Cofnięcie zażalenia

Transkrypt

Cofnięcie zażalenia
Warszawa, 10 września 2014 r.
Jan Nowak
ul. Anastazji 1
02-950 Warszawa
Sąd Okręgowy
Wydział II Karny
w Warszawie
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego
w Warszawie
Sygn. akt II K 300/14
Cofnięcie zażalenia
Na podstawie art. 431 § 1 k.p.k. niniejszym pismem cofam zażalenie z dnia 16
sierpnia 2014 r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2014 r.
o zasądzeniu od w/w oskarżonego kosztów postępowania (sygn. akt 300/14).
Jan Nowak

Podobne dokumenty