Program Kongresu - Infarma Związek Pracodawców Innowacyjnych

Transkrypt

Program Kongresu - Infarma Związek Pracodawców Innowacyjnych
 1
Health Challenges Congress
(HCC 2016, 18-20 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)
18 LUTEGO 2016 R.
Gość specjalny Health Challenges Congress: Vytenis Andriukaitis – Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa
Żywności, Komisja Europejska
18 lutego 2016 r. | godz. 9.00-11.30
Sesja inauguracyjna
Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036.
•
Główne zagrożenia dla zdrowia społeczeństw w XXI wieku – przegląd wybranych wskaźników epidemiologicznych
•
Choroby cywilizacyjne i przewlekłe – czy potrafimy z nimi skutecznie walczyć?
•
Czynniki demograficzne i starzejące się społeczeństwo a kształtowanie polityki zdrowotnej
•
Znaczenie profilaktyki, edukacji prozdrowotnej i medycyny zapobiegawczej
•
Najważniejsze wyzwania systemowe, organizacyjne i finansowe stojące przed politykami, środowiskiem
medycznym, a także przemysłem – w jaki sposób poprawić dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia?
•
Wystąpienia członków Rady Naukowej HCC – zapowiedź głównych zagadnień, które zostaną poruszone podczas
wybranych sesji HCC
Otwarcie, powitanie Gości:
Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu, PTWP SA
Marcin Krupa – Prezydent Katowic
Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
Wystąpienia:
Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia RP
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Tomasz Latos – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia
Paulina Miśkiewicz – Dyrektor, Biuro WHO w Polsce
Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia RP
Bolesław Samoliński – Przewodniczący, Rada ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Mirosław J. Wysocki – Dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Konsultant
Krajowy w Dziedzinie Zdrowia Publicznego
Marian Zembala – Poseł RP, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r.
Moderator: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
Wystąpienia:
•
Członkowie Rady Naukowej HCC
•
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP
Andrzej Mądrala – Wiceprezydent, Pracodawcy RP
Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED
Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30
System ochrony zdrowia w Polsce – bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019
•
Najważniejsze kierunki polityki zdrowotnej państwa po wyborach parlamentarnych w 2015 r.
•
Odejście od dotychczasowej składki – główne założenia budżetowego finansowania ochrony zdrowia; co zamiast
NFZ?
•
Co zrobić, aby droga polskiego pacjenta do leczenia stała się krótsza?
•
Czy powstanie sieć szpitali?
•
Polityka lekowa – jakie zmiany i cele do osiągnięcia?
2
•
Sektor prywatny – jakie miejsce w systemie ochrony zdrowa?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Bartosz Arłukowicz – Poseł RP, Przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia, Minister Zdrowia w latach 20112015
Zbigniew Czyż – Współzałożyciel, American Heart of Poland SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA
Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
Jacek Krajewski – Prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
Tomasz Latos – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP
Beata Małecka-Libera – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Zdrowia w roku 2015
Marcin Matczak – Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Life Sciences, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Jarosław Pinkas – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP
Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
Marian Zembala – Poseł RP, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r.
Moderator: Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30
Miejsce szpitali w systemie ochrony zdrowia – dziś i jutro
•
Szpital jako miejsce udzielania świadczeń. Społeczna odpowiedzialność a realia prawne, ekonomiczne i rynkowe w
Polsce
•
Powrót do dyskusji o sieci szpitali – zasady i kryteria kwalifikowania szpitali do ich regionalnych sieci szpitali – jeśli
takie powstaną
•
Koordynacja czy konkurencja – czy w każdym powiecie musi być szpital?
•
W jaki sposób odciążyć szpitale – problem nadmiernej liczby nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji
•
Jednostki uniwersyteckie i instytuty – jak powinny funkcjonować?
•
Miejsce szpitali prywatnych w strukturze lecznictwa stacjonarnego
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Marek Balicki – Minister Zdrowia w latach 2003 oraz 2004-2005, Członek, Narodowa Rada Rozwoju, Kierownik,
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Szpital Wolski w Warszawie
Krzysztof Bederski – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w
Krakowie, Przewodniczący Rady, Naczelna Polska Federacja Szpitali
Barbara Bulanowska – Dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Grzegorz Gielerak – Dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Tomasz Latos – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia
Sławomir Neumann – Poseł RP, Sekretarz Stanu w latach 2012-2015
Klaudia Rogowska – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 w Katowicach, Górnośląskie Centrum
Medyczne
Moderator: Ryszard Rotaub – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30
Zarządzanie szpitalami – kilka poważnych wyzwań
•
Barometr finansów polskich szpitali – problem ich zadłużenia wciąż czeka na rozwiązanie
•
Warunki i przykłady udanych restrukturyzacji szpitali
•
Rozwiązania optymalizujące koszty w placówkach medycznych
•
Plany samorządów i innych organów prowadzących szpitale – przekształcenia i konsolidacje
•
Końca koniecznych inwestycji nie widać – przegląd źródeł ich finansowania
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Ciepał – Wiceprezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA
Maciej Kowalczyk – Dyrektor Naczelny, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Iwona Łobejko – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Małgorzata Majer – Prezes, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ, Prezes Zarządu,
Powiatowe Centrum Zdrowia Specjalistycznego Szpitala w Brzezinach
Marcin Michalski – Dyrektor, Departament Klientów Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
Marek Wójcik – Wiceminister Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015, Związek Powiatów Polskich
Moderator: Ryszard Rotaub – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 cz. I
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 cz. II
3
e-zdrowie: rozwiązania telemedyczne i technologie informacyjne wspierające funkcjonowanie placówek służby
zdrowia
•
Technologie teleinformatyczne w jednostkach ochrony zdrowia – czy wykorzystujemy w Polsce ten potencjał?
•
Telemedycyna jako część procesu terapeutycznego – to znacznie więcej niż tylko sposób komunikacji i transmisji
wyników badań
•
Zastosowanie rozwiązań telemedycznych w opiece nad pacjentami m.in. w kardiologii, onkologii
•
Telemedycyna w chirurgii i ortopedii; operacje teleasystowane
•
Telemonitoring chorych
•
Technologie mobilne w medycynie
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Mariusz Gąsior – Koordynator, Oddział Chorób Serca i Naczyń, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Zygmunt Kamiński – Prezes Zarządu, Kamsoft SA
Bogdan Koczy – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich,
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii
Krystyna Księżopolska-Orłowska – Kierownik, Kierownik, Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej, Narodowy
Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Krzysztof Kurek – Członek Zarządu ds. Medycznych, LUX MED Sp. z o.o.
Maciej Miłkowski – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Lech Poloński – III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum
Chorób Serca w Zabrzu
Łukasz Szumowski – Kierownik, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Marcin Węgrzyniak – Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Wojciech Witkiewicz – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Prezentacja:
Marek Mandera – Członek Rady Programowej, Fundacja Spina, Ordynator, Oddział Neurochirurgii
Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach
Konrad Wojciechowski – Dziekan, Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu, Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych
Moderator cz. I: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
Moderator cz. II: Jacek Janik – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30
Możliwości leczenia niewydolności serca – to może dotyczyć każdego
•
Mechaniczne wspomaganie serca – problemy medyczne, finansowe i etyczne
•
Możliwości leczenia niewydolności serca za pomocą wspomagania mechanicznego – zarówno urządzeń
wszczepialnych, jak i zewnątrzustrojowych
•
Liczba wszczepianych urządzeń wzrasta na świecie bardzo szybko. W Polsce wciąż główną barierą jest cena
•
Problem etyczny – czy jest granica wieku, w jakim należy takie wspomaganie stosować?
•
Modele opieki ambulatoryjnej i szpitalnej nad pacjentami z niewydolnością serca
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Marek Deja – Kierownik, Oddział Kardiochirurgii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, Kierownik,
Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Mariusz Gąsior – Koordynator, Oddział Chorób Serca i Naczyń, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Roman Kustosz – Kierownik, Pracownia Sztucznego Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi
Mariusz Kuśmierczyk – Kierownik, Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii, Instytut Kardiologii Warszawa
Janusz Skalski – Kierownik, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Karol Wierzbicki – Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, UJ CM w Krakowie
Michał Zakliczyński – Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Moderator: Marian Zembala – Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r.
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30
Terapeutyczne wyzwania i przyszłość reumatologii
•
Czy i kiedy medycyna personalizowana zostanie wprowadzona do leczenia chorych na choroby reumatyczne?
4
Znaczenie wczesnej diagnostyki w zapalnych chorobach reumatycznych
Nowe kierunki leczenia w zapalnych chorobach reumatycznych i chorobie zwyrodnieniowej
Ocena skuteczności aktualnie stosowanych leków w reumatoidalnym zapaleniu stawów i spondyloartropatiach
Ocena skuteczności aktualnie stosowanych leków w toczniu rumieniowatym układowym, zespole Sjӧgrena i
twardzinie układowej
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Głuszko – Kierownik, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Maria Majdan – Kierownik, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii
Karol Poznański – Wiceprzewodniczący Grupy ds. Leków Biologicznych i reprezentant Grupy ds. Medycyny
Personalizowanej Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Witold Tłustochowicz – Kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny,
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii
Moderator: Brygida Kwiatkowska – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego
Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
•
•
•
•
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30
Leczenie chorób reumatycznych – aspekty finansowe i organizacyjne
•
Znaczenie kosztów pośrednich w ocenie koszt-efektywność technologii medycznych w reumatologii. Metodologia
liczenia kosztów pośrednich
•
Wpływ choroby na inne aspekty życia chorego, w tym przede wszystkim na ryzyko utraty pracy
•
Wycena świadczeń jako narzędzie kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce na przykładzie reumatologii
•
Potrzeba rozwiązań systemowych w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej – propozycja zmian
•
Reumatologia nie jest nauką o lecznictwie sanatoryjnym i chorobach starszych ludzi, których łamią stawy przy
zmianie pogody... Konieczność zmiany myślenia i świadomości społecznej dotyczącej reumatologii – zarówno
wśród chorych, jak i wśród lekarzy oraz decydentów
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
Zastępca Przewodniczącego Rady, Narodowy Fundusz Zdrowia
Maria Libura – Ekspert Ochrony Zdrowia, Wiceprezydent ds. Strategii, Dyrektor, Instytut Studiów
Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi, Uczelnia Łazarskiego
Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenia CEESTAHC
Filip Raciborski – Kierownik, Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Ewa Stanisławska-Biernat – Zastępca Kierownika, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Moderator: Brygida Kwiatkowska – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego
Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30
Polipragmazja i jatrogenia – narastający problem nie tylko medycyny
•
Punkt widzenia farmakologa klinicznego – wprowadzenie, definicje
Bogusław Okopień – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej
•
Punkt widzenia geriatry
Jan Szewieczek – Kierownik, Klinika Geriatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny
•
Punkt widzenia internisty
Jan Duława – Prorektor ds. Nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jarosław Derejczyk – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Szpital Geriatryczny w Katowicach
Jacek Imiela – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, Ordynator, Oddział I Wewnętrzny,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Tomasz Kostka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii, Kierownik, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w
Łodzi
Iwona Sudoł Szopińska – Kierownik, Zakład Radiologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Moderator: Jan Duława – Prorektor ds. Nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30
Skoordynowana opieka medyczna
•
Jak zapewnić skoordynowaną i kompleksową opiekę medyczną w dobie postępującej specjalizacji. Czy medycyna
5
holistyczna będzie jeszcze możliwa?
Opieka koordynowana jako możliwe (najlepsze?) rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia – za i przeciw
Wyzwania w obszarze koordynacji procesu leczniczego w szpitalu
Struktura lecznictwa – rola, miejsce w systemie i wzajemne relacje: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jarosław Derejczyk – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Konsultant Medyczny Szpitala,
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
Beata Drzazga – Prezes Zarządu, BetaMed SA
Jarosław J. Fedorowski – Prezes Zarządu, Polska Federacja Szpitali, Gubernator, Europejska Federacja Szpitali
HOPE
Jerzy Gryglewicz – Ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Jacek Imiela – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, Ordynator, Oddział I Wewnętrzny,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Tomasz Kostka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii, Kierownik, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w
Łodzi
Wojciech Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED
Andrzej Sośnierz – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia w latach 2006-2007
Adam Windak – Kierownik, Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Moderator: Katarzyna Lisowska – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
•
•
•
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30
Kto nas będzie leczył? Przyszłość kadr medycznych w Polsce i na świecie
•
Przegląd tzw. specjalizacji deficytowych – jakich lekarzy najbardziej nam brakuje?
•
Systemy kształcenia lekarzy w wybranych krajach
•
Nowe metody kształcenia lekarzy – czy techniki wirtualne i symulacyjne pomogą zapełnić luki pokoleniowe w
wybranych dziedzinach medycyny?
•
Czy w Polsce należy przywrócić lekarski staż podyplomowy?
•
Uczelnie niemedyczne w systemie kształcenia lekarzy – za i przeciw
•
Referencyjność i sieć szpitali akademickich oraz instytutów medycznych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jan Duława – Prorektor ds. Nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny
Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska
Jacek Imiela – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, Ordynator, Oddział I Wewnętrzny,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Przemysław Jałowiecki – Rektor, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Jerzy Jaśkiewicz – Dziekan, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
Janusz Moryś – Rektor, Gdański Uniwersytet Medyczny, Przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych
Jarosław Pinkas – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP
Marian Zembala – Poseł RP, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r.
Moderator: Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia
18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30
Edukacja pacjentów dotycząca przestrzegania zaleceń lekarskich i zasad profilaktyki
•
Kto i w jaki sposób powinien kształtować prozdrowotne zachowania społeczeństwa – rola m.in. środowiska
lekarskiego, administracji publicznej, samorządów, organizacji pozarządowych
•
Compliance – przed nami długa droga, czyli jak Polska wypada pod względem przestrzegania zaleceń lekarskich
przez pacjentów?
