Puls - Powiat Wołowski

Komentarze

Transkrypt

Puls - Powiat Wołowski
Październik/listopad 2012 nr2/2012
ISSN 2299-5498
TA A
Z E TN
GA PŁA
Z
BE
Puls
Głodne dziecko nie myśli o nauce.
Raport dotyczący żywienia
dzieci w Powiecie Wołowskim.
« str.5
Otwarcie Orlika przy Zespole Szkół
im. T. Kościuszki w Wołowie.
« str.8
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
POWIATOWE OBCHODY
Wmurowano kamień węgielny pod
budowę mostu. Jakie perspektywy
wiążą się z tą inwestycją?
« str.3
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
7 medali Komisji Edukacji Narodowej,
1 nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
2 nagrody Kuratora Oświaty,
9 nagród Starosty Powiatu Wołowskiego,
prawie 100 nagród Dyrektorów Szkół – tak
w skrócie można podsumować obchody
Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość z doskonałą oprawą artystyczną
i gastronomiczną zorganizowa no w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie. W inaugurującym uroczystości
przemówieniu – Starosta Marek Gajos powiedział:
„Zamykamy kolejny rok sukcesem. Wyniki egzaminów maturalnych lokują nas na II miejscu
w województwie, a zdawalność egzaminów zawodowych jest znacznie wyższa od dolnośląskich
i krajowych. Wszystkie nasze placówki uczestniczą w
systemowych lub konkursowych projektach unijnych.
Dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość, że projekt o wartości 2 mln zł – dotyczący doskonalenia nauczycieli
otrzymał pozytywną ocenę. To zaproszenie do ekskluzywnego maratonu, który trzeba ukończyć. Mam
świadomość, że nie tylko ranking placówek świadczy
o waszej pracy. Czasami jest to wdzięczność rodziców,
jeszcze częściej „dzień dobry” na ulicy, gdy widzicie absolwenta. Macie szansę poprawić świat. Uważajcie, by
go nie popsuć, bo dzieci – za które wspólnie odpowiadamy, mają tylko jedno życie.”
« str.6
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Gmina Wołów zajęła prawa majątkowe z tytułu podatku
od
nieruchomości
w 2012 roku na rachunku PCM w Wołowie sp. z o.o.
Jak informuje nas Radosław Śliwa, główny
księgowy w PCM sp. z o o.,
EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI W PCM
w dniu 19 lipca 2012 roku
Gmina Wołów zajęła wierzytelność za raty 1 do 4,
podatku od nieruchomości na kwotę 15 379, 18
PLN, w tym 870 PLN to
koszty egzekucji.
Z kolei, w ubiegłym tygodniu, w dniu 22
października 2012 roku,
Gmina Wołów zajęła po-
P
ierwsze koty za płoty, udało się nam zainteresować Państwa naszą nową gazetą, liczne pozytywne opinie cieszą nas a zarazem mobilizują do
wzmożonej pracy i tworzenia wspólnie z Państwem
rzetelnego medium opiniotwórczego. W numerze drugim uwagę poświęcamy tematowi edukacji, w związku
z obchodzonym w tym miesiącu Dniem Edukacji Narodowej. Obecny miesiąc obfitował w liczne uroczystości
o charakterze społecznym, kulturalnym oraz sportowym, staramy się być blisko tego, co dzieje się wokół
nas i co wywiera pozytywny wpływ na nasze życie.
Kolejny miesiąc skłania nas do refleksji i zadumy
nad życiem oraz przemijaniem. W tym czasie wspominamy bliskich, którzy odeszli, rodzinnie odwiedzamy
cmentarze, ten czas powinien być także czasem rozwagi i troski o nasze bezpieczeństwo. Z uwagi na wzmożony ruch komunikacyjny w tym okresie, w imieniu
swoim oraz Policji, zwracamy się z prośbą o spokojne
i bezpieczne przeżycie okresu Święta Zmarłych. Redakcja
nownie wierzytelności za
raty 5 do 7 podatku od
nieruchomości na kwotę
11 492, 70 PLN, w tym
650 PLN to koszty egzekucyjne.
Łącznie Gmina Wołów
za podatek od nieruchomości w 2012 roku zajęła
wierzytelności w kwocie
26 871,88 PLN, w tym
1 520 PLN to koszty egzekucyjne.
Na nic zdały się prośby
składane przez spółkę
zarządzającą szpitalem
do Burmistrza Dariusza Chmury o umorzenie płatności. Wszystkie
wnioski zostały oddalone.
Zupełnie inaczej jest
w Gminie Brzeg Dolny.
W tej gminie co roku
umarza się spółce cały
wymiar podatku od nieruchomości. Za rok 2012
było to 48 332 PLN czyli
ponad 7 tysięcy złotych
więcej niż wynosi podatek od nieruchomości
w Gminie Wołów.
Niestety, Gmina Wołów, mimo, że jest udzia-
łowcem spółki PCM,
dochodzi od niej roszczeń na drodze egzekucji
w trybie administracyjnym.
Egzekucja wierzytelności, odbywa się poprzez
Narodowy
Fundusz
Zdrowia, potrącając te
kwoty z kontraktu jaki
ma PCM.
(red.)
Historia rozliczeń:
Burmistrz Wołowa wystawił tytuł egzekucyjny
do Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od
listopada 2008 roku do
października 2009 roku
oraz za okres od stycznia
2010 roku do czerwca
2010. Należność główna
to kwota 58 744 PLN,
odsetki to 3 893,35 PLN
i koszty egzekucyjne to
3 781,40 PLN, czyli łącznie 66 418,75 PLN.
Umorzono
podatek
za okres listopad - grudzień 2009 roku i listopad - grudzień 2010 roku
w
łącznej
kwocie
Podatek od nieruchomości Powiatowego
Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.
za okres listopad 2008 - grudzień 2011
Brzeg Dolny
Lata:
Wołów
Kwota:
2008
6 999 PLN
6 202 PLN
2009
43 590 PLN
39 209 PLN
2010
45 282 PLN
39 744 PLN
2011
45 258 PLN
39 434 PLN
Łącznie:
141 129 PLN
UMORZONO
W CAŁOŚCI
12 718 PLN oraz odsetki
w kwocie 760 PLN. Spłata przez PCM podatku za
okres lipiec – październik 2010 roku w kwocie
13 693 PLN plus odsetki
238,65 PLN, czyli łącznie
13 931,65 PLN.
Burmistrz
Wołowa wystawił wystawił tytuły egzekucyjne za I, II i IV kwartał
2011 roku w kwocie
29 576 PLN, odsetki
1 931,89 PLN oraz
koszty
egzekucji
1 872,80 PLN, czyli
łącznie 33 380,69 PLN.
Podatek za II kwar-
124 589 PLN
tał 2011 roku umorzono
w kwocie 9 858 PLN oraz
odsetki w kwocie 216
PLN.
Razem za okres 2008
do 2011 umorzenia kwoty głównej wyniosły 22
576,31 PLN, wpłaty kwoty głównej 102 013 PLN,
odsetki 6 063,89 PLN
oraz koszty egzekucji
5 654,20 PLN.
Powiatowe
Centrum
Medyczne za zobowiązania podatkowe za okres
listopad 2008 grudzień
2011 wpłaciło do Gminy
Wołów 113 731,09 PLN.
2
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
KRONIKA POLICYJNA
Policyjna Akcja
Znicz 2012
W związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych „ funkcjonariusze wołowskiej
policji będą prowadzić
wzmożone
działania
policyjne pod kryptonimem „Znicz 2012” na
głównych ciągach komunikacyjnych oraz wszystkich dróg dojazdowych
do cmentarzy na terenie
powiatu wołowskiego.
Działania mają przede
wszystkim na celu zapewnienie
płynności
i bezpieczeństwa ruchu
w rejonach cmentarzy.
Dzień
„Wszystkich
Świętych” jest dniem
szczególnym dla każdego człowieka, skłania do
zadumy.
Zamyślenie,
zadumę, pośpiech, roztargnienie często wykorzystują przestępcy, a te
osoby stają się ofiarami kradzieży, napadów
ewentualnie
zdarzeń
komunikacyjnych bądź
sami te zdarzenia powodują.
Apelujemy do wszystkich kierowców:
zachowajcie
szczególną
ostrożność
w rejonach cmentarzy
i wszędzie tam gdzie
występuje nasilenie ruchu pieszych, zwracajcie
uwagę na oznakowa nie
dróg i ulic – wystąpią
przypadki
znacznych
zmian w organizacji ruchu. Tak zwana jazda na
pamięć może być przyczyną wypadku, parkujcie tylko w miejscach
do tego wyznaczony
w sposób umożliwiający
swobodny ruch pieszych
i innych pojazdów, nie
pozostawiajcie w samochodach rzeczy wartościowych.
Pamiętajcie
o przysłowiu „okazja
czyni złodzieja”, podczas
pobytu na cmentarzu
trzymajcie przy sobie
torebki, saszetki. Nie zostawiajcie ich nawet na
chwilę bez opieki (np.
gdy idziecie po wodę do
kwiatów).
Policja apeluje o zachowanie
szczególnej
ostrożności i pilnowanie
swojego mienia w miejscach bardzo zatłoczonych (pociągi, autobusy,
sklepy, gdzie mogą pojawić się tzw. „kieszonkowcy”. Z reguły atakują
w tłoku podczas wsiadania, opuszczania pojazdu
lub przeglądania towaru
w sklepie. Wielokrotnie
sami powodują ścisk
i aranżują sytuacje absorbujące uwagę osoby
okradanej.
Na terenie cmentarzy
„kieszonkowcy” uważnie
PAMIĘTAJMY!
Listopad jest dla Polaków miesiącem jesiennej zadumy zadumy nad
historią, a także nad
kruchością ludzkiej egzystencji. Jest to dobry
moment na przemyślenia, także nad własnym
życiem, nad przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością. Jest to okazja do
wspomnień, do dzielenia
się troskami, kłopotami
i radościami.
W
listopadzie
pamiętamy
nie
tylko
o naszych bliskich, którzy już odeszli, wspominamy, także tych którzy
wpisali się wielkimi literami w historię naszego
powiatu. Na przestrzeni
kilkunastu lat odeszło
od nas wielu działaczy
społecznych, samorządowych, nauczycieli. W naszej pamięci pozostają…
obserwują osoby pozostawiające koło nagrobków torebki i oddalające
się w celu nabrania wody
dla roślin. Ta krótka
chwila wystarczy, aby
dokonać kradzieży. Dlatego też, gdy chociażby
na chwilę oddalacie się
Państwo - zabierajcie ze
sobą swoją własność. Jeżeli odwiedzamy cmentarz wspólnie z rodziną,
pozostawione rzeczy powierzamy opiece jednej
z tych osób.
W rejonie cmentarzy
i dróg dojazdowych Policja zapewni zwiększoną
ilości patroli mundurowych i ruchu drogowego.
Bezpieczeństwa pilnowali też będą policjanci
ubrani po cywilnemu.
Zawsze możecie liczyć
na naszą pomoc. Prosimy o przekazywanie
policjantom wszelkich
uwag mogących przyczynić się do zapewnienia
nam wszystkim spokoju
i bezpieczeństwa.
Jeżeli planujecie Państwo w tym czasie wyjazdy na groby, do rodziny
na kilka dni musicie
zadbać o bezpieczeństwo swoich domów
i mieszkań. Wskazanym
jest zadbać o różnego
rodzaju zabezpieczenia
techniczne, np. alarmy,
domofony. Najlepszym
zabezpieczeniem jednak
będzie nasz sąsiad, który
zwróci uwagę na nasze
mieszkanie podczas naszej nieobecności.
Mając powyższe na
uwadze prosimy o zachowanie w tych dniach
szczególnych środków
ostrożności, co pozwoli
ustrzec się przed przykrymi zdarzeniami i pozwoli na spokojne przeżycie tego święta.
(kpp)
Ś.P. Anna Włosek
zm. 2009 Wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Wołowie oraz radna
powiatu
wołowskiego
w kadencji 2006–2010.
W szkole przepracowała
31 lat. Pracę rozpoczęła
w 1975 r. jako nauczyciel.
Ś.P. Wiesław Mielko
zm. 2008
prezes gminnego koła
PSL w Wińsku. Był
kierownikiem
ZGKiM
w Wińsku i członkiem
zarządu powiatu wołowskiego.
Ś.P. dr Józef
Ambroszko zm. 2008
Od 1964 nauczyciel języka polskiego i filozofii
w Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Dolnym.
Inicjator szkolnych odznaczeń: medalu „Serce
i umysł dla szkoły”,
Srebrny i Złoty Ossoliń-
PRAWO JAZDY
PO NOWEMU!
Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywają prawdziwe
oblężenie, związane z nadchodzącą, niczym zły duch, zmianą
przepisów. Warto poświęcić kilka słów omówieniu założeń
związanych z nowymi zasadami uzyskiwania praw jazdy, w tym też
egzaminowania kandydatów na kierowców, mimo że jeszcze dziś nie
wiadomo czy zgodnie z założeniem zmiany pojawią się już
w styczniu 2013.
Nie ma wątpliwości,
że w styczniu 2013 po
długim okresie „leżakowania” wejdzie w życie
Ustawa o kierujących
pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi.
Wojewódzkie
ośrodki
ruchu drogowego są jednak prawie pewne że nie
zdążą z wprowadzeniem
systemu egzaminu teoretycznego, czyli prawdopodobnie reforma opóźni się. Zacznijmy jednak
od początku.
Przygoda
przyszłego
kierowcy
rozpoczynać
się będzie nie w ośrodku
szkolenia kierowców lecz
w wydziale komunikacji.
Tutaj zostanie stworzony profil kierowcy, który
będzie mógł być pobrany
i uzupełniany o odpowiednie wpisy przez
ośrodek szkolenia. Egzaminy jak dotychczas
będą odbywały się w wojewódzkich
ośrodkach
ruchu drogowego, jednak
według reguł określonych w nowym rozporządzeniu. Znaczące zmiany
obejmą przede wszystkim egzamin teoretyczny, który przestanie być
formalnością.
Mówiąc
w skrócie, będzie on
przypominał jazdę w symulatorze. Kandydat na
kierowcę będzie udzielał
odpowiedzi na pytania
w czasie rzeczywistym,
poruszając się autem
w ruchu miejskim na
ekranie monitora. Część
teoretyczna ma obejmować 3000 pytań bazowych, w tym część
zostanie poznana przez
kandydata dopiero na
egzaminie. Nie będzie
więc możliwości nauczenia się, tak jak dotychczas, odpowiedzi na
pamięć. Wprowadzony
zostanie również limit
czasu na przeczytanie
pytania i udzielenie odpowiedzi jednokrotnego
wyboru (a nie jak obec-
nie wielokrotnego). Osoba zdająca nie będzie
miała możliwości zmiany
odpowiedzi po przejściu
do następnego pytania.
Analiza rozporządzenia wskazuje jednoznacznie, że trudniej
będzie zdać z wynikiem
pozytywnym
egzamin
i stąd wspomniane oblężenie WORD-ów. Chyba
warto więc spróbować
zmierzyć się z wyzwaniem pod nazwą EGZAMIN jeszcze w tym roku.
O tym jakie niespodzianki czekają kierowców w związku z wejściem
w życie w styczniu 2013
nowej ustawy, będziemy
pisać w kolejnym wydaniu „Pulsu”.
Arkadiusz Muszyński
Kierownik Wydziału
Komunikacji
Transportu i Dróg
Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa
jazdy lub pozwolenia, w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Każde pytanie zawiera:
1) jedną prawidłową odpowiedź;
2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej
wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu
drogowego.
czyk, silnie związany ze
szkołą, Kościołem, wielki nauczyciel i przyjaciel
młodzieży.
Ś.P. dr Władysław
Szczepański
zm. 2004
lekarz, którego znał chyba każdy mieszkaniec
Wołowa i okolic. Legendarne były jego pracowitość i poświęcenie dla
innych.
Ś.P. Daniela Korż
zm. 2006 wieloletni dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza
Kościuszki w Wołowie.
Funkcję tę pełniła w latach 1987–2006. Za jej
kadencji szkoła przeszła
wiele przeobrażeń, czym
zasłużyła się jako dyrektor placówki.
Ś.P. Jan Krasowski
zm. 2003 pierwszy przewodniczący
Wołowskiego Komitetu
Obywatelskiego, wcześniej działacz opozycji,
aresztowany i internowany podczas stanu wojennego. Po pierwszych
demokratycznych wyborach został wybrany radnym i przewodniczącym
rady miejskiej w latach
1990–1994.
Ś.P. Józef Czerski
zm. 2005 legenda lokalnego dziennikarstwa,
zdobywca
wielu nagród za autorskie filmy prezentowane
na festiwalach w Polsce
i poza granicami kraju.
Później także współpracownik regionalnej telewizji wrocławskiej.
Ś.P. Józefa Hajdo
zm. 2006
Wieloletnia nauczycielka historii wołowskiego
LO. W czasie II wojny
światowej walczyła w od-
działach AK. Całe swoje
życie poświęciła pracy
z młodzieżą. W 2010r.
Powiat Wołowski wydał
publikację „Osadnictwo
w powicie wołowskim
w latach 1945 - 1947” będącą pracą magisterską
Józefy Hajdo.
Ś.P. Benedykt
Filipkowski zm. 1999
Działacz kulturalny. Wieloletni dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury
oraz Rejonowego Urzędu
Pracy. Przewodniczący
Rady Powiatu Wołowskiego I kadencji
Ś.P. Stanisław
Kolbusz zm. 2002
Wieloletni działacz Polskiego Związku Wędkarskiego, pracownik gminy
Wołów, członek Zarządu
Powiatu
Wołowskiego
I kadencji.
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
WMUROWANO KAMIEŃ...
3
MOST
- PERSPEKTYWY
P
owiat wołowski leży pomiędzy
Legnicko Głogowskim Okręgiem
Miedziowym a aglomeracją wrocławską. To szansa i zagrożenie. Most
w Brzegu przybliża nas do Wrocławia.
Bogata oferta edukacyjno kulturalna
oraz silne agresywne rynki pracy staną się dla nas bardziej dostępne, co
jest szansą a jednocześnie stanowić
może zagrożenie dla naszej aktywności. Musimy starannie przygotować
realną strategię – ofertę, uwzględniającą nasz potencjał i potrzeby zasobniejszych sąsiadów. Dotyczy to
głównie możliwości osiedlenia oraz
szerokiej oferty społecznej związanej
z edukacją, lecznictwem, łatwym inwestowaniem. Uzyskujemy dobrą komuni
kację z Wrocławiem. Teraz musimy powalczyć o trasę Brzeg, Wołów, Wińsko,
Góra, Głogów. Aktywnie uczestniczyć
w pracach przy strategii dolnośląskiej.
Zintegrować cele powiatu i gmin oraz
przyjąć wspólne stanowisko z sąsiednimi powiatami.
Starosta Powiatu Wołowskiego
Marek Gajos
Fot.: Krzysztof Konieczny
W sobotę 29 września wmurowano kamień węgielny i akt
erekcyjny pod budowę mostu
na Odrze w Brzegu Dolnym, który połączy gminę Brzeg Dolny
i gminę Miękinia.
Na uroczystość przybyły władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele inwestora,
projektanci i wykonawcy, radni oraz
duchowieństwo. Ważnym momentem było złożenie podpisów pod aktem
erekcyjnym, który został umieszczony
w specjalnie przygotowanej tubie. Wójt
gminy Miękinia oraz Burmistrz Brzegu
Dolnego przygotowali również lokalne
pamiątki. Burmistrz Brzegu Dolnego
przypomniał, że realne starania o budowę mostu w Brzegu Dolnym sięgają lat
dziewięćdziesiątych, a w 1994 r. powstał
Międzygminny Społeczny Komitet Budowy Mostu.
Wmurowanie kamienia węgielnego
i podpisanie aktu erekcyjnego jest tradycją w budownictwie. Rozpoczyna ko-
lejny ważny etap inwestycji czyli prace
konstrukcyjne nad rzeką, które są bardzo
ważnym elementem budowy. Marszałek
województwa dolnośląskiego podkreślił, że most łączący gminę Brzeg Dolny
i Miękinia ma bardzo duże znaczenie dla
komunikacji woj. dolnośląskiego.
Sama uroczystość wmurowania kamienia węgielnego oraz złożenia aktu
erekcyjnego miała doniosły przebieg,
a inwestycję i budowniczych błogosławił
ks.bp Andrzej Siemieniewski.
Gospodarzem sobotniej uroczystości był
inwestor czyli Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu, która przygotowuje kolejny etap inwestycji w Brzegu
Dolnym budowę obwodnicy.
Mieszkańcy ulic Szkolnej i Nowowiejskiej sprzeciwiają się przebiegowi drogi, który zaplanowany jest kilkadziesiąt
metrów od ich domów. Szansa na zmianę przebiegu obwodnicy jest niewielka,
a jeśli doszłoby do takiej sytuacji, inwestycja mogłaby przesunąć się w czasie
nawet o kilka lat.
(bd)
NIE CHCĄ
DROGI POD OKNAMI
W piątek 12 października w Urzędzie
Miejskim
w Brzegu Dolnym
odbyło się spotkanie
w sprawie budowy
obwodnicy. W spotkaniu wzięli udział
mieszkańcy ulic Nowowiejskiej, Szkolnej i Naborowskiej.
Dolnobrzeski
samorząd reprezentowali burmistrz Stanisław Jastrzębski
i wiceburmistrz Paweł Pirek. Obecni
byli także radni.
Inwestora, czyli Dolnośląską Służbę Dróg
i Kolei reprezentowała
naczelnik wydziału dokumentacji Anna Glińska.
Obecny był projektant
z biura A-PROPOL Adam
Biegański, który zajmuje
się przygotowaniem projektu. Na spotkanie przyjechał też dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych
Paweł Czarny.
Mieszkańcy
poruszyli
wiele spraw związanych
z przygotowaniem tej
inwestycji. Mieli pytania przede wszystkim
do naczelnik Anny Glińskiej. Chodzi o wydany
raport o oddziaływaniu
na środowisko. Zdaniem
mieszkańców został on
przygotowany na postawie
nieaktualnych
map. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest
prawomocna, ale w tej
sprawie zainteresowane
osoby złożyły wniosek
o wznowienie postępowania do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Obwodnica
będzie przebiegała najbliżej
posesji pana Andrzeja
Wasylkiewicza, którego
dom znajduje się przy ul.
Szkolnej. Pana Andrze-
ja interesuje ostateczny
przebieg drogi, jak i jej
oddziaływanie na posesję.
Mieszkańcy
podnieśli też kwestię rozwoju
miasta. Ich zdaniem taki
przebieg obwodnicy nie
jest korzystny dla rozwoju gminy Brzeg Dolny. W bardzo rzeczowy
sposób wypowiedział się
projektant drogi Adam
Biegański, który podkreślił, że przygotowanie tak
dużej inwestycji przebiega zgodnie z określonymi
przepisami i procedurami, które nie zawsze są
zgodne z oczekiwaniami lub wyobrażeniami
mieszkańców. Uzgodniono, że kolejne spotkanie
odbędzie się za kilka tygodni. Zainteresowane
osoby będą mogły zapoznać się z przygotowanymi wariantami przebiegu
drogi.
(bd)
B
udowa mostu na rzece Odrze
w
Brzegu
Dolnym,
na
tle
innych
robót
drogowych
realizowanych
w
Polsce
w ostatnich latach jest jedynie drobnym elementem w całym systemie komunikacyjnym. Jednakże inwestycja ta
jest bardzo ważna z punktu widzenia
lokalnej społeczności. Most w Brzegu Dolnym połączy powiaty wołowski
i średzki, stwarzając nie tylko wygodne
połączenie komunikacyjne między sąsiednimi miejscowościami, ale umożli-
wi naszym mieszkańcom szybszy i bezpieczny dojazd do Wrocławia. Wpłynie
to znacząco na mobilność mieszkańców.
Autostrady i drogi szybkiego ruchu
przynoszą lokalnej społeczności wiele
korzyści, a jednocześnie niosą za sobą
pewne obawy wynikające z faktu natężenia ruchu i związanymi z tym uciążliwościami.
Nasz most nie będzie trasą północ- południe, ani wschód – zachód, nie będzie
autostradą, ani drogą szybkiego ruchu.
Nasza obwodnica nie będzie też tranzytem międzynarodowym, ale będzie tym
jakże ważnym elementem pozwalającym na szybkie włączenie się do „wielkiego” systemu transportu drogowego.
Daje to nam wszystkim ogromne możliwości i szansę na rozwój. Od nas samych
zależy, czy ją wykorzystamy. Czekaliśmy
na nią wiele lat. Żywię nadzieję, że już wkrótce inwestycja ta przyniesie wymierne efekty
gospodarcze, ekonomiczne i społeczne
naszej gminie i naszym mieszkańcom.
Burmistrz Brzegu Dolnego
Stanisław Jastrzębski
D
opuszczenie mostu do ruchu, które planujemy na przełom lat 2013
i 2014, z pewnością poprawi sytuację komunikacyjną w całym regionie,
a najmocniej tę poprawę odczują mieszkańcy powiatów wołowskiego i średzkiego. Będzie to nie tylko zastąpienie
mało wydolnego komunikacyjnie i niedostępnego dla dużych pojazdów promu nowoczesną przeprawą mostową.
To również skrócenie czasu podróży na
osi Północ – Południe i dogodny dojazd
do stolicy województwa. Na ten most
trzeba spojrzeć jako na element obwodnicy aglomeracyjnej, a więc drogi, która
w przyszłości połączy najważniejsze
miasta położone wokół Wrocławia
z siecią dróg krajowych i autostradoraz
pozwoli na przejazd między nimi bez
konieczności wjeżdżania do centrów
i starówek.
Dlatego, jeśli mówimy o sytuacji komunikacyjnej po otwarciu mostu, to
możemy być pewni jej poprawy. Będzie
ona coraz bardziej odczuwalna z każdym kolejnym etapem obwodnicy oddawanym do użytku.
Ale chciałbym, byśmy na most spojrzeli nie tylko jako na obiekt komunikacyjny. Nie chciałbym tu używać wielkich
słów, ale najprostsze przesłanie jest takie, że ideą istnienia mostu jest łączenie
ludzi. Dzięki niemu bliscy do tej pory sąsiedzi wreszcie będą mogli się regularnie odwiedzać. A to zawsze sprzyja nie
tylko umacnianiu więzi społecznych, ale
również rozwojowi gospodarczemu czy kulturalnemu.
Roman Głowaczewski
były Dyrektor DSDiK
4
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
TEMAT MIESIĄCA
EDUKACJA W POWIECIE WOŁOWSKIM
Dzisiaj nauka, jutro sukces
Rozmowa z wicestarostą wołowskim, Grzegorzem Łyczko o powiatowej edukacji, szansach i wyzwaniach na najbliższy czas.
W roku 2012 powiatowa średnia
zdawalności w technikach i szkołach
policealnych była wyższa od średniej
wojewódzkiej i krajowej. Średnią wojewódzką przewyższała aż o 9,62 punktu
procentowego, a średnią krajową o 7,72
punktu procentowego.
W jaki sposób szkoły starają się
wpływać na wyniki aby były lepsze, czy działania te odnoszą pozytywny efekt?
Jakie wyniki osiągają uczniowie
Powiatu Wołowskiego, jaki jest to
wynik na tle województwa, kraju?
(dot. egzaminów maturalnych, zawodowych)
Na podstawie analizy danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, do egzaminu maturalnego w roku
szkolnym 2011/2012 przystąpiło łącznie
315 uczniów (w tym m.in. z liceów - 206,
techników - 100). Świadectwo dojrzałości otrzymały 272 osoby (186 – LO, 82
– T). Zdawalność w naszym powiecie
wynosiła 86,3% i jest ona wyższa od
średniej województwa dolnośląskiego,
która wynosiła tylko 77,5%. Wynik ten
plasuje nasz powiat na drugim miejscu
w Województwie pod względem zdawalności i należy przyjąć go jako sukces
okupiony rzetelną i wytrwałą pracą nauczycieli i ich uczniów, jak również dyrektorów szkół.
W sierpniu br. do egzaminów poprawkowych przystąpiło 31 osób, z czego
świadectwo dojrzałości otrzymało 17
osób. Średnia wojewódzka w tym wypadku wynosi 51,8, natomiast dla powiatu wołowskiego 54,8, tak więc jest
znów wyższa.
Z egzaminów pisemnych (z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego)
z j. polskiego i matematyki, czyli
z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym uczniowie z naszego powiatu uzyskali w porównaniu
ze średnimi wynikami województwa
dolnośląskiego bardzo dobre noty.
Średni wynik procentowy w powiecie z j. polskiego w LO to 64,8% (woj.
60,7%), technikach 55% (woj. 48,9%),
z matematyki w technikach 62,6% (woj.
46,7%).
Przeprowadzona analiza zdawalności
egzaminów zawodowych na poziomie
technikum oraz na poziomie szkół zawodowych wskazuje na systematyczny
wzrost zdawalności od roku 2011.
Uważam, że jest kilka obszarów, które
mają wpływ na coraz lepsze wyniki nauczania w naszych szkołach:
Po pierwsze: Rozbudzenie aktywności
nauczycieli i ich zaangażowania do pracy poprzez odpowiedni system wynagradzania nauczycieli i sięganie w tym
obszarze po środki unijne. Tak na marginesie, we wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciele
zatrudnieni w szkołach powiatowych
przekraczają średnią wynagrodzeń.
Ogółem to kwota około 950 tys. zł.
Po drugie: Poprawiająca się sukcesywnie, szczególnie od 2011 roku, baza szkół
i ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt
dydaktyczny.
Po trzecie: Aktywność na polu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych w ramach
różnych projektów i inicjatyw unijnych,
które przeznaczone są na zajęcia pozalekcyjne i zajęcia wyrównawcze.
Po czwarte: Zmiany systemowe zachodzące w polskiej oświacie.
