Nowe funkcje

Komentarze

Transkrypt

Nowe funkcje
Nowe funkcje
SOLIDWORKS 2011
Spis treści
Nowe funkcje: Informacje główne dotyczące SolidWorks 2011.......................................ix
Informacje prawne...........................................................................................................11
1 Interfejs użytkownika....................................................................................................14
Wyszukiwanie SolidWorks.....................................................................................................................14
Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard ................................................14
Ikony menedżera właściwości PropertyManager...................................................................................14
Raporty o błędach..................................................................................................................................15
2 Podstawy SolidWorks..................................................................................................16
Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji)................................................16
Plik przenośny........................................................................................................................................17
Dokumentacja........................................................................................................................................17
Nowe samouczki..............................................................................................................................17
Administracja Toolbox - Informacje ogólne......................................................................................17
3 3D ContentCentral.......................................................................................................18
Narzędzie Defeature..............................................................................................................................18
Configuration Publisher..........................................................................................................................18
3D ContentCentral dla dostawców........................................................................................................18
4 Administracja................................................................................................................20
Konwertowanie plików do SolidWorks 2011..........................................................................................20
Udoskonalenia instalacji........................................................................................................................20
SolidWorks Rx.......................................................................................................................................22
Diagnostyka......................................................................................................................................22
Udoskonalenia toku prac i używalności............................................................................................22
Testy sprzętowe...............................................................................................................................23
Kontrola stanu karty graficznej.........................................................................................................23
5 Złożenia........................................................................................................................24
Operacje złożenia..................................................................................................................................24
Zaokrąglenia i sfazowania ...............................................................................................................24
Ściegi spoiny ...................................................................................................................................24
Wizualizacja złożenia.............................................................................................................................25
Zredukowane operacje w złożeniach ....................................................................................................26
Zredukowane operacje - Krok 1: Komponenty.................................................................................26
Zredukowane operacje - Krok 2: Ruch.............................................................................................27
Zredukowane operacje - Krok 3: Do zachowania.............................................................................27
Zredukowane operacje - Krok 4: Do usunięcia................................................................................28
ii
Spis treści
Zredukowane operacje - Ukończono usuwanie operacji..................................................................29
Równania...............................................................................................................................................30
Wykrywanie przenikania........................................................................................................................30
Ignoruj ukryte obiekty.......................................................................................................................30
Jakość i wydajność...........................................................................................................................31
Wiązania................................................................................................................................................31
Zastąp elementy wiązania................................................................................................................31
Wiązania w ruchu.............................................................................................................................31
Raport przebudowy................................................................................................................................31
SpeedPak..............................................................................................................................................32
6 CircuitWorks.................................................................................................................34
Współrzędne zdefiniowane przez użytkownika dla orientacji komponentu...........................................34
Udoskonalenia interfejsu........................................................................................................................36
Udoskonalenia toku prac.......................................................................................................................36
Porównywanie płytek.............................................................................................................................37
Eksport do formatu PADS PowerPCB...................................................................................................37
7 Konfiguracje.................................................................................................................38
Configuration Publisher..........................................................................................................................38
3D ContentCentral............................................................................................................................38
Związki rodzic/potomek....................................................................................................................39
Modyfikowanie konfiguracji....................................................................................................................39
Parametry..............................................................................................................................................39
SpeedPak..............................................................................................................................................40
8 Design Checker............................................................................................................41
Standardy Design Checker z plików SolidWorks...................................................................................41
Weryfikacja lokalizacji pliku....................................................................................................................41
Weryfikacja dokładności wymiaru..........................................................................................................42
Weryfikacja pozycjonowania operacji....................................................................................................42
Weryfikacja standardowego szablonu...................................................................................................42
Raport weryfikacji projektu.....................................................................................................................42
Raport podsumowania dla Harmonogramu zadań................................................................................43
Zadanie weryfikacji projektu w Enterprise PDM....................................................................................43
9 DFMXpress..................................................................................................................44
Formowanie wtryskowe.........................................................................................................................44
Uruchamianie sprawdzenia formowania wtryskowego..........................................................................44
10 Rysunki i opisywanie szczegółów..............................................................................45
Opcje wyrównania w palecie wymiarów ...............................................................................................45
Rozmieść wymiary automatycznie ........................................................................................................51
Używanie automatycznego rozmieszczania wymiarów....................................................................51
Dostosowywanie odstępów..............................................................................................................52
Ramka graniczna dla arkusza blachy....................................................................................................52
iii
Spis treści
Właściwości listy elementów ciętych na rysunkach...............................................................................54
Znaczniki środka na rysunkach złożeń..................................................................................................54
Oznaczenia gwintu.................................................................................................................................55
Wyświetlanie skali w widokach ortogonalnych......................................................................................56
Format arkusza rysunku........................................................................................................................56
Wymiary w dwóch jednostkach dla sfazowań........................................................................................56
Ukrywanie obiektów w widoku rysunku.................................................................................................57
Ukrywanie obiektu............................................................................................................................57
Pokazywanie obiektu........................................................................................................................57
Tabele otworów......................................................................................................................................57
Metki.................................................................................................................................................57
Obsługa podwójnych jednostek .......................................................................................................58
Scalanie i cofanie scalania komórek w tabelach...................................................................................58
Notatki....................................................................................................................................................59
Wpasowanie tekstu w notatkach......................................................................................................59
Szyk notatek.....................................................................................................................................59
Pokazywanie jednostek wymiarów........................................................................................................60
Pokazywanie kolorów modelu na rysunkach złożenia...........................................................................60
Standard projektowania GB...................................................................................................................61
Standard projektowania ANSI................................................................................................................61
Symbole bazy pomiarowej...............................................................................................................61
Symbole tolerancji położenia i kształtu.............................................................................................62
Trójwymiarowe widoki rysunku..............................................................................................................63
11 DriveWorksXpress.....................................................................................................64
Interfejs okienka zadań..........................................................................................................................64
12 eDrawings.................................................................................................................65
Udoskonalenia wyświetlania..................................................................................................................65
Synchronizacja plików............................................................................................................................65
Manipulacja triadą..................................................................................................................................65
Filtrowanie według nazwy komponentu.................................................................................................66
Obsługa macierzystego standardu 64-bitowego....................................................................................66
13 Enterprise PDM..........................................................................................................67
Eksplorator plików i dodatek SolidWorks...............................................................................................67
Menu Enterprise PDM .....................................................................................................................67
Rozbudowane możliwości wyszukiwania.........................................................................................69
Rozbudowane możliwości otwierania plików....................................................................................70
Aktualizacja przerwanych odniesień plików.....................................................................................70
Zapisywanie plików uwag eDrawings...............................................................................................71
Przywracanie plików z chłodni..........................................................................................................71
Tworzenie podmenu.........................................................................................................................72
Narzędzie administracyjne.....................................................................................................................72
Zbieranie informacji pomocy technicznej.........................................................................................72
iv
Spis treści
Import grup z Active Directory..........................................................................................................73
Obsługa formatu plików 3DVIA Composer.......................................................................................73
Weryfikacja Design Checker............................................................................................................74
Aliasy na listach kart.........................................................................................................................75
Funkcje ciągów znaków i arytmetyczne we wprowadzanych wzorach............................................76
Eksportowane łącza toku prac.........................................................................................................77
Kojarzenie typów rysunków z typami plików....................................................................................77
API.........................................................................................................................................................78
Dodawanie poleceń do podmenu.....................................................................................................78
Używanie dodatku do definiowania poleceń menu Eksploratora elementów...................................79
Aktualizowanie ilości LM przy użyciu interfejsu API.........................................................................79
Instalacja................................................................................................................................................79
Sterowniki SQL-DMO.......................................................................................................................79
14 Flow Simulation..........................................................................................................80
Moduł chłodzenia elementów elektronicznych.......................................................................................80
Projekty ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji....................................................................................80
15 Import/eksport............................................................................................................82
Eksportowanie plików .IFC.....................................................................................................................82
Kreator importu DXF/DWG....................................................................................................................82
Importowanie warstw z plików .DWG lub .DXF................................................................................82
Definiowanie początku układu współrzędnych szkicu w imporcie .DWG lub .DXF..........................82
Filtrowanie elementów szkicu w imporcie .DWG lub DXF................................................................83
Naprawianie szkiców po imporcie .DWG lub DXF...........................................................................83
Eksportowanie części arkusza blachy do plików DXF lub DWG...........................................................83
Eksportowanie ramki granicznej.......................................................................................................83
Eksportowanie kierunków linii zgięcia..............................................................................................84
16 Projekty wielkoskalowe..............................................................................................85
Przejście................................................................................................................................................85
Eksportowanie plików .IFC.....................................................................................................................86
Układ siatki.............................................................................................................................................87
17 Wyświetlanie modelu.................................................................................................89
Menedżer wyświetlania DisplayManager ..............................................................................................89
Wyglądy.................................................................................................................................................89
Światła...................................................................................................................................................90
Sceny.....................................................................................................................................................91
Kalkomanie............................................................................................................................................92
PhotoView 360 ......................................................................................................................................93
Zintegrowany podgląd PhotoView....................................................................................................93
Okno podglądu PhotoView...............................................................................................................93
Ruch.................................................................................................................................................94
Obsługa PhotoView w komputerach 64-bitowych............................................................................94
Praca z wyglądami i renderowanie modelu...........................................................................................94
v
Spis treści
Nauka menedżera wyświetlania DisplayManager............................................................................94
Dodawanie i edytowanie wyglądu....................................................................................................95
Dodawanie kalkomanii......................................................................................................................96
Zmienianie innego widoku w modelu...............................................................................................97
Przygotowywanie do renderowania: Praca z oświetleniem i scenami.............................................97
Wykonywanie ostatecznego renderowania......................................................................................98
18 Projektowanie form....................................................................................................99
Tryb ręczny tworzenia powierzchni neutralnych....................................................................................99
19 Badania ruchu..........................................................................................................101
Generator funkcji dla funkcji siły i napędu...........................................................................................101
Zmiany w interfejsie użytkownika........................................................................................................102
Odbita bezwładność obciążenia i odbita masa obciążenia..................................................................102
Komponenty odniesienia dla złączek liniowych...................................................................................103
Ruch wzdłuż ścieżki.............................................................................................................................103
20 Części i operacje......................................................................................................104
Części..................................................................................................................................................104
Zredukowane operacje w częściach .............................................................................................104
Równania........................................................................................................................................104
Zmienne globalne...........................................................................................................................110
Operacje..............................................................................................................................................111
Helisa..............................................................................................................................................111
Obrót...............................................................................................................................................111
Skala...............................................................................................................................................112
Powierzchnie........................................................................................................................................113
Wyciągnięcia powierzchni ze ściany dwuwymiarowej lub trójwymiarowej ....................................113
Zamykanie wyciągniętej powierzchni.............................................................................................119
FeatureWorks......................................................................................................................................119
Rozpoznawanie dodań i wycięć.....................................................................................................119
Automatyczne rozpoznawanie operacji pochylenia........................................................................122
Łączenie podobnych operacji podczas automatycznego rozpoznawania operacji........................123
21 Routing - Wyznaczanie trasy...................................................................................124
Routing Library Manager.....................................................................................................................124
Trasa wzdłuż istniejącej geometrii.......................................................................................................125
Odstępy rowka.....................................................................................................................................126
Autodopasowanie rozmiaru.................................................................................................................126
Przenoszenie i obracanie łącznika .....................................................................................................127
Import schematu technologicznego P&ID............................................................................................127
Raport schematu technologicznego P&ID...........................................................................................128
Opcje wyznaczania trasy w poleceniu Wyizoluj...................................................................................128
22 Arkusz blachy...........................................................................................................130
Tabele obliczania zgięć........................................................................................................................130
vi
Spis treści
Konwertuj na arkusz blachy.................................................................................................................130
Rozłożone modele...............................................................................................................................132
Współczynnik K w konfiguracjach........................................................................................................133
Mapowanie kierunków zgięcia podczas eksportowania do plików DXF/DWG....................................133
Tworzenie odbić lustrzanych odgięć krawędzi i odgięć dookolnych....................................................133
Właściwości arkusza blachy................................................................................................................133
Szyki odgięć krawędzi i operacji wypustu............................................................................................134
23 Simulation...............................................................................................................136
Nowe badania Simulation....................................................................................................................136
Nowe badanie uproszczenia 2D (Professional) ............................................................................136
Nowe badanie analizy spektrum reakcji (Premium).......................................................................146
Interfejs................................................................................................................................................151
Organizacja obiektów.....................................................................................................................151
Filtrowanie drzewa badania Simulation..........................................................................................151
Udoskonalenia wyświetlania dla badań Simulation........................................................................153
Wyświetlanie symboli Simulation...................................................................................................153
Wyrażenia w polach wejściowych..................................................................................................153
Skorupy................................................................................................................................................154
Odsunięcia dla skorup....................................................................................................................154
Orientacja warstw w kompozytach (Premium)...............................................................................154
Informacje stosu kompozytowego (Premium)................................................................................156
Belki.....................................................................................................................................................156
Niejednorodne i częściowe obciążenia belek.................................................................................156
Belki zwężane.................................................................................................................................157
Złącza..................................................................................................................................................158
Standard europejski dla spoin grzbietowych (Professional)...........................................................158
Kontakt.................................................................................................................................................159
Automatyczna opcja dla uproszczonego kontaktu.........................................................................159
Siatka...................................................................................................................................................159
Udoskonalenia siatki.......................................................................................................................159
Badania nieliniowe...............................................................................................................................160
Udoskonalona dokładność dla umocowań nieliniowych (Premium)...............................................160
Wyniki..................................................................................................................................................160
Wykresy nieliniowe (Premium).......................................................................................................160
Moc cieplna i energia cieplna.........................................................................................................160
Interakcja z tabelami list wyników..................................................................................................160
Udoskonalenia objaśnienia sondy..................................................................................................161
Sensory dla badań stanów nieustalonych......................................................................................162
Raporty badania.............................................................................................................................163
24 Szkicowanie.............................................................................................................165
Układ siatki...........................................................................................................................................165
25 Sustainability............................................................................................................167
vii
Spis treści
Nowe obsługiwane regiony..................................................................................................................167
Łącze zrównoważonego rozwoju (Sustainability) dla dostosowanego materiału................................167
26 SolidWorks Utilities..................................................................................................168
Narzędzie sprawdzania symetrii..........................................................................................................168
Znajdowanie/modyfikowanie/wygaszanie wyboru operacji..................................................................169
27 Toolbox ...................................................................................................................170
Otwieranie modeli z komponentami odniesienia Toolbox....................................................................170
Koła zębate w standardzie GB............................................................................................................170
28 Konstrukcje spawane...............................................................................................171
Listy elementów ciętych.......................................................................................................................171
Ikony listy elementów ciętych.........................................................................................................171
Zmiana kolejności i wykluczanie elementów listy elementów ciętych............................................171
Ściegi spoiny .......................................................................................................................................172
Wyświetlanie ściegu spoiny ...........................................................................................................173
Ściegi spoiny w złożeniach.............................................................................................................173
Obsługa spoin w rysunkach ................................................................................................................176
Symbole spoin................................................................................................................................176
Tabele spoin...................................................................................................................................177
viii
Nowe funkcje: Informacje główne
dotyczące SolidWorks 2011
SolidWorks® 2011 zawiera wiele
udoskonaleń i rozszerzeń funkcji.
Większość z nich stanowi bezpośrednią
odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez
klientów. Niniejsza wersja koncentruje
się na następujących obszarach:
• Szybsze i bardziej wydajne
projektowanie
• Poprawiona współpraca i wizualizacja
• Udoskonalona obsługa dla produkcji
Najważniejsze udoskonalenia
Najważniejsze udoskonalenia w oprogramowaniu SolidWorks 2011 to poprawione istniejące
produkty oraz nowatorskie nowe funkcje. Symbole
niniejszego przewodnika:
Złożenia
znajdują się w następujących częściach
Zaokrąglenia i sfazowania na stronie 24
Wyświetlanie ściegu spoiny na stronie 173
Zredukowane operacje w złożeniach na stronie 26
Rysunki i opisywanie
szczegółów
Opcje wyrównania w palecie wymiarów na stronie 45
Rozmieść wymiary automatycznie na stronie 51
Obsługa podwójnych jednostek na stronie 58
Obsługa spoin w rysunkach na stronie 176
Enterprise PDM
Menu Enterprise PDM na stronie 67
Wyświetlanie modelu Menedżer wyświetlania DisplayManager na stronie 89
PhotoView 360 na stronie 93
Części i operacje
Zredukowane operacje w częściach na stronie 104
Współużytkowanie równań pomiędzy modelami na stronie
104
ix
Stany wygaszenia operacji i komponentów na stronie 106
Wyciągnięcia powierzchni ze ściany dwuwymiarowej lub
trójwymiarowej na stronie 113
Simulation
Nowe badanie uproszczenia 2D (Professional) na stronie 136
Konstrukcje spawane Ściegi spoiny na stronie 172
Wyświetlanie ściegu spoiny na stronie 173
Zaokrąglenia i sfazowania na stronie 173
Aby uzyskać więcej informacji
Wykorzystać poniższe zasoby, aby dowiedzieć się o SolidWorks:
Nowe funkcje w
formacie PDF i HTML
Niniejszy przewodnik jest dostępny w formacie PDF i HTML. Kliknąć:
Interaktywne Nowe
funkcje
W SolidWorks kliknąć symbol , aby wyświetlić rozdział niniejszego
podręcznika opisujący dane udoskonalenie. Symbol ten pojawia się
obok nowych elementów menu oraz tytułów nowych i zmienionych
menedżerów właściwości PropertyManager.
• Pomoc > Nowe funkcje > PDF
• Pomoc > Nowe funkcje > HTML
Aby włączyć Interaktywne nowe funkcje, należy kliknąć Pomoc >
Nowe funkcje > Interaktywne.
Nowe funkcje przykłady
Przykłady nowych funkcji są aktualizowane przy każdej głównej
wersji, dostarczając przykładowych sposobów użycia najważniejszych
udoskonaleń w danej wersji.
Aby otworzyć przykłady nowych funkcji, należy kliknąć Pomoc >
Nowe funkcje > Nowe funkcje - Przykłady.
Pomoc online
Zawiera pełny opis naszych produktów, łącznie ze szczegółami
dotyczącymi interfejsu użytkownika, próbkami i przykładami.
Uwagi o wersji
Zawiera informacje o najnowszych zmianach w naszych produktach.
x
Informacje prawne
© 1995-2010, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault
Systèmes S.A. 300 Baker Avenue, Concord, Mass. 01742 USA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation (DS SolidWorks).
Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub
jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej
zgody DS SolidWorks.
Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie
licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie
gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji
zostały zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w
tym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje
lub zmiany warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej.
Informacje patentowe
®
Oprogramowanie 3D CAD SolidWorks jest chronione patentami USA nr 5,815,154;
6,219,049; 6,219,055; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712; 7,079,990;
7,477,262; 7,558,705; 7,571,079; 7,590,497; 7,643,027; 7,672,822; 7,688,318;
7,694,238; oraz patentami zagranicznymi (np. EP 1,116,190 i JP 3,517,643).
®
Oprogramowanie eDrawings jest chronione patentem USA nr 7,184,044; patentem USA
nr 7,502,027; oraz patentem kanadyjskim nr 2,318,706.
Patenty zgłoszone w USA i za granicą.
Znaki towarowe oraz nazwy produktów dla produktów i usług
SolidWorks
SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, eDrawings, a także logo eDrawings
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest
zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks.
CircuitWorks, Feature Palette, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst oraz XchangeWorks są
znakami towarowymi DS SolidWorks.
FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd.
SolidWorks 2011, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow
Simulation i eDrawings Professional są nazwami produktu DS SolidWorks.
Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE
Ograniczone prawa Rządu Stanów Zjednoczonych. Użycie, powielanie lub ujawnianie
oprogramowania przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega odpowiednim ograniczeniom,
zawartym w FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS
227.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software
Documentation) oraz w umowie licencyjnej.
11
Dostawca/ producent:
Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts
01742 USA
Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Standard,
Premium, Professional i Education
Części tego oprogramowania © 1986-2010 Siemens Product Lifecycle Management Software
Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Części tego oprogramowania © 1986-2010 Siemens Industry Software Limited. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Części tego oprogramowania © 1998-2010 Geometric Ltd.
Części tego oprogramowania © 1996-2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Części tego oprogramowania zawierają PhysX™ by NVIDIA 2006 - 2010.
Części tego oprogramowania © 2001 - 2010 Luxology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone,
Patenty zgłoszone.
Części tego oprogramowania © 2007 - 2010 DriveWorks Ltd.
Prawa autorskie 1984-2010 Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502;
6,639,593; 6,754,382; Patenty zgłoszone.
Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych
krajach.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących praw autorskich, w SolidWorks patrz: Pomoc
> SolidWorks - informacje.
Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Simulation
Części tego oprogramowania © 2008 Solversoft Corporation.
PCGLSS © 1992-2007 Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Informacje praw autorskich dla produktu Enterprise PDM
Outside In® Viewer Technology, © Prawa autorskie 1992-2010, Oracle
© Prawa autorskie 1995-2010, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Części tego oprogramowania - © 1996-2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Informacje praw autorskich dla produktów eDrawings
Części tego oprogramowania © 2000-2010 Tech Soft 3D.
Części tego oprogramowania © 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.
Części tego oprogramowania © 1998-2001 3Dconnexion.
Części tego oprogramowania © 1998-2010 Open Design Alliance. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Części tego oprogramowania © 1995-2009 Spatial Corporation.
12
Oprogramowanie jest oparte na pracy Independent JPEG Group.
13
1
Interfejs użytkownika
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
Wyszukiwanie SolidWorks
Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard
Ikony menedżera właściwości PropertyManager
Raporty o błędach
Wyszukiwanie SolidWorks
Dodano nowe tryby wyszukiwania do Wyszukiwania SolidWorks®. Oprócz wyszukiwania
plików i modeli, można przeszukiwać Pomoc SolidWorks, Bazę wiedzy oraz forum
użytkowników.
Na pasku menu, w polu SolidWorks Wyszukaj
wpisać tekst do wyszukania.
wybrać lokalizację wyszukiwania i
Patrz: Pomoc SolidWorks: Wyszukaj.
Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard
Pasek narzędzi Standard ma obecnie dwa nowe przyciski: Zapisz jako
i Właściwości
pliku
. Należy użyć Narzędzia > Dostosuj > Polecenia, aby dodać przyciski do paska
narzędzi lub menedżera poleceń CommandManager.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Dostosowywanie przycisków narzędzi.
Ikony menedżera właściwości PropertyManager
Ikony dla etykiet i przycisków w menedżerze właściwości PropertyManager i oknach
dialogowych zostały zaktualizowane, aby zapewnić lepszą zgodność z ikonami drzewa
operacji FeatureManager.
14
Interfejs użytkownika
Raporty o błędach
Okno dialogowe Raport błędów pozwala aplikacji SolidWorks® zebrać więcej informacji
na temat przyczyn, dla których oprogramowanie przestało odpowiadać.
Oknie dialogowe pozwala wykonać następujące czynności:
• Wysłać raport niepowodzeń do SolidWorks.
• Dołączyć krótki opis czynności wykonywanych w chwili, gdy aplikacja przestała
odpowiadać.
• Informować, czy jest to problem nowy, czy podobny do wcześniejszego problemu.
Informacje te pomagają inżynierom SolidWorks identyfikować trendy stabilności.
• Przeglądać treść raportu wysyłanego do SolidWorks.
• Przeglądać politykę prywatności danych firmy SolidWorks. Raporty są poufne i podlegają
tej polityce.
Aby wysyłać raporty do SolidWorks dla każdego niepowodzenia, należy wybrać Włącz
przesyłanie informacji o wydajności w części Narzędzia > Opcje > Ogólne.
15
2
Podstawy SolidWorks
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji)
Plik przenośny
Dokumentacja
Application Programming Interface (Interfejs programowania
aplikacji)
Główne udoskonalenia to nowe interfejsy, metody, właściwości i delegaty.
Obecnie można:
• Wyświetlać formanty .NET w interfejsie użytkownika SolidWorks
• Uzyskiwać dostęp do Pliku przenośnego
• Pobierać obiekty danych zawierające właściwości krzywej, splajnu i parametrów
powierzchni
• Zarządzać stylami linii na rysunkach
• Pobierać zawartość folderów w drzewie operacji FeatureManager
• Tworzyć grupy wysuwane w menedżerze poleceń CommandManager
• Konwertować widoki rysunków w jakości roboczej na wysoką jakość
• Uzyskiwać dostęp do aparatu renderowania śledzenia promieni, takiego jak PhotoView
i jego opcji
• Określać, czy bieżący szkic jest Dowolny punkt w bieżącym szkicu jest ramką granicy
• Pobierać kierunek linii zgięcia
• Pobierać dane wyświetlania szkicu ramki granicznej widoku rysunku rozłożonego modelu
• Dodawać i usuwać materiał ze specyficznych stanów wyświetlania w aktywnej
konfiguracji modelu
• Dodawać dostosowane lub standardowe przyciski SolidWorks do okienka zadań
• Pobierać nazwę aktywnej strony menedżera właściwości PropertyManager
• Pobierać odniesienia dostosowane i oryginalnego renderowania dla modelu
• Pobierać informację, czy polecenie lub strona menedżera właściwości PropertyManager
są aktywne
• Dodawać wiersz do makro C# lub VB.NET oraz do pliku dziennika SolidWorks
• Wysyłać notyfikacje:
• Przed wykonaniem lub otwarciem polecenia lub strony menedżera właściwości
PropertyManager
• Podczas wstawiania LM lub ogólnej tabeli w dokumencie złożenia, rysunku lub części
• Po wybraniu elementu w dokumencie części, złożenia lub rysunku
• Użyć dodatku Design Checker, aby:
16
Podstawy SolidWorks
• Generować weryfikacje z istniejących szablonów, standardów rysunkowych i
dokumentów SolidWorks
• Sprawdzać względem istniejącego pliku
• Pobierać podsumowania wyników i zapisywać raport w formacie Microsoft Word.
Kliknąć Pomoc > Pomoc API > Pomoc API SolidWorks > API SolidWorks > Uwagi
o wersji.
Plik przenośny
Nowe opcje w oknie dialogowym Plik przenośny pozwalają zapisywać dostarczone przez
system i dostosowane kalkomanie, wyglądy i sceny skojarzone z modelem.
Dostępne opcje to:
• Uwzględnij domyślne kalkomanie, wyglądy i sceny
• Uwzględnij dostosowane kalkomanie, wyglądy i sceny
Aby uzyskać dostęp do funkcji Plik przenośny, można również kliknąć Narzędzia >
Opcje > Właściwości dokumentu > Wyświetlanie modelu i wybrać Przechowuj
dane wyglądu, kalkomanii i sceny w pliku modelu.
Dokumentacja
Nowe samouczki
SolidWorks® 2011 zawiera następujące samouczki: Wizualizacja złożenia, Badania ruchu
opartego na zdarzeniu, Gesty myszy oraz SustainabilityXpress.
Aby uzyskać dostęp do tych samouczków, należy:
1. Kliknąć Pomoc
> Samouczki SolidWorks.
2. Kliknąć jedną z poniższych opcji:
• Wszystkie samouczki SolidWorks (zestaw 1)
• Wszystkie samouczki SolidWorks (zestaw 2)
3. Wybrać nowy samouczek z listy.
Administracja Toolbox - Informacje ogólne
Pomoc SolidWorks zawiera nowe informacje administracyjne Toolbox.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Administracja Toolbox - Informacje ogólne.
17
3
3D ContentCentral
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
Narzędzie Defeature
Configuration Publisher
3D ContentCentral dla dostawców
Narzędzie Defeature
Narzędzia SolidWorks® Defeature używamy, aby usuwać szczegóły z części lub złożenia
i zapisywać wyniki w nowym pliku, w którym szczegóły są zastąpione za pomocą "pustych"
brył (czyli brył bez historii ani definicji operacji). Można następnie udostępnić nowy plik
bez ujawniania wszystkich szczegółów projektu danego modelu. Więcej informacji zawiera
temat Zredukowane operacje w częściach na stronie 104.
Configuration Publisher
Sterowanie wieloma rodzicami/potomkami
Configuration Publisher oferuje większą elastyczność podczas definiowania rodziców
danych dla formantów.
Można jawnie zdefiniować rodziców i dozwolonych jest wiele rodziców. Nie występuje
obecnie automatyczne dziedziczenie dziadków (czyli rodziców formantów, które zostały
określone jako rodzice). Patrz: Związki rodzic/potomek na stronie 39.
Testy modelu
Można testować stan modeli przed wczytaniem ich do 3D ContentCentral®.
Testowana jest próbka możliwych konfiguracji. Wyniki są zgłaszane w pliku dziennika,
wyszczególniającym konfiguracje, które zostały przetestowane oraz czy przebudowa
powiodła się. Patrz: Testy modelu na stronie 39.
3D ContentCentral dla dostawców
Usługi dostawcy wprowadzają nowe, samoobsługowe możliwości publikowania dla
dostawców komponentów przemysłowych.
Numery części
Dostawcy mogą wykorzystać Configuration Publisher, aby generować numery części dla
modelu, który można konfigurować, a użytkownicy mogą wyszukiwać modele według
numeru części w 3D ContentCentral. Patrz: Numery części na stronie 38.
18
3D ContentCentral
Stan modelu
Dostawcy mogą testować stan modeli możliwych do konfigurowania w SolidWorks przed
wczytaniem ich do 3D ContentCentral. Patrz: Testy modelu na stronie 39.
Narzędzie Defeature
Dostawcy mogą włączać reguły, które zdefiniowali w SolidWorks, aby usunąć szczegóły
z możliwych do konfigurowania modeli przed ich pobraniem. Patrz: Zredukowane
operacje w częściach na stronie 104.
19
4
Administracja
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
Konwertowanie plików do SolidWorks 2011
Udoskonalenia instalacji
SolidWorks Rx
Konwertowanie plików do SolidWorks 2011
Otwieranie dokumentu SolidWorks® pochodzącego ze starszej wersji oprogramowania
może potrwać dłuższy czas. Po otwarciu i zapisaniu pliku, czas trwania kolejnego otwierania
pliku powróci do normy.
Można użyć Harmonogramu zadań SolidWorks (SolidWorks Professional), aby
przekonwertować wiele plików z wcześniejszej wersji na format SolidWorks 2011. Kliknąć
Windows Start > Wszystkie programy > SolidWorks 2011 > Narzędzia SolidWorks
> Harmonogram zadań SolidWorks .
W Harmonogramie zadań należy:
• Kliknąć Konwertuj pliki i określić pliki lub foldery do konwersji.
• W przypadku plików w przechowalni SolidWorks Workgroup PDM, należy użyć narzędzia
Konwertuj pliki Workgroup PDM.
W przypadku plików znajdujących się w przechowalni SolidWorks Enterprise PDM należy
użyć narzędzia dostarczonego wraz z aplikacją Enterprise PDM.
Po przekonwertowaniu plików na format SolidWorks 2011 ich otwieranie w starszych
wersjach SolidWorks nie będzie możliwe.
