2014.09.11 – OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU – wózek widłowy 5 T

Transkrypt

2014.09.11 – OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU – wózek widłowy 5 T
Pabianice, dnia 11.09.2014 r.
Eko-Max Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek 7
95-200 Pabianice
(nazwa zamawiającego)
7311817959
(NIP)
472922426
(REGON)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Realizacja inwestycji w zakresie OZE drogą do zwiększenia
konkurencyjności spółki”
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wózek widłowy na cele logistyki w hali (używany)
 Spalinowy zasilany gazem
 Udźwig – min. 5 t
 Zasięg wideł – min. 1,2 m
Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie
tych kryteriów
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
1
Rodzaj Kryterium
Cena
Punktacja
Od 0 do 1000
Sposób oceny
Stosunek ceny w ofercie z
najniższą ceną do ceny badanej
oferty mnożony przez 100
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Termin wykonania zamówienia: 24.11.2014 r.
Miejsce wykonania zamówienia: Eko-Max Sp. z o.o., Żywocin 108/109, 97-320 Wolbórz
Ostateczny termin składania ofert: 26.09.2014 r., godz. 16:00
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na
adres:
Eko-Max Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 7, 95-200 Pabianice
Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych
kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 26.09.2014 r.”
Data i miejsce składania ofert: 26.09.2014 r., godz. 16:00, Eko-Max Sp. z o.o., ul. Stary
Rynek 7, 95-200 Pabianice
Data i miejsce otwarcia ofert: 26.09.2014 r., godz. 16:30, Eko-Max Sp. z o.o., ul. Stary
Rynek 7, 95-200 Pabianice
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Jarosław Płóciennik, e-mail [email protected]
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania.
Oferty muszą zawierać datę wystawienia i datę obowiązywania (lub termin związania ofertą).
Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 14 dni od daty zakończenia postępowania
ofertowego.
Oferty muszą być podpisane.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego/Beneficjenta po upływie terminu na składanie ofert
nie będą rozpatrywane.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.
Celem zapewnienia możliwości porównania ofert, prosimy by przesłana przez Państwa
oferta zawierała Państwa dane rejestrowe oraz teleadresowe. Ponadto, prosimy o wskazanie
terminu dostawy (termin nie może wykraczać poza określony przez zamawiającego).
Przedmiotem zamówienia muszą być urządzenia posiadające certyfikat zgodności CE.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego