania CC2
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
8770 U
Temperatura wewnętrzna 2
0 … 50 °C
20
Wartość zadana temperatury wewnętrznej 2
4 … 35 °C
20
Temperatura wyjścia 2
0 … 140 °C
50
Wartość zadana temperatura wyjścia 2
0 … 140 °C
50
8773 U
8820 I
Pompa c.w.u.
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
8821 I
Grzałka elektryczna c.w.u.K6
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
8830 U
Temperatura c.w.u.
0 … 140 °C
Wartość zadana c.w.u.
5 … 80 °C
8840 S
Godziny pracy pompy c.w.u.
0 … 2730 h
8841 S
Licznik rozruchów pompy c.w.u.
0 … 2730 h
8842 S
Godziny pracy elektrycznej c.w.u.
0 … 2730 h
8843 S
Licznik rozruchów elektrycznych c.w.u.
0 … 65535
8900 I
Temperatura basen
0 … 140 °C
Wartość zadana temperatury basen
0 … 80 °C
Temperatura wyjścia linia c.w.u.
0 … 140 °C
Wartość zadana temperatury wyjścia linia c.w.u.
0 … 140 °C
8957 I
Wartość zadana linii zimno
0 … 140 °C
9031 I
Wyjście przekaźnika QX1
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9032 I
Wyjście przekaźnika QX2
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9033 I
Wyjście przekaźnika QX3
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9034 I
Wyjście przekaźnika QX4
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9035 I
Wyjście przekaźnika QX5
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9036 I
Wyjście przekaźnika QX6
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9037 I
Wyjście przekaźnika QX7
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9050 I
Wyjście przekaźnika QX21 moduł1
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9051 I
Wyjście przekaźnika QX22 moduł1
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9052 I
Wyjście przekaźnika QX23 moduł 1
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9053 S
Wyjście przekaźnika QX21 moduł 2
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9054 I
Wyjście przekaźnika QX22 moduł 2
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
9055 I
Wyjście przekaźnika QX23 moduł 2
Wyłączony, Załączony
Wyłączony
8950 I
I
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
50
24
0
45
Pompa ciepła Alféa S
4 Konfiguracja instalacji
opcja modułu zestawu kotła grzewczego
opcja zestaw c.w.u.
Zarządzanie zasobnikiem c.w.u. wyposażonym w
grzałkę elektryczną, wymaga montażu zestawu c.w.u.
(ozn. 073950). Patrz paragraf (Zasada funkcjonowania,
strona 13).
UWAGA : Zasobnik musi być wyposażony w moduł
elektryczny, szczególnie dla zapewnienia przegrzewu
antybakteryjnego.
opcja zestawu 2-go obwodu
Zarządzanie 2 obwodami grzewczymi wymaga montażu
2-go obwodu (ozn. 073952).
Jeśli instalacja składa się z grzejników lub (wentylokonwektorów), oraz podłogi podgrzewanej strefa 2 w
strefie grzejników lub (wentylo-konwektorów) i strefa 1
jest strefą podłogi podgrzewanej.
Konfiguracja
(parametr 5700)
Podłączenie kotła grzewczego na olej opałowy lub gaz
do pompy ciepła wymaga montażu zestawu kotła
grzewczego (ozn. 073948).
W przypadku podłączenia kotła grzewczego do
pompy ciepła, nie należy podłączać modułów
elektrycznych tej pompy. W takiej sytuacji kocioł
zapewnia rezerwowe ogrzewanie podczas dni o
najniższej temperaturze.
Pompa ciepła steruje kotłem grzewczym.
Patrz instrukcja obsługi dostarczana z zestawem kotła
grzewczego odnośnie pompy ciepła Alféa S
(ozn. 073948).
opcja z zestawem basen
Patrz instrukcja obsługi dostarczana z zestawem basen
(ozn. 073958).
Rodzaj instalacji
Strony
Regulacja wstępna
1
1 obwód grzewczy.
48
Regulacja wstępna
Regulacja wstępna
2
1 obwód grzewczy, zasobnik c.w.u.
49
2 obwody grzewcze.
