Instrukcje obslugi COMPACT PROFESSIONAL

Komentarze

Transkrypt

Instrukcje obslugi COMPACT PROFESSIONAL
Instrukcje obsługi elektrycznego
pieca konwekcyjno-parowego MKN
COMPACT/JUNIOR PROFESSIONAL
Model
Nr typu
Elektryczny piec konwekcyjno - parowy 6.3
CPE63XXXX
Elektryczny piec konwekcyjno - parowy 6.1
CPE61XXXX
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Spis treści
SPIS TREŚCI ................................................................................................................................................................. 2
INFORMACJE O URZĄDZENIU ..................................................................................................................................... 3
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEOSTWA ................................................................................................................. 4
OPIS ELEMENTÓW PIECA....................................................................................................................................................... 7
PRZYCISKI I WYŚWIETLACZ ..................................................................................................................................................... 8
OBSŁUGA DRZWI PIECA ........................................................................................................................................................ 9
EKSPLOATACJA ..........................................................................................................................................................10
®
AUTOCHEF ..................................................................................................................................................................... 11
WŁASNE PRZEPISY ............................................................................................................................................................. 12
PAROWANIE..................................................................................................................................................................... 15
PIECZENIE Z PAROWANIEM .................................................................................................................................................. 16
PIECZENIE ........................................................................................................................................................................ 17
REGENERACJA .................................................................................................................................................................. 19
POMIAR TEMPERATURY PRODUKTU ZA POMOCĄ SONDY ............................................................................................................ 20
OBRÓBKA „ΔT” (DELTA T) .................................................................................................................................................. 23
OBRÓBKA NISKOTEMPERATUROWA (NT) ............................................................................................................................... 25
FUNKCJE DODATKOWE ..............................................................................................................................................28
NAPAROWANIE................................................................................................................................................................. 28
OKRES POSTOJU................................................................................................................................................................ 29
WPROWADZANIE ZMIAN W USTAWIENIACH ............................................................................................................................ 30
URUCHOMIENIE O OKREŚLONYM CZASIE ................................................................................................................................ 33
READY2COOK (NAGRZEWANIE / CHŁODZENIE) ........................................................................................................................ 34
RĘCZNE DOZOWANIE PARY .................................................................................................................................................. 34
RACKCONTROL ................................................................................................................................................................. 35
OPCJE W ETAPACH PROGRAMU ................................................................................................................................37
ODSYSANIE OPARÓW ......................................................................................................................................................... 37
CYKLICZNA PRACA WENTYLATORA ......................................................................................................................................... 37
SYGNAŁ ZAKOOCZENIA ETAPU OBRÓBKI.................................................................................................................................. 38
PRAKTYCZNE PORADY ...............................................................................................................................................39
PAROWANIE..................................................................................................................................................................... 39
DELIKATNE PAROWANIE ..................................................................................................................................................... 40
SZYBKIE PAROWANIE.......................................................................................................................................................... 41
PIECZENIE Z PAROWANIEM .................................................................................................................................................. 41
PIECZENIE (KONWEKCJA) .................................................................................................................................................... 42
OBRÓBKA NISKOTEMPERATUROWA NT ................................................................................................................................. 42
REGENERACJA .................................................................................................................................................................. 43
MYCIE ........................................................................................................................................................................45
PROGRAM DO PRZEPROWADZENIA MYCIA RĘCZNEGO ............................................................................................................... 47
®
AUTOMATYCZNE MYCIE „WAVECLEAN “ ............................................................................................................................... 49
KOMUNIKATY O ZAKŁÓCENIACH ...............................................................................................................................54
HACCP .......................................................................................................................................................................55
DEKLARACJA ZGODNOŚCI ..........................................................................................................................................56
2
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Informacje o urządzeniu
Przeznaczenie
urządzenia
Piec konwekcyjno - parowy firmy MKN jest urządzeniem
technicznym zaprojektowanym i przeznaczonym wyłącznie
do użytku komercyjnego. Nie może być wykorzystywany jako urządzenie gospodarstwa domowego.
Firma MKN nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela
gwarancji w przypadku użytkowania urządzenia w gospodarstwie domowym!
Piec konwekcyjno - parowy wolno stosować tylko do obróbki
produktów żywnościowych za pomocą rusztów, pojemników,
blach do pieczenia, wózków bankietowych i wkładów dostosowanych do urządzenia.
W celu wytwarzania pary urządzenie wolno zasilać tylko
czystą, miękką wodą pitną.
Nieodpowiednie
użytkowanie
Niedopuszczalne jest stosowanie pieca konwekcyjno - parowego do następujących celów:
jako szafki do przechowywania produktów
jako wędzarni
do suszenia ścierek lub naczyń stołowych
do podgrzewania kwasów, zasad lub innych chemikaliów
do podgrzewania palnych płynów
do topienia tłuszczów lub soli
do ogrzewania pomieszczeń
do smażenia w głębokim tłuszczu
do ogrzewania zamkniętych pojemników (np. konserw)
jako zmywarka do naczyń
do mycia filtrów powietrza
praca bez prowadnic / wózków
Niebezpieczeństwa
związane z nieodpowiednim użytkowaniem
Przy nieodpowiednim użytkowaniu urządzenie może zostać
zniszczone i może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia
personelu obsługującego.
Instruowanie personelu obsługującego
Przed pierwszym uruchomieniem należy poinstruować personel obsługujący o niebezpieczeństwach wynikających z
eksploatacji urządzenia mimo jego fachowej obsługi, jak
również o sposobie zachowania się przy zakłóceniach
w pracy i w przypadku pożaru.
3
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Piece konwekcyjno-parowe MKN spełniają wymagania
wszystkich europejskich standardów bezpieczeństwa. Jednak mimo tego nie można wykluczyć wszystkich zagrożeń,
jak np. takich, które mogą wyniknąć z niewłaściwej obsługi.
Dlatego w eksploatacji pieca konwekcyjno-parowego należy
stosować się do następujących zaleceń:
Niebezpieczeństwo poparzenia wylewającymi się gorącymi płynami!
Pojemników do gotowania, w których potrawa podczas
obróbki jest płynna (wywar, sos), nie wolno unosić nad
wysokość oczu, tzn. musi być zawsze możliwość obserwacji
obrabianej potrawy.
Niebezpieczeństwo oparzenia parą wodną wydobywającą się przy otwieraniu drzwi!
Jeśli drzwi zostaną otworzone podczas pracy, mogą
wydobyć się duże ilości pary, szczególnie przy pracy w
trybie parowania. Dlatego najpierw należy uchylić nieco
drzwi, pozwolić na ujście pary, a następnie otworzyć drzwi
całkowicie. Przy osuszaniu komory roboczej para jest
wypuszczana przez króciec odpowietrzający, dlatego nie
należy zaglądać do tego króćca lub trzymać nad nim rąk.
Niebezpieczeństwo oparzenia gorącymi rusztami, pojemnikami, sondą temperatury.
Do wyjmowania gorących rusztów, pojemników, sondy
należy używać izolacyjnych rękawic ochronnych. Drzwi
zawsze otwierać całkowicie do momentu ich zablokowa-nia.
Nie dotykać komory i wewnętrznej części drzwi.
Niebezpieczeństwo oparzenia chemicznymi środkami
myjącymi!
Podczas mycia wnętrza pieca żrącymi środkami myjącymi
należy zawsze zakładać rękawice i okulary ochronne. Należy przestrzegać wskazówek producenta środków.
4
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
W urządzeniach z systemem automatycznego mycia
„WaveClean” oba przyłącza wodne pieca muszą być
zawsze podłączone do wody (miękkiej i surowej), aby
uniknąć uszkodzenia!
Do mycia i prac konserwacyjnych można przystępować dopiero po wychłodzeniu urządzenia (poniżej 60°C).
Nie wolno
roboczej!
ochładzać
gwałtownie
gorącej
komory
Nie wolno natryskiwać za pomocą ręcznego spryskiwacza
zimnej wody na gorącą komorę roboczą lub na drzwi
urządzenia w celu ochłodzenia. Z powodu gwałtownego
ochłodzenia może odkształcić się wnętrze komory lub
pęknąć szyba drzwi.
Nie wolno myć urządzenia wodną lub parową myjką
wysokociśnieniową.
Nie używać urządzenia z uszkodzoną uszczelką drzwi!
Pęknięte lub uszkodzone uszczelki drzwi mogą spowodować
uszkodzenia elementów elektrycznych i elektronicznych.
Wymiana powinna być przeprowadzona przez autoryzowany
serwis. Uszczelka drzwi jest wciskana. Przy montażu należy
zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie, tzn. uszczelka
musi być całkowicie wsunięta w swoje gniazdo i mocno się
trzymać w nim.
Tłuszcz, wysokie temperatury i pozostałości środków
myjących zmniejszają trwałość uszczelki drzwi. Unikać
ciągłej pracy przy wysokich temperaturach i usuwać regularnie pozostałości tłuszczu i środków myjących.
Nie używać urządzenia z pękniętymi szybami!
5
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Nie wolno eksploatować urządzenia, jeżeli są pęknięte szyby
(osłona oświetlenia komory roboczej i szyba drzwi). Produkty, które znajdowały się wewnątrz komory roboczej podczas pęknięcia szyby, muszą zostać usunięte (niebezpieczeństwo występowania odłamków szkła!).
Nie wolno eksploatować urządzenia bez poprawnie zamocowanej osłony wentylatora!
Piec konwekcyjno-parowy nie może być eksploatowany bez
osłony wentylatora! Przed zdjęciem osłony (na przykład w
celu umycia) zawsze należy odłączyć piec od zasilania. Po
założeniu, trzeba sprawdzić czy jest prawidłowo zablokowana.
Z powodu dobrych własności izolacyjnych drzwi może występować zjawisko zaparowania szyby izolacyjnej przy dłuższej przerwie w pracy urządzenia. Efekt ten uwarunkowany
jest konstrukcją pieca i nie jest jego wadą lub defektem.
Podczas eksploatacji urządzenia zjawisko znika po krótkim
czasie.
Gdy urządzenie nie jest używane, nie zamykać drzwi,
lecz pozostawić je lekko uchylone, aby zabezpieczyć
komorę przed kondensowaniem wilgoci we wnętrzu!
Nie przyjmować do eksploatacji urządzenia, jeżeli jego panel
obsługi jest uszkodzony (przetarty).
6
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Opis elementów pieca
Króciec wylotu oparów.
Króciec wlotu powietrza do komory.
Pokrętło „Combipilot”.
Wyświetlacz.
Folia dotykowa z podświetleniem diodowym.
Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
Drzwi urządzenia.
Izolacyjny zespół szyb.
Rynienka do zbierania kondensatu.
Klamka drzwi.
Oświetlenie komory pieca.
Czujnik temperatury komory.
Czujnik temperatury produktu.
Wentylator.
Osłona wentylatora.
Uchwyt dla pojemników ze środkiem do mycia.
17. Odpływ z komory.
18. Stojak na pojemniki.
19. Gniazdo komunikacji z komputerem (RSC
232).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
7
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Przyciski i wyświetlacz
1. Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
2. Przycisk z diodą LED1 dla trybu pracy: Pieczenie (konwekcja).
3. Przycisk wyboru.
4. Przycisk wyboru: Temperatura obróbki.
5. Przycisk wyboru: Czas obróbki.
6. Przycisk wyboru: Pomiar za pomocą sondy temperatury produktu.
7. Przycisk wyboru.
8. Przycisk z diodą LED dla trybu pracy: Regeneracja.
9. Przycisk wyboru: RTC - Ready2Cook (nagrzewanie/chłodzenie).
10. Pokrętło nastawcze: Combipilot.
11. Przycisk START/STOP.
12. Przycisk z diodą LED dla trybu pracy: Pieczenie z parowaniem.
13. Wyświetlacz: program, temperatura, czas i inne informacje.
14. Przycisk wyboru: AutoChef.
15. Piktogram: Grupa programów.
16. Przycisk z diodą LED dla trybu pracy: Parowanie.
1
LED - dioda emitująca światło.
