opieka nad dzieckiem - Wydział Filozofii i Socjologii UW

Transkrypt

opieka nad dzieckiem - Wydział Filozofii i Socjologii UW
Nazwisko, Imię
Stanowisko i wymiar etatu
Wydziału Filozofii i Socjologii
Akceptacja bezpośredniego Kierownik
Jednostka organizacyjna Wydziału Filozofii i
Socjologii
WNIOSEK URLOPOWY
Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu w związku z opieką nad moim dzieckiem
............................................ urodzonym ............................ w okresie: od dnia
........................... do dnia ............................... w wymiarze .............dni (a) robocz.
W okresie urlopu zastępować mnie będzie ..............................................................
(podpis Dziekana WFiS UW)
Warszawa, dnia ____________________
(podpis pracownika)

Podobne dokumenty