kst_adaptacyjnosc_6_pos_zalacznik_nr_8_prezentacja_nszz_s

Transkrypt

kst_adaptacyjnosc_6_pos_zalacznik_nr_8_prezentacja_nszz_s
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
„Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy
na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach
przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne
-projekt badawczy”
PUNKT 1
LISTY SPRAWDZAJĄCEJ OCENĘ STRATEGII
WDRAŻANIE PROJEKTU INNOWACYJNEGO
TESTUJĄCEGO
Zapotrzebowanie na produkt finalny (1)
Produkt finalny jest odpowiedzią na brak w Polsce powszechnej,
kompleksowej, jednorodnej i zweryfikowanej naukowo metodologii do oceny
ryzyka psychospołecznego.
•
•
•
Skala Ryzyka Psychospołecznego:
umożliwia porównywanie ze sobą wyników badań realizowanych w różnych
grupach,
pozwala na porównywanie skali ryzyka psychospołecznego we wszystkich
branżach, przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki zagrożeń dla
poszczególnych branż,
uwzględnia koszty zagrożeń psychospołecznych ponoszone przez
pracodawców i pracowników (dzięki czemu narzędzie pozwala na
szacowanie ryzyka psychospołecznego, a nie jedynie na ocenę
występowania cech pracy, będących potencjalnym zagrożeniem),
Zapotrzebowanie na produkt finalny (2)
•
•
•
uwzględnia szerokie spektrum zagrożeń psychospołecznych (pozwala na
analizę wszystkich czynników psychospołecznych wskazywanych przez
instytucje europejskie),
uwzględnia najnowsze zagrożenia, pojawiające się wraz z rozwojem
technologicznym i cywilizacyjnym, wskazywane przez np. EU-OSHA jako
„nowe lub rozwijające się” takie jak: mobbing, molestowanie seksualne,
dyskryminację, nowe formy zatrudnienia, niepewność zatrudnienia, pracę
emocjonalną, oraz relację praca-dom,
pozwala na zastosowanie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
Zapotrzebowanie na produkt finalny (3)
•
uwzględnia aktualną sytuację przedsiębiorstwa, pod względem procesów
adaptacji, modernizacji lub restrukturyzacji, na poziomie szczegółowym.
Procesy te są uwzględnione w charakterystyce firmy w części C Skali
Ryzyka Psychospołecznego bezpośrednio w pytaniach nr. 2, 30, 35, 44, 56,
58, oraz pośrednio w pytaniach 14, 15, 17, 25, 33, 36, 45, 48 (patrz: kolejny
slajd).
Po uwagach eksperta rozważane jest wprowadzenie dodatkowej zmiennej
na poziomie ogólnym, poprzez włączenie pytania o aktualnie przechodzone
procesy adaptacji, modernizacji lub restrukturyzacji w części A Skali Ryzyka
Psychospołecznego jako osobnej zmiennej,
Zapotrzebowanie na produkt finalny (4)
Tabela 1. Źródła zmiany
Wskaźnik /nr
pytania w
ankiecie
2
30
35
44
56
58
Treść pytania
W mojej pracy wymagane jest korzystanie z nowoczesnych technologii
Na moim stanowisku pracy wiele zmienia się w sposobie wykonywania pracy
W mojej pracy istnieje zagrożenie zwolnieniami
Na moim stanowisku rzadko wprowadza się niezbędne zmiany w sposobie wykonywania pracy
W mojej pracy brakuje dostępu do nowoczesnych technologii
W mojej firmie pracownicy nie są informowani o aktualnych celach i polityce firmy
Tabela 2. Skutki zmiany
Wskaźnik/ nr
pytania w
ankiecie
14
15
17
25
33
36
45
Organizacja pracy w firmie utrudnia mi zaplanowanie następnego dnia (tego co będę robić danego dnia)
W pracy często napotykam przeszkody utrudniające dotrzymanie wymaganych terminów
W moim miejscu pracy panuje napięta atmosfera
Moja praca jest często kontrolowana (audyty wewnętrzne i zewnętrzne, wizytacje, kontrola jakości, itp…)
Mam utrudniony dostęp do informacji dotyczących mojego funkcjonowania w firmie (spraw organizacyjnych)
Możliwości awansu w mojej pracy są ograniczone
W mojej firmie pracownicy mają bardzo ograniczony udział w decyzjach dotyczących funkcjonowania zakładu
48
Mam utrudniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania pracy (takich jak np. instrukcje, wytyczne)
Treść pytania
Zapotrzebowanie na produkt finalny (5)
•
•
badania prowadzone w I etapie projektu wykazały, że wypracowane
dotychczas narzędzie - „Skala Ryzyka Psychospołecznego” (SRP) jest
metodą przystępną, łatwo zrozumiałą, i ekonomiczną. Badani przyjmują ją
pozytywnie, pytania sformułowane są w sposób przystępny i zrozumiały,
skala odpowiedzi jest łatwa do zastosowania,
badania pilotażowe potwierdziły, że skala zagrożeń psychospołecznych w
polskich przedsiębiorstwach jest znacząca. W każdej badanej grupie
zawodowej pracownicy są narażeni na czynniki stresogenne, związane z:
treścią pracy, obciążeniem pracą i tempem pracy, czasowymi ramami pracy,
kontrolą, kulturą i funkcjami organizacji, stosunkami międzyludzkimi w pracy,
rolą w organizacji, rozwojem kariery, oraz relacją praca-dom. Analiza
wyników części ogólnej kwestionariusza wykazała, że właściwości pracy
wskazane przez ekspertów jako potencjalnie stresujące, rzeczywiście były
oceniane jako stresujące przez większość badanych
Koszty zagrożeń psychospołecznych (1)
•
ok.60% traconych dni roboczych ma związek ze stresem (EU-OSHA),
•
według danych z 2007 r. w krajach Unii Europejskiej ponad 40 milionów
pracujących cierpi z powodu stresu w miejscu pracy, a koszty związane z
leczeniem chorób związanych ze stresem zawodowym szacuje się na ok. 20
miliardów Euro (Leka, Cox, 2008),
•
wg Raportu ZUS "Absencja chorobowa w 2008 r" zaburzenia psychiki i
zachowania to po neurologicznych i nowotworach 3 przyczyna absencji
chorobowej liczona ilością dni zwolnienia lekarskiego,
Koszty zagrożeń psychospołecznych (2)
•
badania IMP na próbie reprezentatywnej dużego ogólnopolskiego
przedsiębiorstwa wykazały że pracownicy bardziej zestresowani przebywają
średnio o 3 dni dłużej na zwolnieniach lekarskich,
•
dane WorkService z 2010 wskazują, że roczne koszty zwolnień
chorobowych, które ponoszą pracodawcy i ZUS to 23,2 mld zł. Tylko 2%
wszystkich zwolnień lekarskich przekracza 35 dni, a zatem biorąc pod
uwagę to, że przez pierwsze dni zwolnienia koszty ponosi pracodawca –
ponosi on z tego tytułu największe koszty,
•
dodatkowe koszta dla pracodawców, to koszta wynikające z absencji
pracowników, zwiększonej fluktuacji kadr, szkolenia nowych pracowników,
leczenia, koszta procesowe i rekompensaty wypłacane poszkodowanym,
oraz podniesienie składek ubezpieczeniowych,
Koszty zagrożeń psychospołecznych (3)
•
dokonując szczegółowych kalkulacji ekonomicznych Sheehan, oszacował,
że całkowite koszty takiego zagrożenia psychospołecznego jak mobbing,
ponoszone przez australijskich pracodawców, sięgają od 6 do 13 miliardów
dolarów rocznie, zaś pojedynczy przypadek mobbingu ponosi za sobą
koszty w wysokości 16 tys. 977 dolarów (Sheehan i wsp., 2001 za Mayhew,
Chappell, 2001). Australijski Instytut Zarządzania oszacował, że koszty
bezpośrednie związane z mobbingiem wynoszą dla organizacji
zatrudniającej 100 pracowników 175 tysięcy dolarów (za Mayhew, Chappell,
2001).