8
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Wybór języka
Tekst na wyświetlaczu można przestawić w następujący
sposób na inny język:
Obsługa drzwi pieca
Otwieranie
1. Obrócić klamkę w prawo lub w lewo.
Drzwi otworzą się.
2.
Drzwi otworzyć całkowicie. Klamka po
zwolnieniu wraca do pozycji pionowej.
Zamykanie
Docisnąć drzwi przy pionowym ułożeniu
klamki.
9
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Eksploatacja
Tryby pracy
Funkcje dodatkowe
Opcje w etapach
programu
Za pomocą pieca konwekcyjno-parowego można prowadzić
obróbkę przy różnych trybach pracy:
AutoChef® - automatyczne gotowanie
Parowanie
Pieczenie z parowaniem
Pieczenie (konwekcja)
Regeneracja
Gotowanie „∆T”
Gotowanie niskotemperaturowe (NT)
Dzięki dodatkowym funkcjom można indywidualnie dostosować procesy obróbki do własnych potrzeb:
Naparowanie
Okres postoju
Indywidualne dostosowanie ustawień
Uruchomienie o określonym czasie
Nagrzewanie / chłodzenie - przygotowanie klimatu w komorze
Ręczne dozowanie pary
RackControl - liczniki czasu dla poszczególnych produktów
SES - system odsysania oparów
Cykliczna praca wentylatora
Sygnał końca etapu obróbki
10
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
AutoChef®
Programy obróbki AutoChef, stworzone przez szefów kuchni
firmy MKN mają tą zaletę, że można je adaptować według
indywidualnych pomysłów i życzeń i można je zapamiętywać
w odpowiedniej kategorii.
Za pomocą przycisku „WŁĄCZ/WYŁĄCZ“ uruchomić piec i
wcisnąć przycisk „AutoChef“:
Na wyświetlaczu pojawiają się piktogramy dla poszczególnych grup programów. Wybrana grupa programów
jest otoczona prostokątną ramką.
Grupy programów
1
Mięso
steki, pieczeń wieprzowa
2
Drób
kurczak, indyk
3
Ryby
łosoś, pstrąg
4
Jarzyny, dodatki
marchew, grzyby, ziemniaki
5
Książka kucharska
zawiera programy wszystkich grup programów
6
Wypieki
chleb, croissants
7
Obróbka nocna / Długi obróbka z pomiarem temperatury proczas obróbki
duktu, obróbka niskotemperaturowa
8
MyChef-Special
indywidualne programy
9
Perfection
potrawy na talerzach, bankiet
Obracając pokrętłem (w prawo / w lewo) wybrać grupę programów i otworzyć przez naciśnięcie.
Pierwszy program obróbki na liście uporządkowanej alfabetycznie pulsuje.
Po naciśnięciu lewego przycisku wyboru wyświetlana jest
lista programów, które były ostatnio używane.
Za pomocą pokrętła przeglądnąć listę i wybrać program
przez naciśnięcie.
Na wyświetlaczu pojawiają się następujące dane:
1. Nazwa programu obróbki
2. Ilość etapów programu
3. Etap programu, który jest aktualnie wyświetlany
4. Tryb pracy aktualnego etapu programu
5. Temperatura (zadana) dla etapu programu
6. Czas lub temperatura sondy (tutaj: czas) etapu programu
11
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Przygotowanie
pieca do pracy
Dla uzyskania optymalnych efektów obróbki polecamy stosowanie
przycisku „Ready2Cook”.
Różne książki kucharskie
Można wybrać książki kucharskie w różnych wersjach językowych.
Ustawienie wybranej kategorii programów.
Lokalizacja prostokątnej ramki, która otacza wstępnie wybraną kategorię programów po naciśnięciu przycisku „AutoChef”, może być ustawiona według własnych potrzeb. Patrz
rozdział: „Wprowadzanie zmian w ustawieniach”.
Własne przepisy
Tworzenie własnych przepisów
Piec HansDampf Professional może przechowywać 300
programów obróbki. Są dwie możliwości wprowadzania własnych przepisów do książki kucharskiej.
1. ..........................................................................................................................
ywołać program z książki kucharskiej, dopasować indywidualnie temperaturę, czas itp. poszczególnych etapów
programu i wprowadzić do książki kucharskiej pod nową
nazwą.
2. ..........................................................................................................................
tworzyć nowe etapy programu i wprowadzić do książki
kucharskiej. Przy tym nie ma znaczenia, czy wpisany
program zostanie najpierw zapamiętany lub najpierw zostanie uruchomiony i potem zapamiętany.
Kopiowanie programów obróbki
Wcisnąć przycisk „AutoChef” i wybrać za pomocą pokrętła
kategorię programu obróbki.
Za pomocą pokrętła wybrać z listy program obróbki.
Po naciśnięciu pokrętła na wyświetlaczu pojawia się nazwa programu obróbki, ilość etapów programu oraz temperatura i czas danej obróbki.
Ustawić wartość temperatury, czasu i ew. dodać etapy
programu. Gwiazdka obok nazwy programu oznacza, że
został zmieniony program pierwotny.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "AutoChef" program jest kopiowany, a na wyświetlaczu pojawia się stara
nazwa programu.
Za pomocą pokrętła wprowadzić nową nazwę programu i
zachować.
12
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Wprowadzanie do
pamięci zmienionego programu
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku „AutoChef“ następuje wprowadzenie do pamięci nowego programu obróbki.
Na wyświetlaczu pojawia się przegląd kategorii.
Wybrać kategorię i nacisnąć pokrętło. Przez okres 5 sek.
wyświetlany jest komunikat o zapamiętaniu. Na wyświetlaczu pokazuje się następnie „ekran początkowy”.
Skopiowane programy należy zawsze zapisywać w pamięci
pod nową nazwą.
Wprowadzanie
przepisu do książki kucharskiej
Poniżej, na przykładzie opisane jest sporządzenie i wprowadzenie 2 etapowego programu.
Przykład: pieczona szynka
1. Wybrać parowanie z pomiarem temperatury za pomocą
sondy, jak w punkcie „Parowanie”. Temperatura komory
roboczej: 78°C, temp. sondy: 60°C;
2. Wybrać pieczenie z pomiarem temperatury za pomocą
sondy, jak opisano w punkcie „Pieczenie”. Temperatura
komory roboczej: 180°C, temp. sondy: 65°C;
3. Wcisnąć przycisk „AutoChef” przez 4 s. Na wyświetlaczu pojawia się „ekran” wprowadzania nazwy programu.
4. Pokrętłem wybierać litery i zatwierdzać wybór przez wciśnięcie. W celu przełączenia na małe litery lub znaki
specjalne wcisnąć lewy przycisk wyboru. W celu korekty
wcisnąć prawy przycisk wyboru, przesunąć kursor na literę, która ma być skorygowana i wpisać właściwy znak.
5. W celu zapamiętania nowego przepisu wcisnąć i przytrzymać przycisk „AutoChef”. Na wyświetlaczu pojawia
się przegląd kategorii. Wybrać kategorię i wcisnąć pokrętło. Przez 5 sek. wyświetlany jest komunikat o zapamiętaniu.
Uwaga: Sporządzone własne przepisy pozostają zachowane
podczas zmiany książki kucharskiej.
Zablokowanie lub
odblokowanie
dostępu do książki
kucharskiej
W menu „Ustawienia” można zablokować książkę kucharską. Przy takim ustawieniu nie można zmieniać, wpisywać
lub kasować programów w książce kucharskiej. W menu
„Ustawienia” książka kucharska może być oznaczona jako
zablokowana lub dostępna.
13
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Uruchamianie
wybranego
programu
Za pomocą przycisku START/STOP, przycisku „Nagrzewanie” lub przycisku „Wstępny wybór czasu” można bezpośrednio uruchomić program. Na wyświetlaczu pojawia się
nazwa programu („Szynka pieczona” dla opisanego przykładu) i rodzaj obróbki („Parowanie” dla opisanego przykładu) dla pierwszego etapu obróbki.
Zmiany podczas
przebiegu programu
Podczas przebiegu programu mogą być zmieniane wartości
poszczególnych etapów obróbki. Aby wprowadzić zmianę,
należy wcisnąć przycisk czasu lub temperatury (wartość,
która może być zmieniana pulsuje). Jak tylko zostanie
wprowadzona zmiana, przed nazwą programu pojawia się
gwiazdka, aby zaznaczyć zmianę.
Zmiany, które zostały wprowadzone podczas przebiegu programu, obowiązują tylko dla bieżącego programu i nie są
zachowywane w pierwotnym programie!
Także przy ponownym uruchomieniu te zmiany nie zostaną
zachowane, program przebiega z pierwotnymi wartościami.
Ostatnio stosowane programy
W menu „Ustawienia” można uaktywnić funkcję historii.
Przez wciśnięcie lewego przycisku wyboru (ostatnie programy) w menu programu obróbki jest wskazywane dziesięć
ostatnio stosowanych programów obróbki danej kategorii.
14
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Parowanie
Za pomocą programu „Parowanie” można gotować, parować, blanszować i konserwować.
Wybór temperatury
Włączyć urządzenie przyciskiem WŁĄCZ/WYŁĄCZ. Wcisnąć
przycisk wyboru „Parowanie”. Na wyświetlaczu pojawia się:
„100°C” i „0:00”.
Ustawić za pomocą pokrętła migające wskazanie temperatury i zatwierdzić przez wciśnięcie.
Delikatne parowanie: 30°C do 99°C
Parowanie: 100°C
Szybkie parowanie: 101°C do 130°C.
Wybór czasu
Wybrać wskazanie czasu za pomocą pokrętła. Następnie
ustawić i zatwierdzić czas.
Ustawienie czasu: od 1 min - 24 h.
Praca ciągła: przy wskazaniu czasu „0:00” obrócić pokrętło
w lewo i przytrzymać przez 3 sekundy
wskazanie czasu
zmieni się na „---” dla pracy ciągłej.
Wybór temperatury sondy
Po ustawieniu temperatury pary nacisnąć krótko dwa razy
pokrętło oraz ustawić i zatwierdzić temperaturę, jaka ma być
osiągnięta (zadana temperatura sondy).
Uwaga: jeśli przed wprowadzeniem końcowej temperatury
sondy został wprowadzony czas obróbki, to zostanie on zignorowany przez układ sterujący, gdyż temperatura sondy
ma zawsze pierwszeństwo.
Uruchamianie parowania
Wcisnąć przycisk START/STOP - uruchomione zostaje parowanie. Na wyświetlaczu są pokazywane: wybrana temperatura pary i wybrany czas obróbki wzgl. temperatura
sondy, jaka ma być osiągnięta. Nad wskazaniem temperatury jest pokazywany pozostający czas pracy (przy pracy
ciągłej „---”) lub rzeczywista temperatura sondy.
Odczyt aktualnej
temperatury
Aby odczytać aktualną temperaturę podczas pracy, należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk wyboru temperatury obróbki.
Aktualna temperatura może być odczytywana chwilowo
(przez 8 sek.). Po 8 sek. ponownie jest wskazywana temperatura zadana.
15
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Wprowadzanie
zmian podczas parowania
Podczas obróbki można zmieniać czas, temperaturę lub
temperaturę sondy. W celu zmiany nacisnąć krótko odpowiedni przycisk wyboru i zmienić wartość za pomocą pokrętła.
Koniec parowania
Po upływie czasu obróbki lub przy osiągnięciu temperatury
sondy rozbrzmiewa brzęczyk i miga oświetlenie komory roboczej, program jest zakończony. Przez wciśnięcie przycisku
START/STOP lub przez otwarcie drzwi pieca wyłącza się
brzęczyk i miganie oświetlenia.
Pieczenie z parowaniem
„Pieczenie z parowaniem” nadaje się szczególnie do dużych
sztuk mięsa i pieczonych produktów.
Wybór temperatury
Włączyć urządzenie przyciskiem WŁĄCZ/WYŁĄCZ. Wcisnąć
przycisk wyboru „Pieczenie z parowaniem”. Na wyświetlaczu
pojawia się: „150°C” i „0:00”.
