Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Komentarze

Transkrypt

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba
Współpraca:
Alicja Cholewa-Zawadzka
Monika Michalak
Halina Tyliba
Published by Express Publishing
Liberty House, Greenham Business Park, Newbury,
Berkshire RG19 6HW, United Kingdom
Tel.: (0044) 1635 817 363
Fax: (0044) 1635 817 463
email: [email protected]
www.expresspublishing.co.uk
© Jenny Dooley – Virginia Evans, 2014
Colour Illustrations: © Express Publishing, 2014
First published 2014
Polish edition by EGIS, 2014
Made in EU
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without the prior written permission of
the publishers.
This book is not meant to be changed in any way.
ISBN 978-1-4715-2557-5
Acknowledgements
We would like to thank all the staff at Express Publishing who have contributed their skills to producing this book.
Thanks for their support and patience are due in particular to: Meryl Philips (Editor in Chief), Julie Rich (senior editor);
Alex Barton (senior production controller) and the Express Publishing design team; and Emily Newton, Kevin Harris,
Daniel Parker, Erica Thompson and Timothy Forster. We would also like to thank those institutions and teachers who
piloted the manuscript, and whose comments and feedback were invaluable in the production of the book.
Special thanks to Virginia, Michael, Chris and Anna who took part in the recording.
Every effort has been made to trace all the copyright holders. If any have been inadvertently overlooked,
the publishers will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
School ...................................................
My things ..............................................
Sports ....................................................
My home ...............................................
My family ..............................................
Animals .................................................
Free-time activities .................................
Food ......................................................
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
2
6
10
14
18
22
26
30
Przykładowy zestaw egzaminacyjny ............. str. 34
Virginia Evans – Jenny Dooley
1
1
2
School
Słownictwo
ROZGRZEWKA
I like Maths and English
but my favourite subject
is Music.
Pracując z kolegą/koleżanką, zadawajcie pytania
i odpowiadajcie na nie. What subjects do you have at school?
What’s your favourite subject?
Dopasuj nazwy przedmiotów do sal lekcyjnych.
1 Geography Room ......
Room D
Room E
Room C
Room F
2 Music
Room ......
3 Art
Room ......
4 English
Room ......
5 IT
Room ......
6 Science
Room ......
7 History
Room ......
8 P.E.
Room ......
9 Maths
Room ......
Room G
Room B
Room H
Room I
Room A
Słuchanie
3
A
ROZGRZEWK
Pracując w parach, przyjrzyjcie
się zdjęciom z ćw. 4. Zadawajcie pytania
i odpowiadajcie na nie.
1
2
4
How old do you think they are?
Which year do you think they are in at school?
Wysłuchaj nagrania i wybierz właściwe
uzupełnienia zdań: a, b lub c.
1) Mark is from ................ .
a the US.
b South Africa.
c the UK.
2
WSKAZÓWK
A
Test wielokrotnego wyboru
Słuchając nagrania, skoncentruj się na wychwyceniu
informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi.
2) Kate’s favourite subject is ................ .
a Art.
b Geography.
c English.
3) Pierre is ................ years old.
a 6
b 8
c 10
Czytanie
Wysłuchaj nagrania ponownie. Dopasuj
5
imiona uczniów do ich roku nauki w szkole.
1
Mark
a
Year 6
2
Kate
b
Year 10
3
Pierre
c
Year 8
Przeczytaj e-mail, jaki Jack napisał do kolegi
7
z Anglii, z którym chce nawiązać
korespondencyjną znajomość. Wpisz w luki
poniższe wyrazy.
• subjects • Art • eleven
Reagowanie
6
Hi Kevin,
Uzupełnij dialog brakującymi wypowiedziami.
My name is Jack and I’m
1) ........................................ years old.
I’m from New York, USA.
I’m in Year 7.
My favourite 2) .......................................
are History and 3) ................................ .
I’m really good at drawing and painting.
What about you?
Jedna wypowiedź została podana dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.
Your pen pal,
Jack
Carrie:
Paul:
Carrie:
Paul:
Carrie:
Paul:
Carrie:
Paul:
Hi! I’m Carrie. What’s your name?
1) .........................................................
Where are you from, Paul?
2) .........................................................
Which class are you in?
3) .........................................................
5C? I’m in Class 5C, too! 4) .................
.............................................................
IT. 5) ....................................................
a
b
c
d
e
f
What’s your favourite subject?
Class 5C.
I love computers!
I’m from Australia.
Nice to meet you, too.
I’m Paul.
8
Przeczytaj e-mail ponownie i dopasuj do
siebie części zdań.
1
Jack is ...
2
He’s in ...
3
His favourite subjects are ...
4
He’s really good ...
a
b
c
d
at drawing and painting.
Year 7.
eleven years old.
History and Art.
3
1
Ćwiczenia egzaminacyjne
1
Dla każdej z opisanych sytuacji (1–5) wybierz
3
Rozumienie ze słuchu
właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3).
literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji.
Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym
Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej
się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w
sytuacji.
kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane
dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.
Koleżanka pyta, jaki jest Twój numer
1.
A
telefonu. Co jej powiesz?
B
C
2.
Nauczyciel pyta, jak się pisze Twoje
nazwisko. Jak odpowiesz?
3.
Nauczycielka pyta, jak się nazywasz.
Jak odpowiesz?
4.
Pytasz nowego kolegę, ile ma lat.
Jak Ci odpowie?
5.
Kolega pyta, jaki jest Twój adres.
Co mu odpowiesz?
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
15 Oak Tree Road.
Amanda Jones.
Thirteen.
J-O-N-E-S.
Warsaw in Poland. That’s W-A-R-S-A-W.
5678393.
Znajomość środków
językowych
1.
2.
3.
4
literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga!
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4).
Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie
Do każdego z nich dopasuj właściwą odpowiedź
(A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod
numerem pytania. Uwaga! Jedna odpowiedź
została podana dodatkowo.
w ramce wybierz te, które poprawnie
uzupełniają luki 1–3. Wpisz odpowiednią
Znajomość funkcji językowych
2
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych
pasują do żadnej luki.
A.
B.
flag
case
C.
D.
What
bag
E.
F.
Who
map
QUESTIONNAIRE: School
A.
B.
C.
D.
E.
4
No, I’m British.
History.
Nice to meet you, too.
I’m fine, thanks.
The UK.
1. ______ is your favourite subject? Geography.
1.
2.
3.
4.
Is there a world 2. ________ in your Yes, there is.
classroom?
What colour is your pencil 3. _____? Red.
5
Przeczytaj zdania (1–4) i przyjrzyj się ilustracji. Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK), czy
fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
1.
There are three students.
TAK
NIE
2.
They are in a Music lesson. TAK
NIE
3.
They are at university.
TAK
NIE
4.
They are in classroom 5B.
TAK
NIE
Rozumienie tekstów pisanych
6
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
1.
To: [email protected]
From: [email protected]
Subject: Hello
7
A.
Hi Adam,
My name is Emma and I’m ten years old. My
best friend Julia is eleven. We are in Year 7 at
school.
I’m British, but Julia is from Canada. She’s
good at French – it’s her favourite subject. I’m
good at Maths, but my favourite subject is
Science. I’m not good at Art. What about
you?
My school is a sports school and we do sports
every day. My favourite is swimming and
Julia’s is tennis. Our PE teacher, Mr Johnson,
is very good at football. He’s famous! What’s
your favourite sport?
How old is Emma?
2.
C.
B.
C.
What is Emma’s favourite subject?
A.
4.
B.
Where is Emma from?
A.
3.
10 11
B.
C.
What is Julia’s favourite sport?
Write back,
Emma
A.
B.
C.
5
2
My things
I’ve got my schoolbag
with me today. I’ve
got my jacket, a cap
and a scarf, too.
