Dekanter Technik Polnisch

Komentarze

Transkrypt

Dekanter Technik Polnisch
Innowacyjna
TechnIka wIrówek dekanTacyjnych
wIrówkI - TechnIka
Nowoczesne wirówki są stosowane w procesach technologicznych do
mechanicznego oddzielania mieszanin złożonych z fazy stałej i cieczy.
Technologia oddzielania mechanicznego wykorzystuje sedymentację i
filtrację, w przeciwieństwie do technologii rozdzielania cieplnego, w której wykorzystuje się destylację, rektyfikację i suszenie cieplne. Dla wielu
procesów oddzielanie mechaniczne ma decydujący wpływ na jakość
produktów końcowych, opłacalność i tolerancję technologii przez śro-
dowisko naturalne. Przykłady zadań oddzielania mechanicznego
można znaleźć praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, jak np.
produkcja żywności, chemia, farmacja, biotechnologie, górnictwo,
ochrona środowiska i wiele innych.
Zalety nowoczesnych
wirówek
w porównaniu z innymi technologiami
oddzielania, jak filtracja i sedymentacja
statyczna, zastosowanie nowoczesnych
wirówek ma następujące zalety:
• mniejsze zapotrzebowanie miejsca
• uniknięcie emisji do otoczenia lub
kontaminacji produktu z otoczenia
dzięki zamkniętej budowie
• minimalne koszty obsługi, dzięki ciągłemu, automatycznemu trybowi pracy
• brak środków eksploatacyjnych, takich
jak tkaniny filtracyjne, filtracyjne środki
pomocnicze itp.
® = znak towarowy zarejestrowany w różnych krajach
wirówka FLoTTweG decanTer Z4e do uzdatniania płuczki wiertniczej
2
TechnoLoGIcZne procesy podsTawowe
Za pomocą wirówek sedymentacyjnych bez przegród perfo-
Po to, aby wirówki sedymentacyjne bez przegród
wowych operacji technologicznych:
wydajność w różnych dziedzinach zastosowania,
rowanych możliwe jest prowadzenie następujących podsta• klarowanie cieczy
perforowanych mogły uzyskiwać maksymalną
muszą one być optymalnie dopasowane do każ-
dorazowego zadania oddzielania.
• odwadnianie osadów i zawiesin
• zagęszczanie osadów
• oddzielanie mieszanin 3 faz, t. zn. dwóch niemieszających
się faz ciekłych i jednej fazy stałej
• klasyfikacja fazy stałej w zawiesinie według wielkości
ziarna (klasyfikacja hydrauliczna)
• sortowanie fazy stałej według różnych gęstości.
Dzięki wielkiej liczbie typów podstawowych, ta-
kich jak DECANTER, TRICANTER®, SEDICAN-
TER® i SORTICANTER® oraz wielkiej liczbie
wariantów, firma FLOTTWEG w szczególny sposób spełnia te wymagania. Wirówki sedymenta-
cyjne bez przegród perforowanych znajdują
zastosowania prawie we wszystkich dziedzinach
mechanicznego rozdzielania cieczy.
sta
ja przed
Ilustrac
tera
n
ak deka
wia ślim
3
Typowe dZIedZIny ZasTosowanIa
surowce
roślinne / zwierzęce
• algi
• Biodiesel
• Bioetanol
• drożdże piwne
• ekstrakty roślinne
• kawa
produkty chemiczne /
farmaceutyczne
substancje mineralne
• dodatki tworzyw sztucznych
• Gips
• Barwniki
• chlorek sodu
• dwumetylotereftalan = dMT
• dwutlenek tytanu
• Fluorek wapnia
• kazeina
• Fosforan trójwapniowy
• Laktoza
• kriolit
• krew
• Lignina
• wodorotlenek magnezu
• pcw
• Ziemia okrzemkowa
• pigmenty
• pochodne celulozy
• produkty fermentacji
• proteina
• Mika
• Lateks
• odzierki skórne
• oleje roślinne
• kaolin
• krzem
• węglan wapnia
• Luminofory
• pektyna
• Grafit
• krzemiany
• Mięso
• olej rybny
• ekstrakt miedzi
• Muł wapienny pokarbidowy
• kwas fosforowy
• Młóto
• Boksyt
• Fosforany
• Mączka rybna
• Melasa
• Bentonit
• polietylen (hdpe)
• polipropylen
• polistyren
• siarczan baru
• siarczan cynku
• siarczan wapniowy
• Tlenek glinu
• węglik krzemu
• wodorotlenek żelaza
ochrona środowiska
/ recykling
• Bioodpady
• Gnojowica
• osady lakiernicze
• proteina sojowa
• sole
• soki owocowe
• Tlenek ołowiu
• sortowanie zużytych tworzyw
• węglan cynku
• Ścieki komunalne
• skrobia
• soki warzywne
• sorboza
• surimi
• Tłuszcze zwierzęce
• wino/moszcz
• witaminy
• woda pitna
• woda z wytłaczania ryb
• wywar
• Żelatyna
• Ziemniaki
• Tlenek cynku
• Tlenek żelaza
• wodorotlenek glinu
• Żywica epoksydowa
• osady stalownicze
• płuczka wiertnicza
sztucznych
• Ścieki przemysłowe
• woda płuczkowa żwiru
oleje mineralne
• oczyszczanie smoły
• osady olejowe
• Uzdatnianie zużytych olejów
4
produkcja paliwa biodiesel jest typowym zastosowaniem wirówki
wyciąg z dotychczysowych ponad 300 różnych zastosowań
wIrówkI sedyMenTacyjne
BeZ prZeGród perForowanych
Podstawowa zasada działania wirówki sedymentacyjnej bez przegród
pozycyjność maszyn. Zasada konstrukcji wirówki
szyny te były ciągle dalej doskonalone, na przykład przez wniesienie
jest stosunkowo prosta i może ona z łatwością
perforowanych jest znana od końca 19 wieku. Z biegiem czasu maszczegółów konstrukcyjnych do rozwiązania specjalnych zadań od-
dzielania i zastosowanie nowoczesnych bardziej odpornych materiałów.
