bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

Komentarze

Transkrypt

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy
Cena I/II 56,40 zł
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy 2012
ISSN-0525-4833
40
lat dziaãalnoćci
GŁÓWNA B IBLIOTEKA PRAC Y
I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2012 r.
Część II
Warszawa 2014
-IGŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2012 r.
Część II
WARSZAWA 2014
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax: 22 642-19-27
e-mail: [email protected]
www.gbpizs.gov.pl
Pod redakcją
Anny Radwańskiej (dz. VII-XII),
Ewy Wyglądały (dz. I–VI)
Opracował zespół Ośrodka Informacji Naukowej
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 432/14. Format A5. Nakład 140 egz.
- III -
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Część II
- IV BIBLIOGRAPHY OF ECONOMIC AND
SOCIAL PROBLEMS OF LABOUR
Polish literature published in 2012
BIBLIOGRAPHIE OEKONOMISCHER
UND SOZIALER PROBLEME DER ARBEIT
Polnische Literatur für die Jahre 2012
BIBLIOGRAPHIE DES PROBLEMES
ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU TRAVAIL
Littérature polonaise publiée en 2012
-V-
SPIS TREŚCI
Część II
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne ...............................................................
a. Regulacje krajowe ...........................................................
Kodeks pracy ..................................................................
b. Międzynarodowe prawo pracy ........................................
c. Równość w stosunkach pracy .........................................
d. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy ......................
2. Ustawodawstwo pracy różnych zawodów ............................
3. Układy zbiorowe pracy. Regulaminy ...................................
4. Świadczenie pracy ................................................................
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Formy świadczenia pracy ................................................
1/ Umowa o pracę ..........................................................
2/ Stosunek pracy na podstawie powołania,
mianowania i wyboru ................................................
3/ Praca tymczasowa .....................................................
4/ Spółdzielczy stosunek pracy ......................................
5/ Umowy cywilnoprawne ............................................
6/ Formy zatrudnienia w spółkach i radach nadzorczych
c. Powszechna i szczególna ochrona stosunku pracy .........
d. Umowa o zakazie konkurencji ........................................
e. Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy ........................
5. Zagadnienia prawne bhp .......................................................
6. Czas pracy .............................................................................
7. Dyscyplina pracy. Absencja .................................................
8. Urlopy pracownicze ..............................................................
9. Ochrona pracowników szczególnie chronionych .................
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ....
10. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników ................
11. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
Społecznych ..........................................................................
303
303
309
312
314
318
320
327
329
329
333
333
338
339
341
341
342
342
343
344
346
348
351
353
355
357
358
362
- VI Orzecznictwo polskie .........................................................
Orzecznictwo unijne ..........................................................
12. Zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników ...................
13. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Płaca minimalna ..............................................................
c. Ochrona wynagrodzenia za pracę ...................................
d. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy .............
e. Wynagrodzenie różnych grup pracowników ..................
f. Odprawy pieniężne .........................................................
VIII. PŁACE
1. Polityka płac .........................................................................
2. Proporcje i struktura płac ......................................................
3. Systemy wynagrodzeń ..........................................................
4. Motywacyjna funkcja płac ....................................................
5. Płace w poszczególnych działach gospodarki narodowej
i zawodach ............................................................................
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Organizacja systemu zabezpieczenia społecznego ...............
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Finansowanie systemu ubezpieczeń ................................
c. Obowiązki płatników składek .........................................
d. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego .....
e. Instytucje zabezpieczenia społecznego ...........................
2. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe ....................................
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Emerytura powszechna ...................................................
Wiek emerytalny ..........................................................
c. Emerytura kapitałowa .....................................................
1/ Zagadnienia ogólne ...................................................
2/ Otwarte fundusze emerytalne ....................................
3/ Pracownicze programy emerytalne ...........................
4/ Indywidualne Konto Emerytalne.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego .
5/ Inne formy zabezpieczenia na starość .......................
d. Renty ...............................................................................
Orzecznictwo lekarskie ................................................
366
377
381
382
382
386
387
388
389
390
391
393
394
396
397
398
398
402
403
404
405
406
406
413
414
416
416
417
420
420
421
422
423
- VII 3. Ubezpieczenie zdrowotne .....................................................
Rehabilitacja lecznicza .......................................................
4. Ubezpieczenie chorobowe ....................................................
a. Zasiłek chorobowy ..........................................................
b. Świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek wyrównawczy ......
c. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy .................................
5. Ubezpieczenie wypadkowe ..................................................
6. Ubezpieczenie różnych grup społecznych i zawodowych ....
Przedsiębiorcy ....................................................................
Rolnicy ...............................................................................
Służby mundurowe ............................................................
7. Świadczenia na wypadek bezrobocia ...................................
8. Świadczenia z funduszy publicznych ...................................
a. Świadczenia rodzinne .....................................................
Alimenty .......................................................................
b. Zasiłek pielęgnacyjny .....................................................
c. Świadczenia dla inwalidów wojennych, wojskowych,
kombatantów i osób represjonowanych ..........................
9. Pomoc społeczna ..................................................................
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Świadczenia pieniężne i pomoc rzeczowa ......................
Renta socjalna ..............................................................
c. Usługi opiekuńcze ...........................................................
X.
WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA LUDNOŚCI
1. Zagadnienia ogólne polityki społecznej ...............................
Polityka rodzinna ...............................................................
2. Ekonomia społeczna .............................................................
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Społeczna odpowiedzialność organizacji ........................
c. Organizacje pożytku publicznego ...................................
d. Wolontariat .....................................................................
e. Usługi społeczne .............................................................
f. Zatrudnienie socjalne ......................................................
3. Jakość i poziom życia ...........................................................
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Marginalizacja i wykluczenie społeczne .........................
c. Ubóstwo ..........................................................................
Bezdomność .................................................................
424
426
427
427
429
430
431
433
434
435
438
438
440
440
441
441
442
442
442
446
447
447
449
460
463
463
465
474
480
485
489
490
490
494
499
502
- VIII 4. Dochody ludności. Podatki ...................................................
a. Dochody ludności ...........................................................
b. Podatek od dochodów .....................................................
5. Budżety rodzinne. Koszty utrzymania ..................................
Minimum socjalne .............................................................
6. Warunki mieszkaniowe ........................................................
7. Czas wolny ...........................................................................
XI. ZBIOROWE STOSUNKI PRACY
1. Zagadnienia ogólne ...............................................................
2. Związki zawodowe ...............................................................
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Uprawnienia związków zawodowych .............................
c. Działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych ..............................
3. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie ....................................
Dialog społeczny ................................................................
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych .........
4. Partycypacja pracownicza ....................................................
a. Zagadnienia ogólne .........................................................
b. Pozazwiązkowe reprezentacje pracownicze ...................
1/ Samorząd pracowniczy i zawodowy .........................
2/ Rady pracowników ....................................................
c. Akcjonariat pracowniczy i spółki pracownicze ..............
507
507
509
511
514
515
515
518
520
520
524
526
527
529
531
532
532
533
533
534
535
XII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne .............................................................
2. Organizacja pracy i zarządzanie ...........................................
3. Zatrudnienie ..........................................................................
4. Ochrona zdrowia i pracy .......................................................
5. Płace .....................................................................................
6. Zabezpieczenie społeczne .....................................................
7. Warunki i jakość życia ludności ...........................................
535
538
539
546
547
547
549
XIII. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
Bibliografia bibliografii ..............................................................
555
Indeks alfabetyczny .......................................................................
557
- IX CONTENTS
Part II
VII. LABOUR LAW
1. General questions .................................................................
a. National legislation .........................................................
Labour code ..................................................................
b. International labour legislation .......................................
c. Equality in employment relations ...................................
d. Supervision over the observance of labour law ..............
2. Legislation in various occupations .......................................
3. Collective agreements. Regulations ......................................
4. Contract of employment .......................................................
a. General questions ............................................................
b. Provision of work ............................................................
1/ Contract of employment ............................................
2/ Contract of employment on the ground of appoint
or choice to a post ......................................................
3/ Temporary work ........................................................
4/ Contract of employment in co-operatives .................
5/ Civil contracts ............................................................
6/ Forms of employment in companies
and supervisory boards ..............................................
c. Common and special protection of the employment
relationship ......................................................................
d. Non-competition agreement ............................................
e. Overtaking of the workplace and labour relations ..........
5. Legislation concerning occupational safety ..........................
6. Hours of work .......................................................................
7. Work discipline. Absenteeism ..............................................
8. Leave regulations ..................................................................
9. Protection of special groups of workers ...............................
Rights of employees related to parenthood ........................
10. Liability of employers and employees ..................................
11. Judgments concerning employment contracts and social
security ..................................................................................
Polish case law ...................................................................
Case law of the EU ............................................................
303
303
309
312
314
318
320
327
329
329
333
333
338
339
341
341
342
342
343
344
346
348
351
353
355
357
358
362
366
377
-X12. Social and cultural services for employees ...........................
13. Legal aspects of wages .........................................................
a. General questions ............................................................
b. Minimum wage ...............................................................
c. Protection of remuneration ..............................................
d. Remuneration for time off ...............................................
e. Wages in various occupations and branches ...................
f. Severance payments ........................................................
381
382
382
386
387
388
389
390
VIII. WAGES
1. Wage policy ..........................................................................
2. Wage structure ......................................................................
3. Wage systems .......................................................................
4. Incentive function of wages ..................................................
5. Wages in various branches and occupations ........................
391
393
394
396
397
IX. SOCIAL SECURITY
1. Organization of social security system .................................
a. General questions ............................................................
b. Financing of social security system ................................
c. Duties of contribution payers ..........................................
d. Coordination of social security systems ..........................
e. Social security institutions ..............................................
2. Pension insurance .................................................................
a. General questions ............................................................
b. Pensions ..........................................................................
Retirement age ..............................................................
c. Funded pensions .............................................................
1/ General questions ......................................................
2/ Open pension funds ...................................................
3/ Occupational pension schemes ..................................
4/ Individual Retirement Account .................................
5/ Other forms of security in old age .............................
d. Disability pensions ..........................................................
Medical jurisprudence ..................................................
3. Health insurance ...................................................................
Medical rehabilitation ........................................................
4. Sickness insurance ................................................................
a. Sickness benefit ..............................................................
b. Rehabilitation benefit. Rehabilitation training allowance ..
c. Maternity benefit. Care allowances .................................
398
398
402
403
404
405
406
406
413
414
416
416
417
420
420
421
422
423
424
426
427
427
429
430
- XI -
X.
5. Accident insurance ...............................................................
6. Social insurance schemes for different branches ..................
Entrepreneurs .....................................................................
Farmers ..............................................................................
Uniformed services ............................................................
7. Benefits for unemployed .......................................................
8. Allowances from social funds ..............................................
a. Family benefits ................................................................
Alimony ........................................................................
b. Nursing benefit ................................................................
c. Allowances for veterans ..................................................
9. Social assistance ...................................................................
a. General problems ............................................................
b. Cash social benefits. Material assistance ........................
Social pensions .............................................................
c. Care facilities ..................................................................
431
433
434
435
438
438
440
440
441
441
442
442
442
446
447
447
LIVING CONDITIONS
1. General problems of social policy ........................................
Family policy .....................................................................
2. Social economy .....................................................................
a. General questions ............................................................
b. Corporate social responsibility ........................................
c. Non-profit organizations .................................................
d. Volunteering ...................................................................
e. Social services .................................................................
f. Social employment ..........................................................
3. Standard of living .................................................................
a. General questions ............................................................
b. Marginalization and social exclusion ..............................
c. Poverty ............................................................................
Homelesness .................................................................
4. Incomes of the population in Poland. Taxes .........................
a. Incomes ...........................................................................
b. Income tax .......................................................................
5. Family budgets. Living costs ................................................
Social minimum .................................................................
6. Housing conditions ...............................................................
7. Rest period ............................................................................
449
460
463
463
465
474
480
485
489
490
490
494
499
502
507
507
509
511
514
515
515
- XII XI. COLLECTIVE LABOUR RELATIONS
1. General questions .................................................................
2. Trade unions .........................................................................
a. General questions ............................................................
b. Trade union rights ...........................................................
c. Activity of trade unions in various branches ..................
3. Labour disputes. Conciliatory procedures ............................
Social dialogue ...................................................................
Tripartite Commission for Social and Economic Affairs ..
4. Workers' participation ...........................................................
a. General questions ............................................................
b. Non-union employee representations ..............................
1/ Workers’ self management ........................................
2/ Worker’s councils .....................................................
c. Employee share ownership. Employee companies .........
518
520
520
524
526
527
529
531
532
532
533
533
534
535
XII. LABOUR STATISTICS
1. General studies ......................................................................
2. Organization and management .............................................
3. Employment ..........................................................................
4. Health and work protection ..................................................
5. Wages ...................................................................................
6. Social security .......................................................................
7. Living conditions ..................................................................
535
538
539
546
547
547
549
XIII. BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHIES
Bibliography of bibliographies ...................................................
555
The alphabetical index ..................................................................
557
- 303 -
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne
a. Regulacje krajowe
1696. AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej :
(zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak. - Sosnowiec : Of. Wydaw. Humanitas, 2012. - 366 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-8361991-18-2.
Treść: Borski Maciej: Prawo do pracy jako wartość uniwersalna (s. 15-32). Kalisz Anna: Zasady równości i niedyskryminacji jako podstawa orzekania TSUE.
Studium kazusu Kücükdevici (s. 33-52). - Szewczyk Helena: Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na religię oraz przekonania
(światopogląd) w prawie wspólnotowym oraz prawie polskim (s. 53-73). - Sobczyk
Arkadiusz: Do dyskusji o definiowaniu nietypowych form zatrudnienia (s. 75-85). Mitrus Leszek: Kary z tytułu pracowniczej odpowiedzialności porządkowej
(s. 87-95). - Pisarczyk Łukasz: Konstrukcja prawna normy i wymiaru czasu pracy
(s. 97-112). - Dubowik Anna: Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym a zatrudnienie w służbie cywilnej. Wybrane zagadnienia (s. 115-128). - Przywora Bogusław: Zakres podmiotowy służby cywilnej - wnioski de lege lata i postulaty de
lege ferenda na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (s. 129-140). - Lekston Mariusz: Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela akademickiego w świetle
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (s. 141-156). - Gurdek Magdalena: Ograniczenia szeroko pojętej aktywności zawodowej osób zajmujących stanowisko sekretarza jednostki samorządu terytorialnego (s. 157-177). - Ćwiertniak B. M.: O odpowiedzialności pracowniczej pracowników samorządowych w związku z ustawą
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Kilka refleksji ogólnych) (s. 179-196). - Krawiec Grzegorz: Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
za rażące naruszenie prawa a inne rodzaje odpowiedzialności (s. 197-213). - Baran
Krzysztof Wojciech: O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege
lata i de lege ferenda (s. 217-226). - Świątkowski Andrzej Marian: Normy kolizyjne
zbiorowego prawa pracy (s. 227-240). - Koral Przemysław: Uprawnienia sędziów
- 304 sądów powszechnych do zrzeszania się w związkach zawodowych (s. 241-252). Walczak Krzysztof: Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych (s. 253-267). Stelina Jakub: Obowiązek złożenia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej (s. 269-276). - Żołyński Janusz: Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy w sporze zbiorowym
(s. 277-288). - Grewiński Mirosław: Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce
społecznej - w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań (s. 291-303). - Barczyński
Andrzej: Społeczna odpowiedzialność biznesu, empatia, altruizm - wyrafinowane
narzędzie marketingu czy socjotechnika (s. 305-341). - Nitecki Stanisław: Umowa
jako forma współdziałania organu administracji z adresatem jej działania na przykładzie pomocy społecznej (s. 343-350). - Lityński Adam: Administrowanie pracą
przymusową w Rosji Radzieckiej i ZSRR (s. 353-366).
1697. CELE prawa pracy a jego funkcje ochronna i organizacyjna /
Łukasz Pisarczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 12, s. 2-9 summ.
1698. CIĘŻAR dowodu w prawie pracy / Aneta Tyc // Stud. z Zakresu
Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 375-391 summ. * Taż: Ciężar dowodu we
włoskim prawie pracy : wybrane zagadnienia // Prz. Sąd. - 2012, R. 21,
[nr] 5, s. 119-130.
1699. DWIE doktryny zatrudnienia / Jan Jończyk // Państ. Prawo. 2012, R. 67, z. 7, s. 37-50 summ.
1700. FUNKCJA promocyjna prawa pracy : co może oznaczać
w zglobalizowanej gospodarce i co można zrobić, aby była skuteczniej
realizowana / Krzysztof Walczak // Stud. Praw. (Kraków). - 2010, s. 63-78.
1701. GRANICE swobody pracodawcy w doborze pracowników przy
ponownym zatrudnieniu : proaktywna funkcja prawa pracy? / Alina Wypych-Żywicka // Stud. Praw. (Kraków). - 2010, s. 81-101.
1702. INTERES pracodawcy w prawie pracy / Ludwik Florek // Państ.
Prawo. - 2012, R. 67, z. 5, s. 18-30 summ.
1703. INTERES publiczny a interes prywatny w prawie pracy / Monika Latos-Miłkowska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 7, s. 342-348.
- 305 1704. KOMPENDIUM prawa pracy z komentarzem / Lesław Grzonka. Wyd. 2., stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wydaw.
APEXnet CWAP, 2012. - 383 s. ; 21 cm. - (Seria Personel).
KONSEKWENCJE pracowniczej niezdolności do pracy z powodu
choroby w świetle przepisów ustawodawstwa norweskiego / J. Damhaug,
T. Wrocławska = poz. 2017.
1705. LEKSYKON pracodawcy 2012 : prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. - Stan prawny
aktualny na 2012 r. - Wrocław : Of. Wydaw. Unimex, 2012. - 989 s. ;
24 cm.
1706. OCENA ustawodawstwa pracy w zakresie nietypowych form
zatrudnienia pracowników / Agata Ludera-Ruszel // Stud. Praw. (Kraków).
- 2010, s. 127-145.
1707. OCHRONA interesu pracodawcy : konferencja IPiSS / Marta
Derlacz-Wawrowska // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 1, s. 36-38. * Ochrona
interesu pracodawcy w prawie pracy : sprawozdanie z konferencji / Barbara Muszyńska, Tatiana Wrocławska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 4,
s. 10-14 summ.
Omów. konf. IPiSS pt. Ochrona interesu pracodawcy w prawie pracy (Warszawa, 19 października 2011 r.).
1708. POJĘCIE pracownika / Marcin Wujczyk // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 23-32 summ.
1709. POLSKIE prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. - Wyd.
3, stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : LexisNexis Polska,
2012. - 479 s. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). - ISBN 978-83-7806-096-3.
- 306 1710. PRACODAWCA w 2012 r. : stan prawny na 8 stycznia 2012 r. /
Anna Bejka [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2012,
nr 2, s. 5-35.
Zmiany w prawie pracy oraz opis metody obliczania wymiaru czasu pracy
w 2012 r.
1711. PRAWO pracy / pod red. Zdzisława Niedbały. - Wyd. 4. Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 391, [1] s. ; 24 cm. - (Podręczniki
LexisNexis. Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). - ISBN 978-837806-246-2.
1712. PRAWO pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 14 zm. i zaktual. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. - 372 s. ; 21 cm. - (Podręczniki
Prawnicze). - ISBN 978-83-255-4211-5.
1713. PRAWO pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 9. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 580 s. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). - ISBN 978-83-7806-440-4.
1714. PRAWO pracy 2012 / [red. merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ;
aut. Sylwia Gołaś-Olszak i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska,
2012. - 1261, [3] s. ; 25 cm. - (Meritum - ABC). - ISBN 978-83-264-1690-3.
1715. PRAWO pracy : komentarz / Maria Teresa Romer. - Wyd. 5,
stan prawny na 8 września 2012 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. 1036, [1] s. ; 24 cm. - (Komentarze LexisNexis). - ISBN 978-83-7806-405-3.
1716. PRAWO pracy i ubezpieczenia : ujednolicone przepisy. - Stan
prawny 10 października 2012 r. - Warszawa : Wydaw. Legis, 2012. - 408 s. ;
29 cm. - (Prawo i Ekonomia). – ISBN 978-83-62370-46-7.
1717. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / Karolina Gonet. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. - XVII, 231 s. : il. ; 24 cm. - (Plansze Becka). - ISBN 978-83-255-4036-4.
- 307 1718. PRAWO pracy w firmie zatrudniającej do 20 pracowników :
stan prawny na 15 czerwca 2012 r. / Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. 2012, nr 25, s. 5-38.
1719. PRZEOBRAŻENIA prawa pracy a jego funkcja ochronna /
Łukasz Pisarczyk // Stud. Praw. (Kraków). - 2010, s. 15-45.
1720. REALIZACJA dobra wspólnego przez przepisy prawa pracy /
Piotr Grzebyk // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 11, s. 573-576.
1721. REDUKCJA części obowiązków obywateli i przedsiębiorców /
Joanna Nitkowska // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 4, s. 7-12.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych
obowiązków obywateli i przedsiębiorców, mająca na celu poprawę warunków
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Omów. zmian w prawie
pracy (dłuższy termin wykorzystania zaległego urlopu) i w prawie ubezpieczeń
społecznych (odnośnie składek i dokumentacji składkowej).
1722. SPRAWOZDANIE z X Europejskiego Kongresu Prawa Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego / Dorota Dzienisiuk, Monika LatosMiłkowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 1, s. 9-13 summ.
1723. SPRAWOZDANIE z XVII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Kraków, 7-9 maja 2009 r.) / Marcin
Wujczyk // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 405-408.
1724. STALKING w pracy / Paulina Sołtys // Stud. z Zakresu Prawa
Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 37-50 summ.
Problem umieszczenia pojęcia stalkingu w kodeksie pracy i jego wpływ na
treści przepisu odnoszącego się do mobbingu.
1725. UWAGI o funkcjach prawa pracy : (w związku z postulatami
wyodrębniania „proaktywnej” funkcji prawa pracy) / Bolesław Maciej
Ćwiertniak // Stud. Praw. (Kraków). - 2010, s. 47-62.
