Sytuacja w przedszkolach lepsza niż w ubiegłym roku

Komentarze

Transkrypt

Sytuacja w przedszkolach lepsza niż w ubiegłym roku
www.sroda.wlkp.pl
ŚRODA – WIELKOPOLSKIE MIASTO NISKICH PODATKÓW
kwiecień 2009 r.
9 kwietnia 2009
nr 01 (42)
Przedszkola
Sytuacja
w przedszkolach
lepsza niż
w ubiegłym roku
1 kwietnia zebrała się Komisja
Rekrutacyjna I stopnia, w skład której
weszli dyrektorzy średzkich przedszkoli
w celu wstępnej weryfikacji kart
zgłoszeniowych dzieci do przedszkoli
na nowy rok szkolny 2009/2010
W związku z powyższym ustalono liczbę wolnych miejsc w przedszkolach oraz
liczbę rzeczywistych zgłoszeń. Komisja
poinformowała, że z liczby kart wynika, iż
najprawdopodobniej wszystkie zgłoszone
dzieci w wieku 4– 5 lat (rodziców pracujących) będą mogły uczęszczać do przedszkoli od 1 września.
Najwięcej zgłoszeń jest oczywiście wśród
3–latków. Decyzje o przyjęciu tych dzieci będą
podejmowane w poszczególnych placówkach
najprawdopodobniej po świętach wielkanocnych. Następnie w terminie do końca kwietnia rodzice pisemnie zostaną poinformowani
o decyzjach komisji rekrutacyjnej. Ze wstępnych informacji wynika, że sytuacja z miejscami w placówkach jest dużo lepsza niż w ubiegłym roku, a w związku z tym większość dzieci
będzie mogła zostać przyjęta. Przedszkole nr 1
informuje, że dysponuje 2 wolnymi miejscami
dla dzieci niepełnosprawnych.
TT
Podsumowanie
budżetu w 2008 roku
Budżet Gminy Środa Wielkopolska na
dzień 31 grudnia 2008 roku wykonano
po stronie dochodów w kwocie
67 538 955,00 złotych. Wydatki
wyniosły 67 980 697,28 złotych.
Wydatki majątkowe wyniosły wykonano
na sumę 8 367 318,59 złotych.
dokończenie na str. 4
www.sroda.wlkp.pl
nr 01 (42)
Warszawska jakość
Zamiast 3,5 cm wylewanej warstwy
elastycznej 1,5 cm rozwijana
z rolki. Zamiast idealnej równości,
pofałdowana nawierzchnia ze sztucznej
trawy. Taki obiekt wykonawca boiska
ze sztuczną nawierzchnią do hokeja
na trawie zgłosił Gminie Środa
Wielkopolska do odbioru.
Gmina chciała zatrudnić specjalistyczne
laboratorium certyfikowane przez Międzynarodową Federację Hokeja do sprawdzenia
jakości wykonanych prac, co jest jednym
z etapów certyfikowania boiska. Na chwilę
obecną taki ruch nie ma sensu, bo gołym
okiem, że boisko nie odpowiada nie tylko
najwyższym światowym normom, według
których miało zostać wykonane. Przypomnijmy, że ponadto warszawska firma Tamex nie wykonała obiektu w umownym
terminie, który minął w dniu 15.12.2008 r.
Zamawiający protokółem z dnia 13.08.2008 r.
przekazał plac budowy, umożliwiając rozpoczęcie robót. W związku z przedłużającą się
procedurą przetargową na wniosek Tamex
- u z dnia 7.08.2008 r. gmina przy podpisaniu
umowy wyraziła zgodę na przedłużenie terminu zakończenia robót z dnia 14.11.2008 r.
(wg oferty) na dzień 15.12.2008 r.
Nakaz już w sądzie
W trakcie licznych narad dotyczących
budowy w obecności kierownika budowy
(reprezentującego wykonawcę), inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Urzędu
Miejskiego na budowie nie podnoszono
problemów dotyczących umownego terminu zakończenia prac. Problem pojawił się
gdy okazało się że wykonawca nie zdąży
wykonać obiektu w umownym terminie.
Wtedy firma Tamex zaczęła argumentować,
że wykonanie prac budowlanych w umownym terminie nie jest możliwe ze względu
na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Podpisując umowę na realizację zadania
wykonawca musiał mieć świadomość nadchodzącego okresu obniżonych temperatur
w czasie trwania procesu inwestycyjnego. W
czasie gdy firma zaczęła układać nawierzchnię do boiska do hokeja to temperatury nie
należały do najwyższych. Prace były prowadzone w listopadzie i grudniu, wtedy Tamex
nie wystąpił do gminy o przedłużenie terminu wykonania boiska. Zrobił to dopiero 15
grudnia, w ostatnim dniu umowy. Nie bez
znaczenia jest również fakt opóźnienia w rozpoczęciu robót, liczne przestoje oraz zmiany
kierownika budowy. Gmina pismem z dnia
1.10.2008 r. nr IiZ-341/9/08 wezwała „Tamex”
do natychmiastowego przystąpienia do kontynuowania przerwanych robót i zażądał od
wykonawcy przedstawienia szczegółowego
rzeczywistego harmonogramu rzeczowo
– finansowego gwarantującego dotrzymanie
umownego terminu zakończenia inwestycji.
Zdaniem inspektora nadzoru bezczynność
wykonawcy trwała 6 tygodni. Jeśli odejmiemy ten okres od daty zakończenia robót wynikającej z umowy, to nie trudno obliczyć,
Powierzchnia nowego boiska pozostawia sporo do życzenia
że boisko mogło być wykonane na koniec
października. Gmina nie widziała prawnych możliwości przesunięcia terminu zakończenia robót i dlatego wystąpiła do sądu
o nakaz zapłaty kar umownych na kwotę
631.425,00 zł.
Zamiana tylko na lepsze
Zgodnie z dokumentacją przetargową, w
tym specyfikacją techniczną oraz zawartą
umową nawierzchnia boiska miała zostać
ułożona na wylewanej warstwie elastycznej
o grubości 3,5 cm. Firma Tamex wystąpiła do
gminy o zmianę warstwy elastycznej wynikającej z przetargu na rozwijaną z rolki warstwę elastyczną o grubości 1,5 cm. Zgodnie z
prawem zamówień publicznych zamian taka
jest możliwa tylko w przypadku gdy jest korzystna dla zamawiającego lub danej sytuacji nie można było wcześniej przewidzieć.
Firma Tamex miała przedstawić dokumenty
potwierdzające, że proponowana zmiana jest
korzystna dla zamawiającego. Gmina nie
otrzymała ich do dnia dzisiejszego. Wymijające odpowiedzi Tamexu spowodowały, że
gmina sama wystąpiła do laboratoriów certyfikowanych przez Międzynarodową Federację Hokeja z zapytaniem czy proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze. Żadne z
laboratorium tego nie potwierdziło. Warto, w
tym miejscu zacytować ocenę Międzynarodowej Federacji Hokeja wylewanej warstwy
elastycznej: „jak wskazuje nazwa, jest ona
tworzona na miejscu, przy użyciu gorącej
mieszaniny kawałków gumy, mocowany za
pomocą poliuretanu. Kładzie się ją używając sprzętu do robót drogowych. Zaletą tego
systemu jest możliwość ustalenia dowolnej
grubości podkładu i zniwelowania wszelkich nierówności powierzchni, by utworzyć
gładką taflę pod dywan murawy.”
To można było przewidzieć
Tamex zmianę warstwy elastycznej uzasadniał również tym, że producent od którego ją zamówił, stracił certyfikat Międzynarodowej Federacji Hokeja, a nowy certyfikat
otrzymał na nawierzchnię ze sztucznej trawy układanej na rozwijanej warstwie elastycznej. Taki przypadek mógłby uzasadniać zmianę umowy. Belgijska firma Domo
nie jest jednak jedynym producentem certyfikowanej przez Międzynarodową Federację
Hokeja trawy ze sztucznej nawierzchni układanej na wylewanej warstwie elastycznej.
