PROBLEMY TEORETYCZNE I METODYCZNE Andrzej Mizgajski

Komentarze

Transkrypt

PROBLEMY TEORETYCZNE I METODYCZNE Andrzej Mizgajski
PROBLEMY TEORETYCZNE I METODYCZNE
Andrzej Mizgajski, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne
Bazyli Poskrobko, Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju
Tomasz Żylicz, Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych
Józefa Famielec, Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego
Andrzej Graczyk, Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne ..........
POLITYKA EKOLOGICZNA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM........................ ..................
Bożena Haczek, Usługi ekosystemowe w Konwencji o różnorodności biologicznej
Marek Degórski, Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów
Artur Michałowski, Ocena działań na rzecz zachowania świadczeń ekosystemów na etapie
programowania rozwoju jednostek organizacyjnych ................................
Adam Czarnecki, Anna Lewandowska-Czarnecka, Świadczenia środowiska
a turystyka nadmorska ...........................................................................
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Świadczenia środowiska przyrodniczego
w planowaniu przestrzennym na obszarach chronionych ........................
Sylwia Kulczyk, Walory turystyczne a świadczenia ekosystemów. Perspektywy
wykorzystania koncepcji świadczeń ekosystemowych w badaniach nad turystyką
10
20
31
46
64
77
78
85
98
114
124
134
STUDIA I MATERIAŁY
Damian Łowicki, Wartość krajobrazu w świetle cen terenów pod zabudowę w latach 1995-2000 146
Małgorzata Stępniewska, Wycena świadczeń ekosystemów jako instrument
programowania gospodarki ściekowej ....................................................
157
Damian Panasiuk, Wartość środowiska w analizach kosztów i korzyści
zbiorników wodnych w Polsce ................................................................
167
Małgorzata Cichoń, Propozycja wyceny świadczeń ekosystemów stref brzegowych jezior
w aspekcie rozwoju turystyki na obszarze Pomorza Środkowego ...........
176
Ewa Miedziejko, Janusz Jankowiak, Emergetyczna wycena usług środowiska
w uprawie buraków ................................................................................
189
Mieczysław Gruda, Radosław Derkowski, Ekonomiczne skutki wdrażania usług
rolno-środowiskowych w rolnictwie .........................................................
201
Jakub Kronenberg, Koszty alternatywne wydobycia złota w kopalni Kumtor w Kirgistanie
220
Piotr Lupa, Kompostowanie odpadów komunalnych w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów
...............................................................................................................
238
Piotr Ilnicki, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski, Możliwości wyceny jakości
ekosystemów rzecznych przy pomocy monitoringu hydromorfologicznego
252
Barbara Kryk, Katarzyna Balcerowicz, Ekosystemy a rozwój społeczno - gospodarczy
w opinii władz samorządów gmin nadmorskich Meklemburgii – Pomorza Przedniego
259
RECENZJE, OMÓWIENIA, PRZEGLĄDY
Recenzja książki Piotra P. Małeckiego Opłaty ekologiczne w Polsce.
Analiza i ocena za lata 2002-2007, recenzent Justyna Dyduch ................
270
INFORMACJE
Zaproszenia na konferencje .........................................................................
Informacja o projekcie „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy” ...
276
278
Informacje dla autorów .................................................................................
280
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS
Andrzej Mizgajski, Ecosystem services as an emerging field of research and application .............. 10
Bazyli Poskrobko, Environmental services as a category of sustainable development economics 20
Tomasz Zylicz, Valuation of ecosystem services. An overview of world research
31 ..........
Jozefa Famielec, Ecological benefits and losses within the public sector of economy ................... 46
Andrzej Graczyk, Ecosystem services as economic goods .......................................................... 64
ECOLOGICAL POLICY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Bozena Haczek, Ecosystem services within framework of the Convention on Biological Diversity 78
Marek Degorski, The use of ecosystem services for regional development .................................. 85
Artur Michalowski, Evaluation of operations for preservation of ecosystem services
at the programming stage of organizational unit development ............................................... 98
Adam Czarnecki, Anna Lewandowska-Czarnecka, Ecosystem services and coastal tourism ......... 114
Krzysztof Kasprzyk, Beata Raszka, Environmental services in spatial planning
of protected areas ................................................................................................................ 124
Sylwia Kulczyk, Tourist values and ecosystem services. Perspectives of implementation
of ecosystems services concept in tourism research ............................................................ 134
STUDIES AND RESEARCH WORK
Damian Lowicki, Landscape value in relation to building land prices in the years 1995-2000 ....... 146
Malgorzata Stepniewska, Valuation of ecosystem services as an instrument of sewage
management programming ................................................................................................. 157
Damian Panasiuk, Value of the environment in cost-benefit analysis of water reservoirs
in Poland ............................................................................................................................. 167
Malgorzata Cichon, A proposal for valuation of services performed by ecosystems of lakeshore
zones in order to determine the prospects for tourist development in Central Pomerania ..... 176
Ewa Miedziejko, Janusz Jankowiak, Evaluation of environmental services
in beet cultivar by the emergy method ................................................................................. 189
Mieczyslaw Gruda, Radoslaw Derkowski, Economic effects of implementing
agri-environmental measures in agriculture ......................................................................... 201
Jakub Kronenberg, Opportunity costs of gold mining at Kumtor mine in the Kyrgyz Republic ....... 220
Piotr Lupa, Composting of municipal wastes in light of the ecosystem services concept ............. 238
Piotr Ilnicki, Krzysztof Gorecki, Piotr Lewandowski, Valuation of the ecological status
of river ecosystems on the basis of hydromorphological elements ....................................... 252
Barbara Kryk, Katarzyna Balcerowicz, Ecosystems versus socio-economic
development in the opinion of local government representatives of coastal areas
of Meclenburg-Vorpommern ................................................................................................ 259
DISCUSSION AND REVIEWS
Justyna Dyduch, Book review: Piotr P. Małecki, Environmental charges in Poland.
Analysis and evaluation for 2002-2007 ................................................................................ 270
INFORMATION
Conference Invitations .............................................................................................................. 276
Information concerning the project „Research and development in the knowledge based economy” 278
Information for the authors ........................................................................................................ 280

Podobne dokumenty