- 308 1726. WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu : księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej profesorowi
Lechowi Kaczyńskiemu : praca zbiorowa / pod red. Michała Seweryńskiego i Jakuba Steliny. - Gdańsk ; Sopot : Wydaw. Uniw. Gdań., 2012. 433 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7326-885-2.
Z treści: Baran Krzysztof W.: O niektórych sposobach nawiązania umownego
stosunku pracy (s. 19-27). - Bąkowski Tomasz: O problemach przepisów prawa
powszechnie obowiązującego niewymienionych w art. 87 Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r. z perspektywy układów zbiorowych pracy oraz tzw. przepisów
administracyjnych (s. 29-36). - Bojanowski Eugeniusz: Refleksje nad charakterem
prawa jednostki do pomocy społecznej (s. 37-41). - Brodecki Zdzisław, Tomaszewska Monika: Pakiety socjalne jako źródła prawa w morskich stosunkach pracy
(s. 43-53). - Ciechanowicz-McLean Janina: Zabezpieczenie społeczne osób starszych w świetle książki Simone de Beauvoir Starość (s. 55-62). - Ćwiertniak Bolesław Maciej: O aktualnym stanie rozważań nad zasadami prawa pracy w literaturze
krajowej (kilka refleksji) (s. 63-71). - Drzewicki Krzysztof: Prawo do pracy jako
normatywny agregat międzynarodowej ochrony praw człowieka (s. 73-85). - Florek
Ludwik: Swoboda umów w prawie pracy (s. 85-95). - Gersdorf Małgorzata: Kolejny etap „transformacji” czy likwidacja spółdzielczości pracy (s. 97-104). - Gładoch
Monika: Ograniczenia prawne w realizacji konstytucyjnej zasady dialogu społecznego (s. 105-113). - Goździewicz Grzegorz: Refleksje na temat charakteru prawnego układu zbiorowego pracy (s. 115-122). - Góral Zbigniew: O zasadzie uprzywilejowania pracownika (wybrane uwagi) (s. 123-131). - Hajn Zbigniew: W kwestii
zdolności układowej organizacji pracodawców zrzeszających jednostki budżetowe
(s. 133-138). - Jabłońska-Bonca Jolanta, Bonca Mateusz A.: Aksjologiczne i realne
problemy zasad pracy i zasad prawa pracy w krajach islamskich - zarys problemów (s. 139-157). - Kilian-Surdykowska Danuta: Konwencje o pracy na morzu
(s. 159-173). - Liszcz Teresa: Swoboda umów w prawie pracy (s. 175-191). - Łaga
Maciej: Student zleceniobiorca contra ubezpieczenie społeczne (s. 193-203). Maciejewski Tadeusz: Umowa o pracę (najem usług) we wczesnonowożytnym
prawie miasta Gdańska (XVI w. - 1793 r.) (s. 205-215). - Pisarczyk Łukasz: Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia w administracji publicznej (s. 217-228). Pławucka Helena: Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w przepisach prawa
socjalnego (s. 229-244). - Reda Anna: Ochronne rozwiązania prawa pracy w zatrudnieniu tymczasowym (s. 245-256). - Roszewska Katarzyna: Problem zakresu
zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP (s. 257-268). - Sobczyk Arkadiusz:
Uwagi na tle art. 66 Konstytucji RP (s. 285-291). - Sowiński Tomasz: Podmiotowa
koncepcja ubezpieczeń emerytalnych (s. 293-306). - Surdykowska Barbara: Perspektywy europejskiego dialogu społecznego (s. 307-316). - Sylwestrzak Andrzej:
Filozofia pracy w encyklikach Leona XIII i Jana Pawła II (s. 317-331). - Szmit
Jakub: Zawieranie układów zbiorowych pracy przez NSZZ „Solidarność” (s. 333342). - Świątkowski Andrzej: Specyficzne źródła prawa pracy - Staff regulations
organizacji międzynarodowych (s. 343-356). - Uziak Waldemar: Akty zakładowe
- 309 jako źródło ustaleń płacowych (s. 357-367). - Wojtyła Jan: Dylematy ochronnej
funkcji prawa pracy w stosunkach prawnych zatrudnienia (s. 383-392). - Wyka
Teresa: Podstawowa zasada prawa pracy dotycząca zapewnienia pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zasady bhp (s. 393-399). - Wypych-Żywicka Alina: Renta socjalna - konstrukcja, charakter prawny, wysokość
(s. 401-412). - Zieleniecki Marcin: Kilka refleksji na temat ochrony interesu pracodawcy w prawie pracy z perspektywy związków zawodowych (s. 413-426).
1727. WSZYSTKO o prawie pracy i BHP w 2012 roku / oprac. Ewa
Madejek. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r. - Gorzów Wlkp. :
Wydaw. Podat. Gofin, 2012. - 583 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Podatnika,
ISSN 1234-7582 ; 124).
1728. WYKORZYSTANIE weksla gwarancyjnego in blanco w prawie
pracy / Robert Jastrzębski // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 7, s. 2-17 summ.
1729. Z PROBLEMATYKI źródeł prawa pracy / Krzysztof Wojciech
Baran // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 8-22 summ.
1730. ZATRUDNIENI i zatrudniający na aktualnym rynku pracy /
Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski, Rafał Wyziński ; pod red.
M. Gersdorf. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 202, [1] s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 199-203. - (Monografie). - ISBN 978-83-7620-984-5.
1731. ZMIANY prawa w 2012 r. : stan prawny na 1 stycznia 2012 r. /
Anna Bejka [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2012,
nr 1, s. 5-34.
M.in. zmiany w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych.
___________________
Kodeks pracy
1732. CODE du travail = Kodeks pracy / tł. Magdalena Zinserling ;
weryfikacja jęz. Christine Baudoin ; konsult. prawne Olga Kożuszko-
- 310 Pawełas [i in.]. - Stan prawny: kwiecień 2012. - Warszawa : Wydaw. C. H.
Beck, 2012. - IX, [1], 349 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-255-4019-7.
1733. KODEKS pracy / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. - Wyd. 9.,
stan prawny wrzesień 2012 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. 240, [1] s. ; 18 cm. - (Teksty Ustaw. Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). - ISBN 978-83-7806-467-1.
1734. KODEKS pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran ;
[aut.] K. W. Baran [i in.]. - Stan prawny na 15 kwietnia 2012 r. - Warszawa :
Wolters Kluwer Polska, 2012. - 1451, [1] s. ; 25 cm. - (Lex Komentarze). - ISBN 978-83-264-0781-9.
1735. KODEKS pracy : komentarz / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof
Rączka, Michał Raczkowski. - Wyd. 2, stan prawny na 20 października
2011 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 1195 s. ; 24 cm. Bibliogr. s. 1175-1196. - (Wielkie Komentarze). - ISBN 978-83-7620-861-9.
1736. KODEKS pracy : komentarz / Andrzej Marian Świątkowski. Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. - 1446 s. ; 25 cm. - (Komentarze Kodeksowe). - ISBN 978-83-255-3918-4.
1737. KODEKS pracy : komentarz LEX : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 1-2 / Kazimierz
Jaśkowski, Eliza Maniewska. - 8. wyd., stan prawny na 18 listopada 2011 r.
z uwzględnieniem zmian Kodeksu pracy wchodzących w życie 1 stycznia
2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 1164 ; 957 s. ;
21 cm. - (Komentarze). - ISBN 978-83-264-1561-6.
1738. KODEKS pracy : tekst ujednolicony ustawy / [red. Marek Gałusza]. - Wyd. 34. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2012. - 101 s. ;
24 cm. - ISBN 978-83-7394-399-5.
1739. KODEKS pracy 2012 : komentarz dla praktyków / aut. Maciej
Chakowski [i in.] ; red. Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski. - Stan praw-
- 311 ny 1 stycznia 2012 r. - Gdańsk : ODiDK, 2012. - 1155, [1] s. ; 25 cm. ISBN 978-83-7804-042-2.
1740. KODEKS pracy a przepisy o ochronie danych osobowych /
Anna Kamińska // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012,
s. 11-19 summ.
1741. KODEKS pracy i inne akty prawne : teksty jednolite wraz
z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - 32. wyd., stan prawny 15 sierpnia 2012 r. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. - XXXVI, 556 s. ; 20 cm. - (Teksty
Ustaw Becka). - ISBN 978-83-255-4238-2.
1742. KODEKS pracy - stan prawny na 1 lutego 2012 r. // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 7, 112 s.
1743. KODEKS pracy wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta
Flisek]. - 37. wyd., stan prawny styczeń 2012 r. - Warszawa : Wydaw.
C. H. Beck, 2012. - XXIX, [1], 203 s. ; 17 cm. - (Twoje Prawo). ISBN 978-83-255-3644-2.
Toż: 38. wyd., stan prawny 10 sierpnia 2012 r. - XXIX, [1], 213 s.
1744. KODEKS pracy ze schematami / Małgorzata Iżycka-Rączka,
Krzysztof Rączka. - Wyd. 4., stan prawny na 1 września 2012 roku. Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 240, [2], 49, [5] s. : il. ; 18 cm. (Teksty Ustaw ze Schematami. Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). ISBN 978-83-7806-457-2.
1745. KOMENTARZ do Kodeksu pracy / pod red. Krzysztofa Walczaka. - Stan prawny czerwiec 2012 r. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck,
2012. - XXV, [1], 978 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-255-3870-5.
Rec.: Baran Krzysztof W. // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 10, s. 560.
1746. The LABOUR code = Kodeks pracy / tł. Agnieszka Jamroży ;
oprac. jęz. Nicholas Faulkner. - Wyd. 3, stan prawny lipiec 2012. - Warszawa :
Wydaw. C. H. Beck, 2012. - VII, 341 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-255-1209-5.
- 312 b. Międzynarodowe prawo pracy
ELIMINACJA przejawów dyskryminacji w polskim prawie pracy
w świetle dyrektyw unijnych i wybranych umów prawa międzynarodowego / A. Tosik = poz. 1765.
1747. KONWENCJA o pracy na morzu / Bernard Dąbrowski // Inspektor Pr. - 2012, nr 2, s. 14-15.
Konwencja o pracy na morzu (Maritime Labour Convention 2006 - MLC
2006), przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy.
1748. NOWE zalecenie MOP nr 202 dotyczące podstaw ochrony socjalnej / Janina Petelczyc // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. 2012, nr 1, s. 93-95 bibliogr. summ.
1749. OBOWIĄZEK prowadzenia dialogu społecznego w świetle
przepisów prawa pracy Unii Europejskiej / Andrzej Marian Świątkowski //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 195-262 summ.
1750. OCHRONA przed molestowaniem w zatrudnieniu w prawie
wspólnotowym i polskim / Helena Szewczyk // Palestra. - 2012, R. 57,
nr 7/8, s. 21-27 summ.
1751. OKRES odpoczynku w prawie wspólnotowym - wdrożenie
wspólnotowych wymogów w krajach członkowskich / Iga Balza //
Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 6, s. 8-11 summ.
Odpoczynek od pracy.
1752. PODSTAWOWE prawa pracowników w UE / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 16, s. 30-31.
Prawa pracownicze określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(tytuł III i IV Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej - Dz. Urz. UE
z 30.03.2010 r.).
- 313 1753. PRZEJŚCIE zakładu pracy w prawie polskim i austriackim
w świetle prawa wspólnotowego - pojęcie, podstawa : przypadek szczególny - upadłość zbywającego / Kinga Moras // Stud. z Zakresu Prawa Pr.
Polit. Społ. - 2011, s. 179-193 summ.
1754. RATYFIKACJA konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
/ Katarzyna Roszewska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 11, s. 11-15 summ.
Konwencja ONZ z 13 grudnia 2006 r. dot. m.in. pracy, zatrudniania i zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
1755. REGULACJE prawne, dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego : aspekt
europejski / Gertruda Uścińska // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 17, s. 61-75,
tab. bibliogr. summ.
Omów. dyrektyw Unii Europejskiej dot. uelastyczniania stosunków pracy oraz
zabezpieczenia społecznego, zwiększających możliwości zatrudnienia osób starszych oraz zróżnicowania wieku emerytalnego.
1756. WYPOWIEDZENIE konwencji o zakazie pracy nocnej kobiet /
Aleksander Stukowski // Atest. - 2012, nr 5, s. 49.
Wypowiedzenie Konwencji międzynarodowej z 1906 r.
1757. ZWOLNIENIA grupowe w prawie unijnym i polskim /
Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 42, s. 30-31 ;
nr 49, s. 43-44.
Prawo unijne: Dyrektywa Rady nr 98/59/WE z 20 lipca 1998 roku ; prawo
polskie art. 1 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o zwolnieniach grupowych.
1758. ŹRÓDŁA prawa Unii Europejskiej / Jacek Lipski // Zesz. Nauk. /
WSInformat. Warsz. - 2010, z. 3, s. 213-222 summ.
Prawo unijne poz. 1761, 1776, 1877, 1918, 1933, 1950, 1990, 2037,
2047, 2048, 2053, 2063, 2276, 2310, 2361, 3107.
Zob. też Orzecznictwo unijne w sprawach pracy poz. 2212-2237.
- 314 c. Równość w stosunkach pracy
1759. AGEIZM na polskim rynku pracy / Joanna Paulina Kufel //
Wiedza Praw. - 2012, nr 3, s. 42-47.
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Kalisz A.: Zasady równości i niedyskryminacji jako podstawa orzekania TSUE. Studium kazusu Kücükdevici. - Szewczyk H.: Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na religię oraz przekonania (światopogląd) w prawie wspólnotowym oraz prawie polskim.
1760. CHARAKTER prawny odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu / Paweł Czarnecki // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 2, s. 17-26 summ.
1761. CZY wygląd zewnętrzny to kryterium dyskryminacji w prawie
UE / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 34/35,
s. 38-39.
DYFERENCJACJA statusu prawnego bezrobotnych a zasada równego
traktowania i zakazu dyskryminacji / E. Staszewska = poz. 558.
DYSKRYMINACJA kobiet na podkarpackim rynku pracy / K. Malicki
= poz. 505.
1762. DYSKRYMINACJA w japońskim prawie pracy w świetle „Rōdō-kijun-hō” i praktyki : wybrane zagadnienia / Tomasz A. J. Banyś //
Wiedza Praw. - 2012, nr 2, s. 16-23 summ.
1763. DYSKRYMINACJA w zatrudnieniu jako podstawa roszczeń
pracowników / Marcin Szakiewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 1,
s. 36-38.
1764. DYSKRYMINACJA ze względu na wymiar czasu pracy / Anna
Faliszek-Rosiak // Wiedza Praw. - 2012, nr 2, s. 23-33.
- 315 1765. ELIMINACJA przejawów dyskryminacji w polskim prawie
pracy w świetle dyrektyw unijnych i wybranych umów prawa międzynarodowego / Amelia Tosik // Spotkania Eur. - 2010, nr 3, s. 13-27 summ.
1766. JAK walczyć z dyskryminacją w zatrudnieniu / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 41, s. 5-81.
KONSTYTUCYJNA zasada równości a regulacje prawne w zakresie
naborów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej na gruncie ustawy
o służbie cywilnej 21 listopada 2008 roku / B. Przywora = poz. 1802.
KRYTERIUM „pracy równej” i „pracy równej wartości” jako czynnik
różnicujący / M. Głogowska = poz. 2255.
KTO i z jakich przyczyn dyskryminuje kobiety w sferze pracy zawodowej? Podmioty dyskryminujące oraz dyskryminowane / P. Zwiech =
poz. 651.
NIERÓWNOŚCI i dyskryminacje związane z płcią kulturową / M. Załucka = poz. 1394.
PODWÓJNA dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu
pracy / K. Pawłowska-Cyprysiak = poz. 653.
1767. POLITYKA równości płci w Unii Europejskiej / Johanna Kantola. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. - 279 s. ; 24 cm. - (Studia
Europejskie). - Tabele. - Bibliogr. s. 247-273. - ISBN 978-83-01-17254-1.
1768. PRAWNE aspekty zakazu dyskryminacji na rynku pracy w Unii
Europejskiej / Marek Rewizorski // Stud. Analizy Eur. - 2011, nr 7, s. 45-55
bibliogr. netogr. summ.
1769. PRAWNE gwarancje równości kobiet i mężczyzn na rynku
pracy / Dagmara Choraś // Stud. Analizy Eur. - 2011, nr 7, s. 57-70
bibliogr. netogr. summ.
- 316 PRAWNOKARNA odpowiedzialność pracodawcy za nieprzeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu / M. Szabłowska, R. Rasmus =
poz. 2083.
PRZESŁANKI dyskryminacji pracownika : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac. M. T. Romer = poz. 2171.
REGULACJE UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
w zakresie równego traktowania w systemach emerytalnych / G. Uścińska
= poz. 2361.
1770. REŻIM selekcyjny do służby cywilnej a zasada równego dostępu do służby publicznej / Ewa Kotecka // Wiedza Praw. - 2012, nr 3,
s. 27-41.
1771. RÓWNE traktowanie w zatrudnieniu cywilnoprawnym / Izabela
Florczak // Wiedza Praw. - 2012, nr 2, s. 34-43.
RÓWNO, ale czy tyle samo? / Ł. Szpilski = poz. 2328.
Równe traktowanie w zatrudnieniu w zakresie wynagradzania.
RÓWNOŚĆ płci w Unii Europejskiej z perspektywy wynagrodzeń
kobiet i mężczyzn / A. Terpiłowska-Dworczak = poz. 2329.
UPRAWNIENIA pracowników związane z rodzicielstwem : dążenie
do równego traktowania czy źródło dyskryminacji / K. Serafin = poz.
2060.
USTANIE stosunku pracy ze względu na wiek a zakaz dyskryminacji /
A. Zwolińska = poz. 2227.
WIEK emerytalny : powód do dyskryminacji / A. Makowska = poz.
2190.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
- 317 1772. WYRÓWNYWANIE szans pracowników starszych w zatrudnieniu w świetle prawa międzynarodowego a prawo polskie / Magdalena
Paluszkiewicz // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 12, s. 10-19 summ.
1773. ZAKAZ dyskryminacji telepracownika / Anna Piszczek // Wiedza Praw. - 2012, nr 2, s. 43-55.
1774. ZAKAZ dyskryminacji w stosunku do osób wykonujących pracę
na podstawie atypowych form zatrudnienia / Krzysztof Walczak // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 3, s. 119-123.
ZAKRES przedmiotowy zakazu dyskryminacji w wynagradzaniu ze
względu na płeć w orzecznictwie ETS / M. Głogowska = poz. 2235.
1775. ZASADA równości pracowników w Unii Europejskiej : prawa
i obowiązki osób korzystających z możliwości swobodnego przemieszczania się między państwami Unii Europejskiej w poszukiwaniu pracy / Justyna Adrianna Ożóg // Stud. Analizy Eur. - 2011, nr 7, s. 27-44 bibliogr.
netogr. summ.
1776. ZASTOSOWANIE kryterium stażu pracy a regulacje unijne /
Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 4, s. 28-29.
Odmienne traktowanie pracowników ze względu na staż pracy a dyskryminacja
z powodu wieku.
1777. ZIELONA Księga „Równość i niedyskryminacja w rozszerzonej
Unii Europejskiej” (przedstawiona przez Komisję Europejską) / oprac.
Halina Wierzbińska // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012,
s. 191-221.
Tekst „Zielonej Księgi” - tłumaczenie i opracowanie.
- 318 d. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy
1778. A miało być tak pięknie... / Beata Krajewska // Inspektor Pr. 2012, nr 10, s. 14-15.
Przykłady naruszeń, jakich dopuszczono się wobec pracowników delegowanych w wybranych państwach UE i EOG.
1779. CELE i zadania Państwowej Inspekcji Pracy jako element
praktyki wychowawczej / Ewa Jakubiak-Zapalska, Emilia Leśniewska,
Izabela Sosińska // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2010, nr 1, s. 193-199
summ.
1780. CO najczęściej kontrolują inspektorzy PIP / Katarzyna Piecyk //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 42, Kompendium Kadrowe, s. 11-26.
1781. EKSPERTYZA prawnicza w przedmiocie niektórych problemów interpretacyjnych dotyczących przestępstw i wykroczeń z zakresu
prawa pracy / Wojciech Radecki // Inspektor Pr. - 2012, nr 11, Dodatek
Tematyczny, s. 1-7.
Konstrukcja przestępstwa i wykroczenia trwałego, złośliwość lub uporczywość
jako znamię przestępstwa, pojęcie utrudniania działalności inspekcji pracy.
1782. INSPEKTOR pracy jako oskarżyciel subsydiarny / Karol Żbikowski // Inspektor Pr. - 2012, nr 8, s. 8-9.
1783. KONTROLE w firmie : stan prawny na 25 września 2012 r. /
Sławomir Biliński [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. 2012, nr 39, s. 5-32.
M.in. kontrole przeprowadzane przez PIP i ZUS.
1784. MODELE organizacji inspekcji pracy w Polsce i na świecie
w świetle art. 7 Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy /
Dariusz Makowski // Stud. Praw.-Ekon. - 2012, T. 85, s. 167-187 bibliogr.
summ.
- 319 1785. NOWE czasy dla wymiany informacji / Beata Krajewska //
Inspektor Pr. - 2012, nr 12, s. 28-30.
Specjalny elektroniczny system wymiany informacji, za pośrednictwem którego
od maja 2011 r. PIP przekazuje innym państwom EOG dane dotyczące delegowania pracowników.
1786. OD mediacji po nakaz / Łukasz Sztych // Inspektor Pr. - 2012,
nr 11, s. 8-10.
Ewolucja uprawnień PIP.
1787. PRZESZKODY w postępowaniu kontrolnym [inspekcji pracy] /
Henryk Buchowicz // Inspektor Pr. - 2012, nr 9, s. 6-7.
PRACA więźniów / A. Brzeziński = poz. 1981.
Analiza przepisów dotyczących kontroli PIP w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy więźniom.
1788. SPRAWOZDANIE Głównego Inspektora Pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 roku / Państwowa Inspekcja Pracy. Warszawa : PIP, 2012. - 203 s. : rys., wykr. ; 29 cm. - Tabele.
1789. UTAJNIENIE danych osoby przesłuchiwanej w trakcie kontroli
inspektora pracy / Sebastian Kowalski // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 2,
s. 11-14.
Nadto: Utajnienie danych pracownika / Ewa Łukasik // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 45, s. 16-17. - Utajnienie protokołu przesłuchania pracownika przez
inspektora pracy.
1790. WOKÓŁ problemów zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy / Marian Liwo // Prz. Prawa Publ. - 2012, nr 10, s. 52-61 summ.
1791. WSZYSTKO o mandatach : stan prawny na 7 lutego 2012 r. /
Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 7, s. 40-45, tab.
M.in. mandaty nakładane na przedsiębiorcę za wykroczenia przeciwko prawom
pracownika.
- 320 -
2. Ustawodawstwo pracy różnych zawodów
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Dubowik A.: Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym a zatrudnienie w służbie cywilnej. Wybrane zagadnienia. - Przywora B.: Zakres podmiotowy
służby cywilnej - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. - Gurdek M.: Ograniczenia szeroko pojętej
aktywności zawodowej osób zajmujących stanowisko sekretarza jednostki samorządu terytorialnego.
1792. ANALIZA dokumentacji i procedur związanych z awansem
zawodowym / Małgorzata Biszczuk // Nowa Szk. - 2012, R. 68, nr 4,
s. 34-47 bibliogr. netogr.
1793. ATYPOWOŚĆ stosunku pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego - wybrane zagadnienia prawne / Tomasz Duraj // Stud. z Zakresu
Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 151-162 summ.
1794. CHARAKTER prawny norm ograniczających dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich / Wojciech Pudełko // Stud. z Zakresu
Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 293-311 summ.
1795. CIĘŻKIE naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim / Mariusz Lekston // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012,
s. 313-334 summ.
1796. ĆWICZENIA wojskowe / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ.
Prac. - 2012, R. 39, nr 10, s. 31-35.
Kto, kiedy i w jakim trybie może być powołany na ćwiczenia do profesjonalnych Sił Zbrojnych RP.
1797. DYFERENCJACJA zatrudnienia w szkole wyższej : analiza
kryteriów / Mariusz Lekston // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2010, s. 159-169, rys. summ.
Odmienne traktowanie pracowników zatrudnionych w szkole wyższej z przyczyn uzasadnionych.
- 321 1798. KADRA zarządzająca i kierownicza / Wojciech Muszalski //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 15-17.
Refleksje autora po lekturze "Labour law of executive staff in selected countries" - zbiorze raportów o pozycji i regulacji prawnej kadry zarządzającej i kierowniczej w wybranych krajach.
1799. KADRY i płace w instytucjach kultury / pod red. Michała
Culepy. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. - XII, 486 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-255-3777-7.
KARIERA naukowa w Polsce : warunki prawne, społeczne i ekonomiczne / red. nauk. S. Waltoś, A. Rozmus = poz. 1286.
Z treści: Kurzępa-Dedo K.: Kariera akademicka w świetle przepisów prawa
o szkolnictwie wyższym.
1800. KARTA Nauczyciela - fetysz czy rozwiązanie? / Lidia Pokinko // Nowa Szk. - 2011, R. 67, nr 3, s. 14-23.
Sprawozdanie ze spotkań zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli.
1801. KILKA uwag na tle pojęcia podstawowego miejsca pracy nauczyciela akademickiego / Wojciech Pudełko // Stud. z Zakresu Prawa Pr.
Polit. Społ. - 2012, s. 335-342 summ.
1802. KONSTYTUCYJNA zasada równości a regulacje prawne w zakresie naborów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej na gruncie ustawy o służbie cywilnej 21 listopada 2008 roku / Bogusław Przywora // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 303-313 summ.
1803. LEKARSKIE praktyki zawodowe w świetle ustawy o działalności leczniczej / Małgorzata Paszkowska // Prz. Prawa Publ. - 2012, nr 2,
s. 82-95 summ.
1804. NABÓR na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym : uwagi krytyczne / Stefan Płażek // Prz. Prawa Publ. - 2012, nr 3,
s. 38-70 summ.
- 322 1805. NAWIĄZANIE stosunku pracy pracowników samorządowych
w świetle nowych regulacji / Janusz Szpila // Stud. z Zakresu Prawa Pr.
Polit. Społ. - 2010, s. 179-195 summ.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
2008, nr 233, poz. 1454).
1806. NEGATYWNA ocena okresowa jako przesłanka obligatoryjnego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z urzędnikiem służby
cywilnej - zagadnienia wybrane / Andżelika Leja // Stud. z Zakresu Prawa
Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 337-345 summ.
Negatywna ocena w świetle art. 71 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.
1807. NEUTRALNOŚĆ polityczna w ustawie o służbie cywilnej /
Andżelika Leja // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 211-223
summ.
1808. NOWA pozycja zawodowa sekretarza gminy / Krystyna Murawska // Rozpr. Nauk. PWSZ Elbląg. - 2010, z. 9, s. 184-193 bibliogr. netogr.
summ.
1809. NOWE przepisy dotyczące ratowników wodnych w przededniu
otwarcia sezonu kąpielowego 2012 / Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz // Bezp. Pr. - 2012, nr 5, s. 5-6.
1810. NOWE zawody - asystent rodzinny / Aleksander P. Kuźniar //
Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 1, s. 18-22. * Asystent rodziny - nowy
zawód / Artur Szczupakowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 6, s. 39-41.
Zadania asystenta rodziny wynikające z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, nr 149, poz. 887).
1811. O REGULOWANYM zawodzie bibliotekarza / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2012, nr 6, s. 13-18.
Nadto: Załącznik (pismo skierowane do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra
Sprawiedliwości 5 kwietnia 2012 r.) / Elżbieta Stefańczyk // Tamże, nr 6, s. 19-20.
- 323 1812. O ZGODZIE rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela
akademickiego / Anna Węgrzyn // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 12, s. 26-30
summ.
1813. OGÓLNE założenia ukształtowania statusu prawnego pracowników sądowych / Walerian Sanetra // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 11,
s. 2-10.
1814. OKRESOWA służba wojskowa / Piotr Pabisiak-Karwowski //
Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 1, s. 26-29.
Wypełnianie obowiązku służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy w czasie
pokoju i związane z tym uprawnienia pracownicze osoby powołanej do pełnienia
służby.
1815. OSOBY zarządzające w świetle kodeksu pracy / Rafał Golat //
Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 6, s. 6-8.
1816. PODSTAWY prawne ochrony tajemnicy pracodawcy w służbie
publicznej / Grażyna Szpor // Kwart. Prawa Publ. - 2012, R. 12, nr 3,
s. 79-93 summ.
1817. POLECENIE służbowe jako prawna forma działania administracji w stosunkach służbowych / Piotr Ruczkowski // Stud. z Zakresu Prawa
Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 325-336 summ.
Stosunek pracy w obrębie administracji publicznej.
1818. PRAWNOKARNA ochrona pracowników socjalnych / Zygmunt
Kukuła // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 1, s. 65-77.
1819. PROBLEMATYKA zatrudniania obcokrajowców w polskiej
administracji publicznej - wnioski „de lege lata” i postulaty „de lege ferenda” / Bogusław Przywora // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012,
s. 343-353 summ.
- 324 1820. PRZESTĘPSTWO a wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela /
Piotr Sak // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 171-177
summ.
1821. REGULACJE stosunku służbowego żołnierzy zawodowych
w niepodległej Polsce / Przemysław Szustakiewicz // Prz. Prawa Publ. 2012, nr 12, s. 67-81 summ.
1822. ROZWÓJ nauczycieli : propozycje zmian / Janina Golik // Zarz.
Eduk. - 2012, nr 85, s. 177-193 bibliogr. netogr. summ.
RYNEK pracy pedagogów / pod red. A. Watoły, K. Wójcik = poz. 529.
Z treści: Kalaman M. R.: Wybrane problemy doboru do roli zawodowej oraz
rozwoju zawodowego funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej. - Wymogi jakimi na tle międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych powinien legitymować się kandydat do pracy w Służbie Więziennej.
1823. SKUTKI nieuzyskania stopnia naukowego w określonym terminie przez nauczyciela akademickiego / Katarzyna Leszczyńska // Pr.
Zabezp. Społ. - 2012, nr 10, s. 9-15.
1824. SPECYFICZNE źródła prawa pracy pracowników samorządowych / Jakub Szmit // Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2011, nr 1, s. 63-85
summ.
1825. SPECYFIKA zatrudniania opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego / Izabela Wołowiec // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 197-209 summ.
Charakterystyka prawna stosunku pracy, wymagania kwalifikacyjne, czas
pracy, urlopy.
1826. STATUS pracownika samorządowego na przestrzeni XX lat
funkcjonowania samorządu : zagadnienia ogólne / Alicja Jochymczyk //
Admin. Publ. - 2010, nr 2, s. 23-40 bibliogr. summ.
- 325 1827. STATUS prawny osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych rządowej administracji państwowej w Polsce / Henryk Lewandowski // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 315-323 summ.
1828. STOSUNKI pracy pracowników samorządowych w okresie 20
lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce / Alicja Jochymczyk // Zesz. Praw. WSEiA Bytom. - 2010, nr 1, s. 37-62 bibliogr. summ.
1829. STOSUNKI pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. - Stan prawny na 1 marca 2012 r. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer
bus., 2012. - 398 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 361-384. - ISBN 978-83-2640764-2.
1830. SYTUACJA prawna dyrektora szkoły - wybrane zagadnienia /
Piotr Prusinowski // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 7, s. 354-358.
1831. TAJEMNICA zawodowa świadczenia usług płatniczych / Jan
Byrski // Prz. Prawa Hand. - 2012, nr 8, s. 28-35 summ.
1832. UMOWA o pracę jako podstawa zatrudnienia pracowników
unijnych / Aneta Giedrewicz-Niewińska // Admin. Publ. - 2012, nr 1,
s. 21-32 bibliogr. netogr. summ.
1833. URZĘDNICY wspólnotowi / Elżbieta Ura // Zesz. Nauk. /
WSInformat. Warsz. - 2010, z. 1, s. 230-242 summ.
1834. WĘZŁOWE problemy dotyczące zatrudnienia w szkołach wyższych w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym z porównaniem do założeń projektowych / Anna Węgrzyn //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 371-381 summ.
Zatrudnienie nauczycieli akademickich.
1835. WYMAGANIA kompetencyjne wobec bibliotekarzy w świetle
projektu zmian ustawowych : małe biblioteki - perspektywy, zagrożenia
- 326 czy szanse? / Małgorzata Pietrzak // Prakt. Teoria Inf. Nauk. - 2012, T. 20,
nr 1, s. 55-62 bibliogr. netogr. summ.
1836. WYMÓG wyznania katolickiego dla kandydatów na organistę
i kościelnego / Paulina Wysocka // Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2011,
nr 1, s. 146-159 summ.
WYPOWIEDZENIE stosunku pracy nauczyciela akademickiego /
M. Lekston = poz. 1915.
1837. Z PROBLEMATYKI temporalnych aspektów negatywnej oceny
okresowej urzędników korpusu służby cywilnej - zagadnienia wybrane /
Andżelika Leja // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 355-360
summ.
W świetle ustawy o służbie cywilnej.
1838. ZASADY etyki radcy prawnego a obowiązki pracownicze /
Anna Daszczyńska // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010,
s. 153-158 summ
Podstawy prawne wykonywania zawodu radcy prawnego, zasady etyki jako
obowiązki pracownicze.
1839. ZAWODY medyczne / Dorota Karkowska. - Stan prawny na
1 czerwca 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 529 s. ;
21 cm. - (Monografie Lex).
1840. ZWIĄZKOWA ochrona prawna dla funkcjonariuszy Straży
Granicznej / Wojciech Maciejko // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 4,
s. 29-32.
- 327 -
3. Układy zbiorowe pracy.
Regulaminy
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Walczak K.: Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych.
CZY strona związkowa może zablokować wprowadzenie regulaminu
pracy? / M. Romanowski, P. Hajduk, P. Mazur = poz. 3087.
1841. JAK zarejestrować układ zbiorowy pracy / Paweł Barański //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 34/35, s. 20-21.
1842. NAWIĄZANIE i rozwiązanie stosunku pracy w postanowieniach układów zbiorowych pracy / Agnieszka Więcek // Stud. z Zakresu
Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 65-81 summ.
1843. POROZUMIENIA zawierane w trybie ustawy z dnia 1 lipca
2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorstw / Jakub Szmit // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2010, s. 107-119 summ.
Porozumienia zbiorowe jako źródła prawa pracy, procedura zawierania porozumień antykryzysowych.
1844. REGULAMINY i procedury w firmie / Jarosław Marciniak. Stan prawny na 1 marca 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska,
2012. - 321 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-264-0797-0.
1845. REGULAMINY wynagrodzeń przyjęte w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi a zakładowy układ zbiorowy pracy: czy jest zasadność różnicowania ich zakresów mocy wiążącej a także sposobów stosowania? / Krzysztof Walczak // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2010, s. 97-105 summ.
- 328 WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Bąkowski T.: O problemach przepisów prawa powszechnie obowiązującego niewymienionych w art. 87 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. z perspektywy układów zbiorowych pracy oraz tzw. przepisów administracyjnych. Goździewicz G.: Refleksje na temat charakteru prawnego układu zbiorowego pracy. - Hajn Z.: W kwestii zdolności układowej organizacji pracodawców zrzeszających jednostki budżetowe. - Szmit J.: Zawieranie układów zbiorowych pracy przez
NSZZ „Solidarność”.
1846. WYŁĄCZENIE pracodawcy z zakresu obowiązywania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy / Maciej Chakowski // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 361-365 summ.
1847. WYPOWIEDZENIE przez pracodawcę warunków pracy i płacy
pracowników w związku z wejściem w życie nowego układu zbiorowego
a procedura zwolnień grupowych / Halina Kiryło // Pr. Zabezp. Społ. 2012, nr 9, s. 16-29 summ.
1848. „WYPOWIEDZENIE” regulaminu / Arkadiusz Sobczyk // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 5, s. 230-233.
1849. ZAKAZ ustanowienia regulaminu pracy adresowany do pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników a dyferencjacja
i elastyczność prawa pracy - artykuł dyskusyjny / Maciej Łaga // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 133-151 summ.
1850. ZAKRES zastosowania zakładowego układu zbiorowego pracy
do członków zarządu spółki kapitałowej / Ryszard Sadlik // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 7, s. 359-362.
Orzecznictwo poz. 2181, 2194.
- 329 -
4. Świadczenie pracy
a. Zagadnienia ogólne
1851. DOPUSZCZALNOŚĆ umownego ograniczenia pracownika w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia / Justyna Czerniak-Swędzioł //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 87-92 summ.
1852. DRĘCZĄCE kwestie prawa pracy / Małgorzata Podgórska //
Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 4, s. 17-25.
M.in. nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, ustalanie okresów zatrudnienia,
kontrolowanie pracowników, czas pracy, wynagrodzenie za pracę.
1853. FORMY zatrudnienia i czas pracy w podmiotach leczniczych /
Małgorzata Paszkowska // Pr. Zdrowie. - 2012, nr 6, s. 10-16.
1854. I-DEALS jako przejaw elastyczności w budowaniu relacji pracownik-pracodawca / Elżbieta Kowalczyk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 248, s. 73-86, rys. tab. bibliogr. summ.
Idiosynkratyczne umowy w sprawie pracy bazują na elastycznym podejściu do
zatrudniania pracowników. Wynikają one z końca epoki, w której normą było
zawieranie szablonowych i niezróżnicowanych kontaktów pomiędzy pracownikami
a pracodawcami/przełożonymi. Badania empiryczne zaprezentowane w artykule
opisują zakres, korzyści i koszty wynikające ze stosowania tego nowatorskiego
podejścia. Autorka uważa, że na rynku pracy podlegającym nieodwracalnym zmianom i-deals wydają się skutecznym narzędziem kształtowania relacji pracownikpracodawca.
1855. INSTYTUCJA zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia
pracy / Małgorzata Mędrala // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012,
nr 882, s. 157-168 bibliogr. summ.
1856. LOJALNOŚĆ - charakterystyczna cecha eksterytorialnych stosunków pracy / Andrzej Marian Świątkowski // Stud. z Zakresu Prawa
Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 229-277 summ.
Stosunki pracy w organizacjach międzynarodowych - dotrzymywanie lojalności
pracodawcy (w sensie prawnym i etycznym).
- 330 1857. MOBBING w stosunkach pracy : zagadnienia prawne / Helena
Szewczyk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2012. - 377 s. ; 24 cm. Bibliogr. s. 336-377. - ISBN 978-83-7383-524-5.
Monografia stanowi wszechstronną analizę problematyki prawnej ochrony
przed mobbingiem w stosunkach pracy w społecznej gospodarce rynkowej po
wejściu Polski do Unii Europejskiej.
1858. NIENAZWANE umowy o świadczenie pracy na gruncie prawa
pracy / Michał Barański // Rejent. - 2012, R. 22, nr 11, s. 9-29 summ.
1859. OBOWIĄZKI pracodawców zatrudniających pracowników
w szczególnych warunkach / Dariusz Noszczak. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. 2012, R. 39, nr 5, s. 20-24 ; nr 7, s. 28-31.
1860. ODCINKOWE zdolności prawne / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp.
Społ. - 2012, nr 8, s. 15-22 summ.
Możność bycia podmiotem określonych praw i obowiązków m.in. w stosunkach
pracy.
1861. PEŁNOMOCNICTWO w stosunku pracy / Roman Andrzej
Bronkowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 5, s. 38-40.
1862. [PIĘĆDZIESIĄT] 50 nietypowych problemów kadrowych : stan
prawny na 17 stycznia 2012 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz.
Praw. - 2012, nr 4, s. 5-45.
Problemy związane ze świadczeniem pracy.
1863. PODPORZĄDKOWANIE co do przedmiotu świadczenia pracownika - wybrane problemy / Tomasz Duraj // Pr. Zabezp. Społ. - 2012,
nr 11, s. 21-29 summ.
Charakterystyka podporządkowania pracownika pracodawcy.
1864. PODPORZĄDKOWANIE pracownika pracodawcy w aspekcie
miejsca świadczenia pracy - wybrane problemy / Tomasz Duraj // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 634-639.
- 331 1865. PODPORZĄDKOWANIE telepracownika : wybrane zagadnienia /
Anna Piszczek // Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2011, nr 1, s. 29-42 summ.
1866. PODRÓŻ służbowa na terenie kraju - wybrane problemy / Piotr
Liwosz // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 151-166 summ.
1867. PODSTAWOWE obowiązki pracownika / Jakub Kaniewski //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 27, s. 12-13.
1868. PRACOWNIK na zwolnieniu lekarskim : stan prawny na
10 lipca 2012 r. / Marta Jendrasik [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por.
Gaz. Praw. - 2012, nr 29, s. 5-42.
1869. PRACOWNIK-twórca jako strona stosunku pracy w unormowaniach kodeksu pracy i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /
Jacek Kędzierski // Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2011, nr 1, s. 55-62
summ.
1870. PRACOWNIK w firmie od przyjęcia do zwolnienia / Agnieszka
Kowalska [i in.]. - Warszawa : Difin, 2012. - 47 s. ; 23 cm.
PRAWO pracownika do prywatności w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka / M. Wujczyk = poz. 2222.
1871. PROPOZYCJE zmian mające na celu dopasowanie modelu
stosunków pracy w Polsce do wyzwań początku drugiej dekady XXI wieku / Krzysztof Walczak // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011,
s. 9-18 summ.
1872. PRZEJŚCIE praw autorskich z pracownika na pracodawcę /
Rafał Golat // Służ. Prac. - 2012, R. 40, nr 11, s. 29-31.
1873. PRZEMIANY stosunku pracy w III RP / Jerzy Wratny // Pr.
Zabezp. Społ. - 2012, nr 5, s. 2-9 summ.
- 332 1874. RODZAJE i formy zatrudnienia / Jan Jończyk // Pr. Zabezp.
Społ. - 2012, nr 6, s. 2-7 summ.
Prawna problematyka zatrudnienia.
1875. ROZPORZĄDZENIE w sprawie uprawnień pracowniczych
osób wykonujących pracę nakładczą - uwagi de lege ferenda / Ewa Podgórska-Rakiel // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 121-132
summ.
Rozważania dot. zgodności rozporządzenia z 31 grudnia 1975 r. (Dz. U. 1976,
nr 3, poz. 19) z konstytucją RP oraz charakteru zatrudnienia chałupniczego.
1876. STOSUNKI pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy /
Artur Tomanek. - Warszawa : Difin, 2012. - 370 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
s. 357-370. - ISBN 978-83-7641-612-0.
1877. TELEPRACA, jako nowa forma aktywizacji zawodowej : podstawowe założenia prawne / Matylda Gwoździcka-Piotrowska // Probl.
Profes. - 2010, nr 1, s. 73-84 bibliogr. netogr. summ.
1878. TELEPRACA w polskim systemie prawnym / Matylda Gwoździcka-Piotrowska // Probl. Profes. - 2010, nr 2, s. 73-84 bibliogr.
summ.
Materiały z I Kongresu Profesjologicznego, Zielona Góra.
WIELOASPEKTOWOŚĆ mobbingu w stosunkach pracy / red. nauk.
T. Wyka, Cz. Szmidt = poz. 1176.
Z treści: Wyka T.: Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne. - Chakowski M.: Antymobbingowe regulacje prawne we Francji i Belgii. - Kuba M.:
Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy. - MacierzyńskaFranaszczyk E.: Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy
w sytuacji mobbingu w miejscu pracy. - Woiński M.: Odpowiedzialność karna za
mobbing. - Nerka A.: Mobbing a ochrona danych osobowych pracownika.
1879. WSZYSTKO o samozatrudnieniu / Tomasz Kowalski // Por.
Gaz. Praw. - 2012, nr 18, s. 5-43.
- 333 1880. Z PROBLEMATYKI definiowania stażu pracy / Paulina Walorska // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 95-108 summ.
Staż pracy w ramach stosunku pracy, problematyka definiowania pojęcia.
