Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014

Komentarze

Transkrypt

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014
Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015
Fizyka - I stopień - licencjacka
Lp
1
2
Temat jest proponowany dla
studenta (imię i nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
Zastosowania fizyki
statystycznej w modelowaniu
dyfuzji innowacji
W ramach pracy student zapozna się z modelami
wykorzystywanymi do opisu dyfuzji innowacji (model
perkolacji, model Isinga, modele z progiem) oraz
prostymi technikami analizy takich modeli
(analityczna metoda średniego pola oraz metoda
symulacji Monte Carlo). Głównym celem będzie
symulacja Monte Carlo kilku wybranych modeli i
porównanie otrzymywanych w ramach każdego z
modelu wyników z punktu widzenia przydatności w
modelowaniu dyfuzji innowacji.
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
Symulacje Monte Carlo
modelu q-votera na sieciach
złożonych
Student zapozna się z podstawowymi pojęciami z
zakresu teorii nierównowagowych przejść fazowych
modeli ze stanami absorpcyjnymi (w tym
prawdopodobieństwo i czas wyjścia,
nierównowagowe przejścia fazowe), a także z
metodą Monte Carlo analizy takich modeli.
Dodatkowo nabędzie wiedzę dotyczącą
podstawowych modeli opisujących rzeczywiste sieci
złożone: modelu Wattsa-Strogatza (tzw. sieć małego
świata) oraz Barabasiego-Alberta (tzw. sieć
bezskalowa). Głównym celem pracy będzie zbadanie
roli struktury sieci na procesy relaksacyjne i przejścia
fazowe w tzw. modelu q-votera
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
3
Poszukiwanie efektywnych metod wymuszania ruchu
ścian domenowych w nano-drutach i nano-taśmach
ferromagnetycznych jest jednym z kluczowych
zagadnień dla realizacji urządzeń pamięci
magnetycznej opartych na dla trwałości zapisu
informacji binarnej w proponawanych obecnie
elementach pamięci opartych na manipulacji
długościami domen ferromagnetycznych (wyjątkowo
inspirująca koncepcja "domain-wall recetrack" [1]).
Oprócz klasycznej metody zastosowania
zewnętrznego pola magnetycznego, w ostaniej
dekadzie szeroko studiowano zastosowanie
przepływu prądu elektrycznego przez ścianę
Opis struktury oraz
domenową ("spin-transfer-torque"), transmisji
wymuszonego naciskiem
monochromatycznej fali spinowej lub paczki fal
mechanicznym ruchu ścian
spinowych ("wytworzonej gradientem temperatury")
domenowych w nanotaśmach przez ścianę domenową, Zaproponowane metody są
ferromagnetycznych z
jednak dość trudne do realizacji w skali komórki
gigantyczną magnetostrykcją pamięci. Nową propozycją jest zastosowanie nacisku
- praca magisterska
mechanicznego na element magnetyczny wykonany
materiału o gigantycznej magnetostrykcji (Galfenol
lub Terfenol-D). Przestudiowanie samej koncepcji
pod kątem stabilności ścian domenowych oraz
efektywności metody pod kątem uzyskiwanych
prędkości ścian domenowych jest celem
proponowanej pracy. W jej ramach, w zastosowaniu
do ścian domenowych w nano-taśmach
ferromagnetycznych, rozwinięty w kierunku
uwzględnienia oddziaływań dipolowych zostanie
model "pola fazowego" oddziaływania magnetyzacji z
deformowaną siecią krystaliczną [2]. Podjęta zostanie
próba opisu struktury i wymuszonego naciskiem
ruchu ściany domenowej w nano-drutach o przekroju
dr inż. Andrzej Janutka
TAK
4
Symulacje struktury oraz
wymuszonego naciskiem
mechanicznym ruchu ścian
domenowych w nanotaśmach
ferromagnetycznych z
gigantyczną magnetostrykcją
- praca licencjacka
Dla opisanego w propozycji nr 1 tematu pracy
dyplomowej zagadnienia ustalania się struktury i
wymuszonego naciskiem ruchu ściany domenowej,
proponowane jest przeprowadzenie symulacji
komputerowych za pomocą pakietu Magpar, Jest to
darmowy program, umożliwiający uwględnienie
zarówno efektów magnetostrykcyjnnych, jak i
złożonego kształtu symulowanego elementu (co ma
znaczenie w przypadku proponowanych symulacji
nano-drutów o przekroju kołowym).
dr inż. Andrzej Janutka
Ruszała Paweł
TAK
5
Chiralna struktura ściany domenowej w nanodrucie o
modulowanym przekroju poprzecznym [1] jest
obecna także w amorficznych mikrodrutach
ferromagnetycznych pokrytwanych szkłem, w których
modulacja warstwy przypowierzchniowej jest efektem
magnetostrykcyjnym związanym z silnymi
naprężeniami na granicy metal-szkło [2]. Mikordruty
amorficzne są niezwykle ważne ze względu na i ch
zastosowania, jednak wyjątkowo trudne do
symulowania numerycznego, ze względu na duże
Symulacje struktury ścian
rozmiary w stosunku do chararkterystycznych dla
domenowych w nanodrutach
danego materiału długości (maksymalnej długości
ferromagnetycznych z
komórki dyskretyzacji przestrzeni). Zadanie polegać
periodyczną modulacją
będzie na numerycznej (za pomocą pakietu Magpar)
przekroju poprzecznego
weryfikacji zaproponowanego przez opiekuna pracy,
- praca licencjacka (lub
analitycznego opisu struktury odpowiednich ścian
inżynierska dla kierunku Fizyka
domenowych.
Techniczna -Nanoinżynieria) [1] M. Chandra Sekhar, H. F. Liew, I. Purnama, W. S.
Lew, M. Tran, G. C. Han, Appl. Phys. Lett. vol. 101, p.
152406 (2012),
[2]
M. Vazquez, H. Chiriac, A. Zhukov, L.Panina, T.
Uchiyama, phys. stat. sol. a vol. 208, p. 493 (2011).
/(2012)
[3]
A. Janutka, IEEE Transactions on Magnetics vol. 48,
3140 (2012)
[4]
D.J. Clarke, O.A. Tretiakov, G.-W. Chern, Y.B.
Bazaliy, O. Tchernyshyov, Physical Review B vol. 78,
134412 (2008)
6
Propagacja wiru optycznego w
układzie ogniskującym z
aksikonem
7
Synteza i
charakteryzacja nanokryształów
PbS pokrytych płaszczem
nieorganicznym
dr inż. Andrzej Janutka
TAK
Praca eksperymetnalna
prof. Jan Masajada
TAK
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów PbS z wykorzystaniem metody
wspólnego podgrzewania prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych
właściwości optycznych i strukturalnych. Badanie
efektu ładowania powierzchni.
dr inż. Mateusz Bański
TAK
8
9
10
Synteza i
charakteryzacja nanokrysztłów
na bazie kadmu o strukturze
typu rdzeń/płaszcz
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów na bazie kadmu z wykorzystaniem
metod wspólnego podgrzewania oraz wstrzykiwania
gorących prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych właściwości
optycznych i strukturalnych. Badanie
stabilności fotoluminescencji.
Synteza
koloidalnych nanokryształów fluorkowych metodą
mokrej chemii. Przeprowadzenie
Synteza
nanokryształów fluorkowych o wzrostu rdzenia, a następnie płaszcza pasywującego
powierzchnie nanokryształu.
strukturze rdzeń/płaszcz wraz z
Domieszkowane nanokryształów różnymi
badaniem
kombinacjami domieszek lantanowców w celu
właściwości optycznych
domieszek lantanowców.
wprowadzenia specyficznych właściwości optycznych.
Charakteryzacja strukturalna
i optyczna.
Wymiany
kationów w syntezie
nanokryształów
półprzewodnikowych.
Opracowanie na podstawie literatury naukowej
zagadnienia
wymiany kationów w nanokryształach
półprzewodnikowych. Praktyczne zastosowanie
uzyskanej wiedzy do przeprowadzenia procedury
wymiany.
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
11
12
13
Celem pracy będzie wyznaczenie modów drgań
sprężystych półprzewodnikowego drutu kwantowego
(nanopręta) w ramach standardowej teorii
sprężystości, a następnie ich skwantowanie. Możliwe
jest rozszerzenie zakresu pracy o modelowanie
relaksacji nośników w kropkach kwantowych
Mody fononowe drutu
umieszczontych w nanopręcie. Temat przeznaczony
kwantowego
jest dla studentów o zainteresowaniach
teoretycznych. Niezbędna będzie umiejętność
wykonywania prostych obliczeń numerycznych.
Wymagana będzie praca z literaturą w języku
angielskim.
http://www.if.pwr.edu.pl/~machnik/Temat_drgania_dr
ut.html
Celem pracy będzie wyznaczenie modów drgań
sprężystych jednorodnego, kulistego nanokryształu
półprzewodnikowego w ramach standardowej teorii
sprężystości, a następnie ich skwantowanie. Temat
przeznaczony jest dla studentów o zainteresowaniach
Mody fononowe nanokryształu
teoretycznych. Niezbędna będzie umiejętność
półprzewodnikowego
wykonywania prostych obliczeń numerycznych.
Wymagana będzie praca z literaturą w języku
angielskim.
http://www.if.pwr.edu.pl/~machnik/Temat_drgania_kul
a.html
Dekoherencja w transferze
informacji przez łańcuch
spinowy
Celem pracy będzie przeprowadzenie numerycznych
symulacji dynamiki łańcucha spinowego sprzężonego
z otoczeniem w ramach prostego, markowskiego
modelu. Student zapozna się z niezbędnym minimum
wiedzy na temat mechaniki kwantowej układów
otwartych i nauczy się przeprowadzać numeryczne
symulacje kwantowej ewolucji przy użyciu wybranego
pakietu matematycznego lub języka programowania.
http://www.if.pwr.edu.pl/~machnik/Temat_spin_chain
_decoh.html
prof. dr hab. inż. Paweł
Machnikowski
Kupczyński Michał
TAK
prof. dr hab. inż. Paweł
Machnikowski
Kawa Karol
TAK
prof. dr hab. inż. Paweł
Machnikowski
Datko Szymon
TAK
14
15
Celem pracy będzie wyznaczenie statystycznych
własności macierzy hamiltonianu dla jednego
ekscytonu w niejednorodnym zespole kropek i
powiązanie ich z dynamiką
emisji spontanicznej (intensywnością luminescencji).
Statystyczne własności widma
Możliwe jest rozszerzenie zakresu pracy o elementy
energii i kolektywna
teorii macierzy losowych. Temat przeznaczony jest
luminescencja
dla studentów o zainteresowaniach teoretycznych.
zespołów kropek kwantowych
Niezbędna będzie umiejętność wykonywania prostych
obliczeń numerycznych. Wymagana będzie praca z
literaturą w języku angielskim.
http://www.if.pwr.edu.pl/~machnik/TTemat_superradi
ance-rmt.html
Splątujące i niesplątujące
oddziaływnaie pomiedzy
ekscytonem w kropce
kwantowej a otoczeniem
fononowym.
Kiedy układ i otoczenie są początkowo w stanie
czystym i separowalnym, oddziaływanie
pomiędzy nimi, które powoduje czystą
dekoherencję fazową układu musi generować
splątanie pomiędzy układem i jego otoczeniem.
Jeżeli jednak otoczenie jest początkowo w
stanie mieszanym, istnieją procesy powodujące
czystą dekoherencję fazową nie splątujące
badanego układu z jego otoczeniem. To, czy
generowane będzie splątanie zależy nie tylko od
rodzaju oddziaływania, ale również od stanu
początkowego otoczenia. Praca polega na
zbadaniu, kiedy proces dekoherencji jest
splątujący, a kiedy nie (przy pomocy miary
splątania zwanej Negativity) dla stanu
ekscytonowego w kropce kwantowej pod
wpływem oddziaływania z fononami.
prof. Paweł Machnikowski
Szwed Michał
TAK
Dr. Katarzyna Roszak
Tymoteusz Salamon
TAK
16
Badanie metodą Monte Carlo
modelu Wierszy fluktuacji
światła emitowanego w
randomicznych układach
wzmacniających
17
Badanie właściwości
nanokompozytow porowatych
18
Propagacja światła w
zakrzywionej czasoprzestrzeni
zmieniony na " Tensor
Riemanna w czasoprzestrzeni
Schwarzschilda"
Analliza fluktuacji światła emitowanego w
randomicznych układach wzmacniających na
podstawie numerycznego moedlu Wierszy.
Stosowane będą głównie metody numeryczne (
Monte Carlo).
prof. dr hab. Antoni Mituś
Zaklukiewicz Witold
TAK
Tomasz Wysoczański
TAK
prof. Andrzej Radosz
Głogowski Łukasz
TAK
dr inż. Adam Sieradzki
Symonowicz Joanna
TAK
prof. Andrzej Radosz
Dziedzic Paweł
TAK
dr Joanna Jadczak
Krzemińska Zofia
TAK
Wytwarzanie matryc porowatych. Wykonanie próbek.
dr hab.inż. Ewa RysiakiewiczBadania właściwości otrzymanych materiałów
Pasek
metodami elektrycznymi i termicznymi.
Propagacja światła jako fal elektromagnetycznych
oraz promieni świetlnych (geodezyjne zerowe) są to
podstawowe narzędzia w procesie formowania
obrazów oraz formowania obrazów w silnych polach
grawitacyjnych
Mierzonymi parametrami elektronicznymi będą:
zespolona zawada, moduł oraz przenikalność
elektryczna w szerokim przedziale częstotliwości. Na
Charakteryzacja elektroniczna
19
podstawie otrzymanych wyników przeprowadzana
prostych ogniw organicznych
zostanie analiza wpływu zmian struktury wewnętrznej
na parametry elektroniczne wybranych ogniw
organicznych.
Przeniesienie zabezpieczeń kwantowych na grunt
układów komunikacji i nawigacji satelitarnej. Celem
Kryptografia kwantowa w
pracy jest wskazanie podstawowych problemów w
20
układach komunikacji
satelitarnej
implementacji kryptografii kwantowej w warunkach
zakrzywionej (czaso)przestrzeni.
Zostaną przeprowadzone badania spektroskopowe diBadania spektroskopowe
chalkogenków metali przejściowych (TX2), w tym
dwuwymiarowych kryształów di21
pomiary fotoluminescencji i widm Ramana w funkcji
chalkogenków metali
temperatury, mocy pobudzania i długości fali
przejściowych
pobudzającej.
22
Badany układ składa się z czterech ekscytonowych
kropek kwantowych, które są początkowo parami
maksymalnie splątane. Wszystkie kropki oddziałują z
tym samym otoczeniem fononowym. To
oddziaływanie powoduje zanik koherencji stanów
kropek, a tym samym zanik splątania. Ponieważ
jednak kropki oddziałują między sobą poprzez
Transfer korelacji kwantowych
otoczenie fononowe, zanikowi początkowych korelacji
pomiędzy parami kropek
kwantowych towarzyszy powstawanie małych
kwantowych poprzez
oddziaływanie ze wspólnym
korelacji pomiędzy początkowo nieskorelowanymi
otoczeniem fononowym.
kropkami. Przy słabym oddziaływaniu kropek z
otoczeniem, nie zostanie wzbudzone splątanie, ale
słabsze korelacje, które można opisać przy pomocy
dysonansu kwantowego (quantum discord). Praca
polega na zbadaniu transferu korelacji kwantowych z
początkowo kwantowo skorelowanych kropek, do
początkowo nieskorelowanych kropek kwantowych.
dr Katarzyna Roszak
Krzywda Jan
TAK
23
Lasery randomiczne z
koherentnym sprzężeniem
zwrotnym (feedback): przegląd
podstawowych pojęć
Celem pracy jest zaznajomienie się z podstawowymi
pojęciami i metodami dotyczącymi teoretycznego
opisu laserów randomicznych z koherentnym
sprzężeniem zwrotnym, zaproponowanymi w dwóch
pionierskich pracach Burina i Jianga.
prof. Antoni C. Mituś
Łankowski Krzysztof
TAK
Fizyka - II stopień - mgr
Lp
1
Temat pracy dyplomowej
Opis
Topologiczny izolator Andersona został
zidentyfikowany ostatnio numerycznie. W pracy dr
hab. Jakuba Tworzydło (ze współautorami) podana
Teoria topologicznego izolatora
została oryginalna teoria tego efektu. Praca
Andersona
magisterska polega na zapoznaniu się z efektem
topologicznego izolatora Andersona i rozpoznaniu
teoretycznego jego wyjaśnienia. Możliwe rozwinięcie
teorii byłoby indywidualnym wkładem magistranta.
2
Wykorzystanie niezmienników
Cherna do charakteryzowania
efektów topologicznych w fazie
skondensowanej
3
Synteza i
charakteryzacja
nanokryształów PbS pokrytych
płaszczem nieorganicznym
Aktualne odkrycia z zakresu topologicznych
izolatorów w kontynuacji topologicznej interpretacji
kwantowego efektu Halla zwracają uwagę na rolę
niezmienników typu Cherna do charakteryzowania
różnych topologicznie faz. Praca dyplomowa
przewiduje zapoznanie się z zaawansowanym
opisem topologicznych izolatorów z punktu widzenia
wykorzystania topologicznych niezmienników.
Przegląd numerycznego podejścia do ułamkowego
izolatora Cherna i jego identyfikacji.
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów PbS z wykorzystaniem metody
wspólnego podgrzewania prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych
właściwości optycznych i strukturalnych. Badanie
efektu ładowania powierzchni.
Opiekun
Opinia
Temat jest proponowany dla
Komisji TAK
studenta (imię i nazwisko):
/ NIE
prof. dr hab. Lucjan Jacak
TAK
dr inż. Janusz Jacak
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
4
5
6
7
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów na bazie kadmu z wykorzystaniem
metod wspólnego podgrzewania oraz wstrzykiwania
Synteza i
gorących prekursorów.
charakteryzacja nanokrysztłów
na bazie kadmu o strukturze
Charakteryzacja podstawowych właściwości
typu rdzeń/płaszcz
optycznych i strukturalnych. Badanie
stabilności fotoluminescencji.
Synteza
koloidalnych nanokryształów fluorkowych metodą
mokrej chemii. Przeprowadzenie
Synteza
nanokryształów fluorkowych o wzrostu rdzenia, a następnie płaszcza pasywującego
powierzchnie nanokryształu.
strukturze rdzeń/płaszcz wraz z
Domieszkowane nanokryształów różnymi
badaniem
kombinacjami domieszek lantanowców w celu
właściwości optycznych
domieszek lantanowców.
wprowadzenia specyficznych właściwości
optycznych. Charakteryzacja strukturalna
i optyczna.
Wymiany
kationów w syntezie
nanokryształów
półprzewodnikowych.
Opracowanie na podstawie literatury naukowej
zagadnienia
wymiany kationów z nanokryształach
półprzewodnikowych. Praktyczne zastosowanie
uzyskanej wiedzy do przeprowadzenia procedury
wymiany.
Praca ma charakter eksperymentalny i ma na celu
wykonanie pomiarów fotoodbicia dla wybranych
materiałów półprzewodnikowych w szerokim
Pomiary czasów życia stanów
zakresie częstotliwości modulacji. Na podstawie tych
powierzchniowych metodą
pomiarów zostaną wyznaczone czasy życia
spektroskopii fotoodbiciowej
dla wybranych materiałów
nośników na stanach powierzchniowych, charakter
półprzewodnikowych
tych stanów, a także wyjaśniony zostanie
mechanizm modulacji pasm w badanych
materiałach.
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
Dr hab. inż. Robert
Kudrawiec, prof. PWr
TAK
Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu
zbadanie czasów życia nośników w wybranych
Pomiary czasów życia
materiałach półprzewodnikowych metodą odbicia
nośników w wybranych
mikrofal wywołanego impulsem światła laserowego
materiałach
8
półprzewodnikowych metodą
dużej mocy. Praca będzie realizowana w ramach
fotoindukowanego odbicia
projektu Harmonia NCN, w ramach którego istnieje
mikrofal
możliwość zrealizowania części badań w JCAP
Berkeley (1-3 miesięczny pobyt).
Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu
zbadanie czasów życia nośników w wybranych
Optyczne badania warstw
materiałach półprzewodnikowych metodą odbicia
InN:Mg metodą spektroskopii
mikrofal wywołanego impulsem światła laserowego
9
fotoodbiciowej oraz
dużej mocy. Praca będzie realizowana w ramach
spektroskopii bezkontaktowego
projektu
Harmonia NCN, w ramach którego istnieje
elektroodbicia
możliwość zrealizowania części badań w JCAP
Berkeley (1-3 miesięczny pobyt).
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
obliczenie struktury pasmowej dla studni
kwantowych opartych na bazie GaInNAsSb/InP. W
Obliczenia wzmocnienia
ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych
10
optycznego w studniach
w celu znalezienia optymalnych parametrów do
kwantowych GaInNAsSb/InP
obliczeń. Jej celem jest również porównanie obliczeń
dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli
8kp i 10kp i obliczenie wzmocnienia optycznego.
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
Dr hab. inż. Robert
Kudrawiec, prof. PWr
TAK
Dr hab. inż. Robert
Kudrawiec, prof. PWr
TAK
Dr inż. Marta Gladysiewicz
TAK
Dr inż. Marta Gladysiewicz
TAK
obliczenie struktury pasmowej dla studni
11
kwantowych wykonanych na bazie półprzewodników
Obliczenia wzmocnienia
optycznego dla studni
grupy III-V osadzanych na podłożu krzemowym. W
kwantowych wykonanych na
ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych
bazie półprzewodników grupy
w celu znalezienia optymalnych parametrów do
III-V osadzanych na podłożu
krzemowym
obliczeń. Jej celem jest również porównanie obliczeń
dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli
8kp i 10kp i obliczenie wzmocnienia optycznego.
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera
Obliczenia rozkładu pól
wraz z równaniem Poissona w sposób samo
elektrycznych w
uzgodniony. Obliczeń należy wykonać dla
heterostrukturach
heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN
12
tranzystorowych AlGaN/GaN
osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach
osadzanych na podłożach GaN
krystalograficznych. Tak postawiony problem w
różnych orientacjach
dalszym etapie pozwala na obliczenie rozkładu pól
krystalograficznych
elektrycznych w poszczególnych warstwach
struktury.
13
Właściwości elektryczne
kryształów azotku galu
wytworzonych metodą
ammonotermalną
Praca ma charakter eksperymentalny i ma na
celu zbadanie właściwości elektrycznych
podłoży azotku galu o różnym typie
przewodnictwa, tj. kryształów azotku galu o
różnej koncentracji intencjonalnej domieszki
typu n oraz typu p. Planowane są pomiary
impedancyjne oraz pomiary uzupełniające
zarówno elektryczne jak i optyczne. Celem tych
pomiarów jest wyjaśnienie typu przewodnictwa
w podłożach GaN o różnych koncentracjach
domieszek oraz określenie mechanizmów
rozpraszania/relaksacji nośników. Praca
realizowana będzie we współpracy z firmą
Ammono, która jest światowym liderem w
wytwarzaniu tego typu kryształów i w ramach
tej współpracy będzie dostarczać próbki do
badań.
Dr inż. Marta Gladysiewicz
TAK
Dr hab. inż. Robert
Kudrawiec, prof. PWr
TAK
14
Praca ma charakter teoretyczny i
eksperymentalny. Ma na celu ocenę
użyteczności spektroskopii fotoakustycznej do
badania właściwości półprzewodników
(przegląd literaturowy), zestawienie stanowiska
do pomiarów foto-akustycznych a następnie
wykorzystanie tego stanowiska do pomiarów
Pomiary przerwy
przerwy energetycznej w półprzewodnikach
energetycznej związków
grupy III-V rozrzedzonych azotem oraz
półprzewodnikowych III-Vrozrzedzonych bizmutem. Tego typu związki
(N, Bi) metodą
mieszane ze względu na bardzo duże
spektroskopii
niedopasowanie sieciowe charakteryzują się
fotoakustycznej.
bardzo dużymi niejednorodnościami przerwy
energetycznej i znane metody określania
przerwy energetycznej takie jak np.
fotoluminescencja nie dają spodziewanych
rezultatów. Spodziewany się, że spektroskopia
foto-akustyczna będzie doskonałym
narzędziem do określania przerwy
energetycznej w tego typu związkach.
Dr hab. inż. Robert
Kudrawiec, prof. PWr
TAK
Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j. angielski)
Lp
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
Opinia
Temat jest proponowany dla
Komisji TAK
studenta (imię i nazwisko):
/ NIE
1
Poszukiwanie efektywnych metod wymuszania ruchu
ścian domenowych w nano-drutach i nano-taśmach
ferromagnetycznych jest jednym z kluczowych
zagadnień dla realizacji urządzeń pamięci
magnetycznej opartych na dla trwałości zapisu
informacji binarnej w proponawanych obecnie
elementach pamięci opartych na manipulacji
długościami domen ferromagnetycznych (wyjątkowo
inspirująca koncepcja "domain-wall recetrack" [1]).
Oprócz klasycznej metody zastosowania
zewnętrznego pola magnetycznego, w ostaniej
dekadzie szeroko studiowano zastosowanie przepływu
prądu elektrycznego przez ścianę domenową ("spinOpis struktury oraz
transfer-torque"), transmisji monochromatycznej fali
wymuszonego naciskiem
spinowej lub paczki fal spinowych ("wytworzonej
mechanicznym ruchu ścian
gradientem temperatury") przez ścianę domenową,
domenowych w nanotaśmach
Zaproponowane metody są jednak dość trudne do
ferromagnetycznych z
realizacji w skali komórki pamięci. Nową propozycją
gigantyczną magnetostrykcją jest zastosowanie nacisku mechanicznego na element
- praca magisterska
magnetyczny wykonany materiału o gigantycznej
magnetostrykcji (Galfenol lub Terfenol-D).
Przestudiowanie samej koncepcji pod kątem
stabilności ścian domenowych oraz efektywności
metody pod kątem uzyskiwanych prędkości ścian
domenowych jest celem proponowanej pracy. W jej
ramach, w zastosowaniu do ścian domenowych w
nano-taśmach ferromagnetycznych, rozwinięty w
kierunku uwzględnienia oddziaływań dipolowych
zostanie model "pola fazowego" oddziaływania
magnetyzacji z deformowaną siecią krystaliczną [2].
Podjęta zostanie próba opisu struktury i wymuszonego
naciskiem ruchu ściany domenowej w nano-drutach o
przekroju kołowym, wykonanych z materiału z
dr inż. Andrzej Janutka
2
Symulacje struktury oraz
wymuszonego naciskiem
mechanicznym ruchu ścian
domenowych w nanotaśmach
ferromagnetycznych z
gigantyczną magnetostrykcją
- praca licencjacka
Dla opisanego w propozycji nr 1 tematu pracy
dyplomowej zagadnienia ustalania się struktury i
wymuszonego naciskiem ruchu ściany domenowej,
proponowane jest przeprowadzenie symulacji
komputerowych za pomocą pakietu Magpar, Jest to
darmowy program, umożliwiający uwględnienie
zarówno efektów magnetostrykcyjnnych, jak i
złożonego kształtu symulowanego elementu (co ma
znaczenie w przypadku proponowanych symulacji
nano-drutów o przekroju kołowym).
dr inż. Andrzej Janutka
3
Chiralna struktura ściany domenowej w nanodrucie o
modulowanym przekroju poprzecznym [1] jest obecna
także w amorficznych mikrodrutach
ferromagnetycznych pokrytwanych szkłem, w których
modulacja warstwy przypowierzchniowej jest efektem
magnetostrykcyjnym związanym z silnymi
naprężeniami na granicy metal-szkło [2]. Mikordruty
amorficzne są niezwykle ważne ze względu na i ch
zastosowania, jednak wyjątkowo trudne do
symulowania numerycznego, ze względu na duże
Symulacje struktury ścian
rozmiary w stosunku do chararkterystycznych dla
domenowych w nanodrutach
danego materiału długości (maksymalnej długości
ferromagnetycznych z
komórki dyskretyzacji przestrzeni). Zadanie polegać
periodyczną modulacją
będzie na numerycznej (za pomocą pakietu Magpar)
przekroju poprzecznego
weryfikacji zaproponowanego przez opiekuna pracy,
- praca licencjacka (lub
analitycznego opisu struktury odpowiednich ścian
inżynierska dla kierunku Fizyka
domenowych.
Techniczna -Nanoinżynieria) [1] M. Chandra Sekhar, H. F. Liew, I. Purnama, W. S.
Lew, M. Tran, G. C. Han, Appl. Phys. Lett. vol. 101, p.
152406 (2012),
[2]
M. Vazquez, H. Chiriac, A. Zhukov, L.Panina, T.
Uchiyama, phys. stat. sol. a vol. 208, p. 493 (2011).
/(2012)
[3]
A. Janutka, IEEE Transactions on Magnetics vol. 48,
3140 (2012)
[4] D.J.
Clarke, O.A. Tretiakov, G.-W. Chern, Y.B. Bazaliy, O.
Tchernyshyov, Physical Review B vol. 78, 134412
(2008)
dr inż. Andrzej Janutka
4
Celem niniejszej pracy jest napisanie programu
symulującego dynamikę nośników w oparciu o model
przeskakujących ekscytonów [Phys. Rev. B 73,
233201(2006), Appl. Phys. Lett. 100, 202105 (2012)]
oraz określenie, na podstawie wygenerowanych
wyników, charakterystyczne cechy widm
fotoluminescencji w materiałach półprzewodnikowych
z silnymi efektami lokalizacji nośników w ogonach
Modelowanie dynamiki
gęstości stanów. Dane uzyskane w wyniku symulacji
nośników w oparciu o model
zostaną porównane z danymi eksperymentalnymi
przeskakujących ekscytonów w
(prezentowanymi w literaturze lub uzyskanymi w
silnie niedopasowanych
laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur).
stopach półprzewodnikowych
W ramach proponowanego tematu magistrant będzie
miał za zadanie porównać różne warianty tego
modelu, uwzględniające różne mechanizmy procesów
rekombinacji, oraz różne rozkłady ogonów gęstości
stanów. Dodatkowym zadaniem będzie porównanie
różnych metod rozwiązywania zagadnienia dynamiki
ekscytonów w oparciu o ten model - metody
montecarlo lub układy równań różniczkowych.
dr inż. Michał Baranowski
5
Topologiczny izolator Andersona został
zidentyfikowany ostatnio numerycznie. W pracy dr
hab. Jakuba Tworzydło (ze współautorami) podana
Teoria topologicznego izolatora
została oryginalna teoria tego efektu. Praca
Andersona
magisterska polega na zapoznaniu się z efektem
topologicznego izolatora Andersona i rozpoznaniu
teoretycznego jego wyjaśnienia. Możliwe rozwinięcie
teorii byłoby indywidualnym wkładem magistranta.
prof. dr hab. Lucjan Jacak
TAK
6
7
Aktualne odkrycia z zakresu topologicznych izolatorów
w kontynuacji topologicznej interpretacji kwantowego
efektu Halla zwracają uwagę na rolę niezmienników
Wykorzystanie niezmienników
typu Cherna do charakteryzowania różnych
Cherna do charakteryzowania
topologicznie faz. Praca dyplomowa przewiduje
efektów topologicznych w fazie
zapoznanie się z zaawansowanym opisem
skondensowanej
topologicznych izolatorów z punktu widzenia
wykorzystania topologicznych niezmienników.
Przegląd numerycznego podejścia do ułamkowego
izolatora Cherna i jego identyfikacji.
W ramach modelu Hubbarda nalezy:
Sprzężenie spinowo ładunkowe
1) oszacować wartość momentu dipolowego
w dielektrykach z silnie
wywołanego redystrybucja ładunku w plakietce z
skorelowanymi elektronami - niezerową chiralnością spinów, dla różnych rodzajów
efekty frustracji spinów
sieci.
('The spin -charge coupling in
2)Określić zakres częstości gdzie występuje
strongly correlated electron
negatywny współczynnik załamania, przez
insulators - the spin frustration
oszacowanie przenikalności dielektrycznej i
effects)
magnetycznej
8
Synteza i
charakteryzacja
nanokryształów PbS pokrytych
płaszczem nieorganicznym
9
Synteza i
charakteryzacja nanokrysztłów
na bazie kadmu o strukturze
typu rdzeń/płaszcz
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów PbS z wykorzystaniem metody
wspólnego podgrzewania prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych
właściwości optycznych i strukturalnych. Badanie
efektu ładowania powierzchni.
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów na bazie kadmu z wykorzystaniem
metod wspólnego podgrzewania oraz wstrzykiwania
gorących prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych właściwości
optycznych i strukturalnych. Badanie
stabilności fotoluminescencji.
dr inż. Janusz Jacak
TAK
dr inż. Paweł Rusek
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
Synteza
koloidalnych nanokryształów fluorkowych metodą
mokrej chemii. Przeprowadzenie
Synteza
nanokryształów fluorkowych o wzrostu rdzenia, a następnie płaszcza pasywującego
powierzchnie nanokryształu.
strukturze rdzeń/płaszcz wraz z
Domieszkowane nanokryształów różnymi
10
badaniem
kombinacjami domieszek lantanowców w celu
właściwości optycznych
domieszek lantanowców.
wprowadzenia specyficznych właściwości optycznych.
Charakteryzacja strukturalna
i optyczna.
11
Wymiany
kationów w syntezie
nanokryształów
półprzewodnikowych.
12
Synteza i
charakteryzacja
nanokryształów PbS pokrytych
płaszczem nieorganicznym
13
Synteza i
charakteryzacja nanokrysztłów
na bazie kadmu o strukturze
typu rdzeń/płaszcz
Opracowanie na podstawie literatury naukowej
zagadnienia
wymiany kationów z nanokryształach
półprzewodnikowych. Praktyczne zastosowanie
uzyskanej wiedzy do przeprowadzenia procedury
wymiany.
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów PbS z wykorzystaniem metody
wspólnego podgrzewania prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych
właściwości optycznych i strukturalnych. Badanie
efektu ładowania powierzchni.
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów na bazie kadmu z wykorzystaniem
metod wspólnego podgrzewania oraz wstrzykiwania
gorących prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych właściwości
optycznych i strukturalnych. Badanie
stabilności fotoluminescencji.
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
Synteza
koloidalnych nanokryształów fluorkowych metodą
mokrej chemii. Przeprowadzenie
Synteza
nanokryształów fluorkowych o wzrostu rdzenia, a następnie płaszcza pasywującego
powierzchnie nanokryształu.
strukturze rdzeń/płaszcz wraz z
Domieszkowane nanokryształów różnymi
14
badaniem
kombinacjami domieszek lantanowców w celu
właściwości optycznych
domieszek lantanowców.
wprowadzenia specyficznych właściwości optycznych.
Charakteryzacja strukturalna
i optyczna.
15
Wymiany
kationów w syntezie
nanokryształów
półprzewodnikowych.
16
Wyznaczenie parametrów
złączy p-n na bazie
ZnO/ZnMgO wzrastanych na
podłożu krzemowym
Opracowanie na podstawie literatury naukowej
zagadnienia
wymiany kationów z nanokryształach
półprzewodnikowych. Praktyczne zastosowanie
uzyskanej wiedzy do przeprowadzenia procedury
wymiany.
Charakteryzacja złączy p-n na bazie ZnO/ZnMgO
wzrastanych na podłożu krzemowym będzie
obejmowała wykonanie pomiarów I-V-T, C-V-T i DLTS
oraz wyznaczenie parametrów defektów w badanych
złączach (energii aktywacji, przekroju czynnego na
wychwyt, stanu ładunkowego i koncentracji defektów).
W ramach niniejszej pracy zaplanowane jest
wykonanie pomiarów widm fotoluminescencji
fotozłączy na bazie CdTe w funkcji przyłożonego
Badanie wpływu rekombinacji napięcia zewnętrznego (PL-V) w zakresie temperatur
promienistej na straty jasnego
od 20-300 K, przy pobudzaniu struktur światłem o
17
prądu w strukturach
określonej długości fali. Na podstawie wykonanych
fotowoltaicznych na bazie CdTe pomiarów należy wykazać istnienie korelacji pomiędzy
kształtem krzywych PL-V a kształtem charakterystyk IV używanych powszechnie do podstawowej
charakteryzacji ogniw słonecznych.
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr hab. Ewa Popko, prof.
nadzw.
Karolina Paradowska
TAK
dr inż. Eunika Zielony
Marcin Morawski
TAK
18
Nadprzewodnictwo
holograficzne zmieniony na "
Entropia splątania w dwymiarowych oddziałujących
układach wielu ciał"
Stochastyczne modelowanie
uporządkowania orientacyjnego
19
w wybranych układach typu
gość - gospodarz
20
21
Zgodnie z zasadą holograficzną, cała informacja o
fizyce wewnątrz pewnej zamkniętej d-wymiarowej
przestrzeni może być zawarta na jej brzegu. Dualność
pomiędzy przestrzenią anty do Sittera i odpowiednią
Konforemną teorią pola pozwala na teoretyczny opis
układów silnie skorelowanych. Celem pracy jest
zastosowanie zasady AdS/cFT w próbie opisu
nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego.
prof. Arkadiusz Wójs
Brzezińska Marta
TAK
Celem pracy jest modelowanie stochastyczne
dynamiki molekuł typu "gość" w układach
polimerowych pod wpływem zewnętrznego pola
powodującego porządkowanie oreintacyjne tych
molekuł. Używane będą metody analityczne oraz
numeryczne.
prof. dr hab. Antoni Mituś
Ryba Mirosława
TAK
dr inż. Witold Jacak
Ochapski Michał
TAK
prof. Antoni C. Mituś
Stopa Paweł
TAK
CVQKD ( kwantowa dystrybucja klucza oparta na
Analiza koncepcji i architektury ciągłych zmiennych) jest alternatywną propozycją do
kwantowej dystrybucji klucza
DVQKD ( kwantowa dystrybucja klucza oparta na
opartej na ciągłych zmiennych
dyskretnych zmiennych ). Jej podstawowym
(CVQKD) zmieniony na " Nowy protokołem jest GG02 (Grosshans, Grangier, 2002).
efekt spinowy w interfejsach Praca obejmowałaby analizę założeń, protokołów oraz
metal-warstwa organiczna"
implementacji CVQKD, szczególnie pod kątem
weryfikacji kwantowego charakteru CVQKD.
Symulacja komputerowa
rozpraszania promienia
świetlnego na układzie
dwuwymiarowych dysków
Celem pracy jest badanie rozproszenia promienia
świetlnego w układzie dwuwymairowych dysków o
zadanych rozkładach promienia i różnych ich
koncentracjach. Praca ma związek z modelowaniem
laserowania randomicznego.
Celem pracy jest zbadanie właściwości układów
dwuwymiarowych wykazujących nietrywialne
topologicznie właściwości pasm energetycznych.
Jednym z elementów pracy jest zapoznanie się i
zastosowanie szeregu narzędzi do analizy właściwości
topologicznych układu, m.in. widmo splątania, entropia
splątania, krzywizna Berry'ego. Wyniki badań pozwolą
na określenie wpływu właściwości topologicznych na
wielkości fizyczne bezpośrednio mierzalne w
eksperymencie.
prof. Arkadiusz Wójs
Piekarska Anna
TAK
Modelowanie dynamiki
nośników w oparciu o model
23 przeskakujących ekscytonów w
silnie niedopasowanych
stopach półprzewodnikowych
Celem pracy jest napisanie programu symulującego
dynamikę nośników w oparciu o model
przeskakujących ekscytonów, oraz określenie na
podstawie wygenerowanych wyników
charakterystycznych cech widm fotoluminescencji w
materiałach półprzewodnikowych z silnymi efektami
lokalizacji nośników w ogonach gęstości stanów.
dr inż. Michał Baranowski
Daniel Kubas
TAK
Badanie właściwości
optycznych i elektronowych
atomowo cienkich nanostruktur
dichalkogenków metali
24
przejściowych w modelu
ciasnego wiązania oraz
metodami w ramach teorii
funkcjonału gęstości
W pracy zostaną wykonane obliczenia widm
energetycznych nanowstążek oraz kropek
kwantowych zbudowanych z monowarstw atomowych
dichalkogenków metali przejściowych grupy VI. W
pracy zostaną wykonane obliczenia w ramach teorii
funkcjonału gęstości oraz modelu ciasnego wiązania.
Badania mają na celu analizę efektów rozmiarowych
oraz ich wpływu na własności elektronowe i optyczne.
prof. Arkadiusz Wójs
Ludmiła Szulakowska
TAK
22
Analiza topologicznych
właściwości kryształów
dwuwymiarowych
25
Celem pracy jest opisanie własności i stworzenie kodu
komputerowego pozwalającego na szybką generację
współczynników funkcji falowych opisujących tak
zwane " stany Jacka" w ułamkowym kwantowym
Zastosowanie teorii funkcji
efekcie Halla. W ich badaniu zostanie wykorzystana
symetrycznych w ułamkowym
wiedza z pogranicza kombinatoryki i algebry
kwantowym efekcie Halla.
abstrakcyjnej oraz standardowe narzędzia służące do
analizy kwantowego efektu Halla, takie jak strefa
Haldana, psełdopotencjał i analiza operatorów
momentu pędu.
prof. Arkadiusz Wójs
Bartosz Kuśmierz
TAK
Fizyka Techniczna - Fotonika - II stopień mgr
Lp
1
2
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
Temat jest proponowany dla
studenta (imię i nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
Celem niniejszej pracy jest napisanie programu
symulującego dynamikę nośników w oparciu o model
przeskakujących ekscytonów [Phys. Rev. B 73,
233201(2006), Appl. Phys. Lett. 100, 202105 (2012)]
oraz określenie, na podstawie wygenerowanych
wyników, charakterystyczne cechy widm
fotoluminescencji w materiałach półprzewodnikowych
z silnymi efektami lokalizacji nośników w ogonach
Modelowanie dynamiki
gęstości stanów. Dane uzyskane w wyniku symulacji
nośników w oparciu o model
zostaną porównane z danymi eksperymentalnymi
przeskakujących ekscytonów w
(prezentowanymi w literaturze lub uzyskanymi w
silnie niedopasowanych
laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur).
stopach półprzewodnikowych
W ramach proponowanego tematu magistrant będzie
miał za zadanie porównać różne warianty tego
modelu, uwzględniające różne mechanizmy procesów
rekombinacji, oraz różne rozkłady ogonów gęstości
stanów. Dodatkowym zadaniem będzie porównanie
różnych metod rozwiązywania zagadnienia dynamiki
ekscytonów w oparciu o ten model - metody
montecarlo lub układy równań różniczkowych.
dr inż. Michał Baranowski
TAK
Zestaw QKD Clavis II jest kompletnym urządzeniem
do kwantowej kryptografii na niesplątanych fotonach.
Praca obejmowałaby zapoznanie się z warstwą
fotoniczną systemu i prace w kierunku wykonania
własnego prototypu
prof. dr hab. Lucjan Jacak
TAK
Rozwój koncepcji
architektonicznych
niesplątaniowych, fazowych
ukladow QKD
3
4
5
Zestaw Quelle EPR405 jest kompletnym urządzeniem
do kwantowej kryptografii na splątanych fotonach.
Praca obejmowałaby zapoznanie się z warstwą
fotoniczną urządzenia i prace w kierunku wykonania
własnego prototypu
W ramach pracy planuje się przeprowadzenie badań
właściwości siatek długookresowych wytworzonych w
polimerowych światłowodach mikrostrukturalnych.
Badanie właściwości siatek
Charakteryzacja będzie miała na celu sprawdzenie
długookresowych
stabilności czasowej i temperaturowej wykonanych
wytworzonych w polimerowych
struktur oraz ich przydatności do zastosowań
światłowodach
metrologicznych. Wymagane są predyspozycje do
mikrostrukturalnych
pracy eksperymentalnej oraz umiejętność
wykorzystania komputera do przetwarzania danych
pomiarowych.
W ramach pracy planuje się modyfikację układu
opartego o laser He-Cd do wytwarzania siatek
długookresowych. Przeprowadzona optymalizacja
Optymalizacja procesu
procesu będzie miała na celu polepszenie parametrów
wytwarzania siatek
użytkowych wytwarzanych siatek oraz skrócenie czasu
długookresowych metodą
wytwarzania siatek w polimerowych światłowodach
„punkt po punkcie”
mikrostrukturalnych. Ponadto planuje się wytworzenie
wykorzystującą laser He-Cd
szeregu siatek długookresowych w polimerowych
oraz wytworzenie siatek LPG w
światłowodach mikrostrukturalnych wykonanych z
polimerowych światłowodach
czystego PMMA oraz z fotouczulonym płaszczem do
mikrostrukturalnych do
zastosowań w metrologii. Wymagane są
zastosowań pomiarowych
predyspozycje do pracy eksperymentalnej oraz
umiejętność wykorzystania komputera do
przetwarzania danych pomiarowych.
Rozwój koncepcji
architektonicznych
splątaniowych, polaryzacyjnych
układów QKD
prof. dr hab. Lucjan Jacak
TAK
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
6
W ramach pracy planuje się modyfikację układu
opartego o laser He-Cd do wytwarzania siatek Bragga.
Przeprowadzona optymalizacja procesu będzie miała
Optymalizacja procesu
na celu polepszenie parametrów użytkowych
wytwarzania siatek Bragga
wytwarzanych siatek oraz skrócenie czasu
metodą maski fazowej
wytwarzania siatek w polimerowych światłowodach
wykorzystującą laser He-Cd
mikrostrukturalnych i standardowych. Ponadto
oraz wytworzenie siatek
planuje się wytworzenie szeregu siatek Bragga w
Bragga w polimerowych
polimerowych światłowodach mikrostrukturalnych
światłowodach do zastosowań
wykonanych
z czystego PMMA oraz z fotouczulonym
pomiarowych
rdzeniem. Wymagane są predyspozycje do pracy
eksperymentalnej oraz umiejętność wykorzystania
komputera do przetwarzania danych pomiarowych.
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
Fizyka Techniczna - Fotonika - inż.
Lp
1
2
Temat pracy dyplomowej
Opis
Zastosowanie spektroskopii
impedancyjnej do badania
właściwości elektrycznych
cienkowarstwowych struktur
typu metal-izolator-metal
Dla wybranych próbek cienkowarstwowych należy: na
podstawie pomiarów za pomocą szerokopasmowego
spektrometru odpowiedzi dielektrycznej
przeprowadzić analizę otrzymanych wyników w
dziedzinie częstotliwości,oraz ocenę właściwości
dielektrycznych struktur, a następnie zastosować
diagnostykę impedancyjną rezultatów wykorzystując
program ZView.
Tłumienie promieniowania zielonego i niebieskiego
lasera półprzewodnikowego
w wodzie: destylowanej, zasolonej, zanieczyszczonej
Badanie rozpraszania promieniowania
Rozchodzenie się
niebieskiego lasera półprzewodnikowego
promieniowania niebieskiego
na zanieczyszczeniach znajdujących się w
lasera półprzewodnikowego w
wodzie.
wodzie
Badanie zjawiska samoogniskowania
promieniowania niebieskiego lasera
półprzewodnikowego w wodzie
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Dr inż. T.Wiktorczyk
dr inż. Janusz Pieńkowski
Opinia
Komisji
TAK / NIE
TAK
Przybylski Dariusz
TAK
3
4
Odbicie i rozpraszanie
promieniowania laserów
półprzewodnikowych na
powierzchni materiałów
Opracowanie trwałego
połączenia światłowodów
polimerowych ze
światłowodami kwarcowymi.
