Oferta inwestycyjna - pobierz

Komentarze

Transkrypt

Oferta inwestycyjna - pobierz
GMINA DĘBICA
OFERTA BUDOWY
ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO
W LATOSZYNIE
AN OFFER FOR
BUILDING OF THE NATURAL THERAPY CENTRE
IN LATOSZYN
Ł
ki Latoszyńsk
n
e
i
ie
az
TRADYCJA
TRADITION
Latoszyn, to jedna z najstarszych wsi gminy Dębica,
leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, przy
trasie E 40. Istniała już w XII w., a jej pierwszym
właścicielem był Teodor Gryfita, wojewoda
krakowski. Z tej wsi, skąd wywodzili się
współwłaściciele Dębicy, pochodził jeden
z najwybitniejszych reprezentantów rodu, profesor
i sześciokrotny rektor Akademii Krakowskiej – Jan
z Latoszyna.
Latoszyn belongs to the oldest villages of the Dębica
commune and is situated in the immediate
neighbourhood of the town, by the international
E40 route. Latoszyn village history dates back
to the 12th century and its first owner was Teodor
Gryfita, the Cracow Province Governor. It was the
place of birth not only of the co-owners of Dębica,
but also of one of the most prominent members
of the family, a professor and a six-term rector
of the Cracow Academy – Jan of Latoszyn.
Obecnie na powierzchni 5,8 km2 zamieszkuje 1397
osób, w tym ok. 60% ludności w wieku
produkcyjnym. Latoszyn posiada sieć gazową,
telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, a zasilanie
prowadzone jest liniami elektro-energetycznymi
15 kV i 30 kV. Przebiegają tędy sieci tranzytowe:
gazociągi wysokoprężne ze wschodniej granicy
państwa, dwie linie elektro-energetyczne po 110 kV
i światłowód.
Nowadays, in a land area of 2.24 square miles
(5.8 km²) live 1,397 inhabitants, 60 % ofwhich are
in the working age. Latoszyn is connected to the gas
distribution network, the telephone network and
the water and sewage system. The power is
supplied by 15 kV and 30 kV power lines. Through
the village run also such transmitting networks as:
the high-pressure gas pipelines from the east
border of the country, two power lines of 110 kV and
an optical fibre.
Infrastruktura społeczna Latoszyna, to szkoła
podstawowa, gimnazjum, przedszkole i biblioteka
publiczna. Stopniowo zaciera się granica między
Latoszynem a Dębicą ze względu na dynamiczny
rozwój Latoszyna, jako miejscowości podmiejskiej.
Social infrastructure of Latoszyn includes a primary
school, a middle school, a kindergarten and a public
library. The boarder between Latoszyn and Dębica
is disappearing gradually due tothe dynamic
development of Latoszyn as a suburban locality.
Latoszyn od wieków słynął ze znakomitych wód
leczniczych wypływających u podnóża wzniesienia
Palana Gera (Spalona Góra). Lecznicze źródła
uczyniły z Latoszyna w XVII w. znane kąpielisko.
W wieku XIX funkcjonował tu Zakład ZdrojowoKąpielowy tzw. „Latoszyńskie Łazienki", a wieś
słynęła z niekonwencjonalnych metod leczenia
chorób. Zakład ten został zniszczony przez huragan
i pożar.
Na miejscu starego zakładu w
1932 roku
wybudowano nowocześnie urządzone
łazienki,
pensjonaty, karczmę. Do zakładu zjeżdżali
kuracjusze z kraju i zagranicy, stawiając go ponad
Krynicę i Szczawnicę. Tutejsze wody siarczane
leczyły choroby stawów, kości, choroby skórne:
grzybicę,
łuszczycę, choroby kobiece, paraliże
i niedowłady. Podczas II wojny światowej ten
tętniący życiem ośrodek został prawie całkowicie
zniszczony.
For many centuries, Latoszyn has been famous for
its curative waters springing at the foot of the Palana
Gera (Spalona Gora) elevation. The curative mineral
springs contributed to the later development of the
village into a well-known watering place in the 17th
century. In the 19th century a Spa and
Balneotherapy Institute the so-called “Latoszyńskie
Łazienki“ (“The Latoszyn Baths”) existed there, and
the village was famed for
unconventional therapy methods. The Institute was
later destroyed by storm and fire.
In 1932 a modern complex of baths, boarding
houses and an inn was build in the same place.
