SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Firmy Transportowo

Transkrypt

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Firmy Transportowo
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Firmy Transportowo-Handlowej Włodzimierz Jachym w upadłości likwidacyjnej z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Tychach przy ul. Fabrycznej 11 sprzeda z wolnej ręki w trybie nieograniczonego przetargu ofertowego za
kwotę nie niższą niż 60% wartości oszacowania majątek rzeczowy w postaci poniżej wymienionych pojazdów i maszyn:
Ford Escort, Fiat Cinquecento szt. 2, naczepa SAMRO, Fiat 126P, VW Transporter szt. 2, Fiat UNO, Mercedes VITO,
VOLVO FH12, Walec W100. Rozpatrywane będą oferty, które zostaną złożone od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu w prasie do dnia 22 grudnia 2011 roku do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach, na podany poniżej adres z dopiskiem „przetarg”. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do biura syndyka w FTH Włodzimierz Jachym w upadłości likwidacyjnej w 41-100 Tychy, ul. Fabryczna 11. Przedmioty przetargu wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w biurze syndyka w terminie przewidzianym do składania ofert w godzinach od 8.00 do 14.00 w każdy dzień roboczy. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% wartości każdego urządzenia netto, w terminie zakreślonym do składania ofert na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Zachodnim WBK S.A. o nr. 12 1090 1652 0000
0001 0338 0882. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia zgodnie z treścią regulaminu przetargu. Informacji udziela biuro syndyka pod nr. (32) 783-46-01.

Podobne dokumenty