Odbicie promieniowania widzialnego od powierzchni
materiałów metalicznych
Rozpraszanie promieniowania przez powierzchnie
materiałów dielektrycznych
Rozpraszanie promieniowania na powierzchni
materiałów biologicznych
Opracowanie koncepcji miernika odbicia i
rozproszenia
W ramach pracy planuje się opracowanie i
przetestowanie różnych sposobów łączenia
światłowodów polimerowych ze światłowodami
kwarcowymi. Przeprowadzone badania stworzą
możliwość wykonywania trwałych połączeń tych
światłowodów co ułatwi stosowanie światłowodów
polimerowych wraz z zapisanymi w nich siatkami
Bragga np. w metrologii. Wymagane są
predyspozycje do pracy eksperymentalnej oraz
umiejętność wykorzystania komputera do
przetwarzania danych pomiarowych.
dr inż. Janusz Pieńkowski
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
Stawicki Kamil
TAK
TAK
5
6
7
Głównym celem pracy dyplomowej będzie
zaprojektowanie i budowa stanowiska pomiarowego o
przeznaczeniu dydaktycznym wykorzystywanego do
wyznaczania parametrów geometrycznych obiektów
różnych typów: otworów, szczelin, gwintów, itp. przy
użyciu mikroskopu warsztatowego wyposażonego w
kamerę cyfrową. Praca będzie miała na celu
Stanowisko do
dostosowanie istniejącego oprogramowania
dr inż. Gabriela Statkiewiczzaawansowanych pomiarów
Barabach
dołączonego do kamery cyfrowej oraz opracowanie
mikroskopowych
komputerowej analizy rejestrowanych obrazów.
Zakres pracy będzie obejmował przeprowadzenie
badań eksperymentalnych sprawdzających
poprawność działania stanowiska pomiarowego.
Wymagane są predyspozycje do pracy
eksperymentalnej oraz umiejętność wykorzystania
komputera do przetwarzania danych pomiarowych.
W ramach pracy planuje się opracowanie i
optymalizację procesu wytwarzania czujnika
złożonego z dwóch siatek polaryzacyjnych przy
wykorzystaniu istniejącego układu do wytwarzania
Wytworzenie
zmultipleksowanego czujnika struktur okresowych w dwójłomnych światłowodach
dr inż. Alicja Anuszkiewicz
polaryzacyjnego
mikrostrukturalnych. Wymagane są predyspozycje do
pracy eksperymentalnej oraz umiejętność
wykorzystania komputera do przetwarzania danych
pomiarowych.
W ramach pracy planuje się zbadanie właściwości
wytworzonych czujników zmultipleksowanych.
Badania mają na celu wyznaczenie rozkładu
Charakteryzacja
parametru fizycznego w funkcji długości włókna
zmultipleksowanego czujnika
dr inż. Alicja Anuszkiewicz
światłowodowego. Wymagane są predyspozycje do
polaryzacyjnego
pracy eksperymentalnej oraz umiejętność
wykorzystania komputera do przetwarzania danych
pomiarowych.
TAK
Mikuła Jan
TAK
TAK
8
9
10
11
Spektroskopia Ramana
Badanie własności materiałowych struktur
urządzeń półprzewodnikowych
półprzewodnikowych na bazie azotku galu.
LED GaN zmieniony na: "
Wykonanie pomiarów widm ramanowskich z użyciem
Fotoluminescencja i
laserów o różnej długości fali i różnych mocach
spektroskopia Ramana
promieniowania. Wyznaczenie lokalnej temperatury
urządzeń półprzewodnikowych
na powierzchni próbki.
na bazie LED GaN"
Celem pracy jest dokładne przebadanie struktur
półprzewodnikowych na bazie GaN dla celów
fotowoltaiki za pomocą spektrofotometru firmy
Właściwości optyczne struktur
Bentham. Badania obejmują spektralne pomiary
półprzewodnikowych na bazie
współczynnika odbicia i transmisji warstw
GaN
półprzewodnikowych na bazie GaN, określenie na
podstawie przebiegów spektralnych grubości
optycznych oraz wyznaczenie wydajności kwantowej
badanych struktur fotowoltaicznych.
Symulacja zjawisk fizycznych w diodzie
Symulacja zjawisk fizycznych
półprzewodnikowej i diodzie LED. Wykonanie
w strukturach
demonstratora efektu fotowoltaicznego.
optoelektronicznych.
Spektroskopia rozpraszania
Ramana nanokryształów
krzemowych
Praca dotyczy wykonania pomiarów rozpraszania
Ramana dla cienkich warstw tlenkowo-krzemowych
zawierających nanokryształy-krzemowe. Pomiary
wykonane zostaną w zakresie niskich częstotliwości.
Uzyskane wyniki zostaną zinterpretowane w oparciu o
istniejące modele.
Kryształy półprzewodnikowe SnGe, GeC sa
Obliczenia "ab initio" własności
obiecującymi materiałami do aplikacji
strukturalnych i elastycznych
optoelektronicznych. Obliczenia z zasad pierwszych
12
kryształów
ich parametrów strukturalnych i elastycznych
półprzewodnikowych SnGe,
dostarczą danych kluczowych przy modelowaniu
GeC oraz SnC
heterostruktur opartych na tych materiałach.
dr inż. Zbigniew Gumienny
Konstancja Skrzyńska
TAK
dr inż. Piotr Biegański
Aleksandra Sienkiel
TAK
dr hab. Ewa Popko, prof.
nadzw.
Barbara Włodarczyk
TAK
dr inż. Grzegorz Zatryb
Marczak Błażej
TAK
dr inż. Paweł Scharoch
Wittek Krzysztof
TAK
Optyczne właściwości warstw
13
CZTS wykorzystywanych do
fotowoltaiki
Praca skupia się na zbadaniu właściwości optycznych
warstw CZTS metodą fotoluminescencji.
dr hab. Inż. Artur
Podhorodecki
Sroka Wojciech
TAK
Fizyka Techniczna - optyka okularowa - I stopień - in
Lp
1
2
3
Temat pracy dyplomowej
Opis
Praca polega na zaprojektowaniu oraz dopilnowaniu
wykonania specjalnego uchwytu do soczewek
Specjalny uchwyt do badania
okularowych umożliwiającego badanie dawanego
jakości odwzorowania
przez nie obrazu przy różnych pochyleniach
soczewek okularowych
soczewki symulujących tzw. "oprawki sportowe' oraz
różne katy pantoskopowe tarczy
Projekt z wykonaniem uchwytu oprawy okularowej z
możliwością regulacji w głównych punktach
Projekt uchwytu do ćwiczenia
antropometrycznych (mostek-nos, zausznik-uszy) ze
regulacji oprawy okularowej
szczególnym uwzględnieniem skosów nosa i
możliwości ich symulacji.
Właściwości soczewek fotochromowych można
Zbadanie charakterystyk
opisać dwoma parametrami: czasem zaćmienia i
czasowo-spektralnych
rozjasnienia oraz transmitancją spektralną. Należy
wybranych soczewek
opracowac metode pomiaru tych charakterystyk i
fotochromowych
przeprowadzić przykładowe pomiary.
tyka okularowa - I stopień - inż.
Opiekun
Opinia
Temat jest proponowany dla
Komisji TAK
studenta (imię i nazwisko):
/ NIE
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
Monkiewicz Tomasz
TAK
mgr inż. Dariusz Karp
Tułaczek Maruisz
TAK
prof. Marek Zając
Barbara Trzeciak
TAK
Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr
Lp
1
2
Temat pracy dyplomowej
Opis
Związki półprzewodnikowe rozcieńczane bizmutem
Studia 'ab initio' struktur
są w ostanich latach przedmiotem dużego
elektronowych związków
zainteresowania ze względu na właściwości
półprzewodnikowych GaAs
strukturalne i elektronowe pożądane z punktu
oraz GaSb rozcieńczanych
widzenia zastosowań w optoelektronice (np. lasery
bizmutem zmieniony na "
dla potrzeb telekomunikacji światłowodowej). Metody
Badania właściwości
strukturalnych i elektronowych obliczeniowe 'ab initio' stanowią cenne narzędzie
badawcze umożliwiające przewidywanie właściwości
związków III-V-Bi z
fizycznych. Projekt przewiduje badania struktur
zastosowaniem teorii
elektronowych
w funkcji składu, konfiguracji jonów
funkcjonału gęstości"
Bi, oraz naprężeń.
Praca polegać będzie na badaniach kompleksów
Badania struktury
ekscytonowych w pojedynczych nanostrukturach
energetycznej oraz
emitujących w obszarze bliskiej podczerwieni (900 –
mechanizmów transferu
1550 nm). Określone zostaną również właściwości
energii w strukturach z
polaryzacyjne – zarówno zbiorów, jak i pojedynczych
kropkami kwantowymi
kropek kwantowych oraz mechanizmy transferu
emitującymi w obszarze
energii, dzięki wykorzystaniu spektroskopii
bliskiej podczerwieni
wzbudzeniowej.
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
dr inż. Paweł Scharoch
Maciej Polak
TAK
dr inż. Paweł Podemski
TAK
3
W ramach pracy zostanie przeprowadzone
monitorowanie zmian w strukturze kryształu,
zachodzących w wyniku reakcji
fotocykloaddycji/fotocyklizacji. Badania będą
wykonane w kilku temperaturach. Dla
Monitorowanie
poszczególnych etapów fototransformacji kryształu
fotoindukowanych zmian
zostaną przeprowadzone pomiary
strukturalnych w kryształach
dyfraktometryczne, proces wyznaczania struktur Prof. dr hab. Ilona Turowskawybranych związków.
Tyrk
krystalicznych oraz porównanie wyznaczonych
Monitoring photo-induced
struktur. Planowane są również obliczenia energii
structural changes in crystals
oddziaływania cząsteczek w krysztale za pomocą
of the selected compounds.
potencjałów atom-atom. Ponadto zostanie
dokonana analiza struktur analogicznych związków,
zawartych w bazie danych krystalograficznych CSD.
Wyniki badań wejdą w skład planowanej publikacji
w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.
Tomasz Galica
TAK
4
Celem niniejszej pracy jest napisanie programu
symulującego dynamikę nośników w oparciu o
model przeskakujących ekscytonów [Phys. Rev. B
73, 233201(2006), Appl. Phys. Lett. 100, 202105
(2012)] oraz określenie, na podstawie
wygenerowanych wyników, charakterystyczne cechy
widm fotoluminescencji w materiałach
półprzewodnikowych z silnymi efektami lokalizacji
Modelowanie dynamiki
nośników w ogonach gęstości stanów. Dane
nośników w oparciu o model uzyskane w wyniku symulacji zostaną porównane z
przeskakujących ekscytonów
danymi eksperymentalnymi (prezentowanymi w
w silnie niedopasowanych
literaturze lub uzyskanymi w laboratorium Optycznej
stopach półprzewodnikowych
Spektroskopii Nanostruktur). W ramach
proponowanego tematu magistrant będzie miał za
zadanie porównać różne warianty tego modelu,
uwzględniające różne mechanizmy procesów
rekombinacji, oraz różne rozkłady ogonów gęstości
stanów. Dodatkowym zadaniem będzie porównanie
różnych metod rozwiązywania zagadnienia dynamiki
ekscytonów w oparciu o ten model - metody
montecarlo lub układy równań różniczkowych.
dr inż. Michał Baranowski
TAK
5
Dla średnich rozmiarów nanocząstek metalicznych
straty radiacyjne rosną wraz z trzecią potęgą
promienia nanocząstki i dla dużych promieni nie jest
Straty radiacyjne dla dużych
już uzasadnione stosowanie perturbacyjnego
nanocząstek metalicznych
sposobu obliczania tłumienia promienistego. Praca
poprzez dokładne
dyplomowa polega na dokładnym numerycznym
uwzględnienie tarcia Lorentza
rozwiązaniu równania dynamicznego plazmonu
powierzchniowego uwzględniając nieperturbacyjnie
tarcie Lorentza.
dr inż. Witold Jacak
TAK
6
Temat odnosi się do podanej ostatnio teorii
propagacji plazmono-polarytonu w wersji
analitycznej. Pokazane zostało, że straty radiacyjne
spowodowane tarciem Lorentza są idealnie
Analiza bezstratnej radiacyjnie
kompensowane przez wpływ pozostałych cząstek w
propagacji plazmonunieskończonym łańcuchu ale pod warunkiem
polarytonu wzdłuż łańcucha
uwzględnienia dipolowego oddziaływania w pełni
nanocząstek metalicznych
retardowanej formie. Praca dyplomowa obejmuje
zapoznanie się z tym nowym podejściem i
rozwinięcie w kierunku zbadania zależności efektu
od długości łańcucha i jego otoczenia.
dr inż. Witold Jacak
TAK
7
Obliczenie analityczne i
numeryczne (Comsol)
plazmonowego wzmocnienia
efektu fotowoltaicznego -analiza rozmiarowa i sposoby
depozycji nanocząstek na
aktywnej optycznie
powierzchni półprzewodnika
Plazmony powierzchniowe w nanocząstkach
metalicznych odgrywać mogą rolę konwertera
energii fotonów w zjawisku fotoelektrycznym w
ogniwach słonecznych. Praca obejmowałaby
zapoznanie się z oryginalnie rozwiniętą teorią tego
efektu i numerycznym opracowaniu zależności
sprawności konwersji od rozmiarów nanocząstek
dr inż. Witold Jacak
TAK
Realizacje FQHE i stanów
izolatora topologicznego w
przypadku modelowych
układów typu Haldane'a
modelowanych również w
sieciach optycznych
Obecne badania z obszaru topologicznych
izolatorów Cherna będących rozwinięciami modelu
Haldane'a wskazują na sztuczny charakter
standardowych modeli złożonych fermionów (CF) i
otwierają pole do zastosowania metod warkoczowej
implementacji CF. Praca obejmowałaby analizę
teoretycznych rozwinięć modelu Haldene'a,
zastosowania w nich grup warkoczowych oraz analiz
eksperymentalnych układów na sieciach optycznych
prof. dr hab. Lucjan Jacak
TAK
8
Zaproponowana przez Kivelsona metoda wykrycia
ułamkowego kwantowego efektu Halla polega na
wykonaniu w formalizmie całek Feynmana
sumowania po trajektoriach cyklicznych w
przybliżeniu kwaziklasycznym względem
klasycznego stanu kryształu Wignera. Praca
dyplomowa polega na powtórzeniu tego
skomplikowanego numerycznego zagadnienia i
zweryfikowaniu możliwości innej konstrukcji
cyklicznych trajektorii.
9
Rozwinięcie metody Kivelsona
dla identyfikacji ułamkowego
kwantowego efektu Halla przy
pomocy badania ekstremum
całki po dużych cyklicznych
trajektoriach
10
Zasada holograficzna rzuciła nowe światło na
pojęcie informacji, podkreślając dwuwymiarowy
charakter skalowania pojemności informacyjnej
obiektów fizycznych. Formalizm czystych grup
warkoczowych wydaje się być odpowiednim
Zastosowanie czystych grup
narzędziem uwzględniającym ten geometryczny
warkoczowych do kodowana i aspekt informacji. Praca obejmowałaby rozwinięcie
przetwarzania informacji
nowych koncepcji z zakresu kodowania i
klasycznej
przetwarzania informacji w modelu geometrycznym,
w tym efektywnych mechanizmów rozpoznawania
informacji (przez elementy odwrotne w strukturze
grupy), kodowania informacji na sposobie połączeń
(charakter topologiczny) oraz zastosowania
złożonych alfabetów.
Synteza i
charakteryzacja
11
nanokryształów PbS pokrytych
płaszczem nieorganicznym
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów PbS z wykorzystaniem metody
wspólnego podgrzewania prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych
właściwości optycznych i strukturalnych. Badanie
efektu ładowania powierzchni.
dr inż. Janusz Jacak
TAK
dr inż. Janusz Jacak
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów na bazie kadmu z wykorzystaniem
metod wspólnego podgrzewania oraz wstrzykiwania
Synteza i
gorących prekursorów.
charakteryzacja nanokrysztłów
12
na bazie kadmu o strukturze
Charakteryzacja podstawowych właściwości
typu rdzeń/płaszcz
optycznych i strukturalnych. Badanie
stabilności fotoluminescencji.
13
14
Synteza
koloidalnych nanokryształów fluorkowych metodą
mokrej chemii. Przeprowadzenie
Synteza
nanokryształów fluorkowych o wzrostu rdzenia, a następnie płaszcza pasywującego
powierzchnie nanokryształu.
strukturze rdzeń/płaszcz wraz
Domieszkowane nanokryształów różnymi
z badaniem
kombinacjami domieszek lantanowców w celu
właściwości optycznych
domieszek lantanowców.
wprowadzenia specyficznych właściwości
optycznych. Charakteryzacja strukturalna
i optyczna.
Wymiany
kationów w syntezie
nanokryształów
półprzewodnikowych.
Opracowanie na podstawie literatury naukowej
zagadnienia
wymiany kationów z nanokryształach
półprzewodnikowych. Praktyczne zastosowanie
uzyskanej wiedzy do przeprowadzenia procedury
wymiany.
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
15
Spektroskopowe badania
pojedynczych warstw
dwuwymiarowych kryształów
chalkogenków metali
przejściowych zmieniony na "
Badanie własności optycznych
kryształów chalkogenków
renu"
Badanie właściwości siatek
długookresowych
16 wytworzonych w polimerowych
światłowodach
mikrostrukturalnych
Praca będzie dotyczyła badań spektroskopowych
halkogenków metali przejściowych MX2, gdzie M
oznacza metal (Ren, Niob) a X siarkę lub selen.
Będą przeprowadzone badania eksperymentalne
widm zarówno fotoluminescencji jak i
Ramanowskich warstw o różnej grubości.Dyplomant
przeprowadzi też interpretację otrzymanych widm.
Zostaną też wykonane obliczenia numeryczne.
Tematyka jest bardzo nowa i dotyczy kryształów
dwuwymiarowych o podobnej strukturze
krystalograficznej do grafenu (Nagroda Nobla 2013)
lecz o innych w stosunku do grafenu własnościach
fizycznych.
W ramach pracy planuje się przeprowadzenie badań
właściwości siatek długookresowych wytworzonych
w polimerowych światłowodach mikrostrukturalnych.
Charakteryzacja będzie miała na celu sprawdzenie
stabilności czasowej i temperaturowej wykonanych
struktur oraz ich przydatności do zastosowań
metrologicznych. Wymagane są predyspozycje do
pracy eksperymentalnej oraz umiejętność
wykorzystania komputera do przetwarzania danych
pomiarowych.
dr. hab. inż. Leszek Bryja,
prof. ndzw.
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
Kutrowska Joanna
TAK
TAK
17
18
W ramach pracy planuje się modyfikację układu
opartego o laser He-Cd do wytwarzania siatek
długookresowych. Przeprowadzona optymalizacja
Optymalizacja procesu
procesu będzie miała na celu polepszenie
wytwarzania siatek
parametrów użytkowych wytwarzanych siatek oraz
długookresowych metodą
skrócenie czasu wytwarzania siatek w polimerowych
„punkt po punkcie”
światłowodach mikrostrukturalnych. Ponadto
wykorzystującą laser He-Cd
oraz wytworzenie siatek LPG
planuje się wytworzenie szeregu siatek
w polimerowych
długookresowych w polimerowych światłowodach
światłowodach
mikrostrukturalnych wykonanych z czystego PMMA
mikrostrukturalnych do
oraz z fotouczulonym płaszczem do zastosowań w
zastosowań pomiarowych
metrologii. Wymagane są predyspozycje do pracy
eksperymentalnej oraz umiejętność wykorzystania
komputera do przetwarzania danych pomiarowych.
W ramach pracy planuje się modyfikację układu
opartego o laser He-Cd do wytwarzania siatek
Bragga. Przeprowadzona optymalizacja procesu
będzie miała na celu polepszenie parametrów
Optymalizacja procesu
użytkowych wytwarzanych siatek oraz skrócenie
wytwarzania siatek Bragga
czasu wytwarzania siatek w polimerowych
metodą maski fazowej
światłowodach
mikrostrukturalnych i standardowych.
wykorzystującą laser He-Cd
oraz wytworzenie siatek
Ponadto planuje się wytworzenie szeregu siatek
Bragga w polimerowych
Bragga w polimerowych światłowodach
światłowodach do zastosowań mikrostrukturalnych wykonanych z czystego PMMA
pomiarowych
oraz z fotouczulonym rdzeniem. Wymagane są
predyspozycje do pracy eksperymentalnej oraz
umiejętność wykorzystania komputera do
przetwarzania danych pomiarowych.
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
19
20
21
Praca ma charakter eksperymentalny i ma na celu
wykonanie pomiarów fotoodbicia dla wybranych
materiałów półprzewodnikowych w szerokim
Pomiary czasów życia stanów
powierzchniowych metodą zakresie częstotliwości modulacji. Na podstawie tych
Dr hab. inż. Robert Kudrawiec,
pomiarów zostaną wyznaczone czasy życia
spektroskopii fotoodbiciowej
prof. PWr
dla wybranych materiałów
nośników na stanach powierzchniowych, charakter
półprzewodnikowych
tych stanów, a także wyjaśniony zostanie
mechanizm modulacji pasm w badanych
materiałach.
Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu
zbadanie czasów życia nośników w wybranych
Pomiary czasów życia
materiałach półprzewodnikowych metodą odbicia
nośników w wybranych
mikrofal
wywołanego impulsem światła laserowego Dr hab. inż. Robert Kudrawiec,
materiałach
półprzewodnikowych metodą
prof. PWr
dużej mocy. Praca będzie realizowana w ramach
fotoindukowanego odbicia
projektu Harmonia NCN, w ramach którego istnieje
mikrofal
możliwość zrealizowania części badań w JCAP
Berkeley (1-3 miesięczny pobyt).
Praca ma charakter eksperymentalny i ma celu
zbadanie czasów życia nośników w wybranych
Optyczne badania warstw
materiałach półprzewodnikowych metodą odbicia
InN:Mg metodą spektroskopii
mikrofal
wywołanego impulsem światła laserowego Dr hab. inż. Robert Kudrawiec,
fotoodbiciowej oraz
spektroskopii
prof. PWr
dużej mocy. Praca będzie realizowana w ramach
bezkontaktowego
projektu Harmonia NCN, w ramach którego istnieje
elektroodbicia
możliwość zrealizowania części badań w JCAP
Berkeley (1-3 miesięczny pobyt).
TAK
TAK
TAK
22
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
obliczenie struktury pasmowej dla studni
kwantowych
opartych
na
bazie
GaInNAsSb/InP. W ramach pracy należy
Obliczenia wzmocnienia
dokonać studiów literaturowych w celu
optycznego w studniach
znalezienia optymalnych parametrów do
kwantowych GaInNAsSb/InP
obliczeń. Jej celem jest również porównanie
obliczeń dla struktury pasmowej wykonanej w
ramach modeli 8kp i 10kp i obliczenie
wzmocnienia optycznego.
Dr inż. Marta Gladysiewicz
TAK
Dr inż. Marta Gladysiewicz
TAK
Dr inż. Marta Gladysiewicz
TAK
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
obliczenie struktury pasmowej dla studni
23
kwantowych wykonanych na bazie półprzewodników
Obliczenia wzmocnienia
optycznego dla studni
grupy III-V osadzanych na podłożu krzemowym. W
kwantowych wykonanych na
ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych
bazie półprzewodników grupy
w celu znalezienia optymalnych parametrów do
III-V osadzanych na podłożu
krzemowym
obliczeń. Jej celem jest również porównanie obliczeń
dla struktury pasmowej wykonanej w ramach modeli
24
8kp i 10kp i obliczenie wzmocnienia optycznego.
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera
Obliczenia rozkładu pól
wraz z równaniem Poissona w sposób samo
elektrycznych w
uzgodniony. Obliczeń należy wykonać dla
heterostrukturach
heterostrukturach tranzystorowych AlGaN/GaN
tranzystorowych AlGaN/GaN
osadzanych na podłożach GaN różnych orientacjach
osadzanych na podłożach
krystalograficznych. Tak postawiony problem w
GaN różnych orientacjach
dalszym etapie pozwala na obliczenie rozkładu pól
krystalograficznych
elektrycznych w poszczególnych warstwach
struktury.
25
Dynamika nośników ładunku i
Celem pracy magisterskiej jest pomiar i interpretacja
spinu w strukturach
obserwowanej dynamiki nośników ładunku i spinu w
sprzężonych (In,Ga)As/InP
sprzężonych strukturach półprzewodnikowych o
oraz (In,Ga)As/GaAs
różnej wymiarowości. Głównymi eksperymentami
zmieniony na "Dynamika
wykorzystywanymi przy realizacji pracy są
nośników ładunku i spinu w
fotoluminescencja, fotoluminescencja rozdzielcza w
sprzężonych strukturach
czasie oraz technika pompa-sonda.
(In,Ga)As/GaAs"
dr inż.. Marcin Syperek
Kajetan Fijałkowski
TAK
Wykorzystanie silokonowej
przegrody selekcyjnej do
transportu związków
organicznych. Symulacja
układu metodą dynamiki
molekularnej.
Opracowanie metody umożliwiającej separację
konkretnych związków organicznych z roztworu z
wykorzystaniem membran silikonowych. Dodatkowa
modyfikacja strukturalna membran może mieć
znaczny wpływ na szybkość transportu. Wymagana
jest znajomość NAMDoraz innych programów
wykorzystywanych w analizie symulacyjnej.
dr inż. Łukasz Radosiński
Walczak Katarzyna
TAK
27
Optyczna spektroskopia
nanostruktur
półprzewodnikowych w skali
mikro
Celem pracy będzie zbadanie emisji związanej z
kompleksami ekscytonowymi w pojedynczych
nanostrukturach otrzymywanych technikami
epitaksjalnymi za pomocą pomiaru widm
fotoluminescencji z wysoką rozdzielczością
przestrzenną oraz widmową. Do identyfikacji linii
emisyjnych wykorzystany zostanie kilkupoziomowy
model równań kinetycznych.
dr hab. Inż. Grzegorz Sęk
Kuchar Karol
TAK
28
Spektroskopowe badania
dwuwymiarowych struktur
półprzewodnikowych typu n
Zostaną przeprowadzone badania spektroskopowe
dwuwymiarowych półprzewodnikowych struktur typu
n. Badania zostaną przeprowadzone w funkcji
temperatury i mocy pobudzania dla struktur o różnej
koncentracji dwuwymiarowego gazu elektronowego.
dr inż. Joanna Jadczak
Rybczyńska Marta
TAK
26
29
30
31
Określenie wydajności
zamykania papainy w żelu
liposomowym
Celem pracy jest wyznaczenie ile substancji zostaje
zamknięte w liposomach w funkcji stężenia lipidu.
Pomiary zostaną przeprowadzone przy użyciu
technik fizykochemicznych takich jak dynamiczne
rozpraszanie światła, spektofluorymetria oraz
ultrafiltracja.
prof. Marek Langner
TAK
Wyznaczanie wydajności
zamykania biologicznie
czynnych peptydów w żelu
liposomowym
Celem projektu jest wyznaczenie wydajności
zamykania peptydów w żelu liposomowym w funkcji
stężenia lipidu. W trakcie badań wykorzystane
zostaną techniki ultrafiltracji, dynamicznego
rozpraszania światła (DLS) oraz spektroskopii
fluorescencyjnej. Substancję zamykaną - paptyd,
wybrano ze względu na ich funkcje hormonalne oraz
właściwości bakteriobójcze.
prof. Marek Langner
TAK
Celem pracy jest zamodelowanie sodo-zależnego
Modelowanie numeryczne
symportera glukozy (hs glt) oraz jego stanów
funkcjonalnych stanów
konformacyjnych przy pomocy metod numerycznych dr inż. Sebastian Kraszewski
konformacyjnych sodoprzydatnych do późniejszego rozwoju leków
zależnego symportera glukozy
przeciwrakowych i przeciwcukrzycowych.
Opis oddziaływań inhibitora na
sodo-zależny symporter
glukozy na bazie modelowania
molekularnego zmieniony na "
Dynamika molekularna oraz
32
modelowanie homologiczne
różnych funkcjonalnych
stanów konformacyjnych
bakteryjnego sodo-zależnego
symportera galaktozy
(vSGLT)"
Celem pracy jest opis molekularnych oddziaływań
inhibitora na sodo-zależny symporter glukozy
VSGLT przy pomocy metod numerycznych
przydatnych do późniejszego rozwoju leków
przeciwrakowych i przeciwcukrzycowych
dr inż. Sebastian Kraszewski
Kłys Mateusz
TAK
Katolik Piotr
TAK
Badanie własności optycznych
atomowo - cienkich
W ramach pracy zostanie przeprowadzona analiza
nanostruktur zmieniony na:
własności optycznych kropek z dwusiarczku
33
"Przejścia fazowe w
molibdenu, bizmutu, azotku boru oraz grafenu, w
grafenowo-podobnych
zależności od kształtu, krawędzi, jak i wielkości.
układach w reżimie spinowego
kwantowego efektu Halla.
prof. Arkadiusz Wójs
Student zapozna się z technikami optyki nieliniowej
Badania nieliniowe szkieł z
takimi jak z-scan (lub f-scan) i dwufotonowa
domieszkami plazmonicznymi i
fluorescencyjna mikroskopia polaryzacyjna oraz
pierwiastków ziem rzadkich
specyfiką pomiarów w reżimie nieliniowym. Będzie
dr inż. Katarzyna Matcyszyn i
34 zmieniony na "Badania zjawisk
charakteryzował szkła domieszkowane
prof. Marek Samoć
nieliniowych w szkłach z
nanostrukturami plazmonicznymi ( złota i/lub srebra)
domieszkami plazmonicznymi i
oraz pierwiastkami ziem rzadkich (np. erbem).
pierwiastków ziem rzadkich"
Głównym przedmiotem badań będą odpowiedzi
nieliniowe takich struktur.
Bugajny Paweł
TAK
Deska Radosław
TAK
35
Badania własności
Metody obliczeniowe oparte na DFT stanowią cenne
strukturalnych i elektronowych narzędzie badawcze umożliwiające przewidywanie
związków III-Bi z
właściwości fizycznych. Projekt przewiduje badania
zastosowaniem teorii
własności strukturalnych i elektronowych związków
funkcjonału gęstości
III-Bi pod kątem zastosowań do obliczeń dla stopów.
dr inż. Paweł Scharoch
Polak Maciej
TAK
36
Celem pracy magisterskiej jest pomiar i interpretacja
obserwowanej dynamiki nośników ładunku i spinu w
Dynamika nośników ładunku i
sprzężonych strukturach półprzewodnikowych o
spinu w sprzężonych
różnych wymiarowościach. Głównymi
strukturach (In, Ga)As/InP
eksperymentami wykorzystywanymi przy realizacji
oraz (In, Ga)As/GaAs
pracy są fotoluminescencja, fotoluminescencja
rozdzielna w czasie oraz technika pompa-sonda.
dr inż. Marcin Syperek
Fijałkowski Kajetan
TAK
Peptydy amyloidowe tworzą oligomery, które są
obecnie uważane za przyczynę chorób
neurodegeneracyjnych. Celem projektu będzie
Modelowanie struktury
modelowanie ich struktur transmembranowych za
37
nanoporów amyloidowych
pomocą istniejących narzędzi bioinformatycznych
metodą homologii i nawlekania
wykorzystujących homologię i nawlekanie oraz
testowanie ich potencjalnego przewodnictwa
transmembranowego.
W ramach pracy należy dogłębnie zapoznać się z
eksperymentalnymi doniesieniami dotyczącymi
Wyjaśnienie hierarchii
kwantowego ułamkowego i całkowitego efektu Halla
ułamkowego i całkowitego
w dwuwarstwowych układach grafenu. Należy
38
kwantowego efektu Halla w
również zaproponować mechanizm powstawania
dwuwarstwowych układach
FQHEoraz LQHE w tych układach i przedstawić
grafenu.
hierarchię zapełnień ( zgodną z doniesieniami
eksperymentalnymi.)
39
Właściwości elektryczne
kryształów azotku galu
wytworzonych metodą
ammonotermalną
prof. Małgorzata Kotulska
Ryba Kamil
TAK
prof. Lucjan Jacak
Łydżba Patrycja
TAK
Praca ma charakter eksperymentalny i ma na
celu zbadanie właściwości elektrycznych
podłoży azotku galu o różnym typie
przewodnictwa, tj. kryształów azotku galu o
różnej koncentracji intencjonalnej domieszki
typu n oraz typu p. Planowane są pomiary
impedancyjne oraz pomiary uzupełniające
zarówno elektryczne jak i optyczne. Celem tych
Dr hab. inż. Robert Kudrawiec,
pomiarów jest wyjaśnienie typu przewodnictwa
prof. PWr
w podłożach GaN o różnych koncentracjach
domieszek oraz określenie mechanizmów
rozpraszania/relaksacji nośników. Praca
realizowana będzie we współpracy z firmą
Ammono, która jest światowym liderem w
wytwarzaniu tego typu kryształów i w ramach
tej współpracy będzie dostarczać próbki do
badań.
TAK
40
Praca ma charakter teoretyczny i
eksperymentalny. Ma na celu ocenę
użyteczności spektroskopii fotoakustycznej do
badania właściwości półprzewodników
(przegląd literaturowy), zestawienie stanowiska
do pomiarów foto-akustycznych a następnie
wykorzystanie tego stanowiska do pomiarów
Pomiary przerwy
przerwy energetycznej w półprzewodnikach
energetycznej związków
grupy III-V rozrzedzonych azotem oraz
półprzewodnikowych III-V- rozrzedzonych bizmutem. Tego typu związki Dr hab. inż. Robert Kudrawiec,
prof. PWr
(N, Bi) metodą
mieszane ze względu na bardzo duże
spektroskopii
niedopasowanie sieciowe charakteryzują się
fotoakustycznej.
bardzo dużymi niejednorodnościami przerwy
energetycznej i znane metody określania
przerwy energetycznej takie jak np.
fotoluminescencja nie dają spodziewanych
rezultatów. Spodziewany się, że spektroskopia
foto-akustyczna będzie doskonałym
narzędziem do określania przerwy
energetycznej w tego typu związkach.
41
Wyznaczenie objętości
zamkniętej papainy w
liposomach zmieniony na
"Wyznaczenie wydajności
zamykania papainy w żelach
liposomowych"
Celem pracy jest wyznaczenie ile substancji ( w tym
wypadku papainy) zostaje zamknięte w liposomach
w funkcji stężenia lipidu. Pomiary zostana
przeprowadzone przy użyciu technik
fizykochemicznych, takich jak dynamiczne
rozpraszanie światła, spektofluorymetria oraz
ultrafiltracja.
dr inż. Sebastian Kraszewski
TAK
Katarzyna Jandy
TAK
42
Wyznaczenie wydajności
zamykania biologicznie
czynnych peptydów w żelu
liposomowym
Celem projektu jest wyznaczenie wydajności
zamykania peptydów w żelu liposomowym w funkcji
stężenia lipidu. W trakcie badań wykorzystane
zostaną techniki ultrafiltracji, dynamicznego
dr inż. Sebastian Kraszewski
rozpraszania światła (DLS) oraz spektroskopii
fluorescencyjnej. Substancję zamykaną - peptydy,
wybrano ze względu na ich funkcje hormonalne oraz
właściwości bakteriobójcze.
Marta Słomiak
TAK
Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż.
Lp
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
1
Badanie właściwości
ferroelektryków umieszczonych
w różnych matrycach
porowatych
Wytwarzanie szkieł porowatych. Wprowadzanie
ferroelektryków różnymi metodami. Badania
właściwości otrzymanych kompozytów metodami
elektrycznymi i termicznymi.
dr hab.inż. Ewa RysiakiewiczPasek
2
W ramach pracy zostanie przeprowadzona
rentgenowska analiza strukturalna kryształów
wybranych pochodnych
dibenzylidenocykloheksanonu i/lub
dibenzylidenocyklopentanonu: zostaną
Transformacje strukturalne w przeprowadzone pomiary dyfraktometryczne oraz
kryształach
proces wyznaczania struktur krystalicznych i
dibenzylidenocykloalkanonów. molekularnych. Pomiary zostaną wykonane w kilku
Structural transformations in
temperaturach. Analiza wyznaczonych struktur
crystals of
dostarczy informacji na temat fotoreaktywości
dibenzylidenecycloalkanones. cząsteczek w badanych materiałach krystalicznych.
Praca zawierać będzie również analizę struktur
analogicznych związków, zawartych w bazie danych
krystalograficznych CSD. Wyniki badań wejdą w
skład planowanej publikacji w czasopiśmie z listy
filadelfijskiej.
Prof. dr hab. Ilona TurowskaTyrk
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
TAK
Klaudyna Piechocka
TAK
3
Zastosowanie spektroskopii
impedancyjnej do badania
właściwości elektrycznych
cienkowarstwowych struktur
typu metal-izolator-metal
Dla wybranych próbek cienkowarstwowych należy:
na podstawie pomiarów za pomocą
szerokopasmowego spektrometru odpowiedzi
dielektrycznej przeprowadzić analizę otrzymanych
wyników w dziedzinie częstotliwości oraz ocenę
właściwości dielektrycznych struktur, a następnie
zastosować diagnostykę impedancyjną rezultatów
wykorzystując program ZView.
Dr inż. T.Wiktorczyk
TAK
4
CVQKD (kwantowa dystrybucja klucza oparta na
ciągłych zmiennych) jest alternatywną propozycją do
Analiza koncepcji i architektury
DVQKD (kwantowa dystrybucja klucza oparta na
kwantowej dystrybucji klucza
dyskretnych zmiennych). Jej podstawowym
opartej na ciągłych zmiennych protokołem jest GG02 (Grosshans, Grangier, 2002).
(CVQKD)
Praca obejmowałaby analizę założeń, protokołów
oraz implementacji CVQKD, szczególnie pod kątem
weryfikacji kwantowego charakteru CVQKD.
dr inż. Witold Jacak
TAK
5
Kryptografia post-kwantowa (PQ crypto) jest
rozważana jako odpowiedź na obecnie znane
zagrożenia kryptografii klasycznej ze strony
Perspektywy koncepcji
komputerów kwantowych. Jej bezpieczeństwo oparte
kryptografii post-kwantowej w
jest na odporności na znane algorytmy informatyki
świetle zaawansowania metod i
kwantowej - jednakże nie jest to bezpieczeństwo
technologii informatyki
bezwarunkowe. Praca obejmowałaby analizę metod
kwantowej
kryptografii post-kwantowej, obecnych algorytmów
informatyki kwantowej oraz ew. luk w
bezpieczeństwie metod PQ crypto w przypadku
rozwoju informatyki kwantowej.
dr inż. Janusz Jacak
TAK
6
Celem pracy jest eksperymentalne zbadanie
właściwości optycznych cienkich warstw tlenkowokrzemowych osadzonych na podłożach krzemowych.
Warstwy domieszkowane są jonami terbu i różnią się
Właściwości optyczne cienkich
między sobą składem chemicznym oraz metodą
warstw tlenkowo-krzemowych
pasywacji stanów defektowych. W toku pracy
domieszkowanych terbem
określony zostanie wpływ ww. parametrów na
właściwości emisyjne struktur w zakresie widzialnym.
Badania przeprowadzone zostaną metodami
spektroskopii optycznej.
7
Wpływ kształtu węzłów sieci
odwrotnej na parametry
strukturalne materiałów III-N
W ramach pracy dyplomant ma za zadanie zbadać
wpływ jaki ma kształt węzła sieci odwrotnej
zmierzony przy pomocy metod dyfrakcji
rentgenowskiej na właściwości struktury,
wytworzonej na bazie materiałów niedopasowanych
sieciowo III-N. Poszukiwane parametry powinny
zostać wyznaczone na podstawie dostępnych metod
analizy danych pomiarowych znanych z literatury.
Student będzie miał za zadanie porównać metody,
wykazać ich wady i zalety i możliwe zastosowanie.
dr inż. Jarosław Serafińczuk
8
Synteza i
charakteryzacja nanokryształów
PbS pokrytych płaszczem
nieorganicznym
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów PbS z wykorzystaniem metody
wspólnego podgrzewania prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych
właściwości optycznych i strukturalnych. Badanie
efektu ładowania powierzchni.
dr inż. Mateusz Bański
dr inż. Grzegorz Zatryb
TAK
Nawrocki Marcin
TAK
TAK
9
10
11
Synteza i
charakteryzacja nanokrysztłów
na bazie kadmu o strukturze
typu rdzeń/płaszcz
Opracowanie protokołu syntezy
nanokryształów na bazie kadmu z wykorzystaniem
metod wspólnego podgrzewania oraz wstrzykiwania
gorących prekursorów.
Charakteryzacja podstawowych właściwości
optycznych i strukturalnych. Badanie
stabilności fotoluminescencji.
Synteza
koloidalnych nanokryształów fluorkowych metodą
mokrej chemii. Przeprowadzenie
Synteza
nanokryształów fluorkowych o wzrostu rdzenia, a następnie płaszcza pasywującego
powierzchnie nanokryształu.
strukturze rdzeń/płaszcz wraz z
Domieszkowane nanokryształów różnymi
badaniem
kombinacjami domieszek lantanowców w celu
właściwości optycznych
domieszek lantanowców.
wprowadzenia specyficznych właściwości
optycznych. Charakteryzacja strukturalna
i optyczna.
Wymiany
kationów w syntezie
nanokryształów
półprzewodnikowych.
Opracowanie na podstawie literatury naukowej
zagadnienia
wymiany kationów z nanokryształach
półprzewodnikowych. Praktyczne zastosowanie
uzyskanej wiedzy do przeprowadzenia procedury
wymiany.
dr inż. Mateusz Bański
Chrzanowski Maciej
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
Praca będzie dotyczyła badania widm Ramana
halogenku metalu przejściowego . Będą
przeprowadzone badania eksperymentalne widm w
Spektroskopia ramanowska
funkcji temperatury, mocy i długości fali
dwuwymiarowych kryształów
pobudzającej. Dyplomant przeprowadzi też
ReS2 zmieniony na: "
12
interpretację otrzymanych widm. Zostaną też
Spektroskopia ramanowska
wykonane
obliczenia numeryczne. Tematyka jest
dichalogenków metali
bardzo nowa i dotyczy kryształów dwuwymiarowych o
przejściowych"
podobnej strukturze krystalograficznej do grafenu
(Nagroda Nobla 2013) lecz o innych w stosunku do
grafenu własnościach fizycznych.
Przedmiotem pracy będzie badanie fotoogniw
słonecznych metodami mikroskopii sił
elektrostatycznych. Celem pracy będzie obrazowanie
Badanie fotoogniw słonecznych
zachowań i położenia złączy pn tworzących strukturę
13
metodami mikroskopii sił
fotoogniwa przy zdefiniowanym oświetleniu. W
elektrostatycznych
badaniach zastosowane zostaną metody mikroskopii
sił elektrostatycznej w układzie klasycznym i tzw.
podnoszonego ostrza.
Przedmiotem pracy będzie badanie struktur
nanoelektronicznych zaawansowanymi metodami
mikroskopii bliskich oddziaływań. Szczegółowe
zadania będą obejmować pomiary warstw
węglowych, fotoogniw słonecznych i warstw
Badanie właściwości
molekularnych za pomocą tzw. przewodnościowego
elektrycznych nanostruktur
14
mikroskopu sił atomowych. W ten sposób
zaawansowanymi metodami
obrazowana będzie lokalnie przewodność
mikroskopii bliskich oddziaływań
elektryczna nanostruktur w funkcji napięcia
polaryzującego ostrze pomiarowe.
dr inż.Joanna Jadczak
Piecha Maria
TAK
prof. dr hab. inż. Teodor
Gotszalk
Krukiewicz Marta
TAK
prof. dr hab. inż. Teodor
Gotszalk
Szumska Anna
TAK
Pomiary ekstremalnie wysokiej
próżni w akceleratorach
cząstek: symulacje
próżniomierzy za pomocą
15
analizy pól elektrostatycznych i
ich eksperymentalna weryfikacja
16
Mody fononowe nanokryształu
półprzewodnikowego
Praca realizowana w CERN-ie podczas rocznego
stażu. Temat dotyczy symulacji próżniomierzy
jonizacyjnych ekestremalnie wysokiej próżni za
pomocą oprogramowania OPERA służącego do
analizy pól elektromagnetycznych metodą elementów
skończonych. Numeryczne charakterystyki mierników
(typu Bayarda-Alperta, Helmera) są porównywane z
charakterystykami zmierzonymi na stanowisku
eksperymentalnym. Praca ma na celu ocenę
przydatności modeli numerycznych do projektowania
i optymalizacji próżniomierzy jonizacyjnych. Wyniki
zostaną wykorzystane do zaprojektowania
próżniomierza typu Helmera dla akceleratorów
CERN-ie.
Celem pracy będzie wyznaczenie modów drgań
sprężystych jednorodnego, kulistego nanokryształu
półprzewodnikowego w ramach standardowej teorii
sprężystości, a następnie ich skwantowanie. Temat
przeznaczony jest dla studentów o
zainteresowaniach teoretycznych. Niezbędna będzie
umiejętność wykonywania prostych obliczeń
numerycznych. Wymagana będzie praca z literaturą
w języku angielskim.
http://www.if.pwr.edu.pl/~machnik/Temat_drgania_ku
la.html
Prof. Ryszard Poprawski
prof. dr hab. inż. Paweł
Machnikowski
Przemysław Juda
TAK
TAK
17
Mody fononowe drutu
kwantowego
Celem pracy będzie wyznaczenie modów drgań
sprężystych półprzewodnikowego drutu kwantowego
(nanopręta) w ramach standardowej teorii
sprężystości, a następnie ich skwantowanie. Możliwe
jest rozszerzenie zakresu pracy o modelowanie
relaksacji nośników w kropkach kwantowych
umieszczontych w nanopręcie. Temat przeznaczony
jest dla studentów o zainteresowaniach
teoretycznych. Niezbędna będzie umiejętność
wykonywania prostych obliczeń numerycznych.
Wymagana będzie praca z literaturą w języku
angielskim.
http://www.if.pwr.edu.pl/~machnik/Temat_drgania_dr
ut.html
Przedmiotem pracy będzie zestawienie stanowiska
badawczego i testy parametrów i właściwości
wybranych laserów półprzewodnikowych, w
szczególności do zastosowań metrologicznych w
mikroskopii bliskiego pola (AFM i pochodne). W
Badanie parametrów i własności
skład stanowiska będą wchodzić precyzyjne źródła
laserów półprzewodnikowych.
zasilania i modulacji lasera oraz elementy detekcji i
Po zmianie temat brzmi "
analizy promieniowania lasera takie jak : miernik
18
Badanie układów
mocy lasera i analizator widma promieniowania
optoelektronicznych dla
laserowego. Stanowisko będzie wyposażone także w
światłowodowych układów
precyzyjny regulator temperatury lasera. Badane
detekcji mikro - i nanowychyleń"
będą: wpływ punktu pracy lasera, modulacji m.cz. i
w.cz. lasera i temperatury na stabilność mocy
promieniowania lasera i jego struktury modowej.
prof. dr hab. inż. Paweł
Machnikowski
dr inż. Jacek Radojewski
TAK
Dzienny Paulina
TAK
19
20
Przedmiotem pracy będzie zestawienie stanowiska
bioczujnika światłowodowego wykorzystującego
zjawisko modów galerii szeptów w części
przetwarzającej sygnał z warstwy bioreceptorowej.
Zasada działania bioczujników WGM (ang.
"Bioczujnik światłowodowy
whispering
gallery modes, WGM) wynika ze zjawisk
wykorzystujący zjawisko modów
fizycznych takich jak zmiana warunków całkowitego
galerii szeptów" po zmianie
wewnętrznego odbicia światła, zanikającego pola
temat brzmi " Interferometr
światłowodowy Fabry'egoelektromagnetycznego oraz rezonansów optycznych
Perota do pomiaru małych
nazywanych modami. Szczegółowe zadania
przesunięć"
obejmować będą wytworzenie mikrorezonatorów
dielektrycznych, konstrukcję stanowiska do
sprzęgania mocy optycznej ze światłowodu z
odsłoniętym rdzeniem do wytworzonych struktur oraz
uruchomienie kompletnego stanowiska bioczujnika
W ramach pracy planuje się opracowanie i
przetestowanie różnych sposobów łączenia
światłowodów polimerowych ze światłowodami
kwarcowymi. Przeprowadzone badania stworzą
Opracowanie trwałego
możliwość wykonywania trwałych połączeń tych
połączenia światłowodów
światłowodów co ułatwi stosowanie światłowodów
polimerowych ze światłowodami
polimerowych wraz z zapisanymi w nich siatkami
kwarcowymi.