50
Regulacja wstępna
4
2 obwody grzewcze, zasobnik c.w.u.
51
Regulacja wstępna
5
Moduł kotła grzewczego, 1 obwód grzewczy.
Regulacja wstępna
6
Moduł kotła grzewczego, 2 obwody grzewcze.
Regulacja wstępna
7
Moduł kotła grzewczego, 1 obwód grzewczy, zasobnik c.w.u.
Regulacja wstępna
8
Moduł kotła grzewczego, 2 obwody grzewcze, zasobnik c.w.u.
Regulacja wstępna
9
3
Regulacja wstępna 10
Regulacja wstępna 11
Patrz instrukcja
dostarczana z zestawem
kotła grzewczego do
Pompy ciepła AlféaS
(ozn. 073948).
Nie stosować pompy ciepła model S. Zastrzeżona dla pompy ciepła model Duo
Regulacja wstępna 12
Odnośnie pozostałych konfiguracji instalacji, prosimy o kontakt z nami.
46
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
4.1 Konfiguracja 1, 2, 3 i 4 : pompa ciepła
z modułami elektrycznymi
Parametr 5700
Konfiguracja 1 : 1 obwód grzewczy (patrz schemat strona 48)
Konfiguracja 2 : 1 obwód grzewczy i zasobnik c.w.u (patrz schemat strona 49)
Konfiguracja 3 : 2 obwody grzewcze (patrz schemat strona 50)
Konfiguracja 4 : 2 obwody grzewcze i zasobnik c.w.u. (patrz schemat strona 51)
Zarządzanie zasobnikiem c.w.u. z modułem grzałki
elektrycznej wymaga montażu zestawu c.w.u.
(ozn. 073950).
Zarządzanie 2 obwodami grzewczymi wymaga montażu
2-go obwodu grzewczego (ozn. 073952).
4.1.1
Podłączenia hydrauliczne
jeśli zasobnik c.w.u. z grzałką elektryczną
• Zamontować zawór kierunkowy w obwodzie grzewczym
(na 2-gim obwodzie, jeśli istnieje).
jeśli dwa obwody grzewcze
• W zestawie 2-go obwodu należy wymontować pompę
obiegową modułu hydraulicznego (CC1) i zamontować
ją w obudowie zestawu 2-go obwodu grzewczego
(CC1).
4.1.2 Podłączenia elektryczne
• 1 - Zasilanie zespołu zewnętrznego
Patrz paragraf (Podłączenia elektryczne po stronie
zespołu zewnętrznego strona 26).
• 2 - Połączenie pomiędzy zespołem zewnętrznym i
modułem hydraulicznym (patrz rys. 37, str. 28).
• 3 - Zasilanie modułów elektrycznych:
- Podłączyć zasilanie modułów elektrycznych (zaciski 9,
10 i 11) na tablicy elektrycznej. (patrz rys. 37, str. 28).
• 4 - Czujnik temperatury zewnętrznej (patrz rys. 38,
str. 29).
• 5 - Czujnik temperatury wewnętrznej i/lub moduł
zdalnego sterowania (opcja, patrz rys. 38, str. 29).
• 6 - Umowa zawarta z dostawcą energii:
- Podłączyć styk "fournisseur d'énergie" (dostawca
energii) na wejścia EX5 (E5) (patrz rys. 38, str. 29).
jeśli zasobnik c.w.u. wyposażony w grzałkę
elektryczną
Patrz instrukcja dostarczona wraz z zestawem c.w.u.
(ozn. 073950).
• 7 – Podłączyć zawór kierunkowy złącza QX4
(patrz rys. 38, str. 29).
• 9 - Podłączyć grzałkę na zaciski 19 (uziemienie) i do
przekaźnika RP ECS zaciski 2 (L) i (N). (patrz rys. 37,
str. 28).
• 10 – Podłączyć zasilanie elektryczne modułu zasilania
c.w.u (zaciski 17, 18 i 19) na tablicy elektrycznej. (patrz
rys. 37, str. 28).
jeśli dwa obwody grzewcze
Patrz instrukcja dostarczona z zestawem hydraulicznym
2-go obwodu.