Słownictwo
1
2
A
ROZGRZEWK
Powiedz koledze/koleżance, co masz dzisiaj
ze sobą.
Znajdź wyrazy w diagramie. Następnie podpisz nimi obrazki.
C
O
M
I
C
B
O
O
K
A
A
B
X
G
N
S
C
A
R
F
P
C
D
U
O
E
G
G
F
G
H
I
W
I
T
J
L
L
K
L
S
K
A
T
E
B
O
A
R
D
H
M
T
A
B
R
V
S
S
T
O
N
C
R
O
W
E
S
U
V
E
O
H
Q
O
X
S
E
B
D
S
P
B
I
K
E
Y
S
C
E
H
E
L
M
E
T
Z
A
I
O
1
2
....................
....................
7
....................
8
....................
....................
3
....................
....................
9
....................
4
5
....................
....................
....................
10
11
12
....................
....................
....................
....................
6
Słuchanie
3
1
6
Wysłuchaj nagrania i dopasuj do imion odpowiednie pamiątki.
John
2
Cindy
3
Bob
4
Mary
a
b
c
d
4
Czytanie
Wysłuchaj nagrania ponownie. Przy każdej
pamiątce zakreśl kółkiem właściwą cenę.
2
1
£15
£5
£8
WSKAZÓWK
A
Zrozumienie tekstu
Przeczytaj pobieżnie tekst, aby zrozumieć, czego
dotyczy. Czytając go po raz drugi, skup się na jego
poszczególnych punktach.
£18
6
Przeczytaj tekst i wybierz właściwą
odpowiedź: a, b lub c.
4
3
Hi! My name’s Carol. I’m nine years old and
£25
£20
I’m Italian. I’ve got a great collection of caps.
£12
£11
I’ve got more than thirty! I’ve got caps from
different countries. My favourite one is a cap
Reagowanie
5
Uzupełnij dialog brakującymi wypowiedziami.
Jedna wypowiedź została podana dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.
Woman:
Girl:
Woman:
Girl:
Hi! 1) .................................................
Hi! I want to buy a present for my dad.
2) .......................................................
That’s a good idea. 3) ........................
...........................................................
Woman: It’s £20.
Girl:
4) .......................................................
Woman: Sure. That’s £40.
Girl:
5) .......................................................
Woman: Thank you! Bye!
a
b
c
d
e
f
Can I have a red one, too?
How can I help you?
Here you are.
How much is it?
It’s nice.
How about this blue T-shirt?
from Euro Disney, in Paris. It’s got Mickey
Mouse and Minnie Mouse on it! I like caps
because I can wear them all year
round, summer and winter.
I’m proud of my collection!
The
a
b
c
text is about Carol’s ...
caps from Euro Disney.
collection of caps.
age.
7
Przeczytaj tekst ponownie i wybierz właściwą
1
Carol is ......................................................
a 9.
b 19.
c 30.
Carol’s caps are from .................................
a Paris.
b Italy.
c different countries.
Her favourite cap has got ................. on it.
a Mickey Mouse
b Minnie Mouse
c Mickey Mouse and Minnie Mouse
Carol wears her caps ..................................
a in summer and winter.
b only in winter.
c only in summer.
2
3
4
odpowiedź: a, b lub c.
7
2
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
1.
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.
Na podstawie informacji zawartych w nagraniu
2
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania
(1–4). Do każdego z nich dopasuj właściwą
w zadaniach 1–5 z podanych odpowiedzi
odpowiedź (A–E). Wpisz odpowiednią literę
wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok
w kratkę pod numerem pytania. Uwaga!
odpowiedzi A, B albo C.
Jedna odpowiedź została podana dodatkowo.
Który z mężczyzn to dziadek dziewczynki?
A.
2.
Znajomość funkcji językowych
B.
C.
Czego Peter nie ma w swoim tornistrze?
A.
B.
A.
B.
C.
D.
E.
It’s a sombrero.
My best friend.
Ten pounds.
Three, please.
Australia.
3
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
1.
2.
3.
4.
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A,
B albo C.
C.
What can I do for you?
A.
B.
3.
Co chłopiec kolekcjonuje?
A.
B.
C.
C.
I’ve got a
souvenir.
That’s a good
idea.
I want to buy a
souvenir.
1.
2.
4.
Ile kosztuje kubek?
A.
B.
B.
C.
£5 £10 £15
5.
A.
Yes, I have.
Where can I buy
a sweatshirt?
Jakie jest ulubione zwierzę dziewczynki?
A.
B.
C.
A.
B.
C.
3.
8
C.
Have you got
my digital
camera?
How about this
camera?
How much does
it cost?
Here you are.
I don’t know.
Of course.
Znajomość środków
językowych
4
5
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–5, wybierając właściwą
z podanych odpowiedzi. Wpisz odpowiednią literę (A, B
albo C) obok numeru każdej luki.
W zdaniach 1–3 z podanych
odpowiedzi wybierz właściwą,
My Collection
zgodną z treścią ilustracji.
Wpisz znak X w kratkę obok
by Tom
odpowiedzi A, B albo C.
I have got a 1. ______ book collection. My favourite
stories are about Bruce Wayne. Bruce has got a
2. ______ suit. When he has his suit 3. ______, he is
Batman. He is strong and he can protect Gotham City
from bad people 4. ______ Ra’s al Ghul, the Penguin
and the Joker. Batman has got two loyal 5. ______,
Alfred Pennyworth and Jim Gordon, to help him.
1.
2.
3.
4.
5.
A.
A.
A.
A.
A.
comical
popular
on
such
enemies
B.
B.
B.
B.
B.
comic
common
in
as
friends
C.
C.
C.
C.
C.
comics
special
at
like
characters
Rozumienie tekstów pisanych
6
1.
The woman has got
A. short hair.
B. long hair.
C. black hair.
2.
The boy has got
A. a bicycle.
B. a book.
C. a skateboard.
3.
What animal is on
the girl’s sweatshirt?
A. A wolf.
B. A rhino.
C. A zebra.
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (1–3). Dopasuj do
każdego tekstu właściwy temat (A–D). Wpisz odpowiednią
literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do
żadnego tekstu.
A. a collection
B. a friend
1
C. an animal
D. a souvenir
2
3
I have got a T-shirt
from my friend
Tony. It’s from
Australia and it’s
got a kangaroo on
it. The kangaroo is
the national symbol
of Australia. My
T-shirt is blue and
it’s my favourite.
My friend Laura has
got 227 stuffed
toys. They are from
countries all over
the world. She has
got toy elephants,
dolphins and
rhinos. 120 of her
toys are teddy
bears!
Tanya is good and
This text is
about
.
This text is
about
.
This text is
about
.
loyal. She has got
four paws and a
tail. Her fur is grey
and she has got a
black nose and
green eyes. She
isn’t very big
because she is still
young.
9
3
Sports
WSKAZÓWK
A
Nauka nowych wyrazów
Nowych wyrazów w języku angielskim ucz się,
kojarząc je z podobnymi wyrazami w języku
polskim.
Słownictwo
Przyjrzyj się zdjęciom i zakreśl literę a lub b.
1
1
2
a cricket b rugby
3
a baseball b basketball
4
a snowboarding b ice hockey
5
a diving b skiing
2
6
a rollerblading b dancing
a table tennis b tennis
Dopasuj do siebie wyrazy z obydwu kolumn. Następnie
podpisz obrazki powstałymi wyrażeniami.
1 ride
a a ball
2 drive
b a bike
A
B
..............................
3 fly
c a plane
C
4 spin
d a car
..............................
D
..............................
Słuchanie
3
1
Wysłuchaj nagrania i wybierz właściwą odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B
albo C.
W co Ann potrafi grać?
A
2
B
O której godzinie zaczyna się mecz piłki nożnej?
3
C
Jaka jest ulubiona dyscyplina sportowa Mike'a?
A
B
A
B
C
C
Ile kosztował nowy rower Kelly?
4
£78
10
..............................
A
£88
B
£100
C
4
Czytanie
Wysłuchaj nagrania ponownie. Czy poniższe
zdania są prawdziwe (T), czy fałszywe (F)?
Wpisz znak X w odpowiednie kratki.
T
1
Siostra Ann umie grać
w koszykówkę.
2
Mike umie grać w tenisa.
3
Mecz rugby zaczyna się o pół
do szóstej.
4
Rower Kelly jest drogi.
Przeczytaj teksty A i B oraz dialog. O którym
6
obozie sportowym rozmawiają Ken i Wendy?
Wpisz znak X w odpowiednią kratkę.
F
A
Sportsball Camfunpfor boys and
Lots of
Bring out the athlete in you!
ortsball you can:
girls of all ages. At Camp Sp
ñ Play volleyball
ñ Play tennis
ñ Play hockey
ñ Play football
ñ Swim
ñ Play basketball
tsball.com
Contact us at www.spor
strict.
or visit us in the Lake Di
Reagowanie
5
1
2
Przeczytaj pytania i wybierz właściwą
reakcję: a, b lub c.
How can I help you?
a I’d like some information, please.
b Yes, of course.
c I can.
What time are you open?
a Yes, we are open.
b Every day from nine to five.
c It’s open.
3
What can I do there?
a You can play sport.
b No, you can’t.
c You can do.
4
How much is a day ticket?
a All day.
b It’s Monday.
c £12.
B
Take your game to the next level! A camp for boys
of all ages. At Camp Sportsplay you can:
ñ Play tennis
ñ Play volleyball ñ Ride a bike
ñ Play basketball ñ Play hockey
ñ Swim
Contact us at www.sportsplay.com
Ken:
Wendy:
Ken:
Wendy:
Ken:
Hi, Wendy. I’ve got some great news.
Really? What is it?
Well, there’s a new sports camp for kids.
Can you water ski there?
No, you can’t, but you can swim and
play lots of sports.
Wendy: Can I play hockey there?
Ken:
Yes, you can and I can play football. Let’s
go on the Internet and look up their
website.
Wendy: Great idea!
7
The
1
2
3
4
Przeczytaj tekst ponownie i zakreśl TAK lub NIE.
camp Ken and Wendy want to go is…
for boys and girls.
for 10-year-old children only.
only for children who like swimming.
for children who like riding a bike.
TAK
TAK
TAK
TAK
/
/
/
/
NIE
NIE
NIE
NIE
11
3
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
Znajomość funkcji językowych
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na
podstawie informacji zawartych w nagraniu
3
zdecyduj, czy podane zdania (1–3) są
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B
albo C.
prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz
znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
1.
2.
3.
2
Dziewczynka opowiada
TAK
o tym, co potrafi robić.
Chłopiec nie ma komputera. TAK
Dziewczynka nie może
znaleźć okularów
przeciwsłonecznych.
TAK
1.
A. No, I haven’t.
B. No, I can’t.
C. That’s not true.
NIE
NIE
NIE
X: Can you play the piano?
Y:
2.
X:
Y: Every day from nine to six.
A. How much is a day ticket?
B. What can I do there?
C. What time are you open?
Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na
podstawie informacji w nim zawartych
dopasuj do każdej osoby (1–4) właściwą
postać przedstawioną na obrazku (A–E).
Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok
3.
każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na
obrazku jest przedstawiona dodatkowo.
1.
Jake
3.
Tom
2.
Ray
4.
Steve
A. There’s a roller coaster.
B. It’s for all the family.
C. I can ride a bike.
4.
A
B
E
D
12
X: I’d like some information, please.
Y:
A. Yes, that sounds great.
B. Yes, that’s right.
C. Yes, of course.
5.
C
X: Are there any rides?
Y:
X: How can I help you?
Y:
A. Yes, you can.
B. How much is a ticket for the Safari
Park?
C. Why not?
Rozumienie tekstów pisanych
Znajomość środków
językowych
6
Przeczytaj zdania (1–3) i przyjrzyj się
4
Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę,
wpisując w każdą kratkę (1–4) odpowiednią
literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie
ilustracji. Zdecyduj, czy podane zdania są
niewykorzystany.
prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz
znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
Z którego tekstu
Alex
Alex dowiedział
odpowiada:
się o tym?
Mama pyta:
Do you know how
much a ticket to
the leisure park is?
Yes, I do.
1.
Do you know what
time the sports
centre is open?
Yes, I do.
2.
Do you know
where we can go
on a roller coaster?
Yes, I do.
3.
Do you know where
we can see zebras?
Yes, I do.
4.
1.
The girl can play the piano. TAK
NIE
2.
The boy has got a guitar.
NIE
3.
They are in a Music lesson
Allerton’s
Amusement Park
NIE
you can go rafting or ride
the Giant Roller Coaster!
TAK
TAK
at school.
A.
At
B.
Zebra Leisure Park
You can play sport
or have fun in our
Water Park for just
£6.50 per person!
Open 10-6
Tuesday-Sunday
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–5,
5
wybierając właściwą z podanych odpowiedzi.
Wpisz odpowiednią literę (A, B albo C) obok
numeru każdej luki.
Tickets £10 each –
children under 5 go free!
C.
SMS received: 18
My favourite subject
My favourite subject is French. I can 1. ______ it
really well. I 2. ______ got story books at 3. ______
and a dictionary. My grandma is from 4. ______
and I can talk to 5. ______ on the phone.
A.
A.
A.
A.
A.
hear
have
home
France
she
B.
B.
B.
B.
B.
use
am
house
French
hers
C.
C.
C.
C.
C.
speak
has
housing
the France
her
:34
Hi Alex! Can you play
table tennis at the
sports centre with me
tomorrow? It’s open
from 9 to 7. Call me!
Martin
by Elena
1.
2.
3.
4.
5.
D.
E.
Middleton
Sports Centre
You can play table
tennis, badminton or
basketball, or even go
swimming in our
Olympic pool!
Call 01760 321589
for more information.
Weston Safari Park
You can see elephants, lions, zebras and wolves!
You can eat lunch in our Rhino Restaurant!
Only £8.50 per person! Open 9 am to 8 pm every day!
13
4
1
2
My home
Słownictwo
ROZGRZEWKA
Opisz koledze/
koleżance swój dom/ swoje mieszkanie.
There are two bedrooms,
a living room, a bathroom
and a kitchen in my house.
Wpisz poniższe wyrazy do odpowiednich kolumn.
• bedroom • cooker • bathroom • bed • fridge • shower
• bath • armchair • living room • wardrobe • sofa • kitchen
rooms
furniture
other
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Reagowanie
Słuchanie
3
Wysłuchaj rozmowy Tonii z matką. Dopasuj członków
rodziny do właściwych pomieszczeń.
5
Przeczytaj minidialogi i wybierz
właściwą reakcję. Zakreśl literę:
a, b lub c.
a
b
c
1
2
3
4
14
X: Hello, Mrs Hills. Is Anna
here?
Y: a) Yes, in her room.
b) Yes, she’s Anna.
c) Yes, it’s here.
2
X: Where’s Patrick’s new
house?
Y: a) He isn’t here.
b) It’s a big house.
c) In Bridge Street.
3
X: How many rooms are there
in your house?
Y: a) There are rooms.
b) Five.
c) It’s a house.
4
X: Your room is great!
Y: a) Yes, it’s really big.
b) It’s upstairs.
c) It’s green.
d
1
4
1
2
3
4
Wysłuchaj nagrania ponownie i zakreśl właściwe
wyrażenia.
Grandma is watching TV / sleeping.
Dad is cooking / washing the dishes.
Tonia’s brother is doing his homework /
playing computer games.
Grandpa is having a shower / washing some clothes.