•
Czy polscy pacjenci ufają lekarzom? Bez udziału chorego w procesie terapeutycznym trudno o dobre wyniki
leczenia
•
W gabinecie lekarskim – aby rozmowa z pacjentem przyniosła oczekiwane efekty
•
Komunikacja lekarza z pacjentem – czy tego można się nauczyć na studiach medycznych w Polsce?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jacek Krajewski – Prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
Piotr Kuna – Przewodniczący Rady, Naukowa Fundacja Polpharma
Brygida Kwiatkowska – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego
Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
6
Beata Małecka-Libera – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Zdrowia w roku 2015
Małgorzata Perlak – Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
Moderator: Jacek Janik – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30
•
12.00-12.45 Leczenie bólu – interdyscyplinarna dziedzina medycyny
Jarosław Woroń – Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
•
12.45-13.30 Badania kliniczne w Polsce – obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość.
Prezentacja raportu PwC przygotowanego na zlecenie INFARMY, GCPpl i POLCRO
Mariusz Ignatowicz – Partner, Lider Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Sektora Farmaceutycznego, PwC
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30
Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe
•
Rzetelna definicja zakresu świadczeń gwarantowanych w kontekście leczenia onkologicznego
•
Możliwości zbilansowania/urealnienia koszyka świadczeń gwarantowanych
•
Fundusz Walki z Rakiem, jako jeden z przykładów rozwiązań dla polskiej onkologii
•
Programy walki z nowotworami – doświadczenia innych krajów europejskich
•
Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – czy skróci drogę pacjentów onkologicznych od rozpoznania
choroby do podjęcia terapii?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jacek Fijuth – Przewodniczący Zarządu, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Andrzej Kawecki – Kierownik, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Zbigniew Pawłowicz – Poseł RP, Sejmowa Komisja Zdrowia
Aleksander Zajusz – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki, Centrum Onkologii-Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia RP
Moderatorzy: Iwona Bączek – Dziennikarz, Rynek Zdrowia; Janusz Meder – Prezes Zarządu Głównego, Polska
Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30
Wyzwania stojące przez hematologią onkologiczną w Polsce
•
Czy system opieki zdrowotnej jest gotowy na podjęcie wyzwań związanych z hematoonkologią osób starszych?
•
Czy skuteczne innowacyjne technologie lekowe mogą być jednym z priorytetowych elementów nowoczesnego i
sprawnego systemu opieki hematoonkologicznej?
•
Zalecenia i standardy postępowania w leczeniu nowotworów hematologicznych u osób po 65. roku życia
•
Czy możliwe jest zbudowanie efektywnego modelu w hematoonkologii i na czym on powinien polegać?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Alicja Chybicka – Poseł RP, Kierownik, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dominik Dytfeld – Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
Zastępca Przewodniczącego Rady, Narodowy Fundusz Zdrowia
Krzysztof Giannopoulos – Kierownik, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wojciech J. Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Jarosław Pinkas – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP
Tomasz Szczepański – Ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Moderator: Iwona Bączek – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30
Interwencje przezskórne czy klasyczna kardiochirurgia – w poszukiwaniu równowagi między postępem
technicznym a dobrem pacjenta
•
Wypieranie zabiegów kardiochirurgicznych przez interwencje przezskórne (PCI, TAVI, TEVAR, w przyszłości
zastawki mitralne)
•
Rozwój tych zabiegów:
a) stanowi o spadku inwazyjności i poprawie bezpieczeństwa pacjentów
7
b)
c)
d)
jest mocno stymulowany przez przemysł
jest elementem marketingu i nie zawsze przekłada się na udowodnioną korzyść dla pacjenta
wiąże się często z kosztami przewyższającymi rozwiązania klasyczne, a uwzględniać należy również koszt
leczenia pacjenta w perspektywie wielu lat
•
Poszukiwanie równowagi w tej dziedzinie jest poważnym wyzwaniem dla polityki zdrowotnej
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Dariusz Dudek – Kierownik, II Oddział Kliniczny Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital
Uniwersytecki w Krakowie
Marek Jasiński – Oddział Kardiochirurgii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 SUM, Górnośląskie
Centrum Medyczne w Katowicach
Kazimierz Widenka – Klinika Kardiochirurgii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
Adam Witkowski – Kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie
Marian Zembala – Poseł RP, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r.
Moderator: Marek Deja – Kierownik, Oddział Kardiochirurgii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
Kierownik, Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30
Przemysł medyczny w Polsce
•
Przemysł farmaceutyczny w Polsce – miejsce na rodzimym rynku leków i rola w zapewnieniu bezpieczeństw
lekowego kraju
•
Krajowi producenci wyrobów medycznych, m.in. aparatury, wyposażenia, materiałów i narzędzi stosowanych w
podmiotach leczniczych – udział w rynku, potencjał i kierunki rozwoju
•
Przykłady praktycznych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań i wynalazków polskich producentów w sektorze
medycznym
•
Wkład wytwórców produktów leczniczych i wyrobów medycznych w gospodarkę kraju – inwestycje, miejsca pracy,
udział w polski PKB
•
Obecność polskich producentów leków i wyrobów medycznych na rynkach zagranicznych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Maciej Bogucki – Ekspert Zespołu ds. Konkurencyjności Branży Farmaceutycznej przy Ministerstwie Rozwoju
Marek Dziubiński – Prezes Zarządu, Medicalgorithmics SA
Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju RP
Jerzy Majchrzak – Dyrektor, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Rozwoju RP
Tadeusz Olszewski – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Alvo Sp. z o.o. Sp. k.
Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu, Selvita SA
Sebastian Szymanek – Dyrektor Generalny Polska, Polpharma SA
Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30
Innowacje w medycynie
•
Finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi – wybrane zagadnienia
•
Aby z wynalazków mogli korzystać pacjenci – od pomysłu do wdrożenia, czyli jak zbudować medyczny start-up
•
W jaki sposób zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w badania nad nowymi technologiami w medycynie?
•
Przykłady praktycznych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w wybranych dziedzinach medycyny
•
Cyfryzacja, digitalizacja, sztuczna inteligencja w służbie zdrowia i medycynie
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jolanta Czernicka-Siwecka – Prezes, Fundacja ISKIERKA
Zbigniew Gaciong – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Hipertensjologii, Kierownik, Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dorota Pijanowska – Kierownik, Zakład Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych, Instytut Biocybernetyki i
Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk
Izabela Rzepczyńska – Zastępca Dyrektora, Dział Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
Wojciech Wawrzynek – Kierownik, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Magdalena Władysiuk – Ekspert Oceny Technologii Medycznych, HTA Consulting, Prezes Zarządu, MedInvest
Scanner Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health
Care
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30
8
Biznes i medycyna
•
Razem czy osobno? Różnice między medycyną i biznesem. Wykłady w konwencji pro i contra:
– Medycyna jest biznesem
– Medycyna nie jest biznesem
•
Ile biznesu w medycynie i/lub medycyny w biznesie – dyskusja przedstawicieli menedżerów ochrony zdrowia,
lekarzy i inwestorów lokujących kapitał w sektorze ochrony zdrowia
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Marek Balicki – Minister Zdrowia w latach 2003 oraz 2004-2005, Członek, Narodowa Rada Rozwoju, Kierownik,
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Szpital Wolski w Warszawie
Maciej Banach – Przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, Dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki
Polki w Łodzi
Jan Duława – Prorektor ds. Nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny
Krzysztof Kurek – Członek Zarządu ds. Medycznych, LUX MED Sp. z o.o.
