Regulamin – Konkurs plastyczny Ja-moje miasto

Transkrypt

Regulamin – Konkurs plastyczny Ja-moje miasto
ZESPÓŁ SZKÓŁ PIA§TYCZMCH
rnr Bielsku-Białej
ul.
Gen. Sikorskiego 8
43-3OO Bielsko-Biała
54, te|.33 815
tel./fax 33 812 36
76
42,
33 812 22 40
NlP 547.19-06-23Bi RĘgsN 972812851
Zespół §zkół PlasĘcznych w Bielsku-Białej
ul. gen. Sikorskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel.|fax (33) 812-36-54 e-mail: [email protected], [email protected]
Regulamin konkur§u pla§tyczn€go
"Ją - moje miastoo moja okolica"
l. Organizator
Organizatorem konkursu plasĘcznego jest Zespół Szkół PlasĘcmych w Bielsku-Białej.
konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie prac, które cechuje kreatywnośći oryginalność plastyczna
2. Cele
w ujęciu tematu konkursowego.
3. Uczestnicy
Ucaniowie szkół podstaworłrychklas IV-VI i gimnazjalnych I-III powiatu bielskiego.
warunki uczestnictwa
Prace nadsyłane na konkurs powinny być wykonane przęz ucznia samodzięlnie 1ub pod opieką
merytorycaną nauczyciela plastyki.
4.
Do konkursu można zgjaszń prace w dwóch kategoriach:
rysunek - format maksymalny A.3, technika rysunek- ołówek, sepią pastel do wyboru
malarstwo - format maksymalny ,Ą3, technika- farby plakatowe, temperowe, akrylowe do wyboru
5.
Terminy
6.
Kwalifikacja prłc i nagrody
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia}ali r.
Prace na|eĘ dostarczyć na adres:
Zespół §zkól Plastycznych w Bielsku-Bialej,
ul. gen. Sikorskiego 8,43300 Bielsko-Biała
z dopiskiem: konkurs plastyczny "Ja - moje miasto, moja okolica"
Oceny prac dokona Jury powołane przez dyrektora Zespofu Szkoł Plastycznych w Bięlsku-Białej.
Ivry przyznanagrody i wyróznienia w danej dyscyplinieAutorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otłzymajądyplomy.
7. Ogłoszenie vryników nastąpi 13 maja 2016 roku.
lnfomracje o r,vynikach konkursu rrmieszczone Ędą na stronie intemetowej §zkoły.
Otwarcie }vystawy pokoŃursowej otaz wręczenie nagród
w
w Galęrii Akcent w
i
wyróznień
Zespole Szkół Plastycznych
(dokładny termin zostanie umieszczony na stronie intemetowej szkoł$.
czerwcu 2016 roku
postanowienia końcowe
Prace biorące udział w konkursie pozostaną w Zespole Szkół Plas§cznych
do 20 częr:wca}a6 r. Po tym terminie prace zostaną odesłane na koszt nadawcy.
8.
w
nastąpi
Bielsku-Białej
w Bielsku-Białej
Organizatarzy zastrzcgają sobic prawo do bezplatnej reprodukeji prac konkursowych
na stronie internetowei szkoły w celu promocji konkursu.
_
Zespołu
Szkół Plastvezn
WICEDYREKTOR
-óW-W
7n9r SabTna

Podobne dokumenty