Czytanie
MY
BEDROOM
BY SAM SMITH
My bedroom is very big and there’s lots of furniture in it. I’ve got a big bed, a desk,
a bookcase, a wardrobe and a TV. My bed is next to the wardrobe. My desk is next
to the bookcase. There is a poster of my favourite singer behind it. I’ve got
a computer on my desk and lots of books on the bookcase. Everything in my room
is green. My bedroom is my favourite room in the house!
WSKAZÓWK
A
Odgadywanie znaczenia wyrazów z kontekstu
Jeśli jakieś słowo jest Ci nieznane, spróbuj
odgadnąć jego znaczenie na podstawie znaczenia
sąsiednich słów. Możesz też poszukać wskazówek
w następnym zdaniu.
6
Pracując z kolegą/koleżanką, wykonajcie poniższe
7
w odpowiednie kratki.
T
1
Sam’s room is small.
2
There’s a bookcase in
his room.
3
There’s a desk next to
the bookcase.
4
Sam hasn’t got a
computer.
5
There is a poster
behind the bed.
„furniture”.
1
2
3
4
Find and circle the word “furniture” in the
text.
Underline the sentence with the word
“furniture” in it.
Underline the next sentence, too.
Which word(s) help you understand the
meaning of the word “furniture”?
zdania są prawdziwe (T – true), a które
fałszywe (F – false). Wpisz znak X
polecenia. Następnie zapytajcie nauczyciela, czy
prawidłowo odgadliście znaczenie słowa
Przeczytaj tekst ponownie. Wskaż, które
F
15
4
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
Znajomość funkcji językowych
Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie
informacji w nim zawartych dopasuj do każdej
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4).
2
Do każdego z nich dopasuj właściwą
rzeczy (1–4) właściwe miejsce przedstawione
odpowiedź (A–E). Wpisz odpowiednią literę
na obrazku (A–E). Wpisz odpowiednią literę
w kratkę pod numerem pytania. Uwaga! Jedna
w kratkę obok każdej rzeczy. Uwaga! Jedno
odpowiedź została podana dodatkowo.
miejsce na obrazku jest przedstawione
dodatkowo.
1.
A.
B.
C.
D.
E.
2.
It’s upstairs, next to
the bedroom.
It’s a big house.
My sister’s.
On the bed.
Yes, she’s in her room.
1.
2.
3.
4.
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
3
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A,
B albo C.
3.
4.
1.
A.
B.
C.
Yes, there is.
Is the house big?
Are there posters
on the walls?
Is there a table in
the kitchen?
A
Which floor is Jack on?
C
B
D
E
A.
B.
C.
The eighth.
Eight metres.
8 Hawthorn
Road.
A.
B.
I like your room.
I’ve got a TV in
my room.
Your room is
really big.
2.
3.
C.
You’re very lucky.
16
Znajomość środków
językowych
4
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce
5
wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1–3. Wpisz
odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga!
W zdaniach 1–3 z podanych
Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do
odpowiedzi wybierz właściwą,
żadnej luki.
zgodną z treścią ilustracji.
Wpisz znak X w kratkę obok
A.
B.
odpowiedzi A, B albo C.
carpet
they
C.
D.
some
any
E.
F.
curtain
there
My bedroom
by Lisa
My bedroom has got purple walls. 1. ______ are two
bookcases and a big bed. I’ve got 2. ______ purple
pillows on my bed. There’s a green 3. ______ on the
floor.
Rozumienie tekstów pisanych
Przeczytaj tekst. Zdecyduj, czy podane zdania (1–5) są
6
prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X
w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
The Keret House
1.
The books are on
A. the bed.
B. the desk.
C. the bedside cabinet.
2.
The clothes are
A. on the wardrobe.
B. in the wardrobe.
Etgar Keret from Israel has got an unusual house – the Keret
House in Warsaw, Poland. The two-storey house has got four
rooms – a bedroom, a kitchen, a bathroom and a living room –
but it’s only 133 cm wide! It can fit in the space between two
other houses, 22 Chłodna Street and 74 Żelazna Street.
The Keret House is metal and plastic. There aren’t any stairs
inside – you can go upstairs to the bedroom on a ladder. There
is a small bed and even a desk in the bedroom. The kitchen is
very small, but it has got a cooker, a sink and a fridge. The
fridge can only hold two drinks, though!
C. behind the wardrobe.
3.
What is on the door?
A. A poster.
B. A mirror.
C. A painting.
1
2
3
4
5
The Keret House is in Israel.
It has got four floors.
The Keret House is between two
other houses.
It hasn’t got any stairs.
The kitchen has got a very small fridge.
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
17
5
My family
Słownictwo
1
Z rozsypanych liter ułóż przymiotniki i podpisz nimi obrazki.
nynfu
1
.....................
ptoiel
5
rnsgto
3
.....................
awek
6
.....................
2
msil
2
.....................
8
.....................
rdeu
.....................
Słuchanie
Ułóż zdania opisujące członków Twojej
Użyj przymiotników z ćw. 1.
cevrel
.....................
tfa
7
.....................
rodziny oraz kolegów/koleżanki z klasy.
4
Wysłuchaj wypowiedzi Stephanie na
4
temat jej rodziny. Do każdego z imion
dopasuj właściwego członka rodziny. Jeden
członek rodziny został podany dodatkowo
i nie pasuje do żadnego imienia.
My dad is strong
and slim.
1
Celia
a
Stephanie’s grandma
2
Steve
b
Stephanie’s dad
3
Julie
c
Stephanie’s mum
WSKAZÓWK
4
d
Stephanie’s sister
Jack
e
Stephanie’s brother
Przyswajanie nowych wyrazów
Ucząc się nowego słowa, naucz się jednocześnie
wyrazu o przeciwnym znaczeniu, gdyż ułatwia to
zapamiętanie nowego słownictwa.
5
Rita
f
Stephanie’s cousin
A
18
3
UMIEM WIĘCEJ
1
2
fat ≠ ..............
old ≠ ...............
Wpisz przymiotniki
o przeciwnym znaczeniu.
3
4
weak
short
≠ ..............
≠ ............
5
1
2
3
4
5
Wysłuchaj nagrania ponownie i zakreśl
właściwe wyrazy.
Stephanie’s mum is a vet / teacher.
Stephanie’s dad is fat / strong.
Julie is Stephanie’s aunt / grandma.
Stephanie doesn’t have a brother / cousin.
Stephanie’s sister wants to become
a painter / singer.
Czytanie
Reagowanie
6
Przeczytaj minidialogi i wybierz właściwą
reakcję. Zakreśl literę a lub b.
1
X: Who’s John?
Y: a) My brother’s.
b) My brother.
2
X: What does your sister look like?
Y: a) She’s short and plump.
b) She’s a nurse.
3
4
7
X: Does your mum work?
Y: a) Yes, she does.
b) Yes, that’s OK.
X: What does your dad do?
Y: a) He’s strong.
b) He’s a pilot.
Uzupełnij dialog brakującymi
wypowiedziami (a–e).
Peter:
Diana:
Peter:
Diana:
Hello, Diana. 1) ....................................
It’s our family photo album.
Is this your dad?
Yes! 2) .................................................
He’s so funny!
Is this your mum?
3) ........................................................
4) ........................................................
Yes, that’s right. 5) ...............................
He’s so cool!
Peter:
Diana:
Peter:
Diana:
a
b
c
d
e
And that’s your grandpa, right?
What’s this?
I love my grandpa.
Yes, she’s a P.E. teacher.
He’s dressed like a clown.
8
1
2
Przeczytaj pobieżnie tekst i odpowiedz na
pytania.
Is the text a letter, an article or an e-mail?
How many members are in Mark’s family?
New Message
From: ...
To: Tony
Subject: My family
Dear Tony,
Hi. My name’s Mark and I’m ten years old.
There are four members in my family. My
dad’s very serious. He’s forty-five years old and
he’s a vet. My mum’s forty years old and she’s
very clever. She’s a pilot! My brother is very
funny. He’s twenty years old and he works as
a clown!
How about your family?
Write back soon!
Mark
9
Przeczytaj tekst ponownie i wybierz właściwą
odpowiedź. Zakreśl literę a lub b.
1
Mark’s dad is older than Mark’s mum.
a Right
b Wrong
2
Mark’s dad is a doctor for animals.
a Right
b Wrong
3
Mark’s mum has got the same job as Mark’s
brother.
a Right
b Wrong
4
Mark’s brother is older than Mark.
a Right
b Wrong
5
Mark’s brother is very serious.
a Right
b Wrong
19
5
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
1.
Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach
1–4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
Który obrazek przedstawia rodzinę chłopca?
A.
2.
B.
6:00
B.
4.
C.
7:00
1.
2.
3.
4.
5.
A.
B.
C.
20
B.
C.
Jaki zawód wykonuje mama Alison?
A.
B.
C.
7:30
Znajomość funkcji językowych
2
Co chłopiec robi wieczorem?
A.
C.
O której godzinie Rachel wstaje z łóżka?
A.
3.
Dla każdej z opisanych sytuacji (1–5) wybierz
właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią
literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji.
Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej
sytuacji.
Znajomość środków
językowych
3
Przeczytaj zdania (1–3) i przyjrzyj się
ilustracji. Zdecyduj, czy podane zdania są
prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz
znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
Pytasz kolegę, jakie ma hobby.
Co Ci odpowie?
Koleżanka pyta, czy potrafisz grać
w koszykówkę. Jak jej odpowiesz?
Kolega pyta, czy masz czas w sobotę.
Co mu odpowiesz?
Koleżanka pyta, czy chcesz dziś o godz.
16 zagrać w parku w koszykówkę. Co jej
odpowiesz?
Pytasz kolegę, która teraz jest godzina.
Co Ci odpowie?
I think so. Why?
Is five OK with your?
Sure! Meet you
there!
D. It’s half past three.
E. I play sports.
F. Yes, I can.
TAK
NIE
2.
The children walk to
school.
The boy has got a violin.
TAK
NIE
3.
The girl wears a scarf.
TAK
NIE
1.
4
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–5, wybierając właściwą z podanych odpowiedzi. Wpisz odpowiednią
literę (A, B albo C) obok numeru każdej luki.
Project:
Family members
b y Jo e
Uncle Sam is my 1. ______ brother. He is a 2. ______
and he flies planes. He 3. ______ got brown hair and he
is tall and thin. He is funny and polite. He 4. ______ in
a flat in London. His flat is on the 11th 5. ______ .
C. mums
1.
A. mums’ B. mum’s
2.
A. pilot
B. mechanic C. secretary
3.
A. have
B. can
C. has
4.
A. lives
B. live
C. living
5.
A. wall
B. ground
C. floor
Rozumienie tekstów pisanych
5
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
New Message
1.
From: [email protected]
To: [email protected]
Hello Marta,
Thanks for your email. You get up really early in the
morning! I don’t get up at half past six like you, but
my dad gets up at six o’clock. I get up at half past
seven. I have breakfast and then I ride my bike to
school. My sister walks to her school and my mum
drives to work. She’s a hairdresser at a shop in the
town.
I have lunch at school and my lessons finish at three
o’clock. After school, I meet my friends and we play
football. My sister plays volleyball or tennis with her
friends and we go back home at about five o’clock.
We cook dinner together because Mum and Dad get
home late.
In the evening, we do our homework and watch TV.
I go to bed at half past ten. Do you go to bed late?
Write back,
James
2.
What time does James get up?
6:00
6:30
7:30
A.
B.
C.
How does James go to school?
A.
3.
C.
What does James do in the afternoon?
A.
4.
B.
B.
C.
Why is James writing his email?
A.
To tell Marta about his day.
B.
To tell Marta about his sister.
C.
To tell Marta about his school.
21
6
Animals
Słownictwo
ROZGRZEWKA
1
My favourite
animal is the
eagle.
Pracując z kolegą/koleżanką,
odpowiedzcie na pytanie: What’s your favourite animal?
2
Znajdź w diagramie nazwy zwierząt.
Następnie podpisz nimi obrazki.
C
H
I
M
P
A
N
Z
E
E
R
O
H
A
M
S
T
E
R
L
O
R
A
E
L
J
K
M
O
E
C
S
P
I
D
E
R
I
L
P
O
E
A
G
L
E
A
R
T
H
D
O
G
F
G
S
B
E
B
A
I
F
B
G
L
D
B
A
E
N
L
O
X
H
E
R
I
C
A
T
E
X
D
I
A
I
T
A
R
W
1
2
3
.......................
.......................
.......................
4
5
6
.......................
.......................
.......................
7
8
9
.......................
.......................
.......................
10
11
.......................
3
UMIEM WIĘCEJ
2
3
4
WSKAZÓWK
A
Wysłuchaj nagrania. Wskaż, które zdania są
prawdziwe (T – true), a które fałszywe (F – false).
Rozwiązywanie zadań na rozumienie ze słuchu
Podczas pierwszego słuchania zaznacz odpowiedzi,
co do których nie masz wątpliwości. Umożliwi Ci
to skupienie się podczas drugiego słuchania na
zadaniach, które za pierwszym razem sprawiły Ci
trudność.
Hanson Zoo jest otwarte
codziennie.
Każde dziecko otrzymuje prezent.
Musisz zapłacić dodatkowo, by
móc karmić zwierzęta.
Jest tam restauracja, w której
możesz kupić coś do jedzenia.
T
F
5
1
2
3
22
.......................
domowe, a które - dzikie? Powiedz klasie.
Wpisz znak X w odpowiednie kratki.
1
.......................
Które spośród zwierząt przedstawionych na obrazkach w ćw. 2 to zwierzęta
Słuchanie
4
12
Wysłuchaj nagrania ponownie i podkreśl
właściwe wyrażenia.
Hanson Zoo is not open on Mondays/
Sundays.
You can feed the elephants/ sea lions.
You can buy food at the café/ ticket office.
Reagowanie
6
Uzupełnij dialog brakującymi wypowiedziami
(a-e).
George: Hey, Julie! 1) ........................................
Julie:
Sure. What is it?
George: Here, look. 2) .......................................
Julie:
Oh my goodness! Get it away from me!
George: 3) ........................................................
Julie:
a
b
c
d
e
I don’t like mice.
George: Don’t be silly. 4) ....................................
Look! It likes walking up my arm. Would
you like to try?
Eh … 5) ...............................................
Julie:
Czytanie
7
It’s a hamster.
What’s wrong?
Would you like to see my new pet?
Maybe another time!
It’s really cute.
They have got red,
brown or grey fur.
Przeczytaj teksty. Dwie spośród
podanych odpowiedzi są
prawidłowe, a jedna jest błędna.
sts
They live in fore
parks.
and sometimes
Wskaż błędną odpowiedź:
a, b lub c.
SQUIRRELS
They’ve got strong
arms and legs and
sharp claws that help
them climb trees.
They are really cute, but they
are wild animals and don’t
make good pets. Squirrels live
all around the world and are
ver y popular in the UK, too!
FACT FILE
Name:
Colour:
a red
b black
Lives in:
c grey
a forests
b houses
Body:
c parks
a a short tail b strong arms c
sharp claws
a nuts
b leaves
c fish
Eats:
8
1
2
Squirrel
They eat nuts, leaves,
flowers and small
animals.
Przeczytaj tekst ponownie i zakreśl TAK lub NIE.
TAK / NIE
Squirrels are great pets.
Squirrels have got green fur. TAK / NIE
3
4
Squirrels live in parks.
Squirrels can climb trees.