The new institute was visited by guests from Poland,
as well as from abroad and was appreciated among
them even more than the two famous health
resorts, Krynica and Szczawnica. The sulphur
waters of Latoszyn cured joint and bone diseases,
but also skin diseases such as mycosis and psoriasis,
women's diseases, paralysis or paresis. During the
World War II the resort, usually teeming with life,
was almost completely destroyed again.
"Latoszyńskie Łazienki" - lata przedwojenne
"Latoszyńskie Łazienki" - pre-war years
ZASOBY
NATURAL RESOURCES
Klimat Latoszyna ma właściwości lecznicze
w odniesieniu do chorób układu oddechowego,
chorób układu krążenia oraz chorób narządu ruchu.
Może również wspomagać leczenie zaburzeń układu
nerwowego (np. depresji) oraz sprzyjać hartowaniu
organizmu. Przeciwwskazania dotyczą osób
z nadciśnieniem tętniczym oraz z alergią na pyłki
roślin.
The climate of Latoszyn has curative properties in
the treatment of the diseases of the respiratory
system, the circulatory system and the locomotor
system. It may also supplement the treatment of
the nervous system diseases (e.g. depression) and
contribute to immunization of the organism.
Contraindication are hypertension and pollen
allergy.
NORMY KLIMATYCZNE LATOSZYNA.
CURATIVE CLIMATE CONDITIONS:
Norma usłonecznienia, wynosząca dla
uzdrowisk środkowej Europy 1500 godzin ze
słońcem w roku jest w Latoszynie zachowana.
The minimum insolation time of 1,500
hours annually recommended for health resorts in
Middle Europe is up to the standard in Latoszyn
Pod względem stosunków termicznych
Latoszyn spełnia warunki stawiane miejscowościom
uzdrowiskowym. Liczba dni o skrajnych warunkach
termicznych jest niewielka, a warunki biotermiczne
nie wskazują na zbyt duże obciążenie układu
termoregulacyjnego człowieka.
As far as the thermal conditions are
concerned, Latoszyn meets the standard for health
resorts. The number of days with extreme thermal
conditions is inconsiderable and the biothermal
conditions do not indicate weakening influence on
the thermoregulatory system.
Średnia liczba dni z opadem w rejonie
Latoszyna wynosi 174 i jest niższa od dopuszczonej
normą.
The average annual number of days with
precipitation in the area of Latoszyn is 174 and is
lower than the standard.
W ciągu całego roku liczba dni z mgłą jest
znacznie mniejsza niż przewiduje norma przyjęta
dla uzdrowisk.
Average annual number of days with fog is
much lower that the prescribed condition for health
resorts.
As far as the winds are concerned,
Latoszyn satisfies the climatic standards. Stillness
of atmosphere frequency is about 8%. Moreover,
the days with strong wind are infrequent.
Pod względem warunków wietrznych
Latoszyn spełnia normy klimatyczne; częstotliwość
ciszy atmosferycznej wynosi ok. 8 proc.
Jednocześnie mało jest dni z wiatrem silnym.
Najkorzystniejszy dla klimatoterapii jest
okres późnego lata i wczesnej jesieni z uwagi na
stabilne warunki solarne i dobre warunki termiczne.
The most favourable time for
climatotherapy is the late summer and early
autumn due to the stable solar conditions and
propitious thermal conditions.
Poziom podstawowych zanieczyszczeń
powietrza jest poniżej obowiązujących norm
sanitarnych.
Primary air pollutants level is lower than
the applicable sanitary standards.
Normy dopuszczalnego poziomu hałasu są
zachowane na projektowanym obszarze A ochrony
uzdrowiskowej. Nadmierny hałas obserwuje się
wzdłuż drogi E-40, co wymaga zamontowania tam
ekranów dźwiękochłonnych.
The acceptable level ofnoise is maintained
in the planned A area of the health resort
protection. Excessive noise is observed along the
E40 route, which requires installing of noise
barriers.
Właściwości lecznicze klimatu Latoszyna
zostały potwierdzone stosownym świadectwem
wydanym 17 lipca 2008 r. przez Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk.
The factors and conditions warranting the
possibilities to run of curative effects in Latoszyn
health resort have been certified on 17. July 2008 by
the Stanislaw Leszczynski Institute of Geography
and Spatial Organization, Polish Academy
of Sciences.
Na podstawie badań właściwości fizyko –
c h e m i c z nyc h i c h e m i c z nyc h o ra z s t a n u
mikrobiologicznego wody w Latoszynie
stwierdzono, że spełnia ona wymagania
MINERALNEJ WODY LECZNICZEJ 0,26 %
SIARCZANOWO WAPNIOWEJ. Woda ta może być
wykorzystywana według wskazań lekarskich do
kuracji uzdrowiskowych w formie kąpieli i kuracji
pitnej. Świadectwo potwierdzające właściwości
lecznicze wody w Latoszynie zostało wydane
2 września 2008 r. przez Zakład Tworzyw
Uzdrowiskowych Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
w Warszawie.
On the basis of physicochemical, chemical
and microbiological analyses of water in Latoszyn it
is stated, that it meets the standard of curative
mineral 0.26% calcium sulfate water.
It is suitable for use inmedically recommended spa
treatments in form of baths and curative water
drinking therapy. A certificate confirming curative
properties of the Latoszyn waters was issued on
2. September 2008 by the Department for Curative
Resources of the National Institute of Public Health
–National Institute of Hygiene in Warsaw.
WODY MINERALNE:
MINERAL WATERS:
Wody mineralne siarczanowo - wapniowo siarczkowe w ilości 1,3 m3/h, co daje 31,2 m3/dobę,
p o t w i e r d z o n e d e c y z j ą M i n i s t ra O c h r o n y
Środowiska. Analiza dobowych wydajności
wykazała, że zakład przyrodoleczniczy będzie miał
niezakłóconą dostawę wody leczniczej
z samoodnawialnego źródła.
Mineral sulfate – calcium – sulfide waters in the
amount of 1.4 m³ per hour, which is 31.2 m³ per day
according to a statement of the Minister
of Environmental Protection. A daily capacity
analysis proved, that the natural therapy centre will
be undisturbed provided with curative water from
a self-renewable spring.
Właściwości wód leczniczych pozwalają leczyć:
- schorzenia układu ruchowego: gośćcowe,
reumatyczne, zwyrodnieniowe, pourazowe,
pooperacyjne
- choroby układu nerwowego: niedowłady,
porażenia, nerwobóle,
- choroby kobiece,
- choroby przemiany materii,
- choroby skóry,
- choroby zawodowe w tym zatrucia związkami
chemicznymi.
The properties of the curative waters can be used for
treatment of the:
- musculoskeletal system diseases: rheumatoid
arthritis, rheumatism, degeneration, post-traumatic
states of bones and articulations, post-operation
states,
- nervous system diseases: paresis, paralysis,
Neuralgia,
- women diseases,
- metabolic disorders,
- skin diseases,
- social diseases including chemical intoxication.
Gmina Dębica jest atrakcyjnym miejscem nie tylko
ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze,
ale także ze względu na bogactwo zasobów
leczniczych oraz możliwości dalszego rozwoju
zasobów turystyczno-rekreacyjnych.
The Dębica commune is an attractive area not only
because of the values of its landscape and natural
properties, but also for the diversity of its curative
resources and the future development possibilities of
tourism and recreation.
Panorama Latoszyna
View of Latoszyn
88 km
31 km
134 km
106 km
4 km
300m
LATOSZYN
132 km
54 km
LOKALIZACJA
LOCALISATION
Działka o powierzchni 2,32 ha, położona u podnóża
wzniesienia Palana Gera (Spalona Góra),
w sąsiedztwie lasów bukowych o powierzchni ok.
60 ha. Na jej terenie znajduje się obszar
o powierzchni 0,1 ha ze studnią głębinową z wodami
leczniczymi.
The building lot is an area of land of 0.009 square
miles (2.32 ha) situated at the foot of the Palana
Gera (Spalona Gora) elevation, surrounded by
beech woods of about 0.23 square miles (60 ha).
The land includes an area of 0.00039 square miles
(0.1 ha) with a curative water deep well.
Trasy komunikacyjne:
Odległość od autostrady międzynarodowej
A4 wynosi 8 km.
Odległość od trasy międzynarodowej E 40
łącząca granicę zachodnią i wschodnią, (przebiegająca przez odcinek Kraków-Przemyśl) wynosi
300 m, natomiast od centrum miasta Dębica 4 km.
Przez Dębicę biegnie magistrala kolejowa
E-30 Zgorzelec–Kraków-Medyka.
Najbliższe Porty Lotnicze, to:
Rzeszów–Jasionka (w odległości 54 km) oraz
Kraków–Balice (w odległości 132 km).
Directions to the Latoszyn natural therapy
centre:
Only 8 km to international motorway A4
Only 300 m to the international route E 40
connecting the west and the east border (running
through the route section Cracow – Przemysl), only
4 km to the town center of Dębica
Dębica is located on the railway main line
E-30 Zgorzelec –Cracow – Medyka
The nearest airports are The International
Rzeszow -Jasionka Airport (only 54 km away) and
John Paul II KrakówBalice International Airport
(only 132 km away)
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:
Entry in the development plan:
Teren przeznaczony pod lokalizację zakładu
przyrodoleczniczego - oznakowanie w planie „UZ”,
w jednej części, natomiast w pozostałej tj. dz. 784/3
może być zabudowana po uzyskaniu decyzji
o warunkach zabudowy.
Teren przeznaczony pod realizacje parkingu
w zieleni parkowej - oznakowany w planie KU/Zp,
Uchwała Rady Gminy Nr V /52/02 z dnia
28.08.2002r
Land for a natural therapy centre
development –marked with the symbol “UZ” in the
plan, in one part, in the remaining part i.e. dz.
784/3 is allowed to be used for building after
receiving a zoning approval.
Land for parking place development in the
park -marked with the symbol KU/Zp in the plan,
Resolution of the Council of Commune Nr. V/ 52/02
of 28.08.2002 (Uchwała Rady Gminy Nr V /52/02 z
dnia 28.08.2002).
MIEJSCOWY PLAN
GOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY DĘBICA
LOCAL SPATIAL
DEVELOPMENT PLAN
CITIES DĘBICA
UZ - teren przeznaczony pod lokalizację Zakładu Przyrodoleczniczego
KU/Zp - teren przeznaczony pod realizację parkingu w zieleni parkowej
UZ - effects for into the location of natural establishment
KU/Zp - area effects for the implementation of the parking the green parks
PROFIL ZAKŁADU
PROFILE OF THE INSTITUTION
Teren pod inwestycje
Area for investments
Wyznacznikiem profilu zakładu są zasoby wód
leczniczych, które dają możliwość wykonywania
zabiegów balneologicznych, w tym kąpieli
leczniczych przy jednoczesnym, pomocniczym
stosowaniu szeroko rozumianej fizjoterapii.
Świadczenia z rehabilitacji leczniczej mogą być
wykonywane w warunkach stacjonarnych i w trybie
ambulatoryjnym. Według opinii balneologów,
powinna być rehabilitacja lecznicza przede
wszystkim narządów ruchu, gdyż obłożenie obecnie
takich zakładów w Polsce jest 100 %.
Docelowo, uzdrowisko powinno osiągnąć profil
o charakterze rehabilitacyjno – uzdrowiskowym
będący magnesem dla kuracjuszy z kraju jak
również i zagranicy.
Determinant of the institution profile are medicinal
waters, which provide the ability to perform
balneological treatments, including medicinal
baths, at the same time using the wide-known
physiotherapy. Services of medical rehabilitation
can be performed in stationary conditions and on
an ambulatory basis. According to balneologists,
the medical rehabilitation including mainly the
motor organs shall be performed, because
nowadays such treatments are 100% necessary in
Poland.
Ultimately, the centre shall achieve the
rehabilitation-spa profile, being the magnet for
patients from the country and abroad as well.
PARAMETRY ZAKŁADU, FUNKCJE
PARAMETERS OF THE INSTITUTION,
FEATURES
Według Studium Wykonalności wraz z programem
funkcjonalno–użytkowym dla projektu
inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu
P r z y r o d o l e c z n i c z e g o w L a t o s z y n i e w ra z
z zapleczem hotelowo–rekreacyjnym” z grudnia
2013 r., przewiduje się następujące założenia:
•
liczba pacjentów 3500 rocznie, w tym
stacjonarni i ambulatoryjni,
•
baza noclegowa na ok. 200 łóżek,
•
dzienne przyjęcia w trybie stacjonarnym
i ambulatoryjnym ok. 200 kuracjuszy.
According to the Feasibility Study along with the
functional and operational program for the
investment project, called „Construction of Natural
and Medicine Institution in Latoszyn with the hotel
and recreation facilities” of December 2013, one can
provide the following assumptions:
•
the number of patients is 3500 per year,
including stationary and ambulatory ones.
•
accomodation includes 200 beds.
•
daily admissions in a stationary and
ambulatory procedure
is approximately 200
patients.
Założenie budowlane:
•
pawilon A – trzykondygnacyjny zabiegowo
–administracyjny ośrodek pobytu dziennego
powiększony o część z pokojami dla kuracjuszy
i ośrodek zdrowia,
•
pawilon B – pensjonatowy z usługami
dodatkowymi,
•
pawilony połączone przewiązką.
Building assumptions:
•
A pavilion – a three-storey treatment and
administrative centre for daily stay, enlarged by the
part with rooms for patients and health centre,
•
B pavilion – boarding place with extra
services,
•
pavilions connected by lacing.
Parametry budowlane:
•
powierzchnia użytkowa wraz z zapleczem
ok. 7000m²,
•
kubatura obiektu 35 000 m².
Building parameters:
•
Floor area with facilities of approximately
7 000 m2,
•
Object capacity: 35 000 m2
Ostatecznie przyjęte rozwiązania będą zależne
od potencjalnego inwestora, z uwzględnieniem
aktualnych badań zasobów wód leczniczych.
Finally adopted solutions will depend on a potential
investor, taking into account current research of
medicinal water resources.
FINANSOWANIE
FINANCING
Koszt budowy Zakładu Przyrodo-Leczniczego wraz
z całym zapleczem hotelowo-gastronomicznym,
Spa i basenem, określa się w wersji pierwszej na ok.
50 mln zł. Inwestycja zrealizowana w tej formie
i zakresie dałaby 55 miejsc pracy stworzonych
w bezpośredniej obsłudze i ok. 270 miejsc w tzw.
„otoczeniu projektu”. Zakład pozwalałby na
jednorazowe przyjęcie ok. 200 kuracjuszy
i wykonanie ok. 45 000 osobodni w ciągu roku.
The cost of building of the Natural and Medicine
Institution, along with the entire hotel and catering
facilities, spa and one swimming pool, is determined
in the first version for about 50 million PLN. The
investment made in this form and scope would
provide 55 jobs, created in the direct service and
about 270 seats in the so-called “project
surrounding”. The institution would allow for onetime acceptation of approximately 200 patients and
creation of about 45 000 man-days per year.
W wersji drugiej, proponuje się budowę obiektu
hotelowego na 120 miejsc, części leczniczej
i zabiegowej, Spa oraz basenu. W tym przypadku
koszt budowy wynosiłby ok. 30 mln zł. W tej wersji
liczba pracowników zmniejszyłaby się do 35, a liczba
miejsc pracy w otoczeniu projektu do ok. 180.
In the second version, it is proposed to build the
hotel with 120 seats, medical and treatment area,
spa and swimming pool. In this case, the cost of
building would be approximately 30 million PLN. In
this version, the number of employees would be
reduced to 35, and the number of jobs in the project
surrounding – to approximately 180 seats.
RENTOWNOŚĆ
PROFITABILITY
Według Studium Wykonalności wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym dla projektu
inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu
P r z y r o d o l e c z n i c z e g o w L a t o s z y n i e w ra z
z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym” z grudnia
2013 r.
According to the Feasibility Study along with the
functional and operational program for the
investment project, called „Construction of Natural
and Medicine Institution in Latoszyn with the hotel
and recreation facilities” of December 2013
planowane wpływy generowane przez
projekt w skali miesięcznej, wynosić będą
1 . 3 5 2 . 0 0 0 , 0 0 P L N a ko s z t y o p e ra c y j n e
1.024.000,00 PLN
(ZYSK = 328 000,00 PLN)
the expected incomes generated by the
project on a monthly basis will be:
1.352.000,00 PLN and operating costs:
1.024.000,00 PLN
(PROFIT = 328 000,00 PLN)
planowane wpływy generowane przez
projekt w skali roku, wynosić będą 16.226.000,00
PLN a koszty operacyjne 12.288.000,00 PLN
(ZYSK = 3 938 000,00 PLN)
the expected incomes generated by the
project on an annual basis will be:
16.226.000,00 PLN and operating costs:
12.288.000.00 PLN
(PROFIT = 3 938 000,00 PLN)
FORMUŁA PRAWNA
LEGAL FORM
•
Wieloletnia dzierżawa: 30 – 50 lat.