1881. ZATRUDNIENIE niepracownicze : uwarunkowania prawnohistoryczne / Anna Musiała // Czas. Praw.-Hist. - 2010, T. 62, z. 2,
s. 409-421.
b. Formy świadczenia pracy
1/ Umowa o pracę
1882. BRAK kwalifikacji zawodowych jako uzasadniona przyczyna
wypowiedzenia / Agata Ludera-Ruszel // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 11, s. 569-572.
1883. FUNKCJE obowiązku podania konkretnej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę / Piotr Prusinowski // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 9, s. 458-462.
1884. GDY pracownik mówi "nie" / Michał Olesiak // Inspektor Pr. 2012, nr 1, s. 14-15.
Odmowa przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy.
1885. JAK bezpiecznie zwolnić pracownika : stan prawny na 10 lutego 2012 r. / Ewa Drzewiecka, Katarzyna Konieczna ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 7, s. 5-35.
1886. JAK rozwiązać umowę o pracę na zastępstwo / Katarzyna
Wrońska-Zblewska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 31, s. 16-17.
1887. KOGO najkorzystniej zatrudnić : stan prawny na 7 sierpnia
2012 r. / oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 33, s. 5-42.
- 334 1888. KONIEC ustawy antykryzysowej : limity umów czasowych obowiązują / Andrzej Marek // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 3, s. 1-4.
1889. KONTROWERSJE dotyczące przedwstępnej umowy o pracę /
Justyna Czerniak-Swędzioł // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012,
s. 51-64 summ.
KOSZTY i korzyści zatrudnienia na czas określony / M. Bednarski =
poz. 636.
1890. „LOCATIO conductio operarum” a umowa o pracę w systemie
polskiego prawa pracy / Beata Baran // Rocz. Admin. Prawa. - 2012, R. 12,
s. 275-282 bibliogr. summ.
1891. MOŻLIWOŚĆ wycofania się z oświadczenia woli / Monika
Frączek. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 21, s. 20-21 ;
nr 22, s. 14-15.
NAWIĄZANIE i rozwiązanie stosunku pracy w postanowieniach układów zbiorowych pracy / A. Więcek = poz. 1842.
NEGATYWNA ocena okresowa jako przesłanka obligatoryjnego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z urzędnikiem służby cywilnej / A. Leja = poz. 1806.
1892. NIEŁATWY charakter : czy można zwolnić konfliktowego
pracownika? / Agnieszka Janowska, Dorota Strzelec // Personel Zarz. 2012, nr 9, s. 106-107.
1893. OD likwidacji stanowiska do likwidacji jednostki jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy - kontrowersje i wątpliwości / Justyna
Czerniak-Swędzioł, Sebastian Koczur // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2011, s. 67-75 summ.
- 335 1894. OKREŚLANIE w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy /
Jacek Borowicz // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 8, s. 416-418.
1895. PRACOWNIK konfliktowy - rozwiązanie umowy o pracę /
Marta Jendrasik // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 42, s. 18-21.
1896. PRZYRZECZONA umowa : list intencyjny, umowa przedwstępna, oferta zatrudnienia a nawiązanie stosunku pracy / Małgorzata
Grzelak, Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz // Personel Zarz. - 2012,
nr 7, s. 102-104.
Nadto: Konsekwencje niezawarcia umowy przyrzeczonej / Wojciech Brzeziński
// Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 18, s. 16-17.
1897. ROSZCZENIA pracownika w razie wypowiedzenia umowy na
czas określony niezawierającej „klauzuli wypowiadalności” / Karol Łapiński // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 10, s. 518-522.
1898. ROZWIĄZANIE stosunku pracy w związku z osiągnięciem
wieku emerytalnego / Iwona Sierocka // Białost. Stud. Praw. - 2010, z. 7,
s. 181-195 summ.
1899. ROZWIĄZANIE umowy o pracę bez wypowiedzenia / Urszula
Milewska-Marzyńska // Bezp. Pr. - 2012, nr 2, s. 20-23 bibliogr.
1900. ROZWIĄZANIE umowy o pracę bez wypowiedzenia przez
pracodawcę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
przez pracownika / Karolina Owczarek // Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ekon.Społ. Ostrołęka. - 2012, nr 10, s. 37-50 bibliogr. summ.
1901. SKŁADANIE oświadczeń woli o rozwiązaniu stosunku pracy /
Krystyna Kwapisz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 1, s. 37-38.
1902. SKRÓCENIE okresu wypowiedzenia i jego skutki / Ryszard
Sadlik // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 2, s. 15-18.
- 336 1903. SKUTKI prawne wypowiedzenia przez pracownika umowy na
czas określony nieprzewidującej prawa do wypowiedzenia / Agnieszka
Górnicz-Mulcahy, Monika Lewandowicz-Machnikowska // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 628-633.
1904. SPRZECZNOŚĆ umowy o pracę z zasadami współżycia społecznego / Beata Superson-Polowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17,
nr 27, s. 16-17.
1905. SWOBODA kontraktowa stron przy zawieraniu umów na czas
określony / Beata Bury // Służ. Prac. - 2012, R. 40, nr 12, s. 1-5.
1906. UMOWA na czas wykonywania określonej pracy / Piotr Wąż //
Atest. - 2012, nr 12, s. 13-15.
UMOWA o pracę jako podstawa zatrudnienia pracowników unijnych /
A. Giedrewicz-Niewińska = poz. 1832.
1907. UMOWA o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia / Małgorzata Mędrala // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 83-93 summ.
1908. UMOWA o pracę w prawie japońskim w świetle japońskiego
kodeksu cywilnego i ustawy o minimalnych standardach zatrudnienia /
Tomasz A. J. Banyś // Wiedza Praw. - 2012, nr 3, s. 55-61.
1909. UMOWA o zatrudnienie / Jan Jończyk // Pr. Zabezp. Społ. 2012, nr 2, s. 2-7 summ.
1910. UMOWNE podstawy zatrudnienia / Piotr Prusinowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 255 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Prawa
Pracy). - Bibliogr. s. 237-255. - ISBN 978-83-264-3801-1.
1911. UMOWY śmieciowe : ocena zagadnienia z punktu widzenia
przedsiębiorcy / Ewa Grzegorzewska-Mischka, Tomasz Sokołów // Pien.
Więź. - 2012, R. 15, nr 3, s. 70-77 bibliogr. netogr. summ.
- 337 1912. UTRATA zaufania pracodawcy do pracownika jako przyczyna
wypowiedzenia umowy o pracę / Marcin Szakiewicz // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2012, nr 4, s. 38-40.
1913. WIEK pracownika a zdolność do zawarcia umowy o pracę /
Katarzyna Piecyk // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 29/30, s. 24-25.
Zatrudnianie osób w wieku do 16 lat.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Baran K. W.: O niektórych sposobach nawiązania umownego stosunku
pracy. - Florek L.: Swoboda umów w prawie pracy. - Liszcz T.: Swoboda umów
w prawie pracy. - Maciejewski T.: Umowa o pracę (najem usług) we wczesnonowożytnym prawie miasta Gdańska XVI w. - 1793 r. - Pisarczyk Ł.: Umowa o pracę
jako podstawa zatrudnienia w administracji publicznej.
1914. WYPOWIADANIE i rozwiązywanie umów o pracę / Ewa
Drzewiecka // Serw. Praw.-Prac. - 2013, R. 18, nr 15, 82 s.
1915. WYPOWIEDZENIE stosunku pracy nauczyciela akademickiego /
Mariusz Lekston // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011,
s. 383-405 summ.
1916. ZASADNOŚĆ wypowiedzenia umowy o pracę w niemieckim
prawie pracy / Kinga Kowalska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 9, s. 9-15
summ.
1917. ZATRUDNIANIE kierowców w transporcie drogowym : nawiązanie stosunku pracy / Paweł Niewiadomski // Zesz. Nauk. / Wyż. Szk.
Ekon.-Społ. Ostrołęka. - 2011, nr 9, s.18-32 bibliogr. summ.
1918. ZATRUDNIENIE na czas określony w prawie UE i w prawie
polskim / Agnieszka Zwolińska. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2012,
R. 17, nr 10, s. 43-44 ; nr 12, s. 30-31.
- 338 1919. ZAWARCIE umowy o pracę przez osobę nieupoważnioną / Ewa
Przedwojska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 43, s. 22-23.
ZMIANA warunków pracy i płacy jako odpowiedź na kryzys przedsiębiorstwa - ochrona interesów pracodawcy po zakończeniu obowiązywania
ustawy antykryzysowej / P. Korzuch, Ł. Pisarczyk = poz. 603.
1920. ZMIANA zakresu czynności a wypowiedzenie zmieniające /
Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 5, s. 243-245.
1921. ZNACZENIE terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia
umowy o pracę / Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 3,
s. 132-135.
1922. ZWALNIANIE pracowników : wyjaśnienia, porady, orzecznictwo
i wzory / pod red. Jakuba Ziarno. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. 432 s. ; 24 cm. - (Nawigator Prawa Pracy). - Tabele. - ISBN 978-832554365-5.
1923. ZWOLNIENIE z obowiązku świadczenia pracy - czynność
jednostronna czy porozumienie stron / Piotr Prusinowski // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 4, s. 174-178.
Orzecznictwo dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy poz. 2124,
2133, 2134, 2136, 2141, 2151, 2173, 2178, 2181, 2187, 2193, 2201, 2202,
2208.
2/ Stosunek pracy na podstawie powołania,
mianowania i wyboru
1924. O USTANIU stosunku pracy pracowników samorządowych
mianowanych w okresie przejściowym (refleksje nad „wygasającą” instytucją prawną) / Bolesław Maciej Ćwiertniak // Stud. z Zakresu Prawa Pr.
Polit. Społ. - 2011, s. 347-369, rys. tab. summ.
- 339 ODWOŁANIE ze stanowiska : orzecznictwo Sądu Najwyższego /
oprac. M. T. Romer = poz. 2153.
POWOŁANIE członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod warunkiem rozwiązującym / P. M. Wiórek = poz. 1947.
1925. POWOŁANIE na stanowisko komendantów w Państwowej
Straży Pożarnej oraz ich kompetencje w ramach stosunku służbowego /
Alicja Jochymczyk, Mirosław Czapka // Zesz. Praw. WSEiA Bytom. - 2010,
nr 2, s. 141-154 summ.
1926. ROZWIĄZANIE stosunku pracy przez pracownika powołanego / Wiktor Cajsel // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 9, s. 17-19.
3/ Praca tymczasowa
1927. AGENCYJNE wsparcie : koordynacja grupy pracowników tymczasowych / Aleksandra Tokarewicz // Personel Zarz. - 2012, nr 5, s. 70-73.
1928. MASTER Vendor jako źródło sukcesu organizacji / Izabela
Bednarska-Wnuk // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 2,
s. 37-43 bibliogr. summ.
1929. OBOWIĄZKI pracodawcy - użytkownika / Ewa Łukasik //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 20, s. 6-7.
Dotyczy zatrudniania pracowników tymczasowych.
1930. PODPORZĄDKOWANIE pracowników tymczasowych w prawie polskim i brytyjskim / Piotr Grzebyk, Łukasz Prasołek // Pr. Zabezp.
Społ. - 2012, nr 2, s. 8-13 summ.
1931. PRACA na sezon / Maurycy Organa // Prawo Przeds. - 2012,
R. 22, nr 25/26, s. 27-36, tab.
- 340 1932. PRACA tymczasowa na podstawie umowy cywilnoprawnej /
Anna Reda // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 9, s. 33-38 summ.
1933. PRACA tymczasowa: ochrona rynku pracy czy pracownika? /
Andrzej Marian Świątkowski // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2010, s. 47-96 summ.
Regulacje Unii Europejskiej w sprawie pracy tymczasowej oraz dostosowanie
krajowego ustawodawstwa pracy do standardów unijnych.
PRACA tymczasowa w działalności agencji zatrudnienia w Polsce /
P. Czapliński = poz. 614.
1934. PRACA tymczasowa w prawie unijnym i polskim / Agnieszka
Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 26, s. 26-27.
1935. PRACOWNICY tymczasowi / Marta Jaworska // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2012, nr 9, s. 36-41.
1936. ROZWÓJ pracy tymczasowej w Polsce / Grażyna SpytekBandurska // Dialog. - 2012, nr 3, s. 47-54.
1937. ŚWIADCZENIE usług pracy tymczasowej / Małgorzata Lebida
// Inspektor Pr. - 2012, nr 8, s. 10-32.
1938. TYMCZASOWI też pracownicy / Roman Giedrojć, Roman
Smoliński // Inspektor Pr. - 2012, nr 10, s. 28-29.
1939. UMOWA z agencją pracy tymczasowej / Ewa Łukasik // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 18, s. 12-13.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Reda A.: Ochronne rozwiązania prawa pracy w zatrudnieniu tymczasowym.
- 341 1940. ZWALNIANIE pracowników tymczasowych / Ewa Łukasik //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 21, s. 14-15.
4/ Spółdzielczy stosunek pracy
1941. POLSKIE spółdzielnie na progu Unii Europejskiej / Piotr Grzegorzewski // Zesz. Nauk. WSBizn. Radom. - 2009, nr 1/2, s. 43-54 bibliogr.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Gersdorf M.: Kolejny etap „transformacji” czy likwidacja spółdzielczości pracy. - M.in. spółdzielcza umowa o pracę.
5/ Umowy cywilnoprawne
1942. KONTRAKTY menedżerskie / Franciszek Małysz // Służ. Prac.
- 2012, R. 39, nr 8, s. 15-22.
PROFESJONALNY menedżer w NGO / red. K. Iwińska = poz. 2828.
Z treści: Szczepanowska R.: Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna - podobieństwa i różnice oraz zagrożenia w stosowaniu umów cywilno-prawnych w działaniu organizacji pozarządowych. - Szczepanowska R.: Umowa o dzieło a umowa
zlecenia.
1943. PRZEDSIĘBIORCA zatrudnia na umowę o dzieło / Adam Muszyński // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 33, s. 74-79.
1944. UMOWY cywilnoprawne jako podstawa świadczenia pracy
w prawie japońskim. - Cz. 1-2 / Tomasz A. J. Banyś // Wiedza Praw. 2011, nr 6, s. 66-70 ; 2012, nr 4, s. 82-87 summ.
ZAKAZ dyskryminacji w stosunku do osób wykonujących pracę na
podstawie atypowych form zatrudnienia / K. Walczak = poz. 1774.
- 342 1945. ZATRUDNIENIE na podstawie umowy o dzieło : stan prawny na
15 lipca 2012 r. / Adam Muszyński // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 28, s. 43-46.
6/ Formy zatrudnienia w spółkach
i radach nadzorczych
1946. KTO jest kierownikiem, a kto pracownikiem zarządzającym /
Marta Jendrasik // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 10, s. 16-17.
Dot. zatrudnienia w spółce kapitałowej.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ cywilnoprawna członków zarządu na podstawie art. 291 ustawy Kodeks spółek handlowych / S. Szulik = poz. 2068.
1947. POWOŁANIE członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod warunkiem rozwiązującym / Piotr Marcin Wiórek //
Rejent. - 2012, R. 22, nr 6, s. 80-100.
1948. ZATRUDNIENIE członka zarządu spółki kapitałowej / Marek
Martyna // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 18, s. 24-25.
Orzecznictwo dot. zatrudnienia w spółkach poz. 2126, 2149, 2150,
2206.
c. Powszechna i szczególna ochrona
trwałości stosunku pracy
1949. METODA degresywna ustalania liczby działaczy związkowych
podlegających szczególnej ochronie / Ewa Podgórska-Rakiel // Gdań.Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2011, nr 1, s. 43-53 summ.
1950. OCHRONA przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy
w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Leszek Mitrus //
Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 4, s. 15-21 summ.
- 343 1951. OCHRONA umowy o pracę w czasie korzystania ze świadczenia
rehabilitacyjnego / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 7, s. 24-25.
1952. OCHRONA zatrudnienia działaczy związkowych / Ryszard
Sadlik // Służ. Prac. - 2012, R. 40, nr 12, s. 6-9.
1953. PRACOWNICY chronieni przed zwolnieniem : stan prawny na
13 listopada 2012 r. / Paweł Barański [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski //
Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 44, s. 5-39.
M.in. rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim, z pracownikiem w wieku przedemerytalnym, ochrona trwałości
zatrudnienia pracownicy w ciąży.
1954. UTRATA szczególnej ochrony stosunku pracy / Ewa Podgórska-Rakiel // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 17, s. 26-27.
Ochrona stosunku pracy działaczy związkowych i jej uchylenie.
WPŁYW prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach
negatywnego szoku ekonomicznego / E. Kwiatkowski, P. Włodarczyk =
poz. 542.
Orzecznictwo dot. ochrony stosunku pracy poz. 2133, 2146, 2147,
2164.
d. Umowa o zakazie konkurencji
1955. ODPOWIEDZIALNOŚĆ radcy prawnego będącego pracownikiem za prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy / Anna Daszczyńska // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2011, s. 93-118 summ.
1956. ODRĘBNE zobowiązanie : umowa o zakazie konkurencji jako
narzędzie ochrony interesów pracodawcy / Agnieszka Lechman-Filipiak //
Personel Zarz. - 2012, nr 6, s. 104-106.
- 344 1957. SPOSOBY zakończenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy / Paulina Walorska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 2, s. 71-76.
1958. ŚWIADCZENIA pieniężne związane z zakazem konkurencji /
Ewelina Tusińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 39, s. 34-35.
1959. UMOWA o zakazie konkurencji w wybranych systemach prawnych / Aleksandra Ziętek // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 3, s. 17-23, tab.
summ.
1960. UMOWNE prawo odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy / Monika Lewandowicz-Machnikowska // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 11, s. 565-568.
1961. ZAKAZ konkurencji / Anna Bejka [i in.] // Prawo Przeds. 2012, R. 22, nr 5, s. 77-79.
1962. ZAKAZ konkurencji dla pracownika : stan prawny na 1 sierpnia 2012 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 31,
s. 37-40.
1963. ZAKAZ konkurencji w stosunkach pracy / Sebastian Kryczka //
Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 10, s. 15-21.
Orzecznictwo dot. umowy o zakazie konkurencji poz. 2123, 2139,
2144, 2152, 2184.
e. Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy
1964. PODSTAWY prawne przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę - wybrane zagadnienia / Ewa Pezda // Stud. z Zakresu Prawa Pr.
Polit. Społ. - 2011, s. 57-66 summ.
- 345 1965. PRZEJĘCIE pracodawcy : stan prawny na 1 lutego 2012 r. /
Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 6, s. 36-40.
Problemy związane z tzw. transferem firmy m.in. odnośnie regulacji prawnych
wzajemnych stosunków stron umowy o pracę.
1966. PRZEJĘCIE zakładu pracy a wynagrodzenie pracowników /
Monika Frączek. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 29/30,
s. 42-43 ; nr 31, s. 26-27.
1967. PRZEJŚCIE zakładu pracy na innego pracodawcę a zasada wolności pracy / Małgorzata Kępka // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 3, s. 10-16
summ.
PRZEJŚCIE zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle
prawa wspólnotowego / K. Moras = poz. 1753.
1968. PRZEKSZTAŁCENIE samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej a prawa
i obowiązki prawno-pracownicze / Anna Dyląg // Monit. Prawa Pr. - 2012,
R. 9, nr 1, s. 10-14.
1969. ROSZCZENIA z tytułu mobbingu w razie przejścia zakładu
pracy na nowego pracodawcę / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2012, R. 39,
nr 6, s. 9-10.
1970. SKUTKI przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 8, s. 23-26.
1971. SYTUACJA prawna pracowników w razie przejścia zakładu
pracy lub jego części / Ewa Pezda // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2010, s. 33-46 summ.
Obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy oraz prawa pracownika
z niego wynikające.
- 346 -
5. Zagadnienia prawne bhp
1972. BAKTERIE Bacillus Subtilis jako problem legislacyjny higieny
pracy w Polsce / Anna Kozajda, Irena Szadkowska-Stańczyk // Med. Pr. 2012, Vol. 63, nr 1, s. 91-96 bibliogr. summ.
1973. BEZPIECZEŃSTWO w miejscu pracy - zbiór przepisów //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 46, s. 3-82, tab.
BIEGŁY sądowy i jego profesjonalizm w opiniowaniu wypadków przy
pracy / M. Rybakowski = poz. 750.
1974. OBOWIĄZEK dostarczenia okularów pracownikowi / Piotr
Wąż // Atest. - 2012, nr 1, s. 13-15.
1975. OBOWIĄZKOWE współdziałanie pracodawców w sprawach
bhp / Sebastian Kowalski // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 5, s. 27-30.
1976. OCHRONA radiologiczna - podstawowe regulacje prawne /
Małgorzata Paszkowska. - Cz. 1-2 // Pr. Zdrowie. - 2012, nr 11, s. 29-32 ;
nr 12, s. 38-41.
Podstawowe instrumenty prawnej ochrony pracowników i pacjentów narażonych na promieniowanie jonizujące w pracowni rentgenowskiej.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / A. Wróbel = poz. 2069.
1977. ODPOWIEDZIALNOŚĆ prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości
interpretacyjne / Jacek Czech // Atest. - 2012, nr 9, s. 18-20.
1978. POJĘCIE choroby parazawodowej (pracowniczej) / Helena
Szewczyk // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2010, z. 2, s. 79-90.
- 347 1979. POSIŁKI profilaktyczne w budownictwie / Adam Zych //
Atest. - 2012, nr 1, s. 24-25.
Toż // Przyj. przy Pr. - 2012, nr 1, s. 10-11.
Nieprzystawanie przepisów (art. 232 kp) do specyfiki konkretnych przedsiębiorstw i branż na przykładzie posiłków profilaktycznych w budownictwie.
1980. POWSZECHNE źródła prawa w zakresie bhp / Małgorzata
Paszkowska // Pr. Zdrowie. - 2012, nr 3, s. 10-16, rys.
1981. PRACA więźniów / Artur Brzeziński // Inspektor Pr. - 2012,
nr 6/7, s. 13-14.
Analiza przepisów dotyczących kontroli PIP w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy więźniom.
1982. PRZEPISY bhp w praktyce laboratoryjnej / Małgorzata Majka. Cz. 4-7 [Pocz. = poz. 1844/2010] // Atest. - 2012, nr 1, s. 21-23 ; nr 2,
s. 18-19 ; nr 5, s. 22-23, tab. ; nr 9, s. 27-28.