Bragga np. w metrologii. Wymagane są
predyspozycje do pracy eksperymentalnej oraz
umiejętność wykorzystania komputera do
przetwarzania danych pomiarowych.
dr inż. Jacek Radojewski
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
Zięba Aneta
TAK
TAK
21
Stanowisko do
zaawansowanych pomiarów
mikroskopowych
22
Wytworzenie
zmultipleksowanego czujnika
polaryzacyjnego
23
Charakteryzacja
zmultipleksowanego czujnika
polaryzacyjnego
Głównym celem pracy dyplomowej będzie
zaprojektowanie i budowa stanowiska pomiarowego
o przeznaczeniu dydaktycznym wykorzystywanego
do wyznaczania parametrów geometrycznych
obiektów różnych typów: otworów, szczelin, gwintów,
itp. przy użyciu mikroskopu warsztatowego
wyposażonego w kamerę cyfrową. Praca będzie
miała na celu dostosowanie istniejącego
oprogramowania dołączonego do kamery cyfrowej
oraz opracowanie komputerowej analizy
rejestrowanych obrazów. Zakres pracy będzie
obejmował przeprowadzenie badań
eksperymentalnych sprawdzających poprawność
działania stanowiska pomiarowego. Wymagane są
predyspozycje do pracy eksperymentalnej oraz
umiejętność wykorzystania komputera do
przetwarzania danych pomiarowych.
W ramach pracy planuje się opracowanie i
optymalizację procesu wytwarzania czujnika
złożonego z dwóch siatek polaryzacyjnych przy
wykorzystaniu istniejącego układu do wytwarzania
struktur okresowych w dwójłomnych światłowodach
mikrostrukturalnych. Wymagane są predyspozycje
do pracy eksperymentalnej oraz umiejętność
wykorzystania komputera do przetwarzania danych
pomiarowych.
W ramach pracy planuje się zbadanie właściwości
wytworzonych czujników zmultipleksowanych.
Badania mają na celu wyznaczenie rozkładu
parametru fizycznego w funkcji długości włókna
światłowodowego. Wymagane są predyspozycje do
pracy eksperymentalnej oraz umiejętność
wykorzystania komputera do przetwarzania danych
pomiarowych.
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
dr inż. Alicja Anuszkiewicz
TAK
dr inż. Alicja Anuszkiewicz
TAK
Optymalizacja części aktywnej
laserów na średnią podczerwień
24
na bazie studni kwantowych
(Al,Ga,In)(As,Sb)/GaSb: Studia
porównawcze
25
Zaprojektowanie części
aktywnej emitera światła na
średnią i bliską podczerwień na
bazie studni kwantowej
GaInNAsSb/InP
26
Zaprojektowanie części
aktywnej emitera światła na
drugie i trzecie okno
światłowodowe na bazie studni
kwantowej
(Ga,In)(N,P,As,Sb)/GaAs
Praca ma charakter teoretyczno-eksperymentalny.
Jej celem jest wykonanie obliczeń przejść optycznych
w studniach kwantowych AlGaInAsSb/GaSb o
różnym składzie i szerokości w celu ustalenia
optymalnych parametrów studni na część aktywną
laserów pracujących w obszarze średniej
Dr hab. inż. Robert Kudrawiec,
prof. PWr
podczerwieni. Ponadto planowane są pomiary widm
fotoodbicia dla studni kwantowych AlGaInAsSb/GaSb
o różnym składzie, wyznaczenia energii przejść
optycznych z tych pomiarów oraz porównanie
wyników eksperymentalnych z obliczeniami
teoretycznymi.
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera dla
studni kwantowych GaInNAsSb/InP. W ramach
pracy należy dokonać studiów literaturowych w celu
Dr inż. Marta Gładysiewiczznalezienia optymalnych parametrów do obliczeń. W
Kudrawiec
pracy należy zbadać wpływ poszczególnych
parametrów na energię przejścia podstawowego i
znaleźć optymalne parametry na emiter światła na
średnią i bliską podczerwień.
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera dla
studni kwantowych (Ga,In)(N,P,As,Sb)/GaAs. W
ramach pracy należy dokonać studiów literaturowych
w celu znalezienia optymalnych parametrów do
Dr inż. Marta Gładysiewiczobliczeń. W pracy należy zbadać wpływ
Kudrawiec
poszczególnych parametrów na energię przejścia
podstawowego i znaleźć optymalne parametry aby
zaprojektować emiter światła na drugie i trzecie okno
światłowodowe.
Łabędź Lukasz
TAK
Krawczyk Jakub
TAK
TAK
Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest
numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera dla
27
Obliczenia struktury
elektronowej dla studni
kwantowych GeSn/Ge
studni kwantowych GeSn/Ge i obliczenie struktury
pasmowej dla tych studni. W ramach pracy należy
Dr inż. Marta GładysiewiczKudrawiec
Mączko Herbert
TAK
dr inż. Piotr Biegański
Wojciech Chojnowski
TAK
dr hab. Inż. Grzegorz Sęk
Kurka Marcin
TAK
dr inż. Karol Tarnowski
Włodarski Wiktor
TAK
dokonać studiów literaturowych w celu znalezienia
optymalnych parametrów do obliczeń.
28
Celem pracy jest modyfikacja struktury cienkiej
warstwy metalu na potrzeby fotowoltaiki.
Opracowanie technologii będzie polegać na
naniesieniu metodą rozpylania katodowego w
Modyfikacja struktury cienkiej
atmosferze argonu cienkich warstw srebra napylarką
warstwy metalicznej pod kątem
Q150T ES, następnie modyfikacji nanostruktury
zastosowania w fotowoltaice
warstw za pomocą lasera dużej mocy OPO w
różnych warunkach otoczenia. Sprawdzenie
otrzymanych struktur zostanie przeprowadzone za
pomocą mikroskopu sił atomowych PARK-70.
29
Optymalizacja własności
optycznych i elektronicznych
studni kwantowych pod kątem
nowoczesnych zastosowań
fotonicznych. Zmieniony na : "
Optymalizacja własności
optycznych i elektronicznych
studni kwantowych II typu z
InAs/GaAsSb pod kątem
zastosowania w
międzypasmowych laserach
kaskadowych"
30
Przeprowadzone zostaną badania kilkoma różnymi
metodami spektroskopowymi Studni Kwantowych w
układzie materiałowym III-V i II-VI z punktu widzenia
ich optymalnych własności dla nowoczesnych źródeł
laserowych.
Symulacje widm transmisyjnych Celem pracy będzie przeprowadzenie symulacji widm
światłowodowych włókien
transmisyjnych włókien światłowodowych, o
dwójłomnych
dyspersyjnym charakterze osi polaryzacyjnych .
W pracy zostaną wykonane obliczenia "ab initio"
struktury geometrycznej i pasmowej monowarstw
atomowych dichalkogennków metali przejściowych
grupy VI. Analizowane struktury sa obecnie
przedmiotem intensywnych badań
eksperymentalnych i teoretycznych ze względu na
potencjalne zastosowania aplikacyjne. Głównym
powodem jest pojawienie się prostej przerwy
energetycznej podczas redukcji liczby warstw
kryształu do pojedynczej warstwy atomowej.
31
Obliczenia "ab initio" struktury
geometrycznej i elektronowej
monowarstw wybranych
dichalkogenków metali
przejściowych grupy VI
32
Charakteryzacja mikrownęk
planarnych ze studniami
Praca polegac będzie na przeprowadzeniu badań
kwantowymi jako emiterem
metodami spektroskopii optycznej szeregu struktur z
zmieniony na" Charakteryzacja
mikrownękami planarnymi Bragga oraz studniami
mikrownęk planarnych
kwantowymi różnego typu w obszarze aktywnym.
związków II- VI ze studniami
kwantowymi jako emiterem."
Celem pracy jest zastosowanie metody
bezkontaktowego elektroodbicia do pomiaru
Badanie domieszkowanych
domieskzowanych studni kwantowych GaAs/AlGaAs
studni kwantowych Ga/AlGaAs
33
oraz analiza numeryczna otrzymanych widm. Wyniki
przy zastosowaniu
badań będą pomocne w określeniu struktury
bezkontaktowego elektroodbicia
pasmowej badanych układów półprzewodnikowych i
wpływie domieszkowania na nią.
34
Praca ma charakter doświadczalny. W pracy
wykorzystane będą dynamiczne rozpraszanie światła
Opracowanie metody
oraz detekcja rozpraszania w trybie zatrzymanego
wyznaczania kinetyki
przepływu. W ramach pracy przewiduje się
przechodzenia substancji
opracowanie metody, w tym opis założeń,
amfifilowych przez dwuwarstwę
charakterystyka warunków granicznych
lipidową
stosowalności, sposób analizy danych, dopasowanie
modelu.
dr inż. Paweł Scharoch
Woźniak Tomasz
TAK
dr hab. Inż. Grzegorz Sęk
Małecka Marta
TAK
dr inż. Piotr Sitarek
Szajkowski Michał
TAK
dr inż. Magdalena Przybyło
Cekus Sebastian
TAK
Numeryczne obliczenia energii wiązania wodoru na
Adsorpcja chemiczna wodoru na strukturach węglowych z hybrydyzacją sp2 i sp3.
35
nowych strukturach węglowych Badanie stabilności wiązania dla różnych konfiguracji
i pokryć
Praca opiera się na numerycznych obliczeniach
energii oddziaływań fizycznych (van der Waalspotencjał Lennarda-Jonesa) między cząsteczkami
Adsorpcja fizyczna metanu na
36
strukturach węglowych o
metanu a diafitem - nową strukturą węglową o
mieszanej hybrydyzacji
mieszanej hybrydyzacji sp3-sp2. Następnym krokiem
będzie wyznaczenie izoterm adsorpcji metanu na
diaficie
Celem pracy jest modyfikacja struktury cienkiej
warstwy metalu na potrzeby fotowoltaiki.
Opracowanie technologii będzie polegać na
naniesieniu metodą rozpylania katodowego w
Modyfikacja struktury cienkiej
atmosferze argonu cienkich warstw srebra napylarką
37 warstwy metalicznej pod kątem
Q150T ES, następnie modyfikacji nanostruktury
zastosowania w fotowoltaice
warstw za pomocą lasera dużej mocy OPO w
różnych warunkach otoczenia. Sprawdzenie
otrzymanych struktur zostanie przeprowadzone za
pomocą mikroskopu sił atomowych PARK-70.
Celem pracy jest opracowanie koncepcji, projekt i
praktyczna realizacja stojaka do kriostatu
zalewowego na ciekły azot (LN2), wraz z układem
Stojak do kriostatu azotowego z
kompensatora pojemności do stanowiska
układem kompensatora
badawczego metody niestacjonarnej pojemnościowej
38
pojemności na potrzeby
spektroskopii głębokich poziomów (DLTS). Projekt
pomiarów metodą DLTS
stojaka, w postaci inżynierskiego rysunku
technicznego, powinien zostać wykonany w
środowisku AutoCAD.
dr inż. Łukasz Radosiński
Olejniczak Adam
TAK
dr inż. Łukasz Radosiński
Formalik Filip
TAK
dr inż. Piotr Biegański
Chojnowski Wojciech
TAK
dr inż. Łukasz Gelczuk
Chojnacki Mateusz
TAK
39
Synteza nanokryształów
fluorkowych o strukturze
rdzeń/płaszcz wraz z badaniem
właściwości optycznych
domieszek lantanowców
Synteza koloidalnych nanokryształów fluorkowych
metodą mokrej chemii. Przeprowadzenie wzrostu
rdzenia, a następnie płąszcza pasywującego
powierzchnię nanokryształu. Domieskzowanie
nanokryształów różnymi kombinacjami domieszek
lantanowców w celu wprowadzenia specyficznych
właściwości optycznych. Charakterystyka
strukturalna i optyczna.
Praca będzie polegac na zbadaniu właściwości
dr inż. Mateusz Bański
Trzpil Wioletta
TAK
dr inż. Paweł Podemski
Monkiewicz Marta
TAK
dr inż. Agnieszka Ciżman
Łanowa Monika
TAK
dr inż. Grzegorz Zatryb
Gortat Tomasz
TAK
prof. Ewa Popko
Katarzyna Giera
TAK
optycznych struktury półprzewodnikowej wytworzonej
na podłożu GaAs, w której znajdują się dwie warstwy
40
Optyczne właściwości
dwuwarstwowej struktury z
kropkami kwantowymi
InAs/GaAs
z kropkami kwantowymi InAs/GaAs. Jedna z nich
przykryta jest dodatkowo warstwą InGaAs. W
badaniach optycznych wykorzystana zostanie
spektroskopia fotoodbiciowa, która pozwoli na
otrzymanie informacji o energii przejść w materiale
41
42
43
podłoża oraz w cienkich studniach kwantowych.
Przedmiotem pracy dyplomowej jest badanie
Właściwości optyczne
właściwości optycznych wybranych materiałów
wybranych materiałów
ferroicznych za pomocą różnych technik
ferroicznych
pomiarowych.
Eksperymentalne zbadanie właściwości optycznych
cienkich warstw tlenkowo-krzemowych osadzonych
Właściwości optyczne cienkich na podłożach krzemowych. Warstwy domieszkowane
warstw tlenkowo-krzemowych
sa jonami terbu i różnią się między sobą składem
terbem
chemicznym oraz metoda pasywacji stanów
defektowych. W pracy zostanie określony wpływ ww.
parametrów na właściwości optyczne.
Pomiary charakterystyk prądowo - napięciowych i
Elektryczna charakteryzacja
pojemnościowo - napięciowych w funkcji
struktur ZnO/ZnMgO/Si typu p
temperatury. Pomiary DLTS. Analiza i opracowanie
(1 1 1)
wyników.
44
Opracowanie aplikacji do
wyznaczania stałej wiązania na
podstawie pomiarów
termodynamicznych
45
Pomiary fotoluminescencyjne
rozdzielone przestrzennie dla
struktur studni kwantowych
drugiego typu
46
Pomiar widma wzbudzenia
fotoluminescencji w kreskach
kwantowych InAs/InPl(007)
Opracowanie modeli teoretycznych i analiza
pomiarów eksperymentalnych otrzymywanych
metodą ITC w celu uzyskania stałych wiązań
molekuł, ligandów, białek. Stworzenie aplikacji
wykorzystującej te modele.
Praca dotyczy wyznaczenia jednorodności szerokości i składu w strukrach studni kwantowych
drugiego typu AlSb/InAs/GaInSb InAs/AlSb na
rożnych podłożach. Informacje otrzymane zostaną
przez dalszą analizę zmierzonych widm
fotoluminescencji.
Zadaniem aplikatora jest wyznaczenie
charakterystycznych przejść optycznych w strukturze
zawierającej kreski kwantowe InAs/InPl(001).
Zapoznanie się z techniką eksperymentalną
wzbudzania fotoluminescencji
prof. Marek Langner
Adrian Groszek
TAK
dr inż. Marcin Motyka
Wojciech Bełza
TAK
dr inż. Marcin Syperek
Paweł Stopa
TAK
Optyka - inżynieria optyczna - I stopień - inż.
Lp
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
1
Studenckie stanowisko:
Przestrzenne Analizatora
Fazowego
Praca polegajaca na zestawieniu i opisaniu
studenckiego stanowiska Przestrzennego
Analizatora Fazowego
prof. Jan Masajada
Opinia
Temat jest proponowany dla
Komisji TAK
studenta (imię i nazwisko):
/ NIE
TAK
1
Praca polega na zaprojektowaniu układu
eksperymentalnego do okreslania jakości obrazu
Model układu
uzyskiwanego przez soczewki okularowe. Konieczne
eksperymentalnego do oceny
jest zapewnienie mozliwości ustawiania soczewki
dr hab inż. Marek Zając, prof.
jakości odwzorowania przez okularowej pod róznymi katami względem osi ukladu
PWr
soczewki okularowe
pomiarowego. Ma to symulować różne kąty
pantoskopowe oraz różne kąty nachylenia tarczy w
tzw. oprawach sportowych.
TAK
2
Praca polega na zaprojektowaniu oraz dopilnowaniu
wykonania specjalnego uchwytu do soczewek
Specjalny uchwyt do badania
okularowych umożliwiającego badanie dawanego dr hab inż. Marek Zając, prof.
jakości odwzorowania
przez nie obrazu przy różnych pochyleniach
PWr
soczewek okularowych
soczewki symulujących tzw. "oprawki sportowe' oraz
różne katy pantoskopowe tarczy
TAK
3
Praca polega na opracowaniu komputerowej
kartoteki zawierającej dane pacjentów, poddanych
badaniu wzroku w Pracwoni refrakcji. Kartoteka
powinna umożliwiać przeprowadzanie analiz
statystycznych zebranych danych oraz
eksportowanie ich do innych programów (np.
Excela0
TAK
Opracowanie komputerowej
kartoteki pacjentów na
potrzeby badania wzroku w
Pracowni Pomiarów Refrakcji
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
4
Praca polega na zaprojektowaniu układu
eksperymentalnego do okreslania jakości obrazu
uzyskiwanego przez soczewki okularowe. Konieczne
Projekt układu
jest zapewnienie mozliwości ustawiania soczewki
eksperymentalnego do oceny okularowej pod róznymi katami względem osi ukladu
dr hab inż. Marek Zając, prof.
jakości odwzorowania
pomiarowego. Ma to symulować różne kąty
PWr
dawanego przez soczewki
pantoskopowe oraz różne kąty nachylenia tarczy w
okularowe
tzw. oprawach sportowych. Wymagane jest
opracowanie projektu, założeń konstrukcyjnych i
rysunków wykonawczych najwazniejszych
elementów układu pomiarowego.
TAK
5
Soczewki okularowe powinny być odporne na
zarysowania powierzchni; wymagania odnosnie
twardoci powierzchni precyzuje odpowiednia norma.
Projekt układu
Należy zapoznac się z zagadnieniem, w
eksperymentalnego do oceny szczególnosci zalecana metoda pomiaru tej cechy a dr hab inż. Marek Zając, prof.
odporności soczewek
nastepnie przygotowac projekt stanowiska do
PWr
okularowych na zarysowania
badania odporności powierzchni soczewke na
zarysowanie. Wymagane jest opracowanie projektu,
założeń konstrukcyjnych i rysunków wykonawczych
najwazniejszych elementów układu pomiarowego.
TAK
6
Zbadanie chcrakterystyk
czasowo-spektralnych
wybranych soczewek
fotochromowych
Własciwości soczewek fotochromowych można
opisac dwoma parametrami: czasem zaciemniania i
dr hab inż. Marek Zając, prof.
rozjaśniania oraz transmitancja spektralna. Należy
PWr
opracowac metodę pomiaru tych charakterystyk i
przeprowadzić przykładowe pomiary
TAK
7
Opracowanie metody oceny
trwałości powłok
uszlachetniających na
soczewkach okularowych
Powłoki uszlachetniające na soczewkach
okularowych mogą ulegac degradacji na skutek
wystawienia soczewek na niekorzystne warunki np.. dr hab inż. Marek Zając, prof.
Zmienna temperature. Należy opracowac metodę
PWr
oceny uszkodzeń powłoki uszlachetniajacej i
przeprowadzić próbne pomiary.
TAK
Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant(ka)
ma za zadanie zmierzenie ostrości wzrokowej w
warunkach widzenia jednoocznego i obuocznego w
grupie osób z chorobą zezową w wywiadzie. Praca
ma na celu sprawdzenie, jaka jest skuteczność
sumowania obuocznego w przypadku pacjentów z
przebytą chorobą zezową.
8
Analiza zjawiska sumowanie
obuocznego u pacjentów z
przebytą chorobą zezową
9
Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant(ka)
ma za zadanie zmierzenie ostrości wzrokowej w
Analiza zjawiska natłoku u
róznych warukach wyświetlania optotypów u osób z
pacjentów z przebytą chorobą
chorobą zezową w wywiadzie. Praca ma na celu
zezową
sprawdzenie, jaki jest wpływ efektu natłoku na
uzyskiwaną ostrość widzenia w przypadku pacjentów
z przebytą chorobą zezową.
10
11
Praca ma charakter literaturowo - doświadczalny.
Dyplomant(ka) ma za zadanie zbadać jakość
Analiza rozwoju widzenia
widzenia przestrzennego u dzieci z ametropią
przestrzennego u dzieci ze
(skorygowanych). Celem pracy jest sprawdzenie, czy
skorygowaną ametropią
występująca wada refrakcji (nawet jeśli
skorygowana) ma wpływ na rozwój stereoskopii.
W pracy należy opracować prosty system
obserwacji, rejestracji i pomiaru orientacji
słonecznika w stosunku do zewnętrznego,
nieruchomego układu odniesienia lub w stosunku do
pozycji słońca na niebie. Należy przeprowadzić
Analiza zjawiska heliotropizmu
pomiary jak zmienia się orientacja kwiatu
dla kwiatów słonecznika.
słonecznika w ciągu dnia, w stosunku do
otaczającego układu odniesienia i w stosunku do
Słońca. Wyniki pomiarów należy zinterpretować
ilościowo pod kątem dokładności ustawienia się
kwiatu w stosunku do Słońca.
dr inż. Monika Borwińska
TAK
dr inż. Monika Borwińska
TAK
dr inż. Monika Borwińska
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
12
13
Analiza ruchu skrętnego oka
przy obrocie głowy na
podstawie wzoru tęczówki.
Pomiar ostrości widzenia dla
wybranych pozycji głowy.
Praca polega na rejestracji krótkich sekwencji wideo
oka podczas skręcania głowy w płaszczyźnie
pionowej za pomocą aparatu cyfrowego lub kamery
CCD. Po zarejestrowaniu sekwencji należy rozbić
sekwencję na poszczególne klatki i przeanalizować
obrazy numerycznie.
Numeryczna analiza polegać będzie z jednej strony
na określeniu położenia głowy w poszczególnych
klatkach, jako orientacja linii łączącej wierzchołki
kątów powiekowych,
a z drugiej strony na orientacji oka poprzez wybór i
opis znaków szczególnych na tęczówce oka.
Końcowym etapem pracy powinno być ilościowe
opisanie zależności pomiędzy orientacją głowy i oka
dla różnych kątów położeń głowy.
Pomiar ostrości wiedzenia odbywa się w pozycji
pionowej głowy, a więc poziomej osi widzenia.
Zmiana położenia głowy, a więc i orientacji osi
widzenia oka powoduje zmianę w rozkładzie
ciśnienia hydrostatycznego w oku. Zmieniony
rozkład ciśnienia hydrostatycznego skutkuje
nieznacznie zmienionym kształtem rogówki oka. Ta
zmiana może wpłynąć na jakość obrazu
siatkówkowego obserwowanego testu.
Celem pracy jest pomiar ostrości widzenia w
wybranych pozycjach głowy na grupie osób i
numeryczna analiza otrzymanych wyników.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
14
Pomiar i analiza parametrów
oka za pomocą tonometru
CORVIS oraz analizatora
ORA.
Analizator ORA i tonometr Corvis należą do
najnowszej generacji urządzeń umożliwiających
pomiar ciśnienia śródgałkowego oraz parametrów
biomechanicznych rogówki.
W pracy należy wykonać po 8 pomiarów na jednym
oku, na jednym i drugim urządzeniu na wybranej
grupie osób. Należy porównać otrzymane wyniki na
tym samym urządzeniu dla tego samego oka i dla
różnych osób. Następnie należy porównać wyniki
podobnych wielkości zmierzonych na obu
urządzeniach i przeprowadzić analizę korelacyjną
zmierzonych wielkości. Dodatkowo należy
przeanalizować wyniki zmierzonych wielkości na obu
urządzeniach, które nie pokrywają się w obu
urządzeniach.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
15
16
Podczas obserwacji poszczególnych punktów
otaczającej nas przestrzeni obie gałki oczne
wykonują ruchy synchroniczne, zwane sakkadami.
Przy obserwacji odległych punktów, odległość
pomiędzy środkami źrenic obu oczu powinna
pozostawać taka sama. Gałka oczna posiada jednak
pewną ruchomość w oczodole i są możliwe nie tylko
jej obroty ale i przemieszczenia. Jeżeli
przemieszczenia obu gałek się różnią to odległość
Pomiar zmienności odległości pomiędzy środkami źrenic będzie zmienna podczas
pomiędzy źrenicami oka
ruchów obu oczu.
podczas ruchów gałek
W pracy należy zarejestrować fotograficznie
ocznych.
położenia obu źrenic oczu przy obserwacji punktów
położonych w różnych miejscach przestrzeni.
Następnie wykorzystując program do obróbki
obrazów należy wyznaczyć środki obu źrenic i
wyznaczyć odległość pomiędzy nimi. Analiza danych
powinna polegać na przedstawieniu odległości
pomiędzy środkami źrenic jako funkcji położenia
obserwowanego przedmiotu i ewentualny opis
otrzymanych zależności.
Wykonanie i analiza
odwzorowania przez filtr
barwny o ciągłej zmianie
rozkładu spektralnego
W pracy należy wykonać filtr barwny w postaci
sklejonych dwóch soczewek (płasko-wypukłą i
płasko-wklęsłą) dających w efekcie płytkę płasko
równoległą, wykonanych z różnych szkieł
kolorowych. Taki filtr będzie w efekcie dawał
przestrzenny rozkład spektralny przepuszczanego
światła. Należy zmierzyć rozkład spektralny
otrzymanego filtru oraz wykonać serię kolorowych
zdjęć przez taki filtr i opisać numerycznie zmianę
kolorów rejestrowanych obrazów bez oraz z
filtrem.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
17
18
19
W pracy należy przeanalizować numerycznie zbiór
danych ciśnienia śródgałkowego zmierzonego na
grupie pacjentów w ciągu doby przed oraz po
Analiza numeryczna wyników
operacji na oku. Dane zostały zarejestrowane za
dobowego pulsowania
pomocą czujnika w specjalnie skonstruowanej
ciśnienia śródgałkowego
soczewce kontaktowej z częstością próbkowania 10
otrzymanych za pomocą
pomiarów na sekundę.
soczewki nagałkowej TRIGER Należy napisać algorytm odrzucający błędne wyniki,
FISH
dokonujący transformacji Fouriera wybranych
sekwencji pomiarowych oraz opracowanie miary
porównawczej wyników przed i po operacji na oku.
W pracy należy przeprowadzić numeryczną
analizę surowych danych pomiarowych z
Analiza numeryczna wyników
analizatora okulistycznego ORA,
pomiarów właściwości
zarejestrowanych na trzech grupach pacjentów z
przedniej części oka
jaskrą. Należy obliczyć korelacje pomiędzy
otrzymanych za pomocą
wybranymi parametrami krzywej aplanacji i
analizatora ORA dla wybranej
grupy pacjentów.
krzywej ciśnienia powietrza ze szczególnym
uwzględnieniem zależności wybranych
parametrów od grubości rogówki.
Ręcznie wytwarzane
hologramy
Praca polegajaca na opanowaniu techniki znanej
jako "ręcznie wytwarzane hologramy", oraz
sporządzenia z tego tematu opracowania
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
dr hab. Jan Masajada
Karolina Dubinko
TAK
20
21
Badanie właściwości
optycznych wzmacniaczy
światłowodowych
domieskzowanych erbem
W ramach pracy przebadane zostaną właściwości
wzmacniaczy światłowodowych opartych na
włóknach domieszkowanych erbem, zarówno
standardowych jak i mikrostrukturalnych o wysokiej
dwójłomności modowej. Wzmocnienie w tego typu
wzmacniaczach rośnie wraz z długością światłowodu
aktywnego, ale od pewnej długości włókna rosną
również szumy wzmacniacza.Dlatego wyznaczone
zostaną charakterystyki wzmacniaczy w funkcji mocy
lasera pompującego oraz długości ośrodka, w celu
zoptymalizowania parametrów do odpowiednich
zastosowań. Planuje się także pomiary
podstawowych charakterystyk włókien aktywnych tj.
tłumienności, dyspersji chromatycznej oraz
dwójłomności modowej.
Opracowanie protokołu syntezy nanokryształów PbS
Synteza i charakteryzacja
z wykorzystaniem metody wspólnego podgrzewania
nanokryształów PbS pokrytych
prekursorów. Charakteryzacja podstawowych
płaszczem nieorganicznym
właściwości optycznych i strukturalnych . Badanie
efektu ładowania powierzchni.
dr inż. Tadeusz Martynkien
Petela Marcin
TAK
dr inż. Mateusz Bański
Guzik Ilona
TAK
Optyka - Inżynieria optyczna - II stopień - mgr.
Lp
Temat pracy dyplomowej
1
Analiza właściwości pułapek
optycznych z wykorzystaniem
luminoforków koloidalnych
zmieniony na: " Zastosowanie
luminoforów koloidalnnych do
pomiaru temperatury w układzie
manipulatora optycznego."
2
Opis
Celem pracy jest sprawdzenie możliwości
wykorzystania luminoforków koloidalnych do
charakteryzowania własności pułapki optycznej w
tym pomiaru temperatury w jej centrum
W ramach pracy planuje się przeprowadzenie
badań właściwości siatek długookresowych
wytworzonych w polimerowych światłowodach
mikrostrukturalnych.
Charakteryzacja będzie miała
Badanie właściwości siatek
na celu sprawdzenie stabilności czasowej i
długookresowych wytworzonych
w polimerowych światłowodach
temperaturowej wykonanych struktur oraz ich
mikrostrukturalnych
przydatności do zastosowań metrologicznych.
Wymagane są predyspozycje do pracy
eksperymentalnej oraz umiejętność wykorzystania
komputera do przetwarzania danych pomiarowych.
W ramach pracy planuje się modyfikację układu
opartego o laser He-Cd do wytwarzania siatek
długookresowych. Przeprowadzona optymalizacja
3
Optymalizacja procesu
wytwarzania siatek
długookresowych metodą „punkt
po punkcie” wykorzystującą laser
He-Cd oraz wytworzenie siatek
LPG w polimerowych
światłowodach
mikrostrukturalnych do
zastosowań pomiarowych
procesu będzie miała na celu polepszenie
parametrów użytkowych wytwarzanych siatek oraz
skrócenie czasu wytwarzania siatek w
polimerowych światłowodach mikrostrukturalnych.
Ponadto planuje się wytworzenie szeregu siatek
długookresowych w polimerowych światłowodach
mikrostrukturalnych wykonanych z czystego PMMA
oraz z fotouczulonym płaszczem do zastosowań w
metrologii. Wymagane są predyspozycje do pracy
eksperymentalnej oraz umiejętność wykorzystania
4
komputera do przetwarzania danych pomiarowych.
W ramach pracy planuje się modyfikację układu
opartego o laser He-Cd do wytwarzania siatek
Bragga. Przeprowadzona optymalizacja procesu
będzie miała na celu polepszenie parametrów
Optymalizacja procesu
użytkowych wytwarzanych siatek oraz skrócenie
wytwarzania siatek Bragga
czasu wytwarzania siatek w polimerowych
metodą maski fazowej
światłowodach mikrostrukturalnych i
wykorzystującą laser He-Cd oraz
standardowych. Ponadto planuje się wytworzenie
wytworzenie siatek Bragga w
szeregu siatek Bragga w polimerowych
polimerowych światłowodach do
światłowodach mikrostrukturalnych wykonanych z
zastosowań pomiarowych
czystego PMMA oraz z fotouczulonym rdzeniem.
Wymagane są predyspozycje do pracy
eksperymentalnej oraz umiejętność wykorzystania
komputera do przetwarzania danych pomiarowych.
5
Praca polega na wykonaniu pomiarów testowych na
Testowanie układu do separacji
układzie do separacji wirów optycznych ze względy
przestrzennej wirów optycznych
na ich ładunek topologiczny. Praca ma charakter
ze względu na ich ładunek
eksperymentalny z elementami teorii. Praca nie
topologiczny
należy do łatwych
6
Analiza propagacji wiązek
laserowych z wirami
optycznycznymi przez wybrane
mikrostruktury
7
8
9
10
11
Praca ma charakter teoretyczny z elementami
symulacji numerycznych. Praca nie należy do
łatwych
Praca polega na przeglądzie starych metod
wyznaczania rozmiaru Ziemi i innych wielkości
astronomicznych. Opracowaniu krótkiego przeglądu
tych metod oraz adaptacji wybranych do obecnych
możliwości i wykonania pomiarów
W ramach realizacji proponowanego tematu
Studentka będzie: - prowadzić syntezę powłok
tlenkowych metodą zol-żel;- badać właściwości
fizykochemiczne w szczególności optyczne,
Kształtowanie właściwości
mechaniczne oraz strukturę powierzchni
optycznych zol-żelowych powłok
otrzymywanych
materiałów; -modyfikować warunki
tlenkowych, jako materiałów do
budowy filtrów optycznych,
syntezy, w tym również stabilizacji termicznej, w
poprzez modyfikację warunków celu nadania materiałom pożądanych właściwości; syntezy.
analizować otrzymywane wyniki pod kątem
otrzymania materiałów o zadanych parametrach
optycznych; - wnioskować o zasadności oraz
kierunku modyfikacji syntezy.
Zadaniem dyplomanta jest opis teoretyczny,
wykonanie eksperymetów, analiza wyników nowej
Metody kompensacji
metody pomiarowej opracowanej w IF PWr oraz
bezpośredniej w optyce
porównanie tej metody z innymi współczesnymi
ośrodków anizotropowych
metodami pomiaru różnicy faz optycznego ośrodka
dwójłomnego.
Pomiary wielkości
astronomicznych z użyciem
prostych metod optycznych
Metody analizy stanu polaryzacji
światłą w czasie rzeczywistym
Zadaniem dyplomanta jest opis teoretyczny,
wykonanie eksperymetów, analiza wyników nowej
metody pomiarowej opracowanej w IF PWr oraz
porównanie tej metody z innymi współczesnymi
metodami pomiaru stanu polaryzacji światła.
Mikrointertferometria
różniczkowa - teoria i
zastosowania w pomiarach
właściwości optycznych
ośrodków izotropowych i
anizotropowych
Zadaniem dyplomanta jest zestawienie stanowiska
laboratoryjnego do mikrointerferometri różniczkowej
(ang. "DIC - Differential Interference Contrast"),
opracowanie modelu matematycznego,
implementacja wyników w komputerowe procedury
obliczeniowe oraz modyfikacja metody kontrastu
interferencyjno-polaryzacyjnego dla pomiarów
włsściwości ośrodków anizotropowych.
12
Pomiary temperaturowe widm
Ramana szkieł
Badanie własności materiałowych szkieł
domieszkowanych pierwiastkami
domieszkowanych metalami ziem rzadkich.
ziem rzadkich zmieniony na"
Wykonanie pomiarów fotoluminescencji i widm
Pomiary temperaturowe widm
ramanowskich z użyciem laserów o różnej długości
optycznych szkieł
fali.
domieszkowanych pierwiastkami
ziem rzadkich"
13
Właściwości elektro-optyczne
struktur fotowoltaicznych na
bazie CdTe
Będzie to praca eksperymentalna, obejmująca
wykonanie szeregu pomiarów zarówno
elektrycznych jak i optycznych, które posłużą do
scharakteryzowania właściwości struktur
fotowoltaicznych na badzie CdTe, różniących się
zarówno grubością jak i materiałem warstwy
absorbera. W ramach pracy zaplanowane jest
wykonanie pomiarów spektralnych wydajności
fotoogniw, pomiarów charakterystyk I-V przy
oświetleniu o natężeniu 1-słońca o różnych
intensywnościach, jak również zastosowanie
techniki DLTS do pomiarów defektów w badanych
strukturach. Głównym celem tych badań będzie
porównanie właściwości elektro-optycznych ogniw
słonecznych na bazie CdTe.
14
Charakteryzacja struktur
fotowoltaicznych Si/ZnO
Wykonanie pomiarów sprawności i wydajności
kwantowych struktur fotowoltaicznych Si/ZnO o
różnych pokryciach nanocząstkami plazmonicznymi
(o różnych rozmiarach nanocząstek).
Zadaniem magistranta jest uzyskanie jak
najszerszego zbioru informacji pochodzących z
eksperymentu fotoluminescencji oraz
Spektroskopia kropek
fotoluminescencji rozdzielczej w czasie o
15 kwantowych InAs w matrycy InP
parametrchstruktury pasmowej oraz relaksacji par
do zastosowań w optoelektronice
elektron-dziura w kropkach kwantowych InAs/InP
wytwarzanych metodą MOCVD, emitujących w
zakresie spektralnym w pobliżu 1.55 mikrometra.
16
17
Spektroskopowe badania
dwuwymiarowych struktur
półprzewodnikowych typu p
Zostaną przeprowadzone badania spektroskopowe
dwuwymiarowych półprzewodnikowych struktur
typu p. Badania zostaną przeprowadzone w funkcji
temperatury i mocy pobudzania dla struktur o
różnej koncentracji dwuwymiarowego gazu
dziurowego.
Celem pracy jest wyznaczenie własności
spektralnych układu polaryskopowego do pomiaru
własności dwójłomnych ośrodków anizotropowych.
Właściwości spektralne układu
Na podstawie charakterystyk spektralnych
polaryskopowego w Studenckiej
poszczególnych elementów układu pomiarowego,
Pracowni Optyki Ośrodków
należy opracować algorytm i oprogramowanie do
Anizotropowych
pomiaru różnicy dróg optycznych ośrodków
anizotropowych na podstawie analizy widma światła
wychodzącego z polaryskopu.
18
19
20
21
W ramach niniejszej pracy przebadane zostaną
właściwości propagacyjne światłowodów
mikrostrukturalnych i konwencjonalnych o
Badanie właściwości
różnychprofilach dyspersji, w tym włókien do
światłowodów o różnych profilach
kompensacji dyspersji oraz włókien nieliniowych.
dyspersji
W szerokim zakresie spektralnym zostanie
zmierzona dyspersja chromatyczna, tłumienność
oraz dwójłomność modowa.
Temat ma charakter doświadczalny. Związany jest
Prosta realizacja wiązki
z budową układu do demonstracji działania wiązki
przewodzącej
przewodzącej
Praca eksperymentalna, obejmująca wykonanie
szeregu pomiarów zarówno elektrycznych jak i
optycznych, które posłużą do scharakteryzowania
Właściwości elektro-optyczne
właściwości struktur fotowoltaicznych na bazie
struktur fotowoltaicznych na
CdTe, różniących się zarówno grubością jak i
bazie CdTe
materiałem warstwy absorbera. Głównym celem
tych badań będzie porównanie właściwości elektrooptycznych ogniw słonecznych na bazie CdTe.
Praca dotyczy eksperymentalnych aspektów
związanych z badaniem struktur opartych o związki
Badanie właściwości optycznych InGoAs z azotem. W pracy zastosowane zostaną
i dynamiki nośników ładunku w
techniki pomiaru fotoluminescencji oraz
warstwach epitaksjalnych
rozdzielonej w czasie fotoluminescencji.
dedykowanych dla ogniw
Interpretacja wyników eksperymentalnych
słonecznych
przedstawiona będzie w kontekście zastosowania
badanych materiałów ogniskach słonecznych.
optyczna - II stopień - mgr.
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
dr inż. Sławomir Drobczyński
Hołyszko Joanna
TAK
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
dr hab. Jan Masajada
TAK
dr hab. Jan Masajada
TAK
dr hab. Jan Masajada
TAK
dr inż. Justyna Krzak
Moszak Karolina
TAK
dr hab. inż. Piotr Kurzynowski
Paula Bednarek
TAK
dr hab. inż. Piotr Kurzynowski
Katarzyna Wszędybył
TAK
dr hab. inż. Piotr Kurzynowski
Poźniak Tomasz
TAK
dr inż. Zbigniew Gumienny
Dariusz Pacynko
TAK
dr inż. Eunika Zielony
Anna Racino
TAK
dr hab. Ewa Popko, prof.
nadzw.
Katarzyna Gwóźdź
TAK
Dr inż. Marcin Syperek
dr hab. Leszek Bryja
dr inż. Stanisław Drobczyński
TAK
Put Kamila
TAK
TAK
dr inż. Tadeusz Martynkien
Grzondko Mateusz
TAK
prof. Jan Masajada
Michał Pruba
TAK
prof. dr hab. Ewa Popko
Racino Anna
TAK
dr inż. Marcin Syperek
Kubiak Anna
TAK
Optyka - optyka okularowa - I stopień - inż.
Lp
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
1
Propagacja wiru optycznego w
układzie ogniskującym z
aksikonem
praca eksperymentalna
prof. Jan Masajada
Mateusz Szatkowski
TAK
2
Badanie adaptacji do
ciemności u wybranej grupy
pacjentów
Świderska Kasandra
TAK
3
4
5
Praca eksperymentalna polega na wykorzystaniu
adaptometru będącego na wyposażeniu pracowni dr hab inż. Marek Zając, prof.
Optyki Fizjologicznej do przeprowadzenia
PWr
pomiarów adaptacji do ciemności grupy osób.
Praca polega na zaprojektowaniu układu
eksperymentalnego do okreslania jakości obrazu
uzyskiwanego przez soczewki okularowe.
Model układu
Konieczne jest zapewnienie mozliwości ustawiania
eksperymentalnego do oceny
dr hab inż. Marek Zając, prof.
soczewki okularowej pod róznymi katami
jakości odwzorowania przez
PWr
względem osi ukladu pomiarowego. Ma to
soczewki okularowe
symulować różne kąty pantoskopowe oraz różne
kąty nachylenia tarczy w tzw. oprawach
sportowych.
Opracowanie metodologii
Praca polega na opracowaniu algorytmu
badani pola widzenia
postepowania przy badaniu pola widzenie
dr hab inż. Marek Zając, prof.
urządzeniem Visual Field
przyrządem bedącym na wyposażeniu Pracowni
PWr
Alalyser Friedmann MK2 firmy Optyki Widzenia oraz opracowaniu odpowiedniej
Clement Clarke
instrukcji do cwiczenia .
Opracowanie metodologii
Praca polega na opracowaniu algorytmu
badani pola widzenia
postepowania przy badaniu pola widzenie
dr hab inż. Marek Zając, prof.
urządzeniem Visual Field
przyrządem bedącym na wyposażeniu Pracowni
PWr
Alalyser Friedmann MK2 firmy Optyki Widzenia oraz opracowaniu odpowiedniej
Clement Clarke
instrukcji do cwiczenia .
TAK
TAK
TAK
6
7
8
9
Powłoki uszlachetniające na soczewkach
okularowych mogą ulegac degradacji na skutek
wystawienia soczewek na niekorzystne warunki dr hab inż. Marek Zając, prof.
np.. Zmienna temperature. Należy opracowac
PWr
metodę oceny uszkodzeń powłoki
uszlachetniajacej i przeprowadzić próbne pomiary.
TAK
Praca polega na zaprojektowaniu układu
eksperymentalnego do okreslania jakości obrazu
uzyskiwanego przez soczewki okularowe.
Konieczne jest zapewnienie mozliwości ustawiania
Projekt układu
soczewki okularowej pod róznymi katami
eksperymentalnego do oceny
względem osi ukladu pomiarowego. Ma to
dr hab inż. Marek Zając, prof.
jakości odwzorowania
symulować różne kąty pantoskopowe oraz różne
PWr
dawanego przez soczewki
kąty nachylenia tarczy w tzw. oprawach
okularowe
sportowych. Wymagane jest opracowanie
projektu, założeń konstrukcyjnych i rysunków
wykonawczych najwazniejszych elementów układu
pomiarowego.
TAK
Opracowanie metody oceny
trwałości powłok
uszlachetniających na
soczewkach okularowych
Soczewki okularowe powinny być odporne na
zarysowania powierzchni; wymagania odnosnie
twardoci powierzchni precyzuje odpowiednia
norma. Należy zapoznac się z zagadnieniem, w
Projekt układu
szczególnosci zalecana metoda pomiaru tej cechy
eksperymentalnego do oceny
dr hab inż. Marek Zając, prof.
a nastepnie przygotowac projekt stanowiska do
odporności soczewek
PWr
badania odporności powierzchni soczewke na
okularowych na zarysowania
zarysowanie. Wymagane jest opracowanie
projektu, założeń konstrukcyjnych i rysunków
wykonawczych najwazniejszych elementów układu
pomiarowego.
Praca polega na zaprojektowaniu oraz
dopilnowaniu wykonania specjalnego uchwytu do
Specjalny uchwyt do badania soczewek okularowych umożliwiającego badanie
dr hab inż. Marek Zając, prof.
jakości odwzorowania
dawanego przez nie obrazu przy różnych
PWr
soczewek okularowych
pochyleniach soczewki symulujących tzw.
"oprawki sportowe' oraz różne katy pantoskopowe
tarczy
TAK
TAK
Własciwości soczewek fotochromowych można
opisac dwoma parametrami: czasem zaciemniania
i rozjaśniania oraz transmitancja spektralna.
dr hab inż. Marek Zając, prof.
Należy opracowac metodę pomiaru tych
PWr
charakterystyk i przeprowadzić przykładowe
pomiary
10
Zbadanie chcrakterystyk
czasowo-spektralnych
wybranych soczewek
fotochromowych
11
Badanie ostrości wzroku w
grupie osób młodych i
starszych w różnych
warunkach stymulacyjnych
Celem pracy jest pomiar ostrości wzroku w grupie
osób młodych i starszych przy pomocy testera
widzenia i analiza wpływu różnych warunków
badania (kontrast, olśnienie) na uzyskane wyniki.
dr inż. Anna Wróbel
Określenie optymalnych
warunków pomiaru kąta
zwilżania soczewek
kontaktowych
Celem pracy jest doświadczalne wyznaczenie
najlepszych warunków pomiaru kąta zwilżania
soczewek kontaktowych (określenie optymalnej
objętości kropli, czasu trwania pomiaru, sposobu
przygotowania badanej soczewki) oraz
porównanie uzyskanych wyników z danymi
literaturowymi.
dr inż. Anna Wróbel
Celem pracy jest pomiar ostrości wzroku w
warunkach symulujących zmienne oświetlenie
(natężenie oświetlenia, zakres widmowy światła)
oraz określenie wpływu badanych parametrów
oświetlenia na uzyskane wyniki.
dr inż. Anna Wróbel
Olszak Marcela
TAK
dr inż. Anna Wróbel
Misiak Aleksandra
TAK
dr inż. Anna Wróbel
Wyrzykowska Agata
TAK
12
13
14
15
Porównanie ostrości wzroku
wyznaczonej w warunkach
zmiennego oświetlenia
Porównanie wrażliwości na
kontrast w warunkach
zmiennego kontrastu
zmieniony na "Porównanie
wrażliwości na kontrast w
warunkach zmiennego
oświetlenia"
Porównanie wrażliwości na
kontrast w grupie osób
młodych i starszych
TAK
Klaczkowska Izabela
TAK
TAK
Celem pracy jest pomiar wrażliwości na kontrast
w warunkach symulujących zmienne oświetlenie
(natężenie oświetlenia, zakres widmowy światła)
oraz określenie wpływu badanych parametrów
oświetlenia na uzyskane wyniki.
Celem pracy jest pomiar wrażliwości na kontrast
przy pomocy testera widzenia i analiza uzyskanych
wyników pod kątem wieku badanych osób.
Praca ma charakter literaturowo - doświadczalny.
Dyplomant(ka) ma za zadanie zbadać jakość
widzenia przestrzennego u dzieci z ametropią
(skorygowanych). Celem pracy jest sprawdzenie,
czy występująca wada refrakcji (nawet jeśli
skorygowana) ma wpływ na rozwój stereoskopii.
dr inż. Monika Borwińska
Urbaniak Joanna
TAK
17
Praca ma charakter doświadczalny.
Dyplomant(ka) ma za zadanie zmierzenie ostrości
Analiza zjawiska natłoku u
wzrokowej w róznych warukach wyświetlania
pacjentów z przebytą chorobą optotypów u osób z chorobą zezową w wywiadzie.
zezową
Praca ma na celu sprawdzenie, jaki jest wpływ
efektu natłoku na uzyskiwaną ostrość widzenia w
przypadku pacjentów z przebytą chorobą zezową.
dr inż. Monika Borwińska
Przybylska Agnieszka
TAK
18
Praca ma charakter doświadczalny.
Dyplomant(ka) ma za zadanie zmierzenie ostrości
wzrokowej w warunkach widzenia jednoocznego i
obuocznego w grupie osób z chorobą zezową w
wywiadzie. Praca ma na celu sprawdzenie, jaka
jest skuteczność sumowania obuocznego w
przypadku pacjentów z przebytą chorobą zezową.
dr inż. Monika Borwińska
Karpeta Agata
TAK
16
Analiza rozwoju widzenia
przestrzennego u dzieci ze
skorygowaną ametropią
Analiza zjawiska sumowanie
obuocznego u pacjentów z
przebytą chorobą zezową
19
20
Praca polega na rejestracji krótkich sekwencji
wideo oka podczas skręcania głowy w
płaszczyźnie pionowej za pomocą aparatu
cyfrowego lub kamery CCD. Po zarejestrowaniu
sekwencji należy rozbić sekwencję na
poszczególne klatki i przeanalizować obrazy
numerycznie.
Analiza ruchu skrętnego oka
Numeryczna analiza polegać będzie z jednej
przy obrocie głowy na
strony na określeniu położenia głowy w
podstawie wzoru tęczówki.
poszczególnych klatkach, jako orientacja linii
łączącej wierzchołki kątów powiekowych,
a z drugiej strony na orientacji oka poprzez wybór i
opis znaków szczególnych na tęczówce oka.
Końcowym etapem pracy powinno być ilościowe
opisanie zależności pomiędzy orientacją głowy i
oka dla różnych kątów położeń głowy.
W pracy należy opracować prosty system
obserwacji, rejestracji i pomiaru orientacji
słonecznika w stosunku do zewnętrznego,
nieruchomego układu odniesienia lub w stosunku
do pozycji słońca na niebie. Należy przeprowadzić
Analiza zjawiska heliotropizmu
pomiary jak zmienia się orientacja kwiatu
dla kwiatów słonecznika.
słonecznika w ciągu dnia, w stosunku do
otaczającego układu odniesienia i w stosunku do
Słońca. Wyniki pomiarów należy zinterpretować
ilościowo pod kątem dokładności ustawienia się
kwiatu w stosunku do Słońca.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
21
22
Analizator ORA i tonometr Corvis należą do
najnowszej generacji urządzeń umożliwiających
pomiar ciśnienia śródgałkowego oraz parametrów
biomechanicznych rogówki.
W pracy należy wykonać po 8 pomiarów na
jednym oku, na jednym i drugim urządzeniu na
Pomiar i analiza parametrów
wybranej grupie osób. Należy porównać
oka za pomocą tonometru
otrzymane wyniki na tym samym urządzeniu dla
CORVIS oraz analizatora
tego samego oka i dla różnych osób. Następnie
ORA.
należy porównać wyniki podobnych wielkości
zmierzonych na obu urządzeniach i przeprowadzić
analizę korelacyjną zmierzonych wielkości.
Dodatkowo należy przeanalizować wyniki
zmierzonych wielkości na obu urządzeniach, które
nie pokrywają się w obu urządzeniach.
Pomiar ostrości widzenia dla
wybranych pozycji głowy.
Pomiar ostrości wiedzenia odbywa się w pozycji
pionowej głowy, a więc poziomej osi widzenia.
Zmiana położenia głowy, a więc i orientacji osi
widzenia oka powoduje zmianę w rozkładzie
ciśnienia hydrostatycznego w oku. Zmieniony
rozkład ciśnienia hydrostatycznego skutkuje
nieznacznie zmienionym kształtem rogówki oka.
Ta zmiana może wpłynąć na jakość obrazu
siatkówkowego obserwowanego testu.
Celem pracy jest pomiar ostrości widzenia w
wybranych pozycjach głowy na grupie osób i
numeryczna analiza otrzymanych wyników.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
23
24
Podczas obserwacji poszczególnych punktów
otaczającej nas przestrzeni obie gałki oczne
wykonują ruchy synchroniczne, zwane sakkadami.
Przy obserwacji odległych punktów, odległość
pomiędzy środkami źrenic obu oczu powinna
pozostawać taka sama. Gałka oczna posiada
jednak pewną ruchomość w oczodole i są możliwe
nie tylko jej obroty ale i przemieszczenia. Jeżeli
przemieszczenia obu gałek się różnią to odległość
pomiędzy środkami źrenic będzie zmienna
Pomiar zmienności odległości
podczas ruchów obu oczu.
pomiędzy źrenicami oka
W pracy należy zarejestrować fotograficznie
podczas ruchów gałek
położenia obu źrenic oczu przy obserwacji
ocznych.
punktów położonych w różnych miejscach
przestrzeni. Następnie wykorzystując program do
obróbki obrazów należy wyznaczyć środki obu
źrenic i wyznaczyć odległość pomiędzy nimi.
Analiza danych powinna polegać na
przedstawieniu odległości pomiędzy środkami
źrenic jako funkcji położenia obserwowanego
przedmiotu i ewentualny opis otrzymanych
zależności.
Wykonanie i analiza
odwzorowania przez filtr
barwny o ciągłej zmianie
rozkładu spektralnego
W pracy należy wykonać filtr barwny w postaci
sklejonych dwóch soczewek (płasko-wypukłą i
płasko-wklęsłą) dających w efekcie płytkę płasko
równoległą, wykonanych z różnych szkieł
kolorowych. Taki filtr będzie w efekcie dawał
przestrzenny rozkład spektralny
przepuszczanego światła. Należy zmierzyć
rozkład spektralny otrzymanego filtru oraz
wykonać serię kolorowych zdjęć przez taki filtr i
opisać numerycznie zmianę kolorów
rejestrowanych obrazów bez oraz z filtrem.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
25
W pracy należy przeanalizować numerycznie zbiór
danych ciśnienia śródgałkowego zmierzonego na
grupie pacjentów w ciągu doby przed oraz po
operacji na oku. Dane zostały zarejestrowane za
Analiza numeryczna wyników
pomocą czujnika w specjalnie skonstruowanej
dobowego pulsowania
soczewce kontaktowej z częstością próbkowania
ciśnienia śródgałkowego
10 pomiarów na sekundę.
otrzymanych za pomocą
Należy napisać algorytm odrzucający błędne
soczewki nagałkowej TRIGER
wyniki, dokonujący transformacji Fouriera
FISH
wybranych sekwencji pomiarowych oraz
opracowanie miary porównawczej wyników przed i
po operacji na oku.
W pracy należy przeprowadzić numeryczną
analizę surowych danych pomiarowych z
Analiza numeryczna wyników
analizatora okulistycznego ORA,
pomiarów właściwości
zarejestrowanych na trzech grupach
przedniej części oka
26
pacjentów z jaskrą. Należy obliczyć korelacje
otrzymanych za pomocą
analizatora ORA dla wybranej pomiędzy wybranymi parametrami krzywej
grupy pacjentów.
aplanacji i krzywej ciśnienia powietrza ze
szczególnym uwzględnieniem zależności
wybranych parametrów od grubości rogówki.
27
28
prof. Henryk Kasprzak
Cieśla Marta
TAK
prof. Henryk Kasprzak
Kubiak Anna
TAK
Propagacja wiru optycznego w
układzie ogniskującym z
aksikonem
praca eksperymentalna
dr hab. Jan Masajada
Mateusz Szatkowski
TAK
Symulacje jakości
odwzorowania w modelach
oka z gradientową soczewką
oczną
Celem pracy jest dokonanie przeglądu
literaturowego dotyczącego modeli oka z
gradientową soczewką oczną oraz porównanie
jakości odwzorowania wybranych modeli
wyznaczonych w sposób numeryczny. Wymagana
podstawowa znajomość oprogramowania typu
OSLO, ZEMAX.
dr inż. Damian Siedlecki
Natalia Idczak
TAK
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy
ilościowej/jakościowej obrazów siatkówkowych na
Wyznaczenie jakości
numerycznym modelu układu optycznego oka z
29 odwzorowania w modelu oka z
soczewką wewnątrzgałkową. Wymagana
soczewką wewnątrzgałkową
podstawowa znajomość programów do symulacji i
analizy układów optycznych (OSLO, ZEMAX, itp)
dr inż. Damian Siedlecki
Marta Kazimierska
TAK
Praca polegać będzie na uzupełnieniu procedury
pomiarowej badania siły ściskającej soczewek
wewnątrzgałkowych (uruchomienie
przygotowanego wcześniej stanowiska).
Wykonane zostaną pomiary siły ściskającej dla
różnych typów soczewek wewnątrzgałkowych,
które będą analizowane w oparciu o dostępną
literaturę oraz w odniesieniu do normy ISO.
dr inż. Damian Siedlecki
Jolanta Lisowska
TAK
Biłous Katarzyna
TAK
Hejniak Justyna
TAK
Kasperkiewicz Ewa
TAK
Trochanowska Natalia
TAK
30
Pomiar właściwości
sprężystych soczewek
wewnątrzgałkowych
31
Rozproszone całkowite
wewnętrzne odbicie (FTIR).
Opracowanie materiałów
dydaktycznych z pokazami
32
Mikroskopowa obserwacja
obiektów przeźroczystychprzygotowanie ćwiczenia do
pracowni studenckiej
33
Mikroskop interferencyjny przygotowanie ćwiczenia do
pracowni studenckiej
34
Konstrukcja oswietlacza do
Oksygenatora
Zadaniem studenta będzie zagłębienie zagadnień
związanych z rozproszonym całkowitym
wewnętrznym odbiciem- przygotowanie układu
dr inż. Agnieszka Popiołekumożliwiającego jego obserwację i opracowanie
Masajada
materiałów dotyczących wykorzystania go w
praktyce.
Zadaniem studenta będzie opracowanie i
przygotowanie preparatów i układu mikroskopu
umożliwiającego obserwację przedmiotów
dr inż. Agnieszka Popiołekprzeźroczystych. Proponowany sposób obserwacji
Masajada
w układzie kontrastu fazowego, interferencyjnego,
barwienia.
Zadaniem studenta będzie przygotowanie i
opracowanie ćwiczeń pomiarowych, które można dr inż. Agnieszka PopiołekMasajada
przeprowadzić przy pomocy mikroskopu
interferencyjnego
Praca polega na konstrukcji oświetlacza
pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni
prof. Małgorzata
zespolonego z oksygenatorem. Całość będzie
Komorowska
służyć do naświetlania krwi w układzie płucoserce.
35
Przestrzenny analizator fazy
Wykonanie i przetestowanie przestrzennego
analizatora fazy.
prof. Jan Masajada
Szczotok Anna
TAK
Optyka - Optometria - II stopień - mgr
Lp
1
2
Temat pracy dyplomowej
Opis
Praca polega na zebraniu wiadomości z literatury
specjalistycznej na temat natury biofizycznej,
Natura i własciwości optyczne
mechanizmu powstawania oraz skutków dla jakości
niejednorodności ciała szklistego
widzenia tzw. "mętów" w ciele szklistym. Końcowym
elementem pracy powinna być sugestia sposobu oceny
wpływu tego zjawiska na jakość widzenia
Analiza jakości obrazu
siatkówkowego w oku ze
wszczepioną dyfrakcyjnorefrakcyjną soczewką
wewnątrzgałkową.
Praca numeryczna polega na wykorzystaniu programu
ZEMAX do obliczania obrazu siatkówkówkowego w
modelu numerycznym oka przy założeniu różnych
konstrukcji soczewek wewnatrzgałkowych, przede
wszystkim dyfrakcyjnych.
3
Praca polega na porównaniu wyników pomiaru funkcji
wrazliwosci na kontrast oraz ostrości wzroku w
Porównanie wyników pomiaru
obnizonym kontraście mierzonych przy uzyciu róznych
wrażliwości na kontrast i ostrości
wybranych testów w tym m.in.. MARS, SLCT, FACT,
wzroku w obnizonym kontraście
FrACT. Ponieważ wyniki pomiarów poszczególnymi
mierzonych róznymi testami
testami są przedstawiane w różny sposób więc należy
obmyślić metodologię ich porównywania
4
Modelowanie numeryczne
wpływu niejednorodności
wewnątrz gałki ocznej na jakość
obrazu siatkówkowego
5
Zaprojektowanie i wykonanie
stanowiska pomiarowego do
oceny wady refrakcji metodą
fotografii pozaosiowej (eccentric
photorefraction)
6
Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant ma za
zadanie oszacować wielkość kąta przesączania metodą
Analiza skuteczności oceny kąta
Van Hericka oraz zmierzyć jego wartość za pomocą
przesączania metodą Van
OCT. Porównanie wartości ma na celu ocenę
Hericka
skuteczności ogólnodostępnej dla optometrysty metody
szacowanie ryzyka zamknięcia kąta przesączania.
7
Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant(ka) ma
za zadanie ocenić, jaki wpływ na zmniejszenie rezerw
fuzyjnych (a tym samym na kompensację heteroforii)
mają takie parametry jak wielkość i kontrast
obserwowanego obrazu, jakośc widzenia, uwaga
pacjenta.
Analiza wpływu wybranych
czynników na kompensację
heteroforii
Praca polega na opracowaniu algorytmu przeliczania
biegu promieni przez układ optyczny zawierajacy
niejednorodności amplitudowo-fazowe symulujące
"męty" w ciele szklistym i wyznaczeniu ich wpływu na
jakość obrazu siatkówkowego
Metoda fotorefrakcji pozaosiowej, zwana czasami
skiaskopią ststyczną, jest oparta na analizie obrazu
źrenicy na fotografii wykonanej przy oświetleniu twarzy
pozaosiowo umieszczoną lampa błyskową. Należy
zapoznać się z tą techniką zaprojektować i zestawic
układ pomiarowy do rejestracji fotograficznej obrazu
źrenic, wycechować układ pomiarowy i przeprowadzić
wstepne pomiary.
8
Ocena wpływu typu ametropii na
uzyskaną przy pełnej korekcji
Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant(ka) ma
jakość widzenia u pacjentów z
za zadanie określić na podstawie pomiarów typ
wysoką krótkowzrocznością
krótkowzroczności (krzywiznowa, osiowa), zbadać stan
zmieniony na " Porównanie
siatakówki za pomocą OCT i wyznaczyć ostrośc
pomiarów keratometrycznych
wzrokową w pełnej korekcji. Praca ma na celu
przeprowadzonych z użyciem
wyznaczenie zależności pomiędzy typem
różnych metod i urządzeń. Efekty
krótkowzroczności, stanem siatkówki a ostrością
obliczeń i wybór odpowiedniej
wzrokową przy pełnej korekcji.
soczewki wewnątrzgałkowej"
9
Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant(ka) ma
Ocena wpływu intensywnej pracy
za zadanie zmierzyć takie aberracje jak
wzrokowej na aberracje niskiego
rozogniskowanie i astygmatyzm u pacjentów przed
rzędu zmieniony na " Wpływ
intensywaną pracą wzrokową i bezposrednio po niej.
wielkości źrenicy na ostrość
Parca ma na celu sprawdzenie, jaki wpływ na aberracje
wzroku w ametropii"
niskiego rzędu ma intensywny wysiłek akomodacyjny.
10
11
12
Analiza potrzeb w zakresie
korekcji refrakcji wzroku u osób
osadzonych w Areszcie
Śledczym we Wrocławiu
Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant ma za
zadanie zbadanie stanu refrakcji (zarówno jednoocznej
jak i obuocznej) i ustalenie najlepszej korekcji oraz
pomiar podstawowych parametrów widzenia w grupie
osób osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.
W pracy należy wykonać serię pomiarów na tonometrze
CORVIS, wraz z rejestracją i numeryczną analizą
otrzymanych wyników w postaci sekwencji obrazów.
Analiza korelacji pomiędzy
Należy przeanalizować ilościowo proces wgłębiania się
parametrami otrzymywanymi w
rogówki podczas deformacji oraz cofanie się i obrót
tonometrze CORVIS.
całej gałki ocznej.
Wykonanie serii pomiarów dla jednej osoby pozwoli na
uzyskanie wyników i analizę ich powtarzalności.
. Badanie wpływu noszenia
soczewek kontaktowych na
właściwości biomechaniczne
rogówki za pomocą analizatora
ORA.
W pracy należy wykonać szereg pomiarów parametrów
ciśnienia śródgałkowego IOP, współczynnika oporu
rogówki CRF oraz histerezy rogówki CH dla osób
noszących soczewki kontaktowe przed ich założeniem
oraz po ich kilkugodzinnym noszeniu.
Należy równocześnie wyeksportować surowe dane do
komputera i przeprowadzić dodatkowo ich numeryczną
analizę porównawczą przed i po założeniu soczewek
kontaktowych.
13
14
15
16
17
W pracy należy wykonać szereg pomiarów za pomocą
szybkiej kamery CCD (200fps) poruszającej się gałki
ocznej śledzącej poruszający się jasny punkt. Kamera
CCD rejestruje obraz źrenicy poruszającego się oka, a
położenie środka źrenicy oka opisuje orientację gałki
Badanie i analiza numeryczna ocznej. Kamera CCD jest sprzężona z poruszającym sie
ruchów gałki ocznej śledzących
punktem, należy zatem przeprowadzić analizę
poruszający się punkt.
numeryczną aktualnego położenia punktu oraz
położenia źrenicy oka w danym momencie.
Pomiar i analizę należy wykonać dla grupy wybranych
osób i przeanalizować otrzymane różnice pomiędzy
osobami.
Rogówka podczas przechodzenia przez stan aplanacji
(spłaszczenia) traci swoją stateczność mechaniczną i
zachowuje się niestabilnie w krótkim czasie. Należy się
spodziewać, że rogówka emituje w tym momencie
sygnał akustyczny.
W pracy należy dołączyć do tonometru CORVIS i
Badanie i analiza sygnałów
analizatora ocznego ORA dwa niewielkie mikrofony w
akustycznych z rogówki podczas
okolicy dyszy powietrza i zarejestrować na komputerze
jej aplanacji.
sygnał akustyczny podczas aplanacji rogówki.
Otrzymany sygnał akustyczny należy przeanalizować
numerycznie i znaleźć ewentualne korelacje pomiędzy
sygnałem akustycznym a sygnałem otrzymywanym w
obu urządzeniach.
Opracowanie testów i badanie
funkcji wrażliwości oka na
kontrast dla poszczególnych
barw na monitorze komputera.
W pracy należy opracować metodę wykonania testów
do pomiaru funkcji wrażliwości na kontrast na ekranie
monitora dla trzech podstawowych barw. Należy
wykonać takie testy, przeprowadzić badania wstępne, a
następnie wykonać szereg pomiarów na grupie osób.
Wyniki dla poszczególnych osób i barw należy
przedstawić w sposób ilościowy.
Badanie stanu wzroku osób
osadzonych w Areszcie
Śledczym we Wrocławiu
Praca ma charakter doświadczalny. Dyplomant ma za
zadanie zmierzyć podstawowe parametry jakości
widzenia (tj. ostrośc widzenia, jakośc widzenia
stereoskopowego, widzenie barwne) oraz dokonać
oceny stany wzroku (np. stanu siatkówki) w grupie osób
osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.
Analiza numeryczna
fiksacyjnych ruchów gałki
ocznej.
Fiksacyjne ruchy gałki ocznej (mikrosakkady, dryft i
tremor) są ciągle obiektem badań naukowych gdyż są
mało poznane zarówno pod względem ich znaczenia w
procesie widzenia jak i pod względem ich parametrów i
właściwości.
W pracy należy przeprowadzić analizę numeryczną
zbiorów 2000 danych opisujących położenie środka
źrenicy oka patrzącego w pojedynczy punkt w ciągu 10
sekund (200rejestracji/sek). Należy opracować proste
algorytmy do analizy danych w oparciu o istniejące
metody w literaturze.
18
Badania wzdłużne wzroku u
dzieci w początkowym okresie
nauki. Dalekowzroczność.
Zmieniony na " Badanie
prawidłowego dopasowania
soczewek kontaktowych u
regularnych użytkowników w
populacji osób młodych"
Badania wzdłużne ośtrości wzroku u dzieci są coraz
częściej wykonywane na świecie w celu określenia
statystyk populacyjnych oraz opracowywania metod
kontroli krótko- i dalekowzroczności u dzieci do okresu
młodzieńczego. W Polsce jest mało takich prac i
obejmują one głównie dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
Celem pracy będzie przeprowadzenie badań
przesiewowych u dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia,
uczęszczjących do szkół miejskich, oraz wykonanie
analiz statystycznych otrzymanych danych.
19
Badania wzdłużne wzroku u
dzieci w początkowym okresie
nauki. Krótkowzroczność.
Zmieniomy na " Ocena jakości
filmu łzowego u regularnych
użytkowników soczewek
kontaktowych w populacji osób
młodych"
Badania wzdłużne ośtrości wzroku u dzieci są coraz
częściej wykonywane na świecie w celu określenia
statystyk populacyjnych oraz opracowywania metod
kontroli krótko- i dalekowzroczności u dzieci do okresu
młodzieńczego. W Polsce jest mało takich prac i
obejmują one głównie dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
Celem pracy będzie przeprowadzenie badań
przesiewowych u dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia,
uczęszczjących do szkół miejskich, oraz wykonanie
analiz statystycznych otrzymanych danych.
Ilościowa i jakościowa analiza
filmu łzowego na zdrowych
oczach w różnych warunkach
środowiska zewnętrznego
Rola procesu rozprowadzania filmu łzowego na oku po
mrugnięciu jest wciąż mało poznana. Zakłada się, że
ten proces zawiera ważne informacje o jakości łez i
zachowaniu filmu łzowego na oku między mrugnięciami.
Nacisk niniejszej pracy magisterskiej będzie położony
na ocenę fazy stabilizowania się filmu łzowego po
mrugnięciu metodą nieinwazyjną. Film łzowy będzie
badany w warunkach naturalnego mrugania za pomocą
szybkiego wideokeratoskopu (HSV). Badania będą
prowadzone na zdrowych oczach w różnych warunkach
środowiska zewnętrznego w celu zbadania naturalnej
zmienności dynamiki cieczy łzowej w populacji
zdrowych osób. Podczas pomiaru będzie brane pod
uwagę naturalne mruganie, wymuszone mruganie i
mruganie na komendę. Ponadto, zmiany w stabilności
łez zostaną porównane ze zmianami w osmolarności łez
oraz stanem zdrowia przedniego odcinka oka
ocenianym za pomocą standardowej procedury
klinicznej.
20
Szybka wideokeratoskopia (HSV) jest używana nie tylko
do pomiaru topografii rogówki, ale może być też
wykorzystana do analizy dynamiki powierzchni filmu
łzowego in vivo. Algorytm, który jest obecnie stosowany,
dostarcza informacji o uśrednionym zachowaniu filmu
łzowego na całej analizowanej powierzchni. Jednakże
21
Analiza rozprowadzania filmu
łzowego na oku i soczewkach
kontaktowych za pomocą
szybkiej wideokeratoskopii
deformacje filmu łzowego nie są rozmieszczone
równomiernie na oku/soczewce. Przedmiotem
zainteresowania będzie analiza stabilności filmu
łzowego w różnych segmentach w celu uzyskania
informacji o rozkładzie jakości filmu łzowego na oku i
tym samym oku z założoną soczewką kontaktową.
Otrzymane dane będą przeanalizowane statystycznie.
Wymagana podstawowa znajomość środowiska
MATLAB.
22
Badanie dynamiki kąta
przesączania
Pomiary dynamiki w obrębie kąta
23
tęczówkowo-rogówkowego z
wykorzystaniem OCT
24
25
26
Opracowanie procedury do
numerycznej analizy sekwencji
obrazów OCT przedniej komory
oka
Symulacja dystorsji polowej w
układzie skanera
galwanometrycznego
Praca eksperymentalna. Celem pracy jest dokonanie
pomiarów dynamiki kąta przesączania za pomocą
tomografu optycznego oraz przeprowadzenie obróbki
obrazów z sekwencji w celu wyznaczenia zależności
czasowo-częstotliwościowych szybkich zmian kąta
przesączania.
Celem pracy jest rejestracja sekwencji obrazów kąta
rogówkowo-tęczówkowego za pomocą tomografu
optycznego Copernicus i analiza czasowoczęstotliwościowa tych obrazów.
Celem pracy jest opracowanie algorytmu do
numerycznej obróbki obrazów OCT całej przedniej
komory oka z sekwencji zarejstrowanych za pomocą
tomografu optycznego CASIA, ich stabilizacji i analizy
czasowo-częstotliwościowej. Wymogiem jest dobra
znajomość metod numerycznych do obróbki i analizy
obrazów.
Dystorsja polowa jest jednym ze sprzętowych
ograniczeń koherentnej tomografii optycznej (OCT),
wynikającym bezpośrednio z architektury urządzenia
skanującego. W pracy należy zasymulować działanie
skanera galwanometrycznego i określić związek jego
geometrii z dystorsją polową. Praca ma przynieść
rozwiązanie jak wyeliminować ten efekt, co umożliwi
wykorzystanie technologii OCT w pomiarach
topograficznych.
Dyplomant ma za zadanie wyznaczyć wpływu rozkładu
Symulacja koherentnej
współczynnika załamania w gradientowej soczewce na
tomografii optycznej dla
kształt obrazu powierzchni w układzie tomografu
wyizolowanej soczewki ocznej o
optycznego obarczonego dystorsją optyczną.
gradientowym rozkładzie
Wymagana znajomość metod obliczeniowych w optyce
współczynnika załamania
(do zastosowania w pakietach Matlab, MathCAD lub
podobnych)
27
Symulacje obrazów OCT
krawędzi soczewek
kontaktowych
Praca polegać będzie na zamodelowaniu kształtu
krawędzi soczewek kontaktowych, przeprowadzeniu
symulacji komputerowych obrazów OCT
zamodelowanych krawędzi i wyznaczeniu wpływu
różnych modeli krawędzi na zniekształcenia powierzchni
oka w obrazie OCT. Wymagana znajomość metod
obliczeniowych w optyce.
28
Opis obrazów OCT krawędzi
soczewek kontaktowych
Praca polegać będzie na rejestracji obrazów OCT
krawędzi soczewek kontaktowych w celu numerycznego
opisu cechy OCT zwanej dystorsją optyczną
29
Analiza relacji między obrazem
siatkówkowym a subiektywnymi
parametrami jakości widzenia
Celem pracy jest zapoznanie się z parametrami
pozwalającymi na oszacowanie jakości obrazu
formowanego na siatkówce oraz analiza tej jakości.
Wymogiem jest znajomość pakietu Matlab lub
podobnego.
Badanie i analiza numeryczna
ruchów gałki ocznej śledzącej
poruszający się punkt
W pracy należy wykonać pomiary ruchów gałki ocznej
śledzącej poruszający się punkt na ekranie monitora.
Poruszający się punkt jest zsynchronizowany z
komputerem rejestrującym ruchy oka.Numeryczna
analiza wyników polega na opisie ilościowych
wzajemnych zależności położenia obserwowanego
ruchu i oreintacji gałki ocznej.
30
Badania metod sklejania estymat
Celem projektu jest zbadanie jedynej komercyjnie
topografii rogówki z
dostępnej metody sklejania topografii rogówek z metodą
wielokrotnych pomiarów
31
opracowaą w literaturze i dokonanie weryfikacji wyników
wykonywanych za pomocą
za pomocą pomiarów topografii całej przedniej
wideokeratoskopu oraz
powierzchni oka za pomocą profilometru.
profilometru
Celem niniejszego projektu jest pomiar czasu wymiany
filmu łzowego na powierzchni gałki ocznej, opracowanie
Badanie wymiany łez w okuu za
nowej metody pomiaru tego parametru oraz ocena, czy
pomocą profilometru
32
parametr ten skorelowany jest z czynnikami
fluorescencyjnego oraz optycznej
ogólnoustrojowymi, mającymi potwierdzony wpływ na
tomografii koherentnej
suchość oka, takimi jak wiek, płeć czy dyskomfort
związany z suchością oka.
33
Widzenie barwne u chorych z
cukrzycą badane przy pomocy
tablic Ishihary
Praca polega na przeprowadzeniu badań widzenia
barwnego u chorych ze zdiagnozowaną cukrzycą, za
pomocą dostępnych testów. Opisanie zmian na
siatkówce spowodowanych cukrzycą oraz wpływu
choroby na widzenie barwne.
34
Częstość występowania działań
niepożądanych u użytkowników
soczewek kontaktowych
Praca polega na przeprowadzeniu badań na temat
występowania działań niepożądanych u użytkowników
soczewek kontaktowych. Uwzględniony zostanie
głównie podział ze względu na rodzaj oraz czas
noszenia soczewek kontaktowych.
Keratometria to metoda wyznaczania dwóch głównych
Badania własności estymatorów
krzywizn centralnej rogówki, gdzie może ona być
SimK stosowanych w
przybliżoną sferą. Wideokeratoskopia, rozszerza obraz
wideokeratoskopii zmieniony na pomiarowy topografii rogówki do okolic okołorąbkowych.
35 "Wpływ akomodacji w badaniach
SimK to metoda oszacowania parametrów
ostrości wzroku z
keratometrycznych z pomiaru topografii rogówki. Istnieje
wykorzystaniem optotypów o
wiele algorytmów takiej estymacji. Celem pracy jest
stałej wielkości kątowej"
zbadanie własności szeregu estymatorów SimK w
kontekście pomiarów keratometrycznych.
Celem pracy jest określenie wpływu metody leczenia
ambliopii w wieku dziecięcym na wzrok u osób
Wpływ metody leczenia ambliopii
starszych oraz wpływu innych czynników niezwiązanych
36 w wieku dziecięcym na wzrok u
bezpośrednio ze wzrokiem takich jak długość
osób starszych
zastosowanego leczenia, traktowanie dziecka w szkole
przez rówieśników, oraz komfort psyhiczny dziecka.
37
Grubość plamki, mierzona przy
pomocy OCT Spectralis i OCT
Stratus - analiza porównawcza.
Grubość rogówki mierzona przy
pomocy OCT Visante oraz
38
pachymetru ultrasonograficznego
– analiza porównawcza
Zmierzenie grubości plamki dwoma przyrządami na
grupie pacjentów kliniki Okulistyki AM i porównanie
wyników pomiaru.
Zmierzenie grubości rogówki dwoma przyrządami na
grupie pacjentów kliniki Okulistyki AM i porównanie
wyników pomiaru.
Porównanie wartości ciśnienia
wewnątrzgałkowego badanego
przy pomocy tonometru
bezkontaktowego air-puff i Icare
Zmierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego dwoma
przyrządami na grupie pacjentów kliniki Okulistyki AM i
porównanie wyników pomiaru
40
Badanie pola widzenia u
wybranej grupy pacjentów
Zbadanie pola widzenia klasycznym polomierzem
czaszowym Goldmanna u wybranej grupy pacjentów
młodych (np. studentów) i w zaawansowanym wieku
(np. emerytów) i porównanie z subiektywnymi objawami
jakości widzenia
41
Subiektywna i obiektywna
analiza dziennych zmian jakości
filmu łzowego na zdrowych
oczach w różnych warunkach
środowiska zewnętrznego
Praca eksperymentalna. Celem jest analiza
powtarzalności wskazań TearLab Osmolarity System
oraz zbadanie dziennych zmian w osmolarności łez u
zdrowych osób z normalnym filmem łzowym. Zbadanie
stabilności filmu łzowego na oku metodą nieinwazyjną.
Porównanie wyników pomiarów obiektywnych z
subiektywną oceną komfortu.
Wpływ ustawienia głowy na
wartość ciśnienia
śródgałkowego, mierzonego
tonometrem Icare.
Tematem pracy jest poszukiwanie zależności pomiędzy
ustawieniem głowy i całego ciała, a wartością ciśnienia
śródgałkowego. W literaturze dane są wyniki badań
potwierdzające wpływ pozycji głowy na geometrię
powierzchni rogówki. Parametry geometryczne rogówki
bezpośrednio warunkują pomiar ciśnienia
śródgałkowego tonometrem aplanacyjnym.
Interesującym jest czy wartość ciśnienia
śródgałkowego, zależy od pionowej oraz poziomej
pozycji ustawienia ciała człowieka, a tym samym od
wartości ciśnienia tętniczego krwi.
39
42
Celem pracy jest pomiar wybranych parametrów
opisujących stan akomodacji w grupie osób młodych (
Porównanie parametrów
nie wykazujących cech prezbiopii), wczesnych
określających stan akomodacji w
43
grupie osób młodych i
prezbiopów, znalezienie korelacji pomiędzy różnymi
wczesnych prezbiopów
parametrami i porównanie wyników badań własnych z
danymi literaturowymi.
Analiza relacji między obrazem
siatkówkowym a subiektywnymi
parametrami jakości widzenia
Celem pracy jest zapoznanie się z parametrami
zmieniony na" Analiza funkcji
44
pozwalającymi na oszacowanie jakości obrazu
MTF i PSF obrazu
formowanego na siatkówce oraz analiza tej jakości.
siatkówkowego w oku z
wszczepioną soczewką
wewnątrzgałkową"
Porównanie wartości ciśnienia
Przeprowadzenie pomiarów ciśnienia
wewnątrzgałkowego badanego wewnątrzgałkowego przy pomocy dwóch tonometrów:
tonometrem Ocular Response
ORA oraz Icare a także grubości rogówki na grupie
45
Analyser i tonometrem Icare oraz studentów. Wyznaczenie zależności między ciśnieniem
wyznaczenie korelacji z
a grubością rogówki oraz parametrami otrzymanymi z
grubością rogówki
tonometru ORA.
Badania przesiewowe dotyczą dzieci w wieku od 5 do
16 lat. Ostrość wzroku mierzona jest w soczewce +1D.
Badania przesiewowe wzroku u
Dodatkowo przeprowadzone testy widzenia
46
dzieci - analiza statystyczna w
przestrzennego i widzenie barwne. Wyniki planuje się
różnych grupach wiekowych
podzielić według grup wiekowych i zaproponować
korelacje
metria - II stopień - mgr
Opiekun
Temat jest proponowany dla
studenta (imię i nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
TAK
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
TAK
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
Herlender Katarzyna
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
TAK
TAK
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
Górecki Paweł
TAK
dr inż. Monika Borwińska
Hombek Wojciech
TAK
dr inż. Monika Borwińska
Demarczyk Agnieszka
TAK
dr inż. Monika Borwińska
Piotrowska Aleksandra
TAK
dr inż. Monika Borwińska
Łasut Paulina
TAK
dr inż. Monika Borwińska
Rędzikowski Łukasz
TAK
prof. Henryk Kasprzak
Wiącek Fryderyk
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
prof. Henryk Kasprzak
Reguła Lucyna
TAK
TAK
prof. D. Robert Iskander
Marta Góra
TAK
prof. D. Robert Iskander
Małgorzata Stupak
TAK
dr inż. Dorota SzczęsnaIskander
Żabierek Joanna
TAK
dr inż. Dorota SzczęsnaIskander
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
Agnieszka Duś
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
Erwin Kowalczyk
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
prof. Henryk Kasprzak
Getek Urszula
TAK
prof. D. Robert Iskander
Dyjak Joanna
TAK
prof. D. Robert Iskander
Garaszczuk Izabela
TAK
dr n med. Małgorzata Mulak
Smolarska Sylwia
TAK
dr n med. Małgorzata Mulak
Matys Ewa
TAK
prof. D. Robert Iskander
Dubniewska Magdalena
TAK
prof. D. Robert Iskander
Łychońska Natalia
TAK
dr n med. Małgorzata Mulak
TAK
dr n med. Małgorzata Mulak
TAK
dr n med. Małgorzata Mulak
TAK
Dr hab. Marek Zając
TAK
dr inż. Dorota SzczęsnaIskander
Szczepaniak Sylwia
TAK
dr inż. Magdalena Widlicka
Geniusz Maciej
TAK
dr inż. Anna Wróbel
Grela Piotr
TAK
dr inż. Agnieszka Jóźwik
Alina Zieniewicz
TAK
dr inż. Magdalena Widlicka
Aleksandra Wajdzik
TAK
dr inż. Magdalena AsejczykWidlicka
Marek Szklarz
TAK
Informatyka (computer security) - II stopień - mgr
Lp
Temat pracy dyplomowej
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
Opis
Opiekun
W ramach pracy student zapozna się z modelami
wykorzystywanymi do opisu dyfuzji innowacji
(model perkolacji, model Isinga, modele z progiem)
oraz prostymi technikami analizy takich modeli
(analityczna metoda średniego pola oraz metoda
symulacji Monte Carlo). Głównym celem będzie
symulacja Monte Carlo kilku wybranych modeli i
porównanie otrzymywanych w ramach każdego z
modelu wyników z punktu widzenia przydatności w
modelowaniu dyfuzji innowacji.
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
1
Zastosowania modelowania
stochastycznego w dyfuzji
innowacji
2
Student zapozna się z podstawowymi pojęciami z
zakresu teorii nierównowagowych przejść fazowych
modeli ze stanami absorpcyjnymi (w tym
prawdopodobieństwo i czas wyjścia,
nierównowagowe przejścia fazowe), a także z
metodą Monte Carlo analizy takich modeli.
Symulacje Monte Carlo modelu
Dodatkowo nabędzie wiedzę dotyczącą
q-votera na sieciach złożonych
podstawowych modeli opisujących rzeczywiste sieci
złożone: modelu Wattsa-Strogatza (tzw. sieć małego
świata) oraz Barabasiego-Alberta (tzw. sieć
bezskalowa). Głównym celem pracy będzie zbadanie
roli struktury sieci na procesy relaksacyjne i przejścia
fazowe w tzw. modelu q-votera.
Informatyka (algorytmika)- II stopień - mgr
Lp
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
Zastosowania modelowania
stochastycznego w dyfuzji
innowacji
W ramach pracy student zapozna się z modelami
wykorzystywanymi do opisu dyfuzji innowacji
(model perkolacji, model Isinga, modele z progiem)
oraz prostymi technikami analizy takich modeli
(analityczna metoda średniego pola oraz metoda
symulacji Monte Carlo). Głównym celem będzie
symulacja Monte Carlo kilku wybranych modeli i
porównanie otrzymywanych w ramach każdego z
modelu wyników z punktu widzenia przydatności w
modelowaniu dyfuzji innowacji.
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
2
Symulacje Monte Carlo
modelu q-votera na sieciach
złożonych.
Student zapozna się z podstawowymi pojęciami z
zakresu teorii nierównowagowych przejść fazowych
modeli ze stanami absorpcyjnymi (w tym
prawdopodobieństwo i czas wyjścia,
nierównowagowe przejścia fazowe), a także z
metodą Monte Carlo analizy takich modeli.
Dodatkowo nabędzie wiedzę dotyczącą
podstawowych modeli opisujących rzeczywiste sieci
złożone: modelu Wattsa-Strogatza (tzw. sieć małego
świata) oraz Barabasiego-Alberta (tzw. sieć
bezskalowa). Głównym celem pracy będzie zbadanie
roli struktury sieci na procesy relaksacyjne i przejścia
fazowe w tzw. modelu q-votera
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
3
Mechanizm silnego
uwierzytelniania oparty o
Javacard
Realizacja systemu uwierzytelniania opartego o
kryptografię asymetryczną przy uwzględnieniu
ograniczeń koprocesora i architektury Javacard
prof. Mirosław Kutyłowski
1
Marcin Sokół
TAK
4
Celem pracy jest opracowanie algorytmu do
numerycznej obróbki obrazów OCT całej przedniej
Opracowanie procedury do
komory oka z sekwencji zarejstrowanych za pomocą
numerycznej analizy sekwencji
tomografu optycznego CASIA, ich stabilizacji i
obrazów OCT przedniej
analizy czasowo-częstotliwościowej. Wymogiem jest
komory oka
dobra znajomość metod numerycznych do obróbki i
analizy obrazów.
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
5
Wyznaczenie rozkładu
współczynnika załamania w
soczewce ocznej na podstawie
eksperymentalnych danych
uzyskanych za pomocą
koherentnej tomografii
optycznej (OCT)
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
6
Opis obrazów OCT krawędzi
soczewek kontaktowych
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
7
Równoległe generatory liczb
pseudolosowych
8
Porównanie środowisk
programistycznych CUDA i
OpenCL
Wykorzystanie zaawansowanych metod
obliczeniowych do wyznaczenia optymalnego
rozkładu współczynnika załamania w wyizolowanej
soczewce ocznej w odniesieniu do danych
eksperymentalnych uzyskanych metodą OCT.
Wymagana BARDZO DOBRA znajomość
MATLABa.
Praca polegać będzie na rejestracji obrazów OCT
krawędzi soczewek kontaktowych w celu
numerycznego opisu cechy OCT zwanej dystorsją
optyczną
Praca polega na przejrzeniu literatury dotyczącej
równoległych generatorów liczb losowych, wybraniu
kilku, a następnie przebadaniu ich właściwości
losowych w aspekcie statystycznym i
kryptograficznym.
Celem pracy jest porównanie środowisk
programitycznych CUDA i OpenCL, porównanie
algorytmów i ich wykonywania w tych środowiskach,
z ich odpowiednikami wykonywanymi na CPU.
dr Maciej Gębala
Moczała Krzysztof
TAK
dr Mirosław Korzeniowski
Kucharczyk Dawid
TAK
9
Tematem pracy jest zbadanie algorytmów
wybudzania, wyboru lidera, i/lub wzajemnego
wykluczania w sieciach radiowych. Rozważone będą
różne modele: (i) z możliwością jednoczesnego
nadawania i słuchania lub bez, (ii) z możliwością
Algorytmy zrandomizowane w
wykrywania kolizji albo bez tej możliwości, (iii) ze
sieciach radiowych
znajomością liczny wierzchołków lub bez niej, oraz
(iv) z globalnym zegarem lub bez. Algorytmy te będą
w symulacjach porównane z ich odpowiednikami
deterministycznymi, jeśli takie istnieją. Wszystkie
implementacje i testy sostaną przeprowadzone w
modelu synchronicznym.
dr Mirosław Korzeniowski
Praca zakłada przegląd metod anonimizacji danych
ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów
tekstowych a następnie ich analizę oraz adaptację
Anonimizacja danych - aspekty
tych metod do wymogów prawa polskiego. Projekt
10
teoretyczne, techniczne i
dr hab. Inż. Marek Klonowski
zakłada także konfrontację stosowanych z
prawne
dowodliwie bezpiecznymi technikami rozwijanymi w
ramach badań naukowych. Uzupełnieniem pracy ma
być implementacja do anonimizacji dokumentów.
Stokłosa Wojciech
TAK
Pawłowski Kacper
TAK
11
Generowanie trzywymiarowych
pejzaży
Praca polega na opracowaniu algorytmów
generowania wirtualnych krajobrazów, oraz ich
implementacji i przetestowaniu
dr Maciej Gębala
Mikita Hradovich
TAK
12
Eksploracja terenu na
podstawie mapy przez robota
mobilnego
Praca polega na przygotowaniu algorytmów
planowania i ruchu robota mobilnego na podstawie
mapy, ich implementacja i testowanie, ze
szczególnym uwzględnieniem niedokładności mapy.
dr Maciej Gębala
Ilya Hradovich
TAK
13
Rozpoznawanie obiektów z
wykorzystaniem rozszerzonej
rzeczywistości zmieniony na
"Algorytmy rozpoznawania
obrazów"
Praca polega na opracowaniu algorytmów do
rozpoznawania wybranych obiektów. Dodatkowo
zostanie wykorzystana rozszerzona rzeczywistość.
dr Marcin Zawada
Pura Martyna
TAK
14
Środowisko do implementacji
algorytmów rozproszonych z
wykorzystaniem języka HTML
5 i JavaScript
Praca polga na opracowaniu środowiska do
implementacji i testowania algorytmów
rozproszonych z wykorzystaniem jako węzłów
przeglądarek klientów
dr Marcin Zawada
Kosmala Marek
TAK
15
Energetycznie optymalne
algorytmy dla sieci serwisorów
zmienionu na "Analiza
bezpieczeństwa i dokładności
w protokołach monetyzacji
prywatnych danych"
Przegląd znanych algorytmów dla podstawowych
problemów w sieciach i ich analiza pod względem
złożoności energetycznych. Próba konstrukcji
poprawionych algorytmów, symulacje.
dr hab. Marek Klonowski
Piotrowska Anna
TAK
16
Techniki określania
podobieństw kodów
źródłowych programów przy
użyciu algorytmów kompresji
dr Maciej Gębala
Korn Mateusz
TAK
dr Filip Zagórski
Kosarzecki Maciej
TAK
dr Mirosław Korzeniowski
Szeptycki Adam
TAK
dr hab. Anna Jaśkiewicz
Jacek Niemiec
TAK
Praca polega na zaproponowaniu i przetestowaniu
17
Rozstrzyganie sporów w
protokołach wyborczych
18
Optymalizacja obliczania
przesunięć obrazów w
astronomii
technik wykrywania plagiatów w kodach źródłowych
programów przy użyciu technik związanych z
kompresją danych, w oparciu o przybliżenie
warunkowej entropii dla tekstów.
Celem pracy jest zaprojektowanie zdalnego systemu
głosowania , który będzie posiadał efektywne
mechanizmy rozstrzygania sporów.
Celem pracy jest opracowanie algorytmu, który
będzie optymalnie obliczał przesunięcie między
dwoma zdjęciami tego samego kawałka nieba.
Zastosowanie metod
Wpracy przedstawione zostaną zastosowania metod
programowania dynamicznego
programowania dynamicznego w obliczaniu
19
w dyskontowanych
optymalnych polityk oraz funkcji wartości w
markowskich procesach
markowskich procesach decyzyjnych z
decyzyjnych
dyskontowaną funkcją wypłaty.
Informatyka - inż.
Lp
1
2
3
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
Zastosowania modelowania
stochastycznego w dyfuzji
innowacji
W ramach pracy student zapozna się z modelami
wykorzystywanymi do opisu dyfuzji innowacji (model
perkolacji, model Isinga, modele z progiem).
Głównym celem będzie symulacja Monte Carlo kilku
wybranych modeli i porównanie otrzymywanych w
ramach każdego z modelu wyników z punktu
widzenia przydatności w modelowaniu dyfuzji
innowacji.
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
Symulacje Monte Carlo
modelu q-votera na sieciach
złożonych
Student zapozna się z podstawowymi pojęciami z
zakresu teorii nierównowagowych przejść fazowych
modeli ze stanami absorpcyjnymi (w tym
prawdopodobieństwo i czas wyjścia,
nierównowagowe przejścia fazowe), a także z
metodą Monte Carlo analizy takich modeli.
Dodatkowo nabędzie wiedzę dotyczącą
podstawowych modeli opisujących rzeczywiste sieci
złożone: modelu Wattsa-Strogatza (tzw. sieć małego
świata) oraz Barabasiego-Alberta (tzw. sieć
bezskalowa). Głównym celem pracy będzie zbadanie
roli struktury sieci na procesy relaksacyjne i przejścia
fazowe w tzw. modelu q-votera.
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
Internetowa baza danych
peptydów amyloidogennych.
Udostępnienie serwisu internetowego peptydów
amyloidogennych z możliwościami zaawansowanego
wyszukiwania i przeprowadzania prostych analiz
danych z wykorzystaniem dostępu do zewnętrznych
serwisów internetowych.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska
Paweł Woźniak
TAK
4
5
6
Chodzi o napisanie i przetestowanie efektywnego
programu do wyznaczania takich
kwadratów.
Napisanie programu do wyznaczania takich
kwadratów nie jest trudne. Problemem
jest optymalizacja szybkości obliczeń. Trudności
Kwadraty łacińskie o zadanych
zaczynają się już przy kwadratach 7×7,
własnościach
gdzie (bez matematycznych sztuczek) czas obliczeń
przekracza dobę. Temat ”rzeka” może
być realizowany przez dwie osoby badające różne
wlasności i w związku z tym napotykające
różne trudności. Przydatna znajomość C++ lub
MATHEMATICA.