Po piąte: Wymagania, jakie Zarząd Powiatu postawił dyrektorom szkół w obszarach szkolnictwa ogólnokształcącego
i zawodowego tak, abyśmy mogli rywalizować swoją ofertą edukacyjną z innymi
ośrodkami edukacyjnymi.
W jaki sposób powiat wspiera
podległe mu placówki oświatowe?
Orbita polityki oświatowej Zarządu
Powiatu skupiła się głównie na młodzieży, która uczęszcza do naszych szkół
i placówek. Uogólniając to stwierdzenie, dla nas najważniejsze jest jej dobro i przyszłość. Dlatego mobilizujemy
i wspieramy szkoły powiatowe w aplikowaniu o środki unijne. Co roku sukcesywnie modernizujemy bazę szkół,
co jest już widoczne i przeznaczamy
z budżetu Powiatu środki na zakup
nowoczesnego sprzętu dydaktycznego,
szczególnie w obszarze szkolnictwa zawodowego. Chcemy, aby nasi uczniowie
uczyli się w nowoczesnych szkołach.
W okresie dwóch lat naszej kadencji
pozyskaliśmy ponad 2,5mln zł na rozbudowę bazy materialnej szkół. Zbudowaliśmy „Orlik” przy Zespole Szkół
im. Tadeusza Kościuszki, odnawiamy
elewację Liceum Ogólnokształcącego
w Wołowie. Przy tej szkole budujemy też
kolejny „Orlik”, odnawiamy zaplecze sanitarne. W Zespole Szkół im. Tadeusza
Kościuszki modernizujemy kuchnię.
Wspólnie z OHP za pieniądze Powiatu
zmodernizowaliśmy budynek, w którym
znajdował się Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i utworzyliśmy
Punkt Pośrednictwa Pracy i Ośrodek
Dokształcania Zawodowego oraz przenieśliśmy siedzibę Środowiskowego
Hufca Pracy. W tej placówce modernizujemy również kuchnię, a w obiekcie
dawnej „Kamczatki” powstanie siedziba
placówki socjalizacyjnej dla dzieci z terenu Powiatu Wołowskiego. W Brzegu
Dolnym wyremontowaliśmy salę gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych
i na parterze tego obiektu swoją nową
siedzibę otrzymała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W Zespole Placówek Resocjalizacyjnych dokończyliśmy
remont piwnic, tworząc salę do różnego
rodzaju zajęć kompensacyjnych i relaksacyjnych, a miejsce po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajęły nowe
grupy wychowanków. Wreszcie w Godzięcinie udało się nam utworzyć nowe
grupy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Socjoterapii dla dziewcząt,
a obiekt w środku został wyremontowany. Dbamy również o rozwój nauczycieli.
Z tą myślą przygotowaliśmy projekt pod
nazwą: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół
powiatu wołowskiego” w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012
dla Priorytetu III o wartości około 2mln
zł, którego realizacja przypadnie na rok
2013.
Jakie zrealizowano projekty edukacyjne, ile osób skorzystało
z tych działań, jaki potencjał
z tego wynika?
Od początku działalności Zarządu Powiatu, tj. od grudnia 2010 roku,
postawiliśmy na aktywność w ubieganiu się o realizację projektów unijnych.
Efektem takich działań jest kilka projektów które w ramach POKL realizujemy
bądź będziemy realizować i tak:
Projekt „Nadążyć za światem” –
na kwotę 149 393,50 zł. Okres realizacji:
01.01.2013 r. do 31.07.2014 r. Skierowany do 60 uczniów Zespołu Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.
W ramach projektu wdrożone i zrealizowane zostaną programy rozwojowe.
Zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne i pozaszkolne oraz
pomoc psychologiczno –pedagogiczna,
w zakresie której uczniowie będą spotykać się z pedagogiem i psychologiem.
Projekt
„Indywidualizacja
nauczania – szansą na lepszy rozwój”
– na kwotę 30 000 zł., realizowany
od 02.07.2012 r. do 30.06.2013 r. dla
uczniów klas I-III szkoły podstawowej
specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołowie. Realizacja projektu
ukierunkowana na indywidualną pracę
z dzieckiem służy wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Projekt „Radosna szkoła” – dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołowie. Dofinansowanie
w roku 2012 wyniosło 6000 zł.
Projekt systemowy „Modernizacja
kształcenia zawodowego na Dolnym
Śląsku II” - przewidziany na lata 20112014 w naszym powiecie objął następujące szkoły:
- Technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie,
- Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym,
- Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Zawodowych
w Wołowie,
- Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Wołowie
Do dzisiaj w ramach pozyskanych środków m. in. w szkołach zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne (na kwotę
216 300,00 zł), wyjazdy specjalistyczne do nowo wyposażonych ośrodków
(8020,00 zł), w ośrodkach akademickich odbywały się zajęcia praktyczne (25
524,00 zł), kursy zawodowe (56 962,65
zł) i inne.
Jakie projekty zostaną zrealizowane w najbliższej przyszłości, jakiego obszaru będą dotyczyć?
Pierwszy okres programowania przypadający na lata 2007-2013 dobiega
końca, ale nie wszystkie środki finansowe w obszarze Europejskiego Funduszu
Społecznego zostały wydatkowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Z tego względu jest jeszcze
szansa na pozyskanie kolejnych środków finansowych unijnych.
1) We wrześniu 2012 r. w ramach
POKL Powiat Wołowski złożył wniosek związany z projektem pod nazwą
”Dzisiaj nauka, jutro sukces!”. Celem
tego projektu skierowanego do uczniów
wszystkich naszych liceów ogólnokształcących w Wołowie i Brzegu Dolnym oraz
Gimnazjum Nr 2 w Brzegu Dolnym jest
zmniejszenie nierówności w jakości
usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi
(w zakresie kształcenia ogólnego). Projekt służy poprawie jakości kształcenia
poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych i rozwijanie kompetencji kluczowych. Wnioskowana kwota to
343 281,55 zł. Projekt jest po pozytywnej ocenie formalnej i skierowany do
oceny merytorycznej.
2) Drugim projektem jest wyżej wspomniany, już pozytywnie zaakceptowany do realizacji, projekt pod tytułem:
„Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego” na kwotę prawie
2mln zł.
(ks)
Nauczyciele - ucząca się społeczność zawodowa
W dniach 10-12 października
w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Nauczyciele jako ucząca się społeczność
zawodowa. Celem konferencji
było przedstawienie założeń
nowego systemu wspomagania
szkół, a przede wszystkim zaprezentowanie koncepcji wspólnego i wzajemnego uczenia się,
w oparciu o przykłady działań
realizowanych w Polsce i w innych krajach europejskich.
Konferencje otworzył Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki oraz wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Dorota Żyro. Prelekcję prowadziła Krystyna Adaśko - dyrektor Powiatowego
Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie.
W programie konferencji - założenia
kompleksowego systemu wspomagania
szkół przedstawiła Marianna Hajdukiewicz, koordynatorka projektu „System doskonalenia nauczycieli opartego
na ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkół”, w ramach którego zorganizowana została konferencja.
Szczególna uwaga zwrócona została na
ideę, rolę i organizację sieci współpracy
i samokształcenia. W konferencji wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, szkolni organizatorzy
rozwoju edukacji (SORE), przedstawiciele placówek doskonalenia, poradni
psychologiczno-pedagogicznych
oraz
bibliotek pedagogicznych, uczestniczących w działaniach prowadzonych
w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodo-
stępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz przygotowujących się
do realizacji projektów powiatowych
finansowanych w ramach Konkursu
1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie szkół. Powiat Wołowski reprezentowały: Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie; Małgorzata
Urban- wicedyrektor PCE i PPP w Wołowie, Dagmara Danielczyk-Słomian psycholog, Danuta Haller - nauczyciel.
(inf)
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
5
TEMAT MIESIĄCA
EDUKACJA W POWIECIE WOŁOWSKIM
Głodne dziecko
nie myśli o nauce!
700 tysięcy dzieci
w Polsce jest niedożywionych. Często
jedynym miejscem,
gdzie mogą zjeść ciepły posiłek jest szkoła.
ŚWIĘTO
W NOWEJ SZKOLE
11 października
Szkole
Podstawowej nr 6 odbyły się
gminne
obchody
Święta Edukacji Narodowej, połączone
z uroczystym otwarciem nowego budynku szkoły.
Zgromadzonych
gości
przywitała dyrektor Zofia
Kupczak, która podkreśliła, że po wielu latach
starań społeczność szkolna jest razem – w jednym
budynku.
Ma to ogromne znaczenie w pracy nauczycieli
i dyrekcji szkoły. Uczniowie chodzą do nowoczesnej placówki. Szko-
łę obdarzyli zaufaniem
rodzice, którzy zapisali
swoje dzieci właśnie do
SP 6. Obecnie jest to największa szkoła w mieście. Uczęszcza do niej
prawie 500 uczniów. Na
uroczystości obecna była
dolnośląska wicekurator
oświaty – Danuta Leśniewska, która złożyła
życzenia nauczycielom
i pogratulowała społeczności szkolnej i władzom gminy inwestycji
w oświatę, czyli rozbudowy SP 6. Wczorajsze
spotkanie w SP 6 było też
okazją do nagrodzenia
przez burmistrza Brzegu Dolnego nauczycieli
z dolnobrzeskich placó-
wek oświatowych, którzy
szczególnie wyróżnili się
swoją pracą i zaangażowaniem. Burmistrz przyznał osiem nagród. Złożył gratulacje i życzenia
nauczycielom. Dyrektorzy szkół Józef Szumilas
z Publicznego Gimnazjum nr 1 i Iwona Tłuczek ze Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim
otrzymali nagrody Kuratora Oświaty. Zaproszeni
goście zobaczyli program
artystyczny przygotowany przez dzieci, a następnie mieli okazję zwiedzić
nowy budynek szkoły, po
którym oprowadziła dyrektor Zofia Kupczak.
(bd)
SZKOŁA
DLA CIEBIE
“Szkoła dla Ciebie” to projekt edukacyjny
skierowany do uczniów klas
pierwszych, drugich
i trzecich szkół podstawowych.
W dolnobrzeskich placówkach będzie on kontynuowany
również
w tym roku szkolnym,
bowiem gmina pozyskała środki na jego dalszą realizację. 33 tys. zł
przeznaczone zostało na
zajęcia m.in. matematyki, informatyki, języków
polskiego i angielskiego. Obecnie trwa nabór
uczniów i nauczycieli do
projektu.
Jak mówi wiceburmistrz Paweł Pirek, jeśli pojawią się kolejne
możliwości aplikowania
po środki zewnętrzne na
organizację zajęć edukacyjnych, gmina Brzeg
Dolny wystąpi o nie. Projekt “Szkoła dla Ciebie”
zakończy się w czerwcu
2013 roku.
(bd)
posiłków przez Miejski
Ośrodek Pomocy. Mają
szansą zjeść w za darmo.
W każdej szkole są takie
dzieci.”
Obiad w szkole
Catering
i stołówki powiatu
wołowskiego
Statystyki są zatrważające. Na świecie co sześć
sekund umiera z głodu
jedno dziecko. I choć
mogłoby się zdawać, że
problem głodu nie dotyczy Polski, to prowadzone przez Polski Czerwony
Krzyż badania pokazują,
że jest odwrotnie. Szacuje się, że około 700 tysięcy dzieci w Polsce jest
niedożywionych i zajmuje pod tym względem
trzecie miejsce w Europie, za Bułgarią i Rumunią.
W kraju od wielu lat
prowadzone są akcje
charytatywne, a kolejne
rządy uruchamiają programy finansujące posiłki dla dzieci z rodzin
o trudnej sytuacji finansowej. Tu szczególne
miejsce zajmują szkoły,
gdzie często dla głodnych dzieci jest to jedyna
okazja zjeść ciepły posiłek. Głodne dzieci mają
problemy ze skupieniem
się, spada ich dyspozycja
do nauki, pogarsza stan
zdrowia, obniża odporność, nie wspominając
o zaburzeniach w rozwoju. Ale z dożywiania
w szkołach korzystają
nie tylko ci najbardziej
potrzebujący, ale także dzieci z rodzin o dobrej sytuacji finansowej.
Zwłaszcza, gdy rodzice
ze względu na tryb pracy, mają mało czasu na
przygotowanie posiłków
lub dopilnowanie, by ich
pociecha zjadła o odpowiedniej porze wartościowy posiłek. Status
majątkowy lub wymuszone współczesnością
zmiany w codziennym
życiu sprawiają, że szkolne stołówki, czy choćby
oferowana przez szkołę możliwość zjedzenia
w niej obiadu, nabierają coraz większego znaczenia. Także w kwestii
zdrowego odżywiania.
“Stołówki
wychodzą
naprzeciw
potrzebom
dzieci i rodziców.” - uważa Stanisława Borodacz,
dyrektor Zespołu Szkół
im. T. Kościuszki. “Szczególnie, gdy uczniowie są
spoza miasta i są bardzo długo poza domem.
Dodatkowo są dzieci,
których rodziny mają
trudną sytuację finansowa. Wyłapujemy takie
dzieci z trudną sytuacją
materialną i wnioskujemy o dofinansowanie
Na
terenie
powiatu
wołowskiego
w każdej ze szkół jest
mniejsza lub większa
grupa dzieci korzystających z możliwości zjedzenia posiłku. I są to
dzieci z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej, jak
i dzieci, których rodzice
płacą za posiłek, a tym
samym zaoszczędzają na
czasie i zyskują pewność,
że ich dziecko nie będzie
chodzić głodne, zanim
oni wrócą z pracy.
Na 23 placówki funkcjonujące na terenie
powiatu (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
pnadgimnazjalne) z dożywiania w szkole korzysta blisko 1600 uczniów.
W poszczególnych szkołach liczba ta jest różna.
Od kilkunastu osób nawet do 200. Najwięcej
jest chętnych w Zespole Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Wińsku,
gdzie codziennie posiłek
spożywa 235 dzieci.
Ceny
posiłków
także się wahają w zależności od szkoły, ale
nigdzie nie przekraczają
10 zł. Najmniej za obiad
płacą dzieci w Głębowicach - 2 zł. Najwięcej
w ZS im. T. Kościuszki 10 zł, ale w cenę wliczone jest śniadanie, obiad
i kolacja i jest to cena dla
uczniów mieszkających
w internacie. Wracający po zajęciach do domu
uczniowie płacą mniej.
Średnio ceny posiłków
wahają się miedzy 4 i 6
złotymi.
Posiłki
przygotowywane są dwojako.
Większość szkół korzysta
z usług cateringowych.
Reszta szkół ma swoje
stołówki, w których posiłki przygotowywane są
na miejscu. Tak dzieje
się m.in. w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie, Publicznym Gimnazjum w Wińsku czy SP
nr 5 w Brzegu Dolnym.
Analiza cen pokazuje, że
za przygotowywane na
miejscu posiłki trzeba
zapłacić mniej, niż za te
dostarczane przez firmy
cateringowe. Na większą cenę wpływają dodatkowe koszty dojazdu
i obsługi. W przypadku
posiłków
gotowanych
na miejscu, dzieci płacą
jedynie za tzw. wsad do
kotła. W sumie z cateringu lub dowożonych posił-
ków korzysta 15 szkół.
Nadzór
nad jedzeniem
Odżywianie i dożywianie w szkole ma wiele
zalet. Wśród korzyści
społecznych (jako dożywianie dzieci ubogich)
czy
“rodzicielskich”
(oszczędność czasu) na
pierwsze miejsce wysuwa się jednak możliwość
realizacji postulatu zdrowego odżywiania.
“Zarówno
dzieci
w wieku przedszkolnym,
wczesnoszkolnym,
jak
i młodzież oraz osoby dorosłe powinny spożywać
od 4 do 5 posiłków w ciągu dnia. Żeby dostarczyć
w całodziennym pożywieniu zalecane ilości
energii i składników
odżywczych
należy
stosować produkty ze
wszystkich grup.” - mówi
Kamilla Czarny, technolog żywności i żywienia
człowieka. “Oczywiście
w odpowiednich ilościach.” - dodaje.
“Wadliwe
żywienie
może powodować nieobliczalne szkody dla
zdrowia.” - stwierdza.
“Bardzo często próbuje
się to tłumaczyć brakiem
pieniędzy, ale prawidłowe żywienie nie polega
na kupowaniu drogich
produktów, lecz na dostarczaniu organizmowi
w odpowiednim czasie
określonej ilości i jakości
składników
pokarmowych. A to nie zawsze zależy od ceny.” - kończy.
Dane statystyczne dotyczące otyłości w Polsce zaczynają niepokoić. Najnowsze badania
pokazują, że co trzeci
Polak i co czwarta Polka
ma problemy z nadwagą,
która z kolei może prowadzić do chorób układu
krążenia czy cukrzycy.
Posiłki w szkole, szczególnie w przypadku
szkolnych stołówek, wychodzą zatem naprzeciw
potrzebom czasu.
“To jest obecnie wymogiem.” - potwierdza
dyrektor S. Borodacz
i za przykład podaje swoją szkołę, w której wkrótce zostanie otwarta wyremontowana stołówka.
“Mamy osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia kuchni, w związku
z tym te osoby przygotowują przepisy zgodnie
ze wskazaniami wartości
odżywczych. Przepisy te
są przemyślane. Muszą
mieć odpowiednie ilości
wartości odżywczych, witamin, mikroelementów,
żeby dzieci miały zapewnione wszystkie rzeczy,
które w tym posiłku powinny dostać.”
(br)
6
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
TEMAT MIESIĄCA
EDUKACJA W POWIECIE WOŁOWSKIM
ROZWOJOWE SZKOLNICTWO STOŁÓWKA NA FINISZU
Powiat Wołowski został wyróżniony jako jeden z ośmiu powiatów
w Polsce w projekcie konkursowym „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu
szkół”.
Ośrodek
Rozwoju
Edukacji w Warszawie
- zakończył ocenę merytoryczną
wniosków
złożonych w ramach
konkursu otwartego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
„System
doskonalenia
nauczycieli oparty na
ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
Celem projektu jest poprawa jakości systemu
doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem
szkół. Nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce
powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej
w wykonywaniu zadań
nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu
indywidualnych problemów.
W powiecie wołowskim nowym systemem
doskonalenia objętych
zostanie w roku szkolnym 2012/2013 oraz
2013/2014 w ramach
projektu 38 placówek
oświatowych w tym
6 przedszkoli, 16 szkół
podstawowych, 7 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 4 LO,
3 technika, 2 zasadnicze
szkoły zawodowe. Nowy
system doskonalenia nauczycieli skierowany będzie do 414 nauczycieli,
oraz 29 dyrektorów szkół
powiatu
wołowskiego.
Projekt był przygotowywany od czerwca 2011r.
kiedy Zarząd Powiatu
Wołowskiego
powołał
Krystynę Adaśko- dyrektor PCE i PPP w Wołowie na Powiatowego
Organizatora Rozwoju
Edukacji odpowiedzialnego za przygotowanie
powiatu wołowskiego do
wdrożenia nowego systemu. W styczniu 2012r.
Jednostki
Samorządu
Terytorialnego podpisały
Listy Intencyjne wyrażające chęć przystąpienia
do powiatowego projektu POKL3.5 wszystkich
Gmin Powiatu Wołowskiego. Pilotaż nowego
systemu
doskonalenia
nauczycieli będzie realizowany przez samorząd
powiatowy w ramach
Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki poprzez
realizację w szkołach
rocznych planów wspomagania
wybranego
aspektu pracy szkoły
oraz na budowę 4 sieci
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz
dyrektorów szkół. Celem
realizacji projektów powiatowych jest pilotaż
nowego modelu systemu
doskonalenia nauczycieli
i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły.
Pilotaż ten pozwoli na
praktyczne sprawdzenie
modelu wypracowanego w ramach projektu
System
doskonalenia
nauczycieli oparty na
ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Podejmowane
w ramach projektów powiatowych działania są
tematycznie powiązane
z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach objęte zostały istotnymi zmianami. Dzięki
temu pilotaż pozwoli nie
tylko na weryfikację nowych form doskonalenia
związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju
szkoły i przedszkola, ale
i pomoże dyrektorom
oraz nauczycielom w jak
najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.
(inf)
CIĄG DALSZY
ZE STRONY 1
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
Pani Stanisłwa Borodacz
– Dyrektor zespołu Szkół
im Tadeusza Kościuszki
w Wołowie
Nagroda Ministra Edu
kacji Narodowej :
Pani Henryka Przybyłowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Wołowie
Nagroda
Kuratora
oświaty:
Pani Małgorzata Staniszewska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym.
Pani Henryka Rewak –
Dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Lubiążu. Nagrody Starosty Powiatu Wołowskiego:
Pani Krystyna Adaśko
– Dyrektor w Powiatowym Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno
– Pedagogicznej w Wołowie
Pani Beata Borowska –
Podsiadła – Dyrektor
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu
Dolnym.
Pan Mieczysław Jończyk – Dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych Nr 4
w Wołowie
Pan Piotr Smelkowski –
Dyrektor Powiatowego
Zespołu Szkół w Brzegu
Dolnym Pani Beata Gryga
– Nauczyciel matematyki
i fizyki w Powiatowym
Zespole Szkół w Brzegu
Dolnym.
Pani Agnieszka Szechnicka - Nauczyciel języka polskiego w Zespo-
le Szkół Zawodowych
w Wołowie.
Pani Agnieszka Świerkowska – Gembara - Nauczyciel chemii i matematyki w Zespole Szkół
Zawodowych w Brzegu
Dolnym.
Pan Grzegorz Kucharczyk – Nauczyciel wychowania
fizycznego
i muzyki w Zespole Szkół
Specjalnych w Lubiążu.
Pani Julianna Kołtun
- Nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.
Stypendia Rady Powiatu Wołowskiego:
- stypendium naukowe
i sportowe
Filip Cukrowski – uczeń
I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym.
- stypendium sportowe
Kacper Samborski –
uczeń klasy I wielozawodowej w Zespole Szkół
Zawodowych w Brzegu
Dolnym.
(inf)
Dobiega końca trwający blisko rok remont
stołówki Zespołu Szkół
imienia T. Kościuszki.
Niedługo uczniowie będą
mogli ponownie zjeść
ciepły posiłek w miejscu,
które jest częścią historii
szkoły.
Doraźne
leczenie stołówki
“Stołówka
istnieje
w szkole chyba od samego początku jej funkcjonowania.” - mówi Stanisława Borodacz, dyrektor
Zespołu Szkół. Jednak
czas dał się stołówce we
znaki i w ostatnich latach
coraz trudniej było szkole spełnić wymagania dotyczące funkcjonowania
takich miejsc. Kontrole
Sanepidu kończyły się
zaleceniami i choć szkoła je wypełniała, kolejne
skutkowały następnymi
zaleceniami.
“Były tam prowadzone
prace związane z modernizacją urządzeń czy
konserwatorskie,
jak
choćby poprawa wentylacji. Zalecenia Sanepidu
były wykonywane i rokrocznie były dokonywane
naprawy. Ale nie dawało
nam to szansy, że kolejna kontrola nie przyniesie następnych zaleceń.”
- opowiada dyrektor
o zmaganiach szkoły ze
pogarszającym się stanem stołówki. “Były to
prace doraźne, które
miały zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy,
jednak de facto ta stołówka wymogów, które
Sanepid mógłby uznać
za właściwe nie spełniała
już od dawna.” - dyrektor
nie ukrywa, że sytuacja
powoli stawała się fatalna.
Dodatkowym utrudnieniem było starzejące
się wyposażenie. Zakres
działalności stołówki był
ograniczony, bo na starej linii technologicznej
szkoła nie była w stanie
przygotować zbyt dużej
ilości posiłków. A był taki
czas, że stołówka musiała
przygotować 150 obiadów dziennie.
Pora na
kapitalny remont
W ubiegłym roku
starosta Marek Gajos
podjął decyzję o generalnym remoncie szkolnej stołówki. “Starosta
stwierdził, że coroczne,
doraźne naprawy nie
przyniosą oczekiwanego
efektu.“ - mówi dyrektor
Borodacz.
Modernizacja stołówki
zakrojona jest na szero-
ką skalę, by miejsce zaczęło spełniać wszystkie
wymagania i standardy,
a kolejne kontrole Sanepidu nie groziły jego
zamknięciem.
“Przede
wszystkim musieliśmy
przeprowadzić generalny remont.” - wylicza
Kamilla Czarny, technolog żywności i żywienia
człowieka, nauczycielka
w Zespole Szkół i kan-
dydatka na kierownika
szkolnej stołówki. “Polegał on na robotach wyburzeniowych, wymienieniu instalacji gazowej,
elektrycznej i wentylacyjnej.”
Stołówka doczeka się
także nowej linii technologicznej. Stara została
zdemontowana. Pozostawiono jedynie sprawne
i spełniające wymagania
urządzenia, ale większość
sprzętu będzie nowa.
“Obecnie jesteśmy na
etapie montażu specjalistycznego wyposażenia
kuchni.” - mówi K. Czarny. “Wszystkie wymogi
HACCP będą spełnione.”- zapewnia dyrektor
S. Borodacz.
Bez stołówki
ani rusz
“Ponieważ mamy internat, stołówka jest
bardzo istotnym elementem naszej szkoły.
Jego działanie bez niej
jest niemożliwe” - mówi
o konieczności funkcjonowania
stołówki
w szkole dyrektor Borodacz i na potwierdzenie
przytacza trudności, które szkoła przechodziła
w trakcie remontu, na
czas którego stołówka
pozostawała zamknięta.
“Mieliśmy trudną sytuację, bo musieliśmy
korzystać z cateringu
i jest to zbyt kosztowane.
Stołówka szkolna obniża koszty. Przy cateringu płacimy za wszystko:
wsad do kotła, dowóz,
obsługę. Przy stołówce
dzieci płacą tylko za wsad
do kotła, co przekłada się
na niższą cenę.” - wyjaśnia.
A chętnych na ciepły
posiłek nie brakuje.
Był okres, że stołówka
musiała ich przygotować 150 dziennie. Dla
uczniów mieszkających
w internacie, ale także tych, którzy po za-
jęciach
wracali
do
domów, a mimo to korzystali ze stołówkowej oferty. Kursantów
z Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działającego
w ramach Zespołu Szkół.
A nawet innych placówek, jak choćby Zespołu
Szkół Specjalnych w Wołowie.
Zdrowo i po
domowemu
“Planujemy, aby nasze posiłki były zgodne
z dewizą ‘Tanio, zdrowo,
smacznie i domowo‘.” mówi Kamilla Czarny,
zapytana czego można
spodziewać się w menu.
“W związku z tym nasze
menu będzie opierać się
na daniach zawierających naturalne witaminy,
sole mineralne, błonnik
oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.
Chcielibyśmy również,
żeby nasze posiłki były
bez dodatku sztucznych
barwników, konserwantów i innych syntetycznych składników.
Zarówno dyrektor Borodacz, jak i Kamilla
Czarny mają nadzieję, że
stołówka zostanie otwarta jeszcze w tym rok, ale
obie patrzą na tą kwestię
realistycznie, bo wciąż
pozostało do zrobienia
kilka rzeczy, jak choćby
zakończenie
montażu
wyposażenia
stołówki.
Dlatego realnym terminem jest styczeń 2013.
(inf)
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
7
PULS-ująca
Redakcja
Jesteśmy po wydaniu pierwszego numeru miesięcznika
„Puls”. Wiemy już, jak pachnie świeżo wydrukowana gazeta i wiemy też, co trzeba poprawić. Mówiąc krótko, do
ideału nam daleko, ale uczymy się. Tym bardziej cenna
jest uwaga zwrócona nam „niechcący” przez lokalny doświadczony tygodnik, o ugruntowanej na rynku wydawniczym pozycji.
Przyznajemy – popełniliśmy faux pas, zapominając
o przedstawieniu się Czytelnikom. Naprawiamy więc błąd
i w numerze drugim prezentujemy gdzie, w jaki sposób,
dzięki komu, za ile i po co powstaje miesięcznik Powiatu
Wołowskiego „Puls”. Czy w niedalekiej przyszłości przekształcimy się w dwutygodnik? Czas pokaże.
Poszukując tematów, inspiracji szukamy tu…
Wydział Promocji tworzy trzon merytoryczny „Pulsu”. W głębi duszy marzą, aby plotka o gażach pobieranych
przez nich za wydawanie gazety ziściła się.
A gazeta może być współtworzona
tu…
Chcemy pokazywać ludzi twórczych, otwartych, takich „którym się chce” i którzy
„PULSUJĄ życiem”. Będziemy mówić o tym co powstało i co się wydarzyło. Nie spuścimy kurtyny milczenia na problemy mieszkańców. Będziemy piętnować absurdy,
które wszystkich (nas również) dotykają, będziemy doradzać i odradzać. Będziemy
pytać i słuchać odpowiedzi.
„Wieść gminna niesie…” Mieszkańcom powiatu należy się RZETELNA INFORMACJA, za którą nie będą musieli płacić. Nie zawsze i nie wszystkim informacja się
spodoba, więc trzeba liczyć się z krytyką.
i tu….
Piszemy po to, aby Czytelnicy nie zapominali, że są częścią wspólnoty zwanej SAMORZĄDEM, który nieważne
czy zwie się gmina, powiat, województwo.
Nie chcemy być laurką ku czci…
Bicie piany? Tylko w przepisach kulinarnych!
Zachęcamy do nadsyłania i czytania.
Nie pozwólmy, żeby sztuka epistolarna umarła!!!
Czekamy na listy – te papierowe i te elektroniczne.
Jednorazowy koszt
druku Gazety Puls
1.900 zł netto
Udział Powiatu
Wołowskiego
1.500 zł
Udział Gminy Brzeg
Dolny
1.500 zł
Dofinansowanie spoza
środków samorządu
ok. 350 zł
W związku z wydawaniem gazety w Starostwie Powiatowym
nie została zwiększona liczba etatów, a wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych merytorycznie pozostały na
niezmienionym poziomie.
