prospekt - Dom Norymberski w Krakowie

Transkrypt

prospekt - Dom Norymberski w Krakowie
.2008
czwa rtek, 20.11
20.11.2008
czwartek,godz.
19.00
god z. 19.00
ństw
iecze
Bezp
stwoo
ieczeń
Bezp
ne
nętrz
wew
wewnętrzne
106 min.
Niemcy 2000,
n.
y 200 0, 106 mild,
Niemc
reż. Christiann Petzo
d,
zol
Pet
tia
reż. Ch ris
ld,
Petzo
scen. Christian
zold,
Pet
n
tia
ris
Ch
n.
sce
.
ki, wyst
Haru n Faroc
i, wyst.
Ha run Farock
Barba ra
Julia Hummer,
ra
rba
Hu mmer, Ba
Ju liaAuer,
Richy Müller
Auer, Richy Mü ller
Specjalne podziękowania
dla Pani Renaty Kopy to
za pomoc w reali zacji
projektu oraz wiarę
w jego powodzen ie.
e” społeczno-polityczW filmie „Bezpieczeństwo wewnętrzn
iem prywatnych,
wątk
z
się
lata
przep
na historia Niem iec
y trzyosobową
ajem
pozn
intym nych relacji rodzi nnych. Oto
Wydaje się,
ne.
Jean
córkę
ich
oraz
a
rodzi nę – Klarę i Hans
tożsa mość
ną
włas
że życie nastolatki usiłującej zbudować
skomjąco
arcza
wyst
jest
łości
doros
i
a
na styku dzieciństw
nego,
kolej
wowi
wpły
plikowane, by miało zostać poddane
dziew
ców
rodzi
ria
histo
ak
Jedn
ika.
desta bilizującego czynn
ydokon
jąc
minu
deter
czyny kładzie się cieniem na jej losie,
, Christian Petzold,
wane przez nią wybory… Twórca filmu
Armi i wprost. Historia
nie opow iada o Frakcji Czerwonej
w symboliczny sponiego
przez
rta
zawa
organ izacji zosta ła
jach bohaterów, odda na
sób w gestach, spojrzeniach i decyz
forycznych odniesień
przy pomocy obrazów pełnych meta
erów, przenoszących
i alegorii. Niew ielu niem ieckich reżys
e je w tak inspiestuj
traw
,
kraju
nego
na ekran dzieje włas
rujący sposób.
„Trzecia generaWszystkie projekcje, z wyjątkiem filmu
ul. Krakowprzy
tor
cja”, odby wać się będą w Klubie Loka
skiej 27.
acja” odbędzie się
UWAGA! Poka z filmu „Trzecia gener
nym 20.
w Insty tucie Goethego przy Rynku Głów
oszone słowo wstępne,
Przed każdy m filmem zosta nie wygł
y do udzia łu w dyskuszam
zapra
ie
seans
zaś codziennie po
rycznych kontekhisto
sji na temat samych filmów oraz ich
tor.
Loka
ie
Klub
w
się
stów, odby wającej
WSTĘ P NA WSZY STKI E POKA ZY JEST
WOLN Y!
Organ izatorzy przeglądu:
2. przegląd filmowy z cyklu
Projek t wspierany przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieck iej
Gefördet aus Mitteln der Stiftung
für deutsch-polnische Zusammenarbeit
Koordynator projek tu: Ewa Fiuk
Projek t ulotki: Godyń-Skoczylas
OBRA ZY HISTORII” - “TERRORYZM
ZACHODNIONIEMIECKI LAT 70. I 80.
Dom Norymberski /Klub Lokator i Instytut Goethego
Kraków, 14–20.11.2008
piątek, 14.11.2008
11.2008
piątek, 14.
godz. 19.00
god z. 19.00
Czas ołowiu
Czas ołowiu
min.
Niemcy 1981, 106 mi
n.
106
1981,
mc yMarg
Niereż.
arethe von
von
he
ret
rga
Ma Margarethe
a, .scen.