Chodzi o napisanie i przetestowanie efektywnego
programu do wyznaczania takich
tabelek.
Temat z pozoru podobny do poprzedniego ale inne
Tabelki działań algebraicznych
problemy, więcej algebry niż programowania.
Temat dla jednej osoby. Przydatna znajomość
pakietu FINDER, GAP lub
PROVER7.
prof. Wiesław Dudek
prof. Wiesław Dudek
Praca polega na opracowaniu komputerowej
Opracowanie komputerowej
kartoteki zawierającej dane pacjentów, poddanych
kartoteki pacjentów na
badaniu wzroku w Pracwoni refrakcji. Kartoteka
dr hab inż. Marek Zając, prof.
potrzeby badania wzroku w
powinna umożliwiać przeprowadzanie analiz
PWr
Pracowni Pomiarów Refrakcji statystycznych zebranych danych oraz eksportowanie
ich do innych programów (np. Excela0
Chuchro Grzegorz
TAK
TAK
TAK
7
GIS w pracach rolno-leśnych
Celem pracy jest napisanie programu ułatwiającego
pracownikom szkółek leśnych ewidencję
prowadzonych obsień oraz ich lokalizację na mapie.
Projekt będzie składał się z dwóch części: aplikacji i
bazy danych. Część aplikacyjna będzie napisana w
języku C++ w zgodzie z NET 4 z wykorzystaniem
Entity frame work oraz biblioteki DOT Spatial. Baza
danych będzie zlokalizowana na MS SQL server
2012.
8
Protokoły kryptograficzne
oparte o koncepcję one-wire
Budowa protokołu kryptograficznego dla nawiązania
sesji pomiędzy urządzeniami za pomocą kanału typu
1-wire, analiza bezpieczeństwa
prof. Mirosław Kutyłowski
Mularczyk Marta
TAK
Budowa prototypu nawiązywania komunikacji
pomiędzy dwoma urządzeniami mobilnymi drogą
optyczną przy pomocy komunikacji równoległej.
Budowa protokołu komunikacyjnego.
prof. Mirosław Kutyłowski
Surma Bartłomiej
TAK
Budowa demonstratora dla systemu uwierzytelniania
opartego o kanał pomiędzy serwerem a tabletem z
wykorzystaniem transportu danych graficznych na
urządzenia trzecie.
prof. Mirosław Kutyłowski
Kozłowski Krzysztof
TAK
prof. Mirosław Kutyłowski
Słowik Marcin
TAK
dr inż. Wojciech Macyna
Pruski Piotr
TAK
dr Przemysław Kobylański
Stopyra Patryk
TAK
9
10
11
Nawiązywanie bezpiecznego
kanału kryptograficznego
drogą optyczną - metoda
procesowania równoległego
Realizacja niezależnego
kanału kryptograficznego dla
uwierzytelniania
Nawiązywanie bezpiecznego
kanału kryptograficznego
drogą optyczną - metoda
procesowania szeregowego
Budowa prototypu nawiązywania komunikacji
pomiędzy dwoma urządzeniami mobilnymi drogą
optyczną przy pomocy komunikacji szeregowej.
Budowa protokołu komunikacyjnego.
praca ma na celu zaprojektowanie i
dr inż. Wojciech Macyna
Dempniak Szczepan
TAK
zaimplementowanie systemu do obsługi szkoły.
12
System do obsługi szkoły
System będzie posiadał funkcjonalności potrzebne z
punktu widzenia zarówno nauczyciela jak i ucznia.
13
Wizualizacja wyników
statycznej analizy kodu
System będzie działał na urządzeniach mobilnych.
Celem projektu jest opracowanie aplikacji
przedstawiającej wyniki statycznej analizy
kodu.Wykorzystany zostanie Static Analyzer
dostępny w kompilatorze Clang.
14
15
16
17
18
Tematem pracy jest implementacja podstawowych
własności sieci Peer-to-Peer na urządzenia mobilne z
"Implementacja klienta sieci
systemem Android. Podstawowym narzędziem
P2P pod systemem Android"
będzie język Java. Praca będzie bazować na
temat po zmianie brzmi:
algorytmicznych technikach teoretycznych z publikacji
"Implementacja klienta
naukowych o zasięgu międzynarodowym. Testy
rozproszonej tablicy
zostaną przeprowadzone na pojedynczych
haszującej"
urządzeniach, oraz w symulatorze, jeśli zajdzie
potrzeba testów masowych.
Zapoznanie się z programowaniem w systemie
Android. Projektowanie aplikacji oraz serwera.
System do lokalizacji miejsc
parkingowych
Implemantacja aplikacji w systemie Android.
Wykonanie dokumentacji.
Zapoznanie się z podstawowymi algorytmami
Aplikacja do wyszukiwania
połączeń w transporcie
publicznym
dr Mirosław Korzeniowski
Łesak Bartłomiej
TAK
dr Marcin Zawada
Maciążek Krzysztof
TAK
dr Marcin Zawada
Maćkowiak Piotr
TAK
dr Mirosław Korzeniowski
Oksana Palayda
TAK
dr Marcin Zawada
Cisło Joanna
TAK
przeszukiwania grafów. Poznanie formatu danych do
pobierania aktualnych pozycji GPS tramwajów i
autobusów we Wrocławiu. Implementacja aplikacji w
systemie Android. Wykonanie dokumentacji.
Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowania
do inteligentnej lodówki takiego, że na podstawie
kodów kreskowych, zawierających informację między
innymi o dacie ważności, oprogramowanie będzie
Inteligentna lodówka z
wspomagać układanie jadłospisu lub proponować
czytnikiem kodów kreskowych
dania, które spowoduje zużycie produktów, których
data ważności dobiega końca. Główny nacisk
zostanie położony na oprogramowanie dobierające
menu, a nie technologię skanowania.
Celem pracy jest stworzenie przejrzystego
Środowisko programistyczne środowiska do debugowania programów napisanych
do testowania i debugowania
na prosty procesor. Projekt zostanie wykonany przy
prostych mikroprocesorów
użyciu technologii HTML, CSS, JavaScript.
19
20
21
22
23
24
Praca ma na celu zaprojektowanie i
zaimplementowanie systemu dla Agencji
Ubezpieczeniowej. Planowana jest funkcjonalność
System do obsługi Agencji
zarówno dla opsoby obsługującej agencję jak i dla
Ubezpieczeniowej
klientów. System będzie aplikacją desktopową z
możliwym rozszerzeniem działąnia dla narzędzi
mobilnych.
Celem pracy jest zaprojektowanie i
zaimplementowanie systemu do obsługi gabinetu
lekarskiego. Zbadane zostaną rzeczywiste
System do obsługi gabinetu
lekarskiego
wymagania dla tego systemu. Aplikacja zostanie
zaimplementowana w technologii webowej z
możliwością rozbudowy o wersje mobilne.
Równoległe realizacje
W pracy przewiduje się równoległą implementację
algorytmów lokalnego
szeregu algorytmów lokalnego przeszukiwania dla
przeszukiwania
trudnych problemów kombinatorycznych.
Głównym celem projektu jest stworzenie nowej
klawiatury na system Android odbiegającej od
Projekt klawiatury na niewielkie modelu standardowego (klawiatury typu QWERTY i
urządzenia dotykowe wraz z
jej regionalnych odmian). Ma ona pozwolić na
implementacją na system
szybsze pisanie z wykorzystaniem możliwości, jakie
Android
daje ekran dotykowy oraz zminimalizować liczbę
błędów popełnianych przez użytkownika podczas
pisania.
Zapoznanie się z programowaniem w systemie
Aplikacja do organizacji imprez
Android. Projektowanie szkieletu aplikacji..
okolicznościowych
Implemantacja aplikacji w systemie Android.
Wykonanie dokumentacji.
"Aplikacja służąca do
Zapoznanie się z programowaniem w systemie
wyszukiwania usługodawców"
Android. Projektowanie szkieletu aplikacji oraz strony
po zmianie temat brzmi
internetowej. Implementacja aplikacji w systemie
"Aplikacja do wyszukiwania
Android. Wykonanie dokumentacji.
graczy w okolicy"
dr Wojciech Macyna
Mach Artur
TAK
dr Wojciech Macyna
Krawczyński Michał
TAK
dr hab. Paweł Zieliński
Jany Filip
TAK
dr inż. Marcin Zawada
Gambuś Paweł
TAK
dr inż. Marcin Zawada
Mirek Jarosław
TAK
dr inż. Marcin Zawada
Kwaśniak Damian
TAK
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Zapoznanie się z podstawami programowania
sztucznej inteligencji w grach strategicznych
turowych. Implementacja aplikacji w języku
JavaScript. Wykonanie dokumentacji.
Praca polega na napisaniu silnika do symulacji ruchu
ulicznego ze szczególnym naciskiem na
Silnik symulatora ruchu
ulicznego
wspomaganie aplikacji rzeczywistymi danymi
dostępnymi w otwartych serwisach internetowych.
Praca polega na zaprojektowaniu symulatora
System do obsługi bankowości
systemu bankowego oraz aplikacji wspierających
elektronicznej
jego obsługę.
Praca polega na zaprojektowaniu symulatora
Mobilny przewodnik dla
systemu będącego przewodnikiem o ciekawych i
studentów
ważnych informacjach dla studentów.
Praca polega na napisaniu aplikacji do badania
Aplikacja do badania
bezpieczeństwa wybranych protokołów
bezpieczeństwa sieci
wykorzystywanych w sieciach bezprzewodowych.
bezprzewodowych
Narzędzie będzie umożliwiać wykrywanie luk np..
Wykorzystywanych słabych haseł
Zapoznanie się z systemem mobilnym Android.
Aplikacja mobilna do obsługi Poznanie wymogów systemu obsługi konferencji oraz
konferencji
projekt aplikacji. Implementacja aplikacji w systemie
Android. Wykonanie dokumentacji.
Celem pracy jest stworzenie serwera i aplikacji na
Aplikacja do sterowania
urządzenie mobilne służącej do nadzorowania i
inteligentnym domem
sterowania inteligentnym domem.
Praca polega na napisaniu dla celów dydaktycznych
Aplikacja ilustrująca budowę i
aplikacji w języku JAVA ilustrującej budowę i
działanie procesora LALR
działanie parsera typu LALR.
Celem aplikacji jest stworzenie serwisu webowego
System wspomagający zdalne
wspomagającego e-learning języków obcych, z
nauczanie przez internet
uwzględnieniem wygodnej pracy zarówno nauczyciela
jak i ucznia.
Silnik do turowych gier
strategicznych
dr inż. Marcin Zawada
Frącz Łukasz
TAK
dr inż. Marcin Zawada
Ciesielski Norbert
TAK
dr inż. Marcin Zawada
Semik Mateusz
TAK
dr inż. Marcin Zawada
Domurad Krzysztof
TAK
dr inż. Marcin Zawada
Robaszyński Michał
TAK
dr inż. Marcin Zawada
Głąbiński Grzegorz
TAK
dr Maciej Gębala
Bachta Krzysztof
TAK
dr Maciej Gębala
Ochla Jakub
TAK
dr Maciej Gębala
Szerszeń Piotr
TAK
34
35
36
Celem pracy jest budowa generatora stron
internetowych dla nauczycieli akademickich.
Generator stron internetowych
Generator ma umożliwiać prezentację informacji
dla nauczycieli akademickich
dotyczących pracownika, jego dorobku naukowego, a
Politechniki Wrocławskiej
także kursów prowadzonych w aktualnym i w
poprzednich semestrach.
W pracy przewiduje się równoległą implementację
Równoległa implementacja
ewolucyjnego systemu dla problemów
ewolucyjnego systemu dla
optymalizacyjnych z ograniczeniami. Pierwszym
problemów optymalizacyjnych krokiem będzie równoległa implemantacja systemu
z ograniczeniami
dla problemów optymalizacyjnych z nieliniową funkcją
celu i liniowymi ograniczeniami.
Algorytmy wyznaczania
W pracy przewiduje się eksperymentalną analizę
najkrótszych ścieżek w
szeregu algorytmów wyznaczania najkrótszych
rzeczywistych sieciach
ścieżek w rzeczywistych sieciach drogowych.
drogowych
"System do zarządzania
Celem pracy będzie projekt i implementacja systemu
amatorskim stowarzyszeniem
do zarządzania amatorskim stowarzyszeniem
tenisowym" po zmianie temat
tenisowym. Aplikacja będzie umożliwiać
37
brzmi "System do zarządzania
rejestrowanie wydatków stowarzyszenia oraz
zasobami w lokalu
rezerwację kortów. Projekt zostanie wykonany w
gastronomicznym"
technologii webowej.
38
System do obsługi wynajmu
mieszkań
39
Rozwiązanie i wizualizacja
puzzli "piętnastki"
Celem pracy będzie projekt i implementacja systemu
do obsługi wynajmu mieszkań. W systemie będzie
przewidziane wyszukiwanie mieszkań na podstawie
zadanych kryteriów. Aplikacja będzie napisana w
technologii webowej.
Celem projektu jest porównanie algorytmów
układających tak zwaną piętnastkę, ale w wariantach
innych niż tylko 4 x 4. Oprócz tego należy stworzyć
wizualizację tych rozwiązań.Szczególny nacisk
powinien być położony na teorię rozwiązań, również
teorię grup.
dr inż. Jakub Lemiesz
Bolanowski Rafał
TAK
dr hab. Paweł Zieliński
Hoła Jacek
TAK
dr hab. Paweł Zieliński
Strzałka Tomasz
TAK
Dr inż. Wojciech Macyna
Celmer Małgorzata
TAK
Dr inż. Wojciech Macyna
Szydło Ilona
TAK
dr Mirosław Korzeniowski
Supel Tomasz
TAK
40
Splay trees
41
Opracowanie oprogramowania
do analizy obrazów
dyfrakcyjnych dalekiego pola
42
43
44
45
46
Praca polega na implemantacji drzew Sleatora Tarjana i porównaniu średnich czasów działania z
inną strukturą jak np.. Drzewa czerwono-czarne.
Przygotowanie oprogramowania do analizy obrazów z
liniowej kamery CCD i wyliczania na ich podstawie
parametrów szczelin dyfrakcyjnych.
Celem pracy jest stworzenie i implementacja
Wybrane zagadnienia analizy
algorytmów służących analizie obrazów
obrazów cyfrowych
pochodzących z tachografów analogowych
Celem projektu inżynierskiego realizowanego w pracy
dyplomowej jest stworzenie aplikacji usprawniającej
planowanie treningów oraz śledzenie postępów
treningowych . Aplikacja ta w założeniu ma się
Elektroniczny dziennik
treningowy dla sportowców wyróżniać elastycznością i łatwością dostosowania do
potrzeb użytkownika oraz zebrania w jednym
programie jak największej ilości funkcji potrzebnych
sportowcom do zarządzania treningami i dietą.
Celem projektu jest porównanie algorytmów
układających kostkę Rubika oraz stworzenie
Rozwiązanie i wizualizacja
wizualizacji tych rozwiązań. Szczególny nacisk
kostki Rubika
powinien być położony na teorię rozwiązań, również
teorię grup.
Celem pracy jest analiza bezpieczeństwa protokołów
Bezpieczeństwo aplikacji
komunikacyjnych wykorzystywanych w aplikacjach
mobilnych
mobilnych
Helios jest systemem głosowania internetowego,
który gwarantuje, że głosy oddane przez wyborców
zostaną prawidłowo policzone. Własność ta jest
Zabezpieczenie systemu
jednak spełniona tylko, gdy przeglądarka nie
Helios przed atakami na
oszukuje. Celem pracy jest implementacja
aplikację kliencką
dodatkowego mechanizmu, który umożliwia
głosującemu sprawdzenie poprawności kodowania
głosu.
dr Maciej Gębala
Wszoła Eliza
TAK
dr inż. Sławomir Drobczyński
Adamski Adrian
TAK
dr Filip Zagórski
Błach Michał
TAK
dr inż. Wojciech Macyna
Kijak Grzegorz
TAK
dr Mirosław Korzeniowski
Majek Aleksandra
TAK
dr Filip Zagórski
Wszoła Marta
TAK
dr Filip Zagórski
Płotnicki Filip
TAK
47
48
49
50
51
52
Celem pracy jest opracowanie metodą użycia RFIDtagów do kontroli dostępu użytkowników do
pomieszczeń, która jest bardziej efektywna niż
standardowe metody.
Celem projektu jest zaprojektowanie,
zaimplementowanie oraz wykonanie dokumentacji
Aplikacja do sterowania
aplikacji do obsługi komputera. Podstawowe
komputerem
funkcjonalności: wirtualna klawiatura, mysz,
streaming obrazu
Celem pracy będzie zaprojektowanie i
zaimplementowanie aplikacji umożliwiającej
Aplikacja do raportowania
wprowadzenie i raportowanie zgłoszeń i modyfikacji
zgłoszeń dotyczących
systemów informatycznych. Dzięki niej użytkownicy
utrzymania systemów
będą mogli wprowadzać swoje uwagi na temat
informatycznych iśledzenia
funkcjonowania systemu. Aplikacja będzie stworzona
postępów pracy nad
w technologii webowej. Zleceniobiorca będzie miał
zgłoszeniami
możliwość wprowadzenia postępów w pracy nad
zleceniem.
Celem aplikacji będzie kompleksowa obsługa
kancelarii prawnej. Przewidziana jest dokładna
System do obsługi kancelarii
analiza funkcjonowania takiej kancelarii i
prawnej
odwzorowania takich wymagań w aplikacji. System
będzie napisany w technologii web'owej.
Aplikacja ma za zadanie odwzorowanie oraz
uproszczenie obsługi metodyki SCRUM przy
Aplikacja webowa wspierająca
wytwarzaniu oprogramowania. Funkcjonalność i
zarządzanie projektami
tworzenie nowych użytkowników, grupowanie
informatycznymi za pomocą
użytkowników, tworzenie projektów i zespołów.
metodologii SCRUM
Tworzenie nowych zadań dla użytkowników,
raportowanie prac, mechanizm Sprintu.
Celem projektu jest wykonanie aplikacji
Prognozowanie finansowych
prognozującej finansowe szeregi czasowe. Będą
szeregów czasowych
użyte standardowe metody teorii szeregów
czasowych oraz sztuczne siecie neuronowe.
Zastosowanie RFID-tagów do
kontroli dostępu
prof. Jacek Cichoń
Ciejka Paweł
TAK
dr Małgorzata Sulkowska
Lisowski Piotr
TAK
dr Wojciech Macyna
Gościmiński Kamil
TAK
dr Wojciech Macyna
Szostek Krzysztof
TAK
dr inż. Wojciech Macyna
Kowalczyk Marcin
TAK
dr Szymon Zeberski
Szews Mateusz
TAK
53
Projekt i implementacja
systemu analizy statystycznej
dla aplikacji webowej na
przykładzie sklepu
internetowego
Projekt polegał na utworzeniu protokołu
komunikacyjnego w warstwie serwerowej pomiędzy
schematycznym sklepem internetowym a
zautomatyzowanym systemie statystycznym, który
Aplikacja ilustrująca algorytm
tworzenia grafu widoczności
Żurek Grzegorz
TAK
dr Mirosław Korzeniowski
Piotr Byliniak
TAK
dr Marcin Kik
Małaniuk Krzysztof
TAK
dr Filip Zagórski
Kamil Klimczak
TAK
dr Maciej Gębala
Konopka Małgorzata
TAK
dr Przemysław Kobylański
Lucjan Koperkiewicz
TAK
będzie odpowiedzialny za dostosowanie oferty dla
konkretnego klienta oraz za system raportowania.
Tematem pracy jest implementacja zabezpieczeń na
stronie www lub w oprogramowaniu bankomatu.
Głównym celem jest ochrona wprowadzanego hasła
Zabezpieczenie przed
54
podglądanie przy
przed obserwatorem poprzez wprowadzenie kilku
wprowadzaniu PINu.
dodatkowych kursorów, emolujących ruchy
człowieka. Podstawowym narzędziem będzie Java
lub Java Script.
Przygotowanie aplikacji dostępnej przez przeglądarkę
internetową umożliwiającą tworzenie grafiki. Powstałe
Edytor graficzny dostępny
obrazy mogą być współdzielone przez różnych
55
przez przeglądarkę internetową
użytkowników, gdzie osoba tworząca dany obraz
nadaje poziomy dostępu.
Zakres tematu obejmuje napisanie aplikacji na
system Android, obsługującej schemat wymiany
56
Cyfrowy pieniądz
waluty jaką jest pieniądz cyfrowy wraz z odpowiednim
schematem bezpieczeństwa.
Praca polega na napisaniu aplikacji w języku JAVA
57
dr hab. Paweł Zieliński
ilustrującej działanie algorytmu tworzenia grafu
widoczności ze szczególnym uwzględnieniem celów
dydaktycznych przedstawionego rozwiązania.
Dostępne CAPTCHA opierają się na rozpoznawaniu
58
Oprogramowanie CAPTCHA
opartego na rozwiązywaniu
zadań programistycznych
obrazów lub prostych równań. Ostatnio pojawiło się
CAPTCHA sprawdzające umiejętności
programowania. Celem jest stworzenie podobnego
urządzenia dla zadań w języku Prolog.
59
Emocjonalny odtwarzacz
muzyki
60
Wyszukiwarka połączeń
lotniczych
61
System do obsługi rezerwacji
biletów na seanse kinowe
62
Narzędzie wspomagające
przetwarzanie wyników
wyszukiwań internetowych
63
System obsługi przychodni
stomatologicznej
64
System wspomagający
stosowanie diety
Celem projektu jest wykonanie aplikacji, która robi
użytkownikowi zdjęcie, wyodrebnia z niego twarz, z
twarzy wyczytuje geometrię oczu, ust, nosa i na jej
podstawie klasyfikuje nastrój użytkownika, a
następnie wybiera listę utworów muzycznych w
odpowiadającym klimacie.
Celem pracy będzie stworzenie i zaimplementowanie
systemu do obsługi wyszukiwania połączeń
lotniczych. Aplikacja będzie umożliwiała
wyszukiwanie połączeń z przesiadkami i filtrowała te
najbardziej korzystne.
Celem pracy będzie stworzenie systemu rezerwacji
biletów dla kina. Oprócz tego system będzie
umożliwiał wyszukiwanie najbliższego kina przy
użyciu geolokalizacji. Aplikacja będzie działała na
urządzeniach mobilnych.
Praca ma na celu poprawę jakości przetwarzania
dr Szymon Zeberski
Beata Szostakowska
TAK
dr inż Wojciech Macyna
Ledwoń Piotr
TAK
dr inż Wojciech Macyna
Śliwka Wojciech
TAK
dr Marcin Kik
Korczyński Maciej
TAK
prof. dr hab. Jacek Cichoń
Grabijas Ariel
TAK
dr Marcin Kik
Ciarkowski Jarosław
TAK
dr Przemysław Kubiak
Smaga Magdalena
TAK
wyników wyszukiwania. Narzędzie ma pozwalać
użytkownikowi na szybkie znalezienie potrzebnych
informacji. Będzie również komunikował się z
urzytkownikiem poprzez intuicyjny interface.
Celem projektu jest zaprojektowanie oraz
zrealizowanie systemu bazo-danowego do obsługi
małego gabinetu stomatologicznego.
System składający się z serwera i aplikacji klienckich,
umożliwiający wygodne rejestrowanie zdarzeń oraz
informacji związanych ze stosowaniem diety. System
będzie napisany w JAVIE w taki sposób, aby
umożliwiał prowadzenie dziennika żywienia i
65
Projekt i implementacja
biblioteki do obliczeń na
macierzach rzadkich
śledzenie swoich postępów za pomocą wykresów.
Celem pracy jest stworzenie biblioteki funkcji do
obliczeń na macierzach rzadkich. Zostaną
zaimplementowane podstawowe sposoby
reprezentacji oraz podstawowe operacje.
Celem pracy jest propozycja bezpiecznego schematu
strumieniowania szyfrowego, będącego modyfikacją
66
67
68
69
70
71
Konstrukcja bezpiecznych
szyfrów strumieniowych
konstrukcji RC4. Dowód bezpieczeństwa rozwiązania
Markowa do rozkładu stacjonarnego.
Celem pracy jest napisanie elastycznego generatora
System generowania stron
witryny www obsługujących strony seminariów
obsługujących seminaria
naukowych. Wygenerowane strony mają być
naukowe
zrealizowane w technologii PHP, MySQL, HTML5 i
CSS.
Przegląd literaturowy dotyczący algorytmów
System komputerowy do
rozpoznawania obiektów na obrazie i detekcji ruchu.
wizualnego rozpoznawania
Tworzenie dokumentacji projektowej i implementacja
gestów dłoni dla wprowadzania
systemu. Tworzenie dokumentacji technicznej i testy
sekwencji znaków
systemu.
Biblioteka do klasyfikacji
Celem pracy jest stworzenie uniwersalnej biblioteki
danych wykorzystująca
realizującej zadanie klasyfikacji danych ( ze
wielowarstwowe sieci
szczególnym uwzględnieniem pisma i mowy)
neuronowe
System będzie miał za zadanie przypominanie
użytkownikom o zbliżającym się spotkaniu w
Geolokalizujący organizator
zależności od lokalizacji innego użytkownika. System
spotkań
będzie wykorzystywał technologie GPS i będzie
działał pod systemem android.
Edytor strukturalny z
programowalnym systemem
podpowiedzi
dr Filip Zagórski
Kulis Michał
TAK
prof. Jacek Cichoń
Hordyjewicz Michał
TAK
dr inż. Łukasz Krzywiecki
Milena Trząsała
TAK
dr Filip Zagórski
Gumny Paweł
TAK
dr inż. Wojciech Macyna
Michał Krawczyński
TAK
dr Maciej Gębala
Grzegorz Haftarczyk
TAK
zawiera analizę prędkości zbieżności Łańcucha
Praca polega na napisaniu w języku JAVA prostego
edytora strukturalnego wspomagającego przez
system podpowiedzi i uzupełnień pisanie w językach
opisu danych (np.. xhtml, css) lub programowania
Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna - II stopień - mgr
Lp
3
Opinia
Komisji
TAK / NIE
Opis
Opiekun
Elektryczny model serca
Celem pracy jest opracowanie elektrycznego modelu
serca. Proponowane jest przeniesienie
anatomicznego opisu serca na opis elektryczny za
pomocą podstawowych elementów elektronicznych i
weryfikacja modelu poprzez porównanie z rozkładem
potencjałów iów EKG
dr inż. Jerzy Kolanko
TAK
C elem pracy jest udział w badaniach klinicznych,
opracowanie wyników badań i opracowanie
Badania kliniczne aparatu CESwniosków wspólnie z zespołem neurologów
3 do stymulacji mózgowej
prowadzących badania. Praca powinna zawierać
przegląd metod prowadzenia badania klinicznego
dr inż. Jerzy Kolanko
TAK
Celem projektu będzie zbadanie wpływu karnozyny
na komórki nowotworowe. Karnozyna wprowadzana
będzie do wnętrza komórek za pomocą
Badanie wpływu karnozyny na
elektroporacji impulsowej. Efekty będą oceniane
komórki nowotworowe
stopniem zmian przeżywalności komórkowej w
poddane elektroporacji
warunkach in vitro z zastosowaniem wybranych linii
komórkowych. Praca we współpracy z
Uniwersytetem Medycznym.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
1
2
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Temat pracy dyplomowej
Czuba Aleksandra
TAK
4
Celem projektu będzie zbadanie zależności poziomu
napływu wapnia do wnętrza komórek nerwowych
poddanych elektroporacji oraz jego wpływ na
Określenie poziomu wapnia w
funkcjonowanie komórki. Badania prowadzone będą
komórkach układu nerwowego
na linii modelowej z guza chromochłonnego (PC12 ) i
poddanych elektroporacji pomogą w ustaleniu zależności pomiędzy
badanie in vitro
podwyższonym poziomem przepływu wapnia przez
pory transmembranowe a śmiertelnością komórki.
Praca we współpracy z Uniwersytetem Medycznym.
5
Modelowanie porów białek
amyloidowych jako
potencjalnego źródła chorób
neurodegeneratywnych
Peptydy amyloidowe tworzą oligomery, które są
obecnie uważane za przyczynę chrób
neurodegeneracyjnych. Oligomery te mogą
wbudowywać się w błonę komórkową otwierając
drogę przepływu jonów, jednak struktura takich
kanałów jest nieznana.Celem projektu będzie
uzyskanie za pomocą istniejących narzędzi typu
Rosetta lub Modeller potencjalnych struktur kanałów
zbudowanych z agregatów wybranych peptydów
amyloidowych.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
TAK
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska
TAK
6
Przewidywanie miejsc
kontaktowych w białkach w
oparciu o konsensus metod
7
Rekonstrukcja obrazu w
tomografii impedancyjnej
8
Zastosowanie tomografii
impedancyjnej w badaniach
medycznych
Znajomość miejsc kontaktowych w białkach może
być wykorzystywana na różnych etapach procesu
modelowania białek. Przykładowo może służyć
zawężaniu przestrzeni przeszukiwania (Tress and
Valencia, 2010) i odrzucaniu mało dokładnych
modeli strukturalnych na początkowych etapach
modelowania ab initio (Bonneau et al., 2002).
Miejsca kontaktowe pozwalają też oszacowywać
jakość gotowych ostatecznych struktur (Tress and
Valencia, 2010), (Latek and Kolinski, 2008). Pomimo
tego, że większość narzędzi do przewidywania
miejsc kontaktowych charakteryzuje się bardzo małą
skutecznością (Monastyrskyy et al., 2011), to w
pracy (Marks et al. 2011), pokazano, że możliwe jest
dokładne przewidywanie miejsc kontaktowych w
oparciu o skorelowane ewolucyjne zmiany w
sekwencji. Celem pracy jest zaprojektowanie i
analiza skuteczności narzędzia do przewidywania
miejsc kontkatowych, działającego w oparciu o
konsensus wyników generowanych przez zestaw
dostępnych narzędzi do przewidywania miejsc
kontaktowych.
Celem pracy jest opracowanie oprogramowania do
rekonstrukcji obrazu w tomografii impedancyjnej
stosowanej w badaniach medycznych. Na podstawie
rozeznania literaturowego wybrany zostanie
optymalny algorytm do opracowania
oprogramowania.
Praca obejmuje symulacje pomiarów
tomograficznych w pakiecie Matlab i rekonstrukcję
obrazu tomograficznego na podstawie zadanego
algorytmu.
dr inż. Bogumił Konopka
TAK
dr inż.Zdzisław Szczepanik
TAK
dr inż. Zdzisław Szczepanik
TAK
Celem pracy jest opracowanie modelu rozkładu
potencjału EKG na powierzchni ciała. Opracowany
Modelowanie rozkładu
model będzie stanowił podstawę generacji
potencjału EKG na powierzchni
wielowymiarowego sygnału EKG na potrzeby
ciała.
diagnostyki wielokanałowych rejestratorów tego
sygnału.
10
Celem pracy jest opracowanie modelu
uwzględniającego dynamikę przepływu krwi w
układzie krwionośnym człowieka.
Modelowanie właściwości
Zaimplementowanie opracowanego modelu w
dynamicznych układu
środowisku Matlab-Simulink przebadanie jakości
krwionośnego człowieka
modelu dla wybranych jednostek chorobowych.
Wyniki pracy zostaną wdrożone w Laboratorium
Automatyki i Robotyki.
11
Celem pracy jest opracowanie modelu
uwzględniającego dynamikę układu oddechowego
Modelowanie właściwości
człowieka. Zaimplementowanie opracowanego
dynamicznych układu
modelu w środowisku Matlab-Simulink przebadanie
oddechowego człowieka
jakości modelu dla wybranych jednostek
chorobowych. Wyniki pracy zostaną wdrożone w
Laboratorium Automatyki i Robotyki.
12
Celem pracy jest opracowanie miernika
umożliwiającego pomiar stopnia zapylenia
Pomiar stopnia zapylenia w
rozumianego jako liczba cząstek znajdujących się w
pomieszczeniach zamknętych
znanej objętości powietrza. Uzyskane wyniki
przesyłane będą do komputera za pomocą interfejsu
przewodowego lub bezprzewodowego.
13
Ilościowa charakteryzacja
Implementacja algorytmów ilościowej analizy
barorefleksu u pacjentów z barorefleksu. Analiza danych klinicznych pacjentów z
zespołem wazowagalnym
zespołem wazowagalnym kardio- i wazodepresyjnym
9
14
Zastosowanie ilościowej
analizy EEG w diagnostyce i
leczeniu chorób psychicznych
Opracowanie biomarkera reakcji pacjentów z
chorobą afektywną jedno- lub dwubiegunową na
farmakoterapię.
Dr inż. Stefan Giżewski
TAK
Dr inż. Stefan Giżewski
TAK
Dr inż. Stefan Giżewski
TAK
Dr inż. Stefan Giżewski
Sołtan Bartłomiej
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Badanie wpływu terapii
Ilościowa analiza zmian EEG po terapii
elektrowstrząsowej na
elektrowstrząsowej u pacjentów z chorobą
czynność bioelektryczną
afektywną jedno- lub dwubiegunową
mózgu
Zastosowanie posturografii w
Implementacja algorytmów analizy szeregów
diagnostyce zaburzeń
czasowych COP u pacjentów z chorobą Parkinsona
równowagi
Zastosowanie sensora Kinect
Implementacja algorytmów ilościowej oceny
w projektowaniu aplikacji
postępów rehabilitacji ruchowej
biomedycznych
Analiza zmian kognitywnych u
Analiza korelacji pomiędzy wynikami MATRICS
pacjentów z chorobą
Consensus Cognitive Battery (MCCB) a czynnością
afektywną jedno- lub
bioelektryczną mózgu
dwubiegunową
Ilościowa analiza dynamiki
Implementacja optycznego śledzenia do
chodu ludzkiego
wyznaczaniu długości i czasu trwania kroku
Zastosowanie ilościowej
Zastosowanie akcelerometrii w diagnostyce
analizy chodu u pacjentów z
dysfunkcji stawu biodrowego
dysfunkcją stawu biodrowego
Zastosowanie urządzeń
Implementacja testu Limits of Stability w systemie
mobilnych do ilościowej oceny
Android i IOS
zaburzeń równowagi
Zastosowanie urządzeń
Analiza zmian rytmu dobowego u pacjentów z
mobilnych do oceny zaburzeń
chorobą afektywną jedno- lub dwubiegunową
rytmu dobowego
Zaprojektowanie, konstrukcja i
oprogramowanie elektronicznie sterowanego
mechanizmu zmiany położenia zaworu
Automatyczna kontrola
atmostery w układzie do syntezy. Zintegrowanie
atmosfery w układzie syntezy
sterowaniem mechanizmu z
kontrolerem temperatury.
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
Kozłowska Klaudia
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
24
Praca składa się z 2 części: eksperymentalnopomiarowej i obliczeniowej. W pierwszej części
student ma za zadnie dokonać, przy współpracy z
doświadczonym lekarzem, rejestracji nieinwazyjnych
sygnałów niosących informację o hemodynamice
mózgowej, takich jak: prędkość przepływu krwi
mózgowej (CBFV) za pomocą przezczaszkowej
ultrasonografii dopplerowskiej, ciśnienie tętnicze krwi
(ABP) za pomocą fotopletyzmografu, EKG oraz
końcowo-wydechowa prężności CO2 w wydychanym
Pomiar i analiza wpływu
powietrzu (EtCO2) za pomocą kapnometru u
częstotliwości oddychania na
zdrowych ochotników podczas spontanicznego
dynamiczne zależności między
oddychania oraz przy 3 kontrolowanych
ciśnieniem tętniczym krwi a
częstotliwościach oddychania (np. 6, 10, 15
prędkością przepływu krwi
oddechów/min). Następnie zadaniem studenta
mózgowej
będzie dokonanie analizy porównawczej
dynamicznych zależności między sygnałami ABP i
CBFV za pomocą koherencji wyznaczonej w
połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości (TF)
podczas spontanicznej i kontrolowanej częstotliwości
oddychania. Projekt uzyskał zgodę Komisji
Bioetycznej. Badania przeprowadzone będą w
ramach grantu NCN DEC-2013/10/E/ST7/00117.
Student otrzymywać będzie stypendium na
realizację pracy magisterskiej.
dr hab. inż. Magdalena
Kasprowicz
Krems Agnieszka
TAK
25
Praca składa się z 2 części: eksperymentalnopomiarowej i obliczeniowej. W pierwszej części
student przy współpracy z doświadczonym lekarzem
dokonuje rejestracji nieinwazyjnych sygnałów
niosących informację o hemodynamice mózgowej,
takich jak: prędkość przepływu krwi mózgowej
(CBFV) za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii
dopplerowskiej, ciśnienie tętnicze krwi (ABP) za
pomocą fotopletyzmografu, EKG oraz końcowowydechowa prężności CO2 w wydychanym powietrzu
(EtCO2) za pomocą kapnometru u zdrowych
ochotników w warunkach spoczynkowych oraz
Pomiar i analiza dynamicznej podczas testu polegającego na powtarzającej się z
autoregulacji mózgowej
różną częstotliwością zmianie pozycji ciała z
podczas testu polegającego na
siedzącej na stojącą (opcjonalnie z kucającej na
powtarzanej z różną
stojącą). Test ten będzie przeprowadzony w celu
częstotliwością zmiany pozycji
wywołania kontrolowanych zmian ABP przez 5 min
ciała z siedzącej na stojącą
dla każdej częstotliwości podczas normokapnii i
hiperkapnii. Następnie zadaniem studenta będzie
dokonanie analizy porównawczej dynamicznych
zależności między sygnałami ABP i CBFV za
pomocą koherencji wyznaczonej w połączonej
dziedzinie czasu i częstotliwości (TF) dla
spontanicznych i kontrolowanych zmian
hemodynamicznych. Projekt uzyskał zgodę Komisji
Bioetycznej. Badania przeprowadzone będą w
ramach grantu NCN DEC-2013/10/E/ST7/00117.
Student otrzymywać będzie stypendium na
realizację pracy magisterskiej.
dr hab. inż. Magdalena
Kasprowicz
Gruszczyński Krystian
TAK
26
27
28
Praca składa się z 2 części: eksperymentalnopomiarowej i obliczeniowej. W częsci pomiarowej
student ma za zadanie dokonać nieinwazyjnych
pomiarów sygnałów ciśnienia tętniczego krwi,
Analiza wpływu wieku na
prędkości krwi mózgowej oraz końcowo-wydechowej
hemodynamikę mózgową
preżności dwutlenku węgla u ochotników powyżej 45
zmieniony na : " Wpływ testów
roku życia. Następnie w opraciu o model impenacji
hemodynamicznych i wieku na
mózgowo-naczyniowej oraz z wykorzystaniem
wybrane parametry oceny
zarejestrowanych sygnałów należy wyznaczyć
stanu krążenia mózgowego
parametry opisujące hemodynamikę mózgową.
krwi."
Uzyskane wartości parametrów zostaną następnie
porównane z wartościami wyznaczonymi u młodych
ochotników (baza danych udostępniona przez
zagraniczny ośrodek badawczy)
Celem pracy jest opracowanie oprogramowania do
rekonstrukcji obrazu w tomografii impedancyjnej
Rekonstrukcja obrazu w
stosowanej w badaniach medycznych. Na podstawie
tomografii impedancyjnej
rozeznania literaturowego wybrany zostanie
optymalny algorytm do opracowania
oprogramowania.
Powikłania cukrzycowe stanowią coraz częstszą
przyczynę zgonów, dlatego też prawidłowa opieka
nad chorymi stanowi jeden z głównych priorytetów
WHO, czego wyrazem są trzy działania priorytetowe
takie, jak: właściwa kontrola glikemii, właściwa
Projekt urządzenia do
kontrola ciśnienia tętniczego, zapobieganie
monitorowania stanu stopy u
powikłaniom, w tym w zakresie stopy cukrzycowej.
pacjentów chorych na cukrzycę
Celem pracy jest zebranie wiedzy na temat
dostępnych metod diagnostycznych zagrożenia
stopącukrzycową i zaprojektowanie urządzenia do
diagnostyki. Projekt musi zawierać pełen opis układu
oraz kosztorys. Wymagana znajomość języka
angielskiego.
dr hab. inż. Magdalena
Kasprowicz
Bejm Karolina
TAK
dr inż.Zdzisław Szczepanik
TAK
Prof. Halina Podbielska
TAK
29
Celem pracy jest opracowanie oprogramowania do
rekonstrukcji obrazu w tomografii impedancyjnej
Rekonstrukcja obrazu w
stosowanej w badaniach medycznych. Na podstawie
tomografii impedancyjnej
rozeznania literaturowego wybrany zostanie
optymalny algorytm do opracowania
oprogramowania.
30
Komputerowe przetwarzanie, obróbka i analiza zdjęć
termowizyjnych osób zdrowych w różnym wieku
Porównanie zmian temperatury
przed i po zabiegu ultrasonoterapii. Analiza
powierzchownej tkanek po
bibliograficzna obecnego stanu wiedzy na temat
zastosowaniu terapii
terapii ultradźwiękami oraz personalizacji zabiegów
ultradźwiękami u osób
fizykoterapetycznych z udziałem ukltradżwięków.
zdrowych w różnym wieku
Konieczna dobra znajomość języka angielskiego
oraz podstaw analizy statystycznej.
31
32
Komputerowe przetwarzanie, obróbka i analiza zdjęć
termowizyjnych osób zdrowych w różnym wieku
Porównanie zmian temperatury
przed i po zabiegu termoterapii. Przegląd aktualnej
powierzchownej tkanek po
literatury fachowej dotyczącej termoterapii oraz
zastosowaniu termoterapii u
personalizacji zabiegów termoterapeutycznych.
osób zdrowych w różnym
Konieczna dobra znajomość języka angielskiego
wieku
oraz podstaw analizy statystycznej.
Komputerowe przetwarzanie, obróbka i analiza zdjęć
termowizyjnych osób zdrowych w różnym wieku
Porównanie zmian temperatury
przed i po zabiegu krioterapii miejscowej. Przegląd
powierzchownej tkanek po
światowej i polskiej literatury fachowej dotyczącej
zastosowaniu krioterapii
krioterapii oraz personalizacji zabiegów
miejscowej u osób zdrowych w
krioterapeutycznych. Konieczna dobra znajomość
różnym wieku
języka angielskiego oraz podstaw analizy
statystycznej.
dr inż.Zdzisław Szczepanik
TAK
dr inż. Joanna Bauer
Dominika Bartoszuk
TAK
dr inż. Joanna Bauer
Aleksandra Browarska
TAK
dr inż. Joanna Bauer
Ewa Kownacka
TAK
33
34
Komputerowe przetwarzanie, obróbka i analiza zdjęć
termowizyjnych osób zdrowych w różnym wieku
Porównanie zmian temperatury
przed i po zabiegu elektroterapii. Przegląd aktualnej
powierzchownej tkanek po
literatury fachowej dotyczącej elektroterapii oraz
zastosowaniu elektroterapii u
personalizacji zabiegów elektroterapeutycznych.
osób zdrowych w różnym
Konieczna dobra znajomość języka angielskiego
wieku
oraz podstaw analizy statystycznej.
Temat przeznaczony dla osoby z biegłą znajomością
języka angielskiego. Wymagana znajomość podstaw
Ocena wrażliwości skanującej
elektroniki i elektrotechniki oraz duża sprawność
sondy Kelvina
manualna. Diagnostyka przyczyn uszkodzeń sondy
Kelvina. Przygotowanie próbek i wykonywanie
pomiarów przy pomocy mikroskopu z sondą Kelvina.
35
Konstrukcja czujników
optycznych wykorzystujących
techniki SPR i EWS
36
Zastosowanie czujników EWS i SPR w inżynierii
biomedycznej. Charakterystyka czujników ze
względu na specyficzne warunki pracy. Temat dla
osoby ze znajomością języka angielskiego,
posługującej się biegle internetem.
Koherentna tomografia optyczna jest obecnie jedną z
podstawowych metod obrazowania disgnostycznego
w okulistyce. Obrazy OCT mogą dotyczyć odcinka
przedniego oka ( rogówka, twardówka, część
Badania właściwości filtrów
soczewki ocznej) lub też tylnego odcinka oka (
oraz algorytmów przetwarzania
siatkówka, nerw wzrokowy). Algorytmy segmentacji
obrazów opartych na zasadzie
obrazów OCT muszą brać pod uwagę warstwową
zachowania krawędzi w
budowę oka ui muszą być wykonywane z
koherentnej tomografii
zachowaniem informacji o krawędziach. Celem pracy
optycznej
jest przebadanie algorytmów filtracji oraz
przetwarzania obrazów opartych na zasadzie
zachowania krawędzi pod kątem zastosowania w
segmentacji obrazów OCT.
dr inż. Joanna Bauer
Patrycja Paszek
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
TAK
prof. D. Robert Iskander
Tomczak Krystyna
TAK
37
Analiza osocza uzyskanego z
Wykonane zostały pomiary całkowitej pojemności
krwi świńskiej pobranej od
antyoksydacyjnej osocza uzyskanego z krwi zwierząt
zwierząt w trakcie zabiegu z
prof. Małgorzata Komorowska
poddanych krążeniu pozaustrojowemu z
zastosowaniem krążenia w
zastosowaniem płuco-serca.
płuco-sercu
38
Opracowanie metod
Celem pracy jest wbudowanie sodo-zależnych
wyznaczania poziomu walidacji
kanałów glukozowych w sztucznie wytworzone
sodo-zależnych kanałów
dwuwarstwy lipidowe (liposomy), a następnie
dr inż. Sebastian Kraszewski
glukozowych USGLT1 i
stworzenie metod wyznaczania poziomu ich
USGLT2
walidacji.
39
Analiza warunków pomiaru i określenie wymagań
Badanie korelacji parametrów
technicznych na układ pomiarowy. Konfiguracjia
fizjologicznych i samoistnych
układu pomiarowego, opracowanie protokołu
dr inż. Andrzej Hachoł
fluktuacji rozmiaru źrenicy oka współpracy pupillometru i systemu Enpol do badań
fizjologicznych.
40
Kinetyka oddziaływania
Praca ma charakter doświadczalny. Celem badań
prof. Marek Langner
wybranego fotouczulacza z
będzie określenie szybkości wnikania fotouczulacza
zmieniony na
błonami lipidowymi
do warstw liposomów.
dr inż. Magdalena Przybyło
41
Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie
Przenośny moduł akwizycji
urządzenia umożliwiającego stały, całodobowy
danych biomedycznych z
pomiar wybranych parametrów witalnych (np. Puls,
interfejsem bezprzewodowym i
dr inż. Tomasz Grysiński
saturacja krwi, ciśnienie) metodami nieinwazyjnymi,
zdalnym dostępem poprzez
łatwego w noszeniu, z komunikacją bezprzewodową
bramę sieciową
( np.. bluetooth).
Pozyskiwanie, obróbka wstępna oraz przetwarzanie
Analiza struktury geometrii
zdjęć mikroskopowych materiałów o różnych
42
powierzchniowej materiałów
dr inż. Joanna Bauer-Matuła
współczynnikach molowych. Analiza statystyczna
szkłopodobnych
otrzymanych wyników.
Trochanowska Natalia
TAK
Kaczorowska Aleksandra
TAK
TAK
Kwiecień Marta
TAK
Dziakowski Adrian
TAK
Paweł Nowak
TAK
Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna - inż.