REDAKCJA
8
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
CZŁOWIEK, KTÓRY ZMIENIŁ HODOWLĘ
Stanisław Tronina to prawdziwy
pionier ekologicznej hodowli.
Od ponad dwudziestu lat założona przez niego firma jest producentem docenianych także za
granicą preparatów, które nie
tylko polepszają stan zwierząt,
ale są wręcz podręcznikową realizacją postulatu “w zgodzie
z naturą”.
Naturalna regulacja
“To są naturalne preparaty. Nie ma
w nich nic syntetycznego.” - mówi o swoim “dziecku” pan Stanisław. “Wiele prac
naukowych powstało na tych preparatach. Doktoraty, prace magisterskie.
Można powiedzieć, że należą do jednych
z najbardziej udokumentowanych pod
względem skuteczności działań.”
Humokarbovit i Humobenetofet, bo
tak nazywają się preparaty, wydają się
być stworzone na potrzeby hodowli
zwierząt. I nie tylko ekologicznej. Przychodzą z pomocą, tam gdzie nie można
sobie poradzić z problemami przy pomocy dostępnych środków. Regulują
i poprawiają funkcjonowanie układu
trawiennego. Utrzymują go w dobrej
kondycji, a to od niej w około 50 procentach zależy poprawne działanie
układu odpornościowego. “Od trawienia wszystko zależy.” - mówi S. Tronina.
“Czy będą przyrosty, zdrowotność, toksyczność. Zapobiega biegunkom, niestrawności, kwasicy, zasadowicy. Eliminuje problem z rozrodem.” - wylicza.
Po pierwsze ekologia
Siłą preparatów jest ich ekologicznośćcoraz częstszy wymóg przy produkcji,
a przy produkcji żywności wręcz pożądany. W końcu jesteś tym, co jesz. Dlatego
ekologizacja hodowli staje się jednym
z wyzwań współczesności. Polega ona
głównie na takim karmieniu zwierząt,
żeby jak najmniej absorbowały antybiotyków i stosowaniu jak najmniejszej
ilości różnych syntetycznych środków.
“Obecnie są nadużywane.” - uważa pan
Stanisław. ”Ich stosowanie odbija się
także na zdrowiu ludzi. Pozostałości po
nich znajdują się w produktach zwierzęcych, które potem zjadamy, a te z kolei
odkładają się w naszym organizmie. To
jest problem XXI wieku. Jak powiedział
nieżyjący już mikrobiolog profesor Jaszewicz, XXI wiek będzie wiekiem antybiotykoodporności. I tak się stało.”
Za ten stan odpowiada między innymi
powszechne stosowanie antybiotyków
w hodowli zwierząt. Preparaty pana Stanisława pozwalają na ich ograniczenie
i mają same korzyści.
Lepiej dla zwierząt i ludzi
“Tam gdzie zostały zastosowane,
zmniejszono użycie syntetyków, przede
wszystkim antybiotyków, o około 50
procent, a w niektórych przypadkach
nawet 70%.” - mówi o zaletach preparatów pan Stanisław. “Poprawia się
zdrowie, ale także dobrostan zwierząt,
bo zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się amoniaku, czy siarkowodoru, przez co poprawia się mikroklimat
w pomieszczeniu, gdzie zwierzęta są
trzymane.”
A poprawa mikroklimatu w oborze
czy chlewni ma także korzystny wpływ
na zdrowie osób pracujących “Zmniejsza się liczba szkodliwych gazów i odorów. Lepiej się oddycha zwierzętom,
ale i ludziom.” - wyjaśnia pan Stanisław. “Jest choroba zawodowa osób
obsługujących zwierzęta, polegająca na zaniku pęcherzyków płucnych.
W ogóle ludzie ci cierpią na choroby
układu oddechowego.” - tłumaczy jakie
korzyści przynosi poprawa mikroklimatu w pomieszczeniu hodowlanym.
Preparaty mają także korzystne działanie pośrednie. Poprawiają jakość obornika, który wykorzystywany jest potem
często jako nawóz na polu. Wzbogacają
go, wiążąc azot, który potrzebny jest roślinom.
Oszczędnie i smacznie
Kolejną korzyścią płynącą z preparatów to oszczędności, które przynoszą.
“Preparaty syntetyczne są bardzo dro-
Czy prywatny partner rozwiąże
problem gminy Wołów?
Gmina Wołów potrzebuje 3 milionów
złotych na modernizację ogrzewania
należących do niej budynków, w tym
Dom Kultury i ZSP w Lubiążu. “Budżetu
nie stać na sfinansowanie tej inwestycji
w trybie, który jest potrzebny” - mówił
podczas wrześniowej sesji wiceburmistrz Jacek Włosek. Rozwiązaniem ma
być prywatny partner, który zagwarantuje osiągnięcie oczekiwanych efektów
i weźmie na siebie ryzyko i koszty inwestycji.
“Część obiektów jest w złym stanie, co
generuje koszty eksploatacji. W części
obiektów ścigają nas nadzory techniczne.” - uzasadniał potrzebę inwestycji
wiceburmistrz J. Włosek. Stan techniczny w części budynków jest na tyle zły,
że inspektorzy wydali polecenie m.in.
zamknięcia szkolnej stołówki z szkole
w Lubiążu. Koszt wszystkich inwestycji
ratusz szacuje na 3 miliony, ale tych pieniędzy brakuje w budżecie.
“Znaleźliśmy rozwiązanie w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ten model nie spowoduje zwiększenia naszego
długu.” - oznajmił podczas sesji wiceburmistrz. “Partner prywatny wykonuje
inwestycję. Bierze na siebie koszty i ryzyko. A partner publiczny szuka sposobu spłaty z różnych źródeł. Zakładamy
dziesięcioletni okres spłaty i wyniesie
ona 5 milionów złotych.” - wyjaśnił
ogólne zasady partnerstwa.
Szukanie potencjalnych partnerów już
ruszyło. Gmina wywiesiła ogłoszenie na
BIP. Podczas sesji wiceburmistrz poinformował radnych, że zainteresowane
firmy zgłaszają się i wpłynęła już jedna
oferta.
“W którym momencie rada powinna
wyrazić zgodę na zaciągnięcie tego zobowiązania? I skąd taka różnica między
sumą inwestycji i sumą spłaty?” - pytała
podczas sesji radna Anna Wróbel.
“Nie ma dziś potrzeby, żeby rada wypowiadała się w kwestii finansowej. Będzie taki moment, że będziemy o tym
szczegółowo rozmawiać.” - zapewnił
Jacek Włosek. “To jest pewna symulacja. Nie mamy pewności, jaka to będzie
kwota.” - wyjaśnił różnicę między kwotami.
“W takim razie mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o tym zadecydować.” - podsumowała radna.
gie.” - mówi pan Stanisław, a stosowanie
preparatów pozwala na zmniejszenie
nakładów na leczenie i kosztów obsługi
przy problemach zdrowotnych.
Korzyści czerpie też zwykły konsument. “Otrzymuje produkt o bardzo
dobrych parametrach sensorycznych,
organoleptycznych” - wyjaśnia Tronina.
“Mięso ma mniej wody, poprawia się
jego trwałość. Mniej jest niepożądanych
pozostałości w mięsie, jajach i mleku.”
Z tych powodów preparaty stosowane są w kraju i na świecie w wielkoprzemysłowej produkcji. A w przypadku hodowli ekologicznej powinny być
wręcz podstawą. Ale jak przyznaje pan
Stanisław dotarcie do nastawionych na
ekologię hodowców jest problematyczne. “Zazwyczaj są to małe gospodarstwa
i dotarcie do nich jest problematyczne.”
- mówi. “Żeby dotrzeć do tych ludzi,
doradzić im i pomóc, potrzeba dużych
nakładów. Jest to kosztowny problem.
Wymaga sporych nakładów na promocję. Potrzeba do tego dużej ilości ludzi.
Działamy na miarę naszych możliwości
kadrowych i logistycznych, ale nie jesteśmy w stanie trafić do wszystkich.”
Na początku była kura
“Wtedy to był program pionierski.” - opowiada pan Stanisław
o początkach historii preparatów, która
sięga roku 1979. “Preparaty zrodziły się
z potrzeby. Przez wiele lat byłem także
hodowcą drobiu i mimo że jestem specjalistą od jego chorób, to z wieloma
rzeczami we własnej hodowli nie mogłem sobie poradzić. Dostępne w owym
czasie preparaty i środki nie potrafiły
rozwiązać problemów.” - mówi o przyczynach, które skłoniły go do wyjścia
z inicjatywą opracowania rewolucyjnych jak na tamte czasy preparatów,
a które dziś idealnie wpisują się szeroko
promowaną ideę ekologii.
Zainspirowany
osiągnięciem
profesora Tołpy, rozpoczął pracę nad
stworzeniem
naturalnego
środka,
w którą zaangażował się zespół naukowców z całej Polski. “Jako że miałem
problemy, zainspirowałem nim środowisko naukowe Akademii Rolniczej we
Wrocławiu i rozpoczęliśmy prace badawcze. Współpracowaliśmy z wieloma
naukowcami, nie tylko z AR, ale także
Instytutem Zootechniki w Krakowie,
Instytutem Weterynarii w Puławach,
Politechniką Wrocławską.” - wspomina.
Prace finansowane przez komitet badań naukowych Państwowej Akademii Nauk, trwały latami. “Udało się
stworzyć dwa preparaty, które weszły
do szerokiego zastosowania w kraju
i zagranicą.” - nie kryje dumy pan Stanisław. “Były sukcesem. Postępowanie
w produkcji zwierzęcej zostało zmienione. To była ekologia i ekonomia w jednym.” Bruksela i Paryż przyznają medal
Założona w 1990 roku przez Troninę
firma rozpoczęła produkcję preparatów, które do użycia weszły w 1991 roku,
a produkt znalazł odbiorców w kraju
i poza nim. “Zaczęliśmy je także eksportować na dużą skalę za granicę, gdzie
przynosiły zadziwiający efekt.” - wspomina pan Stanisław. “Nie znali tego
typu działania. Szczególnie, że opracowaliśmy nie tylko same preparaty, ale
i cały kompleks doradztwa.”
Humokarbovit
i
Humobenetofet
wkrótce zostały docenione przez międzynarodowych ekspertów. “Żadna firma w Europie zajmująca się podobnymi
preparatami nie ma takiego wyróżnienia jak nasza.” - chwali się pan Stanisław
i ma do tego powody. Złoty medal na
Międzynarodowych Targach Innowacji
i Badań Naukowych w Brukseli w 1998
i 2007, srebrny w 2009. W tym samym
roku kolejny złoty medal przyznali jurorzy Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości w Paryżu. Preparaty otrzymały
także dyplom uznania Komitetu Badań
Naukowych w 1998 roku, a w 2004 nagrodę Ministra Rozwoju i Wsi.
Nieprzerwana aktywność
W chwili obecnej pan Stanisław jest
na zasłużonej emeryturze, a firmę z siedzibą w Długołęce przejęli synowie. Ale
to wcale nie oznacza, że przestał działać. “Rozwijamy z małżonką produkcję
bydła w kooperacji z rolnikiem pochodzącym z tego terenu.” - mówi o swojej
obecnej aktywności. “Nasze preparaty
są jedynymi, które stosuje w tej chwili
i nie ma żadnych kłopotów zdrowotnych.”
Szykuje się także do otwarcia ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego nastawionego na rewitalizację gości, gdzie gospodarze zadbają zarówno
o ich ciało, jak i ducha. Kontynuuje także aktywność badawczą. “W tej chwili
pracujemy nad sprawami dotyczącymi
ludzi i nad żywnością specjalnego przeznaczenia.” - mówi o pracach nad nowym preparatem, ale nie chce zdradzać
szczegółów. Zapewnia jednak, że już
wkrótce czeka nas kolejna ekologiczna
rewolucja. Tym razem w leczeniu ludzi.
(br)
Co czeka Wiejski
Ośrodek Zdrowia w Lubiążu?
Już w wkrótce gmina Wołów będzie
musiała podjąć decyzję co zrobić z placówką w Lubiążu.
Minęły trzy miesiące,
które gmina miała na pokrycie straty ośrodka za
2011 rok.
Temat sytuacji finansowej ośrodka, który rok
2011 zamknął ze stratą w
wysokości około 68 tysięcy złotych, oraz stojących
przed nimi perspektyw,
wypłynął na sesji przy
okazji sprawozdania z
działalności burmistrza.
“Organ
prowadzący
[gmina Wołów - przyp.
aut] musi podjąć decyzję albo o likwidacji
albo o przekształceniu
w spółkę kapitałową.”
- przedstawiła radnym
jedyne istniejące rozwiązania sekretarz Anna
Brodziak-Cisak. Uspokoiła także radę, co do sytuacji finansów ośrodka w
tym roku i wyraziła przekonanie, że już wkrótce budżet lubiąskiego
ośrodka zbilansuje się.
Radnych
interesowało, dlaczego gmina nie
zrobiła nic przez trzy
miesiące, podczas których mogła pokryć ubiegłoroczne straty. “Czy
dofinansowanie już nie
wchodzi w grę?” - dopytywali.
“Po rozmowach w komisjach takie miałem
wrażenie, że w tym
kierunku mamy iść.”
- wyjaśnił brak pomocy finansowej ze strony
gminy burmistrz Dariusz
Chmura.
Radni pytali także, czy
burmistrz przygotowany
jest na sytuację, gdy nie
znajdzie się żaden podmiot do przejęcia ośrodka.
“Zajmiemy się tym jako
gmina.” - zapewnił burmistrz D. Chmura. “Nie
wyobrażam sobie likwidacji, ani sytuacji, w której nie mamy wpływy na
to, co się dzieje.” - podsumował temat.
(br)
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
9
Oddziały Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Godzięcinie to część Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.
Już od połowy sierpnia do nowopowstałych oddziałów MOW, zaczęły przyjeżdżać dziewczęta skierowane z terenu całej Polski.
Czas nas uczy pogody
Okazją do spotkania z podopiecznymi, były obchody rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
W przygotowanie uroczystości 15 października w Godzięcinie zaangażowały się wychowanki wszystkich
grup. Obecnie uczy się tu 36 dziewcząt w wieku od 11
do 18 roku życia. Scenki satyryczne o szkole, liczne piosenki i skecze rozbawiły publiczność. Pedagodzy dostali specjalne kartki wykonane przez dziewczyny oraz
kodeks nauczyciela, mający pomagać im w pracy. Łza
w oku zakręciła się zebranym, gdy zadeklamowany
został wiersz Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym
mieszkaniu” dla księdza Krzysztofa Jagiełły. Nie obyło
się też bez słodkości upieczonych przez uzdolnione kulinarnie wychowanki.
Pomiędzy odgrywanymi scenkami – na scenie kilkakrotnie występowały m.in. Kamila, Ania i Klaudia trzy uzdolnione muzycznie i aktorsko szesnastolatki. Jak mówi Ania – „Wspólnie poprawiałyśmy teksty piosenek specjalnie na Dzień Nauczyciela. Tamte gotowe
słowa piosenek z Internetu nie do końca nam się podobały. Dlatego stworzyłyśmy własne wersje.”
Dziewczyny pochodzą z różnych terenów Polski:
z Łodzi, Wodzisławia Śląskiego, Lubina. Spotkały się
w ośrodku i od razu zaprzyjaźniły. Mówią jednym głosem: „Godzięcin nas połączył”. Mieszkają wspólnie.
Wspólne też mają zainteresowania: muzyka, taniec
i śpiew. Chodzą do III klasy Gimnazjum. Nawet znak
zodiaku mają ten sam – Wodnik.
Astrologicznie Wodnik to indywidualista lubiący zaskakiwać otoczenie, ekscentryk, ryzykant. Bardzo ceni
swoją niezależność, ponad wszystko nie znosi ograniczeń. Szczery, bezpośredni, ale też rozrzutny i często
lekkomyślny. Niestety Wodnik, bardziej niż rutynę,
stabilizację, woli życie pełne przygód i niespodzianek.
Lubi mocne wrażenie, ma skłonność do ryzyka. Z kolei w przyjaźni jest wierny i pomocny, można mu zaufać. Podobnie jest u naszych Wodników. Do Godzięcina przyjechały z tych samych powodów. Problemy
ze szkołą, drobne zatargi z prawem. Dzięki pobytowi
w Godzięcinie – mają szansę przede wszystkim na
ukończenie szkoły. Dodatkowo uczą się wielu praktycznych rzeczy. Wspólnie przygotowują posiłki.
W najbliższych planach jest też uruchomienie, w ramach gimnazjum, klas przysposabiających do pracy,
Klaudia, Kamila i Ania - na Festiwalu Piosenki w Lubiążu– wybrały utwór Grażyny Łobaszewskiej - Czas nas uczy pogody
w takich zawodach jak: fryzjer, ogrodnik, kucharz, cukiernik, krawiec.
Dziewczyny bardzo chwalą sobie pobyt w Ośrodku:
„Dzięki temu mamy szansę na powrót do normalności”
– mówią wspólnie. Kamila z Łodzi: „Nie chodziłam
do szkoły, uciekałam z domu. Żałuję bardzo, że przez
3 lata chodziłam do szkoły baletowej i musiałam przerwać tą naukę. Może gdybym dalej tam chodziła, nie
byłoby mnie tutaj?”
Wszystkie trzy dostały niedawno śródroczną promocję
do III klasy gimnazjum. Klaudia - „W szkole mi dobrze
MOWy czyli Młodzieżowe
Z końcem ubiegłego roku
zmieniły się zasady kierowania nieletnich do
młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. Ma
to związek ze zmianami,
jakie w zakresie zasad
umieszczania nieletnich w
młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
wprowadziła
ustawa z dn. 09.06.2011
r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
Ośrodki
Wychowawcze
opracowuje
się indywidu-
stosowania specjalnej or-
Zgodnie z art. 5 ust. 5a
u.s.o. zakładanie i prowadzenie młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych należy do zadań
własnych powiatu. Zgodnie z przepisami nowego Spotkanie w Godzięcinie podczas obchodów rocznicy utworzenia KEN
rozp. umieszczenie nieletniego w ośrodku, choć jest ganizacji
nauki,
me- alny program edukacyj- wychowania, resocjalizazasadniczo zadaniem sta- tod
pracy,
wycho- no – terapeutyczny czy- cji i terapii, w tym warunki
rosty, wymaga współpracy wania i resocjalizacji. Do li IPET. Nie ma przy tym bezpiecznego pobytu. Niekilku organów: Ośrodka zadań MOW należy elimi- znaczenia, czy wychowa- letni mogą być urlopowaRozwoju Edukacji (ORE) nowanie przyczyn i prze- nek ośrodka posiada orze- ni do domu rodzinnego,
odpowiedzialnego
za jawów niedostosowania czenie o potrzebie kształ- opiekunów lub krewnych
wskazanie placówki, sta- społecznego oraz przygo- cenia specjalnego, czy też lub formy zastępczej,
rosty powiatu oraz organu towanie wychowanków do nie – w obu przypadkach w której nieletni został
prowadzącego ośrodek.
życia zgodnego z obowią- stosuje się takie same za- umieszczony, ale zgodę
zującymi normami spo- sady tworzenia IPET.
na to musi wyrazić sąd roMłodzieżowe ośrodki wy- łecznymi i prawnymi.
dzinny.
chowawcze są prowadzoWarunki pobytu
ne dla dzieci i młodzieży IPET dla nieletniego
W każdym ośrodku, nie(mg)
niedostosowanych spo- Dla każdego nieletniego letni powinien znaleźć wa
‚
łecznie
wymagających umieszczonego w ośrodku runki niezbędne do nauki,
idzie, czasami nie do końca ogarniam tylko matematykę. Jednak zawsze moim marzeniem było śpiewanie.”
25 października wzięły udział w Festiwalu Piosenki
Zmieniającej Życie w Lubiążu – wybrały trudny utwór
Grażyny Łobaszewskiej: „Czas nas uczy pogody”. Opiekę artystyczną nad dziewczętami sprawowały Agnieszka Woźna i Karolina Bukowska z Brzegu Dolnego.
Mimo, że dziewczęta nie wygrały w konkursie,
sam występ był dla nich dużym przeżyciem. Jednym
z jurorów był przecież Mieczysław Szcześniak.
(mg)
Oddziały
Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
w Godzięcinie
W maju tego roku, została podjęta decyzja o utworzeniu Oddziałów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Godzięcinie. Przeprowadzono niezbędne prace remontowe wewnątrz budynku, obejmujące
wymianę stolarki i oświetlenia, malowanie oraz przekształcanie pokojów mieszkalnych w sale lekcyjne za
kwotę około 75 tysięcy złotych. Obecnie w Godzięcinie pracuje: 11 wychowawców na pełnych etatach, 11
nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin, pedagog,
psycholog, pielęgniarka, kierownik gospodarczy,
2 opiekunów nocnych w pełnym wymiarze oraz
1 w niepełnym, sprzątaczka oraz 7 pań w kuchni – obsługujących również jednostkę w Brzegu Dolnym.
(mg)
10
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
W piątek 19 października przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie uroczyście przecięto
wstęgi powiatowego Orlika czyli kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych.
OTWARCIE
KOLEJNEGO
ORLIKA
Wśród licznej grupy dzieci i młodzieży,
nie zabrakło znamienitych gości. Wśród
nich znaleźli się m.in. Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
oraz Jerzy Łużniak – Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego. Po uroczystym otwarciu boisk, każdy z zaproszonych gości mógł strzelić symboliczną bramkę „tak na dobry początek”.
Następnie przyszedł czas na międzyszkolne rozgrywki. O oprawę artystyczną
uroczystości zadbała młodzież Zespołu
Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie oraz
Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie. Inwestycja zrealizowana została
w ramach rządowego programu „Moje
Boisko – Orlik 2012”, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gminy Wołów
oraz Powiatu Wołowskiego. Całkowity
koszt budowy tego nowoczesnego kompleksu sportowego to 1 187 073,00 zł.
W jego skład wchodzą: boisko piłkar-
skie o nawierzchni z trawy syntetycznej
o wymiarach 30m x 62m (pole do gry
26m x 56m), boisko do piłki siatkowej
i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m, sanitariaty
oraz oświetlenie. Boiska będą służyć nie
tylko uczniom, ale również całemu wołowskiemu społeczeństwu.
Założeniem programu jest bowiem ogólne i bezpłatne udostępnienie
dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego
uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora. To
z kolei przełoży się na pewno nie tylko
na popularyzację sportu szkolnego, ale
także na upowszechnienie aktywnego
stylu życia.
My już dziś życzymy wszystkim wielu
sportowych emocji na nowych boiskach!
(inf)
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
11
Powiatowy Koordynator do Spraw Sportu
Jak czuje się Pan w roli trenera? Czy ma Pan osiągnięcia na tym
polu?
-W swojej karierze trenerskiej byłem zatrudniany w wielu klubach do
prowadzenia drużyn seniorskich. Miałem przyjemność pracy z seniorami
z Brzegu Dolnego, Obornik, Miękini, Wielkiej Lipy i obecnie MKP Wołów.
Praca ta dawała i daje mi dużo radości i satysfakcji. Muszę jednak powiedzieć,
że najbardziej dumny jestem z osiągnięć moich wychowanków, których uczyłem
i trenowałem w drużynach dziecięcych i młodzieżowych. Moi wychowankowie
uczestniczą w rozgrywkach niższych lig dolnośląskich i bardzo się z tego cieszę.
Są jednak i tacy, którzy mają za sobą występy w ekstraklasie, pierwszej lidze,
drugiej i trzeciej lidze, a także w młodzieżowej reprezentacji Polski. Jestem ze
wszystkich dumny i bardzo im kibicuję. Mówi się, że miarą pracy trenera są jego
wychowankowie.
Czy może wymienić Pan kilka nazwisk, z których jest Pan szczególnie
dumy ?
- Tak, oczywiście. Kornel Osyra - wielokrotny reprezentant młodzieżowy Polski
w kategoriach młodzieżowych, pełnił on również funkcję kapitana drużyny.
Dawid Abramowicz – debiut w ekstraklasie, w meczu pucharowym Dolnego
Śląska, a obecnie gra w I ligowej drużynie Olimpia Grudziąc. W Zagłębiu Lubin
grał Szymon Sołtyński, wypożyczony do Polkowic. W Kluczborku KHS gra II
sezon Mateusz Abramowicz.
Co sądzi Pan o obiektach typu Orlik ?
- Obiekty sportowe są na pewno wizytówką miast, gmin, powiatów i świadczą
dobrze o gospodarzach. Ważne jest, aby obiekty sportowe tętniły życiem.
Mam nadzieję, że uda nam się to osiągnąć w powiecie wołowskim. Serdecznie
zapraszam wszystkich miłośników sportu, szczególnie tych najmniejszych na
Orlika. Zapraszamy wszystkich na Orlika przy ulicy Zaułek Zielony.
Ireneusz Pisching – posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel,
trener piłki nożnej zespołów dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich
oraz jako organizator wielu przedsięwzięć i imprez sportowych.
Był autorem programu wychowania fizycznego dla klasy sportowej Dziękuję za rozmowę
o profilu piłka nożna w gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym. Był
zatrudniony w wielu klubach (Brzegu Dolnym, Obornikach Śląskich,
Miękini obecnie MKP Wołów) i prowadził drużyny seniorskie. W sezonie 2009/2010 i 2010/2011 pracował w UKS Lider we Włocławku jako trener i kierownik klubu. Obecnie pracuje w Zespole Szkół im.
T. Kościuszki w Wołowie oraz w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie.
Z Ireneuszem Pchischingiem rozmawia Magda Górak.
Czy pamięta Pan swoją pierwszą pracę jako nauczyciel wychowania
fizycznego?
-Pracę nauczyciela wychowania fizycznego zacząłem w Szkole Podstawowej
nr 5 w Brzegu Dolnym. Szkoła, o której zawsze będę myślał z ogromnym
sentymentem i uczniowie, z którymi do tej pory mam kontakt. W SP 5
dojrzewałem zarówno jako nauczyciel i działacz sportowy. Wraz z dyrekcją
i rodzicami uczniów założyłem UKS „5”.
Co jest najważniejsze Pana zdaniem w pracy z dziećmi?
-Najważniejsze w pracy z dziećmi i młodzieżą jest ich zadowolenie. Obojętnie czy pracuję
w szkole, czy jestem na treningu z dziećmi - ich radość, uśmiech, dobra zabawa są bezcenne - cieszę się, jeżeli mogę w tym uczestniczyć.
MŁODZI MUNDUROWI
W piątek 19 października
2012
r.
w auli Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie odbyło się uroczyste
podpisanie porozumień
z instytucjami wspierającymi nauczanie w ramach nowo otwartego
profilu klasy mundurowej.
To autorski program, który jest realizowany w wołowskim liceum od początku
roku szkolnego 2012/2013.
Zainteresowanie nauką w tej
klasie było bardzo duże, zarówno wśród chłopców jak
i dziewcząt. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem
objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał Jacek
Włodarski.
Uczniowie klasy mundurowej
wyróżniają się na tle rówieśników, noszą mundury (polowy,
galowy), odbywają musztrę w klasie panuje pełna dyscyplina, której podlegają wszyscy.
Podczas procesu kształcenia
poznają specyfikę, struktury
i zasady poszczególnych służb
mundurowych.
Przyswajają
obszary związane z bezpieczeństwem społecznym, ratownictwem i zasadami pierwszej
pomocy. Podczas uroczystości
uczniowie otrzymali odznaczenia klasy mundurowej z logiem
szkoły i nazwą klasy.
Wśród instytucji wspierających powstanie mundurowego
profilu nauczania w “Wołowskim Koperniku” znalazł się
Zakład Karny w Wołowie, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej
Staży Pożarnej z Wołowa oraz
Jednostka Wojskowa z Wrocławia. Wsparcie dla tej inicjatywy zapowiedzieli komendanci instytucji mundurowych
z Wołowa.
(inf)
ZAREZERWUJ SOBIE ORLIKA
Listą rezerwacji na Orliku przy Zaułku Zielonym zajmuje się powiatowy koordynator do spraw sportu - Ireneusz Pisching
12
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
Spotkanie
z historią
W dniu 13 września 2012 roku w Sali Sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyło się
spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu
Spotkań z Historią w Warszawie. Poprowadził on
nas śladami dawnych i współczesnych pielgrzymów przed wizerunek Matki Dobrej Drogi czczonej
w Kochawinie koło Stryja; do Milatyna, gdzie słynął
cudami obraz Jezusa Konającego; klasztoru Dominikanów w Podkamieniu, w którym przed wizerunkiem Matki Bożej klękali polscy królowie; wspaniałej Ławry Poczajowskiej, jednego z największych
ośrodków prawosławia oraz leżącej koło Podhajec
Zarwanicy – narodowego sanktuarium kościoła
greckokatolickiego.
Opowieść ilustrowana była oryginalną ikonografią a także dewocjonaliami ze zbiorów autora.
W trakcie spotkania mieliśmy również okazję
zapoznać się z innymi formami „edukacji kresowej”. Pani Dyrektor PCE i PPP Krystyna Adaśko
opowiedziała nam o realizacji zadania pod nazwą:
„Zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu
województwa dolnośląskiego” - organizowanego
przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Grant
pt. „Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach
Wschodnich, edukacja patriotyczna”.
(inf)
MUZEUM LUDOWE U KOWALSKICH
W niewielkiej wsi Marcinowo nieopodal
Trzebnicy znajduje się niezwykły skansen, który
zobaczyć powinien każdy. Niepowtarzalny
klimat, urokliwa okolica oraz mnogość
niespotykanych eksponatów czynią to miejsce
jedyne w swoim rodzaju. Mowa oczywiście
o Małym Muzeum u Państwa Kowalskich.
Do Marcinowa na wycieczkę wybrało się
Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi
Dolnobrzeskiej. Jak mówi Halina Żak – aby mile
spędzić jesienne popołudnie oraz aby zobaczyć,
w jaki sposób funkcjonują tego typu lokalne
muzea.