TAK / NIE
TAK / NIE
23
6
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
Znajomość funkcji
językowych
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3).
Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym
się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania
2
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę
w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane
dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.
A
literę A, B albo C.
1.
X: How often do you feed your rabbit?
Y:
A. He likes carrots.
B. Twice a day.
C. At one o’clock.
2.
X: Would you like to see my new pet?
Y:
A. Here, look.
B. Sure.
C. Here you are.
3.
X: How much does it weigh?
Y:
A. One metre.
B. Once a day.
C. One kilo.
B
C
Znajomość środków
językowych
D
3
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych
w ramce wybierz te, które poprawnie
uzupełniają luki 1–3. Wpisz odpowiednią
literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo
i nie pasują do żadnej luki.
A. at
B. wings
C.
D.
PROJECT:
Owls
never
usually
E.
F.
eyes
in
by Mark
Owls are birds. They have got feathers, a beak
and big 1. ______ to help them see in the dark.
This is useful because they are nocturnal and
they look for food 2. ______ night. Owls build
1.
24
2.
3.
nests in trees, so they 3. ______ live in forests.
Rozumienie tekstów pisanych
4
W zdaniach 1–3 z podanych
odpowiedzi wybierz właściwą,
5
Przeczytaj teksty 1–3. Do każdego z nich dopasuj właściwe
podsumowanie (A, B albo C). Wpisz odpowiednią literę
w każdą kratkę.
zgodną z treścią ilustracji.
Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
1
The national animal of Finland is the
brown bear. It has got thick brown fur
and a small tail. Its body is large and
it weighs up to 300 kilos. There are
about 1,000 brown bears in Finland,
and 200,000 in the whole world. In
summer, they eat fruit, other animals
and lots of fish. In winter, they sleep
A.
B.
C.
Brown bears only
live in Finland.
Brown bears are
large.
Brown bears only
eat fish.
all day and all night.
2
SMS received: 16:47
1.
The woman is a
Hi Laura! I’ve got a new pet! It’s
a parrotfish and it’s blue, green
and purple. It’s got lots of teeth!
It comes from a coral reef in the
Pacific Ocean and it eats plants
and coral, too! It uses its teeth to
make the coral into sand. Do
you want to see it? Mike
A.
B.
C.
Mike has got a
new pet bird.
Mike’s pet eats
sand.
Mike’s pet is
colourful.
A. doctor.
B. nurse.
3
C. vet.
2.
The dog is
A. on the table.
B. under the table.
C. next to the table.
3.
What has the girl got?
A. A dog.
B. A fish.
C. Some rabbits.
by Marie
My cousin lives in Australia and she has
got a pet wallaby called Pebbles.
Wallabies are like small kangaroos –
they have got long tails and short arms
and they can hop. They aren’t
dangerous like kangaroos – pet
wallabies are quiet, clever and fun.
They eat fruit and vegetables. My
cousin’s wallaby plays outside all day,
but it sleeps in the house at night.
A.
B.
C.
Wallabies look
like kangaroos.
Wallabies are
dangerous.
Pebbles sleeps
outside.
25
7
Free-time activities
Słownictwo
ROZGRZEWKA
1
Pracując z kolegą/koleżanką, porozmawiajcie na temat:
What do you like doing in your free time?
2
I like playing
football.
Przyjrzyj się obrazkom i podpisom. Zakreśl właściwe wyrazy.
1
3
2
do / play computer
games
go / play skiing
5
6
play / go bowling
3
4
go / play basketball
go / do kitesurfing
7
play / go windsurfing
8
go / make camping
go / play swimming
Przeczytaj pytania i zakreśl właściwe odpowiedzi: a, b, c lub d.
When do people usually go …
1
2
3
4
a
a
a
a
skiing?
kitesurfing?
swimming in the sea?
snowboarding?
b
b
b
b
spring
spring
spring
spring
summer
summer
summer
summer
c
c
c
c
autumn
autumn
autumn
autumn
d
d
d
d
winter
winter
winter
winter
Słuchanie
4
Wysłuchaj czterech krótkich dialogów i dopasuj do nich właściwe obrazki.
Dialogue 1: ................
a
5
Dialogue 2: ................
Dialogue 3: ................
b
c
Wysłuchaj nagrania ponownie i zakreśl właściwą odpowiedź.
Dialogue 1: The swimming pool is on the left / right.
Dialogue 2: The boy pays twenty / ten pounds.
Dialogue 3: Harry’s team is winning two / three to one.
Dialogue 4: Cindy can’t get her hat / boots on.
26
Dialogue 4: ................
d
Reagowanie
6
Przeczytaj minidialogi i wybierz właściwą
7
Które z podanych zdań jest prawdziwe?
Przeczytaj pobieżnie tekst i wybierz właściwą
reakcję: a, b lub c.
odpowiedź: a, b lub c.
Let’s go skiing!
My Best Friend
1
by Harry Jones
Mike Hills is my best friend. His house is next
to our house. Mike is in my class so we usually
go to school together. Mike is only nine, but
he can play lots of sports!
......................
a
b
c
2
It’s hot and
sunny today!
a
b
c
......................
3
Great!
It’s winter.
Yes, it is.
It’s Monday!
It’s the sun.
Let’s go swimming.
Mike is in the school football, basketball and
volleyball teams! He can also play table tennis
and he can run very fast, too. In his free time
Mike also likes riding his bike in the park. We
sometimes go bowling together.
Mike’s favourite football team is Manchester
United. He wants to play for Manchester
United one day! I hope he does because then
I’ll have a famous friend!
t he can do
Mike Hills is young bu
lots of sports.
a house near
b Mike Hills has got
a park.
ous friends
c Mike Hills has got fam
d.
from Manchester Unite
a
I love bowling!
......................
8
a
b
c
It’s a sport.
Me too!
Yes, I do.
Czytanie
WSKAZÓWK
A
Czytanie poleceń
Zanim zaczniesz rozwiązywać zadanie, przeczytaj
uważnie polecenie. Upewnij się, że rozumiesz, co
należy zrobić.
Przeczytaj tekst ponownie. Dopasuj
do siebie początki zdań (1-4) do ich
zakończeń (a-d).
1
Mike’s house is ...
2
He likes ...
3
Mike and Harry sometimes go ...
4
He hopes to ...
a
b
c
d
bowling together.
riding his bike in the park.
next to Harry’s.
play for Manchester United one day.
27
7
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
Znajomość funkcji językowych
Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty.
Na podstawie informacji zawartych w nagraniu
1.
2
Do każdego z nich dopasuj właściwą
w zadaniach 1–4 z podanych odpowiedzi
odpowiedź (A–E). Wpisz odpowiednią literę
wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok
w kratkę pod numerem pytania. Uwaga! Jedna
odpowiedzi A, B albo C.
odpowiedź została podana dodatkowo.
A.
Jaka jest temperatura w Glasgow?
A.
B.
C.
8°C 15°C 17°C
B.
C.
D.
E.
3
2.
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4).
B.
That skirt looks really
nice on you.
C.
2.
C.
A.
B.
It’s 25˚C.
4.
Jaka jest pogoda w Sydney w styczniu?
A.
B.
C.
Is it summer
there?
What’s the
temperature today?
What’s the
weather like?
What do you usually
do in winter?
C.
A.
B.
C.
3.
28
Do you think
they’re expensive?
What do you think?
Do you think so?
1.
Co Anna chce kupić?
B.
4.
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę
B.
C.
A.
3.
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
A.
3.
2.
literę A, B albo C.
Co Jenny robi codziennie?
A.
Not really. It’s not my
1.
style.
It’s expensive.
They’re thirty-five pounds.
Some shorts.
They’re fabulous.
I go skiing.
I’m going skiing.
I can ski.
Znajomość środków językowych
4
Przeczytaj zdania (1–3) i przyjrzyj się ilustracji.
Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe
Rozumienie tekstów pisanych
6
Przeczytaj teksty 1–4. Do każdego z nich
dopasuj właściwe zdanie (A–E). Wpisz
odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga!
Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.
(TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X
w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
1.
20th-23rd February
Somerset House
Tickets now available from
www.londonfashionweekend.co.uk
2.
3.
1.
The woman is talking on
All suits
and dresses
the phone.
TAK
NIE
2.
The man is wearing a tie.
TAK
NIE
£70 or less!
3.
It is raining.
TAK
NIE
Come inside
and see!
5
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–5, wybierając
właściwą z podanych odpowiedzi.
Wpisz odpowiednią literę (A, B
albo C) obok numeru każdej luki.
SMS received: 13:16
Hi Emma! I’m shopping
in Amelie’s for a costume
for Maggie’s party. I’m
trying on a fabulous
dress! It’s blue and it’s
only £28. I’m sending
you a picture.
Jane
4.
The Evzones
by Sara
Dear Emma,
Please come to m
y 11th birthday.
Theme: Princesses
(wear a costume)
Date: 25th Februa
ry
Time: 7 pm – 9 pm
Place: Middleton Sp
orts Centre, Elm Ro
ad
RSVP: Maggie 0795
0 736461
The Evzones are Greek soldiers.
Their job is to 1. ______ the Tomb of
the Unknown Soldier in Athens.
They are tall and they have a special
2. ______ . They also 3. ______ a
fustanella, which is like a skirt. They
4. ______ 30 metres of cloth to make
one fustanella! The Evzones are a
5. ______ symbol of Greece. Many
tourists take photographs of them
in Athens.
1.
2.
3.
4.
5.
A.
A.
A.
A.
A.
wait
uniform
fit
uses
clear
B.
B.
B.
B.
B.
stand
creation
wear
are using
famous
C.
C.
C.
C.
C.
guard
costume
dress
use
favourite
A.
B.
C.
D.
E.
You can see this text outside a shop.
This text is about an item of clothing.
This text is an invitation to a party.
You can see this text in a sports centre.
This is about an event that you need a
ticket for.
29
8
1
2
Food
Słownictwo
ROZGRZEWKA
Pracując z kolegą/koleżanką, odpowiedzcie
I usually have
na pytanie: What do you usually have for breakfast?
milk and cereal
Przyjrzyj się obrazkom i wpisz właściwe numery
for breakfast.
obok poniższych wyrazów.
lettuce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
pasta
salad
crisps
cheese
bread
cereal
grapes
orange juice
chocolate
chicken
milk
3
1
2
3
4
5
6
UMIEM WIĘCEJ
a
a
a
a
a
a
Zakreśl właściwe słowo.
carton of juice / bread
bowl of chicken / cereal
bottle of meat / milk
loaf of bread / grapes
packet of pasta / lettuce
bar of salad / chocolate
5
Wysłuchaj nagrania ponownie. Dopasuj
do imion dzieci właściwe tace z posiłkami.
a
Słuchanie
4
Wysłuchaj nagrania i wybierz
właściwą odpowiedź: a, b lub c.
Where are the kids?
a At their home.
b At the school dining room.
c At a fast food restaurant.
30
b
c
1
Cora
2
Nancy
3
Ben
Reagowanie
6
Czytanie
Przeczytaj minidialogi i zakreśl właściwą
reakcję: a lub b. Następnie dopasuj dialogi
7
(1–4) do obrazków (a–d).
1
są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE).
Zakreśl właściwą odpowiedź.
X: Would you like anything to drink?
Y: a) Just a bottle of water, please!
b) Here you are.
2
X: I never eat crisps.
Y: a) No, I don’t.
b) Really? They’re my favourite.
3
X: Let’s make a chocolate cake!
Y: a) Not much!
b) Good idea!
4
Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy zdania 1–5
WSKAZÓWK
A
Rozwiązywanie zadań
Nigdy nie pozostawiaj żadnego zadania bez
rozwiązania. Jeśli nie znasz odpowiedzi, spróbuj
zgadnąć.
by Blake Williams
X: How much are the eggs?
Y: a) One pound twenty.
b) Two cartons.
a
I like food. I really do! I like chicken and
pasta. I like salads, too. My mum makes
b
a great lettuce salad. I also drink milk
every morning and some juice with my
lunch and dinner. My favourite food is
egg sandwiches! I make one every day!
Yummy!
d
c
What about you?
What’s your favourite food?
1
2
3
4
5
1
........
2
........
3
........
4
Blake doesn’t like food.
He doesn’t like salads.
He drinks milk every day.
He drinks juice with his
meals.
He makes egg sandwiches.
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
........
31
8
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze
słuchu
1
Znajomość funkcji językowych
2
Usłyszysz dwukrotnie trzy
żadnej sytuacji.
dopasuj miejsce, w którym się
1.
Mężczyzna w restauracji fast food pyta, czy chcesz dużą
porcję frytek. Co mu odpowiesz?
2.
Kolega pyta, czy lubisz fast food.
Co odpowiesz?
3.
Kelner pyta, czy chciał(a)byś coś do picia.
Co odpowiesz?
4.
Koleżanka pyta, ile kosztuje kanapka club sandwich.
Jak jej odpowiesz?
5.
Kobieta w restauracji fast food pyta, czy chcesz coś
zamówić. Co powiesz?
rozwiązania w kratki. Uwaga!
Jedno miejsce zostało podane
dodatkowo i nie pasuje do
żadnego dialogu.
reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok
każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do
dialogi (1–3). Do każdego z nich
on odbywa (A–D). Wpisz
Dla każdej z opisanych sytuacji (1–5) wybierz właściwą
A.
B.
C.
D.
E.
F.
3
1.
32
2.
3.
Yes. A cola, please.
I’d like a cheeseburger, please.
It’s £2.70.
No, small, please.
That’s £4.90, please.
Not really. I think it’s unhealthy.
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.
Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.
1.
X: Is there any milk in the fridge?
Y:
A. Not many.
B. Not some.
C. Not much.
2.
X:
Y: No, there aren’t.
A. Are there any oranges?
B. Do you like oranges?
C. Can I have an orange?
3.
X: Would you like any cake?
Y:
A. Just a small bar.
B. Just a small slice.
C. Just a small loaf.
Znajomość środków
językowych
4
W zdaniach 1–3 z podanych
Rozumienie tekstów pisanych
5
Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą
kratkę (1–4) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst
pozostanie niewykorzystany.
odpowiedzi wybierz właściwą,
zgodną z treścią ilustracji.
Tata pyta:
Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
A. coffee.
B. water.
Yes, I do.
1.
Do you know how much
a bowl of soup costs?
Yes, I do.
2.
Do you know who can
make soup?
Yes, I do.
3.
Do you know how to
make soup?
Yes, I do.
4.
C. some fruit.
3. The girl’s milk is in a
A. bottle.
B. glass.
B.
n
The Soup Kitche
rent kinds
We sell over 20 diffe
.50 a bowl!
of soup for only £1
y our leek
Come inside and tr
or carrot!
and potato, chicken
C.
Instant message:
Hi Alex! I make really delicious carrot soup. I can show you
how to make it. It’s really easy! Kelly
2. The man is eating
B. an egg.
Vegetable
Soup
Cook the
vegetables in
water for 30 minutes.
Add salt and pepper.
Serve with warm bread
and butter.
C. tea.
A. a sandwich.
Z którego tekstu
Alex dowiedział
się o tym?
Do you know what we
can make for dinner?
A.
1. The woman is drinking
Alex
odpowiada:
D.
Special Offer!
r
5 kilo bag of w inte
vegetables for so up
only £5!
E.