•
możliwa jest realizacja dwóch wariantów
koncepcji realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego:
•
Long-term lease: 30-50 years
•
The option includes the implementation of
two variants of the concept of realization of the
investment project:
- Wariant I
Dla Marszałka Województwa Podkarpackiego:
Proponuje się realizację przedsięwzięcia z udziałem
środków unijnych (Program Operacyjny) przez
Gminę Dębica oraz Marszałka Województwa
Podkarpackiego (beneficjenci). Operatorem
przedsięwzięcia, byłby podmiot uzdrowiskowy
z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego
oraz Gminy Dębica, funkcjonujący jako spółka
celowa. Przedsięwzięcie będzie miało tylko wtedy
szansę powodzenia, jeżeli projekt otrzyma
dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości
85% kosztów budowy Zakładu Przyrodoleczniczego.
- Variant I
For the Sub-Carpathian Region Marshal:
We propose the implementation of the project from
the European Union funds (Operational Programme)
by the Municipality of Dębica and the Marshal of the
Sub-Carpathian Region (beneficiaries). The operator
of the project would be the Spa entity, involving the
Marshal of the Sub-Carpathian Region and the
Municipality of Dębica, functioning as a special
purpose vehicle. The project will have a chance of
success only, if it receives financing from the
European Union funds in the amount of 85% of the
building costs of the Natural and Medicine Institution.
- Wariant II
Dla Partnerów Prywatnych; w trybie ustawy PPP tj.
zaprojektuj – buduj – finansuj – udostępniaj
operatorowi
- Variant II
For Private Partners; under the Act PPP, i.e.: design –
build – fund – make available to the operator.
EFEKTY
poprawa stanu zdrowia i podniesienie
poziomu opieki zdrowotnej,
stworzenie subregionalnego ośrodka
lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji,
podwyższenie standardu życia
w subregionie poprzez stworzenie nowych miejsc
pracy,
rozwój infrastruktury hotelowogastronomicznej,
rozwój turystyki, agroturystyki i sieci
transportowej,
wzrost przedsiębiorczości i aktywizacja
mieszkańców gminy,
aktywne wspomaganie procesu leczenia
i rehabilitacji,
poprawa stanu zdrowia i podniesienie opieki
zdrowotnej mieszkańców i przyjezdnych,
zwiększenie zainteresowania nowymi
inwestycjami w dziedzinie kultury i turystyki,
powstanie w I wersji ok. 325 nowych miejsc
pracy zaś w wersji II ok. 215.
EFFECTS
Improving health condition and the level of
health care,
Creation of a sub-regional centre for
treatment and rehabilitation,
Increased standard of living in the sub-region
by job creation,
Development of the hotel and catering
infrastructure,
Development of tourism, agro-tourism and
transport network,
Increasing entrepreneurship and activation of
residents of the municipality,
Active support of the process of treatment
and rehabilitation,
Improving health condition and the level of
heath care for residents and visitors,
Surging the interest in new developments in
the field of culture and tourism.
According to the first version, there will be
created about 325 new jobs and in the second version
– approximately 215 seats.
Podjęte dotychczas działania
wraz z ofertą Urzędu Gminy Dębica
Actions taken so far with the offer
of the Municipal Office of Dębica.
Władze Gminy Dębica poczyniły już bardzo dużo
w kierunku reaktywowania uzdrowiska
w Latoszynie i tak naprawdę, to pozostaje
postawienie przysłowiowej kropki nad „i”, aby
uruchomić nową działalność w Gminie Dębica, która
przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla rozwoju
Gminy Dębica, ale praktycznie dla całego
subregionu, a nawet województwa
podkarpackiego.
Municipal authorities of Dębica have already made
a lot towards the reactivation of the institution
in Latoszyn, and the last thing to do is to lay it on the
line in order to start a new business in the
Municipality of Dębica, which will bring tangible
benefits not only for the development of the
Municipality of Dębica, but practically for the whole
sub-region, and even the Subcarpathian
Voivodeship.
Celem utworzenia uzdrowiska, władze Gminy
Dębica przygotowały już wszystkie
wymagane prawem analizy i dokumenty
w tym:
In order to create the institution, the
authorities of the Municipality of Dębica have
already prepared all the legally required
analyses and documents, including:
Operat Uzdrowiskowy obszaru ochrony
uzdrowiskowej dla miejscowości Latoszyn,
Świadectwa potwierdzające właściwości
lecznicze wód i klimatu,
Plan zagospodarowania przestrzennego,
Decyzję Ministra Zdrowia z dnia
06.07.2011 r. nr MZ-OZU-520-25196-1/WS/11
potwierdzającą możliwość prowadzenia leczenia
uzdrowiskowego na obszarze uznanym za obszar
ochrony uzdrowiskowej „Latoszyn”,
Uzyskały także, w oparciu o przedstawiony
operat uzdrowiskowy i świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych
surowców i właściwości leczniczych klimatu,
określenie kierunków leczniczych dla obszaru
ochrony uzdrowiskowej w zakresie: chorób
ortopedyczno-urazowych, chorób reumatologicznych i chorób neurologicznych,
Na podstawie decyzji Ministra Zdrowia
wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadania statusu
obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn
i sołectwu Podgrodzie, położonym na obszarze
Gminy Dębica.