• 11 – Pompa obiegowa CC2.
• 12 – Pompa obiegowa CC1.
• 13 – Zawór mieszania.
• 14 – Czujnik na wyjściu do złącza BX21.
() - Połączenia RVS / AVS.
jeśli podgrzewana podłoga
Bezpieczeństwo cieplne podłogi podgrzewanej
20 - Zabezpieczenie podgrzanej podłogi na wejście EX6.
230 V na wejście EX6 = wyłączenie pompy ciepła
(system wyświetla kod błędu 369).
4.1.3 Zadawanie parametrów
• Zadać wartości zgodnie z rysunkami : 5, 6, 7 i 8,
(linia 5700).
•
Zadać
wartości
w
programie
c.w.u.
(linie 1610 do 1661).
• 1 obwód grzewczy
Zadać wartość nachylenia krzywej ciepła linia 720
(obwód grzewczy 1).
• 2 obwody grzewcze
Wyregulować autoadaptację nachylenia krzywej ciepła
linia 720 (obwód grzewczy 1), linia 1020 (obwód
grzewczy 2).
4.1.4 Szczególne przypadki
W przypadku innych konfiguracji instalacji, należy
skontaktować się z nami.
• 8 – Podłączyć czujnik c.w.u. na zacisk B3-n sterownika
pompy ciepła (patrz rys. 38, str. 29).
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
47
Pompa ciepła Alféa S
Konfiguracja 1 :
1 obwód grzewczy
Szczegóły instalacji
patrz instrukcja strona 43
Główny schemat hydrauliczny
SE
Pompa ciepła
SA
Moduł
Hydrauliczny
CC
R
lub
Pompa ciepła
SP
Zespół zewnętrzny
Rysunek połączeń instalacji elektrycznej
5
6
4
SE
Pompa ciepła
SA
Moduł
Tablica
elektryczna
3
Hydrauliczny
CC
R
lub
Pompa ciepła
20
1
2
SP
Zespół zewnętrzny
Opis:
CC – Pompa obiegowa ogrzewania
R – Grzejnik lub wentylo-konwektor
48
SA – Czujnik temperatury wewnętrznej (opcja)
SE – Czujnik temperatury zewnętrznej
SP – Zabezpieczenie podłogi podgrzewanej
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Konfiguracja 3 :
2 obwody grzewcze
Szczegóły instalacji
patrz instrukcja strona 43
Główny schemat hydrauliczny
Obwód 2
SE
SA2
Pompa ciepła
Moduł
Hydrauliczny
Obwód 1
SA1
R
CC2
Pompa ciepła
lub
CAR
Zestaw
2-go obwodu
CC1
M
VM1
SP
SDp1
CAR
Zespół zewnętrzny
Rysunek połączeń instalacji elektrycznej
5
6
4
5
Obwód 2
SE
SA2
Pompa ciepła
Tablica
elektryczna
Moduł
3
Hydrauliczny
Obwód 1
SA1
11
R
CC2
lub
13
Pompa ciepła
AVS
12
14
1
2
CC1
M
VM1
SDp1
Zestaw
20
2-go obwodu
SP
Zespół zewnętrzny
Opis:
SA2 - Czujnik temperatury wewnętrznej obwodu 2 (opcja)
CAR - Zawór zwrotny
CC1 - Pompa obiegowa ogrzewania obwodu 1
(zdemontowana pompa obiegowa)
CC2 - Pompa obiegowa ogrzewania obwodu 2
SE - Czujnik temperatury zewnętrznej
SA1 - Czujnik temperatury wewnętrznej obwodu 1 (opcja)
50
SDp1 - Czujnik temperatury na wyjściu obwodu 1
SP - Zabezpieczenie podłogi podgrzewanej
VM1 - Zawór mieszania obwodu 1
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Konfiguracja 4
2 obwody grzewcze i zasobnik c.w.u. z grzałką elektryczną
Szczegóły instalacji
patrz instrukcja strona 43
Główny schemat elektryczny
Obwód 2
Zasobnik
c.w.u
SSa
SE
SA2
Pompa ciepła
Moduł
Hydrauliczny
Obwód 1
AE
SA1
R
Zestaw
c.w.u.