Ustawić za pomocą pokrętła migające wskazanie temperatury i zatwierdzić przez wciśnięcie.
Zakres temperatury: od 30°C do 250°C.
Wybór czasu
Wybrać wskazanie czasu za pomocą pokrętła. Następnie
ustawić i zatwierdzić czas.
Ustawienie czasu: od 1 min - 24 h.
Praca ciągła: przy wskazaniu czasu „0:00” obrócić pokrętło
w lewo i przytrzymać przez 3 sekundy
wskazanie czasu
zmieni się na „---” dla pracy ciągłej.
Wybór
temperatury sondy
Po ustawieniu temperatury pieczenia z parowaniem nacisnąć krótko dwa razy pokrętło oraz ustawić i zatwierdzić
temperaturę, jaka ma być osiągnięta (zadana temperatura
sondy).
Uwaga: jeśli przed wprowadzeniem końcowej temperatury
sondy został wprowadzony czas obróbki, to zostanie on zignorowany przez układ sterujący, gdyż temperatura sondy
ma zawsze pierwszeństwo.
16
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Ustawienie poziomu wilgotności
Nacisnąć pokrętło kolejny raz i ustawić poziom wilgotności.
Poziom wilgotności można wybrać pokrętłem w zakresie od
0 do 100% w odstępach co 10%.
Uruchamianie
pieczenia z
parowaniem
Wcisnąć przycisk START/STOP - uruchomione zostaje pieczenie z parowaniem. Na wyświetlaczu są pokazywane:
wybrana temperatura komory i wybrany czas obróbki
wzgl. temperatura sondy, jaka ma być osiągnięta. Nad
wskazaniem temperatury jest pokazywany pozostający
czas pracy (przy pracy ciągłej „---”) lub rzeczywista temperatura sondy.
Odczyt aktualnej
temperatury
Aby odczytać aktualną temperaturę podczas pracy, należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk wyboru temperatury obróbki.
Aktualna temperatura może być odczytywana chwilowo
(przez 8 sek.). Po 8 sek. ponownie jest wskazywana temperatura zadana.
Wprowadzanie
zmian podczas
pieczenia z
parowaniem
Podczas obróbki można zmieniać czas, temperaturę lub
temperaturę sondy. W celu zmiany nacisnąć krótko odpowiedni przycisk wyboru i zmienić wartość za pomocą pokrętła.
Koniec pieczenia z
parowaniem
Po upływie czasu obróbki lub przy osiągnięciu temperatury
sondy rozbrzmiewa brzęczyk i miga oświetlenie komory roboczej, program jest zakończony. Przez wciśnięcie przycisku
START/STOP lub przez otwarcie drzwi pieca wyłącza się
brzęczyk i miganie oświetlenia.
Pieczenie
Obróbka „Pieczenie” nadaje się szczególnie do produktów,
które nie wymagają wilgoci.
Wybór temperatury
Włączyć urządzenie przyciskiem WŁĄCZ/WYŁĄCZ. Wcisnąć
przycisk wyboru „Pieczenie”. Na wyświetlaczu pojawia się:
„180°C” i „0:00”.
Ustawić za pomocą pokrętła migające wskazanie temperatury i zatwierdzić przez wciśnięcie.
Zakres temperatury: od 30°C do 250°C.
17
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Wybór czasu
Wybrać wskazanie czasu za pomocą pokrętła. Następnie
ustawić i zatwierdzić czas.
Ustawienie czasu: od 1 min - 24 h.
Praca ciągła: przy wskazaniu czasu „0:00” obrócić pokrętło
w lewo i przytrzymać przez 3 sekundy
wskazanie czasu
zmieni się na „---” dla pracy ciągłej.
Wybór
temperatury sondy
Po ustawieniu temperatury pieczenia nacisnąć krótko dwa
razy pokrętło oraz ustawić i zatwierdzić temperaturę, jaka
ma być osiągnięta (zadana temperatura sondy).
Uwaga: jeśli przed wprowadzeniem końcowej temperatury
sondy został wprowadzony czas obróbki, to zostanie on zignorowany przez układ sterujący, gdyż temperatura sondy
ma zawsze pierwszeństwo.
Odpowiedni poziom wilgotności w komorze może zostać
osiągnięty dla żywności zawierającej dużo wody, przez
ustawienie poziomu wilgotności poniżej 100%. Powstająca
para jest odprowadzana z komory, kondensowana i podawana do kanalizacji.
Nacisnąć pokrętło kolejny raz i ustawić poziom wilgotności.
Poziom wilgotności można wybrać pokrętłem w zakresie od
0 do 100% w odstępach co 10%.
Przy ustawieniu 100%, poziom wilgotności w komorze może
osiągnąć 100% w zależności od typu i ilości produktu.
Ustawienie poziomu wilgotności
Uruchamianie
pieczenia
Wcisnąć przycisk START/STOP - uruchomione zostaje pieczenie. Na wyświetlaczu są pokazywane: wybrana temperatura komory i wybrany czas obróbki wzgl. temperatura
sondy, jaka ma być osiągnięta. Nad wskazaniem temperatury jest pokazywany pozostający czas pracy (przy pracy
ciągłej „---”) lub rzeczywista temperatura sondy.
Odczyt aktualnej
temperatury
Aby odczytać aktualną temperaturę podczas pracy, należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk wyboru temperatury obróbki.
Aktualna temperatura może być odczytywana chwilowo
(przez 8 sek.). Po 8 sek. ponownie jest wskazywana temperatura zadana.
Wprowadzanie
zmian podczas
pieczenia
Podczas obróbki można zmieniać czas, temperaturę lub
temperaturę sondy. W celu zmiany nacisnąć krótko odpowiedni przycisk wyboru i zmienić wartość za pomocą pokrętła.
18
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Koniec pieczenia
Po upływie czasu obróbki lub przy osiągnięciu temperatury
sondy rozbrzmiewa brzęczyk i miga oświetlenie komory roboczej, program jest zakończony. Przez wciśnięcie przycisku
START/STOP lub przez otwarcie drzwi pieca wyłącza się
brzęczyk i miganie oświetlenia.
Regeneracja
Za pomocą trybu „Regeneracja” można regenerować potrawy na talerzach lub półmiskach bez straty jakości. Wentylator cyrkulacyjny ma specjalne ustawienia w tym trybie
pracy.
Wybór
temperatury
Włączyć urządzenie przyciskiem WŁĄCZ/WYŁĄCZ. Wcisnąć
przycisk wyboru „Regeneracja”. Na wyświetlaczu pojawia
się: „120°C” i „0:00”.
Ustawić za pomocą pokrętła migające wskazanie temperatury i zatwierdzić przez wciśnięcie.
Zakres temperatury: od 30°C do 180°C.
Wybór czasu
Wybrać wskazanie czasu za pomocą pokrętła. Następnie
ustawić i zatwierdzić czas.
Ustawienie czasu: od 1 min - 24 h.
Praca ciągła: przy wskazaniu czasu „0:00” obrócić pokrętło
w lewo i przytrzymać przez 3 sekundy
wskazanie czasu
zmieni się na „---” dla pracy ciągłej.
Wybór
temperatury sondy
Po ustawieniu temperatury pieczenia nacisnąć krótko dwa
razy pokrętło oraz ustawić i zatwierdzić temperaturę, jaka
ma być osiągnięta (zadana temperatura sondy).
Uwaga: jeśli przed wprowadzeniem końcowej temperatury
sondy został wprowadzony czas obróbki, to zostanie on zignorowany przez układ sterujący, gdyż temperatura sondy
ma zawsze pierwszeństwo.
Ustawienie poziomu wilgotności
Nacisnąć pokrętło kolejny raz i ustawić poziom wilgotności.
Poziom wilgotności można wybrać pokrętłem w zakresie od
0 do 100% w odstępach co 10%.
19
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Uruchamianie
regeneracji
Wcisnąć przycisk START/STOP - uruchomiony zostaje proces regeneracji. Na wyświetlaczu są pokazywane: wybrana
temperatura komory i wybrany czas obróbki wzgl. temperatura sondy, jaka ma być osiągnięta. Nad wskazaniem
temperatury jest pokazywany pozostający czas pracy (przy
pracy ciągłej „---”) lub rzeczywista temperatura sondy.
Odczyt aktualnej
temperatury
Aby odczytać aktualną temperaturę podczas pracy, należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk wyboru temperatury obróbki.
Aktualna temperatura może być odczytywana chwilowo
(przez 8 sek.). Po 8 sek. ponownie jest wskazywana temperatura zadana.
Wprowadzanie
zmian podczas
regeneracji
Podczas obróbki można zmieniać czas, temperaturę lub
temperaturę sondy. W celu zmiany nacisnąć krótko odpowiedni przycisk wyboru i zmienić wartość za pomocą pokrętła.
Koniec regeneracji
Po upływie czasu obróbki lub przy osiągnięciu temperatury
sondy rozbrzmiewa brzęczyk i miga oświetlenie komory roboczej, program jest zakończony. Przez wciśnięcie przycisku
START/STOP lub przez otwarcie drzwi pieca wyłącza się
brzęczyk i miganie oświetlenia.
Pomiar temperatury produktu za pomocą sondy
Pomiar temperatury produktu za pomocą sondy jest zalecany szczególnie przy długotrwałej obróbce pieczeni.
W którym procesie
obróbki stosuje się
pomiar temperatury za pomocą sondy?
Podczas obróbki w piecu HansDampf przy wszystkich rodzajach procesów można zastosować pomiar temperatury
produktu za pomocą sondy. Przy tym sonda wbita w obrabiany produkt mierzy jego aktualną temperaturę i porównuje
z temperaturą, jaka ma być osiągnięta (jaka została ustawiona). Jak tylko zostanie osiągnięta zadana temperatura
wewnątrz produktu, wyłączane jest doprowadzenie energii i
wody do pieca.
Zaletami tego pomiaru są:
małe zużycie energii i wody
produkt nie jest rozgotowany lub nadmiernie spieczony
niewielka strata wagi obrabianego produktu
MKN zaleca stosowanie sondy w miarę możliwości we
wszystkich metodach obróbki.
20
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Aby mieć pewność, że zadana temperatura wewnątrz
produktu zostanie osiągnięta, należy ustawiać co najmniej o 5°C wyższą temperaturę obróbki.
Typ sondy
Piece COMPACT i JUNIOR PROFESSIONAL są standardowo wyposażone w sondę z czterema punktami pomiaru
temperatury. Koniec czujnika czteropunktowego może znajdować się poza środkiem produktu (tak przynajmniej zdarza
się najczęściej w praktyce). Ponieważ mierzy temperaturę w
czterech punktach, najzimniejsze miejsce pomiaru jest stosowane do regulacji procesu obróbki.
Rozkład temperatur w sondzie przy temperaturze komory roboczej 120°C (przykład)
21
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Umieszczanie
sondy w produkcie
Przy obróbce kilku kawałków pieczeni sondę należy umieszczać w środku komory roboczej (na środkowej półce).
Czujnik należy wkłuwać w obrabiany produkt zawsze w
miejscu o największej masie. W przypadku kawałków pieczeni z kością, jak np. kotlet, wbijać tuż obok kości (kości
izolują).
Przy długich kawałkach pieczeni, jak np. schab, czujnik należy wbijać poprzecznie. Przy wbiciu podłużnym pozostałby
po rozkrojeniu otwór w środku plastra.
W przypadku drobiu (zróżnicowane grubości), jak np. kurczaki, czujnik wkłuwać w wewnętrzną stronę udka. Czujnik
powinien być zawsze wbity całkowicie, w przeciwnym razie
możliwe są błędne pomiary.
Nie wolno przegrzewać sondy
temperatury produktu
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nie wolno przegrzewać sondy temperatury
produktu! Przegrzana sonda może eksplodować!