Lp
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
1
Pomiary mocy sygnałów
biomedycznych
Praca powinna zawierać przegląd rodzajów sygnałów
biomedycznych. Celem pracy jest opis metod ich
pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru
mocy sygnału i zależności czasowych i
amplitudowych między nimi oraz przegląd aparatury
elektromedycznej związany z tematem
dr inż.Jerzy Kolanko
TAK
2
Opracowanie sposobu i
układu testowania parametrów
aparatów CES-3 do stymulacji
mózgowej
Celem pracy jest opracowanie sposobu i układu
elektronicznego do kontroli okresowej parametrów
aparatów CES-3.
dr inż.Jerzy Kolanko
TAK
3
Interaktywne narzędzie do
symulacji przewodnictwa
kanałów jonowych w oparciu o
model Poissona-NernstaPlancka
4
Modelowanie białek
amyloidowych jako
potencjalnego źródła chorób
neurodegeneratywnych
5
Określenie wpływu
elektroporacji na komórki guza
chromochłonnego poddanego
elektroporacji - badanie in vitro
Opracowanie interaktywnego oprogramowania do
uruchamiania ciagłego modelu PNP na dowolnych
strukturach kanałów jonowych podanych w formacie
pdb. Oprogramowanie będzie umożliwiało graficzne
uszczegółowienie parametrów geometrycznych
symulacji.
Peptydy amyloidowe tworzą oligomery, które są
obecnie uważane za przyczynę chrób
neurodegeneracyjnych. Celem projektu będzie
walidacja ich struktur transmembranowych za
pomocą istniejących narzędzi bioinformatycznych
wykorzystujących homologię.
Celem projektu będzie doświadczalne zbadanie
przeżywalności komórek guza chromochłonnego
poddanych elektroporacji oraz jej wpływ na
funkcjonowanie komórki. Badania prowadzone będą
na linii komórkowejj PC12. Współpraca z
Uniwersytetem Medycznym.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska
Wojciech Cichowski
TAK
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska
TAK
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
TAK
6
7
Celem projektu będzie doświadczalne opracowanie
protokołów elektroporacji nanosekundowej (nsPEF)
do badań na hodowlach komórkowych. W ramach
Oddziaływanie elektroporacji
projektu oceniony zostanie wpływ różnych
nanosekundowej na
parametrów nsPEF na zdolność proliferacyjną
biologiczne błony komórkowe komórek zdrowych i nowotworowych. Metoda ta
badania in vitro
znajduje zastosowanie jako alternatywna metoda w
terapii nowotworów. Współpraca z Uniwersytetem
Medycznym.
CASP to wydarzenie organizowane przez
naukowców z Univeristy of Califorania. Jego celem
jest ocena postępów w dziedzinie przewidywania
struktur białkowych. Przez okres 3 miesięcy w
serwisie internetowym eksperymentu publikowane są
sekwencje aminokwasowe białek, których struktury
trójwymiarowe zostały już rozwiązane
eksperymentalnie, a nie zostały jeszcze
opublikowane. W tym okresie grupy badawcze,
zajmujące się różnymi zagadnieniami związanymi
Analiza doboru celów
komputerowym modelowaniem struktur białkowych,
białkowych w eksperymencie przesyłają swoje propozycje struktur. Organizatorzy
CASP
porównują przesłane wyniki obliczeniowe z danymi
eksperymentalnymi. Na tej podstawie mogą dokonać
analizy postępów w dziedzinie, zidentyfikować
najistotniejsze problemy oraz wskazać najważniejsze
kierunki dalszych badań. Celem pracy jest analiza
doboru białek, publikowanych w konkursie, pod
kątem ich różnorodności i reprezentatywności w
odniesieniu do całej znanej przestrzeni struktur
białkowych. W toku pracy wykorzystany zostanie
szereg narzędzi bioinformatycznych oraz
bioinformatycznych baz danych.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
dr inż. Bogumił Konopka
Sala Daniel
TAK
TAK
8
9
10
W związku z rozwojem tzw. telemedycyny rośnie
zapotrzebowanie na mobilne urządzenia pozwalające
monitorować pacjentów na odległość. System z
wykorzystaniem czujnika ultradźwiękowego pozwoli
na ostrzeganie o różnych zdarzeniach związanych z
pomiarem odległości, które mogą być przyczyną
Mikroprocesorowy system
powstania różnego rodzaju zagrożenia dla pacjenta.
sterowania i pomiaru
Student w ramach pracy wykona i uruchomi płytkę z
odległości z użyciem
mikroprocesorem oraz podłączy i sprawdzi działanie
ultradźwiękowego czujnika z
czujnika ultradźwiękowego. Wykona też podstawowe
wykorzystaniem sieci GSM
pomiary parametrów wykorzystanego czujnika.
Uruchomi moduł GSM na mikrokomputerze do
komunikacji z dowolnym telefonem komórkowych w
celu wysyłania informacji w formacie tekstowym –
SMS
Celem projektu jest zaprojektowanie systemu
System sterowanie i kontroli komunikacji do wymiany wiadomości między węzłami
sieci, tworzonej przez elementy inteligentnego
układów automatyki domowej
pod kątem zdalnej opieki nad
budynku. Zarządzanie budynkiem powinno być
osobami starszymi
możliwe zdalnie za pomocą telefonu lub dostępu do
internetu.
Student w ramach pracy zaprojektuje i zbuduje
system do pomiaru sygnałów EKG. Głównymi
zadaniami będą: wybór elektrod, projekt i budowa
układu pomiarowego, dobór odpowiednich filtrów
System pomiaru i
przetwarzania sygnałów EKG sygnału. Graficzna prezentacja wyników będzie się
odbywała przy pomocy oscyloskopu, jednak możliwe
jest uzupełnieni systemu o wyświetlacz graficzny
pozwalający na autonomiczne działanie
dr inż. Andrzej Grobelny
Arkadiusz Niemiec
TAK
dr inż. Andrzej Grobelny
Sedlaczek Marek
TAK
dr inż. Andrzej Grobelny
Pływaczyk Roksana
TAK
11
12
13
14
W związku z rozwojem technik mikroprocesorowych
oraz rosnącym zapotrzebowaniem na urządzenia do
e-monitoringu, praca będzie polegała na budowie
układu mikroprocesorowego wraz z czujnikami
przyspieszenia i położenia, które docelowo będą
przyczepione do ciała osoby monitorowanej (osoby
Bezprzewodowy czujnik utraty
niepełnosprawne i w podeszłym wieku). Student w
przytomności i upadku z
ramach pracy wykona i uruchomi płytkę z
wykorzystaniem sieci GSM
mikroprocesorem oraz podłączy i sprawdzi działanie
czujników przyspieszenia i położenia. Wykona
podstawowe pomiary parametrów wykorzystanych
czujników oraz stworzy aplikację wysyłającą
wiadomości tekstowe SMS na wskazany nr telefonu
komórkowego
Praca będzie polegała na opracowaniu algorytmu
detekcji upadku poprzez analizę sygnałów z
czujników przyspieszenia i położenia. Student
Optymalizacja algorytmu
opracuje algorytm, który będzie w stanie rozróżnić
detekcji upadku na podstawie
upadek od kontrolowanego położenia się osoby
danych z czujników
monitorowanej. Algorytm zostanie
zaimplementowany do mikroprocesora
obsługującego czujniki przyspieszenia i położenia
Opracowanie przetwornika
Praca obejmuje projekt i praktyczną realizację
pomiarowego do tomografii
przetwornika elektronicznego przenaczonego do
impedancyjnej
pomiarów impedancji dla potrzeb tomografii.
Zastosowanie tomografii
Praca obejmuje opracowanie czujnika, fantomów
impedancyjnej w badaniach
medycznych dla potrzeb tomografii impedancyjnej
medycznych
oraz prace pomiarowe.
dr inż. Andrzej Grobelny
TAK
dr inż. Andrzej Grobelny
TAK
dr inż. Zdzisław Szczepanik
TAK
dr inż.Zdzisław Szczepanik
TAK
15
Opracowanie projektu
wzmacniacza małych
sygnałów medycznych
Praca obejmuje zaprojektowanie układu
wzmacniacza sygnałów o wartościach rzędu 1-10
mikrowoltów. Następnie należy przeprowadzić
analizę podstawowych własności zaprojektowanego
układu, m.in. jego właściwości szumowych oraz
zdolności tłumienia składowej sumacyjnej.
16
Blok zasilania do
elektromedycznych urządzeń
pomiarowych-analiza
wymagań i opracowanie
przykładowego rozwiązania
Praca obejmuje wykonanie wszechstronnego
przeglądu zagadnień związanych z zasilaniem
elektromedycznych urządzeń pomiarowych.
Następnie należy wybrać przykładowy zestaw
wymagań i zaprojektować blok zasilania, który je
spełnia. Wybrany fragment układu należy wykonać i
przebadać praktycznie.
dr inż. Grzegorz Smołalski
Sławko Witold
TAK
dr inż. Grzegorz Smołalski
Klekowski Paweł
TAK
17
Projekt stanowiska
badawczego do pomiaru
modulacji fali świetlnej za
pomocą ultradzwięków w
różnych ośrodkach
18
Przetworniki analogowocyfrowe w zastosowaniach
biomedycznych -stanowisko
laboratoryjne
Istotnym ograniczeniem systemów optycznego
charakteryzowania (obrazowania)
tkanki jest silna absorpcja i rozpraszanie swiatła w
tym osrodku. Głębokość penetracji tkanki
miękkiej dla systemów optycznych ograniczona jest
najczęściej do powierzchniowych warstw
o grubości nie większej niż kilkaset mikrometrów.
Hybrydowa metoda pozwalająca na
uzyskanie większej głębokości penetracji z wiekszą
rozdzielczością niż w optycznych
metodach obrazowania jest metoda akusto-optyczna.
Istotą tej metody jest ultradzwiękowa
modulacja lokalnych wartosci współczynników
załamania swiatła (wydłużenie drogi
propagacji fotonów) oraz pozycji optycznych
rozpraszaczy w strukturze tkanki (o kilka
nanometrów), co powoduje modulację fazy fotonów
przechodzących przez tę strukturę. Jeśli
fala ultradzwiękowa zogniskowana jest w obszarze
tkanki absorbujacym światło, głebokość
modulacji fotonów po przejsciu przez taki obszar
zmniejsza sie ze wzgledu na ich absorpcję,
co jest możliwe do zmierzenia.
Praca dyplomowa obejmuje zaprojektowanie
stanowiska badawczego
umożliwiajacego pomiary fali swietlnej modulowanej
falą ultradzwiekową w różnych
ośrodkach, a w szczególności w ośrodkach
biologicznych i w ich fantomach. Stanowisko
badawcze składać się może np. z odpowiedniego
lasera, fotodetektora lub matrycy CCD,
przetwornika ultradzwiękowego z ogniskowaniem
wiązki, układu mocującego i urzadzeń
Opracowanie i wykonanie makiety dydaktycznej
pozwalającej na poznanie zasad działania i pomiar
parametrów wybranych przetworników A/C
stosowanych w aparaturze Biomedycznej
dr hab. inż. Krzysztof J.
Opielinski
dr inż. Stefan Giżewski
Joanna Lubaczewska
TAK
TAK
19
Miernik czasu reakcji
człowieka na bodziec
akustyczny
Opracowanie i wykonanie miernika czasu reakcji
człowieka na bodziec akustyczny w wersji z
zastosowaniem mikrokontrolera lub PC (do wyboru).
20
Modelowanie właściwości
dynamicznych człowieka jako
kierowcy samochodu
21
Manipulator medyczny
stanowisko dydaktyczne
Celem pracy jest opracowanie modelu
uwzględniającego dynamikę zachowań kierowcy w
warunkach ruchu drogowego. Model należy
zaiplementować w środowisku Matlab-Simulink
Celem pracy jest dokonanie przeglądu w zakresie
dostępnych manipulatorow medycznych,
zaprojektowanie stanowiska dydaktycznego
pozwalającego poznać ich zasady funkcjonowania
oraz właściwości i parametry.
22
Ilościowa charakteryzacja
barorefleksu u pacjentów z
zespołem wazowagalnym
Implementacja algorytmów ilościowej analizy
barorefleksu. Analiza danych klinicznych pacjentów z
zespołem wazowagalnym kardio- i wazodepresyjnym
dr hab.inż. Mirosław Łątka
Kmiecik Monika
TAK
23
Zastosowanie ilościowej
analizy EEG w diagnostyce i
leczeniu chorób psychicznych
Opracowanie biomarkera reakcji pacjentów z
chorobą afektywną jedno- lub dwubiegunową na
farmakoterapię.
dr hab.inż. Mirosław Łątka
Pilarowska Magdalena
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
Smolak Anna
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
Knysz Grzegorz
TAK
24
25
26
27
Badanie wpływu terapii
Ilościowa analiza zmian EEG po terapii
elektrowstrząsowej na
elektrowstrząsowej u pacjentów z chorobą
czynność bioelektryczną
afektywną jedno- lub dwubiegunową
mózgu
Zastosowanie posturografii w
Implementacja algorytmów analizy szeregów
diagnostyce zaburzeń
czasowych COP u pacjentów z chorobą Parkinsona
równowagi
Zastosowanie sensora Kinect
Implementacja algorytmów ilościowej oceny
w projektowaniu aplikacji
postępów rehabilitacji ruchowej
biomedycznych
Analiza zmian kognitywnych u
Analiza korelacji pomiędzy wynikami MATRICS
pacjentów z chorobą
Consensus Cognitive Battery (MCCB) a czynnością
afektywną jedno- lub
bioelektryczną mózgu
dwubiegunową
dr inż.. Stefan Giżewski
TAK
dr inż.. Stefan Giżewski
TAK
dr inż. Stefan Giżewski
TAK
dr hab.inż. Mirosław Łątka
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
Wiśniewska Karolina
TAK
28
Ilościowa analiza dynamiki
chodu ludzkiego
Implementacja optycznego śledzenia do
wyznaczaniu długości i czasu trwania kroku
dr hab.inż. Mirosław Łątka
29
Zastosowanie ilościowej
analizy chodu u pacjentów z
dysfunkcją stawu biodrowego
Zastosowanie akcelerometrii w diagnostyce
dysfunkcji stawu biodrowego
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
Implementacja testu Limits of Stability w systemie
Android i IOS
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
Analiza zmian rytmu dobowego u pacjentów z
chorobą afektywną jedno- lub dwubiegunową
dr hab.inż. Mirosław Łątka
TAK
30
31
Zastosowanie urządzeń
mobilnych do ilościowej oceny
zaburzeń równowagi
Zastosowanie urządzeń
mobilnych do oceny zaburzeń
rytmu dobowego
32
Automatyczna kontrola
atmosfery w układzie syntezy
33
Opracowanie układu
ogniskującego energię
ultradźwiękową do hipertermii
ultradźwiękowej z
wykorzystaniem soczewek
akustycznych
34
Projekt ultradźwiękowego
noża chirurgicznego
Zaprojektowanie, konstrukcja i
oprogramowanie elektronicznie sterowanego
mechanizmu zmiany położenia zaworu
atmostery w układzie do syntezy. Zintegrowanie
sterowaniem mechanizmu z
kontrolerem temperatury.
Ogniskowanie energii ultradźwiękowej za pomocą
soczewek akustycznych umożliwia stosowanie
płaskich ultradźwiękowych przetworników
piezoelektrycznych zamiast przetworników
stanowiących fragment czaszy. Zastosowanie
soczewek akustycznych pozwoli na wykorzystanie
znacznie tańszych, ogólnodostępnych płaskich
przetworników (dysków) piezoelektrycznych.
Majcherska Ewelina
TAK
dr inż. Mateusz Bański
TAK
Dr hab. inż. Tadeusz Gudra,
prof. nadzw.
Celem pracy jest zaprojektowanie ultradźwiękowego
noża chirurgicznego, który może być zbudowany na
bazie przetwornika piezomagnetycznego lub
Dr hab. inż. Tadeusz Gudra,
piezoelektrycznego (typu "sandwich"). Niezależnie od
prof. nadzw.
wyboru rodzaju przetwornika niezbędne jest
zastosowanie transformatora amplitudy drgań
połączonego z elementem roboczym noża.
Staszewski Wiktor
TAK
Marek Gacek
TAK
Ultradźwiękowa aparatura do diagnostyki i terapii
medycznej powinna spełniać wymagania
Ocena zgodności parametrów obowiązujących norm IEC. Istniejąca w kraju w/w
aparatura (zwłaszcza starszego typu) często nie
wybranej aparatury
zawiera danych umożliwiających sprawdzenie
ultradźwiękowej do
Dr hab. inż. Tadeusz Gudra,
35
diagnostyki i terapii medycznej zgodności jej parametrów z tymi normami. Celem
prof. nadzw.
z normami IEC (International pracy jest rozpoznanie w/w problemu w odniesieniu
Electrotechnical Comission)
do wybranej (dostępnej przez dyplomanta)
ultradźwiękowej aparatury diagnostycznej i
terapeutycznej.
Analiza czasowoZadaniem pracy jest czasowo-częstotliwościowa
częstotliwościowych
analiza sygnałów biologicznych, takich jak: ciśnienie
36
37
38
39
reprezentacji sygnałów
tętnicze krwi, prędkość przepływu krwi mózgowej,
niosących informację
prężność CO2 w wydychanym powietrzu, (ew.
o dynamice procesów
ciśnienie wewnątrzczaszkowe) w różnych stanach
wewnątrzczaszkowych
chorobowych i u zdrowych ochotników.
Celem pracy jest rozpoznanie i analiza obecnie
stosowanych rozwiązań materiałowych i
konstrukcyjnych endoprotez stawu biodrowego.
Przeprowadzona analiza ma również na celu
zestawienie porównawcze stosowanych w zabiegach
alloplastyki stawu biodrowego endoprotez pod kątem
zastosowanego do ich budowy tworzywa
konstrukcyjnego, własności geometrycznych oraz
sposobu implantowania i ich wpływu na środowisko
biologiczne człowieka.
Analiza porównawcza
rozwiązań konstrukcyjnych i
materiałowych endoprotez
stawu biodrowego
Opracowanie przetwornika
pomiarowego do tomografii
impedancyjnej
Badania osadzania bakterii na
podłożu przewodzącym
metodą impedancyjną
Praca obejmuje projekt i praktyczną realizację
przetwornika elektronicznego przenaczonego do
pomiarów impedancji dla potrzeb tomografii.
Przedmiotem pracy jest modelowanie (w pakiecie
programistycznym) i badanie procesu osadzania
bakterii na elektrodach czujnika impedancyjnego.
Rosiak Agata
TAK
dr hab.inż. Magdalena
Kasprowicz
Wojtaszczyk Mateusz
TAK
dr inż. Łukasz Konat
Dworakowska Izabela
TAK
dr inż. Zdzisław Szczepanik
TAK
dr inż. Zdzisław Szczepanik
TAK
40
41
42
43
44
Praca obejmuje symulacje pomiarów
tomograficznych w pakiecie Matlab i rekonstrukcję
dr inż. Zdzisław Szczepanik
obrazu tomograficznego na podstawie zadanego
algorytmu.
Przedmiotem pracy jest projekt i praktyczna
Opracowanie dwukanałowego
realizacja dwukanałowego przetwornika
miernika do pomiarów
dr inż. Zdzisław Szczepanik
elektronicznego przeznaczonego do pomiarów
bioimpedancji.
bioimpedancji.
Opracowanie żródła
Praca obejmuje projekt i praktyczną realizację
harmonicznego sygnału
elektronicznego źródła harmonicznego sygnału
dr inż. Zdzisław Szczepanik
prądowego dla potrzeb
prądowego przeznaczonego do pomiarów impedancji
tomografii impedancyjnej.
w tomografii.
Opracowanie
Praca obejmuje projekt i praktyczną realizację źródła
dwubiegunowego źródła
prądowego sygnału prostokątnego przeznaczonego dr inż. Zdzisław Szczepanik
prądowego dla potrzeb
tomografii impedancyjnej
do pomiarów dla potrzeb tomografii impedancyjnej.
Zastosowanie tomografii
Praca obejmuje opracowanie czujnika, fantomów
impedancyjnej w badaniach
medycznych dla potrzeb tomografii impedancyjnej
dr inż.Zdzisław Szczepanik
medycznych
oraz prace pomiarowe.
Modelowanie pomiarów i
rekonstrukcja obrazu w
tomografii impedancyjnej
Projekt urządzenia do
monitorowania stanu stopy u
45
pacjentów chorych na
cukrzycę
Powikłania cukrzycowe stanowią coraz częstszą
przyczynę zgonów, dlatego też prawidłowa opieka
nad chorymi stanowi jeden z głównych priorytetów
WHO, czego wyrazem są trzy działania priorytetowe
takie, jak: właściwa kontrola glikemii, właściwa
kontrola ciśnienia tętniczego, zapobieganie
powikłaniom, w tym w zakresie stopy cukrzycowej.
Celem pracy jest zebranie wiedzy na temat
dostępnych metod diagnostycznych zagrożenia
stopącukrzycową i zaprojektowanie urządzenia do
diagnostyki. Projekt musi zawierać pełen opis układu
oraz kosztorys. Wymagana znajomość języka
angielskiego.
Prof. Halina Podbielska
Pokropywny Krzysztof
TAK
Toporowicz Weronika
TAK
Buksak Dominika
TAK
Sztandarska Magdalena
TAK
TAK
TAK
46
47
Pomiar sygnałów EMG z
kończyny dolnej dla celów
rehabilitacji osób z
porażeniem nerwowym
Praca polega na określeniu modelu działania
systemu kończyny dolnej w czasie stabilizacji
postawy oraz podczas chodu. Opracowania
koncepcji ortotycznego wspomagania osób z
porażeniem nerwowym.
W wyniku rekonstrukcji nieznanych struktur
białkowych z ich map kontaktów uzyskuje się dwie
grupy modeli - struktury o orientacji prawidłowej i
struktury lustrzane. Rozróżnienie tych zbiorów nie
Zastosowanie sieci
jest możliwe w oparciu o ich energię całkowitą, ale na
neuronowych do wyboru
przynależność do jednego z nich mogą wskazywać
optymalnych modeli białek
energie cząstkowe związane z kątami torsyjnymi.
uzyskanych z map kontaktów
Praca ma na celu opracowanie narzędzia
heurystycznego w postaci sieci neuronowej, które
umożliwi przypisanie każdemu modelowi
strukturalnemu jednego ze zbiorów.
48
Potencjalny efekt drgań
wzdłużnych w ludzkim oku
49
System do kalibracji czujnika
tlenku węgla
W latach 60-tych Paris i Lohmann wykazali, że
drgania wzdłużne lekko rozogniskowanego układu
optycznego polepszają zintegrowaną jakość
odwzorowywanego obrazu. Celem pracy jest
sprawdzenie, używając danych z rzeczywistych
dynamicznych pomiarów aberracji
monochromatycznych, możliwości odniesienia teorii
Parisa i Lohmanna do oka ludzkiego.
Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do kalibracji
czujnika tlenku węgla.
Wykonanie układu z czujnikiem TGS5042, jako
czujnikiem wzorcowym oraz układu
mikroprocesorowego z czujnikiem typu TGS3870.
Zaproponowanie budowy stanowiska i algorytmu
kalibracji.
dr inż. Andrzej Wołczowski
Wysocki Maciej
TAK
prof. Małgorzata Kotulska
Szklarska Paulina
TAK
prof. D. Robert Iskander
Nowicka Hanna
TAK
dr inż. Jerzy Witkowski
TAK
50
51
52
Układ do oceny postępów
rehabilitacji.
Układ miernika zapylenia
powietrza.
Wzmacniacz wstępny do
pomiaru EKG.
Budowa układu z czujnikiem akcelerometrycznym i
żyroskopowym z transmisja sygnałów do komputera
(np. Xbee).
Napisanie prostego programu wykazującego różnice
sygnałów z czujników dla osób zdrowych i z różnym
stopniem dysfunkcji układu ruchu.
Budowa układ licznika cząstek pyłu zawieszonego w
powietrzu.
Należy zaprojektować i wykonać układ liczników
cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu w raz z
systemem mikroprocesorowym. Cząstki pyłu
detekowane są na podstawie obserwacji
rozproszenia światła laserowego. Części optyczna
systemu wraz z częścią analogową jest gotowa do
wykorzystania.
Budowa wzmacniacz wstępnego do zastosowania u
systemach do pomiaru EKG.
Należy zaprojektować i wykonać układ wzmacniacza,
a następnie przetestować go. Wzmacniacz powinien
charakteryzować się duża odpornością na zakłócenia
elektromagnetyczne, a w szczególności sygnał
przydźwięku sieciowego.
dr inż. Jerzy Witkowski
TAK
dr inż. Jerzy Witkowski
TAK
dr inż. Jerzy Witkowski
Kamiński Szymon
TAK
Budowa wzmacniacz wstępnego do zastosowania u
systemach do pomiaru sygnałów EMG.
Należy zaprojektować i wykonać układ wzmacniacza,
53
a następnie przetestować go. Wzmacniacz powinien
Wzmacniacz wstępny do
charakteryzować się duża odpornością na zakłócenia
pomiaru sygnałów
elektromiograficznych (EMG).
elektromagnetyczne, a w szczególności sygnał
dr inż. Jerzy Witkowski
TAK
przydźwięku sieciowego.
Należy opracować układ do wytwarzania
trójwymiarowego pola magnetycznego o
częstotliwości zmian od kilku do kilkunastu kHz,
przeznaczony do sondy umożliwiającej badania
Generator pola
wpływu obecności przedmiotów metalowych na
54
magnetycznego 3D małej
deformacje rozkładu pola magnetycznego. Układ
częstotliwości
powinien zawierać: generator, wzmacniacz mocy i
zespól cewek indukcyjnych wytwarzających pole
magnetyczne. Praca obejmuje projekt całego układu
oraz praktyczną realizację wybranych jego części.
Pomiary indukcji magnetycznej w obszarze działania
pola magnetycznego 3D o częstotliwości od kilku do
kilkunastu kHz mają służyć ocenie wpływu
przedmiotów metalowych na deformacje pola
magnetycznego. Układ powinien zawierać:
Układ do pomiarów i rejestracji
wzmacniacz współpracujący z czujnikiem indukcji
55
indukcji magnetycznej
magnetycznej, blok kondycjonowania i przetwarzania
A/C sygnałów oraz blok transmisji wyników do
komputera PC. Praca obejmuje projekt całego
układu oraz realizację praktyczną wybranych jego
części.
prof. Zbigniew Moroń
Izabela Pęcherz
TAK
prof. Zbigniew Moroń
Karolina Grodzka
TAK
56
Opracowanie czujnika do
tomografii indukcyjnościowej
57
Opracowanie, wykonanie i
zbadanie środowiska do
prezentacji zjawiska
fotowoltaicznego
58
Przedmiotem pracy jest projekt i praktyczna
realizacja tomograficznego czujnika
indukcyjnościowego oraz pomiarowa ocena jego
parametrów.
Pomiar wartości U lub I na elemencie
fotowoltaicznym w zależności od długości fali
generowanej przez LED oraz w zależności od
odległości źródła promieniowania. Opracowanie
instrukcji do ćwiczenia i przykładowego raportu z
badań. Samodzielne wykonanie matryc 3x3 LED z
zasilaczem, zakup komórki solarnej, dobór
odpowiednich mierników
Pomiar wartości U lub I na fotodziodzie w zależności
od długości fali generowanej przez LED, w
Projekt, konstrukcja i analiza
zależności od obecności różnych tkanek oraz w
stanowiska pomiarowego do
zależności od odległości źródła promieniowania.
badania właściwości
Opracowanie instrukcji do ćwiczenia i przykładowego
optycznych tkanek
raportu z badań. Samodzielne wykonanie układu:
LED z regulowanym zasilaczem, fotodioda, zakup i
dobór odpowiednich mierników
dr inż.Zdzisław Szczepanik
Anna Szczypka
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
TAK
59
Celem pracy jest opracowanie stanowiska
dydaktycznego do prezentacji zagadnień z zakresu
pomiarów utlenowania krwi metodą nieinwazyjną.
Bazę stanowią dwa urządzenia 1-pulsoxymetr firmy
BIAZET oraz 2-pulsoxymetr Vital Signs Monitor.
Należy rozeznać możliwości pomiarowe obu
urządzeń oraz możliwości ich współpracy w systemie
Pomiary utlenowania krwi.
pomiarowym. Na podstawie literatury zostaną
Projekt i realizacja stanowiska
określone warunki pomiaru utlenowania krwi metodą
dydaktycznego do
realizowaną przez oba urządzenia. Informacje te
Laboratorium Elektronicznej
posłużą do zbudowania modelu obiektu, który będzie
Aparatury Medycznej
służyć do ilustracji zasady działania tego typu
urządzeń oraz badania wpływu różnych czynników na
jakość pomiaru utlenowania. Stanowisko będzie
przeznaczone dla studentów 2-go roku IB, gdzie
zapoznają się oni z zasadą działania podstawowych
urrządzeń elektromedycznychh, a wśród nich z
puloksymetrem.
60
Projekt układu do pomiarów
dynamicznych zman poziomu
cieczy
61
Spektroskop elektroniczny
Praca dotyczyła będzie zaprojektowania oraz
wykonania prototypu układu do pomiarów
dynamicznych zmian poziomu cieczy możliwych do
wykorzystania np.. Do pomiaru ilości cieczy w
kropolówce. Głównym elementem układu będzie
wykonanie czujnika pojemnościiowego bazującego
na własnościach kondensatora cylindrycznego, do
pomiaru poziomu cieczy.
Celem pracy jest zaprojektowanie stetoskopu
elektronicznego służącego do podstawowej analizy
pracy serca.
dr inż. Barbara Juroszek
Rachwalska Monika
TAK
dr inż. Adam Sieradzki
Wajda Joanna
TAK
dr inż. Stefan Giżewski
Jaworski Kornel
TAK
62
63
64
System monitorujący pozycję
ciała pacjenta
Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja
systemu rejestrującego pozycję pacjenta na
materacu. Urządzenie będzie wyposażone w
komputerowy interfejs użytkownika, który umożliwi
analizę danych oraz graficzną prezentację wyników.
System może być wykorzystany do wspomagania
działań przeciwodleżynowych u pacjentów obłożnie
chorych lub monitorowania pozycji ciała w trakcie
snu.
dr inż. Tomasz Grysiński
Kurowska Sara
TAK
Projkt i analiza detektora
tlenku węgla dla celów
medycznych
Temat dotyczy zaprojektowania i budowy urządzenia
służącego do analizy poziomu stężenia tlenku węgla
w wydychanym powietrzu. Detektory tego typu są
wykorzystywane m in w profilaktyce tytoniowej oraz
ratownictwie medycznym.
dr inż. Adam Wąż
Szorski Wojciech
TAK
Moduł kontrolno-pomiarowy
centrali wentylacyjnej
utrzymujący komfort
użytkowania pomieszczeń
Przedmiotem pracy są czynniki decydujące o
komforcie użytkowania pomieszczeń. Jednym z nich
jest komfort cieplny, który zależy od temperatury,
wilgotności i prędkości przepływupowietrza. Odczucia
cieplne oraz stan zdrowia człowieka są
uwarunkowane wymienionymi czynnikami. W
ramach pracy zostanie zaprojektowany i wykonany
moduł kontrolno-pomiarowy, który umożliwi
monitorowanie aktualnego stanu pomieszczenia i
ewentualne korygowanie odstępstw parametrów od
wybranych przez użytkowanika wartości poprzez
sterowanie centralą wentylacyjną.
dt inż. Tomasz Grysiński
Tolisz Małgorzata
TAK
65
Detektor chrapania
Rozeznanie możliwości konstrukcji miniaturowego
detektora chrapania. Na podstawie literatury należy
określić przyczyny chrapania a następnie zdefiniować
parametry tego dźwięku. Wskazać odpowiedzni
czynnik do identyfikacji takich dźwięków.
Zaprojektowac odpowiedni układ współpracujący z
tym czujnikiem. Uruchomić układ i wykonać pomiary
sprawdzające.
66
Wpływ ograniczenia
przestrzennego kwasu
acetylosalicylowego na
właściwości termiczne
badanego związku
Praca dotyczyła będzie przygotowania próbek
poprzez wbudowanie krystalitów kwasu
acetylosalicylowego w pory matrycy szklanej o
rozmiarach nanometrycznych. Następnie wykonane
zostaną pomiary przy użyciu metody DSC.
Zastosowanie sensora Kinect do ilościowej
charakterystyki zachowań równowagi pacjentów z
patologią odcinka szyjnego kręgosłupa.
Układ opierał się będzie na wielopunktowym,
Układ do detekcji wad postawy niezależnym pomiarze kątów. Dynamiczny pomiar
68
oparty na czujnikach
kąta dokonywany będzie za pomocą czujników
hallotronowych
hallotronowych umiejscowionych na przegubie pasa
ortopedycznego.
Mammografia jest podstawową metodą w
wykrywaniu raka piersi. Zadaniem w pracy jest
zastosowanie segmentacji obrazów opartej na
Segmentacja obrazów
zmodyfikowanym algorytmie K-średnich oraz
69
mammograficznych
algorytmie Otsu do wyznaczenia parametrów
rozróżniających klasy obrazów mammograficznych
zawartych w bazie danych MIAS (Mammographic
Image Analysis Society)
Celem pracy jest dokonanie przeglądu w zakresie
dostępnych manipulatorów medycznych,
Manipulator medyczny,
70
zaprojektowanie stanowiska dydaktycznego
stanowisko dydaktyczne
pozwalającego poznać ich zasady funkcjonowania
oraz właściwości i parametry.
67
Zastosowanie sensora Kinect
do oceny zachowań
równowagi
dr inż. Barbara Juroszek
Sadowski Tomasz
TAK
dr inż. Adam Sieradzki
Tąta-Majdowska Kaja
TAK
dr hab. Inż. Mirosław Łątka
Rubiszewski Rafał
TAK
dr inż. Adam Sieradzki
Zbawiony Dagmara
TAK
prof. D.Robert Iskander
Grzebyk Jagoda
TAK
dr inż. Stefan Giżewski
Piotr Poliszuk
TAK
71
Analiza pracy
kardiostymulatorów w
środowisku pozaustrojowym
Analiza zasady działania kardiostymulatorów.
Wykorzystanie generatora impulsów podwójnych do
generacji sygnałów przez kardiostymulator.
Obserwacja symulowanego sygnału przez
kardiosymulator. Obserwacja i pomiary wybranych
kardiosymulatorów pracujących w warunkach
kontrolnych.
dr Barbara Juroszek
Adam Paczka
TAK
Inżynieria Biomedyczna - Optyka medyczna - II stopień - mgr
Lp
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
Opinia
Temat jest proponowany dla
Komisji TAK
studenta (imię i nazwisko):
/ NIE
1
Celem projektu będzie zbadanie wpływu karnozyny
na komórki nowotworowe. Karnozyna wprowadzana
będzie do wnętrza komórek za pomocą
Badanie wpływu karnozyny na
elektroporacji impulsowej. Efekty będą oceniane
komórki nowotworowe
stopniem zmian przeżywalności komórkowej w
poddane elektroporacji
warunkach in vitro z zastosowaniem wybranych linii
komórkowych. Praca we współpracy z
Uniwersytetem Medycznym.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
TAK
2
Celem projektu będzie zbadanie zależności poziomu
napływu wapnia do wnętrza komórek nerwowych
poddanych elektroporacji oraz jego wpływ na
Określenie poziomu wapnia w
funkcjonowanie komórki. Badania prowadzone będą
komórkach układu nerwowego
na linii modelowej z guza chromochłonnego (PC12 ) i
poddanych elektroporacji pomogą w ustaleniu zależności pomiędzy
badanie in vitro
podwyższonym poziomem przepływu wapnia przez
pory transmembranowe a śmiertelnością komórki.
Praca we współpracy z Uniwersytetem Medycznym.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
TAK
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska
TAK
3
Modelowanie porów białek
amyloidowych jako
potencjalnego źródła chorób
neurodegeneratywnych
Peptydy amyloidowe tworzą oligomery, które są
obecnie uważane za przyczynę chrób
neurodegeneracyjnych. Oligomery te mogą
wbudowywać się w błonę komórkową otwierając
drogę przepływu jonów, jednak struktura takich
kanałów jest nieznana.Celem projektu będzie
uzyskanie za pomocą istniejących narzędzi typu
Rosetta lub Modeller potencjalnych struktur kanałów
zbudowanych z agregatów wybranych peptydów
amyloidowych.
4
5
Przewidywanie miejsc
kontaktowych w białkach w
oparciu o konsensus metod
Znajomość miejsc kontaktowych w białkach może
być wykorzystywana na różnych etapach procesu
modelowania białek. Przykładowo może służyć
zawężaniu przestrzeni przeszukiwania (Tress and
Valencia, 2010) i odrzucaniu mało dokładnych
modeli strukturalnych na początkowych etapach
modelowania ab initio (Bonneau et al., 2002).
Miejsca kontaktowe pozwalają też oszacowywać
jakość gotowych ostatecznych struktur (Tress and
Valencia, 2010), (Latek and Kolinski, 2008). Pomimo
tego, że większość narzędzi do przewidywania
miejsc kontaktowych charakteryzuje się bardzo małą
skutecznością (Monastyrskyy et al., 2011), to w
pracy (Marks et al. 2011), pokazano, że możliwe jest
dokładne przewidywanie miejsc kontaktowych w
oparciu o skorelowane ewolucyjne zmiany w
sekwencji. Celem pracy jest zaprojektowanie i
analiza skuteczności narzędzia do przewidywania
miejsc kontkatowych, działającego w oparciu o
konsensus wyników generowanych przez zestaw
dostępnych narzędzi do przewidywania miejsc
kontaktowych.
Praca polega na porównaniu wyników pomiaru
funkcji wrazliwosci na kontrast oraz ostrości wzroku
Porównanie wyników pomiaru
w obnizonym kontraście mierzonych przy uzyciu
wrażliwości na kontrast i
róznych wybranych testów w tym m.in.. MARS,
ostrości wzroku w obnizonym
SLCT, FACT, FrACT. Ponieważ wyniki pomiarów
kontraście mierzonych róznymi
poszczególnymi testami są przedstawiane w różny
testami
sposób więc należy obmyślić metodologię ich
porównywania
dr inż. Bogumił Konopka
TAK
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
TAK
6
7
8
Praca polega na zebraniu wiadomości z literatury
specjalistycznej na temat natury biofizycznej,
Natura, własciwości biofizyczne
mechanizmu powstawania oraz skutków dla jakości
i optyczne niejednorodności
widzenia tzw. "mętów" w ciele szklistym. Końcowym
ciała szklistego
elementem pracy powinna być sugestia sposobu
oceny wpływu tego zjawiska na jakość widzenia
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
TAK
Zaprojektowanie i wykonanie
stanowiska pomiarowego do
badania częstotliwościowoczasowej charakterystyki
układu wzrokowego
Jedbną z ważnych charakterystyk układu
wzrokowego jest funkcja wrażliwości na kontrast w
zależności od czestotliwości migotania bodxca
swietlnego. Należy zapoznac się z tym
zagadnieniem, zaprojektowac i wykonac układ
pomiarowy do wyznaczania takiej charakterystyki
oraz przeprowadzić wstepne pomiary.
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
TAK
Zaprojektowanie i wykonanie
stanowiska pomiarowego do
oceny wady refrakcji metodą
fotografii pozaosiowej
(eccentric photorefraction)
Metoda fotorefrakcji pozaosiowej, zwana czasami
skiaskopią ststyczną, jest oparta na analizie obrazu
źrenicy na fotografii wykonanej przy oświetleniu
twarzy pozaosiowo umieszczoną lampa błyskową.
Należy zapoznać się z tą techniką zaprojektować i
zestawic układ pomiarowy do rejestracji
fotograficznej obrazu źrenic, wycechować układ
pomiarowy i przeprowadzić wstepne pomiary.
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
TAK
9
10
Powikłania cukrzycowe stanowią coraz częstszą
przyczynę zgonów, dlatego też prawidłowa opieka
nad chorymi stanowi jeden z głównych priorytetów
WHO, czego wyrazem są trzy działania priorytetowe
takie, jak: właściwa kontrola glikemii, właściwa
Projekt urządzenia do
kontrola ciśnienia tętniczego, zapobieganie
monitorowania stanu stopy u
powikłaniom, w tym w zakresie stopy cukrzycowej.
pacjentów chorych na cukrzycę
Celem pracy jest zebranie wiedzy na temat
dostępnych metod diagnostycznych zagrożenia
stopącukrzycową i zaprojektowanie urządzenia do
diagnostyki. Projekt musi zawierać pełen opis układu
oraz kosztorys. Wymagana znajomość języka
angielskiego.
W pracy należy wykonać serię pomiarów na
tonometrze CORVIS, wraz z rejestracją i
numeryczną analizą otrzymanych wyników w postaci
Analiza korelacji pomiędzy
sekwencji obrazów. Należy przeanalizować ilościowo
parametrami otrzymywanymi w proces wgłębiania się rogówki podczas deformacji
tonometrze CORVIS.
oraz cofanie się i obrót całej gałki ocznej.
Wykonanie serii pomiarów dla jednej osoby pozwoli
na uzyskanie wyników i analizę ich powtarzalności.
. Badanie wpływu noszenia
soczewek kontaktowych na
11
właściwości biomechaniczne
rogówki za pomocą analizatora
ORA.
W pracy należy wykonać szereg pomiarów
parametrów ciśnienia śródgałkowego IOP,
współczynnika oporu rogówki CRF oraz histerezy
rogówki CH dla osób noszących soczewki
kontaktowe przed ich założeniem oraz po ich
kilkugodzinnym noszeniu.
Należy równocześnie wyeksportować surowe dane
do komputera i przeprowadzić dodatkowo ich
numeryczną analizę porównawczą przed i po
założeniu soczewek kontaktowych.
Prof. Halina Podbielska
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
W pracy należy wykonać szereg pomiarów za
pomocą szybkiej kamery CCD (200fps) poruszającej
się gałki ocznej śledzącej poruszający się jasny
punkt. Kamera CCD rejestruje obraz źrenicy
poruszającego się oka, a położenie środka źrenicy
oka opisuje orientację gałki ocznej. Kamera CCD jest
Badanie i analiza numeryczna
sprzężona z poruszającym sie punktem, należy
12 ruchów gałki ocznej śledzących
zatem przeprowadzić analizę numeryczną
poruszający się punkt.
aktualnego położenia punktu oraz położenia źrenicy
oka w danym momencie.
Pomiar i analizę należy wykonać dla grupy
wybranych osób i przeanalizować otrzymane różnice
pomiędzy osobami.
13
Badanie i analiza sygnałów
akustycznych z rogówki
podczas jej aplanacji.
Rogówka podczas przechodzenia przez stan
aplanacji (spłaszczenia) traci swoją stateczność
mechaniczną i zachowuje się niestabilnie w krótkim
czasie. Należy się spodziewać, że rogówka emituje w
tym momencie sygnał akustyczny.
W pracy należy dołączyć do tonometru CORVIS i
analizatora ocznego ORA dwa niewielkie mikrofony
w okolicy dyszy powietrza i zarejestrować na
komputerze sygnał akustyczny podczas aplanacji
rogówki.
Otrzymany sygnał akustyczny należy przeanalizować
numerycznie i znaleźć ewentualne korelacje
pomiędzy sygnałem akustycznym a sygnałem
otrzymywanym w obu urządzeniach.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
14
W pracy należy opracować metodę wykonania
testów do pomiaru funkcji wrażliwości na kontrast na
Opracowanie testów i badanie
ekranie monitora dla trzech podstawowych barw.
funkcji wrażliwości oka na
Należy wykonać takie testy, przeprowadzić badania
kontrast dla poszczególnych
wstępne, a następnie wykonać szereg pomiarów na
barw na monitorze komputera.
grupie osób. Wyniki dla poszczególnych osób i barw
należy przedstawić w sposób ilościowy.
Fiksacyjne ruchy gałki ocznej (mikrosakkady, dryft i
tremor) są ciągle obiektem badań naukowych gdyż
są mało poznane zarówno pod względem ich
znaczenia w procesie widzenia jak i pod względem
ich parametrów i właściwości.
W pracy należy przeprowadzić analizę numeryczną
zbiorów 2000 danych opisujących położenie środka
źrenicy oka patrzącego w pojedynczy punkt w ciągu
10 sekund (200rejestracji/sek). Należy opracować
proste algorytmy do analizy danych w oparciu o
istniejące metody w literaturze.
15
Analiza numeryczna
fiksacyjnych ruchów gałki
ocznej.
16
Konstrukcja czujników
optycznych wykorzystujących
techniki SPR i EWS
17
Temat przeznaczony dla osoby z biegłą znajomością
języka angielskiego. Wymagana znajomość podstaw
Ocena wrażliwości skanującej
elektroniki i elektrotechniki oraz duża sprawność
sondy Kelvina
manualna. Diagnostyka przyczyn uszkodzeń sondy
Kelvina. Przygotowanie próbek i wykonywanie
pomiarów przy pomocy mikroskopu z sondą Kelvina.
Zastosowanie czujników EWS i SPR w inżynierii
biomedycznej. Charakterystyka czujników ze
względu na specyficzne warunki pracy. Temat dla
osoby ze znajomością języka angielskiego,
posługującej się biegle internetem.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
TAK
Praca eksperymentalna. Celem pracy jest dokonanie
pomiarów dynamiki kąta przesączania za pomocą
tomografu optycznego oraz przeprowadzenie obróbki
obrazów z sekwencji w celu wyznaczenia zależności
czasowo-częstotliwościowych szybkich zmian kąta
przesączania.
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
19
Celem pracy jest opracowanie algorytmu do
numerycznej obróbki obrazów OCT całej przedniej
Opracowanie procedury do
komory oka z sekwencji zarejstrowanych za pomocą
numerycznej analizy sekwencji
tomografu optycznego CASIA, ich stabilizacji i
obrazów OCT przedniej
analizy czasowo-częstotliwościowej. Wymogiem jest
komory oka
dobra znajomość metod numerycznych do obróbki i
analizy obrazów.
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
20
Dystorsja polowa jest jednym ze sprzętowych
ograniczeń koherentnej tomografii optycznej (OCT),
wynikającym bezpośrednio z architektury urządzenia
Symulacja dystorsji polowej w skanującego. W pracy należy zasymulować działanie
układzie skanera
skanera galwanometrycznego i określić związek jego
galwanometrycznego
geometrii z dystorsją polową. Praca ma przynieść
rozwiązanie jak wyeliminować ten efekt, co umożliwi
wykorzystanie technologii OCT w pomiarach
topograficznych.
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
21
Wyznaczenie rozkładu
Wykorzystanie zaawansowanych metod
współczynnika załamania w
obliczeniowych do wyznaczenia optymalnego
soczewce ocznej na podstawie
rozkładu współczynnika załamania w wyizolowanej
eksperymentalnych danych
soczewce ocznej w odniesieniu do danych
uzyskanych za pomocą
eksperymentalnych uzyskanych metodą OCT.
koherentnej tomografii
Wymagana BARDZO DOBRA znajomość MATLABa.
optycznej (OCT)
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
18
Badanie dynamiki kąta
przesączania
22
Symulacje obrazów OCT
krawędzi soczewek
kontaktowych
Praca polegać będzie na zamodelowaniu kształtu
krawędzi soczewek kontaktowych, przeprowadzeniu
symulacji komputerowych obrazów OCT
zamodelowanych krawędzi i wyznaczeniu wpływu
różnych modeli krawędzi na zniekształcenia
powierzchni oka w obrazie OCT. Wymagana
znajomość metod obliczeniowych w optyce.
23
Opis obrazów OCT krawędzi
soczewek kontaktowych
Praca polegać będzie na rejestracji obrazów OCT
krawędzi soczewek kontaktowych w celu
numerycznego opisu cechy OCT zwanej dystorsją
optyczną
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
TAK
Inżynieria Biomedyczna - Optyka medyczna - inż.
Lp
Temat pracy dyplomowej
1
Badanie stabilności
energetycznej modeli kanałów
amyloidowych
2
Modelowanie białek
amyloidowych jako
potencjalnego źródła chorób
neurodegeneratywnych
3
Określenie wpływu
elektroporacji na komórki guza
chromochłonnego poddanego
elektroporacji - badanie in vitro
Opis
Peptydy amyloidowe tworzą oligomery, które są
obecnie uważane za przyczynę chrób
neurodegeneracyjnych. Oligomery te mogą
wbudowywać się w błonę komórkową otwierając
drogę przepływu jonów, jednak struktura takich
kanałów jest nieznana. Celem projektu będzie ocena
stabilności gotowych modeli kanałów
przeprowadzona za pomocą PyRosetta.
