Pobierz poradnik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz poradnik
planet3_LHB_umschlag
9/14/06
9:23 AM
Page 1
www.hueber.de/planet
●
●
●
●
●
M
N
AZ
JU
M
Planet 3
●
omówienie koncepcji metodycznej i struktury kursu
szczegó∏owe wskazówki metodyczne
testy
klucz do çwiczeƒ w Podr´czniku i åwiczeniach
klucz do testów
transkrypcje tekstów do s∏uchania
III klasa gimnazjum
Planet 3 Poradnik dla nauczyciela zawiera:
Poradnik dla nauczyciela
Planet
J¢ZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM
Poradnik dla nauczyciela
Hueber
www.hueber.pl
ZYK
A
NIEMIECKI DL
Hueber
J¢
ISBN 10:
3–19–151680 –8
ISBN 13: 978–3–19–151680 –2
Hueber
Polska
KL
I
II
Y
S
A
G
I
Edycja polska
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 1
Siegfried Büttner
Gabriele Kopp
Planet 3
J´zyk niemiecki
dla III klasy gimnazjum
Poradnik
dla nauczyciela
Opracowanie edycji polskiej
Danuta Koper
Hueber
Polska
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 2
U˝yte skróty:
U
=
uczennica/uczeƒ/uczniowie
N
=
nauczyciel
PdN
=
Poradnik dla nauczyciela
CD1 L17/1 =
CD1, Lektion 17, nagranie 1
Testy: Petra Klimaszyk
Kurs Planet 3. Edycja polska jest dopuszczony do u˝ytku szkolnego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania
i wpisany do wykazu podr´czników przeznaczonych do kszta∏cenia ogólnego
do nauczania j´zyka niemieckiego na poziomie klasy III gimnazjum
na podstawie opinii rzeczoznawców: prof. dr hab. Kazimiery Myczko, prof. dr. hab. Andrzeja Kàtnego
dr Anny Cegie∏y, mgr Zofii Kotowskiej.
Numer dopuszczenia: 125/06.
Program nauczania j´zyka niemieckiego dla gimnazjum
(poziom podstawowy) autorstwa Urszuli Boszulak i Ewy Ciemnickiej
jest dost´pny na stronie internetowej www.hueber.pl.
Numer dopuszczenia: DKOS-5002-34/05.
Plan wynikowy do podr´cznika Planet 3. Edycja polska
(wraz z programem Êcie˝ek edukacyjnych) do realizacji
w III klasie gimnazjum przy 2 godzinach tygodniowo
oraz Stacje zadaniowe do podr´cznika Planet 3. Edycja polska
autorstwa Danuty Koper sà dost´pne na stronie internetowej www.hueber.pl.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen
Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen
Einwilligung des Verlages.
Hinweis zu § 52 a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne
eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk
eingespielt werden. Dies gilt auch für Intranets von Firmen und von Schulen
und sonstigen Bildungseinrichtungen.
3. 2. 1.
Die letzten Ziffern
2010 09 08 07 06
bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes.
Alle Drucke dieser Auflage können, da unverändert,
nebeneinander benutzt werden.
1. Auflage
© 2006 Max Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland
Produktmanagement und Redaktion: Urszula Krajewska, Hueber Polska
Satz: Maciej Grabowski, Hueber Polska
Layout: Peer Koop
Zeichnungen: LYONN cartoons comics illustration, Köln
Druck und Bindung: ZG im. KEN SA, Brzoza k. Bydgoszczy
Printed in Poland
ISBN 10:
3-19-151680-8
ISBN 13: 978-3-19-151680-2
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 3
Spis treÊci
Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Wskazówki metodyczne
Sport und Spaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zum Schluss (Lektion 17–20) . . . . . . . . . .
12
12
16
21
28
34
So ist es bei uns! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zum Schluss (Lektion 21–24) . . . . . . . . . .
36
36
43
49
55
61
Allerlei Bräuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Traditionelle Feste im Frühling
und im Herbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Testy
Test 1 (Lektion 17 i 18)
Test 2 (Lektion 19 i 20)
Test 3 (Lektion 21 i 22)
Test 4 (Lektion 23 i 24)
................
................
................
................
Dodatek
Klucz do çwiczeƒ w Podr´czniku . . . . . . .
Klucz do çwiczeƒ w åwiczeniach . . . . . .
Klucz do testów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transkrypcje tekstów i çwiczeƒ
do s∏uchania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
67
69
71
73
77
88
89
drei
3
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 4
Wst´p
1. Za∏o˝enia ogólne
Przeznaczenie kursu
Kurs j´zyka niemieckiego Planet. Edycja polska jest przeznaczony do realizacji w gimnazjum, przede wszystkim
w klasach, w których j´zyk niemiecki jest nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Kurs zosta∏ przygotowany
dla m∏odzie˝y rozpoczynajàcej nauk´ j´zyka od podstaw lub kontynuujàcej nauk´ j´zyka niemieckiego po szkole
podstawowej.
G∏ównym celem kursu jest przygotowanie uczniów do podejmowania komunikacji w tym j´zyku
w sytuacjach ˝ycia codziennego (w szkole, w gronie rodziny, wÊród przyjació∏ itp.)
Struktura kursu
Kurs Planet. Edycja polska sk∏ada si´ z czterech cz´Êci:
Cz´Êç kursu
Planet.
Edycja polska
Numery
lekcji
Tytu∏y kr´gów
tematycznych
Poczàtek nauki
j´zyka
niemieckiego
Kontynuacja
po szkole
podstawowej
Poziom
znajomoÊci j´zyka
wg ESOKJ
Planet 1
Lektion 1– 8
Ich und du;
Schule und Lernen
klasa I
Planet 2
Lektion 9 – 16
Freizeit;
Zu Hause
klasa II
klasa I
A1
Planet 3
Lektion 17 – 24
Sport und Spaß;
So ist es bei uns!
klasa III
klasa II
Planet Plus
Lektion 25 – 32
Meine Geschwister
und ich;
Feiern und Ferien
klasa III
A2
Komplet materia∏ów do ka˝dej cz´Êci sk∏ada si´ z: podr´cznika, ksià˝ki çwiczeƒ, kaset/CD z nagraniami
tekstów do s∏uchania i çwiczeƒ wymowy oraz poradnika dla nauczyciela. Na stronie internetowej www.hueber.pl
nauczyciel znajdzie materia∏y pomocnicze: plany wynikowe z programem Êcie˝ek edukacyjnych i zestawy stacji
zadaniowych. Natomiast pod adresem www.hueber.de/planet wydawnictwo Max Hueber Verlag proponuje
çwiczenia online dla uczniów i dodatkowe materia∏y, które nauczyciel mo˝e wykorzystaç na lekcjach.
Planet a podstawa programowa kszta∏cenia ogólnego
Kurs Planet realizuje cele i zadania edukacyjne zgodnie z podstawà programowà w zakresie nauczania
j´zyków obcych w gimnazjum z dnia 6 listopada 2003 r. oraz spe∏nia warunki w sprawie dopuszczania
podr´czników do u˝ytku szkolnego okreÊlone Rozporzàdzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r.
(DzU nr 25, poz. 220). Numer dopuszczenia podr´cznika Planet 3. Edycja polska: 125/06.
Planet a Europejski System Opisu Kszta∏cenia J´zykowego
Koncepcja kursu Planet jest zgodna z za∏o˝eniami ESOKJ: j´zyk s∏u˝y do komunikacji, a uczàcy si´ go powinni
przygotowywaç si´ przede wszystkim do udzia∏u w ró˝nych sytuacjach ˝ycia codziennego w danym kraju.
Temu celowi podporzàdkowany jest dobór zarówno tematów (koncert rockowy, pchli targ, obowiàzki domowe,
itd.), jak i tekstów (plakaty, og∏oszenia, SMS-y itd.).
W Planet uwzgl´dniono za∏o˝enia i wymagania egzaminów j´zykowych Fit in Deutsch 1 (poziom A1)
i Fit in Deutsch 2 (poziom A2), do których uczniowie mogà przystàpiç po zrealizowaniu kolejnych tomów
podr´cznika Planet.
Bardzo istotnà cechà kursu Planet jest jego nastawienie na rozwijanie autonomii uczniów, umiej´tnoÊç ewaluacji
procesu uczenia si´ i samooceny. M∏odzie˝ uczy si´ efektywnego planowania procesu w∏asnej nauki dzi´ki
systematycznym çwiczeniom z kartotekà, prowadzeniu skoroszytu i strategiom uczenia si´.
W Podr´czniku i åwiczeniach znajduje si´ wiele zadaƒ przeznaczonych do samokontroli. W åwiczeniach, po
ka˝dym dziale, zaproponowano uczniom systematycznà ewaluacj´ nabytych umiej´tnoÊci.
2. Struktura
Podr´cznik
Podr´cznik sk∏ada si´ z dwóch dzia∏ów i modu∏u dodatkowego. Ka˝dy dzia∏ sk∏ada si´ z czterech krótkich
lekcji; dwie lekcje tworzà tematycznà ca∏oÊç i opowiadajà spójnà histori´ z ˝ycia m∏odzie˝y niemieckiej. Jest to
4
vier
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 5
doskona∏a okazja do porównania stylów i warunków ˝ycia oraz poznania takich Êrodków j´zykowych, które
umo˝liwià porozumiewanie si´ w sytuacjach autentycznych.
Ka˝dy dzia∏ rozpoczyna si´ stronà wst´pnà, na którà sk∏ada si´ z materia∏ ilustracyjny i krótkie teksty
sygnalizujàce tematyk´ danego kr´gu tematycznego. Na stronie wst´pnej znajduje si´ tak˝e informacja
o intencjach komunikacyjnych i materiale leksykalnym, który uczniowie poznajà i opanujà.
Co dwie lekcje znajduje si´ strona zatytu∏owana Das kann ich schon. Tu zebrane jest nowe s∏ownictwo
i zagadnienia gramatyczne z dwóch ostatnich lekcji. Uczniowie mogà podsumowaç i powtórzyç to, czego si´
ostatnio nauczyli. Dzi´ki tej stronie uczniowie cz´sto otrzymujà informacj´ zwrotnà o swoich umiej´tnoÊciach
i post´pach w nauce. Jest to bardzo wa˝ne, gdy˝ sukces bardzo wzmacnia motywacj´ m∏odego cz∏owieka
do nauki. Sekwencja Zum Schluss, znajdujàca si´ na koƒcu ka˝dego dzia∏u, daje mo˝liwoÊç powtórzenia
i poszerzenia nabytej wiedzy oraz utrwalenia umiej´tnoÊci. Tu znajdziemy d∏u˝szy tekst do czytania, informacje
krajo- i kulturoznawcze, propozycje ciekawych projektów, çwiczenia powtórzeniowe, techniki uczenia si´.
Na koƒcu Podr´cznika znajduje si´ alfabetyczny spis wyrazów wraz z ich polskimi odpowiednikami i informacjà,
na której stronie dane s∏owo po raz pierwszy pojawi∏o si´ w Podr´czniku. Kursywà wyró˝niono s∏ownictwo
przeznaczone do biernego opanowania.
Modu∏ dodatkowy
W ka˝dym tomie kursu Planet. Edycja polska znajduje si´ dodatkowa lekcja poÊwi´cona wybranym Êwi´tom
i tradycjom, np. Êwi´tom Bo˝ego Narodzenia, Wielkanocy, Maifest, Martinstag, andrzejkom, nocy Êwi´tojaƒskiej
itp. W tych lekcjach uwzgl´dnia si´ aspekt interkulturowy – uczniowie dowiadujà si´ o sposobach obchodzenia
Êwiàt w Niemczech i porównujà tradycje niemieckie z polskimi. Materia∏ zawarty w tych modu∏ach mo˝na
realizowaç w dowolnej klasie, wed∏ug uznania nauczyciela i mo˝liwoÊci j´zykowych uczniów.
W modu∏ach dodatkowych nie wprowadza si´ nowych struktur gramatycznych.
åwiczenia
Do tekstów i çwiczeƒ w Podr´czniku odnoszà si´ liczne zadania w åwiczeniach, uszeregowane zgodnie
z chronologià Podr´cznika. Sà one przeznaczone do samodzielnej pracy ucznia na lekcji, do pracy
w parach/grupach lub jako praca domowa.
Tak˝e w åwiczeniach ka˝dy dzia∏ rozpoczyna si´ stronà wst´pnà, która jest uzupe∏nieniem takiej strony
w Podr´czniku. Poprzez zawarte tu ilustracje i internacjonalizmy aktywizowane jest znane s∏ownictwo,
które uczniowie b´dà mogli wykorzystaç w nowym dziale.
Ka˝de zadanie w åwiczeniach zawiera informacj´ o tym, do którego çwiczenia w Podr´czniku si´ odnosi,
oraz o stopniu trudnoÊci:
çwiczenie ∏atwe
*
**
K
çwiczenie Êrednio trudne
çwiczenie trudne
çwiczenie z mo˝liwoÊcià samokontroli
Co dwie lekcje znajduje si´ w åwiczeniach strona zatytu∏owana Powtórzenie. Zawiera ona zadania utrwalajàce
materia∏ leksykalny z ostatnich lekcji.
Ka˝dy dzia∏ koƒczy sekwencja, w sk∏ad której wchodzà nast´pujàce cz´Êci:
● To ju˝ potrafisz – Jest to ponowne nawiàzanie do intencji komunikacyjnych i s∏ownictwa zasygnalizowanego
na stronie wst´pnej w Podr´czniku. Uzupe∏niajàc t´ stron´, uczniowie samodzielnie sprawdzajà swojà wiedz´
i umiej´tnoÊci;
● Gramatyka – Schematy, tabele i komentarze gramatyczne pomagajà uczniom usystematyzowaç materia∏
gramatyczny z ca∏ego dzia∏u. Poprzez samodzielne formu∏owanie regu∏ uczniowie ∏atwiej je zapami´tujà.
● Jak si´ uczyç? – Ta strona stanowi ca∏oÊç z odpowiadajàcà jej stronà w Podr´czniku. Tu znajdujà si´
dodatkowe wskazówki, jak si´ uczyç, oraz opisy polecanych technik uczenia si´.
● S∏owniczek – Jest to chronologiczna lista s∏ownictwa z danego dzia∏u przeznaczonego do aktywnego
opanowania. Szczegó∏owe wskazówki do pracy ze S∏owniczkiem znajdujà si´ w PdN.
● Testy – Dzi´ki testom przeznaczonym do samokontroli uczniowie mogà sprawdziç w∏asne umiej´tnoÊci.
Poleca si´, aby uczniowie uzupe∏niali je o∏ówkiem po przerobieniu dwóch lekcji z danego dzia∏u, a nast´pnie
fünf
5
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 6
odpowiedzi starli gumkà. Po zakoƒczeniu ca∏ego dzia∏u uczniowie mogà ponownie rozwiàzaç wszystkie testy,
by oceniç post´py w nauce.
J´zyk na lekcji
We wszystkich sytuacjach w klasie nale˝y u˝ywaç j´zyka niemieckiego, aby uczniowie jak najwi´cej korzystali
z lekcji i os∏uchali si´ z j´zykiem. Od samego poczàtku nauczyciel powinien po niemiecku wydawaç polecenia
takie jak Komm bitte an die Tafel! Legt die Bücher auf den Tisch! Geh auf deinen Platz!, a stosowanie
przez nauczyciela odpowiednich gestów przy ich wydawaniu u∏atwi zrozumienie.
3. Podstawowe zagadnienia metodyczne
SprawnoÊci j´zykowe
Mówienie
W Planet uczniowie poznajà autentyczny j´zyk niemiecki, którym pos∏uguje si´ m∏odzie˝ i ludzie doroÊli. Autorzy
Êwiadomie zrezygnowali z wprowadzenia modnych s∏ów i zwrotów, gdy˝ te szybko wychodzà z u˝ycia.
Za∏o˝eniem kursu jest to, by uczniowie jak najszybciej umieli pos∏ugiwaç si´ j´zykiem niemieckim w sytuacjach
˝ycia codziennego.
Autorzy proponujà liczne dialogi wzorcowe i stwarzajà uczniom mo˝liwoÊç ich modyfikowania. Uczniowie
najpierw stosujà zdania wed∏ug wzoru, a dopiero póêniej uÊwiadamiajà sobie ich struktur´ gramatycznà.
Mówienie jest umiej´tnoÊcià najwa˝niejszà i najtrudniejszà. L´k przed pope∏nieniem b∏´dów blokuje swobodne
i spontaniczne wypowiadanie si´ w j´zyku obcym. Doskona∏ym sposobem oÊmielenia uczniów sà proponowane
w Planet gry i zabawy, które zwi´kszajà atrakcyjnoÊç lekcji i pozwalajà indywidualizowaç proces nauczania.
S∏uchanie i czytanie
Walorem kursu Planet jest ró˝norodnoÊç tekstów do s∏uchania i czytania. Sà to teksty autentyczne, z jakimi
cz´sto stykamy si´ w codziennym ˝yciu: dialogi, wywiady, zapowiedzi, plakaty, artyku∏y prasowe, og∏oszenia itd.
Na ich podstawie sà wprowadzane ró˝ne strategie s∏uchania i czytania ze zrozumieniem. Niezwykle wa˝ne jest
uÊwiadomienie uczniom, ˝e nie muszà rozumieç wszystkich s∏ów w s∏uchanym lub czytanym tekÊcie. Powinni
natomiast zwracaç uwag´ na odg∏osy, ilustracje, tytu∏y, gdy˝ dzi´ki nim mogà odwo∏aç si´ do swojej wiedzy
i doÊwiadczenia, co w du˝ym stopniu u∏atwi im zrozumienie tekstu. Pierwszym zadaniem w przypadku
wi´kszoÊci tekstów w Planet jest rozumienie ogólne. Od rodzaju tekstu i intencji zale˝y, czy nast´pnym etapem
çwiczenia, jest rozumienie szczegó∏owe. Wówczas sà wprowadzane odpowiednie strategie.
Pisanie
Umiej´tnoÊç pisania jest systematycznie rozwijana w kursie Planet. Poczàtkowo sà to çwiczenia sterowane,
stopniowo przechodzà w coraz bardziej kreatywne. Uczniowie piszà teksty tematycznie powiàzane
z problematykà dzia∏u, np. SMS-y, e-maile, listy, plan lekcji, artyku∏y do gazetki szkolnej. Pisanie tekstów
piosenek, wierszy i komiksów wyzwala kreatywnoÊç uczniów, motywuje ich i daje du˝o radoÊci, a jednoczeÊnie
rozwija kompetencje pisania w j´zyku niemieckim. Umiej´tnoÊç t´ uczniowie rozwijajà tak˝e w wielu pisemnych
zadaniach w åwiczeniach. Pisanie na lekcjach j´zyka obcego wspiera rozwój innych sprawnoÊci np. mówienia
i sprzyja lepszemu zapami´tywaniu.
S∏ownictwo
Podstawà rozwijania ka˝dej ze sprawnoÊci j´zykowych jest znajomoÊç s∏ownictwa. Nowe s∏ówka wyjaÊnia si´
w podr´czniku Planet poprzez ilustracje, zdj´cia i, jeÊli to mo˝liwe, grupuje si´ je tematycznie. Pozwala to
uczniom szybciej i skuteczniej je zapami´tywaç. Zasadà jest, ˝e nowe s∏ownictwo wprowadza si´ w kontekÊcie
i zawsze za pomocà znanych ju˝ uczniom struktur gramatycznych. Natomiast nowe struktury gramatyczne
wprowadza si´ na bazie znanego s∏ownictwa. W ten sposób uczniowie majà mo˝liwoÊç ciàg∏ego powtarzania,
utrwalania i stosowania tego, czego si´ nauczyli.
Gramatyka
Zakres zagadnieƒ gramatycznych w podr´czniku Planet jest podporzàdkowany wytycznym ESOKJ
i wymaganiom okreÊlonym przez egzaminy j´zykowe Fit in Deutsch, a tak˝e zgodny z „Programem nauczania
j´zyka niemieckiego dla gimnazjum” autorstwa Urszuli Boszulak i Ewy Ciemnickiej.
Nauczanie gramatyki nie mo˝e byç celem samym w sobie. Powinna ona umo˝liwiaç uczniom sprawne
porozumiewanie si´ dzi´ki wykorzystaniu struktur gramatycznych adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej.
6
sechs
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 7
W podr´czniku Planet gramatyka wprowadzana jest metodà ma∏ych kroków, a progresja jest niska. W Planet
zastosowano indukcyjnà metod´ nauczania gramatyki. Uczniowie wykonujà zadania, w których wyst´puje nowe
zagadnienie gramatyczne, chocia˝ nie jest ono jeszcze uÊwiadomione. Sà to çwiczenia imitujàce, przekszta∏cenia
wed∏ug wzoru. Na ich podstawie uczniowie próbujà wyciàgaç wnioski dotyczàce nowych struktur gramatycznych.
JeÊli uczniowie sami sformu∏ujà regu∏´, lepiej jà zapami´tajà. Na podstawie tabel oraz przyk∏adów w Podr´czniku
i åwiczeniach uczniowie sprawdzajà poprawnoÊç regu∏ i wykonujà dalsze çwiczenia utrwalajàce. Materia∏
gramatyczny wprowadza si´ spiralnie, co oznacza, ˝e jest on systematycznie powtarzany i rozszerzany. Pomocne
w zapami´tywaniu materia∏u gramatycznego jest u˝ywanie kolorów przy zapisywaniu koƒcówek, oznaczaniu
rodzajów itd. W Podr´czniku na stronach zatytu∏owanych Das kann ich schon znajdujà si´ tabele i zestawienia
gramatyczne, a w åwiczeniach, w cz´Êciach Gramatyka (na koƒcu dzia∏u), dodatkowe zadania i komentarze
gramatyczne. W Planet. Edycja polska wprowadzono niemieckie ekwiwalenty niektórych podstawowych poj´ç
gramatycznych np. nazwy przypadków, liczby pojedynczej i mnogiej, imies∏owu czasu przesz∏ego. Z praktyki
wynika, ˝e na lekcjach wygodniej jest u˝ywaç niemieckich nazw tych poj´ç. Ich znajomoÊç przyda si´ tak˝e
uczniom w pracy ze s∏ownikiem. Cz´sto niemieckie nazwy sà bardzo obrazowe (np. Ja/Nein-Frage) i u∏atwiajà
zrozumienie zagadnienia gramatycznego.
Fonetyka
Komunikacja w j´zyku obcym jest mo˝liwa pod warunkiem opanowania s∏ownictwa i struktur gramatycznych.
Ale warunkiem jej zaistnienia jest równie˝ poprawna wymowa i akcent. Nauczanie wymowy jest niezwykle wa˝ne,
bowiem ∏atwiej jest nauczyç czegoÊ, ni˝ wykorzeniç utrwalone b∏´dne nawyki. W Planet çwiczenia fonetyczne sà
wa˝nà, integralnà cz´Êcià kursu. Wprowadzony materia∏ leksykalny jest ka˝dorazowo automatyzowany pod
kàtem wymowy i akcentu. Podstawà dla çwiczeƒ fonetycznych sà wy∏àcznie znane uczniom s∏owa i zdania.
We wszystkich lekcjach zachowuje si´ rytm: najpierw uczniowie s∏uchajà, powtarzajà, potem czytajà i piszà.
Techniki uczenia si´
W polskim systemie edukacyjnym jest to zagadnienie w miar´ nowe. Zreformowana szko∏a stawia przed nauczycielami
zadanie nauczenia, jak si´ uczyç. Tak˝e ESOKJ uznaje za jeden z wa˝nych celów w nauczaniu j´zyków obcych
przekazywanie uczniom wiedzy o strategiach i technikach uczenia si´, które umo˝liwià im samodzielnà,
efektywnà prac´. Sama wiedza to jednak za ma∏o. Uczniowie powinni stosowaç i çwiczyç ró˝ne techniki
pod kierunkiem nauczyciela, aby odkryç i uÊwiadomiç sobie indywidualne style uczenia si´.
Podczas pracy z podr´cznikiem Planet uczniowie poznajà i systematycznie stosujà metod´ pracy z kartotekà
(s∏ownictwo) i skoroszytem (wyra˝enia i zwroty). Uczniowie zak∏adajà kartotek´: na karteczkach zapisujà nowe
s∏ówka, ilustrujà je i oznaczajà kolorami rodzaj rzeczowników. Kiedy poznajà nowe s∏ówka z danego kr´gu
tematycznego, uzupe∏niajà kartotek´ nowymi karteczkami. W Podr´czniku znajdziemy propozycje wielu çwiczeƒ
z kartotekà. Skoroszyt s∏u˝y do zapisywania i çwiczenia Êrodków j´zykowych do realizacji okreÊlonych intencji
komunikacyjnych.
Teksty do s∏uchania i czytania opatrzone sà strategiami, które uczniowie mogà natychmiast zastosowaç.
Godnym polecenia jest pomys∏, aby uczniowie przygotowywali plakaty ze strategiami i zawieszali je w klasie.
Ró˝nicowanie procesu uczenia si´
Planet jest kursem, którego dok∏adnie przemyÊlana koncepcja jest podporzàdkowana rytmowi: wprowadzenie
– automatyzacja – uÊwiadomienie – automatyzacja/zastosowanie. Materia∏ jest wprowadzany metodà ma∏ych
kroków, co sprzyja uczniom s∏abszym. Mogà oni poÊwi´ciç wi´cej czasu na pierwszà faz´ çwiczeƒ
automatyzujàcych. Uczniowie, którzy szybciej opanowujà nowe struktury, mogà z kolei wykonywaç wi´cej
çwiczeƒ utrwalajàcych, pozwalajàcych zastosowaç nowà wiedz´.
W Podr´czniku podaje si´ dok∏adne wskazówki do wykonywania çwiczeƒ tak, aby uczniowie osiàgn´li cel, mimo
˝e dochodzà do niego w ró˝ny sposób (np. çwiczenie sterowane lub wymagajàce samodzielnoÊci). åwiczenia
ró˝nicujàce najlepiej wykonywaç w grupach lub w parach, wówczas uczniowie mogà pracowaç w taki sposób,
jaki im najbardziej odpowiada. Doskonale nadajà si´ do tego tak˝e liczne gry, zabawy dydaktyczne i projekty
klasowe. W åwiczeniach konsekwentnie realizuje si´ ró˝nicowanie zadaƒ poprzez oznaczanie çwiczeƒ symbolem
wskazujàcym stopieƒ trudnoÊci.