Adam H. Pustelnik – Prezes Zarządu AhProfit Sp. z o.o., Ekspert ds. Rynku Ubezpieczeniowego
Bartosz Sadowski – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA
Moderator: Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia
Łazarskiego, Zastępca Przewodniczącego Rady, Narodowy Fundusz Zdrowia
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30
Media i medycyna. Komunikacja w ochronie zdrowia
•
Rola dziennikarzy w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, także dotyczącej zasad funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia
•
Znaczenie dobrego zarządzania informacją – m.in. przygotowania informacyjnego poprzedzającego zmiany w
organizacji leczenia (np. przekształcenia lub łączenie szpitali)
•
Dlaczego placówki medyczne powinny budować własną markę?
•
Dzwoni dziennikarz do szpitala, czyli jak przygotować się do kryzysu wizerunkowego?
•
Czy komunikacja to tylko media relations?
•
Budowanie dobrych relacji z pacjentami
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Iwona Dziedzic-Gawryś – PR Manager, ZnanyLekarz.pl Sp. z o.o.
Marzena Kowalska – Dyrektor Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Grupa LUX MED
Ewelina Nazarko-Ludwiczak – Ekspert PR Ochrony Zdrowia
Jarosław Rybak – Specjalista ds. Komunikacji Społecznej, Biuro Dyrektora, Wojskowy Instytut Medyczny w
Warszawie
Grzegorz Zasępa – Zastępca Redaktora Naczelnego, Super Express
Maria Zawała – Dziennikarz, Dziennik Zachodni
Moderatorzy: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia; Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady,
Fundacja Misja Medyczna
18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30
Zręby nowoczesnej i kosztowo efektywnej opieki nad chorym ze schorzeniem sercowo-naczyniowym i osobą w
wieku podeszłym
•
Koszty społeczne leczenia chorób sercowo-naczyniowych: Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Koszty i wskaźniki
kosztowo-efektywne procedur sercowo-naczyniowych w krajach UE
•
Profilaktyka: abonament sercowo-naczyniowy (cardiovascular concierge)
•
Nowoczesne leczenie i kosztowne procedury sercowo-naczyniowe: dostęp do dodatkowych ubezpieczeń
prywatnych i systemy zachęty do ich wykupu
•
Chory przewlekły wysokiego ryzyka i chory w wieku podeszłym: kompleksowa opieka telemedyczna.
•
Interdyscyplinarne podejście do leczenia chorych kardiologicznych w podeszłym wieku. Problemy
socjoekonomiczne, organizacyjne, dowody medyczne
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Paweł Buszman – Prezes Zarządu, American Heart of Poland
Grzegorz Gielerak – Dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny
Robert Gil – Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Tomasz Grodzicki – Dziekan, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Artur Jędrzejczak – Dyrektor Ekonomiczny, BetaMed SA
Lech Poloński – III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum
Chorób Serca w Zabrzu
Marian Zembala – Poseł RP, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r.
Moderator: Marzena Sygut – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
9
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30
Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
•
Wzrost liczby złamań osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawy – jedno z wyzwań
związanych ze starzejącym się społeczeństwem
•
Nowoczesne techniki leczenia złamań, szczególnie u starszych osób z osteoporozą oraz endoprotezoplastyki
wszystkich stawów
•
Resurfacing jako najnowsza metoda zaopatrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów
•
Aktualne trendy i kierunki rozwoju biotechnologii i biomateriałów w ortopedii
•
Nowoczesne strategie oraz ekonomiczne aspekty wczesnej diagnostyki i leczenia osteoporozy w ortopedii
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Tomasz Bielecki – Kierownik, Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i
Rekonstrukcyjnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Jacek Kaczmarczyk – Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Paweł Małdyk – Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w
Warszawie
Marek Synder – Kierownik, Klinika Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów
Moderator: Bogdan Koczy – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Konsultant
Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30
Angiologia – problemy i wyzwania
•
No more amputations
Aleksander Sieroń – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Angiologii, Kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Agata Stanek – Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Angiologii, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
•
Od obrzęku limfatycznego do słoniowacizny
Andrzej Szuba – Kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Członek Zarządu,
Polskie Towarzystwo Angiologiczne
•
Współczesne możliwości leczenia angiologicznego
Rafał Niżankowski – Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Angiologii w woj. małopolskim, Kierownik, Klinika
Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
•
Dyskusja
Moderator: Andrzej Szuba – Kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Członek Zarządu,
Polskie Towarzystwo Angiologiczne
19 LUTEGO 2016 R.
19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 cz. I
Szpital XXI wieku. Jakość świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa – wybrane
zagadnienia
•
Wyniki terapii – modele ich mierzenia, oceny i porównywania między różnymi placówkami ochrony zdrowia
•
Systemy akredytacji i certyfikacji podmiotów leczniczych; zarządzanie jakością w szpitalach
•
W jaki sposób premiować efekty terapii?
•
Procedury minimalizujące ryzyko zdarzeń niepożądanych, m.in. zakażeń wewnątrzszpitalnych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Paweł Grzesiowski – Prezes Zarządu, Fundator, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, Przewodniczący,
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
Jerzy Hennig – Dyrektor, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Małgorzata Majer – Prezes, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ, Prezes Zarządu,
Powiatowe Centrum Zdrowia Specjalistycznego Szpitala w Brzezinach
Robert Mołdach – Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. Ochrony Zdrowia – Pracodawcy RP, Dyrektor
Zarządzający, Pracodawcy Medycyny Prywatnej
Beata Ochocka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Gabriela Sujkowska – Dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Agnieszka Turek-Zielińska – Prezes, CU CitoNet Kraków TZMO SA
Moderator: Katarzyna Lisowska – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
10
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 cz. II
Szpital XXI wieku. Jakość świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa – wybrane
zagadnienia
•
Efektywność kosztowa wybranych rozwiązań organizacyjnych w szpitalach
•
Outsourcing – skala i potencjał stosowania w poszczególnych obszarach działalności szpitala; czy obowiązujące
•
Prawo sprzyja wybieraniu optymalnej oferty outsourcingowej dla szpitala?
•
Inwestycje w szpitalu: odtworzenie czy świadomy rozwój?
•
Modele finansowania Inwestycji. Czy szpital pozostaje sam z problemem pozyskania finansowania Inwestycji?
•
Wybrane przykłady Inwestycji w szpitalu (rozbudowa, modernizacja).