Trottreż
Ma rga ret he
, scen.
ttaTrott
Tro
a, wyst. Jutta
von
wyst. Jutta
,
tta
Tro
von e,
a,
Barba ra Sukowa,
Lamp
Su kow r
rba ra er
La mpe, BaRüdig
Vogle
Rüdiger Vogler
2008
sobota, 15.11.
15.11.2008
sobota, godz.
19.00
00
19.
god z.
er
Baad
ader
Ba
110 min.
Niemcy 2002,
mi n.
y 2002, 110Roth,
Niemc
r
reż. Christophe
th,
Ro
her
top
ris
reż. Ch
r Roth,
scen. Christophe
Roth,
Ch ristopher, wyst
scen. z
.
Morit von Uslar
Uslar, wyst.
ritz von
MoFrank
Laura
Gieri ng,
ra
Lau
ring,
Fra nke,Gie
Schade,
Tonk Birge
Bir ge Schade,
Tonke,Vadim
na
Glow
Vad im Glowna
niedziela, 16.11.2008
2008
16.11.19.00
niedziela,godz.
god z. 19.00
Stammheim
Stammheim
Niemcy 1986, 107 min.
mi n.
107
y 1986,
mcReinh
Nie
Hauf f,
ard
reż.
uff,
Ha
ard
. Reinh
reżscen.
Stefa n Aust,
st,
Au
fan
n. Ste
se Affolter,
There
wyst.sce
er,
olt
Aff
se
ere
Th
st.
wy
Ulrich Tuku r,
Tu ku r,
Ulr ich
e Wegner
Sabin
Sabine Wegner
Margarethe von Trotta
Film „Czas ołow iu”, który reżyserka
rze Gudr un Ensslin,
siost
–
lin
Enss
tiane
zadedykowała Chris
opow iada historię trudczłon kini Frakcji Czerwonej Armi i,
rzaną miłością relacji
siost
ką,
głębo
nej
nej, choć przepełnio
enne postawy w walce
dwóch kobiet reprezentujących odmi
społecznemu. Julia ne
lowi
mode
mu
przeciwko tradycyjne
– wzorem prawdziw ych
i Marianne – filmowe siostry Ensslin
ładow i w sposób, jaki
nemu
zasta
się
postaci przeciwstawiają
sza próbuje wpły nąć
każda z nich uznaje za właściwy: pierw
swoje zaangażowaez
poprz
RFN
w
t
kobie
na zmia nę sytuacji
a, druga uczestpism
nie w tworzenie femin istycznego czaso
wład zy, polityce
om
organ
iwko
przec
ii
niczy w zbrojnej rebel
Po pewnym czau.
państwa oraz systemow i kapitalistycznem
jedna z sióstr
rzeń
wyda
nych
atycz
dram
sie, pod wpły wem
iej.
drug
ę
niemal bez reszty anga żuje się w spraw
poły fikcy jna biografia
„Baader” to na poły autentyczna, na
ódcy Frakcji Czerwoprzyw
i
Andreasa Baadera – założyciela
nga młody terroryGieri
ka
Fran
cji
preta
inter
W
nej Armi i.
emy proletariatu
probl
w
sta, bard ziej niźli zaangażowanym
cech chara kteniem
eśnie
uciel
jest
a,
Lenin
idei
wyznawcą
larnej. Zreal ipopu
ry
kultu
ryzujących zazw yczaj gwia zdy
w nieco szeru
RAFrii
histo
enia
osadz
arem
zowa ny z zami
tym ukłonem
swois
się
je
okazu
szym kontekście obraz Rotha
przełomu
filmu
o
skieg
ykań
amer
ę
stron
w
ego
kina niem iecki
w filmie,
any
Ukaz
ych.
esiąt
lat sześćdziesiątych i siedemdzi
m, wątek dwuiczny
aturg
dram
dem
wzglę
pod
y
dość istotn
alnego Urzędu Krym iznacznej relacji łączącej szefa Feder
do ingerencji w żyera
reżys
ił
zmus
u
RAFa
nalnego i lider
w zupeł nie innych
ra
umie
ie
ciorys Baadera, który na ekran
ości.
ywist
rzecz
w
niż
ciach
okolicznoś
du karnego, w który m
Stam mhei m to potoczna nazwa zakła
kilka lat wcześniej
nych
towa
aresz
ono
osadz
roku
w 1975
wającym się tuodby
W
i.
Armi
onej
człon ków Frakcji Czerw
sie przywódcy RAF-u
proce
lat
h
dwóc
nych
kolej
ciągu
w
taj
więzienia. Sam proces,
zosta li skaza ni na karę dożywotniego
obfitował w uchybienia,
,
cznym
polity
wany
nazy
wielu
przez
oraz niekonwencjona lniestanda rdowe decyzje oskarżycieli
arda Hauf fa i Stefa na
Reinh
Film
h.
żonyc
oskar
a
wani
ne zacho
głów ną na festiwalu
dę
nagro
ł
zdoby
Austa, który w roku 1986
zapisem procesu. Moarnym
fabul
jest
nie,
Berli
w
wym
filmo
ców filmu do ukazyralny i światopogl ądow y dysta ns twór
sposób reali zacji (Hau ff
yczny
ascet
oraz
rzeń
wyda
ch
wany
matyzowa nia wydazrezygnował z jakiejkolw iek próby udra
ie nieznacznie przyjedyn
–
ról
nych
głów
órcy
odtw
zaś
rzeń,
procesu – cytowali
ego
dziw
praw
w
pomi nający uczestnikó
sądow ych) umoż liwiają
h
aktac
w
e
lezion
odna
zi
wied
wypo
jednego z najba rdziej
widzowi dokonanie chłod nego osądu
jennej historii Niem iec.
powo
w
dów
epizo
ch
syjny
ower
kontr
2008
ek, 17.11.
poniedziałłek
, 17.11.2008
pon ied zia
19.00
godz.
god z. 19.00
cy jesienią
Niem
Niemcy jesienią
119 min.
Niemcy 1978,
mi n.
Niemc y 1978, 119
er Fassreż. Rainerr Wern
rner Fassreż. Ra ine We
nder Kluge,
binder, Alexa
xander Klu ge,
binder, AleVolke
r SchlönEdgar Reitz,
tz, Volker SchlönEdgar Rei
la
. Ange
dorff i in., ,wyst
Angela
st.
wy
dor ff i in.
na,
Glow
Wink ler, ,Vadim
a,
wn
Glo
Wi nk ler Vad,im
WolflfBierMario Adorf
rBie
Wo
,
orf
Ma rio AdRainer Werner
mann, , Rainer Werner
mann
inder
Fassb
Fassbi nder
18.11.2008
wtorek,
2008
wtorek, 18.11.19.00
godz.
god z. 19.00
ia generacja
Trzec
Trzecia generacja
105 min.
Niemcy 1976,
mi n.
Niemc y 1976,r105
Werner
reż. Raine
reż. Ra iner Wernerr
Raine
, scen.
Fassbinder
scen. Ra iner
Fassbi nder,
,
inder
WernerrFassb
nder,
sbi
Werne Fas
e,
antin
Const
wyst. Eddie
nstantine,
wyst. Eddie Co
, Hark
ensen
Marg it Carst
en, Ha rk
Ma rgit Ca rstaens
ulla,
Schyg
Bohm, Hann
lla,
ygu
Bohm, Ha nna Sch
Kier
Udo
Udo Kier
2008
środa, 19.11.
2008
środa, 19.11.19.00
godz. 19.00
god z.
Box BRD
Black
Black Box BRD
101 min.
Niemcy 2001,
y 2001, 101 mi n.
Niemc
reż. Andress Veiel,
el,
dre
reż. An es Vei
Veiel
scen. Andr
scen. Andres Veiel
al dziesięć lat konfl ikt
Jesienią 1977 roku liczący już niem
niem iecki m establisha
i
Armi
onej
międ zy Frakcją Czerw
Należ ące do tego okrementem osiąg nął punkt kulm inacy jny.
zku Pracodawców,
Zwią
o
ząceg
odnic
su morderstwo przew
erskiego, a takpasaż
uprowadzen ie niem ieckiego samolotu
eniu człon ków
więzi
w
onych
osadz
rć
śmie
że kontrowersyjna
oletn iej historii orgaRAF-u to zdarzenia, które w trzyd ziest
i najczęściej przynizacji stanowią najba rdziej znam ienne
lewicowych radykałów
woły wane w mediach obrazy walk i
Federalnej Niem iec.
przeciwko rządowi i ustrojowi Repu bliki
filmu „Niemcy
akcja
Wokół tych wypadków osnuta jest także
będącego
ców,
twór
nastu
kilku
a
dzieł
jesien ią”, wspólnego
ksji przedstaw icieli
próbą wyra żenia i uporządkowania refle
rzeczywistości spomłodego pokolenia względem ówczesnej
aniczną odpow iedź
łeczno-pol itycznej, stanowiącego spont
em. Chaotyczna, dona wymykający się spod kontroli probl
filmu doskonale oddaje
kumentalno-fabularna konstrukcja
filmowców w starciu
ycję
kond
lną
ektua
emocjonal ną i intel
em.
z tym wyjątkowo trudnym zagad nieni
jak też w form ie obraz
Ten radykalny zarów no w treści,
go z najba rdziej wrażjedne
a,
inder
Fassb
Rainera Wernera
rdziej utalentowanajba
liwych społecznie, a jednocześn ie
ego, to na wskroś
iecki
Niem
Kina
go
Nowe
nych reżyserów
fest, w który m
mani
żny
osobisty, intel igentny, a także odwa
owego terro lewic
tię
kwes
na
d
poglą
swój
autor prezentuje
jego istfazie
owej
środk
ryzmu zachodnion iemieckiego w
filmów
jeden
tu
dzies
czter
ód
spośr
piąty
y
nienia. Trzyd ziest
to
centa
produ
i
a
aktor
y,
niem ieckiego reżysera, scena rzyst
konk lunych
słusz
iony
zbaw
niepo
choć
czy,
także prześmiew
zczań stwa końca lat
zji obraz zachodnion iemieckiego mies
dostrzec w nim
widz
ny
uważ
dto
Pona
ych.
siedemdziesiąt
ctwa – świat
proro
się
ego
może elementy tzw. samospełn iając
i lat temu ma
zieśc
trzyd
al
niem
a
inder
Fassb
ukazany przez
niż mogłoby się począto wiele więcej wspólnego z naszy m,
kowo wydawać…
mentalisty Andresa
Film „Black Box BRD” autorstwa doku
ztofa Kieślowsk iego,
Krzys
ia
uczn
go
pilne
yś
niegd
a,
Veiel
Herrhausena, człon ka
ukazuje historię zabójstwa Alfreda
jedna z ostatnich ofiar
jako
–
który
u,
Bank
sche
Deut
du
zarzą
zamachu bombowym
w
ł
zginą
–
i
Frakcji Czerwonej Armi
wy, wielokrotn ie nacieka
Ten
.
roku
1989
ada
listop
30
dnia
cześn ie czymś na
jedno
jest
ment
doku
,
gradzany w Niemczech
uczestników tamtejnych
głów
etu
portr
o
ójneg
podw
łt
kszta
anga Gramsa – młoszych zdarzeń – ofiar y i jej oprawcy, Wolfg
wertyka, który zginą ł
intro
cznie
muzy
anego
ntow
utale
dego,
po dokonaniu zamachu.
w strzelanin ie z policją czter y lata
, jak też w chara kfilmu
ji
rukc
konst
w
no
zarów
czna
Wido
– element, któncja
wale
ambi
ci
posta
terze prezentowanych
cy „Podwójnego życia
twór
od
ął
przej
ienia
wątp
bez
ry Veiel
protagonistów z nieco
Weroniki” – pozwala spojrzeć na obu
uje myślenie oparte na
fund
którą
ta,
niż
y
ektyw
persp
innej
stereotypach.

Podobne dokumenty