tu - GroupEuroService

Transkrypt

tu - GroupEuroService
UrbanDanishDeslgnsince1952
Warszawa,30 wrzeinia2014 r.
BoconceptRetailPolandsp. z o.o
31
Ul,lanaPawlaWoronicza
02-640Warszawa
Firma GroupEuroserviceSp. z o.o Swiadczyladla BoConceptRetail Polanduslugi kadrowei ksiQgowe
w latach2013-2014.
W trakcie naszej wsp6lpracywykazalasiQ pelnym profesjonalizmemw dzialaniu.
Zleceniebylo wykonywanezawszezgodniez najnowszymizaleceniamiadministracjipanstwowej, ale
jednocze6niez uwzglednienieminteresufirmy zlecajqcej.
Wszystkiezadania byly wykonywaneterminowo i bez merytorycznychblQd6w.
Na podkreSleniezaslugujezaangazowaniepracownik6ww rozwiEzywaniuzagadniefiniestandardowychi
pojawiajEcychsiQw trakcie wsp6lpracynowychzada6.
Pracownicycharakteryzowali sie tak2e duza samodzielnosciqw poszukiwaniurozwiqzahproblem6w i
co do zakresu powierzonychzadan.
elastyczno6ciq
G},OWNA KSIEGO}/A
4l{_z:--
"
Gabri.la Kedzie,ska
w sadzreRejoiowymda mrastast
Boconcert R€tarrPorandsp, z o.o. sp6rkazarejest.owana
www.boconcept.pl

Podobne dokumenty