Ponieważ może się zdarzyć potrzeba wbicia sondy w zamrożony produkt, nie wolno jej podgrzewać za pomocą zapalniczki lub innego źródła ciepła. Przegrzanie może spowodować eksplozję sondy!
Przy produktach zamrożonych, należy
najpierw przygotować otwór do włożenia sondy za pomocą ręcznego wiertła.
Wiercenie otworu
dla sondy
22
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Obróbka „ΔT” (delta T)
Podczas obróbki „ΔT” trzeba stosować pomiar temperatury
wewnątrz produktu, ponieważ w tym programie temperatura
komory roboczej rośnie w zależności od zmierzonej aktualnej temperatury sondy. Temperatura komory roboczej jest
przy tym zawsze wyższa od aktualnej temperatury sondy o
wybraną wartość „ΔT”. Dla obróbki „ΔT” obowiązuje ogólnie
wzór:
Aktualna temperatura sondy + temperatura „ΔT” = temperatura komory roboczej
Temperatura
Temperatura komory roboczej
Temperatura sondy
Zadana
temperatura
sondy
Start
Wybieranie obróbki „ΔT”
Osiągnięta zadana temperatura sondy
Czas
Osiągnięta zadana
temperatura
s
Włączyć urządzenie
przyciskiem
WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
Wcisnąć prawy
przycisk wyboru. Pokrętłem wybrać i zaondy
twierdzić „Gotowanie T”
Przez wciśnięcie przycisku „Pieczenie”, „Parowanie” lub
„Pieczenie z parowaniem” wybrać rodzaj obróbki, zaświeci
się dioda wybranego przycisku.
Na wyświetlaczu jest pokazywany wybrany rodzaj obróbki,
wstępnie wybrana temperatura T (20°C) i wstępnie wybrana docelowa temperatura sondy (60°C). Miga temperatura
T.
Ustawić pokrętłem temperaturę T i zatwierdzić przez wciśnięcie.
Ustawić pokrętłem migającą docelową temperaturę sondy.
Rodzaj obróbki
T
Pieczenie
1÷201°C
Parowanie
1÷31°C
Pieczenie z parowaniem
1÷151°C
23
Docelowa temperatura sondy
41÷99°C
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Uruchamianie obróbki „ΔT”
Uruchomić proces przyciskiem START/STOP.
Na wyświetlaczu są pokazywane: aktualna temperatura komory roboczej i docelowa temperatura sondy.
Odczyt aktualnej
temperatury
Aby odczytać aktualną temperaturę podczas pracy, należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk wyboru temperatury obróbki
lub temperatury sondy. Aktualna temperatura może być odczytywana chwilowo (przez 8 sek.). Po 8 sek. ponownie jest
wskazywana temperatura zadana.
Koniec obróbki
„ΔT”
Po upływie czasu obróbki lub przy osiągnięciu temperatury
sondy rozbrzmiewa brzęczyk i miga oświetlenie komory roboczej, program jest zakończony. Przez wciśnięcie przycisku
START/STOP lub przez otwarcie drzwi pieca wyłącza się
brzęczyk i miganie oświetlenia.
Informacje do obróbki „ΔT”
Im wyższa jest temperatura „ΔT”, tym wyższy jest ubytek
masy, ale tym intensywniej brązowieje obrabiany produkt.
Aby czas obróbki nie wydłużał się zbytnio, wartość „ΔT” powinna wynosić min. 10°C. Za pomocą tej obróbki można wykorzystać okresy z małym ruchem. W tym celu można stosować wstępny wybór czasu uruchomienia.
Duże porcje pieczeni
T
Temperatura
sondy
Rostbef
50 ÷ 55°C
48 ÷ 58°C
Polędwica wołowa
50 ÷ 60°C
50 ÷ 60°C
Pieczeń cielęca
50 ÷ 70°C
78°C
Karkówka
50 ÷ 70°C
78°C
Szynka gotowana
50 ÷ 60°C
78°C
Dalsze zalecenia dotyczące obróbki „ΔT”, patrz rozdz. „Porady praktyczne”.
24
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Obróbka niskotemperaturowa (NT)
Przy obróbce niskotemperaturowej przygotowanie produktu
odbywa się w zakresie temperatur od 60 do 100°C. Daje to
następujące korzyści:
nieznaczne wysuszenie
równomierną obróbkę
mniejsze tworzenie „skorupy” na powierzchni
Obróbka NT obejmuje fazę obróbki i fazę przechowywania w
cieple. Obróbkę NT można przeprowadzić na dwa sposoby.
Obróbka NT bez
sondy
W pierwszej metodzie temperaturę komory roboczej ustawia się około 5°C wyżej niż wymagana końcowa temperatura sondy. Nieznaczna różnica temperatury jest wystarczająca dla obróbki NT. Jeśli jest wymagana chrupiąca skórka,
we wcześniejszym etapie obróbki można ją przyrumienić w
wyższej temperaturze.
Obróbka NT z
sondą
Jeśli pracuje się z sondą temperatury produktu, następuje
automatyczne przełączenie z 1 etapu obróbki na fazę utrzymania ciepła, gdy zostanie osiągnięte 80% końcowej temperatury sondy (patrz wykres). Do pierwszego etapu obróbki
nadaje się „Pieczenie z parowaniem” oraz „Pieczenie”.
temperatura
1. etap obróbki
2. etap obróbki
80% końcowej
KT
utrzymywanie
ciepła
temp. komory
roboczej =
końcowa KT + 5°C
temperatura
komory roboczej
temperatura sondy (KT),
końcowa KT
czas
start podgrzana
komora robocza
zmniejszenie
mocy grzewczej
gotowe do
podania
maksymalny czas
utrzymywania ciepła
Uwaga: jeżeli różnica między temperaturą komory roboczej, a
temperaturą sondy jest mniejsza niż 5°C, końcowa temperatura
sondy może nie zostać osiągnięta.
25
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Końcowa temperatura sondy
(temp. utrzymywania)
Temp. komory roboczej,
jaką należy ustawić
Rostbef
55°C
60°C
Pieczeń wieprzowa
75°C
80°C
Pieczeń cielęca
70°C
75°C
Pieczeń jagnięca
75°C
80°C
Produkt obrabiany
Wybieranie obróbki NT
Etapy programu
1. Pieczenie
2. Obróbka NT
Przed obróbką NT wprowadzić pierwszy etap programu,
np. „Pieczenie”, „Parowanie”, „Pieczenie z parowaniem” lub
„Regeneracja” (patrz także rozdział „Wprowadzanie kilku
etapów programu”).
Wcisnąć prawy przycisk wyboru, ustawić i zatwierdzić pokrętłem „Gotowanie NT”.
Wstępnie wybrana temperatura komory roboczej (60°C) jest
wskazywana przez miganie. Ustawić pokrętłem temperaturę
(30÷120°C) i zatwierdzić ją przez wciśnięcie.
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie czasu. Miga czas
obróbki NT „0:00”. Ustawić czas obróbki za pomocą pokrętła
lub przez ponowne wciśnięcie zmienić na wprowadzanie
temperatury sondy. Migające wskazanie temperatury sondy
ustawić pokrętłem z zakresu 40-99°C.
Uwaga: jeśli przed wprowadzeniem końcowej temperatury
sondy został już wprowadzony czas obróbki, to zostanie on
zignorowany przez układ sterujący, gdyż temperatura sondy
ma zawsze pierwszeństwo.
Po wprowadzeniu temperatury sondy nacisnąć pokrętło, aby
wprowadzić dalszy etap programu. Po dwukrotnym wciśnięciu wyświetlacz wraca do pierwszego etapu programu.
26
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Uruchamianie obróbki NT
Uruchomić program przyciskiem START/STOP.
Na wyświetlaczu są pokazywane temperatura i wartości
czasowe aktualnego etapu programu.
27
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Funkcje dodatkowe
Funkcje dodatkowe pieca HansDampf COMPACT i JUNIOR PROFESSIONAL dają możliwość optymalizacji przebiegu obróbki.
Naparowanie
Do pieczenia ciast, które potrzebują dużo pary, można stosować obróbkę z naparowaniem (dozowaniem pary).
Jeżeli temperatura komory roboczej jest wyższa niż
130°C, funkcja naparowania jest nieaktywna!
Jeżeli zachodzi potrzeba obniżenia temperatury, to przy
pomocy funkcji „Ready2Cook” ochłodzić komorę roboczą poniżej 130°C.
Wybieranie funkcji
naparowania
Za pomocą przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ włączyć urządzenie.
Dioda przycisku świeci się.
Prawym przyciskiem wyboru wywołać menu. Za pomocą
pokrętła przeglądać menu aż do pojawienia się komunikatu
„Naparowanie”.
Punkt menu „Naparowanie” pulsuje.
Nacisnąć pokrętło lub prawy przycisk wyboru i ustawić pokrętłem temperaturę (30÷130°C), przy której nastąpi dozowanie pary oraz ilość wody (0÷5000 ml).
Aby wprowadzić kolejny etap programu, nacisnąć pokrętło.
W celu uruchomienia programu wcisnąć przycisk „Ready2Cook” lub START/STOP.
Podczas przebiegu programu wyświetlacz wskazuje następujące informacje:
1. Pozostały czas do końca całego programu
2. Rodzaj obróbki - B= doprowadzenie pary
3. Aktywny etap programu
4. Pozostałą ilość wody (ml)
28
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Okres postoju
Za pomocą funkcji „Okres postoju“ można wprowadzić etap
przerwy w działaniu urządzenia.
Wybieranie funkcji
okres postoju
Za pomocą przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ włączyć urządzenie.
Dioda przycisku świeci się.
Prawym przyciskiem wyboru wywołać menu. Za pomocą
pokrętła przeglądać menu aż do pojawienia się komunikatu
„Okres postoju”.
Punkt menu „Okres postoju” pulsuje.
Nacisnąć pokrętło lub prawy przycisk wyboru i ustawić pokrętłem czas postoju w minutach.
Aby wprowadzić kolejny etap programu, nacisnąć pokrętło.
W celu uruchomienia programu wcisnąć przycisk
START/STOP.
Podczas przebiegu etapu programu „Okres postoju” na wyświetlaczu pojawiają się następujące dane:
1. Pozostały czas do końca całego programu
2. NOP = okres postoju
3. Aktywny etap programu
4. Pozostały czas przebiegu aktywnego etapu programu
29
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Wprowadzanie zmian w ustawieniach
Ustawienia
standardowe
Elektronika pieca MKN jest ustawiona przy dostawie na wartości standardowe. Wartości te mogą być indywidualnie dostosowywane do potrzeb użytkownika w określonych granicach.
Wywoływanie
menu
„Ustawienia”
Aby wejść do menu ustawień po włączeniu pieca należy
wybrać „Menu” przez naciśnięcie lewego przycisku wyboru.
Następnie wybrać pokrętłem punkt „4 Ustawienia”.
Na wyświetlaczu pojawia się „Hasło” i „000”. Pokrętłem wybierać i potwierdzać przez wciśnięcie kolejne cyfry hasła:
111. Ostatnią cyfrę zatwierdzić przez wciśnięcie przycisku
START/STOP.
Na wyświetlaczu jest pokazywany pierwszy parametr
„Czas/Data” i numer parametru „000”. Za pomocą pokrętła
można przeglądać parametry (patrz następna tabela).
Po wciśnięcie pokrętła na wyświetlaczu jest pokazywana
nazwa, wartość dla wybranego parametru i numer parametru. W razie potrzeby ustawić pokrętłem nową wartość i zatwierdzić ją przez wciśnięcie przycisku wyboru „Zachować”.
Wskazanie zmienia się z powrotem na listę parametrów.
Wybrać pokrętłem następny parametr lub przez wciśnięcie
przycisku wyboru „Powrót” wrócić do wskazań wyjściowych.
30
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Ustawienie
standardo- Zakres ustawiania Uwagi, objaśnienia
we
Parametr
Nr
par.