1983. SŁUŻBA bhp : postępowanie powypadkowe i choroby zawodowe : praktyczne komentarze rozporządzeń / Przemysław L. Siemiątkowski. - Warszawa : Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2012. - 110 s. : il. ;
24 cm.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Sobczyk A.: Uwagi na tle art. 66 Konstytucji RP. - Wyka T.: Podstawowa zasada prawa pracy dotycząca zapewnienia pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy a zasady bhp.
WSZYSTKO o prawie pracy i BHP w 2012 roku / oprac. E. Madejek =
poz. 1727.
1984. ZAKWESTIONOWANIE protokołu powypadkowego / Sebastian Kowalski // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 9, s. 13-16.
- 348 1985. ZEWNĘTRZNA kontrola przestrzegania bhp / Małgorzata
Paszkowska // Pr. Zdrowie. - 2012, nr 7/8, s. 35-39.
1986. ZMIANY w przepisach dotyczących wypadków związanych
z pełnieniem służby w policji / Jacek Śmieć // Przyj. przy Pr. - 2012, nr 3,
s. 13-14.
1987. ZWIĄZKI zawodowe a kształtowanie bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie pracy : ramy prawne / Barbara Krzyśków // Polit. Społ. 2012, R. 39, nr 2, s. 15-19 bibliogr. summ.
Orzecznictwo dot. bhp poz. 2168, 2199, 2210.
6. Czas pracy
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Pisarczyk Ł.: Konstrukcja prawna normy i wymiaru czasu pracy.
1988. ANTYKRYZYSOWY czas pracy / Kamila Kuzak // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 133-149 summ.
Dostosowanie czasu pracy pracowników do panujących warunków gospodarczych w ustawodawstwie.
1989. CZAS pracy kierowców : procedury, rozliczenia, wzory / Łukasz Prasołek. - Wyd. 3, stan prawny : styczeń 2012. - Warszawa : Wydaw.
C. H. Beck, 2012. - 426 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN
978-83-255-3452-3.
1990. CZAS pracy pracowników zarządzających w prawie UE /
Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 3,
s. 30-31.
- 349 1991. CZAS pracy w 2012 r. : stan prawny na 1 marca 2012 r. / Marta
Jendrasik [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 11,
s. 5-37.
1992. CZAS pracy w kryzysie : uwagi na temat nowych regulacji /
Krzysztof Stefański // Opol. Stud. Admin.-Praw. - 2010, [T.] 7, s. 159-164
summ.
1993. CZY regulacja prowadzenia ewidencji czasu pracy w ustawie
o czasie pracy kierowców ma charakter kompleksowy? / Katarzyna Bąbas,
Arkadiusz Sobczyk // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 2, s. 68-70.
DYSKRYMINACJA ze względu na wymiar czasu pracy / A. FaliszekRosiak = poz. 1764.
1994. EWIDENCJA czasu pracy / Helena Wicher // Inspektor Pr. 2012, nr 3, s. 9-12.
FORMY zatrudnienia i czas pracy w podmiotach leczniczych /
M. Paszkowska = poz. 1853.
1995. HARMONOGRAMY czasu pracy w praktyce : gotowe rozwiązania / Łukasz Prasołek // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 11, 90 s.
1996. JAK stosować indywidualny rozkład czasu pracy / Konstanty
Wróblewski // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 22, s. 16-17.
1997. KODEKS pracy - komentarz dla praktyków / Waldemar Gujski,
Magdalena Przybysz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 9, Kodeks Pracy, s. 297-304.
Dotyczy art. 151 KP (praca w godzinach nadliczbowych).
1998. KOMU i kiedy nie wolno zlecać nadgodzin / Marta Jendrasik //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 4, s. 18-19. * Kiedy pracodawca może
zlecić pracę w nadgodzinach / Wojciech Brzeziński // Tamże, nr 40, s. 14-15.
- 350 1999. KONSTRUKCJA instytucji dyżuru pracowniczego i jej praktyczne wykorzystanie / Wojciech Ostaszewski, Michał Raczkowski // Pr.
Zabezp. Społ. - 2012, nr 4, s. 25-28 summ.
Instytucja dyżuru pracowniczego w powszechnym prawie pracy i wybranych
przepisach szczegółowych.
2000. MOŻLIWOŚCI wprowadzenia do kodeksu pracy niektórych
regulacji antykryzysowych z zakresu czasu pracy / Krzysztof Stefański //
Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 4, s. 21-24 summ.
2001. OBOWIĄZEK prowadzenia ewidencji czasu pracy / Piotr Prusinowski // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 2, s. 77-81.
OKRES odpoczynku w prawie wspólnotowym - wdrożenie wspólnotowych wymogów w krajach członkowskich / I. Balza = poz. 1751.
PRACODAWCA w 2012 r. / A. Bejka i in.= poz. 1709.
Zmiany w prawie pracy oraz opis metody obliczania wymiaru czasu pracy
w 2012 r.
2002. PRAWO do przerw w pracy / Katarzyna Wrońska-Zblewska //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 10, s. 12-13.
2003. PRZERWY w pracy pracownika niepełnosprawnego / Elżbieta
Sadło // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 12, s. 6-7.
2004. REFLEKSJE nad zmianami w prawie pracy na przykładzie
czasu pracy pracowników niepełnosprawnych / Arkadiusz Sobczyk // Pr.
Zabezp. Społ. - 2012, nr 2, s. 14-17 summ.
2005. ROZKŁAD czasu pracy a harmonogram / Mirosław Machura. Cz. 1 // Inspektor Pr. - 2012, nr 12, s. 24-26.
- 351 2006. TRZY aspekty czasu [pracy] / Laurent Vogel ; tł. Teresa Jastrzębska // Inspektor Pr. - 2012, nr 8, s. 13-15.
Powiązanie jakości warunków pracy i czasu pracy. Tłumaczenie art. z magazynu Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych HesaMag z wydania wiosnalato 2012.
2007. WYMIAR czasu pracy w roku 2012 - problemy i przykłady. Cz. 1-4 // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 15/16, s. 18-29, tab. ; nr 19,
s. 12-16, tab. ; nr 22, s. 20-27 ; nr 25/26, s. 23-26.
WYMIAR czasu pracy w ustawie o emeryturach pomostowych /
D. Dzienisiuk = poz. 2450.
2008. WYMIAR czasu pracy w wybranych państwach członkowskich
UE / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 13, s. 28-29.
2009. Z CZASEM pracy na bakier / Andrzej Pawłowski // Inspektor
Pr. - 2012, nr 8, s. 6-7.
Naruszanie przepisów o czasie pracy.
2010. ZADANIOWY czas pracy / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. - 2012,
nr 5, s. 31-33.
2011. ZATRUDNIANIE kierowców - harmonogram czasu pracy /
Łukasz Prasołek // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 14, s. 19-30.
2012. ZMIANY w czasie pracy kierowców od 1.1.2012 r. / Łukasz
Prasołek // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 6-9.
7. Dyscyplina pracy. Absencja
2013. ASPEKTY prawne kontrolowania pracowników za pomocą
technologii identyfikacji radiowej (RFID) / Maria Karolina Szymorek //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 10, s. 523-527.
- 352 2014. CZASOWA niezdolność do pracy - wystawienie i dostarczenie
zaświadczenia / Iwona Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17,
nr 20, s. 28-29.
2015. DOKUMENTOWANIE niezdolności do pracy : stan prawny na
1 stycznia 2012 r. / Bogusław Nowakowski // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 1,
s. 38-42.
Zaświadczenie lekarskie, kontrola zasadności i prawidłowości wystawiania
zwolnień lekarskich, dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku chorobowego,
kontrola pracowników na zwolnieniach.
2016. DOPUSZCZALNOŚĆ e-kontroli pracownika / Magdalena Kuba //
Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2011, nr 1, s. 101-111 summ.
2017. KONSEKWENCJE pracowniczej niezdolności do pracy z powodu choroby w świetle przepisów ustawodawstwa norweskiego / Justyna
Damhaug, Tatiana Wrocławska // Stud. Praw.-Ekon. - 2012, T. 85, s. 35-62
bibliogr. summ.
2018. KONTROLA czasowej niezdolności do pracy przez ZUS / Artur
Bogacki // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 39, s. 22-23.
Prawo pracodawcy do kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy (zwolnień lekarskich).
2019. KONTROLA skrzynki e-mailowej pracownika / Marcin Kuryłło // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 43, s. 20-21.
2020. KONTROLA zwolnień lekarskich - opieka nad chorymi dziećmi / Anna Nowak // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 29/30, s. 30-32.
2021. MONITORING aktywności internetowej pracownika w kontekście interesów pracodawcy oraz pracowniczego obowiązku staranności i sumienności / Tomasz Piotrowski // Wiedza Praw. - 2012, nr 4,
s. 12-18.
- 353 2022. ODPOWIEDZIALNOŚĆ funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi / Tadeusz Kuczyński //
Zesz. Nauk. Sąd. Admin. - 2012, R. 8, nr 6, s. 24-36 summ.
2023. PRZESZUKANIE rzeczy osobistych pracownika / Marta Jendrasik // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 25, s. 8-9.
2024. WYKORZYSTYWANIE zwolnień lekarskich przez pracowników / Beata Naróg, Katarzyna Wrońska-Zblewska // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 47, Kompendium Kadrowe, s. 11-17, 20-26.
2025. ZASADY postępowania dyscyplinarnego / Ewa Łukasik // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 16, s. 8-9.
Podstawa prawna: art. 108-113 Kodeksu pracy. Zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej za nieprzestrzeganie ustalonego porządku pracy.
2026. ZWOLNIENIA od pracy : stan prawny na 4 grudnia 2012 r. /
Beata Naróg [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. - 2012,
nr 47, s. 5-35.
2027. ZWOLNIENIA od pracy w praktyce / Joanna Skrobisz // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 16, Kompendium Kadrowe, s. 11-26.
Zwolnienia „kodeksowe”, zwolnienia z rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
zwolnienia bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
Orzecznictwo dot. dyscypliny pracy poz. 2138, 2199.
8. Urlopy pracownicze
2028. CHARAKTER prawny urlopu wypoczynkowego / Andrzej
Bigaj // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 167-177 summ.
- 354 2029. KILKA uwag w sprawie wymiaru urlopu na żądanie / Krzysztof
Rączka // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 1, s. 34-35 summ.
2030. PRAWO do urlopu wypoczynkowego i zasady jego udzielania /
Katarzyna Piecyk // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 25, Kompendium
Kadrowe, s. 11-26.
2031. SZKODLIWE ułatwienia urlopowe / Adam Zych // Przyj. przy
Pr. - 2012, nr 7/8, s. 22-23.
Dotyczy przesunięcia terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
2032. TEGO prawa nie można się zrzec / Helena Wicher // Inspektor
Pr. - 2012, nr 1, s. 12-14.
Prawo do urlopu wypoczynkowego.
UDZIELANIE urlopu na żądanie pracownika / A. Marek = poz. 2180.
2033. URLOP bezpłatny z art. 174 k.p. / Piotr Wąż. - Cz. 1-2 // Atest. 2012, nr 8, s. 13-15 ; nr 9, s. 13-14.
2034. URLOP pracownika młodocianego / Beata Naróg // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 44, s. 20-21.
2035. URLOP szkoleniowy dla pracownika studiującego / Monika
Frączek // Służ. Prac. - 2012, R. 40, nr 11, s. 1-4.
2036. URLOP szkoleniowy nie dla każdego / Magdalena Kawałko //
Inspektor Pr. - 2012, nr 10, s. 8-11.
2037. URLOP wypoczynkowy w prawie UE / Agnieszka Zwolińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 32, s. 43-44.
2038. URLOPY policjantów / Iwona Sierocka // Admin. Publ. - 2011,
nr 2, s. 47-60 bibliogr. summ.
- 355 2039. URLOPY pracownicze - problemy, przykłady, orzecznictwo /
Ewa Łukasik, Aldona Salamon. - Cz. 1-4 // Prawo Przeds. - 2012, R. 22,
nr 29/30, s. 17-29 ; nr 33, s. 21-24 ; nr 36, s. 15-26 ; nr 39, s. 17-23.
2040. URLOPY w różnych systemach czasu pracy / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 51/52, Kompendium Kadrowe,
s. 27-43.
2041. URLOPY wypoczynkowe w praktyce : stan prawny na 1 czerwca 2012 r. / Ewa Łukasik, Aldona Salamon ; oprac. Tomasz Kowalski //
Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 23, s. 5-39.
2042. ZASADY korzystania z urlopu zdrowotnego / Beata SkrobiszKaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 49, s. 14-15.
2043. ZASADY udzielania urlopów okolicznościowych / Wojciech
Brzeziński // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 9, s. 19-20.
Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze poz. 2053, 2055,
2057, 2062-2064.
9. Ochrona pracowników
szczególnie chronionych
2044. KIEDY pracownik chce podnieść kwalifikacje / Maurycy Organa // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 39, s. 23-30, tab.
Zakres obowiązków pracodawcy, związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez
pracowników.
2045. KIEROWNICZE stosowanie prawa pracy w zakresie ułatwiania
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników / Zdzisław Kubot //
Stud. Praw. (Kraków). - 2010, s. 115-125.
- 356 2046. OBOWIĄZKI pracodawcy wobec uczącego się pracownika /
Ewa Łukasik // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 32, s. 12-13.
2047. OCHRONA dzieci i młodzieży w pracy - stopień wdrożenia
dyrektywy w państwach członkowskich / Iga Balza // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 7, s. 349-353.
Dyrektywa z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych
(94/33/WE).
2048. STATUS prawny młodych pracowników na tle wybranych regulacji prawa europejskiego / Maria Bosak // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2012, s. 223-228 summ.
Problematyka ochrony prawnej dzieci i młodocianych w prawie europejskim.
2049. SYTUACJA prawna dzieci do 16. roku życia, wykonujących
pracę w środowisku wiejskim / Daniel Szałkiewicz // Ubezp. w Rol. - 2012,
nr 44, s. 74-86.
URLOP pracownika młodocianego / B. Naróg = poz. 2034.
2050. ZASADA ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i praktyczne aspekty jej realizacji w przepisach prawa pracy /
Magdalena Cholewa-Klimek // Stud. Praw. (Kraków). - 2010, s. 103-113.
2051. ZATRUDNIANIE młodocianych na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego / Monika Woźniak // Wiedza Praw. 2011, nr 6, s. 3-14.
2052. ZMIANY warunków zatrudniania pracowników w wieku przedemerytalnym / Katarzyna Piecyk // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 26,
s. 18-19.
Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym.
___________________
- 357 Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem
2053. DYLEMATY związane z dostosowaniem prawa polskiego do
nowej dyrektywy o urlopie rodzicielskim / Monika Latos-Miłkowska //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 9, s. 454-457.
2054. GDY pracownik zostaje rodzicem / Bożena Giersz, Ewa Zieńczuk // Inspektor Pr. - 2012, nr 3, s. 13-15.
2055. NIE tylko mama czyli Tata na urlopie ojcowskim i „tacierzyńskim” / [red. Joanna Banasiak-Lach]. - Warszawa : Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2012. - 32 s. : il. ; 24 cm. - (Strefa Pracownika).
2056. OCHRONA trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży / Piotr
Wąż // Atest. - 2012, nr 10, s. 13-15.
OPIEKA profilaktyczna nad pracującą ciężarną - czy istnieje potrzeba określenia zasad współpracy między lekarzem medycyny pracy
a ginekologiem-położnikiem? / A. Marcinkiewicz, W. Hanke = poz.
1670.
2057. POLSKA regulacja prawa do urlopu ojcowskiego na tle regulacji innych państw / Katarzyna Serafin // Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. 2011, nr 1, s. 87-100 summ.
2058. PRAWO pracy dla rodziców : stan prawny na 4 września 2012 r. /
Anna Czajkowska [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. 2012, nr 35, s. 5-36.
2059. UPRAWNIENIA pracowników związane z rodzicielstwem /
Marta Jaworska, Emil Derewicz, Danuta Dera // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2012, nr 6, s. 3-7.
- 358 2060. UPRAWNIENIA pracowników związane z rodzicielstwem :
dążenie do równego traktowania czy źródło dyskryminacji / Katarzyna
Serafin // Wiedza Praw. - 2012, nr 2, s. 56-62.
2061. UPRAWNIENIA rodzicielskie w 2012 r. / Anna Czajkowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 3, Kompendium Kadrowe, s. 11-26.
2062. URLOP ojcowski - od 2012 roku dwa tygodnie / Karolina Jędras // Pr. Zdrowie. - 2012, nr 1, s. 44-45.
2063. URLOPY pracowników-rodziców w UE - wybrane zagadnienia /
Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 9, s. 29-31, tab.
2064. WYŁĄCZENIE ochrony przed zwolnieniem w trakcie urlopu
wychowawczego / Monika Kozakiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012,
R. 17, nr 48, s. 20-21.
Zob. też Zasiłek macierzyński poz. 2541-2548.
10. Odpowiedzialność pracodawców
i pracowników
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Mitrus L.: Kary z tytułu pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. - Ćwiertniak B. M.: O odpowiedzialności pracowniczej pracowników samorządowych w związku z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Kilka refleksji ogólnych. - Krawiec G.: Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa a inne rodzaje odpowiedzialności.
2065. JAK wysoka może być kara pieniężna / Ewa Łukasik // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 39, s. 32-33.
Zasady postępowania przy wymierzaniu kary pieniężnej wymierzonej w ramach kary porządkowej.
- 359 2066. JEDNOCZESNA odpowiedzialność materialna i porządkowa /
Konstanty Wróblewski // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 3, s. 10, 27.
2067. KONTRAKTOWA odpowiedzialność pracodawcy za molestowanie seksualne w miejscu pracy lub w związku z pracą / Marzena
Szabłowska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 6, s. 292-296. * Taż:
Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie
dóbr osobistych pracownika // Prz. Sąd. - 2012, R. 21, nr 1, s. 42-54.
2068. ODPOWIEDZIALNOŚĆ cywilnoprawna członków zarządu na
podstawie art. 291 ustawy Kodeks spółek handlowych / Sebastian Szulik //
Wiedza Praw. - 2012, nr 4, s. 48-66.
2069. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna za niedopełnienie obowiązków
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / Adam Wróbel // Państ. Prawo. 2012, R. 67, z. 12, s. 72-81 summ.
2070. ODPOWIEDZIALNOŚĆ majątkowa funkcjonariuszy publicznych
za rażące naruszenie prawa / Marta Romańska // Państ. Prawo. - 2012,
R. 67, z. 12, s. 15-30 summ.
2071. ODPOWIEDZIALNOŚĆ majątkowa urzędników za naruszenie
prawa / Szczepan Artecki // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 7/8, s. 54-56.
2072. ODPOWIEDZIALNOŚĆ materialna i nadzór nad pracą kierowców / Paweł Niewiadomski // Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ekon.-Społ. Ostrołęka. - 2012, nr 10, s. 23-35 bibliogr. netogr. summ.
2073. ODPOWIEDZIALNOŚĆ materialna i porządkowa pracowników : instruktaż, wzory, przykłady / Ryszard Sadlik. - Gdańsk : ODiDK,
2012. - 124 s. ; 24 cm.
2074. ODPOWIEDZIALNOŚĆ porządkowa / Zbigniew Zych // Inspektor Pr. - 2012, nr 9, s. 8-10.
- 360 2075. ODPOWIEDZIALNOŚĆ porządkowa i dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego : o potrzebie zmian / Sławomir Stasiorowski //
Probacja. - 2012, [nr] 3, s. 191-228.
2076. ODPOWIEDZIALNOŚĆ porządkowa pracowników / Piotr Wąż. Cz. 1-2 // Atest. - 2012, nr 3, s. 13-14 ; nr 4, s. 13-14.
2077. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracodawcy w oparciu o przepisy
kodeksu pracy a odpowiedzialność na gruncie kodeksu cywilnego / Magdalena Zacharewicz // Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ekon.-Społ. Ostrołęka. - 2012,
nr 10, s. 7-21 bibliogr. summ.
2078. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracodawcy za wykroczenia / Adrianna Jasińska-Cichoń [i in.] // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 8, Kompendium Kadrowe, s. 11-26.
2079. ODPOWIEDZIALNOŚĆ urzędnika administracji publicznej :
odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red.
Joanny Borkowskiej. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. 373 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-255-4529-1.
2080. ODSZKODOWANIA w prawie pracy / Beata Naróg, Katarzyna
Wrońska-Zblewska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 20, Kompendium
Kadrowe, s. 11-26.
Odszkodowania w związku z: wyrządzoną przez pracownika szkodą, z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę, w razie dyskryminacji czy mobbingu.
2081. ODSZKODOWANIE za przedmioty utracone w wypadku przy
pracy / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. - 2012, nr 3, s. 35-37.
Odpowiedzialność materialna.
2082. PODSTAWOWE obowiązki pracownika a stosowanie przez
pracodawcę kar porządkowych / Roman Andrzej Bronkowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 4, s. 40-42.
- 361 2083. PRAWNOKARNA odpowiedzialność pracodawcy za nieprzeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu / Marzena Szabłowska, Remigiusz Rasmus // Palestra. - 2012, R. 57, nr 9/10, s. 39-46 summ.
2084. PRZEDAWNIENIE odpowiedzialności materialnej pracowników w razie nieumyślnej szkody / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 48, s. 18-19.
WIELOASPEKTOWOŚĆ mobbingu w stosunkach pracy / red. T. Wyka,
Cz. Szmidt = poz. 1176.
Z treści: Woiński M.: Odpowiedzialność karna za mobbing.
2085. WINA umyślna pracownika a miarkowanie odszkodowania /
Mikołaj Rylski // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 11, s. 30-36 summ.
2086. WSPÓLNA odpowiedzialność materialna pracowników / Kryspina Polewaczyk // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 45, s. 49-50.
2087. WYKROCZENIA przeciw prawom pracownika : stan prawny
na 1 czerwca 2012 r. / Aleksander P. Kuźniar // Por. Gaz. Praw. - 2012,
nr 22, s. 42-47.
2088. WYZNACZANIE żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk, a kwestia odpowiedzialności karnej za
niewykonanie rozkazu personalnego / Rafał Noworyta // Wojs. Prz. Praw. 2012, R. 85, nr 3, s. 114-123.
Orzecznictwo dot. odpowiedzialności pracowniczej poz. 2149, 2150,
2192, 2195.
- 362 -
11. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych
2089. DOWÓD z zeznań świadków w sprawach z zakresu prawa pracy / Katarzyna Rymkiewicz // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010,
s. 329-359 summ.
2090. DYREKTOR sądu jako organ sądu / Zdzisław Kubot // Pr.
Zabezp. Społ. - 2012, nr 12, s. 20-25 summ.
2091. JAK dochodzić swoich praw przed organami sądowymi UE /
Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 23, s. 43-44.
2092. KIEDY pracownikowi przysługuje odwołanie lub sprzeciw /
Katarzyna Tomaszewska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 18,
s. 14-15.
2093. KLAUZULA słusznego interesu pracownika jako dopuszczalności zawarcia ugody / Anna Wolińska-Uchman // Monit. Prawa Pr. - 2012,
R. 9, nr 4, s. 183-189.
2094. KONCENTRACJA materiału procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy na tle zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego
z 16.09.2011 roku - zagadnienia wybrane / Mariusz Sorysz // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 435-440 summ.
2095. KONTAMINACJA postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji
ochronnej // Małgorzata Mędrala // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2010, s. 361-374 summ.
2096. KOSZTY sporu pracodawcy z pracownikiem / Marek Martyna //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 10, s. 24-25.
- 363 2097. KOSZTY zastępstwa procesowego w sprawach o podleganie
ubezpieczeniom społecznym / Michał Raczkowski // Pr. Zabezp. Społ. 2012, nr 10, s. 30-32.
2098. KTO może być pełnomocnikiem pracownika przed sądem pracy / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 34/35,
s. 22-23.
2099. KUMULACJA przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu
prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych / Małgorzata Mędrala // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 437447 summ.
2100. MEDIACJE w prawie pracy / Anna Rogowska, Jakub Piechota //
Dialog. - 2012, nr 2, s. 50-52.
Korzyści wynikające z polubownego rozwiązywania sporów.
2101. NAGRANIE jako materiał dowodowy / Rafał Krawczyk // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 640-643.
2102. ODWOŁANIE od decyzji ZUS w sprawie emerytury lub renty /
Jan Witkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 23, s. 20-21.
Postępowanie przed sądem.
2103. OGRANICZENIA zasady dyspozycyjności w postępowaniu
w sprawach z zakresu prawa pracy / Radosław Flejszar // Stud. z Zakresu
Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 441-453 summ.
2104. POJĘCIA „sądu właściwego” i „organu „właściwego” na gruncie przepisów k.p.c. normujących postępowanie odrębne w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / Małgorzata MalczykHerdzina, Radosław Flejszar // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2011, s. 425-436 summ.
- 364 2105. PRZED obliczem sądu / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk. Cz. 1-4 // Personel Zarz. - 2012, nr 1, s. 100-103 ; nr 2, s. 102-106 ; nr 3,
s. 104-106 ; nr 4, s. 103-106.
Cz. 1. Polubowne rozwiązanie sporu czy droga sądowa? ; Cz. 2. Właściwości
sądu i terminy obowiązujące w przypadku odwołań. Cz. 3. Pozew, postępowanie
i koszty sądowe. Cz. 4. Kiedy zapada wyrok i jakie obowiązują środki odwoławcze?
2106. PRZYWRÓCENIE terminów dochodzenia roszczeń ze stosunku
pracy / Aneta Giedrewicz-Niewińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 2, s. 62-67.
2107. ROSZCZENIE o przywrócenie do pracy / Franciszek Małysz //
Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 1, s. 7-10.
2108. ROZPOCZĘCIE mediacji w sprawach z zakresu prawa pracy /
Daniel Szałkiewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 5, s. 40-42.
Mediacja jako nowa instytucja sprzyjająca ugodowemu kończeniu sporów
z zakresu prawa pracy (data wprowadzenia nowelizacji KPC 28 lipca 2005 r.).
2109. SĄDOWE przywrócenie do pracy / Ryszard Sadlik // Prawo
Przeds. - 2012, R. 22, nr 11, s. 24-26.
2110. SKARGA kasacyjna w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / Daniel Szałkiewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 6,
s. 19-20.
2111. SPRAWY o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane :
(art. 476 § 1 pkt 1 k.p.c.) / Piotr Grzebyk // Pol. Proces Cyw. - 2012,
R. 3, nr 2, s. 245-268 summ.
2112. STAN „non liquet” w postępowaniu cywilnym w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych / Marcin Walasik // Pol. Proces Cyw. 2012, R. 3, nr 3, s. 517-524.
- 365 2113. UDZIAŁ związków zawodowych w postępowaniu cywilnym po
stronie pracownika w świetle zmian KPC / Małgorzata Kurzynoga // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 6, s. 287-291.
2114. UGODOWE rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy /
Radosław Flejszar // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010,
s. 315-328 summ.
2115. UPRZYWILEJOWANIE procesowej pozycji pracownika w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym
w sprawach z zakresu prawa pracy, a konstytucyjna zasada równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) / Małgorzata Malczyk-Herdzina //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 305-314 summ.
2116. UZYSKIWANIE przez pracodawcę informacji o pracownikach
podlegających obronie związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych / Jacek Skoczyński // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 622-627.
2117. WINA pracownika a odpowiedzialność pracodawcy za szkodę
osoby trzeciej na podstawie art. 120 k.p. / Ewelina Posłajko // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 119-131 summ.
2118. WŁAŚCIWOŚĆ sądów w sprawach pracowniczych po zmianach organizacyjno-strukturalnych / Rafał Golat // Służ. Prac. - 2012,
R. 39, nr 8, s. 11-14.
2119. ZASADA ekwiwalentności ekonomicznej i racjonalności żądań
w sporze zbiorowym / Janusz Żołyński // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 8, s. 404-409.
2120. ZASTOSOWANIE narzędzi logiki formalnej w postępowaniu
dowodowym w sprawach z zakresu prawa pracy : zagadnienia wybrane /
Szymon Sternal // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 407-424
summ.
- 366 2121. ZWROT nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia
społecznego / Wojciech Maciejko. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. Przemyśl ; Rzeszów : WSPiA, 2011. - 587 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
s. 567-579. - ISBN 978-83-61441-63-2.
___________________
Orzecznictwo polskie
2122. BEZPODSTAWNE wzbogacenie się pracownika : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 8, s. 425-429.
Sprawa o zwrot nierozliczonych zaliczek.
2123. BEZWZGLĘDNA nieważność umowy o zakazie konkurencji :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 6, s. 308-310.
2124. BRAK przynależności do zakładowej organizacji związkowej :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 11, s. 588-590.
Żądanie przywrócenia do pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę
na czas nieokreślony.
2125. BRAK rokowań odzyskania zdolności do pracy : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 1, s. 42-43.
Dot. odmowy przyznania stałej renty socjalnej.
2126. CZŁONEK zarządu spółki akcyjnej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 7, s. 371-372.
Żądanie przywrócenia do pracy po upadłości likwidacyjnej spółki.
- 367 2127. DECYZJA organu rentowego i niepodleganie ubezpieczeniom
społecznym : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 2, s. 99-103.
2128. DODATEK wyrównawczy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 4, s. 195-199.
2129. DODATEK za wieloletnią pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 3,
s. 153-155.
2130. DODATKI za pracę w godzinach nadliczbowych / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 49, Kontrowersyjne Orzecznictwo
Sądowe, s. 28-34.
2131. DOPUSZCZALNA krytyka pracodawcy (przełożonych) w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Andrzej Drozd // Pr. Zabezp. Społ. - 2012,
nr 8, s. 33-36 summ.
2132. JAK prawidłowo kontrolować pracowników / Jakub Kaniewski // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 23, Kontrowersyjne Orzecznictwo
Sądowe, s. 27-34.
2133. JAK prawidłowo stosować wypowiedzenie zmieniające do pracowników szczególnie chronionych / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 18, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 27-34.
2134. JAK prawidłowo wypowiedzieć umowę o pracę w przypadku
utraty zaufania do pracownika / Jakub Kaniewski // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 10, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 27-34.
2135. KIEDY pracodawca dopuszcza się naruszenia zasady równego
traktowania w zatrudnieniu / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2012,
R. 17, nr 40, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 27-34.
- 368 2136. KIEDY umowa o pracę zawarta jest z naruszeniem prawa / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 32, Kontrowersyjne
Orzecznictwo Sądowe, s. 27-34.
2137. KORZYŚCI należne pracownikom z zabezpieczenia społecznego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 662-664.
Dot. prawa pracownika delegowanego do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
2138. NARUSZENIE podstawowych obowiązków pracowniczych :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 7, s. 365-370.
2139. NARUSZENIE umowy o zakazie konkurencji : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 10, s. 541-543.
2140. NIEWŁAŚCIWE określenie pracodawcy w pozwie : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 11, s. 603-605.
Skutki prawne niewłaściwego określenia pracodawcy w pozwie dot. żądania
przywrócenia do pracy.
2141. NIEZASADNE rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy
w trybie art. 55 par. 11 KP : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac.
Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 7, s. 373-375.
2142. NIEZDOLNOŚĆ do pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 4, s. 214-216.
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
2143. NORMY moralno-obyczajowe w stosunkach pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 11, s. 598-602.
- 369 2144. O ZAKAZIE konkurencji - orzecznictwo i przykłady / Krzysztof
Grodzicki // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 36, s. 74-79.
2145. OCENA żądania przez sąd II instancji : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012,
R. 9, nr 1, s. 47-48.
Dot. udowodnienia pracy w szczególnych warunkach.
2146. OCHRONA członka komitetu założycielskiego związku zawodowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 23-26.
2147. OCHRONA przed wypowiedzeniem umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 36-41.
2148. ODBYWANIE podróży służbowej: [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 11, s. 608-610.
2149. ODPOWIEDZIALNOŚĆ członka zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 44-46.
2150. ODPOWIEDZIALNOŚĆ członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości składkowe tych spółek w orzecznictwie / Jolanta Strusińska-Żukowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 1, s. 19-26 summ.
2151. ODPRAWA z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac.
Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 11, s. 591-597.
2152. ODSZKODOWANIE z tytułu umowy o zakazie konkurencji :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 8, s. 421-424.
- 370 2153. ODWOŁANIE ze stanowiska : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12,
s. 646-649.
2154. OPÓŹNIENIE w ustaleniu prawa do świadczenia przez organ
rentowy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 2, s. 104-107.
2155. OSOBISTE wykonywanie obowiązków pracowniczych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 9, s. 490-493.
2156. PODRÓŻ służbowa dziennikarza : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 9,
s. 474-477.
2157. PODRÓŻE służbowe : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 2,
s. 87-91.
Wynagrodzenie pracownika delegowanego do pracy w przedsiębiorstwie zagranicznym.
2158. PODSTAWA wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 660-661.
2159. POLICYJNA renta inwalidzka : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 4,
s. 217-219.
2160. POMOC osoby trzeciej udzielona pracownikowi przy wykonywaniu jego obowiązków : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 655-659.
- 371 2161. POSTĘPOWANIE w sprawie zasiłku chorobowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 9, s. 478-481.
2162. POZAPRACOWNICZE stosunki zatrudnienia w najnowszym
orzecznictwie Sądu Najwyższego / Małgorzata Gersdorf // Pr. Zabezp.
Społ. - 2012, nr 11, s. 16-21 summ.
2163. PRACA tymczasowa : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 10,
s. 544-549.
Ubezpieczenie społeczne pracowników tymczasowych.
2164. PRACOWNIK objęty szczególną ochroną : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012,
R. 9, nr 3, s. 138-141.
2165. PRAWNA reprezentacja pracodawcy : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012,
R. 9, nr 4, s. 205-210.
Odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy.
2166. PRAWO do renty z tytułu niezdolności do pracy : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 8, s. 435-436.
2167. PRAWO do świadczenia przedemerytalnego : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 11, s. 606-607.
2168. PROBLEM objęcia indywidualnego bhp ochroną prawną określoną dla dóbr osobistych (w świetle orzecznictwa sądowego) / Jarosław
Jankowiak // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 3, s. 24-33 summ.
- 372 2169. PROWADZENIE działalności gospodarczej a podleganie ubezpieczeniom społecznym : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 3, s. 156-158.
2170. PRZEGLĄD orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izby Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych : II półrocze 2011 roku /
Jadwiga Pawłowska-Chłystowska // Ubezp. Społ. - 2012 nr 1/2, s. 25-28. *
Taż: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych : I półrocze 2012 roku // Tamże, nr 7/8,
s. 25-31.
2171. PRZESŁANKI dyskryminacji pracownika : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012,
R. 9, nr 3, s. 149-152.
2172. PRZYCHÓD czy wynagrodzenie - ustalanie wysokości podstawy wymiaru zasiłków z ZUS // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 39,
s. 31-45.
Orzecznictwo SN.
2173. PRZYWRÓCENIE do pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 5,
s. 254-260.
2174. RENTA rodzinna po osobie uznanej za zmarłą : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 6, s. 319-320.
2175. SKARGA o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 650-654.
Dot. wliczania do stażu pracy okresów pracy w indywidulanym gospodarstwie
rolnym.
- 373 2176. SPOŁECZNO-gospodarcze przeznaczenie prawa i zasady
współżycia społecznego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 11, s. 584-587.
Rekompensata pieniężna przysługująca na podstawie pakietu socjalnego
w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.
2177. STAŁE miejsce pracy pracownika : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 8, s. 430-434.
Należności z tytułu diet.
2178. TERMIN do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy
o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 27-33.
2179. „TRZYNASTKI” - praktyka stosowania / Beata SkrobiszKaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 6, Kontrowersyjne
Orzecznictwo Sądowe, s. 28-34.
2180. UDZIELANIE urlopu na żądanie pracownika / Andrzej Marek //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 45, Kontrowersyjne Orzecznictwo
Sądowe, s. 28-34.
2181. UKSZTAŁTOWANIE stosunku pracy postanowieniami układu
zbiorowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 3, s. 146-148.
2182. UMORZENIE należności zlikwidowanego funduszu alimentacyjnego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 6, s. 321-323.
2183. UMOWA o pracę nakładczą : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 8,
s. 437-439.
- 374 2184. UMOWA o zakazie konkurencji : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 6,
s. 317-318.
2185. UMOWA terminowa a zwolnienia grupowe : [orzecznictwo
Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 6, s. 315-316.
2186. USTALANIE podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Maciej Jakub Zieliński // Pr.
Zabezp. Społ. - 2012, nr 10, s. 32-37, summ.
2187. USTALENIE rozmiarów szkody majątkowej w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym / Wojciech Ostaszewski // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 6, s. 18-23 summ.
Wyrok TK umożliwił w przypadku bezprawnego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trybie natychmiastowym dochodzenie roszczeń na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego ponad limity określone w przepisach prawa pracy.
2188. UTRATA możliwości wykonywania pracy zarobkowej :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 9, s. 494-405.
Renta z tytułu niezdolności do pracy.
2189. UTRATA zasiłku chorobowego z powodu niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 36, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 27-34.
2190. WIEK emerytalny : powód do dyskryminacji / Aleksandra Makowska // Wiedza Praw. - 2012, nr 3, s. 48-54.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
2191. WNIOSEK o rentę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac.
Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 5, s. 261-264.
- 375 2192. WSKAZANIE przez pracodawcę rzeczywiście poniesionej
szkody : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 34-35.
2193. WSKAZANIE przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków pracy i płacy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 10, s. 536-540.
2194. WSPÓLNE stanowisko organizacji związkowych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 7, s. 376-380.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetle regulaminu wynagrodzeń uzgodnionego z zakładowymi organizacjami związkowymi.
2195. WYKAZANIE przez pracodawcę rzeczywiście poniesionej
szkody : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 34-35.
Dot. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.
2196. WYKŁADNIA przepisów prawa ubezpieczeń społecznych : studium jednego przypadku / Alina Wypych-Żywicka // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 295-303 summ.
Dot. orzeczeń SN w sprawie ubiegania się o rentę rodzinną.
2197. WYKONYWANIE pracy w szczególnych warunkach : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 5, s. 265-270.
2198. WYNAGRODZENIA w orzecznictwie sądów / Michał Culepa //
Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 13, s. 1-72.
2199. WYPADEK w stanie nietrzeźwym / Andrzej Dobrzyński //
Przyj. przy Pr. - 2012, nr 4, s. 24-25.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
- 376 2200. WYPŁATA wynagrodzenia pracownikowi - podstawowy obowiązek pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 9, s. 482-486.
2201. WYPOWIEDZENIE długoterminowej umowy o pracę na czas
określony : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 5, s. 248-250.
2202. WYPOWIEDZENIE umowy na zastępstwo : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Łukasz Czarnecki // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 10, s. 552-556.
2203. WYROKI Sądu Najwyższego oraz sądów polskich w zakresie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / Robert Marczak,
Paulina Roicka // Ubezp. Społ. - 2012, nr 9, s. 7-12.
2204. ZASADA bezpośredniości : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 6,
s. 311-314.
Dot. przyznania renty uzupełniającej w związku z wypadkiem przy pracy.
2205. ZASADY wynagradzania sędziów : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 2, s. 92-95.
2206. ZATRUDNIENIE członka zarządu spółki kapitałowej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 9, s. 487-489.
2207. ZMIANA pracodawcy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości / Magdalena Klimczak-Nowacka, Robert
Lisicki // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 1, s. 1-6.
- 377 2208. ZMIANY organizacyjne i ekonomiczne pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 5, s. 251-253.
Zmiany organizacyjne a wypowiedzenie warunków pracy.
2209. ZOBOWIĄZANIE pracownika do przepracowania oznaczonego
okresu : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 3, s. 142-145.
Dot. zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika.
2210. ZWIĄZANIE sądu cywilnego wyrokiem skazującym za naruszenie obowiązków z zakresu bhp / Sebastian Kowalski // Monit. Prawa
Pr. - 2012, R. 9, nr 6, s. 301-305.
Omów. instytucji prejudycjalności wprowadzonej w celu eliminacji społeczności pomiędzy orzeczeniami sądów karnych a orzeczeniami sądów cywilnych.
2211. ZWROT nienależnego świadczenia z ubezpieczenia społecznego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 7, s. 381-382.
___________________
Orzecznictwo unijne
2212. ANALIZA stanowiska przedstawiciela Włoch - Giovanniego
Orlandini dotyczącego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z siedzibą w Luksemburgu w sprawach Viking i Laval z grudnia
2007 roku / Katarzyna Franczak // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2010, s. 231-235.
Prawo do podjęcia strajku.
- 378 2213. CIĘŻAR dowodu w sprawach antydyskryminacyjnych / Aneta
Tyc // Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2011, nr 1, s. 7-27 summ.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2214. COROCZNY płatny urlop pokrywający się ze zwolnieniem
chorobowym : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa
Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 8, s. 445-446.
2215. EKWIWALENT pieniężny za coroczny płatny urlop : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 6, s. 334-336.
2216. EKWIWALENTY w prawie i orzecznictwie UE / Agnieszka
Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 8, s. 30-31.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
2217. KILKA uwag o znaczeniu orzeczeń w sprawach Viking i Laval
dla prawa duńskiego / Marcin Wujczyk // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2010, s. 289-293 summ.
2218. ORZECZENIE w sprawie Viking i jego wpływ na fińskie i litewskie prawo pracy w świetle raportów krajowych / Piotr Ściślicki // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 271-288 summ.
2219. ORZECZNICTWO Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów
polskich / Paulina Roicka // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. 2012, nr 1, s. 99-106 summ.
Analiza niektórych wyroków dot. zabezpieczenia społecznego.
2220. PRACOWNIK zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy :
[orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 5, s. 277-280.
- 379 2221. PRAWO do całorocznego płatnego urlopu : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. 2012, R. 9, nr 3, s. 165-168.
2222. PRAWO pracownika do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Marcin Wujczyk // Stud. z Zakresu
Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 263-268 summ.
2223. PRZEKSZTAŁCENIE umowy o pracę na czas określony
w umowę o pracę na czas nieokreślony : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 4,
s. 222-224.
2224. ROZWAŻANIA na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Tomaszewska sygn. C-440/09 / Andrzej Szybkie //
Ubezp. Społ. - 2012, nr 6, s. 11-16.
Dotyczy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2225. ŚWIADCZENIA rodzinne pracowników migrujących : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 7, s. 389-392.
2226. UPRAWNIENIA pracownika i osoby prowadzącej samodzielną
działalność gospodarczą : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] /
oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 10, s. 557-559.
Prawo pracownika-migranta do dodatku socjalnego.
2227. USTANIE stosunku pracy ze względu na wiek a zakaz dyskryminacji / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17,
nr 34/35, s. 36-37.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2228. UWZGLĘDNIENIE okresów przeznaczonych na wychowanie
dzieci : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 9, s. 502-504.
- 380 2229. WPŁYW orzeczeń ETS w sprawach Laval i Viking na zbiorowe
i indywidualne prawo pracy w Wielkiej Brytanii / Maria Padlewska //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 251-260 summ.
2230. WPŁYW orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w sprawach Laval (C-341/05) i Viking (C-438/05) na prawo pracy
w Wielkiej Brytanii w świetle komentarza prof. Eriki Szyszczak / Anna
Kornecka // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 237-243
summ.
Prawo do podjęcia działań zbiorowych.
2231. WPŁYW orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w sprawach Viking (C-438/05) i Laval (C-341/05) na prawo Austrii analiza raportu prof. Konrada Grillbergera oraz Eliasa Feltena / Urszula
Doniec // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 225-229 summ.
Działania zbiorowe (strajki).
2232. WPŁYW orzeczeń Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości
w sprawach Laval i Viking na prawo belgijskie - na podstawie raportu
prof. P. Humbleta (Universiteit Ghent) / Katarzyna Osiborska // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 245-250 summ.
2233. WPŁYW wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w sprawach Laval i Viking na węgierski system prawa pracy / Adam Pawluk // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2010, s. 261-270 summ.
2234. WYBÓR prawa w przypadku świadczenia pracy w więcej niż
jednym państwie : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa
Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 1, s. 54-56.
2235. ZAKRES przedmiotowy zakazu dyskryminacji w wynagradzaniu ze względu na płeć w orzecznictwie ETS / Magdalena Głogowska //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 179-189 summ.
- 381 2236. ZASADA jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet /
Katarzyna Agaciak // Wiedza Praw. - 2012, nr 3, s. 12-26.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2237. ZMNIEJSZENIE prawa do corocznego urlopu wypoczynkowego : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 12, s. 671-672.
12. Zaspokajanie socjalnych
potrzeb pracowników
2238. KOMISJA socjalna / Anna Martuszewicz // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 32, s. 26, 35.
Zasady działania komisji socjalnej.
2239. POMOC na cele mieszkaniowe / Jadwiga Stefaniak // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 18, s. 26, 35.
Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2240. ŚWIADCZENIA finansowane ze środków ZFŚS / Anna Łukaszewska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 14, s. 26, 35.
2241. TWORZENIE i gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych / Anna Łukaszewska // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 8,
s. 3-75.
2242. UPRAWNIENIA socjalne pracowników migrujących / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 45, s. 45-46.
2243. WAKACYJNE wydatki ze wsparciem z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych / Artur Szczupakowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2012, nr 7/8, s. 3-5.
- 382 2244. WSPÓLNA działalność socjalna / Andrzej Marczyński // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 40, s. 35-36.
Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców.
2245. ZAKŁADOWY Fundusz Świadczeń Socjalnych a obowiązek
opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne / Piotr Prusinowski // Gdań.Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2011, nr 1, s. 161-171 summ.
2246. ZFŚS w 2012 roku / Jadwiga Stefaniak // Służ. Prac. - 2012,
R. 39, nr 4, s. 13-16.
Dotyczy m.in. wysokości odpisów na Fundusz w 2012 r.
2247. ZWROT kosztów przejazdu środkami publicznego transportu
zbiorowego / Edyta Daszkiewicz // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 12,
s. 8-9.
Omów. rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
(Dz. U. 2012, poz. 197).
13. Wynagrodzenie za pracę
i inne świadczenia związane z pracą
a. Zagadnienia ogólne
2248. ASPEKT prawotwórczy uchwały NSA w sprawie tzw. pakietów
medycznych / Paweł Wójciak // Kwart. Prawa Podat. - 2012, nr 2, s. 9-19
summ.
2249. DELEGACJE zagraniczne / Joanna Szyszkowska // Prawo
Przeds. - 2012, R. 22, nr 45/46, s. 20-26, tab.
2250. DODATKOWE składniki wynagrodzenia - zasady przyznawania i wypłaty / Mariusz Pigulski, Renata Majewska, Paweł Ziółkowski ;
- 383 oprac. Maciej Murek. - Cz. 3 [Pocz. = poz. 2530/2011] // Prawo Przeds. 2012, R. 22, nr 1, s. 26-28.
2251. FUNKCJE wynagrodzeń w społecznej gospodarce rynkowej teoria i praktyka / Krzysztof Walczak // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2012, s. 109-125 summ.
Pojęcie wynagrodzenia oraz motywacyjna funkcja wynagrodzenia.
2252. JAK obliczać wynagrodzenia : stan prawny na 22 maja 2012 r. /
Wojciech Brzeziński [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por. Gaz. Praw. 2012, nr 21, s. 5-38.
2253. JAK określić wynagrodzenie / Zenon Waligórski // Serw. Praw.Prac. - 2012, R. 17, nr 27, s. 45-46.
2254. JAK wypłacać trzynastą pensję : stan prawny na 14 lutego
2012 r. / Beata Skrobisz-Kaczmarek // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 9,
s. 37-40.
2255. KRYTERIUM „pracy równej” i „pracy równej wartości” jako
czynnik różnicujący / Magdalena Głogowska // Stud. z Zakresu Prawa Pr.
Polit. Społ. - 2011, s. 47-56 summ.
Zakres stosowania zasady równego wynagradzania bez względu na płeć.
2256. MIEJSCE pracy jako przesłanka kształtująca wynagrodzenie
za pracę i inne świadczenia związane z pracą / Daniel Książek // Stud.
z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 137-150 summ.
2257. MIESZANY system wynagradzania / Joanna Pysiewicz-Jężak //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 48, s. 30-31.
2258. NAGRODY roczne funkcjonariuszy Policji / Iwona Sierocka //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 3, s. 128-131.
- 384 2259. NALEŻNOŚCI za przeniesienia i podróże służbowe oraz świadczenia socjalno-bytowe dla żołnierzy zawodowych : problem trwałości
uprawnień / Karolina Wojciechowska // Wojs. Prz. Praw. - 2012, R. 85,
nr 3, s. 89-113.
2260. NIEKOŃCZĄCA się opowieść / Sebastian Senyszyn // Inspektor Pr. - 2012, nr 2, s. 9-11.
Omówienie zagadnienia podróży służbowych.
2261. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownika za ujawnienie wysokości
wynagrodzenia / Kryspina Polewaczyk // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17,
nr 9, s. 32-33.
Obowiązki pracodawców i pracowników dot. zakazu ujawniania wysokości
otrzymywanego wynagrodzenia.
2262. POJĘCIE wynagrodzenia za pracę a dopuszczalność zawarcia
ugody sądowej / Piotr Prusinowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 7,
s. 29-35 summ.
2263. POSTĘPOWANIE w sprawach o wynagrodzenie za pracę
w godzinach nadliczbowych a obowiązki prowadzenia ewidencji czasu
pracy / Piotr Prusinowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 5, s. 26-31 summ.
2264. PROBLEMY prawne premiowania / Katarzyna Rymkiewicz //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 127-135 summ.
Premia a nagroda, charakter prawny premii i nagrody, warunki przyznawania
premii.
2265. PRZESŁANKI różnicowania wysokości wynagrodzenia / Monika Wacikowska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 34/35, s. 44-45.
2266. RODZAJ pracy a wysokość wynagrodzenia / Katarzyna Tomaszewska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 4, s. 30-31.
Dodatkowe obowiązki a wynagrodzenie.
- 385 2267. ROSZCZENIE o wypłatę premii / Beata Naróg // Serw. Praw.Prac. - 2012, R. 17, nr 5, s. 28-29.
Pojęcie premii uznaniowej i regulaminowej oraz zasady roszczeń.
2268. ROZLICZANIE podróży służbowych pracowników / Sebastian
Woźniak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 28, s. 1-80, tab.
2269. ROZLICZENIE wynagrodzeń w 2012 r. / Mariusz Pigulski //
Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 3, s. 26-35, tab.
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń w związku z podniesieniem w 2012 r.
płacy minimalnej.
2270. SAMOCHÓD w firmie : stan prawny na 13 listopada 2012 r. /
Katarzyna Czajkowska-Matosiuk [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski // Por.
Gaz. Praw. - 2012, nr 45, s. 3-33.
M.in. rozliczanie używania prywatnych samochodów pracowników do celów
służbowych.
2271. ŚWIADCZENIA medyczne dla pracowników / Krzysztof Rustecki // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 1, s. 22-26.
2272. W JAKI sposób przyznawać pracownikom podwyżki wynagrodzenia / Katarzyna Piętka // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 21,
s. 30-31.
2273. WSZYSTKO o księgowaniu delegacji : stan prawny na 11 października 2012 r. / Joanna Szyszkowska ; oprac. Tomasz Kowalski //
Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 42, s. 5-37.
2274. WYNAGRODZENIE i inne świadczenia ze stosunku pracy /
Joanna Kaleta. - Wrocław : Presscom, 2012. - 95 s. ; 18 cm. - (Biblioteczka
Czytelnika). - ISBN 978-83-62723-18-8.
2275. WYNAGRODZENIE w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
[aut. Anna Kuczyńska-Cesarz, Leszek Lisiecki, Wiesława Załoga] ; pod
- 386 red. A. Kuczyńskiej-Cesarz. - Warszawa : WAT, 2012. - 108 s. : il. ; 24
cm. - Bibliogr. s. 87-89. - ISBN 978-83-62954-53-7.
2276. ZASADA równego wynagradzania w prawie UE / Agnieszka
Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 31, s. 24-25.
2277. ZRZECZENIE się prawa do wynagrodzenia / Agnieszka Bolesta-Borkowska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 48, s. 32-33.
Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia z każdego stosunku pracy.
Orzecznictwo dot. wynagradzania poz. 2179, 2198, 2200.
b. Płaca minimalna
EMPIRYCZNY test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń / J. Renkas = poz. 435.
M.in. analiza wynagrodzenia minimalnego ustalonego na podstawie teorii
kapitału ludzkiego w stosunku do wartości ustawowej płacy minimalnej.
2278. EUROPEJSKA riposta związkowa : trudna współpraca / Anne
Dufresne ; tł. Zbigniew M. Kowalewski // Monde Diplomat. - 2012, nr 3,
s. 28-29.
Stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w sprawie
ustalania płacy minimalnej.
2279. PŁACA minimalna jako narzędzie kształtowania dochodu godziwego / Sylwia Stachowska // Zarz. Eduk. - 2012, nr 83, s. 181-210 bibliogr.
summ.
2280. WYNAGRODZENIE minimalne w UE i w różnych państwach
członkowskich / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17,
nr 21, s. 28-29, tab.
- 387 2281. WYNAGRODZENIE minimalne zleceniobiorców / Arkadiusz
Sobczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 8, s. 2-6 summ.
2282. WZROST minimalnego wynagrodzenia w roku 2013 - konsekwencje / Bożena Goliszewska-Chojdak // Prawo Przeds. - 2012, R. 22,
nr 42, s. 23-24.
2283. Z CZYM wiąże się zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę
od stycznia 2013 r. / Marta Jaworska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 11,
s. 3-7.
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2013 roku do
1600 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze
czasu pracy.
2284. ZNACZENIE i zakres oddziaływania płacy minimalnej na rynek pracy w krajach Unii Europejskiej / Ewa Patra // Rozpr. Nauk. PWSZ
Elbląg. - 2010, z. 9, s. 48-63 bibliogr. summ.
c. Ochrona wynagrodzenia za pracę
2285. EGZEKUCJA z wynagrodzenia za pracę - zagadnienia wybrane / Mariusz Sorysz // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011,
s. 449-460 summ.
2286. EGZEKUCYJNE i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń /
Agata Matusiak-Wojnicz, Piotr Wojnicz. - Wrocław : Presscom, 2012. 279 s ; 25 cm + CD-ROM. - (Biblioteka „Kadry i Płace w Administracji”). - Bibliogr. s. 254. - ISBN 978-83-62723-13-3.
2287. NIETERMINOWE wykonanie zobowiązania pieniężnego /
Krzysztof Kowalczyk // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 40,
s. 45-46.
Naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia.
- 388 2288. POTRĄCENIA z rzeczowych składników wynagrodzenia /
Grzegorz Bilski. - Cz. 1-2 // Inspektor Pr. - 2012, nr 4, s. 6-9 ; nr 5,
s. 14-15.
Potrącenia z deputatowej części wynagrodzenia.
2289. POTRĄCENIA z wynagrodzenia bez zgody pracownika / Katarzyna Kulin // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 36, s. 45-46.
2290. POTRĄCENIE z wynagrodzenia za pracę / Katarzyna Rymkiewicz // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 77-85 summ.
2291. TERMIN wypłaty wynagrodzenia w umowie cywilnoprawnej /
Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 32, s. 45-46.
d. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
2292. KIEDY pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia / Ewelina Tusińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 45, s. 47-48.
Okresy niewykonywania pracy.
2293. NIEOBECNOŚCI w pracy powodujące zmniejszenie wynagrodzenia / Monika Wacikowska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 26,
s. 30-31.
2294. PŁATNE zwolnienia od pracy / Ewelina Tusińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 12, s. 32-33, tab.
PRACOWNIK na zwolnieniu lekarskim / M. Jendrasik i in. = poz.
1868.
2295. PRZEDMIOT ryzyka w wynagrodzeniu chorobowym / Arkadiusz Sobczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 5, s. 10-13 summ.
- 389 2296. PRZESTÓJ spowodowany warunkami atmosferycznymi / Kryspina Polewaczyk // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 25, s. 32-33.
Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi.
2297. SKUTKI niewykonywania pracy przez pracownika i tzw. przestoju / Renata Szelhaus // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 14, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 27-35.
2298. WYNAGRODZENIE za szkolenie w dniu wolnym od pracy / Joanna Pysiewicz-Jężak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 10,
s. 45-46.
2299. WYSOKOŚĆ wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy / Joanna Pysiewicz-Jężak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17,
nr 42, s. 32-33.
e. Wynagrodzenie różnych grup pracowników
2300. NOWE wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i inne
nowe przepisy o działalności kulturalnej / Przemysław Wolski. – Warszawa : Wydaw. Prawo dla Praktyków, 2012. - 204 s. : il. ; 21 cm. - ISBN
978-83-935974-2-0.
2301. SAMORZĄDOWY regulamin wynagradzania nauczycieli /
Artur Klawenek. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. - XIV, 203 s. ;
21 cm. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-4369-3.
2302. WYNAGRODZENIA w oświacie 2013 : komentarz, przykłady,
pytania i odpowiedzi, przepisy / pod red. Artura Klawenka. - Stan prawny: listopad 2012. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - XX, 601
s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Tabele. - ISBN 978-83255-4579-6.
- 390 2303. WYNAGRODZENIE posłów i senatorów / Beata SkrobiszKaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 1, s. 18-19.
Na podst. ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz. U. 2011, nr 7, poz. 29).
2304. ZASADY i formuły wynagradzania ekspatriantów / Sylwia
Przytuła // Nauki o Zarz. - 2012, nr 4(13), s. 60-74, rys. tab. bibliogr.
summ.
f. Odprawy pieniężne
2305. NABYCIE prawa do odprawy emerytalnej : wybrane problemy /
Monika Nowak, Krzysztof Stefański // Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. 2011, nr 1, s. 113-118 summ.
2306. NALEŻNOŚCI przysługujące w związku ze śmiercią żołnierzy
i członków ich rodzin / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2012,
R. 39, nr 8, s. 29-31.
2307. ODPRAWA dla pracowników zwalnianych grupowo / Andrzej
Romanik // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 3, s. 40-41. * Zasady wypłaty odprawy ze zwolnień grupowych / Adam Malinowski // Serw. Praw.Prac. - 2012, R. 17, nr 27, s. 24-25.
2308. ODPRAWA emerytalna / Ewa Martyna // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 1, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 27-35.
2309. ODPRAWA pośmiertna / Piotr Wąż // Atest. - 2012, nr 2, s. 13-14.
2310. ODPRAWA w prawie Unii Europejskiej / Agnieszka Zwolińska
// Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 6, s. 43-44.
Brak przepisów nt. odpraw pieniężnych w dyrektywie dot. zwolnień grupowych.
- 391 2311. ODPRAWA ze zwolnień grupowych : stan prawny na 8 maja 2012 r. / Adam Muszyński // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 20, s. 44-47,
tab.
2312. PRAWO do odprawy i obowiązek jej zwrotu / Bartłomiej Babańczyk // Wiedza Praw. - 2012, nr 4, s. 67-74.
Odprawa przysługująca na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych.
2313. PROBLEMY z odprawami emerytalnymi / Ewa Martyna //
Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 5, s. 24-31.
VIII. PŁACE
1. Polityka płac
2314. CIĘCIOBSESJA / Tadeusz Kowalik // Krytyka Polit. - [2010],
[nr] 23, s. 211-217 bibliogr. netogr.
Polityka płac i polityka społeczna w Polsce po 1989 r.
2315. CZAS na płacę maksymalną? : jak ograniczyć nierówności /
Sam Pizzigati ; tł. Paweł Michał Bartolik // Monde Diplomat. - 2012, nr 3,
s. 30-31.
Polityka płac w Stanach Zjednoczonych w XX i XXI wieku.
2316. EFEKTYWNE sposoby poprawy elastyczności wynagrodzeń /
Marta Juchnowicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 248,
s. 223-230, tab. bibliogr. summ.
2317. EFEKTYWNOŚĆ wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw /
Mariusz Nyk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 261, s. 294-306,
rys. tab. bibliogr. summ.
Polityka wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.
- 392 2318. HASŁO przewodnie UE: obniżać płace : wyzysk lekiem
na kryzys? / Anne Dufresne ; tł. Zbigniew M. Kowalewski // Monde
Diplomat. - 2012, nr 3, s. 24-25.
Polityka płac w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego.
2319. JAK System Rezerwy Federalnej przyczynia się do utrzymania
niskich płac : sadomonetaryzm / Michael Perelman ; tł. Grzegorz Konat //
Monde Diplomat. - 2012, nr 8, s. 32-35.
2320. KOSZTY wynagrodzeń i ich wpływ na osiąganie przychodów
w przedsiębiorstwie / Rafał Chłąd // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2012,
nr 8, s. 7-16 bibliogr. summ.
MIKRO- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce / red.
D. Kotlorz = poz. 518a.
Z treści: Jeż R.: Polityka wynagrodzeń jako determinanta zróżnicowania dochodów na rynku pracy.
2321. NOWE strategie wynagrodzeń na tle zmian w japońskim zzl /
Barbara Sajkiewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2012, nr 5, s. 37-48 bibliogr.
summ.
POLITYKA edukacyjna wobec rynku pracy / red. nauk. D. Kotlorz,
A. Rączaszek = poz. 841.
Z treści: Śliwicki D., Zwara W.: Wpływ wykształcenia na aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia. - Śliwicki D., Zwara W.: Wpływ wykształcenia na
aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia - rys statystyczny.
2322. PROGNOZY wynagrodzenia nominalnego brutto we Wrocławiu
w latach 2008-2013 / Ewa Szabela-Pasierbińska // Pr. Mater. Wydz. Zarz.
UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 8, s. 467-484 bibliogr. netogr. summ.
ROLA wynagrodzenia kompleksowego w kształtowaniu kontraktu
psychologicznego / A. Rogozińska-Pawełczyk = poz. 1010.
- 393 2323. TYPY i źródła nacisków instytucjonalnych na rozwiązania
płacowe w organizacji / Magdalena Majewska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2012, nr 248, s. 250-260, rys. bibliogr. summ.
2324. WPŁYW działalności związków zawodowych na wysokość
wynagrodzeń w gospodarce wolnorynkowej / Maciej Szczepanik // Zesz.
Nauk. WSBank. Wroc. - 2010, nr 16, s. 263-279 bibliogr. summ.
2325. WYNAGRODZENIA - praktyczne sposoby rozwiązywania
problemów / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters
Kluwer Polska, 2012. - 344 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR). - Tabele. - Bibliogr. s. 343-344. - ISBN 978-83-2
64-3954-4.
Treść: Feliniak Urszula, Kołodziejczyk-Olczak Izabela: Funkcje i determinanty
wynagrodzeń (s. 13-39). - Kołodziejczyk-Olczak I., Feliniak U.: Projektowanie
systemów wynagrodzeń (s. 40-61). - Bohdziewicz Piotr: Wartościowanie pracy
podstawą polityki płac (s. 62-104). - Bohdziewicz P.: Systemowa ocena efektów
pracy i kompetencji (s. 104-138). - Kołodziejczyk-Olczak I.: Rynkowe przeglądy
wynagrodzeń (s. 139-151). - Kołodziejczyk-Olczak I.: Budowanie tabel płac oraz
podwyższanie płac (s. 152-175). - Feliniak U.: Formy wynagrodzeń na bodźcach
krótkoterminowych (s. 176-199). - Feliniak U.: Wynagrodzenia długoterminowe
(s. 200-214). - Rogozińska-Pawełczyk A., Feliniak U.: Świadczenia dodatkowe
(s. 215-231). - Kołodziejczyk-Olczak I.: Pakiety wynagrodzeń dla specyficznych
grup pracowników (s. 232-260). - Kołodziejczyk-Olczak I., Feliniak U.: Zarządzanie istniejącymi systemami wynagrodzeń (s. 261-284). - Urbaniak Bogusława,
Oleksiak Piotr: Rokowania zbiorowe a polityka wynagrodzeń (s. 285-309). - Feliniak U., Kołodziejczyk-Olczak I.: Zadania sprawdzające wiedzę (s. 310-342).
2. Proporcje i struktura płac
2326. CZY w Polsce rośnie akceptacja społeczna dla nierówności
płac? / Paweł Kumor // Ann., Etyka Gospod. - 2011, T. 14, nr 1, s. 171-179
summ.
2327. DYSPERSJA płac : dlaczego podobni pracownicy zarabiają
różnie? / Dale T. Mortensen ; [tł. Zbigniew Matkowski]. - Warszawa :
- 394 PTE, 2012. - XXVIII, 227 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Nobliści z Ekonomii). - Tabele. - Bibliogr. s. 191-195. - ISBN 978-83-88700-61-3.
Rec.: Orczyk Józef // Ekonomista. - 2012, nr 5, s. 666-669.
REGIONALNE uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. A. Organiściak-Krzykowska = poz. 524.
Z treści: Nyk M., Sobocka-Szczapa H.: Czynniki różnicujące poziom wynagrodzeń w regionach. Studium przypadku województwa łódzkiego i warmińskomazurskiego.
2328. RÓWNO, ale czy tyle samo? / Łukasz Szpilski // Inspektor Pr. 2012, nr 10, s. 12-13.
Równe traktowanie w zatrudnieniu w zakresie wynagradzania.
2329. RÓWNOŚĆ płci w Unii Europejskiej z perspektywy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn / Arleta Terpiłowska-Dworczak // Stud. Analizy
Eur. - 2011, nr 7, s. 71-78 bibliogr. netogr. summ.
2330. SPRAWIEDLIWE nierówności zarobków / Henryk Domański,
Zbigniew Sawiński // Stud. Socjol. - 2012, nr 3, s. 7-27 bibliogr. netogr.
summ.
2331. STRUKTURA wynagrodzeń w procesie zmian / Stanisława
Borkowska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2012, nr 5, s. 11-22 bibliogr. summ.