Program nauczania
Nauczyciele pracujàcy z podr´cznikiem Planet mogà planowaç proces dydaktyczny, korzystajàc z „Programu nauczania
j´zyka niemieckiego dla gimnazjum” Urszuli Boszulak i Ewy Ciemnickiej. Program ten zosta∏ zatwierdzony do u˝ytku
szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Numer dopuszczenia: DKOS-5002-34/05. Program jest dost´pny
na stronie internetowej www.hueber.pl.
sieben
7
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 8
4. Opisy gier i zabaw dydaktycznych
Poni˝ej znajdujà si´ propozycje gier i zabaw dydaktycznych, które mo˝na przeprowadzaç na lekcjach w celu
doskonalenia ró˝nych umiej´tnoÊci j´zykowych. Decyzj´ o wprowadzeniu danej zabawy nauczyciel podejmuje,
bioràc pod uwag´ zainteresowania i ˝yczenia uczniów. Nale˝y pami´taç, ˝e zabawy i gry dydaktyczne majà
ogromnà si∏´ motywujàcà i czynià trudny proces uczenia si´ j´zyka atrakcyjniejszym. ¸àczàc zabaw´ z naukà,
przyczyniajà si´ do zwi´kszenia efektywnoÊci uczenia si´ i nauczania j´zyka, a tak˝e oddzia∏ywajà na rozwój
ogólny i spo∏eczny uczniów. Uczenie si´ nie jest celem, lecz rezultatem gry lub zabawy j´zykowej.
W scenariuszach lekcji nauczyciele znajdà wiele wskazówek, w jaki sposób i kiedy mo˝na wprowadziç konkretnà
zabaw´. Proponowane gry i zabawy zosta∏y sklasyfikowane wed∏ug sprawnoÊci j´zykowych (mówienie, czytanie,
s∏uchanie i pisanie) oraz formy (rozrywki umys∏owe, gry w karty, gry ruchowe).
Mówienie
„Imitatives Nachsprechen”
N wypowiada kilkakrotnie nowe (lub trudne) s∏owo
lub zwrot, ale za ka˝dym razem zmienia ton g∏osu:
cicho, g∏oÊno, radoÊnie, ze smutkiem, ze z∏oÊcià,
wysokim/niskim g∏osem. U powtarzajà za
nauczycielem, naÊladujàc sposób mówienia.
„Wortkette”
U1 mówi zdanie. U2 powtarza to zdanie i dodaje
jakiÊ element (rzeczownik, czasownik…).
U3 kontynuuje zabaw´.
Przyk∏ad: U1: Ich möchte Saft. U2: Ich möchte Saft und
Milch. U3: Ich möchte Saft, Milch und …
„Der lange Satz“
U1 mówi jakieÊ s∏owo, które b´dzie poczàtkiem
zdania. U2 powtarza je i dodaje nast´pny wyraz.
Ka˝da kolejna osoba powtarza to, co powiedzieli
poprzednicy i dodaje od siebie jeden wyraz; w ten
sposób powstaje zdanie. Im d∏u˝sze jest zdanie,
tym lepiej. Zabaw´ mo˝na przeprowadziç w klasie,
w grupach lub w parach.
Przyk∏ad (praca w parach): U1: Ich … U2: Ich habe …
U1: Ich habe am Mittwoch … U2: Ich habe am Mittwoch
in der … U1: Ich habe am Mittwoch in der dritten Stunde … U2: Ich habe am Mittwoch in der dritten Stunde
Deutsch.
„Satzkette“
U1 mówi zdanie, U2 powtarza je i dopowiada nast´pne
zdanie. Kolejni uczestnicy zabawy powtarzajà
poprzednie zdania i uk∏adajà nast´pne tak, aby
powsta∏ logiczny tekst.
Przyk∏ad: U1: Ich bin aufgestanden. U2: Ich bin aufgestanden. Dann bin ich ins Bad gegangen. U3: Ich bin
aufgestanden. Dann bin ich ins Bad gegangen. Dann
habe ich geduscht.
„Dalli-Dalli“ (nazwa niemieckiej audycji telewizyjnej)
Celem zabawy jest szybkie powtórzenie s∏ownictwa.
W wyznaczonym, krótkim czasie (2 – 3 minuty)
8
acht
uczniowie wymieniajà jak najwi´cej s∏ówek z jednego
kr´gu tematycznego. Mogà to byç rzeczowniki,
czasowniki lub przymiotniki. Zabaw´ najlepiej
przeprowadziç na zasadzie wspó∏zawodnictwa grup.
Wariant: uczniowie tworzà jak najwi´cej zdaƒ o takiej
samej strukturze (Ich kaufe einen …/Ich kaufe ein … .)
„Platzhalter-Übung”
N lub U mówi zdanie z lukà, tzn. opuszcza jakiÊ
element zdania, a w tym miejscu kaszle, chrzàka,
klaszcze lub pstryka palcami. Pozostali uczniowie
mówià ca∏e zdanie, albo wymieniajà tylko ten
brakujàcy element.
Przyk∏ad: N/U1: Das ist XX (kaszel lub chrzàkanie)
Spitzer. U2/ca∏a klasa: Das ist ein Spitzer.
Ta zabawa dydaktyczna nadaje si´ Êwietnie do
çwiczenia rodzajników. Poniewa˝ forma rodzajnika
zale˝y od u˝ytego w zdaniu czasownika, uczniowie
powinni wypowiadaç ca∏e zdania.
„Assoziationsspiel”
Jest to zabawa w skojarzenia. U1 podaje s∏owo,
U2 podaje inne s∏owo, które pasuje do pierwszego
wyrazu, dotyczy tego samego kr´gu tematycznego,
np. Lehrer – Schule, Lineal – Mathematik, Atlas – Erdkunde itd.
Zabaw´ mo˝na przeprowadziç ustnie, pisemnie,
na czas lub szybkoÊç, z pojedynczymi uczniami
lub jako wspó∏zawodnictwo grup.
„6-Richtige”
Prowadzàcy zabaw´ (N lub U) stawia uczniowi lub
grupie szeÊç zadaƒ. Wygrywa ten, kto prawid∏owo
wykona wszystkie zadania.
Przyk∏ady:
● prowadzàcy zapisuje na tablicy szeÊç liczb
z przedzia∏u od 1 do 1000. U musi prawid∏owo
odczytaç liczby;
● prowadzàcy wymienia szeÊç liczb, U musi je
prawid∏owo zapisaç;
● prowadzàcy wypowiada zdania z lukami (patrz
zabawa „Platzhalter-Übung”), U uzupe∏nia luki.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 9
Czytanie
„Fragewürfel”
Uczniowie wykonujà kostk´ do gry, a na jej Êciankach
zapisujà pytania Wer? Was? Wie? Wann? Woher? i ?
(dla pytaƒ Ja/Nein) lub inne pytania zale˝nie od
potrzeby, np. Wo? Wohin? Warum?
U rzuca kostkà. On sam lub inny U musi u∏o˝yç
pytanie do tekstu z wyrzuconym s∏ówkiem pytajàcym.
Gr´ t´ mo˝na przeprowadziç tak˝e w grupach lub na
zasadzie rywalizacji grup.
Wariant: Do gry mo˝na wykorzystywaç du˝e, gotowe
kostki, na które uczniowie ka˝dorazowo naklejajà
potrzebne pytania.
„Fußball und Fragen”
Gr´ mo˝na przeprowadziç na podstawie ka˝dego
d∏u˝szego tekstu do czytania. Uczniowie rysujà na
S∏uchanie
„1, 2, 3, 4 oder 5?”
Celem tego çwiczenia jest uwra˝liwienie zmys∏u
s∏uchu uczniów. Jest to bardzo istotne, poniewa˝
osoby uczàce si´ j´zyka obcego b´dà poprawnie
wymawiaç s∏owa, jeÊli b´dà je dobrze s∏yszeç
i dostrzegaç ró˝nice w artykulacji.
åwiczenie pojawia si´ bardzo cz´sto w Podr´czniku
w cz´Êciach „Lauter Laute” i wówczas przyk∏ady
mo˝emy odtwarzaç z kasety/CD. Jednak˝e nauczyciel
mo˝e podjàç decyzj´ o wprowadzeniu tego çwiczenia
zawsze, kiedy zauwa˝y, ˝e uczniowie majà problemy
z wymowà. Pami´tajmy, ˝e uczniowie powinni
otrzymywaç dobre wzorce wymowy, dlatego çwiczenie
musi prowadziç nauczyciel.
Pisanie
„Buchstabenspinne”
Celem tej zabawy jest utrwalenie s∏ownictwa,
çwiczenie poprawnej pisowni i alfabetu niemieckiego.
Przyk∏ad z kr´gu tematycznego Unterrichtsfächer: N/U
wybiera jakieÊ s∏ówko z tego zakresu, np. „Physik”. N/U
zapisuje na tablicy tyle kresek, z ilu liter sk∏ada si´ to
s∏owo: _ _ _ _ _ _. Uczniowie wymieniajà litery. Litera,
która wyst´puje w tym s∏owie, zapisywana jest na
odpowiedniej kresce, np. „s” zapisujemy _ _ _ _s _ _.
Uczniowie nie mogà powiedzieç, jakie to s∏owo (nawet
jeÊli ju˝ wiedzà), dopóki wszystkie litery nie zostanà
odgadni´te. Ka˝da podana przez uczniów litera, która
nie wyst´puje w tym s∏owie, to jedna z kresek, z których
rysuje si´ groênego pajàka: najpierw jego korpus,
póêniej po 4 nó˝ki po ka˝dej stronie i w koƒcu krzy˝
z dwóch kresek. Uczniowie mogà dziesi´ç razy podaç
nieprawid∏owà liter´, po jedenastej nieodgadni´tej
literze pajàk jest gotowy i klasa przegrywa.
„Zahlenbingo”
OkreÊlamy przedzia∏ liczb. Ka˝dy uczeƒ rysuje na
kartce krzy˝
lub kratk´
i wpisuje
kartonach boisko do gry w pi∏k´ no˝nà:
lini´ Êrodkowà, dwie bramki i dwa pola karne.
W grze biorà udzia∏ dwie dru˝yny. Ka˝da dru˝yna
ma swojà bramk´.
Na linii Êrodkowej le˝y pi∏eczka (lub jakiÊ ma∏y
przedmiot). Dru˝yna 1 zadaje pytanie do tekstu.
Dru˝yna 2 odpowiada na nie. Je˝eli odpowiedê
jest poprawna, dru˝yna 2 przesuwa pi∏eczk´
do linii pola karnego.
Teraz pytanie zadaje dru˝yna 2, a dru˝yna 1
odpowiada. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi
pi∏ka wraca na lini´ Êrodkowà, po z∏ej odpowiedzi
pi∏ka pozostaje na polu karnym. Je˝eli dru˝yna 2
odpowie teraz prawid∏owo, zdob´dzie gola.
Wariant: Boisko mo˝na narysowaç na tablicy.
Zamiast pi∏eczki u˝yjemy wówczas kolorowego
magnesu.
Uczniowie s∏yszà s∏ówko lub zdanie pi´ç razy. Jeden raz
wymowa jest niepoprawna, ale nigdy nie powinien to
byç przyk∏ad pierwszy ani ostatni. Uczniowie
rozpoznajà niepoprawnie wypowiedziane s∏owo/zdanie.
Powtarzajà, aby utrwaliç w∏aÊciwy sposób artykulacji.
„Hörübung mit Platzwechsel”
Nale˝y çwiczyç z uczniami umiej´tnoÊç wychwycenia
w s∏yszanym tekÊcie okreÊlonych s∏ów, nowego
s∏ownictwa czy struktury gramatycznej.
Uczniowie stojà w kr´gu. Nauczyciel podaje dwóm
uczniom stojàcym naprzeciwko siebie wybrane
z tekstu s∏ówko lub zwrot. Uczniowie s∏uchajà tekstu
(odtwarzamy nagranie lub nauczyciel czyta). Dwaj
uczniowie zmieniajà si´ miejscami za ka˝dym razem,
kiedy us∏yszà „swoje” s∏owo.
w pola dowolne liczby z okreÊlonego przedzia∏u liczb.
Prowadzàcy gr´ wymienia liczby w dowolnej kolejnoÊci.
Kiedy uczeƒ us∏yszy liczb´ zapisanà przez siebie, skreÊla
jà. Wygrywa ten, kto pierwszy skreÊli wszystkie swoje
liczby. Wo∏a wówczas „bingo!” i odczytuje swoje liczby.
„Alphabet - Bingo”
Gramy tak, jak w bingo liczbowe, ale liczby
zast´pujemy literami alfabetu.
„Wort - Bingo”
Gramy tak, jak w bingo liczbowe, ale liczby
zast´pujemy s∏ówkami z wybranego kr´gu
tematycznego.
„Partneraufgabe”
Uczniowie przygotowujà na podstawie tekstów
zadania dla siebie nawzajem: uczeƒ przepisuje tekst,
opuszczajàc wybrane elementy (wed∏ug w∏asnego
uznania lub zgodnie z ustaleniami w klasie), np.
wszystkie nowe s∏ówka, czasowniki, rodzajniki
lub imies∏owy. Nast´pnie uczniowie wymieniajà si´
zeszytami lub kartkami z zadaniem i uzupe∏niajà luki
(najlepiej o∏ówkiem).
neun
9
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 10
Zagadki
„Kimspiele”
Zawieszamy na tablicy karteczki z obrazkami lub s∏ówkami; s∏ówka mo˝na tak˝e zapisaç na tablicy. Uczniowie
przyglàdajà si´, a potem zamykajà oczy. Prowadzàcy
zabiera jednà karteczk´ lub Êciera s∏ówko. Uczniowie
muszà podaç nazw´ brakujàcej rzeczy lub jà zapisaç.
„Zeichnen und raten”
Uczniowie zapisujà s∏ówka na karteczkach (mo˝na
wykorzystaç tak˝e kartotek´). Jeden z uczniów losuje
karteczk´ ze s∏ówkiem i rysuje na tablicy rysunek
ilustrujàcy to s∏ówko. Rysunek powstaje stopniowo,
w trakcie rysowania uczniowie próbujà odgadnàç,
o jakie s∏ówko chodzi.
Wariant: Uczniowie mogà sami wybieraç s∏ówko,
które ilustrujà.
„Worträtsel”
Zagadka ma na celu utrwalenie s∏ownictwa w kontekstach. Mo˝na çwiczyç, u˝ywajàc przemiotów,
karteczek z rysunkami lub jedynie werbalnie.
Przyk∏ad: U1: Ich habe etwas vergessen.
Wszyscy U: Was denn?
U1: Ratet mal.
Gry w karty
„Memory”
Uczniowie wykonujà zestaw kart tworzàcych pary, np.
obrazek – s∏owo, pytanie – odpowiedê itd. Przed
rozpocz´ciem gry uczniowie przyglàdajà si´ kartom.
Nast´pnie mieszamy karty i uk∏adamy je na ∏awce
rysunkiem/tekstem do do∏u. Gracz kolejno odwraca
dwie dowolne karty. Je˝eli karty tworzà par´, uczeƒ
mówi, co przedstawiajà i zabiera je. Je˝eli dwie odkryte
karty nie pasujà do siebie, odk∏ada je na wczeÊniejsze
miejsca. Pozostali uczniowie starajà si´ zapami´taç
po∏o˝enie kart. Uczeƒ, który odkryje par´, ma prawo
do nast´pnego losowania. Wygrywa ten, kto zgromadzi
najwi´cej par.
„Mono-Memory”
Do gry wykorzystujemy obrazki ilustrujàce ró˝ne
s∏ówka.
Przyk∏ad z kr´gu tematycznego Essen und Trinken:
Uczniowie tasujà karty i uk∏adajà je na ∏awce
obrazkiem do do∏u. Jeden z uczniów wskazuje jakàÊ
kart´ i mówi, co to mo˝e byç: Hier ist … lub wyra˝a
˝yczenie: Ich möchte Saft. Uczeƒ odwraca kart´; U:
Richtig. Ewentualnie: Nein, hier ist Milch.
„Quartett”
Uczniowie wykonujà karty do gry: cztery s∏owa z
jednego kr´gu tematycznego tworzà kwartet. U góry
ka˝dej karty znajduje si´ znaczek (jednakowy na
wszystkich kartach kwartetu) lub np. kolorowy punkt
oznaczajàcy odpowiedni rodzaj rzeczownika, ni˝ej
rysunek przedmiotu. W dolnej cz´Êci karty zapisane sà
10
zehn
U2: Deinen Füller?
U1: Nein.
U3: Deine …?
„Pantomime-Raten“
Uczniowie przedstawiajà jakieÊ poj´cie lub czynnoÊç
pantomimicznie (bez s∏ów, tylko za pomocà gestów
i mimiki). Pozostali odgadujà.
Przyk∏ad z kr´gu tematycznego Tätigkeiten am
Morgen: U przedstawia czynnoÊç frühstücken, inni
odgadujà, co on robi.
„Mehr oder weniger?”
Wspólnie ustalamy przedzia∏ liczbowy. Jeden
z uczniów zapisuje na tablicy lub na kartce jakàÊ
liczb´ (liczba, data, cena). Pozostali uczniowie nie
mogà widzieç zapisanej liczby i muszà jà odgadnàç,
zadajàc pytanie „Ist das …?. Prowadzàcy zabaw´
próbuje pomóc odgadujàcym i informuje ich: mehr
albo weniger.
Przed rozpocz´ciem zabawy mo˝emy ustaliç, ile razy
uczniowie mogà zgadywaç. Nieprawid∏owe
odpowiedzi mogà skutkowaç powstawaniem jakiegoÊ
rysunku (patrz zabawa „Buchstabenspinne”). Uczeƒ,
który odgad∏ liczb´, zapisuje nast´pnà.
nazwy trzech innych przedmiotów, które nale˝à do
danego kompletu kart. Sk∏ady kwartetów nale˝y
zapisaç na tablicy.
Przyk∏ady:
wed∏ug rodzajów:
Bleistift – Spitzer – Radiergummi – Füller
Mäppchen – Lineal – Buch – Heft
Tasche – Schere – Tafel – Landkarte
wed∏ug poj´cia nadrz´dnego:
Apfel – Birne – Banane – Orange
Saft – Tee – Kaffee – Limonade
Brot – Pizza – Brezel – Brötchen
Uczniowie grajà w grupach sk∏adajàcych si´ z najwy˝ej
szeÊciu osób. Zadaniem uczestników gry jest zdobycie
jak najwi´kszej iloÊci kwartetów. Gr´ rozpoczyna
dowolny uczeƒ, zadajàc pytanie, np. Hast du …? Kannst
du mir … geben? lub Ich möchte /brauche … . Je˝eli
zapytany uczeƒ posiada kart´ z rysunkiem
przedmiotu, odpowiada twierdzàco i oddaje jà
pytajàcemu. Uczeƒ, który zdoby∏ kart´, ma prawo
pytaç dalej. Je˝eli zapytany uczeƒ nie ma danej karty,
odpowiada przeczàco i zdobywa prawo zadawania
pytaƒ. Wygrywa ten, kto zdob´dzie najwi´cej
kwartetów.
„Schwarzer Peter”
Do gry nale˝y przygotowaç co najmniej 12 par kart
i jednà kart´ bez pary (czarny PiotruÊ). Pary
zestawiamy w ró˝ny sposób, np. obrazek – s∏owo,
zdanie – zdanie, pytanie – odpowiedê itd.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 11
Przyk∏ad: utrwalenie czasu Perfekt
Przygotowujemy pary kart: zdanie w czasie
teraêniejszym na jednej karcie i to samo zdanie
w czasie Perfekt na drugiej karcie: Ich laufe –
Ich bin gelaufen; Er malt – Er hat gemalt.
Gramy w grupach, najlepiej czteroosobowych.
Karty tasujemy i rozdajemy. Kto ma wÊród
swoich kart pary, odczytuje zdania i karty
odk∏ada.
Gr´ rozpoczyna dowolny uczeƒ, który wyciàga
kart´ od gracza z prawej strony. JeÊli uczeƒ ma
znowu par´, odczytuje zdania i odk∏ada karty.
Kolejny gracz wyciàga kart´ od sàsiada. Przegrywa
ten, komu zostanie karta z „czarnym Piotrusiem”.
Zabawy ruchowe
„Partner-Suchspiel”
Do zabawy przygotowujemy takie pary kart, jak
przy „Memory”; mogà to byç pary: obrazek –
s∏owo, s∏owo – s∏owo, zdanie – zdanie. Ka˝dy
uczeƒ ma jednà kart´. Wszyscy uczniowie
chodzà po klasie, cicho wypowiadajà s∏owo lub
zdanie ze swojej karty i w ten sposób szukajà
partnera, który posiada kart´ do pary.
„Interview-Spiel”
Celem zabawy jest utrwalenie struktur i leksyki.
Wszyscy uczniowie jednoczeÊnie biorà udzia∏
w grze i komunikujà si´ ze sobà.
Zasady zabawy na przyk∏adzie zakresu
tematycznego Hobbys:
● zapisujemy na tablicy w formie tabeli
s∏ownictwo z zakresu tematycznego Hobbys
● wyrazy/zwroty oznaczamy kolejnymi
numerami
1
2
3
4
5
Musik hören
Gitarre spielen
lesen
malen
computern
6
7
8
9
10
fernsehen
schwimmen
reiten
Fußball spielen
tanzen
Wa˝ne! W czasie gry uczniowie widzà zapis na
tablicy.
ustalamy pytanie, które uczniowie b´dà
zadawaç w czasie zabawy, np. Was machst du
am liebsten?
● ustalamy czas trwania zabawy
● uczniowie chodzà po klasie i zadajà pytanie
innym
Przyk∏ad:
U1: Uwe, was machst du am liebsten?
U2: Lesen.
U1 notuje na kartce imi´ osoby pytanej i numer
jej ulubionego hobby, np. Ute 3. W ten sposób
zdobywa informacje od kilku osób i notuje je.
Po zakoƒczeniu zabawy uczniowie relacjonujà,
czego si´ dowiedzieli:
U1: Utes Lieblingshobby ist Lesen.
Ute: Richtig.
●
elf
11
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 12
Komunikacja:
Gramatyka:
Słownictwo:
określić położenie
zaimek nieosobowy es
pomieszczenia w budynku i otoczenie budynku; przysłówki określające miejsce
Wskazówki metodyczne
strona
5/6/7
Sport und Spaß
åwiczenia
Strona wst´pna
● U czytajà tytu∏ i przyglàdajà si´ stronie wst´pnej.
● Aktywizujemy znane s∏ownictwo dotyczàce tego tematu. U przyporzàdkowujà
s∏ówka odpowiednim ilustracjom.
U wykonujà w parach çwiczenia ze strony wst´pnej.
Lektion 17
Klassenfahrt
1
Wprowadzenie
Tekst do czytania: Dahin fahren deutsche Schulklassen gern
do tematu lekcji
Wprowadzenie
do tematu
Wskazówka: Nowe s∏ówka wyst´pujàce w tekÊcie nale˝à do s∏ownictwa biernego, tzn. uczniowie powinni je rozumieç, ale nie muszà ich aktywnie u˝ywaç.
Dlatego nie nale˝y polecaç g∏oÊnego czytania tekstu!
● U czytajà tytu∏ lekcji oraz tytu∏ tekstu i snujà przypuszczenia dotyczàce treÊci.
● U rozmawiajà (jeÊli to konieczne – po polsku) na temat wycieczek klasowych.
● U czytajà po cichu teksty i próbujà zrozumieç z kontekstu nieznane s∏ówka.
● U wyszukujà w tekstach s∏owa-klucze, które pasujà do ilustracji (1/B Stadt,
Zentrum – 2/U Insel, Turm – 3/R Burg, Rhein – 4/G See, ruhig). U dopasowujà
teksty do zdj´ç (rozwiàzanie: BURG).
Propozycja: U szukajà w internecie informacji na temat miejscowoÊci przedstawionych w tekstach i lokalizujà te miejsca na mapie.
Fakultatywnie: N kopiuje teksty; U podkreÊlajà w tekstach wszystko, co rozumiejà.
2
Wprowadzenie
i automatyzacja
CD1 L17/1
åwiczenia
UÊwiadomienie
12
zwölf
Tekst do s∏uchania i czytania: Ankunft im Schullandheim
pomieszczenia w budynku i otoczenie budynku; zaimek nieosobowy es
Zadanie a): – U s∏uchajà tekstu i przyglàdajà si´ ilustracjom (zdj´cie i rysunek).
– Analizujemy z U tekst „Strategii”.
– U ponownie s∏uchajà nagrania i wskazujà na ilustracji elementy
krajobrazu.
– åwiczymy nowe s∏ownictwo w trakcie zabawy „Imitatives Nachsprechen” (➞ PdN s. 8).
Propozycja: U mówià ca∏e zdania: Es gibt einen See. …
Fakultatywnie: Zabawa „Hörübung mit Platzwechsel” z u˝yciem nowych
s∏ówek (➞ PdN s. 9).
çwiczenie 1
● Zadanie b): N porzàdkuje nowe s∏ówka wed∏ug rodzajów i zapisuje je na tablicy; çwiczymy zgodnie z poleceniem.
Fakultatywnie: „Wortkette” (➞ PdN s. 8); Przyk∏ad: U1: In Ambach gibt es
einen See. – U2: In Ambach gibt es einen See und eine Wiese. …
● Zadanie c): U czytajà po cichu tekst, potem ponownie s∏uchajà nagrania
i porównujà: Które informacje sà takie same w obydwu tekstach? Czego
mo˝na dowiedzieç si´ dodatkowo z tekstu do czytania?
●
zaimek nieosobowy es
● N zapisuje na tablicy tabel´ gramatycznà; uzupe∏niamy jà innymi s∏ówkami
wyst´pujàcymi na ilustracji.
● U powinni zauwa˝yç, ˝e po es gibt rzeczownik zawsze wyst´puje w bierniku;
Dobra rada: Ucz si´ zawsze ca∏ych zdaƒ, poniewa˝ forma rzeczownika zale˝y
od wyst´pujàcego w zdaniu czasownika.
● Zadanie d): – Przypominamy znane ju˝ s∏ownictwo dotyczàce tematu Freizeitorte (patrz: Planet 2 Lektion 10, zadanie 1); wpisujemy te
s∏ówka do tabeli na tablicy.
– Praca w parach: wykonujemy zgodnie z poleceniem.
Planet 3 LHB updt zdjec
Zastosowanie
åwiczenia
3
Wprowadzenie
i automatyzacja
9/14/06
10:08 AM
Page 13
Zadanie e): U stosujà poznane Êrodki j´zykowe w odniesieniu do w∏asnej
osoby i w∏asnych doÊwiadczeƒ.