Peptydy amyloidowe tworzą oligomery, które są
obecnie uważane za przyczynę chrób
neurodegeneracyjnych. Celem projektu będzie
walidacja ich struktur transmembranowych za
pomocą istniejących narzędzi bioinformatycznych
wykorzystujących homologię.
Celem projektu będzie doświadczalne zbadanie
przeżywalności komórek guza chromochłonnego
poddanych elektroporacji oraz jej wpływ na
funkcjonowanie komórki. Badania prowadzone będą
na linii komórkowejj PC12. Współpraca z
Uniwersytetem Medycznym.
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji TAK
/ NIE
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska
TAK
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska
TAK
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
Latawiec Ewa
TAK
4
Celem projektu będzie doświadczalne opracowanie
protokołów elektroporacji nanosekundowej (nsPEF)
do badań na hodowlach komórkowych. W ramach
Oddziaływanie elektroporacji
projektu oceniony zostanie wpływ różnych
nanosekundowej na
parametrów nsPEF na zdolność proliferacyjną
biologiczne błony komórkowe komórek zdrowych i nowotworowych. Metoda ta
badania in vitro
znajduje zastosowanie jako alternatywna metoda w
terapii nowotworów. Współpraca z Uniwersytetem
Medycznym.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
5
Celem projektu będzie zbadanie wpływu prametrów
elektroporacji impulsowej w hodowlach
komórkowych. Zmianie podlegać będzie: ilość
Wpływ parametrów
impulsów (1-99) oraz wartość napięcia pola
elektroporacji impulsowej na
elektromagnetycznego (do 3000 V). Efekty zmian
błony komórek nowotworowych
parametrów EP będą oceniane stopniem zmian
- badania in vitro
przeżywalności komórkowej w warunkach in vitro z
zastosowaniem wybranych linii komórkowych. Praca
we współpracy z Uniwersytetem Medycznym.
dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska (PWr), Dr inż.Julita
Kulbacka (UM)
TAK
Martyna Zowczak
TAK
6
7
CASP to wydarzenie organizowane przez
naukowców z Univeristy of Califorania. Jego celem
jest ocena postępów w dziedzinie przewidywania
struktur białkowych. Przez okres 3 miesięcy w
serwisie internetowym eksperymentu publikowane są
sekwencje aminokwasowe białek, których struktury
trójwymiarowe zostały już rozwiązane
eksperymentalnie, a nie zostały jeszcze
opublikowane. W tym okresie grupy badawcze,
zajmujące się różnymi zagadnieniami związanymi
Analiza doboru celów
komputerowym modelowaniem struktur białkowych,
białkowych w eksperymencie przesyłają swoje propozycje struktur. Organizatorzy
CASP
porównują przesłane wyniki obliczeniowe z danymi
eksperymentalnymi. Na tej podstawie mogą dokonać
analizy postępów w dziedzinie, zidentyfikować
najistotniejsze problemy oraz wskazać najważniejsze
kierunki dalszych badań. Celem pracy jest analiza
doboru białek, publikowanych w konkursie, pod
kątem ich różnorodności i reprezentatywności w
odniesieniu do całej znanej przestrzeni struktur
białkowych. W toku pracy wykorzystany zostanie
szereg narzędzi bioinformatycznych oraz
bioinformatycznych baz danych.
Opracowanie komputerowej
kartoteki pacjentów na
potrzeby badania wzroku w
Pracowni Pomiarów Refrakcji
Praca polega na opracowaniu komputerowej
kartoteki zawierającej dane pacjentów, poddanych
badaniu wzroku w Pracwoni refrakcji. Kartoteka
powinna umożliwiać przeprowadzanie analiz
statystycznych zebranych danych oraz
eksportowanie ich do innych programów (np.
Excela0
dr inż. Bogumił Konopka
TAK
dr hab inż. Marek Zając, prof.
PWr
TAK
8
Badanie reakcji fizjologicznej
na pobudzenie dźwiękowe
poprzez zsynchronizowane
pomiary sygnałów EKG ,
oddechu i rozmiaru źrenicy
W ramach pracy zostanie wykonany pomiar dynamiki
rozmiaru źrenicy skorelowany z sygnałami EKG i
szybkością oddechu. Do pobudzenia reakcji
fizjologicznych zostaną opracowane różne bodźce
dr inż. Andrzej Hachoł
Ciszewska Aleksandra
TAK
dr inż. Andrzej Hachoł
Karolina Janiec
TAK
dr inż. Andrzej Hachoł
Gilga Agnieszka
TAK
dr inż. Monika Danielewska
Kazimierska Agnieszka
TAK
dźwiękowe. Analiza otrzymanych wyników zostanie
dokonana za pomocą wybranej metody.
9
10
11
Badanie reakcji fizjologicznej
na pobudzenie wzrokowe
poprzez zsynchronizowane
pomiary sygnałów EKG,
oddechu i rozmiaru źrenicy.
W ramach pracy zostanie wykonany pomiar dynamiki
rozmiaru źrenicy skorelowany z sygnałami EKG i
szybkością oddechu. Do pobudzenia reakcji
fizjologicznych zostaną opracowane różne bodźce
optyczne. Analiza otrzymanych wyników zostanie
dokonana za pomocą wybranej metody.
W ramach pracy zostanie opracowany układ
pomiarowy, który pozwoli na czterokanałową
Badanie współbieżności ruchu
rejestrację sygnału EOG. Wykorzystany zostanie
gałek ocznych metodą EOG
system Biopac. Współbierzność ruchu gałek ocznych
przy pomocy systemu Biopac.
będzie oceniana poprzez: pomiar kąta, położenia,
szybkości oraz drogi trajektorii.
Opracowanie algorytmu analizy numerycznej sygnału
pulsowania rogówki oka w dziedzinie czasu i
częstotliwości oraz oszacowanie wpływu różnych
Badanie wpływu różnych
poziomów akomodacji oka na zmianę parametrów
poziomów akomodacji oka na
kształtu tego sygnału oraz jego składowych
charakterystykę czasowoharmonicznych. Analiza numeryczna zostanie
częstotliwościową sygnału
przeprowadzona w środowisku obliczeniowym
pulsowania rogówki oka.
Matlab.
12
13
14
15
Pomiar i analiza sygnałów
pulsowania rogówki i
twardówki oka w celu
oszacowania różnic w ich
charakterystykach czasowoczęstotliwościowych
związanych z wiekiem.
Pomiar sygnałów biomedycznych (pulsowania
rogówki i twardówki oka) dla kontrolnej grupy
zdrowych osób (powyżej 45 roku życia) oraz
opracowanie algorytmu charakterystyki tych
sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości.
Oszacowanie różnic w parametrach składowych
harmonicznych tych sygnałów związanych z wiekem.
Analiza numeryczna zostanie przeprowadzona w
środowisku obliczeniowym Matlab.
Opracowanie algorytmu do uśredniania kształtu
sygnałów pulsowania rogówki oka i pracy serca w
Analiza porównawcza
zastosowania różnych metod dziedzinie czasu w oparciu o analizę porównawczą
uśredniania kształtu sygnałów zastosowania różnych metod uśredniania sygnałów
pulsowania rogówki oka oraz niestacjonarnych (m.in. dynamicznego dopasowania
aktywności sercowoczasowego). Analiza numeryczna zostanie
naczyniowej.
przeprowadzona w środowisku obliczeniowym
Matlab.
W pracy zostaną przeanalizowane reakcje źrenicy
ludzkiego oka na stymulację chromatyczną dla
różnych wzorców stymulacji o regulowanej długości
fali i poziomie luminancji. Praca obejmuje badania
Analiza odruchu źrenicznego
eksperymentalne na pupillometrze oraz obróbkę i
na światło chromatyczne dla
różnych wzorców stymulacji
analizę ilościową uzyskanych charakterystyk.
Ponadto, otrzymane wyniki zostaną przeanalizowane
pod kątem aktywności samoistnie światłoczulych
komórek zwojowych siatkówki.
W pracy zostanie przeanalizowane, przy
wykorzystaniu nieliniowych metoda analizy (zw.
Zastosowanie nieliniowych
entropii) zjawisko spontanicznych fluktuacji źrenicy
metod analizy do oceny
rejestrowane dla różnych poziomów luminancji i
spontanicznych fluktuacji
akomodacji. Praca obejmuje badania
źrenicy
eksperymentalne na pupillometrze oraz obróbkę i
analizę ilościową uzyskanych charakterystyk
dr inż. Monika Danielewska
Śliwak Anna
TAK
dr inż. Monika Danielewska
Sikora Monika
TAK
dr inż. Wioletta Nowak
Ortyl Agnieszka
TAK
dr inż. Wioletta Nowak
Koch Joanna
TAK
Powikłania cukrzycowe stanowią coraz częstszą
przyczynę zgonów, dlatego też prawidłowa opieka
nad chorymi stanowi jeden z głównych priorytetów
WHO, czego wyrazem są trzy działania priorytetowe
takie, jak: właściwa kontrola glikemii, właściwa
Projekt urządzenia do
kontrola ciśnienia tętniczego, zapobieganie
16 monitorowania stanu stopy u
powikłaniom, w tym w zakresie stopy cukrzycowej.
pacjentów chorych na cukrzycę
Celem pracy jest zebranie wiedzy na temat
dostępnych metod diagnostycznych zagrożenia
stopącukrzycową i zaprojektowanie urządzenia do
diagnostyki. Projekt musi zawierać pełen opis układu
oraz kosztorys. Wymagana znajomość języka
angielskiego.
Prof. Halina Podbielska
TAK
W pracy należy opracować prosty system
obserwacji, rejestracji i pomiaru orientacji
słonecznika w stosunku do zewnętrznego,
nieruchomego układu odniesienia lub w stosunku do
pozycji słońca na niebie. Należy przeprowadzić
Analiza zjawiska heliotropizmu
pomiary jak zmienia się orientacja kwiatu
dla kwiatów słonecznika.
słonecznika w ciągu dnia, w stosunku do
otaczającego układu odniesienia i w stosunku do
Słońca. Wyniki pomiarów należy zinterpretować
ilościowo pod kątem dokładności ustawienia się
kwiatu w stosunku do Słońca.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
17
18
19
Analiza ruchu skrętnego oka
przy obrocie głowy na
podstawie wzoru tęczówki.
Pomiar ostrości widzenia dla
wybranych pozycji głowy.
Praca polega na rejestracji krótkich sekwencji wideo
oka podczas skręcania głowy w płaszczyźnie
pionowej za pomocą aparatu cyfrowego lub kamery
CCD. Po zarejestrowaniu sekwencji należy rozbić
sekwencję na poszczególne klatki i przeanalizować
obrazy numerycznie.
Numeryczna analiza polegać będzie z jednej strony
na określeniu położenia głowy w poszczególnych
klatkach, jako orientacja linii łączącej wierzchołki
kątów powiekowych,
a z drugiej strony na orientacji oka poprzez wybór i
opis znaków szczególnych na tęczówce oka.
Końcowym etapem pracy powinno być ilościowe
opisanie zależności pomiędzy orientacją głowy i oka
dla różnych kątów położeń głowy.
Pomiar ostrości wiedzenia odbywa się w pozycji
pionowej głowy, a więc poziomej osi widzenia.
Zmiana położenia głowy, a więc i orientacji osi
widzenia oka powoduje zmianę w rozkładzie
ciśnienia hydrostatycznego w oku. Zmieniony rozkład
ciśnienia hydrostatycznego skutkuje nieznacznie
zmienionym kształtem rogówki oka. Ta zmiana może
wpłynąć na jakość obrazu siatkówkowego
obserwowanego testu.
Celem pracy jest pomiar ostrości widzenia w
wybranych pozycjach głowy na grupie osób i
numeryczna analiza otrzymanych wyników.
prof. Henryk Kasprzak
prof. Henryk Kasprzak
Juraszek Małgorzata
TAK
TAK
Analizator ORA i tonometr Corvis należą do
najnowszej generacji urządzeń umożliwiających
pomiar ciśnienia śródgałkowego oraz parametrów
biomechanicznych rogówki.
W pracy należy wykonać po 8 pomiarów na jednym
oku, na jednym i drugim urządzeniu na wybranej
grupie osób. Należy porównać otrzymane wyniki na
Pomiar i analiza parametrów
tym samym urządzeniu dla tego samego oka i dla
20
oka za pomocą tonometru
różnych osób. Następnie należy porównać wyniki
CORVIS oraz analizatora ORA.
podobnych wielkości zmierzonych na obu
urządzeniach i przeprowadzić analizę korelacyjną
zmierzonych wielkości. Dodatkowo należy
przeanalizować wyniki zmierzonych wielkości na obu
urządzeniach, które nie pokrywają się w obu
urządzeniach.
prof. Henryk Kasprzak
Litwin Sandra
TAK
21
22
Podczas obserwacji poszczególnych punktów
otaczającej nas przestrzeni obie gałki oczne
wykonują ruchy synchroniczne, zwane sakkadami.
Przy obserwacji odległych punktów, odległość
pomiędzy środkami źrenic obu oczu powinna
pozostawać taka sama. Gałka oczna posiada jednak
pewną ruchomość w oczodole i są możliwe nie tylko
jej obroty ale i przemieszczenia. Jeżeli
przemieszczenia obu gałek się różnią to odległość
Pomiar zmienności odległości pomiędzy środkami źrenic będzie zmienna podczas
pomiędzy źrenicami oka
ruchów obu oczu.
podczas ruchów gałek
W pracy należy zarejestrować fotograficznie
ocznych.
położenia obu źrenic oczu przy obserwacji punktów
położonych w różnych miejscach przestrzeni.
Następnie wykorzystując program do obróbki
obrazów należy wyznaczyć środki obu źrenic i
wyznaczyć odległość pomiędzy nimi. Analiza danych
powinna polegać na przedstawieniu odległości
pomiędzy środkami źrenic jako funkcji położenia
obserwowanego przedmiotu i ewentualny opis
otrzymanych zależności.
Wykonanie i analiza
odwzorowania przez filtr
barwny o ciągłej zmianie
rozkładu spektralnego
W pracy należy wykonać filtr barwny w postaci
sklejonych dwóch soczewek (płasko-wypukłą i
płasko-wklęsłą) dających w efekcie płytkę płasko
równoległą, wykonanych z różnych szkieł
kolorowych. Taki filtr będzie w efekcie dawał
przestrzenny rozkład spektralny przepuszczanego
światła. Należy zmierzyć rozkład spektralny
otrzymanego filtru oraz wykonać serię kolorowych
zdjęć przez taki filtr i opisać numerycznie zmianę
kolorów rejestrowanych obrazów bez oraz z filtrem.
prof. Henryk Kasprzak
prof. Henryk Kasprzak
Lewandowska Justyna
TAK
TAK
23
24
25
W pracy należy przeprowadzić numeryczną
analizę surowych danych pomiarowych z
Analiza numeryczna wyników
analizatora okulistycznego ORA,
pomiarów właściwości
zarejestrowanych na trzech grupach pacjentów z
przedniej części oka
jaskrą. Należy obliczyć korelacje pomiędzy
otrzymanych za pomocą
wybranymi
parametrami krzywej aplanacji i
analizatora ORA dla wybranej
grupy pacjentów.
krzywej ciśnienia powietrza ze szczególnym
uwzględnieniem zależności wybranych
parametrów od grubości rogówki.
W pracy należy przeanalizować numerycznie zbiór
danych ciśnienia śródgałkowego zmierzonego na
grupie pacjentów w ciągu doby przed oraz po
Analiza numeryczna wyników
operacji na oku. Dane zostały zarejestrowane za
dobowego pulsowania
pomocą czujnika w specjalnie skonstruowanej
ciśnienia śródgałkowego
soczewce kontaktowej z częstością próbkowania 10
otrzymanych za pomocą
pomiarów na sekundę.
soczewki nagałkowej TRIGER Należy napisać algorytm odrzucający błędne wyniki,
FISH
dokonujący transformacji Fouriera wybranych
sekwencji pomiarowych oraz opracowanie miary
porównawczej wyników przed i po operacji na oku.
prof. Henryk Kasprzak
TAK
prof. Henryk Kasprzak
TAK
W ramach pracy planuje się przeprowadzenie badań
Badanie właściwości siatek
właściwości siatek Bragga zapisanych w
Bragga zapisanych w
polimerowych światłowodach mikrostrukturalnych.
światłowodach
Charakteryzacja będzie miałą na celu sprawdzenie
dr inż. Gabriela Statkiewiczmikrostrukturalnych zmieniony
przedatności wykonanych siatek do zastosowań
Barabach
na " Badanie właściwości
metrologicznych. Wymagane predyspozycje do pracy
siatek Bragga zapisanych w
eksperymentalnej oraz umiejętność wykorzystania
światłowodach polimerowych"
komputera do przetwarzania danych pomiarowych.
Chrzęszczyk Małgorzata
TAK
26
Opracowanie trwałego
połączenia światłowodów
polimerowych ze
światłowodami kwarcowymi.
27
Stanowisko do
zaawansowanych pomiarów
mikroskopowych
W ramach pracy planuje się opracowanie i
przetestowanie różnych sposobów łączenia
światłowodów polimerowych ze światłowodami
kwarcowymi. Przeprowadzone badania stworzą
możliwość wykonywania trwałych połączeń tych
światłowodów co ułatwi stosowanie światłowodów
polimerowych wraz z zapisanymi w nich siatkami
Bragga np. w metrologii. Wymagane są
predyspozycje do pracy eksperymentalnej oraz
umiejętność wykorzystania komputera do
przetwarzania danych pomiarowych.
Głównym celem pracy dyplomowej będzie
zaprojektowanie i budowa stanowiska pomiarowego
o przeznaczeniu dydaktycznym wykorzystywanego
do wyznaczania parametrów geometrycznych
obiektów różnych typów: otworów, szczelin, gwintów,
itp. przy użyciu mikroskopu warsztatowego
wyposażonego w kamerę cyfrową. Praca będzie
miała na celu dostosowanie istniejącego
oprogramowania dołączonego do kamery cyfrowej
oraz opracowanie komputerowej analizy
rejestrowanych obrazów. Zakres pracy będzie
obejmował przeprowadzenie badań
eksperymentalnych sprawdzających poprawność
działania stanowiska pomiarowego. Wymagane są
predyspozycje do pracy eksperymentalnej oraz
umiejętność wykorzystania komputera do
przetwarzania danych pomiarowych.
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
dr inż. Gabriela StatkiewiczBarabach
TAK
28
Wytworzenie
zmultipleksowanego czujnika
polaryzacyjnego
29
Charakteryzacja
zmultipleksowanego czujnika
polaryzacyjnego
30
Konstrukcja stanowiska
dydaktycznego oraz
opracowanie metodologii
wyznaczenia stężenia
chromatoforów w wodnych
roztworach za pomocą
pomiarów gęstości mocy. Po
zmianie temat brzmi : "
Konstrukcja stanowiska
pomiarowego oraz
opracowanie metodologii
wyznaczania stężenia
substancji absorbujących w
roztworach za pomocą
pomiarów gęstości optycznej"
W ramach pracy planuje się opracowanie i
optymalizację procesu wytwarzania czujnika
złożonego z dwóch siatek polaryzacyjnych przy
wykorzystaniu istniejącego układu do wytwarzania
struktur okresowych w dwójłomnych światłowodach
mikrostrukturalnych. Wymagane są predyspozycje
do pracy eksperymentalnej oraz umiejętność
wykorzystania komputera do przetwarzania danych
pomiarowych.
W ramach pracy planuje się zbadanie właściwości
wytworzonych czujników zmultipleksowanych.
Badania mają na celu wyznaczenie rozkładu
parametru fizycznego w funkcji długości włókna
światłowodowego. Wymagane są predyspozycje do
pracy eksperymentalnej oraz umiejętność
wykorzystania komputera do przetwarzania danych
pomiarowych.
Celem pracy jest opracowanie i konstrukcja
stanowiska dydaktycznego oraz metodologii
wyznaczania stężenia wybranych substancji
barwnikowych w roztworze na podstawie
bezpośrednich pomiarów osłabienia natężenia
światła transmitowanego poprzez wyznaczenie
gęstości optycznej badanych próbek. Wymagania:
znajomośc podstaw optyki, sprawność manualna.
dr inż. Alicja Anuszkiewicz
TAK
dr inż. Alicja Anuszkiewicz
TAK
dr inż. Igor Buzalewicz
Natalia Norbert
TAK
31
Analiza struktury geometrii
powierzchniowej materiałów
szkłopodobnych
Analiza topograficzna biomateriałów zol-żelowych
stosowanych w implantologii na podstawie zdjęć
mikroskopii sił atomowych. Część praktyczna będzie
wymagać od osoby zainteresowanej nauki obsługi
specjalistycznego oprogramowania do analizy SGP
oraz podstaw statystycznej obróbki danych.
dr inż. Joanna Bauer
TAK
dr inż. Joanna Bauer
TAK
Praca w laboratorium chemicznym i optycznym.
Samodzielne przygotowanie podłoży i zestawienie
układu pomiarowego. Obserwacje powierzchni i
analiza ich zdjęć. Wymagana: sprawność manualna,
znajomość języka angielskiego.
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
TAK
Praca w laboratorium chemicznym i optycznym.
Badanie wpływu obecności
Samodzielne: przygotowanie podłoży, przygotowanie
grup funkcyjnych na kąt
materiałów zol-żelowych, zestawienie układu
zwilżania powłok z aktywnych
pomiarowego. Obserwacje powłok i analiza ich
biologicznie materiałów zolzdjęć. Wymagana: sprawność manualna, znajomość
żelowych
języka angielskiego.
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
Weronika Wesołek
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
Piotrowska Kamila
TAK
Komputerowe przetwarzanie, obróbka i analiza zdjęć
Ocena rozkładu temperatury termowizyjnych osób przed i po zabiegu krioterapii
powierzchniowej skóry po miejscowej. Przegląd literatury fachowej dotyczącej
32
zastosowaniu kriostymulacji krioterapii miejscowej. Konieczna dobra znajomość
języka angielskiego oraz podstaw analizy
miejscowej.
statystycznej.
33
34
35
Wpływ sposobu obróbki
implantów stalowych na kąt
zwilżania ich powierzchni
Projekt dyfuzora do naświetlań
wewnętrznych w obrębie ciała
ludzkiego
Dyfuzor stanowi końcowy odcinek rdzenia włókna
światłowodowego, który w miejsce usuniętego
płaszcza ma naniesione pokrycie o współczynniku
załamania większym od rdzenia. Przedmiotem
projektu jest uzupełnienie tej konstrukcji poprzez
opracowanie sposobu nanoszenia zwierciadła na
czoło włókna.
36
37
38
39
40
Projekt stanowiska
Opracowanie instrukcji do ćwiczenia i przykładowego
pomiarowego prezentującego
raportu z badań. Samodzielne wykonanie układu,
możliwości żyroskopu
zakup i dobór odpowiednich elementów
optycznego
Charakterystyka oddziaływań
Charakterystyka nanostrukturalna fragmentów
międzymolekularnych ludzkich
ludzkich przeciwciał wiążących prekursorowe
fragmentów przeciwciał ScFv
komórki śródbłonka. Analiza oddziaływań
stosowanych do przyłączenia
międzymolekularnych białek oraz charakter
komórek śróbłonka EPC
oddziaływań na komórki śródbłonka.
Ocena spektralnych
właściwości związków z grupy
Praca dotyczy zbadania potencjalnych możliwości
cyjanin i ich właściwości
wykorzystania związków cyjanin w terapii
fotouczulających w ludzkich
fotodynamicznej raka. Badania in-vitro na komórkach
komórkach
raka płuc. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym.
płaskonabłonkowego raka
płuca A549
Praca eksperymentalna. Celem pracy jest rejestracja
i analiza ilościowa/jakościowa obrazów
Badania jakości odwzorowania
siatkówkowych dawanych przez optomechaniczny
w modelu oku z soczewką
wewnątrzgałkową
model układu optycznego oka z wymienną soczewką
wewnątrzgałkową.
Badania związków fotoczułych wykorzystywanych w
Wykorzystanie spektroskopii i
terapii i diagnstyce fotodynamicznej.
mikroskopu konfokalnego do
Przeprowadzenie pomiarów spektroskopowych
badania właściwości związków
wybranych związków światłoczułych w różnych
fotoczułych
roztworach ( uzależnionych od pH).
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
TAK
dr hab. Marta Kopaczyńska
Duda Maciej
TAK
prof. Małgorzata Kotulska
dr Agnieszka Chwiłkowska
Pstraś Hanna
TAK
dr inż. Damian Siedlecki
Kociołek Iwona
TAK
dr inż. Iwona Hołowacz
Jaślar Marta
TAK
Praca polega na zaprojektowaniu urzadzenia
kosmetycznego do krioliftingu. Krioterapia
wykorzystuje działanie niskich temperatur do celów
terapeutycznych. Urządzenie będzie schładzało
skórę do temperatury 0st C i będzie wykorzystywało
schłodzone suche powietrze.
Przeprowadzenie badań układu przenoszenia w
endoskopach dla różnych źródeł promieniowania.
Analiza obrazów odwzorowujących przy
zastosowaniu różnego rodzaju endoskopów iźródeł
światła.
41
Projekt urządzenia do
krioliftingu
42
Charakterystyka właściwości
odwzorowujących w
endoskopie
43
Wymiana powierzchni
nanokryształów
nieorganicznych w celu ich
transferu do wody
W ramach pracy przewiduje się wymianę
powierzchni nanokryształów półprzewodnikowych w
celu ich transferu ze środowiska hydrofobowego do
hydrofilowego. W ramach pracy przewiduje się także
badania spektroskopowe oraz strukturalne
nanokryształów po procesie wymiany powierzchni.l
44
Badania parametrów krwi w
czasie hemodializy (owce)
45
Badanie pola widzenia u
wybranej grupy pacjentów
dr inż. Iwona Hołowacz
Pawlak Dawid
TAK
dr inż. Iwona Hołowacz
Kozub Weronika
TAK
dr hab. Artur Podhorodecki
Żelazo Anna
TAK
Celem pracy inżynierskiej jest badanie oraz
obserwacja parametrów krwi w czasie hemodializy.
Dializowane były owce (8 sztuk). Procedura
hemodializy była przeprowadzona na wydziale
prof. Małgorzata Komorowska
weterynarii UP we Wrocławiu, natomiast próbki z
krwią podlegały różnym pomiarom i badanią (m.in.
MDA, osocze) w laboratorium PWr. Wyniki i wnioski
zostaną zamieszczone w pracy.
Kozińska Monika
TAK
Praca polega na zbadaniu pola widzenia u wybranej
grupy pacjentów przy pomocy polomierza
czaszowego Goldmana.
Jakubowicz Alina
TAK
prof. Marek Zając
Pomiary będą wykonane na mrożonym osoczu
46
Pomiar całkowitej pojemności
antyoksydacyjnej osocza
wyizolowanego z krwi owiec
dializowanych
49
50
będzie metodą MDA całkowita pojemność
prof. Małgorzata Komorowska
Wróbel Marta
TAK
Sawa Edyta
TAK
Szramowiat Aleksandra
TAK
Odasz Maria
TAK
Kalinowski Michał
TAK
antyoksydacyjna związana z obecnością enzymów i
nisko cząsteczkowych antyoksydantów.
Materiałem badawczym jest osocze mrożone
pobrane w czasie hemodializy. Będą oznaczane
prof. Małgorzata Komorowska
enzymy LDH oraz skład osocza za pomocą
analizatora biochemicznego.
W pracy należy wykonać szereg pomiarów ciśnienia
wewnątrz-gałkowego w grupie ośób za pomocą
Badanie zależności pomiędzy
tonometru
Corwis wraz z rejestracją i eksportem
deformacją wierzchołka
rogówki, a przemieszczeniami zarejestrowanycych danych do komputera. Należy
prof. Henryk Kasprzak
gałki ocznej w tonometrze
przeanalizować sekwencję zarejestrowanych
Corwis.
obrazów i uzyskać numeryczne przemieszczenia
gałki ocznej i wierzchołka rogówki.
Charakterystyka spektralna różnych źródeł światła.
Porównanie oświetlenia z lampy LED, żarówek
halogenowych i laserów. Wpływ prądu zasilającego i
Charakterystyka widmowa
dr inż. Iwona Hołowacz
różnych źródeł światła
temperatury na długość i moc w laserach
półprzewodnikowych. Zastosowanie różnych laserów
w medycynie.
Praca ma zawierać projekt stanowiska
laboratoryjnego do pomiaru dwójłomności tkanek. W
pracy ma być zawarty schemat stanowiska
Projekt stanowiska
dr hab. Inż. Agnieszka
pomiarowego do badania
pomiarowego, proponowana aparatura pomiarowa,
Ulatowska-Jarża
dwójłomności tkanek
instrukcja do ćwiczeń i schemat raportu z badań.
Zawarty ma być również opis teoretyczny zjawiska
dwójłomności i analiza literatury przedmiotu.
Pomiar wybranych parametrów
biochemicznych osocza
47
wyizolowanego z krwi owiec
dializowanych
48
pobranym z krwi owiec w czasie dializy. Oznaczona
Opracowanie metodologii
badania pola widzenia
urządzeniem Visual Field
51
Analyser Friedmann MK2 firmy
Clement Clarke
Praca polega na opracowaniu algorytmu
postępowania przy badaniu pola widzenia
przyrządem będącym na wyposażeniu Pracowni
Optyki Widzenia oraz opracowaniu odpowiedniej
instrukcji do ćwiczenia.
Opracowanie na podstawie literatury naukowej
Zagadnienia wymiany kationów zagadnienia wymiany kationów w nanokryształach
półprzewodnikowych. Praktyczne zastosowanie
52
w syntezie nanokryształów
półprzewodnikowych
uzyskanej wiedzy do przeprowadzenia procedury
wymiany.
Określenie wpływu składu
Przygotowanie żeli liposomowych o różnym składzie,
53 liposomów na przechodzenie charakterystyka żeli oraz poziom zamknięcia nizyny.
nizyny przez skórę
Wykonanie analizy danych.
54
55
Analiza wpływu stężenia
wybranych fluorochromów na
Praca w laboratorium chemicznym i optycznym.
intensywność fluorescencji Samodzielne przygotowanie preparatów do badań za
preparatów obserwowanych w pomocą mikroskopii fluorescencyjnej. Rejestracja i
mikroskopach bez możliwości
analiza natężenia fluorescencji preparatów
regulacji natężenia
światłoczułych o różnych stężeniach.
promieniowania źródła
Analiza topograficzna
wybranych biomateriałów na
podstawie zdjęć
mikroskopowych
W ramach pracy przeprowadzona zostanie analiza
parametrów topograficznych wybranych materiałów
szkłopodobnych na podstawie zdjęć mikroskopii sił
atomowych. W części praktycznej pracy
wykorzystane zostanie specjalistyczne
oprogramowanie do analizy SGP oraz
przeprowadzona zostanie obróbka statystyczna
otrzymanych danych pomiarowych.
prof. Marek Zając
Grodecka Agnieszka
TAK
dr inż. Mateusz Bański
Mielniczek Aleksandra
TAK
dr inż. Magdalena Przybyło
Kuziak Adrianna
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska-Jarża
Małgorzata Kapłońska
TAK
dr inż Joanna Bauer
Danuta Witczak
TAK
56
57
58
59
Termowizyjna ocena odruchu
konsensualnego u osób
zdrowych po zastosowaniu
kriostymulacji miejscowej
Analiza bibliograficzna obecnego stanu wiedzy na
temat krioterapii miejscowej oraz personalizacji
zabiegów fizykoterapetycznych z udziałem niskich
temperatur. Komputerowe przetwarzanie i obróbka
zdjęć termowizyjnych osób zdrowych przed i po
zabiegu krioterapii miejscowej. Analiza zmian
temperatury powierzchniowej w czasie pod kątem
oceny wielkości odruchu konsensualnego. Obróbka
statystyczna danych pomiarowych.
Projekt stanowiska
pomiarowego prezentującego Opracowanie instrukcji do ćwiczenia i przykładowego
raportu badań . Samodzielny dobór elementów.
możliwości żyroskopu
optycznego
Celem pracy są spektroskopowe pomiary
oscylacyjne widm skóry przy udziale mocznika. W
Wpływ mocznika na skórę ramach pracy przewiduje się zbadanie efektów
badania spektroskopią FTIR mocznika na komponenty skóry. Do badań zostanie
ATR
wykorzystana metoda osłabionego całkowitego
wewnętrznego odbicia.
W ramach pracy student zapozna się z
pupilometrem POLWRO służącym do badania
Zastosowanie pupilometrii do
reaktywności źrenicy oraz metodami analizy sygnału.
identyfikacji senności
Głównym celem będzie korelacja uzyskanych
wyników senności Epworth.
dr inż Joanna Bauer
Piotr Wełna
TAK
dr hab. inż. Agnieszka
Ulatowska - Jarża
Barbara Pawłowska
TAK
dr inż. Sylwia Olsztyńska Janus
Magdalena Zamaro
TAK
dr inż. Andrzej Hachoł
Wojciech Oleksy
TAK
Inżynieria Biomedyczna - Biomechanika inżynierska - inż.
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
1
Wykonywanie nanostruktur lipidowych wymaga
przepchnięcia zawiesiny lipidów przez filtr
formujący. Warunki przepływy zawiesiny liposomów
Zaprojektowanie i wykonanie
powinny być precyzyjnie kontrolowane z punktu
urządzenia do wytwarzania
widzenia szybkości przepływu oraz przyłożonego
nanostruktur lipidowych na
ciśnienie. W zakres projektu wchodzić będzie
skalę laboratoryjną
zaprojektowanie części mechanicznych,
elektronicznych i kontrolnych urządzenia, wykonanie
prototypu oraz sprawdzenie poprawności jego
działania na wybranych materiałach lipidowych.
dr Magdalena Przybyło
Stachowiak Mateusz
TAK
2
Liposomowa forma doksorubicyny to nowoczesna
postać leku. Warunki zamykania i uwalniania leku z
kapsuły liposomowej zależą od kilku czynników
Modelowanie dysocjacji
fizykochemicznych
środowiska. Przedmiotem pracy
siarczanu doksorubicyny oraz
kinetyki uwalniania
inżynierskiej jest zbudowanie modelu
doskorubicyny z liposomów
matematycznego doksorubicyny w liposomach.
Następnie wykonanie, na bazie tego modelu,
symulacji uwalniania doksorubicyny w funkcji pH.
prof. Marek Langner
Lp
Temat pracy dyplomowej
Opis
TAK
3
Projekt podnośnika
wannowego dla
paraplegików.
Podnośnik umieszczony jest wewnątrz wanny.
Osoba z niedowładem kończyn dolnych (ON)
przesiada się z wózka zaparkowanego
równolegle do brzegu wanny, przesiada się na
podnośnik. Podnośnik wraz z ON obniża się na
dno wanny umożliwiając zażywanie kąpieli.
Następnie podnośnik unosi się, tak aby
dr inż. Jarosław Filipiak
siedzisko znalazło się na wysokości krawędzi
wanny. ON przesiada się na wózek. Ze względu
na warunki pracy konstrukcja podnośnika musi
być dostosowana do ciągłego kontaktu z wodą.
Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie
konstrukcji nośnej, układu napędowego oraz
opracowanie koncepcji układu sterującego.
TAK
4
5
Narta zjazdowa typu mono-ski umożliwia
uprawianie sportów zimowych przez osoby z
niedowładem kończyn dolnych. Konstrukcja
mono-ski ma zapewnić możliwość
bezpiecznego poruszania się po trasach
zjazdowych. Projektując mono-ski należy
Projekt narty zjazdowej zwrócić uwagę, że użytkownik będzie poruszał
typu mono-ski dla
się po ogólnie dostępnych trasach, a prędkości dr inż. Jarosław Filipiak
paraplegików.
jakie może rozwijać będą porównywalne do
tych jakie uzyskują inni narciarze. Zadaniem
dyplomanta jest opracowanie konstrukcji
nośnej mono-ski, dobór materiałów,
przeprowadzenie obliczeń
wytrzymałościowych, opracowanie
dokumentacji technicznej.
Zadaniem dozownika leków jest informowanie
użytkownika o momencie zażycia określonego
leku, oraz udostępnienie określonej dawki leku.
Projektowany dozownik powinien posiadać
możliwość zaprogramowania pracy na 1
Projekt mechatronicznego
tydzień. Zakres pracy obejmuje opracowanie
dr inż. Jarosław Filipiak
dozownika leków.
struktury mechanicznej dozownika,
opracowanie i dobór elementów układu
napędowego, dobór elementów układu
kontrolno-sterującego oraz opracowanie
algorytmu sterującego pracą dozownika.
TAK
TAK
6
Przedmiotem pracy dyplomowej jest
opracowanie konstrukcji skafoldu
wspomagającego proces leczenia kości kończyn
dolnych po resekcji jej fragmentu. Skafold
pełni funkcję elementu odtwarzającego
pierwotną długość leczonej kości, a także
Projekt skafoldu do leczenia przenosi obciążenia działające na kość. Skafold
kości długich po resekcji
stanowi jednocześnie rusztowanie dla tkanki
dr inż. Jarosław Filipiak
tkanek zmienionych
kostnej rozwijającej się w przestrzeni
nowotworowo.
międzyodłamowej. Konstrukcja skafoldu musi
zapewnić odpowiednie warunki
biomechaniczne współpracy skafoldu z kością.
Wskazane jest wykorzystanie w pracy
symulacji numerycznych MES do modelowania
współpracy projektowanego stentu z odłamami
kostnymi.
Gil Agata
TAK
7
8
9
Celem pracy jest opracowanie konstrukcji
stabilizatora zewnętrznego przeznaczonego do
leczenia złamań w obrębie kości miednicznej.
Stabilizator powinien charakteryzować się
modułową budową pozwalającą na
dostosowanie jego geometrii odpowiednio do
lokalizacji miejsca złamania oraz postury
Projekt stabilizatora
pacjenta. Projektując stabilizator należy
dr inż. Jarosław Filipiak
zewnętrznego miednicy
zwrócić uwagę na to, aby w jak najmniejszym
stopniu ograniczał możliwość stosowania
technik obrazowania medycznego. Zakres pracy
obejmuje: opracowanie modułowej konstrukcji
stabilizatora, obliczenia symulujące (MES) stan
obciążenia charakterystyczny dla kości
miednicznej, opracowanie dokumentacji
technicznej.
Celem pracy jest opracowanie koncepcji
Projekt wstępny stanowiska
pomiaru oraz wstępnego projektu urządzenia
do badania
do badania odkształcalności standaryzowanego dr inż. Ludomir Jankowski
odkształcalności żuchwy
modelu żuchwy człowieka poddanej różnym
człowieka
rodzajom osteotomii.
Celem pracy jest określenie wpływu wybranych
wersji stabilizacji żuchwy za pomocą płytek
Stabilizacja żuchwy płytką
wielooczkowych. Pomiary będą
wielooczkową - badania
przeprowadzone dla wybranego przypadku dr inż. Ludomir Jankowski
doświadczalne
obciążenia modeli żuchwy. Przewiduje się
zastosowanie optycznych, bezdotykowych
metod pomiaru przemieszczeń.
Przybyszewska Alicja
TAK
TAK
Ewelina Czupryniak
TAK
10
Badania doświadczalne
skurczu kleju kostnego
11
Badania wpływu grubości
warstwy kleju kostnego na
wytrzymałość połączenia
kość-implant
12
Projekt przyłóżkowego
urządzenia do rehabilitacji
kończyny górnej
Projekt układu
wykonawczego
13
egzoszkieletu
wspomagającego kończyny
dolne człowieka
14
Projekt skiboba dla osoby
niepełnosprawnej
Celem pracy jest opracowanie metodyki
pomiaru skurczu kleju kostnego, umożliwijącej
porównanie m.in. naprężeń skurczowych,
generowanych przez kleje różnych
producentów.
Celem pracy jest określenie wpływu grubości
warstwy kleju kostnego na wytrzymałość
połączenia kość-implant z uwzględnieniem
wpływu wad połączenia.
Celem pracy jest opracowanie wstępnego
projektu urządzenia do rehabilitacji biernej i
czynnej kończyn górnych człowieka w pozycji
leżącej.
Celem pracy jest opracowanie projektu
egzoszkieletu, wspomagającego funkcje
kończyn dolnych człowieka. W procesie
projektowym przewiduje się wykorzystanie
heurystycznych metod poszukiwania
rozwiązań.
Celem pracy jest opracowanie projektu skiboba
dla osoby niepełnosprawnej (tzw.
monoskiboba) z paraplegią. W procesie
projektowym przewiduje się wykorzystanie
heurystycznych metod poszukiwania
rozwiązań.
dr inż. Ludomir Jankowski
Malgorzata Piskorska
TAK
dr inż. Ludomir Jankowski
Paulina Mika
TAK
dr inż. Ludomir Jankowski
Bella Sylwia
TAK
dr inż. Ludomir Jankowski
Wojciech Rokosz
TAK
dr inż. Ludomir Jankowski
TAK
15
16
17
18
19
20
21
Doświadczalne badania
deformacji modelu żuchwy
człowieka w wybranych
warunkach zgryzu
Ocena właściwości
mechanicznych polimerów
biodegradowalnych w teście
na rozciąganie
Ocena właściwości
mechanicznych polimerów
z pamięcią kształtu w teście
na rozciąganie
Ocena właściwości
mechanicznych polimerów
biodegradowalnych w teście
na ściskanie
Ocena właściwości
mechanicznych polimerów
z pamięcią kształtu w teście
na ściskanie
Ocena właściwości
mechanicznych ścian
naczyń krwionośnych
Opis zachowania ścian
naczyń krwionośnych w
warunkach obciążenia
Celem pracy jest określenie deformacji żuchwy
człowieka w wybranych warunkach zgryzu.
Pomiary będą realizowane na
dr inż. Ludomir Jankowski
standaryzowanych modelach żuchwy.
Przewiduje się zastosowanie optycznych metod
pomiaru przemieszczeń.
Celem pracy jest ocena właściwości
mechaniczne polimerów biodegradowalnych na
dr inż. Magdalena
podstawie statycznej próby na rozciąganie na
Kobielarz
próbach typu wiosełkowego.
Właściwości mechaniczne polimerów z
pamięcią kształtu będą oceniane na podstawie
dr inż. Magdalena
statycznej próby na rozciąganie na próbach typu
Kobielarz
wiosełkowego.
Właściwości mechaniczne polimerów
biodegradowalnych będą oceniane na
dr inż. Magdalena
podstawie statycznej próby na ściskanie na
Kobielarz
próbach walcowych.
Właściwości mechaniczne polimerów z
pamięcią kształtu będą oceniane na podstawie
dr inż. Magdalena
statycznej próby na ściskanie na próbach
Kobielarz
walcowych.
Praca badawcza z zakresu oceny właściwości
dr inż. Magdalena
mechanicznych ścian dużych naczyń
Kobielarz
krwionośnych.
Praca badawczo-analityczna z zakresu opisu
dr inż. Magdalena
charakterystyk naprężenie-odkształcenie
Kobielarz
modelami dla materiałów hipersprężystych.
Paulina Ściegienna
TAK
Dorota Żabierek
TAK
Agnieszka Pawelska
TAK
Agata Dobrowolska
TAK
Kordiak Magdalena
TAK
Natalia Szymańska
TAK
TAK
22
23
24
25
26
27
28
Ocena właściwości
Praca badawcza z zakresu oceny właściwości
dr inż. Magdalena
mechanicznych ścian
mechanicznych ścian aorty brzusznej objętej
Kobielarz
tętniaków aorty
zmianami patologicznymi, tj. tętniakiem.
Wpływ procesów
Praca badawcza, której celem jest określenie
patologicznych na
wpływu miażdżycy na ciągłość odkształceń
dr inż. Magdalena
mechanikę ściany naczynia oraz zdolność ściany naczynia do przenoszenia
Kobielarz
krwionośnego
obciążeń mechanicznych.
W pracy przeprowadzone zostaną pomiary
Ocena właściwości
dr inż. Magdalena
właściwości mechanicznych paznokci o różnej
mechanicznych paznokci
Kobielarz
kondycji w teście na wgłębianie.
Ocena właściwości
Celem pracy będzie ocena właściwości
mechanicznych włókien
mechanicznych włókien wełny zwierząt
dr inż. Magdalena
przeznaczonych do
hodowlanych w teście jednoosiowego
Kobielarz
produkcji przędzy
rozciągania.
Ocena właściwości
Praca badawcza, w ramach której zostaną
dr inż. Magdalena
mechanicznych mięśnia wyznaczone właściwości mechaniczne mięśnia
Kobielarz
sercowego
sercowego w teście na ściskanie.
Celem pracy jest zarejestrowanie położeń
Analiza chodu wybranej
markerów podczas prób chodu wybranej grupy dr inż. Ewelina Świątekgrupy badawczej z
badawczej z zastosowaniem nawigacji
Najwer (mgr inż.
wykorzystaniem nawigacji
optycznej oraz analiza parametrów opisujacych
Magdalena Żuk)
optycznej
chó człowieka.
Celem pracy jest walidacja dokładności
Ocena dokładności
kalibracji nawigowanej głowicy
dr inż. Ewelina Świątekkalibracji nawigowanej
ultrasonograficznej i adaptacja macierzy
Najwer
głowicy ultrasonograficznej
kalibracji dla zwiększenia dokładności
pozycjonowania obrazu ultrasonograficznego.
Alicja Świerzewicz
TAK
Natalia Wójcik
TAK
Szlachta Karolina
TAK
TAK
Magdalena Wróblewska
TAK
Trzeciak Marta
TAK
TAK
Opracowanie metody oceny Celem pracy jest opracowanie metody analizy
ruchomości żuchwy z
ruchomości żuchwy z wykorzystaniem
29
wykorzystaniem nawigacji
nawigacji komputerowej oraz wykonanie
komputerowej
pomiarów na fantomach.
Analiza ruchomości palców
dłoni człowieka z
wykorzystaniem nawigacji
Celem pracy jest opracowanie koncepcji
komputerowej w aspekcie pomiaru i wykonanie pomiarów ruchu palców
30
projektowania układów
dłoni człowieka z wykorzystaniem nawigacji
wspomagających proces
komputerowej.
rehabilitacji w stanach
zapalnych reumatoidalnych
dr inż. Ewelina ŚwiątekNajwer
dr inż. Ewelina ŚwiątekNajwer
TAK
Dudek Filip
TAK
31
Celem pracy jest pomiar mimiki twarzy z
Analiza mimiki twarzy z wykorzystaniem nawigacji elektromagnetycznej
dr inż. Ewelina Świątekwykorzystaniem nawigacji
na kilku ochotnikach i analiza wyników w
Najwer
elektromagnetycznej
odniesieniu do dotychczasowych badań z
wykorzystaniem technik optycznych.
TAK
32
Celem pracy jest wyznaczenie podstawowych
właściwości mechanicznych struktur rdzenia
Wyznaczenie właściwości
kręgowego w trakcie testów jednoosiowego
mechanicznych struktur
rozciągania. Próbki do testów pobierane będą w
rdzenia kręgowego
różnych kierunkach. Badania przeprowadzone
zostaną na materiale zwierzęcym.
TAK
dr inż. Sylwia Szotek
33
Określenie właściwości
mechanicznych różnych
typów nici chirurgicznych
34
Wyznaczenie właściwości
mechanicznych i
strukturalnych powięzi
szerokiej uda człowieka
Praca ma na celu wyznaczenie właściwości
mechanicznych różnych typów nici
stosowanych w chirurgii. Pomiary zostaną
przeprowadzone z zastosowaniem maszyny
wytrzymałościowej w testach jednoosiowego
rozciągania.
Na podstawie wykonanych badań
eksperymentalnych wyznaczone zostaną
podstawowe właściwości mechaniczne dla
próbek pobranych w różnych kierunkach.
