POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRocIEPŁowl\tl ZAWODOWYCE J\rv)

Transkrypt

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRocIEPŁowl\tl ZAWODOWYCE J\rv)
J.J\)
J\rv)
POLSKIE TOWARZYSTWO
ELEKTRocIEPŁowl\tl
ZAWODOWYCE
U | 'K r u c z a ó / | . 1(.) ( ) . 9 5w0a r Ś 7 2 \ r at c | ' :6 9 3 . 2 3 . ó 8 . ó 2 l . 0 2 .q8el { ' 2 ' l ] . 4 5 . 1 . . 1 6 3t:. a x '6] 2 8 ' 6 9 ' 9 ]
PTEZ.I24s D009
Warszawa"dn. 23 czerwca2009 r.
Pani
Joanns strz€lec-Łobodzińskr
Podsckretrrz Strnu
MINISTERSTWO GOSPODAR]<I
P|. Trz'ęchKrzyżry3|5
00-507 Warszawa
Szanowna Pani Ministei,
W zńązku z przygotowanym proje}lem ustawy o znianie usta\^T' Plawo
ęnęlgetyczne olaz zmianię innych ustaw, jak i ustaleniami z konferencji w dniu
22 czprwca br. na temat nowelizacji Prawa energetycznego, w imieniu Polskięgo
Towarzystwa Elektrociepłovni Zawodowychprz€syłam poniżejstanońsko w przedmiotowej
spnwię.
Projekt ustawy z zdoż:pniaimplemenfuje do polskiego prawodawstwa d}Tektywę
2005i89^łE dotyczącą działan n^ rzacz zaggłaIuiowania bęzpieczenstwadostaw energii
elektryczrrej i inwestycji infiastruktualnych' wprowadzając jednakże dodatkowo szer€g
zapisów ńe zwipanych z dyrektywą Jako Towarzystwo skupiającę w)twórców energii
elektrycanej i ciela w technologii rłysokospawnej kogeneracji w przychylnością
przyjmujemy zapisy dotyczącejednoczesnegowydawania przęz Pręzęsa Urzędu Regulacji
Energetyki świadectw pochodz€nia energii elektrycznej w}'tworzonej w Źńd'łach
odnawialnych oraz świadectwpochodzeńa z kogeneracji. Zapisy te pozwalają wyjaśnić
interpretacyjnęzapisów Prawa energetycznego.
dotychczasowerozbieżności
Również z przychylnościąodnosimy się do zapińw wprowadzającychobowią.zek
wnoszenia za|iczki na poczet opłatyza przyłryzeniedo sieci. Zapisy te pozwolą na r€alne
rozpoczęcie realizacji wielu projektów inwestycyjnych, w szczególności w ęnergętyce
odnawialnej' którę do Ę pory zostałyzablokowaneprzez wydanie na dhrŹszychokres czasu
warunków przyłączeniowychdla projektóW,które nie sąrealizowane.
Projekt ustawy wprowadzarównież systemwsparcia wywarzarria biogazu rolniczego
i subsydiowania go przez system zielonych ceńyfikatów' który jak uwłżamy ńe jest
włŃciwym rozwiązaniem.Naszym zdanięm dla pomocji w}'twarzaniabiogazu rolniczego
dla potrzeb dysĘbucji sieci gazowej nalei,y stworzyć syśemcertyfikatów' odpowiadający
systemowi zielnych cęrtyfikatów dla energii elektrycznej, prz)Tisany i rozliczany w
dostawach gazu ziemncgo do odbiorców końcowych. Dostawcy gazu do odbiorców
przyłączonychdo
końco\łYchzostaliby zobligowani do zakupu biogazu rolniczego, ze ź:ródeł
pochodzenia
sieci gazowejoraz Zakupupewnejustaloneina kazdy rok liczby świadectw
biogazu.Na tej podstawięich przychody(adękwatnie
do w}łwórcówenergii elektrycznej)
generowanebędąze sprzedażybiogazuoraz świadcctw
pochodzeniabiogazu,ale tylko w
wykorzystu.jąc
częścidostawgazu. Jcdnocześnie
zasadę'IPA w sieci gazowejproducenci
energii e|ektrycznejwykorzysttljącypaliwa gazowe mogliby zakupić biogaz i z jego
wykorzystaniemWwarzać tzw' zielonąenelgię'otrzymującza to zieloneceltyfikaty,jak dla
wytwarzaniaęnergii elektrycznejf biogafu. Jeżeli przy biogafię zostanięzainstalowanę
źródłowytwórcze wytwarzająceenergięelektrycznąz wykorzystaniembiogazurolniczego
llaktowanebyć powinno.jako odnawialnełódło energii,na co zezwalająobecneprzepisy'
Zwraoamy równieŻ uwagę na nierównc traktowanie wsparoia cenyfikatami
wytwarzaniaenergiielektrycznejw kogeneracjiz biogazl i z o|ejuroślinnego.