Udoskonalenia instalacji
Manager instalacji SolidWorks oraz proces instalacji zostały znacznie udoskonalone.
Aktywacja licencji
Aktywacja licencji SolidWorks została udoskonalona.
• Można aktywować i transferować licencje dla wielu numerów seryjnych w jednym kroku.
• Można transferować licencję z komputera, nawet jeśli aplikacja SolidWorks nie jest już
zainstalowana na tym komputerze. W celu transferowania licencji można pobrać i
uruchomić Kreator aktywacji SolidWorks z portalu klientów SolidWorks.
Menedżer licencji SolidNetWork
Menedżer licencji SolidNetWork został udoskonalony.
20
Administracja
• Udoskonalono wyświetlanie pożyczonych licencji.
• Lista licencji produktów dostępnych w danej chwili do wypożyczenia ukazuje tylko
elementy, które zostały zakupione i są dostępne w menedżerze licencji SolidNetWork.
• Wypożyczenie licencji pakietu SolidWorks obecnie automatycznie wypożycza wymaganą
licencję SolidWorks Standard.
• Można aktualizować menedżer licencji SolidNetWork do nowej wersji przy użyciu
menedżera instalacji SolidWorks, zamiast usuwać poprzednie wersje, a następnie
instalować nową.
Menedżer instalacji
Menedżer instalacji SolidWorks został udoskonalony.
• Można określić języki, jakie mają być uwzględnione w instalacji produktu SolidWorks,
zamiast instalowania wszystkich języków. Język angielski jest zawsze instalowany,
nawet jeśli nie zostanie on określony podczas instalacji.
Specyfikacja Języków w Podsumowanie produktu ma zastosowanie tylko do
instalacji produktu SolidWorks. Nie ma zastosowania do instalacji innych produktów
takich jak SolidWorks eDrawings®, SolidWorks Workgroup PDM i SolidWorks
Explorer, które instalują wszystkie języki.
• Instalacje menedżera licencji SolidNetWork i Workgroup PDM są lepiej zintegrowane
w toku prac menedżera instalacji SolidWorks.
• Można tworzyć 32-bitowe i 64-bitowe obrazy administracyjne zarówno w 32-bitowych,
jak i 64-bitowych systemach operacyjnych. Można na przykład:
• Utworzyć 32-bitowy obraz na 64-bitowym systemie operacyjnym
• Utworzyć 64-bitowy obraz na 32-bitowym systemie operacyjnym
• Utworzyć 32-bitowe i 64-bitowe obrazy na tym samym systemie operacyjnym
Edytor opcji obrazu administracyjnego
Interfejs i tok prac Edytora opcji obrazu administracyjnego SolidWorks zostały
udoskonalone.
• Edytor opcji otwierany jest automatycznie po utworzeniu obrazu administracyjnego
przez menedżer instalacji SolidWorks.
• Można zarządzać zarówno 32-bitowymi, jak i 64-bitowymi obrazami administracyjnymi
przy użyciu tego samego Edytora opcji w 32-bitowym lub 64-bitowym systemie
operacyjnym.
• Przy użyciu Edytora opcji obrazu administracyjnego SolidWorks można wykonać
wszystkie kroki konfiguracji obrazu administracyjnego (niektóre z nich poprzednio były
wykonywane w menedżerze instalacji SolidWorks).
• W Edytorze opcji obrazu administracyjnego SolidWorks można określać, czy
automatyczna aktualizacja jest włączona dla jednego lub kilku komputerów lub grup.
Można również określić, kiedy zachodzi aktualizacja dla specyficznych komputerów lub
grup komputerów. Pozwala to zarządzać automatycznymi aktualizacjami (na przykład:
zapobiega przeciążaniu konkretnego serwera spowodowanemu jednoczesnymi procesami
aktualizacji).
Pobieracz w tle
Pobieracz w tle SolidWorks pozwala pobierać pliki instalacyjne w tle. Użytkownik jest
powiadamiany, gdy pobieranie zostanie zakończone, a pliki są gotowe do instalacji. Można
wybrać natychmiastową instalację, opóźnienie instalacji lub usunięcie pobrania.
21
Administracja
SolidWorks Rx
Diagnostyka
Udoskonalony układ i treść strony na karcie Diagnostyka pomaga zlokalizować i pobrać
prawidłowy sterownik graficzny na stronie
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html.
Stan widoczny na karcie Diagnostyka dla różnych kombinacji systemu i karty graficznej
w danym komputerze:
Komputer
System
Stan
Certyfikowane
Wyświetlane pola
Wszystkie pola dotyczące systemu
i karty graficznej
Karta
Certyfikowane
graficzna tylko dla
poprzedniej
wersji
SolidWorks
System
Niecertyfikowane
Informacje dotyczące karty
graficznej
Karta
Certyfikowane
graficzna tylko dla
poprzedniej
wersji
SolidWorks
System
Certyfikowane
Karta
graficzna
Nieaktualne
System
Certyfikowane
Karta
graficzna
Aktualne
Wszystkie pola dotyczące systemu
i karty graficznej
Wszystkie pola dotyczące systemu
i karty graficznej
Jeżeli brak jest połączenia z Internetem, stan wyświetla ikonę błędu
.
Udoskonalenia toku prac i używalności
Karta Wychwytywanie problemu pomaga opisać problem, zarejestrować wideo i spakować
pliki SolidWorks.
1. Na karcie Wychwytywanie problemu, należy kliknąć Opisz problem.
2. W oknie dialogowym Szczegóły wychwytywania problemu opisać problem i kliknąć
OK.
To okno dialogowe zostało skrócone, aby poprawić używalność.
22
Administracja
3. Kliknąć Zapis wideo.
Rozpoczęta zostanie nowa sesja SolidWorks. Przycisk ten zastępuje okno dialogowe
Odtwórz problem.
4. W oknie dialogowym Wychwytywanie problemu kliknąć Rozpocznij rejestrowanie.
Ruchome okno dialogowe będzie wyświetlane na wierzchu sesji SolidWorks.
5. Zarejestrować problem i kliknąć Zakończ rejestrowanie.
6. Gdy pojawi się monit, aby zamknąć sesję SolidWorks, należy kliknąć OK.
7. Kliknąć Dodaj pliki, aby dodać pliki części, rysunków lub złożeń, a następnie kliknąć
Spakuj pliki teraz.
Utworzony zostanie folder spakowany do pliku .zip. Można zmienić nazwę tego folderu,
zapisać go na swoim twardym dysku i wysłać do zespołu pomocy technicznej.
Testy sprzętowe
Karta Dodatki obecnie zawiera łącze do strony www.solidworks.com/benchmarks, gdzie
można znaleźć szczegółowe informacje na temat uruchamiania testów dotyczących aplikacji
SolidWorks i komputera. Można ustalić, czy dany system zapewnia efektywną pracę
SolidWorks.
Aby uruchomić test wydajności SolidWorks, należy kliknąć Uruchom SolidWorks Test
wydajności na karcie Dodatki.
Kontrola stanu karty graficznej
Udoskonalenia strony sterowników karty graficznej pomagają zidentyfikować prawidłowy
sterownik graficzny. Patrz:
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html .
Udoskonalenia:
• Aplikacja, która za jednym kliknięciem dokonuje profilowania systemu i karty graficznej
i umieszcza te informacje na stronie Web, umożliwiając zidentyfikowanie prawidłowej
karty graficznej.
Aby przycisk ten był widoczny na stronie Web, w komputerze musi być
zainstalowany protokół .NET 2.0 lub nowszy.
• Zaktualizowany diagram wyników z kolorowymi klawiszami, poprawiający czytelność.
23
5
Złożenia
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
Operacje złożenia
Wizualizacja złożenia
Zredukowane operacje w złożeniach
Równania
Wykrywanie przenikania
Wiązania
Raport przebudowy
SpeedPak
Operacje złożenia
Udoskonalenia obejmują możliwość dodawania zaokrągleń, sfazowań i ściegów spoiny do
złożeń.
Zaokrąglenia i sfazowania
W złożeniach można tworzyć zaokrągleń i sfazowań, co jest użyteczne podczas przygotowań
do spawania. Tak jak w przypadku innych operacji złożeń, możliwe jest rozchodzenie się
tych operacji na części, których one dotyczą.
Przykład krok po kroku dodawania sfazowań w złożeniu zawiera Zaokrąglenia i
sfazowania na stronie 173.
Ściegi spoiny
Można dodawać uproszczone ściegi spoiny do złożeń. Uproszczone ściegi spoiny stanowią
odciążoną, prostą reprezentację ściegów spoiny.
24
Złożenia
W poprzednich wersjach SolidWorks®, ściegi spoiny były dodawane jako komponenty
złożenia. Ta metoda nie jest już obsługiwana. Można jednak nadal edytować istniejące
komponenty ściegu spoiny.
Aby uzyskać więcej informacji o uproszczonych ściegach spoiny, należy zapoznać się z
tematem Ściegi spoiny na stronie 172.
Przykład krok po kroku dodawania ściegu spoiny do złożenia zawiera Ściegi spoiny na
stronie 173.
Wizualizacja złożenia
Udoskonalenia obejmują skomplikowane scenariusze sortowania, a także dodatkowe opcje
wyświetlania i zapisywania.
Opcje kolumn i sortowania
Można budować bardziej skomplikowane scenariusze sortowania wykonując poniższe
czynności:
• Dodawanie wielu kolumn
• Dodawanie wielu parametrów do hierarchii sortowania
• Zmiana pozycji kolumn w celu zmienienia kolejności, według której są sortowane
parametry
Kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybrać poniższe opcje:
• Dodaj kolumnę. Dodaje kolumnę do listy Wizualizacja złożenia. Można następnie
zmienić właściwość, która jest wyszczególniana w nowej kolumnie.
• Usuń bieżącą. Usuwa kolumnę, która została kliknięta prawym przyciskiem myszy.
Minimalna liczba kolumn wynosi trzy. Kolumn Nazwa pliku oraz Ilość nie można
usunąć.
• Dodaj do hierarchii sortowania Pozwala sortować według wartości w danej kolumnie.
Widżet sortowania pojawia się poniżej tytułu kolumny. Aby usunąć kolumnę z hierarchii
sortowania, należ kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń z hierarchii
sortowania. Gdy wiele kolumn posiada widżety sortowania, hierarchia sortowania
przebiega od lewej do prawej. Przeciągnąć nagłówek kolumny, aby przesunąć ją w lewo
lub w prawo, czyli przesunąć ją w górę lub w dół w hierarchii sortowania.
Można regulować szerokość kolumn, aby dopasować je do zawartości poprzez
dwukrotne kliknięcie separatora kolumn.
Opcje wyświetlania i zapisywania
Dzięki udoskonalonym możliwościom zapisywania i wyświetlania, można:
25
Złożenia
• Eksportować listę Wizualizacji złożenia w formacie tylko najwyższego poziomu, tylko
części lub wciętym podczas zapisywania listy do oddzielnego pliku. Kliknąć prawym
przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać Zapisz jako. Następnie w
oknie dialogowym Zapisz jako wybrać Tylko najwyższy poziom, Tylko części lub
Wcięte.
• Zapisać widok Wizualizacji złożenia jako stan wyświetlania. Kliknąć strzałkę po prawej
stronie nagłówków kolumn i kliknąć Dodaj stan wyświetlania.
• Zastosować ten sam kolor do komponentów o tych samych wartościach (na przykład
gdy komponenty są sortowane według właściwości dyskretnej, jak Sprzedawca lub
Stan). Kliknąć prawym przyciskiem myszy suwak kolorów i kliknąć Grupuj identyczne.
Oprogramowanie dodaje suwaki według potrzeb, stosując odrębny kolor dla każdej
wartości dyskretnej.
• Ustawić obliczanie długości pasków wartości jako procentów wartości dla komponentu
o najwyższej wartości lub jako procentów wartości dla całego złożenia. Kliknąć strzałkę
po prawej stronie nagłówków kolumn i kliknąć Paski wartości, a następnie kliknąć
Zależne od komponentu lub Zależne od złożenia.
Zredukowane operacje w złożeniach
Z pomocą narzędzia Defeature, można usuwać szczegóły z części lub złożenia i zapisywać
wyniki w nowym pliku, w którym szczegóły są zastąpione za pomocą "pustych" brył (czyli
brył bez historii ani definicji operacji). Można następnie udostępnić nowy plik bez
ujawniania wszystkich szczegółów projektu danego modelu.
Przed
Po
Należy kliknąć Defeature
(pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Defeature,
aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Defeature, zawierającego
narzędzia dla ręcznego lub automatycznego wyboru szczegółów do zachowania i usunięcia.
Menedżer właściwości PropertyManager zawiera wiele stron.
Zredukowane operacje - Krok 1: Komponenty
Można określić komponenty do usunięcia z modelu.
W tym przykładzie użyjemy narzędzia Defeature do usunięcia wszystkich wewnętrznych
komponentów i operacji a także niektórych zewnętrznych operacji ze złożenia pompy
olejowej. Zachowamy otwory mocujące.
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\oil_pump.sldasm.
26
Złożenia
2. Kliknąć Narzędzia > Defeature.
Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Defeature wyświetlając Krok1:
Komponenty.
W pierwszej kolejności przeanalizujmy widok przekroju złożenia.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Widok przekroju, kliknąć
Płaszczyzna1
.
Szczegóły i komponenty wewnętrzne są widoczne.
Zmienić Odległość odsunięcia
, aby zobaczyć różne przekroje złożenia.
4. Kliknąć Płaszczyzna1
, aby wyczyścić widok przekroju.
5. W części Usuń, wybrać Komponenty wewnętrzne.
6. Kliknąć Dalej
.
Zredukowane operacje - Krok 2: Ruch
Aby zezwolić na ruch w złożeniu, można usunąć szczegóły z grup komponentów i zezwolić
na ruch pomiędzy grupami.
W tym przykładzie, należy pominąć ten krok.
Kliknąć Dalej
.
Zredukowane operacje - Krok 3: Do zachowania
Można określić operacje, które chcemy zachować, takie jak otwory mocujące, które
mogłyby w przeciwnym razie zostać usunięte przez narzędzie Defeature.
1. Jako Operacje do zachowania
:
27
Złożenia
a) W obszarze graficznym wybrać trzy otwory mocujące w pokrywie.
b) Obrócić złożenie i wybrać trzy otwory mocujące w obudowie.
2. Kliknąć Dalej
.
Ekran zostanie podzielony i pojawi się podgląd modelu. Operacje w obudowie są
usunięte, aby zamknąć złożenie. Wybrane otwory mocujące są zachowywane.
Podczas obracania złożenia, podgląd również obraca się.
Złożenie
Podgląd
Zredukowane operacje - Krok 4: Do usunięcia
Można określić usunięcie operacji, które nie zostały usunięte automatycznie.
1. W wysuwanym drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Cover (Pokrywa) i wybrać
Rib Cut (Wycięcie żebra).
W menedżerze właściwości PropertyManager, Rib Cut (Wycięcie żebra) i jej operacje
zależne pojawiają się w części Elementy do usunięcia
podświetlona jest operacja wycięcia.
. W obszarze graficznym
28
Złożenia
2. Kliknąć Dalej
.
Podgląd pokaże, że operacja wycięcia jest usunięta.
Zredukowane operacje - Ukończono usuwanie operacji
Można zapisać mniej szczegółowy model w oddzielnym pliku części lub opublikować go
w 3D ContentCentral. Ustawienia wybrane w menedżerze właściwości PropertyManager
są zapisywane w oryginalnym modelu.
1. W części Wyniki, wybrać Zapisz model jako oddzielny plik.
2. Kliknąć
.
3. W oknie dialogowym Zapisz jako:
a) Jako Nazwa pliku wpisać oil pump - details removed (pompa olejowa szczegóły usunięte).
b) Jako Zapisz jako typ wybrać Część(*.sldprt).
c) Kliknąć Zapisz.
Złożenie jest zapisywane jako część. Część posiada tylko jedną operację,
Importowana1
i nie posiada żadnych odniesień do oryginalnego złożenia.
29
Złożenia
W złożeniu, w pobliżu szczytu drzewa operacji FeatureManager pojawi się Defeature
.
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy Defeature , kliknąć Edytuj operację
, zmienić ustawienia i zapisać inną wersję złożenia z usuniętymi innymi
szczegółami.
4. W oknie części kliknąć Widok przekroju
(paseku narzędzi Wyświetlacz
przezroczysty) lub Widok > Wyświetlanie > Widok przekroju.
Część nie posiada żadnych wewnętrznych szczegółów.
Równania
Funkcje dla równań zostały udoskonalone.
• Można wykorzystywać równania do sterowania stanem wygaszenia komponentów
złożenia.
• Równania i zmienne globalne można współużytkować w różnych modelach.
• Można skonfigurować zmienne globalne.
Patrz: Równania na stronie 104.
Wykrywanie przenikania
Wykrywanie przenikania zostało udoskonalone.
Ignoruj ukryte obiekty
Można ignorować przenikania z ukrytymi obiektami.
30
Złożenia
Na przykład: przypuśćmy, że w części wieloobiektowej tworzymy obiekt do celów
konstrukcyjnych, a następnie ukrywamy go. W złożeniu możemy wybrać, aby nie
pokazywać przenikań pomiędzy ukrytym obiektem, a innymi komponentami.
Kliknąć Wykrywanie przenikania
(pasek narzędzi Złożenie) lub menu Narzędzia
> Wykrywanie przenikania. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części
Opcje, wybrać Ignoruj ukryte obiekty.
Jakość i wydajność
Udoskonalono jakość i wydajność Wykrywania przenikania. Ze względu na zmiany,
oprogramowanie może znajdować przenikania, które poprzednio były pomijane, co skutkuje
zmianami w liczbie podawanych przenikań.
Wiązania
Zastąp elementy wiązania
Zastępowanie elementów wiązania zostało udoskonalone.
• Podręczny pasek narzędzi Brakujące elementy jest obecnie dostępny podczas
zastępowania dowolnych elementów wiązania, nie tylko podczas zastępowania
komponentu, który zawiera elementy wiązania.
• Podczas zastępowania wielu elementów wiązania można odroczyć rozwiązanie wiązań.
Należy wybrać Późniejsza aktualizacja, aby rozwiązać wszystkie wiązania razem
podczas zamykania menedżera właściwości PropertyManager, zamiast indywidualnego
rozwiązywania przy każdorazowym wybieraniu elementu zastępczego.
Wybrać wiązanie, komponent lub folder Wiązania i kliknąć Zastąp elementy wiązania
(pasek narzędzi Złożenie).
Wiązania w ruchu
Aby obsłużyć dokładniejsze symulacje ruchu, pewne wiązania są obecnie rozwiązywane
względem innych komponentów, a nie względem układu współrzędnych złożenia.
Komponenty odniesienia dla wiązań kół zębatych, wiązań mechanizmu zębatkowego oraz
wiązań śrubowych są wykrywane automatycznie. W przypadku wiązań Liniowe/Złączka
liniowa, użytkownik określa odpowiednie komponenty odniesienia w menedżerze
właściwości PropertyManager Wiązanie.
Informacje dotyczące komponentu odniesienia są wykorzystywane w symulacjach
SolidWorks Motion.
Raport przebudowy
AssemblyXpert Złożeń obecnie zapewnia raport czasu przebudowy dla całego złożenia.
Konieczne jest przebudowanie złożenia podczas bieżącej seji SolidWorks, przed
wygenerowaniem raportu.
31
Złożenia
1. Kliknąć AssemblyXpert Złożeń
(pasek narzędzi Złożenie) lub Narzędzia >
AssemblyXpert Złożeń.
2. W oknie dialogowym AssemblyXpert Złożeń, w wierszu informacyjnym dotyczącym
raportu przebudowy, kliknąć Pokaż te części
.
SpeedPak
Nowe polecenia ułatwiają przełączanie pomiędzy SpeedPak i konfiguracjami rodzica
podzespołów. Ponadto szkice pojawiają się obecnie w konfiguracjach SpeedPak.
Przełączanie wszystkich podzespołów do SpeedPak
Wykonać jedną z poniższych czynności:
• Podczas otwierania złożenia kliknąć Otwórz
(pasek narzędzi Standard) lub Plik >
Otwórz. W oknie dialogowym Otwórz, wybrać Użyj SpeedPak.
• W złożeniu, które jest już otwarte, w drzewie operacji FeatureManager należy kliknąć
prawym przyciskiem myszy złożenie najwyższego poziomu i kliknąć Użyj SpeedPak.
Jeżeli aktywna konfiguracja podzespołu posiada konfigurację SpeedPak, użyta zostanie
konfiguracja SpeedPak.
Przełączanie wybranych podzespołów do SpeedPak
W drzewie operacji FeatureManager należy kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden lub
kilka podzespołów i kliknąć Użyj SpeedPak.
Jeżeli aktywna konfiguracja wybranego podzespołu posiada konfigurację SpeedPak, użyta
zostanie konfiguracja SpeedPak.
Przełączanie z konfiguracji SpeedPak do konfiguracji rodzica
W drzewie operacji FeatureManager należy kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie
najwyższego poziomu, bądź jeden lub kilka wybranych podzespołów i kliknąć Ustaw
SpeedPak na rodzica.
Nastąpi przełączenie konfiguracji SpeedPak podzespołów na konfigurację rodzica SpeedPak.
Szkice w konfiguracjach SpeedPak
Nie wchłonięte szkice są uwzględnione w konfiguracjach SpeedPak. Można wygasić
niepotrzebne szkice, aby zapobiec ich wpływowi na wydajność konfiguracji SpeedPak.
Jak w każdym złożeniu, wygaszamy i wygaszamy szkice poprzez kliknięcie ich prawym
przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager i wybranie Wygaś lub Przywróć
.
32
Złożenia
33
6
CircuitWorks
Dostępne w SolidWorks® Premium.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
Współrzędne zdefiniowane przez użytkownika dla orientacji komponentu
Udoskonalenia interfejsu
Udoskonalenia toku prac
Porównywanie płytek
Eksport do formatu PADS PowerPCB
Współrzędne zdefiniowane przez użytkownika dla orientacji
komponentu
Można dodawać zdefiniowany przez użytkownika układ współrzędnych SolidWorks® do
komponentu, który nie jest modelowany przy użyciu początku układu współrzędnych
SolidWorks. Komponenty takie można uzyskać ze strony internetowej producenta lub z
innych systemów CAD.
CircuitWorks™ przypisuje zdefiniowany przez użytkownika układ współrzędnych jako
początek układu współrzędnych ECAD podczas eksportu złożenia do CircuitWorks.
W przypadku wstawiania komponentów bez zdefiniowanego przez użytkownika
układu współrzędnych do złożenia CircuitWorks, CircuitWorks przypisuje początek
układu współrzędnych SolidWorks jako początek układu współrzędnych ECAD.
Aby dodać swoje własne współrzędne do komponentu, patrz: Pomoc SolidWorks: Układ
współrzędnych.
W przypadku nazwania zdefiniowanego przez użytkownika układu współrzędnych CWX
przed wstawieniem komponentu do biblioteki CircuitWorks, CircuitWorks przypisuje
zdefiniowany przez użytkownika układ współrzędnych jako początek układów
współrzędnych ECAD i prawidłowo pozycjonuje komponenty podczas ich wstawiania do
złożenia płytki drukowanej.
CircuitWorks interpretuje dodatni kierunek Z zdefiniowanego przez użytkownika
układu współrzędnych jako prostopadły do złożenia płytki drukowanej. Płaszczyzna
XY reprezentuje powierzchnię płytki, a kierunki X i Y sterują kątem, pod jakim
komponent jest wstawiany do złożenia.
Aby przypisać zdefiniowanemu przez użytkownika układowi współrzędnych
reprezentującemu początek układu współrzędnych ECAD nazwę inną niż CWX, należy
kliknąć CircuitWorks > Opcje CircuitWorks, wybrać Eksport SolidWorks i
34
CircuitWorks
zmodyfikować opcję Importuj i eksportuj komponenty względem tego układu
współrzędnych.
Przykład: Orientacja LED ze zdefiniowanymi współrzędnymi i bez
nich
Współrzędnie LED produkowanych zewnętrznie ustanawiają kierunek Z równolegle do
bazy LED.
Dodajmy LED do biblioteki CircuitWorks bez definiowania układu współrzędnych o nazwie
CWX. Podczas wstawiania komponentów LED do złożenia płytki po zbudowaniu go w
CircuitWorks, LED są poziome.
Przed dodaniem komponentu do biblioteki CircuitWorks, dodajmy układu współrzędnych
o nazwie CWX do komponentu LED w SolidWorks.
35
CircuitWorks
LED będą prawidłowo zorientowane podczas wstawiania ich do złożenia płytki.
Udoskonalenia interfejsu
Biblioteka CircuitWorks została udoskonalona.
Udoskonalenia menu, opcji i wyświetlania biblioteki obejmują:
• Polecenia importu i eksportu danych biblioteki zostały zgrupowane w bardziej logiczny
sposób w menu Narzędzia.
• Nazwa funkcji Dodaj części z folderu została zmieniona na Dodaj wiele
komponentów i przeniesiona do menu Plik. Kreator Dodaj wiele komponentów
wspomaga dodawanie modeli SolidWorks do biblioteki CircuitWorks.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks:
Dodawanie wielu komponentów do biblioteki.
• Opcja Sprawdź dane Biblioteki komponentów pod kątem problemów podświetla
wszelkie brakujące komponenty SolidWorks w drzewie komponentów (zamiast po prostu
je usuwać, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach). Można je następnie usunąć
lub naprawić.
• Komponenty zarządzane za pośrednictwem SolidWorks Workgroup PDM lub SolidWorks
Enterprise PDM są oznaczone ikoną .
Udoskonalenia toku prac
Nowe opcje udoskonalają tok prac CircuitWorks.
• Można obecnie zapisywać dane biblioteki do bazy danych w celu tworzenia kopii
zapasowych lub migracji danych.
Aby zapisać dane biblioteki do bazy danych, należy:
1. Kliknąć Narzędzia > Eksport danych > Do bazy danych.
2. Wybrać nazwę i lokalizację pliku bazy danych i kliknąć Zapisz.
• CircuitWorks oferuje zastępowanie komponentów o zerowej wysokości w bibliotece,
jeżeli w późniejszym czasie napotka ten sam komponent ze zdefiniowaną wysokością.
Można wybrać opcję Zastąp wszelkie istniejące w bibliotece modele
dwuwymiarowe modelem trójwymiarowym, aby automatycznie stosować tę akcję.
36
CircuitWorks
• Jeśli zaznaczono opcję Dodaj komponenty do biblioteki podczas eksportu z
SolidWorks, CircuitWorks dodaje rekordy do biblioteki dla każdego nowego
komponentu, napotkanego podczas eksportowania złożenia SolidWorks do CircuitWorks.
Porównywanie płytek
Można użyć polecenia Porównaj, aby zidentyfikować różnice pomiędzy płytkami (np. w
ich kształcie). W poprzednich wersjach porównywane były tylko komponenty na płytce.
W przypadku wykrycia różnic, można wybrać zastąpienie płytki lub wybranych
komponentów w złożeniu SolidWorks.
Otworzyć dwie płytki w CircuitWorks i kliknąć Narzędzia > Porównaj
.
Eksport do formatu PADS PowerPCB
Można eksportować dane CircuitWorks do formatu PADS PowerPCB 2007 (*.asc).
W CircuitWorks, kliknąć Plik
(*asc).
> Zapisz jako
i wybrać PowerPCB 2007 File
37
7
Konfiguracje
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
Configuration Publisher
Modyfikowanie konfiguracji
Parametry
SpeedPak
Configuration Publisher
3D ContentCentral
Configuration Publisher ma nowe możliwości dla dostawców 3D ContentCentral.
Numery części
Numer części może być wyświetlony wraz z modelem na 3D ContentCentral. Użytkownicy
mogą wyszukiwać modele za pomocą numeru części.
Aby uwzględnić numer części z modelem, należy:
1. W tabeli konfiguracji modelu, utworzyć kolumnę z nagłówkiem $NUMERCZĘŚCI.
2. W części $NUMERCZĘŚCI:
• Dla jednowierszowych tabeli konfiguracji, użyć funkcji Microsoft Excel takich jak
CONCATENATE, aby wartość komórki odzwierciedlała numer części modelu w oparciu
o wartości w innych kolumnach.
• Dla wielowierszowych tabeli konfiguracji, wprowadzić numer części dla każdej
konfiguracji poprzez wpisanie lub użycie funkcji Microsoft Excel.
3. W Configuration Publisher, dodać formanty, reguły i wartości.
Na karcie Podgląd 3DCC, Numer części dostawcy wyświetla numer części wybranej
konfiguracji. Kiedy zmieniamy wybory, numer części jest aktualizowany, aby
odzwierciedlić bieżące wybory.
4. Kliknąć Załaduj do 3D ContentCentral i kliknąć Tak, aby zapisać model.
Oprogramowanie generuje listę numerów części i przechowuje je w obrębie modelu
w formacie, do którego można uzyskać dostęp z oprogramowania 3D ContentCentral.
• Dla modeli o jednej konfiguracji, numer części jest generowany dla każdej możliwej
konfiguracji w oparciu o reguły i wartości zdefiniowane w Configuration Publisher.
• Dla modeli o wielu konfiguracjach, lista zawiera numery części wprowadzone dla
każdej konfiguracji w tabeli konfiguracji.
W 3D ContentCentral:
38
Konfiguracje
• Na stronie Configure & Download (Konfiguruj i pobierz), numer części pojawi się
na dole obszaru Configure (Konfiguruj) i jest aktualizowany przy zmianach
wyborów.
• Można wyszukać model według numeru części lub częściowego numeru części.
Testy modelu
Można testować stan modeli przed wczytaniem ich do 3D ContentCentral.
Testowana jest próbka możliwych konfiguracji. Wyniki są zgłaszane w pliku dziennika,
wyszczególniającym konfiguracje, które zostały przetestowane oraz czy przebudowa
powiodła się.
Aby przetestować model przed załadowaniem, należy:
1. W Configuration Publisher, na karcie Podgląd 3DCC kliknąć Test.
2. W oknie dialogowym Tester konfiguracji określić wielkość próbki oraz miejsce
przechowywania pliku dziennika, a następnie kliknąć Rozpocznij test.
Okno dialogowe informuje o procencie próbek zakończonych powodzeniem. Aby zapoznać
się ze szczegółami, należy przejrzeć plik dziennika.
Związki rodzic/potomek
Configuration Publisher oferuje większą elastyczność podczas definiowania rodziców
danych dla formantów.
Można jawnie zdefiniować rodziców i dozwolonych jest wiele rodziców. Nie występuje
obecnie automatyczne dziedziczenie dziadków (czyli rodziców formantów, które zostały
określone jako rodzice).
Konieczne jest posiadanie już zdefiniowanych co najmniej dwóch formantów. Następnie
można dodawać wiele rodziców danych do formantu trzeciego i kolejnych.
W Configuration Publisher, w części Dane, początkowo widoczne jest jedno pole Rodzic.
Aby dodać kolejne, należy kliknąć Dodaj rodzica
.
Modyfikowanie konfiguracji
Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje zostało udoskonalone.
• Opcja Wszystkie parametry została przeniesiona z listy rozwijanej widoku tabeli do
oddzielnego przycisku
.