Wariant: „Wortkette” (➞ PdN s. 8)
çwiczenie 2
●
Tekst do s∏uchania: Im Haus
pomieszczenia w domu; przys∏ówki okreÊlajàce miejsce
N objaÊnia za pomocà gestów znaczenie przys∏ówków okreÊlajàcych
po∏o˝enie (rechts, links, oben, …).
● Zadanie a): – U s∏uchajà tekstu i przyglàdajà si´ ilustracji.
– U ponownie s∏uchajà tekstu i wskazujà odpowiednie miejsca na
ilustracji.
● Zadanie b): U s∏uchajà nowych s∏ówek i powtarzajà je.
Fakultatywnie: Zabawa „Hörübung mit Platzwechsel” (➞ PdN s. 9); proponowane s∏ownictwo: Eingang, Flur, Zimmer, Klassenzimmer, Speisesaal, Küche, Treppe,
Schlafzimmer, Stock, Tischtennis, Spielzimmer, Disco, Bett (patrz: zadanie 5),
Mädchen, Jungen; links, rechts, hinten, oben, draußen, unten, drinnen.
● åwiczymy przys∏ówki okreÊlajàce po∏o˝enie:
– N wypowiada przys∏ówek i wskazuje odpowiednio w klasie.
U wskazujà razem z N i powtarzajà. Przyk∏ad: N: vorn (wskazuje
tablic´) – rechts (wskazuje okno) itd. N musi pami´taç, aby staç
plecami do klasy przy wskazywaniu links i rechts.
– N wypowiada przys∏ówek; U wskazujà odpowiednio na schemacie w Podr´czniku.
– N tylko wypowiada przys∏ówek, U pokazujà.
● Zadanie c): wykonujemy zgodnie z poleceniem.
Wariant: U najpierw czytajà zdania po cichu; potem s∏uchajà, czytajà jeszcze
raz i ewentualnie korygujà.
● Zadanie d): U s∏uchajà poprawnych zdaƒ i wskazujà odpowiednio na ilustracji.
● Pytanie i odpowiedê: U1: Wo ist der Keller? – U2: Unten / Der Keller ist unten.
itd.
çwiczenia 3, 4 i 5
●
CD1 L17/2
CD2 L17/3
CD1 L17/4
åwiczenia
dreizehn
13
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
strona 8/9
4
Wymowa
CD2 L17/5
CD2 L17/6
Page 14
wyrazić pozwolenie i zakaz
wyposażenie budynku
tryb rozkazujący jako forma grzecznościowa; zaimek nieosobowy man
(powtórzenie); czasowniki modalne müssen i dürfen (powtórzenie); czas
przeszły Perfekt z haben i sein (powtórzenie)
Lauter Laute
krótka samog∏oska przed tz, ck i podwójnà spó∏g∏oskà
åwiczenia
Zadanie a): Wykonujemy kilkakrotnie zgodnie z poleceniem.
Zadanie b): – N zapisuje na tablicy kilka s∏ówek; U próbujà rozpoznaç zasad´
wymowy.
– U czytajà g∏oÊno; s∏uchajà i kontrolujà; powtarzajà.
1. U s∏uchajà wszystkich s∏ówek i czytajà razem z nagraniem.
2. U s∏uchajà po jednym s∏ówku, czytajà razem z nagraniem i powtarzajà.
3. åwiczymy jak w zadaniu b).
çwiczenia 6a, b i c
5
Wprowadzenie
i automatyzacja
Dialog: Im zweiten Stock
tryb rozkazujàcy jako forma grzecznoÊciowa; s∏ownictwo
(rozszerzenie)
Ró˝nicowanie
zadania
●
●
åwiczenia
U przyglàdajà si´ ilustracji i snujà przypuszczenia na temat przedstawionej
sytuacji.
● U s∏uchajà tekstu i przyglàdajà si´ ilustracji.
● U ponownie s∏uchajà i czytajà razem z nagraniem.
● åwiczymy dialog (patrz tak˝e: Jak si´ uczyç?, åwiczenia s. 28, 1c)
● U czytajà podane warianty; N objaÊnia za pomocà gestów So weit kommt’s
noch!; U uk∏adajà dialogi z podanymi zdaniami.
● U s∏uchajà dialogów i sprawdzajà.
tryb rozkazujàcy jako forma grzecznoÊciowa
● Podczas s∏uchania dialogów N zapisuje na tablicy tabel´ gramatycznà; Formy
Herr, Frau i Sie zapisujemy na kolorowo; mo˝na zestawiç je z formà 2. osoby
liczby pojedynczej.
● U czytajà dialogi z podzia∏em na role lub przedstawiajà je jako scenki.
çwiczenia 7 i 8
6
Wprowadzenie
i automatyzacja
Komiks: Herr Lehmann und Herr Franz
s∏ownictwo do tematu: Gegenstände im Haus
tryb rozkazujàcy jako forma grzecznoÊciowa
●
CD1 L17/7
CD1 L17/8
UÊwiadomienie
U czytajà po cichu teksty w „chmurkach”; N objaÊnia nowe s∏ówka za pomocà
obrazków.
● U s∏uchajà, czytajà razem z nagraniem i powtarzajà po jednym zdaniu.
● Praca w parach: U przygotowujà minidialogi (die Tafel sauber machen, einen
Satz schreiben, Füller/Spitzer/Lineal/Atlas/… herausnehmen/zeigen itd.);
U przedstawiajà dialogi w klasie (jeÊli to mo˝liwe, wykonujà czynnoÊci).
Wariant 1: Wszyscy U zwracajà si´ do siebie, u˝ywajàc formy pan, pani.
Wariant 2: Cz´Êç U otrzymuje plakietki z Sie, pozostali z du. U chodzà
po klasie i zwracajà si´ do siebie zgodnie z napisem na plakietce.
çwiczenie 9
●
CD1 L17/9
åwiczenia
7
Wprowadzenie
i automatyzacja
Powtórzenie
Tekst do czytania: Hausordnung
s∏ownictwo do tematu: Tätigkeiten im Haus und in der Umgebung
zaimek nieosobowy man; czasowniki modalne müssen i dürfen
●
CD2 L17/10
●
●
14
vierzehn
U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç nowe s∏ówka poprzez obrazki
(patrz: zadanie c) lub z kontekstu.
Zadanie c): U s∏uchajà tekstu i çwiczà nowe s∏ówka zgodnie z poleceniem.
Zadanie a): U ponownie czytajà tekst i przyporzàdkowujà tytu∏y odpowiednim
fragmentom (rozwiàzanie: A/3 – B/2 – C/6 – D/4).
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
●
10:08 AM
Page 15
Zadanie b): – N zapisuje na tablicy:
müssen
dürfen
nicht dürfen
åwiczenia
– U szukajà zdaƒ z czasownikami modalnymi i odczytujà je.
Wariant: N kopiuje tekst; U zaznaczajà ró˝nymi kolorami zdania
z czasownikami modalnymi.
– U przyglàdajà si´ obrazkom w zadaniu c) i formu∏ujà pozwolenia i zakazy.
Wariant: bez przyglàdania si´ obrazkom: U1 mówi: Feuer
machen – U2: Im Wald darf man kein Feuer machen.
● U uk∏adajà pytania (Wo? Wer? Wann? Was?): Przyk∏ad: Wo muss man Hausschuhe tragen?
● U mówià o zasadach panujàcych w ich rodzinach. Przyk∏ad: – Wer räumt das
Geschirr ab? – Meine Schwester räumt das Geschirr ab. (najpierw ustnie,
potem tak˝e pisemnie).
çwiczenie 10
8
Automatyzacja
Powtórzenie
Interviewspiel
s∏ownictwo do tematu Tätigkeiten im Haus und in der Umgebung
czas przesz∏y Perfekt z haben i sein
Zapisujemy na tablicy czynnoÊci (jak we wzorze) i uzupe∏niamy list´ (patrz
tak˝e: åwiczenia, çwiczenie 10).
● Zapisujemy na tablicy tak˝e czasowniki i formy Partizip Perfekt (jak we wzorze);
uzupe∏niamy list´ czasowników.
● Analizujemy tekst „Dobrej rady”.
● Przeprowadzamy gr´ zgodnie z poleceniem (patrz tak˝e: PdN s. 11)
çwiczenie 11
●
åwiczenia
fünfzehn
15
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 16
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
mówić o samopoczuciu; opisać osoby; relacjonować wydarzenie
dyscypliny sportowe; pomieszczenia w budynku i otoczenie budynku
(powtórzenie)
czas przeszły Präteritum czasownika haben; przyimki określające miejsce
z biernikiem (powtórzenie)
strona 10/11
Lektion 18
Wer gewinnt?
1
Wprowadzenie
Powtórzenie
Wer geht wohin?
do tematu lekcji
przyimki okreÊlajàce miejsce z biernikiem; pomieszczenia w budynku i otoczenie budynku
●
●
●
2
Wprowadzenie
i automatyzacja
U przyglàdajà si´ ilustracji i zastanawiajà si´, kim mogà byç m∏odzi ludzie
przedstawieni na niej (klasa z Lektion 17 na wycieczce).
Zadanie a): U czytajà teksty w „chmurkach” i uzupe∏niajà wypowiedzi.
Zadanie b): – U czytajà odpowiedzi najpierw po cichu, potem g∏oÊno.
– Praca w parach: U przyporzàdkowujà odpowiedzi wypowiedziom w „chmurkach” (rozwiàzanie: WIESE).
– U przedstawiajà minidialogi.
Dialog: Was war denn los?
czas przesz∏y Präteritum czasownika haben; rozszerzenie s∏ownictwa
Zadanie a): U czytajà po cichu dialog i uzupe∏niajà brakujàce s∏ówka; N objaÊnia Recht haben, (Du bist) gemein, Angst, Streit.
● Zadanie b): U s∏uchajà ca∏ego dialogu i sprawdzajà:
1. Najpierw U s∏uchajà ca∏ego dialogu, potem czytajà i uzupe∏niajà;
2. U czytajà dialog po cichu i uzupe∏niajà, potem s∏uchajà i sprawdzajà.
● Zadanie c): Rozmawiamy o tym, co si´ wydarzy∏o:
1. JeÊli trzeba, rozmawiamy po polsku;
2. U opowiadajà o wydarzeniu z perspektywy Klary: Wir sind auf den Spielplatz gegangen. Johannes hatte einen Ball dabei. …
czas przesz∏y Präteritum czasownika haben
● Zapisujemy na tablicy (N lub U) wszystkie zdania w czasie Präteritum
z czasownikami haben i sein.
çwiczenie 1 (ustnie)
● Zapisujemy na tablicy odmian´ czasownika haben w czasie Präteritum.
çwiczenie 2
● Zadanie d): Praca w parach: U uk∏adajà dialogi zgodnie z poleceniem.
●
CD1 L18/1
Ró˝nicowanie
zadania
Ró˝nicowanie
zadania
UÊwiadomienie
åwiczenia
åwiczenia
3
Wprowadzenie
i automatyzacja
Pisanie: Situationen
rozszerzenie s∏ownictwa
czas przesz∏y Präteritum czasownika haben
U czytajà po cichu s∏ówka z asocjogramu; N objaÊnia znaczenie: Durst i etwas
dabeihaben.
● Czytamy wypowiedzi (pytania i odpowiedzi); N objaÊnia znaczenie: verlieren
i gewinnen.
● U uk∏adajà dialogi zgodnie z poleceniem – najpierw ustnie, potem pisemnie:
1. z pomocà N,
2. w parach.
çwiczenie 3
●
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
4
Wprowadzenie
i automatyzacja
Tekst do s∏uchania: Ein Telefongespräch
s∏ownictwo do tematu Sportarten
●
CD1 L18/2
16
sechzehn
●
Zapisujemy na tablicy nazwy dyscyplin sportu, które U ju˝ znajà (patrz: Planet 1, Lektion 2 i Planet 2, Lektion 9).
Zadanie a): – U s∏uchajà rozmowy telefonicznej.
– U czytajà po cichu zdania.
– S∏uchamy ponownie nagrania; U zaznaczajà prawdziwe
i fa∏szywe wypowiedzi.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 17
Zadanie b): Wykonujemy zgodnie z poleceniem (rozwiàzanie: w tekÊcie nie
wyst´pujà: Rodeln / Schlitten fahren, Turnen, Laufen).
● Zadanie d): – U przyglàdajà si´ zdj´ciom, s∏uchajà kilkakrotnie, czytajà razem
z nagraniem i powtarzajà.
– Bez zdj´ç: N/U przedstawia dyscyplin´ sportu, U podajà jej
nazw´.
● Zadanie c): S∏uchamy ponownie rozmowy telefonicznej; U odpowiadajà
na pytania (Surfen und Tauchen – gefährlich / Tennis – kein Tennisplatz).
● Zadanie e): – U przeprowadzajà w klasie ankiet´. Jej wyniki (dyscypliny
sportu i cz´stotliwoÊç ich wyst´powania) zapisujemy na tablicy.
– Rozmawiamy o tym, co U robià na swoich lekcjach wychowania
fizycznego.
– Rozmawiamy o ulubionych dyscyplinach sportu i mo˝liwoÊciach ich uprawiania w Polsce.
çwiczenia 4 i 5
●
CD2 L18/3
CD1 L18/2
åwiczenia
siebzehn
17
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
strona
5
12/13/14/15 Automatyzacja
Powtórzenie
●
CD1 L18/4
Ró˝nicowanie
zadania
CD1 L18/5
UÊwiadomienie
åwiczenia
18
achtzehn
Zadanie a): U przyglàdajà si´ zdj´ciom, czytajà po cichu tekst i wyszukujà
s∏owa-klucze; U porównujà zdj´cia z ilustracjami w zadaniu 4 i nazywajà
dyscypliny sportu (rozwiàzanie: SPORT).
Zadanie b): U uk∏adajà do tekstu pytania o uzupe∏nienie i wyszukujà w tekÊcie
potrzebne informacje. Przyk∏ad: Wo kann man rodeln? – Wann ist die Turngala?
– Wer rodelt?/fährt Schlitten?
Tekst do s∏uchania: Die siebte Klasse berät
stopieƒ wy˝szy przymiotników i przys∏ówków; s∏ownictwo do tematu: Sport
(rozszerzenie)
● N objaÊnia sposób tworzenia stopnia wy˝szego:
– N: NN ist groß. Ich bin größer. (N: groß – größer; U powtarzajà)
– Ich bin 42 Jahre alt. Meine Mutter ist älter. (alt – älter) – NN1 ist
gut in … NN2 ist besser. (gut – besser) – Ich trinke gern Kaffee.
Mein Bruder trinkt lieber Tee. (gern – lieber)
– N podaje formy stopnia równego i wy˝szego (klein/kleiner –
interessant/interessanter – …). U kontynuujà çwiczenie.
● Analizujemy tekst „Strategii“.
● Zadanie a): – U czytajà zdania.
– U s∏uchajà tekstu i ∏àczà pasujàce do siebie informacje
(rozwiàzanie: Baskeball/2d – Volleyball/1e – Rudern/4b – Leichtathletik/5c – Fitness-Training/3a).
1. S∏uchamy tekstu fragmentami; po pierwszej informacji o dyscyplinie sportu
(np. Basketball) N zatrzymuje nagranie; U dopasowujà zdania, s∏uchajà i sprawdzajà.
2. S∏uchamy ca∏ego tekstu, nast´pnie U dopasowujà zdania.
3. U w parach dopasowujà informacje, nast´pnie s∏uchajà tekstu.
● Zadanie b): – U s∏uchajà zdaƒ i sprawdzajà.
– U s∏uchajà ponownie po jednym zdaniu, czytajà razem z nagraniem i powtarzajà.
stopieƒ wy˝szy przymiotników i przys∏ówków
Odczytujemy pasujàce do siebie formy stopnia równego i wy˝szego; U wskazujà te formy i zapisujà je na tablicy (patrz: tabela gramatyczna).
Gramatyka, strona 25, çwiczenie 1a
● N zwraca uwag´ na stopniowanie nieregularne (gut – besser, …).
çwiczenia 6 i 7
Wariant dodatkowy: U przypominajà sobie przymiotniki, które znajà z Planet 1
oraz 2 i zapisujà je na plakacie. Plakat ten wykorzystamy tak˝e do çwiczenia
stopnia najwy˝szego w çwiczeniu 9.
Wariant 1: N/U przedstawia jakàÊ osob´ lub sytuacj´, np. w formie pantomimy.
U wymieniajà pasujàce do sytuacji przymiotniki. Podane przymiotniki zapisujemy na tablicy; Przyk∏ad: (Clown) lustig – (Boxer) stark – (Oh, schade! – traurig.
Wariant 2: N/U wymienia przymiotnik, U podajà antonim: freundlich – unfreundlich, …
Lista przymiotników z podr´czników Planet 1 i Planet 2 z antonimami:
alt – neu; blöd/doof – intelligent; dick – schlank; falsch – richtig; freundlich
– unfreundlich; groß – klein; gut – schlecht; interessant – langweilig; langsam
– schnell; leicht – schwer; lustig – traurig; früh – spät; sportlich – unsportlich;
viel – wenig; sympathisch – unsympathisch
oraz: hübsch – nett – schön – komisch – krank – leise – müde – pünktlich – ruhig
– sauber – schlimm – schön – stark – süß – teuer – wichtig – weit – toll
●
åwiczenia
porównać osoby; rozumieć zasady gry
dyscypliny sportu
stopniowanie przymiotników i przysłówków: stopień wyższy i najwyższy;
czasownik modalny können (powtórzenie)
Tekst do czytania: Sporthinweise
s∏ownictwo do tematu: Sportarten
pytania o uzupe∏nienie
●
6
Wprowadzenie
i automatyzacja
Page 18
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 19
åwiczenia z przymiotnikami:
– U uk∏adajà zdania: U1: NN1 läuft ziemlich schnell. – U2: Aber NN2 läuft schneller. – U3: NN2 läuft schneller als NN1. lub U3: NN1 läuft langsamer als NN2.
– U porównujà ze sobà rzeczy, osoby lub zwierz´ta (U mogà pracowaç
w parach); Przyk∏ad: Ein Pferd läuft schneller als eine Maus. – Ein Schrank ist
schwerer als ein Stuhl.
– U wymyÊlajà sensacyjne porównania: U1: Ich kenne einen Mann. Er ist dicker
als ein Turm. Kto wymyÊli najbardziej niewiarygodne porównanie?
Fakultatywnie: zabawa „Dalli-Dalli“ (➞ PdN s. 8): Tworzymy trzyosobowe
grupy i U starajà si´ w okreÊlonym czasie u∏o˝yç jak najwi´cej zdaƒ. Przyk∏ad:
U1: Eine Maus … – U2: Eine Maus läuft schneller … – U3: Eine Maus läuft schneller
als ein Meerschweinchen.
Fakultatywnie: „Schreibspiel“ (patrz: Planet 2, Lektion 13, zadanie 12)
●
7
Automatyzacja
Streit-Lied
stopieƒ wy˝szy przymiotników i przys∏ówków
CD1 L18/6
●
●
CD1 L18/7
●
●
8
Wprowadzenie
U s∏uchajà piosenki.
U ponownie s∏uchajà piosenki i czytajà razem z nagraniem.
U uczà si´ piosenki, do çwiczenia wykorzystujemy podk∏ad muzyczny.
U uk∏adajà dalsze zwrotki i Êpiewajà z podk∏adem muzycznym.
Tekst do czytania: Schüler-Triathlon
rozumienie zasad gry
åwiczenia
U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç nieznane zwroty z kontekstu lub
za pomocà ilustracji.
● Zadanie a): U czytajà po jednym pytaniu; nast´pnie czytajà tekst i odpowiadajà na pytanie.
● Zadanie b): U szukajà w internecie lub w åwiczeniach (çwiczenie 8) informacji
o triatlonie i porównujà triatlon uczniowski z prawdziwà dyscyplinà sportu
(ewentualnie po polsku).
çwiczenie 8
9
Wprowadzenie
Powtórzenie
Dialog: Die Staffeln der siebten Klasse
stopieƒ najwy˝szy przymiotników i przys∏ówków
czasownik modalny können
●
Zadanie a): – U czytajà zdania i wyszukujà s∏owa-klucze dotyczàce trzech sztafet.
– Praca w parach: U porzàdkujà dialog (rozwiàzanie: SONJA UND
GABRIELE).
● Zadanie b): U s∏uchajà dialogu i sprawdzajà.
Najpierw U s∏uchajà nagrania, potem porzàdkujà dialog.
●
CD1 L18/8
Ró˝nicowanie
zadania
●
UÊwiadomienie
åwiczenia
åwiczenia
Zadanie c): U ponownie czytajà tekst i zapisujà imiona uczestników ka˝dej
sztafety (rozwiàzanie: Rad-Staffel: Paul, Lisa, Jana – Ruderboot-Staffel: Steffi,
Erkan, Kelvin, Rita – Staffellauf mit Ball: Theo, Johannes, Sonja, Gabriele).
stopieƒ najwy˝szy przymiotników i przys∏ówków
● U wyszukujà w dialogu zdania z przymiotnikami w stopniu najwy˝szym:
N: Was kann Steffi am besten? – U: Sie rudert am schnellsten.
N: Was kann Johannes am besten? – U: Er …
● Zapisujemy na tablicy tabel´ gramatycznà, najpierw tylko stopieƒ najwy˝szy.
N pyta: Was spielst du am liebsten? – Wer kann Mathe am besten? – Was kannst
du am besten? – Wer isst am meisten? itd.
● U podajà stopieƒ równy i wy˝szy zapisanych przymiotników; uzupe∏niamy tabel´.
● Analizujemy tekst „Dobrej rady” ze str. 14.
Gramatyka strona 25, çwiczenie 1b
● U mówià o sobie. Przyk∏ad: Wer in der Klasse ist am besten in Englisch? – Wer
kann am weitesten werfen? …
Propozycja: Mo˝na wykorzystaç list´ przymiotników do zadania 6.
çwiczenia 9 i 10
neunzehn
19
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10
Automatyzacja
10:08 AM
Page 20
Sportler
stopieƒ najwy˝szy przymiotników i przys∏ówków
U przyglàdajà si´ rysunkom i wykonujà zadania a) i b) zgodnie z poleceniem.
U wypowiadajà si´ na temat znanych sportowców, tak˝e polskich.
Przyk∏ad: … spielt am besten Fußball. – … läuft am schnellsten. – … fliegt am
weitesten. itd.
çwiczenie 11
●
●
åwiczenia
Wymowa
11
Lauter Laute
-ng
CD2 L18/9
●
CD2 L18/10
åwiczenia
12
Wprowadzenie
i automatyzacja
Zadanie a): U s∏uchajà s∏ówek i powtarzajà.
– Zapisujemy na tablicy kilka s∏ów zakoƒczonych na -ng; -ng oznaczamy kolorem.
– U s∏uchajà ponownie i powtarzajà; U k∏adà dwa palce na krtaƒ i próbujà wyczuç
wibracje.
● Zadanie b): Wykonujemy zgodnie z poleceniem.
çwiczenie 12
Pisanie: Der Ruder-Wettkampf
rozszerzenie s∏ownictwa
●
●
CD1 L18/11
●
●
●
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
åwiczenia
2. samodzielnie w formie ustnej
çwiczenia 13 i 14
Powtórzenie: çwiczenia 1, 2 i 3
åwiczenia
åwiczenia
Das kann ich schon
U szukajà zwrotów do podanych intencji komunikacyjnych i podajà stron´
w Podr´czniku, na której znajdujà si´ te zwroty. U odczytujà zdania ze zwrotami.
W S∏owniczku do Lektion 17 i 18 U zaznaczajà rzeczowniki odpowiednimi kolorami.
U wykonujà testy do Lektion 17 i 18.
●
20
U przyglàdajà si´ ilustracjom i snujà przypuszczenia na temat historyjki.
N objaÊnia nieznane s∏ówka.
Zadanie a): – U s∏uchajà tekstu i przyglàdajà si´ ilustracjom.
– U ponownie s∏uchajà tekstu i wskazujà odpowiednià ilustracj´.
Fakultatywnie: „Hörübung mit Platzwechsel” (➞ PdN s. 9); proponowane s∏ówka: gewonnen, Rudern, Boot, wenden/gewendet,
wechseln, zurückkommen …
U ponownie s∏uchajà tekstu; N zadaje szczegó∏owe pytania: Wer hat bei der
Rad-Staffel gewonnen? – Wer beim Staffellauf mit Ball? – Wer rudert zuerst?
(Steffi/Erkan) – Wer rudert dann? (Rita/Kevin)
Zadanie b): U opisujà historyjk´ obrazkowà:
1. wed∏ug punktów (jeden punkt dotyczy jednego obrazka), np.:
1 … sind gestartet.
2 Die andere Klasse … schneller. Sie … zuerst …
3 Und sie … auch zuerst …
4 Da passiert es! Das Mädchen und der … in Boot Gelb 2 … ins … So ein …!
5 Boot Blau 2 … schnell vorbei und …
6 Alle …
zwanzig
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Page 21
podać dane osobowe
części ciała
Lektion 19
Das Schülerturnier
1
Wprowadzenie
Tekst do czytania: Die Einladung
do tematu lekcji
● U czytajà tytu∏ lekcji oraz tytu∏ zadania i snujà przypuszczenia na temat
zwiàzku mi´dzy nimi.
● U czytajà po cichu teksty i wyszukujà s∏ówka zwiàzane z tematem.
● Zadanie a): U tworzà do tekstu pytania o uzupe∏nienie i odpowiadajà na nie.
1. Pytania uk∏adamy wspólnie.
2. U pracujà w parach.
● Zadanie b): – U czytajà zdania 1– 5 oraz wypowiedzi.
– Praca w parach: U dopasowujà zdania do wypowiedzi
(rozwiàzanie: SPIEL).
Ró˝nicowanie
zadania
2
Wprowadzenie
i automatyzacja
strona 16/17
Fitness-Training
s∏ownictwo do tematu: Körperteile
åwiczenia
Wskazówka: U opanowujà nazwy cz´Êci cia∏a najpierw biernie poprzez tekst do
s∏uchania i obrazki.
● Zadanie a): – U przyglàdajà si´ obrazkom i s∏uchajà tekstu.
– U s∏uchajà ponownie tekstu i próbujà wskazywaç odpowiednie
cz´Êci cia∏a.
● Zadanie b): – U s∏uchajà s∏ówek, przyglàdajà si´ ilustracjom, wskazujà odpowiednià cz´Êç cia∏a i s∏ówko (N daje U odpowiednio du˝o czasu).
– U ponownie s∏uchajà nagrania, wskazujà s∏ówka i powtarzajà.
– U zakrywajà s∏ówka; s∏uchajà s∏ówek i wskazujà odpowiednià
cz´Êç cia∏a.
Fakultatywnie (dla klas, które lubià gry):
– „Sitzboogie”: N siedzi przed klasà, wypowiada nazw´ jakiejÊ
cz´Êci cia∏a i wykonuje odpowiedni gest. U powtarzajà s∏ówko
i gest. Przyk∏ad: N (k∏adzie d∏onie na g∏ow´) Mein Kopf. – U:
(k∏adà d∏onie na g∏ow´) Mein Kopf. – N: (chwyta d∏onià w∏osy)
Meine Haare. – U: …
Wariant: Za ka˝dym razem powtarzamy poprzednie s∏ówka i gesty; ciàg wyrazów i gestów jest coraz d∏u˝szy. Zabawa ta dostarcza wiele radoÊci, zw∏aszcza
jeÊli gramy na czas. Po pewnym czasie rol´ N mo˝e przejàç U.
● W S∏owniczku do Lektion 19 U zaznaczajà rzeczowniki odpowiednimi kolorami.
● Zapisujemy na tablicy tabel´ i wpisujemy do niej nazwy cz´Êci cia∏a wed∏ug
rodzajów.
● „Wort-Bingo” (➞ PdN s. 9) z nowymi s∏ówkami.
Fakultatywnie: S∏uchamy tekstu i wykonujemy çwiczenia gimnastyczne
(najlepiej na lekcji wychowania fizycznego, wczeÊniej U powinni wykonaç
rozgrzewk´).
çwiczenia 1 i 2
3
Automatyzacja
Piosenka: Gymnastik-Rap
s∏ownictwo do tematu Körperteile
CD1 L19/3
CD1 L19/4
●
CD1 L19/1
CD2 L19/2
Zadanie a): – U s∏uchajà piosenki i próbujà wykonywaç çwiczenia gimnastyczne.
– U uczà si´ s∏ów piosenki i Êpiewajà jà z podk∏adem muzycznym.
● Zadanie b): – Praca w parach: U uk∏adajà dalsze zwrotki piosenki.
– U Êpiewajà nowe zwrotki z podk∏adem muzycznym.
Fakultatywnie: Autorzy zwrotek przedstawiajà swoje çwiczenia gimnastyczne.
einundzwanzig
21
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
4
Automatyzacja
10:08 AM
Page 22
Tekst do czytania: Fit und schön
s∏ownictwo do tematu: Körperteile
Zadanie a): – U czytajà po cichu teksty i porównujà je z ilustracjami.
– U podkreÊlajà w tekstach s∏owa-klucze.
– U przyporzàdkowujà teksty ilustracjom (rozwiàzanie: FIT).
Wariant: U wykonujà w ma∏ych grupach çwiczenia gimnastyczne opisane w tekstach 1–3 i przyporzàdkowujà je ilustracjom.
● Zadanie b): U wykonujà wszystkie çwiczenia gimnastyczne i wypowiadajà si´
na temat stopnia ich trudnoÊci.
Fakultatywnie: U formu∏ujà polecenia do çwiczeƒ, u˝ywajàc trybu rozkazujàcego. Przyk∏ad: Halte die Arme in Schulterhöhe und bewege sie in kleinen Kreisen.
Leg zwei Bücher auf die Hände. itd. Wszyscy U çwiczà zgodnie z poleceniami.
●
22
zweiundzwanzig
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
5
Wprowadzenie
i automatyzacja
●
●
●
●
UÊwiadomienie
rozmawiać o samopoczuciu; relacjonować wydarzenie
części ciała; choroba
zaimki osobowe mir/dir w celowniku; zaimki dzierżawcze sein/ihr
w mianowniku
Dialog: Krank!
zaimki osobowe mir/dir w celowniku; s∏ownictwo do tematu Krankheit
●
CD1 L19/5
Page 23
strona 18/19
U czytajà po cichu dialog i próbujà zrozumieç nowe zwroty z kontekstu lub
za pomocà zdj´ç; N objaÊnia Mir geht es furchtbar schlecht., stosujàc odpowiednià intonacj´ i gesty.
U przyglàdajà si´ zdj´ciom i s∏uchajà rozmowy telefonicznej.
U s∏uchajà ponownie rozmowy i czytajà razem z nagraniem.
S∏uchamy rozmowy po jednym zdaniu; U powtarzajà z podzia∏em na role,
dok∏adnie naÊladujàc rozmówców.
Praca w parach: U uk∏adajà dialogi z podanym s∏ownictwem i przedstawiajà je.
zaimki osobowe mir/dir w celowniku
● U wymieniajà pytania oraz odpowiedzi ch∏opców i zapisujà je odpowiednio na tablicy:
dir
mir
Was ist denn mit dir los?
Geht es dir nicht gut?
Was tut dir …?
Mir geht es furchtbar schlecht.
Mir tut alles weh.
åwiczenia
PodkreÊlamy mir i dir, tak jak w tabeli gramatycznej.
U uk∏adajà minidialogi: (U1 imituje z∏e samopoczucie.)
U2: Geht es dir nicht gut?
U1: Nein, mir geht es furchtbar schlecht.
U2: Was tut dir denn weh?
U1: Mir tut … weh. lub Mein/Meine … tut mir weh.
U2: Na dann, gute Besserung!
çwiczenia 3 i 4
6
Wprowadzenie
i automatyzacja
E-Mail an Lisa
s∏ownictwo do tematu Krankheit (rozszerzenie)
zaimki osobowe mir/dir w celowniku
●
●
●
●
7
Automatyzacja
U czytajà e-mail i wstawiajà mir/dir, pracujàc w parach.
U uk∏adajà do tekstu zadanie typu richtig /falsch. N/U: Basti sagt: Mir geht es
richtig gut. U sprawdzajà w tekÊcie; czytajà odpowiednie zdanie lub poprawiajà je.
Lisas Antwort
zaimki osobowe mir/dir w celowniku
Zadanie a): Praca w parach: U porzàdkujà tekst (rozwiàzanie: GUTE
BESSERUNG).
● Zadanie b): U odczytujà uporzàdkowany tekst e-maila i uzupe∏niajà odpowiednio mir/dir.
Wariant: U1 czyta zdanie 1.; U2 czyta zdanie 1. i 2.; U3 czyta zdanie 1., 2. i 3. itd.
● U zapisujà odpowiedê Lisy w zeszytach.
●
8
Wymowa
CD2 L19/6
CD2 L19/7
CD2 L19/8
åwiczenia
Lauter Laute
d∏ugie samog∏oski e i i
Zadanie a): U s∏uchajà i powtarzajà; wyd∏u˝enie samog∏oski zaznaczamy
ruchem r´ki.
● Zadanie b): Wykonujemy zgodnie z poleceniem.
Wskazówka: Jest to odmiana zadania „1, 2, 3, 4 oder 5?” znanego z Planet 1 i 2
(➞ PdN s. 9). N objaÊnia sposób wykonania zadania na przyk∏adzie.
● Zadanie c): – U czytajà g∏oÊno zdania i zaznaczajà ruchem r´ki d∏ugoÊç
samog∏oski.
– U czytajà g∏oÊno, potem s∏uchajà i powtarzajà.
çwiczenie 5
●
dreiundzwanzig
23
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
9
Wprowadzenie
i automatyzacja
10:08 AM
Page 24
Tekst do s∏uchania: Anruf beim Arzt
zaimki dzier˝awcze sein/seine w mianowniku; s∏ownictwo do tematu Krankheit
U przyglàdajà si´ zdj´ciom i próbujà zrozumieç tekst na szyldzie.
Zadanie a): U s∏uchajà rozmowy telefonicznej i wymieniajà rozmówców (Arzthelferin – Bastis Mutter – Arzt).
● Zadanie b): U s∏uchajà ponownie nagrania i podejmujà decyzj´, czy wypowiedzi sà prawdziwe, czy fa∏szywe.
1. U czytajà zdania, potem s∏uchajà fragmentami nagrania; po fragmencie
pasujàcym do zdania N zatrzymuje nagranie, a U podejmujà decyzj´.
2. U s∏uchajà rozmowy, potem czytajà zdania; ponownie s∏uchajà tekstu
i podejmujà decyzj´.
3. U czytajà zdania; s∏uchajà ca∏ego tekstu i podejmujà decyzj´.
● Zadanie c): U czytajà zdania i uzupe∏niajà je.
1. U czytajà jedno zdanie z lukà; s∏uchajà tekstu fragmentami, … (jak
w punkcie 1 „Ró˝nicowanie zadania” w zadaniu b).
2. Praca w parach: U uzupe∏niajà zdania, potem s∏uchajà nagrania z zadania a)
(ca∏ego lub fragmentami) i sprawdzajà.
● Uzupe∏nione zdania U zapisujà w zeszytach.
çwiczenie 6
●
CD1 L19/9
Ró˝nicowanie
zadania
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
●
UÊwiadomienie
zaimki dzier˝awcze sein/seine w mianowniku
● N bierze od kilku ch∏opców ró˝ne przedmioty i wk∏ada je do pude∏ka, miesza
je, póêniej wyjmuje pojedynczo.
Propozycja: Aby zabawa by∏a bardziej interesujàca, nale˝y wziàç kilka takich
samych przedmiotów w ró˝nych kolorach.
N wyjmuje z pude∏ka o∏ówek jednego z ch∏opców. U zgadujà: Das ist NNs Bleistift. N: Richtig. Das ist sein Bleistift. N wyjmuje no˝yczki, U odgadujà: Das ist
NNs Schere. N: Richtig. Das ist seine Schere. Za ka˝dym razem N oddaje danà
rzecz w∏aÊcicielowi.
● U przejmujà rol´ N, a N poprawia ewentualne b∏´dy.
10
Wprowadzenie
i automatyzacja
Tekst do czytania: Extrablatt
zaimki dzier˝awcze ihr/ihre w mianowniku; s∏ownictwo (rozszerzenie)
Zadanie a): – U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç z kontekstu nowe
zwroty.
– U przyporzàdkowujà tytu∏y fragmentom tekstu.
U wymyÊlajà inne tytu∏y do fragmentów tekstu.
●
Ró˝nicowanie
zadania
●
24
vierundzwanzig
Zadanie b): Praca w parach: U grajà kostkà pytaƒ (➞ PdN s. 9), uk∏adajà pytania i odpowiadajà na nie.
Fakultatywnie: Zabawa „Fußball und Fragen” (➞ PdN s. 9)
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
UÊwiadomienie
Page 25
opisać osoby
części ciała
zaimki dzierżawcze sein/ihr w mianowniku i bierniku
zaimki dzier˝awcze sein/seine i ihr/ihre w mianowniku
● N przeprowadza zabaw´ jak w zadaniu 9, ale z rzeczami nale˝àcymi do dziewczàt. Przyk∏ad:
U odgadujà: Das ist Sabines Füller. N: Richtig. Das ist ihr Füller. itd.
● N przeprowadza takà samà zabaw´ z rzeczami nale˝àcymi do dziewczàt
i ch∏opców.
● N zapisuje na tablicy:
sein
ihr
Bleistift
Schere
…
Füller
…
åwiczenia
åwiczenie w mówieniu: U, którzy odzyskali swoje rzeczy, ustawiajà si´ pod
odpowiednim s∏owem przed tablicà. N/póêniej U: Das ist NN. Und das ist
sein/seine … lub: Das ist XY. Und das ist ihr/ihre … Koƒcówki ˝eƒskie wyraênie
akcentujemy; N koryguje w razie potrzeby i poleca U powtórzenie poprawnego
zdania.
● Dwóch ch∏opców i dwie dziewczyny stajà za zamykanà tablicà lub kotarà
(np. z du˝ej chusty). Przyk∏ad: Jeden z ch∏opców pokazuje swojà d∏oƒ.
U odgadujà: Das ist Klaus. Und das ist seine Hand. (tak samo z innymi cz´Êciami cia∏a: Finger, Fuß, Bein, Haare, Knie itd.).
U przygladajà si´ tabeli gramatycznej i formu∏ujà regu∏´; ch∏opcy – sein/seine;
dziewcz´ta – ihr/ihre.
Gramatyka: strona 26, çwiczenie 3
● Przygotowujemy karty dydaktyczne dotyczàce „sein – ihr” w mianowniku
(najlepiej dla ka˝dego ucznia) i çwiczymy (patrz: Lernen, Planet 3, s. 32, 5.3):
– Ch∏opiec przedstawia za pomocà mimiki i gestów ból d∏oni. U2: Seine Hand
tut weh. Wszyscy U sprawdzajà na swoich kartach. Nast´pnie dziewczyna
przedstawia ból kolana. U2: Ihr Knie tut weh. Wszyscy U sprawdzajà na
swoich kartach.
Regu∏a: Forma zaimka dzier˝awczego zale˝y od „w∏aÊciciela”, a nie od posiadanej rzeczy. (N zapisuje na tablicy kilka zdaƒ, a U sprawdzajà regu∏´.)
– Personen-Raten: N wyszukuje w klasie dziewczyn´ i ch∏opaka ubranych
w bardzo podobne ubrania (ubrania mogà byç w ró˝nych kolorach).
N: Seine/ihre Jacke ist rot. Wer ist das? U zgadujà, nast´pnie przejmujà rol´ N.
çwiczenia 7 i 8
11
Automatyzacja
Rollenspiel
zaimki dzier˝awcze sein/ihr w mianowniku
åwiczenia
UÊwiadomienie
●
strona 20/21
N zapisuje na tablicy has∏o do asocjogramu: krank sein i systematyzujemy
s∏ownictwo tematyczne:
erkältet
Schmerzen
Grippe
Arzt nicht zur Schule
Schnupfen
krank sein
Gute Besserung
Fieber
… furchtbar schlecht.
… tut weh.
●
U uk∏adajà zdania ze s∏ownictwem z asocjogramu:
– U mówià, co wiedzà o Bastim: Er ist krank. Er ist erkältet. … (w razie
potrzeby czytamy ponownie zadania 5 i 9 w Podr´czniku)
– U mówià, co wiedzà o Pauli: Sie sieht gar nicht gut aus. Ihre Augen sind …
(w razie potrzeby czytamy ponownie tekst z zadania 10 w Podr´czniku).
– U opowiadajà o sobie: Ich war … erkältet. Ich hatte …
fünfundzwanzig
25
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
●
Zadanie a): rozmowy telefoniczne z gabinetem lekarskim i szko∏à:
1. Praca w parach: U zapisujà rozmowy i odczytujà je.
2. U prowadzà rozmowy spontanicznie.
●
Zadanie b): wykonujemy:
1. wed∏ug podanego wzoru:
Ró˝nicowanie
zadania
Ró˝nicowanie
zadania
●
■
●
▲
■
▲
■
▲
■
▲
■
●
Ró˝nicowanie
zadania
12
Wprowadzenie
i automatyzacja
Praxis Dr. … . Guten … .
… . Hier ist … . Kann ich … sprechen?
Einen Moment, bitte.
Was … ?
… ist … .
Was hat … ?
Er/Sie hat … .
… etwas gegessen?
… Appetit.
… Nachmittag.
… . Auf Wiederhören.
2. bez wzorca.
Zadanie c): wykonujemy:
– w grupach; najpierw U opracowujà schemat; póêniej przedstawiajà dialog;
– bez schematu.
Tekst do czytania: Paula liest Illustrierte
zaimki dzier˝awcze sein/ihr w bierniku; s∏ownictwo (rozszerzenie)
●
●
●
●
●
UÊwiadomienie
U wykonujà test (ka˝dy samodzielnie).
Rozmawiamy o wynikach testu: Wie viele aus der Klasse haben 1–11, 12 –17,
18 –22 Punkte?
N czyta tekst komentarza do testu i objaÊnia nowe s∏ówka, których U nie
mo˝gà zrozumieç z kontekstu.
Rozmawiamy o ilustracji.
U wypowiadajà swoje zdanie na temat osób przedstawionych na ilustracji (Ich
mag …/ Ich finde…); odczytujemy odpowiednie zdania z testu.
– U zastanawiajà si´, o czym mogà myÊleç osoby przedstawione na ilustracji.
M´˝czyzna: Ich finde ihre Augen so schön! – Und ihr Mund ist so rot. …
Kobieta: Ach, wie romantisch! – Seine Arme sind so stark! …
zaimki dzier˝awcze sein/ihr w bierniku
●
N zapisuje na tablicy zdania z tekstu:
Ich finde
Ich mag
●
26
sechsundzwanzig
sein
seinen Hals zu dick.
…
ihr
Ich finde ihren Mund zu rot.
U zapisujà tak˝e swoje zdania na tablicy.
Porównujemy z tabelà gramatycznà.
● Przygotowujemy karty dydaktyczne dotyczàce „sein – ihr” w bierniku
(najlepiej dla ka˝dego ucznia) i çwiczymy (patrz: Lernen, Planet 3, s. 32, 5.3);
U przynoszà na lekcj´ plakaty, zdj´cia gwiazd, znanych sportowców itp. i opisujà przedstawione osoby, korzystajà przy tym z kart dydaktycznych.
Przyk∏ad: Ich mag seine Ohren nicht. Sie sind zu groß. – Ich finde ihre Nase
sehr schön.
çwiczenia 9 i 10
●
åwiczenia
Page 26
Planet 3 LHB updt zdjec
13
Automatyzacja
Powtórzenie
9/14/06
10:08 AM
Page 27
Basti liest die Sportzeitung
zaimki dzier˝awcze sein/ihr w bierniku
zaimki dzier˝awcze sein/ihr w mianowniku
åwiczenia
N kopiuje tabel´ zaimków dzier˝awczych w mianowniku i bierniku
(Podr´cznik, strona 28, 2) lub zapisuje jà na tablicy.
● U przyglàdajà si´ zdj´ciom i czytajà teksty.
● „Platzhalter-Übung” (➞ PdN s. 8): N zapisuje na tablicy imiona czterech osób
ze zdj´ç.
Przyk∏ad 1: N wskazuje na Micky’ego i mówi: (kaszel) Jacke gefällt mir nicht. –
U: Seine Jacke … – N wskazuje Trixi: (kaszel) Hose ist zu lang. – U: Ihre Hose …
Przyk∏ad 2: N wskazuje czapk´ Jakoba: Ich finde (kaszel) Mütze toll. – U: … .
U çwiczà dalej.
● U przygotowujà w grupach dialogi z podanymi zwrotami.
1. U korzystajà z podanych Êrodków leksykalnych.
2. U korzystajà z kart dydaktycznych.
3. U rozmawiajà spontanicznie o zdj´ciach.
● U przygotowujà w grupach kola˝e o znanych osobach i zawieszajà je w klasie.
Przeprowadzamy quiz. U: Er ist schlank. Seine Augen sind groß. Ich finde seine
Haare sehr schön. Wer ist das? U zgadujà.
Wariant: U opisujà ró˝ne osoby. Wszystkie kartki zbieramy i mieszamy. Losujemy kolejne kartki, odczytujemy; U zgadujà.
çwiczenie 11
14
Zastosowanie
Pisanie: Dein Superstar und du
zaimki dzier˝awcze sein/ihr w mianowniku i bierniku
●
Ró˝nicowanie
zadania
●
●
U czytajà po cichu tekst.
U piszà tekst na temat wybranej supergwiazdy (wykorzystujà Êrodki leksykalne z zadania 13).
siebenundzwanzig
27
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
Page 28
opisać osoby
dyscypliny sportowe (powtórzenie)
zaimek pytający Welcher? w mianowniku i bierniku
strona 22/23
Lektion 20
Fußball
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
i automatyzacja
Bekannte Fußballvereine
do tematu lekcji
zaimki pytajàce Welcher/es/e? w mianowniku i bierniku
U wymieniajà dru˝yny pi∏karskie z Niemiec i innych krajów, ewentualnie
podajà nazwiska pi∏karzy; N wprowadza zaimki pytajàce: Welche deutsche
Mannschaft kennt ihr? – Welchen Spieler kennst du? – Welches Trikot hast du?
(ch∏opcy, którzy grajà w pi∏k´ no˝nà, noszà koszulki swoich ulubionych
dru˝yn) itd.
● Zadanie a): – U przyglàdajà si´ symbolom dru˝yn pi∏karskich z Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii i wypowiadajà si´, które z nich sà im znane.
– U dopasowujà znaczki klubów do odpowiednich koszulek
(rozwiàzanie: WIEN).
● Zadanie b): – U s∏uchajà pytaƒ i czytajà razem z nagraniem.
– U czytajà g∏oÊno pytania, przyglàdajà si´ zdj´ciom oraz znaczkom i odpowiadajà na pytania.
● Zadanie c): Praca w parach: wykonujemy zgodnie z poleceniem.
çwiczenie 1
●
CD1 L20/1
åwiczenia
UÊwiadomienie
Element
interkulturowy
zaimki pytajàce Welcher/es/e? w mianowniku i bierniku
● N zapisuje na tablicy tabel´ gramatycznà (tak jak w Podr´czniku); U powinni
zauwa˝yç, ˝e tylko zaimek pytajàcy dla rodzaju m´skiego ma ró˝ne koƒcówki
w mianowniku i bierniku.
● „Platzhalter-Übung” (➞ PdN s. 8): w pytaniu opuszczamy zaimek. U wypowiadajà pe∏ne pytanie. Przyk∏ad: N/póêniej U: (kaszel) Spieler spielt bei Bayern
München? – U: Welcher Spieler spielt bei Bayern München? – N: (kaszel) Spieler
von Real Madrid kennst du? – U: Welchen Spieler …? – N: (kaszel) Spielerin der
Frauenfußball-Mannschaft von … kennst du?
Zadanie mo˝e byç okazjà do rozmowy na temat pi∏ki no˝nej i pi∏karzy w Polsce.
åwiczenia
åwiczenie: budujemy zdania od koƒca; Przyk∏ad 1: U1: … kennst du?
– U2: … Spieler kennst du? U3: Welchen Spieler kennst du? – Przyk∏ad 2: U1: …
ist das? – U2: … Trikot ist das? – U3: Welches Trikot ist das?
1. U korzystajà podczas çwiczenia z pytaƒ podanych w Podr´czniku.
2. Praca w grupach 3-osobowych – tylko dwie pierwsze osoby mogà
korzystaç z pytaƒ podanych w Podr´czniku.
3. Praca w grupach 3-osobowych: bez korzystania z Podr´cznika.
● Zgadywanka: przybory szkolne:
– wdra˝anie zaimków pytajàcych w mianowniku: pi´ciu U ustawia si´ przed
klasà, ka˝dy ma jakiÊ przedmiot, który pokazuje pozosta∏ym U. Nast´pnie U
wymieniajà si´ swoimi przedmiotami tak, aby pozostali nie widzieli tego. U
pokazujà przedmioty, które majà po wymianie. N/U pyta: Welcher Bleistift ist
von NN? – U: Der da. N/U: Welches Lineal ist von NN? – U: …
– wdra˝anie zaimków pytajàcych w bierniku: przebieg çwiczenia jak wy˝ej;
N/U pyta: Welchen Spitzer hast du? – U: Den von NN. – N/U: Welches Lineal
hast du? – U: Das von …
çwiczenie 2
2
Automatyzacja
Powtórzenie
Sport und Sportler
zaimki pytajàce Welcher/es/e? w mianowniku i bierniku
stopieƒ najwy˝szy przymiotników i przys∏ówków
●
Ró˝nicowanie
zadania
●
●
●
28
achtundzwanzig
U przyglàdajà si´ zdj´ciom i nazywajà dyscypliny sportowe.
U czytajà teksty w „chmurkach”.
Zadanie a): praca w parach: U wymyÊlajà dowcipne teksty „chmurek” do
trzech dolnych zdj´ç i odczytujà je w klasie.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 29
Element
interkulturowy
åwiczenia
Propozycje: Na so was! Wo ist denn der Ball? – Na, war ich nicht super? – O je,
ich habe meine Schier vergessen.
● Zadanie b): praca w parach: U czytajà pytania i odpowiadajà na nie; nast´pnie
uk∏adajà inne pytania z zaimkami Welcher/es/e? w mianowniku i bierniku.
Fakultatywnie: U przynoszà zdj´cia z ró˝nych imprez sportowych, tak˝e polskich,
naklejajà je na plakat i dopisujà do nich dowcipne teksty.
çwiczenie 3
3
Automatyzacja
Powtórzenie
Zabawa: Welcher Sportler ist das?
zaimki pytajàcy Welcher/es/e? w mianowniku i bierniku
przymiotniki
Zadanie a): zapisujemy na tablicy znane U przymiotniki s∏u˝àce do opisu
osoby. Np.: groß, klein, schlank, dick, dünn, kurz, lang, schwarz, braun, grün,
blau, grau, nett, freundlich …
● U opisujà sportowców z zadania 2 i zgadujà, o kogo chodzi; do opisu wykorzystujemy podane zdania.
● Zabawa: Przyk∏ad: U: Sie ist groß und schlank. Ihre Haare sind braun, und ihre
Augen sind grün. Wer ist das?
Uwaga! U˝ywamy tylko przymiotników w funkcji orzecznika.
Wariant: U zapisujà zdania na kartkach. Kartki zbieramy, odczytujemy kolejno, U zgadujà, o kogo chodzi.
● Zadanie b): wykonujemy zgodnie z poleceniem; wybieramy przede wszystkim
zdj´cia polskich sportowców.
çwiczenie 4
●
Element
interkulturowy
åwiczenia
neunundzwanzig
29
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
strona 24/25
4
Wprowadzenie
i automatyzacja
Powtórzenie
czas przesz∏y Perfekt
●
●
●
åwiczenia
porównać osoby i rzeczy; relacjonować wydarzenie
sport (powtórzenie i rozszerzenie)
zdanie porównawcze z wie i als; czas przeszły Perfekt (powtórzenie)
Tekst do czytania: Extrablatt
zdanie porównawcze z wie i als; s∏ownictwo do tematu Sport (rozszerzenie)
●
UÊwiadomienie
Page 30
Analizujemy tekst „Strategii”.
U czytajà po cichu tekst oraz wyniki turnieju pi∏karskiego i próbujà zrozumieç
z kontekstu nieznane s∏ówka.
U zapoznajà si´ z pytaniami do tekstu, nast´pnie ponownie czytajà tekst.
U odpowiadajà na pytania do tekstu i odczytujà odpowiednie fragmenty tekstu; N pomaga przy wymowie nowych s∏ówek.
Fakultatywnie: U streszczajà ustnie tekst.
zdanie porównawcze z wie i als
● U porównujà wyniki dru˝yn pi∏karskich; w wypowiedziach U stosujà zwroty
podane w tabeli gramatycznej.
çwiczenia 5 i 6
● Praca w parach: U przygotowujà karty s∏u˝àce do porównywania osób,
zwierzàt i rzeczy. Przyk∏ad:
Katze / Maus / schnell
Ró˝nicowanie
zadania
1. U korzystajà z danych w çwiczeniach 5 i 6 w åwiczeniach.
2. U wykonujà zadanie bez pomocy.
Przebieg çwiczenia: Wszystkie karty zbieramy i mieszamy. U losuje jednà
kart´ i odczytuje tekst: U1: Katze / Maus / schnell – U2: Eine Katze läuft schneller als eine Maus. U2 losuje kolejnà kart´: Beatles / Rolling Stones / bekannt –
U3: Die Beatles sind genauso bekannt wie …. itd.
Warianty: çwiczenie przeprowadzamy na plenum, w parach lub jako
wspó∏zawodnictwo grup.
Fakultatywnie: Zabawa „6-Richtige” (➞ PdN, s. 8): ró˝ni U próbujà w ustalonym czasie u∏o˝yç i powiedzieç 6 zdaƒ porównawczych (bez korzystania
z kart).
5
Automatyzacja
Gra: „schwarzer Peter”
zdanie porównawcze z wie i als
●
●
●
6
Element
interkulturowy
dreißig
U przygotowujà karty do gry wed∏ug podanego wzoru (tak˝e ze zwrotami
podanymi w çwiczeniach 5 i 6 w åwiczeniach).
U grajà w ma∏ych grupach (➞ PdN, s. 10); przed od∏o˝eniem ka˝dej pary kart
U odczytujà tekst.
Na zakoƒczenie gry ka˝dy U odczytuje teksty ze swoich par kart.
Tekst do czytania: Fußballstars von morgen
● Zadanie a): U czytajà tytu∏ zadania oraz tekstu i zastanawiajà si´, co jest
tematem tekstu.
● Zadanie b): – U czytajà po cichu tekst; N wyjaÊnia s∏ówka, których U nie rozumiejà z kontekstu.
– Odczytujemy zdania 1– 4; U ponownie czytajà tekst, wyszukujà
w nim odpowiednie informacje i podajà numer wersu.
– U odczytujà wypowiedzi 1 – 4 zgodnie z kolejnoÊcià ich
wyst´powania w tekÊcie (rozwiàzanie: 2 – 3 – 1 – 4).
● Zadanie c): U odpowiadajà na postawione pytanie.
●
30
Beatles / Rolling Stones / bekannt
U mówià o znaczeniu sportu w ich w∏asnym ˝yciu (ewentualnie po polsku).
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
7
10:08 AM
Page 31
Powtórzenie
Tekst do s∏uchania: Ein Unfall in der Pause
pytania o uzupe∏nienie; s∏ownictwo (rozszerzenie)
CD1 L20/2
●
●
●
Ró˝nicowanie
zadania
●
Zadanie a): U s∏uchajà tekstu i przyglàdajà si´ zdj´ciu.
Zadanie b): U uk∏adajà pytania do tekstu.
Zadanie c): U czytajà zdania A – F; ponownie s∏uchajà tekstu i ustalajà prawid∏owà kolejnoÊç zdaƒ (rozwiàzanie: F – B – D – A – E – C).
1. S∏uchamy tekstu; U wo∏ajà Stopp, kiedy us∏yszà informacj´ pasujàcà
do któregoÊ zdania.
2. Praca w parach: U czytajà zdania, ustalajà prawid∏owà kolejnoÊç zdaƒ
i sprawdzajà, s∏uchajàc ponownie nagrania.
Fakultatywnie: U zapisujà zdania w prawid∏owej kolejnoÊci.
U opowiadajà o swoich wypadkach; inni U pytajà o szczegó∏y.
einunddreißig
31
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
strona 26/27
8
Wprowadzenie
i automatyzacja
Page 32
podać dane osobowe; rozmawiać o samopoczuciu; relacjonować wydarzenie
dane osobowe; części ciała (powtórzenie)
zdanie podrzędne z weil; pytania o uzupełnienie (powtórzenie)
Tekst do czytania: Im Krankenhaus
s∏ownictwo: persönliche Angaben
U czytajà tytu∏, przyglàdajà si´ zdj´ciom i relacjonujà przebieg zdarzenia
(ewentualnie po polsku).
● U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç nowe s∏ówka z kontekstu i na
podstawie ilustracji.
● Zadanie a): – U ponownie czytajà tekst; wyszukujà w ka˝dym fragmencie
s∏owa-klucze i dopasowujà je do odpowiednich zdj´ç.
– U porzàdkujà tekst.
– U s∏uchajà nagrania i sprawdzajà.
● Pytanie i odpowiedê (mo˝na przedtem przeczytaç ponownie zadania 7 i 8):
Jeden U wciela si´ w rol´ rannego ch∏opca. N/póêniej U zadaje pytania: N/U:
Was ist denn mit dir los? – U/Basti: Ich kann nicht laufen. – N/U: Was ist denn
passiert? – Ich bin in der Pause … .
1. U korzystajà ze zwrotów podanych w zadaniach 7 i 8.
2. Bez Podr´cznika.
Wariant: U pracujà w ma∏ych grupach i uk∏adajà pytania, nast´pnie zadajà je
innej grupie.
● Zadanie b) U ponownie s∏uchajà tekstu i wymieniajà osoby, które w nim
wyst´pujà (Krankenschwester, Basti, Arzt).
çwiczenie 7
●
CD1 L20/3
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
9
Wprowadzenie
i automatyzacja
Dialog: Telefongespräche
zdanie podrz´dne z weil; s∏ownictwo (rozszerzenie)
CD1 L20/4
U s∏uchajà tekstu i czytajà razem z nagraniem.
S∏uchamy tekstu po jednym zdaniu; U powtarzajà.
● U çwiczà dialogi (patrz: Jak si´ uczyç?, åwiczenia, s. 28, 1c).
zdanie podrz´dne z weil
● Transformacja zdaƒ g∏ównych w zdania podrz´dne: N: Warum ist Basti
im Krankenhaus? – U: Er ist hingefallen. – N: Ach so, weil er hingefallen ist. –
N: Warum kann er nicht Fußball spielen? – U: Er hat eine Zerrung. – N: Ach so,
weil er … U powtarzajà g∏oÊno ka˝de zdanie podrz´dne.
çwiczenie 8 (na lekcji)
● Zapisujemy na tablicy tabel´ gramatycznà; N prezentuje szyk zdania g∏ównego i podrz´dnego za pomocà ruchomych kart lub strza∏ek.
Gramatyka, s. 26, çwiczenie 2
● „Platzhalter-Übung” (➞ PdN, s. 8): utrwalenie wiadomoÊci o szyku zdania:
N: Er ist im Krankenhaus, weil er (kaszel). – U: weil er hingefallen ist. itd.
● åwiczenia transformacyjne zwiàzane z treÊciami ca∏ej lekcji: N: NN spielt gut
Basketball. Er trainiert jeden Tag. – U: NN spielt gut Basketball, weil er jeden
Tag trainiert.
● U uk∏adajà w∏asne zdania: U1: Ich gehe ins Kino. Ich finde den Film toll.
– U2: Du gehst ins Kino, weil du den Film toll findest.
● U uk∏adajà rozmowy telefoniczne wed∏ug wzoru; mo˝na jeszcze raz przeczytaç rozmow´ z Andreasem.
– Analizujemy tekst „Dobrej rady!”
– U uk∏adajà rozmowy telefoniczne z podanymi s∏ówkami. Dialogi nagrywamy
i ods∏uchujemy na plenum. N ˝yczliwie poprawia ewentualne b∏´dy.
çwiczenie 9
●
●
åwiczenia
UÊwiadomienie
åwiczenia
åwiczenia
åwiczenia
32
zweiunddreißig
Planet 3 LHB updt zdjec
10
Automatyzacja
Powtórzenie
9/14/06
Page 33
Frage-Antwort-Spiel
zdanie podrz´dne z weil
pytanie ze s∏ówkiem pytajàcym Warum?
●
●
åwiczenia
10:08 AM
U przygotowujà karty z pytaniami ze s∏ówkiem pytajàcym Warum? i odpowiedziami z Weil …, wykorzystujà s∏ownictwo z zadaƒ 7, 8 i 9 w Podr´czniku
oraz çwiczeƒ 7, 8, 9 i 10 w åwiczeniach.
Propozycja: Karty z pytaniami powinny mieç inny kolor ni˝ te z odpowiedziami. Wówczas mo˝na je wykorzystywaç do innych zabaw.
Przeprowadzamy gr´ zgodnie z poleceniem; U zbierajà pasujàce do siebie
karty i po zakoƒczeniu gry odczytujà je ponownie.
Wariant: Pary kart zawieszamy na tablicy lub naklejamy na plakat.
Fakultatywnie: Kolorowymi kartami mo˝na w ma∏ych grupach graç
w „Memory” (➞ PdN, s. 10).
çwiczenie 10
11
Pisanie kreatywne: Ein Brief
U piszà list zgodnie z poleceniem.
12
Powtórzenie
Tekst do s∏uchania: Das Endspiel
pytania o uzupe∏nienie
CD1 L20/5
●
●
●
13
Zadanie a): – U s∏uchajà poczàtku nagrania i zwracajà uwag´ na odg∏osy;
N wy∏àcza nagranie, a U snujà przypuszczenia.
– S∏uchamy ca∏ego reporta˝u, jeÊli trzeba, kilkakrotnie.
„Hörübung mit Platzwechsel” (➞ PdN, s. 9): Wskazówka: Przy rzeczownikach
z∏o˝onych U reagujà na ka˝de s∏owo sk∏adowe. Przyk∏ad: Przy s∏owie Schülermeisterschaft powinno zareagowaç trzech U: Schüler – Meisterschaft – Schülermeisterschaft.
Propozycja wyboru s∏ówek: Reporter, Schüler, Schülermeisterschaft, Schülerturnier, Meisterschaft, Turnier, Tor, Torwart, Torchancen, Realschule, Hauptschule, Schule, Ball, Spiel, Spieler, Minute, Mannschaft, 0:0, Sebastian, Paula
Richter, Benny Lauth (patrz: tekst do czytania, zadanie 13).
Zadanie b): U uk∏adajà pytania do tekstu, korzystajàc z kostki pytaƒ (➞ PdN, s. 9)
Fakultatywnie: zabawa „Fußball und Fragen” (➞ PdN, s. 9)
åwiczenia
Tekst do czytania: Ein Interview
● Ponownie s∏uchamy pierwszej cz´Êci tekstu z zadania 12 (do informacji
o Bennym); U mówià, co ju˝ o nim wiedzà.
● U czytajà wywiad.
● U czytajà pytania, wyszukujà w tekÊcie odpowiedzi na nie i odczytujà odpowiednie fragmenty tekstu.
Fakultatywnie: U przeprowadzajà wywiady z kole˝ankami/kolegami, którzy
uprawiajà pi∏k´ no˝nà lub innà dyscyplin´ sportu; pytania mo˝na przygotowaç w parach, zapisaç je i przeprowadziç wywiad.
çwiczenie 11
åwiczenia
Powtórzenie: çwiczenie 1 i 2
dreiunddreißig
33
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 34
Słownictwo:
Gramatyka:
środki językowe z Lektion 17 – 20 (powtórzenie)
materiał gramatyczny z Lektion 17 – 20 (powtórzenie)
17–20
strona 28–32
Das kann ich schon
● U szukajà zwrotów do podanych intencji komunikacyjnych i podajà stron´
w Podr´czniku, na której znajdujà si´ te zwroty. U odczytujà zdania z tymi
zwrotami.
W S∏owniczku do Lektion 19 i 20 U zaznaczajà rzeczowniki odpowiednimi kolorami.
To ju˝ potrafisz: U wykonujà zadanie.
1. U korzystajà ze stron „Das kann ich schon” w Podr´czniku (s. 15 i 28).
2. U wyszukujà potrzebne zwroty i s∏ówka w Podr´czniku Lektion 17-20.
3. U wykonujà zadanie samodzielnie.
Test do Lektion 19 i 20
åwiczenia
åwiczenia
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
Zum Schluss
1
Powtórzenie
Lesen
powtórzenie materia∏u z ca∏ego dzia∏u
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2
2.1
Element
interkulturowy
Wykonujemy na tablicy asocjogramy tematyczne: Freizeit i Ferien
U czytajà tytu∏ tekstu i przyglàdajà si´ zdj´ciom; U snujà przypuszczenia na
temat treÊci tekstu.
U czytajà po cichu tekst A i próbujà zrozumieç z kontekstu nieznane s∏ówka.
U wyszukujà w tekÊcie s∏owa-klucze.
Tak samo U post´pujà z tekstami B i C.
Wariant: Kopiujemy teksty i numerujemy wersy; U podkreÊlajà ró˝nymi
kolorami znane s∏ówka i s∏owa-klucze.
N czyta jedno zdanie z któregoÊ z tekstów. U wskazujà odpowiedni tekst (A, B
lub C) i numer wersu.
Zadanie a): U czytajà zdania i przyporzàdkowujà je odpowiednim tekstom.
U czytajà tekst „Strategii”.
U uk∏adajà pytania do tekstów (Wo? Was passiert? Wann? Wer?); N pomaga
przy wymawianiu nowych s∏ówek. U szukajà odpowiedzi w tekstach, podajà
tylko numer wersu lub odczytujà zdanie.
Zadanie b): – U wyszukujà w tekstach odpowiednie informacje i uzupe∏niajà list´.
– U przekazujà dane z listy: opowiadajà lub zadajà sobie nawzajem
pytania i odpowiadajà na nie.
Landeskunde
Jugendsport in Deutschland
● Zadanie a): U przyglàdajà si´ statystyce (Schützen = strzelectwo); U czytajà
pytania i odpowiadajà na nie.
● Zadanie b): U odpowiadajà na pytania na plenum.
Fakultatywnie:
2.2
– U przeprowadzajà w szkole ankiet´ i opracowujà statystyk´.
– U szukajà w internecie lub w innych êród∏ach statystyki na temat
popularnoÊci ró˝nych dyscyplin sportu wÊród m∏odzie˝y polskiej
i porównujà jà z niemieckà statystykà.
Berühmte Sportveranstaltungen
U czytajà po cichu teksty i przyporzàdkowujà je zdj´ciom (rozwiàzanie: KIEL).
● U uk∏adajà tytu∏y do tekstów.
● Praca w ma∏ych grupach: U uk∏adajà pytania do tekstów, nast´pnie szukajà
w tekstach odpowiedzi na nie i odczytujà odpowiedzi.
● U rozmawiajà (ewentualnie po polsku) o popularnych krajowych imprezach
sportowych.
●
Element
interkulturowy
3
34
vierunddreißig
Gemeinschaftsarbeit – „Sportstern“
● Zbieramy s∏ownictwo do tematu Sport, najpierw ustnie.
Wariant 1: Zabawa „Dalli-Dalli” (➞ PdN, s. 8): w ciàgu 30 sekund U wymieniajà jak najwi´cej skojarzeƒ dotyczàcych tematu Sport.
Wariant 2: „Assoziationsspiel” (➞ PdN, s. 8): wspó∏zawodnictwo mi´dzy
dwiema grupami; G1: schwimmen – G2: Schwimmbad; G2: Wintersport – G1:
Schlitten fahren itd.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 35
17–20
●
●
4
Ró˝nicowanie
zadania
Ró˝nicowanie
zadania
5
5.1
Technika
uczenia si´
Wiederholung
● Zadanie a): U czytajà tekst i poprawiajà b∏´dy.
1. U korzystajà ze s∏ówek podanych pod tekstem.
2. U poprawiajà b∏´dy samodzielnie.
● Zadanie b): U piszà na podstawie tekstu list; zwracamy uwag´ na elementy
typowe dla listu (miejscowoÊç, data, pozdrowienia).
U wyszykujà w tekÊcie czasowniki; na tablicy zapisujemy imies∏owy
utworzone od tych czasowników.
● Zadanie c): Praca w parach: U piszà tekst analogiczny do tekstu z zadania a).
Lernen
Wörterkasten und Sprachheft
Êrodki j´zykowe z Lektion 17-20
●
5.2
U opracowujà w ma∏ych grupach asocjogramy; zebrane s∏ówka i zwroty
zapisujemy na tablicy i na plakacie. Nale˝y zostawiaç miejsce na obrazki
i artyku∏y.
åwiczenia na podstawie asocjogramu:
– U tworzà krótkie wypowiedzi z wykorzystaniem kilku zwrotów
lub s∏ówek z asocjogramu.
– U opowiadajà historyjki na temat wybranej dyscypliny sportu;
Przyk∏ad: Wassersport: Ich mag Wassersport, am liebsten im Sommer. Da gehe ich ins Schwimmbad. Da kann ich schwimmen und
tauchen. Ich kann schon 20 Meter tauchen.
Zadania a) i b): U uzupe∏niajà kartotek´ oraz skoroszyt i çwiczà jak zwykle
w parach lub w ma∏ych grupach.
Wskazówka: N powinien cz´sto kontrolowaç, czy U systematycznie prowadzà i uzupe∏niajà kartoteki i skoroszyty.
Gruppengespräch
U wykonujà karty zgodnie z poleceniem.
● U çwiczà w ma∏ych grupach, jeÊli trzeba U szukajà odpowiednich Êrodków
j´zykowych w odpowiednich lekcjach.
●
5.3
Lernkarte sein – ihr
Wskazówka: Praca z kartami zosta∏a opisana w Lektion 19 (patrz: PdN, s. 24 i 25).
● U wykonujà w grupach karty; najlepiej po jednej dla ka˝dego U.
● åwiczymy zgodnie z poleceniem; na poczàtku U sprawdzajà ka˝dà wypowiedê
z kartà.
fünfunddreißig
35
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Page 36
porównać informacje dotyczące osób; zaprosić kogoś
członkowie rodziny; niemieckie potrawy
strona 33/34/35
So ist es bei uns!
åwiczenia
Strona wst´pna
● U przyglàdajà si´ stronie wst´pnej i czytajà tytu∏.
● Aktywizujemy znane ju˝ s∏ownictwo zwiàzane z tematem dzia∏u; U przyporzàdkowujà s∏ówka zdj´ciom.
U wykonujà w parach çwiczenia ze strony wst´pnej.
Lektion 21
Unser Gast
1
Wprowadzenie
Herzlich willkommen!
do tematu lekcji
● U czytajà tytu∏ lekcji oraz zadania 1, przyglàdajà si´ zdj´ciom i snujà przypuszczenia.
● U zastanawiajà si´, o czym mogà rozmawiaç osoby przedstawione na zdj´ciu
po lewej stronie (od lewej: David, Davids Vater, Luca).
● Zadanie a): – U s∏uchajà nagrania i przyglàdajà si´ zdj´ciu po prawej stronie.
– U s∏uchajà ponownie nagrania i wskazujà na zdj´ciu mówiàcà
osob´.
– U wymieniajà znane im s∏ówka, które us∏yszeli w nagraniu.
● Zadanie b): – U czytajà zdania.
– Ponownie s∏uchamy tekstu; U decydujà, które zdanie jest prawdziwe, a które fa∏szywe. U korygujà zdania fa∏szywe.
Wariant: U dajà umówiony znak, kiedy us∏yszà wypowiedê
pasujàcà do zdania. N zatrzymuje nagranie, U odczytujà zdanie
prawdziwe lub korygujà fa∏szywe.
Wprowadzenie
CD1 L21/1
2
Wprowadzenie
i automatyzacja
Tekst do czytania: Das bin ich
s∏ownictwo do tematu: Famielienmitglieder
Przypominamy s∏ownictwo do tematu Famielienmitglieder (Planet 1, Lektion 3);
rysujemy na tablicy drzewo genealogiczne; uzupe∏niamy s∏ówkami Sohn
i Tochter.
● U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç nowe s∏ówka z kontekstu, ewentualnie N objaÊnia je za pomocà drzewa genealogicznego.
● Zadanie a): – U czytajà pytania.
– U ponownie czytajà tekst i odpowiadajà na pytania, mogà
odczytywaç odpowiednie fragmenty tekstu.
● Zadanie b): – Praca w parach: çwiczenie typu pytanie – odpowiedê.
Wariant: U pracujà w parach, uk∏adajà pytania do tekstu i zapisujà je na kartkach. Kartki mieszamy, rozdajemy i U zapisujà odpowiedzi. Na plenum odczytujemy pytania i odpowiedzi.
● Jeden U wciela si´ w rol´ Luci i odpowiada na pytania kole˝anek/kolegów.
1. U korzystajà z Podr´cznika.
2. U pracujà bez Podr´cznika.
● U pytajà si´ wzajemnie o cz∏onków swoich rodzin; zwracamy uwag´ na to, by
U stosowali nowo poznane s∏ownictwo.
çwiczenie 1
●
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
36
sechsunddreißig
Planet 3 LHB updt zdjec
3
Wprowadzenie
i automatyzacja
9/14/06
10:08 AM
Page 37
Essen in Deutschland
s∏ownictwo do tematu: deutsches Essen
åwiczenia
Wskazówka: Z 45 nowych s∏ówek wyst´pujàcych w tym zadaniu tylko 24 nale˝à
do s∏ownictwa aktywnego (patrz: S∏owniczek w åwiczeniach). N powinien na
wst´pie wyjaÊniç to uczniom. W pierwszej cz´Êci s∏yszymy wszystkie s∏ówka,
ale w drugiej ju˝ tylko te przeznaczone do aktywnego opanowania. Nazwy potraw prezentowane sà bez rodzajników i w taki sposób U ich powinni poczàtkowo u˝ywaç. U sami podejmujà decyzj´, które s∏ówka z grupy s∏ownictwa biernego chcà opanowaç.
Propozycja: N wykonuje kopi´ obrazka na folii i prezentuje w ten sposób
s∏ownictwo.
● N pyta U, czy znajà jakieÊ typowe niemieckie potrawy, jeÊli tak – jakie.
● Zadanie a): – U s∏uchajà pierwszej partii s∏ówek a˝ do pauzy w nagraniu,
szukajà odpowiedniego rysunku i czytajà razem z nagraniem.
– U s∏uchajà ponownie s∏ówek, czytajà razem z nagraniem
i powtarzajà.
– „Imitatives Nachsprechen” z u˝yciem trudniejszych s∏ówek
(➞ PdN, s. 8); U zaznaczajà akcent w wyrazie poprzez
klaÊni´cie.
– U s∏uchajà drugiej partii s∏ówek przeznaczonych do aktywnego
opanowania i szukajà odpowiedniego rysunku.
– U s∏uchajà ponownie s∏ówek, czytajà razem z nagraniem
i powtarzajà.
– „Imitatives Nachsprechen” z u˝yciem trudniejszych s∏ówek
(➞ PdN, s. 8); U zaznaczajà akcent w wyrazie poprzez
klaÊni´cie.
Fakultatywnie: JeÊli znaczenia s∏ówka nie da si´ jednoznacznie wyjaÊniç za
pomocà rysunku, wówczas U powinni si´gnàç do s∏owników (patrz
Podr´cznik s. 59, 4 Lernen, Praca ze s∏ownikiem).
● U czytajà tekst „Dobrej rady!”. U czytajà kolejne s∏ówka, patrzà na ilustracj´,
zamykajà oczy, wyobra˝ajà sobie rysunek i wypowiadajà pó∏g∏osem s∏ówko.
● Zapisujemy na tablicy s∏ówka nale˝àce do s∏ownictwa aktywnego.
● „Flüsterübung/Lippenlesen”: N wypowiada szeptem s∏ówko lub tylko odpowiednio porusza ustami. U wypowiadajà je g∏oÊno.
● „Wortbingo” z u˝yciem s∏ownictwa aktywnego (➞ PdN, s. 9).
● „Wortkette” (➞ PdN, s. 8): kilku U uk∏ada zestaw daƒ obiadowych. U1: Ich
möchte Suppe. – U2: Ich möchte Suppe und Nudeln. – U3: Ich möchte Suppe,
Nudeln und Schweinebraten. – U4: Ich möchte Suppe … und Kuchen. U5 komentuje: Hmm, das schmeckt mir gut. / Nein, das mag ich nicht.
● Zadanie b): Rozmowa na temat osobistych doÊwiadczeƒ U. N pyta: Welche
deutschen Speisen kennst du? – Was hast du schon mal gegessen? – Wie hat das
geschmeckt? – Was möchtest du mal probieren?
çwiczenia 2, 3 i 4
4
Automatyzacja
Pisanie: Einladung
s∏ownictwo do tematu: deutsches Essen
CD2 L21/2
CD2 L21/2
Omawiamy z U form´ zaproszenia.
U piszà tekst zaproszenia.
çwiczenie 5
●
●
åwiczenia
siebenunddreißig
37
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
strona 36/37
Wymowa
5
Page 38
wyrazić opinię na temat jedzenia; mówić o upodobaniach kulinarnych
niemieckie potrawy
rodzajnik określony w celowniku
Lauter Laute
g∏oski aspirowane d, g, b i nieaspirowane t, k, p
CD2 L21/3
●
CD2 L21/4
●
åwiczenia
çwiczenie 6
6
Wprowadzenie
i automatyzacja
Powtórzenie
Dialog: Ach, Jessy!
rodzajnik okreÊlony w celownik
rodzajnik okreÊlony w mianowniku
●
CD1 L21/5
●
●
●
UÊwiadomienie
Zadanie a): – N zapisuje s∏ówka na tablicy.
– U s∏uchajà s∏ówek, czytajà razem z nagraniem i powtarzajà.
– G∏oski aspirowane i nieaspirowane oznaczamy na tablicy
ró˝nymi kolorami; U s∏uchajà ponownie s∏ówek i powtarzajà.
Zadanie b): – N przypomina zasady przeprowadzenia çwiczenia (➞ PdN, s. 9)
– Wykonujemy çwiczenie zgodnie z poleceniem; Propozycja: U
rysujà tabelk´ i zaznaczajà w niej krzy˝ykiem niepoprawnie
wyartyku∏owane s∏ówko.
Tabelka:
1
2
3
4
5
U czytajà po cichu dialog. N mo˝e po ich reakcji rozpoznaç, czy U zrozumieli
˝art.
U s∏uchajà dialogu i czytajà razem z nagraniem.
U czytajà dialog z podzia∏em na role. N zwraca uwag´ na to, aby U wyraênie
wymawiali rodzajnik w celowniku.
Zadanie a): – U wykonujà ustnie na plenum, jeÊli trzeba z pomocà N.
– N zapisuje na tablicy pierwsze i ostatnie zdanie dialogu.
CD1 L21/6
åwiczenia
rodzajnik okreÊlony w mianowniku (powtórzenie) i w celowniku
● W zdaniach, które N zapisa∏ na tablicy, oznaczamy ró˝nymi kolorami rodzajniki ró˝nych rodzajów.
Gramatyka, s. 61, çwiczenia 1a i b
● Czytamy tabel´ gramatycznà.
● Zadanie b): U s∏uchajà i sprawdzajà.
çwiczenia 7, 8 i 9
7
Wprowadzenie
i automatyzacja
Dialog: Wie ist das bei euch?
zaimki osobowe w celowniku: uns i euch
rodzajnik okreÊlony w celowniku
åwiczenia
Wskazówka: U znajà ju˝ formy bei uns / bei euch, które cz´sto pojawia∏y si´ ju˝
w tekstach kulturo- i krajoznawczych (patrz np.: Lektion 20, Zum Schluss, zadanie 2.1).
CD1 L21/7
●
●
●
UÊwiadomienie
U s∏uchajà dialogu i czytajà razem z nagraniem.
U s∏uchajà ponownie tekstu i czytajà jednoczeÊnie z podzia∏em na role.
U przygotowujà w parach zadanie „åwicz dalej” i odgrywajà je na plenum.
zaimki osobowe w celowniku: uns i euch
● N zadaje pytania i zapisuje je na tablicy: Was schmeckt euch? – Schmeckt euch
Spinat?
● U odpowiadajà: … schmeckt uns nicht. Odpowiedzi zapisujemy na tablicy.
● N: Was gibt es heute bei euch? – U odpowiadajà. Pytanie i odpowiedê zapisujemy na tablicy.
Was schmeckt euch?
Schmeckt euch Spinat?
Was gibt es heute bei euch?
38
achtunddreißig
Bratwurst schmeckt uns sehr gut.
Nein, Spinat schmeckt uns nicht.
Bei uns gibt es …
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 39
U1 staje przy tablicy i zadaje pytania. U2 i U3 odpowiadajà. U2 lub U3 zadaje
nast´pne pytanie. U4 i U5 odpowiadajà itd.
● Czytamy tabel´ gramatycznà. Kilku U uzupe∏nia ostatnie zdanie.
çwiczenia 10 i 11
●
åwiczenia
8
Automatyzacja
Partnersuche
zaimki osobowe w celowniku: uns i euch
s∏ownictwo do tematu: deutsches Essen
●
●
●
●
9
Wprowadzenie
i automatyzacja
Element
interkulturowy
10
Zadanie a): Zapisujemy na tablicy nazwy ró˝nych potraw, które pasujà do siebie i mogà tworzyç posi∏ek.
Zadanie b): U przygotowujà karty zgodnie z poleceniem (potrzebny jest karton w dwóch ró˝nych kolorach).
Zadanie c): – U grajà zgodnie z opisem. Wszyscy U chodzà po klasie i rozmawiajà (patrz tak˝e: „Partner-Suchspiel”, ➞ PdN, s. 11).
– Po zakoƒczeniu gry pary, które si´ odnalaz∏y, pytajà si´ wzajemnie o posi∏ki na kartach (patrz przyk∏ad).
Zadanie d): – Pytanie i odpowiedê do pasujàcych do siebie kart (patrz
przyk∏ad). U akcentujà szczególnie zaimki uns i euch.
Tekst do czytania: Aus dem Internet
s∏ownictwo (rozszerzenie)
●
U czytajà po cichu teksty i wykonujà kolejno zadania od a) do d).
Pisanie: E-Mail an Oma
U czytajà e-mail.
● U piszà odpowiedê; odpowiadajà na pytania babci i uzupe∏niajà je, korzystajàc z podanych punktów.
Wariant: – praca w parach
– praca samodzielna; po zakoƒczeniu U zamieniajà si´ tekstami
i poprawiajà ewentualne b∏´dy.
●
neununddreißig
39
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
strona 38/39
11
Informacja krajoi kulturoznawcza
Wprowadzenie
i automatyzacja
CD1 L21/8
Page 40
złożyć zamówienie w restauracji; mówić o upodobaniach kulinarnych
potrawy i napoje; zwroty potrzebne do złożenia zamówienia w restauracji
zaimki osobowe w 1. i 2. osobie lp. i lm. w bierniku
Speisekarte
karta daƒ w restauracji w Niemczech
s∏ownictwo: Speisen und Getränke
Wskazówka: Prawie wszystkie nazwy daƒ w karcie nale˝à do s∏ownictwa
biernego. Z powodu trudnej wymowy nie nale˝y polecaç U ich g∏oÊnego
odczytywania.
● U czytajà tytu∏ i przyglàdajà si´ rysunkowi; U próbujà z pomocà N ustaliç,
dlaczego gospoda nazywa si´ Zur schönen Aussicht.
● Zadanie a): U szukajà w karcie daƒ, które znajà.
● Zadanie b): Praca w parach: U porównujà kart´ daƒ z listà w zadaniu 3 na str. 35
i zapisujà nazwy, które znajdujà si´ na obydwu listach.
● Zadanie c): U wyszukujà w karcie potrawy, które pochodzà z konkretnych
miast lub regionów.
Wskazówka: Niektóre potrawy wymagajà dodatkowych objaÊnieƒ.
Propozycja:
1: U s∏uchajà pierwszej cz´Êci tekstu z zadania 12; w tekÊcie tym znajdujà si´ objaÊnienia nazw potraw: Zürcher Geschnetzeltes, Leipziger Allerlei, Eisbein i Eintopf.
2: N objaÊnia nazwy innych potraw: Bodenseerenke – ein Süßwasserfisch aus
dem Bodensee; Bremer – Fischfrikadellen aus Bremen; rote Grütze – Kompott
aus Beeren; Apfelstrudel – ein Kuchen mit Äpfeln, der heiß serviert wird. Es ist
eine Spezialität aus Tirol (Österreich).
– U wskazujà na mapie miasta lub regiony, z których pochodzà te potrawy.
● U mówià, które potrawy ju˝ jedli, jak im smakowa∏y, których potraw chcieliby
spróbowaç.
● åwiczenie dotyczy nazw napojów (s∏ownictwo aktywne): N przynosi na lekcj´
ró˝ne naczynia z napojami; pokazuje i mówi, co to jest; Przyk∏ad: Was gibt es?
– Ein Glas Mineralwasser. … U powtarzajà.
– U korygujà wypowiedzi pozbawione sensu; N: Eine Flasche Kaffee. – U: Eine
Tasse Kaffee. itd.
– U rozmawiajà o tym, co oni (lub cz∏onkowie ich rodzin) pijà
ch´tnie/najch´tniej, a czego nie lubià.
12
Automatyzacja
Tekst do s∏uchania: Im Restaurant
s∏ownictwo do tematu: Speisen und Getränke
CD1 L21/8
●
●
CD1 L21/9
Ró˝nicowanie
zadania
●
Zadanie a): – U s∏uchajà pierwszej cz´Êci nagrania; U wymieniajà znane
s∏ówka i zdania, które us∏yszeli w nagraniu.
– S∏uchamy ponownie nagrania; N zatrzymuje nagranie po
ka˝dym mówiàcym; U nazywajà osob´ mówiàcà.
Zadanie b): U ponownie s∏uchajà pierwszej cz´Êci nagrania i wskazujà na karcie daƒ w zadaniu 11 potrawy, których nazwy us∏yszeli.
Zadanie c): – U s∏uchajà drugiej cz´Êci nagrania.
– U czytajà pytania, ponownie s∏uchajà nagrania i odpowiadajà na
pytania.
N zatrzymuje nagranie, kiedy zostaje wymieniona jakaÊ potrawa; U mówià,
czego ˝yczy sobie osoba mówiàca; Przyk∏ad: Vater nimmt (eine) Nudelsuppe,
(ein) Eisbein und ein Glas Bier. Potem U szukajà wymienionych potraw/napojów w karcie daƒ.
Fakultatywnie: – Rysujemy na tablicy tabel´, którà U uzupe∏niajà:
Vater
Mutter
David
Luca
Jessica
Nudelsuppe
Eisbein
Glas Bier
– U opowiadajà na podstawie tabeli, co zamawiajà poszczególne osoby.
40
vierzig
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 41
Fakultatywnie: „Hörübung mit Platzwechsel” (➞ PdN, s. 9); proponowane
s∏ownictwo: Fleisch, Schinken, Eis, Eisbein, Bein, Sauerkraut, Gemüse, schmeckt,
Suppe, Nudelsuppe, Glas, Wiener Schnitzel, Vanilleeis, nehme/nehmen, Topf,
Eintopf, zweimal, möchte/möchtest, Kartoffeln, Karotten, Flasche, …
Fakultatywnie: U zapisujà ceny daƒ, liczà i mówià, ile kosztuje posi∏ek
w restauracji.
13
Wprowadzenie
i automatyzacja
Herr Ober!
zaimki osobowe w 1. i 2. osobie lp. i lm. w bierniku
z∏o˝yç zamówienie w restauracji
CD1 L21/9
●
CD1 L21/10
●
●
UÊwiadomienie
Zadanie a): – U ponownie s∏uchajà drugiej cz´Êci nagrania z çwiczenia 12.
– N odczytuje przyk∏adowe zdania i wyjaÊnia je.
– U przygotowujà w grupach scenk´; odczytujà jà z podzia∏em na
role lub odgrywajà.
Wskazówka: U u˝ywajà nazw potraw bez rodzajników, nawet jeÊli zwyczajowo sà one u˝ywane z rodzajnikiem (np. ein Eisbein).
Zadanie b): Wykonujemy zgodnie z poleceniem.
U odgrywajà nowe scenki jako minidialogi:
– N wciela si´ w rol´ goÊcia w restauracji (Für mich …).
– N jako kelner i dwóch U (Für uns …); N pomaga.
– N jako kelner i jeden U (Und für dich? - … für euch?); N pomaga.
zaimki osobowe w 1. i 2. osobie lp. i lm. w bierniku
●
Zapisujemy na tablicy fragmenty zdaƒ z minidialogów:
für mich Salat
für dich …
für uns Nudeln mit Soße
für euch …
Porównujemy zapis z tabelà gramatycznà.
åwiczymy zdania z u˝yciem nazw ró˝nych potraw.
çwiczenia 12 i 13
●
●
åwiczenia
14
Automatyzacja
Ró˝nicowanie
zadania
15
Wprowadzenie
i automatyzacja
Rollenspiel
zaimki osobowe w 1. i 2. osobie lp. i lm. w bierniku
z∏o˝yç zamówienie w restauracji
Fakultatywnie: U przygotowujà w ma∏ych grupach nowe karty daƒ, mogà
wymyÊlaç nazwy potraw.
● Wykonujemy zgodnie z poleceniem:
– U prowadzà rozmow´ na temat tego, co chcà zamówiç.
– U sk∏adajà zamówienie u kelnera.
1. U uk∏adajà scenk´, pracujàc w ma∏ych grupach, zapisujà, potem odczytujà
lub odgrywajà.
2. U zapisujà tylko nazwy potraw, potem mówià spontanicznie.
3. U prowadzà rozmow´ spontanicznie, bez wczeÊniej przygotowanych notatek.
Dialog: Das Essen kommt
s∏ownictwo do tematu: Geschirr und Besteck;
zaimki osobowe w 1. i 2. osobie lp. i lm. w bierniku;
z∏o˝yç zamówienie w restauracji
U czytajà dialog z lukami i wskazujà na ilustracji poszczególne cz´Êci zastawy.
U wstawiajà nazwy potraw (w razie potrzeby ponownie s∏uchamy tekstu
z çwiczenia 12c).
● U s∏uchajà nagrania i sprawdzajà.
● U czytajà dialog z podzia∏em na role.
çwiczenie 14
●
●
CD1 L21/11
åwiczenia
einundvierzig
41
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
16
42
zweiundvierzig
10:08 AM
Page 42
Tekst do czytania: Witze
● U czytajà po cichu dowcipy.
Wariant: N mo˝e opowiedzieç U te dowcipy. U ich nie czytajà.
Fakultatywnie: U odgrywajà dowcipy jako skecze/scenki.
● U uk∏adajà w ma∏ych grupach nowe dowcipy, wymieniajàc niektóre s∏ówka,
i opowiadajà je innym; Przyk∏ad: zamiast Hähnchen – Wiener Schnitzel; PizzaStand – Würstchen-Stand itd.
Fakultatywnie: U opowiadajà dowcipy innym klasom, które uczà si´ j´zyka
niemieckiego.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
Page 43
określić położenie (powtórzenie)
pomieszczenia w szkole
okoliczniki miejsca (powtórzenie); pytania o uzupełnienie (powtórzenie)
Lektion 22
Besuch in der Schule
1
Wprowadzenie
i automatyzacja
Powtórzenie
Tekst do s∏uchania: Pestalozzi-Schule
s∏ownictwo do tematu: Räume in der Schule
CD2 L22/1
●
okoliczniki miejsca
Zadanie a): U s∏uchajà s∏ówek, wskazujà odpowiednie miejsca na planie
i powtarzajà.
● Zadanie b): U s∏uchajà zdaƒ; N zatrzymuje nagranie po ka˝dej wypowiedzi;
U sprawdzajà na planie i okreÊlajà, czy zdanie jest prawdziwe, czy fa∏szywe;
zdania fa∏szywe korygujemy.
● Zadanie c): – Zapisujemy na tablicy nazwy pomieszczeƒ, porzàdkujàc je
wed∏ug rodzajów.
– Praca w parach: wykonujemy zgodnie z poleceniem.
● U analizujà tekst „Dobrej rady” i stosujà si´ do niej.
● Zadanie d): – U rozmawiajà o pomieszczeniach we w∏asnej szkole; mo˝na
podawaç b∏´dne informacje, które inni korygujà: Przyk∏ad: Bei uns ist … im
Erdgeschoss. – Bei uns gibt es einen / keinen / drei …
çwiczenie 1
CD1 L22/2
åwiczenia
2
Wymowa
CD2 L22/3
CD2 L22/4
Lauter Laute
ie, d∏uga samog∏oska przed h i podwójna samog∏oska
Zadanie a): Wykonujemy zgodnie z poleceniem.
Zadanie b): – U s∏uchajà s∏ówek i czytajà razem z nagraniem.
– Zapisujemy s∏ówka na tablicy i zaznaczamy d∏ugà samog∏osk´.
– Zgodnie z poleceniem U czytajà s∏ówka g∏oÊno, s∏uchajà, kontrolujà i powtarzajà.
çwiczenie 2
●
●
åwiczenia
3
Automatyzacja
Pisanie: Brief an die Partnerklasse
s∏ownictwo do tematu: Räume in der Schule
● U piszà list samodzielnie, w parach lub w grupach.
4
Tekst do s∏uchania: Wo ist die 7b?
s∏ownictwo do tematu: Unterrichtsfächer
● Powtarzamy nazwy przedmiotów szkolnych (patrz: Planet 1, Lektion 5); N/U
zadaje pytania: Welche Fächer haben wir heute/morgen/am Mittwoch? – Welche … hatten wir gestern? – Was haben wir … in der dritten Stunde? – Wann
schreiben wir die Klassenarbeit in … ?
● Zadanie a): – U s∏uchajà scenek i rozpoznajà przedmioty szkolne (rozwiàzanie: Chemie, Geschichte, Musik).
– U ponownie s∏uchajà scenek i sprawdzajà; U wo∏ajà Stopp, kiedy
s∏yszà fragment pasujàcy do okreÊlonego przedmiotu.
● Zadanie b): U ponownie s∏uchajà tekstu i wskazujà na planie drog´, którà
przebywa Luca; N zatrzymuje po ka˝dej scenie nagranie i daje U dosyç czasu
na oznaczenie drogi.
çwiczenia 3 i 4
5
Rozmowa w klasie: Viele Fragen
s∏ownictwo do tematu: Unterrichtsfächer, Ferien, Zeugnis, Noten
● U przyglàdajà si´ zdj´ciu i czytajà teksty w „chmurkach”.
● Zadanie a): – U dopasowujà w parach odpowiedzi do pytaƒ (rozwiàzanie:
ZEUGNIS).
– U czytajà pytania i odpowiedzi z podzia∏em na role.
Powtórzenie
CD1 L22/5
åwiczenia
Powtórzenie
strona 40/41
dreiundvierzig
43
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
●
10:08 AM
Page 44
Zadanie b): – U ponownie czytajà pytania i zapisujà w jednej kolumnie zawarte w pytaniach informacje dotyczàce szko∏y w Niemczech,
w kolumnie obok zapisujà informacje, które przekazuje Luca,
a w trzeciej kolumnie zapisujà informacje o w∏asnej szkole:
Fremdsprachen
Sport
Zeugnisse
Weihnachtsferien
Osterferien
Umweltschutz
åwiczenia
44
vierundvierzig
in Deutschland
bei Luca in Italien
bei uns
2
zwei Stunden
…
drei Stunden
– U rozmawiajà o szko∏ach w Niemczech, we W∏oszech i w Polsce
(na podstawie tabeli).
Wskazówka: Wi´cej informacji o szkole w Niemczech znajdziemy w åwiczeniach, çwiczenie 5 (mo˝na je wykonaç w tym momencie).
Wskazówka do tematu Umwelt: Temat ten omawia si´ w çwiczeniach 6 i 7
w åwiczeniach (nale˝y je wykonaç w klasie).
● Zadanie c): – Jeden U wciela si´ w rol´ niemieckiego ucznia i zadaje klasie
takie pytania, jak te przedstawione na zdj´ciu. U opowiadajà
o swojej szkole lub szkole w Polsce.
– Praca w parach: U opracowujà dalsze pytania; zadajà pytania,
a inni odpowiadajà: Habt ihr auch 6 Wochen Sommerferien? –
Dauert bei euch eine Unterrichtsstunde auch 45 Minuten? – In
Deutschland haben auch die Jungen Hauswirtschaft. Wie ist das
bei euch? – Haben bei euch auch Jungen und Mädchen zusammen
Sport? – Macht euer Direktor auch Unterricht? – …
Propozycja: W pytaniach i odpowiedziach staramy si´ u˝ywaç jak najcz´Êciej
bei euch / bei uns.
çwiczenia 5, 6 i 7
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Gramatyka:
Page 45
przebieg dnia; wyrazić opinię
zaimek pytający w celowniku Wem?; okoliczniki czasu z celownikiem
(vor, nach); rodzajnik określony w celowniku (powtórzenie)
6
Wprowadzenie
i automatyzacja
Powtórzenie
Dialog: Vergesslich!
zaimek pytajàcy w celowniku Wem?
CD1 L22/6
●
rodzajnik okreÊlony w celowniku
●
●
●
UÊwiadomienie
strona 42/43
U s∏uchajà minidialogu. N przedstawia w formie pantomimy: wskazuje okulary le˝àce na stole i puka si´ w czo∏o (Ach ja, natürlich!).
S∏uchamy dialogu ponownie; U odgrywajà pantomim´.
U powtarzajà dialog z pami´ci; s∏uchajà nagrania i sprawdzajà.
U przygotowujà w parach warianty dialogu („åwicz dalej”), odgrywajà je na
plenum; mo˝emy tak˝e oceniaç wartoÊç artystycznà przedstawieƒ. N zwraca
uwag´ na dok∏adnà wymow´ zaimka pytajàcego Wem?
zaimek pytajàcy w celowniku Wem?
rodzajnik okreÊlony w celowniku (powtórzenie)
●
●
U przygotowujà podobne minidialogi.
Zapisujemy na tablicy pytania i skrócone odpowiedzi na nie:
Wem gehört der Bleistift?
Wem gehört das Lineal?
…
… dem Schüler
… der Lehrerin
…
åwiczenia
W zdaniach zapisanych na tablicy podkreÊlamy zaimek pytajàcy i rodzajnik
w celowniku.
● Porównujemy z tabelà gramatycznà.
çwiczenie 8
7
Automatyzacja
Powtórzenie
Wem gehört das?
zaimek pytajàcy Wem?
rodzajnik okreÊlony w celowniku
●
Praca w parach: U zadajà pytania do obrazków i odpowiadajà na nie;
Przyk∏ad: Wem gehört der Schi? – Der Schi gehört dem Schifahrer.
● U zapisujà odpowiedzi; Przyk∏ad: Der Käfig gehört dem Meerschweinchen.
çwiczenie 9
●
åwiczenia
8
Element
interkulturowy
Tekst do czytania: Schule in Deutschland und anderswo
● U rozmawiajà na plenum o tym, co ju˝ wiedzà o szkole w Niemczech.
●
●
●
Ró˝nicowanie
zadania
U czytajà teksty po cichu.
Zadanie a): Praca w parach: U zadajà jedno pytanie do tekstów, szukajà pasujàcego fragmentu i odczytujà go.
Przyk∏ad: U1: Wer spricht von Lehrern? – U2: Edit aus Ungarn. Sie schreibt: Die
Lehrer sind …
Zadanie b): U piszà artyku∏ na stron´ internetowà dotyczàcy ich szko∏y,
korzystajà przy tym z tekstów i pytaƒ w zadaniu a).
1. U piszà artyku∏ na lekcji z pomocà N.
2. U zapisujà wspólnie plan artyku∏u, póêniej pracujà w parach.
3. Praca samodzielna.
fünfundvierzig
45
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
9
10:08 AM
Page 46
Tekst do czytania: Ausländer in Deutschland
● Zadanie a): – U czytajà po cichu teksty.
– U odpowiadajà na pytania i zapisujà odpowiedzi.
Wariant: U zapisujà wypowiedzi w punktach (praca w parach
lub U zapisujà na tablicy)
Was gefällt den Schülern in Deutschland?
Leute sehr nett
viele Spielplätze
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
10
Wprowadzenie
i automatyzacja
Was gefällt ihnen nicht?
Sommer zu kurz
…
– U rozmawiajà, wykorzystujàc notatki lub zapis na tablicy.
1. U szukajà wypowiedzi w tekstach i odczytujà je.
2. Tak jak w punkcie 1., ale U nie czytajà, lecz formu∏ujà w∏asnymi s∏owami.
3. U czytajà notatk´ i samodzielnie formu∏ujà wypowiedê.
Fakultatywnie: U wiedzà ju˝ du˝o o Niemczech. Rozmawiamy o tym, co si´
im podoba, a co nie (w razie potrzeby po polsku).
çwiczenie 10 – tekst do czytania
Tekst do czytania: Mein Tagesablauf
okoliczniki czasu z celownikiem (vor, nach)
U czytajà teksty; na tablicy zapisujemy w punktach przebieg dnia; tam, gdzie
to mo˝liwe, podajemy tak˝e godzin´.
●
Zapis na tablicy (E, R, D zastàpimy póêniej imionami):
E
R
D
6.00 aufstehen
frühstücken
sich anziehen
6.45 aufstehen
frühstücken
…
6.30 aufstehen
…
●
●
●
●
UÊwiadomienie
Zadanie a): U czytajà teksty z çwiczenia 9 i przyporzàdkowujà je tekstom
z çwiczenia 10 (pomocne b´dà s∏owa-klucze).
Wariant: W razie trudnoÊci U uzupe∏niajà has∏o w rozwiàzaniu i przyporzàdkowujà teksty za pomocà has∏a (rozwiàzanie: Was machst du nach DER Schule?)
Zast´pujemy litery E, R, D imionami.
U uk∏adajà pytania z Wann …? dotyczàce przebiegu dnia trzech uczniów.
Przyk∏ad: Wann macht Sandra Hausaufgaben?
Zadanie b): – U pytajà i porównujà zgodnie z poleceniem; Przyk∏ad: U1: Was
macht Sandra vor der Schule? – U2: Sie …. U1: Und Pedro? …
– Kilka pytaƒ zapisujemy na tablicy.
okoliczniki czasu z celownikiem (vor, nach)
Zapis na tablicy (patrz wy˝ej):
Was macht Sandra vor dem Frühstück?
Was macht Pedro nach der Schule?
…
Wa˝ne: Zapisujemy tak˝e pytania zawierajàce rzeczowniki w liczbie mnogiej.
●
●
46
sechsundvierzig
Âcieramy zdania z tablicy, pozostawiajàc tylko okoliczniki czasu.
Czytamy okoliczniki czasu w tabeli gramatycznej; U wyszukujà w tekstach
zdania z nimi i odczytujà je.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 47
åwiczenia
Porzàdkujemy na tablicy okoliczniki tak, jak w tabeli gramatycznej: wed∏ug
rodzajów i liczby.
çwiczenie 11
11
Automatyzacja
Tekst do s∏uchania: Interview für die Schülerzeitung
okoliczniki czasu z celownikiem (vor, nach)
CD1 L22/7
●
●
Zadanie a): – U s∏uchajà wywiadu.
– U czytajà zadanie, s∏uchajà ponownie wywiadu i porównujà
zgodnie z poleceniem.
Propozycja: Wspólnie opracowujemy tabel´, którà zapisujemy na tablicy;
s∏uchamy ponownie wywiadu, po odpowiedniej wypowiedzi N zatrzymuje
nagranie i zapisujemy informacje:
am Morgen
am Nachmittag
am Abend
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
in Deutschland
in Italien
frühstücken
ausruhen, faulenzen
lesen, Deutsch lernen
…
…
kein Frühstück
keine Freizeit
Sporttraining
…
Fakultatywnie: „Hörübung mit Platzwechsel” (➞ PdN, s. 9); propozycja
wyboru s∏ownictwa: Italien, Deutschland, Schule, Ferien, Frühstück / frühstücken, Unterricht, Mittag, Mittagessen, Nachmittag, Hausaufgaben, Freund,
Abend, Abendessen, Zeit, weggehen, Sportplatz, Sporttraining,
Computerkurs.
● Zadanie b): – U czytajà punkty i ponownie s∏uchajà wywiadu.
– U zapisujà w zeszytach punkty w odpowiedniej kolejnoÊci;
porównujemy z tabelà do zadania a).
● Zadanie c): U piszà zgodnie z poleceniem artyku∏ o Luce.