Informacja, o terminie ważności certyfikatu
dla Domo na nawierzchnię zgodną ze średzkim projektem budowlanym była ogólnodostępna na stronie internetowej Międzynarodową Federację Hokeja. Przypomnijmy, że
przetarg na budowę boiska został ogłoszony
w maju 2008. Umowa została podpisana 13
sierpnia 2008. Ważność certyfikatu upłynęła
w połowie września 2008 roku. Tylko prokuratura będzie w stanie zbadać czy firma Tamex miała wiedzę na temat upływu terminu
ważności certyfikatu czy jej nie miała bądź
została w tej sprawie wprowadzona w błąd.
Kto pokryje straty
hokeistów?
Po wezwaniach do wykonania boiska
zgodnie z projektem oraz do uiszczenia kar
umownych za nieterminowe wykonanie
robót Tamex, rozpoczął w marcu roboty budowlane bez zgłoszenia tego faktu inspektorowi nadzoru. Dziennik budowy został
przekazany dopiero po złożeniu pisma o
wyznaczeniu daty odbioru robót.
Roboty niezgodne z projektem bądź nierzetelnie wykonane nie zostaną odebrane.
Tamex otrzyma stosowny termin na ich poprawę. Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostaną one zrealizowane gmina będzie mogła
wynająć innego wykonawcę, który wykonana
prace budowlane na koszt Tamexu. W zaistniałej sytuacji średzcy hokeiści od najmłodszych roczników po drużynę seniorów swoje
mecze będą musieli rozgrywać na obiektach
w innych miastach. Wiąże się to oczywiście z
dodatkowymi kosztami. Ktoś będzie je musiał wcześniej czy później pokryć.
MB
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
www.sroda.wlkp.pl
kwiecień 2009 r.
Gmina realizuje program
„uczeń na wsi”
Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pobierające
naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej, mające
stałe zameldowanie na terenie wiejskim naszej gminy.
W ramach stypendium zrealizowany może być zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
uczestnictwa w zajęciach mających na
celu podniesienie sprawności fizycznej
lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne), związane z dostępem
do internetu (instalacja i abonament), z
wyłączeniem zakupu komputerów, kursów doszkalających w zakresie programu
nauczania oraz kursów językowych (w
przypadku kursów organizowanych poza
miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty
dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. W roku szkolnym 2008/2009
PFRON przyznał dofinansowanie na
poziomie 42% wnioskowanej kwoty. W
związku z tym uczniowie niepełnosprawni z terenów wiejskich mogą otrzymać
odpowiednio 840 zł oraz 1260 zł. Termin
realizacji stypendiów mija w czerwcu br.
TT
Młodzieżowa Rada Miejska
wystartowała
12 marca, zainaugurowała swoje prace Młodzieżowa Rada Miejska w Środzie
Wielkopolskiej. Wybrana w styczniowych wyborach reprezentacja średzkiej młodzieży
przystąpiła do uroczystego ślubowania i pełnienia obowiązków „radnych”.
Obrady otwarł i poprowadził opiekun
młodzieży z ramienia „dorosłej” rady Paweł
Owczarzak. Przedstawiciele poszczególnych
szkół z naszej gminy mieli okazję poznać się
nawzajem oraz opowiedzieć o sobie kilka słów.
Po tym nastąpił uroczysty moment ślubowania. Na pierwszym posiedzeniu młodzież wybrała organ zarządzający całością spraw rady
– Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej.
W efekcie przeprowadzonego głosowania
„radni” wybrali spośród siebie przewodniczącego oraz zastępców.
Przewodniczącą Młodzieżowej Rady
Miejskiej została Zuzzanna Markiewicz
z L.O. im. Powstańców Wielkopolskich, a
jej zastępcami Szymon Błoch i Mateusz
Czaplicki z tej samej szkoły.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
„luźniejsze” rozmowy, podczas których
nowo wybrani radni omawiali tematy, którymi w najbliższym czasie będą się zajmować. Radni ustalili także swoje następne
zebranie na dzień 25 marca br.
TT
2 wnioski do PROW
Do 1 kwietnia br trwał nabór wniosków
o przyznanie pomocy na działanie
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Gmina Środa Wielkopolska
złożyła w tym naborze dwa wnioski
o uzyskanie dofinansowania zadań:
„Remont i modernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Olszewie wraz z
jej otoczeniem” oraz „Rewitalizacja
Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w
Koszutach” oraz rewitalizacja parku”.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, na
każde z tych zadań Gmina może otrzymać
75% wsparcie, które nie może jednak przekraczać kwoty 500.000zł.
Zadanie związane z remontem świetlicy
w Olszewie oszacowane zostało na kwotę
500.010zł zatem pomoc w realizacji tej inwestycji może sięgnąć kwoty 375.000zł. W
ramach tego zadania planuje się kapitalny
remont zaplecza kuchennego świetlicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji wodociągowej,
sanitarnej i elektrycznej, a także ułożenie
kostki brukowej i zagospodarowanie otoczenia świetlicy.
Na zadanie związane z rewitalizacją Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach Gmina planuje pozyskać środki w wysokości
131.000zł, przy wartości całości zadania sięgającej kwoty 174.600zł. W ramach tej inwestycji
przewiduje się kompleksowa wymianę znacznej części ogrodzenia zabytkowego parku, a
także oświetlenie zewnętrzne Dworku i postawienie repliki zabytkowej altany z przełomu
XIX i XX wieku.
Wnioski zostały złożone w Departamencie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zgodnie z
informacją o naborze wniosków, pierwszych
wiadomości o losach złożonych wniosków należy się spodziewać w miesiącu czerwcu br.
(T.Sz.)
Oświetlenie uliczne
Trwają prace związane z zamontowanie
oświetlenia ulicznego przy
ul. Działkowej.
Młodzi radni podczas uroczystego ślubowania
By lampy mogły rozświetlić mrok, powstają nowe słupy oraz linia doprowadzająca zasilanie do poszczególnych punktów
oświetleniowych. Łączna wartość robót
opiewa na kwotę 60 tys. zł. Ponadto w zakresie oświetlenia gmina zleciał opracowanie
projektu oświetlenia ulicy Gnieźnieńskiej
na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Lotniczej. Wykonanie dokumentacji jest pierwszym etapem przyszłej inwestycji miasta w
tym zakresie.
TT
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
www.sroda.wlkp.pl
Ceny rosły i spadały
Dla pełnego obrazu opłat za ścieki i wodę w Gminie Środa Wielkopolska warto
przeanalizować sytuację od 2002 roku. W oceanie nieprawdziwych informacji
zamieszczanych na łamach „Gazety Średzkiej” warto przypomnieć, skąd wynika
zwiększenie cen za ścieki czy wodę. Przeanalizować należy również pomysły
niektórych radnych pod względem prawnym i merytorycznym.
Cena wody w latach 2002 – 2006 nie zmieniała się. Stało się tak w wyniku obniżania
kosztów Spółki. W ostatnich latach rosły
koszty niezależne od firmy stąd niewielki
systematyczny wzrost ceny wody w r. 2007
o 16 gr., w r. 2008 o 14 gr. i w r. 2009 o 18
gr. Cena ścieków została zdeterminowana
przez oddanie nowej Gminnej Oczyszczalni
Ścieków w Chwałkowie w r. 2003.