M
VD
CC2
lub
Pompa ciepła
CAR
Zestaw
2-go obwodu
CC1
M
VM1
Zespół zewnętrzny
Opis:
AE – Grzałka elektryczna
CAR - Zawór zwrotny
CC1 - Pompa obiegowa ogrzewania obwodu 1
(zdemontowana pompa obiegowa z pompy ciepła)
CC2 - Pompa obiegowa ogrzewania obwodu 2
SA1 - Czujnik temperatury wewnętrznej obwodu 1 (opcja)
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
SDp1
SP
CAR
SA2 - Czujnik temperatury wewnętrznej obwodu 2 (opcja)
SE - Czujnik temperatury zewnętrznej
SDp1 - Czujnik na wyjściu obwodu 1
SSa - Czujnik temperatury c.w.u.
VD - Zawór kierunkowy
VM1 - Zawór mieszania obwodu 1
51
Pompa ciepła Alféa S
5 Schemat połączeń elektrycznych
Kolory przewodów:
Bleu
Noir
Rouge
Orange
Jaune
Marron
Blanc
Pourpre
Gris
Vert
Niebieski
Czarny
Czerwony
Pomarańczowy
Żółty
Brązowy (kasztanowy)
Biały
Purpurowy
Szary
Zielony
Rysunek 45 - Połączenia elektryczne zespołu zewnętrznego Alféa S 5, 6 i 8
52
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Presostat HP
Karta regulacyjna
Temperatura
zewnętrzna
Radiator
Przetłaczanie
Czujniki temperatury
Sprężarka
Zawór 4 drożny
Zawór rozprężny
elektroniczny
Kondensator PCB
Zacisk
Wentylator
Uzwojenie
Karta mocy
Posistor
Bezpiecznik 250 V 25 A
Zacisk
Sprężarka
Zasilanie elektryczne
Połączenia zespołu
zewnętrznego z modułem
hydraulicznym
Zacisk
Kolory przewodów:
Bleu
Noir
Rouge
Orange
Jaune
Marron
Blanc
Pourpre
Gris
Vert
Niebieski
Czarny
Czerwony
Pomarańczowy
Żółty
Brązowy (kasztanowy)
Biały
Purpurowy
Szary
Zielony
Rysunek 46 - Połączenia elektryczne zespołu zewnętrznego Alféa S 10
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
53
Pompa ciepła Alféa S
Kolory przewodów:
Bleu
Noir
Rouge
Orange
Jaune
Marron
Blanc
Pourpre
Gris
Vert
Niebieski
Czarny
Czerwony
Pomarańczowy
Żółty
Brązowy (kasztanowy)
Biały
Purpurowy
Szary
Zielony
Rysunek 47 - Połączenia elektryczne zespołu zewnętrznego S 13
54
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Kolory przewodów:
Bleu
Noir
Rouge
Orange
Jaune
Marron
Blanc
Pourpre
Gris
Vert
Niebieski
Czarny
Czerwony
Pomarańczowy
Żółty
Brązowy (kasztanowy)
Biały
Purpurowy
Szary
Zielony
Rysunek 48 - Połączenia elektryczne zespołu zewnętrznego Alféa S 16
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
55
Pompa ciepła Alféa S
CN106
Czujnik
skraplacza
CN103
CN9
CN114
CN1
CN7
CN105
CN8
CN2
CN4
CN113
CN116
CN5
CN104
CN14
CN15
Bezpiecznik zwłoczny
3,15 A - 250V
Czujnik powrotu
M
BX5
M
BX4
M
DO2
M
DO1
Czujnik wyjścia
QX7
QX6
QX5
QX3
N
Pompa obiegowa
Uref
UX
Połączenia na sterowniku solarnym
pompy ciepła, akcesoria I opcje (patrz
Rysunek 38, strona 29)
H3
M
H1
N
L
Termostaty bezpieczeństwa
Przełącznik
zał / wył
2a
2b
1a
1b
RpECS
Rp1
A1 A2
A1
A2
B1 B2
B1
B2
Rp2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 1617 1819
Podłączenia do zacisków przekaźnika mocy
(patrz Rysunek 37, strona 28)
Grzałka elektryczna 2
Grzałka elektryczna 1
Rysunek 49 - Połączenia elektryczne modułu hydraulicznego (na zewnątrz podłączeń instalatora)
56
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
6 Diagnostyka usterek i sposób usunięcia
W zależności od tego , czy usterka pochodzi z zespołu
zewnętrznego, czy też z modułu hydraulicznego, jest
ona sygnalizowana na wyświetlaczu cyfrowym lub przy
pomocy diody karty interfejsu.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol dzwonka"
Nacisnąć przycisk "Info”
aby uzyskać szczegóły
odnośnie przyczyny usterki.
Po usunięciu usterki następuje ich automatyczne
kasowanie.
6.1 Błędy wyświetlane na module
hydraulicznym
Usterki lub awarie modułu hydraulicznego sygnalizuje
wyświetlacz interfejsu użytkownika.
Moduł hydrauliczny : Usterki wyświetlane na wyświetlaczu cyfrowym
Kod
Praca pompy ciepła
Przyczyna usterki
Lokalizacja usterki
-
Brak połączenia
Nie zachowano biegunowości
czujnika temperatury wewnętrznej.
10
Czujnik temperatury zewnętrznej
B9
Tak
33
Błąd czujnik temperatury wyjścia pompy ciepła
B21
Tak
44
Błąd czujnik temperatury powrotu pompy ciepła
B71
Tak (Alféa S)
50
Czujnika temperatury c.w.u.
B3
Tak
60
Czujnika temperatury wewnętrznej 1
Tak
65
Czujnika temperatury wewnętrznej 2
Tak
105
Komunikat o obsłudze
Tak
121
Temperatura wyjścia CC1 nieosiągnięta
Tak
122
Tak
127
Temperatura wyjścia CC2 nieosiągnięta
Temperatura przegrzewu antybakteryjnego
nieosiągnięta
369
Usterka zewnętrzna (organ bezpieczeństwa)
Nie
370
Błąd połączenia zespołu zewnętrznego
Nie
błędu
Pomimo usterki
Nie
Tak
Moduł hydrauliczny : Dioda widoczna na karcie interfejsu
Dioda
wyświetla
1 Błysk
Brak komunikacji pomiędzy zespołem zewnętrznym, a modułem hydraulicznym
2 Błyski
Temperatura przetłaczania nieprawidłowa, uszkodzony czujnik przetłaczania
3 Błyski
Uszkodzony czujnik wymiennika
4 Błyski
Uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej
5 Błyski
Nieprawidłowa temperatura sprężarki lub uszkodzony czujnik temperatury sprężarki
6 Błyski
Zadziałał presostat HP
7 Błyski
Nieprawidłowe napięcie
8 Błyski
Uszkodzony obwód prawidłowego wykrywania napięcia.
9 Błyski
Usterka filtra aktywnego
10 Błyski
Sprężarka nie pracuje
11 Błyski
Usterka wentylatora zewnętrznego
12 Błyski
Uszkodzenie grzałki miski olejowej sprężarki
13 Błyski
Wyłączenie przez filtr aktywny przy przeciążeniu
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
57
Pompa ciepła Alféa S
6.2 Usterki wyświetlane na zespole zewnętrznym
Aby uzyskać dostęp do karty elektroniczne, należy zdjąć płytę czołową (prawą) zespołu zewnętrznego.
Usterki sygnalizuje ilość błysków diody.
Zespół zewnętrzny, model AOYA18LACL (Alféa S 5 i S 6) i model AOYA24LACL (Alféa S 8)
Dioda wyświetla
Uszkodzony element
0,1 s świeci się i 0,1 s wyłączona
Uszkodzony czujnika temperatury (patrz moduł hydrauliczny)
0,5 s świeci się i 0,5 s wyłączona
Usterka detektora nadmiernego prądu
2 s świeci się i 2 s wyłączona
Usterka wyłącznika zasilania
5 s świeci się i 5 s wyłączona
Uszkodzony silnik wentylatora
0,1 s świeci się i 2 s wyłączona
Nie wykryto położenia wirnika sprężarki
5 s świeci się i 0,1 s wyłączona
Napięcie w układzie PAM nieprawidłowe
1 s świeci się i 0,1 s wyłączona
Wyłączony regulator czasowy (timer)
2 s świeci się i 5 s wyłączona
Nieprawidłowa temperatura sprężarki
5 s świeci się i 2 s wyłączona
Usterka filtra aktywnego
Świeci się ciągle
Nieprawidłowa temperatura przetłaczania
Zespół zewnętrzny, model AOY30LNAWL (Alféa S 10)
Dioda wyświetla
Uszkodzony element
0,1 s świeci się i 0,1 s
wyłączona
Uszkodzony czujnik temperatury(patrz moduł hydrauliczny)
0,5 s świeci się i 0,5 s
wyłączona
Uszkodzona karta IPM
2 s świeci się i 2 s wyłączona
Błąd komunikacji na magistrali szeregowej (przewód czerwony)
5 s świeci się i 5 s wyłączona
Uszkodzony silnik wentylatora
0,1 s świeci się i 2 s
wyłączona
Nie wykryto położenia wirnika sprężarki
5 s świeci się i 0,1 s
wyłączona
Uszkodzona karta ACTPM
Świeci się ciągle
58
Nieprawidłowa temperatura przetłaczania
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
Pompa ciepła Alféa S
Zespół zewnętrzny, model AOYA45LATL (Alféa S 13) i model AOY54LJBYL (Alféa S 16)
Dioda wyświetla
Uszkodzony element
1 Błysk
Błąd transmisji moduł hydrauliczny > zespół zewnętrzny
2 Błyski
Uszkodzony czujnik temperatury przetłaczania
3 Błyski
Uszkodzony czujnik temperatury parownika
4 Błyski
Uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej
5 Błyski (Alféa S 13)
Uszkodzony czujnik temperatury środka parownika
6 Błyski (Alféa S 13)
Nieprawidłowa temperatura przetłaczania
7 Błyski
Uszkodzony czujnik temperatury sprężarki
8 Błyski
Uszkodzony czujnik temperatury radiatora
9 Błyski
Uszkodzony presostat wysokiego ciśnienia
10 Błyski (Alféa S 13)
Nieprawidłowa temperatura sprężarki
12 Błyski
Uszkodzona karta IPM
13 Błyski
Nie wykryto położenia wirnika sprężarki
14 Błyski
Sprężarka nie działa
15 Błyski
Uszkodzenie silnika wentylatora górnego
16 Błyski
Uszkodzenie silnika wentylatora dolnego
5 s świeci się i 1 s wyłączona
Uruchomienie obwodu bezpieczeństwa
1 s świeci się i 1 s wyłączona (Alféa S 13)
Pompowanie próżni
Świeci się ciągle
Brak błędu
6.3 Wyświetlanie informacji
Przycisk
”Info”
umożliwia
dostęp
do
różnych
informacji.
Stan basenu
8011
W zależności od rodzaju urządzenia, konfiguracji i stanu
działania, niektóre linie informacji nie są dostępne .
Stan obwodu grzewczego 1
8000
Stan obwodu schładzania 1
8001
- Komunikaty o możliwych błędach na liście kodów
błędów (patrz tabela str. 57).
Stan obwodu grzewczego 2
8004
Temperatura zewnętrzna
8700
- Komunikaty o konieczności obsługi serwisowej z listy
kodów serwisowania.
Wartość zadana temperatury zewnętrznej 1
8740
Temperatury wyjścia 1
- Komunikaty specjalnego działania.
Wartość zadana temperatury wyjścia 1
- Różne informacje (patrz poniżej)
Wartość zadana temperatury wewnętrznej 2
Temperatura wyjścia 2
Wyszczególnienie
Linia
Wartość zadana temperatury wyjścia 2
Rzeczywista wartość zadana suszenia
-
Temperatura c.w.u.
Rzeczywista ilość dni suszenia
-
Temperatura powrotu pompy ciepła
Ilość zakończonych dni suszenia
-
Wartość zadana (powrót) pompy ciepła
Temperatura wewnętrzna
8721
Temperatura wyjścia pompy ciepła
Stan pompy ciepła
8006
Wartość zadana (wyjścia) pompy ciepła
Stan agregatu dodatkowego
8022
Temperatura basen
Stan c.w.u.
8003
Wartość zadana temperatury basen
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
8743
8771
8773
8830
8410
8412
8900
59
Pompa ciepła Alféa S
7 Zalecenia, jakie należy przekazać
użytkownikowi
Użytkownikowi należy wyjaśnić zasadę działania
instalacji, w szczególności funkcję czujnika temperatury
wewnętrznej oraz programy dostępne z poziomu
interfejsu użytkownika. .
60
Należy podkreślić, że podłoga podgrzewana ma dużą
bezwładność i w związku z tym, regulacje odbywają się
stopniowo.
Również należy wyjaśnić użytkownikowi, w jaki sposób
napełnić obwód grzewczy.
Instrukcja montażu i obsługi “1303”
ATL/INS/2009/2/POMPA CIEPŁA
GWARANCJA
Użytkownik powinien zachować ten dokument w celu przedstawienia go w momencie reklamacji.
Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.
WARUNKI GWARANCJI
Â
urządzenie powinno być zamontowane przez osobę wykwalifikowaną (obowiązkowa jest pieczątka z
numerem uprawnień) zgodnie z regułami sztuki zawodu, z obowiązującymi normami i z zaleceniami
niniejszej instrukcji,
Â
urządzenie powinno być eksploatowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz regularnie
konserwowany przez użytkownika oraz specjalistę,
Â
jeśli powyższe warunki są spełnione nasza gwarancja ma zastosowanie poprzez bezpłatną wymianę
części uznanych przez serwis autoryzowany za wadliwe, lub w szczególnym wypadku wymiany
całego urządzenia na nowe,
Â
gwarancja jest liczona od daty sprzedaży. W przypadku braku dokumentu zakupu gwarancja będzie
obliczana na podstawie daty produkcji zaznaczonej na tabliczce znamionowej urządzenia,
powiększonej o 6 miesięcy,
Â
uszkodzenia wynikające z wadliwej eksploatacji urządzenia (mróz, niewłaściwa biegunowość
instalacji elektrycznej, złe podłączenie do instalacji, etc.) nie mogą w żadnym wypadku być
przypisane producentowi i będą naprawiane odpłatnie,
Â
wszelkie części wymienione w czasie trwania gwarancji podlegają ekspertyzie serwisu fabrycznego
producenta,
Â
gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Â
do wykonywania napraw gwarancyjnych uprawnione są wyłącznie autoryzowane przez naszą firmę
PUNKTY SERWISOWE,
Â
kwestie sporne regulowane są przez przepisy Kodeksu Cywilnego art. 577 - 582.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU :
Â
anormalnych warunków pracy urządzenia :
(usytuowanie urządzenia narażające je na wpływ mrozu lub nadmiernej wilgotności
pomieszczeń, uszkodzeń wynikających ze zbyt dużego napięcia energii ),
Â
montażu urządzenia niezgodnego z obowiązującymi normami ,
braku lub wadliwej konserwacji,
Â
Â
modyfikację oryginalnych części wyposażenia bez konsultacji z producentem lub używanie części
zamiennych nie posiadających homologacji producenta,
Â
montażu urządzenia przez osobę nie wykwalifikowaną i do tego nie uprawnioną,
Â
mechanicznych uszkodzeń podczas transportu, nie z winy producenta,
PRODUKTY PRZEDSTAWIONE W TYM DOKUMENCIE MOGĄ BYĆ W KAŻDYM MOMENCIE
ZMODYFIKOWANE W CELU ODPOWIEDZI NASZEJ FIRMY NA ROZWÓJ TECHNOLOGII LUB NA
ZMIANĘ OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU NORM.
POMPA CIEPŁA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ATL/INS/2009/2/POMPA CIEPŁA
ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 115
03-044 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.atlantic-polska.pl
POMPA CIEPŁA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podobne dokumenty