1. U korzystajà z punktów w zadaniu b) i zapisu w tabeli.
2. U piszà bez ˝adnych pomocy.
çwiczenie 12
siebenundvierzig
47
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
strona 44/45
12
Element
interkulturowy
åwiczenia
13
mówić o upodobaniach kulinarnych
Ein internationales Schulfest
porównanie interkulturowe
● U przyglàdajà si´ zdj´ciom i rozmawiajà o nich.
● U nadajà zdj´ciom tytu∏y.
● U przyglàdajà si´ obrazkom przedstawiajàcym potrawy i czytajà nazwy tych
potraw. N objaÊnia, jeÊli potrzeba. U przyporzàdkowujà potrawy krajom,
z których one pochodzà (rozwiàzanie: FISCH).
● U uk∏adajà zdania: Die türkischen Eltern haben Köftes mitgebracht. – Die …
● U mówià o tym, czy jedli ju˝ kiedyÊ takie potrawy, jak im smakowa∏y, jakie
inne potrawy z podanych krajów sà im znane.
Fakultatywnie: U opisujà w parach zdj´cia (pisemnie).
Fakultatywnie: U opowiadajà o imprezie we w∏asnej szkole.
Übung 13
Element
interkulturowy
Piosenka: Wir sind international
● Zadanie a): – U s∏uchajà pierwszej zwrotki piosenki i czytajà razem z nagraniem.
– U ponownie s∏uchajà i çwiczà wymow´ zwrotów w j´zyku greckim; czytajà razem z nagraniem.
– U s∏uchajà pierwszej zwrotki i Êpiewajà/mówià razem z nagraniem.
● Zadanie b): – U s∏uchajà obydwu zwrotek i jednoczeÊnie czytajà.
– åwiczymy wymow´ zwrotów w∏oskich i hiszpaƒskich;
U mówià/Êpiewajà razem z nagraniem.
– U Êpiewajà/mówià jednoczeÊnie z nagraniem.
● Âpiewamy wszystkie zwrotki z podk∏adem muzycznym.
● Zadanie c): – U Êpiewajà piosenk´ z odpowiednimi zwrotami w j´zyku polskim.
– JeÊli U znajà inne j´zyki, Êpiewajà piosenk´ tak˝e ze zwrotami
w tych j´zykach.
åwiczenia
Powtórzenie: çwiczenia 1 i 2
åwiczenia
åwiczenia
Das kann ich schon
U szukajà zwrotów do podanych intencji komunikacyjnych i podajà stron´
w Podr´czniku, na której znajdujà si´ te zwroty. U odczytujà zdania z tymi
zwrotami.
W S∏owniczku do Lektion 21 i 22 U zaznaczajà rzeczowniki odpowiednimi kolorami.
Test do Lektion 21 i 22
CD1 L22/8
CD1 L22/9
CD1 L22/10
●
48
Page 48
achtundvierzig
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
Page 49
rozmawiać o hobby
hobby (rozszerzenie)
zdania podrzędne z dass
Lektion 23
Freizeit für junge Leute
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
i automatyzacja
Tekst do s∏uchania: Talkshow
do tematu lekcji
s∏ownictwo do tematu Hobbys (rozszerzenie)
●
strona 46/47/(48)
Aktywizujemy znane s∏ownictwo tematyczne (patrz: Planet 2, Lektion 9);
U wymieniajà s∏ówka, które kojarzà im si´ z tematem Freizeit i zapisujà je na
tablicy w formie asocjogramu
fotografieren
schwimmen
schlafen
Freizeit
Tennis
●
CD1 L23/1
●
●
Basketball
Wariant: S∏ownictwo powtarzamy podczas zabawy „Pantomime-Raten”
(➞ PdN, s. 10).
U przyglàdajà si´ zdj´ciu i snujà przypuszczenia na temat przedstawionej
sytuacji.
Zadanie a): U s∏uchajà tekstu i przyglàdajà si´ ilustracjom.
Zadanie b): – U czytajà list´ hobby i przyporzàdkowujà niektóre punkty
obrazkom.
– U ponownie s∏uchajà tekstu i dopasowujà hobby do osób (Ling
Mai, Thailand – Drachen steigen lassen; Robert, Kanada –
Angeln; Cindy, Australien – Surfen; Paolo, Brasilien – Fußball
spielen; Boris, Deutschland – Rappen).
Wariant 1: U s∏uchajà tekstu; pracujà w parach i zapisujà numery
w prawid∏owej kolejnoÊci.
Wariant 2: – Zapisujemy na tablicy pytania szczegó∏owe do tekstu:
Wie heißt der Junge/das Mädchen?
Woher kommt er/sie?
Welches Hobby hat er/sie?
– U s∏uchajà tekstu fragmentami; N zatrzymuje nagranie, kiedy
wypowiedê o hobby koƒczy si´; U notujà krótkie odpowiedzi,
pracujàc samodzielnie lub w parach.
– Notatki zapisujemy na tablicy:
Ling Mai
Robert
Thailand
20
…
Cindy
Paolo
Boris
Wskazówka: U jeszcze nie zapisywali ani nie wypowiadali nowych s∏owek,
dlatego na tablicy zapisujemy najpierw numery hobby; póêniej numery
zast´pujemy s∏owami.
Zadanie c): Wykonujemy zgodnie z poleceniem (rozwiàzanie:
2+3+7+6+20+15+9+13+10+5).
Fakultatywnie: „Hörübung mit Platzwechsel” (➞ PdN, s. 9); propozycja wyboru
s∏ownictwa: Gast/Gäste, junge Leute, Deutschland, Freizeit, Hobby, Drachen,
Drachen steigen, Drachen steigen lassen, lassen, nach oben, nach unten, fliegen,
angeln, surfen, Wasser, Fußball, Fußballspieler, Musik, Rappen, Rap-Musik.
●
neunundvierzig
49
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
CD2 L23/2
●
Page 50
åwiczenia
Zadanie d): – U s∏uchajà s∏ówek i wskazujà odpowiednio na obrazkach.
– U ponownie s∏uchajà, czytajà list´ hobby razem z nagraniem
i powtarzajà.
– U zapisujà w tabeli na tablicy nazwy hobby w miejsce cyfr.
● U opowiadajà na podstawie tabeli o osobach i ich hobby.
● U uzupe∏niajà asocjogram o nowe nazwy hobby.
Propozycja: U wykonujà plakat z asocjogramem i zawieszajà go w klasie;
z asocjogramu skorzystamy przy wykonywaniu çwiczenia 6.
Fakultatywnie: zabawa „Wortbingo” (➞ PdN, s. 9) ze s∏ownictwem do tematu
Hobbys.
● U opowiadajà o w∏asnych hobby i ewentualnie uzasadniajà krótko swój wybór.
Wariant: åwiczenie typu: pytanie i odpowiedê. Najpierw na plenum (kilku U
stoi przed klasà i odpowiada na pytania innych U), potem w grupach lub
w parach. Pytania: Welche Hobbys hast du? – Was sind deine Hobbys? – Was/
Welches ist dein Lieblingshobby? – Warum machst du das gern? – Warum spielst
du gern …? Propozycja: Uzasadniajàc wybór hobby, U stosujà zdania z weil.
çwiczenie 1
2
Automatyzacja
Zgadywanka: Welches Hobby habe ich?
s∏ownictwo do tematu: Hobbys
●
●
3
Analizujemy tekst „Dobrej rady”; U rozmawiajà o swoich doÊwiadczeniach
dotyczàcych tej strategii.
Przeprowadzamy zabaw´ zgodnie ze wskazówkami podanymi na zdj´ciu;
ka˝de hobby przedstawiamy za pomocà tylko jednego gestu.
Fakultatywnie: U opisuje krótko jakieÊ hobby, inni zgadujà.
Przyk∏ad: U1: Ich mache etwas mit Kartoffeln, Karotten und Bratwurst. Das
schmeckt sehr gut. U2: Kochen; U2: Ich gehe in den Wald und laufe eine Stunde.
– U3: Joggen. …
Wymowa
Lauter Laute
akcentowanie czasowników
CD2 L23/3
●
CD2 L23/4
åwiczenia
4
Wprowadzenie
i automatyzacja
Zadanie a): – U s∏uchajà s∏ówek i zwracajà uwag´ na sposób akcentowania.
– U ponownie s∏uchajà s∏ówek i wyklaskujà akcentowanà sylab´.
– U s∏uchajà, wyklaskujà i powtarzajà.
● Zadanie b): – N wyjaÊnia zasad´ akcentowania na przyk∏adzie kilku czasowników.
– U czytajà g∏oÊno pojedyncze s∏ówka, s∏uchajà, porównujà
i powtarzajà.
Fakultatywnie: Zgadywanka – Przyk∏ad: kochen – sylab´ akcentowanà
wyklaskujemy g∏oÊno, a nieakcentowanà cicho. U zgadujà o jaki czasownik
chodzi.
Wariant: Jak wy˝ej, ale U zapisujà wszystkie mo˝liwe czasowniki; póêniej
sprawdzamy.
çwiczenie 2
Tekst do czytania: Interessante Hobbys
zdanie podrz´dne z dass; s∏ownictwo (rozszerzenie)
●
●
●
●
●
50
10:08 AM
fünfzig
U czytajà po cichu og∏oszenia, N objaÊnia, jeÊli trzeba.
N czyta g∏oÊno teksty.
N zadaje pytania do tekstów. Pytania nale˝y formu∏owaç tak, aby U nie musieli w odpowiedziach u˝ywaç s∏ownictwa biernego. Przyk∏ady: Wann gibt es
Kurse in Jonglieren? – Wo steht der Bungee-Kran?
U czytajà po cichu wypowiedzi; wyszukujà w nich s∏owa-klucze i dopasowujà
je do og∏oszeƒ; U pracujà w parach (rozwiàzanie: 1B – 2A – 3C).
Zadanie b): Przeprowadzamy zgodnie z poleceniem. U pracujà w ma∏ych
grupach lub grajà na plenum: „Fußball und Fragen” (➞ PdN, s. 9) lub „Fragewürfel” (➞ PdN, s. 9).
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 51
Zadanie c): U odpowiadajà na pytania i mówià o sobie (u˝ywajà zdaƒ
podrz´dnych z weil).
zdanie podrz´dne z dass
●
UÊwiadomienie
●
Na lewej po∏owie tablicy zapisujemy wypowiedzi U z zadania c):
Anna: Ich möchte einmal Bungee-Jumping machen.
Piotr: Jonglieren ist interessant.
…
●
●
U czytajà po cichu zdania, potem zamykamy tablic´ lub zakrywamy zdania.
U odtwarzajà zdania. N zapisuje je na prawej po∏owie tablicy.
Anna: Ich möchte einmal
Bungee-Jumping machen.
Piotr: Jonglieren ist interessant.
Anna sagt, dass sie …
machen möchte.
Piotr meint, dass …
interessant ist.
Otwieramy tablic´ i czytamy zdania. W obydwu zdaniach podkreÊlamy
czasownik.
Gramatyka, strona 62, çwiczenie 3
● U czytajà tabel´ gramatycznà i porównujà umiejscowienie czasownika w zdaniu.
● Przypominamy pozycj´ czasownika w zdaniach z weil.
Na tablicy zapisujemy kilka zdaƒ z weil i porównujemy je ze zdaniami z dass.
Przyk∏ad: Anja möchte einmal Bungee-Jumping machen, weil das toll ist. – Anja
sagt, dass sie Bungee-Jumping machen möchte.
Fakultatywnie: Nale˝y zwróciç uwag´ na przecinek mi´dzy zdaniem g∏ównym
a podrz´dnym.
● U çwiczà zdania z dass: U1 mówi zdanie: – U2: NN sagt, dass er/sie ….
çwiczenia 3 i 4
●
åwiczenia
åwiczenia
einundfünfzig
51
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
strona 48/49
5
Automatyzacja
CD1 L23/5
Page 52
wyrazić opinię; podać informacje dotyczące osób; porównać osoby
zawody
zdanie podrzędne z dass; zdanie główne z deshalb i trotzdem
Dialog: Meinungen
zdanie podrz´dne z dass; s∏ownictwo (rozszerzenie)
●
●
●
●
Ró˝nicowanie
zadania
U s∏uchajà dialogu i czytajà razem z nagraniem.
Czytanie z podzia∏em na role; w miar´ mo˝liwoÊci U mówià swoje kwestie
z pami´ci.
Zadanie a): – U przygotowujà dalsze dialogi z podanymi s∏ówkami, w ró˝ny
sposób zaczynajà zdania: Alle glauben / Ich bin sicher / Mein
Vater meint/sagt, dass …
Propozycja: U zaznaczajà koƒcowà pozycj´ czasownika w zdaniu
poprzez pstrykni´cie palcami.
– U zapisujà nowe dialogi.
Zadanie b): Wykonujemy zgodnie z poleceniem; U uk∏adajà dialogi z nazwami
hobby z çwiczenia 1.
1. – Najpierw U dopasowujà przymiotniki do hobby jak w zadaniu 5a); Forma
çwiczenia: „Assoziationsspiel” (➞ PdN, s. 8); U zapisujà na tablicy:
Przyk∏ad:
Fotografieren
Schifahren
Reiten
interessant – langweilig – spannend
gefährlich –
…
åwiczenia
– U przygotowujà dialogi z wykorzystaniem Êrodków j´zykowych
zebranych na tablicy; najpierw na plenum, potem w ma∏ych grupach.
2. U prowadzà dialogi bez korzystania ze Êrodków j´zykowych na tablicy.
çwiczenie 5
6
Automatyzacja
Powtórzenie
Gruppengespräch mit Fragekarten
s∏ownictwo do tematu Hobbys
pytania o uzupe∏nienie; zdanie podrz´dne z weil
●
●
Ró˝nicowanie
zadania
7
Wprowadzenie
i automatyzacja
CD1 L23/6
U przygotowujà karty pytaƒ zgodnie z poleceniem.
U pracujà w ma∏ych grupach: zadajà pytania i odpowiadajà na nie.
1. Na tablicy zawieszamy plakat z asocjogramem „Freizeit”
2. U pracujà bez pomocy wizualnych.
Tekst do s∏uchania: David und seine Freunde
zdanie g∏ówne z deshalb i trotzdem; s∏ownictwo (rozszerzenie)
Zadanie a); – U przyglàdajà si´ zdj´ciom i tekstom.
U czytajà lewà kolumn´. N odczytuje g∏oÊno dane dotyczàce Wohnort, Hobby,
Berufswunsch.
– U zapami´tujà informacje dotyczàce Wohnort, Hobby, Berufswunsch.
– S∏uchamy tekstu fragmentami; U identyfikujà osob´ mówiàcà.
● Zadanie b): – U ponownie s∏uchajà tekstu i uzupe∏niajà zdania.
Wariant: – U czytajà zdania i próbujà przyporzàdkowaç je do poszczególnych osób.
– U uzupe∏niajà zdania, wykorzystujàc informacje z tabeli. N ewentualnie poprawia szyk zdania.
– U ponownie s∏uchajà tekstu i sprawdzajà.
zdanie g∏ówne z deshalb i trotzdem
● Zapisujemy na tablicy informacje o Davidzie i jego przyjacio∏ach:
●
●
CD1 L23/6
UÊwiadomienie
Iwona:
Mehmet:
Dennis:
David:
52
zweiundfünfzig
Ihr Hobby ist Singen.
Sein Hobby ist Fußballspielen.
Sein Hobby ist Computern.
Sein Hobby ist Theaterspielen.
Sängerin
nicht Fußballspieler
Informatiker
nicht Schauspieler
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 53
U uzupe∏niajà ka˝dorazowo zdanie z deshalb/trotzdem: Deshalb möchte sie …
werden. / Trotzdem möchte er nicht … .
● U porównujà zapis na tablicy z tabelà gramatycznà i próbujà sformu∏owaç
regu∏´: czasownik wyst´puje zawsze na drugim miejscu.
● U rozmawiajà o w∏asnych zainteresowaniach i wymarzonych zawodach;
uzupe∏niamy zapis na tablicy.
● åwiczenia z kartami: ka˝dy U zapisuje na karcie: imi´ – hobby – wymarzony
zawód/ lub kim nie chcia∏by byç. Przyk∏ady: Peter – kochen – nicht Koch albo
Sabine – reisen – Stewardess; zbieramy karty, mieszamy, nast´pnie wyciàgamy
kolejno i U formu∏ujà zdania; Przyk∏ad: Peters Hobby ist Kochen. Trotzdem
möchte er nicht Koch werden.
Wariant: åwiczenie mo˝na przeprowadziç jako quiz; quiz przygotowujemy
jak wy˝ej. Po wyciàgni´ciu karty U formu∏ujà nast´pujàce zdania: Sein Hobby
ist … Klasa musi odgadnàç, o kogo chodzi.
● Zadanie c): Praca w parach: U zadajà pytania do informacji zapisanych na
tablicy i odpowiadajà na nie; w rozmowie stosujemy podane zwroty.
● Zadanie d): U piszà na podstawie tabeli tekst o przyjacio∏ach Davida.
● U uzupe∏niajà tabel´ informacjami o sobie i swoim przyjacielu / swojej
przyjació∏ce.
● Zadanie e): Wykonujemy zgodnie z poleceniem.
çwiczenia 6 i 7
●
åwiczenia
8
Wprowadzenie
i automatyzacja
Hobby und Beruf
s∏ownictwo do tematu Berufe
●
Przypominamy nazwy znanych ju˝ zawodów i zapisujemy je na tablicy w formie
asocjogramu; do asocjogramu wpisujemy tak˝e ˝eƒskie nazwy, jeÊli sà znane.
(Lehrer/in; Arzt, Tierarzt, Krankenschwester, Fußballspieler, Sänger, Sportler,
Informatiker, Sportlehrer) N: Er/Sie gibt Sportunterricht. – U: Ein/Eine Sportlehrer/in. N: Er/Sie macht dich gesund. – U: Ein Arzt / Eine Ärztin. N: Er/Sie
spielt im Theater. – U: Ein/Eine Schauspieler/in.
Schauspieler/in
Arzt
Berufe
●
●
●
U uk∏adajà zdania z zawodami, u˝ywajà rodzajnika nieokreÊlonego. Przyk∏ad:
Eine Sängerin singt im Konzert.
Wariant: åwiczenie wykonujemy w grupach: Grupa 1 wymienia jakiÊ zawód;
Grupa 2 uk∏ada zdanie. JeÊli zdanie jest poprawne, grupa otrzymuje 2 punkty.
W razie b∏´du/b∏´dów grupa mo˝e poprawiç zdanie, ale wówczas otrzymuje
tylko 1 punkt.
U czytajà w çwiczeniu 8 nowe nazwy zawodów i uzupe∏niajà nimi asocjogram.
Zadanie a): Wykonujemy zgodnie z poleceniem.
Fakultatywnie: U wybiera nazw´ jakiegoÊ zawodu. Na tablicy zapisuje tyle
kresek, z ilu liter sk∏ada si´ to s∏owo. Przyk∏ad: Bäckerin = – – – – – – – –; Inni
U szukajà na asocjogramie zawodów z odpowiednià liczbà liter i pytajà np.:
Möchtest du Sängerin werden? – U zaprzecza i wpisuje w odpowiednim miejscu jednà liter´ zamiast kreski (– – – – – – i –) itd., a˝ U poprawnie odgadnà
nazw´ zawodu.
Wariant: To samo çwiczenia przeprowadzamy jako rywalizacj´ mi´dzy grupami. Za ka˝de pytanie, na które U udziela przeczàcej odpowiedzi, grupa otrzymuje punkt karny. Wygrywa grupa, która ma najmniej punktów karnych.
dreiundfünfzig
53
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 54
Zadanie b): Przeprowadzamy zgodnie z poleceniem: U zadajà pytania, pracujàc w ma∏ych grupach.
Fakultatywnie: „Interviewspiel” (➞ PdN, s. 11 i Planet 1, Lektion 7, çwiczenie
8): ka˝dy U zapisuje nazw´ swojego wymarzonego zawodu na kartce. U chodzà
po klasie i zadajà pytania: Möchtest du mal … werden? Kiedy U uzyska odpowiedê twierdzàcà, notuje na kartce imi´ i zawód (Felix – Sportlehrer); Na zakoƒczenie zabawy U odczytujà zdania (Felix möchte gern …)
çwiczenia 8 i 9
●
åwiczenia
9
54
vierundfünfzig
Tekst do czytania: Was machen wir am Samstag?
● U czytajà po cichu teksty i próbujà zrozumieç z kontekstu nieznane s∏ówka.
● Zadanie a): U dopasowujà w parach tytu∏y do tekstów (A1 – B5 – C3 – D2 – E4).
● N objaÊnia nieznane s∏ówka.
● Zadanie b): U zadajà pytania do tekstów.
● Zadanie c): U rozmawiajà o ofertach; jeÊli trzeba rozmow´ prowadzimy po
polsku.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
Page 55
proponować coś; pytać o drogę i wskazywać ją
obiekty w mieście
przyimki: an, bei, in, von, zu, mit + celownik
Lektion 24
In der Stadt unterwegs
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
i automatyzacja
Postkarte aus Köln
do tematu lekcji
s∏ownictwo do tematu: In der Stadt
strona 50/51/(52)
åwiczenia
U czytajà tytu∏ lekcji oraz çwiczenia 1 i przyglàdajà si´ pocztówce; U wskazujà na mapie Niemiec Ren i Koloni´.
Fakultatywnie: U, którzy ju˝ byli w Kolonii, albo coÊ wiedzà o mieÊcie,
opowiadajà o tym (po niemiecku ewentualnie po polsku).
● Zadanie a): – U przyglàdajà si´ zdj´ciom i czytajà teksty w chmurkach.
– U wyszukujà s∏owa-klucze i dopasowujà wypowiedzi do zdj´ç
(rozwiàzanie: RHEIN).
● U mówià, czego dowiedzieli si´ o Kolonii (ka˝dy U mówi 1–2 zdania; U zapisujà zdania).
● U uk∏adajà zdania, ka˝de dotyczy jednej z pi´ciu propozycji Davida; Przyk∏ad:
David möchte mit Luca ins Museum gehen.
Fakultatywnie: U szukajà informacji o Kolonii i jej zabytkach w internecie
(www.koelntourismus.de) lub w biurze turystycznym.
● Zadanie b): Wykonujemy zgodnie z poleceniem; U wykorzystujà nowe
s∏ownictwo z „chmurek”.
çwiczenie 1
2
Automatyzacja
Pisanie: Postkarte an die Eltern
s∏ownictwo do tematu In der Stadt
●
●
3
Wprowadzenie
i automatyzacja
CD1 L24/1
CD1 L24/1
åwiczenia
U piszà pocztówk´, wykorzystujà wypowiedzi o Kolonii z çwiczenia 1.
Tekst do s∏uchania: Stadtplan von Köln-Rodenkirchen
przyimki: an, bei, in, von, zu, mit + celownik; s∏ownictwo do tematu: Gebäude
in der Stadt
Propozycja: N przygotowuje jak najwi´kszà kopi´ planu miasta i zawiesza jà na
tablicy.
Wariant: N przygotowuje foli´ z planem miasta. Plan wyÊwietla na plakat,
U odrysowujà plan miasta.
● Zadanie a): – U s∏uchajà tekstu i próbujà odpowiedzieç na pytania.
– U ponownie s∏uchajà tekstu; w odpowiednim miejscu N zatrzymuje nagranie i U odpowiadajà.
● N wprowadza nowe s∏ówka (Post, Apotheke, Bäckerei, Schreibwarengeschäft,
Markt). N przynosi na lekcj´ przedmioty s∏u˝àce do prezentacji s∏ówek:
Briefmarken, Briefumschlag, Rezept, Tabletten, Brot/Brötchen, Heft/Bleistift,
Obst/Gemüse.
Propozycja: N mo˝e wykorzystaç do prezentacji s∏ownictwa nieco zmodyfikowane zdania i obrazki z çwiczenia 2 w åwiczeniach.
Przyk∏ad: N (pokazuje znaczek): Briefmarken bekommt man in der Post. – N
(pokazuje tabletki): Tabletten bekommt man in der Apotheke. Tak samo z innymi
s∏ówkami: Bäckerei, Schreibwarengeschäft, Markt; U szukajà budynków i miejsc
na planie miasta na tablicy lub w Podr´czniku.
● Zadanie b): – U s∏uchajà tekstu fragmentami i wskazujà drog´ na du˝ym planie miasta.
– U ponownie s∏uchajà tekstu i wskazujà drog´ na planie miasta
w Podr´czniku.
● åwiczenie 2: N wprowadza pozosta∏e nowe s∏ówka. U patrzà na obrazki
w åwiczeniach (tekst zakryty). N wypowiada zdania jak poprzednio: Der Zug
hält im Bahnhof. – U wskazujà odpowiedni obrazek.
Fakultatywnie: U przynoszà zdj´cia ró˝nych obiektów we w∏asnym mieÊcie,
naklejajà je na plakat i podpisujà.
fünfundfünfzig
55
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
CD2 L24/2
●
åwiczenia
CD1 L25/3
Ró˝nicowanie
zadania
UÊwiadomienie
10:08 AM
Page 56
Zadanie c): – U s∏uchajà s∏ówek, wskazujà w∏aÊciwy obrazek w åwiczeniach
i powtarzajà.
– U ponownie s∏uchajà nagrania i wskazujà budynki i miejsca na
planie miasta.
çwiczenie 2 (pisemnie w klasie)
Fakultatywnie: U przynoszà zdj´cia ró˝nych obiektów we w∏asnym mieÊcie,
naklejajà je na plakat i podpisujà; zdj´cia mo˝na naklejaç na plan miasta.
● Zadanie d) + e): – N wprowadza s∏ówka Rezept i Briefumschlag.
– U czytajà zdania i poprawiajà je; nast´pnie s∏uchajà i sprawdzajà.
1. U pracujà w parach.
2. U s∏uchajà tekstu fragmentami, w parach poprawiajà zdania; ponownie
s∏uchajà i sprawdzajà.
3. Jak w punkcie 2, ale na plenum.
„Platzhalter-Übung” (➞ PdN, s. 8); Przyk∏ad: N: In der (kaszel) bekommt man
Tabletten. – U: Apotheke. – N: Richtig, in der Apotheke.
● Automatyzacja przyimka bei (uwzgl´dniamy budynki, które znajdujà si´ blisko siebie na planie): N: Wo ist das Schreibwarengeschäft? U: Bei der Bank. Tak
samo : Post/Apotheke – Eiscafé/Rathaus.
przyimki: an, bei, in, von, zu, mit + celownik
Zapisujemy na tablicy tabel´ sk∏adajàcà si´ z trzech kolumn (ka˝da kolumna to
jeden rodzaj gramatyczny) i wpisujemy do niej odpowiednio nazwy obiektów.