Cena za ścieki spadła dwa razy
Oczyszczalnia ta ma bardzo skuteczną, a co
za tym idzie kosztowną, technologię oczyszczania ścieków. Mimo tego Spółce udało się w
latach 2005 i 2006 obniżyć cenę ścieków. W następnych latach wzrastały koszty energii elektrycznej oraz wapna i chemikaliów zużywanych
w procesie oczyszczania. Rosły też zarobki pracowników oraz skończyło się 100% zwolnienie
z podatku od nieruchomości. W następnym
numerze biuletynu przedstawimy porównanie
cen za wodę ścieki w miastach powiatowych
Wielkopolski. To będzie miarodajna ocena cen
Środzie. Porównywanie cen w Środzie z cenami w innych kilkukrotnie mniejszych gminach
Powiatu Średzkiego to jak porównywanie cen
zakupu Mercedesa i Poloneza, szczególnie że
cena za wodę i ścieki w Dominowie wzrosła w
sumie o 2,20 zł brutto za 1 m³. Tego 3 razy większego wzrostu niż w Środzie „Gazeta Średzka”
jakoś dziwnie nie analizuje i nie roztrząsa na
wszystkie możliwe sposoby. Jak kształtowała
się cena wody i ścieków w Gminie Środa Wielkopolska w latach 2002 – 2009 (w zł za 1 m³ brutto) przedstawia tabelka (poniżej).
Jednym ze sposobów na nie zwiększanie
cen za wodę i ścieki było przekazywanie przez
gminę MPECWiK – owi aportów finansowych
na realizowane inwestycje. Od 2001 roku gmina przekazała w ramach aportów Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji 4 mln 761 tys. zł na zadania
inwestycyjne. Przekazywane aporty spotykały
się zazwyczaj ze sprzeciwem radnych, którzy
tak jak Ireneusz Kubiaczyk wskazywali, że
lepiej jak Gmina ogłasza przetargi niż przekazuje realizacje danego zadania spółce gminnej.
Dzisiaj ci sami radni proponują przekazanie
środków finansowych MPECWiK-owi na realizacje inwestycji. Dzisiaj taka propozycja jest
zupełnie oderwana od możliwości budżetowych gminy. Aż chce się zapytać radnych, którzy głoszą takie pomysły czy znają budżet nad
którym pracowali kilka miesięcy wcześniej. Ta
kompromitująca niewiedza na pewno uzasadnia obniżenie diet niektórym radnym. Na cenę
za wodę i ścieki nie będzie to miało prawie żadnego wpływu, ale na pewno będzie uczciwe wobec wyborców.
Ceny wody i ścieków w poszczególnych latach
Dopłaci budżet
czyli mieszkańcy
Propozycja, aby dopłacić do ceny za wodę
lub ścieki z budżetu gminy kosztowałaby
w tym roku według wersji radnego Pawła
Owczarzaka 350.000 zł, a według SLD 500.000
zł. O ile obniżyłoby to wysokość rachunków
bezpośrednio płaconych przez mieszkańców?
Średnio o kilka złotych miesięcznie! Warto
podkreślić, że dopłaty z budżetu pochodziłyby
pośrednio od mieszkańców. Niektórzy radni
i dziennikarze może nie wiedzą jeszcze, ale
dochody własne gminy, z których mogłyby
te dopłaty zostać pokryte pochodzą z opłat i
podatków uiszczanych przez naszych mieszkańców.
Zlikwidować zarząd?
Jako szczególnie kuriozalny należy odczytać
pomysł likwidacji zarządów spółek gminnych.
Na sesji Burmistrz Wojciech Ziętkowski mówił, że likwidacja zarządu MPECWiK wraz ze
zwolnieniem wszystkich pracowników obniżyłoby koszty opłat za wodę i ścieki o 16 groszy
za 1 m³. Mieszkańcom dałoby to oszczędności
średnio kilku złotych miesięcznie. Oczywiście
jest to nierealne, ponieważ niemożliwe jest dostarczanie wody i odbiór ścieków bez pracowników obsługi. Wykluczona jest również likwidacja zarządów spółek. Nie, jak pisała „Gazeta
Średzka”, że przeciwny jest temu burmistrz.
O istnieniu zarządów decyduje w Polsce prawo spółek handlowych a nie Burmistrz Środy.
Ale może redaktor Król zna inną ustawę niż
obowiązującą w naszym kraju? Zbigniew Król
w rozmowie telefonicznej wskazywał, że wiele
spółek gminnych ma zarządy jednoosobowe,
szczególnie w tych, w których są oddzielne
spółki do dostarczania wody i ciepła. Warto
dodać, że w przypadku zarządów jednoosobowych powoływani się prokurenci, którzy są
pełnomocnikami do poszczególnych zadań.
Oczywiście nikt nie robi tego za darmo. Prokurenci w porównaniu z członkami zarządów
nie składają oświadczeń majątkowych.
Królowie (lania) wody
i ścieków
Cała dyskusja na łamach „Gazety Średzkiej” na temat opłat za wodę i ścieki ze strony radnych opozycyjnych oraz redakcji nie
jest poparta żadnymi argumentami merytorycznymi. Pomysły rzucane przez niektórych
radnych, nie są oparte o analizę kosztów funkcjonowania MPECWiK czy o obowiązujące
przepisy prawa. Są populistycznymi chwytami, które nie tylko nie mogą wejść w życie
ale nie są również w stanie rozwiązać żadnego
problemu. Źle to świadczy o ich wiedzy na temat kompetencji gmin. Chyba, że kampania
nr 01 (42)
wyborcza już się rozpoczęła, a w takiej sytuacji
nie ma się czemu dziwić. Publikacja nawet na
łamach „Gazety Średzkiej” nieprawdziwych
informacji i oderwanych od rzeczywistości
pomysłów nie spowoduje obniżki cen opłat za
wodę i ścieki.
MB
Podsumowanie
budżetu w 2008 roku
dokończenie ze str. 1
W budżecie gminy na rok 2008 zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 12 299 149
złotych. Zrealizowana wartość zadań wyniosła
68,03 % planu. Różnica wynika z niewykonania
w terminie boiska do hokeja na trawie. Wydatki
bieżące wyniosły 59 613 378,69 złotych. Uchwalając budżet na 2009 rok zaplanowano deficyt w
kwocie 19 825 135 złotych. W 2008 roku budżet
zamknął się deficytem w kwocie 441 742,28 złotych. Zadłużenie Gminy Środa Wielkopolska z
tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych
na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 8 888
477,70 złotych ,tj. 13,16 % wykonanych dochodów budżetu. W 2008 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 2 291 684,32 złote oraz odsetek
w kwocie 469 978,35 złotych.
Sieć kanalizacyjna
i wodociągowa
Wydane środki na zadania inwestycyjne
obejmowały między innymi budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w
6 miejscowościach naszej gminy: Chudzicach,
Nadziejewie, Podgaju, Starkówcu Piątkowskim, Zielnikach , Żabikowie, na które wydatkowano 2 217 544,52 złote. Został wniesiony
jednorazowy wkład pieniężny w wysokości
196 000 złotych do spółki MPECWiK na realizację zadania własnego - ,,Przebudowa sieci
wodociągowej we wsi Dębicz’’. Budowa sieci
wodociągowej Brzezie – Rumiejki – kosztowała
147 280,95 złotych.
Drogi i chodniki
Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy
dróg i chodników wyniosły 1 855 295,87 złotych. Budowa nawierzchni ulic i chodników na
Osiedlu Armii Krajowej kosztowała 554 016,36
złotych. Na remont i budowę chodników na
terenie gminy wydano 409 983,04 złotych. Zakres prac obejmował: remont ciągów pieszych
i placu przy ul. Hallera w kwocie 85 227,61złotych,utwardzeno kostką brukową plac przy pomniku J.H. Dąbrowskiego w kwocie 26 708,28
złotych, remont chodnika na przejściu przy LO
– nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej
melanż- 1245m2 w kwocie 184 274,33 złotych,
remont ciągów pieszych na ul. Spacerowej i
Plażowej – 182m2 kostki brukowej w kwocie
18 576,33 złotych. Ponadto wyremontowano ciąg
pieszy na ul. Cechowej – 285m2 kostki brukowej
w kwocie 39 197,59 złotych, wykonano chodnik
na cmentarzu – 324m2 kostki brukowej w kwocie 50 489,09 złotych oraz remont chodnika przy
ul. Marcinkowskiego w kwocie 5 509,81 złotych.
Wybudowana została droga z asfaltu w Mącznikach za 201 063 złotych oraz modernizację
- przebudowę drogi w Pierzchnie, która kosztowała 207 587,24 złote. Na modernizację – przebudowę dróg gminnych z destruktu bitumicznego
na terenie Gminy Środa Wielkopolska wydano
249 542,46 złotych. Wykonano remont dachu na
budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 za 619 514,74 złotych.
MB
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
www.sroda.wlkp.pl
kwiecień 2009 r.
Nowe uprawnienia Straży Miejskiej?
Strażnicy gminni będą mogli przeprowadzać kontrole osobiste i przeglądać
podręczny bagaż. Wszystkie kluby poselskie poparły projekt zmiany ustawy
o strażach gminnych i miejskich.
Z nowych uprawnień strażnicy będą mogli skorzystać jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
Część posłów obawia się, że poszerzenie
uprawnień tej formacji może prowadzić
do nadużyć. Według MSWiA poszerzenie
uprawnień strażników jest jednak nieznaczne i ma pomóc im w pracy.
Według projektu, kontrola osobista byłaby także możliwa w przypadku doprowadzania do izb wytrzeźwień oraz jeśli osoby
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w
okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. W takim przypadku strażnik byłby zobowiązany niezwłocznie doprowadzić
daną osobę do najbliższej jednostki policji.
Projekt zakłada też, że strażnicy mogliby używać paralizatorów elektrycznych.
W myśl projektu nadzór nad strażami zostanie
powierzony wojewodzie, a nie tak jak obecnie
Komendzie Głównej Policji. Projektodawcy
chcą też, aby 29 sierpnia był dniem straży gminnej.
(pap)
Wielkanoc 2009
Kolejna akcja Radosne Święta w Każdym Domu
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi już od początku marca br.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej rozpoczęły się
przygotowania do XVII edycji, jakże popularnej w naszym środowisku lokalnym,
akcji pn.: Radosne Święta w Każdym Domu.
Wolontariusze zbierali dary w 5 sklepach
Głównym celem akcji jest zebranie przez
wolontariuszy w średzkich sklepach jak
największej ilości artykułów spożywczych,
z których pracownicy OPS przygotują paczki świąteczne dla rodzin, znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji bytowej, dla
rodzin których dochód nie wystarcza na godne przeżycie Świąt. Wolontariuszami byli
uczniowie średzkiego Zespołu Szkół Rolniczych i Liceum Ogólnokształcącego zrzeszeni w szkolnych kołach Honorowych Dawców
Krwi, którym przewodzą wychowawcy: Pani
Deiksler i Pan Kaczmarek oraz seniorzy zrzeszeni w Klubie Pogodnej Jesieni. Wolontariusze, zaopatrzeni w identyfikatory i oznakowane dla potrzeb akcji kartony, pełnili dyżury
w 5 sklepach: 2 x SAM, 2 x Biedronka i Polo
Market. Dzięki uprzejmości i zrozumieniu
idei akcji przez właścicieli sklepów, kwestujący mieli zabezpieczone specjalne miejsca,
nie kolidujące z normalnym funkcjonowa-
niem sklepów, w których odbywa się zbiórka.
Uroczyste wręczenie paczek żywnościowych,
dar mieszkańców naszego miasta, odbędzie
się w dniu 9 kwietnia. W tym dniu dla dzieci z
zaproszonych rodzin, pracownicy OPS przygotują w Sali OK specjalne, pełne niespodzianek spotkanie z Zajączkiem. Podczas,
gdy rodzice odbierać będą paczki żywnościowe w siedzibie OPS, dzieci pozostaną w OK
pod opieką pracowników OPS i zajęte będą
wspólną zabawą. Świąteczne spotkanie z rodzinami uświetni swą obecnością Burmistrz
oraz zaproszeni goście, które corocznie jest
wysoko cenione przez zebranych.
Akcja od 2000 roku
Podkreślić należy, że akcja Ośrodka Pomocy Społecznej od 2000 r. organizowana
jest dwa razy w roku: na Święto Zmartwychwstania Pańskiego i Święto Bożego
Narodzenia. Dziękuję za hojność wszystkim mieszkańcom naszego miasta, któ-
rym nie jest obojętny los rodzin ubogich,
wolontariuszom - młodzieży i seniorom,
którzy poświęcając swój czas wolny aktywnie uczestniczą w zbiórce żywności, Panu
Prezesowi PSS-Społem w Środzie Wlkp.
i właścicielom sklepów spożywczych za
umożliwienie
przeprowadzenia
zbiórki, personelowi sklepów za życzliwość i
świadczoną pomoc, jak też sponsorom za
finansowe wsparcie naszego przedsięwzięcia, a przede wszystkim Fundacji BZ WBK
Bank Dziecięcych Uśmiechów, dzięki któremu liczba i zawartość paczek świątecznych jest znaczniejsza. Nadmienić należy
również, że część zebranych darów trafi
też na stół świąteczny uroczystego Śniadania Wielkanocnego, zorganizowanego
dla osób samotnych i starszych w Domu
Pogodnej Jesieni tradycyjnie w świąteczny
niedzielny poranek.Korzystając też z okazji składam wszystkim mieszkańcom Środy Wielkopolskiej na nadchodzące Święta
Zmartwychwstania Pańskiego serdeczne
życzenia zdrowych pokojnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wszelaką radością. Wesołego Alleluja !
Danuta Wieczorek
Burmistrz Miasta
Środa Wielkopolska
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, do
dnia 20 kwietnia 2008 r. wywieszony
jest wykaz nieruchomości położonej
w Środzie Wielkopolskiej na placu
Starego Rynku, przeznaczonej do
wydzierżawienia pod zorganizowanie
czterech ogródków, letnich. Bliższych
informacji na temat wykazu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej,
pokój nr 205, tel. 0612867718.
z up. Burmistrza
Rafał Piechowiak
Zastępca Burmistrza
Środa Wielkopolska
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
www.sroda.wlkp.pl
Zarządzenie Nr 30/2009 Burmistrza Miasta
Środa Wielkopolska z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i turystyki oraz działania na rzecz integracji i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.
873 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXII/325/2008 Rady Miejskiej w
Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2008 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 zarządzam, co następuje:
§ 1. Postanawia się ogłosić konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. Działanie na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zadanie „dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych i
wyjazdów integracyjnych dzieci i młodzieży” – treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:
– zadanie „dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w
formach wyjazdowych” – treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia;
– zadanie „dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe” – treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi do
spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 27 marca 2009 roku
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz
integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnychna podstawie art.
13 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873), uchwały nr
XXII/325/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27
października 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009
oraz uchwały XXV/371/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2009:
I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
1.Dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych i wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży” – 17.200,- zł.
II. Cel zadania:
Dbałość o zdrowie i rozwój psychofizyczny oraz integrację dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
III. Zasady i warunki składania ofert:
1. Podmioty składające wnioski w otwartym konkursie ofert i
ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej
osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowanymi i rozliczenia umowy.
2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. Nr 264, poz. 2207) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach
z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie
działania na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych i wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży”.
3.Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanej realizacji zadania,
zawierający opis planowanego działania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających realizację zadania,
e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
f) inne istotne informacje gwarantujące rzetelne wykonanie zadania.
4.Wymagane załączniki do oferty:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) statut,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok.
5.Oferty należy składać do 26 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00. w
Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5. Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego
terminu, nie będą brały udziału w konkursie.
6.Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp. przy ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 135, tel. (61) 286 77 46 lub 47 w godzinach
urzędowania.
IV. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 7 maja 2009 r.
2.Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez
Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie
będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania - 30%,
b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy
uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania,
zasobów ludzkich, bazy materialnej – 20%,
c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości,
oszczędności oraz efektywności wykonania – 20%,
d) korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania
– 30%.
3 .Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
4.Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert
w całości lub części oraz przedłużenia
terminu składania ofert.
V. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie będzie realizowane od daty podpisania umowy do 31
grudnia 2009 roku.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
a) prowadzenie działalności gospodarczej,
b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej,
c) remonty,
d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
e) prowadzenie działalności politycznej.
VI. Wykaz zrealizowanych zadań.
W 2007 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 15.000 złotych.
W 2008 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 21.000 złotych
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 27 marca 2009 roku
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystykina podstawie art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873), uchwały Nr
XXII/325/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Środa Wielkopolska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 oraz
uchwały XXV/371/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2009:
I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację
zadań:
1.„Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formach wyjazdowych” – 4.800 zł
II. Cel zadań:
Aktywny wypoczynek oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Środa Wielkopolska.
III. Zasady i warunki składania ofert:
1. Podmioty składające wnioski w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny posiadać osobowość
prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej osobowość
prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowanymi i rozliczenia umowy.
2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.
2207) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - dofinansowanie wypoczynku
dzieci i młodzieży w formach wyjazdowych”.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanej realizacji zadania,
zawierający opis planowanego działania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających realizację zadania,
e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego
ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
f) inne istotne informacje gwarantujące rzetelne wykonanie zadania.
4.Wymagane załączniki do oferty:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) statut,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok.
5. Oferty należy składać do 26 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00. w
Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5. Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego terminu,
nie będą brały udziału w konkursie.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul.
Daszyńskiego 5, pokój nr 135, tel. (61) 286 77 46 lub 47 w godzinach
urzędowania.
IV. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 7 maja 2009r.
2 .Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą
brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania
- 30%,
b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy
uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej – 20%,
c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości,
oszczędności oraz efektywności wykonania – 20%,
d) korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania
– 30%.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
4. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu
składania ofert.
V. Termin i warunki realizacji zadań:
1.Zadania będą realizowane od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.
2.Dotacji nie można wykorzystać na:
nr 01 (42)
a) prowadzenie działalności gospodarczej,
b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd
Miejski w Środzie Wielkopolskiej,
c) remonty,
d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
e) prowadzenie działalności politycznej.
VI. Wykaz zrealizowanych zadań.
W 2007 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 4.000
złotych.
W 2008 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 5.000
złotych
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 27 marca 2009 roku
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz uchwały Nr
XXII/325/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27
października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami pozarządowymi na
rok 2009 oraz uchwały XXV/371/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok
2009:
I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:
1. „Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody
sportowe” – 4.000 zł
II. Cel zadań:
Aktywny udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i
młodzieży z terenu gminy Środa Wielkopolska
III. Zasady i warunki składania ofert:
1. Podmioty składające wnioski w otwartym konkursie ofert i
ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny posiadać
osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowanymi i rozliczenia umowy.
2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
- dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe”.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności: a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanej realizacji zadania, zawierający opis planowanego działania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających realizację zadania,
e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
f) inne istotne informacje gwarantujące rzetelne wykonanie
zadania.
4.Wymagane załączniki do oferty:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) statut,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok.
5. Oferty należy składać do 26 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00. w
Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.
Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego
terminu, nie będą brały udziału w konkursie.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej
przy ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 135, tel. (61) 286 77 46 lub 47 w
godzinach urzędowania.
IV. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 7 maja 2009r.
2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez
Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami
zadania - 30%,
b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy
uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania,
zasobów ludzkich, bazy materialnej – 20%,
c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości,
oszczędności oraz efektywności wykonania – 20%,
d) korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania – 30%.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
4. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zastrzega sobie prawo
odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia
terminu składania ofert.
V. Termin i warunki realizacji zadań:
1.Zadania będą realizowane od daty podpisania umowy do 31
grudnia 2009 roku.
2.Dotacji nie można wykorzystać na:
a) prowadzenie działalności gospodarczej,
b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd
Miejski w Środzie Wielkopolskiej,
c) remonty,
d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
e) prowadzenie działalności politycznej.
VI. Wykaz zrealizowanych zadań.
W latach ubiegłych Gmina Środa Wielkopolska nie dofinansowywała tego typu zadania.
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
www.sroda.wlkp.pl
kwiecień 2009 r.
Gmina czeka na umowę
Gmina Środa Wielkopolska czeka na podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu
na dofinansowanie budowy „Kompleksu boisk Orlik 2012”. Po podpisaniu umowy
zostanie ogłoszony przetarg na budowę boisk przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Bora
– Komorowskiego.
W zeszłym roku umowy na dofinansowanie z budżetu państwa gminy czy powiaty
podpisywały z wojewodami. W tym roku
umowy podpisuje Minister Sportu. Przedłużająca się procedura podpisania umowy z
ministerstwem może wpłynąć na termin oddania boiska do użytkowania. Gmina składając w zeszłym roku wniosek o dofinansowanie zakłada, że boiska powstaną przed
wakacjami. Warto podkreślić, że umowa o
dofinansowanie średzkiego boiska ze środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego została podpisana 10 lutego br.
Przypomnijmy, że program „Orlik 2012”
przewiduje, że boisko piłkarskie, ze sztuczną
nawierzchnia będzie miało wymiary 30 x 62 m
(pole gry 26 x 56 m), ogrodzenie do wysokości
4 m oraz piłko-chwyt o wysokości 5 m. Boisko
wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej będzie miało wymiary
19.1 x 32.1 m, a wysokość jego ogrodzenia wyniesie nie więcej niż 4 m. Boiska będą wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy: bramki
o wymiarach 2 x 5 m, chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska, stalowe kosze do piłki koszykowej (regulowane na
wysokość), siatkę do piłki siatkowej rozpiętą
na słupach. Na terenie kompleksu będzie zlokalizowany także budynek sanitarno – szatniowy oraz plac zabaw. Cały kompleks będzie
oświetlany z 8 słupów.
MB
Najlepsi Sportowcy L.O. w 2008 roku
W czwartek 12 marca 2009 roku na Sali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego
odbyło się podsumowanie Plebiscytu na 10 Najlepszych Sportowców Liceum
Ogólnokształcącego w 2008 roku. Burmistrz Wojciech Ziętkowski przekazał
sportowcom listy gratulacyjne wraz z małymi upominkami.
Alkohol za 20 mln
Na końcu stycznia br. minął ustawowy
termin składania oświadczeń o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych za 2008
rok przez wszystkich przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe i zakłady gastronomiczne, w których prowadzona jest
sprzedaż napojów alkoholowych. Również
w tym samym dniu mijał termin uiszczenia
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku.
Ze złożonych przez przedsiębiorców
oświadczeń o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych wynika, iż w 2008 roku w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych na terenie naszej gminy sprzedano napoje alkoholowe na łączną kwotę
20.243.454,19 zł, z czego:
- sprzedaż w placówkach handlowych 18.355.708,55 zł;
- sprzedaż w zakładach gastronomicznych - 1.887.745,64 zł.
Dla porównania w 2006 roku 14.043.433,22
zł, a w roku 2007 17.322.807,44 zł.
Ogólna wartość sprzedanych napojów
jest pewnością wyższa, gdyż przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych, którzy zakończyli
swoją działalność gospodarczą przed końcem roku 2008, nie byli zobowiązani do złożenia oświadczeń.
(rdg)
APEL Nr XXVIII/1/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ
W dziesiątce najlepszych sportowców
znaleźli się:
I
miejsce Sonia Świetlik
II miejsce Wojciech Gorzelanny
III miejsce Adam Eichler
IV miejsce Maciej Behnke
V miejsce Bartosz Kujawa
VI miejsce Maciej Zając
VII miejsce Joanna Gorgolewska
VIII miejsce Artur Gawron
IX miejsce Katarzyna Pawlak
X miejsce Magdalena Szaroleta
Podczas plebiscytu Burmistrz miasta
Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski
otrzymał puchar za zajecie III miejsca w
XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin
2008, w klasyfikacji Województwa Wielkopolskiego oraz grawerton za zajęcie IX
miejsca Miasta i Gminy Środa Wielkopolska w klasyfikacji Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich.
