OŚWIADCZENIE (Oświadczenie potwierdzające uczęszczanie

Transkrypt

OŚWIADCZENIE (Oświadczenie potwierdzające uczęszczanie
OŚWIADCZENIE
(Oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej)
Ja niżej podpisana(y) ………………………………………………………
(imię i nazwisko)
zamieszkała (y) ……………………………………………………………
(adres zamieszkania)
seria i numer dowodu osobistego …………………… Nr PESEL …………
oświadczam, co następuje:
Dziecko…………………………………… ur. …………..……………………
(data urodzenia dziecka)
(imię i nazwisko dziecka)
uczęszcza w roku szkolnym ………………………
do szkoły ……………………………………………………………………
(nazwa szkoły)
w miejscowości……………………………………
(siedziba szkoły)
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.
………………………………
(miejscowość, data)
…………………………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)
*Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn.
zm.) ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do osoby, która składa
fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod
rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6 w/w ustawy).

Podobne dokumenty