• Połączone wymiary są zgrupowane w kolumnie oznaczonej Połączony wymiar, zamiast
pojawiać się w kolumnach dla indywidualnych operacji. Każdy połączony wymiar pojawia
się na liście tylko raz, nawet jeśli jest używany w kilku operacjach.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy dany element i wybrać Konfiguruj wymiar,
Konfiguruj operację, Konfiguruj komponent lub Konfiguruj materiał.
Parametry
Można konfigurować parametry w poniższych obszarach.
• Operacje skali (patrz: Skala na stronie 112.)
• Zmienne globalne (patrz: Zmienne globalne na stronie 110.)
39
Konfiguracje
• Oznaczenia gwintu (patrz: Oznaczenia gwintu na stronie 55.)
SpeedPak
Nowe polecenia ułatwiają przełączanie pomiędzy SpeedPak i konfiguracjami rodzica
podzespołów. Ponadto szkice pojawiają się obecnie w konfiguracjach SpeedPak.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz: SpeedPak na stronie 32.
40
8
Design Checker
Dostępne w SolidWorks® Professional oraz SolidWorks Premium.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
Standardy Design Checker z plików SolidWorks
Weryfikacja lokalizacji pliku
Weryfikacja dokładności wymiaru
Weryfikacja pozycjonowania operacji
Weryfikacja standardowego szablonu
Raport weryfikacji projektu
Raport podsumowania dla Harmonogramu zadań
Zadanie weryfikacji projektu w Enterprise PDM
Standardy Design Checker z plików SolidWorks
Design Checker obsługuje obecnie tworzenie plików standardów (.swstd) z następujących
formatów plików, dodatkowo do formatu *.dwg:
•
•
•
•
•
Część (*.sldprt, *.prt)
Złożenie (*.asm, *.sldasm)
Rysunek (*.drw, *.slddrw)
Szablon (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
Standard projektowania (*.sldstd)
Kliknąć Narzędzia > Design Checker > Sprawdź względem istniejącego pliku, aby
określić plik do utworzenia pliku standardów. Program tworzy plik standardów w oparciu
o dokonany wybór, weryfikuje aktywny dokument i wyświetla wyniki w Okienku zadań.
Weryfikacja lokalizacji pliku
Można użyć sprawdzenia Lokalizacja pliku aby zweryfikować, czy szablony dokumentów
znajdują się w prawidłowej ścieżce dostępu do plików. Bieżący dokument jest sprawdzany
z ustawieniami w części Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików.
Kliknąć Lokalizacja pliku
w części Weryfikacja dokumentów
Generatora weryfikatora:
, aby dodać do
Weryfikacja ta zawiera również trzy nowe opcje automatycznej naprawy:
• Dodaj brakujące ścieżki. Podczas automatycznej naprawy, Design Checker dodaje
ścieżki plików na liście preferowanych wartości do listy faktycznych wartości na poziomie
systemu.
41
Design Checker
• Usuń dodatkowe ścieżki. Podczas automatycznej naprawy, Design Checker usuwa
ścieżki plików nie występujące na liście preferowanych wartości z listy faktycznych
wartości na poziomie systemu.
• Sprawdź kolejność. Design Checker sprawdza kolejność ścieżek plików na liście
preferowanej i faktycznej.
Weryfikacja dokładności wymiaru
Weryfikacja Dokładność wymiarów obecnie obejmuje oczekiwaną dokładność dla
wymiarów, kątów i tolerancji. Użytkownik ustawia poziom dokładności wybierając liczbę
cyfr po przecinku dziesiętnym lub poprzez ustawienie wartości. Bieżący dokument jest
sprawdzany z ustawieniami w części Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu
> Wymiary.
Weryfikacja ta zawiera również dwie nowe opcje automatycznej naprawy:
• Modyfikuj wszystkie dokładności wymiarów i tolerancji długości w dokumencie
• Modyfikuj wszystkie dokładności wymiarów i tolerancji kąta w dokumencie
Kliknąć Dokładność wymiarów
Generatora weryfikatora:
w części Weryfikacja wymiaru
, aby dodać do
Weryfikacja pozycjonowania operacji
Kontrola Pozycjonowanie operacji weryfikuje, czy aktywny dokument nie zawiera
szkiców 2D lub 3D pozycjonowanych z odniesieniami do krawędzi sfazowania i zaokrągleń.
Kliknąć Pozycjonowanie operacji
do Generatora weryfikatora:
w części Weryfikacja operacji
, aby dodać
Weryfikacja standardowego szablonu
Nazwa weryfikacji Format arkusza została zmieniona na Standardowy szablon.
Sprawdzenie to weryfikuje właściwości rozmiaru arkusza rysunku i typ rzutowania używany
w układzie widoków.
Kliknąć Standardowy szablon
w części Weryfikacja dokumentu rysunku
aby dodać do Generatora weryfikatora.
,
Raport weryfikacji projektu
Raport weryfikacji projektu jest obecnie sformatowany, co ułatwia jego czytanie. Można
również zapisać raport jako dokument Microsoft Word. Raport zawiera informacje dotyczące
automatycznie naprawionych elementów, gdy zadanie weryfikacji projektu jest
wykonywane z harmonogramu zadań SolidWorks lub SolidWorks Enterprise PDM.
Nowy format zestawia wystąpienia niepowodzeń według poziomu krytyczności i
wyszczególnia parametry automatycznie naprawione z ich wartościami początkowymi i
poprawionymi.
42
Design Checker
Raport podsumowania dla Harmonogramu zadań
Design Checker tworzy raport podsumowania w przypadku uruchomienia dla wielu plików
przy użyciu harmonogramu zadań SolidWorks.
Dostęp do raportu podsumowania można uzyskać w części Stan zadania Design Checker.
Aby przejrzeć szczegółowy raport Design Checker dla pliku, należy wybrać ścieżkę pliku
raportu w podsumowaniu raportu harmonogramu zadań.
Zadanie weryfikacji projektu w Enterprise PDM
Można użyć nowego zadania Weryfikacji projektu w narzędziu administracyjnym Enterprise
PDM, aby zweryfikować wybrane dokumenty SolidWorks w przechowalni przy użyciu
plików standardów (.swstd) utworzonych w dodatku Design Checker.
Patrz: Weryfikacja Design Checker na stronie 74.
43
9
DFMXpress
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
Formowanie wtryskowe
Uruchamianie sprawdzenia formowania wtryskowego
Formowanie wtryskowe
DFMXpress obsługuje części formowane wtryskowo. Użytkownik ustawia parametry
Minimalna grubość ściany i Maksymalna grubość ściany wykorzystywane przez
DFMXpress do weryfikacji możliwości wyprodukowania.
Uruchamianie sprawdzenia formowania wtryskowego
1.
2.
3.
4.
Przy otwartej części kliknąć Narzędzia > DFMXpress.
Kliknąć Ustawienia.
W części Proces produkcyjny wybrać Formowanie wtryskowe.
W części Parametry reguły, ustawić parametry Minimalna grubość ściany i
Maksymalna grubość ściany.
5. Kliknąć Uruchom.
Raport Proces produkcyjny: Formowanie wtryskowe wyświetla listę reguł
pomyślnych i nieudanych.
44
10
Rysunki i opisywanie szczegółów
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opcje wyrównania w palecie wymiarów
Rozmieść wymiary automatycznie
Ramka graniczna dla arkusza blachy
Właściwości listy elementów ciętych na rysunkach
Znaczniki środka na rysunkach złożeń
Oznaczenia gwintu
Wyświetlanie skali w widokach ortogonalnych
Format arkusza rysunku
Wymiary w dwóch jednostkach dla sfazowań
Ukrywanie obiektów w widoku rysunku
Tabele otworów
Scalanie i cofanie scalania komórek w tabelach
Notatki
Pokazywanie jednostek wymiarów
Pokazywanie kolorów modelu na rysunkach złożenia
Standard projektowania GB
Standard projektowania ANSI
Trójwymiarowe widoki rysunku
Opcje wyrównania w palecie wymiarów
Narzędzia wyrównania są dostępne w palecie wymiarów po wybraniu więcej niż jednego
wymiaru.
Aby wyświetlić paletę wymiarów, należy wybrać wymiary i przemieścić wskaźnik na
przycisk przerzucania Paleta wymiarów
.
45
Rysunki i opisywanie szczegółów
Na palecie wymiarów dostępne są następujące narzędzia wyrównania:
Narzędzia te są również dostępne na pasku narzędzi Wyrównaj.
Rozmieść wymiary automatycznie
Automatycznie rozmieszcza wybrane wymiary. Patrz: Rozmieść wymiary
automatycznie na stronie 51.
46
Rysunki i opisywanie szczegółów
Rozmieść równomiernie liniowo/promieniowo
Rozmieszcza równomiernie wszystkie wymiary, liniowo lub promieniowo, pomiędzy
wymiarem najbliżej i najdalej położonym względem części.
Liniowe
Przed
Po
Promieniowe
Przed
Po
47
Rysunki i opisywanie szczegółów
Wyrównaj współliniowo
Wyrównuje wymiary poziomo, pionowo lub promieniowo.
Przed
Po
Wyrównaj schodkowo
Rozmieszcza wymiary liniowe schodkowo.
Przed
Po
48
Rysunki i opisywanie szczegółów
Wyrównaj tekst wymiaru do góry
Wyrównuje tekst wymiaru liniowego do góry.
Przed
Po
Wyrównaj tekst wymiaru do dołu
Wyrównuje tekst wymiaru liniowego do dołu.
Przed
Po
49
Rysunki i opisywanie szczegółów
Wyrównaj tekst wymiaru do lewej
Wyrównuje tekst wymiaru liniowego do lewej.
Przed
Po
Wyrównaj tekst wymiaru do prawej
Wyrównuje tekst wymiaru liniowego do prawej.
Przed
Po
Można regulować odstępy pomiędzy wymiarami przy użyciu regulatora tarczowego na
palecie wymiarów lub ręcznie przeciągając wymiary.
50
Rysunki i opisywanie szczegółów
• Regulator tarczowy pojawia się na palecie wymiarów tylko wtedy, gdy dostępne
są opcje odstępów.
• Wartość odstępów wymiarów jest współczynnikiem skalowania dla odstępów.
Na przykład: 2 zwiększa odstępy 2 razy, czyli podwaja je.
Rozmieść wymiary automatycznie
Narzędzie Rozmieść wymiary automatycznie pozwala szybko i łatwo rozmieścić
wymiary.
W przypadku użycia narzędzia Rozmieść wymiary automatycznie
są umieszczane następująco:
, wybrane wymiary
• Odstępy od najmniejszego do największego
• Wyrównane i wyśrodkowane, jeśli to możliwe
• Odstępy na podstawie odległości odsunięcia zdefiniowanych w części Właściwości
dokumentu - Wymiary.
• Ustawione tak, by unikać nakładania się
• Przestawne, jeżeli to konieczne
Używanie automatycznego rozmieszczania wymiarów
Aby użyć opcji Rozmieść wymiary automatycznie, należy:
1. Otworzyć plik install_dir\samples\whatsnew\drawings\Auto_arrange.SLDDRW.
.
2. Wybrać polem wszystkie wymiary.
3. Przemieścić wskaźnik na przycisk przerzucania Paleta wymiarów
paletę wymiarów.
, aby wyświetlić
4. Kliknąć Rozmieść wymiary automatycznie
.
5. Kliknąć w obszarze graficznym, poza paletą wymiarów.
Wymiary zostaną rozmieszczone automatycznie.
51
Rysunki i opisywanie szczegółów
Dostosowywanie odstępów
Aby dostosować poziome odstępy w wymiarach w górnej części rysunku, należy:
1. Wybrać poziome wymiary w górnej części rysunku i wyświetlić paletę wymiarów.
2. Przemieścić regulator tarczowy w prawo lub w lewo, aby dostosować Wartość
odstępów wymiarów.
Ramka graniczna dla arkusza blachy
Można wyświetlać ramkę graniczną, która pasuje do rozłożonego modelu części arkusza
blachy i obiektów z kierunkiem ziarnistości lub bez.
52
Rysunki i opisywanie szczegółów
Bez ramki granicznej
Ramka graniczna
Aby wyświetlić ramkę graniczną, należy:
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok rysunku i kliknąć Właściwości.
2. W oknie dialogowym Właściwości widoku rysunku wybrać Wyświetlaj ramkę
graniczną.
Aby ustawić kierunek ziarnistości, należy:
1. Poddać edycji operację Rozłożony model w części.
2. Kliknąć Kierunek ziarnistości.
3. Wybrać krawędź lub linię szkicu, aby zdefiniować kierunek ziarnistości.
4. Kliknąć
.
53
Rysunki i opisywanie szczegółów
Właściwości listy elementów ciętych na rysunkach
Można wstawiać właściwości listy elementów ciętych jako adnotację podczas wstawiania
widoku rozłożonego modelu części arkusza blachy na rysunku.
Aby wstawić właściwości listy elementów ciętych, należy:
1. W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy widok rozłożonego modelu
i kliknąć Adnotacje > Lista elementów ciętych.
2. Kliknąć, aby umieścić listę w obszarze graficznym.
Znaczniki środka na rysunkach złożeń
Znaczniki środka można wstawić automatycznie w rysunkach złożeń.
Aby automatycznie wstawić znaczniki środka w otworach, zaokrągleniach lub szczelinach
w widokach rysunków złożeń, należy:
1. W dokumencie rysunku złożenia kliknąć Opcje
(pasek narzędzi Standard) lub
Narzędzia > Opcje.
2. Na karcie Właściwości dokumentu, kliknąć Opisywanie szczegółów.
3. W części Wstaw automatycznie przy tworzeniu widoku, wybrać spośród opcji:
• Znaczniki środka - otwory - złożenie
• Znaczniki środka - zaokrąglenia - złożenie
• Znaczniki środka - szczeliny - złożenie
54
Rysunki i opisywanie szczegółów
Oznaczenia gwintu
Można konfigurować objaśnienia dla oznaczeń gwintów.
Objaśnienia oznaczeń gwintu można edytować, czyli konfigurować, tylko wtedy, gdy
Standard jest ustawiony jako Brak w menedżerze właściwości PropertyManager
Oznaczenie gwintu.
Należy użyć jednej z poniższych metod:
Menedżer
W części Objaśnienie gwintu, kliknąć Konfiguracje i określić
właściwości
konfiguracje, do których stosuje się dane objaśnienie.
PropertyManager
Tabela
konfiguracji
Nagłówek kolumny sterującej objaśnieniem oznaczenia gwintu
wykorzystuje następującą składnię:
$OBJAŚ[email protected]_operacji_oznaczenia_gwintu
Przykład:
55
Rysunki i opisywanie szczegółów
Wyświetlanie skali w widokach ortogonalnych
Można wyświetlać skalę widoku ortogonalnego, jeżeli skala różni się od domyślnej skali
rysunku. Poprzednio można było tylko wyświetlać skalę w widoku szczegółów, przekroju
lub pomocniczego na rysunku.
Aby wyświetlić skalę widoku ortogonalnego, należy:
1.
2.
3.
4.
W rysunku kliknąć Opcje
(pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
Na karcie Właściwości dokumentu rozwinąć Etykiety widoku i kliknąć Ortograficzne.
Wybrać Pokaż etykietę jeżeli skala widoku jest różna od skali arkusza.
Kliknąć OK.
Skala wyświetlana
Skala nie wyświetlana
Format arkusza rysunku
Obecnie domyślną lokalizacją przechowywania formatów arkuszy rysunku jest:
Windows XP
C:Documents and Settings\All Users\Application
Data\SolidWorks\wersja\lang\język\sheetformat
Windows 7
C:ProgramData\SolidWorks\wersja\lang\język\sheetformat
Windows Vista
C:ProgramData\SolidWorks\wersja\lang\język\sheetformat
Aby zmienić domyślną lokalizację, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu
> Lokalizacje plików. W części Pokaż foldery dla, wybrać Formaty arkusza.
Wymiary w dwóch jednostkach dla sfazowań
Można wyświetlać podwójne jednostki w wymiarach sfazowań. Na przykład: można
wyświetlać wymiary sfazowań w milimetrach i calach.
Aby wyświetlać wymiary w dwóch jednostkach dla wszystkich sfazowań w rysunku, należy
kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary > Sfazowanie.
W części Wymiary w dwóch jednostkach, wybrać Wyświetlanie wymiarów w dwóch
jednostkach. Aby wyświetlić jednostki, należy wybrać Pokaz jednostki dla
wyświetlania w dwóch jednostkach.
56
Rysunki i opisywanie szczegółów
Aby wyświetlać wymiary w dwóch jednostkach dla konkretnego sfazowania, należy wybrać
ten wymiar sfazowania, a następnie w menedżerze właściwości PropertyManager Wymiar,
wybrać Wymiary w dwóch jednostkach.
Ukrywanie obiektów w widoku rysunku
Oprócz ukrywnia komponentów w widoku rysunku, można obecnie ukryć obiekt w widoku
rysunku.
Ukrywanie obiektu
Aby ukryć obiekt, należy:
W widoku rysunku kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy i kliknąć Pokaż/Ukryj,
a następnie Ukryj obiekt.
Pokazywanie obiektu
Aby pokazać obiekt, należy:
1. W drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym kliknąć prawym
przyciskiem myszy widok rysunku i kliknąć Właściwości.
2. W oknie dialogowym Właściwości widoku rysunku na karcie Ukryj / Pokaż obiekty
wybrać obiekt do przejrzenia i nacisnąć Delete.
3. Kliknąć OK.
Tabele otworów
Metki
Można zmieniać numerację metek podczas dodawania lub usuwania otworów z tabeli
otworów.
Zmiana numeracji wszystkich metek
Aby zmienić numerację wszystkich metek, należy:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę otworów w obszarze graficznym lub drzewie
operacji FeatureManager i wybrać Zmień numerację wszystkich metek.
Zmiana numeracji serii
Aby zmienić numerację serii, należy:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz w serii i wybrać Zmień numerację serii.
W tym przykładzie otwór A3 jest usuwany i następuje zmiana numeracji odpowiedniej
serii A.
57
Rysunki i opisywanie szczegółów
Przed zmianą numeracji serii
Po zmianie numeracji serii
Obsługa podwójnych jednostek
Można wyświetlać podwójne jednostki w tabelach otworów. Na przykład: można wyświetlać
rozmiar otworu w milimetrach i calach.
Aby wyświetlać wymiary w dwóch jednostkach w tabeli otworów, należy kliknąć Narzędzia
> Opcje > Właściwości dokumentu > Tabele > Otwór. W części Wymiary w dwóch
jednostkach, wybrać Wyświetlanie wymiarów w dwóch jednostkach. Aby wyświetlić
jednostki, należy wybrać Pokaz jednostki dla wyświetlania w dwóch jednostkach.
Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę otworów i kliknąć Pokaż
wymiary w dwóch jednostkach. Gdy wymiary w dwóch jednostkach są wyświetlane,
można kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę otworów i kliknąć Pokaz jednostki
dla wymiarów w dwóch jednostkach
.
Scalanie i cofanie scalania komórek w tabelach
Można scalać i cofać scalanie komórek w tabeli przy użyciu narzędzi w podręcznym pasku
narzędzi Tabela.
Aby scalić komórki, należy:
1. Wybrać komórki.
2. Kliknąć Scalaj komórki
(podręczny pasek narzędzi Tabela).
Aby cofnąć scalenie komórek, należy:
1. Wybrać komórkę.
2. Kliknąć Cofnij scalenie komórki
(podręczny pasek narzędzi Tabela).
58
Rysunki i opisywanie szczegółów
Notatki
Wpasowanie tekstu w notatkach
Narzędzie Wpasuj tekst
jest dostępne w menedżerze właściwości PropertyManager
i na podręcznym pasku narzędzi podczas tworzenia notatek. Poprzednio było ono dostępne
tylko podczas edytowania notatek.
Szyk notatek
Można wyświetlać notatki w szykach liniowych lub kołowych na rysunkach.
W pierwszej kolejności należy utworzyć notatkę, a następnie szyk liniowy lub kołowy
notatki.
1. Na rysunku kliknąć Notatka
(pasek narzędzi Adnotacja) lub Wstaw > Adnotacje
> Notatka.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager ustawić opcje dla notatki i umieścić ją na
rysunku.
3. Aby utworzyć szyk kołowy, kliknąć Kołowy szyk notatki
(pasek narzędzi Adnotacja)
lub kliknąć Wstaw > Adnotacje > Kołowy szyk notatki.
4. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
5. Aby edytować notatki, należy dwukrotnie kliknąć każdą notatkę i wprowadzić tekst.
59
Rysunki i opisywanie szczegółów
Pokazywanie jednostek wymiarów
Możliwe jest pokazywanie jednostek wymiarów na rysunkach.
1. W rysunku kliknąć Opcje
(pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
2. Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Wymiary i wybrać Pokaż jednostki
wymiarów.
3. Kliknąć OK .
Pokazywanie kolorów modelu na rysunkach złożenia
Można przejrzeć kolory modelu części lub złożenia na rysunku w trybie ULU/ULW. Każda
przypisana warstwa zastępuje to ustawienie.
Aby pokazać kolory modelu, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości
dokumentu > Opisywanie szczegółów. Wybrać Użyj koloru modelu dla ULU/ULW
w rysunkach.
Złożenie z kolorami
Rysunek z kolorami
60
Rysunki i opisywanie szczegółów
Standard projektowania GB
Obsługiwane są dodatkowe wymogi standardu projektowania GB.
W części Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary:
• Zwiększono długość strzałki z 3,3mm do 4,08mm.
• Strzałki zostały zmienione z pustych na wypełnione.
• Pomocnicza linie wymiaru:
• Przerwa została zmieniona z 1 mm na 0 mm.
• Linia wydłużona poza wymiar została zmieniona z 1mm na 2mm.
W części Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary > Sfazowanie,
nowa opcja Pozycja tekstu, Poziomy tekst, wzdłuż przedłużenia linii modelu,
umieszcza wymiar sfazowania w jednej linii z krawędzią modelu.
Standard projektowania ANSI
Oprogramowanie SolidWorks® obsługuje niektóre z wymogów normy ASME Y14.5-2009.
Symbole bazy pomiarowej
Linie wiodące
Można używać linii wiodących dla symboli bazy pomiarowej stosowanych do powierzchni
planarnych.
Kliknąć Baza pomiarowa
(pasek narzędzi Adnotacja) lub Wstaw > Adnotacje >
Symbol bazy pomiarowej. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Linia
wiodąca kliknąć Linia wiodąca
lub Bez linii wiodącej
.
Przyłączanie do wymiarów liniowych
Można przyłączać symbole bazy pomiarowej do wymiarów liniowych.
Kliknąć Baza pomiarowa
(pasek narzędzi Adnotacja) lub Wstaw > Adnotacje >
Symbol bazy pomiarowej. W menedżer właściwości PropertyManager, ustawić opcje,
a następnie wybrać wymiar liniowy, do którego należy przyłączyć symbol. Baza pomiarowa
jest umieszczana na środku wymiaru.
61
Rysunki i opisywanie szczegółów
W przypadku przyłączenia symbolu do wymiaru, który jest wyświetlany pomiędzy
pomocniczymi liniami wymiaru, symbol jest umieszczany następująco.
Symbole tolerancji położenia i kształtu
Linie wiodące
Linia wiodąca dookoła to nowy dostępny typ linii wiodącej.
Kliknąć Tolerancja położenia i kształtu
(Pasek narzędzi Adnotacja) lub Wstaw >
Adnotacje > Tolerancja położenia i kształtu. W menedżerze właściwości
PropertyManager, w części Linia wiodąca kliknąć Linia wiodąca dookoła
.
62
Rysunki i opisywanie szczegółów
Stany przedmiotów
Dostępne są poniższe stany przedmiotów.
Średnica i kwadrat
Można użyć symboli Średnica
i Kwadrat
podczas stosowania tolerancji Płaskość
Nierównomiernie
rozmieszczony profil
.
Można użyć symbolu Nierównomiernie rozmieszczony
profil
w symbolach tolerancji położenia i kształtu.
Kliknąć Tolerancja położenia i kształtu
(Pasek narzędzi Adnotacja) lub Wstaw >
Adnotacje > Tolerancja położenia i kształtu. W oknie dialogowym Właściwości ustawić
opcje.
Symbole
Poniższe symbole są dostępne w bibliotece symboli.
Niezależność
Operacja ciągła
.
Kliknąć Tolerancja położenia i kształtu
(Pasek narzędzi Adnotacja) lub Wstaw >
Adnotacje > Tolerancja położenia i kształtu. W menedżerze właściwości
PropertyManager, w części Tekst kliknąć Więcej. W oknie dialogowym Symbole, w części
Biblioteka symboli wybrać Symbole modyfikujące, a następnie wybrać symbol.
Trójwymiarowe widoki rysunku
Możemy użyć narzędzia Widok rysunku w 3D
, aby zapisać trójwymiarowy widok
rysunku lub wybrać uprzednio zdefiniowane orientacje widoku.
Kliknąć Widok rysunku w 3D
(pasek narzędzi Widok) lub Widok > Modyfikuj >
Widok rysunku w 3D i uzyskać dostęp do opcji w podręcznym pasku narzędzi.
Funkcjonowanie przycisku OK
zostało zmienione. Podczas obracania modelu lub
ustawiania innej orientacji widoku w części Orientacja widoku
, kliknięcie OK
powoduje zachowanie orientacji. Kliknięcie Wyjdź
powoduje wyjście z trybu widoku
rysunku w 3D i przywrócenie pierwotnej orientacji modelu.
Można zapisać orientację widoku lub wykorzystać ją w innych widokach. Kliknąć Zapisz
widok
, wpisać Nazwę widoku i kliknąć OK.
63
11
DriveWorksXpress
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
Interfejs okienka zadań
Interfejs okienka zadań
Narzędzie DriveWorksXpress
jest obecnie dostępne z Okienka zadań SolidWorks®.
Można łatwo przechodzić pomiędzy projektowaniem modeli w SolidWorks i automatyzacją
ich produkcji w DriveWorksXpress.
64
12
eDrawings
Dostępne w SolidWorks® Professional oraz SolidWorks Premium.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
Udoskonalenia wyświetlania
Synchronizacja plików
Manipulacja triadą
Filtrowanie według nazwy komponentu
Obsługa macierzystego standardu 64-bitowego
Udoskonalenia wyświetlania
Wydajność wyświetlania i drukowania w SolidWorks® eDrawings® została znacznie
udoskonalona dla niektórych dokumentów.
eDrawings obecnie dokładniej wyświetla pliki DWG. Obsługiwane są kreskowania
gradientowe, a obsługa elementów zachodzących na siebie lepiej oddaje kolejność
wyświetlania wykorzystywaną w AutoCAD.
Synchronizacja plików
eDrawings może obecnie wykrywać sytuacje, gdy dane graficzne dla komponentu mogą
nie być zsynchronizowane z późniejszą wersją zmodyfikowaną i zapisaną w złożeniu
SolidWorks.
W przypadku otwarcia potencjalnie przestarzałego komponentu, znak wodny wyświetla
ostrzeżenie i sugeruje przebudowanie części w SolidWorks.
Aby sterować wyświetlaniem znaku wodnego podczas trwania sesji, należy kliknąć Widok
> Pokaż znak wodny ostrzeżenia.
Manipulacja triadą
Można manipulować komponentami złożenia z większą precyzją i lepszą kontrolą.
Można użyć narzędzia triady do powiązania ruchu komponentów z osią współrzędnych
lub płaszczyzną i obracać komponenty wokół osi współrzędnych. Można również wprowadzić
wartości, aby określić pozycję, translację lub obrót.
Kliknąć Narzędzia > Przenieś komponent
wartości.
i wybrać Użyj triady lub wprowadź
65
eDrawings
Filtrowanie według nazwy komponentu
Drzewo złożenia można filtrować, aby pokazać nazwy komponentów zawierające określony
tekst. Funkcja ta była poprzednio dostępna tylko w eDrawings na komputery Mac®.
W drzewie komponentów
, należy wpisać tekst do wyszukania w części Wprowadź
tekst, aby filtrować listę
.
Obsługa macierzystego standardu 64-bitowego
Oprogramowanie SolidWorks eDrawings może obecnie być uruchamiane jako macierzysta
aplikacja 64-bitowa w 64-bitowym systemie operacyjnym Microsoft® Windows®, co pozwala
na otwieranie większych dokumentów.
66
13
Enterprise PDM
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
Eksplorator plików i dodatek SolidWorks
Narzędzie administracyjne
API
Instalacja
Eksplorator plików i dodatek SolidWorks
Menu Enterprise PDM
Nowe menu dla klienta SolidWorks® Enterprise PDM ułatwiają znajdowanie najczęściej
używanych poleceń.
Wszystkie polecenia są zgrupowane w czterech menu Enterprise PDM w górnej części
panelu widoku pliku.
Nowe menu zmniejszają długość menu podręcznego. Tym niemniej najczęściej używane
polecenia nadal są dostępne poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
Dostępne polecenia są uzależnione od dokonanego wyboru.
Kliknąć Działania, aby uzyskać dostęp do działań, które można wykonać, jak np.
zaewidencjonowanie lub wyewidencjonowanie plików.
67
Enterprise PDM
Kliknąć Modyfikuj, aby uzyskać dostęp do poleceń pozwalających na wprowadzanie
modyfikacji, takich jak zmiana stanu pliku.
Kliknąć Wyświetlanie, aby sterować sposobem wyświetlania informacji o przechowalni
w panelu widoku pliku. Podmenu Opcje pozwala wybierać opcje wyświetlania, takie jak
Ustaw fokus na aktywną konfigurację oraz Pokaż mapę bitową dla plików
SolidWorks. Wyświetlanie również pozwala przejrzeć historię wybranego dokumentu,
otworzyć go w przeglądarce plików SolidWorks Enterprise PDM lub przejrzeć jego
właściwości.
68
Enterprise PDM
Kliknąć Narzędzia, aby uzyskać dostęp do narzędzi takich jak Wyszukiwania EPDM,
Kopiuj drzewo, Edytor powiadomień, Generator raportów lub Administracja EPDM.
Aby uzyskać dostęp do pomocy online Eksploratora plików, należy kliknąć Uzyskaj pomoc
na pasku narzędzi Eksploratora Windows lub wybrać Pomoc > Pomoc SolidWorks
Enterprise PDM na pasku menu Eksploratora Windows.
W systemach Windows 7, menu Eksploratora Windows są domyślnie wygaszone.
Aby je wyświetlić, należy kliknąć Organizuj > Układ i wybrać Pasek menu.
Rozbudowane możliwości wyszukiwania
Można korzystać z nowych opcji na karcie Historia karty Pełne wyszukiwanie, aby
przeszukać przechowalnię w oparciu o tekst w nazwach elementów/plików i nazwach
arkuszy/konfiguracji.
69
Enterprise PDM
Administratorzy muszą użyć Edytora kart, aby dodać nowe opcje do kart
wyszukiwania utworzonych w wersjach wcześniejszych od SolidWorks Enterprise
PDM 2011.
Aby uzyskać dostęp do nowych opcji wyszukiwania, należy:
1. Rozwinąć
(pasek menu) i kliknąć Pełne wyszukiwanie.
