Przedmiar robót Nr: 94/2006

Transkrypt

Przedmiar robót Nr: 94/2006
Inwestor:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w
Jaworze
ul. Wrocławska 30 A
59-400 Jawor
Wykonawca:
Przedmiar robót Nr: 94/2006
Data Oprac.: 2006-07-21
Nazwa budowy: Budynek PCKZ
Adres budowy: ul. Wrocławska 30 A, 59-400 Jawor
Obiekt: Malowanie I piętra PCKZ po robotach elektrycznych
Tytuł / Rodzaj robót: Roboty budowlane
Waluta: PLN
str 1
str 2
Przedmiar robót FIDIC
Lp.
Nr
specyfikacji
technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
1
2
3
1
Jednostka
Ilość
nazwa
4
5
Cena jedn.
Wartość
6
7
Roboty malarskie - I piętro bud. PCKZ
Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
1
Zabezpieczenie podłóg folią
500,534
m2
28,000
m
28,000
m2
5,76*(8,76+8,82+8,78+5,78+2,82+8,82+8,78)+2,97*2,48+2,94*2
,82+2,76*(0,90*8+1,17+8,10+8,42+8,10+2,10+5,10+8,10+11,10
+6,60)
2
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 30
cm
3
Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cemwap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach
prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I
pianobet.jedno miej.-1m2
4
Wykonanie tynków uzupeł. kat. III zaprawą z wapna
suchogasz.na podłożu z cegieł lub bet., po
obsadzonych puszkach, wyłącz. itp instal. elektr.
oraz hakach, wspor. itp
150,000
szt
5
Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad
1 cegły, zaprawa z wapnem suchogaszonym
15,000
szt
6
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o
powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości
ponad 10 cm
1,000
szt
7
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
1 046,676
m2
28
28,000
1,0*28
ściany sal:
2,10*(5,76*2+7,06+0,70*2)+2,20*(5,76*2+7,92+0,70*2)+1,10*(
5,76*2+7,88+0,70*2)+3,20*(5,76*2+4,98+0,70)+3,20*(5,76*2+1
,92)+1,80*(5,76*2+7,92+0,70*2)+2,00*(5,76*2+7,98+0,70*2)+3
,20*2,97*2+3,20*(2,02+2,94*2)
ściany korytarza:
1,62*(0,90*8+1,17+8,10+8,42+8,10+2,10+5,10+8,10+11,10+6,6
0)*2
sufit:
5,76*(8,76+8,82+8,78+5,78+2,82+8,82+8,78)+2,97*2,48+2,94*2
,82+2,76*(0,90*8+1,17+8,10+8,42+8,10+2,10+5,10+8,10+11,10
+6,60)
28,000
332,334
213,808
500,534
-------------
Przeniesienie +
1 046,676
------------1 046,676
Suma
Przeniesienie pomnożone
1
8
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian i sufitów
str 3
1 046,676
1 046,676
m2
ściany sal:
2,10*(5,76*2+7,06+0,70*2)+2,20*(5,76*2+7,92+0,70*2)+1,10*(
5,76*2+7,88+0,70*2)+3,20*(5,76*2+4,98+0,70)+3,20*(5,76*2+1
,92)+1,80*(5,76*2+7,92+0,70*2)+2,00*(5,76*2+7,98+0,70*2)+3
,20*2,97*2+3,20*(2,02+2,94*2)
ściany korytarza:
1,62*(0,90*8+1,17+8,10+8,42+8,10+2,10+5,10+8,10+11,10+6,6
0)*2
sufit:
5,76*(8,76+8,82+8,78+5,78+2,82+8,82+8,78)+2,97*2,48+2,94*2
,82+2,76*(0,90*8+1,17+8,10+8,42+8,10+2,10+5,10+8,10+11,10
+6,60)
332,334
213,808
500,534
-------------
Przeniesienie +
1 046,676
------------1 046,676
Suma
Przeniesienie pomnożone
1
9
Dwukrotne malowanie starych tynków
wewnętrznych ścian farbami olejnymi z
jednokrotnym szpachlowaniem
1 046,676
229,414
ściany sali nr 63:
2,10*(5,76*2+7,86+0,70*2)
ściany korytarza:
1,58*(1,17+8,10+8,42+8,10+2,10+5,10+8,10+11,10+6,60)*2
m2
43,638
185,776
-------------
Przeniesienie +
229,414
------------229,414
Suma
Przeniesienie pomnożone
1
10
Mycie posadzek lastrykowych, cementowych,
betonowych, wykładzin i płytek po robotach
malarskich
229,414
500,534
m2
5,76*(8,76+8,82+8,78+5,78+2,82+8,82+8,78)+2,97*2,48+2,94*2
,82+2,76*(0,90*8+1,17+8,10+8,42+8,10+2,10+5,10+8,10+11,10
+6,60)
500,534
Razem:
Ogółem:
str 4
Tabela cen elementów
Lp.
1.
Nazwa
Roboty malarskie - I piętro bud.
PCKZ
Jednostka
kpl
str 5
Ilość
1,000
Wartość
Jedn. KB
Wartość
Jedn. ZN
Wartość
Elem. ZN

Podobne dokumenty