Małe Muzeum powstało w 1985 roku.
Pomysłodawcą i jego założycielem jest Marian
Kowalski, który widząc postępujące zmiany,
szybkie ulepszenia techniczno-cywilizacyjne
niosące nieunikniony zanik tradycyjnych
sprzętów i przedmiotów, zapragnął ratować
ginące relikty sztuki i kultury ludowej aby zatrzymać je dla siebie i rosnących
pokoleń. Przez ponad 25 lat zgromadzono
i jednocześnie odrestaurowano ponad 2500
tys. eksponatów, które prezentowane są
w kilku pomieszczeniach zwanych Izbami.
Znajdują się w nich zabytkowe meble, zegary,
stroje ludowe oraz sprzęt gospodarstwa
domowego. Pod wielkim wrażeniem pasji pana
Mariana są panie Stanisława, Kazimiera oraz
Ludwika.
Marcinowskie
muzeum
odwiedziło
już ponad dwieście tys. osób. Wśród
zwiedzających
były
szkolne
wycieczki
z całego kraju i zagraniczne delegacje.
Marian Kowalski to człowiek orkiestra. Jego
pasją jest także muzyka. Od 1978 roku prowadzi
kapelę ludową „Marciny”, z którą podróżuje po
całej Polsce.
Wycieczka do Marcinowa była udana.
Zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.
Wyjazd możliwy był dzięki wsparciu gminy
Brzeg Dolny.
(bd)
DZIEŃ CHLEBA 2012
Był sobie dawniej piękny, smaczny chleb…
Tak zaczynają rozmowę ci, którzy
przywołują ten smak w pamięci. Uczniowie
wołowskiego liceum tradycyjnie już
wynieśli chleb na piedestał organizując
z panią Katarzyną Czerepok Szkolne
Święto Chleba. Rodzice, dziadkowie
i piekarze również włączyli się
w
przygotowanie
gościny.
To
wydarzenie, to gratka nie tylko dla
smakoszy, ale również dla amatorów
zdrowej żywności i tradycji, a nawet
dla badaczy wpływu chleba na stan
duszy człowieka, narażających się na
sprzeciw
komercyjnych
środowisk.
Szkoła popularyzuje kulinarną spuściznę
poczęstunkiem, ale także literackim
słowem i piosenką. Chleb w kompozycji
z ogórkiem, miodem, smalcem, dżemem
jest ucztą dla podniebienia.
Pięknie jest w naszej szkole, kiedy
pani Dyrektor Barbara Kołodziej
dzieli się chlebem ze swoimi uczniami
i nauczycielami. Wspólne biesiadowanie
przy suto zastawionym stole sprzyjało
przyjaznej rozmowie i porozumieniu.
Wytworzył się klimat rodzinnego nastroju
i zaufania, piękna, dobra i serdeczności.
Zapraszamy za rok, bo w „Koperniku” życzliwości i chleba Ci dostatek.
(inf)
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
13
SĄDY MUSZĄ ZOSTAĆ!
Nie ma naszej zgody na kolejną likwidację instytucji powiatowych, na degradację prowincji - czytamy m.in. w stanowisku skierowanym do premiera Donalda Tuska. Protest przeciwko likwidacji sądów rejonowych podpisało 10 starostów i 10 burmistrzów
z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
Przedstawiciele 9 powiatów Dolnego Śląska i Wielkopolski zebrali się 19 października br. w Miliczu, aby ustalić wspólne działania w celu obrony sądów rejonowych,
zniesionych rozporządzeniem ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. W spotkaniu udział wzięli też prezesi sądów oraz poseł na Sejm RP Marek Łapiński.
W dyskusji zwracano uwagę na następujące aspekty przyjętego rozwiązania:
1. rozporządzenie, wbrew stanowisku ministerstwa, mówi o “zniesieniu”, czyli likwidacji, a nie przekształceniu 79 sądów rejonowych,
2. tzw. reforma sądownictwa nie przynosi żadnych pozytywnych efektów:
a. finansowych - gdyż symboliczną oszczędność na dodatkach funkcyjnych prezesów
pochłoną i przerosną koszty delegacji służbowych, etatów dyrektorów ekonomicznych,
b. organizacyjnych - gdyż wprowadza brak stabilności, zamęt oraz wydłuża drogę
obywatela do wymiaru sprawiedliwości,
c. społecznych - gdyż prowadzi do spadku znaczenia małych ojczyzn, drenażu lokalnych elit, marginalizacji prowincji i miast powiatowych, degradację Polski prowincjonalnej,
d. ustrojowych - gdyż prowadzi do recentralizacji zarządzania usługami publicznymi,
e. prawnych - gdyż wprowadza rozwiązania wątpliwe pod względem zgodności
z Konstytucją.
Ponadto w dyskusji zauważono, iż są to decyzje sprzeczne z ideą samorządności,
skierowane przeciwko wspólnotom lokalnym, mogą doprowadzić do powstania “sędziów II kategorii”, w następnym kroku do likwidacji prokuratur, a nawet komend
policji. Co gorsza - w obiegu prawnym istnieje rozporządzenie o likwidacji 79 sądów rejonowych, a nie powstało do dziś rozporządzenie o powołaniu wydziałów zamiejscowych. Kuriozalnym pociągnięciem wydaje się likwidacja sądów w miastach,
gdzie funkcjonują zakłady karne, Strzelin - Wołów - Rawicz. Dyskutanci podnieśli
także wysoką sprawność orzekania w sądach rejonowych i bezsensowne porównania
z ośrodkami wielkomiejskimi - Warszawy, Krakowa, Katowic.
Poseł Marek Łapiński przyznał, że został niemile zaskoczony, podobnie jak większość klubu parlamentarnego PO, rozporządzeniem ministra sprawiedliwości.
Uważa, że taka debata wiele wnosi do dyskusji na temat ustroju sądów w Polsce jak
Fot.: W sali konferencyjnej I LO w Miliczu zjawili się samorządowcy i pracownicy sądów
dolnośląskich i wielkopolskich
i ustroju RP. Każda tego typu decyzja powinna uwzględniać interes Polski lokalnej,
Polski prowincjonalnej.
Zebrani uzgodnili wspólne stanowisko, skierowane do premiera Donalda Tuska
wraz z zaproszeniem do spotkania, w którym samorządowcy i sędziowie przedstawią
premierowi swoje argumenty przeciwko likwidacji instytucji powiatowych.
Dodatkowo, NSZZ „Solidarność” w dniu 26 października 2012 r. (piątek), w godz.
10.30-15.30, w Warszawie zorganizowała zgromadzenie publiczne przeciwko likwidacji 79 sądów rejonowych.
(inf)
Zwracamy się z prośbą (...) o uchylenie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych lub o spotkanie z sygnatariuszami powyższego stanowiska w celu
przedstawienia argumentów za pozostawieniem obecnej sieci sądów - czytamy w zakończeniu.
14
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
Aktywni seniorzy
Powiatu Wołowskiego
Rzeczywistość pokazuje, że coraz częściej seniorzy nie są utożsamiani z osobami nieaktywnymi społecznie, zagubionymi
w otaczającym świecie, który pędzi do przodu. Seniorzy udowadniają nam, że śmiało mogą konkurować z młodymi zarówno
w obszarze rozwoju osobistego, jak również działań na rzecz lokalnego środowiska.
Seniorzy doskonale posługują się komputerem, urządzeniami mobilnymi, organizują wyjazdy integracyjne, angażują się w działania charytatywne. Obszarów aktywności senioralnej jest o wiele więcej, myślę, że w niedługim czasie przekonamy się, że
siwy włos na skroni, nie oznacza stagnacji.
W naszym powiecie aktywnie działa kilka związków zrzeszających osoby starsze.
Najliczniejsze to Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Wołowa, Brzegu Dolnego oraz Lubiąża (łącznie zrzeszonych jest około 1000 osób). Aktywnie działają
również Uniwersytet Trzeciego Wieku, Organizacje Pozarządowe zrzeszające seniorów z naszego powiatu. Związki zrzeszające emerytów to także Polski Związek
Niewidomych, Związki Kombatantów RP, Więźniów Politycznych, Związki Żołnierzy
AK.
Aktywni seniorzy organizują ciekawe spotkania integracyjne, przy suto zastawionym stołem, muzyce i pląsach, zwiedzają Polskę i nie tylko, stawiają na zdrowy styl
życia, wspierają potrzebujących kolegów i koleżanki. Wyliczać można wiele obszarów
ich aktywności, najważniejsze jest to, że seniorzy zaskakują nas pozytywną energią,
niezwykłym podejściem do otaczającego świata, a przede wszystkim walczą ze stereotypem osoby starszej.
Dzień Seniora w Lubiążu
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
w Lubiążu zorganizował 6 października 2012 roku Uroczysty Dzień Seniora. Na
wszystkich czekała tego dnia rodzinna atmosfera, zapach unoszących się przysmaków wykonanych przez nasze uzdolnione seniorki oraz pogodny nastój uczestników.
Oprawa artystyczna przygotowana przez dzieci z Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu oraz uzdolnioną wokalnie młodzież były niezwykłą niespodzianką. Seniorzy mieli
także okazję pośmiać się podczas występu grupy kabaretowej. W trakcie spotkania
nie zabrakło życzeń, wyróżnień, nagród. Pojawił się także czas na podsumowanie
działań lubiąskich seniorów. Od początku 2012 roku w Związku Emerytów w Lubiążu
działo się wiele, zorganizowano zabawę sylwestrową, spotkanie noworoczne, zabawę karnawałową, spotkanie wielkanocne, Dzień Inwalidy oraz Dzień Kobiet, łącznie
w zabawach uczestniczyło 387 osób.
W ciągu roku seniorzy zwiedzili Krzeszów, Trójmiasto, Dźwirzyno, Boboland, Strzegom oraz Kraków, w wyjazdach łącznie uczestniczyło około 360 osób. Aktywność związku, to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim wsparcie zrzeszonych
członków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparciem finansowym
zostały objęte 4 osoby. Na tych działaniach związek nie poprzestanie, ponieważ do
końca roku zamierza zorganizować Uroczystość dla Jubilatów, Wigilię, Sylwestra
oraz wycieczkę na zakończenie sezonu. Podsumowując, możemy być dumni z naszych seniorów, ich pozytywne nastawienie i zaangażowanie w wiele działań na rzecz
lokalnej społeczności, mogą być dla nas wszystkich inspiracją a zarazem motywacją.
Wszystkim seniorom życzymy zdrowia, uśmiechu, zapału oraz niewyczerpanych pokładów energii do realizacji życiowych wyzwań i zamierzeń.
(inf)
GIMNASTYKA OSÓB STARSZYCH
Wiele starszych osób nie ćwiczy.
Bardzo często nie wiedzą od czego
zacząć, do kogo się zwrócić i jaką
formę aktywności ruchowej wybrać.
w każdym wieku: pozwalają dłużej
cieszyć się sprawnością ciała i umysłu. To
z kolei sprawia, że uprawiający sport
są niezależni nawet do późnej starości.
Regularna gimnastyka jest sposobem na
mocne mięśnie, sprawne stawy, elastyczne
ciało, sprawny i czujny umysł. Ćwiczący
seniorzy mają często więcej energii niż
nastolatki.
Zalecane ćwiczenia
Choć ruch jest kluczowy, by jak
najdłużej
zachować
dobre
zdrowie,
polskim
seniorom
wydaje
się,
że
z uprawiania sportu nie przyjdzie im
w ich wieku nic dobrego. Tymczasem sport
mogą i powinni uprawiać wszyscy, nawet
ci chorzy i nie do końca sprawni. Ćwiczenia
poprawiają nie tylko kondycję fizyczną, ale
także psychiczną.
Ludzie niezależnie od wieku, unikają
wysiłku, bo wydaje się im, że to ciężka praca,
do tego zajęcie nad wyraz nudne i monotonne.
Zniechęca
brak
natychmiastowego
rezultatu. Tymczasem badania pokazują,
że ćwiczenia przynoszą korzyści ludziom
Zasadniczo osoby starsze powinny uprawiać
trzy typy ćwiczeń – wzmacniające serce,
poprawiające elastyczność i równowagę
oraz zwiększające siłę. Ćwiczenia mające
pozytywny wpływ na układ krążenia to
chodzenie, bieganie, pływanie i wodny
aerobik. Trening siłowy to podnoszenie
ciężarów, rozciąganie gumy do ćwiczeń, praca
na urządzeniach typu wioślarz. Na gibkość
i poprawę koordynacji ruchowej pozytywny
wpływ mają: joga, pilates, streching.
Zapytaj lekarza
Zanim
zaczniemy
ćwiczyć
dobrze
jest
skonsultować
się
z
lekarzem
i dowiedzieć, jakie są jego zalecenia. To,
co jednemu bardzo pomoże, innemu może
wręcz zaszkodzić, zwłaszcza, że niewielu
jest ludzi, którym nic nie dolega. Lekarz na
pewno będzie widział, jaka forma sprawności
ruchowej
przyniesie
jego
pacjentowi
najwięcej korzyści.
(inf)
Uwaga Przedsiębiorcy prowadzący
działalność transportową
W ostatnim tygodniu listopada w Starostwie Powiatowym w Wołowie odbędzie się spotkanie
informacyjne z przedstwicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Zachęcamy do zgłaszania tematów do dyskusji na adres e-mailowy: [email protected]
O dokładnym terminie spotkania Przedsiębiorcy zostaną poinformowani pisemnie.
Szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod nr tel. 71 380 5928.
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
15
10 LAT! OREMUS
W tym roku okrągły jubileusz 10 – lecia działalności
artystycznej obchodzi dolnobrzeski chór „Oremus”, który
istnieje od października 2002 roku.
Jego założycielką oraz dyrygentką jest Małgorzata Aleksander – Tęcza,
pełniąca również funkcję organistki w parafii pw. Chrystusa Króla. Z okazji
10 – lecia, 30 listopada w DOK odbędzie się uroczysty koncert. Chór skupia
pełnych radości ludzi, którzy poprzez muzykę, chcą dzielić się z innymi
swoją pasją. Od samego początku z chórem „Oremus” związana jest pani
Wanda Krzaczkowska oraz pan Zdzisław Szumilas. Nieco później do zespołu
dołączyła pani Jolanta, dla której śpiew jest swoistego rodzaju odskocznią
od codzienności. Chórowi od samego początku patronuje św. Cecylia, która
jest patronką zespołów śpiewaczych i muzyki kościelnej. Z kolei zaszczytna
nazwa "OREMUS" wywodzi się z łacińskiego słowa i oznacza „MÓDLMY
SIĘ”.
Chór wykonuje śpiewy wielogłosowe a'capella. Są to zarówno pieśni
kościelne, jak również pieśni świeckie. Na swoim koncie ma wiele nagród
i wyróżnień. Atmosfera w trakcie prób jest rodzinna. Chórzyści pamiętają
o swoich urodzinach czy imieninach. Podczas rozmów przy kawie, herbacie
i cieście omawia się zarówno swoje smutki, jak i radości.
Chór „Oremus” otwarty jest na nowych członków. Dyrygent Małgorzata
Aleksander Tęcza zaprasza wszystkie chętne osoby. Próby odbywają się w
poniedziałki i w piątki o godz. 19.00 w salce przy kościele pw. Chrystusa
Króla.
(inf)
WIELKIE
ŚPIEWANIE
Błysk fleszy, telewizyjne wywiady,
a także uznanie publiczności. Tak
w skrócie można podsumować
I Dolnośląski Przegląd Chórów
Senioralnych, który miał miejsce
w sobotę, 13 października w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury.
Sala kinowa dosłownie pękała
w szwach. Zainteresowanie koncertem
było ogromne. Na scenie zaprezentowało się aż 18 chórów. W sumie rozbrzmiało blisko 40 różnorodnych utworów.
Smutnych i wesołych, skocznych oraz
poważnych. Licznie zgromadzonych
gości przywitał starosta powiatu wołowskiego, Marek Gajos oraz burmistrz
Brzegu Dolnego, który także otworzył
I Przegląd Chórów Senioralnych. Głównym celem muzycznego przedsięwzięcia
jest kultywowanie polskich tradycji oraz
stworzenie możliwości zaprezentowania
mieszkańcom województwa dolnośląskiego dorobku artystycznego chórów
z naszego regionu.
Zanim jednak chórzyści pojawili się na
deskach DOK należało się rozśpiewać
i zadbać o odpowiedni, odświętny strój.
Tym samym próby odbywały się w każdym zakamarku. A wszystko po to, aby
jak najlepiej wypaść.
Dla pani Jolanty oraz Jadwigi z trzebnickiego chóru pw. św. Cecylii śpiew jest
życiową pasją.
Fot.: Krzysztof Plichta
Patronat medialny nad imprezą objęła Telewizja Wrocław. Po raz drugi do
Brzegu Dolnego przyjechali prowadzący program „Telewizyjny Klub Seniora”
Maria Bierska wraz z Markiem Łyczkowskim.
Wszystkie zespoły musiały stanąć
przed kamerą i opowiedzieć krótko historię swojego zespołu.
Po kilku godzinach występów jury
w składzie: Ewa Maćków, Konstancja Kochaniec i Michał Wróblewski po
burzliwych naradach podjęło decyzję.
Pierwsze miejsce ex equo zajął dolnobrzeski Chór Oremus wraz z wrocławskim Chórem „Dumka”. Druga lokata
przypadła Chórowi „Atena” z Obornik
Śląskich oraz Chórowi „Dnia Jednego” z Prochowickiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu. Trzecie miejsce przyznano
Chórowi Amici del Canto z Oławskiego
Ośrodka Kultury oraz Chórowi „Ballada” z Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek w Krośnicach.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starostę Powiatu
Wołowskiego oraz Burmistrza Brzegu
Dolnego. Ponadto wyróżnione zespoły wezmą udział w koncercie finalnym
organizowanym przez Radio Wrocław.
Organizator tj. DOK dziękuje również
wszystkim wolontariuszom z Powiatowego Zespołu Szkół, którzy swoją obecnością wsparli I Dolnośląski Przegląd
Chórów Senioralnych.
(bd)
16
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
SESYJNIE W POWIECIE
NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
W czwartek 25 października zwołana
została sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Wołoskiego.
Głównym
punktem
było omówienie zmian
w budżecie powiatu na
rok 2012 oraz zmian
w wieloletniej prognozie
finansowej w związku
z przekazaniem dotacji
celowej dla Powiatowego
Centrum Medycznego na
wkład własny do projektu dotyczącego termomodernizacji. Złożony
został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie
projektu
„zwiększenie
efektywności energetycznej poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Wołowie” w ramach
działania 5.4 RPO WD.
Wniosek znalazł się na 8
miejscu listy rankingo-
wej i do 30 października
PCM zostało zobligowane do złożenia szczegółowych
dokumentów:
audytu energetycznego,
studium wykonalności,
projektów oraz deklaracji
zabezpieczonych
środków.
Prezes
Jolanta
Klimkiewicz
wyjaśniła radnym, że ZPO jest
zasilany ciepłą wodą
i ciepłem ze szpitala
podobnie jak budynek
pogotowia i PCPR. Przeszło 200 m odległość
powoduje duże straty.
Ogrzewanie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego to koszt 70.000 zł
rocznie. Prezes szacuje,
że po remoncie spółka
zaoszczędzi 20 000 tys.
rocznie na przesyle. Termomodernizacja obejmować będzie ocieplenie
budynku, zamontowanie
kolektorów do ciepłej
wody, wymianę insta-
lacji wewnętrznej (rury
i grzejniki) oraz powstanie kotłowani. Inwestycja ta wpłynie na
obniżenie kosztów, poprawi jakość świadczonych usług, czyli po prostu będzie taniej i lepiej.
Zmiany te będą służyły
głównie pacjentom, a to
jest najważniejsze.
Sesja
poświęcona
była również zmianom
w PFRON. Na sesji przesunięto środki przeznaczone na rehabilitację
zawodową w wysokości
81 255,10 zł, na zadania
z zakresu rehabilitacji
społecznej. Zwiększone
zostały środki na dofinansowanie
turnusów
rehabilitacyjnych
oraz
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze.
(inf)
TRZEBA DOKAPITALIZOWAĆ
SPÓŁKĘ
Na
spotkaniu
wspólników Powiatowego
Centrum
Medycznego w Wołowie
poruszona
została kwestia dokapitalizowania
jednostki.
Chodzi
o kwotę 3 mln zł,
które miałyby zostać
przekazane jednostce w przyszłym roku.
Zdaniem starosty Marka Gajosa - właściciele są zobowiązani dbać
o mienie spółki. Jak wiadomo środki z kontraktu
z NFZ wystarczają tylko
na bieżącą działalność
i nie ma mowy o inwestowaniu. Tymczasem pilnego remontu wymaga
elewacja i dach szpitala
w Wołowie. Szacunkowy
koszt remontu obiektu
w Wołowie to kwota ok.
1 mln 600 tys zł.
Trwają
negocjacje
z zakonem sióstr Boro-
meuszek w Trzebnicy na
temat zakupu obiektu
w Brzegu Dolnym. Sióstr
w Brzegu Dolnym jest
bardzo mało. Nie są
w stanie utrzymać budynków samodzielnie. Jest
więc szansa na korzystny
zakup obiektów, które
byłyby przeznaczone na
działalność opiekuńczo
- leczniczą. Burmistrz
Brzegu Dolnego popiera
dokapitalizowanie jednostki i przeznaczenie
środków na inwestycje,
m.in. remont szpitala
w Wołowie oraz zakup
obiektu w Brzegu Dolnym. Przedstawił sprawę
na sesji dolnobrzeskim
radnym 30 sierpnia.
Jednak nie wiadomo, czy
wszyscy wspólnicy wyrażą wolę dokapitalizowania jednostki. Chodzi
o Wołów i Wińsko.
Powiatowe
Centrum
Medyczne chce pozyskać
środki zewnętrze na trzy
XXIII
Sesja Rady
Powiatu Wołowskiego
inwestycje: remont windy w wołowskim szpitalu, termomodernizację
zakładu opiekuńczo-leczniczego w Wołowie oraz
zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Złożone zostały wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę,
ale trzeba zabezpieczyć
środki na wkład własny.
Jest to kwota ok. 270
tys. zł. Zdaniem prezes
Klimkiewicz - warto te
pieniądze
zainwestować, bo Centrum zyska
w ten sposób inwestycje
o wartości ok. 800 tys
zł. Jednak bez pomocy
udziałowców nie uda się
zabezpieczyć wkładu własnego. Nie została jeszcze rozwiązana sprawa
z dr Kokoszką, który prowadził działalność leczniczą na terenie szpitala
w Brzegu Dolnym. Sprawy w sądzie jeszcze nie
było.
(bd)
Radni podczas wrześniowej sesji zadecydowali
o
przystąpieniu
Powiatu
Wołowskiego
do
tworzonego Związku
Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
Postanowili również
o
zabezpieczeniu
środków na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie.
Sesja Rady Powiatu Wołowskiego odbyła się 27
września 2012 r. Rozpoczęła się sprawozdaniem
Starosty Marka Gajosa
z wykonania uchwał
Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu
w okresie międzysesyjnym. Starosta omówił
działania jakie podejmował Zarząd, dotyczące
głównie powiatowej służby zdrowia i prowadzonych inwestycji (boiska
Orlik przy ZS im. T.Kościuszki, LO w Wołowie,
elewacja LO w Wołowie,
stołówka i kuchnia przy
ZS im. T.Kościuszki,
nowa siedziba PO-WTS
przy ul. Kościuszki, elewacja w ZSS w Wołowie,
ZPR w Brzegu Dolnym
o/Godzięcin). Poinformował również o podjętej inicjatywie utworzenia domu pomocy
społecznej przy współpracy z Powiatowym
Centrum
Medycznych
i Zakładem Karnym. Zapoznał również radnych
z ideą wydawania przez
powiat bezpłatnego miesięcznika "Puls". Starosta skupił się również
na realizowanych przez
powiat inwestycjach na
obiektach oświatowych.
Przedstawił szczegółowo aktualny stan prac.
Radni
zadecydowali
o przystąpieniu powiatu
do tworzonego Związku
Powiatów Województwa
Dolnośląskiego, którego
najważniejszym celem
jest pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu
geodezji i kartografii.
Powiat w Związku będzie
reprezentowany
przez
Wicestarostę i Geodetę
Powiatowego.
Sesję zdominował temat
dokapitalizowania Powiatowego Centrum Medycznego. Starosta poinformował, że w związku
ze zgłoszoną przez Prezes PCM, Jolantę Klimkiewicz potrzebą przeprowadzenia
pilnych
prac na obiektach oraz
możliwością ubiegania
się o ich dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego, zwrócił się z zapytaniem do wspólników
o możliwości podniesienia kapitału zakładowego spółki. Jak powiedział
Starosta, wstępny zamiar
zwiększenia
udziałów
zadeklarował Burmistrz
Brzegu Dolnego. Burmistrz Miasta i Gminy
Wołów oraz Wójt Gminy
Wińsko poinformowali,
że nie posiadają kompetencji do wypowiadania się w tej sprawie,
a w związku z tym Starosta zaproponował, że
powiat jako pierwszy zabezpieczy kwotę w wysokości 150 tys. zł, głównie
z przeznaczeniem na dokumentację techniczną
dla zadań realizowanych
w 2013 r. natomiast pozostali udziałowcy będą
stopniowo, w miarę
możliwości
zwiększali
swoje udziały. Wątpliwości w tym przedmiocie
zgłosiła radna Elżbieta
Bereza, pytając o zagrożenia płynące z takiego
działania.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił
Starosta, odnosząc się
do innych wydatków
ponoszonych przez powiat. - "zobaczmy, ile do
czego dokładamy i w jaki
sposób analizujemy każde zadanie, wtedy okaże
się, że wszystko co robimy jest niezbędne, natomiast służba zdrowia
powinna się utrzymać
sama, Zarząd Dróg powinien utrzymać się sam
z subwencji drogowych,
oświata powinna utrzymać się sama z subwencji oświatowej, ale się
nie utrzymuje i służba
zdrowia również się nie
utrzyma z kontraktów
(...) Do każdego ucznia
w naszych szkołach dopłacamy i po prostu
traktujmy służbę zdrowia w taki sam sposób"
- zaapelował Starosta.
Zamknięcie izby przyjęć,
zaprzestanie prowadzenia działalności specjalistycznej, czy inne cięcia
organizacyjne nie są rozwiązaniem i to właśnie
one niosą ryzyko i zagrożenie - zapewnił. Starosta
zwrócił również uwagę,
że kwota dokapitalizowania, o której obecnie
mowa, tj. 150 tys. zł jest
kwotą stosunkowo niewielką dla budżetu. W ostatniej części Starosta
poinformował,
że Powiat Wołowski
w dniu sesji złożył wniosek
o dofinansowanie "schetynówki" na remont Alei
Jerozolimskich w Brzegu
Dolnym. Koszt inwestycji ma wynieść ponad
3 miliony złotych, przy
czym
dofinansowanie
z puli państwa to 30 procent kosztów zadania.
Dodatkowe środki przekaże gmina Brzeg Dolny.
(inf)
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
UOKiK pozywa Energetyczne Centrum
Niejasny sposób naliczania sankcji za odstąpienie od umowy – to zakwestionowane
postanowienie stosowane przez Energetyczne Centrum. Prezes UOKiK skierowała pozew
do sądu.
Energetyczne Centrum z Radomia zajmuje się sprzedażą energii energetycznej poprzez akwizytorów bezpośrednio w domu
konsumenta. W wyniku licznych
skarg m.in. konsumentów oraz
rzeczników konsumentów UOKiK
przeprowadził analizę wzorców
umów stosowanych przez spółkę. Analiza warunków wykazała,
że niektóre z nich mogą stanowić niedozwolone postanowienia,
w związku z tym Prezes UOKiK pozwała spółkę. Jest to kolejne działanie, które podjął Urząd w stosunku
do Energetycznego Centrum z Radomia.
W skierowanym do sądu pozwie
Prezes UOKiK zakwestionowała
postanowienie stosowane w umowach o zakup energii elektrycznej
zawieranych na czas określony.
Zdaniem Urzędu jest ono nieprecyzyjne, ponieważ nie zawiera jednoznacznych i jasnych informacji
o ostatecznej wysokości sankcji za
zerwanie umowy przed terminem.
Z treści wynika, że konsumenci rezygnujący z umowy o zakup energii
elektrycznej będą musieli zapłacić
kwotę w wysokości ulgi przyznanej
im w związku z zawarciem umowy.
Jednak w umowie wysokość ulgi
nie jest określona, ponadto spółka
nie informuje o zasadach jej wyliczenia.
Zdaniem Urzędu, Energetyczne
Centrum nie informując dokładnie
o wysokości sankcji, może kształtować jej wysokość według własnego
uznania, jednocześnie pozbawiając
konsumenta możliwości weryfikacji. Postanowienie może być uciążliwe dla nabywających energię w
szczególności, że są to kontrakty
zawierane najczęściej na okres - od
2 do 5 lat.
Zgodnie z prawem przed zawarciem umowy musi zostać rzetelnie
poinformowanych o warunkach
umowy w tym o wysokości ulg,
opłat i kar. Jeżeli sąd podzieli argumenty Prezes Urzędu, zakwestionowane postanowienie zostanie
wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a jego stosowanie będzie zabronione.
łowo
przeanalizować
proponowane warunki umowy przez
nowego dostawcę energii. Jednocześnie niedopuszczalne są praktyki polegające na wprowadzaniu
w błąd oraz ograniczaniu prawa do
informacji. Konsument powinien
mieć w każdym przypadku możliwość przeanalizowania nowych
warunków umowy, w tym możliwości skonsultowania ich oraz porównania.
Urząd
przypomina,
że
bezpłatne porady udzielane są
przez miejskiejskich i powiatowych rzeczników konsumentów,
a także pod numerem infolinii
0 800 007 707. Z bezpłatnej pomocy ekspertów można skorzystać
także wysyłając pytania na adres
[email protected], który obsługuje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz w oddziałach Federacji Konsumentów.
W związku z napływającymi
do Urzędu sygnałami dotyczącymi zmiany dostawcy energii elektrycznej. UOKiK zwraca
uwagę, że w każdym przypadku
konsument powinien szczegó-
Źródło: www.uokik.gov.pl
17
MŁODZI
KONSUMENCI
Na zaproszenie dyrekcji oraz pedagogów
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, w ramach zajęć
z przedsiębiorczości, Powiatowy Rzecznik
Konsumentów zorganizował w dniach 2 i 4
października prezentację dla uczniów klas
I i II.
Młodzież zapoznała się z prawami przysługującymi im
w trakcie codziennych zakupów, oraz zakupu produktów czy usług przez Internet, tj. na odległość.
Uczniowie dowiedzieli się też, jak zachować się w sytuacji próby oszustwa w sklepie, co zrobić z wadliwym
produktem, gdzie zgłosić się w przypadku złamania
praw konsumenckich oraz jak ważne i przydatne jest zachowanie paragonu po każdorazowym zakupie.
Obalonych zostało kilka mitów dotyczących reklamacji produktów oraz bezkarności przedsiębiorców.
Świadomość praw młodego człowieka, wchodzącego
w dorosły etap życia, który stanie się w niedługim czasie
uczestnikiem rynku, jest szalenie ważna. Rzecznik Konsumentów zachęca szkoły do zgłaszania zainteresowania szkoleniem konsumenckim, tel. 71 380 59 37.
(inf)
OGŁOSZENIA
Sprzedam działkę budowlaną
w Brzegu Dolnym 2097 m2.
Tel.: 600 37 33 45
SPRAWY SPOŁECZNE
RODZINNIE DLA DZIECI
Na terenie Powiatu Wołowskiego od blisko
dwóch lat działa stowarzyszenie „Rodzinnie
dla dzieci”. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem
rodziców zastępczych i osób prowadzących
placówki rodzinne oraz innych osób dobrej
woli zainteresowanych sprawami dzieci
i młodzieży umieszczonej i przebywającej
w rodzinnych formach opieki zastępczej,
opuszczającej rodzinne formy opieki zastępczej oraz rodzicielstwem zastępczym.
Obecnie stowarzyszenie liczy 17 członków. Celem
Stowarzyszenia jest m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej, promującej i profilaktycznej w obszarze rodzicielstwa zastępczego w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy dla rodzin zastępczych
i osób prowadzących placówki, jak również dla
dzieci znajdujących się pod ich opieką oraz młodzieży opuszczających formy opieki zastępczej
i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Należy pamiętać, że rodzicielstwo zastępcze jest najlepszą formą opieki nad dziećmi, głównie ze względu
na warunki wychowawcze, które umożliwiają optymalny rozwój i uczą funkcjonowania w prawdziwej rodzinie. Dla wielu dzieci rodzinny dom dziecka lub rodzina
zastępcza stanowi jedyną szansę na normalne, szczęśliwe dzieciństwo.
Dołącz do nas
Stowarzyszenie „Rodzinnie dla Dzieci”
w Wołowie
tel. 888 802 339
Możesz wspomóc nas również finansowo…
Nr konta: 76 9598 1020 0200 3834 2002 0001
-świadczenie na remont mieszkania lub domu (rodziny
zawodowe i rodzinne domy dziecka) –do 5000 zł
-utrzymanie lokalu mieszkalnego (rodziny zawodowe
i rodzinne domy dziecka), oraz wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka; rodziny zawodowe w zależności
od ilości dzieci 2000-2500 zł, prowadzący rodzinny
dom dziecka, również w zależności od ilości dzieci od
3000 do 4000 zł brutto miesięcznie.
Ustawowo przewidziane są również inne świadczenia,
które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny, na które
mogą liczyć rodziny z terenu Powiatu Wołowskiego.
Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą lub myślisz
o prowadzeniu rodzinnego domu dziecka:
-porozmawiaj z pracownikami Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wołowie
-sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki formalne
-omów te plany ze swoją rodziną i uwzględnij opinię
swoich dzieci.
Zamienię mieszkanie w Wołowie,
3 pokoje, 62.99 m2 na mniejsze (2 pokoje)
w Wołowie.
Tel. 606 39 72 23
Sprzedam mieszkanie – parter, 50m2, dobra
lokalizacja, nadaje się na działalność gospodarczą,
tel.: 71 389 22 14
Duży dom w Wołowie
8 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki.
Na działce 7a, garaż. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.
Cena 750.000 zł.
Telefon kontaktowy: 695 409 246.
Jarosław Iskra
BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
W PULSIE POWIATU WOŁOWSKIEGO
SZUKASZ PRACY, PRACOWNIKÓW,
CHCESZ COŚ SPRZEDAĆ , KUPIĆ, ZAMIENIĆ?
ZAMIEŚĆ BEZPŁATNE OGŁOSZENIE W NASZEJ GAZECIE
OGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY NA:
kuponie ogłoszeniowym pocztą lub osobiście:
W REDAKCJI PULSU POWIATU WOŁOWSKIEGO,
PLAC PIASTOWSKI 2, 56-100 WOŁÓW
POK. NR 41
oraz w formie elektronicznej:
[email protected]
Powiat Wołowski wspiera tworzenie i funkcjonowanie
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, czego
dowodem jest październikowe zarządzenie starosty
w sprawie podwyższenia świadczeń na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze
mogą liczyć na pomoc finansową:
-jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka do rodziny (od 1500- do2000 zł),
-miesięczne świadczenie na utrzymanie dziecka (od
OGŁOSZENIA NA DANY MIESIĄC
660 zł- do 1200 zł),
-dofinansowanie do wypoczynku (50% kosztów wyjaz- PRZYJMUJEMY DO 20 DNIA
du),
KAŻDEGO MIESIĄCA DO GODZINY 15:00
-zatrudnienie osoby do pomocy (rodziny zawodowe
i rodzinne domy dziecka) – 1500 zł miesięcznie,
KUPON OGŁOSZENIOWY
CENA:
IMIĘ I NAZWISKO
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ
NR. DOMU
ULICA
TELEFON
18
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
SPRAWY SPOŁECZNE
"Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie.
Czy im się to uda, zależy tylko od Ciebie"
Stowarzyszenie „Rodzinnie Dla Dzieci” powstało z myślą o stworzeniu grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka. Bycie
rodzicem zastępczym nie jest rzeczą łatwą. Często rodzice zastępczy
borykają się z problemami, o których
wcześniej nawet nie słyszeli. Choroba sieroca, FAS, zaburzenia neurologiczne, zaburzenie więzi to tylko kilka
z nich. Do tego dochodzi często trudna relacja z rodziną biologiczną
dziecka. Dlatego członkowie stowarzyszenia wspierają się nawzajem, opierając się na podobnych doświadczeniach
w wychowywaniu dzieci, które zostały wcześniej bardzo skrzywdzone.
Stowarzyszenie zajmuje się również
organizacją czasu wolnego dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka. Organizujemy wspólne wyjazdy, pikniki. Stowarzyszenie
wygrało również dwa projekty na wyjazdy dla dzieci z Fundacji Świętego
Mikołaja. Dzieci wraz z rodzinami pojechały na wyjazd wakacyjny do Białki Tatrzańskiej, a w czasie ferii pojadą
do Karpacza. Stowarzyszenie stara się
również propagować rodzicielstwo
zastępcze poprzez artykuły w prasie,
Darmowe
szkolenia dla osób
niepełnosprawnych
W ramach projektu „Czas
na pracę! Szkolenia i staże dla
osób niepełnosprawnych” Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. oferuje
osobom
niepełnosprawnym
wsparcie w rozwoju ich planów
zawodowych poprzez:
• bezpłatne warsztaty i szkolenia z zakresu PRACOWNIK
ADMINISTRACYJNO - BIUROWY z modułem specjalistycznym do wyboru: księgowość lub kadry i płace lub
obsługa sekretariatu
• bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL
• półroczne płatne STAŻE ZAWODOWE (do 1500 zł netto/
miesięcznie)
Uczestnicy projektu otrzymają m.in. fachową pomoc
doradców oraz będą uczestniczyć w szkoleniu z aktywnego
poszukiwania
pracy
i warsztatach kompetencji kluczowych. Uzyskają również
Rekrutacja Uczestników trwa
od 30 sierpnia do 05 listopada
2012r.
Uczestnikami projektu
mogą zostać osoby, które:
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać
dodatkowe informacje nt. projektu, zapraszamy do kontaktu:
Monika Charuk,
rodzic zastępczy
KĄCIK DZIECKA
wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia po zakończeniuudziału w stażach zawodowych.
• są niepełnosprawne w stopniu
lekkim lub umiarkowanym
• są w wieku 15 – 64 lata;
• posiadają wykształcenie co
najmniej średnie;
• pozostają bez zatrudnienia
przez
nieprzerwany
okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem
do projektu (osoby nieaktywne zawodowo lub osoby
bezrobotne
zarejestrowane
w PUP);
• zamieszkują lub uczą się na
terenie województwa dolnośląskiego.
zorganizowanie pikniku w Żerkówku
z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego,
udział w forum dla organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie jest wspierane
przez psychologów, pedagogów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W planach mamy organizację Dnia Świętego
Mikołaja dla dzieci.
W dzisiejszych czasach bardzo szybko
rośnie liczba sierot społecznych. Jest to
spowodowane wzrastającym ubóstwem,
które często prowadzi do uzależnień np.
alkoholizmu. Dużo mówi się też obecnie
o zjawisku euro sieroctwa (dzieci rodziców, którzy wyjechali za pracą za granicę i zapomnieli o swoich dzieciach).
Dzieci te trafiają do domów dziecka.
Niestety w placówkach tych, mimo wielu starań, dzieci nie mogą być traktowane indywidualnie, nie zaznają ciepła domowego, każdy dzień jest dla nich taki
sam. Pobyt w domu dziecka można porównać do pobytu w szkole, który nigdy
się nie kończy. Dla normalnego rozwoju
dziecka ważna jest rodzina. Dlatego dla
dzieci pozbawionych naturalnej rodziny ważne jest, aby znalazły nowy dom
w rodzinnych formach opieki zastępczej, takich jak rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Niestety chętnych
na zakładanie rodzinnych form zastępczych jest wciąż bardzo mało. Często
w opinii społecznej ludzie, którzy są rodzicami zastępczymi spotykają się z krytyką – opieka za pieniądze. Ludzie boją
się nie tylko złego nastawienia społeczeństwa, ale też problemów związanych
z wychowaniem dzieci pochodzących
często z patologicznych środowisk. Czasem jednak wystarczy poznać przypadkiem dziecko z domu dziecka aby zostać
jego nowym rodzicem. Nikt nie powie,
że jest to łatwe zadanie, ale często jeden
uśmiech i słowo kocham wynagradza
wszystkie poniesione trudy.
Instytut Organizacji
Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 7,
53-601 Wrocław
Tel. 71 71 71 119
e-mail: [email protected]
Osoba do kontaktu:
Anna Heluszka - Instytut Organizacji
Przedsiębiorstw
i Technik Informacyjnych InBit
Sp. z o.o. tel/faks: 71 71 71 119
(inf)
Szczegółowe informacje
znajdą Państwo
na stronie projektu:
www.cnpwroclaw.inbit.pl
źródło: www.czasdzieci.pl
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
MŁODZI
Z KWALIFIKACJAMI
SKUTECZNE MOTYWOWANIE
PRACOWNIKÓW
Jednym z najtrudniejszych zadań, jakie
stoją obecnie przed
menedżerami
jest
motywowanie
swoich
pracowników.
Z powodu zmniejszających się rynków zbytu, presji konkurencji,
coraz bardziej wymagających
klientów,
menedżerowie zarządzający zespołami podwładnych muszą nauczyć się osiągać więcej
i uzyskiwać lepsze wyniki przy mniejszym
nakładzie środków
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wołowie w III kwartale 2012 r.
pomógł zdobyć kwalifikacje kolejnym 15 młodym ludziom z Powiatu Wołowskiego.
Pięcioro beneficjentów ukończyło kurs
prawa jazdy kat. „T” – ciągnik z przyczepą, kolejnych pięć osób otrzymało uprawnienia na spawanie metodą
MAG, natomiast pozostali uprawnienia
elektryczne. Programem wynikającym
z projektu OHP jako realizator usług
rynku pracy objęci zostali mężczyźni,
którzy spełnili kryteria zawarte w regulaminie szkoleń i wytycznych projektu. Wszyscy otrzymali indywidualne
i grupowe wsparcie doradcy zawodowego
oraz bezpłatne kursy kwalifikacyjne. Na
IV kwartał 2012 r zaplanowano dwa szkolenia: operatora wózków widłowych oraz
kurs na uprawnienie elektryczne. Pierwszy już się zakończył. Kolejni beneficjenci
zdobyli nowe kwalifikacje, zwiększające
szanse na zatrudnienie.
(inf)
PUNKT
POŚREDNICTWA PRACY
2 października uroczyście otwarto nową
jednostkę Dolnośląskiej
Wojewódzkiej
Komendy OHP we
Wrocławiu - Punkt
Pośrednictwa Pracy
w Wołowie.
Jednostka PPP powstała w Wołowie w ramach ogólnopolskiego unijnego
projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”,
a także w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy DWK OHP a Starostą Wołowskim Markiem
Gajosem.
Porozumienie
ma na celu podejmowanie
i wspieranie wspólnych
działań służących przeciwdziałaniu
marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego
poruszania się po lokalnym
rynku pracy. Współpraca
między jednostkami polega na realizacji projektów
oraz innych przedsięwzięć
na lokalnym rynku pracy,
inicjowanych w celu aktywizacji zawodowej młodzieży, a także wspieraniu
rozwoju usług informacji
zawodowej, poradnictwa
zawodowego oraz pośrednictwa pracy młodzieży.
Zadaniem Punktu Pośrednictwa Pracy jest pozyskiwanie ofert pracy,
ewidencjonowanie
osób
poszukujących
pracy,
nawiązywanie
kontaktu
z pracodawcami, wyda-
19
wanie skierowań do pracy
oraz rozpoznawanie potrzeb pracodawców na lokalnym rynku i potrzeb potencjalnych pracowników.
łównymi klientami PPP
G
będą osoby uczące się, bezrobotne lub poszukujące
pracy o zróżnicowanym
poziomie
wykształcenia
i kwalifikacji, wymagające
wsparcia na rynku pracy,
zagrożone wykluczeniem
społecznym, zaniedbane
wychowawczo oraz pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.
PPP w Wołowie mieście
się przy ul. Kościuszki 27.
kontakt emailowy:
[email protected]
(mg)
Poziom zadowolenia
u pracowników, a tym
samym motywacji do
wykonywanych zadań
zależy przede wszystkim od przełożonego.
Oczywiście, różne zewnętrzne wydarzenia
również wpływają na
funkcjonowanie firmy
i bywa, że zmniejszają
zaangażowanie
pracowników.
latego
D
stworzenie
konstruktywnej
strategii
motywowania i pamiętanie
o istotnych zasadach
z tym związanych, jest
fundamentem codziennej rzeczywistości zawodowej w każdej organizacji.
zkolenie
S
przeznaczone jest dla menedżerów zarządzających
zasobami ludzkimi, dla
wszystkich pracowników
zarządzających
zespołami i chcących
zwiększyć poziom motywacji swoich podwładnych, a także dla
wszystkich osób odpowiedzialnych za budowanie skutecznych
i efektywnych zespołów
pracowniczych.
Szkolenie poprowadzi
Pani Elżbieta Stelmach
- coach, trener, doradca
zawodowy i personalny,
współpracujący z Pol-
ską Fundacją Przedsiębiorczości.
Szkolenie odbędzie się
dnia 8 listopada 2012r.
w godzinach 09.00 –
16.00 w Sali Sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Wołowie. Udział
w szkoleniu jest bezpłatny.
Podczas seminarium
uczestnicy otrzymają
materiały szkoleniowe,
a po szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie.
W celu rezerwacji
miejsca, uprzejmi prosimy o telefoniczne
zgłaszanie uczestnictwa
pod nr telefonu:
071-380-59-20.
Zgłoszenia
przyjmujemy do dnia
6 listopada 2012r.
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !!!
OGÓLNOPOLSKI
TYDZIEŃ KARIERY
Z OHP
„Praca: Zawód Czy
Kompetencje?”pod takim hasłem
w dniach od 1521.X.12 odbył się
Ogólnopolski
Tydzień Kariery.
Pomysł OTK zrodził się
w Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to
coroczna akcja mająca
na celu upowszechnienie wśród młodych ludzi
świadomego planowania kariery zawodowej
i otwarcia na wyzwania
współczesnego rynku
pracy. W tym czasie
w Zespole Szkół im.
T. Kościuszki w Wołowie zostały zorgani-
zowane zajęcia przez
panią Dorotę Ożóg- pedagoga szkolnego oraz
Agnieszkę
Rzewucką
– lidera Klubu Pracy
OHP, podczas których
uczestnicy dowiedzieli
się jak efektywnie poruszać się po rynku pracy
oraz dokonywać właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych.
Dla młodzieży uczącej
się w Technikum Architektury Krajobrazu
nie zabrakło dodatkowych atrakcji, gdyż podczas warsztatów mieli
możliwość spotkać się
z architektem, panią
Agnieszką Świątek- założycielką firmy Architect Studio w Wołowie.
Podczas spotkania, które odbyło się w Ośrodku
Szklenia Zawodowego
OHP. młodzież uzyskała informację o dalszych ścieżkach kariery,
w tym kierunku, o szeroko pojętym projektowaniu architektonicznym oraz dowiedziała
się, jak pozyskać środki
i założyć własną firmę. Ogólnopolski tydzień
kariery to doskonała
okazja, aby sprawdzić
swoje predyspozycje zawodowe.
Proponowane warsztaty pozwoliły poznać
swój potencjał zawodowy poprzez dokonanie bilansu umiejętności,
możliwości
i predyspozycji zawodowych.
Agnieszka Rzewucka
20
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
SPACER PO
ORZESZKOWIE
W ostatni weekend września odbył się
w Orzeszkowie festyn zorganizowany
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Orzeszków, którego celem
było uroczyste otwarcie ścieżek nordic
walking oraz witaczy.
Członkowie stowarzyszenia na początku swojej działalności zrealizowali projekt: „Aktywni
w Nowym Stylu”, który został dofinansowany ze
środków Programu: Działaj LokalnieVII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie LGD: „Kraina Łęgów Odrzańskich”.
W ramach tego projektu utworzyliśmy ścieżki
do uprawiania spaceru nordyckiego, prowadzące przez piękne tereny z malowniczymi krajobrazami Doliny Jezierzycy.
Skuteczna organizacja –
pomocna administracja
Drugim powodem do dumy są nowo postawione witacze, które zostały głównym elementem promocyjnym naszej miejscowości. Dzięki
pomocy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy szansę na realizację zadania
publicznego jakim jest promocja Idei Odnowy
Wsi Dolnośląskiej.
Dzień festynu okazał się bardzo udany.
W repertuarze nie zabrakło zabaw dla najmłodszych, dobrze zaopatrzonego bufetu, w którym
królowały pyszne niskokaloryczne wypieki,
świeżutkie i pachnące pierożki oraz długo niewidziana grochówka, która nie tak dawno była
wspominana przez większość mieszkańców naszej gminy, z byłym Wójtem na czele. Loteria
przyciągnęła wiele osób, którzy liczyli na nagrodę główną jaką był komplet kijów do nornic
wal- kingu, ale także kosz owoców, warzyw czy
worek świeżo wykopanych ziemniaków.
Cały klimat ostatnich pomruków lata wypełniała taneczna muzyka, grana przez naszych
młodych i pełnych energii i zapału DJ’ów, którzy zabawiali naszych gości skocznymi utworami.
Członkowie stowarzyszenia postawili się na
wysokości zadania, podejmując się realizacji owych projektów, których efekty są pozytywnie porażające. Mamy nadzieję, że dobra
passa przeniesie się na następny rok, a wraz
z nią aktywność naszych mieszkańców i gotowość do podejmowania kolejnych wyzwań.
W imieniu Stowarzyszenia,
A. Gomułka
Pod tym pozytywnym hasłem odbyło się 12 października 2012 r. Powiatowe Forum
Organizacji
Pozarządowych
w Starostwie Powiatowym
w Wołowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów (wojewódzkiego,
powiatowego oraz gminnego), specjaliści w tematyce
NGO oraz przedstawiciele
organizacji
pozarządowych
działających na terenie naszego powiatu. Organizatorem
forum było Stowarzyszenie
Integracji Społecznej Propago z Brzegu Dolnego w ramach realizowanego projektu Lokalny Inkubator NGO.
Podczas spotkania nakreślo-
na została diagnoza sytuacji
organizacji
pozarządowych
w Powiecie Wołowskim. Porównano Programy Współpracy Samorządów z organizacjami w trzech gminach
oraz powiecie w kontekście
wymogów i możliwości ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wielowątkowa debata poruszyła kwestie związane
z praktycznym sposobem wykorzystania ustawy o działalności pożytku publicznego
w inicjowaniu rzeczywistej
współpracy z organizacjami
pozarządowymi w powiecie.
(inf)
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
21
POŻEGNALI LATO
Rajd pieszy, rajd rowerowy, warsztaty hafciarskie
i spotkanie ze średniowieczem wypełniły program
Aktywnego Pożegnania Lata 2012 zorganizowanego
przez Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej.
Nie można było wymarzyć sobie
lepszej pogody na pożegnanie letniej
beztroski. A że aura była wyjątkowo
przychylna, to i pożegnanie, zgodnie
z planami, miało bardzo aktywny
charakter. Sobota stała pod znakiem
rajdów: część z 88 uczestników
wyruszyła rowerami przez Wrzosy do
Tarchalic i z powrotem przez Krzydlinę
Wielką, inni wędrowali szlakami
żółtym i zielonymi przez rudniańskodębniańskie lasy.
Po powrocie czekała na nich
kolejna atrakcja – XI Rajd Pojazdów
Zabytkowych Doliną Odry, który,
oprócz Wołowa i Lubiąża, zajechał
także do krzydlińskiego Centrum. No
i zaczął się kolejny rajd: rajd fotek, ujęć,
uśmiechów i póz - byleby ładnie wyjść
z pięknym, stylowym automobilem
w tle.
W ciągu dnia pogoda letnia, ale
wieczory już dłuższe i bardziej jesienne.
W takich chwilach nie ma jak haftowanie,
dzierganie, szycie. I co ciekawe do
robótek ręcznych zabrali się równie
ochoczo chłopcy, co dziewczynki i panie.
Dla wszystkich natomiast niewątpliwą
atrakcją było niedzielne średniowieczne
przedpołudnie. Historyczny namiot,
SPOTKANIE
PRZYJACIÓŁ AA
możliwość przymierzenia pięknych
sukien i lśniącej zbroi, potyczki
mieczami, wyścigi na średniowiecznych
nartach Bolka i nauka tańca to tylko
niektóre przykłady tego, z czego mogli
skorzystać uczestnicy imprezy. Nie
zdziwi więc nikogo, że wszyscy, którzy
zajechali do Centrum Spotkań i Dialogu
w Krzydlinie Małej w ten weekend,
wyjechali z niego bardzo zadowoleni.
Fotorelację z wydarzenia można
zobaczyć na oficjalnym profilu Centrum
na Facebooku-u. Zachęcamy.
W założonej przez Misjonarzy Klaretynów Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu
w Krzydlinie Małej odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół AA, czyli
profesjonalistów,
którzy
pracują
z alkoholikami lub zajmują się zawodowo tą
tematyką.
Pierwsza grupa Anonimowych Alkoholików w Polsce
powstała w 1974r, w Poznaniu. Jak się podkreśla, jej
powstanie byłoby niemożliwe bez wsparcia profesjonalistów, dziś określanych jako Przyjaciele AA. Prawie
osób z różnych stron Polski przyjechało do Centrum
Spotkań i Dialogu na IV Spotkanie tej wyjątkowej grupy. Warto podkreślić, że choć pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w 1986r., to od tamtego czasu Przyjaciele AA zjeżdżali się zaledwie kilka razy.
W Krzydlinie rozmawiali i wymieniali doświadczenia związane ze współpracą z Wspólnotą AA zarówno lekarze, pielęgniarki, psychologowie, specjaliści
uzależnień, jak i księża, dziennikarze, urzędnicy,
pełnomocnicy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy domów pomocy społecznej czy służb penitencjarnych. Nie brakowało także przedstawicieli samej wspólnoty AA, jak
i Biura Służby Krajowej AA w Polsce z jego dyrektorem Witoldem Karaszewskim. Wśród prawie 80
gości znalazła się też nestorka polskich psychologów, zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi
(inf)
i jednocześnie założycielka pierwszej grupy AA w Polsce – Maria Matuszewska oraz dr Bohdan Woronowicz
– znany psychiatra oraz specjalista terapii uzależnień,
pierwszy Powiernik klasy A (niealkoholik) w polskiej
Wspólnocie AA.
Spotkania Przyjaciół AA to, w swojej idei, integracja środowiska oraz umożliwienie bezpośredniej
wymiany doświadczeń i rozmowy, a nierzadko poznania się ludzi z różnych regionów Polski, a co za tym
idzie zawiązanie lub zacieśnienie współpracy. Miejsce
tegorocznej edycji nie jest przypadkowe. Fundacja
Centrum Spotkań i Dialogu z Krzydliny Małej od początki swej działalności zajmuje się pracą z osobami
uzależnionymi i ich rodzinami. Regularnie odbywają
się tu różnego typu spotkania, które mają pomóc im
w utrzymaniu abstynencji, w zdrowieniu oraz
w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w świecie (rodzinie, pracy…). To, co wyróżnia te zjazdy, to ich
rodzinna i otwarta atmosfera oraz włączenie w terapię
elementów duchowości, rekreacji, sportu czy kultury –
przekonuje klaretyn o. Mirosław Niewęgłowski, prezes
fundacji i jednocześnie Powiernik AA w regionie dolnośląskim oraz duszpasterz trzeźwości. Najbliższe tego
typu wydarzeniato 2 edycje Dni Odnowy Życia, czyli
warsztatów wsparcia i rozwoju duchowego, spotkanie
Wigilijno-Bożonarodzeniowe oraz Bal Sylwestrowy.
Szersze informacje można uzyskać pod adresem
e-mail: [email protected] oraz tel.:604 352 717.
(inf)
Puls
22
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
NOWE ZASADY
WYBIERANIA RADNYCH
Nowe okręgi wyborcze w Gminie Wołów
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej
należy do Narodu.
(art.4 Konstytucji RP)
Prawo do kandydowania i wybierania swoich przedstawicieli
jest jedną z podstawowych zasad
zagwarantowanych
obywatelom
w państwie demokratycznym.
W 2011r. został uchwalony nowy
Kodeks Wyborczy, który zmienia
niektóre dotychczasowe przepisy
w tym zakresie. W związku z tym
rodzi się pytanie, czy na poziomie
powiatu wołowskiego coś uległo
zmianie? Okazuje się, że tak. Ma
ona miejsce w przypadku Gminy Wołów, gdzie dotychczasowe
wybory proporcjonalne do Rady
Gminy zostały zmienione na wybory większościowe. W pozostałych
dwóch Gminach w dalszym ciągu
będzie obowiązywała metoda większościowa.
Sądzę, że w tym miejscu warto
przypomnieć jaka jest różnica między wyborami większościowymi
a proporcjonalnymi. Nie jest to zadanie łatwe. Posłużę się więc przykładem Wołowa, gdzie dotychczas
wybieraliśmy 21 radnych w wyborach proporcjonalnych. Gmina
była podzielona na 4 okręgi wyborcze. W trzech z nich wybieraliśmy
po 5 kandydatów, w jednym 6. Każdy Komitet Wyborczy zgłaszał swoją listę w danym okręgu, na każdej
z nich mogła się znaleźć maksymalnie podwojona liczba mandatów
(i tak w trzech okręgach na liście
było po 10 osób, a w 1 okręgu– 12
osób). Wyborcy nie mili wpływu
na to, kto znajduje się na liście
oraz w jakiej kolejności ułożone są
nazwiska na niej. W trakcie głosowania każdy oddawał swój głos na
jedną osobę z konkretnej listy. Po
zakończonych wyborach najważniejszy był jednak nie wynik po-
szczególnej osoby, lecz ile głosów
zdobyła cała lista. Zakładając, że
w danym okręgu pojawiły się listy
trzech Komitetów (Komitet A, Komitet B, Komitet C) to w pierwszej
kolejności na podstawie liczby głosów rozdzielano liczbę mandatów
na poszczególne Komitety. Robi
się to za pomocą specjalnego wzoru, w Polsce ta metoda nosi nazwę
d’Hondta. Zakładając, że mamy do
rozdzielenia 5 mandatów, możemy
hipotetycznie założyć, że po przeliczeniu głosów Komitet A zdobył
2 mandaty, Komitet B- 2,a Komitet
C – 1. Dopiero w tym momencie,
czyli po ustaleniu liczby mandatów
dla poszczególnych list, określano
kto z danej listy weźmie mandat.
Były to osoby, które otrzymywały
największą liczbę głosów na danej liście. Jednak w praktyce bardzo często okazywało się, że jeden
kandydat tzw. lider „ciągnął listę”
i zdobywał bardzo dużo głosów,
dzięki czemu lista brała 2 mandaty.
Mogło się okazać, że z Komitetu A –
radnym została osoba, która miała
450 głosów oraz druga, która miała zaledwie 30 głosów. Natomiast
w przypadku Komitetu C pomimo
tego, że na przykład dwóch kandydatów miało powyżej 200 głosów,
to tylko jeden zostawał radnym.
Metoda większościowa wydaje
się dużo bardziej prostsza. Zakładając, że mamy do obsadzenia 21
mandatów, to dzielimy gminę na
21 małych okręgów wyborczych.
W każdym okręgu wybieramy tylko
jednego radnego. I tak jeśli mamy
trzy Komitety: Komitet A, Komitet
B, Komitet C, to każdy z nich wystawia swojego kandydata. Radnym zostaje ten, który zdobędzie
największą liczbę głosów w danym
okręgu. Rodzi się pytanie: czy któryś z Komitetów (np. Komitet A)
może wystawić więcej niż jednego
kandydata? Oczywiście tak, lecz
to Komitetowi się zwyczajnie nie
opłaca się, ponieważ jego głosy rozbiją się między dwóch kandydatów,
w związku z tym automatycznie
znacznie większe szanse ma jego
konkurencja. Na pierwszy rzut oka
wydaje się, że dużo bardziej przejrzysta jest metoda większościowa.
Jednak i tu pojawia się zagrożenie
straconych głosów. Kiedy jeden
z kandydatów otrzyma 400 głosów,
a drugi 390 to radnym zostanie tylko ten pierwszy, choć drugi cieszył
się równie dużą popularnością.
Zatem
w
nadchodzących wyborach samorządowych
w powiecie wszystkie Rady Gmin
(w Wołowie, w Brzegu Dolnym
i w Wińsku) wybierzemy korzystając z metody większościowej. Natomiast Radę Powiatu oraz Sejmik
Wojewódzki wyłonimy w dalszym
ciągu metodą proporcjonalną.
Należy wspomnieć, że przy
okazji nowego Kodeksu Wyborczego każda z Gmin przyjęła nowe
uchwały dotyczące kształtów oraz
wielkości okręgów wyborczych
(patrz Tabele). W przypadku Wołowa mamy do czynienia z rozwiązaniem zupełnie nowym. W Wińsku
dokonano korekty okręgów wyborczych, podobnie jak w Brzegu Dolnym.
Czy nowe zasady wyborów,
czy zmiana granic okręgów coś
zmieni w składzie oraz sposobie
funkcjonowania naszego samorządu, przekonany się już za dwa lata.
Z pewnością po raz pierwszy zagłosujemy w przypadku wszystkich
Gmin na konkretne osoby, oceniając ich program oraz kwalifikacje,
a nie na listy, które często niewiele
nam mówią o kandydatach. Dzięki
czemu łatwiej będziemy mogli wybrać naszych radnych, a później
ocenić ich pracę.
Granice okręgu wyborczego
1
Wołów, ulice: Akacjowa, Biała Góra, Czesława Miłosza, Dębowa, Gajowa, Garwolska, Gródek, Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego, Jacka Kaczmarskiego, Jerzego
Giedroycia, Jesionowa, Józefa Czapskiego, ks. Józefa
Tischnera, ks. Jana Twardowskiego, Ludowa, Marka
Hłaski, Nowowiejska, Objazdowa, Ogrodowa, Oliwna
Góra, Przechodnia, Rawicka, Roztocze, Stanisława Lema,
Stefana Żeromskiego, Trzebnicka, Ubojowa, Uskorska,
Wiejska, Wiosenna, Zbigniewa Herberta, Zielona Góra.
1
2
Wołów, ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich,
Bolesława Prusa, Działkowca, Elizy Orzeszkowej, Generała Józefa Bema, Generała Zygmunta Berlinga, Generała Władysława Andersa, Henryka Sienkiewicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliusza Słowackiego, Kupiecka, Marii
Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Spacerowa, Stanisława Staszica, Szarych Szeregów, Ułanów
Krechowieckich.
1
3
Wołów, ulice: Chemiczna, Koszarowa, Mikołaja Reja,
Piastów Śląskich, Rynek, Wrocławska, Zwycięstwa.
1
4
Wołów, ulice: Browarna, Ciemna, Hugona Kołłątaja,
Jana Pawła II, Józefa Korzeniowskiego, Kąpielowa, ks.
Franciszka Bosaka, Panieńska, Piwna, Plac Jana Sobieskiego, Plac Piastowski, Plac Szkolny, Poznańska, Radna,
Rzemieślnicza, Skarbowa, Stara, Szkolna.
1
5
Wołów, ulice: Adama Mickiewicza, Aleje Niepodległości,
Fryderyka Chopina, Wojska Polskiego.
1
6
Wołów,
ulice:
Braci
Korczyńskich,
Parkowa,
Przemysłowa, Tadeusza Kościuszki, Zaułek Zielony, Zofii
Chrzanowskiej.
1
7
Wołów, ulice: Boczna, Cisowa, Gliniana, Kolejowa,
Leśna, Magazynowa, Morelowa, Polna, Składowa,
Słoneczna, Spokojna, Stawowa,Wesoła, Wincentego
Witosa, Wiśniowa.
1
8
Wołów, ulice: Aleje Obrońców Lwowa,
Paryskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego.
1
9
Wołów, ulice: Cicha, Emilii Plater, Floriańska, Jerzego
Waszyngtona, Kazimierza Pułaskiego, Listopadowa,
Metalowa, Ścinawska, Więzienna.
1
10
Wołów, ulice: Generała Władysława Sikorskiego,
Inwalidów Wojennych, Jagodowa, Jasna, Kasztanowa,
Krótka, Lipowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Powstańców
Śląskich, Robotnicza, Świerkowa, Wileńska.
1
11
Wołów, ulice: Jana Matejki, Krzywy Wołów, Nowa,
Osiedlowa, Poziomkowa, Wrzosowa, Zielona.
1
12
Sołectwa: Bożen, Golina, Stary Wołów.
1
13
Sołectwa: Miłcz,
Straszowice.
14
Sołectwa: Garwół, Gródek, Mikorzyce, Pawłoszewo,
Proszkowa, Siodłkowice, Sławowice, Warzęgowo.
1
15
Sołectwa: Lipnica, Łososiowice, Piotroniowice, Uskorz
Mały, Uskorz Wielki.
1
Nieszkowice,
Pełczyn,
Komuny
Stęszów,
1
16
Sołectwa: Prawików, Rataje, Stobno, Zagórzyce.
1
17
Sołectwo: Mojęcice.
1
18
Sołectwo: Lubiąż ulice: 1-go Maja, Cicha, Dolna,
Fryderyka Chopina, Kolejowa, Krzydlińska, Michała
Leopolda
Willmanna,
Nadodrzańska,
Niecała,
Ogrodowa, Piastowska, Plac Klasztorny, Sezamkowa, Św.
Jadwigi, Wesoła, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego,
Wołowska.
1
19
Sołectwa: Gliniany, Lubiąż ulice: Adama Mickiewicza,
Kościelna, Krótka, Księcia Bolesława Wysokiego,
Legnicka, Leśna, Piaskowa, Tadeusza Kościuszki,
Wiejska, Zjazdowa.
1
20
Sołectwa: Domaszków, Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka.
1
21
Sołectwa: Boraszyn, Dębno, Moczydlnica Dworska,
Rudno, Tarchalice, Wrzosy.
1
http://www.facebook.com/anna.
wrobel.549
Nowe okręgi wyborcze w Gminie Brzeg Dolny
Nowe okręgi wyborcze w Gminie Wińsko
Nr okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego
dr Anna Wróbel
Zachęcam do dyskusji oraz kontaktu ze mną w opisanym temacie
lub innym związanym z pełnioną
przeze mnie funkcją Radnej Gminy
Wołów :
Liczba
radnych
Nr okręgu
wyborczego:
Nr okręgu
wyborczego
Liczba
radnych
Granice okręgu wyborczego
Liczba
radnych
1
Brzeg Dolny, ulice: Fryderyka Chopina, Adama Jerzego Czartoryskiego, Działkowa, Józefa Kalasantego
Dzieduszyckiego, Aleje Jerozolimskie numery: 1-27, Wojciecha Kętrzyńskiego, Klasztorna,
Kresowa, Kwiatowa, Samuela Bogumiła Lindego, Henryka Lubomirskiego, Adama Mickiewicza, Odrodzenia numery: 8A-36, Ogrodowa numery: 1-10, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Piwna, Polna,
Ks. Kanonika Jana Puka, Rynek, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Jana Feliksa Tarnowskiego.
1
2
Brzeg Dolny, ulice: Grenadierów, Aleje Jerozolimskie numery: 40-49, Jana Kochanowskiego, Kolejowa,
Kręta, Krótka, Leśna, 1-go Maja, Młyńska, Mostowa, Odrodzenia numery: 3-7, Odrzańska, Ogrodowa
numery: 13,15, Parkowa, Podwale, Prosta, Przejazd, Rolnicza, Słoneczna, Stawowa, Towarowa, Urazka,
Wodna, Zakładowa.
1
3
Brzeg Dolny, ulice: Fabryczna, Joachima Lelewela numery: 1,3, Robotnicza, Henryka Sienkiewicza, Staromiejska, Targowa, Warzyńska, Zielona, Zwycięstwa numery: 2,4,6.
1
4
Brzeg Dolny, ulice: Janusza Korczaka, Braci Korczyńskich, Joachima Lelewela numery: 5,7,9, Jana
Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego numery: 1,2,3,4.
1
1
Wińsko, ulice: 8-go Maja, Kościelna, Kościuszki, Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Plac Wolności,
Robotnicza, Sadowa, Szkolna, Wschodnia.
1
2
Wińsko, ulice: Nowa, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Witosa.
1
3
Wińsko, ulice: Ciemna, Marszałka Piłsudskiego, Rawicka, Rolna, Zjazdowa, Sołectwo: Rogówek.
1
4
Sołectwa: Kozowo, Łazy, Rogów Wołowski, Węgrzce, Wrzeszów
1
5
Sołectwa: Baszyn, Boraszyce Małe, Chwałkowice, Domanice, Jakubikowice, Słup.
1
6
Sołectwa: Białków, Grzeszyn Kleszczowice, Naroków, Piskorzyna, Stryjno.
1
7
Sołectwa: Głębowice, Trzcinica Wołowska.
1
8
Sołectwa: Aleksandrowice, Białawy Małe, Białawy Wielkie, Czaplice, Staszowice, Węglewo, Turzany.
1
5
Brzeg Dolny, ulice: Stanisława Wyspiańskiego numery: 5,6,7,8,9,11, Zwycięstwa numery: 12,14.
1
9
Sołectwa: Krzelów.
1
6
1
10
Sołectwa: Iwno, Przyborów.
1
Brzeg Dolny, ulice: Akacjowa, Generała Józefa Bema, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa, Topolowa, Wierzbowa,
Stanisława Wyspiańskiego numery: 10,12,14.
11
Sołectwa: Boraszyce Wielkie, Gryżyce, Wyszęcice.
1
7
Brzeg Dolny, ulice: Małopolska, Wyścigowa, Zwycięstwa numery: 7,9,13,15,17,19,21,23.
1
12
Sołectwa: Konary, Młoty, Moczydlnica Klasztorna.
1
8
1
13
Sołectwa: Małowice, Orzeszków.
1
Brzeg Dolny, ulice: Mikołaja Kopernika, Młodzieżowa, Osiedlowa, Pionierska, Przedszkolna, Tęczowa
numery: 2,4,6, Zachodnia.
14
Sołectwa: Budków, Buszkowice Małe, Dąbie, Rajczyn.
1
9
Miasto Brzeg Dolny - ulice: Krzywa, Naborowska, Nasypowa, Nowowiejska, Olimpijska, Rajdowa,
Szkolna, Środkowa, Wilcza numery: 1-19, 23, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zbożowa.
1
15
Sołectwa: Brzózka, Gołąszyn, Morzyna, Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów Wielki, Smogorzówek.
1
10
Brzeg Dolny, ulice: Wilcza numery: 21, 25-47.
1
11
Brzeg Dolny, ulice: Juliusza Słowackiego numery: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28.
1
12
Brzeg Dolny, ulice: Bolesława Leśmiana, Juliusza Słowackiego numery: 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,
Tęczowa numery: 8,10,12,14.
1
INFORMACJA
Od nowego roku szkolnego na terenie naszego powiatu powstanie sieć szkół dwujęzycznych.Dotychczasowe szkoły i przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie
,,Inicjatywa Samorządowa Razem’’ zostaną przekształcone w placówki z oddziałami
dwujęzycznymi.Szczegóły w następnym numerze wywiad z Koordynatorem tworzenia placówek oraz dyrektorem Zespołu Szkół Społecznych.
13
Sołectwa: Grodzanów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca.
1
14
Sołectwa: Bukowice, Naborów, Radecz, Żerków, Żerkówek.
1
15
Sołectwa: Godzięcin, Jodłowice, Stary Dwór, Wały.
1
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
CMENTARZE W PODKAMIENIU
W związku z tym, że na terenach tych w pewnym
momencie zabrakło przedstawicieli pewnych wyznań–
więc cmentarze tych grup społecznych zatraciły świetność i blask. Popadły w ruinę, nie miał kto o nie dbać.
O ich świetności świadczą jedynie resztki okazałych
nagrobków, pomników.
Przyczyną zniknięcia innych cmentarzy były
zaostrzające się w pewnym momencie przepisy sanitarne. To z tego powodu zniknął cmentarz z centrum
Podkamienia- usytuowany w miejscu dzisiejszych „budynków rządowych” – sądu i więzienia. Wspomina
o tym Sadok Barącz.
Brama cmentarza w Podkamieniu. Zbiory własne.
Czy zastanawialiśmy się czym jest cmentarz? Z suchej
aczkolwiek dość rozbudowanej definicji zawartej
w Wikipedii: „Cmentarz – to instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś
wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich. Nazwa pochodzi od łacińskiego
słowa coemeterium, o tym właśnie znaczeniu, które
z kolei jest zlatynizowaną formą greckiego κοιμητήριον
= miejsce spoczynku od κοιμομαι = spać.
Na kształt i umiejscowienie cmentarza miała zawsze
wpływ tradycja religijna, względy sanitarne, położenie
geograficzne, skład lokalnej społeczności. Koncepcję
cmentarza jako przestrzeni nienaruszalnej i świętej
przejęło wczesne chrześcijaństwo z tradycji rzymskiej,
dlatego pierwsze cmentarze chrześcijańskie wyodrębniły się z dawniejszych cmentarzy pogańskich. Kościół
już w III w. oddał je pod opiekę biskupów i księży, tworząc system cmentarnej administracji. Cmentarze były
już wówczas miejscami świętymi i chronionymi specjalnymi immunitetami. Obejmowało je także prawo
azylu. Od X w. zaczyna się tendencja do lokalizowania cmentarzy w obrębie miast i w bliskości kościołów.
Sobór rzymski z 1059 r. nadał im sankcję "pół świętych" rzucając klątwę na ludzi bezczeszczących je.
Cmentarz w sensie prawno-administracyjnym jest
wyraźnie wyodrębnionym, oznaczonym, zdeterminowanym terenem, przeznaczonym do grzebania zmarłych, a występujące na nich mogiły są w zwyczajowo
przyjętej formie wizualnej. Tradycyjnie obowiązek
grzebania zmarłych spoczywa na barkach rodziny
zmarłego, a jeśli zmarły rodziny nie ma, to na władzach lokalnych. Cmentarz żydowski nazywa się kirkut, zaś muzułmański mizar”.
Cmentarze są zatem obrazem przekroju społecznego (odzwierciedleniem stanu społeczeństwa) danego
obszaru. Mamy pochówki osób o różnej majętności,
o różnym stanie społecznym, różnym wieku , płci.
Antropolodzy twierdzą, że cmentarz mówi więcej
o żywych jak o zmarłych, gdyż to żywi kształtują to
miejsce- jakby dla siebie. To żywi dbają o jego wygląd,
wyposażenie, roślinność. Z przyczyn więcej niż jasnych
zmarli nie maja tu nic do powiedzenia.
Tutaj mieścił się niegdyś cmentarz choleryczny.
Zbiory własne.
23
CIEKAWOSTKI
POWIATU
SKARB KRÓLA
PRIAMA
Późną jesienią roku 1944
propaganda niemiecka
o wygranej wojnie już
prawie wygasła. Spowodowało to popłoch wśród
ludności cywilnej, a także wśród oddziałów SS.
Władze niemieckie zaczęły wydawać rozkazy o natychmiastowym wydaniu
kosztowności na rzecz
Rzeszy, a te już zdeponowane kazano ukrywać
w schronach depozytowych, takich jak sztolnie,
podziemia miast, kościołów oraz podzamcza.
Dzisiejszy widok dawnego cmetarza przy kościele.
Nie brakowało także deZbiory własne.
pozytów zakopywanych
Czytelnik zastanawia się zapewne skąd nagle taki w lasach i na zboczach
temat. Otóż wśród członków Stowarzyszenia Kreso- gór. Miało to miejsce też
wego „Podkamień” po kilku latach zbierania materia- w okolicach Warzęgowa
łów dla strony internetowej: www.podkamien.pl , oraz i Pieruszy (gmina Wozgromadzenia dużej liczby materiałów w zbiorach łów).
poszukiwań
prywatnych pojawił się pomysł wykorzystania tych Podczas
starej sztolni w okolicach
materiałów i „przekucia” tego w album. Dokonał tego
Warzęgowa, spotkałem
Pan Aleksander Maria Wiśniewski oraz Pani Maria
starszego pana, dziś już
Agnieszka Paszkowicz. Po długiej i żmudnej pracy
sędziwego wieku, któalbum osiągnął stan gotowy do druku. Jesteśmy teraz ry w drugiej połowie lat
na etapie organizowania środków na ten cel.
trzydziestych
wyjechał
z centralnej Polski do
pracy ze swoimi rodzicami. Zamieszkali u gospodarza niedaleko Legnicy,
gdzie podjęli się pracy
w gospodarstwie rolnym. Na początku 1939
roku przeprowadzili się
w okolice Warzęgowa.
Poznał tam Polaka zamieszkałego w Pieruszy,
który był rzemieślnikiem
zajmującym się kowalstwem. Kowal ten był
dużo starszy od niego,
Tyle zostało po cmentarzu żydowskim.
więc kojarzył różne fakty,
w tym transporty przejeżDla zaostrzenia apetytów powiem, że album będzie
dżające przez jego miejzawierał fotografie z siedmiu cmentarzy, które znaj- scowość.
dowały się w Podkamieniu. O niektórych cmentarzach Pod koniec drugiej wojbędą jedynie wzmianki uzyskane ze źródeł historycz- ny światowej w nieistnienych, najwięcej zaś danych będzie o założonym pod jącym już pałacu w Pierukoniec XVIII w. cmentarzu parafialnym istniejącym szy znajdowało się bardzo
do dziś.
dużo wojsk niemieckich
Biorąc pod uwagę proces wydawniczy i konieczność – do dziś nie wiadomo
pozyskania środków myślę, że pozycja ujrzy światło w jakim celu – wiadomo
dzienne w pierwszej połowie przyszłego roku. Jeste- natomiast, że w latach
śmy teraz na etapie organizowania funduszy na ten czterdziestych doprowacel. Jest kilka opcji wydania tego albumu lecz nie obej- dzono do zabudowań padzie się bez pomocy sponsorów. Choć niektóre spo- łacowych linię wysokiego
dziewane podmioty jasno wyraziły swoją opinię – „nie napięcia, którą używano
do produkcji broni, ramożecie na nas liczyć”, nie załamujemy rąk.
diostacji oraz militarii
Henryk Bajewicz drugiej wojny światowej
(podobną
pociągnięto
Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień”
także do Lubiąża).
Słuchając
starszego
pana,
zainteresowała
mnie
opowieść
o
transporcie
ciężarówek
wojskowych, które wyjechały
z pałacu w Pieruszy.
Transport ten jechał
boczną polną drogą wioząc tajemniczą zawartość.
Wracające auta obserwował kowal z Pieruszy.
Nie
rzucając
się
nikomu w oczy, podszedł
w kierunku lasu, do którego wjechał tajemniczy
transport. Wchodząc do
lasu, zobaczył ciała zastrzelonych
żołnierzy
niemieckich, co go bardzo wystraszyło, a mogło
wskazywać to na celowe
eliminowanie świadków
ulokowania depozytu.
Opowieść
tą
skojarzyłem od razu z polskim tropem Skarbu Priama. W 1986 roku władze
PRL-owskie przyczyniły
się do przeprowadzenia
badań w budynkach przypałacowych w celu odnalezienia skarbu Priama.
Nie były to poszukiwania
przypadkowe, gdyż kierowano się dokumentami,
na które natrafiło dwóch
moskiewskich
historyków sztuki w Centralnym
Archiwum Literatury.
Były
to
dokumenty przewozowe pewnych
skrzyń z Berlina do Moskwy i małej miejscowości
w Polsce o nazwie Pierusza. Po zbadaniu zawartości okazało się że
znajduje się w nich część
legendarnego
skarbu
z Troi, odkrytego w końcu dziewiętnastego wieku
przez niemieckiego archeologa Henryka Shliemanna.
Nasza okolica kryje
wiele
tajemnic
i mam nadzieje, że wielu
ludzi podejmie się wyzwania aby odgadywać
tajemnice przeszłości.
Tomasz Sapożnikow
Autor jest założycielem
Wołowskiego klubu
Eksploracyjnego
Więcej na stronie:
www.eksploracja.npx.pl
24
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
GRZYBOBRANIE
Każdego roku w polskich lasach czeka na zebranie około 20 milionów kilogramów zdatnych do jedzenia grzybów. Choć w naszych lasach jest ponad
tysiąc jadalnych gatunków, najczęściej zbieramy tylko kilkanaście najpopularniejszych - koźlarze, borowiki, kurki, maślaki, rydze…
Wbrew pozorom swobodne grzybobranie w Polsce jest
prawdziwym luksusem. Nie we wszystkich krajach jest
to możliwe, a wszystko dzięki temu, że nasze lasy są w
większości państwowe i możemy w pełni korzystać z darów runa leśnego. Za granicą zbieranie grzybów jest nie
tylko mniej popularne, ale również ograniczone prawnie lub lasy w dużej mierze są prywatne i wstęp do nich
jest zabroniony. W niektórych krajach europejskich, np.
w Niemczech lub Wielkiej Brytanii, ustalono limit zebranych grzybów – na jedną osobę przypada od 1,5 do 2kg.
Oprócz limitów ilościowych, są też limity czasowe, jak np.
w Austrii. W innych krajach Europy – jak choćby w
Belgii czy Holandii – grzybobranie jest zakazane na terenie określonych regionów lub w całym kraju. Z kolei
we Francji za zbieranie grzybów w lasach publicznych
trzeba zapłacić, a znalezione okazy zachować tylko
i wyłącznie do użytku własnego.
W Polsce mamy więc prawdziwy raj dla zapalonych
grzybiarzy, zakaz zbierania dotyczy bowiem tylko gatunków chronionych (np. borowik królewski, gąska olbrzymia, sarniak, koronica ozdobna, maślak trydencki,
purchawica olbrzymia, smardz jadalny, trufla wgłębiona) , a zakazy wstępu do lasów mają charakter czasowy
ze względu na skrajne warunki środowiska (zagrożenie
pożarami w trakcie suszy lub porządki po wichurach).
Korzystajmy więc w pełni z tego przywileju, zwłaszcza
dlatego, że zbieranie grzybów to nie tylko wielowiekowa
polska tradycja, element naszej kultury i tożsamości,
ale również świetny sposób na aktywne spędzenie wolnego popołudnia, rozrywka dla całej rodziny i sposób
na darmowe urozmaicenie domowego menu. Lasy Państwowe przygotowały dla wszystkich zainteresowanych
internetowy leśny przewodnik turystyczny dostępny pod adresem www.czaswlas.pl,
gdzie możemy znaleźć ciekawe pomysły na spędzanie wolnego czasu w lasach, aktualności związane z tą tematyką, bazę noclegową najpiękniejszych leśnych terenów
Polski lub mapę leśnych obiektów w naszym kraju.
Gnocchi
z borowikami
Gnocchi:
1/2 kg ziemniaków, niemłodych (najlepiej sypkich), 1 jajko, 160 g mąki,
szczypta soli
Borowiki:
160 g borowików (świeżych lub mrożonych), 60
g masła, 1 ząbek czosnku,
1/4 szklanki białego wina,
2 łyżki posiekanej natki
pietruszki, 2 łyżki posiekanego
szczypiorku,
pokruszony Parmezan
Spsób przygotowania
Gnocchi:
• Ziemniaki umyć i nie
obierając zalać zimną
wodą. Gotować do miękkości przez około 40
minut (w zależności od
wielkości ziemniaków).
Odcedzić i jeszcze ciepłe
obrać, następnie zrobić
puree, przeciskając ziemniaki przez praskę. Dodać
jajko, sól oraz 3/4 ilości
mąki. Wymieszać, dodać
resztę mąki gdyby ciasto
bardzo się kleiło i nie było
zwarte. Ciasto powinno
być dość miękkie, dodatek
jajka je jeszcze usztywni.
Im mniej damy mąki tym
delikatniejsze i bardziej
miękkie będą gnocchi.
Musi być jednocześnie na
tyle zwarte, aby można
było wywałkować dłońmi
wałeczki.
• Ciasto wyłożyć na podsypaną mąką stolnicę.
Rozpłaszczyć je na kwadrat na wysokość palca,
pokroić na 1,5 cm paski.
Oprószonymi mąką dłońmi uformować wałeczki, następnie odcinać
nożem 1,5 cm kawałki
z ciasta. Widelcem delikatnie
je
spłaszczyć
i zaznaczyć wgłębienia.
Gnocchi nie muszą mieć
idealnych kształtów.
• Gotować we wrzącej i osolonej wodzie
przez 1 minutę, lub do
czasu wypłynięcia na
powierzchnię
wody.
Można też surowe gnocchi przykryć ściereczką
i ewentualnie ugotować
po przygotowaniu borowików. W takim wypadku
gnocchi można podsypać
delikatnie mąką, aby się
nie kleiły do stolnicy i od
czasu do czasu nią potrząsnąć.
Borowiki:
• Grzyby umyć, osuszyć,
pokroić na kawałki. Rozgrzać patelnię i jeśli są
to grzyby mrożone, chwilę trzymać je na suchej
patelni, aby odparować
płyn. Na patelnię włożyć
połowę masła, jeśli mamy
grzyby prosto z lasu należy dodać je teraz. Grzyby
doprawić solą oraz pieprzem i smażyć przez kilka minut. W połowie smażenia dodać pokrojony na
plasterki czosnek. Grzyby
delikatnie zrumienić, nie
przypalając.
• Wlać białe wino i odparować. Zmniejszyć ogień,
dodać natkę pietruszki,
szczypiorek
oraz
resztę masła, wymieszać. Na patelnię włożyć gnocchi, wymieszać
i doprawić ewentualnie
solą oraz pieprzem. Wyłożyć na talerze i posypać
Parmezanem.
Risotto
z borowikami
Składniki, 3 - 4 porcje:
10 plasterków suszonych
borowików *, 1 litr bulionu**, 1/2 cebuli, 1 ząbek
czosnku, 5 łyżek masła,
150 świeżych borowików,
200 g ryżu do risotto (np.
Arborio), 80 ml białe-
Grzybobranie to bez wątpienia jeden z najlepszych
pomysłów na spędzenie jesiennego popołudnia, należy jednak pamiętać o konsekwencjach związanych
z zebraniem trujących gatunków i poznać sposoby ich
rozpoznawania, ponieważ pomyłka może kosztować nas
życie. Powszechnie mówi się, że najlepiej rozpoznać je po
nieprzyjemnym zapachu, co jest prawdą, ale niestety nie
wszystkie gatunki się tym charakteryzują. Najpopularniejszym odstępstwem od tej reguły jest słynny muchomor sromotnikowi o łagodnym słodkim zapachu. Należy
więc skupić się przede wszystkim na wewnętrznej części kapelusza grzyba i unikać blaszek, zwłaszcza, jeśli są
białe. Należy pamiętać, że nie tylko trujące grzyby mogą
nam zaszkodzić, ale również stare, które często pokryte są pleśnią. Pamiętajmy też, aby grzybów nie zbierać
do foliowego woreczka, ponieważ przetrzymywane zbyt
długo w takich warunkach nawet jadalne gatunki stają się trujące. Mimo wszystko miejmy na uwadze swój
stan zdrowia i samopoczucia po spożyciu grzybów i jeśli
wystąpią niepokojące objawy, takie jak skurcze żołądka,
pocenie się, uderzenia gorąca, wymioty i biegunka, wysokie tętno, gorączka, nieregularne bicie serca, obniżenie
ciśnienia krwi, bóle głowy, osłabienie, omdlenia, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, problemy oddechowe,
zmęczenie, nadmierne pragnienie, utrata koordynacji,
omamy i majaczenie, zawroty głowy czy drgawki, natychmiast należy udać się do lekarza. Nie można tego bagatelizować, nawet jeśli powyższe symptomy zelżeją lub
znikną po krótkim czasie. Po wystąpieniu pierwszych
objawów następuje bowiem około dwudniowy okres
remisji,po którym przejawy zatrucia najczęściej nasilają się jeszcze bardziej. Należy również unikać alkoholu
podczas i po spożyciu grzybów, gdyż takie połączenie może wywołać silne reakcje
alergiczne. (ml)
go wina, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, sól
morska i świeżo zmielony
czarny pieprz, 5 łyżek tartego Parmezanu
* jeśli mamy dużo grzybów świeżych, możemy
zrezygnować z grzybów
suszonych i zastąpić je
świeżymi (150 g), postępujemy z nimi tak jak
z suszonymi, pomijając
moczenie. Dodajemy je
więc do risotta w miejsce
suszonych. Suszone borowiki dodaje się ze względu na większy aromat
grzybowy jaki posiadają.