2. Na karcie Historia wybrać Szukaj w nazwach elementów/plików lub Szukaj w
nazwach arkuszy/konfiguracji.
3. W polu Tekst do znalezienia w historii wpisać tekst do wyszukania.
4. Kliknąć Rozpocznij wyszukiwanie
(pasek narzędzi okna dialogowego Wyszukaj).
Pliki pasujące do kryteriów wyszukiwania pojawiają się w środkowym panelu okna
dialogowego Wyszukaj.
Rozbudowane możliwości otwierania plików
W oknie dialogowym Otwórz aplikacji SolidWorks można wyświetlać podgląd plików poprzez
wybranie ich na karcie Zawiera lub Gdzie używane. W SolidWorks i innych aplikacjach,
dwukrotne kliknięcie pliku na kartach Zawiera lub Gdzie używane, następuje otwarcie
pliku w tej aplikacji.
Aby użyć karty Zawiera do przeglądania i otwierania plików, należy:
1. W aplikacji SolidWorks kliknąć Otwórz
(pasek narzędzi Standard) lub Plik >
Otwórz.
2. W oknie dialogowym Otwórz, przejść do folderu w przechowalni Enterprise PDM.
3. Wybrać plik, który odnosi się do innych plików (na przykład złożenie) i kliknąć kartę
Zawiera.
Wyszczególnione zostaną pliki odniesienia.
4. Kliknąć dwukrotnie plik odniesienia, aby otworzyć go w SolidWorks.
Aktualizacja przerwanych odniesień plików
Można wykorzystać polecenie Aktualizuj odniesienia, aby naprawić przerwane
odniesienia plików.
• Można ponownie readresować odniesienia do istniejących plików w przechowalni.
• Jeśli pliki odniesienia znajdują się poza przechowalnią, można je zlokalizować,
zaktualizować odniesienia i dodać te pliki do przechowalni.
• Można zastępować istniejące odniesienia.
Komunikaty ostrzeżeń pojawią się przy próbie zaewidencjonowania do przechowalni
plików z przerwanymi odniesieniami.
Aby zaktualizować odniesienia, należy anulować zaewidencjonowanie i wykonać poniższą
procedurę:
1. Wybrać plik z przerwanymi odniesieniami.
2. Kliknąć Narzędzia > Aktualizuj odniesienia.
Otwarte zostanie okno dialogowe Aktualizuj odniesienia, wyszczególniające wszystkie
odniesienia i wskazujące brakujące odniesienia.
70
Enterprise PDM
3. Jeżeli ostrzeżenie informuje, że nie można znaleźć pliku, należy kliknąć Znajdź pliki
(pasek narzędzi Aktualizuj odniesienia).
4. W kreatorze Znajdź pliki wybrać folder do przeszukania, określić sposób wykonywania
wyszukiwania i kliknąć Dalej.
Wyszczególnione zostaną pliki, które spełniają kryteria wyszukiwania.
5. Jeżeli kolumna Znalezione w informuje, że istnieje wiele pasujących plików, należy
rozwinąć listę i wybrać plik do użycia.
6. Aby aktualizować odniesienie, należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Aktualizuj
i kliknąć Zakończ.
7. Kliknąć OK w oknie komunikatu Aktualizuj odniesienia.
8. Kliknąć Aktualizuj, aby zapisać ścieżki odniesienia widoczne w kolumnie Znalezione
w dla pliku rodzica.
Opcje menu w oknie dialogowym Aktualizuj odniesienia pozwalają:
•
•
•
•
•
Zapisywać listę plików jako plik CSV.
Otwierać listę plików w aplikacji Excel.
Zmieniać widok kolumn
Zastępować wybrane odniesienie
Dodawać plik do przechowalni, jeżeli został on znaleziony poza przechowalnią.
Patrz: Pomoc SolidWorks Enterprise PDM Eksplorator plików: Aktualizacja odniesień plików,
aby uzyskać więcej informacji.
Zapisywanie plików uwag eDrawings
Pliki uwag SolidWorks eDrawings zapisywane z okna dialogowego Zapisz uwagi są
automatycznie dodawane do przechowalni.
Aby automatycznie zapisywać pliki uwag w przechowalni, należy w eDrawings kliknąć
Plik > Zapisz uwagi.
Aby zobaczyć typ dodawanego pliku w narzędziu administracyjnym, należy:
1. Kliknąć Narzędzia > Administracja EPDM, aby otworzyć narzędzie administracji.
2. Rozwinąć Użytkownicy, kliknąć prawym przyciskiem myszy swoją nazwę użytkownika
i kliknąć Ustawienia.
Na karcie Dodawanie plików okna dialogowego Ustawienia, do listy plików zawsze
zapisywanych do przechowalni dodano uwagi.
Przywracanie plików z chłodni
Można pobierać pliki z chłodni dla dowolnego dostępnego serwera archiwum, do którego
administrator przydzielił użytkownikowi uprawnienia.
Można pobierać pliki z chłodni dla dowolnego dostępnego serwera archiwum, do którego
administrator przydzielił użytkownikowi uprawnienia.
Można wybrać tylko jeden plik na raz do przywrócenia. Aczkolwiek jeżeli wybrany plik,
taki jak założenie, zawiera odniesienia, zarówno plik rodzica jak i pliki odniesienia mogą
być pobrane w jednej operacji przywrócenia.
Można przywracać tylko te pliki, które zostały usunięte z przechowalni poprzez
przeniesienie plików do folderu poza archiwum. Jeżeli administrator skonfigurował
chłodnię do usuwania plików archiwum, nie można ich przywracać.
71
Enterprise PDM
Aby przywróć pojedynczy plik z chłodni, należy:
1. Wybrać plik i kliknąć Działania > Pobierz wersję.
2. W podmenu rozwinąć Wersje w chłodni i wybrać wersję z przechowalni do użycia.
3. W oknie dialogowym Pobierz z chłodni, kliknąć Przywróć.
Plik jest przywracany do folderu zawierającego wersje nie znajdujące się w chłodni.
Historia przywracanego pliku zawiera komentarz, że plik został przywrócony z chłodni,
łącznie z datą przywrócenia i nazwą użytkownika przeprowadzającego przywrócenie.
Patrz: Pomoc SolidWorks Enterprise PDM Eksplorator plików: Przywracanie plików z
chłodni.
Tworzenie podmenu
Interfejs API Enterprise PDM obecnie obsługuje podmenu.
Można wykorzystać obsługę podmenu do obsługi elementów tworzonych w Eksploratorze
plików, takich jak Ulubione wyszukiwania.
Aby utworzyć podmenu dla ulubionych wyszukiwań, należy:
1. Kliknąć Wyszukaj,
(pasek menu Enterprise PDM).
2. W oknie dialogowym wyszukiwania SolidWorks Enterprise PDM, wybrać typ
wyszukiwania, który ma być użyty.
3. Dodać kryteria wyszukiwania, aby zdefiniować wyszukiwanie.
4. Kliknąć Dodaj do ulubionych
(Pasek narzędzi okna dialogowego Wyszukiwanie).
5. W oknie dialogowym Dodaj do ulubionych, w części Nazwa elementu ulubionego,
wpisać nazwa_podmenu\nazwa_elementu_ulubionego , wybrać użytkowników, którzy
widzą ten element ulubiony i kliknąć OK.
Podczas wyświetlanie menu Wyszukaj, nowy element ulubiony będzie wyszczególniony
w podmenu:
Narzędzie administracyjne
Zbieranie informacji pomocy technicznej
Można uruchomić kreator Zbierz informacje pomocy technicznej, aby zebrać informacje
dotyczące przechowalni. Kreator tworzy jeden pakiet, który można wysłać do działu
pomocy technicznej.
Aby uruchomić ten kreator, użytkownik musi być zalogowany jako Admin.
72
Enterprise PDM
Kreator zbierania informacji pomocy technicznej pozwala:
• Określić dzienniki i ustawienia do zebrania.
Opcje obejmują: serwer archiwum, klient Enterprise PDM oraz lokalne dzienniki zdarzeń,
informacje o środowisku i rejestrach, statystyki baz danych, numery wersji wszystkich
zainstalowanych plików Enterprise PDM .exe i .dll oraz wszystkie zainstalowane
pakiety dodatków.
• Wybrać foldery i pliki do uwzględnienia w pakiecie pomocy technicznej.
Plik .zip utworzony przez ten kreator zachowuje strukturę folderów serwera archiwum,
jeśli uwzględniono archiwa.
• Tworzyć kopię zapasową bazy danych SQL.
Kopia zapasowa nie jest dodawana do pakietu. Konieczne jest ręczne dostarczenie
kopii zapasowej do działu obsługi technicznej.
• Uwzględniać specjalne instrukcje lub opisy problemów.
Te dane wejściowe są zapisywane jako AdditionalInformation.txt w pakiecie.
• Określić lokalizację, gdzie zapisywany jest pakiet informacji pomocy technicznej.
Patrz: Pomoc SolidWorks Enterprise PDM Narzędzie administracji: Przechowalnie >
Zbieranie informacji pomocy technicznej.
Import grup z Active Directory
Jeśli zdefiniowano typ logowania serwera archiwizacji jako Logowanie Windows, można
obecnie importować grupy, członkostwa grupowe oraz adresy email z Microsoft Windows
Active Directory®.
Importowanie grup z Active Directory pozwala na szybkie ustawienie środowiska Enterprise
PDM w taki sam sposób, jak środowiska w całej organizacji.
Można importować grupy Active Directory:
• Podczas dodawania lub edytowania grupy
• Podczas dodawania nowego użytkownika
Nowi użytkownicy są dodawani do grup Enterprise PDM z nazwami, jakie posiadają w
grupach Active Directory.
Patrz: Pomoc SolidWorks Enterprise PDM Narzędzie administracji: Importowanie
użytkowników i grup Active Directory.
Obsługa formatu plików 3DVIA Composer
SolidWorks Enterprise PDM obecnie rozpoznaje formaty plików 3DVIA Composer .smg
oraz .smgxml.
Użytkownicy mogą przeglądać zagnieżdżone pliki 3DVIA Composer, jeśli zainstalowano
odtwarzacz 3DVIA Composer Player. Tak jak w przypadku innych podglądów, można użyć
narzędzi odtwarzacza 3DVIA Composer Player do manipulowania modelem.
73
Enterprise PDM
Karta danych 3DVIA Composer, która jest instalowana podczas tworzenia przechowalni
z użyciem konfiguracji domyślnej, pozwala użytkownikom na przeglądanie informacji o
pliku.
Odtwarzacz 3DVIA Composer Player jest dostępny do pobrania nieodpłatnie po adresem
http://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm, na karcie 3DVIA
Composer.
Weryfikacja Design Checker
Można użyć nowego zadania Design Checker, aby zweryfikować wybrane dokumenty
SolidWorks w przechowalni przy użyciu plików standardów (.swstd) utworzonych w
dodatku SolidWorks Design Checker.
SolidWorks Design Checker przeprowadza weryfikację takich elementów projektu, jak
normy wymiarowania, czcionki, materiały oraz szkice, celem zapewnienia, że dokument
SolidWorks spełnia uprzednio określone kryteria dla projektu. Dzięki zastosowaniu
automatycznej korekty można zmodyfikować sprawdzane dokumenty, zapewniając ich
zgodność ze standardami projektowania.
Zadanie Design Checker jest konfigurowane w narzędziu administracyjnym poprzez
określenie komputera, na którym ma zostać wykonane zadanie, kto ma uprawnienia do
uruchamiania zadania oraz powiadomień. Ustawiane są również weryfikacja projektu,
które mają być wykonywane podczas przejść w toku prac poprzez określenie, że zadanie
Design Checker jest wykonywane jako działanie przejścia.
Zadanie Design Checker można zainicjować:
• Dla wybranych plików w Eksploratorze plików
• Przy użyciu przycisku Dodaj zadanie w oknie dialogowym Lista zadań w narzędziu
administracyjnym.
• Poprzez zmianę stanu toku prac wybranego pliku.
Po uruchomieniu zadania, użytkownik wypełnia kartę Design Checker, określając plik
standardów do użycia, czy ma nastąpić automatyczna korekta niepomyślnych weryfikacji
oraz miejsce przechowywania raportów i dzienników.
• Raporty wyszczególniają kryteria użyte do oceny dokumentu i ukazują niepomyślne
weryfikacje.
74
Enterprise PDM
• Pliki dziennika wyszczególniają dokonywane wybory podczas uruchamiania zadania i
wyniki wykonania zadania, takie jak powodzenie lub niepowodzenie wyewidencjonowania
lub zaewidencjonowania plików.
Po weryfikacji projektu, stan Design Checker pojawia się na karcie danych dokumentu.
Konfigurowanie zadania Design Checker
Zadanie Design Checker jest konfigurowane w węźle Zadania narzędzia administracyjnego.
1. Rozwinąć Zadania i kliknąć dwukrotnie Design Checker.
Na ekranie Dodatek karta Design Checker jest wybrana jako karta wprowadzania
danych.
2. Wybrać użytkownika, którego uprawnienia są wykorzystywane podczas uruchamiania
zadania.
3. W panelu po lewej stronie kliknąć Metoda wykonania i wybrać sposób inicjowania
zadania oraz komputer, na którym zadanie jest uruchamiane.
4. Kliknąć Polecenie menu i określić, czy oraz w jaki sposób polecenie pojawia się dla
użytkowników w Eksploratorze plików.
5. Kliknąć Uprawnienia i wybrać użytkowników oraz grupy, które mogą inicjować
zadanie.
6. Kliknąć Notyfikacja o powodzeniu oraz Notyfikacja o błędzie, aby utworzyć
komunikaty notyfikacji i wybrać użytkowników oraz grupy, które mają być
notyfikowane.
Uruchamianie zadania Design Checker
Zadanie Design Checker można uruchomić w Eksploratorze plików lub z narzędzia
administracyjnego.
Aby zainicjować zadanie w Eksploratorze plików, należy:
1. Wybrać pliki do weryfikacji.
2. Kliknąć Działania > Zadania > Design Checker.
Aby zainicjować zadanie w narzędziu administracyjnym, należy:
1.
2.
3.
4.
Kliknąć Zadania > Lista zadań.
W oknie dialogowym Lista zadań kliknąć Dodaj zadanie.
W oknie dialogowym Dodaj zadanie, wybrać Design Checker.
Użyć okna dialogowego Wybierz pliki i foldery dla Design Checker, aby wybrać pliki do
weryfikacji, a następnie kliknąć OK.
Zarówno w Eksploratorze plików, jak i w narzędziu administracyjnym, po uruchomieniu
zadania wyświetlana jest karta szablonu Design Checker, która pozwala określić:
• Plik .swstd do użycia.
Plik standardów musi być zaewidencjonowany do przechowalni.
• Czy należy automatycznie naprawiać niepomyślne weryfikacje.
• Miejsce zapisywania raportów i dzienników wygenerowanych przez zadanie Design
Checker.
Aliasy na listach kart
Nowy typ danych listy kart Tekst z aliasem pozwala dodawać aliasy podczas tworzenia
list kart w celu wyświetlania wartości zmiennych na kartach danych. Aliasy pozwalają
75
Enterprise PDM
obciąć wartości do wyświetlania i użycia we wprowadzanych wzorach. Jeśli dysponujemy
istniejącą listą skojarzonych wartości zmiennych i aliasów w postaci arkuszy kalkulacyjnych
lub innych dokumentów, można je skopiować i wkleić, tworząc w łatwy sposób listy kart
z aliasami.
Aby utworzyć listę aliasów, należy:
1.
2.
3.
4.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Listy (dla kart) i kliknąć Dodaj nowe.
W oknie dialogowym wpisać Nazwa listy i wybrać Tekst z aliasem jako Typ danych.
Na liście Dane, wpisać wartość w części Wyświetlana wartość.
Jako Alias wpisać alias do użycia dla wyświetlanej wartości, gdy dana lista jest używana.
Aby wykorzystać istniejące listy sparowanych wartości wyświetlania i aliasów z arkuszy
kalkulacyjnych, plików CSV lub tabel Word, należy:
1. Otworzyć dokument źródłowy i skopiować wartości.
2. Na liście karty kliknąć prawym przyciskiem myszy w części Wyświetlana wartość
lub Alias i kliknąć Wklej.
Aby użyć listy aliasów na karcie danych, należy:
1. Otworzyć kartę w Edytorze kart.
2. Dodać jeden z poniższych formantów:
•
•
•
•
Pole listy
Lista rozwijana
Pole kombi
Lista kombi
3. W części Elementy, wybrać Wartość specjalna.
4. Wybrać listę aliasów do użycia.
Patrz: Pomoc SolidWorks Enterprise PDM Administracja: Używanie aliasów na listach kart.
Funkcje ciągów znaków i arytmetyczne we wprowadzanych wzorach
Obecnie można dodawać funkcje ciągów znaków i arytmetyczne podczas wprowadzania
wzorów dla pól edycji kart danych. Funkcje ciągów znaków i arytmetyczne są dostępne
jako wybory wprowadzania danych, które są zorganizowane w wysuwanym menu. Dla
łatwiejszego dostępu, zmienne zostały zorganizowane w drugim wysuwanym menu.
Aby dodać funkcje ciągów znaków i arytmetyczne do wprowadzanego wzoru, należy:
1. Otworzyć lub utworzyć kartę danych w Edytorze kart.
2. Dodać formant Edycja
3. W części Wprowadź wzór, na prawo od pola, kliknąć .
4. Wybrać Zmienne, aby wyświetlić listę zmiennych, które można wykorzystać we wzorze.
Dla łatwiejszego dostępu, lista zmiennych jest obecnie podzielona na ułożone
alfabetycznie podlisty.
76
Enterprise PDM
Wybrać zmienną do dodania.
5. Wybrać Funkcje, aby wyświetlić listę funkcji ciągów znaków i arytmetycznych do
użycia.
Wybrać funkcję do dodania.
6. Zapisać zmodyfikowaną kartę.
Patrz: Pomoc SolidWorks Enterprise PDM Administracja: Funkcje Wprowadź wzór.
Eksportowane łącza toku prac
Podczas eksportowania toków prac w postaci plików .cex, a następnie importowania ich
do przechowalni, Enterprise PDM zachowuje wszelkie łącza pomiędzy tokami prac.
Łącza toku prac są zachowywane w plikach .cex tylko wtedy, gdy tok prac jest
eksportowany z SolidWorks Enterprise PDM w wersji 2011 lub wyższej.
Aby zobaczyć działanie tej funkcji, należy:
1. W archiwum Enterprise PDM utworzyć przechowalnie A i B.
2. W przechowalni A utworzyć dwa toki prac.
3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w pierwszym toku prac i wybrać Nowe łącze toku
prac.
4. Wybrać drugi tok prac, jako tok prac z którym należy utworzyć łącze.
5. Zapisać toki prac.
6. Wyeksportować obydwa toki prac jako plik .cex.
7. Zaimportować plik .cex do przechowalni B.
8. Przejrzeć toki prac w edytorze toku prac.
Łącze toku prac zostało zachowane.
Kojarzenie typów rysunków z typami plików
Wydajność można zwiększyć modyfikując właściwości typów plików tak, by określić typy
rysunków, które są sprawdzane pod kątem występowania odniesień podczas
zaewidencjonowania lub wyewidencjonowania specyficznych plików. Sprawdzanie odniesień
ustala, czy rysunek jest podrodzicem pliku, który jest wyewidencjonowywany lub
zaewidencjonowywany.
77
Enterprise PDM
Niniejszy przykład opisuje sposób określania typów rysunków pod kątem sprawdzania
odniesień do plików .sldprt:
1. Rozwinąć Typy plików.
2. Kliknąć dwukrotnie
sldprt.
3. W oknie dialogowym Właściwości typu pliku, w części Ten typ pliku może mieć węzły
rysunku z następującymi rozszerzeniam określić typy plików, które mają być
sprawdzane pod kątem występowania odniesień.
Domyślnie wyszczególniony jest typ plików slddrw.
Aby dodać typ plików drw, należy wpisać przecinek (,) i wpisać drw, aby w polu
znajdował się wpis: slddrw,drw.
Nie wpisywać kropek (.)
4. Kliknąć OK.
Podczas wyewidencjonowania lub zaewidencjonowania pliku .sldprt, Enterprise PDM
szuka odniesień do tego pliku we wszystkich plikach typu slddrw oraz drw.
W oknie dialogowym Wyewidencjonuj lub Zaewidencjonuj, rysunki będące podrodzicami
pliku .sldprt zostaną wyświetlone kolorem niebieskim powyżej pliku .sldprt, co
umożliwia wybranie opcji ich wyewidencjonowania lub zaewidencjonowania.
Funkcja ta zastępuje dwie opcje w oknie dialogowym Właściwości typu pliku w
poprzednich wersjach Enterprise PDM:
• Nie pokazuj "pod-rodziców" dla tego typu plików.
• Pokazuj ten typ plików jako "pod-rodzic" (rysunek).
API
Informacje dotyczące użycia interfejsu API Enterprise PDM zawiera temat Przewodnik
programisty SolidWorks Enterprise PDM. Aby uzyskać dostęp do przewodnika, należy
kliknąć Dodatki i kliknąć Przewodnik programisty.
Dodawanie poleceń do podmenu
Obecnie można ustalać strukturę poleceń dodatku tak, by polecenia pojawiały się w
podmenu.
Można utworzyć strukturę kaskadowych menu poprzez dodanie odwrotnych ukośników
do ciągów menu.
Nie ma konieczności programowania tych struktur.
Na przykład: podczas konfigurowania zadania można określić pojawianie się polecenia
zadania dla użytkowników w podmenu Zadania poprzez wpisanie polecenia menu z
odwrotnym ukośnikiem.
W kreatorze właściwości, na ekranie Polecenie menu, w części Polecenie menu, wpisać
Zadania\nazwa_polecenia. W Eksploratorze plików użytkownicy widzą:
78
Enterprise PDM
Używanie dodatku do definiowania poleceń menu Eksploratora
elementów
Można definiować polecenia menu, które będą używane w Eksploratorze elementów.
Można dodawać polecenia do:
• Menu skrótów dla plików, elementów i folderów
• Menu narzędzi Eksploratora elementów
• Paska narzędzi Eksploratora elementów
Aktualizowanie ilości LM przy użyciu interfejsu API
Obecnie istnieje możliwość aktualizowania ilości LM przy użyciu interfejsu API, bez
konieczności posiadania uprzednio zdefiniowanego widoku LM.
Instalacja
Sterowniki SQL-DMO
Nie ma już konieczności instalowania sterowników SQL-DMO podczas rozmieszczania
klientów Enterprise PDM przy użyciu obrazu administracyjnego instalacji. Komponenty
Enterprise PDM obecnie komunikują się z serwerami SQL Server 2008 lub SQL Server
2005 przy użyciu ODBC.
79
14
Flow Simulation
Dwa nowe moduły, Chłodzenie elementów elektronicznych i Projekty ogrzewnictwa, wentylacji
i klimatyzacji, udoskonalają Flow Simulation poprzez pomoc w szybkim rozwiązywaniu
problemów specyficznych dla przemysłu.
Moduły te są dostępne w menedżerze poleceń CommandManager Flow Simulation lub menu
Flow Simulation.
Patrz: Pomoc Flow Simulation i Samouczek online Flow Simulation Online: Komponenty
elektroniczne.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
Moduł chłodzenia elementów elektronicznych
Projekty ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji
Moduł chłodzenia elementów elektronicznych
Moduł chłodzenia elementów elektronicznych umożliwia dokładną analizę termiczną płytek
drukowanych (PCB) oraz projektów obudowy w oparciu o realistyczne modelowanie
indywidualnych komponentów i płytek drukowanych.
Te czynniki poprawiają dokładność modelowania termicznego:
• Inżynieryjna baza danych zawiera obecnie więcej materiałów i komponentów oraz
generator płytki drukowanej umożliwiając precyzyjne modelowanie termiczne
wielowarstwowej płytki drukowanej.
• Moduł uwzględnia efekty ciepła Joule'a.
• Można wybrać reprezentowanie geometrii jako model dwu-opornikowy.
Projekty ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji
Moduł ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji ocenia wpływ jakości powietrza i temperatury
na produkty lub ludzi. Moduł może na przykład analizować układ klimatyzacyjny pojazdu,
system chłodzenia pomieszczenia serwera lub zdolność budynku do oczyszczenia z dymu.
Uwzględnienie materiałów budowlanych i obliczenie materiałów które są półprzezroczyste
80
Flow Simulation
dla promieniowania, takich jak szkło, sprawiają że symulacja termiczna budynków i
większości typów obudowy jest łatwiejsza i dokładniejsza.
81
15
Import/eksport
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
Eksportowanie plików .IFC
Kreator importu DXF/DWG
Eksportowanie części arkusza blachy do plików DXF lub DWG
Eksportowanie plików .IFC
Można eksportować modele SolidWorks® do formatu plików Industry Foundation Classes
.ifc.
Aby wyeksportować modele SolidWorks jako pliki .ifc, należy:
1.
2.
3.
4.
5.
Kliknąć Plik > Zapisz jako.
W części Zapisz jako typ wybrać IFC 2x3.
Przejść do właściwego folderu i wprowadzić nazwę pliku.
™
Kliknąć Opcje, wybrać OmniClass i jednostki, oraz kliknąć OK.
Kliknąć Zapisz.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks: Pliki
.IFC.
Kreator importu DXF/DWG
Importowanie warstw z plików .DWG lub .DXF
Podczas importowania pliku .dwg lub .dxf jako szkicu dwuwymiarowego dla części, można
utworzyć nowy szkic dla każdej warstwy w pliku.
1. Otworzyć plik .dwg z warstwami.
2. W kreatorze Import DXF/DWG wybrać Importuj do nowej części jako oraz Szkic
2D.
3. Kliknąć Dalej.
4. Wybrać Importuj każdą warstwę do nowego szkicu.
5. Wybrać inne opcje i kliknąć Dalej lub Zakończ.
Definiowanie początku układu współrzędnych szkicu w imporcie
.DWG lub .DXF
Podczas importowania pliku .dwg lub .dxf jako szkicu dwuwymiarowego dla części, można
zdefiniować początek układu współrzędnych i orientację.
1. Otworzyć plik .dwg.
82
Import/eksport
2. W kreatorze Import DXF/DWG wybrać Importuj do nowej części jako oraz Szkic
2D.
3. Kliknąć Dalej.
4. Wybrać opcje dokumentu części i kliknąć Dalej.
5. Kliknąć Zdef. pocz. ukł. wsp. szkicu i kliknąć punkt na podglądzie szkicu, aby
zdefiniować początek układu współrzędnych.
6. Ustawić wartości początku układu współrzędnych i kliknąć Zastosuj.
7. Aby zmienić orientację modelu względem początku układu współrzędnych, należy
wybrać Obróć wokół początku układu współrzędnych i wprowadzić kąt obrotu.
8. Wybrać inne opcje i kliknąć Zakończ.
Filtrowanie elementów szkicu w imporcie .DWG lub DXF
Podczas importowania pliku .dwg lub .dxf jako szkicu dwuwymiarowego dla części, można
odfiltrować niepotrzebne elementy.
1. Otworzyć plik .dwg.
2. W kreatorze Import DXF/DWG wybrać Importuj do nowej części jako oraz Szkic
2D.
3. Kliknąć Dalej.
4. Wybrać opcje dokumentu części i kliknąć Dalej.
5. W podglądzie wybrać elementy do usunięcia i kliknąć Usuń elementy.
Aby cofnąć tę akcję, należy kliknąć Cofnij usunięcie elementów
.
6. Wybrać inne opcje i kliknąć Zakończ.
Naprawianie szkiców po imporcie .DWG lub DXF
Podczas importowania pliku .dwg lub .dxf jako szkicu dwuwymiarowego dla części, można
uruchomić narzędzie Napraw szkic SolidWorks z kreatora importu DXF/DWG, aby naprawić
błędy przerw lub zachodzenia na siebie po imporcie.
1. Otworzyć plik .dwg.
2. W kreatorze Import DXF/DWG wybrać Importuj do nowej części jako oraz Szkic
2D.
3. Kliknąć Dalej.
4. Wybrać opcje dokumentu części i kliknąć Dalej.
5. Wybrać Uruchom naprawę szkicu.
6. Wybrać inne opcje i kliknąć Zakończ.
Eksportowanie części arkusza blachy do plików DXF lub DWG
Eksportowanie ramki granicznej
Podczas eksportowania części arkusza blachy jako pliku.dxf lub .dwg, można
wyeksportować ramkę graniczną i przypisać ramkę graniczną do specyficznej warstwy.
Aby przypisać szkic ramki granicznej do warstwy, należy:
1. Kliknąć Plik > Zapisz jako.
83
Import/eksport
2. Jako typ pliku wybrać .dxf lub .dwg.
3. Kliknąć Opcje.
4. W menedżerze właściwości PropertyManager Wyjściowe dane DXF/DWG, w części
Elementy do eksportu wybrać Ramka graniczna.
5. Wybrać inne opcje i kliknąć
.
6. W oknie dialogowym Mapowanie SolidWorks do DXF/DWG:
• Przypisać warstwy do elementów.
• Zmapować inne właściwości.
• Kliknąć OK .
Eksportowanie kierunków linii zgięcia
Można mapować kierunki linii zgięcia do specyficznych warstw podczas eksportowania
modeli arkusza jako plików .dxf lub .dwg. Na przykład: w częściach arkusza blachy z
kierunkiem zgięcia w górę i w dół można zmapować różne kierunki linii zgięcia do
oddzielnych warstw podczas eksportowania części.
Aby wyeksportować i zmapować kierunki linii zgięcia dla części arkusza blachy, należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kliknąć Plik > Zapisz jako.
Jako typ pliku wybrać .dxf lub .dwg.
Kliknąć Opcje.
W Dostosowane mapowanie SolidWorks do DXF/DWG, wybrać Włącz.
Ustawić pozostałe opcje eksportu i kliknąć OK.
W menedżerze właściwości PropertyManager Wyjściowe dane DXF/DWG, w części
Elementy do eksportu, wybrać Linie zgięcia.
7. Wybrać inne opcje i kliknąć
.
8. W oknie dialogowym Mapowanie SolidWorks do DXF/DWG:
• Przypisać warstwy do elementów.
• Zmapować inne właściwości.
• Kliknąć OK .
84
16
Projekty wielkoskalowe
Projekty wielkoskalowe pomagają w użyciu narzędzi oferowanych przez oprogramowanie
SolidWorks® do tworzenia wyposażenia, obiektów i zakładów.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
Przejście
Eksportowanie plików .IFC
Układ siatki
Przejście
Można użyć funkcji Przejście, aby eksplorować lub tworzyć wideo trójwymiarowej
geometrii zakładów lub innych systemów. Użytkownik “widzi” geometrię systemu tak
jakby przezeń przechodził. Można zapisać wyświetlane sekwencje i odtwarzać celem
dalszego badania.
Aby uaktywnić tę funkcję, należy kliknąć Widok > Światła i kamery > Dodaj przejście.
Zdefiniować powiązania ruchu i inne parametry, takie jak wysokość kamery w menedżerze
właściwości PropertyManager i kliknąć Uchwyć ruch, aby otworzyć panel sterowania.