Dodatkowo w celu zobrazowania budowy
strukturalnej przeprowadzone zostaną badania
mikroskopowe.
Ocena ukształtowania
postawy ciała w
płaszczyznach strzałkowej i
czołowej studentów z
zastosowaniem systemu
Celem pracy jest przeprowadzenie serii badań z
MORA 4Generacji
zastosowaniem aparatury opartej na
35
zmieniony na " Ocena
fotogrametrii z wykorzystaniem mory
ukształtowania postawy
projekcyjnej.
ciała w płaszczyznach
strzałkowej i czołowej
dzieci w wieku 6-8 lat z
zastosowaniem systemu
MORA 4Generacji"
dr inż. Sylwia Szotek
TAK
dr inż. Sylwia Szotek
TAK
dr inż. Sylwia Szotek
Łudczak Sandra
TAK
Analiza właściwości
mechanicznych włosów
36 koni zdrowych i cierpiących
na obwodowy zespół
Cushinga.
Wpływ deformacji
anatomicznej kości
twarzoczaszki na rozkład
naprężeń, przemieszczeń i
odkształceń w rejonie
37
przyzębia zmieniony na "
Symulacja numeryczna
wpływu stabilizacji
złamania kości żuchwy na
rozkład naprężeń i
przemieszczeń"
Celem pracy jest porównanie właściwości
mechanicznych otrzymanych dla włosów koni
zdrowych oraz cierpiących na obwodowy
zespół Cushinga. Dodatkowo przeprowadzona
zostanie analiza zdjęć z mikroskopu
elektronowego.
Celem pracy jest opracowanie modelu
numerycznego wybranego fragmentu kości
przyzębia upośledzonego deformacją
anatomiczną oraz modelu kości prawidłowej.
Następnie w obrębie obu modeli
przeprowadzona zostanie symulacja rozkładu
naprężeń, odkształceń oraz przemieszczeń. Na
podstawie wyników i porównawczej analizy z
wynikami z obu modeli podjęta będzie próba
wskazania co do metody leczenia.
dr inż. Sylwia Szotek
dr inż. Jakub Słowiński
TAK
Beata Łoś
TAK
Celem pracy jest opracowanie modelu
numerycznego wybranej, anatomicznie
prawidłowej kości z rejonu przyzębia oraz tej
samej kości, w której zostanie, zgodnie z
literaturą, wygenerowane określonego typu
złamanie. Następnie przeprowadzona zostanie
symulacja rozkładu naprężeń, odkształceń oraz
przemieszczeń w modelu kości fizjologicznej
oraz złamanej bez stabilizacji i złamanej
zaopatrzonej w stabilizator. Na podstawie
wyników podjęta będzie porównawcza analiza
rozkładów określonych parametrów
mechanicznych we wszystkich modelach kości.
dr inż. Jakub Słowiński
Projekt urządzenia do
monitorowania stanu stopy u
pacjentów chorych na
cukrzycę
Powikłania cukrzycowe stanowią coraz częstszą
przyczynę zgonów, dlatego też prawidłowa opieka
nad chorymi stanowi jeden z głównych priorytetów
WHO, czego wyrazem są trzy działania priorytetowe
takie, jak: właściwa kontrola glikemii, właściwa
kontrola ciśnienia tętniczego, zapobieganie
powikłaniom, w tym w zakresie stopy cukrzycowej.
Celem pracy jest zebranie wiedzy na temat
dostępnych metod diagnostycznych zagrożenia
stopącukrzycową i zaprojektowanie urządzenia do
diagnostyki. Projekt musi zawierać pełen opis
układu oraz kosztorys. Wymagana znajomość
języka angielskiego.
Prof. Halina Podbielska
Projekt skiboba dla osoby
niepełnosprawnej
Celem pracy jest opracowanie projektu skiboba dla
osoby niepełnosprawnej (tzw. monoskiboba) z
paraplegią. W procesie projektowym przewiduje się
wykorzystanie heurtystycznych metod poszukiwania
rozwiązań.
dr inż. Ludomir Jankowski
Symulacja numeryczna
wpływu stabilizacji
złamania kości przyzębia na
rozkłady naprężeń,
przemieszczeń i odkształceń
38
zmieniony na " Wpływ
pozycji implantu
dentystycznego na rozkład
naprężeń, przemieszczeń i
odkształceń w rejonie
przyzębia"
39
40
Maja Dubicka
TAK
TAK
Miodek Paulina
TAK
41
W związku z rosnącymi wymaganiami poprawy
jakości życia pod względem zaspokojenia
oczekiwań pacjentów, coraz częsściej stosuje się
implanty chirurgiczne w praktyce klinicznej. Jest to
związane z modyfikacją aktualnie istniejących
Opracowanie metody badania
implantów oraz poszukiwaniem lepszych
wpływu czynników korozyjnych
na powierzchnie implantów ze
materiałów, które powinny spełniać podstawowe
stali nierdzewnej
warunki odnośnie biofunkcjonalności oraz
biotolerancji. Bardzo istotne jest więc zbadanie
wpływu czynników korozyjnych na powierzchnie
implantów wykonanych ze stali nierdzewnej, co
będzie tematem pracy dyplomowej.
Wykonywanie nanostruktur lipidowych wymaga
prof. Halina Podbielska
Świerzewicz Alicja
TAK
dr inż. Magdalena Przybyło
Stachowiak Mateusz
TAK
dr inż. Jakub J. Słowiński
Białecka Jolanta
TAK
przepchnięcia zawiesiany lipidów przez filtr
formujący. Warunki przepływu zawiesiny liposomów
Zaprojektowanie
zautomatyzowanego urządenia
42
do wytwarzania
nanoagregatów lipidowych
powinny być precyzyjnie kontrolowane z punktu
widzenia szybkości przepływu oraz przyłożonego
ciśnienia. W zakres projektu wchodzić będzie
zaprojektowanie części mechanicznych,
elektronicznych i kontrolnych urządzenia, wykonanie
prototypu oraz sprawdzenie poprawności jego
43
działania na wybranych materiałach lipidowych.
Celem pracy jest analiza obciążenia szyjnego
odcinka kręgosłupa siłami wyzwalanymi w trakcie
wypadku komunikacyjnego - uderzenie w tył
pojazdu. Typowym urazem komunikacyjnym
Analiza numeryczna stanu
zachodzącym podczas uderzenia w tył pojazdu jest
obciążenia szyjnego odcinka
tzw. whiplash (strzał z bicza) polegający na
kręgosłupa w trakcie wypadku
gwałtownym przodo i tyło zgięciu kręgosłupa w
komunikacyjnego
odcinku szyjnym. Przeprowadzona zostanie analiza
wpływu sił działających w strukturze kręgosłupa
fizjologicznie prawidłowego i zaopatrzonego w
implant wybranego typu.
Celem pracy jest przeprowadzenie badań i analizy
właściwości wytrzymałościowych ( w teście
Badania wytrzymałości płytki
intendacji)płytek granicznych kręgów
44 granicznej kręgów w zmianach
osteoporotycznych
osteoporotycznych oraz porównanie wpływu zmian
wywołanych tą chorobą z tkanką zdrową.
Badaniu poddany zostanie układ złożony z dwóch
kręgów i umiejscowionego między nimi krążka
międzykręgowego.
Obiekty te będą pochodzić z
Analiza zmian w strukturze
tylnej kolumny kręgosłupa. Próby zostaną
pierścienia włóknistego krążka
przeprowadzone na obiekcie badawczym i
45 międzykręgowego poddanego
działaniu cyklicznych obciążeń
kontrolnym, w celu porównania wyników. Z
ściskających
otrzymanych wyników obliczone zostaną wybrane
parametry mechaniczne pierścienia włóknistego
krążka międzykręgowego poddanego ściskaniu.
Celem pracy jest przeprowadzenie badań intendacji
Badania wpływu leków
płytek granicznych kręgów owiec leczonych nowymi
bisfosfonianowych na
46
lekami bisfosfonianowymi i określenie wybranych
parametry mechaniczne płytek
parametrów mechanicznych charakteryzujących
granicznych kręgów
wytrzymałość tej struktury.
Celem pracy jest przeprowadzenie badań
Badania wpływu leków
właściwości mechanicznych i strukturalnych próbek
bisfosfonianowych na
tkanki kostnej pobranych z głów kości udowej i
47 parametry mechaniczne tkanki
ramieniowej owiec, poddanych terapii nowymi
kostnej głów kości udowej i
lekami bisfosfonianowymi opracowanymi w
ramieniowej owiec
Zakładzie Chemii Bioorganicznej PWr.
Badania właściwości
Badania przeprowadzono we współpracy z
48
strukturalnych i
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.
mechanicznych tkanki kostnej
Pomiary właściwości strukturalnych i
trzonów kręgosłupa owiec
mechanicznych wykonano dla VI grupy poddanej
poddanych terapii bisfonianami
terapii bisfonianami.
prof. Celina Pezowicz
Galik Daria
TAK
prof. Celina Pezowicz
Nowakowska Magdalena
TAK
prof. Celina Pezowicz
Leszczawski Rafał
TAK
prof. Celina Pezowicz
Mostyńska Alicja
TAK
dr hab. Inż. Celina Pezowicz,
prof. nadzw PWR
Miodek Paulina
TAK
Matematyka - I stopień - lic
Lp
1
2
3
4
Temat pracy dyplomowej
Opis
Praca powinna zawierać opis symetrycznych i
niesymetrycznych uogólnień rozkładu
dwumianowego oraz zawierać przykłady ich
zastosowania.
Praca powinna zawierać opis istniejących
przedziałów ufności dla różnicy dwóch proporcji,
Estymacja przedziałowa
m.in. przedziałów Walda, Jeffreysa, Agrestiegoróżnicy dwóch proporcji
Caffo, Newcombe'a. Powinna również zawierać ich
porównanie.
Praca powinna zawierać genezę rozkładu Weibulla
Rozkład Weibulla w analizie
oraz wnioskowanie o czasie życia, gdy założymy, że
czasu życia
ma on rozkład Weibulla.
Chodzi o napisanie i przetestowanie efektywnego
programu do wyznaczania takich
kwadratów.
Napisanie programu do wyznaczania takich
kwadratów nie jest trudne. Problemem
jest optymalizacja szybkości obliczeń. Trudności
Kwadraty lacińskie o zadanych
zaczynają się już przy kwadratach 7×7,
w lasnościach
gdzie (bez matematycznych sztuczek) czas obliczeń
przekracza dobę. Temat ”rzeka” może
być realizowany przez dwie osoby badające różne
wlasności i w związku z tym napotykające
różne trudności. Przydatna znajomość C++ lub
MATHEMATICA.
Uogólnienia rozkładu
dwumianowego i ich
zastosowania
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Chojnowska Martyna
TAK
dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Wieja Karolina
TAK
dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Rzepecka Agnieszka
TAK
prof. Wiesław Dudek
TAK
5
6
7
8
Chodzi o napisanie i przetestowanie efektywnego
programu do wyznaczania takich
tabelek.
Temat z pozoru podobny do poprzedniego ale inne
Tabelki działań algebraicznych
problemy, więcej algebry niż programowania.
Temat dla jednej osoby. Przydatna znajomość
pakietu FINDER, GAP lub
PROVER7.
Opis i klasyfikacja lup algebraicznych które nie są
grupami. Temat może być realizowany
w kierunku teoretycznym lub komputerowym na
Lupy algebraiczne
dwóch poziomach: łatwiejszym
(licencjat) lub trudniejszym (magisterium).
W pracy zostaną omówione różne wersje testu ChiTesty Chi-kwadrat
kwadrat. Ich własności zostaną przebadane za
pomocą symulacji komputerowej.
Celem jest zebranie istniejących i w miarę możliwości
Wartości własne ułamkowego
operatora Laplace'a na
przedziale
9
Własności czasów przejścia
procesów Lévy'ego przez
barierę
10
Redukcja oscylacji ilorazów
funkcji harmonicznych dla
operatorów nielokalnych
prof. Wiesław Dudek
TAK
prof. Wiesław Dudek
TAK
dr hab. Maciej Wilczyński
Olszewski Grzegorz
TAK
dr hab. Mateusz Kwaśnicki
Przygodzki Christian
TAK
dr hab. Mateusz Kwaśnicki
Leżaj Łukasz
TAK
opracowanie nowych metod (numerycznych i
analitycznych) przybliżania wartości własnych
ułamkowego operatora Laplace'a (tj. operatora
ułamkowej pochodnej Riesza) na przedziale.
Celem jest zebranie i porównanie istniejących (a być
może również opracowanie nowych) metod
wyznaczania dystrybuanty i gęstości rozkładów
dwóch zmiennych losowych: funkcjonału supremum
oraz czasu przejścia przez barierę dla pewnych
procesów Lévy'ego.
Celem jest sformułowanie założeń potrzebnych do
zastosowania metody opracowanej w pracy K.
Bogdana "The boundary Harnack principle for the
fractional Laplacian" (Studia Math. 123, 1997).
Metoda ta pozwala wywnioskować istnienie granic
ilorazów funkcji harmonicznych względem
odpowiednich operatorów. We wspomnianej pracy
została zastosowana dla ułamkowego operatora
Laplace'a.
dr hab. Mateusz Kwaśnicki
TAK
11
Hipoteza o dystrybuantach
zwiazanych ze stanami
kwantowymi oscylatora
harmonicznego.
12
Gestosc podklasy o
dodatkowych własnosciach na
brzegu w klasie gładkich
dystrybuant.
Temat tdotyczy weryfikacji hipotezy dla dystrybuanty
określonej poprzez całkę z n-tego wielomianu
Hermite'a
prof. Zbigniew Kowalski
TAK
prof. Zbigniew Kowalski
TAK
Dla zadanej klasy dystrybuanty F o ściśle
13
Zasada dostateczności we
wnioskowaniach statystyki
matematycznej
określonych własnościach i podklasy G o
dodatkowych własnościach należy sprawdzić, czy G
jest gęste w F w topologii jednostajnej zbieżności.
Praca powinna zawierać opis zasady dostateczności
oraz twierdzenia i fakty uzasadniające
prof..dr hab.. Ryszard Magiera
fundamentalne jej znaczenie we wnioskowaniach
statystyki matematycznej.
14
Testy normalności
Praca powinna zawierać opis testów normalności,
symulacyjne porównanie ich mocy przy wybranych
alternatywach oraz analizę ich mocy w zależności od
rozmiaru próby.
15
Geometria hiperbolicznamodel półpłaszczyznowy
Poincarego
Przedstawienie teorii geometrii hiperbolicznej, czyli
jednej z tych, która powstała z zaprzeczenia piątego
postulatu geometrii Euklidesa na jednym z modeli
przestrzeni hiperbolicznej.
16
Konstrukcje przy użyciu cyrkla i
linijki
17
Metody Monte Carlo z
wykorzystaniem łańcuchów
Markowa (MCMC)
Wykorzystanie algebry liniowej do klasycznych
problemów starożytnych Greków. Przełożenie
problemów geometrycznych na język algebry i
pokazanie, że rozwiązanie ich prowadzi do
sprzeczności z regułami algebry.
W pracy zostanie omówione wykorzystanie metody
TAK
dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Paweł Skoliński
TAK
dr Karina Olszak
Mortka Bartłomiej
TAK
dr Karina Olszak
Handzlewicz Maciej
TAK
dr hab. Maciej Wilczyński
Kulis Michał
TAK
MCMC w statystyce matematycznej. Przedstawione
zostaną między innymi, sposoby wykorzystywania tej
metody do generowanie prób powierzchniowych z
rozkładów a postaciami o skomplikowanej budowie.
W pracy zostanie omówione wykorzystanie kart
kontrolnych do pomiaru jakości. Opisane zostamą
18
Karty kontrolne
m.in. karty kontrolne dla wartości oczekiwanej
dr hab. Maciej Wilczyński
Jopkiewicz Karolina
TAK
dr hab. Maciej Wilczyński
Feliks Katarzyna
TAK
dr hab. Tomasz Żak
Górska Marika
TAK
dr inż. Marek Teuerle
Lisowski Tomasz
TAK
dr inż. Marek Teuerle
Tomczyk Natalia
TAK
dr hab. Wiesław Dudek
Marta Kaliciak
TAK
rozkładu i odchylenia standardowego. Własności tych
19
20
21
22
23
kart zostaną zbadane za pomocą symulacji.
W pracy zostaną omówione metody analizy funkcji
przeżycia przy danych cenzurowanych. Opisane
Analiza funkcji przeżycia
zostaną między innymi takie procedury jak estymator
Kaplana-Meiera i log-Rank Test.
Badanie własności błądzenia losowego po kracie
Błądzenie losowe w R/n
tych punktów w R/n w których wszystkie współrzędne
są całkowite.
Celem pracy jest zebranie istniejących metod
symulacji i estymacji na rozkładach stabilnych oraz
Symulacja i dopasowanie do
ich implementacja w pakiecie Mathematica.
danych rozkładów stabilnych w
Dodatkowo w pracy powinny się znaleźć przykłady
pakiecie Mathematica
dopasowania badanych modeli do danych
empirycznych
Celem pracy jest zebranie istniejących metod
Symulacja i dopasowanie do
symulacji i estymacji na rozkładach stabilnych
danych rozkładów stabilnych
temperowanych wraz z ich ewentualnym
temperowanych w pakiecie
ulepszeniem. Dodatkowo w pracy powinny się
Mathematica
znaleźć przykłady dopasowania badanych modeli do
danych empirycznych
Konstrukcje lup algebraicznych o zadanej własności
Lupy algebraiczne o zadanych
przy użyciu permutacji zbiorów skończonych.
własnościach
Klasyfikacja otrzymanych lup.
Matematyka - Statystyka matematyczna - II stopień - mgr
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Agnieszka Kwiatkowska
TAK
dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Chowańska Magdalena
TAK
3
Praca powinna zawierać opis idei nieinformujących
rozkładów a priori maksymalizujących informację z
Rozkłady a priori
danych (MDI priors), wady i zalety rozkładów a priori
maksymalizujące informację z
MDI, jak również wyprowadzenie rozkładów a priori
danych
MDI w pewnych szczególnych modelach
statystycznych.
dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Mucha Jacek
TAK
4
Praca powinna zawierać teoriodecyzyjne
uzasadnienie stosowania zbiorów wiarogodnych w
problemie testowania hipotez oraz przykłady
weryfikacji hipotez przy podejściu klasycznym i
bayesowskim względem nieinformujących rozkładów
a priori.
dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Lp
Temat pracy dyplomowej
1
Estymacja kwantyli rozkładu
2
Estymacja parametrów
regresji kwantylowej
Bayesowskie testowanie
hipotez przy użyciu zbiorów
wiarogodnych
Opis
Praca powinna zawierać opis problemu
parametrycznej i nieparametrycznej estymacji
kwantyli w różnych modelach statystycznych oraz
przykłady zastosowania oszacowań kwantyli w
praktyce.
Praca powinna zawierać opis metod estymacji
parametrów regresji kwantylowej oraz przykłady
zastosowania regresji kwantylowej.
TAK
5
Estymacja bayesowska dla
procesu Weibulla
6
Procedury sekwencyjnej
estymacji przedziałowej
parametru P(X<Y)
7
Estymacja przedziałowa
prawdopodobieństwa sukcesu
8
Grupoidy Abela-Grassmanna
9
Lupy algebraiczne
Należy przedstawić znane rezultaty dotyczące
bayesowskiej estymacji parametrów procesu
Weibulla przy ustalonym czasie obserwacji i
rozpatrzyć problem estymacji bayesowskiej tych
parametrow stosując procedurę sekwencyjną o
ustalonej liczbie awarii. Rozpatrzyć też problem
prof. dr hab. Ryszard Magiera
bayesowskiej estymacji wartości oczekiwanej czasu
przyszłej awarii. Porównać rezultaty podejścia
bayesowskiego z odpowiednimi estymatorami NW.
W badaniach symulacyjnych stosując metody
MCMC zbadać wpływ właściwych i nieinformujących
rozkładów a priori.
Należy przedstawić procedury sekwencyjnej
estymacji przedziałowej parametru p=P(X<Y), w tym
procedurę opartą na teście znaków i na teście
Wilkoxona. Estymowany parametr odgrywa dużą
rolę w problemach niezawodności systemów. Należy prof. dr hab. Ryszard Magiera
rozpatrzyć pewne nowe modyfikacje procedur
sekwencyjnych tego parametru. Należy
przeprowadzić badania symulacyjne MC dla
wybranego modelu.
Należy rozpatrzyć skorygowane przedziały ufności
prawdopodobieństwa sukcesu wykorzystujące
wiedzę a priori i dokonać porównań własności tych
przedziałów ze znanymi klasycznymi przedzialami
Teoretyczny opis takich grupoidów o pewnych
dodatkowych w lasnościach.
Czysta teoria ale wskazana umejętność
zastosowania komputera do testowania pewnych
hipotez.
Opis i klasyfikacja lup algebraicznych które nie są
grupami. Temat może być realizowany
w kierunku teoretycznym lub komputerowym na
dwóch poziomach: łatwiejszym
(licencjat) lub trudniejszym (magisterium).
TAK
TAK
prof. dr hab. Ryszard Magiera
TAK
prof. Wiesław Dudek
TAK
prof. Wiesław Dudek
TAK
Oczekiwany zakres pracy obejmuje przedstawienie
najważniejszych metod prognozowania,
stosowanych w przypadku szeregów czasowych z
zadaną hierarchiczną strukturą zależności lub
szeregów, które mogą być w naturalny sposób
podzielone na grupy. Celem pracy będzie m. in.
analiza ( na bazie wybranych danych rzeczywistych )
praktycznych korzyści ze stosowania metod
prognozowania uwzględniających hierarchię
szeregów, a także empiryczna weryfikacja własności
omawianych metod na bazie symulacji
komputerowych, z uwzględnieniem różnych
scenariuszy ( różne rodzaje hierarchi, itp.).
dr inż. Adam Zagdański
Sobczyk Marta
TAK
Zakres pracy obejmuje przegląd i komputerową
implementację metod wyboru cech opartych na idei
regularyzacji (np. LASSO, SCAD, bridge, elastic net)
w kontekście ich zastosowania do wykrywania
biomarkerów na bazie wielkoskalowych
Zastosowanie metod wyboru
eksperymentów genomicznych i proteomicznych (np.
11 cech opartych na regularyzacji
dane mikromacierzowe, dane MALDI-ToF-MS, itp.).
do detekcji biomarkerów
Głównym celem pracy będzie analiza porównawcza
efektywności metod na bazie wybranych danych
rzeczywistych i danych symulowanych, a także
propozycje modyfikacji i usprawnień omawianych
metod.
dr inż. Adam Zagdański
Gogołowicz Małgorzata
TAK
10
Prognozowanie
hierarchicznych lub
zgrupowanych szeregów
czasowych
12
13
14
15
Zakres pracy obejmuje omówienie i komputerową
implementację najważniejszych metod stosowanych
do prognozowania szeregów czasowych,
charakteryzujących się występowaniem złożonych
wzorców wahań sezownowych (sezonowości).
Prognozowanie szeregów
czasowych o złożonej
Celem pracy jest m.in. szczegółowa analiza
sezonowości
własności omawianych metod na bazie symulacj+C5i
komputerowych oraz przykłady ich zastosowania do
rozwiązywania wybranych zagadnień praktycznych,
związanych z prognozowaniem szeregów
czasowych.
Przeanalizujemy praktyczne i teoretyczne własności
metod identyfikujących punkty zmiany rozkładu za
Teoretyczne i praktyczne
własności metod identyfikacji pomocą Bayesowskiego Kryterium Informacyjnego.
punktów zmiany rozkładu
Planujemy przetestowanie tych metod na
rzeczywistych danych.
dr inż. Adam Zagdański
Kopszak Piotr
TAK
dr hab. Inż. Małgorzata
Bogdan
Karaś Marta
TAK
Metody statystyczne w
scoringu kredytowym
W pracy zostaną omówione metody statystyczne
wykorzystywane w scoringu kredytowym. Wśród
przedstawionych procedur znajdą się między innymi
regresja logistyczna, analiza dyskryminacji, regresja
liniowa, drzewa decyzyjne.
dr hab. Maciej Wilczyński
Apolinarska Natalia
TAK
Karty kontrolne
W pracy zostaną omówione różne wersje kart
kontrolnych. Wśród opisanych procedur znajdą się
m. in. Karty wartości średniej, karta sum
skumulowanych (CUSUM), własności tych kart
zostaną zbadane przy pomocy symulacji
komputerowych.
dr hab. Maciej Wilczyński
Baranowska Magdalena
TAK
16
Teoria macierzy losowych w
statystyce danych
wielowymiarowych
17
Asymptotyczna efektywność
testów statystycznych
18
Estymacja jądrowa gęstości:
najnowsze rezultaty
19
Estymacja w modelach
liniowych z deterministyczną
macierzą eksperymentu, gdy
liczba szacowanych
parametrów jest znacznie
większa od rozmiaru próby
Metody analizy wielowuymiarowej operują na
macierzach, dlatego istotnym elementem dla
zrozumienia tejże analizy jest poznanie teorii
macierzy losowych. W oparciu o tą teorię można
wyznaczyć rozkłady statystyk wykorzystywanych w
analizie danych wielowymiarowych, jak na przykład
w analizie składowych głównych (PCA) lub
kanonicznej analizie korelacyjnej.
Celem pracy jest zebranie i opracowanie
podstawowych wiadomości o efektywności testów
statystycznych Pitmana, Bahadura i Kallenberga
oraz wyznaczenie efektywności Kallenberga testu
normalności Shapino-Wilka.
W pracy zostaną omówione metody estymacji
jądrowej z uwzględnieniem tych najnowszych.
Estymatory zostaną porównane za pomocą badań
symulacyjnych
dr inż. Małgorzata Bogdan
Kotkowski Grzegorz
TAK
prof. Tadeusz Inglot
Dacko Adrian
TAK
dr hab. inż. Maciej Wilczyński
Piłatowski Kamil
TAK
Długosz Katarzyna
TAK
dr hab. inż. Maciej Wilczyński
Skórska Karolina
TAK
dr hab. Marek Klonowski
Menc Artur
TAK
W pracy zostaną omówione najnowsze metody
estymacji w modelach liniowych, w których liczba
dr hab. inż. Maciej Wilczyński
szacowanych parametrów jest znacznie większa od
rozmiaru próby.
Praca będzie dotyczyć nieparametrycznej estymacji
funkcji regresji. Omówionych zostanie kilka podejść
20
Regresja nieparametryczna
wykorzystywanych w tym modelu m.in.. Estymator
Naderaga-Watsona, wielomiany lokalne, funkcje
sklejane. Własności tych procedur zostaną
21
wybrane problemy eksploracji
grafów
porównane za pomocą badań symulacyjnych.
Praca ma na celu przegląd i analizę wybranych
problemów eksploracji grafów - w szczególności
analizy związków pamięci argumentów i szybkości
eksploracji.
22
Wsadowo - sekwencyjne
metody wykrywania punktu
zmiany
23
Adaptacyjne sekwencyjne
metody wykrywania punktu
zmiany
24
Celem pracy jest analiza i implementacja wybranych
algorytmów sekwencyjnych dla grupowanych danych
wykrywania punktu zmiany dla danych
pochodzących z procesów obserwacyjnych w
systemach kolejkowych. Analizowane metody
zostaną sprawdzone na danych symulowanych lub
dostępnych z monitowanych sieci informatycznych.
Celem pracy jest implementacja wybranych
algorytmów sekwencyjnych, adaptacyjnych
wykrywania punktów zmiany dla danych
pochodzących z procesów obserwowanych w
systemach kolejkowych. Analizowane metody
zostaną sprawdzone dla danych dostępnych z
monitoringu sieci informatycznych.
W pracy magisterskiej opisane zostaną współczesne
metody analizy modeli graficznych. Modelem
graficznym nazywamy graf, który przedstawia
Współczesne metody analizy
strukturę zależności między odpowiedznimi
modeli graficznych
zmiennymi. Teoria graficznych modeli gausowskich
ma szerokie zastosowanie w genetyce, w
szczególności części zajmującej się chorobami raka.
prof. Krzysztof Szajowski
Przerwa Tomasz
TAK
prof. Krzysztof Szajowski
Moryc Aleksandra
TAK
dr hab. Małgorzata Bogdan
Jan Idziak
TAK
25
W dzisiejszych czasach coraz częściej uszkodzenia
urządzeń są związane z awarią oprogramowania
nimi sterującego. Z tego powodu od lat 80. XX
rozwijają się metody analizy oraz oceny
niezawodności oprogramowania . Większość
stosowanych obecnie metod tyczy się
oprogramowania produkowanego przez firmy,
jednakże wciąż rośnie też wykorzystanie wolnego
Statystyczne metody analizy i
oprogramowania, którego model rozwoju oparty o
oceny niezawodności wolnego
pracę ochotników nie spełnia założeń większości
oprogramowania
używanych modeli, przykładowo założeń
dotyczących stałej intensywności rozwoju programu
w czasie. W pracy wykonana zostanie analiza
danych rzeczywistych, przegląd i porównanie
obecnie dostępnych metod statystycznej analizy i
oceny niezawodności oprogramowania oraz podjęta
zostanie próba wykorzystania podwójnie
stochastycznego procesu Poissona.
dr hab. Małgorzata Bogdan
Estera Nocoń
TAK
Matematyka - Matematyka teoretyczna - II stopień Lp
1
Temat pracy dyplomowej
Operatory maksymalne.
Opis
Operatory maksymalne są ważnym narzędziem
współczesnej analizy harmonicznej.
Służą, między innymi, do majoryzacji wielu innych
operatorów liniowych i nieliniowych.
Celem pracy byłoby zbadanie operatorów
maksymalnych w kontekscie przestrzeni
miarowo-metrycznych z miarą borelowską nie
spełniającą warunku podwajania.
Istotnym elementem pracy byłyby konstrukcje
przestrzeni miarowo-metrycznych dla których
operatory maksymalne miałyby (lub nie) pewne
zadane własności.
2
Protokół Fliplt - analiza i
modyfikacje
Temat dotyczy protokołu FLIPLT RIVESTA . W ramach
pracy należy przedstawić jego modyfikacje o
dodatkowych funkcjonalnościach wraz z formalną
analizą.
3
Operatory punktowe na klasach
kombinatorycznych
Celem pracy jest zbadanie możliwości zastosowania
operacji typu "box-product" do badania profili
rekurencyjnych struktur kombinatorycznych.
Błądzenie losowe na grafie
Sierpińskiego
Celem pracy magisterskiej jest opis wybranych
własności symetrycznego spaceru losowego na
nieograniczonym grafie Sierpińskiego. Głównym
obiektem zainteresowania będą zmienne losowe czasu
dojścia procesu do bariery oraz pierwszego powrotu
procesu do punktu startu. Zagadnienie to jest trudne z
powodu skomplikowanej struktury geometrycznej
przestrzeni stanów procesu.
Funkcje i wartości własne
podporządkowanych ruchów
Browna
Praca ma na celu znalezienie wzorów, oszacowań i
rozwinięć asymptotycznych funkcji i wartości własnych
pewnych operatorów. Badane będą operatory przejścia
pewnej klasy procesów Lewy'ego w prostych obszarach
takich jak dopełnienie punktu. Uzyskane wyniki zostaną
wykorzystane do badania czasów trafienia w punkt
4
5
a teoretyczna - II stopień - mgr
Opiekun
Temat jest proponowany dla
studenta (imię i nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
prof. Krzysztof Stempak
Kosz Dariusz
TAK
prof. Marek Klonowski
Krzysztof Grining
TAK
prof. Jacek Cichoń
Bojko Dominik
TAK
dr inż. Kamil Kaleta
Olszewski Mariusz
TAK
dr hab. Mateusz Kwaśnicki
Tomasz Juszczyszyn
TAK
Matematyka - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - II stopień - mgr
Lp
1
2
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
Temat pracy dyplomowej
Opis
Opiekun
Zastosowania modelowania
stochastycznego w dyfuzji
innowacji
W ramach pracy student zapozna się z modelami
wykorzystywanymi do opisu dyfuzji innowacji
(model perkolacji, model Isinga, modele z progiem)
oraz prostymi technikami analizy takich modeli
(analityczna metoda średniego pola oraz metoda
symulacji Monte Carlo). Głównym celem będzie
symulacja Monte Carlo kilku wybranych modeli i
porównanie otrzymywanych w ramach każdego z
modelu wyników z punktu widzenia przydatności w
modelowaniu dyfuzji innowacji.
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
Symulacje Monte Carlo
modelu q-votera na sieciach
złożonych
Student zapozna się z podstawowymi pojęciami z
zakresu teorii nierównowagowych przejść fazowych
modeli ze stanami absorpcyjnymi (w tym
prawdopodobieństwo i czas wyjścia,
nierównowagowe przejścia fazowe), a także z
metodą Monte Carlo analizy takich modeli.
Dodatkowo nabędzie wiedzę dotyczącą
podstawowych modeli opisujących rzeczywiste sieci
złożone: modelu Wattsa-Strogatza (tzw. sieć małego
świata) oraz Barabasiego-Alberta (tzw. sieć
bezskalowa). Głównym celem pracy będzie
zbadanie roli struktury sieci na procesy relaksacyjne
i przejścia fazowe w tzw. modelu q-votera.
dr hab. Katarzyna Weron
TAK
3
Grupoidy Abela-Grassmanna
4
Lupy algebraiczne
5
Wycena umowy odwróconego
kredytu hipotecznego
6
wycena rezerw na szkody
zaistniałe niezgłoszone (IBNR).
7
Wycena ubezpieczeń
życiowych zabezpieczjących
umowy kredytowe
Teoretyczny opis takich grupoidów o pewnych
dodatkowych w lasnościach.
Czysta teoria ale wskazana umejętność
zastosowania komputera do testowania pewnych
hipotez.
Opis i klasyfikacja lup algebraicznych które nie są
grupami. Temat może być realizowany
w kierunku teoretycznym lub komputerowym na
dwóch poziomach: łatwiejszym
(licencjat) lub trudniejszym (magisterium).
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego jest
formą dożywotniej renty zabezpieczonej
nieruchomością kredytobiorcy. Celem pracy jest
wycena tego kontraktu ubezpieczeniowego w
ramach modelu stochastycznego z uwzględnieniem
aspektów związanych z ryzykiem długowieczności.
dodatkowym efektem pracy będzie stworzenie
narzędzia komputerowego do wyceny ubezpieczenia
Rezerwy IBNR, które dotyczą szkód które zaszły, ale
nie zostały zgłoszone stanowią istotny składnik
bilansu towarzystw ubezpeiczeniowych
majątkowych.W pracy zawarty zostanie przegląd
metod wyznaczania rezerw IBNR oraz
zaproponowany zostanie pewny model
rozszerzający istniejące metody. Dodatkowym
efektem pracy będzie stworzenie narzedzia
komputerowego do szacowania rezerw
ubezpieczeniowych IBNR.
Roszczenia wynikające z umów kredytowych mogą
być zabezpieczone przez ubezpieczenia życiowe. W
pracy dokonana zostanie wycena badanego
kontraktu uzupełniona o metody inżynierii
finansowej. Dodatkowo zostanie wykonana analiza
wrażliwości cen ze względu na zmienność
parametrów.
prof. Wiesław Dudek
TAK
prof. Wiesław Dudek
TAK
dr inż. Marek Teuerle
Czerpak Ewa
TAK
dr inż. Marek Teuerle
Antonowicz Martyna
TAK
dr inż. Marek Teuerle
Złotowska Aleksandra
TAK
Modelowanie cen energii
elektrycznej na rynku
irlandzkim
Ceny energii elektrycznej na rynku irlandzkim są
modyfikowane przez regulatora tak, aby zapewnić
zwrot kosztów ponoszonych przez producentów. W
pracy zaproponowany będzie model stochastyczny
opisujący zachowanie się tych specyficznych
trajektorii cen energii elektrycznej. Analiza oparta
będzie o dane empiryczne, a całość dopełniać będą
prognozy cen energii wykorzystujące
zaproponowany model.
dr inż. Marek Teuerle
Smug Damian
TAK
9
Praca dotyczy modelowania danych szkodowych
złożonym niejednorodnym procesem Poissona.
Modelowanie procesu
Dopasowany zostanie proces liczący szkody oraz
zagregowanej wypłaty w
rozkład opisujący pojedyncze wypłaty. Dobrany
kontekście rezerw technicznomodel będzie użyty do wyceny rezerw technicznoubezpieczeniowych
ubezpieczeniowych i następnie porównany z innymi
stochastycznymi podejściami.
dr hab. Krzysztof Burnecki
Bartosz Wilkowski
TAK
10
Praca dotyczy analizy wzorów na
prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym czasie
Prawdopodobieństwo ruiny dla
otrzymanych za pomocą równań różniczkowoprocesu nadwyżki finansowej
całkowych. Określone zostaną klasy rozkładów, dla
ubezpieczyciela w podejściu
których obliczenia prowadzą do prostych wyników
różniczkowo-całkowym
oraz przedstawione zostanie porównanie wzorów
dokładnych z aproksymacjami znanymi w literaturze.
dr hab. Krzysztof Burnecki
Aleksandra Dacyszyn
TAK
8
Matematyka - II stopień - mgr (j. angielski)
Lp
1
2
Temat pracy dyplomowej
Opis
Celem pracy będzie stworzenie modelu
Analiza szeregów sejsmicznych z
matematycznego do analizy sygnałow sejsmicznych
wykorzystaniem modeli
pochodzących z kopalni PG "Rudna" wykorzystującego
szeregów czasowych
teorię szeregów czasowych
Celem pracy jest stworzenie aparatu matematycznego
na podstawie, którego będzie można rozdzielić
Parametryzacja sygnałów
rejestrowane sygnały sejsmiczne ze względu na źródła
sejsmicznych na potrzeby
identyfikacji źródeł
takie jak eksploatacja miedzi, ruchy maszyn oraz ruchy
sejsmiczne.
3
O zbieżności algorytmów
genetycznych
Celem pracy jest wykonanie przeglądu wyników o
zbieżności specjalnych klas algorytmów genetycznych
oraz przetestowanie skuteczności tych algorytmów na
specyficznie dobranym problemie.
4
Zastosowanie modeli
wielowymiarowych do
modelowania rynku energii
elektrycznej
W badaniu wykorzystane zostaną modele
wielowymiarowe (VAR, PC) do analizy związków między
zmiennymi opisującymi rynek energii elektrycznej (cena,
zapotrzebowanie, produkcja ze źródeł odnawialnych),
na poziomie godzinowym lub/i dziennym.
Celem pracy jest opracowanie algorytmu do usuwania
5
6
7
Wariacyjne podejście do modelu
L1-TV odszumiania obrazu
szumu w obrazie cyfrowym i jego
implementacja.Rozważany w pracy model
matematyczny jest sformułowany w postaci wariacyjnej.
Zwroty z portfela akcji i obligacji obciążone są ryzykiem,
które zależy od typu papierów wartościowych
wykorzystanych do ich konstrukcji. Celem pracy jest
Wieloczynnikowy model portfela
akcji i obligacji : dekompozycja
identyfikacja czynników wpływających na ryzyko oraz
ryzyka
wykorzystanie ich do prognozowania ryzyka zarówno
poszczególnych papierów wartościowych jak i całego
portfela.
Celem pracy będzie stworzenie oprogramowania w
języku Visual Basic dla pakietu Office, pozwalającego
Opracowanie automatycznego
wykonać analizę i predykcję szeregu czasowego dla
narzędzia służącego do analizy i
predykcji szeregów czasowych z
danych wprowadzonych przez użytkownika. Osoba
wykorzystaniem języka Visual korzystająca z programu będzie musiała jedynie wybrać
Basic
plik z danymi, a oprogramowanie samo stworzy model
podanego szeregu czasowego.
8
Modelowanie danych
pułapkowych z wykorzystaniem
procesów anomalnej dyfuzji
W ramach pracy magisterskiej zostanie opracowany
model procesu anomalnej dyfuzji umożliwiający opis
danych z widocznymi momentami zatrzymania.
9
Statystyczna analiza danych
dotyczących jakości powietrza
wewnętrznego
Celem pracy będzie statystyczna analiza danych
dotyczących jakości powietrza wewnętrznego z
wykorzystaniem teorii szeregów czasowych i procesów
stochastycznych.
10
Uogólniony model Bacheliera
W pracy zaproponowany będzi nowy model cen akcji na
giełdzie. Zbadane zostaną jego najistotniejsze
własności( zupełność, brak arbitrażu).
Zarządanie kryzysowe w szczgólności analiza,
modelowanie i planowanie dróg ewakuacyjnych pełni
Zarządzanie kryzysowe obecnie kluczową rolę w podniesieniu bezpieczeństwa
modelowanie procesów
w obiektach użyteczności publicznej(stadiony, centra
ewakuacji za pomocą automatów handlowe, statki pasażerskie itp.). Jednym ze sposobów
11
komórkowych zmieniony na:
zoptymalizowania dróg ewakuacyjnych jest
"Wyszukiwanie kontaktu do
zastosowanie automatów komórkowych do symulacji
dłużnika w windykacji"
przemieszczania się ludzi.
12
13
14
15
16
17
18
W badaniu wykorzystane zostaną modele strukturalne
Modele strukturalne VARVAR (wraz z możliwym rozszerzeniem na modele SVAR
identyfikacja szoków
- MN z mieszaniną rozkładów) w celu analizy rynku
fundamentalnych i
energii elektrycznej. Zbadane zostanie czy szoki
spekulacyjnych na rynku energii
spekulacyjne w istotny sposób wpływają na cenę
elektrycznej
energii.
W badaniu przeprowadzona zostanie symulacja Mc,
Uogólnienie testu
której celem będzie zbadanie, czy możliwe jest
Christoffersena do oceny jakości
uogólnienie testu Christoffersena na procesy, w których
prognoz przedziałowych
błędy prognozy są istotnie skorelowane.
Szeregi FARIMA to jedne z najpopularniejszych
procesów o własności długiej pamięci, mające
zastosowanie m. in. W przetwarzaniu sygnałów
Testowanie ergodyczności w ekonometrii, finansach i biologii molekularnej. Ponieważ
szeregach FARIMA (1,d,1)
własność ergodyczności procesu ułatwia jego
przewidywanie, zbadanie, dla jakich warunków proces
FARIMA może pomóc w przewidywaniu różnych
zjawisk.
Modelowanie matematyczne w
naukach przyrodniczych
zmieniony na " Symulacja
Zastosowanie metod analizy matematycznej w
wytłaczarek jednośrubowych.
modelowaniu zjawisk zachodzących w biologii
Konstrukcja modelu i
implementacja"
Praca dotyczy wyceny podstawowego instrumentu
finansowego rynku instrumentów związanych z ryzykiem
Pricing and simulations of
ubezpieczeniowym, a mianowicie obligacji
catastrophe bonds / Wycena i katastroficznych. W zakres tematu wchodzi zapoznanie
symulacje dla obligacji
się z modelami stochastycznymi strat
katastroficznych
ubezpieczeniowych oraz stopy procentowej oraz użycie
ich do wyceny obligacji. Uwzględniona będzie
informacja o obcięciu dolnym strat.
Praca dotyczy modelowania szeregami czasowymi
FARIMA danych o rozbłyskach słonecznych. Do ogólnie
FARIMA modelling of solar flare
dostępnych danych o aktywności Słońca dobrane
empirical data / Modelowanie
zostaną szeregi FARIMA oraz przeanalizowana będzie
szeregami FARIMA danych o
ich jakość dopasowania. Rozważane będą różne
wybuchach na Słońcu
rozkłady opisujące reszty oraz sprawdzona jakość
prognostyczna modelu.
W pracy zostaną zebrane informacje o ułamkowym
złożonym procesie Poissona (uogólnieniu znanego
Ułamkowy złożony proces
złożonego procesu Poissona). Przeprowadzone zostaną
Poissona, jego właściwości i
również symulacje numeryczne. Badany proces
zastosowania
zostanie wstępnie zastosowany do modelowania
pewnych zjawisk rzeczywistych.
W pracy badane będą modele stochastyczne zjawiska
relaksacji bazujące na różnych typach uogólnień
Modelowanie procesów
błądzeń losowych z czasem ciągłym, prowadzących do
relaksacyjnych za pomocą
19
uogólnionych błądzeń losowych z
procesów dyfuzji różnych rodzajów.Rozważania
czasme ciągłym
teoretyczne zostaną zilustrowane symulacjami
numerycznymi.
Praca dotyczy modelowania szeregami czasowymi
FARIMA danych o rozbłyskach słonecznych. Do ogólno
Modelowanie szeregami
20 FARIMA danych o wybuchach na dostępnych danych o aktywności słonecznej dobrane
słońcu
zostaną szeregi FARIMA oraz przeanalizowana będzie
ich jakość dopasowania.
Praca dotyczy wyceny podstawowego instrumentu
finansowego rynku instrumentów związanych z ryzykiem
21
Wycena i symulacje dla obligacji
katastroficznych
ubezpieczeniowym. W zakres tematu wchodzi
zapoznanie się z rozkładami stochastycznymi
opisującymi straty ubezpieczyciela oraz stopy
procentowe i użycie ich do wyceny obligacji.
22
23
Hipoteza rynku Fraktalnego:
Analiza danych wysokich
częstości
Prognozowanie spotowych cen
energii elektrycznej - ocena
wpływu odnawialnych źródeł
energii
Zapoznanie się z podstawowymi procesami
dotyczącymi FMH. Weryfikacja statystyczna na
podstawie danych finansowych wysokiej częstotliwości
W oparciu o liniowe i nieliniowe modele
przeprowadzona zostanie analiza rynku cen energii
elektrycznej w wybranym kraju. W środowisku MATLAB
zaimplementowany zostanie algorytm pozwalający
prognozować ceny energii ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu odnawialnych źródeł energii.
24
Metoda wariacyjna dekonwolucji
obrazu
Celem pracy jest opracowanie i implementacja metody
dekonwolucji obrazu cyfrowego. Zaproponowany model
matematyczny sformułowany został w postaci wariacyjnej.
pień - mgr (j. angielski)
Opiekun
Temat jest proponowany
dla studenta (imię i
nazwisko):
Opinia
Komisji
TAK / NIE
dr inż. Agnieszka Wyłomańska
Marcin Januchta
TAK
dr inż. Agnieszka Wyłomańska
Kubicki Maciej
TAK
prof. Jacek Cichoń
Wozowczyk Justyna
TAK
dr Katarzyna Maciejowska
TAK
dr Monika Muszkieta
Posacki Michał
TAK
dr Katarzyna Maciejowska
Abburu Shankar
TAK
dr Katarzyna Maciejowska
Kośnik Szymon
TAK
dr inż. Agnieszka Wyłomańska
Przelaskowska Olga
TAK
dr inż. Agnieszka Wyłomańska
Makara Sylwia
TAK
dr hab. Inż. Marcin Magdziarz
Milanowski Tomasz
TAK
dr hab. Rafał Weron
Turbiński Krzysztof
TAK
dr Katarzyna Maciejowska
Pietraszko Jakub
TAK
dr Katarzyna Maciejowska
Olszewska Maria
TAK
prof. Aleksander Weron
Loch Hanna
TAK
prof. Wojciech Okrasiński
Mazguła Jakub
TAK
dr hab. Krzysztof Burnecki
Maciej Magott
TAK
dr hab. Krzysztof Burnecki
Marta Kabzińska
TAK
dr hab. Inż. Agnieszka Jurlewicz
Kumanek Roman
TAK
dr hab. Inż. Agnieszka Jurlewicz
Kruczek Piotr
TAK
dr hab. Inż. Krzysztof Burnecki
Kabzińska Marta
TAK
dr hab. Inż. Krzysztof Burnecki
Magott Maciej
TAK
prof. Aleksander Weron
Mańczak Szymon
TAK
dr Katarzyna Maciejowska
Rzepecka Paulina
TAK
dr Monika Muszkieta
Paweł Głowa
TAK

Podobne dokumenty