W projekcicustawyz dnia 1f.03.fo09r. proponujemyrczszetzyćzapis ań.9l us1.l
pkt' la (nr l6 w projekcie)o olej roś|inny
w następujący
sposób:
la) opalanejmetanemuwalnianymi ujmowanymprzy dołowychrobotachgómiczych w
czynnych. likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węg|a kamiennego,gazem
uzyskiwanymz ptzetwatzaniabiomasy w lozumieniu ań.2 ust.l pkt 2 ustawy z dnia
25 sierpnie200ó r. o biokomponentach
i biopaliwachciektych'o/ejemfoślinym
W związku z powyższymnalężałoby
w art. 3 po pk1. 20a) dodać w pkt.20b)
następującą
definicjęolejuroślinnego:
()lej roślinny olej rcślinnyuzyskiwanyz roślinoleistych przez ttoczenie, ek,trakcjęluh z.J
p omocą poniw nywal nych metod
na objęcieolejuroślinnego
wsparcięmz tytułukogęneracji.
Uzasadnieniem
takimjak
dla gazu uzyskiwanegoz przetworzenia
biomasyw rozumieniuart.2ust.l pkt 2 ustawyz dnia
25 sięrpnie2006 r' o biokomponentach
i biopa|iwachciektychjest międzyinnymi wspólne
pochodzenieobu 1ych rodzajów paliw' Zarówno uzyskaniegazu jak i oleju z biomasy
wymaga dodatkowychnakładówi inwęstycjiz-lviq.zanych
z proc€ s em przetwożenia. w
wyniku tych procesów powstajepaliwo pozwalająceprodukowaćenergięelektlyc2.nąw
bardziejefektywnysposób niż przy wykorzystaniubiomasyniepŹetworzonej.Ga:ł,1o|ej z
biomasy pozwalająna osiągamie\'r' podobnychsilnikach spalinowychporównywalnych
wskaŹnikówwykorzystaniapaliwa.Emisjezanieczyszczeń
powstałe
w wyniku spalaniatych
paliw są znacznie ograniczonew stosunkudo emisjize spalaniapaliw konwencjonalnych.
W
7'w1ękn7 lym' żękosz,tyZ,wią7ane
z prodŃcją gaz,ui o|ejuw oparciuo biomasę'a także
uzyskiwane elćkty produkcyjne są porównywalne, uwdizrny ż.erównież wspaxcieze strony
Państwadla procesuprodukcjienergiielektrycznejw kogeneracjipowinnoksŹattowaćsię na
tym samympoziomie.Dodatkowobrak lakiegowsparciadla wykorzystaniaoleju.oślinnego
w produkcjienergiispowoduje'żebiomasazostaniew przewa7ającej
częściZuż,yta
w stanie
niepżetworzonym'co tym samym nie pozwoli na zwięksireniedywersy{ikacjipaliw w
energetyce
odnawialnej.
Stworzenieodpowiędnięgowsparcia dia kogeneracjiw opalciu o olej roślinny
umożliwitakżelo7,wójro|nictwaw Po|scew załresiezwiększeniauprawyrzepakui innych
roślinoleistych. W całymkraju istniejąpotencjalnewarunki do znacznegozwiększenia areału
uprawy tych roś|inz ptzeznac?Eniemna produkcję biomasy płynnej.Uwzględniając
kożystne warunki klimatyczno - glebo\'lęoraz istniejącezasoby pracy w środowisku
pofudniowo-wschodniej
Polski, pŹy
wiejskim oceniasię. żew samymty]komakroregionie
pelnym wykorzystaniupotencjałuprodukcyjnegogleb i obecnegostanu zorganizowania
być zwiększonaZ aklualnych
gospodarstwrolnych' powięrzchniauprawyrzepakumog,łaby
1l tys.ha do około50 tyś.ha.
l)roiektustawywprowadzazapisydającePrczęsowiUrzęduRegulacjiEnefgctykizbyt
pułapówcenowychdla energii
w zakesie określania
w szczególności
szerokiekompetencje,
encrgiielektrycznejusta|onejprzez
7astą)ieniaceny sprzedaży
elektrycznejoraumoż|iwość
jo$two
przezPlezesaURE.
cenąokeśloną
pr:fedsięb
w taryfieniepodlegającej
zatwierdzeniu,
żśz-apisyte budząnajwięcejkontrowersjii są sprzecznez idcą konkurencyjnego,
UważLamy,
otwaltego i przątzystego ryŃu energii. w Polsce od wielu lat trwają prace nad rozwojem
przyspieszył
po przyjęciud1rektywy2003/54lWE'
rynkuenergiia procestenw s7-czególności
dotyczącejwspólnych zasad ryŃu wewnęlEnegoenergii elektrycznej,która umoż|iwia
moŹliwośc
zmian)
swobodnązmianędostawcyenergiiodbiorcomkońcowym.Z z'ałożlenia
na ryŃu i przyczyniasię do obniżeniacen energii'
dostawcyenergiiwzmacniakonktrrencję
l'róba wprowadzenia sztuc'4negowyznaczania pułapucen lub określeniacen plzez Prczesa
URE ograniczakonkurowaniena rynku i nie pozwala na prawidłoweprzedstawieniew
taryfach kosztów funkcjonowania podmiotów na rynku. Kontynuując prace nad pełnym
otwarciemrynkuorazjegointegracjiw ramachwspólnoty w bieżącymroku uzgodnionotzw.
].rzeci Pakiet o Liberalizaoji Rynku Energii''' w którym zaproPonowanorozwiązania
ograniczające
balieryrozwojukoniuencji na rynku energii.w Pakiecie1ymzaproponowano
takżezmiany dotychczasowej.oli ręgulatorów,wyzlaczając im lolę promotorówIynku
i \^/macniania
konkurencji'
uspó|noLorłego
obowią4ku sprzedażyw}'tworzonejenergii
llwazamy także, Że wprowad7-enie
elektrycznej na giełdach towarcwych jest również sprzeczne z ideą otwartęgo'
rynku energii.Zapisy te ograniczająswobodędziałańwywórców energii
konkurencyjnego
i w rezultacie nie przyniosą oczekiwanych efektów tj' ograłriczeniacen enetgii. Dodatkowo
do cen energii kosŹów uczestnictwa
natomiast\ł?łynąna jej wzrost ptzez włącz'enie
w przetargach lub uczestnictwa na gięłdach towalowych. obecne analizy zachowań
podmiotówna rynkuenergiiwskazujążemożliwejest obniŻeniecen energiielektrycznejdla
odbiorcówkońcowychbez ingcrencjiPrezesaURE i regulacjicen energiielektrycznej'
Chcie|ibyśrny
z'wrócić lównież uwagę na zawańę w propofycji błędne'naszrym
w tokudalszychpraclegislacyjnych.
zdaniem'zapisyz prośbą
o ich skorygowarrie
w Art. l pkt.4) propozłcjędodaniaw dotychczasowym
art.4j
Projektustaw),zawiera
ust.3 i ust.4.
Prawal]nergętyc,.nego
odbiorca
Zgodniez proponowanym
brzmieniemafi. 4j ust.3 PrawaEnergetycttnego,
końcowy może wypowietlziećumowę' na podstawte kńrej przedsiębio|sl1aoenergetyczne
d!)slarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponosze.,ia dodą,ko|+ychkosztó|9.
składającdo przedsiębiorstwa energetyczneqopiseńne oświadczekieo wypowiedzekiu tej
umowy.A|t.4j ust' 4 Prawa Energetycmego(w proponowanymbrzmieniu)stanowi' iż
paliwa gazowe lub
umowa na pod,rawie kórej przedsiębiorstwo e^ergetycznetlon^tarcza
energię elek!ryczną odbiorcy tych paliw lub ehelgii n, gospodafst'h,iedomowxm, ulega
roz||iązaniu z oslatnim dnie miesiąc.,n&stq)ującegopo miesiącu, w którym oświadczenia
tego odbiorcy.lorarłodo prfe^ iębiorst, a energelycznego.
jest znacznie
art.4j ust.3 PrawaEnergetycznęgo
Zakrespodmiotowyproponowanego
sze$zy niż'zakres podmiotowy projelrtowanegoust' 4. o ilę bowiem ust. 4 dotyczy ty|ko
kategoriiodbiorców końcowych,tj. gospodarstwdomowych,to ust.3 dotyczy
określonej
wszystkichodbiorców końcowych,czyli (zgodniez proponowanąw plojekcie definicją)
talae należy,
Podkreślić
zakupupaliw lub energiina własnyu.:Żytek.
odbiorcówdokonujących
że ile w proponowanymust. 3 mowajest o paliwach gazowych lub energii to ust. 4 dotyczł
ty|kopali,ł gązowychi energii eleklrycznej'w konsekwencjizgodni€ z proponowanymust. 3
wi€ l olętnich umów
możliwebyłobywypowiedz€ n ie przezdużychodbiorcówprzemysłowych
sprzedłŻyenergii cieplnej i elektrycznej przed zakończeniemokresu obowiąfywania takich
szkody dostawcy,który w baldzo wielu
umów ibez koniecznościzrekompensowania
przypadkachwybudowałlub anodemizowałaódło energii tylko iwyłączeniu w c€ l u
odbiorcyw zamianza wieloletnięzobowiązanietaki€ g o
dostarczaniaenergii konkrętnęmu
odbiorcy do zakupu energii z nowegolub zmodemizowanegoźródła.
Przesyłającpowyższe oferuję naszą wspóĘracę podczas pzygotowania zapisów
przedmiotowej
ustawy.

Podobne dokumenty