(BOB)
z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie
rozpoczęcia eksploatacji gazu ziemnego
ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Środa Wielkopolska.
Na podstawie § 25 ust 2 pkt 4 Statutu
Gminy Środa Wielkopolska, Rada Miejska
w Środzie Wielkopolskiej występuje z następującym apelem:
§ 1. W związku z zinwentaryzowaniem złoża gazu ziemnego na terenie Gminy Środa
Wielkopolska o łącznej zasobności 0,21 mld
m3 i mając na uwadze niedawną sytuację
w jakiej znalazły się kraje uzależnione od
dostaw rosyjskiego gazu oraz biorąc pod
uwagę pogarszającą się sytuację ekonomiczną kraju, radni Rady Miejskiej w Środzie
Wielkopolskiej apelują do Prezesa Rady
Ministrów o rozpoczęcie eksploatacji wyżej
wymienionego złoża.
§ 2. Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie
Wielkopolskiej oraz opublikowanie w
Średzkim Biuletynie Samorządowym i na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
do przesłania apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Dariusz Węcławiak
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
www.sroda.wlkp.pl
nr 01 (42)
Oświata
Przez Internet
zamiast do dziennika
Szkoły, zamiast dziennika w formie
tradycyjnej, mogą prowadzić dziennik
elektroniczny. Takie rozwiązanie ma
ułatwić kontakt szkoły z rodzicami i
spowodować, że dane o wynikach
ucznia będą przekazywane szybciej.
W tym roku weszło w życie rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji.
Nowelizacja umożliwiła szkołom i przedszkolom prowadzenie dzienników zajęć i
dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej zamiast papierowej. Zgodę na prowadzenie dzienników elektronicznych wydają organy prowadzące szkoły (wcześniej dyrektorzy
szkół występowali o taką zgodę do kuratorów oświaty).Prowadzenie dzienników zajęć
i dzienników lekcyjnych w dwóch formach
utrudnia codzienne funkcjonowanie szkoły, a
w perspektywie, w związku z powszechną informatyzacją szkół, stanie się nieuzasadnione
- czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.
W jaki sposób e-dziennik usprawni pracę
nauczycieli w szkole?
Zdaniem Grzegorza Zalewskiego z Krajowej Izby Rozliczeniowej, zgromadzenie danych w systemie pozwala jednym kliknięciem
stworzyć wiele różnych raportów dotyczących
postępów uczniów. Raporty te są dużym ułatwieniem w codziennej pracy nauczycieli i
wychowawców. Pozwalają do minimum skrócić czas niezbędny do przygotowania się do
wywiadówki. Nauczyciele mają dostęp do
dziennika z domu, co pozwala na wykonywanie części prac w domu, jak np. wprowadzanie
ocen z przeprowadzonego sprawdzianu. Dostęp możliwy jest za pośrednictwem dowolnej
przeglądarki internetowej, poprzez specjalne
konto przydzielane każdemu użytkownikowi
systemu.
Dostęp do swoich danych w dzienniku elektronicznym będą mieli również uczniowie i ich
rodzice. Zdaniem autorów rozporządzenia, ułatwi to kontakt szkoły z rodzicami, a dane o wynikach ucznia będą przekazywane szybciej.
„Rodzic może na bieżąco, z dowolnego miejsca monitorować aktywność swojego dziecka w szkole, zarówno postępy w nauce, jak i
jego frekwencję (włącznie z dniem bieżącym).
Precyzyjnie opracowana informacja umożliwia stwierdzenie, czy wszystkie nieobecności
dziecka są usprawiedliwione, czy dziecko ma
dużo spóźnień lub czy nie unika któregoś z
przedmiotów. Dostępne zestawienia umożliwiają również sprawdzenie, czy aktualna
frekwencja nie zagraża klasyfikacji dziecka.
Rodzic ma również dostęp do planu lekcji
dziecka, informacji o zapowiedzianych sprawdzianach w najbliższym czasie oraz do uwag
wpisanych przez nauczyciela” - podkreśla
Grzegorz Zalewski.
(pap)
SP 2 mistrzem województwa!!!
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Środzie Wlkp. w dniu
26.03.2009r była organizatorem Finału Wojewódzkiego X Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej
Dziewcząt. Reprezentacja SP 2 po emocjonującej walce ostatecznie zwyciężyła
uzyskując tytuł Mistrza Województwa oraz
awans do Finału Ogólnopolskiego X Igrzysk
Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w
Piłce Siatkowej Dziewcząt.
Kolejność końcowa:
1. SP 2 Środa Wlkp.
2. SP 18 Kalisz
3. SP 2 Piła
4. ZS-SP Pudliszki
5. SP 4 Turek
6. SP 2 Murowana Goślina
7. SP Czeszewo
SP2
Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie: Daria Nowak, Inez Mikołajczak, Kamila Margas, Magdalena Karpińska, Jagoda Kajdan, Martyna Przybylska, Magdalena Kalak, Daria Madela,
Klaudia Walczak, Dorota Walczak. Trener Alina Madaj.
Prawie 200 tys. zł na stypendia
Gmina Środa otrzymała prawie 200 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów
szkolnych dla uczniów, którzy zakwalifikowali się na pomoc w roku szkolnym
2008/2009.
350 uczniów będzie mogło otrzymać najprawdopodobniej 5 – miesięczne stypendia.
Wysokość przyznanej pomocy zależy od
dochodu rodziców uczniów, którzy wnioskowali o pomoc. Do wypłaty stypendium
wzorem lat ubiegłych będą potrzebne faktury i rachunki na cele edukacyjne. Jeśli
wszystko przebiegnie zgodnie z planem to
wypłata stypendiów rozpocznie się w maju.
TT
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
www.sroda.wlkp.pl
kwiecień 2009 r.
Wpis w „1 okienku”
Od 31 marca obowiązuje nowy, jednolity dla całej Polski, wzór zintegrowanego
wniosku EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej formalności związane z rejestracją działalności
gospodarczej będzie można załatwić zgodnie z zasadą „jednego okienka”. W urzędzie
miejskim przedsiębiorca składa wniosek o
wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
który jednocześnie jest wnioskiem o wpis do
Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów
Gospodarki Narodowej REGON, zgłoszeniem
identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwej
jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 wraz z instrukcją jego
wypełnienia został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2009, Nr 50 poz. 399.
Ten sam wniosek służy jako:
- wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
- wniosek o wpis informacji o zawieszeniu
działalności gospodarczej
- wniosek o wpis informacji o wznowieniu
działalności gospodarczej
- zawiadomienie o zaprzestaniu działalności
gospodarczej
Niezależnie od wypełnienia wniosku przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz
złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej
bezpośrednio do ZUS formularz ZUS ZUA
albo ZUS – ZZA, a także zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego.
Nowym rozwiązaniem jest to, że działalność
gospodarczą można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej lub po uzyskaniu wpisu do re-
jestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Przepisy wprowadzające „jedno okienko”
pozwalają na bezpłatne założenie firmy oraz
dokonywanie zmian w ewidencji działalności
gospodarczej. Wystarczy złożyć wniosek drogą
papierową lub elektroniczną i można rozpocząć działalność gospodarczą nie czekając na
numer NIP-u czy REGON-u.
W związku z wejściem w życie nowego systemu rejestracji firm, ministerstwo gospodarki
przygotowało poradniki dla gmin i wnioskodawców oraz uruchomiło infolinię. Informacje te wraz ze wzorem wniosku znajdują się na
stronie
www.mg.gov.pl/Przedsiębiorcy/Jedno+okienko/
Zasada „jednego okienka” w założeniach ministerstwa gospodarki ma być jedynie formą
przejściową rejestracji działalności gospodarczej
przed wprowadzeniem rozwiązania „zero okienka”. Docelowo przedsiębiorca będzie wypełniał
jedynie wniosek o rejestrację firmy na stronie
internetowej, który wyśle na adres specjalnej
platformy informatycznej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej „1 okienko” funkcjonuje w Referacie
Działalności Gospodarczej, parter - pok. 115
(tel. 061 206-77-40, e-mail [email protected]
wlkp.pl). Wkrótce, na stronie www.sroda.wlkp.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce dotyczącej spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdą
się także aktualne informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej na podstawie
znowelizowanych przepisów.
(rdg)
Place zabaw oddane
Zakończyły się prace przy instalowaniu urządzeń dla dzieci na placu zabaw przy ul. Leszczyńskich oraz przy ul. Brodowskiej. Wykonawcą tych prac była firma SUN+, która zajmuje się kompleksowo projektowaniem i budową placów zabaw dla dzieci i młodzieży. Łączny koszt instalacji
sprzętu dla dzieci zamknął się w kwocie 20 tys. zł.
INFORMATOR GMINNY
Pogotowie Ratunkowe – 999; 285-33-12
Pogotowie Energetyczne – 285-22-91
Pogotowie Wodociągowe – 994;
509-566-932
Gazownia Rozdzielnia Gazu – 285-28-21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 998;
285-30-68
Komenda Powiatowa Policji – 997;
286-72-00
Policyjny Telefon Zaufania – 286-72-97
Starostwo Powiatowe – 285-80-51
Urząd Gminy Dominowo – 285-92-13
Urząd Gminy Krzykosy – 285-15-14
Urząd Gminy Nowe Miasto – 287-40-06
Urząd Gminy Zaniemyśl – 285-75-80
Powiatowy Urząd Pracy – 285-80-32
Urząd Skarbowy – 285-80-91
Sąd Rejonowy – 285-80-16
Postój taksówek – 285-29-09
Zakład Pogrzebowy CONSUS
– 285-65-76; 600-824-626
Usługi Komunalne – zakład pogrzebowy – 285-40-69;
604-280-534
Usługi Pogrzebowe – 287-07-06; 502-108-238
Zarząd Dróg Powiatowych – 287-06-17
Rejon Dróg Krajowych – 285-34-36
Pogotowie Weterynaryjne – 285-31-50
Urząd Pocztowy:
ul. Dąbrowskiego – 285-80-01
ul. Poselska 285-25-97
Telekomunikacja Polska – 285-38-99
Dworzec PKP – 285-38-04
PKP informacja – 061-633-68-33
Polski Czerwony Krzyż – 285-34-46
Środowiskowy Dom Samopomocy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
– 285-38-06
Dom Pogodnej Jesieni – 285-31-47
Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie” – 285-26-58
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – 28540-31
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Astra Med” 287-06-03;
601-971-197
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Lekmed”
– 287-06-66; 604-266-406
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „LEKMED-BIS”
286-52-50
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej „Elcor” – 285-48-38; 601-22-10-13; 601-22-10-09
Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej
„Serce” – 287-06-30; 502-412-555
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „Vita” – 287-06-11;
603-40-92-99
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „Szkol-med.”
– 285-80-47
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – 285-86-33
NZOZ Stomatologia Średzka – 285-40-31 wew. 219
APTEKI:
– „Jagiellońska” ul. Przecznica 2
– 285-59-12
– „Nova” ul. Piłsudskiego 1a – 286-40-10
– „Pod Orłem” Stary Rynek – 285-34-11
– „Pod Złotą Wagą” ul. Dąbrowskiego 39 – 285-35-53
– „Śródmiejska” ul. Spichrzowa 3
– 285-81-39
– „Pod Słońcem” ul. Czerwonego Krzyża 12 – 287-08-33
– „Rodzinna” ul. 20 Paźdz. 36 A – 286-52-99
– Apteka Św. Józefa, ul. Poselska 18 – 286-50-22
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
10
www.sroda.wlkp.pl
Zabawa w „Szkole bez przemocy”
W dniu 20.03.2009r. z okazji „Powitania Wiosny” w Szkole Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna w ramach
projektu „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” pn „Razem w szkole i w środowisku”.
Głównym celem projektu jest zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole i
w środowisku lokalnym poprzez zaangażowanie społeczności szkolnej(uczniów,
rodziców i nauczycieli) oraz społeczności
lokalnej gminy Środa Wielkopolska w
działania promujące sport, jako alternatywę aktywnego
spędzania
czasu
wolnego w miejscu
zamieszkania.
Do uczestnictwa
w projekcie zostały
zaproszone dzieci
i młodzież w większości z terenów
wiejskich,
mających ograniczony
dostęp do obiektów
sportowych, ok. 180
osób - uczestniczących w zajęciach 6
świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych działających na terenie Gminy
Środa Wlkp. - świetlica w Jarosławcu, Bieganowie, Pławcach, Nadziejewie, Koszutach oraz w Środzie Wlkp.
nr 01 (42)
W imprezie przygotowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego Alinę Madaj,
Mariusza Stanisławskiego oraz Karolinę
Staszak (autorkę projektu), uczestniczyły
dzieci ze świetlic działających w Jarosławcu, Pławcach, Nadziejewie, Koszutach oraz
w Środzie Wlkp. Podczas wspólnych zajęć
dzieci miały możliwość poznania, a także
korzystania z ciekawych przyborów oraz
przyrządów sportowych. Zabawa przebiegała w znakomitych nastrojach i owocowała
wieloma emocjami.
Kolejność końcowa imprezy:
1. Świetlica Nadziejewo
2. Świetlica Środa Wlkp.
3. Świetlica Pławce
4. Świetlica Jarosławiec
5. Świetlica Koszuty
Poza tym dzieci ze świetlic mogły wziąć
udział we wcześniej ogłoszonych konkursach:
− na najładniejszy plakat „Przemocy mówię NIE”
− na najciekawsze wypracowanie „Moim
ulubionym sportem jest..., ponieważ...”
− na najciekawszą gazetkę świetlicową
„Mistrzowie sportu – wzory do naśladowania”
Wyróżnione osoby zostały nagrodzone
dyplomem oraz upominkami.
Wszyscy uczestnicy imprezy z okazji „Powitania Wiosny” otrzymali słodkie upominki.
Cech Rzemiosł Różnych w urzędzie
W czwartek 2 kwietnia nowo wybrani
przedstawiciele średzkiego Cechu
Rzemiosł Różnych przybyli z wizytą do
Urzędu Miejskiego.
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków cechu, które odbyło się w dniu 7 marca
br. Wybrani zostali nowi reprezentanci. Władze w stowarzyszeniu objęli: Tadeusz Patecki – Starszy Cechu, Krzysztof Ziętek – Podstarszy Cechu, Izydor Zagozda – Podstarszy
Cechu, Franciszek Wojtaszak – Sekretarz,
Zygmunt Deska – Skarbnik, Andrzej Dworak – Członek.
Cech Rzemiosł Różnych jest organizacją pracodawców zrzeszjącą 179 rzemieślników z terenu Środy oraz gmin ościennych. Cech zrzesza najwięcej mechaników
pojazdowych, stolarzy, malarzy oraz fryzjerów. Obecnie we wszystkich zakładach
skupionych w cechu kwalifikacje zawodowe zdobywa 277 uczniów, którzy po ukończeniu nauki uzyskają tytuł czeladnika w
wybranym przez siebie zawodzie.
TT
Hokej na trawie
Zakończenie rozgrywek
Oficjalnie zakończone zostały rozgrywki TK Mini Ligi. Uczestnicy po raz ostatni w
tegorocznej edycji założyli stroje swoich drużyn.
Na początku młodzi zawodnicy dowiedzieli się od Marcina Wichłacza i juniora
Szymona Junga, jak to jest reprezentować
Polskę w hokeju na trawie. Trener dzieci
Polonii Środa M. Wichłacz zaprezentował
swoją bogatą kolekcję medali. Podczas zakończenia rozgrywek rozegrany był również Puchar Mini Ligi w rzutach karnych.
Ostatecznie zespół „Argentyny” pokonała
„Australię”.
Wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe medale na pamiątkę udziału w lidze.