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Remigiusz Cichocki – Dyrektor Handlowy, Formed Sp. z o.o. Sp. k.
Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska – Prezes Zarządu, Dyrektor, Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego
w Krakowie
Dariusz Jorg – Dyrektor, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Agnieszka Łąkowska – Zastępca Dyrektora Sprzedaży i Usług Szpitalnych, CitoNet TZMO SA
Marek Nowak – Dyrektor, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
Zbyszko Przybylski – Prezes Zarządu, Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.
Moderator: Jacek Janik – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30
System compliance w szpitalu – moda czy konieczność?
•
Zamówienia publiczne – dobre praktyki i wzorcowe dokumenty (regulaminy, umowy), jako narzędzia ułatwiające
współpracę zamawiających z wykonawcami
•
System compliance w szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
•
Rola systemu compliance w działalności szpitala
•
Pierwsze wdrożenie systemu compliance w szpitalu w Zakopanem
•
Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego
– na co należy zwrócić uwagę?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Dariusz Bąk – Wykładowca Akademicki, Akademia Leona Koźmińskiego, Ekspert ds. etyki biznesu, Ekspert, Projekt
MedKompas
Karolina Libront – Prawnik, Komisja ds. zamówień publicznych, Izba POLMED
Wojciech Szefke – Prawnik, Ekspert ds. ochrony rynku zdrowia, Ekspert, Projekt MedKompas
Krystyna Walendowicz – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Moderator: Witold Włodarczyk – Dyrektor Generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych
POLMED
Panel, którego organizatorem jest : Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED i zespół projektu
MedKompas
19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00
Bieżące problemy kardiologii w Polsce
•
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób sercowo-naczyniowych: Polska i świat
•
Wydatki na procedury sercowo-naczyniowe: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa. Polska na tle UE
•
Idealny model opieki sercowo-naczyniowej:
– współpraca specjalistów (cardiovascular team)
– kompleksowa i kompletna diagnostyka oraz leczenie ostrych zespołów wieńcowych (pakiet kardiologiczny)
•
Nowoczesna profilaktyka pierwotna i wtórna: wpływ na epidemiologię i wyniki odległe po ostrych incydentach
sercowo-naczyniowych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Maciej Banach – Przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, Dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Paweł Buszman – Prezes Zarządu, American Heart of Poland SA
Mariusz Gąsior – Koordynator, Oddział Chorób Serca i Naczyń III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Tomasz Grodzicki – Dziekan, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zbigniew Kalarus – Past-Prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Kierownik, Katedra Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Jarosław Kaźmierczak – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii, Kierownik, Pracownia Elektrofizjologii
Klinicznej Kliniki Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wojciech J. Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
11
Grzegorz Opolski – Kierownik, I Katedra i Klinika Kardiologii, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet
Medyczny
Jerzy Sadowski – Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii, CM Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Krystian Wita – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 w Katowicach,
Górnośląskie Centrum Medyczne
Przedstawiciel Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu
Marian Zembala – Poseł RP, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r.
Moderator: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00
Rozwiązania telemedyczne w kardiologii
•
Modele telekonsultacji stosowane w kardiologii (np. pacjent – lekarz POZ – specjalista)
•
Telemonitoring chorych z niewydolnością serca ze wszczepionymi układami resynchronizującymi
•
Telemetryczne diagnozowanie zaburzeń rytmu serca
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Oskar Kowalski – Kierownik, Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, Śląskie Centrum Chorób Serca w
Zabrzu
Mariusz Gąsior – Koordynator, Oddział Chorób Serca i Naczyń III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Marcin Grabowski – I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ryszard Piotrowicz – Kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut
Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Łukasz Szumowski – Kierownik, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Krystian Wita – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 w Katowicach,
Górnośląskie Centrum Medyczne
Moderatorzy: Zbigniew Kalarus – Past-Prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Kierownik, Katedra
Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny; Wojciech Kuta – Redaktor
Naczelny, Rynek Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30
Spojrzenie w przyszłość: innowacje i medycyna translacyjna w kardiologii
•
Od innowacyjnej technologii do nowoczesnej organizacji usług sercowo-naczyniowych
•
10 najważniejszych innowacji w medycynie sercowo-naczyniowej
•
Polskie osiągnięcia technologiczne i wdrożenia w medycynie sercowo-naczyniowej
•
Od pomysłu do wdrożenia: jak zbudować medyczny start-up kardiologiczny oraz pozyskać finansowanie na jego
rozwój?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Maciej Banach – Przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, Dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki
Polki w Łodzi
Piotr Buszman – Wicedyrektor ds. Badań Przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of
Poland
Piotr Jankowski – I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Moderator: Krzysztof Milewski – Dyrektor Generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland
19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00
Choroby płuc – kilka problemów do rozwiązania
•
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) – szybkie starzenie się płuc w starzejącym się społeczeństwie. Co
z tego wynika?
•
Konieczność wdrożenia nowych, skuteczniejszych terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych w POChP
•
Obturacyjny bezdech senny (OBS) jako modyfikowalny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Jak poprawić w tym
kontekście efektywność prewencyjną „protezy powietrznej”?
•
Zapobieganie wypadkom komunikacyjnym poprzez wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie zaburzeń oddychania
podczas snu u zawodowych kierowców.
•
Samoistne włóknienie płuc (IPF) – śmiertelna choroba płuc. Jak zwiększyć efektywność jej leczenia?
•
Gruźlica – współczesne zagrożenia
•
Mukowiscydoza – nowe potrzeby lecznicze
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Adam Barczyk – Kierownik, Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet
12
Medyczny
Halina Batura-Gabryel – Kierownik, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego,
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Płuc
Ryszarda Chazan – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet
Medyczny
Małgorzata Czajkowska-Malinowska – Koordynator, Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania,
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Jerzy Kozielski – Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof.
Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dorota Sands – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwa Mukowiscydozy, Kierownik, Zakład Mukowiscydozy,
Instytut Matki i Dziecka
Maciej Tażbirek – Adiunkt, Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski
Uniwersytet Medyczny
Dariusz Ziora – Kierownik, Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Płuc
Moderator: Władysław Pierzchała – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Samodzielny Publiczny Centralny
Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prezes Zarządu
Głównego, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00
Raport z badania dotyczącego jakości życia pacjentów z POChP
•
•
POChP – dostępność terapii
Perspektywa płatnika w Polsce i w wybranych krajach
Raport prezentować będą przedstawiciele Firm PBS i HTA Consulting
Organizator: GSK
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30
Mukowiscydoza – organizacja leczenia i dostęp do świadczeń
•
Projekt nowego kompleksowego świadczenia dla pacjentów z mukowiscydozą
•
Problem dorosłych pacjentów z CF – brak fachowej opieki i ośrodków.
•
Problemy w dostępie do specjalistycznych leków na przykładzie stosowania tobramycyny wziewnej w programie
lekowym.
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Halina Batura-Gabryel – Kierownik, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego,
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Płuc
Dorota Hedwig – Prezes Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Iwona Kasprzak – Dyrektor, Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia
Dorota Sands – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwa Mukowiscydozy, Kierownik, Zakład Mukowiscydozy,
Instytut Matki i Dziecka
Paweł Wójtowicz – Prezes Zarządu, Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę Matio
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia RP
Moderator: Marzena Sygut – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 cz. I
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 cz. II
Neurologia – potrzeby opieki kompleksowej
•
Epidemiologia chorób zwyrodnieniowych mózgu
•
Organizacja lecznictwa neurologicznego w kontekście trendów demograficznych w Polsce
•
Optymalny zakres wsparcia chorych na chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona
•
Program kształcenia opiekunów osób starszych
•
Stwardnienie rozsiane (SM) – zakres i skala problemu w Polsce
•
Kompleksowe postępowanie medyczne u chorych na SM w relacji do zaawansowania choroby
•
Udary mózgu – potrzeba opieki kompleksowej
•
Dostęp do nowoczesnych terapii przyczynowych w udarze mózgu
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Maria Barcikowska-Kotowicz – Kierownik, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Jarosław Derejczyk – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Konsultant Medyczny Szpitala,
13
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
Agnieszka Gorzkowska – Katedra i Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof.
Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Grzegorz Opala – Minister Zdrowia w latach 2000-2001, były Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Danuta Ryglewicz – Dyrektor, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Neurologii
Krzysztof Selmaj – Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Agnieszka Słowik – Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Collegium Medicum UJ, Szpital Uniwersytecki w
Krakowie
Adam Stępień – Kierownik, Klinika Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Centralny Szpital
Kliniczny MON
Moderatorzy: Krystyna Pierzchała – Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Zabrzu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neurologii; Marzena Sygut – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30
Pracodawcy w systemie ochrony zdrowia
•
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
•
Medycyna pracy w systemie zdrowia publicznego
•
Koncepcja pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych – uzupełnienie publicznego finansowania ochrony zdrowia
•
Czy w przedsiębiorstwach jest miejsca dla pełnomocników ds. zdrowia?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Tadeusz Donocik – Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wiceprezes, Krajowa Izba
Gospodarcza
Anna Gnoińska – Dyrektor ds. Personalnych, TAURON Ciepło
Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED
Ryszard Szozda – Przewodniczący, Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego, Śląska Izba
Lekarska, Przewodniczący, Oddział Śląski, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
Paweł Wdówik – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Pracy, Kierownik, Oddział w Radomiu, Mazowiecki
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Anna Wyczesany – Szef Biura Rozwoju Pracowników i Projektów HR, ArcelorMittal Poland
Moderator: Daniel Kuropaś – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00
Od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej
•
Czas oczekiwania do wybranych świadczeń onkologicznych w Polsce – krótkie podsumowanie
•
Dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w Polsce na wybranych przykładach, m.in.: rak prostaty, rak płuca,
rak piersi, czerniak i inne nowotwory skóry
•
Hematoonkologia – w jaki sposób poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia polskich pacjentów z
nowotworami krwi i układu krwiotwórczego (w tym z chorobami rzadkimi)
•
Radykalne leczenie nowotworów – obecne możliwości i wyzwania
•
Uogólniony proces nowotworowy jako choroba przewlekła
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld – Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Piotr Rutkowski – Kierownik, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Tomasz Sacha – Oddział Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Roman Sosnowski – Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Cezary Szczylik – Kierownik, Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia RP
Moderatorzy: Iwona Bączek – Dziennikarz, Rynek Zdrowia; Janusz Meder – Prezes Zarządu Głównego, Polska
Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00
Odnawialne źródła finansowania – ich rola we wzroście innowacyjności gospodarki
•
Rola państwa w dofinansowaniu innowacji w Polsce
•
Zakres działań instytucji państwowych w kształtowaniu innowacji w Polsce
•
Potencjalne kierunki rozwoju wsparcia nowych innowacji
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
14
Piotr Fiedor – Dyrektor, Narodowy Instytut Leków
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP
Moderator: Magdalena Władysiuk – Ekspert Oceny Technologii Medycznych, HTA Consulting, Prezes
Zarządu, MedInvest Scanner Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Central and Eastern European Society of Technology
Assessment in Health Care
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30
Konsultacje w medycynie – trudna sztuka dialogu decydentów ze stroną społeczną
•
Jak uniknąć niekończących się nowelizacji przepisów – systemy efektywnego konsultowania uchwalanych aktów
prawnych w Polsce i innych krajach
•
Rola ekspertów, towarzystw naukowych i organizacji zrzeszających pacjentów w procesie legislacyjnym
•
Udział ekspertów i organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji refundacyjnych – rozwiązania przyjęte w
wybranych krajach i polskie doświadczenia
•
Jawność i transparentność tworzenia regulacji w ochronie zdrowia – ocena funkcjonowania ustawy o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Polsce
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Grzegorz Błażewicz – Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
Ewa Borek – Prezes, Fundacja MY Pacjenci
Szymon Chrostowski – Inicjator, Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, Prezes, Fundacja Wygrajmy
Zdrowie, Prezes, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Jolanta Czernicka-Siwecka – Prezes, Fundacja ISKIERKA
Marcin Stajszczyk – Przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych, Polskie
Towarzystwo Reumatologiczne
Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
Ekspert Prawa Medycznego
Moderator: Luiza Jakubiak – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00
Perinatologia; ginekologia i położnictwo – wybrane zagadnienia
•
Polityka prourodzeniowa – czy mamy taki program?
•
System opieki perinatalnej w Polsce – stan obecny i postulowane rozwiązania
•
Standardy opieki okołoporodowej – wybrana tematyka, m.in.: znieczulenie przy porodzie; poród naturalny czy
cesarskie cięcie; standardy opieki nad kobietą w ciąży z powikłaniami.
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Dagmara Korbasińska – Dyrektor, Departament Matki i Dziecka, Ministerstwo Zdrowia RP
Oskar Luty – Ekspert Prawny Rynku Medycznego
Hanna Misiołek – Kierownik, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Krzysztof Nowosielski - Dyrektor Medyczny, Śląski Instytut Matki i Dziecka w Chorzowie
Anita Olejek – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, Kierownik, Katedra i Oddział
Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Przemysław Oszukowski – Past-Prezes, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa
Wojciech Rokita – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, Prezes, Oddział Świętokrzyski,
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Jerzy Sikora – Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii, Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach
Krzysztof Szaflik – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Perinatologii, Kierownik, Klinika Ginekologii,
Rozrodczości i Terapii Płodu, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Wojciech Zawalski – Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
Moderator: Krzysztof Sodowski – Ginekolog-Położnik, Śląski Uniwersytet Medyczny
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00
Finansowanie ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia
•
Modele finansowanie świadczeń zdrowotnych – czy skorzystamy z doświadczeń innych krajów?
•
W jaki sposób zwiększyć publiczne nakłady na opiekę zdrowotną?
•
Na co stać państwo i obywateli, czyli co oprócz budżetu?
•
Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – możliwości i ograniczenia
•
Jaki koszyk świadczeń gwarantowanych – kierunki ewolucji
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Anna Banaszewska – Prezes Zarządu, Fundacja Centrum Inicjatyw. Gospodarka i Zdrowie, Dyrektor
15
Zarządzający, Polska Federacja Szpitali
Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP
Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
Robert Mołdach – Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. Ochrony Zdrowia – Pracodawcy RP, Dyrektor
Zarządzający, Pracodawcy Medycyny Prywatnej
Sławomir Neumann – Poseł RP, Sekretarz Stanu w latach 2012-2015
Andrzej Sośnierz – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia w latach 2006-2007
Janusz Szafraniec – Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
Jakub Szulc – Ekspert, Sektor Ochrony Zdrowia, EY, Wiceminister Zdrowia w latach 2008-2012
Moderator: Daniel Kuropaś – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30
Telemedycyna – wybrane zagadnienia prawne i finansowe
•
Obecne i postulowane regulacje prawne niezbędne dla rozwoju świadczeń z zastosowaniem telemedycyny oraz
objęcia ich finansowaniem ze środków publicznych
•
Przykłady rozwiązań prawnych dotyczących świadczeń telemedycznych w wybranych krajach UE
•
Skala oszczędności wynikających ze stosowania telemedycyny
•
Rynek rozwiązań telemedycznych w Polsce i wybranych krajach
•
Finansowanie rozwoju nowych technologii telemedycznych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Mariusz Gąsior – Koordynator, Oddział Chorób Serca i Naczyń III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Agnieszka Kister – Dyrektor, Departament Infrastruktury i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia RP
Krzysztof Kurek – Członek Zarządu ds. Medycznych, LUX MED Sp. z o.o.
Wojciech J. Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Ryszard Piotrowicz – Kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut
Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Łukasz Szumowski – Kierownik, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Moderator: Michał Czarnuch – Adwokat, Senior Associate w Praktyki Life Sciences, Kancelaria Domański
Zakrzewski Palinka
19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 cz. I
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 cz. II
Leczenie cukrzycy w Polsce
•
Cukrzyca jako problem społeczny
•
Epidemiologia cukrzycy w Polsce
•
Koszty leczenia cukrzycy
•
Organizacja opieki diabetologicznej w Polsce
•
Prewencja cukrzycy i jej powikłań
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Krzysztof Chlebus – I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Adam Kozierkiewicz – Ekspert ds. Ochrony Zdrowia
Maciej Małecki – Kierownik, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpital
Uniwersytecki w Krakowie, Prezes, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Krzysztof Strojek – Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział
Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca, Konsultant Krajowy
w Dziedzinie Diabetologii
Roman Topór-Mądry – Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum
Barbara Więckowska – Dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia RP
Wojciech Zawalski – Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
Moderator cz. I:
Leszek Czupryniak – Kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Moderator cz. II:
Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia
16
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30
Aktualne wyzwania i problemy w okulistyce
•
Powikłania okulistyczne cukrzycy jako narastający problem populacji polskiej
•
Rehabilitacja szansą na lepsze funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących
•
Finansowanie leczenia okulistycznego w województwie śląskim
•
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – chorobą społeczną. Przyczyny i środki zaradcze
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Małgorzata Pacholec – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych
Wanda Romaniuk – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Okulistyki
Krystyna Semenowicz-Siuda – p.o. Dyrektora, Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia
Moderator: Katarzyna Michalska-Małecka – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki
19 lutego, godz. 13.30-14.30
Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych
Wykłady:
•
Projektowanie strefy społecznej w szpitalach dziecięcych
Magdalena Jamrozik-Szatanek – Wydział Architektury, Politechnika Śląska
•
Technologia medyczna w projektowaniu szpitali
Michał Tomanek – Wydział Architektury, Politechnika Śląska
Elżbieta Niezabitowska – Emerytowany Profesor, Politechnika Śląska:
•
Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych z uwzględnieniem potrzeb pacjentów w podeszłym wieku
Anna Szewczenko – Wydział Architektury, Politechnika Śląska
Dyskusja
Moderator: Elżbieta Niezabitowska – Emerytowany profesor Politechniki Śląskiej
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
INVESTING IN MEDICAL INNOVATIONS – CONGRESS & FAIR (IMICF)
(18-19 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)
Organizator: MedInvest Scanner (M.I.S.)
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-12.30
Uroczyste otwarcie:
Magdalena Władysiuk – Ekspert Oceny Technologii Medycznych, HTA Consulting, Prezes Zarządu, MedInvest
Scanner Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health
Care
18 lutego 2016 r. | godz. 12.30-13.30
Odnawialne źródła finansowania – ich rola we wzroście innowacyjności gospodarki
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Tadeusz Baczko – Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk; Piotr Fiedor – Dyrektor, Narodowy
Instytut Leków; Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP; Mitchell Sugarman –
Wiceprezes, Global Health Economics, Policy and Payment, Medtronic
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-16.00
Od pomysłu do komercjalizacji
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Bogusława Cimoszko-Skowrońska – Prezes, Capital Solutions ProAlfa; Patric Gresko – Dyrektor, Dział Venture
Capital, Europejski Fundusz Inwestycyjny; Andrzej Kacperski – Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik
Patentowy, Kancelaria Prawno-Patentowa w Krakowie; Marta Pawlak – Dyrektor ds. Prawnych, Fundacja Startup
Poland; Tomasz Poniński – Prezes, Orenore Polska Sp. z o.o.; Henryk Warkocz – Prezes Zarządu, TÜV NORD
Polska Sp. z o.o.; przedstawiciel: Deloitte
18 lutego 2016 r. | godz. 16.15-18.00
Innowacyjne technologie stosowane w medycynie – “pitch presentations”
19 lutego 2016 r. | godz. 8.30-10.15
Rola HTA w procesie inwestycyjnym
Prezentacje:
•
Ron Akehurst – Dyrektor strategiczny, BresMed Health Solutions Ltd., Członek, NICE Diagnostics
Advisory Committee oraz NICE Highly Specialised Technologies Committee, Członek, Rare Diseases
17
•
•
•
•
Advisory Committee of the Department of Health, Emerytowany Wykładowca Ekonomiki Zdrowia, The
University of Sheffield
Dan Greenberg – Wykładowca, Department of Health Systems Management at the Faculty of Health
Sciences, Guilford-Glazer Faculty of Business and Management at Ben-Gurion University of the Negev in
Israel
Chris Henshall – Przewodniczący, HTAi Policy Forum, Asia HTA Policy Forum, Dyrektor Zarządu, Alberta
Innovates Health Solutions, Wykładowca, Health Economics Research Group at Brunel University
Egon Jonsson – Dyrektor, Profesor, Institute of Health Economics in Edmonton
Alicia Granados Navarrete – Dyrektor, Global Health Technology Assessment (HTA), Scientific Strategy,
Sanofi Genzyme
19 lutego 2016 r. | godz. 10.15-11.15
Innowacje z obszaru kardiologii
Inwestowanie w technologie medyczne z perspektywy globalnej
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00
Różne obszary i rodzaje innowacyjności w ochronie zdrowia
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Stanisława Golinowska – Kierownik, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia
Publicznego, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum; Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor, Instytut
Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Zastępca Przewodniczącego Rady, Narodowy Fundusz
Zdrowia; Radosław Kaźmierski – Kierownik, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego; Andrzej Kropiwnicki – Partner, Alfa Communications
Sp. z o.o.; Maciej Niewada – Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego; Antonina Ostrowska – Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk; Wojciech
Witkiewicz – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.15
Różne rodzaje wsparcia innowacji w Polsce
Prezentacje:
•
Horyzont 2020
Kazik Anhal – Właściciel, Gateopen; Tomasz Szelągowski – Wiceprezes Zarządu Klastra, Polski
Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED
•
Izba Gospodarcza Medycyna Polska
Ryszard Olszanowski – Prezes, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
•
NCBiR
Hubert Gęsiarz – Kierownik Sekcji Komunikacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
•
PIKMED
Anna Kaczmarek – Wiceprezes, PIKMED POLINNOVATION Sp. z o.o.; Tomasz Leśniak – Prezes,
PIKMED POLINNOVATION Sp. z o.o.
•
TechnoPark Gliwice
przedstawiciele
19 lutego 2016 r. | godz. 15.30-18.00
Innowacyjne technologie stosowane w medycynie – “pitch presentations”
KONFERENCJE HOSPITAL BUILD & INFRASTRUCTURE
(18 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)
Organizator: ALVO
18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30
sesja 1
•
Zarządzanie projektem i finansowanie inwestycji
•
Wyzwania architektoniczne w zakresie szpitalnego IT i systemów monitorowania pacjenta
•
Projektowanie hybrydowych sal operacyjnych i pracowni obrazowych
•
Centra symulacji medycznej – proces planowania, program szkolenia przyszłej kadry medycznej
18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30
sesja 2
•
Zintegrowane prosektorium – case study z Kliniki Uniwersyteckiej w Leiden, Holandia
•
•
18
Higiena i bezpieczeństwo w szpitalu
Nowości w obrazowaniu klinicznym
SKRZYDŁA ZDROWEGO BIZNESU oraz RANKING ZDROWIA POLSKI
(18 lutego 2016 r., godz.14.00-15.30, Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)
Ranking Dziennika Gazety Prawnej: wręczenie wyróżnień poprzedzone merytorycznym panelem dyskusyjnym
Zmiany w polityce lekowej – co oznaczają dla pacjentów, Ministerstwa Zdrowia oraz graczy na rynku
farmaceutycznym?
•
Planowane zmiany w ustawie refundacyjnej
•
Wykorzystanie instrumentów podziału ryzyka – nowe podejście do negocjacji z firmami farmaceutycznymi
•
System refundacji leków – co dalej po zapowiadanej likwidacji NFZ?
•
Rola rynku w kreowaniu cen leków
•
Wprowadzenie wyższych cen urzędowych leków. Czy to sposób na walkę z nielegalnym wywozem leków za
granicę?
•
Finansowanie najdroższych farmakoterapii – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
Moderacja: Dominika Sikora-Malicka – Zastępca Redaktor Naczelnej, Dziennik Gazeta Prawna
PERSPEKTYWY ROZWOJU GERIATRII I TECHNOLOGII WSPIERAJĄCYCH LECZENIE I OPIEKĘ W POLSCE
(19 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)
Organizator: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii I Rehabilitacji
19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00
Zmiany demograficzne a system opieki zdrowotnej w Polsce – największe wyzwania
•
Zmiany demograficzne XXI wieku – jak przygotować Polskę do zmian
•
Priorytety w polityce senioralnej państwa
•
Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej wobec starzenia się społeczeństwa. Czy obecny model systemu opieki
zdrowotnej spełni nasze oczekiwania w przyszłości czy musimy stworzyć alternatywne formy opieki?
•
Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami w wieku podeszłym
•
Opieka koordynowana dla osób w wieku podeszłym
•
Dostosowanie polityki lekowej państwa do wyzwań demograficznych
•
Dostosowanie przestrzeni życiowej do potrzeb osób w wieku podeszłym
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Bednarski – Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med.
Eleonory Reicher
Andrzej M. Fal – Kierownik, Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa, Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jakub Szulc – Ekspert, Sektor Ochrony Zdrowia, EY, Wiceminister Zdrowia w latach 2008-2012
Małgorzata Zwiercan – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00
Perspektywy rozwoju geriatrii w Polsce
•
Szanse i bariery dla rozwoju geriatrii w Polsce
•
Modele organizacji opieki geriatrycznej
•
Rola przychodni POZ w rozwoju geriatrii
•
Rozwój geriatrii a kształcenie kadry: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych
•
Perspektywy finansowania rozwoju geriatrii w Polsce ze środków UE
•
Perspektywy finansowania geriatrii przez NFZ
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Bednarski – Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med.
Eleonory Reicher
Beata Drzazga – Prezes Zarządu, BetaMed SA
Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska
Joanna Jędrzejczak – Dyrektor, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomoweg
Michał Kępowicz – Dyrektor, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Zdrowia RP
Tomasz Kostka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii, Kierownik, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w
Łodzi
Jarosław Leszczyszyn – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory
Reicher, EMC Instytut Medyczny
Jarosław Pinkas – Wiceminister Zdrowia
19
Dorota Suchy – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz
Zdrowia
19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30
Systemy do telemedycyny i teleopieki w geriatrii, reumatologii i rehabilitacji
•
Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym jako alternatywne
uzupełnienie dotychczasowego modelu opieki zdrowotnej
•
Innowacyjna rehabilitacja – nowe technologie wspierające rehabilitację pacjentów
•
Zastosowanie telemedycyny w reumatologii
•
Przykłady wdrożenia innowacji w medycynie w Polsce i na świecie – ocena korzyści
i ograniczeń
•
Perspektywy wsparcia finansowego w rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jarosław Bułka – Wiceprezes Zarządu Silvermedia
Agnieszka Kister – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
Brygida Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Krystyna Księżopolska-Orłowska – Kierownik, Kierownik, Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej, Narodowy
Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Michał Majewski – EY
Kajetan Wojsyk - Zastępca Dyrektora ds. Europejskich, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dzień Otwarty HCC „Medycyna jest dla ludzi”
20 lutego 2015 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
20 lutego 2016 r. zaplanowano Dzień Otwarty HCC, pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi”.
Chcielibyśmy umożliwić w ten sposób mieszkańcom górnośląskiej aglomeracji bezpośredni kontakt z Gośćmi
Kongresu – specjalistami wybranych dziedzin medycyny. Tematyka takich otwartych spotkań dotyczyć będzie
szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej, a także znaczenia właściwie prowadzonej
profilaktyki.

Podobne dokumenty