● Kontynuujemy zabaw´ „Platzhalter-Übung”; N: Im (kaszel) bekommt man Bleistifte und Briefumschläge. – U: Im Schreibwarengeschäft. Zapisujemy na tablicy
im przed rzeczownikiem Schreibwarengeschäft. itd.
●
im Bahnhof
am Fluss
●
56
sechsundfünfzig
in der Apotheke
U porównujà zapis na tablicy z tabelà gramatycznà.
åwiczenia utrwalajàce przyimki z celownikiem (wykorzystujemy zapis na tablicy):
– „Frage und Antwort”: U1: Wo hält der Bus? – U2: An der Haltestelle. itd.
– U uk∏adajà zdania: U1: Im Supermarkt kann man …
● Zabawa „6-Richtige” (➞ PdN, s. 8) (bez zapisu na tablicy)
Wariant 1: U1: Post. – U (stoi przed klasà): In /Auf der Post. – U2: Kreuzung.
– U: An der …
Wariant 2: U musi w ciàgu 30 sekund podaç szeÊç prawid∏owych okoliczników miejsca.
çwiczenie 3
●
åwiczenia
im Schreibwarengeschäft
…
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
4
Automatyzacja
Page 57
pytać o drogę i wskazywać ją; umówić się z kimś
robić zakupy
przyimki (von, zu) + celownik; zaimki nieosobowe man i es (powtórzenie)
Pisanie: Verabredung
przyimki von, zu + celownik
strona 52/53
U czytajà teksty SMS-ów i uzupe∏niajà formy celownika.
U zapisujà SMS-y i odpowiadajà na nie.
çwiczenie 4
●
●
åwiczenia
5
Wprowadzenie
i automatyzacja
Dialog: Wie komme ich zu … ?
okoliczniki miejsca (przyimki von, zu + celownik)
●
CD1 L24/4
●
●
●
Ró˝nicowanie
zadania
CD1 L24/5
●
●
UÊwiadomienie
Powtarzamy nazwy budynków i miejsc z çwiczenia 3: „Assoziationsspiel”
(➞ PdN, s. 8) – U1 mówi: Fahrkarte – U2: Bahnhof U3: Karotten – U4: Markt. …
Trzech U zapisuje s∏ówka na tablicy w odpowiednich kolumnach wed∏ug rodzajów gramatycznych.
U s∏uchajà dialogu i szukajà drogi na planie z çwiczenia 3.
U odczytujà dialog z podzia∏em na role i sprawdzajà drog´ na du˝ym planie,
który wisi na tablicy.
Zadanie a): – U czytajà s∏ownictwo potrzebne do opisania drogi.
– åwiczymy nowe s∏ownictwo: N daje wskazówki (geradeaus; dann
links bis zum …). U wskazujà drog´ palcem na planie. Jeden U
stoi przy du˝ym planie i wskazuje na nim drog´.
– Praca w parach: U uk∏adajà dialogi, w których opisujà drog´ do
wskazanych celów; N zwraca uwag´ U na to, ˝e do wskazanego
celu mo˝na dojÊç ró˝nymi drogami.
1. U przygotowujà w parach jeden dialog.
2. U przygotowujà w parach trzy dialogi.
Zadanie b): U s∏uchajà dialogów i sprawdzajà.
U zapisujà jeden dialog do zeszytów.
åwiczenia
okoliczniki miejsca (przyimki von, zu + celownik)
● U odczytujà zapisane dialogi; vom…/von der… i zum… / zur… zapisujemy
przed rzeczownikami w tabeli na tablicy.
● U porównujà zapis na tablicy z tabelà gramatycznà
● U uk∏adajà na plenum dalsze dialogi; drog´ wskazujemy na du˝ym planie;
uzupe∏niamy tabel´ na tablicy nowymi zwrotami
Fakultatywnie: åwiczymy wskazywanie drogi w swojej miejscowoÊci (patrz:
zadanie a).
çwiczenie 5
6
Automatyzacja
Tekst do s∏uchania: Wege
okoliczniki miejsca (przyimki von, zu + celownik)
CD1 L24/6
●
åwiczenia
U s∏uchajà po kolei czterech opisów drogi i ka˝dorazowo Êledzà jà na planie.
U podajà rozwiàzanie ca∏ymi zdaniami: Przyk∏ad 1: Er geht von der Haltestelle
zur Kirche. U s∏uchajà ponownie i sprawdzajà.
Fakultatywnie: U uk∏adajà inne opisy drogi; mo˝e to byç rywalizacja mi´dzy
grupami.
çwiczenie 6
7
Automatyzacja
Pisanie: E-Mail
przyimki von – zu, bei, in, an + celownik
●
Wskazówka: Opis drogi ma dotyczyç miejscowoÊci, w której mieszkajà U.
U piszà e-mail z zastosowaniem podanego s∏ownictwa.
●
siebenundfünfzig
57
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
8
Wprowadzenie
i automatyzacja
10:08 AM
Page 58
Dialog: Einkaufen
s∏ownictwo do tematu: Beim Einkaufen (powtórzenie)
U przyglàdajà si´ obrazkom i zastanawiajà si´, w jakim miejscu w mieÊcie
prowadzone sà te rozmowy.
● Zadanie a): – U czytajà polecenia, jeÊli trzeba N objaÊnia.
– Praca w parach: U rekonstruujà dialogi.
Podzia∏ pracy: ka˝da grupa przygotowuje jeden dialog.
●
Ró˝nicowanie
zadania
CD1 L24/7
Zadanie b): – U s∏uchajà dialogów i sprawdzajà.
– U czytajà dialogi z podzia∏em na role.
● U çwiczà dialogi w parach i odgrywajà scenk´.
● U zapisujà jeden dialog do zeszytów.
çwiczenie 7
●
åwiczenia
9
Powtórzenie
Tekst do czytania: Wo liest man das?
zaimki nieosobowe man i es
●
●
●
58
achtundfünfzig
Zadanie a): – U czytajà po cichu og∏oszenia.
– U szukajà s∏ów-kluczy i dopasowujà og∏oszenia do sklepów
i miejsc (rozwiàzanie: In der STADT).
Zadanie b): wykonujemy zgodnie z poleceniem.
Pytanie i odpowiedê: çwiczenie dotyczy sklepów i miejsc w miejscowoÊci,
w której mieszkajà U; Przyk∏ad: Wo kann man bei uns Fußball spielen? – Auf
dem Sportplatz. – Wo kann man schwimmen? – Im …
Fakultatywnie: zabawa „Fußball und Fragen” (➞ PdN, s. 9) w grupach lub na
plenum.
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Komunikacja:
Słownictwo:
Gramatyka:
10
Wprowadzenie
i automatyzacja
Page 59
pytać o drogę i wskazywać ją
środki lokomocji
przyimek mit + celownik; przyimki (powtórzenie)
Tekst do czytania: Mit der Stadtbahn ins Zentrum
okolicznik sposobu (mit + celownik);
s∏ownictwo do tematu: Verkehrsmittel
strona 54/55
Wskazówka: Kolej miejska w Kolonii (19 linii) jest kombinacjà metra i tramwaju.
W centrum miasta jeêdzi ona pod ziemià (U-Bahn), poza centrum jeêdzi na
powierzchni jako tramwaj (Straßenbahn).
● Zadanie a): U porzàdkujà dialog w parach (rozwiàzanie: MIT DER STADTBAHN).
● Zadanie b): – U czytajà pytania; szukajà w tekÊcie odpowiedzi i odczytujà je.
– Analizujemy tekst „Strategii”.
– U czytajà dialog z podzia∏em na role.
UÊwiadomienie
Wprowadzenie
i automatyzacja
okolicznik sposobu (mit + celownik)
s∏ownictwo do tematu: Verkehrsmittel
●
Zapisujemy na tablicy:
Wie kann man in Köln fahren?
mit dem
mit dem
mit der
åwiczenia
– U wymieniajà znane im ju˝ nazwy Êrodków lokomocji (U-Bahn, Straßenbahn,
Stadtbahn, Schiff, Auto); zapisujemy odpowiednio w tabeli na tablicy,
U ka˝dorazowo mówià: mit der U-Bahn – mit dem Auto …
– N wprowadza nazwy innych Êrodków lokomocji (patrz: tabela gramatyczna;
Seilbahn patrz: obrazek w çwiczeniu 11); nowe s∏ówka wpisujemy do tabeli
na tablicy; U tworzà po∏àczenia jak wy˝ej: mit dem Bus – …
çwiczenie 8
– Frage und Antwort: Wie fährt Luca? – Wie bist du schon einmal / noch nie
gefahren?
– Porównujemy zapis na tablicy z tabelà gramatycznà.
çwiczenie 9
11
Automatyzacja
Tekst do czytania: So kann man in Köln fahren
s∏ownictwo do tematu: Verkehrsmittel
åwiczenia
●
●
●
●
Zadanie a): – U czytajà pytanie; N objaÊnia s∏owo Verkehrsmittel.
– U wyszukujà w og∏oszeniach s∏owa-klucze i odpowiadajà
na pytanie.
N zadaje U pytania dotyczàce ich sytuacji: Wie fährst du in die Stadt / zur
Schule / zu den Großeltern / …?
Zadanie b): U wyszukujà w og∏oszeniach informacji o godzinach kursowania
kolejki linowej i statków.
Wskazówka: Kolejka linowa kursuje z jednego brzegu Renu na drugi.
U wymieniajà cele rejsów statkiem; podajà tak˝e godziny odjazdu i ceny.
Fakultatywnie: U czytajà po cichu og∏oszenie Mit Bus & Bahn i streszczajà je
w dwóch zdaniach.
Wskazówka: KVB = Kölner Verkehrsbetriebe; VRS = Verkehrsverbund RheinSieg
neunundfünfzig
59
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
12
10:08 AM
Wymowa
Lauter Laute
g∏oska z
CD2 L24/8
●
Page 60
Zadanie a): U s∏uchajà s∏ówek i powtarzajà.
– Zapisujemy s∏ówka na tablicy i zaznaczamy z.
– U ponownie s∏uchajà s∏ówek, N wskazuje z, U powtarzajà.
● Zadanie b): Przeprowadzamy çwiczenie rozró˝niania dêwi´ków („1, 2, 3, 4
oder 5?” ➞ PdN, s. 9); U rysujà tabelk´ (patrz: PdN, Lektion 21, zadanie 5b);
U zaznaczajà krzy˝ykiem, które s∏owo zosta∏o b∏´dnie wymówione.
● Zadanie c): – U odczytujà zdania.
– U zapisujà zdania na tablicy i zaznaczajà w nich z.
– U odczytujà pojedynczo zdania, s∏uchajà nagrania i powtarzajà.
çwiczenie 10
CD2 L24/9
CD2 L24/10
åwiczenia
13
Wprowadzenie
i automatyzacja
Tekst do s∏uchania: Im Kaufhaus
s∏ownictwo do tematu: Abteilungen im Kaufhaus
Aktywizujemy s∏ownictwo: U wymieniajà rzeczy, które mo˝na kupiç w domu
towarowym.
Zabawa „Wortkette” (➞ PdN, s. 8) jako rywalizacja dwóch grup: U1: Schuhe. –
U2: Schuhe und Hosen. – U3: Schuhe, Hosen und … .
● Zadanie a): – S∏uchamy po kolei zapowiedzi w domu towarowym; U wymieniajà nazwy dzia∏ów i wskazujà je na ilustracji.
– N objaÊnia s∏owo Abteilung; U szukajà na ilustracji pozosta∏ych
dzia∏ów i nazywajà je (Fotoabteilung, …).
– U mówià, gdzie znajdujà si´ dzia∏y; Przyk∏ad: Die Medienabteilung ist im ersten Stock.
● Zadanie b): – Czytamy trzy g∏ówne poj´cia; N wyjaÊnia s∏owa Kleidung
i Lebensmittel.
– U s∏uchajà ponownie zapowiedzi i odpowiadajà na pytanie
(rozwiàzanie: B – C – A).
● Zadanie c): – U czytajà pytania.
– Ponownie s∏uchamy kolejnych zapowiedzi; U zapisujà odpowiedzi.
● Zadanie d): U czytajà s∏ówka, jeÊli trzeba N wyjaÊnia je (N: Eine CD-ROM
braucht man für den Computer.); U dopasowujà je do odpowiednich dzia∏ów
i tworzà zdania: CD-Player findet man in der Medienabteilung.
● U pracujà w grupach; U zapisujà, co mo˝na kupiç w okreÊlonym dziale (Sport-,
Textil-, Lebensmittelabteilung); ka˝da grupa tworzy list´ zakupów robionych
w innym dziale. U sprawdzajà list´ ze S∏owniczkiem w åwiczeniach i zapisujà
s∏ówka w tabeli wed∏ug rodzajów gramatycznych.
● Grupy odczytujà swoje listy. Która grupa ma najwi´cej poprawnych s∏ówek?
● U rozmawiajà o domu towarowym we w∏asnej miejscowoÊci: gdzie si´ on znajduje, jakie ma dzia∏y i gdzie si´ one znajdujà.
çwiczenie 11 – tekst do czytania (wiersz)
●
CD1 L24/11
CD1 L24/11
åwiczenia
14
Powtórzenie
Pisanie: E-Mail an Oma
przyimki
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
U czytajà e-mail i uzupe∏niajà luki.
1. U korzystajà z podanych przyimków.
2. U uzupe∏niajà tekst bez pomocy (zakrywamy przyimki).
çwiczenie 12
åwiczenia
Powtórzenie: çwiczenia 1, 2 i 3
●
60
sechzig
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Słownictwo:
Gramatyka:
Page 61
środki językowe z Lektion 21 – 24 (powtórzenie)
materiał gramatyczny z Lektion 21 – 24 (powtórzenie)
21–24
Das kann ich schon
● U szukajà zwrotów do podanych intencji komunikacyjnych i podajà stron´
w Podr´czniku, na której znajdujà si´ te zwroty. U odczytujà zdania z tymi
zwrotami.
W S∏owniczku do Lektion 23 i 24 U zaznaczajà rzeczowniki odpowiednimi kolorami.
To ju˝ potrafisz: U uzupe∏niajà stron´.
1. U korzystajà ze stron „Das kann ich schon” w Podr´czniku (s. 45 i 56).
2. U wyszukujà potrzebne zwroty i s∏ówka w Lektion 21– 24.
3. U uzupe∏niajà stron´ samodzielnie.
åwiczenia
åwiczenia
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
strona 56/57/58
Test do Lektion 23 i 24
Zum Schluss
1
Powtórzenie
Czytanie
Êrodki j´zykowe z ca∏ego dzia∏u
●
●
●
●
●
2
2.1
Landeskunde
Der Kölner Karneval
Propozycja: W dziale Zum Schluss, çwiczenie 4 – Lernen wdra˝a si´ U do pracy
ze s∏ownikiem. Dobrze by∏oby çwiczenie to wykonaç ju˝ teraz. N wykonuje z U
zadanie 4a) – c). To, czego U nauczà si´ na temat korzystania ze s∏ownika, b´dà
mogli zastosowaç podczas pracy z tekstem „Der Kölner Karneval”. N zwraca
jednak zawsze uwag´ na to, aby U starali si´ najpierw zrozumieç nowe s∏ówka
z kontekstu (patrz: „Dobra rada”, s. 59).
●
●
●
●
●
●
Element
interkulturowy
U przyglàdajà si´ zdj´ciu i zastanawiajà si´, co jest tematem tekstu.
U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç nowe s∏ówka z kontekstu;
N przypomina wczeÊniej, ˝e rozumienie tekstu nie oznacza rozumienia
ka˝dego s∏owa w tekÊcie.
Zadanie a): U wybierajà tytu∏, który pasuje do tekstu.
Analizujemy tekst „Strategii” i stosujemy jà; U streszczajà ka˝dy fragment
w jednym zdaniu.
Zadanie b): – U wykonujà zadanie w parach (rozwiàzanie: b-c-b-a-c-a).
– Sprawdzamy rozwiàzanie na plenum; U odczytujà tak˝e odpowiednie fragmenty z tekstu.
Fakultatywnie: Zabawa „Fußball und Fragen” (➞ PdN, s. 9) na plenum lub
w grupach.
●
Praca ze s∏ownikiem (s. 59): przeprowadzamy zgodnie z poleceniem.
Analizujemy tekst „Dobrej rady!”, wykonujemy plakat i zawieszamy go w klasie; w przysz∏oÊci wracamy do niego zawsze przy tekstach do czytania.
Rozmawiamy z U po polsku na temat karnawa∏u w Kolonii.
U przyglàdajà si´ zdj´ciom i omawiajà je.
Zadanie a): – U czytajà po cichu teksty; szukajà w s∏owniku kilku nieznanych
s∏ówek.
– U przyporzàdkowujà cz´Êci tekstu zdj´ciom (rozwiàzanie:
1C – 2A – 3B).
Fakultatywnie: U wyszukajà w internecie informacje o karnawale koloƒskim;
rozmawiamy na ten temat po polsku.
Zadanie b): U odpowiadajà na pytania i uzasadniajà swoje odpowiedzi cytatami z tekstu; Przyk∏ad: Ich möchte gern (am) Rosenmontag dabei sein, weil … .
Zadanie c): U odpowiadajà na pytania; porównujemy karnawa∏ w Kolonii
z karnawa∏em w innych miastach (mo˝emy rozmawiaç po polsku).
einundsechzig
61
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
10:08 AM
Page 62
21–24
2.2
Landeskunde-Quiz: Typisch deutsch
U rozmawiajà o tym, co jest ich zdaniem typowe dla Niemiec i Niemców
(mogà rozmawiaç po polsku).
● U wykonujà çwiczenie; odczytujemy ca∏e rozwiàzanie (rozwiàzanie: TYPISCH)
Wskazówka: JeÊli U nie znajà odpowiedzi, powinni najpierw zgadywaç, a po
rozwiàzaniu has∏a znaleêç prawid∏owà odpowiedê.
●
3
Element
interkulturowy
Ró˝nicowanie
zadania
4
Technika
uczenia si´
Gemeinschaftsarbeit – Plakat
● Zadanie a): Wykonujemy w grupach zgodnie z poleceniem. Ka˝da grupa przygotowuje plakat.
● Zadanie b): – Rozmawiamy na plenum o tym, co U uwa˝ajà za typowo polskie.
– Ka˝da grupa uzupe∏nia prawà stron´ na swoim plakacie.
1. po polsku
2. po niemiecku
● Wszystkie plakaty zawieszamy w klasie.
Lernen
praca ze s∏ownikiem
Wskazówka: Proponuje si´ wykonanie tego çwiczenia wczeÊniej przy tekÊcie
„Kölner Karneval” (patrz: PdN, Zum Schluss, zadanie 2.1). JeÊli tego nie robiliÊmy, çwiczenie wykonujemy zgodnie z poleceniem; szczególnà uwag´ zwracamy na tekst „Dobrej rady!”.
5
5.1
Ró˝nicowanie
zadania
5.2
Wiederholung
Was sagt man da?
● Przypominamy s∏ownictwo do czterech tematów: Einkaufen, krank sein, Sport,
Computer i zapisujemy je na tablicy.
● Zadanie a): – U zastanawiajà si´ w ma∏ych grupach, co mo˝e mówiç kolorowa
postaç; U zapisujà ró˝ne mo˝liwoÊci.
– U odczytujà, poprawiamy ewentualne b∏´dy.
– Jedna grupa prezentuje, co mówi kolorowa postaç. Inni U reagujà i odpowiadajà w imieniu drugiej postaci z ilustracji. Przyk∏ad:
O, das Kleid ist aber toll! – Aber das ist doch viel zu groß!
● Zadanie b): U piszà historyjk´ do jednego z obrazków, korzystajàc ze s∏ownictwa zapisanego na tablicy.
1. praca na plenum
2. praca samodzielna
Janas Geburtstag
Zadanie a): U czytajà historyjk´ i wstawiajà s∏ówka pytajàce.
● Zadanie b): U zapisujà historyjk´; zgodnie z przyk∏adem U tworzà jedno zdanie z pytania i odpowiedzi.
● Zadanie c): U piszà tekst e-maila w czasie przesz∏ym.
●
62
zweiundsechzig
Planet 3 LHB
9/22/06
10:37 AM
Page 63
Komunikacja:
Słownictwo:
rozmawiać o tradycjach i zwyczajach związanych z niemieckimi oraz polskimi
świętami ludowymi: świętem majowym, dniem św. Marcina, sobótką
i andrzejkami
tradycje i zwyczaje
Allerlei Bräuche
Wprowadzenie
do tematu
åwiczenia
strona 61/62/63/
64/65
Strona wst´pna
● U przyglàdajà si´ stronie wst´pnej i snujà przypuszczenia na temat treÊci
dzia∏u; U dyskutujà o definicji poj´cia „der Brauch”.
● Praca w parach: U wykonujà çwiczenia ze strony wst´pnej.
Traditionelle Feste im Frühling und im Herbst
Propozycja: Realizacj´ tego dzia∏u dobrze by∏oby powiàzaç z kalendarzem:
Êwi´to majowe i zwyczaje zwiàzane z nocà Êw. Jana omawiamy wiosnà, a o dniu
Êw. Marcina i andrzejkach rozmawiamy w listopadzie.
1
Wprowadzenie
Ró˝nicowanie
zadania
2
Wprowadzenie
i automatyzacja
Tekst do czytania: Einladung zum Maifest
s∏ownictwo do tematu: Maifest
● U czytajà tytu∏ lekcji oraz tytu∏ zadania i snujà przypuszczenia na temat
zwiàzku mi´dzy nimi.
● U rozmawiajà (ewentualnie po polsku) na temat znanych im Êwiàt majowych.
● U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç nieznane s∏ówka z kontekstu.
N wyjaÊnia nieznane s∏ownictwo.
Fakultatywnie: N kopiuje tekst; U podkreÊlajà w tekstach wszystko, co rozumiejà.
● Zadanie a): – U czytajà zdania a–f i rozstrzygajà, które z nich zgodne jest tekstem, a które nie.
● Zadanie b): – U tworzà do tekstu pytania o rozstrzygni´cie i odpowiadajà na nie.
1. Pytania uk∏adamy wspólnie.
2. Praca w parach.
Tekst do czytania: Telefongespräch: Ein alter Brauch
tradycje i zwyczaje (Êwi´to majowe w Niemczech i sobótka w Polsce)
U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç nieznane s∏ówka z kontekstu;
N objaÊnia te, których U nie rozumiejà.
● Zadanie a): U dopasowujà na podstawie tekstu cz´Êci pasujàcych do siebie
zdaƒ (rozwiàzanie: BRAUCH)
● Zadanie b): Przeprowadzamy zgodne z poleceniem.
Wariant: U pracujà w parach, uk∏adajà pytania do tekstu i zapisujà je na kartkach. Kartki mieszamy, rozdajemy i U zapisujà odpowiedzi. Na plenum odczytujemy pytania i odpowiedzi.
Fakultatywnie: Zabawa „Hörübung mit Platzwechsel” (➞ PdN s. 9); proponowane s∏ownictwo: Maifest, Brauch, Maibaum, Maibaumaufstellen, Schild, Handwerk,
nazwy zawodów.
● Zadanie c): – U zapoznajà si´ ze s∏ówkami i zwrotami potrzebnymi do opisu
obchodów nocy Êwi´tojaƒskiej; jeÊli trzeba, N rozmawia z U
o tym zwyczaju po polsku.
– U uk∏adajà tekst z wykorzystaniem podanego materia∏u leksykalnego.
1. U pracujà samodzielnie.
2. U pracujà w parach.
3. Tekst uk∏adamy wspólnie.
– U uk∏adajà dalszà cz´Êç rozmowy telefonicznej, w której opowiadajà o zwyczajach zwiàzanych z obchodami nocy Êwi´tojaƒskiej.
– U czytajà dialog z podzia∏em na role.
çwiczenia 1, 2 3
●
Element
interkulturowy
Ró˝nicowanie
zadania
åwiczenia
3
Wprowadzenie
i automatyzacja
Tekst do czytania: Martinstag
s∏ownictwo do tematu: Martinstag
●
U czytajà po cichu tekst, zaznaczajà s∏ówka, które rozumiejà i zastanawiajà
si´, jakie Êwi´to jest opisane w tekÊcie.
dreiundsechzig
63
Planet 3 LHB updt zdjec
9/14/06
åwiczenia
Element
interkulturowy
Ró˝nicowanie
zadania
4
Automatyzacja
Transfer
åwiczenia
64
vierundsechzig
10:08 AM
Page 64
Propozycja: w niektórych regionach Polski obchodzi si´ dzieƒ Êw. Marcina i U
nie b´dà mieli problemów z identyfikacjà ilustracji; tam, gdzie Êwi´to to nie jest
znane, N powinien wprowadziç i objaÊniç kluczowe s∏owa.
● U czytajà po cichu tekst i próbujà zrozumieç nowe s∏ówka z kontekstu;
N przypomina wczeÊniej, ˝e rozumienie tekstu nie oznacza rozumienia
ka˝dego s∏owa w tekÊcie.
● Zadanie a): – U wykonujà zadanie w parach (rozwiàzanie: a-b-b-b-b-c).
– Sprawdzamy rozwiàzanie na plenum; U odczytujà tak˝e odpowiednie fragmenty z tekstu.
● Zadanie b): – wykonujemy zgodnie z poleceniem (rozwiàzanie: MARTIN).
çwiczenia 4, 5
● Zadanie c): – U wykonujà çwiczenie 6 z åwiczeƒ.
– U piszà e-mail zgodnie z poleceniem.
1. Praca w parach.
2. Praca indywidualna.
Die Legende des heiligen Martin
● Zadanie a): – U czytajà po cichu tekst i wykonujà zadanie zgodnie z poleceniem.
● Zadanie b): – U ponownie czytajà tekst; dopasowujà odpowiedzi do pytaƒ
i wskazujà w tekÊcie fragmenty zawierajàce te informacje
(rozwiàzanie: 3+2-1+4).
Wariant: U zakrywajà kolumn´ z odpowiedziami 1–4 i samodzielnie odpowiadajà na
pytania na podstawie tekstu; odpowiedzi odczytujemy na plenum i sprawdzamy.
● U próbujà opowiedzieç legend´ o Êw. Marcinie.
Fakultatywnie: Zabawa „Fußball und Fragen” (➞ PdN, s. 9) na plenum lub
w grupach.
çwiczenia 7, 8, 9

Podobne dokumenty