Analiza badań dla grupy docelowej wskazanej w
projekcie, tj. przedsiębiorców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne
Ze względu na dużą liczbę analiz zewnętrznych europejskich i światowych
dla grupy docelowej – zamieszczono je w załączniku.
PUNKT 2
LISTY SPRAWDZAJĄCEJ OCENĘ STRATEGII
WDRAŻANIE PROJEKTU INNOWACYJNEGO
TESTUJĄCEGO
Realizacja celu (1)
•
Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie nowych narzędzi,
wspomagających firmy przechodzące procesy adaptacyjne i modernizacyjne
w planowaniu strategii BHP, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem
psychospołecznym i szacowaniem jego kosztów ekonomicznych.
•
Cel ten będzie realizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
dostarczenie narzędzia oceny ryzyka psychospołecznego, raportów, oraz
modułu szkoleniowego na portalu ORP.
•
W ramach projektu dostarczone zostaną narzędzia do realizacji kluczowego
elementu zarządzania ryzykiem psychospołecznym , jakim jest diagnoza i
monitoring stanu zagrożeń psychospołecznych (wraz z kosztami jakie za
sobą niosą).
Realizacja celu (2)
•
•
•
W module szkoleniowym na portalu ORP, oraz podczas szkoleń i konferencji
użytkownikom i uczestnikom będzie przekazywana ogólna wiedza na temat
pozostałych elementów zarządzania ryzykiem psychospołecznym –
przedstawione zostaną sposoby „modyfikacji niektórych elementów
organizacji pracy i zarządzania (w zakresie np. strategii BHP), oraz spektrum
działań informacyjnych i zaradczych na rzecz pracowników”.
Część 2 „Strategii wdrożenia” zostanie uzupełniona o te elementy, w
obecnym etapie na poziomie ogólnym, w ostatecznym etapie projektu – na
poziomie dostosowującym zakres przekazywanej wiedzy do wyników
uzyskanych przy zastosowaniu SRP w próbie 7500 pracowników.
Stworzenie pełnego systemu lub modelu zarządzania ryzykiem
psychospołecznym, który odpowiada indywidualnie na wykryte podczas
diagnozy zagrożenia, wykracza znacznie poza cel i możliwości czasowe i
finansowe przedstawianego projektu.
Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji w
skali mikro
• Udostępnienie i przekazanie do użytkowania
wypracowanego w ramach projektu narzędzia do
badania ryzyka psychospołecznego pracodawcom i
pracownikom z 600 firm, do określenia wpływu
restrukturyzacji firmy na wzrost kosztów pracy.
• Upowszechnienie informacji na temat nowego narzędzia
wśród 12000 pracownic i pracowników oraz 600 firm
wspomagającego firmy w planowaniu strategii BHP z
uwzględnieniem zarządzania ryzykiem
psychospołecznym w celu ograniczenia kosztów
ekonomicznych.
Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji w
skali makro
• Wznowienie przez 7 partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej
prac wdrażających w Polsce Europejskich Porozumień Społecznych
dot. stresu, przemocy i nękania w pracy bazując na wynikach badań
i raporcie diagnozującym przyczyny powstawania ryzyka
psychospołecznego w firmach.
• Włączenie tematyki zagrożeń psychospołecznych w zakres 30 prac
organów wdrażająco-kontrolujących, w których aktywnie uczestniczy
i współpracuje NSZZ „S”: Wojewódzkie Komisje Dialogu
Społecznego, Wojewódzkie Rady Zatrudnienia, ROP, PIP,
Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego.
• Włączenie minimalizacji ryzyka psychospołecznego w firmie jako
jednego z kryteriów przyznawania nagród w corocznym konkursie
„Pracodawca przyjazny pracownikom” organizowanym przez
Prezydenta RP i NSZZ „Solidarność”
PUNKT 3 i 4
LISTY SPRAWDZAJĄCEJ OCENĘ STRATEGII
WDRAŻANIE PROJEKTU INNOWACYJNEGO
TESTUJĄCEGO
Wskaźnik celu głównego
• Liczba firm przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne,
w których upowszechniono i przekazano do użytkowania narzędzia
wspomagające do planowania strategii BHP.
• Wartość docelowa: 150 firm.
• Sposób pomiaru: pisemne potwierdzenie pracy ankietera na terenie
firmy pieczątką firmy lub Komisji Zakładowej.
• Źródło weryfikacji: ilość pisemnych potwierdzeń pracy ankieterów na
terenie firmy z pieczątką firmy lub Komisji Zakładowej
PUNKT 5 i 13
LISTY SPRAWDZAJĄCEJ OCENĘ STRATEGII
WDRAŻANIE PROJEKTU INNOWACYJNEGO
TESTUJĄCEGO
Narzędzie OiRA
•
Narzędzie OiRA z dostępnych aktualnych danych ze strony istnieje jedynie
dla osób zatrudnionych na stanowisku fryzjera na Cyprze. W przygotowaniu
jest narzędzie do oceny ryzyka dla administracji publicznej na Cyprze, dla
pracowników ochrony osobistej dla całej UE, oraz wersja demonstracyjna
dla sektora transportu we Francji.
•
Narzędzie to przeznaczone jest do zastosowania w mikro i małych
przedsiębiorstwach.
•
Służy do oceny skali ryzyka zawodowego (ryzyko psychospołeczne jest
traktowane jako jedno z ryzyk i zawiera się w kilkunastu pytaniach)
•
Nie pokazuje powiązań występowania zagrożeń psychospołecznych ze
skutkami (absencją, tendencją do odejścia z pracy lub zmiany pracy,
zadowoleniem z pracy).
Narzędzie OiRA
•
Nie uwzględnia zmiennych dotyczących adaptacji, modernizacji i
restrukturyzacji w firmach.
•
Na dzień dzisiejszy raport nie zawiera funkcji porównania wyników
zebranych w dwóch punktach czasowych.
•
Strategie zaradcze są określane przez samego użytkownika – automatyczny
raport ze strony nie generuje listy interwencji, nie dokonuje analizy SWOT,
oraz nie oblicza kosztów (użytkownik sam wpisuje jaki jest budżet na daną
interwencję).
Narzędzia diagnostyczne stosowane przez firmy
prywatne
•
są tworzone doraźnie na potrzeby danego przedsiębiorstwa, a zatem nie
można porównywać ich wyników w skali kraju,
•
dane uzyskane z ich zastosowaniem są własnością zamawiającego, czyli
pracodawcy – a zatem można przypuszczać, że jeśli ich wyniki okazują się
niepomyślne dla pracodawców, nie będą oni zainteresowani publicznym ich
udostępnieniem (by móc porównywać wyniki, wpływać na legislatorów, etc.),
•
•
metody te, w zdecydowanej większości przypadków, nie są
wystandaryzowane (nie są określone dla nich normy, oraz właściwości
psychometryczne).
Narzędzia diagnostyczne stosowane przez firmy
prywatne
Narzędzia jednolite i wystandaryzowane stosują instytucje państwowe, takie
jak np. Instytut Medycyny Pracy im. Nofera, Centralny Instytut Ochrony
Pracy, Instytut Medycyny Środowiskowej w Sosnowcu, czy Państwowa
Inspekcja Pracy.
Wyniki badań realizowanych z ich zastosowaniem spełniają wymagania
metodologiczne wiarygodności i rzetelności naukowej.
Wyniki badań są powszechne i publikowane w dostępnych publikacjach
naukowych i branżowych (Medycyna Pracy, International Journal of
Medicine and Environmental Health, Bezpieczeństwo Pracy, i innych, oraz
na stronach internetowych wymienionych instytucji)
Rekomendacje i wnioski w „Diagnozie ryzyka
psychospołecznego”
•
•
•
•
Wnioski z badania pilotażowego koncentrują się głównie na:
właściwościach psychometrycznych narzędzia,
jego cechach praktycznych,
analizie zmian w konstrukcji narzędzia by spełniało jak najwyższe standardy
metod pomiaru,
ogólnej skali zagrożeń psychospołecznych w badanej próbie 756 osób.
Wyniki badania pilotażowego dotyczące ryzyka psychospołecznego są wstępne i
jedynie poglądowe, gdyż ze względu na celowy dobór osób do próby badawczej (oraz
główny cel tego etapu badań: pilotaż ankiety w celu sprawdzenia jej właściwości
psychometrycznych i praktycznych, jak np. zrozumiałość i ekonomiczność), istnieje
ograniczona możliwość interpretowania ich jako wiarygodne i rzetelne.
Uprawnione wnioski i rekomendacje możliwe są dopiero po wykonaniu
badań właściwych.
Moduł szkoleniowy
Elektroniczny instruktarz „krok po kroku” na portalu
ORP
• Prezentacja produktu i jego możliwości
• Stosowanie produktu w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym w
firmie
• Dostęp do materiałów źródłowych ( zarządzanie ryzykiem
psychospołecznym)
1,5 dniowe szkolenie face-to-face
• Teoretyczne wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
psychospołecznym w firmie
• Prezentacja produktu i jego możliwości
• Trening w stosowaniu produktu w zarządzaniu ryzykiem
psychospołecznym w firmie
• Analizy przypadków
CELE
q Zapoznanie z problemem psychospołecznych zagrożeń
w środowisku pracy i ich skutków oraz dobrymi
praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem
psychospołecznym
q Prezentacja produktu (ankiety i jej 15 aneksów
branżowych, portalu ORP i Centralnego Rejestru
Zagrożeń Psychospołecznych) i możliwości jego
stosowania
q Budowanie umiejętności zarządzania ryzykiem
psychospołecznym w oparciu o w/w narzędzia
Dla kogo?
q pracodawców
q pracowników
q pracowników działów
HR
q pracowników BHP
Profil absolwenta:
rozumie znaczenie psychospołecznych
warunków pracy dla funkcjonowania
pracowników i firmy,
potrafi dokonywać oceny
psychospołecznych zagrożeń i oceniać
ryzyko z nimi związane w oparciu o
dostarczone narzędzia,
potrafi wykorzystać uzyskane wyniki
do planowania i wdrażania
koniecznych zmian,
Potrafi dokonywać oceny skuteczności
wprowadzonych zmian.
CZĘŚĆ I psychospołeczne zagrożenia
Co to są psychospołeczne
zagrożenia w pracy?
Jakie są ich skutki?
-indywidualne
-organizacyjne
-społeczne
Jak sobie z nimi radzić?
-zarządzanie ryzykiem
psychospołecznym
Część II prezentacja produktu finalnego
Centralny Rejestr
Zagrożeń
Psychospołecznych
Portal Obserwatorium
Ryzyka
Psychospołecznego
Skala Ryzyka
Psychospołecznego
i jej aneksy branżowe
Część III Budowanie umiejętności zarządzania
ryzykiem psychospołecznym
Percepcja
problemu
Analiza problemu,
diagnoza
Planowanie działań ( cz. 1)
Informacja
zwrotna
Budowa
zespołu
Planowanie działań
(cz. 2)
WDROŻENIE
OCENA EFEKTÓW WDROŻENIA
INFORMACJA ZWROTNA
Centralny Rejestr Zagrożeń
Psychospołecznych (CRZP)
CRZP- zadania w skali makro
Nowoczesne narzędzie do magazynowania i
zarządzania danymi o psychospołecznych zagrożeniach
w środowisku pracy w Polsce
W perspektywie długookresowej może być
wykorzystywane do kształtowania polityki zdrowotnej w
kraju
Pozwoli na monitorowanie dynamiki zmian w zakresie
psychospołecznych zagrożeń w zależności od
koniunktury gospodarczej, zmian technologicznych etc.
w głównych obszarach gospodarki
Umożliwia typowanie grup ryzyka w głównych działach
gospodarki
CRZP- zadania w skali makro
Pozwala na analizy struktury psychospołecznych
zagrożeń w grupach wyłonionych ze względu na kryteria
demograficzne i dane dotyczące pracy
Na jego podstawie można tworzyć zasady dobrej
praktyki w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym
specyficznym dla poszczególnych działów gospodarki i
profilów działalności
CRZP- zadania w skali mikro
Umożliwia przeprowadzenie profilowania zagrożeń
psychospołecznych w firmie
Wskazuje zagrożenia najczęściej występujące
Określa grupy ryzyka podwyższonego stresu zawodowego na
poziomie komórek organizacyjnych i stanowisk w firmie
Pozwala pracodawcom na szacowanie kosztów występowania
psychospołecznych zagrożeń na podstawie wskaźnika przyrostu
absencji chorobowej
Na podstawie analiz danych wprowadzonych do CRZP można
planować strategię zarządzania ryzykiem psychospołecznym - CRZP
wskazuje obszary pożądanych zmian
Pracodawcy będą mogli korzystać z pomocy ekspertów przy analizach
ryzyka psychospołecznego i wdrażaniu systemów zarządzania tym
ryzykiem dostosowanych do potrzeb i specyfiki firmy
CRZP- struktura
• Relacyjna baza danych została przygotowana w
programie Access 2007. Baza składa się z 18 tabel w
których przechowywane są gromadzone dane oraz 14
tabel słownikowych.
• 18 formularzy do wprowadzania danych do
odpowiednich tabel danych. Opracowany został również
kod VBA w celu automatyzacji przechodzenia pomiędzy
poszczególnymi formularzami (np. odpowiedni formularz
specyficzny dla branży wybierany jest na podstawie
wprowadzonych danych o branży).
CRZP- struktura
Moduł do tworzenia raportów standardowych
Wyniki zawarte w raporcie zawierają zestawienia ogólne składające się
ze statystyk opisowych takich jak średnia, odchylenie standardowe,
zakres wartości oraz odsetki.
Dane można grupować według:
» danych demograficznych:
» wieku,
» płci,
» formy zatrudnienia,
» pozycji zawodowej
» danych dotyczących pracy:
» dni nieobecności w pracy,
» zdolności do pracy,
» zadowolenia z pracy,
» zaangażowania w pracę,
» chęci zmiany pracy.
CRZP – schemat działania
Wykonanie
badań
R
Rejestracja
w CRZP
Przesłanie
wyników
Analizy
wykonywane
przez program
standard
manual
Transfer
ekspertyzy
e
y
Warunki korzystania z CRZP
Udostępnienie danych do celów
naukowych i statystycznych
z wykluczeniem rozpoznawalności firmy
bez wykluczenia rozpoznawalności firmy
Dane będą analizowane z
zagwarantowaniem anonimowości
poszczególnych pracowników.
Koszty wdrożenia
-
Analiza kosztów wdrożenia nie była uwzględniona we wniosku, ze względu
na to, że koszt wdrożenia dla pracodawcy zależy od szeregu czynników,
takich jak:
liczba zatrudnionych,
koszt pracy,
zakres i rodzaj wykrytych zagrożeń,
zakres i rodzaj możliwych interwencji,
koszta dodatkowe (jak np. koszt dojazdu)
Brak danych na temat kosztów ww wdrożeń w Polsce (z uwagi na rzadkie
wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem psychospołecznym).
Dane z innych krajów wykazują, że koszty wdrożenia są istotnie niższe niż
koszty ryzyka psychospołecznego - w badaniu wykonanym przez Paul
Revere Life Insurance Company wykazano oszczędności sięgające 4,23 $
na każdy wydany na program interwencyjny dolar (Intindola, 1991)
PUNKT 5 i 6
LISTY SPRAWDZAJĄCEJ OCENĘ STRATEGII
WDRAŻANIE PROJEKTU INNOWACYJNEGO
TESTUJĄCEGO
Uzasadnienie dla wybranych branż i sposobu testowania
Wybrane branże należą do głównych gałęzi gospodarki i dodatkowo
odpowiadają strukturom organizacyjnym NSZZ „S”. Ze względu na
konieczność wznowienia w Polsce negocjacji wdrażających Europejskie
Porozumienia dot. stresu, przemocy i nękania w pracy (str. 28 Strategii) w
skali całego kraju, dlatego wybór branż i ich ilość są odpowiedzią na te
wymagania
NSZZ „S” posiada strukturę branżową i przedstawicieli wszystkich zawodów,
dzięki czemu może na podstawie wewnętrznych informacji i kontaktów z
Komisjami Zakładowymi NSZZ „S” ustalić firmy odpowiadające wymogom
programu, z którego realizowany jest projekt. Rodzaj firm, do których
skierowane są badania, są już narzucone przez sam program konkursu i
zawarte są także w tytule projektu, dlatego uzasadnienie, że badania
kierowane są do firm przechodzących procesy modernizacyjne i
adaptacyjne z tych względów nie było tak wielokrotnie podkreślane, za to
zostały określone dane liczbowe. NSZZ”S” na podstawie swoich struktur
jest w stanie ustalić i zweryfikować status firm i ich zgodność ze
standardami programu i projektu. Wewnętrzne ustalenia NSZZ „S” mogą
określić rodzaj zmian zachodzących w firmach, co jest bardzo często
niedostępne dla szeregowych pracowników produkcyjnych i
administracyjnych
PUNKT 8
LISTY SPRAWDZAJĄCEJ OCENĘ STRATEGII
WDRAŻANIE PROJEKTU INNOWACYJNEGO
TESTUJĄCEGO
Liczebność grup działań upowszechniających
trwających od lutego 2013 do maja 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4500 osób pracujących zatrudnionych w 450 firmach, co razem z 7500 osobami ze
150 firm zaangażowanych w proces testowania daje liczbę 12 000 osób i 600 firm.