Miejsca na podium zajęły kolejno zespoły
Holandia, Polska i Australia. Dwie pierwsze drużyny w nagrodę pojadą na początku
maja na międzynarodowy turniej „TK Cup
2009” do Siemianowic Śląskich. Wszyscy
Przedstawiciele średzkiego Cechu Rzemiosł
Różnych z wizytą u Burmistrza Miasta
uczestnicy ligi otrzymali jakąś nagrodę
np.: dodatkowe kije, lornetki, liczniki rowerowe, kalkulatory, rakiety do badmingtona i ping­ponga, czy ochraniacze.
Najlepszy strzelec Aleksander Kijak
i najlepszy asystent Dawid Miszkiewicz
otrzymali kije hokejowe. A. Kijak jako zwycięzca klasyfikacji kanadyjskiej otrzymał
drukarkę.
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
11
www.sroda.wlkp.pl
kwiecień 2009 r.
Sesja wyjątkowo we wtorek
XXIX sesja Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej odbędzie się 28 kwietnia 2009
roku o godz. 17:00 w sali Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej.
Ze względu na to, iż jest to „sesja absolutoryjna” radni będą musieli się pochylić m.in.
nad: sprawozdaniem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za rok 2008, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozna-
niu o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Środa Wielkopolska za rok 2008 oraz
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Początek obrad
zaplanowano na godz. 17.00.
BR
Utworzono odrębne obwody do głosowania
Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej
utworzyła dwa odrębne obwody do
głosowania wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego w dniu
7 czerwca 2009 r.
W związku z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi sposobu tworzenia obwodów
głosowania w aresztach śledczych oraz
szpitalach - do przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego zachodzi
konieczność utworzenia na terenie naszej
gminy obwodów głosowania w Areszcie
Śledczym oraz Szpitalu im. J. Dietla. Pozostałe informacje związane ze zbliżającymi
się wyborami, w ty informacje o pozostałych obwodach do głosowania, opublikujemy w następnym numerze ŚBS.
TT
INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO
Burmistrz
Wojciech Ziętkowski – 286-77-00
e-mail: [email protected]
Monitoring Miasta – 285-32-15
Wydział Spraw Obywatelskich – 286-77-75/76
e-mail: [email protected]
Z-ca Burmistrza
Rafał Piechowiak – 286-77-00
e-mail: [email protected]
Urząd Stanu Cywilnego – 286-77-71/72
e-mail: [email protected]
Sekretariat – 286-77-00; 286-77-01
Fax – 286-77-02
e-mail: [email protected]
Punkt Obsługi Klienta – 286-77-70
e-mail: [email protected]
Biuro Obsługi Burmistrza – 286-77-06; 286-77-08
e-mail: [email protected]
Wydział Organizacyjno-Prawny – 286-77-11; 286-77-12
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU MIEJSKIEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej – 285-35-80
e-mail: [email protected]
Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach – 285-10-23
Miejska Biblioteka Publiczna im. R.W. Berwińskiego
– 285-80-49
Sekretarz Miasta – 286-77-10;
e-mail: [email protected]
Usługi Komunalne sp. z o.o. – 285-40-68
e-mail: [email protected]
Biuro Rady – 286-77-15; 286-77-16
e-mail: [email protected]
Składowisko Odpadów Komunalnych – 502-588-999
e-mail: [email protected]
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: 286-77-18---22
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Wydział Inwestycji i Zamówień – 286-77-31/32; 286-77-35/36/37
e-mail: [email protected]
Wydział Gospodarki Finansowej:
• Skarbnik Miasta – 286-77-55
e-mail: [email protected]
• Księgowość budżetowa – 286-77-56/57
e-mail: [email protected]
• Księgowość podatkowa – 286-77-61
• Podatek od środków transportu – 286-77-58;
• Podatek rolny, pod. od nieruchomości – 286-77-63/64
Referat Działalności Gospodarczej – 286-77-40/41
e-mail: [email protected]
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 286-77-25/26,
286-77-33
e-mail: [email protected]
Referat Spraw Mieszkaniowych – 286-77-43/44
e-mail: [email protected]
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – 286-77-46/47;
e-mail: [email protected]
Straż Miejska – 286-77-50; 0604-471-282;
MPECWiK sp. z o.o. – 285-35-18,
285-34-86 (czynny całą dobę)
e-mail: [email protected]
Ośrodek Kultury – 285-23-05/06
e-mail: [email protected]
Ośrodek Sportu i Rekreacji – 285-25-20
e-mail: [email protected]
Pływalnia Miejska – 285-88-10
Gimnazjum nr 1 – 285-23-74
e-mail: [email protected]
Gimnazjum nr 2 – 287-06-59
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 2 – 285-30-76
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 3 – 285-80-47
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – 285-83-94
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu – 285-17-00
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa w Pławcach – 285-19-25
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim – 285-12-81
Przedszkole nr 1 – 285-25-28
Przedszkole nr 2 – 285-58-54
Przedszkole nr 3 – 285-25-95
Przedszkole nr 4 – 285-24-32
Mistrzostwa
Wielkopolski
w hokeju halowym
28 marca br. w sali sportowej
Gimnazjum nr 1 w Środzie
odbyły się Halowe Mistrzostwa
Wielkopolski Dzieci w hokeju halowym.
Organizatorami turniejów był Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie i Klub
Sportowy Polonia Środa Wlkp. Do udziału w
mistrzostwach uprawnione były dzieci urodzone w roku 1997 i młodsze. Środę w tym
turnieju reprezentowały drużyny KS Polonia
i UKH Iuventa. Zawody zakończyły się dużym sukcesem średzkiego hokeja dziecięcego: drużyna Polonii I została wicemistrzem
Wielkopolski, UKH Iuventa uplasował się w
swoim pierwszym oficjalnym występie tuż
za podium, a siódme miejsce przypadło drugiemu zespołowi Polonii Środa.
www.iuventa.org.pl
Wyjazd do Vitre
Od 8 do 16 lipca ma trwać wizyta
średzian we francuskim mieście
partnerskim Vitre. W skład delegacji
ze Środy liczącej około 50 osób
wejść ma chór Ama la Musica, który
będzie występował przed francuską
publicznością, władze miasta, radni i
przedstawiciele rodzin które gościły
Francuzów w Polsce.
Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało z okazji 20-lecia podpisania pierwszego porozumienia z miastem partnerskim
przez francuską gminę. Na miejscu bogaty
program przewiduje występy zespołów z
poszczególnych krajów (ze Środy chór Ama
la Musica), nocne zwiedzanie miasta oraz
dyskusje panelowe w centrum socjalnym.
Francuscy organizatorzy przewidują również pokaz sztucznych ogni z okazji 1000
lat miasta Vitre oraz przejście dnem zatoki
Mont Saint – Michel.
TT
Średzki Biuletyn Samorządowy
Redaktor: Tomasz Tański
e-mail: [email protected],
tel. redakcja: 061 286-77-46
Wydawca: Gmina Środa Wielkopolska,
Skład i druk: Wydawnictwo „Kropka”,
62-300 Września, ul. Fromborska 18,
tel 061 437-49-57
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i poprawek w tekstach oraz listach.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
ŚRODA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
12
www.sroda.wlkp.pl
Inwestycja w Kijewie przebiega planowo
Rozpoczęta 15 stycznia br. inwestycja
dobiega końca. Wykonano około 80%
zakresu robót. Rurociągi są zgrzane
i położone w wyznaczonych przez
geodetów miejscach. Najbardziej
zaawansowana technicznie operacja
inwestycji – przewiert sterowany
pod drogą nr 11 - został wykonany
właściwie i bez większych komplikacji.
Teraz wykonawca układa rury w
bezpośredniej bliskości przepompowni.
W najbliższych dniach odbędą się
próby szczelności rurociągów i montaż
armatury w poszczególnych komorach.
Przewidywane zakończenie inwestycji
to koniec kwietnia.
nr 01 (42)

Podobne dokumenty