** można użyć domowego
bulionu jarzynowego lub
drobiowego,
polecamy
bulion grzybowy, przygotowany na bazie wody
z moczonych grzybów:
1 szklankę wody z grzybów zagotować z 4 szklankami wody, dodać przepołowiony ząbek czosnku, kilka gałązek natki
pietruszki, kilka ziaren
ziela angielskiego, listki
laurowe oraz po łyżeczce oliwy z oliwek i oliwy
o smaku trufli. Po zagotowaniu trzymać na malutkim ogniu i stopniowo
dodawać do ryżu. Bulion
doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy trochę
bulionu
ekologicznego
jeśli lubimy.
Przygotowanie:
• Suszone grzyby moczyć
przez kilka godzin w 1
szklance zimnej wody.
Wyjąć i osuszyć na papierowym ręczniku. Do wody
z grzybów wlać bulion,
zagotować, trzymać na
malutkim ogniu przez
cały czas gotowania risotta.
• Cebulę i czosnek pokroić w małą kosteczkę. Na
głębokiej patelni rozgrzać
2 łyżki masła, włożyć
cebulę i czosnek, dusić
do miękkości na małym
ogniu nie rumieniąc,
przez około 5 minut, do
czasu do czasu zamieszać.
• Świeże borowiki dokładnie oczyścić nożykiem
lub szczoteczką z piasku
i listków. Pokroić na 1/2
cm plasterki. Dodać do
zeszklonej cebuli, przykryć i dusić razem przez
1 - 2 minuty, aż borowiki
zmiękną. Grzyby wyjąć na
talerzyk, doprawić solą
i pieprzem, przykryć folią,
odłożyć na bok.
• Na patelnię z masłem
i cebulą wsypać ryż,
dodać namoczone suszone grzyby (lub świeże
jeśli używamy zamiast
suszonych),
wymieszać
i smażyć przez minutę na
średnim ogniu, aż cały
pokryje się masłem. Wlać
wino i gotować przez
2 minuty, aż całe wyparuje. Następnie wlać łyżkę
wazową gorącego bulionu i gotować risotto na
małym ogniu do czasu aż
cały płyn zostanie wchłonięty przez ryż, od czasu
do czasu zamieszać.
• Wlewać po jednej łyżce
wazowej
bulionu,
w odstępach czasowych,
jak tylko poprzednia ilość
całkowicie się zredukuje.
Gotować tak przez około 17 minut. Risotto jest
gotowe, gdy ziarna ryżu
są miękkie z zewnątrz i al
dente w samym środku.
Dodać natkę pietruszki
i odłożone świeże grzyby,
wymieszać i zdjąć z ognia.
Dodać tarty Parmezan
i pozostałe 3 łyżki masła.
Wymieszać
drewnianą
łyżką, doprawić solą, pieprzem i od razu podawać
www.kwestiasmaku.com
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
25
KULTURA
PIOTRUŚ PANTOMIMA
Wrocławski Teatr Pantomimy oraz
Teatr Klinika Lalek ruszyli w objazd ze
spektaklami Mikrokosmos oraz Piotruś
Pan i Piraci. W ramach Programu TEATR
POLSKA przedstawienia zaprezentowane
zostaną w 8 miejscowościach, między
innymi w Dolnobrzeskim Ośrodku
Kultury w Brzegu Dolnym.
kostiumy, muzyka, światła oraz zaskakujące
wykorzystanie rekwizytów, tworzą niezwykle
plastyczną wizję świata w skali mikro.
czas trwania: 65 min.
Warsztaty
Czy małe może stać się wielkie? Przekonajcie się
sami i przekroczcie z nami granicę między małym,
a dużym światem. Za pomocą prostych metod
wykreujemy nową rzeczywistość w mikro i makro
Teatr Polska jest ogólnopolskim programem skali, a do tego wcale nie będziemy potrzebować
promocji teatru. Spektakle prezentowane ani lupy, ani teleskopu, ani mikroskopu.
w
ramach
Projektu
TEATR
POLSKA Własnymi siłami, pomysłowością i chęciami
organizowane są przez Instytut Teatralny im. stworzymy wspólnie najmniejszy teatr świata,
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ze środków gdzie biedronka ma nogi z rurek, pająk jest cały
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. z włóczki, a motyle błyszczą folią. Będziecie mogli
W podsumowaniu „Najlepszy, najlepsza, zaśpiewać w chórze żab, akompaniować muchom
najlepsi w sezonie 2011/2012” miesięcznika i tańczyć z pająkami.
„TEATR” przedstawienie Wrocławskiego Teatru
Pantomimy Mikrokosmos w reż. Konrada "Piotruś Pan i piraci" - 12 listopada 2012r.
Dworakowskiego uznane zostało za jedno godz. 18:00 sala widowiskowa DOK Artyści
z najlepszych przedstawień teatru tańca.
zabierają widzów w niezwykłą krainę marzeń, snu
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury serdecznie i teatru... Przez scenę i nad nią przemieszczają
zachęca
szkoły
do
wzięcia
udziału się olbrzymie, ruchome obiekty – wielki statek
w przestawieniach. Bilety w wysokości 10 zł piracki, Krokodyl, który ryczeć i straszyć potrafi,
do nabycia są w sekretariacie Dolnobrzeskiego przezabawny rock’n’rollowy Niby-Ptak, kolorowe
Ośrodka Kultury, ul. Kolejowa 29 w Brzegu lale, niezwykłe maski i niesamowite marionety.
Dolnym
Iluminacje świetlne i efekty dźwiękowe sprawiają,
że widzowie czują się współuczestnikami wyprawy
„Mikrokosmos” - 26 października 2012r. godz. do Nibylandii. Przedstawienie trzyma młodych
18:00 sala widowiskowa DOK to niepokorna widzów w napięciu dzięki mobilnym dekoracjom,
i odważna interpretacja baśni H. Ch. Andersena wartkiej, pełnej zaskakujących zwrotów akcji,
„Calineczka”. Tytułowa bohaterka nie jest jednak a także dzięki galerii niesamowitych postaci,
bezbronna, czy zlękniona, ale zbuntowana, których dialogi uzupełniają melodyjne piosenki
zadziorna i pewna siebie. Podróż po świecie i pirackie szanty.
zwierząt jest dla dziewczynki okazją do
odnalezienia własnej tożsamości. Oryginalne
(inf)
WOJCIECH KAROLAK QUARTET
Wojciech Karolak - pianista
jazzowy, kompozytor, aranżer,
uznawany za jednego ze słynniejszych wirtuozów organów
Hammonda w Europie. Kariera muzyczna Wojciecha Karolaka zaczęła się w 1958 roku,
kiedy nawiązał współpracę
z zespołem Jazz Believers jako
saksofonista. W 1962 roku
wspólnie z Andrzejem Dąbrowskim założył The Karolak Trio
i wydał pierwszą autorską płytę. W 1963 roku współpracował z Ptaszynem Wróblewskim
w zespole Polish Jazz Quartet. W 1973 stał się właścicielem organów Hammonda-B3.
W latach 80. XX wieku razem
z Tomaszem Szukalskim i Czesławem Bartkowskim stworzył
formację Time Killers. W latach 90. XX wieku współpracował z Jarosławem Śmietaną,
z którym nagrał trzy albumy.
Udziela się także w projektach
jazzowych Piotra Barona, Zbigniewa Lewandowskiego i występuje jako członek zespołu
Guitar Workshop Leszka Cichońskiego. Eksperymentował
również jako kompozytor muzyki filmowej.
Jerzy Małek - absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego
kwintet prezentował się na szeregu konkursów i festiwali jazzowych w Polsce i za granicą,
zdobywając pierwsze miejsca
i nagrody indywidualne.
Tomasz Grzegorski - absolwent Akademii Muzycznej
w Katowicach na Wydziale
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Zadebiutował na scenie jazzowej w 1997 roku w zespole Qu-
Fotograficznie
w Krzydlinie
Nie często zdarza się okazja, aby
przyjeżdżali do nas fotografowie z
pierwszej półki i udzielali wskazówek
na miejscu. Tak jednak było, kiedy
w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej zagościł Artur Homan –
uznany fotograf przyrody.
Artur Homan jest wielokrotnie nagradzanym
fotografem przyrodniczym, współpracującym
intessence Eryka Kulma. Występował na wielu festiwalach
w kraju jak i zagranicą.
Arek Skolik - należy do grona
muzyków, którzy nie starają
się być nowatorscy za wszelką cenę, raczej chyli on czoła
przed dziesięcioleciami tradycji, starając się wpisać w nią
swój muzyczny temperament.
Lista muzyków, z którymi
współpracował jest imponująca Od lat zajmuje czołowe
miejsca w ankiecie pisma Jazz
Forum w kategorii perkusista
jazzowy.
Wojciech
Karolak—organy
Hammonda
Jerzy Małek—trąbka
Tomasz Grzegorski—saxofon
tenorowy
Arek Skolik—perkusja
(inf)
z National Geographic. Zajmuje się także realizacją filmów przyrodniczych, a jego „Rytmy natury”
o Dolinie Baryczy, o których Sir David Attenborough powiedział „przepięknie sfilmowane”
obejrzało ponad 2 mln widzów.
Homan poprowadził warsztat na zaproszenie
Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, a jego uczestnikami byli przede wszystkim
mieszkańcy naszego powiatu, choć nie zabrakło
osób z drugiej strony Odry. Warsztat odbywał
się w luźnej atmosferze, a wykład ustępował
miejsca rozmowie. Trochę teorii, trochę prezentacji imponującego sprzętu, trochę praktyki
w terenie, czyli w lubiąskich Odrzyskach i na Wrzosach (tu dodatkową atrakcją były odgłosy rykowiska),
a później omawianie wykonanych zdjęć.
Niestety, pogoda nie sprzyjała fotografowaniu i nie chodzi tu o deszcz, ale
o
brak
odpowiedniego
światła,
które
w fotografii jest najważniejsze. Ale nawet
mimo
tego,
uczestnicy
zaliczyli warsztat do udanych – spotkanie
z mistrzem nie należy przecież do codzienności.
(inf)
26
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
25.10.2012 w Sali Teatralnej Wojewódzkiego Szpitala w Lubiążu odbył się I Dolnośląski Konkurs Piosenki Polskiej, pt.
„Piosenka Zmieniająca Życie”
Doszło do niezwykłego spotkania dwóch światów : młodzieży resocjalizowanej z muzykami
i artystami takimi jak: Mieczysław Szcześniak
i Henryk Dedo.
Pomysłodawcami i wykonawcami tej nie zwykłej
imprezy byli Dyrektor ZSS w Lubiążu p. Henryka
Rewak i p. Grzegorz Kucharczyk oraz niezwykle
zaangażowane w przygotowania Grono Pedagogiczne. To ludzie o niespożytej sile bardzo oddani pracy z młodzieżą.
Celem konkursu
było zaprezentowanie talentu i
twórczości muzycznej młodzieży
przebywającej w
ośrodkach resocjalizacyjnych i
wychowawczych na Dolnym Śląsku (Wałbrzych,
Sobótka, Zgorzelec, Iwiny, Oława)
oraz ze szkół w
powiecie wołowskim.
Poprzez reportaże zmieniające
życie p. Henryka
Dedo i pogadanki z p. Mieczysławem Szcześniakiem konkurs przybrał wymiar profilaktyczno - wychowawczy.
Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna prezentowała na scenie przejmujące utwory o uzależnieniach i problemach z nimi związanymi, mówiące o życiu, w którym kiedyś coś się poplątało
ale dziś już jest inaczej, lepiej i jest nadzieja.
PIOSENKA
ZMIENIAJĄCA
ŻYCIE
Laureaci Pierwszego Dolnośląskiego
Konkursu
Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie”Lubiąż, 25.10.2012 r.
I. Kategoria: Szkoły Gimnazjalne - Powiat Wołowski
1. Zespół Szkół Publicznych
w Lubiążu – zespół - A. Błędowska, K. Krupnicka – „Niezmienność”
2. Publiczne Gimn. im. Ks.
Jana Twardowskiego w Wołowie – solistka Dominika
Wojtyła- „ Do kołyski”
3. Gimnazjum nr 2 im. w Wołowie – solistka – Zuzanna
Chlebowska – „Uwierz w siebie”
3. Zespół Szkół Publicznych w
Lubiążu – solistka - Martyna
Nejman – „Żyć tą nadzieją”
Ponad 50 uczestników miało zaszczyt być ocenianym przez Jury w składzie: Mieczysław Szcześniak, Radosław Grygoruk – Dyrektor Slot Art Festiwalu w Lubiążu oraz Małgorzata Szumniak
- nauczyciel muzyki z Zespołu Szkół Publicznych
w Lubiążu.
Poziom artystyczny został uznany przez Jury jako
wysoki ze względu na
wiele utworów pisanych
samodzielnie przez śpiewających wykonawców.
„Picie i ćpanie to nie jest
życie, nie zaczynajcie bo
źle skończycie.
To nie żadna moda, tym
się nie szpanuje, od tego
się ucieka bo życie rujnuje.
Śmierć czeka za rogiem,
więc się nie wystawiaj,
gdy cię ktoś namawia
zwyczajnie odmawiaj”.
Tak śpiewała jedna z solistek- Monika Pawłów
z Sobótki, która zajęła
I miejsce w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas konkursu w Sali Teatralnej panowała
niezwykle przyjazna i rodzinna atmosfera, skłaniająca do refleksji nad własnym życiem. Po zakończeniu uroczystości wszyscy obiecali sobie
przyjechać ponownie do Lubiąża i spotkać się tu
za rok.
(inf)
II. Kategoria: Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Wołowski
1. Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie – solistka– Natalia Gomułka- „ Nowa
rodzę się”
2. Zespół Szkół Społecznych w
Wołowie – zespół „Duo”, Róża
Gołubowska, Emilia Szatrowska
„Dni, których nie znamy”
3. Zespół Szkół Zawodowych
– Brzeg Dolny - solistka
Weronika Kuśmierowska –
„Szczęśliwej drogi już czas”
Wyróżnienie: Liceum Ogólnokszt. im. M. Kopernika w
Wołowie – zespół „The Two
In One” „ Szczęśliwej drogi już
czas”
III. Kategoria: Szkoły Gimnazjalne - Dolny Śląsk
1. Zespół Resocjalizacyjny ,
Gimnazjum nr 1.- Iwiny – zespół – Diabełki. „Sacrum”
1. Zespół Szkół Specjalnych Żmigród – solistka – Magdalena Konopka – „Hallelujah”
2. Gimnazjum Specjalne nr 5
w Młodzież. Ośr. Socjot. Przy
ZS im. T. Kościuszki - Wołówzespół – „Plan na życie”
3. Zespół Szkół Specjalnych
– Lubiąż – solistka – Sandra
Wala „List do Małego Księcia”.
IV. Kategoria: Szkoły Ponadgimnazjalne - Dolny Śląsk
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Sobótka – solistka – Monika Pawłów –
„Wspomnienie”
1. Zespół Szkół Specjalnych
– Lubiąż - solistka -Justyna
Podleś - „Nie pij tato”
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Wałbrzych – Kozice –solista Piotr Bonar „Czas
na mnie”
3. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych - Brzeg Dolny –
solista Dawid Stocki, „Parę
chwil”
3. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeut. - Oława – zespół „Tu
i Tam” „Na zawsze”
(inf)
ZRÓB TO SAM
BAWEŁNIANY
NASZYJNIK
Stare lub za małe (albo też i za
duże) koszulki i t-shirty wcale nie
muszą nadawać się na oddanie lub
wyrzucenie. Można je kreatywnie
wykorzystać i nosić dalej, ale już
w innej postaci. W tym numerze pokażemy jak z koszulki zrobić
naszyjnik.
Przygotuj:
- koszulkę bawełnianą
- drewniane, kolorowe koraliki
- igłę
- nożyczki
- klej
Potnij koszulkę na paski o szerokości 2,5 cm. Naciągnij lekko każdy pasek aby się zrolował. Zbierz
wszystkie paski po jednej stronie
i zepnij igłą (można też je lekko zszyć).
Następnie posmaruj klejem zebrane paseczki na długości ok. 3, cm
z jednej i drugiej strony. Zrolowanym
paskiem obwiń końce naszyjnika lekko ściskając (pamiętaj, że kawałek
sznureczka musi zostać do wiązania
naszyjnika). Dobrze jest odczekać
chwilę, aby klej zastygł. Następnie
dopasowujemy długość poszczególnych pasków naszyjnika do naszych
potrzeb. Mogą być one jednej długo-
ści lub każdy może być innej. Wystarczy wtedy odciąć niepotrzebną część.
Na zrolowane paseczki nawlekamy
koraliki, tyle i ile nam się podoba.
Jeżeli nie mamy koralików, można
w zastępstwie użyć makaronu rurki,
wcześniej pomalowanego farbkami
lub lakierem do paznokci. Po nawleczeniu koralików, końce naszyjnika „łapiemy” igłą, tak jak wcześniej.
Smarujemy klejem końce na długości 3 cm i zrolowanym paseczkiem
obwijamy. Naszyjnik gotowy.
Magdalena Górak
1
2
3
4
5
6
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
27
KULTURA DLA KAŻDEGO
Juma
Crom i uczeń czarnoksiężnika
Komedia kryminalna, Polska 2008
Reż.: Wiktor Kiełczykowski
Wyst.: Marcin Stankiewicz, Tomasz Kołomyjski,
Michał Płóciennik, Hubert Szklarski
Crom nie jest zwykłą dziewczynką. Jest zadziorna, pyskata i robi tylko to, na co ma ochotę. Crom jest niezwykła też z innego powodu – jej iskra jest inna. Nie większa,
ale mocniejsza. I nikt nie wie dlaczego.
Darek von Deth chce zabić Crom i przejąć jej iskrę.
Dzięki niej jego uczeń, Per,
stanie się wreszcie czarnoksiężnikiem... Nie łatwo
jednak zabić kogoś takiego
jak Crom. I to nie ważne,
czy jest się największym
czarnoksiężnikiem,
magicznym Villem czy Czarną
Królową.
Kiedy Crom spotyka
na drodze ucznia czarnoksiężnika, zaczyna się
jej wielka podróż. W towarzyskie druida, Montgomerego P. Bora i Pera,
rozpoczyna
wędrówkę przez potężne i pełne magii lasy Królestwa Baśni, Mitu iLegendy. Zanim podróżni dotrą do stolicy Mu, spotka ich wiele
przygód, i dołączy do nich wielu przyjaciół: krasnolud Bjorn Bjornson Junior, wilkołak Wilk Bardzo Zły
i Harry, mały chłopiec znany wszystkim jako… Czerwony
Kapturek.
Całe szczęście, że ktoś czuwa nad Crom, a miecz Rudobrodego – Iskra Bohatera – nieustannie ostrzega przed
niebezpieczeństwem. Czarny Mistrz wciąż czai się gdzieś
w pobliżu…
(www.ksiazki.wp.pl)
Mariusz i jego ekipa szykują największy skok
stulecia. Jest tylko jeden
mały problem. A właściwie kilka. Mariusz jest
zakompleksionym
nastolatkiem i outsiderem,
a ekipę trudną nazwać
fachowcami. Jerzyk to
jego znerwicowany sąsiad
i jedyny przyjaciel. Dresiu
jest kibicem dumnym ze
swoich korzeni. Gangster
Karolek zbiegł z domu
dla obłąkanych. I żaden
z nich nie ma pojęcia
o złodziejskim fachu. Ale
dla nich nie ma przeszkód
nie do pokonania.
Magic Mike
Komedio-dramat, USA 2012
Reż.: Steven Soderbergh
Wyst: Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew
McConaughey, Cody Horn, Olivia Munn
Turnip Farm,
Fenomenalna sensacja
Zarabiają na życie, tańcząc i rozbierając się. Rozgrzewają publikę do
czerwoności. W czasie
kryzysu szybko zarabiają
niezłe pieniądze. Są mężczyznami, dla których kobiety tracą głowy. Oparta na wspomnieniach
hollywoodzkiej gwiazdy
opowieść o przemianie
Adama w króla męskiego
striptizu. Jako dodatek
Channing Tatum i Maththew McConaughey zrzucają ubrania na scenie.
Chciałam natomiast zwrocić
na tę wyśmienitą powieść
uwagę fanów inteligentnej,
nieszablonowej, wielopoziomowej intrygi, wciągającej
akcji i ciekawie naszkicowanych postaci. A zarazem osób,
których nie przeraża bardziej
rozbudowana narracja i wgląd
w życie wewnętrzne postaci. Takich, które o bok akcji szukają
w
literaturze
sensacyjnej
owego mitycznego „czegoś
więcej”. Sporo z nich być
może nigdy nie spogląda
w kierunku regałów z fantastyką, a tam, mimo że do fantastyki kompletnie nie przynależy, będzie stało Reamde.
Jesteś Bogiem
(www.wp.pl)
Biograficzny, Polska 2012
Reż.: Leszek Dawid
Wyst.: Marcin Kowalczyk, Tomasz Scuchard, Dawid
Ogrodnik, Arkadiusz Jakubiuk, Katarzyna Wajda
Filmowa historia tragicznie zmarłej gwiazdy polskiego hip hopu. Magik
jest już legendą polskiej
sceny hip-hop. Muzyka
była jego życiem. Rymował w Kalibrze 44,
zasłynął z Paktofoniką.
Mimo to rosnąca sława
i popularność nie przekładały się na sukces finansowy, co z kolei odbijało
się na jego życiu rodzinnym. Tuż przed ukazaniem się debiutanckiego
albumu Paktofoniki, nagrodzonej Fryderykiem
“Kinematografii”, Magik
odebrał sobie życie, wyskakując przez okno.
W cieniu gotyckiej wieży...
Jakie tajemnice kryją mury kościoła pw. Św. Wawrzyńca, które mijamy każdego dnia, co zostało zapisane
na kartach historii tego niezwykłego gotyckiego monumentu. Kościół jest nie
tylko wizytówką architektoniczną Wołowa, jest także
opowieścią o ludziach, wydarzeniach na przestrzeni
lat. Zbiór wiedzy na temat
tego duchowego miejsca
zgromadził i opisał człowiek
– ksiądz, który swoją osobą
wpisuje się w karty opowieści, zafascynowany historią
miejsca, które zna od dziecka… Książka stanowi hołd i wotum wdzięczności wszystkim
kapłanom, oraz mieszkańcom, za ich wkład w rozwój
tego pięknego miejsca.
The Great Divison, 2012
Właśnie ukazał się drugi album grupy, której ¾ stanowią Wołowiacy. Turnip Farm można śmiało nazwać
alternatywną supergrupą. Należą do niej
muzycy docenionych
na polskiej niezależnej scenie zespołów
Stephans, Blue Raincoat, Tin Pan Alley,
Ed Wood, czy znany z solowej kariery
Peter J. Birch. The
Great Divison jest ich
drugim
wydawnictwem i jeśli ktoś nie
cierpi miałkiej papki
serwowanej w radiu
i telewizji, ale za to
tęskni jak mu w uchu melodyjnie brzęczy brudem gitara
elektryczna, to powinien sięgnąć po ten album. Zespół
kontynuuje ścieżkę wyznaczoną swoją debiutancką płytą. I tu nie brakuje energii i rockowego zacięcia, ale tym
razem muzycy odsłonili nieco więcej ze swojej lirycznej
strony. Obok rasowych kawałków z prawdziwym wykopem znaleźć można także łagodniejsze oblicze zespołu.
Dotychczasowe recenzje cieszących się estymą i szacunkiem portali muzycznych nie zostawiają wątpliwości, że
jest jedna z najlepszych rockowych płyt tego roku.
Milo Greene
s/t, 2012
Debiutancki album Amerykanów to idealna propozycja na jesienne i zimowe wieczory. Milo Greene to pochodzący z Los Angeles
zespół złożony z pięciu
muzyków, z których
żaden nie nosi imienia
Milo. Ich debiutancki album ociera się
o różne gatunki (rock,
folk i pop), ale przede
wszystkim
serwuje
zestaw
melodyjnych
i niebanalnych piosenek
urzekających nastrojowym klimatem. Proste
kompozycje zachowują
szczerość dzięki naturalnym brzmieniom i oszczędnej
produkcji odwołującej się do najlepszych tradycji rockowych. Nie brak jednak zaskakujących eksperymentów
w postaci rozedrganych gitar malujących przesterowanymi sprzężeniami liryczne pejzaże. Jednak największa
siłą płyty jest jej przebojowość, ale pozbawiona nachalnej sztuczności czy frustrującej miałkości wielu “hitowych” artystów.
Stone Sour
House of Gold & Bones part I
Mocarne, miażdżące piękne riffy, pełen emocji głos,
gęsta, pozornie monolityczna produkcja z mnóstwem
ukrytych detali. Bezpośrednie, kopiące numery, tworzące spójny,
niesłychanie wciągający album. Od pierwszych momentów uderza surowy charakter
i skondensowane, potężne brzmienie. Stone Sour nie wymyślili
niczego nowego. Nie
prowadzą nas w niez
nane dotąd muzyczne
rejony. Nie są odpowiedzialni za hardrockową
rewolucję. Ale zrobili coś, czego dawno nikt nie zrobił.
Nagrali kapitalny, pełny, potężny rockowo-metalowy
album.
(www.wp.pl)
28
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D
ul. Aleje Jerozolimskiew Brzegu Dolnym
URAZ
W dniu 28.09.2012 r. Powiat Wołowski złożył wniosek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1289D ul. Aleje Jerozolimskie
w Brzegu Dolnym”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”.
Partnerem w realizacji przedmiotowego zadania jest
Gmina Brzeg Dolny, która zadeklarowała dotację finansową w kwocie nie większej niż 1.099.000 pln tj. 50%
udziałów środków własnych Powiatu Wołowskiego.
Całkowity koszt realizacji zadania, wynikający
z opracowanego kosztorysu inwestorskiego, wynosi: 3.140.000 pln z czego 70% kosztów (tj. 2.198.00)
pokrywa po połowie Powiat Wołowski (35%) i Gmina
Brzeg Dolny (35%), natomiast 30% kosztów pokrywa
dotacja celowa z budżetu państwa.
Ostateczne koszty realizacji zadania będą znane po
ogłoszeniu procedury przetargowej oraz wyłonieniu
Wykonawcy przedmiotowego zadania.
Dotacja celowa z budżetu państwa udzielana jest
na dofinansowanie zadania, którego zakres rzeczowy określają postanowienia programu wieloletniego. Do kosztów realizacja zadania wlicza się wyłącznie wydatki, które zostaną poniesione w roku,
na który ma być udzielona dotacja. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przewyższać 1 mln zł
w 2012 r. oraz 3 mln zł w latach 2013-2015. Wnioskowana dotacja wynosić może nie więcej niż 30 % łącznych kosztów realizacji zadania brutto. Wkład własny
obejmuje sumę środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz środków pozyskanych od innych
podmiotów publicznych lub prywatnych, będących jej
partnerami. Wkład własny może obejmować wyłącznie
środki nie pochodzące z budżetu państwa ani z budżetu Unii Europejskiej. W szczególności wkład własny
nie może obejmować środków z rezerwy subwencji
ogólnej utworzonej na podstawie art. 26 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526,
z późn. zm.) ani środków dostępnych w ramach programów operacyjnych. Kwota wkładu własnego nie jest
ograniczona. Wkład własny wynosi nie mniej niż 70 %
łącznych kosztów realizacji zadania brutto (tj. nie mniej
niż 7/3 wnioskowanej dotacji).
W związku z trwającymi w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pracami nad zmianami programu
wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ" poniżej
zamieszczamy proponowaną zmianę zasad dofinansowania:
Celem nowelizacji jest wprowadzenie korzystnej
dla jednostek samorządu terytorialnego modyfikacji
zasad dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów
dróg powiatowych i gminnych. Zakłada ona zwiększenie maksymalnego udziału dotacji celowej z budżetu państwa z 30% do 50% kosztów realizacji zadania,
przy jednoczesnym zmniejszeniu minimalnego udziału
środków własnych jednostki samorządu terytorialnego z 70% do 50% tych kosztów. Proponowana zmiana
służyć ma stymulowaniu wzrostu aktywności samorządu lokalnego w działaniach inwestycyjno-remontowych
na drogach lokalnych, współfinansowanych dotacjami
celowymi z budżetu państwa.
W związku z powyższym, przy zakwalifikowaniu
wniosku Powiatu Wołowskiego do programu tzw.
„schetynówek” koszty realizacji zadania będą wyglądały
następująco:
- Powiat Wołowski – 25%,
- Gmina Brzeg Dolny – 25%,
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki
(budżet państwa) – 50%.
URAZ
BRZEG
DOLNY
WAŁY
ŚLĄSKIE
W trzecim tygodniu października, pracownicy
Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie prowadzą prace
przy malowaniu „luster” na pniach drzew będących
w bliskim sąsiedztwie jezdni dróg wojewódzkich.
Natomiast brygada pracowników ZDP wzmocniona skazanymi z Zakładu Karnego w Wołowie oraz
firmą Pielęgnacja Zieleni Greenery, prowadzi prace
oczyszczania rowów z samosiejek oraz zakrzaczenia
w ciągu dróg wojewódzkich oraz powiatowych.
BRZEG DOLNY - WAŁY ŚLĄSKIE
W dniu 01.10 br zostały rozpoczęte prace pn.:
"Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi
wojewódzkiej nr 341 w km 17+735 - 19+780 na
odcinku Brzeg Dolny - Wały Śląskie". Prace na
zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu, wykonuje firma Berger Bau Polska.
Prace polegają na częściowej wymianie podbudowy,
naprawie nawierzchni jezdni, ścince pobocza,
uzupełnieniu pobocza frezowinami oraz oznakowaniu
poziomym nawierzchni bitumicznych.
W związku z remontem nawierzchni, ruch w obu
kierunkach odbywa się wahadłowo. Aby zapewnić
użytkownikom drogi bezpieczeństwo, kolejnością
przejazdu steruje sygnalizacja świetlna.
Przedmiotowe zadanie DSDiK realizuje w ramach
dodatkowych prac prowadzonych na drogach
wojewódzkich. Prace potrwają do końca października.
Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.
Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie jest
w trakcie przygotowywania procedury przetargowej
na pielęgnację drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr
341. Przedmiotowe zadanie będzie dotyczyło ponad
200 szt. lip.
Komisja przetargowa złożona z pracowników
Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz ZDP jest w
trakcie oceny złożonych ofert na zadanie: Zimowe
Utrzymanie Dróg powiatowych i wojewódzkich na
terenie Powiatu Wołowskiego w sezonie zimowym
2012/2013.
W
następnym
numerze
PULSU,
zostanie
przedstawiony Plan Operacyjny zawierający numery
telefonów dyżurnych, zasady odśnieżania i usuwania
gołoledzi na drogach.
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
29
CZY POTRAFIMY ODPOCZYWAĆ?
jednak złudne wrażenie. Po pewnym czasie organizm
się wypala i nie jest w stanie funkcjonować. Ludzie
często mówią, że nie mieli urlopu od paru lat, niektórzy
uczą się i pracują w weekendy. Konsekwencją może
być np. wypalenie zawodowe, zaburzenia fizyczne
i psychiczne. Dlatego tak ważny w naszym życiu jest
odpoczynek. Nie tylko ten wakacyjny czy świąteczny,
ale również codzienny. A zatem z jakiego powodu tego
nie robimy ?
Odpocząć? Przecież nie ma nic prostszego!
– tak zapewne myśli większość ludzi.
Tymczasem
rzeczywistość
pokazuje
coś innego. Mówimy więc o nieudanym
urlopie, ponieważ zaczął padać deszcz
albo wybraliśmy się na górską wędrówkę
bez odpowiedniego przygotowania. Nasz
odpoczynek czy ten wakacyjny czy też
weekendowy, powinien być przemyślany
i zaplanowany, ponieważ umiejętność
wypoczynku to kwestia jakości naszego
życia.
Dlaczego nie umiemy odpoczywać?
Wielu osobom wypoczynek kojarzy się wyłącznie
z fotelem, filiżanką dobrej herbaty, gazetą lub
telewizorem. Niestety zapominany, że aktywność
ruchowa, szczególnie systematyczna, ma istotne
znaczenie dla funkcjonowania człowieka. Ruch
usprawnia pracę serca, poprawia ukrwienie mózgu,
podnosi koncentrację uwagi. Czynny wypoczynek
sprawia, że stajemy się bardziej wytrzymali
i zadowoleni.
Aby nie dać się zwariować i zachować zdrowy dystans
do wykonywanej pracy, specjaliści zalecają minimum
pół godziny relaksu w ciągu dnia. Spróbujmy odpocząć
od razu po przyjściu z pracy. W przeciwnym razie
stresy z całego dnia przerodzą się w trwałe napięcie.
A z takim bagażem organizm może już nie dać sobie
rady. Jedynym sposobem na pozbycie się stresu jest
zachowanie równowagi między tym, co musimy, a
tym, co chcemy robić ze swoim życiem.
Pożytki z odpoczynku
Odpoczynek jest stanem, podczas którego możemy
nabrać energii do dalszego działania i odzyskać siły,
które utraciliśmy. Kiedy rezygnujemy z odpoczynku
i żyjemy w ciągłym napięciu i stresie, pozwalamy
naszemu organizmowi słabnąć i przyczyniamy się do
obniżenia jego odporności. Nie sposób przez osiem
godzin lub więcej wydajnie i efektywnie pracować, czy
uczyć się bez robienia przerw. Początkowo możemy
czuć się jakbyśmy jechali na dodatkowym biegu - to
Kącik medyczny, w którym pracownicy PCM-u będą
wypowiadać się na tematy medyczne
LEKARZ RADZI
Przyczyn może być wiele. Z wakacyjnego
odpoczynku rezygnujemy najczęściej z powodów
finansowych. Nie chodzi jednak o to, aby wyjeżdżać
na miesiąc, wystarczą trzy dni w polskich górach, aby
zregenerować siły i z naładowanymi akumulatorami
wrócić do domu. Uważamy również, że odpoczynek to
lenistwo albo strata czasu na którą nie możemy sobie
pozwolić. Mamy wpojone, że tylko ciężką pracą uda
nam się osiągnąć cel i zrealizować marzenia, stąd też
wydaje nam się, że na odpoczynek nie zasłużyliśmy.
Kolejną wymówką jest brak czasu. Tymczasem
wystarczy pół godziny w ciągu dnia lub choćby 15
minut, aby odpocząć. To, jak odpoczywamy zależy od
naszego temperamentu, stylu życia, jaki prowadzimy i
umiejętności radzenia sobie ze stresem. Jedni wybiorą
zatem czytanie książek, słuchanie chilloutu, spacer
czy medytację, inni natomiast sporty ekstremalne,
spotkania z przyjaciółmi czy szaloną podróż, bez
planu i przewodnika Odpoczynek powinien wejść nam
w nawyk, stać się potrzebą fizjologiczną, tak jak
jedzenie i sen. Dlatego jeśli do tej pory nie odpoczywałeś
- zacznij od dziś.
Słodkiego, miłego odpoczywania
(inf)
CZY CZUJESZ
SIĘ ZDROWY?
A. Jak często chodzisz do lekarza?
0. raz w roku lub rzadziej
1. dwa do czterech razy w roku
2. częściej niż raz na trzy miesiące
3. częściej niż raz na miesiąc
4. częściej niż 4 razy w miesiącu
B. Jak oceniasz troskę o stan
zdrowia?
Od lewej: Grażyna Król (Ordynator Oddziału Wewnętrznego PCM sp. z o.o.
w Wołowie), Joanna Lewczuk (specjalista chorób wewnętrznych, Walentyna
Kaskowa (specjalista chorb wewntrznych)
W dzisiejszych czasach natłok informacji jest tak duży, że często nawet
eksperci w danej dziedzinie z trudem
wyłuskują te warte uwagi. Dotyczy
to oczywiście, również służby zdrowia. Nie jest łatwo śledzić postępów
w medycynie. Często stajemy przed
pytaniem co zrobić, gdzie zgłosić się
po pomoc, jakie są procedury postępowania i czy są one w naszym zasięgu. Odpowiedz na te pytania jest tym
trudniejsza, że przeważnie musimy
na nie odpowiedzieć będąc w sytuacji
podbramkowej, trudnej, stając w obliczu choroby.
Stad pomysł, żeby stworzyć na łamach naszej gazety kącik medyczny,
w którym pracownicy PCMu będą wypowiadać się na tematy medyczne.
Będziemy wiec Państwa na bieżąco
informować o zmianach zachodzących
w naszych placówkach, o kolejnych
możliwościach diagnostyki i leczenia,
które mamy nadzieje będziemy mogli
zaoferować w coraz szerszym zakresie.
Nie pominiemy również informacji na
temat możliwości diagnostycznych
w okolicznych ośrodkach. Chcemy
również krotko i przystępnie omawiać
aktualne tematy związane ze zdrowiem a więc profilaktyka i leczeniem
tzw. chorób cywilizacyjnych oraz
przedstawiać najnowsze osiągnięcia
w medycynie.
Bardzo liczymy na Państwa pomoc
w tworzeniu “kącika”- o nadsyłanie
pytań i zagadnień, listownie albo
emailowo na adres redakcji, na których omówieniu Państwu zależy. Postaramy się wykorzystać Państwa sugestie w kolejnych numerach gazety
i wypowiedzieć się na temat każdej
poruszonej kwestii.
Grażyna Król
0. uważam, że jestem zupełnie zdrowy
1. czuję się zdrowy, lecz obawiam się,
że mogę niespodziewanie zachorować
2. jestem chorowity, w każdej chwili
grozi mi poważna choroba
3. obawiam się, że mogę być chory na
poważną chorobę
4. myśl, że mogę być poważnie chory
stale mi towarzyszy
C. Jak reagujesz na niespodziewane, samoistnie przemijające
dolegliwości bólowe?
0. ignoruję je
1. rejestruję takie objawy, ale tłumaczę
je jako normalne przejawy funkcjonowania organizmu
2. niepokoję się, szukam informacji
w poradnikach, książkach, pytam bliskich
3. w najbliższych dniach udaję się do
lekarza
4. dzwonię na pogotowie
D. Jak przyjmujesz leki przepisane przez lekarza?
0. przyjmuję leki zgodnie z przepisem
lekarza, choć zdarza mi się o nich zapominać
1. przyjmuję leki ściśle pilnując się
wskazań lekarza
2. przed rozpoczęciem kuracji pytam się znajomych, sprawdzam lek
w podręcznikach lub czytam ulotkę, ale
rozpoczynam kurację nawet, jeżeli coś
mnie zaniepokoi
3. przed rozpoczęciem kuracji pilnie studiuję ulotkę, zwłaszcza objawy
uboczne, i jeżeli coś mnie zaniepokoi,
nie rozpoczynam kuracji, lecz powtórnie konsultuję u lekarza
4. przed rozpoczęciem kuracji pilnie studiuję ulotkę, zwłaszcza objawy
uboczne, i jeżeli coś mnie zaniepokoi,
tracę zaufanie do lekarza i udaję się do
innego
E. Jak często zdarzyło ci się, że
lekarz dał ci do zrozumienia, że
twoje dolegliwości nie mają podstaw organicznych?
0. nigdy lub jeden raz w życiu
1. kilka razy
2. większość lekarzy, u których byłam(byłem) wcześniej czy później dało
mi to do zrozumienia
3. prawie przy każdej wizycie to słyszę
4. mam wrażenie, że lekarze unikają
mnie, bo spieram się z nimi na ten temat
Wyniki:
0-5 Czujesz się na ogół zdrowy, myśl
o chorobach zaprząta twój umysł
6 – 10 Stan zdrowia budzi twój niepokój
11 – 15 Jesteś istotnie zaabsorbowany
swoim stanem zdrowia
16 – 20 Zaabsorbowanie stanem zdrowia w wyraźnym stopniu zakłóca twoje
funkcjonowanie
Źródło: Charaktery
30
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
POWIAT NA SPORTOWO
Wołowianie na
Narodowym
I Międzyklasowy
Turniej Piłki Nożnej
W dniu 17 października 2012 r. z inicjatywy
Parlamentu
Szkolnego odbył się
turniej piłki nożnej.
Mecze rozgrywano
na boisku Orlik.
Dwaj maratończycy z Wołowa, Ryszard i Robert
Śleboda, uczestniczyli 30 września w 34. Maratonie
Warszawskim.
Start maratonu zaplanowano przed Stadionem Narodowym, nieopodal Mostu Poniatowskiego, meta
natomiast znajdowała się wewnątrz stadionu.
Obecność na mecie uczyniła z naszych maratończyków pierwszych wołowskich użytkowników tego
wspaniałego narodowego obiektu.
Ryszard Śleboda
Rywalizacja odbywała
się w dwóch kategoriach
wiekowych. Jako pierwsi na boisko wybiegli
najmłodsi. W pierwszej
grupie rywalizowały klasy III, IV i V szkoły podstawowej. Jak można
było przewidzieć miejsce
I zajęła klasa V, jednakże
klasy III i IV postawiły
wysoko poprzeczkę. Drugie miejsce zajęła klasa
IV, a trzecie klasa III.
Duże uznanie należy się
dla młodych piłkarzy za
umiejętności i zaangażowanie.
Drugą kategorię wiekową tworzyły drużyny klas
VI SP, I, II i III gimnazjum. W rywalizacji każdy z każdym najlepszą
drużyną okazała się klasa
II gimnazjum, która zdo-
LATO Z TRENEREM
GMINNYM
była komplet punktów.
Drugie miejsce zajęli
uczniowie III G, trzecie
I G i czwarte VI SP. Każdy kolejny mecz przynosił wiele emocji, a uczniowie dążyli do zdobywania
bramek i upragnionych
punktów.
Mimo
emocji,
ogromnej determinacji
i woli zwycięstwa mecze
toczyły się w duchu fair
play, o czym przypominał zawieszony przez organizatorów baner.
Ten
wspaniały turniej odbył się
z inicjatywy Radka Hallera - ucznia klasy VI
i jednocześnie członka
Parlamentu Szkolnego.
Radek okazał się bardzo
zaradny, pozyskał środki pieniężne na puchary
i grochówkę dla każdego
uczestnika. Dziękujemy
Radkowi!!!
(inf)
POWIATOWI ZAPAŚNICY
Mistrzostwa Strefowe Młodzików w Stylu Klasycznym
5 października 2012 r. w Gniechowicach w Mistrzostwach Strefowych Młodzików startowało 90 zawodników, z czego 4 należało do MKS „Rokita”.
Wyniki:
W kategorii 47 kg – Pietroń Jakub
W kategorii 53 kg – Chmielnicki Kamil – zajął VII
miejsce (zdobywając 1 punkt)
W kategorii 73 kg – Wróbel Damian – zajął III miejsce (zdobywając 2 punkty).
W dniach 5-6 października 2012 r. odbył się Międzynarodowy Turniej w Hradec Krelowe, w turnieju
startowało 5 ekip z Polski, Słowacji oraz Czech.
Młodzież:
W kategorii 40 kg Zięba Igor – miejsce II
W kategorii 46 kg Mikołajczyk Dawid – miejsce II
W kategorii 63 kg Natanek Konrad – miejsce I
W kategorii 63 kg Rajek Szymon – miejsce II
W kategorii 106 kg Hawrylczak Jacek – miejsce I
Juniorzy:
W kategorii 63 kg Charchuł Grzegorz – miejsce I
W kategorii 85 kg Zalas Sebastian – miejsce I
W kategorii 100 kg Zalas Seweryn – miejsce I
W kategorii 69 kg Samborski Kacper – miejsce III
Seniorzy:
W kategorii 55 kg Rębielak Dawid – miejsce I
Mistrzostwa Polski Seniorów odbyły się 4-5 października 2012 r. w Krotoszynie. W kategorii 60 kg Rogalewicz Robert zajął I miejsce.
Opracował: Józef Szabowski POWIAT BIEGA
W ostatnim okresie odbyło się kilka biegów, w których udział wzięli
amatorzy
biegania
z naszego powiatu.
16 września 2012 r.
odbył się „30 HASCO-LEK
WROCŁAW
MARATON” na dystansie 42,195 km.
Od kilku lat Szkolny Związek Sportowy, Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego realizuje program Trener Gminny. W powiecie
wołowskim programem tym objęta jest gmina Wińsko.
W okresie wakacji dzieci mogły skorzystać z wyjazdów na basen do Wołowa,
Brzegu Dolnego oraz do wrocławskiego Aquaparku, gdzie Szkolny Związek Sportowy zorganizował rozgrywki w piłce nożnej plażowej.
W sumie z wyjazdów
na basen w okresie wakacji skorzystało 278 dzieci
i młodzieży z gminy
Wińsko.
Oprócz rekreacji nad
wodą, dzieci mogły brać
udział w zajęciach sportowych na stadionie
wiejskim w Wińsku oraz
sali gimnastycznej (piłka
nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, ringo, tenis stołowy, zabawa
w podchody). Zajęcia
sportowo – rekreacyjne
odbywały się również we
wsi Rudawa, Węgrzce,
Kozowo i Wrzeszów.
Przy względnie dobrej pogodzie
na starcie stanęła rekordowa ilość
biegaczy – ponad 4 000 z czego do mety
dobiegło i zostało sklasyfikowanych
3896 zawodników z całej Europy
i nie tylko. Zwyciężył zawodnik z Kenii
Edwin Kirui (z czasem 02:15:32).
W tak licznej imprezie nie brakowało
biegaczy z powiatu wołowskiego,
których wystartowało 14 i wszyscy
ukończyli ten bardzo wyczerpujący
dystans. Poniżej znajduje się wykaz
biegaczy bez podania zajętych miejsc
i czasów, gdyż uważamy, że wszyscy nasi
amatorzy biegania zostali zwycięzcami.
Tomasz Pach
Krzysztof Małek
Mieczysław Plesner
Wojciech Tomczuk
Robert Śleboda
Andrzej Smolak
Ireneusz Ulatowski
Edward Machowski
Stefan Giziński
Ryszard Plesner
Grzegorz Pietruszka
Krzysztof Intrys
Ireneusz Obert
Ryszard Śleboda
Następny bieg, w którym uczestniczyli biegacze z naszego powiatu to:
X edycja „Przewietrz się na Olimpijskim”
w dniu 6 października 2012 na stadionie lekkoatletycznym obiektu olimpijskiego we Wrocławiu. Na starcie biegu
na dystansie 8,1 km stanęło ponad 250
zawodników, z czego bieg ukończyło
i zostało kwalifikowanych 247 biegaczy.
Tradycyjnie w biegu w/w udział wzięło
4 naszych amatorów rekreacyjnego biegania, którzy uzyskali następujące rezultaty:
*43 miejsce Małek Krzysztof z czasem
00:33:17 a w swojej kategorii wiekowej
M-40 miejsce 6 na 41 uczestników w tej
kategorii wiekowej.
*123 miejsce Machowski Edward
z czasem 00:39:20 a w swojej kategorii
wiekowej M-60 miejsce 5 na 16 uczestników w tej kategorii wiekowej.
*127 miejsce Giziński Stefan z czasem
00:39:39 a w swojej kategorii wiekowej
M-60 miejsce 6.
*179 miejsce Śleboda Ryszard z czasem
00:43:42 a w swojej kategorii wiekowej
M-40 miejsce 11.
Szczegółowe wyniki tego biegu i imprez
towarzyszących można znaleźć na stronie www.maratonypolskie.pl.
Puls
Październik/listopad 2012 nr2/2012
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
31
POWIAT NA SPORTOWO
GRAND PRIX DLA 2012
ARTURA NOWAKA
Puchar Burmistrza
dla AZS Polframex
Kutno
1. Artur Chytła
2. Ireneusz Kowal
3. Artur Nowak
4. Zbigniew Andruszko
5. Paweł Olkowski
6. Jakub Nowak
7. Krzysztof Intrys
8. Konrad Smarzeniec
9. Jacek Kosmalski
10. Michał Gałecki
11. Kazimierz Skwara
12. Robert Kadej
13. Waldemar Konieczny
14. Krzysztof Tolisz
15. Wojciech Kossiński
Klasyfikacja generalna po VI
turniejach:
W sobotę 29 września na
kortach tenisowych Stadionu
Miejskiego został rozegrany
VI Turniej Tenisowy z cyklu Grand Prix 2012 Miasta
Brzeg Dolny o Puchar „Zakończenia Lata”. W turnieju
wzięło udział 15 zawodników.
Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniony został zwycięzca, którym został Artur
Chytła. W finale pokonał on
Ireneusza Kowala 6:2. Trzecie
miejsce zajął Artur Nowak.
Był to ostatni już turniej, który zakończył cykl Turniejów
Tenisowych Grand Prix 2012
o Puchar Miasta Brzeg Dolny.
Zwycięzcą całego cyklu został
Artur Nowak, który zgroma-
dził największą liczbę punktów i zwyciężył w czterech
z sześciu rozegranych turniejach.
Turniej tenisowy cieszył się w
tym roku dużą popularnością,
ogółem w zawodach wzięło
udział 27 zawodników.
Kolejne Grand Prix odbędzie
się w przyszłym roku, na które już teraz organizatorzy zapraszają.
Tymczasem popatrzmy na
końcową tabelę VI turnieju
i na Klasyfikację generalną po
VI turniejach:
Miejsca zawodników VI turnieju Grand Prix
2012 r.:
1. Artur Nowak
2. Artur Chytła
3. Ireneusz Kowal
4. Zbigniew Andruszko
5. Krzysztof Intrys
6. Konrad Smarzeniec
7. Paweł Olkowski
8. Jakub Nowak
9. Jacek Kosmalski
10. Kazimierz Skwara
11. Edward Rusinowicz
12. Michał Gałecki
13. Patryk Siech
14. Robert Kadej
15. Aleksander Serwatka
16. Krzysztof Tolisz
17. Paweł Gut
18. Marcin Furmański
19. Grzegorz Tryba
20. Tomasz Połeć 21. Cezary Prokopowicz
22. Bartłomiej Olkowski
23. Henryk Rekosz
24. Damian Kuźma
25. Wojtek Kossiński
26. Waldemar Konieczny
(bd)
Po kilku latach na parkiet
hali sportowej im. Andrzeja
Grubby powrócili koszykarze
zaplecza ekstraklasy. A wszystko za sprawą rozegranego
Turnieju o Puchar Burmistrza
Brzegu Dolnego. Trzy dni
sportowych zmagań wyłoniły
zwycięzcę. Bezkonkurencyjna
okazała się I ligowa drużyna
AZS Polframex Kutno, która
wygrała wszystkie mecze. Drugie miejsce wywalczył Śląsk
Wrocław, trzecie Spójnia,
a czwarte MKS Dąbrowa Górnicza.
Z dobrej strony zaprezentował się zespół Śląska, który z trzech spotkań przegrał tylko jedno. W trakcie
pierwszego dnia rozgrywek
podopieczni Tomasza Jan-
SPRZĘT
SUKCES JUZ DOTARŁ
ROBERTA
ROGALEWICZA
Duży sukces odniósł
zapaśnik,
wychowanek MKS Rokita Robert
Rogalewicz, który na
Mistrzostwach
Polski
seniorów w zapasach
styl wolny zdobył złoty medal w kat. 60 kg.
Robert Rogalewicz jest
żołnierzem zawodowym
i obecnie reprezentuje klub Grunwald Poznań. Zawody odbyły się
w dniach 5- 6 października w Krotoszynie.
W tych dniach na zawodach zapaśniczych star-
towali młodsi zawodnicy.
W Gniechowie odbył się
strefowy Turniej Młodzików, w którym wystartowało 120 zawodników.
Klub MKS Rokita reprezentowało trzech zapaśników. Kamil Chmielnicki w kat. 53 kg zajął
V miejsce i zdobył 1 pkt.
do klasyfikacji. W kat.
73 kg Damian Wróbel zajął III miejsce
i zdobył dwa punkty.
W zawodach startował
również Jakub Pietroń
w kat.47 kg.
W dniach 5-6 października
reprezentacja zapaśników MKS
Rokita wzięła udział
w
Międzynarodowym
Turnieju
Młodzików
w Cechach w miejscowości Hradec Kralove. Dolnobrzescy zapaśnicy pokazali się
z bardzo dobrej strony
i w kategoriach młodzików i juniorów drużynowo zdobyli II miejsce.
(bd)
Do Brzegu Dolnego dotarł już sprzęt
w ramach zwycięskiej akcji „Szkółki
Piłkarskie NIVEA”. W przesyłce, której wartość wyszacowano na ok. 17 tys.
zł., znalazły się bramki, pachołki, tablica taktyczna, piłki oraz komplety stroi
sportowych. Z profesjonalnego sprzętu skorzysta grupa blisko 50 zawodników w wieku od 7 do 12 lat. Jednak jak
mówi szkoleniowiec Ireneusz Pishing
– nie jest on obligatoryjnie przypisany
kowskiego ulegli drużynie
z Kutna, wynikiem 73:79.
Po turnieju w Brzegu Dolnym w środę 19 września koszykarze Śląska zmierzyli się
w kontrolnym meczu wyjazdowym ze Stalą Ostrów
Wielkopolski.
Zawodnicy,
trenerzy, jak i organizatorzy turnieju zadowoleni są
z jego przebiegu. Koszykarze
byli także pod wrażeniem zaplecza sportowego.
Być może koszykówka zawita
do Brzegu Dolnego raz jeszcze. Garstka kibiców, która
w miniony weekend zasiadła
na trybunach, ma taką nadzieję.
(bd)
tylko tym dzieciom, które brały udział
w głosowaniu.
Teraz przed młodymi piłkarzami postawione jest prawdziwe wyzwanie.
Przez najbliższe 10 miesięcy będą trenować pod okiem odpowiednio przeszkolonych
instruktorów.
Program
szkoleniowy Akademii Piłkarskiej Ajax
podporządkowany jest filozofii, której
podstawę stanowią cztery filary: technika, percepcja, osobowość i szybkość.
Zawodnicy trenują raz lub dwa razy
w tygodniu. Chodzi o to, że piłkarze dużo
szybciej przyswajają nowe umiejętności, kiedy czują się pewnie i bezpiecznie
w trakcie treningów. A nie w momencie,
kiedy są do nich zmuszani.
Przypomnijmy, że od marca do maja
w konkursie „Szkółki Nivea” trwało internetowe głosowanie, w którym dolnobrzeska Dziecięca Akademia Piłkarska zajęła
17 miejsce i tym samym już w pierwszej
turze trafiła do grona setki najlepszych
zespołów. Zwieńczeniem rocznego cyklu treningowego będzie ogólnopolski
turniej, w którym wezmą udział najbardziej aktywne zespoły. Sześć zwycięskich
drużyn turnieju i ich trenerzy wyjadą na
letni obóz szkoleniowy Akademii Ajax do
Amsterdamu.
(bd)
Ważne telefony:
▶Pogotowie Ratunkowe: 999, 112
▶Pogotowie Energetyczne: 991
▶Pogotowie Gazowe: 992
▶Pogotowie Wodociągowe: 71 389 27 56
▶Straż Pożarna: 998
▶Komenda Powiatowa Policji: 997, 71 389 24 08
Wołów
Apteki
▶Apteka "W Wołowie" (w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej) tel. 71 389 33 00
▶Apteka "W Rynku" tel. 71 389 28 72
Apteka "Pod Wrzosem"
tel. 71 389 43 11
▶Apteka "Wołowska" tel. 71
389 27 17, 71 389 47 48
▶Apteka "Rodzinna” tel. 71 389 56 84
Puls
Miesięcznik Powiatu Wołowskiego
Wydawca:
Drukarnia:
Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,
Polskapresse Sp. z o.o.,
02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 41
Redaktor naczelna:
Katarzyna Staroń, redaguje kolegium,
Nakład: 4 000 egz.
Puls Miesięcznik
Powiatu Wołowskiego jest
współfinansowany
przez GminęBrzeg Dolny
Kontakt z redakcją: tel. 71 3805937, 71 3805938, 71 3805955,
e-mail: [email protected]
Urząd Miasta i Gminy:
71 319 13 05, fax: 71 319 13 03
Starostwo Powiatowe
w Wołowie:
71 380 59 00, 71 380 59 01,
fax: 71 389 32 70
Powiatowy Urząd Pracy:
71 389 10 92, 71 389 48 10,
fax: 71 389 26 55
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie:
71 389 53 00, 71 389-59-10,
fax: 071 389-53-00
Ośrodek Pomocy Społecznej:
71 389 56 22, 71 389 55 36
Stacja Sanitarno
-Epidemiologiczna:
71 389 26 72, tel/fax: 71 389 28 56,
tel. alarmowy 604 208 816
Przychodnia Rejonowo
- Specjalistyczna,
tel. 71 389 26 62
Szpital Rejonowy,
tel. 71 380 58 11
Wojewódzki Szpital dla
Psychicznie i Nerwowo
Chorych w Lubiążu,
tel. 71 389 71 13
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii:
71 389 27 93, fax: 71 389 53 25
Pogotowie Energetyczne:
71 389 27 27
ZUS: 71 380 84 30, fax.: 71 389 34 22
Urząd Skarbowy: 71 389 24 40,
fax: 71 389 19 41
Biblioteka Publiczna: 71 389 25 31
Biblioteka Pedagogiczna:
71 389 14 07, fax: 71 389 21 00
Wołowski Ośrodek Kultury:
71 389 26 43, 71 389 14 42
OSiR: 71 389 27 34
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Wołowie, tel. 71 389 27 02;
71 389 28 45; fax: 71 389 11 90
Zarząd Dróg Powiatowych, tel. 71 389 47 25,
71 389 15 21
Brzeg Dolny
Apteki
▶Apteka "Aralia" tel. 71 319 52 17
▶Apteka "Lawendowa"
tel. 71 319 09 21
▶Apteka "Dolnobrzeska"
tel. 71 383 14 03
▶Apteka "w Rynku" tel. 71 380 24 13
▶Apteka "Tęczowa 2"tel. 71 319 03 35
▶Apteka "Panaceum" tel. 71 319 90 02
Centrum Medyczne DSCM,
ul. Wilcza 6, tel. centrala
71 319 00 67, 71 319 70 07,
Szpital Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Al. Jerozolimskie 26, tel.
centrala 71 319 55 00, 71 319 63 28
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna oraz Stacja Dializ, ul. Al. Jerozolimskie 28,
tel. centrala 71 319 55 00, 71 319
52 09, 71 319 94 03, 71 319 91 30
Stacja Pogotowia Ratunkowego,
ul. Sienkiewicza, tel. 71 319 20 09
Pogotowie Energetyczne:
71 319 55 55
Komisariat Policji: 71 319 50 37
Ochotnicza Straż Pożarna:
71 319 58 49
Jednostka Pożarniczo - Gaśnicza Zakładów Chemicznych
"Rokita", tel. 071 319 29 98
Urząd Gminy: 71 319 51 17,
71 319 61 39, fax 71 319 56 83
Ośrodek Pomocy Społecznej:
71 319 56 62
Biblioteka Publiczna: 71 319 55 09
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury:
71 319 52 52, 71 319 59 28
KHS „Rokita”: 071 319 61 89,
fax 71 319 63 36
Basen AQUASPORT: 71 319 71 50,
71 319 61 89, fax 71 319 63 36
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie / filia w Brzegu Dolnym,
tel. 71 319 50 33, 71 319 63 96
Zakład Wodociągów i Kanalizacji: tel. 71 319 62 88, 71 319 59 23
PKP: tel. 71 369 53 62
Wińsko
Apteki
▶Punkt Apteczny "POD KORALEM"
tel. 71 389 82 22
▶Punkt Apteczny Szmaragdowy
tel. 71 389 92 11
Przychodnia: 71 389 80 25
Urząd Gminy: 71 389 81 86,
fax. 71 389 83 66
Ośrodek Pomocy Społecznej:
71 389 81 15
Biblioteka: 71 389 81 35
Gminny Ośrodek Kultury:
71 389 81 36
Komisariat Policji w Wińsku,
tel. 71 389 80 07