Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie

Transkrypt

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie
Załącznik do Uchwały nr….
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia…….
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-016/16 dla Osi Priorytetowej IX "Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej" Poddziałania 9.2.1 "Zwiększenie dostępności usług społecznych" RPO WM 2014-2020
Lp.
Instytucja
organizująca
konkurs / Instytucja
prowadząca nabór
Numer RPMA
Tytuł projektu
Nazwa wnioskodawcy
Priorytet/Działanie
Poddziałanie
Wartość projektu
Wartość unijnego
dofinansowania
Wnioskowane
dofinansowanie
Wyniki oceny [gdy
oceniane kryteria
miały charakter
punktowy]
1.
Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych
RPMA.09.02.01-14-5201/16
Sieć opiekunek środowiskowych w Powiecie Ciechanowskim
Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy w Ciechanowie
Oś Priorytetowa IX "Wspieranie
włączenia społecznego i walka z
ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi
społeczne i usługi opieki
zdrowotnej"
Poddziałanie 9.2.1
"Zwiększenie dostępności
usług społecznych"
1 898 220,00
1 518 576,00
1 764 720,00
101
2.
Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych
RPMA.09.02.01-14-5197/16
Wiązowskie Centrum Usług Społecznych
Gmina Wiązowna
Oś Priorytetowa IX "Wspieranie
włączenia społecznego i walka z
ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi
społeczne i usługi opieki
zdrowotnej"
Poddziałanie 9.2.1
"Zwiększenie dostępności
usług społecznych"
1 645 330,85
1 316 264,68
1 525 474,81
78,5
Suma:
PRÓG WYCZERPANIA ALOKACJI*
* Poniżej progu punktowego zamieszczone zostają projekty, które uzyskały wymagane minimum punktowe, jednak ze względu na ustalona kwotę alokacji nie mogą zostać skierowane do dofinansowania
Analiza wykorzystania alokacji w ramach
konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-016/16
EURO
PLN
4 650 000,00
20 581 365,00
Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów,
które uzyskały wymagane minimum punktowe i
zostały skierowane do dofinansowania
743 362,06
3 290 194,81
5% wartości dofinansowania na procedurę
odwoławczą
232 500,00
1 029 068,25
3 674 137,94
16 262 101,94
Alokacja na konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14016/16
Pozostała alokacja przeznaczona na konkurs
Kurs Euro EBC
4,4261
3 543 550,85 zł
2 834 840,68 zł
3 290 194,81 zł

Podobne dokumenty