Czas/data
Czas lokal000 ny użytkownika
Wskazanie temperatu006
ry
Pulsowanie
nia
oświetle-
023
Poziom nagrzewania
082
wstępnego %
Licznik ilości wody do
076
przeglądu filtra
°C
Włączone
15
Wyłączone
Aktualny czas i
data
°C/°F
Automatyczne przestawienie lato/zima.
Wskazanie temperatury w °F nie jest
związane z angielskim tekstem.
Włączone / wyłą- Oświetlenie pulsuje po
czone
programu.
0÷30%
zakończeniu
Parametr używany przy funkcji „ready2cook”, piec nagrzewa się wstępnie
do temp. większej o wybrany poziom w
stosunku do ustawionej temp. roboczej.
Należy wpisać przewidywaną wydajność
0÷90 000 litrów w zainstalowanego zmiękczacza. Po osiąkrokach co 100 gnięciu tej ilości, na wyświetlaczu pojawi
litrów
się informacja o potrzebie wykonania
przeglądu (wymiana wkładu).
TT - dzień, MM - miesiąc, JJJJ - rok
Format daty
144
Książka kucharska
Bez blokady: można wpisywać i usuwać
receptury, zachowywać zmiany w książce kucharskiej.
Zablokowana: nie można wpisywać i
Bez blokady, za- usuwać receptur, zachowywać zmian w
blokowana,
cał- książce kucharskiej, możliwe jest tylko
097 Bez blokady
kowicie zabloko- wprowadzenie zmian w aktualnie wywana
branym programie bez możliwości ich
zapisania.
Całkowicie zablokowana: jak w opisie
powyżej, ale bez możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian.
Wyłączony
Przy ustawieniu „włączony” wentylator
pracuje cyklicznie podczas oczekiwania
Wyłączony / włąna uruchomienie programu przy ustaczony
wieniu funkcji uruchomienia pieca o
określonej godzinie.
Chłodzenie kondensa024
tu
Normalne
Ustawienie „minimalne": minimalne zużycie wody, ale wyższa temperatura
Minimalne / norkondensatu i większa ilość pary.
malne / maksyUstawienie „maksymalne": maksymalne
malne
zużycie wody, ale niska temperatura
kondensatu i niewielka ilość pary.
Czas
działania
wnętrznego okapu
083
60 sekund
0÷600 sekund
Czas trwania sygnału
084
dźwiękowego (sek.)
20 sekund
0÷180 sekund
Wentylator przy późniejszym uruchomie- 032
niu
ze-
31
Czas, w którym zewnętrzny okap kondensacyjny działa na maksymalnym poziomie po otwarciu drzwi
Czas działania sygnalizatora dźwiękowego po zakończeniu programu,
0 = sygnał wyłączony.
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Wysokość ustawienia
015
nad poziomem morza
0
0 = 0 - 500 m;
Zapytać w najbliższej stacji meteorologicz1 = 500 -1000 m;
nej o wysokość nad poziomem morza;
2 = 1000 -1500 m;
ustawić 0-500m, jeżeli wys. jest nieznana.
3 = > 1500 m
Hasło
096
111
000÷500
Temp. parowania
235
100
30÷130°C
Temp. pieczenia z pa236
rowaniem
150
30÷250°C
Temp. pieczenia
237
180
30÷300°C
Temp. regeneracji
238
120
30÷180°C
Temp. obróbki nisko239
temperaturowej
60
60÷100°C
Obróbka ΔT
240
20
1÷100°C
Temp. sondy produktu
241
60
30÷99°C
Kierunek przewijania
225
Normalnie
Historia użytych pro242
gramów
Standardowa
kucharska
książka
403
10
Język polski
7
Można tu wprowadzać indywidualne hasła.
W podanych granicach można dopasować
w sposób indywidualny temperaturę, która
pokazuje się przy ustawianiu parametrów
obróbki.
Kierunek przewijania przy ruchach pokręNormalnie / zgodtłem można dopasować do indywidualnych
nie z zegarem
potrzeb.
Można wyświetlić określoną tutaj ilość
ostatnio używanych programów z pamięci
0÷10
książki kucharskiej (wcisnąć AutoChef historia).
0 Tylko sporządzone
własne przepisy obróbki 1 Deutsch; 2
English GB; 3 Italiano;
4 Francais; 5 Nederland; 6 Espanol; 7
Polski; 8 Dansk; 9
Russian; 10 Cesky; 11
Lietuviskai; 12 Latviesu; 13 Chinese GB
China; 14 Chinese
Big5 Taiwan; 15 Korean; 16 Hebrew; 17
Slovenscina; 18 Kroatisch; 19 Magyar; 21
Svenska; 22 Türkçe;
23 Greece; 30 Deutsch
-Österreich; 31 Deutsch-Schweiz; 32 Englisch-Asia; 100 English
SC Henny Penny; 120
Korean/Dongwoo
32
Za pomocą przełączania książki kucharskiej
można ładować różne książki kucharskie
specyficzne dla danego kraju. Można również przywracać skasowane programy
obróbki AutoChef. W tym celu wybrać numer książki kucharskiej i na koniec wprowadzić do pamięci.. Po przełączeniu książki
kucharskiej nacisnąć „Zapisać". Do 5 minut
pojawia się tekst „Analiza”. Programy obróbki wpisane do pamięci urządzenia będą
zachowane podczas przełączenia.
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Uruchomienie o
określonym czasie
Przez wybór uruchomienia o określonym czasie wyznacza
się moment, kiedy piec automatycznie rozpocznie wybrany
program obróbki.
Podczas stosowania automatycznego uruchomienia o
określonym czasie mogą występować w komorze roboczej temperatury, które wpływają na silny wzrost szkodliwych drobnoustrojów na produktach poddawanych
obróbce. Produkty te mogą ulec zepsuciu.
Należy zawsze wcześniej ocenić, jaka jest możliwość zastosowania automatycznego uruchomienia. Na wyświetlaczu podczas czasu oczekiwania na uruchomienie pokazywana jest temperatura komory roboczej.
Ustawianie czasu
automatycznego
uruchomienia
1. Wprowadzić lub wybrać program obróbki.
2. Po ustawieniu parametrów przycisnąć dłużej przycisk wyboru „Czas obróbki”. Na wyświetlaczu pojawia się migające
„Start za: 00:01”. Za pomocą pokrętła wprowadzić czas, po
którym ma nastąpić automatyczne uruchomienie.
Jeśli wybrany jest program, który działa wyłącznie
w oparciu o czasy obróbki, zostanie obliczony czas zakończenia pracy i pokazany w polu „Koniec o:”.
Jeśli wybrany jest program z pomiarem temperatury
produktu pokazywana jest tylko najwyższa zadana temperatura sondy.
3. Uruchomić program przyciskiem START/STOP lub przez
naciśnięcie pokrętła. Podczas oczekiwania na automatyczne
uruchomienie wyłączone jest oświetlenie.
4. Po upływie wybranego czasu automatycznie uruchamiany jest nastawiony program obróbki.
Kasowanie czasu
automatycznego
uruchomienia
Za pomocą lewego przycisku wyboru można przerwać
i skasować wybrany czas automatycznego uruchomienia.
Wskazówka
Aby unikać „wąskich gardeł” w produkcji i przygotowaniu,
można jak zwykle przygotować produkty żywnościowe, załadować piec i wybrać wymagany program obróbki na długo
przed momentem, w którym powinien rozpocząć się proces
obróbki. Ewentualna przerwa w zasilaniu w okresie oczekiwania nie zmienia czasu uruchomienia programu obróbki.
33
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Ready2Cook (nagrzewanie / chłodzenie)
Wiele programów (np. pieczenie) wymaga dokładnie ustalonej temperatury na początku obróbki. Za pomocą funkcji
nagrzewania komora robocza może być wstępnie podgrzana do 275°C lub schłodzona, jeżeli program wymaga niższej temperatury niż aktualna w komorze. Komora robocza
osiąga właściwą temperaturę niezależnie od początkowej
temperatury.
Uruchamianie
nagrzewania /
chłodz enia
Nacisnąć krótko przycisk nagrzewania: piec HansDampf zostanie nagrzany do temperatury o 15% wyższej od temperatury komory roboczej dla pierwszego etapu programu. Poziom nagrzewania wstępnego może być zmieniany, jak opisano w rozdziale „Wprowadzanie zmian w ustawieniach”.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk nagrzewania (co najmniej 3
s): piec HansDampf zostanie nagrzany do 275°C niezależnie
od programu obróbki (oprócz parowania).
Po osiągnięciu temperatury nagrzania rozlega się brzęczyk i
wyświetlacz pokazuje temperaturę utrzymywaną do momentu włożenia produktów (standby).
Włożyć produkty do urządzenia i uruchomić automatycznie
program przez zamknięcie drzwi.
Funkcji Ready2Cook nie można na stałe zaprogramować w programach obróbki. Funkcja musi być zawsze
uruchamiana ręcznie!
Ręczne dozowanie
pary
Ręczne dozowanie pary nie jest programowalne, tzn. ta
funkcja nie może być ujęta w przepisie obróbki. Ręczne dozowanie pary jest możliwe w trakcie pracy we wszystkich
programach obróbki oprócz „Parowania”.
W celu uruchomienia funkcji nacisnąć lewy przycisk wyboru
pod polem opisanym: „Ręczne dozowanie pary”.
34
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
RackControl
Dzięki funkcji „RackControl“ można nadzorować 5 różnych
czasów obróbki w jednoetapowych programach.
Jeżeli produkty o różnym czasie obróbki jak np. ziemniaki,
kalafior, groszek, marchew i mięso poddawane są równoczesnej obróbce lub ten sam produkt poddawany jest obróbce w różnym czasie, zalecamy korzystanie z funkcji
„RackControl”.
Sygnał dźwiękowy trwający 10 sek. informuje o zakończeniu poszczególnych czasów obróbki. Można wyjąć gotową
potrawę, a proces obróbki nie zostaje przerwany (praca
ciągła).
Funkcja „RackControl“ jest bardzo przydatna podczas regeneracji potraw ułożonych na talerzach. Ponieważ piec
konwekcyjno-parowy pracuje podczas funkcji „RackControl”
w trybie pracy ciągłej, można kontrolować czas obróbki
produktów wkładanych do pieca w różnym czasie.
Aktywowanie
RackControl
Włączyć urządzenie przyciskiem WŁĄCZ/WYŁĄCZ i wcisnąć prawy przycisk wyboru.
Wybrać i zatwierdzić przez wciśnięcie (pokrętła lub prawego przycisku) migającą pozycję „RackControl”.
Na wyświetlaczu pojawia się zapytanie o sposób obróbki:
„Tryb pracy?”.
Wcisnąć przycisk rodzaju obróbki (np. Regeneracja).
Dioda przycisku świeci się. Na wyświetlaczu miga wstępnie
ustalona temperatura dla danego rodzaju obróbki. Za pomocą pokrętła można zmienić wybraną temperaturę. Przez
naciśnięcie pokrętła zatwierdzić temperaturę, a następnie
przez obrót pokrętła w prawo / w lewo wprowadzić standardowy czas obróbki dla danego wsadu. Po wprowadzeniu
czasu nie naciskać pokrętła. W celu uruchomienia pracy
wcisnąć przycisk START/STOP. Dioda przycisku miga,
praca pieca przebiega teraz w trybie ciągłym.
35
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Pojemniki z obrabianymi produktami włożyć do komory roboczej i ewentualnie oznakować zawieszkami odpornymi
na wysoką temperaturę R1, R2, itd.
Wyświetlacz pokazuje dla wszystkich 5 półek (R) czas obróbki 0 min. Strzałka oznacza, dla której strefy jest wybierany czas.
Poszczególne półki do wprowadzania czasu wybiera się obracając pokrętłem w lewo / w prawo.
Aby wprowadzić czas nacisnąć pokrętło: na wyświetlaczu
miga poprzednio wybrany czas (7 min. przykład obok). Obracając pokrętłem w lewo / w prawo ustawić żądany czas i
zatwierdzić przez wciśnięcie.
Symbol zegara obok numeru półki informuje, że uruchomione jest odliczanie czasu dla niej, a cyfra poniżej pozostały
czas do końca.
Po upływie wybranego czasu włącza się sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu znika symbol zegara obok numeru półki.
Haczyk w dolnym polu przypomina, że upłynął czas obróbki,
ale produkt nie został jeszcze wyjęty.
Po wyjęciu obrabianego produktu pojawia się w miejscu haczyka „0“. Na zwolnionym miejscu można układać nowe
produkty. Czas obróbki dla nowych produktów uruchomić w
ten sam sposób, jak wyżej opisano.
Koniec
RackControl
Funkcję „RackControl“ wyłącza się przez wciśnięcie przycisku START/STOP.
Wskazówka:
Programy „RackControl“ można również wprowadzać
do pamięci.
36
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Opcje w etapach programu
Dzięki korzystaniu z opcji można dostosować poszczególne
etapy programu do produktu lub zoptymalizować końcowy
efekt. Podczas wprowadzania parametrów programu, opcje
można „wywołać” przez naciśnięcie lewego przycisku wyboru. W poszczególnych trybach pracy nie wszystkie opcje
mogą być dostępne.
Zmiana funkcji dodatkowych jest możliwa również podczas
pracy pieca. W tym celu należy krótko nacisnąć przycisk
temperatury, czasu lub temperatury sondy. Następnie wcisnąć pokrętło, wybrać żądany etap obróbki i lewym przyciskiem wyboru aktywować potrzebną funkcję dodatkową.
Odsysanie oparów
Piece wersji HD COMPACT i JUNIOR PROFESSIONAL są
wyposażone w system odsysania oparów SES. Na końcu
obróbki para z komory roboczej jest odsysana i skraplana
przez SES. Zapobiega to wydobywaniu się pary przy otwieraniu drzwi.
Standardowo SES jest uaktywniany w ostatnim etapie programu. Przy programach obróbki krótszych niż 6 minut, SES
nie działa. Tę funkcję można wyłączyć poprzez funkcje dodatkowe.
W przeciwieństwie do osuszania komory roboczej SES nie
ma wpływu na wynik obróbki.
Cykliczna praca
wentylatora
W tej funkcji wentylator pracuje z przerwami. Grzanie odbywa się tylko podczas pracy wentylatora. Na wyświetlaczu
pojawia się napis informacyjny „T1”.
37
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Sygnał zakończenia etapu obróbki
Przy wieloetapowych programach obróbki można aktywować dla każdego etapu sygnał jego zakończenia. Koniec
etapu obróbki sygnalizowany jest dźwiękiem trwającym 10
sekund (czas upłynął / osiągnięta została temperatura sondy). Następny etap obróbki jest uruchamiany natychmiastowo, tzn. długość trwania sygnału nie opóźnia rozpoczęcia następnego etapu pracy.
Dla ostatniego etapu obróbki w danym programie nie trzeba
aktywować sygnału końca, ponieważ zakończenie programu obróbki sygnalizowane jest dźwiękiem trwającym standardowo 20 sekund.
Aby aktywować funkcję dla danego etapu, po wprowadzeniu wartości czasu i temperatury, wcisnąć lewy przycisk
wyboru „Funkcje dodatkowe“.
Za pomocą pokrętła wybrać punkt menu „Sygnał końca
etapu“. Wybrany punkt menu miga.
Nacisnąć pokrętło lub prawy przycisk wyboru (Zmiana) i
włączyć sygnał zakończenia etapu obróbki.
Po naciśnięciu lewego przycisku wyboru (Wstecz) wrócić do
menu ustawień programu.
38
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Praktyczne porady
Parowanie
Zalety parowania
Za pomocą programu „Parowanie” można prowadzić parowanie, łagodne parowanie, szybkie parowanie, tzn. gotować, parować, blanszować, obrabiać w niskiej temperaturze
i konserwować.
Otrzymuje się potrawy o silnym zabarwieniu, jędrnej
konsystencji i intensywnym smaku.
Parowanie chroni szczególnie dobrze witaminy i sole
mineralne.
Nie przenoszą się zapachy, jeśli paruje się w jednym
wsadzie różne produkty żywnościowe, jak warzywa
i ryby.
Potrzeba mniej przypraw, tłuszczu i soli.
Praca idzie szybko, ponieważ w każdej chwili para
jest do dyspozycji.
Na co należy zwracać uwagę
Do parowania nadają się szczególnie perforowane pojemniki GN o głębokości 40÷65 mm. Zapewniają one
krótkie czasy obróbki i zapobiegają rozgotowaniu produktów żywnościowych znajdujących się na dnie pojemnika GN.
Koniecznie rozdrabniać bryły mrożonych produktów
żywnościowych, aby wszystko zostało obrobione równocześnie.
Jeśli w jednym wsadzie parowane są różne produkty
żywnościowe, należy uważać na czas obróbki każdego
produktu.
Podczas konserwowania czas obróbki zależy od
rodzaju produktu, wielkości naczyń i konsystencji.
Należy przestrzegać zwykłych sposobów konserwowania.
Wskazówki do parowania
Warzywa po parowaniu płukać (zimną wodą), dodawać
masła i przyprawiać.
Stosować wywar do przygotowywania zagęszczonych
warzyw. Parować warzywa w perforowanych pojemnikach i zbierać wywar do wsuniętego poniżej pojemnika.
Ryż długoziarnisty parować w nie perforowanych pojemnikach. Na jedną część ryżu do gotowania potrzeba
11/2 części zimnej wody lub zimnego wywaru.
39
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Makaron parować w nie perforowanych pojemnikach.
Na jedną część makaronu do gotowania potrzeba co
najmniej 5 części zimnej wody.
Knedle i kluski układać do parowania w perforowanych pojemnikach na papierze do pieczenia. Przykryć zaraz po ugotowaniu. Przy dłuższym okresie wydawania utrzymywać ciepło w wodzie zagęszczonej krochmalem.
Ziemniaki bezpośrednio przed parowaniem posypać
drobną solą i wymieszać lub włożyć na 15 minut do osolonej wody.
Delikatne parowanie
Zalety delikatnego
parowania
Produkty żywnościowe są szczególnie chronione podczas przygotowywania.
Zmniejszają się straty wagi mięsa i wędlin przy optymalnym smaku, zapachu i kolorze.
Unika się pękania skórek i osłonek podczas parzenia
lub podgrzewania wędlin.
Uzyskuje się optymalną jakość potraw z wrażliwych
produktów żywnościowych, jak pasztety, kremy z jajek,
kluski nadziewane, krem karmelowy oraz potraw dietetycznych.
Nadaje się z dobrymi wynikami do stosowania worków
próżniowych według metody „Sous Vide” (w próżni).
Przez obróbkę w dokładnie ustawionej temperaturze białko ścina się optymalnie, tzn. nie jest tracone
przez produkt żywnościowy.
Na co należy zwracać uwagę
Wskazówki do delikatnego parowania
...................................................................................................................
ależy pamiętać, że czas obróbki wydłuża się
w porównaniu z parowaniem w temperaturze 100°C.
Wyroby z ciasta drożdżowego, chlebowego lub ptysiowego pozostawiać do wyrośnięcia po ustawieniu temperatury 32°C.
Optymalne pęcznienie zboża na pełnowartościowe potrawy, jak müsli.
Pstrąga na niebiesko skropić octem lub winem.
Można sparzyć szynkę lub kiełbasy.
40
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Szybkie parowanie
Zalety szybkiego
parowania
Parowanie szybkie nadaje się głównie do niewrażliwych
produktów żywnościowych, jak ziemniaki w mundurkach, czerwone buraki, brukiew, strączkowe i kapusta.
Czasy obróbki zmniejszają się w porównaniu z parowaniem w 100°C o około 10%.
Na co należy zwracać uwagę
Przy małej wielkości wsadu wybrać temperaturę komory
roboczej od 105°C do 110°C, a przy pełnym wsadzie od
110°C do 130°C.
Wskazówki do
szybkiego parowania
W celu ochrony w najkrótszych czasach obróbki wstępnie porcjowanych produktów żywnościowych stosować pojemniki GN z pokrywami.
Pieczenie z parowaniem
W programie „Pieczenie z parowaniem” można smażyć duże porcje pieczeni, piec suflety itd.
Zalety pieczenia z
parowaniem
W tym trybie uzyskuje się zawsze optymalne parametry
w komorze roboczej.
Produkty żywnościowe nie wysychają.
Smak i zapach potraw pozostają zachowane najlepiej,
jak to jest tylko możliwe.
Produkty żywnościowe są obrabiane bardzo szybko
z minimalnymi stratami wagi.
Substancje smakowe nie przenoszą się, jeśli w jednym
wsadzie są obrabiane różne produkty żywnościowe.
W każdej chwili są możliwe mieszane wsady.
Pieczywo z ciasta drożdżowego, francuskiego lub chlebowego rośnie optymalnie podczas pieczenia.
Pory dużych porcji pieczeni zamykają się natychmiast
po doprowadzeniu pary, przez co zbędne jest opiekanie.
Na co należy zwracać uwagę
Nagrzać wstępnie piec za pomocą funkcji nagrzewania
przez co najmniej 10 -15 minut przed pieczeniem.
Im wyższa jest temperatura komory roboczej, tym bardziej brązowieją produkty żywnościowe i tym większa
jest strata wagi.
Od temperatury 120°C zaczyna się brązowienie produktów żywnościowych.
Należy zmniejszyć ogólnie temperaturę komory roboczej
o 20 - 30% w porównaniu z tradycyjnymi metodami obróbki.
41
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Wskazówki do obróbki pieczenie z
parowaniem
Układać porcje pieczeni na ruszcie. Dzięki temu pory
pieczeni są zamykane ze wszystkich stron. Uzyskuje się
równomierny wynik obróbki bez odwracania pieczeni.
Aby otrzymać sosy lub podstawę sosów, umieścić pojemnik pod rusztem zapełnionym porcjami pieczeni. Do
pojemnika włożyć kości, „mire poix” (opiekane warzywa)
oraz przyprawy i dolewać stopniowo wodę lub wywar.
Pieczenie (konwekcja)
Zalety pieczenia
Program „Pieczenie” nadaje się do wszystkich pieczeni
i wypieków, które nie potrzebują wilgoci.
Do dyspozycji jest duża wydajność.
Osiąga się równomierne wyniki obróbki dzięki autorewersowi wentylatora.
Zmniejsza się zapotrzebowanie na tłuszcz nawet o 95 %
w porównaniu do zwykłych metod obróbki.
Na co należy zwracać uwagę
Nagrzać wstępnie piec za pomocą funkcji nagrzewania
przez co najmniej 10 -15 minut przed pieczeniem.
Im wyższa jest temperatura komory roboczej, tym bardziej brązowieją produkty żywnościowe i tym większy jest
ubytek wagi.
Wskazówki do pieczenia
Do sporządzania potraw panierowanych stosować najlepiej gotowe produkty w opakowaniach, nadające się do
obróbki w gorącym powietrzu lub natłuszczać panierowane produkty tłuszczami powodującymi brązowienie potraw.
Obróbka niskotemperaturowa NT
Zalety obróbki NT
Do obróbki w niskich temperaturach nadają się ciemne
gatunki mięsa.
Duże porcje pieczeni są pieczone tak delikatnie, że zostaje zachowany prawie całkowicie początkowy ciężar.
Aby nie wysychała powierzchnia produktów żywnościowych, dodaje się trochę pary, a wentylator pracuje cyklicznie.
42
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Na co należy zwracać uwagę
Temperatura komory roboczej powinna być tylko kilka
stopni wyższa od końcowej temperatury sondy, jednak
nie mniej niż 5oC.
Im wyższa jest temperatura komory roboczej, tym większa jest strata wagi podczas pieczenia.
Przy tym sposobie obróbki nie powstaje chrupka powierzchnia.
Wskazówki do obróbki NT
Regeneracja
Zalety regeneracji
Przygotowane potrawy można utrzymać w ciepłym stanie
do dwóch godzin przy temperaturze komory roboczej
65°C i przerywanej pracy wirnika wentylatora, bez wysuszania powierzchni.
Za pomocą tego programu regeneruje się w krótkim czasie
potrawy przyrządzone nie tylko na talerzach lub półmiskach,
ale również całe pojemniki GN.
Podczas regeneracji uzyskuje się zawsze optymalne warunki w komorze roboczej.
Potrawy są przygotowywane w spokojnych okresach o
małym ruchu i układane na talerzach lub półmiskach.
Nie jest potrzebne utrzymywanie potraw w ciepłym stanie, przez co mogłaby pogarszać się ich jakość.
Gotowe, przyrządzone potrawy nie wysychają podczas
regeneracji.
Na talerzach nie zbierają się skropliny, ani nie wysychają
brzegi.
Na bankietach regeneruje się dowolną liczbę talerzy.
Wózki bankietowe na talerze załadowuje się bez trudu ze
wszystkich stron.
43
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Na co należy zwracać uwagę przy
regeneracji
Podgrzewać zawsze piec przed uruchomieniem do właściwej temperatury za pomocą funkcji Ready2Cook.
Czasy i temperatury regeneracji są podane w tabeli we
wcześniejszej części.
Po podgrzaniu pieca HansDampf włożyć szybko przygotowane talerze i półmiski. Przy takim postępowaniu ciepłe
powietrze pozostaje w piecu HansDampf. Przy regeneracji talerzy stosować funkcję RackControl.
Duże, zwarte składniki potraw, jak knedle lub kluski, rolady, suflety powinny być dłużej regenerowane niż na przykład plastry pieczeni, dodatki z warzyw, ryż, ziemniaki
krojone w ćwiartki.
Składniki potrawy rozdzielić na talerzu równomiernie
w małych kawałkach. Należy unikać zachodzenia składników na siebie na dużych powierzchniach i układania
elementów potraw o różnych grubościach.
Po regeneracji dodawać sos na talerze za pomocą sosjerki.
Wskazówki do regeneracji
Rybę i mięso układać na podkładzie, aby produkt zregenerowane równomiernie i bez przywierania do talerza.
Mięso podsmażać do stanu krwistego, jeśli po regeneracji ma być średnio wysmażone.
Do warzyw, ryżu i makaronu należy dodać tłuszcz
i przyprawy przed regeneracją.
Pokroić zwarte składniki.
W wypadku większych odległości przewożenia stosować
osłonę termiczną. Przed użyciem położyć osłonę termiczną na piecu HansDampf w celu nagrzania.
Zapisywać w książce kucharskiej zoptymalizowane programy regeneracji dla standardowych talerzy. To gwarantuje niezakłócony przebieg bankietów lub pracy na zamówienia.
Wartości orientacyjne dla regeneracji
Czas i temperatura regeneracji zależą od liczby talerzy.
Model pieca
6.3 JUNIOR
Na ruszcie GN 1/1Talerze Temperatura regene- Czas regeneracji
racji
do 28 cm
6
120-130°C
4-8 min.
6.1 COMPACT
12
44
120-130°C
4-8 min.
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Mycie
Zalecenie doce bezpieczeństwa
Zawsze przed myciem należy wyłączyć urządzenie!
Po każdym dniu pracy pieca należy go umyć!
Nie wolno do mycia pieca stosować wysokociśnieniowych dysz wodnych lub parowych!
Do mycia folii dotykowej chroniącej panel sterowania
oraz szyby drzwi nie wolno używać proszków do szorowania, gąbek do czyszczenia lub chemicznie agresywnych środków!
Nie pozostawiać środka myjącego dłużej, niż to wynika z
instrukcji stosowania!
Niebezpieczeństwo wybuchu pożaru z powodu osadów
tłuszczu!
Podczas niektórych procesów obróbki, np. grillowanie kurczaków, może dojść do zwiększonego tworzenia się osadów
z tłuszczu w komorze roboczej i na obudowie zewnętrznej.
Osady z tłuszczu zwiększają niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru, dlatego urządzenie należy w porę umyć ( w razie
potrzeby po każdym procesie obróbki) tak, aby nie było na
nim tłuszczu.
Mycie obudowy
zewnętrznej
Obudowę zewnętrzną zmywać wilgotną ścierką z niewielką
ilością środka do mycia naczyń stołowych, wycierać do sucha ścierką. Nie stosować proszków do szorowania lub gąbek do czyszczenia. Zewnętrzny spryskiwacz może być
używany tylko do spłukiwania komory pieca. Zewnętrznej
obudowy nie wolno nim płukać!
Mycie komory roboczej
Piec COMPACT / JUNIOR standardowo jest wyposażony w
łatwy do obsługi program do mycia ręcznego. Może być także opcjonalnie dostarczony z automatycznym programem do
mycia „WaveClean“. Mycie i płukanie odbywa się wtedy automatycznie.
45
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Mycie uszczelki
drzwi
Jeżeli piec konwekcyjno - parowy używany jest głównie
do smażenia, to należy myć uszczelkę drzwi również w
przerwach pracy urządzenia.
Podczas mycia automatycznego „WaveClean“ oraz
ręcznego strona zewnętrzna uszczelki drzwi nie jest myta ze względów technicznych, tzn. po każdym myciu
musi być oczyszczona oddzielnie!
Tłuszcze zwierzęce w połączeniu z wysoką temperaturą
mogą w krótkim czasie doprowadzić do zniszczenia uszczelki drzwi. Dla zwiększenia trwałości uszczelki ważna jest regularna pielęgnacja. Po skończonej pracy należy zawsze
wilgotną ścierką oczyścić uszczelkę drzwi z tłuszczu. Nie
stosować agresywnych środków do czyszczenia.
Mycie drzwi
UWAGA! Niebezpieczeństwo oparzenia!
Po skończonej obróbce drzwi są gorące!
Przed myciem poczekać, aż ostygną!
Szyby zaopatrzone są w specjalną powłokę odbijającą promienie podczerwone.
Nie używać do mycia żadnych środków lub ścierek do szorowania.
Nie stosować żadnych środków do czyszczenia grilla, ponieważ może dojść do zmącenia szklanej powierzchni.
Osady wapienne na szybie usunąć za pomocą octu lub kwasu cytrynowego i spłukać czystą wodą.
Mycie rury wentylacyjnej
Jeżeli urządzenie jest stosowane głównie do grillowania za
pomocą konwekcji, to podczas ręcznego mycia pieca należy
spryskać rurę wentylacyjną niewielką ilością płynnego środka do mycia (patrz ilustracja). W przeciwnym razie może
dojść do zatkania rury wentylacyjnej przez powstałe osady.
Wypłukanie wodą nie jest konieczne. Należy również kontrolować regularnie, czy nie są zatkane zewnętrzne przewody
przyłączone do wyciągu.
46
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Program do przeprowadzenia mycia ręcznego
Przygotowanie
komory
Przed myciem ręcznym należy wyjąć z komory roboczej
blachy do pieczenia, ruszty i pojemniki!
W komorze powinny zostać tylko stojaki na pojemniki. Nie
wkładać do mycia blach do pieczenia, rusztów lub pojemników, lecz wymyć je oddzielnie, np. w zmywarce do naczyń.
Wybieranie programu mycia ręcznego
Włączyć urządzenie i wcisnąć przycisk „Menu”. Wybrać pokrętłem pozycję „Mycie ręczne” i uruchomić poprzez dwukrotne przyciśnięcie prawego przycisku wyboru lub pokrętła.
Gdy komora robocza jest za gorąca, urządzenie jest automatycznie chłodzone, gdy jest za zimna – podgrzewana jest
do temperatury namoczenia. Na wyświetlaczu pokazywana
jest aktualna temperatura komory roboczej.
Dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura namoczenia, na
wyświetlaczu jest pokazywany czas „--:--”.
Nie wolno ochładzać gwałtownie gorącej komory roboczej!
Nie wolno ochładzać gorącej komory roboczej przez natryskiwanie zimną wodą lub przez wkładanie lodu! Gwałtowne
ochłodzenie może spowodować odkształcenie komory roboczej i pęknięcie szyby izolacyjnej drzwi.
Namoczenie
Po osiągnięciu przez komorę roboczą temperatury 50°C
uruchamiany jest etap namoczenia. Na wyświetlaczu pokazywany jest czas pozostały do zakończenia.
Natryskiwanie
środka myjącego
Uwaga! Niebezpieczeństwo oparzenia!
Przy natryskiwaniu żrących środków myjących i odwapniających zawsze nosić odzież ochronną, rękawice i
osłonę twarzy! Z powodu tworzenia się aerozolu i par
należy stosować także ochronę dróg oddechowych!
47
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Po namoczeniu na wyświetlaczu pojawia się żądanie „Spryskaj płynem”. Otworzyć drzwi i natryskiwać środkiem myjącym przestrzeń wewnętrzną, grzałkę i wentylator (przez otwory kierownicy powietrza).
Nie wolno uruchamiać urządzenia bez poprawnie zamocowanej osłony wentylatora!
Jeżeli zachodzi potrzeba zdjęcia osłony wentylatora w celu,
na przykład, lepszego naniesienia środka do mycia, przed
zdjęciem osłony zawsze należy odłączyć piec od zasilania.
Po założeniu osłony, trzeba sprawdzić czy jest prawidłowo
zablokowana.
Oddziaływanie
środka myjącego
Po zamknięciu drzwi rozpoczyna się czas oddziaływania
środka myjącego. Na wyświetlaczu pokazywany jest pozostały czas.
Nie wolno dopuścić do dłuższego działania środka myjącego niż wynika to z programu, ponieważ może zostać
uszkodzona także stal nierdzewna!
Mycie
Po upływie 15 min. oddziaływania rozpoczyna się proces
właściwego mycia (tryb pracy: parowanie). Komora robocza
rozgrzewana jest do 80°C. Na wyświetlaczu pokazywana
jest aktualna temperatura i pozostały czas.
Płukanie
Na koniec procesu mycia na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Spłucz komorę”.
Wcisnąć przycisk wyboru „Płukanie” w celu zakończenia
procesu.
Mycie uszczelki
drzwi
Uszczelkę drzwi wymyć zgodnie z zaleceniami podanymi w
rozdziale „Mycie uszczelki drzwi”. Następnie zamknąć drzwi.
48
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Suszenie
Po zamknięciu drzwi uruchamiane jest automatycznie suszenie (konwekcja 130°C, 5 min). Komora robocza rozgrzewa się do 130°C. Na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna
temperatura i pozostały czas. Po zakończeniu procesu suszenia otworzyć drzwi i zostawić szeroką szczelinę do następnego uruchomienia urządzenia. Powoduje to zwiększenie trwałości uszczelki drzwi i nie gromadzenie się wilgoci w
komorze roboczej.
Usuwanie osadów
wapiennych
Aby nie dopuścić do powstawania osadów wapiennych, należy stosować podczas eksploatacji pieca tylko wodę
zmiękczoną. Jeżeli używana jest woda twarda, konieczne
jest przeprowadzanie regularnego odwapniania komory roboczej, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
urządzenia.
MKN oferuje specjalny środek odwapniający. Należy go
rozcieńczyć z wodą, tak, aby powstał 5-cio procentowy roztwór, następnie spryskać nim zimną (<40°C), oczyszczoną
komorę roboczą. Otworzyć osłonę wentylatora, aby zwilżyć
roztworem również elementy za nią. Po 30 min. oddziaływania roztworu odwapniającego dokładnie wypłukać komorę roboczą spryskiwaczem. Po wypłukaniu wysuszyć komorę roboczą zgodnie z wcześniejszym opisem.
Automatyczne mycie „WaveClean®“
Podczas mycia automatycznego „WaveClean“ zewnętrzna część uszczelki drzwi nie jest myta ze względów technicznych, tzn. po każdym myciu musi być
oczyszczona oddzielnie!
Kapsuła „two-inone”
„WaveClean“ to automatyczny system, podczas którego odbywa się proces mycia i płukania komory roboczej przy pomocy kapsuły „two-in-one“, zawierającej odpowiednie środki
chemiczne.
Do mycia wolno stosować tylko oryginalne kapsuły. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania innych produktów.
Przechowywanie
kapsuł
Kapsuły należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym składowania
niebezpiecznych materiałów. Magazynować w temperaturze
poniżej 35°C, w pozycji stojącej na wieczku, chronić przed
wilgocią i bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.
49
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Kapsuły nie mogą być dostępne dla dzieci!
Przygotowanie
komory roboczej
Przed rozpoczęciem mycia należy usunąć z sita odpływu z
komory jakiekolwiek resztki potraw!
Nie wkładać żadnych pojemników
“WaveClean“!
podczas mycia
W komorze powinny zostać tylko stojaki na pojemniki. Nie
wkładać blach do pieczenia, rusztów lub pojemników, lecz
wymyć je oddzielnie, np. w zmywarce do naczyń. Włożone
pojemniki wychwytują wodę przeznaczoną do mycia i w ten
sposób przerywają obieg wody. Z tego powodu pompy mogą
pracować na sucho i ulec uszkodzeniu.
Wybieranie programu WaveClean
Włączyć urządzenie przyciskiem WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
Wcisnąć lewy przycisk wyboru. Na wyświetlaczu pokazuje
się menu.
Za pomocą pokrętła wybrać pozycję „2 WaveClean”, a następnie wcisnąć pokrętło i wybrać rodzaj mycia:
WaveClean, krótki:
około 1 godz.
WaveClean, normalny:
około 2 godz.
WaveClean, długi:
około 3 godz.
Wybrany program mycia zatwierdzić przez naciśnięcie pokrętła. Mimo różnych czasów mycia, wszystkie programy
wymagają tej samej ilości wody.
Komora za gorąca
Automatyczny program mycia „WaveClean” może być uruchomiony dopiero wtedy, gdy komora robocza osiągnie temperaturę 50°C. Jeżeli temperatura jest za wysoka, komora
robocza jest chłodzona automatycznie. Na wyświetlaczu
pojawia się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze.
Nie wolno ochładzać gwałtownie gorącej komory roboczej!
Nie wolno ochładzać gorącej komory roboczej przez natryskiwanie zimną wodą lub przez wkładanie lodu! Gwałtowne
ochłodzenie może spowodować odkształcenie komory roboczej i pęknięcie szyby izolacyjnej drzwi.
50
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Wkładanie kapsuły
Używać tylko kapsuł z nieuszkodzonym zamknięciem woskowym. W razie uszkodzenia tego zamknięcia, środek
czyszczący może trafić za wcześnie do obiegu myjącego lub
źle się rozpuścić, przez co nie będzie zapewnione dokładne
mycie.
Nie wolno wkładać kapsuły do uchwytu dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat „Włóż kapsułę”!
Gdy komora robocza osiągnie właściwą temperaturę mycia,
na wyświetlaczu pojawia się żądanie „Włóż kapsułę”. Odkręcić wieczko kapsuły, otworzyć drzwi i włożyć kapsułę.
Kapsułę należy umieścić w uchwycie! Nie wolno układać
jej na dnie komory!
Umieścić kapsułę w uchwycie znajdującym się w dolnej części osłony wentylatora.
W przypadku dużego zanieczyszczenia komory, można
umieścić dwie kapsuły w uchwytach i wybrać program
„WaveClean” długi.
Uruchamianie
„WaveClean”
Zamknąć drzwi i wcisnąć prawy przycisk wyboru. Uruchomiony zostaje wybrany program mycia, a na wyświetlaczu
pokazywany jest czas pozostały do końca procesu.
Przerywanie
„WaveClean”
Mycie można anulować za pomocą przycisku „Przerwano”.
Automatycznie jest rozpoczynane płukanie (czas trwania:
około 12 minut). Przerwa w zasilaniu w energię elektryczną
podczas mycia również powoduje przerwanie programu
z następującym zaraz płukaniem. Ze względów bezpieczeństwa program „WaveClean” można zakończyć tylko automatycznym, wymuszonym płukaniem.
Uwaga! Nie jest możliwe przerwanie programu na krótki
czas (aktywacja kapsuły).
51
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Koniec „WaveClean”
Zakłócenia w programie „WaveClean”
Po zakończeniu mycia urządzenie wyłącza się samoczynnie.
Przy ponownym uruchomieniu pojawia się na wyświetlaczu
żądanie „Wyjmij kapsułę”. Otworzyć drzwi, wyjąć opróżnioną
kapsułę i wypłukać dokładnie ewentualne pozostałości środka myjącego lub płuczącego za pomocą spryskiwacza. Zamknąć drzwi i potwierdzić prawym przyciskiem wyboru wyjęcie kapsuły.
Zakłócenia
Możliwa przyczyna
Pomoc
- Kapsuła nie jest
poprawnie aktywowana
- Piec stoi krzywo
- Wypoziomować
- Przerwa w dostawie
prądu. Awaria urządzenia.
- Wezwać serwis
- W kapsule pozostają
resztki środka myjącego i płuczącego
- Kapsuła za blisko
dna komory z powodu
wygiętego uchwytu
- Odgiąć wspornik
kapsuły do właściwej pozycji
- Środek płuczący
wydobywa się razem
ze środkiem myjącym
- Uszkodzenie grzałki
- Wezwać serwis
- Uszkodzona pompa
cyrkulacyjna
Poniżej kapsuły może występować brązowe/czarne przebarwienie na dnie roboczej komory. To przebarwienie jest
nieistotne i nie prowadzi do uszkodzenia urządzenia. Do następnego użytkowania pozostawiać uchylone drzwi. Przez to
zwiększa się trwałość uszczelki drzwi, a w komorze roboczej
nie gromadzi się wilgoć.
Informacja do
„WaveClean“
Piec konwekcyjno-parowy może być użytkowany do 5°dH
bez stosowania dodatkowych środków uzdatniania wody.
Woda o całkowitej twardości powyżej 0°dH zawiera jednak
wapno, które w trakcie eksploatacji urządzenia osadza się w
komorze roboczej.
Nawet, jeżeli stosunkowo rzadko uruchamia się program
mycia „WaveClean“ lub myje się piec ręcznie, to ilość osadów wapiennych jest tak niewielka, że z technicznego punktu widzenia nie występuje z reguły pogorszenie funkcjonowania urządzenia. Może jednak dojść do tworzenia się białych osadów wapiennych w komorze roboczej.
52
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
„WaveClean“ długi
Kapsuła do mycia „two-in-one“ została stworzona, aby w
sposób optymalny usuwać wyjątkowo silne zabrudzenia z
tłuszczu i przypalonego jedzenia, ale może rozpuścić tylko
ograniczoną ilość pozostałości wapiennych. Przy dużych
ilościach wapna komora robocza może mieć białe zabarwienie.
W tym przypadku należy regularnie (np. codziennie) uruchamiać program mycia „WaveClean długi“ nawet, jeżeli
stopień zabrudzenia jest niewielki.
Zmiękczanie wody
Innym sposobem, który nie dopuszcza do tworzenia się osadów z wapnia, jest zmniejszenie twardości wody do 0°dH.
53
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Komunikaty o zakłóceniach
Informacja o usterce
Przyczyna
Sposób usuwania
Brak wody
Zamknięty zawór wodny.
Uszkodzenie urządzenia.
Otworzyć zawór wodny.
Wezwać serwis.
Przegrzana komora
Uszkodzenie urządzenia
Nie używać urządzenia. Wezwać serwis.
Ogranicznik temperatury komory
Uszkodzenie urządzenia
Wezwać serwis.
Ogranicznik temperatury silnika wentylatora
Przegrzanie silnika, uszkodzone
chłodzenie
Pozostawić do ochłodzenia. Urządzenie
może być używane. Wezwać serwis.
Elektronika za ciepła
Uszkodzone chłodzenie, za wysoka
temperatura otoczenia
Urządzenie może być używane, ustawić
niższą temperaturę. Wezwać serwis.
Elektronika za gorąca
j.w.
Urządzenie nie może być używane. Wezwać serwis.
Sonda temperatury produktu uszkodzona Uszkodzenie sondy
Można wykorzystywać programy bez pomiaru temperatury produktu. Wezwać serwis.
Uszkodzony czujnik temperatury komory
roboczej
Uszkodzenie czujnika
Można jeszcze wykorzystywać programy
bez pomiaru temperatury produktu. Sonda
jest stosowana jako czujnik zastępczy. Nie
wkładać sondy do produktu, musi ona pozostać w komorze roboczej. Wezwać serwis.
Ryzyko zamarznięcia
Temperatura < 0°C
Urządzenie eksploatować tylko w temperaturach > 0°C z powodu zagrożenia zniszczenia przewodów i części składowych
przez zamarznięcie
Bateria rozładowana
Rozładowana bateria buforowa.
Normalna żywotność 8 lat
Bez napięcia traci się ustawienia. Mimo
tego możliwa normalna praca. Wezwać
serwis
Przeprowadzić konfigurację
Został wymieniony układ elektroniczny, nie została przeprowadzona
konieczna konfiguracja
Wezwać serwis. Przeprowadzić konfigurację
Usterka czujnika temperatury odpływu
Uszkodzony pomiar temp. odpływu.
Stale jest włączone chłodzenie
odpływu. Mimo tego możliwa normalna praca
Wezwać serwis
Usterka sondy, folii
Uszkodzona sonda temperatury
produktu, temp. odpływu lub panel
dotykowy
Wymienić czujnik temperatury lub panel
sterowania. Wezwać serwis.
54
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Reset elektronicznego układu sterowania
Błędy występujące podczas przebiegu programu (np. niedotrzymane zadane wartości) można usunąć przez reset elektronicznego układu sterowania. Układ sterowania wraca do
ustawienia startowego. Programy wprowadzone do pamięci
nie są przy tym kasowane.
Aby wykonać reset należy przy włączonym urządzeniu wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ przez
ok.8 sek., aż wyłączy się układ elektroniczny. Po upływie
kolejnych ok.10 sek. układ elektroniczny sam się włącza. Na
wyświetlaczu pojawia się informacja o ładowaniu danych i po
chwili piec jest gotowy do pracy.
Tryb pokazowy
Jeżeli podczas resetu układu elektronicznego przez pomyłkę
naciskany był przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ przy wyłączonym
urządzeniu dłużej niż ok. 8 sek., piec włącza się, a jego sposób działania zmienia się na tryb pokazowy - w tym trybie
wyłączony jest układ grzania pieca.
Aby powrócić do normalnego trybu pracy należy przycisnąć
przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ przy wyłączonym urządzeniu i
trzymać wciśnięty przez ok. 20 sek.
HACCP
Drukowanie protokołów
Piec HansDampf zapamiętuje w zależności od liczby etapów programu do 200 protokołów HACCP.
Za pomocą szeregowej małej drukarki1) można wydrukować
te protokoły przez przyłącze RS 232. Przewód łączący drukarkę z RS 232 może mieć maks. długość do 3 m.
W ekranie startowym wcisnąć menu lewym przyciskiem wyboru. Za pomocą pokrętła wybrać pozycję HACCP
i zatwierdzić przez wciśnięcie. Na wyświetlaczu pojawia
się ostatnio zapisany protokół (najnowszy) z numerem
„000”. Im wyższa ta liczba, tym starszy protokół.
W pamięci HACCP mogą występować przerwy w numeracji
protokołów, które powstają z powodu programów obróbki
trwających krócej niż jedna minuta. Takie programy nie są
protokołowane. Wybrany protokół można wydrukować przez
krótkie naciśnięcie przycisku wyboru. Przez wciśnięcie i
przytrzymanie przycisku wyboru drukuje się protokoły od
wybranego do najnowszego. Dane mogą być także przesłane do komputera jako plik tekstowy.
1)
Drukarka szeregowa, 40 kolumn, złącze RS232, ustawienie:9600,N,8,1
55
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
Deklaracja zgodności
56
COMPACT PROFESSIONAL
JUNIOR PROFESSIONAL
57

Podobne dokumenty