450 pracodawców i kadry zarządzającej firmą, w tym działów HR i BHP.
3 Ministerstwa: Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia, Gospodarki.
1 publiczny ZUS.
Społeczni inspektorzy pracy poprzez istniejącą w NSZZ „S” strukturę Regionalnych i
Branżowych Koordynatorów ds. BHP.
450 Komisji Zakładowych NSZZ „S”.
Przedstawicieli służb medycyny pracy z Rejestrów 16 Wojewodów.
Wyższe uczelnie, w których istnieją podyplomowe studia prawa pracy.
Media wyszczególnione w kampanii medialnej.
9 NGO’s zajmujących się problematyką zagrożeń psychospołecznych w pracy.
7 partnerów społecznych- członków Komisji Trójstronnej.
16 Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, 16 Wojewódzkich Rad Zatrudnienia,
1 Rada Ochrony Pracy, 1 Państwowa Inspekcja Pracy, 1 Inspekcja Sanitarna, 1
Urząd Dozoru Technicznego.
PUNKT 9 i 10
LISTY SPRAWDZAJĄCEJ OCENĘ STRATEGII
WDRAŻANIE PROJEKTU INNOWACYJNEGO
TESTUJĄCEGO
Doprecyzowanie zapisów Strategii w zakresie
włączania do głównego nurtu polityki
• W skali mikro - na poziomie firmy nie ma potrzeby zmiany prawa do
zastosowania nowego narzędzia.
• W skali makro – w dalszej perspektywie czasowej przeciwdziałanie
zagrożeniom psychospołecznym w pracy wymaga wprowadzenia
nowych decyzji prawnych, gdyż standardy pracy nie mogą opierać
się tylko na bardzo ogólnych zapisach art. 207 Kodeksu Pracy.
Pozytywnym przykładem jest art. 123 i 124 z rozdziału 4 Ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”
Liczebność grup działań włączających
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na podstawie analizy dotychczasowych, ponad 30-letnich działań
włączających inicjatywy NSZZ „Solidarność” w główny nurt polityki w Polsce,
działania niniejszego projektu realizowane w ramach mainstreamingu będą
skierowane do:
3 Sekretariatów Sejmowych Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny,
Innowacyjności i Nowych Technologii.
1 Kancelarii prezydenta RP.
2 Biur Rzeczników Praw: Obywatelskich i Pacjenta.
9 Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia osób pracujących.
9 NGO’s zajmujących się problematyką zagrożeń psychospołecznych w
pracy.
7 partnerów społecznych- członków Komisji Trójstronnej.
16 Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, 16 Wojewódzkich Rad
Zatrudnienia, 1 Rady Ochrony Pracy, 1 Państwowej Inspekcji Pracy, 1
Inspekcji Sanitarnej, 1 Urzędu Dozoru Technicznego.
3 Ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia, Gospodarki.
Wyższych uczelni, w których istnieją podyplomowe studia prawa pracy.
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty