Konkurs profilaktyczny

Transkrypt

Konkurs profilaktyczny
REGULAMIN PLASTYCZNEGO SZKOLNEGO KONKURSU
PROFILAKTYCZNEGO ,,NEGATYWNY WPŁYW
TECHNOLOGII XXI WIEKU”
I.
1)
2)
3)
4)
5)
III.
1)
2)
3)
II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
III.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Cele konkursu:
Rozwijanie i doskonalenie twórczych możliwości młodzieży.
Zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych.
Promocja postaw prospołecznych.
Uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia związane z mediami elektronicznymi.
Alternatywny sposób spędzania czasu wolnego przez młodzież.
Organizator:
Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku
Pedagog szkolny: Anna Łepecka; na-l plastyki: Aneta Dziadosz
Konkurs skierowany do wszystkich uczniów szkoły.
Warunki konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która
w najpełniejszy sposób odda ideę zagadnienia ,,NEGATYWNY WPŁYW TECHNOLOGII
XXI WIEKU” i przedstawią alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Każdy uczestnik ma prawo przedstawić tylko jedną pracę konkursową.
Prace powinny mieć postać rysunku na papierze, w formacie A3, na odwrocie każdej
pracy należy umieścić imię, nazwisko i klasę.
Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatorów w postaci plakatów.
Termin składania prac konkursowych: 15 listopad 2016r.
W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo
do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem
imienia i nazwiska autora.
Postanowienia końcowe:
O wynikach konkursu decyduje jury, w skład którego wchodzą: A. Dziadosz,
A. Łepecka, M. Malec
Ocenie podlegać będą:
profilaktyczny przekaz treści,
oryginalność pomysłu,
wartość artystyczna.
Laureatami zostaną uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III,
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody,
Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej szkoły, a nagrodzone prace zaprezentowane,
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.

Podobne dokumenty