Curative Sampling of the area of health care
for the town of Latoszyn,
Certificates confirming the healing
properties of waters and climate,
Area development plan,
The decision of the Minister of Health
of 06.07.2011 no. MZ-OZU-520-25196-1/WS/11
confirming the possibility of providing a spa
treatment in an area recognized as a health care
area of “Latoszyn,”
They also obtained, on the basis of the
presented Curative Sampling and certificates
confirming the healing properties of natural
materials and medicinal properties of the climate,
the establishment of therapeutic directions for the
area of health care in the scope of: orthopaedic
diseases and injuries, rheumatic diseases and
neurological diseases,
On the basis of the decision of the Minister
of Health, there has been granted the Council of
Ministers of 10 July 2012 on granting the status of
the health care area for the town of Latoszyn and
Podgrodzie, located in the territory of the
Municipality of Dębica.
Ponadto:
In addition:
Teren działki jest uzbrojony, zostały
wykonane przyłącza energetyczne, wodociągowe
i kanalizacyjne,
Inwestor będzie zwolniony z podatku od
nieruchomości,
W celu zwiększenia dostępności do
przedmiotowych terenów gmina Dębica opracowuje
dokumentację techniczną na drogę publiczną
(alternatywną), która będzie łącznikiem z drogą
E-40.
the area of the plot is armed, there are
installed power connections, water supply and
sewerage,
The investor will be exempt from property
tax,
In order to increase the availability to these
areas, the Municipality of Dębica develops the
technical documentation on a public road
(alternative), which will be the connection with the
E-40 road.
PRZYSZŁOŚĆ
THE FUTURE
"ŁAZIENKI LATOSZYŃSKIE"
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY W LATOSZYNIE
"ŁAZIENKI LATOSZYŃSKIE"
NATURAL THERAPY CENTRE IN LATOSZYN
Nowoczesne Centrum Rehabilitacji i Odnowy
Biologicznej w Latoszynie zapewnia:
Modern Centre of Rehabilitation and
Regeneration in Latoszyn ensures:
Kompleks pawilonów przyrodoleczniczych.
Lecznicze wody mineralne siarczanowo-wapniowosiarczkowe.
Niezakłóconą dostawę wody leczniczej
z samoodnawialnego źródła.
Rehabilitacja i zabiegi lecznicze.
Wypoczynek i relaks.
SPA
Świadczenia wykonywane w warunkach
stacjonarnych i w trybie ambulatoryjnym.
3500 pacjentów rocznie.
Rozówj turystyki, agroturystyki i sieci
transportowej.
Zwiększenie produkcji zdrowej żywności.
Nowe inwestycje w dziedzinie kultury, turystyki
i gastronomii.
Wzrost przedsiębiorczości i aktywizacji
mieszkańców Gminy Dębica: w wersji I - ok. 325,
zaś w wersji II ok. 215 nowych miejsc pracy.
Complex of nature therapy facilities.
Curative mineral sulfate calcium sulfide waters.
Undisturbed curative water provision from a selfrenewable spring.
Rehabilitation and curative treatments.
Rest and relax.
SPA
Stationary and ambulatory treatments.
3,500 patients per year.
Tourism, agro tourism and road network
development.
Increase in the production of health food.
New investments in culture, tourism and
gastronomy.
Enterpreneurship development and occupational
development of the inhabitants of the Dębica
commune: In the first version will be create abort
325 new jobs and In the secondo version approximately 215 seats.
Makieta Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie
Model of the Natural Therapy Centre in Latoszyn
Urząd Gminy Dębica / Dębica Commune Office
ul. Batorego 13, 39-200 Dębica; tel. +48 14 680 33 10; fax +48 14 680 33 36
e-mail: [email protected] www.ugdebica.pl

Podobne dokumenty