Zdefiniować punkt początkowy, kliknąć Rejestruj
manewrować w systemie.
i użyć elementów sterujących, aby
Do manewrowania w systemie można również użyć klawiszy strzałek i myszy. Może okazać
się, że najefektywniejszym sposobem manewrowania w systemie jest kombinacja
sterowania przy użyciu myszy i klawiatury.
Aby użyć myszy, należy kliknąć lewym przyciskiem i manipulować widokiem.
Sterowanie za pomocą klawiatury:
85
Projekty wielkoskalowe
Strzałki
Ruch do przodu i do tyłu, skręcanie w lewo
i w prawo.
Shift + strzałki
Ruch w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Control + strzałki
Skręcanie w górę lub w dół.
Alt + strzałki
Patrzenie w górę, w dół, w lewo lub w
prawo. Nacisnąć klawisz Alt i strzałkę
jednocześnie.
Start
Resetowanie kierunku „oglądania”.
Z, Shift + Z
Pomniejszanie lub powiększanie.
+, -
Zwiększanie lub zmniejszanie prędkości.
1-9
Ustawianie prędkości.
Scroll Lock
Zablokowanie do powiązania.
Strona w górę
Następne powiązanie.
Strona w dół
Poprzednie powiązanie
R
Rejestracja.
Odstęp
Wstrzymaj.
Esc
Anulowanie.
m
Przełączanie widoku mapy.
Eksportowanie plików .IFC
Można eksportować modele SolidWorks® do formatu plików Industry Foundation Classes
.ifc.
Aby wyeksportować modele SolidWorks jako pliki .ifc, należy:
86
Projekty wielkoskalowe
1.
2.
3.
4.
5.
Kliknąć Plik > Zapisz jako.
W części Zapisz jako typ wybrać IFC 2x3.
Przejść do właściwego folderu i wprowadzić nazwę pliku.
™
Kliknąć Opcje, wybrać OmniClass i jednostki, oraz kliknąć OK.
Kliknąć Zapisz.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks: Pliki
.IFC.
Układ siatki
Narzędzie Układ siatki służy do tworzenia układu siatki dla dużych konstrukcji. Układ
siatki jest użyteczny podczas tworzenia konstrukcji spawanych. Układ siatki jest również
pomocny podczas pracy z wieloma użytkownikami, którzy wykorzystują różne aplikacje
innych producentów do tworzenia siatek. Wielu użytkowników może korzystać z układu
siatki i pracować na tej samej bazie.
Siatkę można utworzyć, aby wspomóc określanie lokalizacji kluczowych elementów w
konstrukcjach. Kiedy używamy narzędzia Układ siatki, tworzymy szkic reprezentujący
siatkę. Można następnie określić liczbę pięter dla konstrukcji oraz odległość między
piętrami. Szkic jest replikowany dla każdego piętra w konstrukcji. Do elementów siatki
dołączone są odnośniki, co pomaga w orientowaniu.
Szkic układu siatki
Należy kliknąć Układ siatki
odniesienia > Układ siatki.
Układ siatki z zastosowanymi konstrukcjami
spawanymi
(pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Geometria
Patrz: Pomoc SolidWorks®: Tworzenie układu siatki.
87
Projekty wielkoskalowe
Obszar graficzny może wydawać się zaśmiecony, gdy układ siatki tworzy dużą ilość
geometrii lub w przypadku tworzenia wielu układów siatki. Aby zmniejszyć bałagan, można
ukryć geometrię. Dostępne są opcje wyświetlania wspomagające wizualizację struktury
siatki i zapewnienie prawidłowe wnioskowanie siatki.
Aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlania, w drzewie operacji FeatureManager należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy Układ siatki
i kliknąć Przeglądaj komponenty
siatki. W oknie dialogowym Przeglądaj komponenty siatki wybrać element i kliknąć opcję
wyświetlania, jak np. Normalny do
.
88
17
Wyświetlanie modelu
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
Menedżer wyświetlania DisplayManager
Wyglądy
Światła
Sceny
Kalkomanie
PhotoView 360
Praca z wyglądami i renderowanie modelu
Menedżer wyświetlania DisplayManager
Menedżer wyświetlania DisplayManager SolidWorks® jest centralną lokalizacją, w której
odbywa się zarządzanie wyglądami, kalkomaniami, scenami, kamerami, światłami oraz
przejściami. Menedżer wyświetlania DisplayManager służy do przeglądania, edytowania
i usuwania elementów wyświetlania zastosowanych do bieżącego modelu.
W panelu menedżera należy kliknąć kartę Menedżer wyświetlania DisplayManager
.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Menedżer wyświetlania DisplayManager.
Wyglądy
Wszystkie funkcje wyglądu, włączając w to regulatory poprzednio dostępne tylko w
PhotoView lub PhotoWorks™ są obecnie dostępne w SolidWorks Standard. Menedżer
wyświetlania DisplayManager wyszczególnia wyglądy zastosowane do aktualnie aktywnego
modelu. Można również zapisywać dostosowane wyglądy w SolidWorks Standard.
Na karcie DisplayManager, należy kliknąć Przeglądaj wyglądy
.
89
Wyświetlanie modelu
Patrz: Pomoc SolidWorks: Wyglądy.
Światła
Menedżer wyświetlania DisplayManager stanowi centralną lokalizację zarządzania wszelkimi
aspektami oświetlenia i zawiera elementy sterujące oświetleniem, które są dostępne tylko
po dodaniu PhotoView. Menedżer wyświetlania DisplayManager wyszczególnia światła
zastosowane do aktualnie aktywnego modelu. Elementy sterujące dla cieni i mgły obecnie
zapewniają lepszą integrację z PhotoView. Intensywność światła jest regulowana watami.
Regulatory oświetlenia są oddzielne w SolidWorks i PhotoView 360.
SolidWorks
Światło punktowe, ogniskowe i kierunkowe są domyślnie włączone w
SolidWorks.
Oświetlenie sceny nie jest możliwe w RealView, dlatego często konieczne
jest oświetlanie modeli ręcznie.
PhotoView
Domyślnie oświetlenie w PhotoView jest wyłączone.
Przy wyłączonych światłach, można użyć realistycznego oświetlenia
dostarczonego przez sceny, co zwykle jest wystarczające dla
renderowania. Zwykle potrzebne jest dodatkowe oświetlenie w
PhotoView, aby oświetlić okludowane przestrzenie w modelu.
Ikony dla specyficznych świateł w tym obrazie z panelu Scena, światła i kamery menedżera
wyświetlania DisplayManager mają następujące znaczenie:
Kierunkowe1
Włączone w SolidWorks
Wyłączone w PhotoView
Ogniskowe1
Wyłączone w SolidWorks
Wyłączone w PhotoView
Punktowe1
Wyłączone w SolidWorks
Włączone w PhotoView
90
Wyświetlanie modelu
Na karcie Menedżer wyświetlania DisplayManager, kliknąć Przeglądaj sceny, światła i
kamery
.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Światła.
Sceny
Funkcje scen zostały udoskonalone i pozwalają na pełną kontrolę nad sceną widoczną za
modelem. Menedżer wyświetlania DisplayManager wyszczególnia tło i środowisko
zastosowane do aktualnie aktywnego modelu. Nowy menedżer właściwości
PropertyManager Edytuj scenę, dostępny w panelu Przeglądanie sceny w menedżerze
wyświetlania DisplayManager, pozwala ustalić rozmiar podłogi, kontrolować tło lub
środowisko oraz zapisywać sceny dostosowane.
Na karcie Menedżer wyświetlania DisplayManager, kliknąć Przeglądaj sceny, światła i
kamery
.
Sceny są uproszczone i obecnie zawierają:
• Środowisko sferyczne bazujące na wstępnie ustawionej scenie lub wybranego obrazu,
mapowanego wokół modelu.
• Tło dwuwymiarowe, które może być jednobarwne, gradientem koloru lub wybranym
obrazem. Pomimo że elementy środowiska są częściowo zasłonięte tłem, odbijają się
one w modelu. Można również wyłączyć tło i ukazać zamiast niego środowisko sferyczne.
• Dwuwymiarowa podłoga, na której widać cienie i odbicia. Można zmieniać odległość
modelu od podłogi.
Funkcja Wstaw obraz została usunięta. Obrazy tła w starszych modelach są odrzucane
i nie są wyświetlane. Można wykorzystać menedżer właściwości PropertyManager Edytuj
scenę, aby dodać obraz tła do sceny.
Aby zapisać dostosowaną scenę, należy kliknąć Zapisz scenę na karcie Zaawansowane
menedżera właściwości PropertyManager Edytuj scenę.
Scena Przestrzeń biurowa
91
Wyświetlanie modelu
Scena Dach
Scena Ciepła kuchnia
Patrz: Pomoc SolidWorks: Sceny.
Kalkomanie
Kalkomanie stanowią obecnie część SolidWorks Standard. Menedżer wyświetlania
DisplayManager służy do przeglądania i zarządzania kalkomaniami zastosowanymi do
bieżącego modelu.
Na karcie DisplayManager, należy kliknąć Przeglądaj kalkomanie
.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Kalkomanie.
92
Wyświetlanie modelu
PhotoView 360
PhotoView 360 jest obecnie standardowym rozwiązaniem renderowania fotorealistycznego
SolidWorks. PhotoWorks nie jest już obsługiwane. Możliwości renderowania są takie same
jak w poprzednich wersjach. Technologia bazowa została zaktualizowana, aby poprawić
jakość pracy użytkownika i wyniki końcowe.
Dostępne w SolidWorks® Professional oraz SolidWorks Premium.
Należy dodać PhotoView 360 i wybrać akcje z menu PhotoView 360 na karcie Narzędzia
renderowania menedżera poleceń CommandManager.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Renderowanie za pomocą PhotoView 360.
Zintegrowany podgląd PhotoView
Można podglądać renderowanie bieżącego modelu w obrębie obszaru graficznego
SolidWorks.
Aby rozpocząć podgląd, należy przy dodanym PhotoView, kliknąć PhotoView 360 >
Zintegrowany podgląd.
Okno podglądu PhotoView
Okno Podgląd PhotoView pozwala przewidzieć jak zmiany modelu SolidWorks wpływają
na końcowe renderowanie modelu.
Po dodaniu aplikacji PhotoView 360, kliknąć PhotoView 360 > Okno podglądu.
93
Wyświetlanie modelu
Patrz: Pomoc SolidWorks: Podglądanie renderowań PhotoView.
Ruch
Animacje są renderowane przy użyciu PhotoView.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę Badanie ruchu i kliknąć Utwórz nowe badanie
ruchu.
Obsługa PhotoView w komputerach 64-bitowych
Macierzysta obsługa aplikacji PhotoView 360 na platformach 64-bitowych pozwala aplikacji
PhotoView na wykorzystanie całej dostępnej pamięci systemowej.
Praca z wyglądami i renderowanie modelu
W tym przykładzie użyjemy menedżera wyświetlania DisplayManager do zmiany wyglądu
modelu i dodania kalkomanii. Jeżeli zainstalowano SolidWorks Professional lub Premium,
dokonywane są dalsze modyfikacje oświetlenia i scen przed wykonaniem końcowego
renderowania.
Nauka menedżera wyświetlania DisplayManager
Aby rozpocząć pracę z modelem, należy:
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\display\tractor_in_box.SLDASM.
2. W panelu menedżera należy kliknąć kartę DisplayManager
Menedżer wyświetlania DisplayManager kataloguje wyglądy
sceny, światła i kamery
zastosowane do modelu.
.
, kalkomanie
oraz
3. Na karcie menedżera wyświetlania DisplayManager, kliknąć Przeglądaj wyglądy
.
4. W części Kolejność sortowania, wybrać Hierarchia.
5. Rozwinąć Ściana.
Wygląd czarny jest zastosowany do ścian pudełka. Rozwinąć wygląd czarny, aby
zobaczyć, gdzie jest on zastosowany.
94
Wyświetlanie modelu
Dodawanie i edytowanie wyglądu
W tym rozdziale dodamy wygląd do części w modelu i dokonamy edycji wyglądu.
1. Otworzyć część pudełka w jej własnym oknie. W obszarze graficznym, kliknąć prawym
przyciskiem myszy czarne pudełko i kliknąć Otwórz część
narzędzi).
(kontekstowy pasek
Dlaczego otwieramy część w jej własnym oknie?
• Chcemy zmienić wygląd tylko wnętrza pudełka. Domyślnie w złożeniach wyglądy
są stosowane do komponentów, co zastępuje wyglądy części. Edytujemy część,
aby zyskać lepszą kontrolę nad miejscem zastosowania wyglądu.
• W kolejnym kroku zastosujemy kalkomanię. Zaleca się stosowanie kalkomanii do
części, a nie do złożeń.
2. W okienku zadań, na karcie Wyglądy, sceny i kalkomanie
, kliknąć Wyglądy >
Tworzywo sztuczne > Tekstura.
3. W dolnym panelu, nacisnąć Alt i kliknąć dwukrotnie PW-MT11010, aby zastosować
go do całej części i otworzyć menedżer właściwości PropertyManager Wygląd.
4. W menedżerze właściwości PropertyManager, należy poddać edycji wygląd:
a) Na karcie Kolor/Obraz, w części Kolor, zmienić kolor na średnio-szary.
95
Wyświetlanie modelu
b) Kliknąć Zaawansowane.
c) Na karcie Iluminacja ustawić Ilość połysku na 0.10, aby utworzyć matowy wygląd,
który prawie nie odbija żadnego światła.
d) Kliknąć
.
5. Przejrzeć wyniki pracy:
a) W panelu Wyglądy menedżera wyświetlania DisplayManager, w części Kolejność
sortowania wybrać Hierarchia.
b) Rozwinąć Części/Złożenia i Ściana.
Cała część przybierze wygląd PW-MT11010. Ponieważ ściany znajdują się najwyżej
w hierarchii, ich wygląd czarny zastępuje wygląd na poziomie części.
Dodawanie kalkomanii
W tej części dodamy kalkomanię do części. W SolidWorks 2011 można dodawać kalkomanie
bez ładowania jakichkolwiek aplikacji dodatków.
1. Powiększyć mały prostokątny panel wewnątrz przedniej części pudełka, gdzie zostanie
umieszczona kalkomania.
2. W okienku zadań, na karcie Wyglądy, sceny i kalkomanie
3. Przeciągnąć kalkomanię logo do prostokąta.
, kliknąć Kalkomanie.
96
Wyświetlanie modelu
4. W menedżerze właściwości PropertyManager Kalkomania, na karcie Mapowanie:
a) Wybrać Dopasuj wysokość do wyboru.
Kalkomania zostanie dopasowana do prostokąta.
b) Kliknąć
.
Zmienianie innego widoku w modelu
Powrócić do złożenia i zastosować wygląd do ciągnika.
1. Kliknąć Okno > Tractor_in_box.SLDASM. Jeżeli pojawi się monit o przebudowanie
modelu, należy kliknąć Tak.
2. Powiększyć ciągnik.
3. Zmienić wygląd tylnej rury wydechowej:
a) W okienku zadań, na karcie Wyglądy, sceny i kalkomanie
, kliknąć Wyglądy >
Metal > Chrom.
b) Przeciągnąć chrom polerowany do prawego skrajnego stosu.
c) Na podręcznym pasku narzędzi kliknąć Złożenie.
4. Nacisnąć F, aby wpasować całe złożenie w obszar graficzny.
Jeśli zainstalowano SolidWorks Professional lub SolidWorks Premium, to dostępne jest
PhotoView 360 i można przejść do kolejnych kroków.
Przygotowywanie do renderowania: Praca z oświetleniem i scenami
Do tej chwili wykonaliśmy wszystkie kroki w oprogramowaniu SolidWorks bez dodawania
PhotoView 360. W ramach przygotowań do renderowania, należy dodać PhotoView i użyć
okna Podgląd, aby przewidzieć efekt dalszych zmian.
1. Na karcie Produkty Office menedżera poleceń CommandManager, kliknąć PhotoView
360, aby dodać PhotoView.
2. Kliknąć PhotoView 360 > Okno podglądu. Przemieścić lub zmienić rozmiar okna
Podgląd tak, by widoczny był obszar graficzny.
Okno Podgląd pozostaje nad oknem SolidWorks do czasu jego zamknięcia.
Zamiast otwierania nowego okna, można również podglądać renderowania
bezpośrednio w obszarze graficznym SolidWorks. Kliknąć PhotoView 360 >
Zintegrowany podgląd.
3. Światło wewnątrz pudełka jest zbyt ciemne. Zmodyfikować oświetlenie:
a) W menedżerze wyświetlania DisplayManager, kliknąć Przeglądaj sceny, światła
i kamery
.
b) Rozwinąć Światła. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Punkt2 i kliknąć Włączone
w PhotoView.
97
Wyświetlanie modelu
Domyślnie światła są wyłączone w PhotoView ponieważ oświetlenie sceny zwykle
jest wystarczające do oświetlenia modelu.
Ikona PhotoView
obok Punktu2 jest włączona informując, że światło punktowe
jest włączone w PhotoView. Okno Podgląd zostanie zaktualizowane. Obraz w
obszarze graficznym nie zmieni się, ponieważ akcja ta nie wpływa na SolidWorks.
c) Kliknąć prawym przyciskiem myszy Punkt2 i wybrać Edytuj światło punktowe,
aby zwiększyć jaskrawość światła.
d) Na karcie Podstawowe, wybrać Zachowaj światło kiedy scena ulega zmianie.
e) Na karcie PhotoView, w Sterowniki PhotoView, ustawić Jaskrawość na 0.15.
f) Kliknąć
.
Jeśli oświetlenie zapewnione przez scenę nie jest satysfakcjonujące, można
wyregulować światła w bieżącej scenie, albo wypróbować nową scenę. Zmiana
sceny usuwa wszystkie światła kierunkowe, punktowe i ogniskowe, chyba że
wybrano Zachowaj światło kiedy scena ulega zmianie w menedżerze
właściwości PropertyManager dla każdego światła.
4. Zmienić scenę, aby wpłynąć na oświetlenie i rozświetlenia.
a) W okienku zadań, na karcie Wyglądy, sceny i kalkomanie, kliknąć Sceny >
Podstawowe sceny.
b) Z dolnego panelu przeciągnąć Tło - Pokój Studio do obszaru graficznego.
Okno Podgląd zostanie zaktualizowane.
Wykonywanie ostatecznego renderowania
Jesteśmy teraz gotowi do wykonania ostatecznego renderowania.
1. Kliknąć PhotoView 360 > Ostateczne renderowanie.
Zostanie otwarte okno dialogowe Klatka renderowania i rozpocznie się renderowanie.
2. Kliknąć Zapisz obraz.
3. Przejść do katalogu, wpisać nazwę pliku i wybrać typ obrazu do zapisania.
4. Kliknąć Zapisz.
98
18
Projektowanie form
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
Tryb ręczny tworzenia powierzchni neutralnych
Tryb ręczny tworzenia powierzchni neutralnych
Można utworzyć powierzchnie neutralną przy użyciu Trybu ręcznego, który pozwala na
modyfikowanie kierunku powierzchni. Tryb ręczny pozwala na zastąpienie zdefiniowanego
kierunku powierzchni neutralnej i ręczne utworzenie części powierzchni.
Należy wybrać Tryb ręczny w menedżerze właściwości PropertyManager Powierzchnia
neutralna, aby wyświetlić uchwyty, którymi można manipulować celem dostosowania
powierzchni neutralnej. Aby dalej zmodyfikować powierzchnię, należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy wewnętrzny wierzchołek i wybrać Początek obszaru wypełniania
powierzchni lub Koniec obszaru wypełniania powierzchni.
Pierwszy obraz ukazuje nieregularną powierzchnię neutralną. Drugi obraz ukazuje
powierzchnię neutralną, która została naprawiona.
99
Projektowanie form
100
19
Badania ruchu
Dostępne w SolidWorks® Premium.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
Generator funkcji dla funkcji siły i napędu
Zmiany w interfejsie użytkownika
Odbita bezwładność obciążenia i odbita masa obciążenia
Komponenty odniesienia dla złączek liniowych
Ruch wzdłuż ścieżki
Generator funkcji dla funkcji siły i napędu
Można użyć Generatora funkcji, aby zdefiniować napęd lub profile siły na podstawie
importowanego zbioru danych. Można również użyć Generatora funkcji, aby zdefiniować
napęd lub profil siły na podstawie wyrażenia matematycznego lub interpolowanych funkcji
wzdłuż połączonych segmentów. W przypadku profili napędu można określić czas, kąt
cyklu lub dowolny wynik jako niezależną zmienną.
101
Badania ruchu
Aby otworzyć Generator funkcji z badania ruchu, należy kliknąć Napęd
(pasek narzędzi
MotionManager) i w menedżerze właściwości PropertyManager dla Typ napędu kliknąć
jedną z następujących opcji:
• Segmenty. Definiuje profile z funkcji kawałkami ciągłych czasu lub kąta cyklu.
• Punkty danych. Definiuje profil z zestawu danych interpolowanych jako funkcję
wyników badania czasu, kąta cyklu lub ruchu.
• Wyrażenie. Definiuje profile jako matematyczne wyrażenie wyników badania czasu,
kąta cyklu lub ruchu.
Można również uzyskać dostęp do narzędzi Generatora funkcji z menedżera
właściwości PropertyManager Siła.
Niektóre opcje Generatora funkcji nie są dostępne dla typów badań Animacja lub
Podstawowy ruch.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks®: Profile
napędu i siły.
Zmiany w interfejsie użytkownika
Menedżery właściwości PropertyManager Siła i Napęd mają małe zmiany w interfejsie
użytkownika dla interpolowanych profili lub profili zdefiniowanych z wyrażeń.
• Typ siły lub napędu Interpolowany jest obecnie typem Punkty danych.
• Opcje interfejsu użytkownika dla typów siły lub napędu Interpolowany i Wyrażenie
nie są już dostępne w menedżerze właściwości PropertyManager.
• Wybranie Punkty danych lub Wyrażenie uruchamia obecnie Generatora funkcji.
• Aby modyfikować istniejące typy napędu i siły Punkty danych lub Wyrażenie, należy
wybrać typ napędu lub siły i kliknąć Edycja.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks: Profile
napędu i siły.
Odbita bezwładność obciążenia i odbita masa obciążenia
W badaniach Analiza ruchu można obliczyć i wykreślić odbitą masę obciążenia dla
napędów liniowych oraz odbitą bezwładność obciążenia dla napędów obrotowych.
Aby wygenerować wyniki odbitej bezwładności obciążenia, należy:
1. W badaniu Analiza ruchu kliknąć Wyniki i wykresy
.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager, dla Kategoria, wybrać Inne ilości.
3. Dla Podkategoria, wybrać Odbita bezwładność obciążenia.
4. Dla pierwszego komponentu wyboru
, należy wybrać napęd obrotowy o stałej
prędkości z drzewa menedżera ruchu MotionManager.
5. Wybrać wymagane opcje Wykresu wyników i kliknąć
.
102
Badania ruchu
Komponenty odniesienia dla złączek liniowych
Można wybrać komponenty odniesienia dla komponentów wiązania dla sprzężonego ruchu
liniowego.
Jeśli zachodzi potrzeba, należy wybrać komponenty odniesienia podczas określania wiązań
liniowych/złączki liniowej w menedżerze właściwości PropertyManager Wiązania.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks: Ruch
komponentów wiązanych przy użyciu złączek liniowych.
Ruch wzdłuż ścieżki
W badaniach Analiza ruchu można zdefiniować napęd wiązania ścieżki, aby określić
wartości przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia podczas ruchu obiektu ścieżki
wzdłuż ścieżki.
Aby zdefiniować napęd wiązania ścieżki, należy:
1. W badaniu Analiza ruchu kliknąć Napęd
.
2. Dla Wiązania ścieżki
, w części Wiązania w drzewie operacji FeatureManager,
wybrać wiązanie ścieżki.
3. Wybrać profil napędu.
Aby zdefiniować profil napędu przy użyciu funkcji lub danych, należy kliknąć
Wyrażenie, Punkty danych lub Segmenty.
4. Wybrać opcje i kliknąć
.
Aby odwrócić kierunek napędu, w części Wiązania/Kierunek należy kliknąć
Odwróć kierunek
.
103
20
Części i operacje
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
Części
Operacje
Powierzchnie
FeatureWorks
Części
Zredukowane operacje w częściach
Z pomocą narzędzia Defeature, można usuwać szczegóły z części lub złożenia i zapisywać
wyniki w nowym pliku, w którym szczegóły są zastąpione za pomocą "pustych" brył (czyli
brył bez historii ani definicji operacji). Można następnie udostępnić nowy plik bez
ujawniania wszystkich szczegółów projektu danego modelu.
Należy kliknąć Defeature
(pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Defeature,
aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Defeature, zawierającego
narzędzia dla ręcznego lub automatycznego wyboru szczegółów do zachowania i usunięcia.
Przed
Po
Aby zobaczyć przykład krok po kroku, patrz: Zredukowane operacje w złożeniach
na stronie 26.
Równania
Współużytkowanie równań pomiędzy modelami
Równania i zmienne globalne można współużytkować w różnych modelach.
Można eksportować wybrane równania i zmienne z modelu do zewnętrznego pliku
tekstowego (.txt). Alternatywnie, można utworzyć plik tekstowy ręcznie przy użyciu
aplikacji takiej jak Notatnik. Następnie importujemy informacje z pliku tekstowego do
104
Części i operacje
innych modeli. Można zdecydować się na połączenie modeli z plikiem tekstowym, aby
zamiany dokonane w pliku tekstowym, aktualizowały równania i zmienne w modelach.
Eksportowanie równa W tym przykładzie, eksportujemy równania z części do pliku tekstowego.
1. Należy otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\frontplate_01.sldprt.
2. Kliknąć Narzędzia > Równania.
Okno dialogowe Równania wyszczególnia pięć równań.
3. Kliknąć Eksport.
Wszystkie równania są wyszczególnione w oknie dialogowym Eksport równania. W
części Aktywny, wszystkie równania są wybrane do eksportu. Opcja Połącz z plikiem
jest równie wybrana.
4. Kliknąć Zapisz.
5. W oknie dialogowym Zapisz jako, dla Nazwa pliku, wpisać moje_równania.
6. Kliknąć Zapisz.
Równania są zapisane w pliku tekstowym. Plik tekstowy jest dostępny do importu do
innych części i złożeń. Ponieważ wybrana była opcja Połącz z plikiem, zmiany
dokonane w pliku tekstowym są odzwierciedlone w modelu.
W oknie dialogowym Równania można:
• W części Aktywne, ikona
zewnętrznym.
oznacza równania, które są połączone z plikiem
• W dolnej części okna dialogowego, w polu Połączone z plikiem
jest ścieżka do pliku zewnętrznego.
wyświetlana
7. Kliknąć OK.
8. Zapisać część. Jeżeli pojawi się monit o przebudowanie, kliknąć Tak.
Importowanie równa Importujemy teraz równania z pliku tekstowego do innej części.
1. Należy otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\backplate_01.sldprt.
2. Kliknąć Narzędzia > Równania.
3. W oknie dialogowym Równania, kliknąć Import.
4. W oknie dialogowym Otwórz:
a) Wybrać moje_równania.txt.
105
Części i operacje
b) Wybrać Połącz z plikiem.
c) Kliknąć Otwórz.
Do modelu zaimportowanych jest pięć równań.
W oknie dialogowym Równania można:
• W części Aktywne, ikona
zewnętrznym.
oznacza równania, które są połączone z plikiem
• W dolnej części okna dialogowego, w polu Połączone z plikiem
jest ścieżka do pliku zewnętrznego.
wyświetlana
5. Kliknąć OK.
6. Kliknąć Przebuduj
(pasek narzędzi Standard).
Równania są zastosowane dla modelu.
7. Zapisać część.
Stany wygaszenia operacji i komponentów
Można wykorzystywać równania do sterowania stanem wygaszenia operacji części i
komponentów złożenia.
W oknie dialogowym Dodaj równania, należy użyć funkcji Visual Basic IIf, aby określić
kiedy wygasić lub przywrócić operację lub komponent.
Składnia funkcji Visual Basic IIf jest następująca:
iif(wyrażenie, truepart, falsepart)
gdzie:
• wyrażenie jest wyrażeniem, które chcemy oszacować
• truepart jest wartością do użycia jeżeli wyrażenie jest prawdziwe
• falsepart jest wartością do użycia jeżeli wyrażenie jest nieprawdziwe
Definiowanie równania wygaszenia operacji
W tym przykładzie, wygasimy otwór w płycie kiedy długość płyty jest mniejsza niż 40
mm.
Otwór, który chcemy wygasić jest częścią szyku liniowego, więc definiujemy równanie,
aby wygasić lub przywrócić operację szyku liniowego w zależności od długości części.
Aby wygasić operację, należy:
1. Otworzyć frontplate_01.sldprt z poprzedniego przykładu.
106
Części i operacje
2. W drzewie operacji FeatureManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy Równania
i kliknąć Dodaj równanie.
Otwarte zostaną okna dialogowe Równania i Dodaj równania.
3. W drzewie operacji FeatureManager, kliknąć operację szyku liniowego LPattern1.
"LPattern1" pojawi się w oknie dialogowym Dodaj równania.
Jeżeli aktywna jest funkcja Instant3D należy kliknąć-odczekać-kliknąć Szyk
liniowy1. Pierwsze kliknięcie wybiera szyk liniowy. Drugie kliknięcie dodaje ją
do okna dialogowego Dodaj równania.
4. W oknie dialogowym wpisać równanie:
"Szyk liniowy1" = iif ("długość całkowita"<40, "wygaszone", "przywrócone"
)
Można wpisać całe równanie lub użyć poniższych porad, aby wprowadzić jego
fragmenty:
• Aby wstawić zmienną globalną "długość całkowita", należy rozwinąć
Równania
w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć "długość
całkowita"=100.
• Aby wstawić "wygaszone" oraz "przywrócone", należy kliknąć przyciski wygaś
lub przywróć w oknie dialogowym.
5. Kliknąć OK .
Nowe równanie zostanie dodane do okna dialogowego Równania.
6. Kliknąć OK .
Testowanie równania wygaszenia operacji
Zmniejszymy teraz długość części do 35 mm, co wyzwoli wygaszenie operacji szyku
liniowego.
Długość części ([email protected]) jest kontrolowana przez zmienną globalną "overall
length", która jest zdefiniowana w połączonym pliku zewnętrznym.
Aby wyzwolić równanie stanu wygaszenia, należy:
1. Otworzyć moje_równania.txt.
2. Dla "overall length", zmienić 100 na 35.
3. Zapisać plik tekstowy.
4. Kliknąć Przebuduj
(pasek narzędzi Standard).
Zewnętrzny plik równań jest sprawdzony pod kątem zmian i długość część jest
uaktualniona z 100 do 35. Ponieważ długość jest teraz mniejsza niż 40 mm, szyk
liniowy LPattern1 jest wygaszony, co eliminuje drugi otwór.
107
Części i operacje
5. Ponownie edytować moje_równania.txt i zmienić "overall length" z powrotem
na 100.
6. Zapisać i zamknąć plik tekstowy.
7. Kliknąć Przebuduj
(pasek narzędzi Standard).
Zewnętrzny plik równań jest sprawdzony pod kątem zmian i długość część jest
uaktualniona z 35 do 100. Ponieważ długość jest teraz większa niż 40 mm, szyk
liniowy LPattern1 jest przywrócony.
8. Zapisać część.
Eksportowanie równania wygaszenia operacji
Dodamy teraz nowe równanie do zewnętrznego pliku tekstowego.
1. W drzewie operacji FeatureManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy Równania
i kliknąć Edytuj równanie.
2. W oknie dialogowym kliknąć Eksport.
Nowe równanie pojawi się na dole listy.
3. Kliknąć Zapisz.
4. W oknie dialogowym Zapisz jako, wybrać moje_równania.txt i kliknąć Zapisz. Kiedy
pojawi się zapytanie o zastąpienie istniejącego pliku, należy kliknąć Tak.
5. Kliknąć OK.
6. Otworzyć moje_równania.txt.
Równanie wygaszenia operacji pojawi się w pliku tekstowym.
Definiowanie równania wygaszenia komponentu
Użyjemy teraz równania dla wygaszenia komponentu w złożeniu.
1. Należy otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\plate_assembly_111.sldasm.
Jeżeli pojawi się monit o przebudowanie, kliknąć Tak.
108
Części i operacje
Najpierw, importować moje_równania.txt, aby można było użyć zmiennej globalnej
"overall length" w równaniu wygaszenia komponentu.
2. Kliknąć Narzędzia > Równania.
3. W oknie dialogowym Równania kliknąć Importuj.
4. W oknie dialogowym Otwórz:
a) Wybrać moje_równania.txt.
b) Wybrać Połącz z plikiem.
c) Kliknąć Otwórz.
Ponieważ złożenie nie zawiera wszystkich takich samych wymiarów jak część, pojawią
się ostrzeżenia o nieprawidłowych równaniach.
5. Kliknąć OK, aby zamknąć każde z ostrzeżeń.
Dwa równania są importowane do modelu, włącznie ze zmienną globalną "overall
length".
6. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Równania.
Dodamy teraz równanie, aby wygasić drugie wystąpienie kołka, kiedy całkowita długość
jest mniejsza niż 40 mm.
7. W drzewie operacji FeatureManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy Równania
i kliknąć Dodaj równanie.
8. W drzewie operacji FeatureManager, kliknąć pin<2>.
"pin<2>" pojawi się w oknie dialogowym Dodaj równanie.
9. W oknie dialogowym wpisać równanie:
"kołek<2>" = iif ("długość całkowita"<40, "wygaszone", "przywrócone" )
Można wpisać całe równanie lub użyć poniższych porad, aby wprowadzić jego
fragmenty:
• Aby wstawić zmienną globalną "długość całkowita", należy rozwinąć
Równania
w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć "długość
całkowita"=100.
• Aby wstawić "wygaszone" oraz "przywrócone", należy kliknąć przyciski wygaś
lub przywróć w oknie dialogowym.
10. Kliknąć OK .
Nowe równanie zostanie dodane do okna dialogowego Równania.
11. Kliknąć OK .
12. Zapisać złożenie. W oknie dialogowym Zapisz zmodyfikowane dokumenty kliknąć
Zapisz wszystkie. Jeżeli pojawi się monit o przebudowanie, kliknąć Tak.
109
Części i operacje
Testowanie równania wygaszenia komponentu
Zmniejszmy teraz całkowitą długość do 35 mm, co spowoduje wygaszenie operacji szyku
liniowego w dwóch częściach oraz wygaszenie drugiego wystąpienia kołka w złożeniu.
1. W pliku my_equations.txt, jako "overall length", należy zmienić 100 na 35.
2. Zapisać plik tekstowy.
3. W złożeniu należy kliknąć Przebuduj
(pasek narzędzi Standard).
Długość płytek zmienia się na 35 mm i nastąpi wygaszenie szyku liniowego. W złożeniu
następuje wygaszenie drugiego wystąpienia kołka.
Zmienne globalne
Można skonfigurować zmienne globalne.
W tabeli konfiguracji, nagłówek kolumny dla kontrolowania wartości zmiennej globalnej
używa składni:
$WARTOŚĆ@[email protected]ównania
W komórkach głównej części tabeli, wprowadzić wartość dla zmiennej globalnej. Jeżeli
zostawimy komórkę pustą, odziedziczy ona wartość z konfiguracji, która była aktywna
przy otworzeniu tabeli konfiguracji.
Przykład:
110
Części i operacje
Operacje
Helisa
Menedżer właściwości PropertyManager i objaśnienia zostały udoskonalone. Metody
definiowania helisy o Zmiennym skoku zostały rozwinięte.
Menedżer właściwości PropertyManager i objaśnienia
Menedżer właściwości PropertyManager i objaśnienia wyświetlają więcej informacji.
• Objaśnienia w przypadkach Stałego skoku są obecnie wyświetlane w obszarze
graficznym, podobnie do tych, które już pojawiają się w przypadkach Zmiennego
skoku.
• Objaśnienia ukazują wszystkie parametry, łącznie z tymi, które mają charakter wyłącznie
informacyjny (w kolorze szarym).
• W menedżerze właściwości PropertyManager, dla Zmiennego skoku, tabela obecnie
ukazuje wszystkie parametry, łącznie z tymi, które są nieaktywne lub mają charakter
wyłącznie informacyjny (w kolorze szarym).
Helisa o zmiennym skoku
Można zdefiniować helisę o Zmiennym skoku określając Wysokość i obrót.
Poprzednio dostępne były tylko Skok i obrót oraz Wysokość i skok dla Zmiennego
skoku i można było używać opcji Wysokość i obrót tylko podczas definiowania helisy
typu Stały skok.
W części należy wybrać szkic, który zawiera okrąg. Kliknąć Wstaw > Krzywa >
Helisa/Spirala. W menedżerze właściwości PropertyManager w części Zdefiniowana
przez wybrać Wysokość i obrót. W części Parametry wybrać Zmienny skok.
Wprowadzić wartości dla W oraz Obr w tabeli.
Obrót
Podczas tworzenia obrotu dostępnych jest więcej statusów końca.
111
Części i operacje
Nowe statusy końca, obejmują:
• Do wierzchołka
• Do powierzchni
• Odsunięte od powierzchni
Można określać oddzielne statusy końca dla każdego kierunku (zgodnie i przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara od płaszczyzny szkicu).
Nowe statusy końca są dostępne po kliknięciu poniższych opcji:
• Dodanie/baza przez obrót
Dodanie/Baza > Obrót
• Wycięcie przez obrót
(pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw >
(pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Wytnij > Obrót
• Powierzchnia przez obrót
Powierzchnia > Obrót
(pasek narzędzi Powierzchnie) lub Wstaw >
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Kierunek1, w części Typ obrotu
wybrać status końca. Wybrać Kierunek2, aby określić status końca dla drugiego kierunku.
Przykład: Dla tego dodania przez obrót, statusem końca jest Do powierzchni dla
Kierunku1 i Kierunku2.
Skala
Można konfigurować współczynniki skalowania X, Y i Z.
Należy użyć jednej z poniższych metod:
Menedżer
W części Konfiguracje określić konfiguracje, do których mają
właściwości
zastosowanie współczynniki skalowania.
PropertyManager
Tabela
konfiguracji
Nagłówki kolumny do sterowania współczynnikami X, Y i Z operacji
skalowania wykorzystują następującą składnię:
$OŚ[email protected]_operacji_skalowania
$OŚ[email protected]_operacji_skalowania
$OŚ[email protected]_operacji_skalowania
Przykład:
112
Części i operacje
W przypadku jednorodnego skalowania, zdefiniowania wymaga
tylko $OŚ[email protected]_operacji_skalowania .
Powierzchnie
Wyciągnięcia powierzchni ze ściany dwuwymiarowej lub
trójwymiarowej
Można tworzyć powierzchnie wyciągnięte z modeli, które zawierają ściany dwuwymiarowe
lub trójwymiarowe i łączyć wyciągnięte powierzchnie z sąsiadującymi operacjami.
KliknąćWstaw > Powierzchnia > Wyciągnięcie.
1. Wybrać ścianę:
113
Części i operacje
• Aby utworzyć wyciągnięcie ze ściany trójwymiarowej, należy wybrać ścianę
trójwymiarową.
• Aby utworzyć wyciągnięcie ze ściany dwuwymiarowej, należy nacisnąć Alt i wybrać
ścianę planarną.
2. Wybrać status końca.
3. Dla ścian trójwymiarowych należy wybrać płaszczyznę, krawędź, ścianę dwuwymiarową
lub linię szkicu, aby zdefiniować kierunek wyciągnięcia
.
Wybrać płaszczyznę, aby zdefiniować kierunek wyciągnięcia normalny do tej
płaszczyzny.
4. Aby usunąć z modelu ściany definiujące wyciągnięcie po utworzeniu wyciągnięcia,
należy kliknąć Usuń oryginalne ściany.
5. Aby utworzyć jeden obiekt z wyciągnięcia w przypadku usunięcia ścian, należy wybrać
Połącz wynik
.
6. Ustawić inne opcje i kliknąć
.
Wyciągnięcia powierzchni ze ścian
Można tworzyć powierzchnie wyciągnięte z modeli, które zawierają ściany dwuwymiarowe
lub trójwymiarowe i łączyć wyciągnięte powierzchnie z sąsiadującymi operacjami.
W tym przykładzie przeanalizujemy część, która posiada dwa wyciągnięcia powierzchni.
Obydwa wyciągnięcia są tworzone z trzech sąsiadujących ścian: jednej ściany planarnej
i dwóch ścian 3D.
114
Części i operacje
Otwieranie modelu
W pierwszej kolejności otwórzmy model i przeanalizujmy niektóre komponenty.
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\surfaces\multiface-surf-extrude_example.SLDPRT.
2. Zwróćmy uwagę na operacje wyciągnięć powierzchni w drzewie operacji
FeatureManager.
Dwa wyciągnięcia do wewnątrz i na zewnątrz środkowego fragmentu modelu zostały
utworzone poprzez wybranie trzech ścian, usunięcie pierwotnych ścian oraz zamknięcie
jednego końca wyciągnięcia.
Przegl danie opcji wyci gni cia powierzchni
Następnie przeanalizujmy opcje użyte do określenia wyciągnięcia powierzchni dla modelu.
1. Kliknąć Powierzchnia-wyciągnięcie2 i kliknąć Edytuj operację
.
115
Części i operacje
2. Aby zobaczyć jedną ze ścian 3D użytych do utworzenia wyciągnięcia powierzchni,
należy wybrać Ściana<1> w części Ściany do wyciągnięcia w menedżerze
właściwości PropertyManager.
3. Aby zobaczyć pozostałe ściany użyte do utworzenia wyciągnięcia powierzchni, należy
wybrać każdą z nich w części Ściany do wyciągnięcia w menedżerze właściwości
PropertyManager.
116
Części i operacje
Ściana 3D definiuje każdy
fragment końcowy wyciągnięcia.
Ściana planarna definiuje
środkowy fragment wyciągnięcia.
4. Aby wyświetlić płaszczyznę definiującą kierunek wyciągnięcia, należy kliknąć
Płaszczyzna przednia w menedżerze właściwości PropertyManager.
Zwróćmy uwagę, że kierunek wyciągnięcia jest normalny do płaszczyzny przedniej.
5. Zwróćmy uwagę na wybrane opcje:
• Zamykaj koniec. Zamyka koniec w Kierunku 1 wyciągnięcia przy użyciu
przesuniętej kopii wybranej ściany trójwymiarowej.
• Usuń oryginalne ściany
wyciągnięcia
. Usuwa ściany wybrane w części Ściany do
. Ściany trójwymiarowe zostaną usunięte z modelu.
• Połącz wynik
. Łączy wynikowe wyciągnięcie z granicą powierzchni w miejscu
usunięcia pierwotnej ściany.
6. Zamknąć menedżer właściwości PropertyManager.
117
Części i operacje
Aby przeanalizować drugie wyciągnięcie powierzchni utworzone ze ścian 3D, należy
obrócić model i powtórzyć kroki od 1 do 6 dla operacji
Powierzchnia-Wyciągnięcie.
Przegl danie pierwotnej powierzchni przed wyci gni ciem
Następnie wygaśmy wyciągnięcie powierzchni, aby zobaczyć powierzchnię przed
wyciągnięciem.
1. Kliknąć Powierzchnia-wyciągnięcie2 i wybrać Wygaś
.
Trzy ściany zostały utworzone poprzez podział powierzchni przy użyciu operacji Linia
podziałowa.
2. Nacisnąć Ctrl i wybrać trzy ściany na środku, aby zobaczyć pierwotną powierzchnię
użytą do utworzenia tego modelu.
3. Zamknąć model bez zapisywania.
118
Części i operacje
Zamykanie wyciągniętej powierzchni
Można zamknąć wyciągniętą powierzchnię z jednej strony lub z obydwu stron.
KliknąćWstaw > Powierzchnia > Wyciągnięcie. Aby zamknąć koniec wyciągnięcia,
w części Kierunek 1 menedżera właściwości PropertyManager należy wybrać Zamykaj
koniec.
Można zamknąć drugi koniec wyciągnięcia, wybierając Zamykaj koniec w części
Kierunek 2. W przypadku zamknięcia obydwu końców wyciągnięcia w celu
zdefiniowania zamkniętej objętości, automatycznie tworzona jest bryła.
Ustawić inne opcje i kliknąć
.
FeatureWorks
Dostępne w SolidWorks® Professional oraz SolidWorks Premium.
Rozpoznawanie dodań i wycięć
Rozpoznawanie operacji zostało udoskonalone i rozpoznawane są nowe typy operacji.
Interaktywne rozpoznawanie dodań i wycięć przez wyciągnięcie po ścieżce
FeatureWorks® rozpoznaje operacje dodań przez wyciągnięcie po ścieżce oraz wycięć
przez wyciągnięcie po ścieżce podczas interaktywnego rozpoznawania, gdy wybrane są
dwie ściany.
Dodanie przez wyci gni cie po cie ce
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-BossSweep.x_t.
2. W pierwszej kolejności rozpoznajmy górne dodanie przez wyciągnięcie po ścieżce.
Podczas rozpoznawania interaktywnego operacji dodania przez wyciągnięcie po ścieżce,
należy wybrać Ściana końcowa 1 oraz Ściana końcowa 2/Ściana podpierająca.
3. Następnie rozpoznajmy dolne dodanie przez wyciągnięcie po ścieżce. Wybrać Ściana
końcowa 1 oraz Ściana końcowa 2/Ściana podpierająca.
119
Części i operacje
W menedżerze właściwości PropertyManager FeatureWorks, w części Interaktywne
operacje, typ operacji Dodanie-wyciągnięcie po ścieżce zastępuje
Baza-wyciągnięcie po ścieżce. Dodanie-wyciągnięcie po ścieżce rozpoznaje
zarówno wyciągnięcia bazy, jak i dodania po ścieżce.
Wyci cie przez wyci gni cie po cie ce
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-CutSweep.x_t.
2. Użyć rozpoznawania interaktywnego i wybrać Wycięcie-wyciągnięcie po ścieżce w
części Typ operacji.
3. Wybrać Ściana końcowa, a następnie wybrać i Ściana końcowa 1.
4. Wybrać Ściana końcowa 2. Jeśli to konieczne, należy obrócić model.
Interaktywne rozpoznawanie operacji wycięcia przez obrót
FeatureWorks rozpoznaje operacje wycięcia przez obrót typu znanego jako "wycięcia
temperówkowe" podczas rozpoznawania interaktywnego.
120
Części i operacje
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-Pencil.x_t.
2. Podczas rozpoznawania interaktywnego operacji wycięcia przez obrót, należy wybrać
ścianę operacji wycięcia przez obrót.
Nie wybierać górnej ściany planarnej. Sprawdzić, czy opcja Łańcuch obróconych
ścian nie jest zaznaczona.
Interaktywne i automatyczne rozpoznawanie dodań i wycięć ze ścian
nieplanarnych
FeatureWorks rozpoznaje operacje wyciągnięcia (dodań i wycięć), które są tworzone ze
ścian nieplanarnych, zarówno w trybie interaktywnego, jak i automatycznego
rozpoznawania.
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-NonPlanar_1.x_t.
2. Użyć automatycznego rozpoznawania, i wybrać Wyciągnięcia w części Automatyczne
operacje.
Poprzednio narzędzie FeatureWorks mogło rozpoznać tylko podświetlone wyciągnięcie
dodania.
Obecnie FeatureWorks rozpoznaje pierwotne wyciągnięcie dodania, a także cztery
wyciągnięcia dodania utworzone ze ściany nieplanarnej.
Wyciągnięcia muszą być dokładnymi odsunięciami ściany podpierającej.
121
Części i operacje
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-NonPlanar_2.x_t.
2. Użyć automatycznego rozpoznawania, i kliknąć Zaznacz wszystkie filtry
Automatyczne operacje.
w części
FeatureWorks rozpoznaje jedną bazę przez obrót, dziesięć wyciągnięć wycięcia, dziewięć
otworów, dwa sfazowania i 42 zaokrąglenia. FeatureWorks znajduje dwa szyki kołowe.
FeatureWorks automatycznie mapuje wszystkie operacje.
Oryginalna część
Rozpoznane operacje
Automatyczne rozpoznawanie operacji pochylenia
FeatureWorks rozpoznaje operacje pochylenia podczas rozpoznawania automatycznego.
Pochylenia były poprzednio rozpoznawane tylko w trybie interaktywnym.
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-Draft.x_t.
2. W automatycznym trybie rozpoznawania wybrać Operacje standardowe. W części
Automatyczne operacje wybrać tylko Pochylenia i Zaokrąglenia/Sfazowania.
122
Części i operacje
FeatureWorks automatycznie mapuje wszystkie operacje.
Łączenie podobnych operacji podczas automatycznego
rozpoznawania operacji
Automatyczne rozpoznawanie operacji może obecnie łączyć zaokrąglenia, sfazowania lub
otwory tej samej geometrii w pojedynczą operację. Na przykład: siedem zaokrągleń o
tym samym promieniu jest rozpoznawane jako jedna operacja. Zmniejsza to liczbę operacji
w drzewie operacji FeatureManager i pozwala grupować operacje ze sobą, zwiększając
czytelność i zmniejszając rozmiary pliku.
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-CombineFeatures.x_t.
2. W automatycznym trybie rozpoznawania wybrać Operacje standardowe. W części
Automatyczne operacje wybrać Zaokrąglenia/Sfazowania.
Poprzednio FeatureWorks rozpoznawało 36 sfazowań w tym przykładzie. Obecnie w
drzewie operacji FeatureManager pojawia się jedno sfazowanie.
Aby wyłączyć funkcję łączenia operacji, należy kliknąć Opcje FeatureWorks
(pasek
narzędzi Operacje) lub Wstaw > FeatureWorks > Opcje. Na karcie Zaawansowane
regulatory, w części Automatyczne rozpoznawanie, zaznaczyć lub odznaczyć opcję
Połącz zaokrąglenia, Połącz sfazowania lub Połącz otwory.
123
21
Routing - Wyznaczanie trasy
Dostępne w SolidWorks® Premium.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
Routing Library Manager
Trasa wzdłuż istniejącej geometrii
Odstępy rowka
Autodopasowanie rozmiaru
Przenoszenie i obracanie łącznika
Import schematu technologicznego P&ID
Raport schematu technologicznego P&ID
Opcje wyznaczania trasy w poleceniu Wyizoluj
Routing Library Manager
Routing Library Manager to nowy interfejs, który można uruchomić bez uruchamiania
aplikacji SolidWorks®. Daje on dostęp do szeregu istniejących i nowych funkcji.
Aby otworzyć Routing Library Manager, należy kliknąć Routing - Wyznaczanie trasy
> Narzędzia wyznaczania trasy > Routing Library Manager. Kliknąć kartę, aby
otworzyć kreator lub narzędzie. Karty są dostępne dla następujących funkcji:
• Kreatory tworzenia komponentów wyznaczania trasy, a także kabli/przewodów, pokryw
i bibliotek komponentów elektrycznych
• Karta Lokalizacje plików wyznaczania trasy do definiowania ścieżek bibliotek
• Narzędzie administracyjne do zarządzania bazą danych i filtrowania części.
• Menedżer schematu metki do definiowania składni i formatu metek w importowanych
schematach
Routing Library Manager zawiera następujące nowe funkcje:
• Kreator komponentów wyznaczania trasy pozwala konfigurować dodatkowe typy
komponentów, takie jaki łączniki odgałęźne i kolanka, rury grubościenne i osprzęt. Aby
użyć tego kreatora, należy utworzyć geometrię części i kliknąć kartę Kreator
komponentów wyznaczania trasy.
124
Routing - Wyznaczanie trasy
• Można użyć Menedżera schematu metki aby zdefiniować składnię i format metek w
importowanych schematach, co pozwala aplikacji SolidWorks na interpretowanie danych
z dokumentów P&ID. Można zdefiniować liczbę pól w każdej metce, nazwę każdego
pola i liczbę znaków w każdym polu. Można również definiować znak rozdzielający.
• Narzędzie administracyjne pozwala zarządzać bazą danych wykorzystywaną do
wybierania części SolidWorks podczas tworzenia projektu z importowanego schematu
P&ID. Można dodawać informacje o części do bazy danych w części Biblioteka
komponentów wyznaczania trasy. Można również definiować lub zmieniać wartości
właściwości i dodawać nowe właściwości do części w bazie danych. W przypadku użycia
schematu P&ID do tworzenia projektu, ta baza danych jest przeszukiwania w celu
znalezienia części, które odpowiadają informacjom dostępnym na schemacie i
wyświetlana jest przefiltrowana lista. Można wybrać część z tej listy.
Trasa wzdłuż istniejącej geometrii
Można utworzyć trasę w zdefiniowanej odległości od powierzchni, wykorzystując segment
rury grubościennej, powierzchnię planarną lub ścianę jako odniesienie. Odległość jest
obliczana od zewnętrznej powierzchni rury grubościennej, chyba że określono linię
środkową.
Odległość tę można zdefiniować na dwa sposoby:
• Użyć narzędzia Inteligentny wymiar, aby zdefiniować odległość odsunięcia.
• Wybrać segment trasy, który ma być odsunięty, a następnie nacisnąć klawisz Ctrl i
wybrać obiekt odniesienia. Wybrać Trasa wzdłuż w menedżerze właściwości
PropertyManager, a następnie wpisać odległość w oknie dialogowym Modyfikuj.
125
Routing - Wyznaczanie trasy
Odstępy rowka
Można dodawać odstępy rowka do tras pomiędzy rurami grubościennymi i łącznikami,
używając globalnych lub specyficznych dla połączenia wartości odsunięcia.
Można zdefiniować odstępy rowka w chwili rozpoczynania trasy lub w dowolnym miejscu
po jej rozpoczęciu.
• Aby zdefiniować w chwili rozpoczynania trasy, należy wybrać Użyj odstępów rowka
w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy i wpisać wartość
odsunięcia w polu tekstowym, które się pojawia. Wartość ta jest stosowana do
wszystkich odstępów rowka w trasie.
• Aby zdefiniować po utworzeniu trasy lub edytować jedną lub kilka wartości, należy
kliknąć segment prawym przyciskiem myszy i wybrać Odstęp rowka. Wpisać nową
wartość dla indywidualnego odstępu rowka w etykiecie odstępu rowka lub dokonać
zmian globalnych w menedżerze właściwości PropertyManager Ustawienia odstępu
rowka. Można również kliknąć Odstęp rowka
i wybrać segment.
na pasku narzędzi Instalacja rurowa
Patrz: Pomoc SolidWorks: Odstępy rowka
Autodopasowanie rozmiaru
Podczas umieszczania części, jej rozmiar jest obecnie automatycznie dopasowywany do
docelowego osprzętu lub łącznika.
Autodopasowanie rozmiaru działa również podczas edytowania rury grubościennej. W
przypadku przeciągnięcia łącznika na rurę grubościenną, rozmiar łącznika zostanie
dostosowany do średnicy rury grubościennej.
Rozmiar ten jest uzyskiwany ze ściany, z którą wiązane jest odniesienie wiązania. Jeżeli
rozmiar nie odpowiada żadnemu dostępnemu rozmiarowi komponentu +/- 5%, to
podejmowana jest próba uzyskania rozmiaru z punktu połączenia.
Po umieszczeniu części pojawia się monit o wybranie konfiguracji części. Jeżeli pasujący
rozmiar nie zostanie zlokalizowany, to pojawi się monit o wybranie rozmiaru i konfiguracji.
126
Routing - Wyznaczanie trasy
Przenoszenie i obracanie łącznika
Można użyć sterowania triadą do obracania lub przenoszenia części wstawianych do trasy.
Aby wyświetlać triadę przy każdym wstawianiu części, należy kliknąć Narzędzia > Opcje
> Wyznaczanie trasy i wybrać opcję Użyj triady, aby ustalić pozycję i orientację
komponentów.
Można również kliknąć część prawym przyciskiem myszy i wybrać Przenieś łącznik
triadą.
Kliknąć i obrócić jeden z okręgów triady, aby obrócić część względem jej osi. Kliknąć i
przeciągnąć jedną ze strzałek triady, aby przemieścić część.
Linie wytyczające pojawią się po przeniesieniu części. Można użyć polecenia
Automatyczna trasa
, aby przekształcić linie wytyczające na trasę po zakończeniu
pozycjonowania części. Można również kliknąć linię wytyczającą prawym przyciskiem
myszy i wybrać Konwertuj linie wytyczające.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Pozycjonowanie części przy użyciu triady
Import schematu technologicznego P&ID
Można wstawiać komponenty liniowe do trasy rur grubościennych po jej utworzeniu z
importowanych danych P&ID, np. otrzymanych od partnera rozwiązań. SolidWorks
identyfikuje wymagane komponenty, takie jak trójniki i złączki zwężkowe, które nie są
zdefiniowane w dokumencie i pozwala na ich wybranie z listy.
Linie wytyczające trasę są wyświetlane bez konieczności uprzedniego umieszczenia
trójników i złączek liniowych, takich jak zawory i złączki zwężkowe. Można konwertować
te linie wytyczające na trasy zależnie od potrzeb.
127
Routing - Wyznaczanie trasy
Raport schematu technologicznego P&ID
Można generować raporty, które ukazują brakujące komponenty lub niekompletne
połączenia w modelu trójwymiarowym utworzonym z importowanych danych P&ID.
Aby wygenerować raport, należy kliknąć Raport w panelu Instalacje rurowa i
oprzyrządowanie. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Raport walidacji schematu
technologicznego P&ID.
Kliknąć Tekst, aby zobaczyć raport do druku. Kliknąć Drzewo, aby zobaczyć drzewo
systemu instalacji rurowej. Symbole i etykietki narzędzi w drzewie identyfikują połączenia
które są brakujące lub których utworzenie nie powiodło się.
Opcje wyznaczania trasy w poleceniu Wyizoluj
Obecnie dostępne są akcje specyficzne dla wyznaczania trasy w poleceniu Wyizoluj.
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie instalacji rurowej w drzewie operacji
FeatureManager® i wybrać Wyizoluj.
Dokonać wyboru w oknie dialogowym Wyizoluj. Przykładowo: w przypadku wybrania
Tylko trasa, wyizolowana zostanie trasa. W przypadku wybrania Trasa i bezpośrednie
odniesienia, wyizolowana zostanie trasa i każdy obiekt, z którym jest połączona. Inne
opcje:
• Trasa i drugorzędne odniesienia
• Pole ograniczające trasy
• Pole ograniczające segmentów trasy
Na poniższej ilustracji wykorzystano polecenie Wyizoluj do wyizolowania trasy.
128
Routing - Wyznaczanie trasy
129
22
Arkusz blachy
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
Tabele obliczania zgięć
Konwertuj na arkusz blachy
Rozłożone modele
Współczynnik K w konfiguracjach
Mapowanie kierunków zgięcia podczas eksportowania do plików DXF/DWG
Tworzenie odbić lustrzanych odgięć krawędzi i odgięć dookolnych
Właściwości arkusza blachy
Szyki odgięć krawędzi i operacji wypustu
Tabele obliczania zgięć
Tabele obliczania zgięć pozwalają obliczać rozwiniętą długość części arkusza blachy.
W poprzednich wersjach rozwinięta długość była obliczana przy użyciu metody
współczynnika K, tabeli zgięć, tabeli grubości, naddatku materiału oraz ubytku materiału.
Dzięki tabelom obliczania zgięć można zdefiniować różne zakresy kątów, przypisać
równania do tych zakresów i obliczać rozwiniętą długość części.
Kliknąć dowolne narzędzie arkusza blachy, gdzie można wybrać metodę obliczania
rozwiniętej długości. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Naddatek
materiału, jako Typ naddatku materiału wybrać Obliczanie zgięcia i ustawić opcje.
Patrz: Pomoc SolidWorks®: Tabele obliczania zgięć.
Konwertuj na arkusz blachy
Polecenie Konwertuj na arkusz blachy zostało udoskonalone.
Tabele grubości
Można używać tabele grubości z narzędziem Konwertuj na arkusz blachy. Parametry
arkusza blachy (grubość materiału, promień zgięcia oraz metoda obliczania zgięcia)
wykorzystują wartości przechowywane w tabeli grubości chyba, że zostaną one zastąpione
przez użytkownika.
Kliknąć Konwertuj na arkusz blachy
(pasek narzędzi Arkusz blachy) lub Wstaw >
Arkusz blachy > Konwertuj na arkusz blachy. W menedżerze właściwości
PropertyManager, w części Grubości arkusza blachy wybrać Użyj tabeli grubości i
wybrać tabelę grubości. Można określić lokalizacje tabel grubości w menu Narzędzia >
Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików. W części Pokaż foldery dla wybrać
Tabela grubości arkusza blachy.
130
Arkusz blachy
Typy rozcięć
Można definiować parametry dla krawędzi rozcięcia i szkiców rozcięcia tworzonych przy
użyciu narzędzia Konwertuj na arkusz blachy. Dostępne typy rozcięcia: narożnik na
styk z odstępem, zachodzące na siebie i zachodzące pod siebie. Można również sterować
ustawieniami indywidualnego rozcięcia klikając objaśnienie tego rozcięcia w obszarze
graficznym. Dodatkowo można ustawić Domyślna proporcja zachodzenia na siebie
dla wszystkich rozcięć i pokazać lub ukryć objaśnienia w obszarze graficznym.
Kliknąć Konwertuj na arkusz blachy
(pasek narzędzi Arkusz blachy) lub Wstaw >
Arkusz blachy > Konwertuj na arkusz blachy. W menedżerze właściwości
PropertyManager w części Ustawienia domyślne narożnika wybrać typ rozcięcia i
ustawić opcje.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Konwertowanie części bryłowej na część arkusza blachy.
Zachowywanie lub wchłanianie obiektów bryłowych
Podczas używania narzędzia Konwertuj na arkusz blachy można zachować obiekt
bryłowy do wykorzystania w wielu operacjach Konwertuj na arkusz blachy lub określić,
że cały obiekt ma być wchłonięty przez narzędzie.
Maszyna z obudową z arkusza blachy.
Użyć narzędzia Konwertuj na arkusz
blachy, aby utworzyć pierwszy obiekt
arkusza blachy. Opcja Zachowaj obiekt
wybrana. Chcemy zachować obiekt bryłowy,
aby wyprowadzić inny obiekt arkusza blachy
z tego samego obiektu bryłowego.
131
Arkusz blachy
Użyć narzędzia Konwertuj na arkusz
blachy, aby utworzyć drugi obiekt arkusza
blachy. Opcja Zachowaj obiekt jest nie
zaznaczona, co spowoduje wchłonięcie
obiektu bryłowego.
Kliknąć Konwertuj na arkusz blachy
(pasek narzędzi Arkusz blachy) lub Wstaw >
Arkusz blachy > Konwertuj na arkusz blachy. W menedżerze właściwości
PropertyManager, w części Parametry arkusza blachy wybrać lub usunąć zaznaczenie
opcji Zachowaj obiekt.
Naddatek materiału
Można wybrać metodę naddatku materiału do obliczania rozwiniętej długości części. W
poprzednich wersjach wykonywano polecenie Konwertuj na arkusz blachy, a następnie
zmieniano naddatek materiału w odrębnym kroku.
Kliknąć Konwertuj na arkusz blachy
(pasek narzędzi Arkusz blachy) lub Wstaw >
Arkusz blachy > Konwertuj na arkusz blachy. W menedżerze właściwości
PropertyManager, w części Dostosowany naddatek materiału, wybrać naddatek
materiału.
Objaśnienia
Można pokazać lub ukryć objaśnienia: Krawędzie zgięcia, Znaleziono krawędzie
rozcięcia oraz Szkice tworzące rozcięcia.
Kliknąć Konwertuj na arkusz blachy
(pasek narzędzi Arkusz blachy) lub Wstaw >
Arkusz blachy > Konwertuj na arkusz blachy. W menedżerze właściwości
PropertyManager wybrać lub usunąć zaznaczenie opcji Pokaż objaśnienia.
Rozłożone modele
Udoskonalenia rozkładania części arkusza blachy sprawiają że rozkładanie udaje się dla
skomplikowanych kształtów, które poprzednio nie powodziły się. Udoskonalenia te dają
również lepszą rozłożoną geometrię dla pewnych wykończeń narożników, zgięć
wyciągniętych po profilach i w niektórych przypadkach w miejscach gdzie przecięcia
przecinają obszary zgięcia.
Można aktualizować istniejące rozłożone modele utworzone przed SolidWorks 2011, aby
użyć udoskonalonej metody.
W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Rozłożony model
i kliknąć Edytuj operację. W menedżerze właściwości PropertyManager Rozłożony model,
w części Parametry wybrać Odtwórz rozłożony-model.
132
Arkusz blachy
Współczynnik K w konfiguracjach
W przypadku wykorzystywania współczynnika K jako typu naddatku materiału w częściach
arkusza blachy, można określać różne wartości współczynnika K w różnych konfiguracjach.
W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Arkusz blachy1
i kliknąć Konfiguruj operację. W oknie dialogowym, w części Arkusz blachy1, wybrać
zmienną, która odpowiada współczynnikowi K. Ustawić wartości współczynnika K dla
każdej z konfiguracji.
Mapowanie kierunków zgięcia podczas eksportowania do plików
DXF/DWG
Można mapować kierunki linii zgięcia do specyficznych warstw podczas eksportowania
modeli arkusza jako plików .dxf lub .dwg. Na przykład: w częściach arkusza blachy z
kierunkiem zgięcia w górę i w dół można zmapować różne kierunki linii zgięcia do
oddzielnych warstw podczas eksportowania części.
Patrz: Eksportowanie kierunków linii zgięcia na stronie 84.
Tworzenie odbić lustrzanych odgięć krawędzi i odgięć dookolnych
Można tworzyć odbicia lustrzane odgięć krawędzi, na które składa się kilka odgięć
dołączonych do różnych krawędzi. Można również tworzyć odbicia lustrzane
zmodyfikowanych odgięć dookolnych, gdzie odgięcia są skrócone tak, by geometria nie
zachodziła na siebie.
Część z wieloma odgięciami krawędzi
Odbicie lustrzane odgięć krawędzi
Właściwości arkusza blachy
Nowe właściwości specyficzne dla części arkusza blachy są obliczane i wyświetlane w
oknie dialogowym Właściwości listy elementów ciętych.
Niektóre z obliczanych właściwości bazują na ramce granicznej, czyli najmniejszym
prostokącie, w którym może zmieścić się rozłożony model. Można ustawić kierunek
ziarnistości, aby określić najmniejszy prostokąt wyrównywany z kierunkiem ziarnistości,
133
Arkusz blachy
aby dopasować do rozłożonego modelu. Ramka graniczna jest reprezentowana przez szkic
po rozłożeniu części arkusza blachy i znajduje się w drzewie operacji FeatureManager
poniżej wpisu Rozłożony model .
Podczas eksportowania części arkusza blachy jako pliku.dxf lub .dwg, można
wyeksportować ramkę graniczną i przypisać ramkę graniczną do specyficznej warstwy.
Patrz: Eksportowanie części arkusza blachy do plików DXF lub DWG na stronie 83.
W częściach arkusza blachy obliczane są następujące właściwości:
Długość pola ograniczającego
Najdłuższy bok ramki granicznej
Szerokość pola ograniczającego Najkrótszy bok ramki granicznej
Obszar pola ograniczającego
Długość pola ograniczającego x Szerokość pola
ograniczającego
Obszar pola
ograniczającego-Obszar
rzeczywisty
Pole rozłożonego modelu z wyłączeniem wycięć na
wylot
Długość cięcia-Zewnętrzna
Zewnętrzny obwód rozłożonego modelu
(rzeczywisty), używany do obliczania czasu cięcia
przy użyciu maszyny
Długość cięcia-Wewnętrzna
Suma obwodów wewnętrznych pętli i wycięć
Wycięcia
Zamknięte wycięcia (otwory na wylot) w rozłożonym
modelu, używane do obliczania czasu bezczynności
maszyny
Zgięcia
Liczba zgięć w części
Aby przejrzeć te właściwości należy rozwinąć Lista elementów ciętych
w drzewie
operacji FeatureManager. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Element listy elementów
ciętych
i kliknąć Właściwości. Właściwości są aktualizowane po każdej aktualizacji
listy elementów ciętych lub rozłożeniu części.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Właściwości arkusza blachy oraz Ustawianie kierunku ziarnistości
dla ramek granicznych.
Szyki odgięć krawędzi i operacji wypustu
Można utworzyć szyk odgięć krawędzi i operacji wypustu, które posiadają dołączone
dodatkowe operacje arkusza blachy.
Szyki są obsługiwane tylko dla tego samego obiektu arkusza blachy. Wieloobiekty nie są
obsługiwane. Narzędzia szyku obejmują szyki liniowe, kołowe, oparte na krzywej, oparte
na szkicu i oparte na tabeli.
134
Arkusz blachy
Nie można tworzyć szyków operacji wypustu z dołączonymi uskokami lub szkicami
zgięcia.
135
23
Simulation
Dostępne w SolidWorks® Premium.
Udoskonalenia oznaczone jako (Professional) są dostępne w oprogramowaniu SolidWorks
Simulation Professional oraz SolidWorks Simulation Premium. Udoskonalenia oznaczone jako
(Premium) są dostępne tylko w oprogramowaniu SolidWorks Simulation Premium.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nowe badania Simulation
Interfejs
Skorupy
Belki
Złącza
Kontakt
Siatka
Badania nieliniowe
Wyniki
Nowe badania Simulation
Nowe badanie uproszczenia 2D (Professional)
Można uprościć pewne modele trójwymiarowe (3D) poprzez ich symulowanie w dwóch
wymiarach (2D). Uproszczenie 2D jest dostępne dla badań statycznych, nieliniowych,
projektu zbiornika ciśnieniowego i termicznych. Można skrócić czas analizy poprzez użycie
opcji uproszczenia 2D dla stosownych modeli. Modele 2D wymagają mniejszej liczby
elementów siatki i prostszych warunków kontaktu w porównaniu z modelami 3D.
Aby utworzyć badanie uproszczenia 2D, należy:
1. Kliknąć Nowe badanie
(menedżer poleceń CommandManager Simulation).
2. W części Typ wybrać badanie Statyczne, Nieliniowe lub Termiczne.
3. W części Opcje wybrać Użyj uproszczenia 2D i kliknąć
.
4. W menedżerze właściwości PropertyManager Uproszczenie 2D ustawić opcje i kliknąć
.
Typy uproszczenia 2D
Można wybierać spośród czterech typów opcji uproszczenia 2D, w zależności od geometrii,
właściwości materiału, umocowań, obciążeń i warunków kontaktu.
136
Simulation
Naprężenie
Symuluje cienkie geometrie, gdzie żadne siły nie działają w kierunku
płaszczyznowe
normalnym do płaszczyzny przekroju Dla założenia naprężenia
płaszczyznowego, żadne naprężenia nie powstają w kierunku normalnym
do płaszczyzny przekroju. Opcja ta jest dostępna dla badań statycznych
i nieliniowych.
Przykład ukazuje wspornik pod rozłożonym obciążeniem.
Inne przykłady obejmują cienkie płytki pod naciskiem, obracanie klucza
podczas dokręcania śruby oraz zatrzaskowe zapinki plastikowe.
Odkształcenie
Symuluje grube geometrie wydłużone na dużą odległość po każdej ze
płaszczyznowe
stron płaszczyzny przekroju, gdy żadne siły nie działają w kierunku
normalnym do płaszczyzny przekroju Dla założenia odkształcenia
płaszczyznowego, żadne odkształcenia nie powstają w kierunku
normalnym do płaszczyzny przekroju. Problemy odkształceń
płaszczyznowych występują rzadziej od problemów naprężeń
płaszczyznowych. Opcja ta nie jest dostępna dla badań termicznych.
Przykład ukazuje tamę pod naciskiem wody.
Inne przykłady obejmują tunel pod naciskiem oraz rolowanie arkusza.
Wyciągnięte
Symuluje geometrie o stałych obciążeniach termicznych wzdłuż kierunku
wyciągnięcia. Opcja ta jest dostępna tylko dla badań termicznych.
137
Simulation
Rysunek ukazuje przykład długiego bloku utrzymywanego w jednorodnej
temperaturze i nagle wystawionego na działanie środowiska
konwekcyjnego.
Symetria
Symuluje geometrie, właściwości materiału, obciążenia i umocowania, które
osiowa
są symetryczne względem osi. Przykład ukazuje nieliniową analizę kontaktowa
pierścienia uszczelniającego typu o-ring.
Geometria 3D
Modelowany przekrój
Inne przykłady obejmują zbiorniki pod naciskiem zewnętrznym lub
wewnętrznym i wiele problemów występujących w konstrukcji turbin.
Przekrój 2D
Tworzymy przekroje 2D z geometrii 3D, bądź wykorzystujemy powierzchnie planarne i
zamknięte szkice 2D na płaszczyźnie przekroju, aby zdefiniować obiekty wymagane do
analizy. Aby utworzyć przekrój, używamy menedżera właściwości PropertyManager
Uproszczenie 2D.
Tworzenie Można tworzyć obiekty w 2D poprzez podział brył przy użyciu płaszczyzny
przekrojów przekroju.
brył
W ukazanym poniżej przykładzie dysku, należy użyć górnej płaszczyzny,
aby dokonać ekstrakcji modelu 2D z geometrii 3D.
138
Simulation
Model 3D
Przekrój 2D
W przykładzie symetrii osiowej połączenia śruby i nakrętki, należy wybrać
dowolną płaszczyznę przecinającą bryłę i oś obrotu.
Łeb śruby oraz spiralny wzór gwintu nie są modelowane (gwinty
spiralne nie są osiowosymetryczne).
Model 3D
Przekrój 2D
Używanie Można tworzyć obiekty powierzchni planarnej lub zamknięte szkice 2D na
powierzchni płaszczyźnie przekroju, aby utworzyć przekroje 2D.
planarnych
Ten przykład ukazuje trzypunktowy test zginania płytki pod odkształceniem
płaszczyznowym, przy użyciu obiektów powierzchniowych utworzonych na
płaszczyźnie przekroju.
139
Simulation
Uruchamianie badania i przeglądanie wyników
Konfigurowanie
badania
uproszczenia
2D
Przeglądanie
wyników
Konfigurowanie badania dwuwymiarowego (2D) jest podobne do
konfigurowania badania trójwymiarowego (3D). Uwagi dotyczące badań
uproszczenia 2D:
• Dla założeń naprężeń płaszczyzny lub odkształceń płaszczyzny, nie
można stosować obciążeń i umocowań w kierunku normalnym do
płaszczyzny przekroju. Dla założenia symetrii osiowej, nie można
stosować ich wzdłuż kierunku obwodowego.
• Umocowania, obciążenia i warunki kontaktu należy stosować na
krawędziach, a nie na ścianach.
• W modelach o symetrii osiowej, zastosowane obciążenia podawane
są jako wartości całkowite (a nie przypadające na jeden radian).
Dla modeli naprężeń płaszczyzny i odkształceń płaszczyzny,
zastosowane obciążenia bazują na określonej jednostce grubości.
Można przeglądać wyniki analizy uproszczenia 2D w 2D lub 3D.
Dla założeń naprężeń płaszczyzny lub odkształceń płaszczyzny, wyniki
są takie same dla wszystkich przekrojów poprzecznych równoległych
do płaszczyzny przekroju. Wyniki są podawane na jednostkę grubości
określoną przez użytkownika.
140
Simulation
Wykresy wyników 2D
Wykresy wyników 3D
Dla założenia symetrii osiowej, wyniki są takie same dla wszystkich
przekrojów poprzecznych wokół osi obrotu. Wyniki podawane są jako
wartości całkowite (a nie przypadające na jeden radian).
Wykresy wyników 2D
Wykresy wyników 3D (obrócony
o 200°)
Analiza uproszczenia 2D połączenia śruba-nakrętka
Wykonamy analizę osiowosymetryczną złożenia śruby i nakrętki, aby wykreślić wyniki
naprężeń na gwintach. Poprzez wykonanie analizy uproszczenia 2D oszczędza czas
ponieważ modele 2D wymagają mniejszej liczby elementów siatki i prostszych warunków
kontaktu w porównaniu z modelami 3D.
Aby zobaczyć ten model, należy otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\2dsimplification\bolt_nut.sldasm.
141
Simulation
Łeb śruby i ściśnięte człony nie są modelowane. Aby zastosować uproszczenie 2D,
gwinty są modelowane jako oddzielne pierścienie materiału, a nie jako ciągła helisa
(jest to uproszczenie, ponieważ gwinty nie są osiowosymetryczne). Aby modelować
dokręcanie połączenia i przesuwanie śruby, nadal należy użyć modelu 3D.
Tworzenie badania uproszczenia 2D
Zdefiniujmy badanie uproszczenia 2D z modelu 3D i przeprowadźmy badanie nieliniowe
statyczne.
1. Kliknąć strzałkę skierowaną do dołu na Doradca badania
(menedżer poleceń
CommandManager Simulation) i wybrać Nowe badanie.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Nazwa, wpisać połączenie
śrubowe.
3. W części Typ kliknąć Nieliniowe
.
4. W części Opcje wybrać Użyj uproszczenia 2D.
5. Kliknąć
.
6. W menedżerze właściwości PropertyManager Uproszczenie 2D, w części Typ wybrać
O symetrii osiowej.
7. Jako Płaszczyzna przekroju wybrać Płaszczyzna1 w drzewie operacji
FeatureManager.
8. Jako Oś symetrii wybrać Oś1 w drzewie operacji FeatureManager.
Jest to oś względem której geometria, obciążenia i umocowania są symetryczne.
142
Simulation
9. Kliknąć
.
Stosowanie wła ciwo ci materiału i zestawów kontaktowych
Zdefiniujmy właściwości materiału i zestawy kontaktowe.
1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy folder badania
połączenie śrubowe
i wybrać Właściwości.
2. W oknie dialogowym Nieliniowe-Statyczne, w części Opcje nieliniowości geometrii,
wybrać Opcja dużego odkształcenia.
Wybieramy Opcję dużego odkształcenia, aby modelować plastyczność w połączeniu
śrubowym.
3. W części Solver, wybrać Direct Sparse i kliknąć OK.
4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Części
i wybrać Zastosuj materiał dla
wszystkich
.
5. W oknie dialogowym Materiał, wybrać Plastyczny - von Misesa jako Typ modelu.
6. Kliknąć Zastosuj i Zamknij.
Właściwości sprężysto-plastycznego materiału Stal stopowa zostaną przypisane do
śruby i nakrętki.
7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Połączenia
i wybrać Zestaw kontaktowy
. W menedżerze właściwości PropertyManager, należy wykonać następujące
czynności:
a) Jako Ściany, krawędzie, wierzchołki dla Zestawu 1
śruby.
wybrać obiekt 2D
143
Simulation
b) Jako Ściany dla Zestawu 2
wybrać obiekt 2D nakrętki.
c) W części Zaawansowane wybrać Powierzchnia do powierzchni.
8. Kliknąć
.
Pomiędzy stykającymi się obszarami gwintu śruby i nakrętki zostanie zastosowany
kontakt bez penetracji i tarcia.
Uruchamianie analizy
Zastosujmy obciążenie do górnej krawędzi trzonu śruby, uniemożliwiając pionowy ruch
nakrętki. A następnie uruchamiamy badanie połączenie śrubowe.
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Umocowania
i wybrać Przesuwanie.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager, jako Proste krawędzie dla
umocowania
Kliknąć
wybrać krawędź śruby i górną krawędź nakrętki, jak na ilustracji.
.
144
Simulation
3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Obciążenia zewnętrzne
i wybrać Siła
4. W menedżerze właściwości PropertyManager, należy zdefiniować obciążenie:
a) W części Siła/Moment obrotowy,jako Ściany i krawędzie skorupy dla
normalnej siły
.
wybrać krawędź wskazywaną strzałką na rysunku.
b) Wybrać Wybrany kierunek.
c) Jako Ściana, krawędź, płaszczyzna, oś dla kierunku
w drzewie operacji FeatureManager.
d) Jako Jednostka
wybrać Płaszczyzna1
wybrać Angielski (IPS).
e) W części Siła wybrać Wzdłuż płaszczyzny kierunek 2
i wpisać 3000.
Jest to całkowita siła działająca na kołową ścianę trzonu śruby.
f) Kliknąć
.
5. Kliknąć Uruchom
(menedżer poleceń CommandManager Simulation).
Przegl danie wyników
Można przeglądać wyniki analizy 2D w 2D lub 3D. Dla analizy osiowosymetrycznej, wyniki
są takie same dla dowolnego przekroju poprzecznego wokół osi obrotu.
145
Simulation
1. W drzewie badania Simulation otworzyć folder Wyniki .
2. Kliknąć dwukrotnie Naprężenie (-wg Misesa-), aby wyświetlić wykres.
Domyślnie wyniki są widoczne w 2D.
3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Naprężenie (-wg Misesa-) i wybrać Pokaż
jako wykres 3D.
Domyślnie przekrój 2D obraca się o 330°. Można zmienić ten kąt w menedżerze
właściwości PropertyManager Wykres naprężenia, w części Zaawansowane
opcje.
Wynik ukazuje deformację plastyczną w modelu. Spośród stykających się gwintów,
pierwszy zazębiony gwint wykazuje wysoką wartość naprężenia. Wartości te są niższe
dla kolejnych gwintów.
Nowe badanie analizy spektrum reakcji (Premium)
Nowe badanie analizy spektrum reakcji oszacowuje wartości szczytowe reakcji modelu
w oparciu o spektrum projektowe określane jako wzbudzenie bazowe.
W analizie spektrum reakcji, wyniki analizy modalnej są wykorzystywane w kontekście
znanego spektrum w celu obliczenia przemieszczeń i naprężeń w modelu. Dla każdego
modu jest odczytywana odpowiedź ze spektrum projektowego w oparciu o częstotliwość
146
Simulation
modalną i dany stosunek tłumienia. Wszystkie reakcje modalne są następnie łączone w
celu oszacowania maksymalnej reakcji konstrukcji.
Spektrum reakcji względnego
przemieszczenia dla konkretnego stosunku
tłumienia ξ1.
jest równe maksymalnej wartości
bezwzględnej reakcji przemieszczenia
czasowego dla każdego oscylatora
pojedynczego stopnia swobody (SDOF).
Kołowa częstotliwość własna drgań dla
każdego oscylatora SDOF.
Analizę spektrum reakcji można wykorzystać zamiast analizy czasowej, aby oszacować
odpowiedź konstrukcji na przypadkowe lub zależne od czasu środowiska obciążenia, takie
jak trzęsienia ziemi, obciążenia wiatrem, obciążenia falami morskimi, czy wibracje od
silników odrzutowych lub rakietowych.
Techniki łączenia modów
Opcje łączenia modów w celu oszacowania maksymalnej reakcji:
Suma bezwzględna
Zakłada, że maksymalne reakcje modalne zachodzą w tym
samym czasie dla wszystkich modów. Jest to najbardziej
konserwatywna metoda spośród metod łączenia modów.
Pierwiastek z sumy
kwadratów (SRSS)
Oszacowuje szczytową reakcję poprzez obliczenie
pierwiastka kwadratowego z sumy maksymalnych reakcji
modalnych podniesionych do kwadratu.
Całkowita kombinacja
kwadratowa (CQC)
Metoda ta opiera się na teoriach drgań losowych.
Uwzględnia ona współczynniki korelacji krzyżowych
pomiędzy dwoma modami oraz modalne stosunki tłumienia.
Laboratorium Badań
Morskich (NRL)
Przyjmuje wartość bezwzględną reakcji dla modu
wykazującej największą reakcję i dodaje ją do reakcji SRSS
dla pozostałych modów.
147
Simulation
Tworzenie badania analizy spektrum reakcji
1. Kliknąć Simulation > Badanie.
a) W części Typ wybrać Liniowe dynamiczne
.
b) W części Opcje wybrać Analiza spektrum reakcji
.
2. Zdefiniować częstotliwość i opcje spektrum reakcji badania. W drzewie badania
Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania i kliknąć Właściwości.
Wybrać metodę łączenia modów, aby oszacować maksymalną reakcję.
3. Zdefiniować materiał dla każdego obiektu.
Belki i skorupy kompozytowe nie są obsługiwane w badaniu spektrum reakcji.
4. W części Połączenia
zdefiniować zestawy kontaktowe i wszystkie złącza.
Obsługiwane są złącza typu kontakt wiązany, sprężyna oraz spoina grzbietowa.
5. Aby zdefiniować umocowania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Umocowania
i wybrać spośród opcji.
6. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Obciążenia zewnętrzne
i wybrać Jednorodne
wzbudzenie podstawowe lub Wybrane wzbudzenie podstawowe. Definiuje to
wzbudzenie podstawowe (jednorodne lub wybrane) poprzez spektrum reakcji
przyspieszenia, prędkości lub przemieszczenia.
W badaniu analizy spektrum reakcji można stosować wiele definicji spektrów
reakcji dla jednorodnych lub wybranych wzbudzeń podstawowych. W przypadku
wielu definicji spektrów reakcji, całkowita reakcja jest obliczana jako pierwiastek
kwadratowy z sumy kwadratów indywidualnych reakcji.
7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Opcje wyników
8. Utworzyć siatkę modelu i uruchomić badanie.
i wybrać Edycja/definiuj.
9. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki
i wybrać żądane opcje.
Można przeglądać maksymalne wartości reakcji modelu (naprężenia, przemieszczenia,
prędkości, przyspieszenia) w oparciu o technikę łączenia modów wybraną w kroku 2.
Więcej informacji na temat badań analizy spektrum reakcji zawiera Pomoc
Simulation: Analiza spektrum reakcji.
Analiza spektrum reakcji płytki drukowanej
Wykonajmy analizę spektrum reakcji na złożenie płytki drukowanej. Wykorzystajmy
spektra reakcji projektowych dla komponentów poziomych ruchu ziemi, zalecane przez
komisję Applied Technology Council (ATC-3-06, Tentative Provisions, 1984). Zastosujmy
spektrum reakcji projektowej w jednym kierunku poziomym i przejrzyjmy wyniki. Wybrać
metodę łączenia modów Laboratorium Badań Morskich (Naval Research Laboratory NRL), aby oszacować oczekiwaną maksymalną odpowiedź modelu.
148
Simulation
Aby zobaczyć ten model, należy otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\response_spectrum\circuit_board.sldasm.
Dokument złożenia zawiera badanie częstotliwości wraz z definicjami materiału,
umocowań i siatki. Skopiujmy badanie częstotliwości do nowego badania spektrum
reakcji.
Tworzenie badania analizy spektrum reakcji
Można utworzyć badanie analizy spektrum reakcji z istniejącego badania częstotliwości i
ustawić właściwości badania.
1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania
częstotliwości
i wybrać Kopiuj do nowego badania dynamicznego.
2. W części Nazwa badania wpisać Spektrum reakcji.
3. W części Typ badania dynamicznego liniowego wybrać Analiza spektrum reakcji.
4. Kliknąć OK.
Program tworzy nowe badanie Spektrum reakcji. Wszystkie definicje materiału, kontaktu
i siatki z badania Częstotliwości są kopiowane do nowego badania Spektrum reakcji.
Ustawianie wła ciwo ci badania
Wybierzmy metodę łączenia modów (Laboratorium Badań Morskich - NRL), aby oszacować
maksymalną odpowiedź.
1. Kliknąć kartę badania spektrum reakcji .
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania spektrum reakcji i wybrać
Właściwości.
3. Na karcie Opcje spektrum reakcji wybrać Laboratorium Badań Morskich (NRL).
4. Kliknąć OK.
Analiza spektrum reakcji opiera się na pierwszych 30. częstotliwościach modelu w
celu obliczenia maksymalnej odpowiedzi. Aby zmodyfikować liczbę częstotliwości,
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania spektrum reakcji i wybrać
Właściwości. Ustawić żądaną wartość dla Liczby częstotliwości.
Stosowanie wzbudzenia podstawowego
Zastosujmy poziome wzbudzenie podstawowe w kierunku globalnym X, zdefiniowane
przez spektrum reakcji projektu przyspieszenia. Spektrum projektowe jest zalecane przez
komisję Applied Technology Council (ATC-3-06, Tentative Provisions, 1984).
149
Simulation
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Obciążenia zewnętrzne
i wybrać Jednorodne
wzbudzenie podstawowe.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Typ wybrać Przyspieszenie.
3. W części Przyspieszenie:
a) jako Jednostka
wybrać g.
b) Kliknąć Wzdłuż płaszczyzny kierunek 1
i wpisać 1.
To wzbudzenie jest zastosowane we wszystkich lokalizacjach umocowanych w
globalnym kierunku X.
4. W części Zmienność częstotliwości:
a) Kliknąć Krzywa.
b) Kliknąć Edycja.
5. W menedżerze właściwości PropertyManager Krzywa częstotliwości:
a) Kliknąć Pobierz krzywą, aby załadować uprzednio zdefiniowaną krzywą spektrum
reakcji przyspieszenia.
b) W menedżerze właściwości PropertyManager Krzywe funkcyjne, załadować
bibliotekę krzywych install_dir\Simulation\CWLang\English\response spectra
curves.cwcur.
c) Rozwinąć Krzywa częstotliwości i wybrać ATC-3-06-Przyspieszenie (g).
d) Jako Jednostki wybrać Hz.
e) Kliknąć dwukrotnie OK.
6. Kliknąć
.
Uruchamianie analizy i przegl danie wyników
Po uruchomieniu analizy można przejrzeć wykresy odpowiedzi dla maksymalnego
przyspieszenia, prędkości, przemieszczenia i wartości naprężenia.
1. Kliknąć Uruchom
(menedżer poleceń CommandManager Simulation).
2. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki
Zdefiniuj wykres przemieszczenia.
Pojawi się wykres maksymalnego wypadkowego przemieszczenia.
i wybrać
3. Utworzyć wykres wypadkowego przyspieszenia.
150
Simulation
Zauważmy, że wartości maksymalnego przemieszczenia i przyspieszenia występują
w różnych lokalizacjach płytki drukowanej.
Można użyć innej metody łączenia modów (pierwiastka sumy kwadratów, sumy
bezwzględnej lub całkowitej kombinacji kwadratowej) i porównać wyniki.
Interfejs
Organizacja obiektów
Udoskonalenia drzewa badania Simulation pozwalają na łatwiejsze stosowanie operacji
symulacji.
• Obiekty można organizować w foldery w drzewie badania Simulation.
• Listy elementów ciętych dla belek i obiektów arkusza blachy pojawiają się w drzewie
badania Simulation.
Aby utworzyć podfoldery, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder w drzewie
badania Simulation i wybrać Utwórz nowy folder. Następnie można przeciągnąć elementy
do nowego folderu.
Wszystkie opcje poniżej folderu nadrzędnego są dostępne dla nowo utworzonego
podfolderu, na przykład:
• Można przypisywać te same właściwości materiału do obiektów w podfolderze poniżej
folderu Części
.
• Można przeciągać istniejące obciążenia naciskiem do folderu poniżej folderu Obciążenia
zewnętrzne
.
Filtrowanie drzewa badania Simulation
Można użyć nowego narzędzia filtra specyficznego dla Simulation do filtrowania drzewa
badania Simulation.
Należy wpisać tekst do filtrowania w narzędziu filtra w górnej części drzewa badania
Simulation.
151
Simulation
• Filtrowanie odbywa się według nazw tekstowych, takich jak Ciśnienie-3 lub właściwości,
takich jak grubość skorupy lub nieruchoma geometria.
• Ostatnio używane wyszukiwania są przechowywane do użycia w innych dokumentach.
152
Simulation
• Użyć narzędzia Filtr widoku graficznego, aby pokazać tylko filtrowane elementy w
obszarze graficznym.
Udoskonalenia wyświetlania dla badań Simulation
Udoskonalenia wyświetlania części i złożeń obejmują:
• Obiekt wykluczony z analizy jest ukryty w badaniu Simulation.
• W przypadku zmiany materiału obiektu w badaniu Simulation, wygląd materiału jest
aktualizowany o nowy materiał podczas przeglądania w badaniu Simulation.
Wyświetlanie symboli Simulation
Podczas edytowania badania Simulation można przełączać wyświetlanie wszystkich symboli
związanych z Simulation, takich jak obciążenia, umocowania i złącza. Aby przełączyć
wyświetlanie symboli Simulation, należy kliknąć Widok > Symbole Simulation lub
kliknąć Ukryj/pokaż elementy
(pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty) i wybrać
Widok symboli Simulation.
Wyrażenia w polach wejściowych
Obecnie można wpisywać wyrażenia w polach, które dopuszczają numeryczne dane
wejściowe.
Przykłady:
• Aby użyć komponentu siły wypadkowej 50N skierowanej pod kątem 30° do wybranego
kierunku, można wpisać 50*cos(pi/6) jako Siła w menedżerze właściwości
PropertyManager Siła/Moment obrotowy.
• Aby zmniejszyć parametryczną wartość gęstości 7800 kg/m^3 o jedną trzecią, można
wpisać 7800/3 jako Wartość zdefiniowana przez użytkownika w oknie dialogowym
Dodaj parametry.
Wykaz dozwolonych wyrażeń zawiera Pomoc SolidWorks: Lista operatorów i funkcji.
153
Simulation
Skorupy
Odsunięcia dla skorup
Siatkę można wyrównać z górnymi, środkowymi i dolnymi ścianami skorupy. Aby wyrównać
siatkę z powierzchnią odniesienia, można wpisać wartość odsunięcia.
Menedżer właściwości PropertyManager Definicja skorupy zawiera następujące opcje:
Środkowa powierzchnia
Wyrównuje siatkę ze środkową powierzchnią skorupy
Górna powierzchnia
Wyrównuje siatkę z górną powierzchnią skorupy
Dolna powierzchnia
Wyrównuje siatkę z dolną powierzchnią skorupy
Określ proporcję
Wyrównuje siatkę z powierzchnią odniesienia zdefiniowaną
przez wartość odsunięcia, która stanowi ułamek całkowitej
grubości. Rysunek ukazuje znaczenie dodatnich i ujemnych
wartości odsunięcia.
Na przykład: aby modelować przylegające skorupy o różniących się grubościach tak, by
ich dolne ściany były wspólne, można utworzyć dwie powierzchnie przy użyciu opcji Dolna
powierzchnia.
Orientacja warstw w kompozytach (Premium)
Opcje kątów warstw w kompozycie zostały udoskonalone.
Aby uzyskać dostęp do tych opcji, w menedżerze właściwości PropertyManager Definicja
skorupy, w części Typ, należy wybrać Kompozyt. W części Opcje kompozytowe, można
wykonać następujące czynności:
• Wybrać wiersz w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej.
Paskowa tekstura na obiekcie powierzchniowym kompozytu informuje o kącie wybranej
warstwy. Rysunek ukazuje teksturę dla kąta warstwy 45°. Biała strzałka ukazuje
kierunek warstwy.
154
Simulation
• Wybrać Kąty warstw względem warstwy 1.
Kąty warstw są definiowane względem pierwszej warstwy. Kąt pierwszej warstwy jest
zawsze bezwzględny. Na przykład: jeśli kąt 1. warstwy wynosi 45°, a bezwzględna
wartość kąta 2. warstwy wynosi 60°, to względna wartość kąta 2. warstwy w stosunku
do 1. warstwy wynosi 15°.
• Należy użyć opcji Mapowanie planarne, aby zdefiniować wspólne odniesienie zerowego
kąta warstwy dla grupy planarnych ścian skorupy lub w przypadku problemów z
domyślną opcją Mapowanie powierzchniowe.
Niewłaściwa
Ilustracja ukazuje ścianę utworzoną przy użyciu operacji wypełnienia
orientacja
powierzchni. Technika mapowania powierzchniowego wykorzystująca
warstwy
współrzędne UV ukazuje zakrzywione paski na skorupie. Można użyć
techniki mapowania planarnego poprzez wybranie płaszczyzny XY i
rzutowanie żądanej orientacji warstwy.
Mapowanie powierzchniowe
Mapowanie planarne z
wykorzystaniem płaszczyzny XY
155
Simulation
Niespójna
Rysunek ukazuje spójną orientację warstw na wielu ścianach z opcją
orientacja
mapowania planarnego. Mapowanie powierzchniowe tworzy niespójną
na ścianach
orientację dla kąta warstwy 45ş na ścianach.
Mapowanie planarne z
wykorzystaniem płaszczyzny XZ
Mapowanie powierzchniowe
Informacje stosu kompozytowego (Premium)
Podczas definiowania skorupy kompozytowej, można obecnie zapisać dane stosu w
formacie .csv lub .txt. Można następnie ponownie wczytać informacje stosu do użycia w
przyszłości.
Najlepszą praktyką jest edytowanie informacje stosu w menedżerze właściwości
PropertyManager Definicja skorupy. Nie zaleca się edytowania pliku w edytotrze
zewnętrznym.
Aby zapisać lub załadować informacje stosu kompozytowego, należy:
1. W menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy, w części Typ wybrać
Kompozyt i ustawić różne Opcje kompozytowe.
2. Kliknąć Zapisz stos do pliku.
3. Kliknąć Załaduj stos z pliku, aby załadować zapisany plik stosu kompozytowego.
Belki
Niejednorodne i częściowe obciążenia belek
Obecnie można definiować niejednorodne obciążenia lub obciążenia, które są zdefiniowane
na fragmencie belki. Można określać wartości siły oparte na tabeli w różnych lokalizacjach
belki lub wybierać spośród uprzednio zdefiniowanych rozkładów obciążenia, takich jak
paraboliczny, trójkątny lub eliptyczny.
W menedżerze właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy wybrać
Niejednorodny rozkład.
Wybrać jedną z następujących opcji:
Całkowity
rozkład
obciążenia
Rozkłada całkowitą siłę lub moment określony przez użytkownika na
długości belki. Na końcach belki nie są stosowane żadne obciążenia.
Kształt rozkładu może być paraboliczny, trójkątny lub eliptyczny.
156
Simulation
Wyśrodkowany Stosuje określoną przez użytkownika siłę lub moment na środku belki.
rozkład
Obciążenia zmniejszają się po każdej stronie od środka, zgodnie z
obciążenia
wybranym rozkładem i są definiowane na jednostkę długości. Na
końcach belki nie są stosowane żadne obciążenia.
Rozkład
obciążenia
oparty na
tabeli
Stosuje wartości siły w określonych lokalizacjach na długości belki.
Lokalizacje są określane jako wartości procentowe lub odległości od
jednego końca belki. Dla lokalizacji pośrednich nie określonych w tabeli,
można wybrać schemat liniowy i sześcienny interpolacji.
Tabelę można zapisać jako plik .txt lub .csv do korzystania w
przyszłości.
Belki zwężane
Można obecnie traktować zwężone geometrie jako belki o przekroju poprzecznym
zmieniającym się wzdłuż długości. Zwężane geometrie powinny mieć taki sam profil
przekroju wzdłuż długości, aby mogły być traktowane jako belki.
157
Simulation
W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt bryłowy i wybrać
Traktuj jako belkę. Ikona belki zwężanej
bryłowy zwęża się wzdłuż długości.
pojawi się w drzewie badania, jeżeli obiekt
Rysunek ukazuje zwężaną belkę o profilu I z przekrojem poprzecznym zmniejszającym
się liniowo wzdłuż ukazanego kierunku. Belka zwężana jest reprezentowana przez linię
prostą (oś obojętna), łączącą dwa połączenia końcowe. Dolna ilustracja ukazuje siatkę,
gdzie belka została podzielona na szereg elementów belki zwężanej reprezentowanych
przez walce. Każdy element składa się z dwóch węzłów o takich samych kształtach pola
przekroju poprzecznego lecz o różnych rozmiarach. Siatka i wyniki stanowią wizualne
wskazanie zwężenia wzdłuż długości belki.
Jeżeli obiekt bryłowy nie może być zakwalifikowany jako belka zwężana, ostrzeżenie
zaleca, aby nie traktować tego obiektu jako belkę zwężaną. Aby kwalifikować się
jako belka zwężana, obiekt bryłowy powinien zachowywać swój profil przekroju
poprzecznego wzdłuż osi, przy różnych rozmiarach.
Ten przykład ukazuje obiekt, który jest skręcony wzdłuż długości i nie kwalifikuje się
dokładnie jako belka zwężana.
Złącza
Standard europejski dla spoin grzbietowych (Professional)
Do obliczeń spoin grzbietowych można obecnie stosować standard europejski
EN1993-1-8:2002- Eurocode 3.
Aby użyć standardu europejskiego, należy:
158
Simulation
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Połączenia
i wybrać Spoina grzbietowa.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Rozmiar spoiny, wybrać
Standard europejski.
Ustawić właściwości złącza spoiny:
Materiał słabszej
połączonej części:
Wybrać materiał dołączanego komponentu metalowego o
niższej wartości wytrzymałości na rozciąganie. Można
również wybrać Dostosowane, aby zdefiniować wartość
wytrzymałości spoiny na rozciąganie.
Rozciągająca
Wpisać wartość wytrzymałości na rozciąganie dla
wytrzymałość graniczna dostosowanego materiału spoiny. Dla innych wyborów
wartość zostanie wypełniona automatycznie.
Współczynnik
korelacji
Wpisać współczynnik korelacji używany do określenia, czy
odporność spoiny jest wystarczająca.
Współczynniki korelacji dla różnych klas materiałów zawiera
norma EN1993-1-8:200 - Eurocode 3 Standard, Tabela 4.1.
Częściowy
współczynnik
bezpieczeństwa
Wpisać częściowy współczynnik bezpieczeństwa, aby określić,
czy odporność spoiny jest wystarczająca.
Współczynniki korelacji dla różnych typów połączeń
zawiera norma EN1993-1-8:200 - Eurocode 3 Standard,
Tabela 2.1.
Szacowany rozmiar
spoiny
Wpisać wartość rozmiaru spoiny. Obliczenia spoiny
grzbietowej określają, czy rozmiar ten zapewnia
wystarczającą odporność dla zastosowanych obciążeń.
Kontakt
Automatyczna opcja dla uproszczonego kontaktu
Solver obecnie wybiera kontakt wiązany oparty na powierzchni lub oparty na węzłach, w
zależności od pewnych kryteriów wydajności. Jeżeli domyślne wiązanie „powierzchnia do
powierzchni” znacznie spowalnia proces rozwiązywania, solver przełącza się automatycznie
na wiązanie „węzeł do powierzchni”. Nowa opcja automatycznego wiązania kontaktowego
jest dostępna dla badań statycznych, częstotliwości, wyboczenia i dynamicznych liniowych.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania Simulation i wybrać Właściwości. W
części Niekompatybilne opcje wiązania wybrać Automatyczne.
Siatka
Udoskonalenia siatki
• Wydajność tworzenia siatki bryłowej i skorupowej została udoskonalona, ponieważ
SolidWorks Simulation obecnie wykorzystuje wieloprocesorowość komputera do
tworzenia siatek powierzchni.
159
Simulation
• Domyślny generator siatki to obecnie generator siatki opartej na krzywiźnie.
• Generator siatki opartej na krzywiźnie obsługuje opcję Utwórz ponownie siatkę dla
nieudanych części używając niekompatybilnej siatki.
• Diagnostyka siatki jest zawarta w narzędziu Doradca tworzenia siatki, który pomaga
w rozwiązaniu problemów tworzenia siatki, jak np. tworzenie siatki na obiektach, gdzie
się to nie powiodło.
• Istnieje możliwość sterowania rozmiarem siatki w belkach. Należy określić całkowitą
liczbę elementów lub rozmiar elementu.
W menedżerze właściwości PropertyManager Sterowanie siatki, w części Parametry
siatki wybrać Liczba elementów lub Rozmiar elementu.
Badania nieliniowe
Udoskonalona dokładność dla umocowań nieliniowych (Premium)
Do stosowania umocowań w badaniach nieliniowych używana jest metoda dokładna
zamiast przybliżonej metody kary. Nowa metoda eliminuje trudności konwergencji
numerycznej występujące w metodzie kary i poprawia dokładność oraz prędkość dla
większości badań nieliniowych.
Poprawa wydajności jest bardziej widoczna (do 20% skrócenie czasu analizy) dla badań
nieliniowych z wieloma definicjami umocowań i większymi gęstościami siatki.
Wyniki
Wykresy nieliniowe (Premium)
Można wykreślać elementowe odkształcenia główne dla badań nieliniowych.
W menedżerze właściwości PropertyManager Wykres odkształcenia wybrać Pierwsze,
Drugie lub Trzecie Odkształcenie główne w części Komponent
.
Moc cieplna i energia cieplna
Można łatwiej i dokładniej określić moc cieplną generowaną lub rozpraszaną przez wybrane
elementy dla badań termicznych w stanie ustalonym i nieustalonym.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki
i wybrać Lista mocy/energii cieplnej.
Energia cieplna jest dostępna tylko w badaniach termicznych stanu nieustalonego i dla
określonego okresu czasu.
Interakcja z tabelami list wyników
Podświetlenie wiersza w oknie dialogowym Śruba/Kołek/Łożysko lub Lista sił belki powoduje
podświetlenie odpowiedniego złącza lub belki w obszarze graficznym i drzewie badania
Simulation.
160
Simulation
Udoskonalenia objaśnienia sondy
Objaśnienia sondy zawierają więcej informacji i można je przenosić w obszarze graficznym.
• Wyniki sondy można przenosić do innych lokalizacji w obszarze graficznym.
Przed
Po
161
Simulation
• Można dostosować objaśnienia, aby wyświetlić adnotacje, takie jak numery ID (numery
węzłów), współrzędne i informacje specyficzne dla wyników, jak np. naprężenia
zredukowane wg Misesa lub temperatura. W menedżerze właściwości PropertyManager
Wynik sondy, w części Adnotacje należy zaznaczyć lub odznaczyć adnotacje specyficzne
dla wyników. W tym przykładzie badania termicznego, opcja Pokaż wartość jest
wybrana, a opcje Pokaż numer węzła/elementu i Pokaż lokalizację X, Y, Z są nie
zaznaczone.
• Podczas sondowania wykresu otoczki dla badania stanu nieustalonego, wyszczególniany
jest krok rozwiązania.
Sensory dla badań stanów nieustalonych
Obecnie można definiować sensory do śledzenia wyników badań nieliniowych, testu
upuszczenia, dynamicznych liniowych i termicznych stanu nieustalonego. Można zdefiniować
te sensory w celu śledzenia wartości we wszystkich krokach, w specyficznym kroku
wykresu lub dla specyficznej postaci drgań.
W menedżerze właściwości PropertyManager Sensor, w części Typ sensora
wybrać
Dane symulacji. W części Właściwości jako Kryterium kroku należy wybrać jedną z
poniższych opcji:
Dla wszystkich
kroków
Śledzi dane Simulation we wszystkich krokach dla całego modelu
lub dla wybranych elementów i podaje pojedynczą wartość. Na
162
Simulation
przykład: jeśli wybrano Model Max dla Kryterium
, sensor
podaje maksymalną wartość w modelu ze wszystkich kroków.
W określonym kroku Śledzi wartość danych Simulation w określonym kroku wykresu
wykresu
w oparciu o określony przez użytkownika numer wykresu. Można
sterować liczbą kroków wykresu oraz okresu kroku przy użyciu
foldera Opcje wyników
w drzewie badania Simulation.
W określonej postaci Opcja ta jest dostępna tylko dla sensorów częstotliwości i
drgań
wyboczenia. Określa numer postaci drgań, dla którego sensor
śledzi wynik.
Raporty badania
Sekcje i style raportu
• Dostępne są różne style raportu, a zawarte w nim sekcje można dostosowywać do typu
badania.
Aby wybrać specyficzne sekcje dla danego typu raportu, należy kliknąćSimulation >
Opcje. Na karcie Opcje domyślne kliknąć Raport i wybrać styl raportu w części Formaty
raportu. Po wybraniu formatu raportu, zaznaczyć lub odznaczyć Sekcje raportu.
• Raporty są dostępne dla wszystkich typów badań.
Udoskonalenia przechwytywania obrazu
Można uwzględniać adnotacje dla umocowań i obciążeń podczas przechwytywania obrazu
dla raportu.
• Po utworzeniu raportu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Raport w drzewie
badania Simulation i wybrać Uwzględnij obraz. Ustawić parametry. Aby wyświetlić
adnotacje, należy wybrać Adnotacje i zaznaczyć lub odznaczyć operacje w części
Nazwa operacji. Można przenosić objaśnienia do innych pozycji. Kliknąć
dodać obraz do folderu Obrazy
, aby
163
Simulation
.
• Aby dodać obraz do raportu, należy dodać obraz do folderu raportu, kliknąć prawym
przyciskiem myszy raport w folderze Raport i wybrać Opublikuj.
Grafy dla właściwości materiału
Skojarzone grafy są dołączane wraz z właściwościami materiału. W tym przykładzie wraz
z właściwościami materiału dołączony jest graf Dane krzywych.
Raporty badania SimulationXpress
Raporty badania SimulationXpress są generowane jako dokumenty Microsoft Word.
164
24
Szkicowanie
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
Układ siatki
Układ siatki
Narzędzie Układ siatki służy do tworzenia układu siatki dla dużych konstrukcji. Układ
siatki jest użyteczny podczas tworzenia konstrukcji spawanych. Układ siatki jest również
pomocny podczas pracy z wieloma użytkownikami, którzy wykorzystują różne aplikacje
innych producentów do tworzenia siatek. Wielu użytkowników może korzystać z układu
siatki i pracować na tej samej bazie.
Siatkę można utworzyć, aby wspomóc określanie lokalizacji kluczowych elementów w
konstrukcjach. Kiedy używamy narzędzia Układ siatki, tworzymy szkic reprezentujący
siatkę. Można następnie określić liczbę pięter dla konstrukcji oraz odległość między
piętrami. Szkic jest replikowany dla każdego piętra w konstrukcji. Do elementów siatki
dołączone są odnośniki, co pomaga w orientowaniu.
Szkic układu siatki
Układ siatki z zastosowanymi konstrukcjami
spawanymi
165
Szkicowanie
Należy kliknąć Układ siatki
odniesienia > Układ siatki.
(pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Geometria
Patrz: Pomoc SolidWorks®: Tworzenie układu siatki.
Obszar graficzny może wydawać się zaśmiecony, gdy układ siatki tworzy dużą ilość
geometrii lub w przypadku tworzenia wielu układów siatki. Aby zmniejszyć bałagan, można
ukryć geometrię. Dostępne są opcje wyświetlania wspomagające wizualizację struktury
siatki i zapewnienie prawidłowe wnioskowanie siatki.
Aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlania, w drzewie operacji FeatureManager należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy Układ siatki
i kliknąć Przeglądaj komponenty
siatki. W oknie dialogowym Przeglądaj komponenty siatki wybrać element i kliknąć opcję
wyświetlania, jak np. Normalny do
.
166
25
Sustainability
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
Nowe obsługiwane regiony
Łącze zrównoważonego rozwoju (Sustainability) dla dostosowanego materiału
Nowe obsługiwane regiony
SolidWorks® Sustainability oraz SustainabilityXpress obsługują następujące dodatkowe
regiony: Ameryka Południowa, Australia oraz Indie. Regiony te można określać jako
regiony Produkcja lub Transport i użycie.
Łącze zrównoważonego rozwoju (Sustainability) dla dostosowanego
materiału
Można wykonywać analizę zrównoważonego rozwoju wykorzystując dostosowane materiały.
Jest to realizowane poprzez połączenie dostosowanego materiału z materiałem o podobnej
charakterystyce w domyślnej bazie danych materiałów SolidWorks. Analiza jest następnie
wykonywana z wykorzystaniem charakterystyk Sustainability tego materiału SolidWorks.
Aby połączyć dostosowany materiał z podobnym materiałem, należy:
1. W oknie dialogowym Materiał, wybrać dostosowany materiał w bibliotece dostosowanych
materiałów.
2. Na karcie Właściwości, w części Właściwości materiału kliknąć Wybierz.
3. W oknie dialogowym Dopasuj informacje zrównoważonego rozwoju (Sustainability),
wybrać materiał najbardziej podobny do dostosowanego materiału.
Wyszczególniane są tylko materiały z łączem do bazy danych Sustainability.
4. Kliknąć OK.
5. Kliknąć Zastosuj i Zamknij.
167
26
SolidWorks Utilities
Dostępne w SolidWorks® Professional oraz SolidWorks Premium.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
Narzędzie sprawdzania symetrii
Znajdowanie/modyfikowanie/wygaszanie wyboru operacji
Narzędzie sprawdzania symetrii
Można użyć narzędzia sprawdzania symetrii, aby sprawdzić symetrię komponentu względem
wybranej płaszczyzny i zidentyfikować komponenty symetryczne i asymetryczne w złożeniu.
Aby uruchomić sprawdzanie symetrii części lub złożenia względem płaszczyzny, należy
wybrać tę płaszczyznę w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Sprawdzenie symetrii
(pasek narzędzi Narzędzia).
168
SolidWorks Utilities
Domyślnie, po uruchomieniu sprawdzania symetrii na złożeniu, komponenty symetryczne
względem wybranej płaszczyzny wyświetlane są kolorem niebieskim, natomiast
asymetryczne kolorem różowym.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks®:
Narzędzie sprawdzania symetrii.
Znajdowanie/modyfikowanie/wygaszanie wyboru operacji
Można wybrać operację części do dopasowania podczas korzystania z narzędzia
Znajdź/Modyfikuj/Wygaś.
Aby znaleźć, modyfikować lub wygasić operacje części w oparciu o właściwości wybranej
operacji, należy wybrać tę operację i kliknąć Znajdź/Modyfikuj operacje
narzędzi Narzędzia).
(pasek
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks:
Znajdowanie/modyfikowanie/wygaszanie wyboru operacji.
169
27
Toolbox
Dostępne w SolidWorks® Professional oraz SolidWorks Premium.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
Otwieranie modeli z komponentami odniesienia Toolbox
Koła zębate w standardzie GB
Otwieranie modeli z komponentami odniesienia Toolbox
Podczas otwierania złożenia, SolidWorks® automatycznie odnajduje odniesienia do
komponentów Toolbox w folderze Toolbox, nawet jeśli złożenie zostało utworzone z
oddzielnej instalacji Toolbox, na przykład poza firmą. Zachowanie to, domyślnie stosowane
dla wszystkich nowych instalacji SolidWorks można ustawić w opcji systemowej Kreatora
otworów/Toolbox.
Aby SolidWorks do wyszukiwania komponentów odniesienia Toolbox w folderze Toolbox,
należy:
1. Kliknąć Opcje
(pasek narzędzi Standard).
2. Kliknąć Kreator otworów/Toolbox.
3. Wybrać Uczyń ten folder domyślną lokalizacją wyszukiwania dla komponentów
Toolbox.
Usunięcie zaznaczenia tej opcji systemowej powoduje, że SolidWorks nie wyszukuje
automatycznie odniesień do komponentów Toolbox w folderze Toolbox.
Koła zębate w standardzie GB
Administratorzy Toolbox mogą uwzględniać koła zębate standardu GB w Toolbox.
Aby uwzględnić koła zębate standardu GB w Toolbox, należy:
1. W systemie Windows kliknąć menu Start, kliknąć Wszystkie programy > SolidWorks
wersja > Narzędzia SolidWorks > Ustawienia Toolbox.
2. Na stronie Wybierz sprzęt kliknąć GB, Przeniesienie napędu i Koła zębate.
3. Wybrać żądane koła zębate GB i usunąć zaznaczenie niepotrzebnych.
4. Zamknąć Ustawienia Toolbox.
170
28
Konstrukcje spawane
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
Listy elementów ciętych
Ściegi spoiny
Obsługa spoin w rysunkach
Listy elementów ciętych
Ikony listy elementów ciętych
W drzewie operacji FeatureManager, w części rozwinąć Lista elementów ciętych
pojawiają się nowe ikony.
Ikony te bazują na typie obiektu w modelu:
• Arkusz blachy
• Człony konstrukcyjne i konstrukcji spawanej
• Inne obiekty
Zmiana kolejności i wykluczanie elementów listy elementów ciętych
Można zmieniać kolejność folderów Element listy elementów ciętych. Ponieważ
kolejność folderów Element listy elementów ciętych steruje wpisami listy elementów
ciętych, można stosować dostosowaną kolejność na liście elementów ciętych. Zmiana
kolejności rozchodzi się na listy elementów ciętych w części i na rysunku. Można również
wykluczać foldery Element listy elementów ciętych z listy elementów ciętych.
Aby zmienić kolejność folderów Element listy elementów ciętych, należy:
• Przeciągnąć i upuścić foldery w drzewie operacji FeatureManager.
• Należy użyć okna dialogowego Właściwości listy elementów ciętych aby przeciągnąć i
upuścić foldery na karcie Podsumowanie listy elementów ciętych lub Tabela listy
elementów ciętych.
Aby wykluczyć foldery Element listy elementów ciętych z listy elementów ciętych,
należy:
• Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć
Wyklucz z listy elementów ciętych.
• Należy użyć okna dialogowego Właściwości listy elementów ciętych aby wybrać Wyklucz
z listy elementów ciętych na karcie Podsumowanie listy elementów ciętych i
Tabela listy elementów ciętych.
Patrz: Pomoc SolidWorks: Wykluczanie folderów z listy elementów ciętych.
171
Konstrukcje spawane
Należy zakończyć modelowanie części przed modyfikowaniem elementów listy
elementów ciętych. W przypadku zmiany geometrii po zmodyfikowaniu listy
elementów ciętych może dojść do utraty zmian na liście elementów ciętych.
Ściegi spoiny
Można dodawać uproszczone ściegi spoiny do części i złożeń konstrukcji spawanych oraz
do części wieloobiektowych.
Zalety uproszczonych ściegów spoiny:
•
•
•
•
•
•
•
•
Jednorodne zastosowanie w częściach i złożeniach
Kompatybilność ze wszystkimi typami geometrii, w tym również z obiektami z przerwami
Odciążone, uproszczone wyświetlanie ściegu spoiny
Zawarcie właściwości ściegu spoiny w rysunkach przy użyciu tabel spoin
Narzędzie inteligentnego wyboru spoiny do wybierania ścian ścieżek ściegu spoiny
Skojarzenie symboli ściegu spoiny ze ściegami spoiny
Uchwyty wspomagające definiowanie ścieżek spoiny (długość)
Zawarcie Folderu spoin
w drzewie operacji FeatureManager.
Dodatkowo można ustawiać właściwości Podfolderów spoiny, między innymi:
•
•
•
•
•
•
Materiał spoiny
Proces spawania
Masa spoiny na jednostkę długości
Koszt spawania na jednostkę masy
Czas spawania na jednostkę długości
Liczba warstw spoiny
Kliknąć Ścieg spoiny
(pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw >
Konstrukcje spawane > Ścieg spoiny. W złożeniu kliknąć Wstaw > Operacja złożenia
> Ścieg spoiny.
172
Konstrukcje spawane
Wyświetlanie ściegu spoiny
Ściegi spoiny są wyświetlane w modelach jako reprezentacja graficzna. Ściegi spoiny są
odciążone i nie wpływają na wydajność.
Ściegi spoiny w złożeniach
Ściegi spoiny
Można dodawać uproszczone ściegi spoiny do złożeń.
W poprzednich wersjach SolidWorks®, ściegi spoiny były dodawane jako komponenty
złożenia. Ta metoda nie jest już obsługiwana. Można jednak nadal edytować istniejące
komponenty ściegu spoiny.
Zaokrąglenia i sfazowania
W złożeniach można tworzyć zaokrągleń i sfazowań, co jest użyteczne podczas przygotowań
do spawania. Tak jak w przypadku innych operacji złożeń, możliwe jest rozchodzenie się
tych operacji na części, których one dotyczą.
Przykład: Dodawanie sfazowań i ściegów spoiny do złożeń
W tym przykładzie dodamy sfazowania do dwóch płytek, aby przygotować je do spawania.
Następnie dodamy uproszczony ścieg spoiny.
Dodawanie sfazowania do komponentu zło enia
W pierwszej kolejności dodajmy sfazowanie do płytki po prawej.
1. Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\plate_assembly.sldasm.
173
Konstrukcje spawane
2. Kliknąć Operacja złożenia
(karta Złożenie w menedżerze poleceń
CommandManager) i kliknąć Sfazowanie
lub kliknąć Wstaw > Operacja złożenia
> Sfazowanie.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Parametry sfazowania,
Krawędzie i ściany lub wierzchołek
, wykonać poniższe czynności, aby wybrać
krawędź komponentu plate01.
a) Kliknąć prawym przyciskiem myszy górną krawędź pomiędzy dwiema płytkami i
kliknąć Wybierz inny.
b) W oknie dialogowym wybrać [email protected][plate01<1>].
Pojawi się podgląd sfazowania.
4. W części Parametry sfazowania:
a) Wybrać Kąt-odległość.
b) Ustawić Odległość
c) Ustawić Kąt
na 5.
na 45.
W częściZakres operacji można wybrać Rozejście operacji do części, aby
dodać sfazowanie do pliku części płytki.
5. Kliknąć
.
174
Konstrukcje spawane
Pojawi się sfazowanie.
Dodawanie sfazowania do drugiego komponentu
Dodamy teraz sfazowanie do drugiej płytki.
1. Wybrać krawędź płytki.
2. Kliknąć Operacja złożenia
(karta Złożenie w menedżerze poleceń
CommandManager) i kliknąć Sfazowanie
Pojawi się podgląd sfazowania.
.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć
Sfazowanie pojawi się w drugiej płytce.
.
Dodawanie ciegu spoiny
Dodamy teraz ścieg spoiny do złożenia.
1. Wykonać jedną z poniższych czynności:
175
Konstrukcje spawane
• Kliknąć Ścieg spoiny
(pasek narzędzi Konstrukcje spawane).
• Kliknąć Operacja złożenia
(karta Złożenie w menedżerze poleceń
CommandManager) i kliknąć Ścieg spoiny
.
• Kliknąć Wstaw > Operacja złożenia > Ścieg spoiny.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Ustawienia, należy:
a) Jako Wybór spoiny wybrać ściany dwóch sfazowań w obszarze graficznym.
b) Ustawić Rozmiar ściegu
na 15.
3. Kliknąć
.
Ścieg spoiny pojawi się w obszarze graficznym.
Folder spoin
pojawi się w drzewie operacji FeatureManager. Operacje ściegu
spoiny, które posiadają identyczne właściwości są przechowywane razem w
podfolderach. Ścieg spoiny1
jest spoiną, którą właśnie utworzyliśmy.
Obsługa spoin w rysunkach
Symbole spoin
• W rysunkach można wstawiać dwukierunkowe symbole spoiny, które są dołączone do
ścieżek spoiny. Kliknąć Wstaw > Elementy modelu, a w części Adnotacje kliknąć
Symbole spoin.
• Można wstawiać symbole spoiny, oznaczenia lica spoiny oraz wykończenia dla ściegów
spoiny w specyficznych widokach. Kliknąć Wstaw > Elementy modelu, a w części
Źródło/Miejsce przeznaczenia kliknąć Wybrana operacja jako Źródło. W
Adnotacje, kliknąć Symbole spoin, Oznaczenie lica spoiny lub Wykończenie.
Przenieść wskaźnik, aby podświetlić ścieżkę spoiny i kliknąć, aby umieścić adnotację.
176
Konstrukcje spawane
Można również wybrać operacje ściegu spoiny w drzewie operacji FeatureManager
podczas pracy z poleceniem Elementy modelu.
Tabele spoin
W rysunku można wstawić tabele spoin, które podsumowują dane ściegu spoiny.
Domyślnie tabele spoin zawierają:
•
•
•
•
•
Rozmiar spoiny
Symbol
Długość spoiny
Materiał spoiny
Ilość
Można dodawać inne dostosowane właściwości ściegu spoiny do tabeli, takie jak koszt
spoiny i czas spawania oraz zapisywać je jako szablony do użycia w przyszłości.
W widoku rysunku kliknąć Tabela spoin
(pasek narzędzi Tabela) lub Wstaw > Tabele
> Tabela spoin. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć
.
177

Podobne dokumenty