Alex,
getables
There are lots of ve
some
in the fridge. Make
ad
soup for you and D
ter,
tonight. See you la
Mum
C. bowl.
33
Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Rozumienie ze słuchu
Zadanie 3. (0-4)
Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na
Zadanie 1. (0-3)
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na
podstawie informacji zawartych w nagraniu
zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są
prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz
znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
1.1. Chłopiec je lunch.
TAK
1.2. Dziewczynka opowiada
o swojej szkole.
TAK
1.3. Chłopiec proponuje
dziewczynce, by poszła TAK
z nim do parku.
podstawie informacji w nim zawartych
dopasuj do każdej osoby (3.1.–3.4.)
właściwą postać przedstawioną na obrazku
(A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę
obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na
obrazku jest przedstawiona dodatkowo.
NIE
3.1. Jim
3.3. Matt
NIE
3.2. Ed
3.4. Billy
NIE
Zadanie 2. (0-3)
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi
(2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj
miejsce, w którym się on odbywa (A–D).
E
Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno
miejsce zostało podane dodatkowo i nie
pasuje do żadnego dialogu.
B.
A.
D
D.
C.
A
C
B
2.1.
34
2.2.
2.3.
Zadanie 4. (0-5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach
4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
4.1. Z którego kraju pochodzi Nadia?
A.
B.
C.
4.2. O której godzinie Helen ma lekcję historii?
10:00
10:30
A.
11:30
B.
C.
B.
C.
B.
C.
Room 5
Room 10
B.
C.
4.3. Ile lat ma Peter?
A.
4.4. Jaki jest ulubiony kolor Mike’a?
A.
4.5. W której sali odbywa się lekcja przyrody?
Room 3
A.
35
Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Znajomość funkcji językowych
Zadanie 5. (0-3)
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.
Can Lucy come
over for dinner?
I’d like a burger, please.
5.2.
5.1.
A.
B.
C.
Would you like anything to drink?
What’s your favourite food?
Large or small?
A.
B.
C.
Of course.
Here you are.
Never mind.
A club sandwich
and a cola, please.
A.
B.
C.
That’s perfect.
OK, thanks.
That’s £4.60, please.
5.3.
Zadanie 6. (0-5)
Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią literę
w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji.
6.1. Nauczyciel pyta, czy masz swoją pracę
domową. Co odpowiesz?
6.2. Pytasz koleżankę, czy może Ci dać ołówek.
Co Ci odpowie?
6.3. Kolega pyta, czy masz dzisiaj lekcję
matematyki. Co mu odpowiesz?
6.4. Koleżanka pyta, gdzie jest dzisiaj lekcja
historii. Co jej powiesz?
6.5. Nauczycielka pyta, czy potrzebujesz
pomocy. Co powiesz?
36
A.
It’s in Room D.
B.
Sorry. This is the only one I’ve got.
C.
Yes, it’s in my bag, Sir.
D.
I’m in Year 7.
E.
No, it’s OK thanks. I think I know what to do.
F.
Yes. I have it every day.
Znajomość środków językowych
Zadanie 7. (0-3)
W zdaniach 7.1.–7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji.
Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
7.1. The woman is
A.
eating a sandwich.
B.
cooking.
C.
playing computer games.
7.2. The football is
A.
on the table.
B.
under the table.
C.
next to the table.
7.3. What’s the weather like?
A.
It’s snowing.
B.
It’s raining.
C.
It’s sunny.
Zadanie 8. (0-3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
b y M ich elle
One weird food from the UK is deep-8.1. ___ chocolate bars. The idea comes
from fish and chip shops in Scotland. People take a chocolate bar,
cover it in 8.2. ____ batter and deep fry it in oil. Lots of people think
that it 8.3. ____ nice, but it’s a very unhealthy snack!
A.
any
C.
baked
E.
eats
B.
some
D.
tastes
F.
fried
37
Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Rozumienie tekstów pisanych
Zadanie 9. (0-4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
[email protected]
[email protected]
Hi Bill!
mine. I’ve got a big
Thanks for your email. Your room sounds cool! Let me tell you about
it is blue and white.
room next to my sister’s, not my parents’ as your room is. Everything in
to the desk. I always
I’ve got a new desk for my computer and there’s a big bookcase next
ite my bed. I can lie
do my homework in my room. There’s a TV in my room, too. It’s oppos
keep all my football
in bed and watch it at night! My wardrobe is next to the window. I
team, Everton. I think
things in it! On the wardrobe door there is a big poster of my favourite
my room’s really nice. I hope you get to see it one day!
Write again soon,
Simon
9.1. Where is Simon’s room?
9.3. Where is the poster of Simon’s favourite team?
A.
A.
It’s next to the bathroom.
B.
It’s next to his sister’s bedroom.
C.
It’s next to his parents’ bedroom.
B.
C.
9.2. What’s on Simon’s desk?
A.
B.
C.
9.4. Why is Simon writing the email to Bill?
38
A.
To tell Bill about his football team.
B.
To invite Bill to his room.
C.
To tell Bill about his room.
Zadanie 10. (0-4)
Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) odpowiednią literę.
Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.
Z którego tekstu
Sally dowiedziała
się o tym?
Mama pyta:
Sally
odpowiada:
Do you know what
we need to make a
Greek salad?
Yes, I
do.
10.1.
Do you know
where Mike is?
Yes, I
do.
10.2.
Do you know where
the new Italian
restaurant is?
Yes, I
do.
10.3.
Do you know
what time Chef’s
Travels starts?
Yes, I
do.
10.4.
B.
C.
A.
9.00 Evening news
9.30 Chef’s Travels
with Ollie James.
10.30Film of the week
at
Hi Sally. I’m
arket
the superm
to get some
e
salad. Do w
ing
need anyth
else?
Ingredients:
Tomatoes, Cucumber
Feta Cheese, Onion, Olives
Mike
E.
D.
Italian food at its best!
Come and try the most delicious pasta in town!
We are open every day from 11 am to 11 pm.
You can find us at 34 East Street or call 207 345679.
To: Sally
Subject: Saturday
From: Jane
Hi Sally!
We are having a barbequ
e on
Saturday evening. Hope
you
and your mum can joi
n us.
Bring your own chicken
!
Jane
39
Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Zadanie 11. (0-3)
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (11.1.–11.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A–D).
Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.
A. a sport
B. a favourite dish
C. a birthday present
D. a pet
11.1.
Hoppy really loves her new home. She’s so sweet. She hops on the sofa next
to me when I watch TV. I love her floppy ears and her little pink nose!
This text is about
.
11.2.
Cricket is very popular in my country. Some people don’t like it because it’s
quite slow. Some matches can last for days. It’s nice to watch in the summer.
I find it very relaxing.
This text is about
.
11.3.
My mum always makes pancakes for me on Saturday mornings. She knows
they’re my favourite! I usually have them with honey.
This text is about
40
.
Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego. Ćwiczenia
egzaminacyjne to składająca się z trzech części seria wydawnicza,
będąca zbiorem ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu
szóstoklasisty z języka angielskiego. Publikacje zostały opracowane
w oparciu o zapisy nowej podstawy programowej oraz Informator
o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015.
Każda część serii jest podzielona na osiem tematycznych modułów.
W ramach każdego modułu uczeń:
• powtarza i utrwala słownictwo
• rozwija ogólne umiejętności językowe (np. słuchanie, czytanie,
reagowanie)
• wykonuje przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne dotyczące
funkcji językowych, środków językowych, rozumienia ze słuchu
i rozumienia tekstów pisanych
• otrzymuje wskazówki, które ułatwiają wykonanie poszczególnych
rodzajów zadań.
Na końcu każdej publikacji zamieszczono przykładowy zestaw
egzaminacyjny.
Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego. Ćwiczenia
egzaminacyjne polecamy jako dodatkowe materiały do kursu
Starland oraz innych serii wydawnictwa Express Publishing dla klas
4–6 szkoły podstawowej.
ISBN 978-1-4715-2557-5

Podobne dokumenty