Zwłaszcza zastosowanie elektronicznych i elektromechanicznych ele-
a pomocą wirówek FLoTTweG dekanTer/TrIkanTer®
z owoców palmowych ekstrahowany jest olej palmowy
mentów techniki pomiarowo-regulacyjnej poprawiło sprawność i dys-
sedymentacyjnej bez przegród perforowanych
być dopasowana do różnych wymagań. Z pośród
wszystkich nowoczesnych wirówek przemysło-
wych wirówki sedymentacyjne bez przegród perforowanych
zastosowań
mają
najszersze
spektrum
® = znak towarowy zarejestrowany w różnych krajach.
5
wirówka FLoTTweG decanTer
dopływ
ŚLIMak
taje wprowadzone do komory wlotowej ślimaka. Stamtąd, po niewielkim
ścią obrotową względem bębna i przesuwa osa-
Przez usytuowaną centralnie rurę wlotową odwirowywane medium zos-
przyspieszeniu wstępnym (w kierunku obwodowym), medium przedostaje się przez otwory rozprowadzające do bębna.
BęBen
Ma on kształt cylindryczno-stożkowy i wiruje z prędkością obrotową,
dopasowaną do każdorazowego zadania. W bębnie medium odwiro-
wywane uzyskuje pełną prędkość obwodową i układa się jako cylin-
dryczny pierścień na płaszczu bębna. Faza stała zawarta w medium
odwirowywanym osadza się, pod wpływem siły odśrodkowej, na ścianie
Ślimak obraca się z niewielką różnicową prędkodzoną na płaszczu bębna fazę stałą w kierunku
przewężonego stożkowo końca bębna. Różni-
cowa prędkość obrotowa decyduje o czasie prze-
bywania fazy stałej w bębnie. Czas przebywania
jest między innymi miarodajny dla uzyskiwanej
zawartości suchej masy i może być, przez
zmianę różnicowej prędkości obrotowej, optymalnie dopasowany do każdorazowego zadania oddzielania. Przez prostą wymianę ślimaka lub
bębna. Długość części cylindrycznej bębna oraz kąt rozwarcia części
bezproblemowe przezbrojenie, wirówki FLOT-
wego zadania oddzielania.
kowo dopasowane do zmienionych wymogów.
stożkowej bębna mogą być przy produkcji dopasowane do każdorazo-
TWEG DECANTER mogą być później dodatW ten sposób istnieje zawsze możliwość wyboru
między ślimakami o różnym skoku oraz ślima-
INFO TEChNIkA
kami o uzwojeniu jednokrotnym i wielokrotnym.
Dopływ
Wychód fazy stałej
Odpływ fazy ciekłej bezciśnieniowo
irówka FLoTTweG decanTer do oddzielania fazy stałej z cieczy z bezciśnieniowym odprowadzeniem fazy ciekłej (odcieku)
6
na fotografii przedstawiono
rotor dekantera z nastawnymi płytami spiętrzającymi
® = znak towarowy zarejestrowany w różnych krajach
wychód FaZy sTałej
Faza stała o żądanej zawartości suchej masy jest wyrzucana przez
otwory wylotowe znajdujące się na stożkowym końcu bębna, do kanału
fazy stałej i stamtąd jest ona odprowadzana grawitacyjne w dół.
MaTerIały
Wszystkie elementy konstrukcyjne stykające się z produktem są w firmie FLOTTWEG wykonywane wyłącznie z wysokogatunkowych, kwa-
soodpornych stali stopowych. Bęben jest wykonywany jako odlew
prZeLewowa
płyTa spIęTrZająca
Sklarowana ciecz przepływa w stronę cylindrycznego
końca bębna i stamtąd wypływa na zewnątrz przez
otwory w pokrywie bębna. W otworach tych znajdują
się bardzo dokładnie nastawiane płytki spiętrzające,
za pomocą których można nastawiać głębokość je-
ziorka cieczy w bębnie. Ciecz jest zbierana w obu-
dowie odcieku, skąd zostaje bezciśnieniowo
odśrodkowy ze stali duplex o dużej wytrzymałości, a korpus ślimaka
odprowadzona.
UłoŻyskowanIe roTora
Alternatywnie sklarowana ciecz może również być
jako odlew odśrodkowy ze stali stopowej.
Specjalne ułożyskowanie, dobrane do wysokich wymagań szybkoob-
rotowych wirówek, daje długi okres trwałości użytkowej i wysoką niezawodność eksploatacji. W zależności od modelu i zastosowania,
łożyska są smarowane za pomocą centralnego układu smarowania
smarem stałym lub olejem.
TarcZa skórUjąca
wyprowadzona za pomocą tarczy skórującej i w za-
mkniętym układzie odprowadzona z bębna pod ciś-
nieniem.
Dzięki
temu
można
zaoszczędzić
stosowanej z reguły w takich przypadkach pompy.
Dalej rozwinięty wariant, nastawna tarcza skórująca,
umożliwia bezstopniowe regulowanie głębokości je-
ziorka cieczy podczas pracy maszyny, a tym samym
szybkie i dokładne dopasowanie do zmienionych wa-
runków, bez konieczności zatrzymywania wirówki
FLOTTWEG i wyłączania jej z eksploatacji.
INFO TEChNIkA
Odpływ fazy ciekłej
pod ciśnieniem
Dopływ
Wychód fazy stałej
wirówka FLoTTweG decanTer: odprowadzenie fazy ciekłej (odcieku) pod ciśnieniem
Ilustracja przedstawia nastawę tarczy skórującej na maksymalną średnicę
Ilustracja z lewej przedstawia nastawę tarczy skórującej na
minimalną średnicę
7
wIrówka FLoTTweG TrIcanTer®
- oddzielanie 3 FAZ
Za pomocą wirówki FLOTTWEG TRICANTER® możliwe jest oddzie-
lanie trzech faz, t. zn jednoczesne oddzielanie dwóch niemieszających
się cieczy o różnej gęstości oraz jednej fazy stałej. Warunkiem jest,
aby faza stała była specyficznie najcięższą fazą. Zasada działania jest
podobna jak w wirówce dwufazowej typu Dekanter. Decydująca różnica
polega na oddzielnym odprowadzeniu obydwu faz ciekłych.
W wirówce FLOTTWEG TRICANTER® ciężka
faza ciekła zostaje odprowadzona za pomocą
nastawnej tarczy skórującej, a lekka faza ciekła
bezciśnieniowo. Nastawna tarcza skórująca ma
tę zaletę, że położenie strefy oddzielania w ma-
szynie, a tym samym ostrość oddzielenia, może
być nastawiane podczas biegu maszyny. Dzięki
temu uzyskuje się najwyższą możliwą czystość
cieczy, tak, iż w niektórych zastosowaniach dal-
sze stopnie oddzielania stają się zbędne.
INFO TEChNIkA
Odpływ ciężkiej
fazy ciekłej
pod ciśnieniem
Dopływ
Wychód fazy stałej
Odpływ lekkiej fazy ciekłej bezciśnieniowo
wirówka FLoTTweG TrIcanTer® (dekanTer TrójFaZowy)
odprowadzenie odcieku: ciężka faza pod ciśnieniem, lekka faza bezciśnieniowo
nastawna średnica tarczy skórującej
8
Zespół wlotu i wylotu z dźwignią nastawczą tarczy
skórującej w wirówce FLoTTweG TrIcanTer®
wirówka FLoTTweG sorTIcanTer®
Innowacyjna wirówka FLOTTWEG SORTICANTER® została zaplanowana do oddzielania faz
stałych w zależności od ich gęstości. Jako środek
pomocniczy stosowana jest ciecz, której gęstość
leży między gęstościami oddzielanych tworzyw
sztucznych.
Zasadnicze części wirówki FLOTTWEG SORTICANTER® (patent) to stożkowo-cylindryczny
bęben z drugim wewnętrznym stożkiem na
końcu cylindrycznej części bębna oraz ślimak o
kształcie dopasowanym do konturu wewnętrz-
nego . Bęben i ślimak wirują ze stosunkowo wy-
soką prędkością obrotową w tym samym
kierunku, przy czym ślimak względem bębna wiruje z różnicową pręd-
kością obrotową. Mieszanina złożona z faz stałych i cieczy zostaje
wprowadzona przez rurę wlotową i otwory wlotowe w ślimaku do ko-
mory bębna, gdzie zostaje ona wprawiona w ruch wirowy w taki sposób,
że na wszystkie cząstki działają siły odśrodkowe. Faza stała, która jest
specyficznie cięższa od cieczy, sedymentuje na ścianie bębna i jest
przez ślimak transportowana w kierunku stożkowej części bębna i strefy
suchej, skąd jest ona wyrzucana przez otwory wyrzutowe do „kanału
wychodu ciężkiej fazy stałej”. Część fazy stałej, która jest lżejsza od
cieczy, wypływa na powierzchnię cieczy i jest zabierana przez strumień
cieczy w kierunku drugiego stożka, znajdującego się na przeciwległym
końcu bębna. Tutaj jest ona wychwytywana przez ślimak o przeciwnym
skręcie łopat i wysuwana przez stożek ponad ciecz, co powoduje jej
odwodnienie. Lekka faza stała jest dalej kierowana przez otwory wy-
rzutowe do „kanału wychodu lekkiej fazy stałej” Ciecz zostaje za po-
mocą tarczy skórującej odpompowana z wirówki
FLOTTWEG
SORTICANTER i z reguły jest ona zawracana do procesu.
®,
INFO TEChNIkA
Odpływ fazy ciekłej
pod ciśnieniem
Dopływ
Wychód lekkiej fazy stałej
wirówka FLoTTweG sorTIcanTer® do recyklingu tworzyw sztucznych
Ścinki tworzyw sztucznych do przeróbki w
wirówce FLoTTweG sorTIcanTer®
® = znak towarowy zarejestrowany w różnych krajach
Wychód ciężkiej fazy stałej
9
Wirówka FLoTTweG sedIcanTer®
Wirówka FLOTTWEG SEDICANTER® jest stosowana do oddzielania
fazy stałej, przy czym faza stała tworzy osad, od miękkiego do podat-
nego na płynięcie
Zastosowanie wirówki SEDICANTER® jest preferowane wtedy, gdy
Techniczne cechy
szczególne:
• oddzielanie ekstremalnie trudno sedymentującej fazy stałej, dzięki przyspie-
szeniu do 10 000 x g
faza stała jest zbyt drobnoziarnista do przeróbki w dekanterze, a osad,
• Uniknięcie pienienia dzięki specjalnie
kantacyjnej. W bębnie wirówki SEDICANTER® ciecz i faza stała prze-
nieniu przestrzeni oddzielania przed
z uwagi na jego miękką konsystencję, jest źle usuwany z wirówki de-
suwają się w procesie oddzielania przez przestrzeń oddzielania, w tym
samym kierunku z jednego końca na drugi, bez konieczności ponow-
nego przejścia przez strefę wlotową. Odciek jest odprowadzany za po-
mocą nastawnej tarczy skórującej usytuowanej w komorze ślimaka.
Osad utworzony w wirówce SEDICANTER® zostaje, jako faza ciężka,
za pomocą wytworzonego spiętrzenia, wypchnięta z bębna pod jazem
spiętrzającym. Dziedziny zastosowania wirówek SEDICANTER® to t.
zw. „Soft Products“, takie jak biomasy, zawiesiny drożdży, zawiesiny
proteinowe, brzeczka itp .
opracowanej strefie wlotowej i uszczelpowietrzem otoczenia
• wykonanie gazoszczelne (opcja)
• czyszczenie również w krytycznych
strefach powstawania osadów, dzięki
czemu maszyna może być stosowana
również w farmacji
• do zastosowań krytycznych dostar-
czone mogą być komplety uszczelek z
fluoropolimerów
• Możliwość dostarczenia również ze
sprawdzonym napędem FLoTTweG
sIMp-drIVe®
INFO TEChNIkA
Odpływ fazy ciekłej
pod ciśnieniem
Dopływ
Wychód ciężkiej fazy stałej
Wychód lekkiej fazy stałej
wirówka FLoTTweG sedIcanTer®
10
cZysZcZenIe wIrówek
Przed zatrzymaniem wirówki są czyszczone. Istnieją pod tym względem różnice w zależności od zastosowania. Wirówki FLOTTWEG są
maszynami pracującymi w trybie eksploatacji ciągłej, które do czyszczenia nie muszą być otwierane.
Wirówki FLOTTWEG dla potrzeb farmacji, biotechnologii i przemysłu
spożywczego są dostosowane do włączenia do systemów CIP.
Znamiona wirówek, które
spełniają podwyższone
wymagania higieny są następujące:
• spoiny stykające się z produktem są
oszlifowane zgodnie z wymogami hi-
cZysZcZenIe wIrówek
w ZasTosowanIach sTandardowych
• wszystkie powierzchnie są odpowied-
stancji krystalicznych) wystarcza przepłukanie wirówki przed zatrzy-
• urządzenia płuczące w obudowie i ko-
luźne cząstki fazy stałej. Czas płukania oraz ciecz płucząca zależą od
• nastawna tarcza skórująca do płukania
nego fazy stałej. Dodatkowo, na życzenie, mogą być wmontowane
• napędy regulowane za pomocą prze-
W większości przypadków zastosowania (np. ścieki, oddzielanie submaniem przez doprowadzenie wody przez rurę wlotową, aby usunąć
rodzaju produkcji. Na ogół wystarcza zastosowanie odcieku pozbawiodysze natryskowe do czyszczenia obudowy od wewnątrz, bębna od
zewnątrz oraz wnętrza komory ślimaka.
cZysZcZenIe wIrówek dLa FarMacjI
oraZ TechnoLoGII BIo I TechnoLoGII
spoŻywcZych
Wobec procesów czyszczenia wirówek stosowanych w biotechnologii,
gieny (opcja)
nio obrobione (optymalna szorstkość)
morze ślimaka
bębna wirówki
twornic częstotliwości do płukania w
systemie cIp przy niskiej prędkości
obrotowej
• polerowane elektrolitycznie powierzchnie ślimaka, obudowy i bębna
(opcja)
farmacji i przemyśle spożywczym stawiane są najwyższe wymagania.
Firma FLOTTWEG uwzględnia te wymagania w szczególnym stopniu
przy ukształtowaniu i doborze wirówki pod względem specyfiki produktu.
® = znak towarowy zarejestrowany w różnych krajach
11
napędy
UwaGI oGóLne
napęd hyBrydowy
nej strony cały rotor musi wirować z wysoką prędkością obrotową, a z
przez silnik elektryczny ze sterowaniem przez
Typowa dla dekanterów jest dwudzielność zadania napędowego: z jed-
drugiej strony wewnątrz bębna ślimak musi wirować z niewielką różnicą
prędkości obrotowej (różnicowa prędkość obrotowa) względem bębna,
jednocześnie z wysokim momentem obrotowym.Optymalny napęd
bębna dają oferowane przez firmę FLOTTWEG silniki elektryczne ze
sterowaniem za pomocą przetwornicy częstotliwości lub silniki hydrau-
liczne o regulowanej prędkości obrotowej. Dzięki temu prędkość obro-
towa może być bezstopniowo dopasowana do zadania oddzielania.
Jednocześnie, dzięki długiemu czasowi rozbiegu, można pokonać wy-
soki moment zamachowy przy starcie bez obciążeń szczytowych w
prądzie rozruchu.
Do napędu ślimaka firma FLOTTWEG oferuje, w zależności od okre-
ślenia zadania, silniki hydrauliczne lub przekładnie. W większości konfiguracji napędu można również bezstopniowo zmieniać i regulować
różnicową prędkość obrotową, dzięki czemu napęd może być na bie-
żąco dopasowywany do zadania oddzielania.
W napędzie hybrydowym bęben jest napędzany
przetwornicę częstotliwości. Zasilacz hydrau-
liczny jest bardziej kompaktowy, gdyż niezbędny
jest tylko jeden obieg hydrauliczny dla napędu
ślimaka. Możliwości regulacji i sterowania są
takie same jak w napędzie hydraulicznym.
ZaLeTy napędów
hydraULIcZnych:
napędy hydrauliczne są szczególne
przydatne w instalacjach mobilnych,
gdyż urządzenia peryferyjne (szafa ste-
rownicza, zasilacz hydrauliczny) są kom-
paktowe, dzięki czemu niewielkie miej-
sce dostępne miejsca może być opty-
malnie wykorzystane. korzystne jest też
napęd hydraULIcZny
Bęben i ślimak są każdorazowo napędzane przez własny silnik hyd-
rauliczny.Charakterystyczny jest przy tym silnik hydrauliczny wirujący
gdyż w strefie ex znajduje się tylko niewielka ilość urządzeń elektrycznych.
INFO TEChNIkA
wraz z bębnem, który oddziaływuje bezpośrednio na ślimak, natomiast
zastosowanie w strefach wybuchowych,
napęd hydrauliczny
napęd hybrydowy
bęben jest napędzany przez pas klinowy. kompaktowy zasilacz hydrauliczny z dwoma pompami o zmiennej wydajności, zasila obydwa od-
dzielne obwody hydrauliczne. każdorazowo nastawione natężenie
przepływu cieczy hydraulicznej określa różnicową prędkość obrotową
ślimaka, podczas gdy ciśnienie cieczy hydraulicznej daje sygnał mo-
mentu obrotowego, a tym samym obciążenia. W ten sposób spełnione
są warunki dla różnorodnych dopasowujących urządzeń kontroli i regulacji. Dzięki takiemu układowi ślimak może się obracać również pod-
czas postoju bębna (opróżnianie bębna z fazy stałej).
12
napęd ze sterowaniem przez
przetwornicę częstotliwości
napęd prZekładnIowy
Z prZeTwornIcą cZęsToTLIwoŚcI
Silnik elektryczny ze sterowaniem przez przetwornicę częstotliwości
napędza bęben przez pas klinowy. Drugi napęd pasowy, o nieco innym
Zalety sIMp-drIVe® :
• najniższe zapotrzebowanie energii
dzięki wysokiej sprawności
przełożeniu, działa na czop napędowy przekładni i wytwarza w ten spo-
• praca czysto motoryczna i brak przewy-
związana z prędkością obrotową bębna. Przez wymianę kół pasowych
• brak obiegu energetycznego przez
sób różnicową prędkość obrotową, która przy tym jest proporcjonalnie
rowkowych różnicowa prędkość obrotowa może być zmieniana i do-
pasowywana.Napęd przekładniowy FLOTTWEG stanowi najprostszy
miarowania silników
sprzęgnięcie obwodów pośrednich lub
podobnych
wariant napędu, który jest przydatny szczególnie do takich zadań od-
• równomierny napęd, równomierny
różnicowej prędkości obrotowej.
• proste włączenie do systemów stero-
dzielania, w których nie zachodzi konieczność ciągłego dopasowania
napęd Z dwoMa prZeTwornIcaMI cZęsToTLIwoŚcI
przebieg momentu obrotowego
wania procesem
• najmniejsza możliwa wielkość przetwornic częstotliwości
Napęd ten wywodzi się z napędu przekładniowego FLOTTWEG, przy
• zastosowanie standardowych przetwor-
twornicę częstotliwości. Dzięki temu różnicowa prędkość obrotowa
• wysoka elastyczność w doborze robo-
i regulowana w funkcji obciążenia. Obydwa silniki napędowe są zasi-
• opróżnianie bębna w stanie zatrzyma-
energetycznie i regulacyjnie. Napęd ten jest najlepiej przydatny wtedy.
• korzystna praca przy małych i średnich
czym drugi napęd pasowy ma własny silnik ze sterowaniem przez prze-
może być oddzielnie zmieniana w zadanym zakresie oraz kontrolowana
lane z podwójnej przetwornicy częstotliwości FLOTTWEG sprzężonej
gdy wymagane są szczególnie wielkie różnicowe prędkości obrotowe.
nic częstotliwości
czej prędkości obrotowej
nym
różnicowych prędkościach obrotowych
napęd bębna
napęd ślimaka
napęd z dwoma przetwornicami częstotliwości
napęd sIMp-drIVe®
napęd sIMp-drIVe®Napęd FLOTTWEG SIMP-DRIVE® re-
guluje różnicową prędkość obrotową w zależności od momentu obro-
towego ślimaka. Wirówka FLOTTWEG DECANTER / TRICANTER®
dopasowuje się na skutek tego automatycznie do różnych stanów ob-
ciążenia i odwadnia doprowadzony produkt każdorazowo z najwyższą
zawartości suchej masy. Trzonem jest wielostopniowa przekładnia pla-
netarna o specjalnej mechanice przełożenia. Napęd bębna i ślimaka
pracują pod względem energetycznym i sterowania niezależnie od sie-
bie (tak jak w napędzie hydraulicznym).
® = znak towarowy zarejestrowany w różnych krajach
13
reGULacja róŻnIcowej prędkoŚcI oBroTowej
ŚLIMaka I ZaBeZpIecZenIe prZecIąŻenIowe ;
reMoTe conTroL
W razie wahań przepustowości i koncentracji fazy stałej powstaje nie-
przed zapchaniem maszyny: jeżeli w przypadku
bezpieczeństwo pogorszenia wydajności oddzielania lub nawet za-
przeciążenia fazą stałą podwyższenie różnicowej
wykorzystania wydajności wirówki, różnicowa prędkość obrotowa musi
przekroczeniu pierwszego punktu momentu
Do tego celu firma FLOTTWEG oferuje układy regulacji różnicowej
mana, aż moment obrotowy powróci poniżej tego
pchania lub przeciążenia wirówki. W celu zapobieżenia temu i pełnego
być dopasowana w sposób ciągły do warunków eksploatacji.
prędkości obrotowej, które działają według następującej zasady:
1. Moment obrotowy ślimaka stanowi miarę stopnia napełnienia bębna
fazą stałą.
2. Stopień napełnienia, a tym samym moment obrotowy, powinny być
utrzymywane na optymalnej wartości.
prędkości obrotowej jest niewystarczające, to po
obrotowego nadawa produktu zostaje wstrzy-
punktu. Zabezpieczenie to pozwala w większości
przypadków na usunięcie przeładowania, bez konieczności zatrzymywania całej instalacji.
Dopiero wtedy, gdy i wstrzymanie nadawy nie doprowadzi do rozładowania, a moment obrotowy
w dalszym ciągu narasta, to po przekroczeniu
Gdy moment obrotowy wzrośnie ponad optymalną wartość, układ re-
drugiego punktu następuje wyłączenie napędu
szybciej usunąć fazę stałą z bębna, aż moment obrotowy opadnie.
pieczona przed przeciążeniem i uszkodzeniem.
gulacji FLOTTWEG podwyższa różnicową prędkość obrotową, aby
bębna i maszyna w ten sposób zostaje zabez-
I odwrotnie, gdy moment obrotowy zmaleje, różnicowa prędkość obro-
Przy malejącej prędkości obrotowej moment
przy normalnej eksploatacji jest utrzymywana stale na optymalnym po-
opróżniony, tak, iż ręczne czyszczenie nie jest
być dopasowane do zadania.
lub napędem SIMP-DRIVE® mogą nawet po za-
towa zostaje obniżona. Dzięki takiej regulacji wydajność oddzielania
ziomie, a przede wszystkim parametry charakterystyki regulacji mogą
Jeśli mimo tego w procesie wystąpią zakłócenia, to wbudowane dwu-
konieczne. Maszyny z napędem hydraulicznym
trzymaniu bębna, w dalszym ciągu opróżniać
bęben z pełnym momentem obrotowym ślimaka.
INFO TEChNIkA
stopniowe zabezpieczenie przeciążeniowe stanowi doskonałą ochronę
obrotowy zmniejsza się i bęben z reguły zostaje
panel obsługi dla kompletnej instalacji
14
Układy aUToMaTykI FLoTTweG
Firma Flottweg AG oferuje optymalne dopasowa-
nie układu sterowania do wirówki. Tylko producent maszyny zna szczegóły wymogów.
Interfejsy o niezdefiniowanej odpowiedzialności
stają się zbędne. Wirówka zostaje optymalnie
włączona do procesu klienta i dochodzi w najkrótszym możliwym czasie do pełnej wydajności.
Własna produkcja szaf sterowniczych gwarantuje
optymalne połączenie i łatwa obsługa
– zgodnie z procesem produkcji
Zalety:
• optymalne przyłączenie układu sterowania wirówki do systemu nadrzędnego to warunek najwyższej skuteczności
działania i niezawodności ruchu całej instalacji
• prosta i jasna obsługa monitora FlottwegTouchcontrol po-
zwala na zaliczenie do przeszłości przerw eksploatacyjnych
najwyższą elastyczność. Dopasowanie do zmie-
na skutek błędów obsługowych. wszystkie nowoczesne
mowo. Obszerny test układu sterowania przed
chwili możliwe; dzięki odpowiednim możliwościom przyłą-
nionych warunków jest realizowane bezproble-
wysyłką zabezpiecza klienta przed przykrymi
niespodziankami. Dzięki temu rozruch odbywa
się szybki i sprawnie. Nie ma straty czasu, a produkcja osiąga bardzo szybko żądane parametry
docelowe.
Własna inżynieria Flottweg daje klientowi pewność, że również przyszłościowe wyzwania będą
mogły być niezawodnie opanowane przy pomocy
czenia - nieprzewidziane czasy przestoju zostają zminimali-
zowane, a koszty utrzymania zmniejszone.
• szybki rozruch dzięki przetestowaniu wszystkich funkcjo-
nalności i wymiany sygnałów przed wysyłką – szybkie roz-
poczęcie produkcji.
• najwyższe bezpieczeństwo przez zachowanie wszystkich
standardów Iso i norm en oraz przeprowadzenie obszernego fabrycznego testu jakości Factory acceptance.
• szybka dostawa części zamiennych na całym świecie dzięki
zastosowaniu standardowych elementów konstrukcyjnych.
INFO TEChNIkA
i kompetencji dostawcy wirówki.
opcje zdalnej kontroli i obsługi technicznej są w każdej
FLoTTweG Touch control
® = znak towarowy zarejestrowany w różnych krajach
15
sysTeMy UsZcZeLnIeń
Dla wirówek FLOTTWEG, dla większości wielko-
wIrówkI aTMosFerycZne
konania uszczelnienia
gdy nie występuje zagrożenie emisji niepożądanych produktów do oto-
ści i odmian konstrukcyjnych, istnieją różne wymiędzy przestrzenią
oddzielania i atmosferą. Istnieją następujące wykonania:
• atmosferyczne
• oparoszczelne
• gazoszczelne
Dzięki zastosowaniu wzmocnionych obudów
stanowią wykonanie podstawowe. Wykonanie to jest stosowane wtedy,
czenia.
wIrówkI oparosZcZeLne
Gdy przedostawanie się substancji z przerabianego produktu do oto-
czenia lub dostęp powietrza z otoczenia do przerabianego medium od-
działywuje
szkodliwie, to
wykonanie oparoszczelne wirówki
FLOTTWEG jest prawidłowym wyborem. Dodatkowe uszczelnienia na
przelotach wału oraz na obudowach, podwyższają znacząco działanie
wokół rotora oraz różnych uszczelnień, istnieje
uszczelniające. W wykonaniach, do których doprowadzany jest lub gaz
również w zamkniętych systemach.
zostają uniemożliwione.
możliwość eksploatacji wirówek FLOTTWEG
zaporowy (np. także powietrze) lub jest on odsysany z obudów, emisje
wIrówkI GaZosZcZeLne
umożliwiają przeróbkę trujących, żrących lub palnych mediów, przy od-
powiednim nałożeniu gazu zaporowego na uszczelnienie lub wykona-
nie osłony wnętrza gazem obojętnym. Dzięki dopasowaniu zasilania
gazem zaporowym lub obojętnym, można utrzymywać nadciśnienie lub
podciśnienie w przestrzeni oddzielania. Wielka liczba elementów
uszczelniających umożliwia eksploatację przy niskim zużyciu gazu obo-
INFO TEChNIkA
jętnego lub zaporowego.
otwarte lub atmosferyczne
16
oparoszczelne
gazoszczelne
prowadZenIe procesU w aTMosFerZe
i osłonie z gazu obojętnego
prZeróBka
MedIów ZapaLnych
konTroLa wIrówek Z osłoną Z GaZU oBojęTneGo
tów, których pary tworzą z tlenem atmosferycz-
gulacji automatycznej. Dzięki temu w instalacji określone ciśnienie prze-
Gdy wirówki są stosowane do przeróbki produknym mieszaninę zapalną, to jakiekolwiek ryzyko
musi być usunięte przez zastąpienie powietrza
gazem obojętnym. Z reguły stosuje się do tego
odbywa się przez kontrolę różnicy ciśnień z wbudowanym układem rekrywające w układzie uszczelnienia jest utrzymywane za pomocą
zaworów regulacyjnych na stałym poziomie. Ręczne doregulowanie
przestaje być konieczne. Metoda ta ma tę zaletę, że ciśnienie wewnątrz
celu azot. Zastosowane do tego celu wirówki i
układu uszczelnienia i wewnątrz wirówki jest zawsze wyższe. Na skutek
zoszczelne, aby uniemożliwić zarówno wydosta-
powietrza do instalacji oraz wydostawania się produktu do otoczenia.
elementy instalacji muszą być wykonane jako ga-
wanie się par do atmosfery, jak i przedostawanie
tego zapewnione zostaje wyższe zabezpieczenie przed przenikaniem
stosowania można znaleźć w zadaniach oddzie-
prZeróBka MedIów wraŻLIwych
na UTLenIenIe
farmaceutycznym przy przeróbce łatwo zapal-
leży unikać dostępu powietrza do wirówki, gdyż tlen zawarty w powiet-
się powietrza do instalacji. Typowe przykłady zalania
w
przemyśle
chemicznym
i
nych rozpuszczalników organicznych lub uzdatnianiu osadów olejowych. Wirówki w takim
wykonaniu mogą być stosowane wg ATEX 95 w
strefie 1 do klasy temperaturowej T3.
osłona Z GaZU oBojęTneGo
Przed rozpoczęciem produkcji cała instalacja
W szczególności przy przeróbce napojów i artykułów spożywczych, na-
rzu może spowodować niepożądane utlenienie. Aby tego uniknąć,
dostęp powietrza do wirówki jest uniemożliwiony przez zastosowanie
różnych środków konstrukcyjnych, a sama wirówka znajduje się pod
osłoną gazu obojętnego. Jako gaz obojętny najczęściej stosowany jest
dwutlenek węgla. Do kontroli najczęściej wystarcza kontrola natężenia
przepływu.
łącznie z wirówką zostaje przepłukana gazem
obojętnym. W tym celu przez instalację przepuszcza się wielki strumień objętościowy gazu
obojętnego, aż tlen atmosferyczny zostanie ob-
niżony do bezpiecznej i bezkrytycznej zawartości. Osłona z gazu obojętnego zostaje zamknięta
po przepłynięciu przez instalację strumienia gazu
obojętnego o objętości równej kilkakrotnej objętości instalacji lub gdy sonda tlenu zainstalowana
w obudowie wirówki wskaże stężenie tlenu poniżej wartości krytycznej.
proces w aTMosFerZe GaZU
oBojęTneGo
Po wykonaniu osłony z gazu obojętnego i pod-
czas pracy z produktem instalacja zostaje przy-
kryta gazem obojętnym, przy czym dopro-
wadzona zostaje taka ilość gazu obojętnego, aby
wytworzone zostało niewielkie nadciśnienie
(=ciśnienie przekrywające). Dzięki temu przenikanie powietrza do instalacji jest uniemożliwione.
jednostka sterująca FLoTTweG do prowadzenia procesu w osłonie i atmosferze
gazu obojętnego
17
sMarowanIe
W zależności od wymogów klienta wirówki FLOTTWEG mogą być wyposażone w różne układy smarowania. kryterium doboru stanowi tryb
eksploatacji instalacji, jak praca wsadowa, eksploatacja ciągła lub se-
zonowa, oraz stopień automatyzacji całej instalacji. Wszystkie układy
smarowania pozwalają na smarowanie ułożyskowania rotora podczas
pracy. Dostępność różnych systemów smarowania zależy od typu wi-
rówki. Łożyska ślimaka są bądź nasmarowane na okres trwałości użyt-
kowej bądź wykonane jako smarowane eksploatacyjnie.
sMarowanIe ręcZne
Bezpośrednie smarowanie w obydwu kozłach łożyskowych rotora za
pomocą smarownicy ręcznej.
cenTraLne UrZądZenIe do sMarowanIa
centralne urządzenie do smarowania smarem stałym
(uruchamiane ręcznie)
Z centralnej, uruchamianej ręcznie pompy, smar przez rozdzielacz
tłoczkowy zostaje rozprowadzony do wszystkich punktów smarowania.
aUToMaTycZne UrZądZenIe do sMarowanIa sMareM sTałyM
W odróżnieniu od centralnego urządzenia do smarowania smarem stałym uruchamianego ręcznie, pompa automatycznego smarowania jest
uruchamiana automatycznie i zapewnia równomierne i niezawodne
smarowanie wirówki. Niedomiar smaru jest wykluczony tak samo jak i
nadmiar smaru, który doprowadziłby do krótkotrwałego wzrostu tem-
peratury łożyska i niepotrzebnego zużycia smaru. Działanie samej
automatyczne urządzenie do smarowania smarem stałym
pompy smaru jest zapewnione przez urządzenie kontrolne. Do najwyż-
szych wymagań może również alternatywnie być dostarczone urzą-
dzenie do smarowania mgłą olejową
aUToMaTycZne UrZądZenIe
do sMarowanIa MGłą oLejową
Automatyczne urządzenie do smarowania mgłą olejową podaje olej w
minimalnej ilości, przy czym krople oleju są transportowane do punktów
Urządzenie do smarowania mgłą olejową
nienia oleju i powietrza zapewniona jest wysoka
niezawodność eksploatacji. Do zastosowania w
ułożyskowania przez strumień powietrza. Przy niskim zużyciu oleju i
strefach Ex dostępne są wykonania pneumatycz-
również przy wysokich prędkościach obrotowych. Dzięki kontroli ciś-
do pracy w strefie 1 do klasy temperatury T4.
nie. Są one, zgodnie z ATEX 95, dostosowane
INFO TEChNIkA
minimalnej stracie wydajności, optymalne smarowanie jest zapewnione
18
punkty smarowe smarowane przez centralne urządzenie do smarowania
ZaBeZpIecZenIe prZed ZUŻycIeM
prZeZ ŚcIeranIe
Wielorakość zastosowań wirówek wymaga różnych zabezpieczeń
W celu zminimalizowania kosztów utrzymania
przed zużyciem przez ścieranie. Firma FLOTTWEG oferuje wielką
przy przeróbce bardzo abrazyjnych produktów,
1. Napawanie lub opancerzenie proszkowe
mienne.
liczbę wariantów:
2. Ceramika przyklejana
wszystkie elementy ulegające zużyciu przez
ścieranie – za wyjątkiem napawania – są wy-
3. Węgliki spiekane przylutowane lub przykręcane
4. Żeliwo utwardzone przyklejane
INFO TEChNIkA
5. Tworzywo sztuczne przykręcane lub przyklejane
di
e
ab
b
ild
un
g
ze
igt
ein
ea
us
ta
us
ch
ba
re
Bu
ch
se
wymienne elementy zabezpieczające przed ścieraniem
19
konTroLa dekanTerów
konTroLa drGań (sTandard)
Drgania są mierzone za pomocą czujnika. W razie osiągnięcia maksy-
malnie dopuszczalnej wartości następuje wyzwolenie alarmu i wirówka
zostaje wyłączona.
konTroLa prędkoŚcI oBroTowej
(sTandard)
Prędkość obrotowa bębna oraz różnicowa prędkość obrotowa ślimaka
są mierzone za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych i wska-
zywane na monitorze. Dzięki kontroli wartości maksymalnych i minimalnych zapobiega się powstawaniu krytycznych punktów pracy i
zachowywane są istotne normy bezpieczeństwa.
Układ kontroli drgań (standard)
konTroLa TeMperaTUry (opcja)
Pomiar temperatury łożysk jest dokonywana za pomocą termometrów
oporowych, co pozwala na zdalną kontrolę. W razie osiągnięcia nastawionej wstępne temperatury granicznej – w zależności od przypadku
zastosowania między 100°C i 130°C – następuje wyłączenie silnika
napędowego. Urządzenie to stanowi środek zapobiegawczy przed
uszkodzeniem łożysk.
Układ kontroli prędkości obrotowej (standard)
20
pewnoŚć dLa decyZjI ZakUpU
wysoka dyspoZycyjnoŚć jesT nasZą sIłą
Projektowanie zgodne z zastosowaniem, wysoka jakość produkcji oraz
efektywna obsługa techniczna są warunkiem bezawaryjnej eksploatacji.
Nasz doświadczony, niezawodny serwis jest na miejscu zawsze, gdy
pakiet świadczeń
FLoTTweG:
• kompetentne doradztwo w dziedzinie
technologii oddzielania
jest potrzebny. Na życzenie firma FLOTTWEG oferuje również serwis
• próby technologiczne prowadzone u
jakoŚć „Made In GerMany“
• dobór typu i wielkości właściwego wy-
prewencyjny, aby w ogóle nie dochodziło do przerw produkcyjnych.
FLOTTWEG posiada certyfikat ISO 9001
i konstruuje swoje produkty zgodnie z
najnowszymi standardami i normami.
klienta lub w laboratorium i centrum
procesowym FLoTTweG
posażenia
• automatyzacja i wdrożenie procesu
numery
serwisu
w niemczech:
Tel.: +49 8741 301-0
Fax: +49 8741 301-404
od godz. 17.00 do 7.00 :
Tel./Fax: +49 8741 91591
według życzenia klienta
• opracowanie koncepcji i budowa kompletnych linii w zakresie oddzielania
• instalacja, rozruch, obsługa techniczna,
naprawa i dostawa części zamiennych
na całym świecie.
serwIs FLoTTweG
Mobilna instalacja do prób FLoTTweG
Nawet najlepsza maszyna wymaga obsługi technicznej.
klientów. Nasi technicy serwisu mają kwalifikacje
przedstawicielstw, która została zbudowana w ciągu dziesięcioleci, w
chu, naprawy i obsługi technicznej.
Firma FLOTTWEG dysponuje światową siecią spółek zależnych, filii i
die FLoTTweG servicetechniker sind stets für sie bereit
celu zabezpieczenia serwisu i dostawy części zamiennych dla naszych
w zakresie wszystkich rodzajów instalacji, rozru-
21
prZeGLąd Typów:
wIrówkI sedyMenTacyjne BeZ prZeGród perForowanych
DECANTER, SORTICANTER® i SEDICANTER®
DECANTER
Seria C
C3E 3310 g*
C4E 3040 g*
C5E 3060 g*
C7E 3000 g*
SORTICANTER®
K4D 2880 g*
K6E 1680 g*
SEDICANTER®
S3E 10000 g*
S4E 6570 g*
S6E 5000 g*
22
* przyspieszenie krotności g, w zależności od temperatury i gęstości produktu
prZeGLąd Typów:
wIrówkI sedyMenTacyjne BeZ prZeGród perForowanych
DECANTER und TRICANTER®
DECANTER
Z23-3 4630 g*
TRICANTER®
Z23-3 4630 g*
Z23-4 3890 g*
Z23-4 3890 g*
Z32-3 4470 g*
Z32-3 4470 g*
Z32-4 3620g*
Z32-4 3620 g*
Z4E-3 4140 g*
Z4E-3 4140 g*
Z4E-4 4140 g*
Z4E-4 4140 g*
Z5E-4 3620 g*
Z5E-4 3620 g*
Z6E-2 3550 g*
Z6E-3 3550 g*
Z6E-3 3550 g*
Z6E-4 3550 g*
Z6E-4 3550 g*
Z8E-4 3000 g*
Z8E-4 3000 g*
Z92-3 2600 g*
Z92-4 2600 g*
® = znak towarowy zarejestrowany w różnych krajach
23
Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
Flottweg Polska
ul. Pelplińska 8b
01-683 Warszawa
POLSkA
Telefon +48/22-732 2230
Telefaks +48/22-751 4791
e-mail: [email protected]; [email protected]
PR-0004 I-62 04/2012
PRZEDSTAWICIELSTWO
[email protected]
www.flottweg.com

Podobne dokumenty

FLO-14028_Prospekt Osady ściekowe PL 2014_Klärschlamm D 2014

FLO-14028_Prospekt Osady ściekowe PL 2014_Klärschlamm D 2014 tek działania siły ciężkości, w stronę dna i tworzą na nim sedyment. W

Bardziej szczegółowo