ZASADA jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet / K. Agaciak
= poz. 2236.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
3. Systemy wynagrodzeń
2332. EFEKTYWNOŚCIOWY system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie / Mariusz Nyk // Zarz. Finanse. - 2012, R. 10, nr 1, cz. 3, s. 581-593
bibliogr. summ.
- 395 2333. ELASTYCZNE systemy wynagrodzeń w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / Urszula Feliniak // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 248, s. 212-222, rys. tab. bibliogr. summ.
ELASTYCZNY system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y /
M. Andrałojć, M. Ławrynowicz = poz. 1189.
2334. OCENA efektywności systemów wynagrodzeń / Ewa BeckKrala // Zarz. Zasob. Ludz. - 2012, nr 5, s. 23-35 bibliogr. summ.
2335. PROCESY planowania operacyjnego a systemy wynagradzania
w polskich przedsiębiorstwach / Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 251, s. 140-153, tab. bibliogr.
summ.
2336. PROJEKT systemu wynagradzania pracowników na przykładzie
przedsiębiorstwa odzieżowego / Ewa Grandys, Andrzej Grandys // Organ.
Kier. - 2012, nr 4, s. 29-42, rys. bibliogr. summ.
2337. SKUTECZNE strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie / Stanisława Borkowska. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer bus.,
2012. - 658 s. : rys., wykr. ; 25 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
(HR). - Tabele. - ISBN 978-83264-0767-3.
Rec.: Kopertyńska Maria Wanda // Zarz. Zasob. Ludz. - 2012, nr 5, s. 119-125.
2338. UELASTYCZNIENIE kształtowania wynagrodzeń w organizacji / Tomasz Kawka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 248,
s. 241-249, rys. bibliogr. summ.
2339. UWARUNKOWANIA projektowania systemu wynagrodzeń dla
pracowników publicznej szkoły wyższej na przykładzie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego / Sylwia Białas // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. 2011, [z.] 4, [cz.] 1, s. 143-155 bibliogr. netogr. summ.
Materiały z konferencji „Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania”, Gdańsk.
- 396 2340. WYBRANE założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji
„dynamiczne zdolności-rutyny” / Janusz Strużyna // Zarz. Zasob. Ludz. 2012, nr 5, s. 89-108 bibliogr. summ.
Propozycja trzech podstawowych wytycznych dla konstrukcji systemu wynagrodzeń, opartego na opisie dynamicznych zdolności i rutyn.
ZARZĄDZANIE kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach / pod
red. M. Białasiewicz = poz. 138.
Z treści: Białasiewicz M.: Wynagradzanie oparte na kompetencjach.
4. Motywacyjna funkcja płac
2341. AMERYKAŃSKIE i japońskie motywowanie do innowacyjności / Barbara Sajkiewicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 248,
s. 415-422, tab. bibliogr. summ.
Wynagradzanie innowatorów w firmach amerykańskich i japońskich.
FUNKCJE wynagrodzeń w społecznej gospodarce rynkowej - teoria
i praktyka / K. Walczak = poz. 2251.
M.in. motywacyjna funkcja wynagrodzenia.
2342. ILUZJA pieniądza i motywacyjna wartość płac w świetle statystyki ekonomicznej / Julian Daszkowski // Manage. Bus. Admin. - 2012,
nr 1, s. 33-48 bibliogr. netogr. summ.
2343. KONKURENCYJNIE i stabilnie : zmiany w systemie motywowania pracowników w firmie Volkswagen Poznań - studium przypadku /
Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2012, nr 1, s. 79-82.
2344. MOTYWUJĄCE, edukacyjne, za dopłatą? : benefity jako element
sieciowej strategii wynagradzania w Starwood Hotels & Resorts - studium
przypadku / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2012, nr 8, s. 71-75.
- 397 2345. NIERÓWNO ale sprawiedliwie : wynagradzanie talentów
w firmie BP - studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel Zarz. 2012, nr 3, s. 32-34.
OCZEKIWANIA pracowników produkcyjnych i ich motywowanie doświadczenia praktyczne / M. W. Kopertyńska = poz. 1212.
2346. SKUTECZNOŚĆ systemów wynagradzania w kontekście determinant dotyczących pracobiorców / Marek Kalinowski // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 248, s. 231-240 bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach / pod
red. M. Białasiewicz = poz. 138.
Z treści: Białasiewicz M.: Wynagradzanie oparte na kompetencjach.
5. Płace w poszczególnych działach
gospodarki narodowej i zawodach
2347. JAKA branża taka płaca : wynagrodzenia w działach personalnych według Raportów Płacowych Advisory Group TEST Human Resources / Łukasz Pich // Personel Zarz. - 2012, nr 3, s. 24-26, rys.
2348. KONTROWERSJE wokół wynagrodzenia menedżerów jako
instrumentu nadzoru nad własnością / Barbara Buzowska // Zesz. Nauk.
Małop. WSE Tarnów. - 2010, nr 1, s. 9-17 bibliogr. summ.
2349. PŁACA w sprzedaży : jak zbudować skuteczny system wynagradzania handlowców? / Renata Kucharska-Kawalec // Personel Zarz. 2012, nr 5, s. 21-25, rys. tab.
2350. PRACOWNIK na godziny : ile zarobili pracownicy tymczasowi
w I kwartale 2012 roku? / Alicja Szepietowska // Personel Zarz. - 2012,
nr 8, s. 22-25, rys.
- 398 2351. PROBLEMY wynagradzania członków organów spółek Skarbu
Państwa / Igor Postuła // Prz. Ustawod. Gospod. - 2012, R. 65, nr 7, s. 2-12
bibliogr. netogr. summ.
2352. WYNAGRODZENIE gigantów polskiej gospodarki po akcesji
do UE / Hanna Karaszewska // Acta UNC, Ekon. - 2012, T. 43, nr 1,
s. 23-35 summ.
2353. WYNAGRODZENIE menedżerów jako zasada corporate governance / Anne-Marie Weber. - Warszawa : Promotor, 2012. - 63, [3] s. ;
24 cm. - (Magister.pl). - ISBN 978-83-60095-69-0.
WZROST gospodarczy, rynek pracy, innowacyjność gospodarki / pod
red. W. Kasperkiewicza, K. Madaj = poz. 545.
Z treści: Nyk M.: Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
w województwie łódzkim.
ZARZĄDZANIE misjami zagranicznymi / red. nauk. A. Pocztowski =
poz. 109.
Z treści: Kubica I.: Polityka wynagradzania ekspatriantów w firmie Eaton.
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Organizacja systemu zabezpieczenia społecznego
a. Zagadnienia ogólne
2354. AKTUALNE problemy systemu zabezpieczenia społecznego :
aspekt unijny i krajowy / Gertruda Uścińska ; rozm. Olga Kamińska // Zesz.
Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012, nr 1, s. 124-128.
2355. BIEŻĄCE działania Komisji Europejskiej w obszarze zabezpieczenia społecznego / Paulina Roicka // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS
UW. - 2012, nr 1, s. 83-92 bibliogr. summ.
- 399 2356. CZY prawo ubezpieczeń społecznych wchodzi w zakres prawa
ubezpieczeniowego? : przyczynek do dyskusji o ubezpieczeniu społecznym / Radosław Pacud // Rozpr. Ubezp. - 2011, z. 2, s. 75-85 summ.
NOWE zalecenie MOP nr 202 dotyczące podstaw ochrony socjalnej /
J. Petelczyc = poz. 1748.
2357. OD reńskiego do łabskiego kapitalizmu : systemowe skutki reform ubezpieczeń społecznych w RFN w latach 2000-2008 / Sebastian
Płóciennik. - Wrocław : Of. Wydaw. Atut, 2012. - 220, [1] s. : il. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 203-220. - ISBN 978-83-7432-829-6.
2358. ORGANIZACJA i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii / Magdalena Mosionek-Schweda // Rozpr. Ubezp. 2011, z. 1, s. 74-88 summ.
ORGANIZACJA ubezpieczeń społecznych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej / A. Krupski = poz. 26.
POLITYKA społeczna wobec problemu starzejącego się społeczeństwa - rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii / B. Pieliński = poz. 2701.
2359. PROPAGOWANIE wiedzy o ubezpieczeniach społecznych /
Marek Pogonowski // Ubezp. Społ. - 2012, nr 6, s. 7-10.
2360. PRZEOBRAŻENIA polskiego systemu zabezpieczenia społecznego na przełomie wieków w kontekście bezpieczeństwa socjalnego / Beata Samoraj-Charitonow // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012,
nr 1, s. 28-38 bibliogr. summ.
REGULACJE prawne, dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na
rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego / G. Uścińska =
poz. 1755.
Omów. dyrektyw Unii Europejskiej dot. uelastyczniania stosunków pracy oraz
zabezpieczenia społecznego, zwiększających możliwości zatrudnienia osób starszych oraz zróżnicowania wieku emerytalnego.
- 400 2361. REGULACJE UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie równego traktowania w systemach emerytalnych / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 10, s. 11-19 bibliogr. summ.
2362. RETHINKING social risik in the Nordic / ed. Sorsa Ville-Pekka.
- Helsinki : Foundation for European Progressive Studies, 2011.
Rec.: Bakalarczyk Rafał // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012,
nr 1, s. 111-117. - Ryzyko socjalne w krajach nordyckich.
2363. RÓŻNE aspekty ubezpieczeń społecznych : materiały z seminariów ZUS (2) / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS,
2012. - 167 s. : wykr. ; 25 cm. - Tabele.
Treść: Socha Radosław: Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a otoczenie makroekonomiczne (s. 9-17). - Nasiński Paweł: Prognoza
wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013-2017
(s. 18-32). - Grabowski Bogusław: Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych na
gospodarkę (s. 33-39). - Okseniuk Dorota: Norweski Globalny Rządowy Fundusz
Emerytalny (s. 43-53). - Jaroszek Paweł: Fundusz Rezerwy Demograficznej
(s. 54-62). - Siporska Anna: Harmonizacja systemów emerytalnych w krajach Unii
Europejskiej - czy celowa i możliwa (s. 65-72). - Karczewicz Ewa: Ubezpieczenie
wypadkowe - aspekt finansowy (s. 75-87). - Rzepecki Jan: Rola instytucji zabezpieczenia społecznego w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym (s. 88-97). - Sójka Anna: Prewencja wypadkowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (s. 98-101). - Kowalik Krzysztof: Ubezpieczenie wypadkowe - działania
Państwowej Inspekcji Pracy (s. 102-106). - Adamczyk Iwona: Ubezpieczenie chorobowe (s. 109-120). - Dzienisiuk Dorota, Lasocki Tomasz: Przejściowa niezdolność do pracy z powodu choroby - zakres i sposoby ochrony (s. 121-132). - Wiktorow Aleksandra: Co zaliczać do kosztów niezdolności do pracy? (s. 135-142). Sikora Agnieszka: Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane
z niezdolnością do pracy - według grup chorobowych (s. 143-155). - Leśniowska
Joanna: Koszty niezdolności do pracy w badaniach kosztów chorób w Polsce na tle
innych krajów (s. 156-167).
2364. RYZYKO w ubezpieczeniu społecznym / Anna Napiórkowska //
Państ. Prawo. - 2012, R. 67, z. 12, s. 60-71 summ.
2365. SŁOWNIK podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń
społecznych polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski / Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2012. - 104 s. ; 21 cm.
- 401 2366. SOLIDARNOŚĆ międzypokoleniowa w polskiej i unijnej polityce społecznej / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 4, s. 1-5
bibliogr. summ.
Zasada solidarności międzypokoleniowej jako podstawa funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego.
SPRAWOZDANIE z X Europejskiego Kongresu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego / D. Dzienisiuk, M. Latos-Miłkowska = poz. 1722.
2367. SYSTEM zabezpieczenia społecznego na Litwie / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2012, R. 40, nr 11, s. 17-26.
Finansowanie, organizacja i rodzaje świadczeń.
2368. SYSTEM zabezpieczenia społecznego na Łotwie / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 9, s. 1-10.
Finansowanie, organizacja i rodzaje świadczeń.
2369. SYSTEM zabezpieczenia społecznego w Estonii / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 10, s. 1-9.
Finansowanie, organizacja i rodzaje świadczeń.
2370. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce / [oprac. Anna Siporska
i in.] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2012. - 92 s. :
wykr ; 20 cm. - Tabele.
2371. UBEZPIECZENIE społeczne w Polsce: 10 lat reformowania /
red. Józefa Hrynkiewicz = poz. 2782/2011.
Rec.: Petelczyc Janina // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012,
nr 1, s. 107-110 summ.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Ciechanowicz-McLean J.: Zabezpieczenie społeczne osób starszych
w świetle książki Simone de Beauvoir Starość. - Roszewska K.: Problem zakresu
zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP.
- 402 b. Finansowanie systemu ubezpieczeń
2372. FINANSOWANIE systemów ubezpieczeń społecznych na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Roman Garbiec // Nierów.
Społ. Wzrost Gospod. - 2012, z. 24, s. 201-213, tab. bibliogr. summ.
2373. NALEŻNOŚCI składkowe za pracującego skazanego / Barbara
Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 34/35, s. 26-27.
2374. POZASKŁADKOWE dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1999-2011 / Małgorzata Olszewska // Ubezp. Społ. 2012, nr 11, s. 2-6, tab.
2375. PRZEDAWNIENIE składek na ubezpieczenia społeczne w świetle ostatnich zmian / Marcin Szakiewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012,
nr 7/8, s. 6-9.
RÓŻNE aspekty ubezpieczeń społecznych = poz. 2363.
Z treści: Socha R.: Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
a otoczenie makroekonomiczne. - Nasiński P.: Prognoza wpływów i wydatków
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013-2017.
2376. SKŁADKI od świadczeń rzeczowych / Andrzej Radzisław //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 5, s. 8-10.
WIEK emerytalny / pod kier. M. Żukowskiego, A. Malaki = poz. 2460.
Z treści: Zalewska H.: Finansowanie emerytur z systemu repartycyjnego
w świetle prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2377. WPŁYW czynników makroekonomicznych na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Radosław Socha // Ubezp.
Społ. - 2012, nr 5, s. 6-10, wykr.
2378. ZOBOWIĄZANIA składkowe w ubezpieczeniach społecznych
a zobowiązania podatkowe / Radosław Pacud // Stud. z Zakresu Prawa Pr.
Polit. Społ. - 2012, s. 471-490 summ.
- 403 c. Obowiązki płatników składek
2379. DEFINICJA płatnika składek / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp.
Społ. - 2012, nr 6, s. 12-17 summ.
2380. DOKUMENTOWANIE uprawnień do emerytury i renty - jakie
są obowiązki pracodawcy / Marta Jaworska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2012, nr 5, s. 18-21.
2381. OBOWIĄZKI pracodawcy wobec ZUS : stan prawny na 10 września 2012 r. / Joanna Grzelińska-Darłak [i in.] ; oprac. Tomasz Kowalski //
Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 36, s. 5-36.
2382. OBOWIĄZKI zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS
w 2012 roku : zgłaszanie do ubezpieczeń, wymiar składek, dokumenty
i raporty, zmiany przepisów / Grażyna Aniszewska. - Warszawa : Difin,
2012. - 244 s. : rys. ; 24 cm. - (ZUS, Kadry, Płace). - ISBN 978-83-7641590-1.
2383. ODPOWIEDZIALNOŚĆ wspólników spółek za nieuiszczone
składki na ubezpieczenia / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 4,
s. 4-6.
2384. RÓŻNE formy zatrudnienia : konsekwencje składkowe / [aut. Magdalena Jędrzejewska]. - Warszawa : Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2012. 66 s. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-269-1234-4.
2385. WNIOSEK do ZUS o wydanie interpretacji urzędowej / Mirosław Łabanowski // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 11, s. 28-33, tab.
Interpretacja przepisów dotyczących obowiązku składkowego.
2386. ZASADY korygowania dokumentów ubezpieczeniowych : poradnik dla płatników składek / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2012. - 102 s. ; 29 cm. - Tabele.
- 404 2387. ZASADY wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych : poradnik dla płatników składek : maj 2012 / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa : ZUS, 2012. - 125 s. ; 30 cm. - Tabele.
2388. ZNOWELIZOWANE reguły karania za naruszenie obowiązku
opłacania składek / Sebastian Kowalski // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 10, s. 528-533.
d. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
2389. AKTUALNE problemy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego : sprawozdanie z konferencji / Robert Marczak, Paulina Roicka //
Ubezp. Społ. - 2012, nr 9, s. 2-6.
Omów. konf., która odbyła się 15.06.2012 r.
2390. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / Krzysztof Ślebzak. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2012. - 1023 s. ;
22 cm. - (Komentarz Lex). - ISBN 978-83-264-3871-4.
KOORDYNACJA świadczeń z tytułu bezrobocia w świetle rozporządzenia nr 883/2004 / K. Jaworska = poz. 2604.
POLSKIE świadczenia rodzinne z punktu widzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / R. Babińska-Górecka, K. Stopka =
poz. 2613.
ROZWAŻANIA na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie Tomaszewska sygn. C-440/09 / A. Szybkie = poz. 2224.
Dotyczy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
ŚWIADCZENIA rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / A. Szczupakowski = poz. 2613.
- 405 WYROKI Sądu Najwyższego oraz sądów polskich w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / R. Marczak, P. Roicka =
poz. 2203.
e. Instytucje zabezpieczenia społecznego
BADANIE satysfakcji klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III etap / I. Marczak = poz. 1372.
2391. CHARAKTERYSTYKA prawna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako jednostki sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia / Paweł Marek Woroniecki // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. 2012, s. 455-470 bibliogr. summ.
2392. KOMPENSACJA szkody wyrządzonej przez ZUS z tytułu nieterminowego przekazania składek do o.f.e. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych / Katarzyna Roszewska // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2010,
z. 2, s. 63-78.
KONTROLE w firmie / S. Biliński i in. = poz. 1783.
M.in. kontrole przeprowadzane przez ZUS.
2393. O ZUS jako instytucji ubezpieczeń społecznych / Adam Krupski // Ubezp. Społ. - 2012, nr 6, s. 2-6.
2394. ORGANIZACYJNO-prawne przekształcenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach reformy ubezpieczeń społecznych z 1998 r. /
Adam Krupski // Stud. Praw.-Ekon. - 2010, T. 82, s. 81-106 bibliogr.
summ.
2395. POZIOM jakości obsługi klienta w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych / Justyna Witkowska // Ekon. Organ. Przeds. - 2012, nr 12,
s. 29-37 bibliogr. summ.
- 406 2396. POZYCJA ZUS w administracji ubezpieczeń społecznych /
Adam Krupski // Ubezp. Społ. - 2012, nr 4, s. 9-20.
PROCES scalania ubezpieczeń społecznych w okresie II Rzeczpospolitej - utworzenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / A. Krupski = poz. 31.
2397. PRZEPIS ust. 5 art. 66 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a mechanizm kontroli decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
Andrzej Milewski, Anna Musiała, Jarosław Jankowiak // Opol. Stud
Admin.-Praw. - 2010, [T.] 7, s. 101-112 summ.
2398. SPÓR o status prawny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej / Adam Krupski // Ubezp.
Społ. - 2012, nr 12, s. 15-22.
2399. ZUS jako dysponent Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Adam
Krupski // Ubezp. Społ. - 2012, nr 5, s. 11-22.
WYKORZYSTANIE danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i uczelni do monitorowania losów absolwentów uczelni wyższych / M. Jasiński i in. = poz. 1431.
2. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe
a. Zagadnienia ogólne
2400. CO różni emeryturę klasyczną od kapitałowej? / Grażyna Ancyparowicz. - Cz. 1-7 // Tyg. Solidar. - 2012, nr 38, s. 14 ; nr 39, s. 10-11,
rys. ; nr 40, s. 12-13, rys. ; nr 41, s. 12-13 ; nr 42, s. 16-17 ; nr 43, s. 18-19,
rys. ; nr 44, s. 14.
1. Wszystko o nowych emeryturach ; 2. W czyim interesie działają OFE? ; 3.
Na czym polega ochrona ryzyka socjalnego ; 4. Co łączy ubezpieczenia gospodarcze ze społecznymi, a co je dzieli? ; 5. O systemie klasycznych ubezpieczeń spo-
- 407 łecznych ; 6. Demografia jako straszak ; 7. Jeszcze raz o związkach demografii
z emeryturą.
DEMOGRAFICZNE uwarunkowania rozwoju gospodarczego / red.
nauk. A. Rączaszek = poz. 467.
Z treści: Zieliński P.: Demograficzne uwarunkowania systemu emerytalnego
w Polsce.
2401. EKONOMICZNE i społeczne aspekty reform emerytalnych :
Polska i świat : monografia / pod red. Marka Szczepańskiego. - Poznań :
Wydaw. Politech. Pozn., 2012. - 145 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN
978-83-7775-167-1.
Treść: Szczepański M.: Systemy emerytalne a globalny kryzys finansowy
i gospodarczy (s. 9-22). - Nerka Arleta: Analiza prawna gwarancji wypłaty emerytury w systemie emerytalnym (s. 23-33). - Widerska Iwona: Zasady wyznaczania
emerytur w pracowniczym systemie ubezpieczeń i ich konsekwencje (s. 35-48). Ratajczak-Tuchołka Joanna: Minimalny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn - przesłanki reformy i reformowanie na przykładzie Polski (s. 49-62). - Machowiak Mira:
Status kobiety w polskim systemie powszechnego zabezpieczenia emerytalnego
(s. 63-74). - Klimkiewicz Aldona: Emerytura częściowa a rozwój elastycznych
form zatrudnienia (s. 75-84). - Brzęczek Tomasz: Wpływ filarów na ryzyko polskiego systemu emerytalnego (s. 85-94). - Sołdek Andrzej: Alokacja aktywów
otwartych funduszy emerytalnych po reformie - wpływ na wysokość emerytur
i rynek kapitałowy w Polsce oraz rekomendowany model (s. 95-113). - MosionekSchweda Magdalena: Norweski państwowy fundusz emerytalny jako inwestor
na światowych rynkach finansowych (s. 115-131). - Kołodziejczyk Krzysztof:
Reformy emerytalne: „innowacyjne” wnioski z doświadczeń Argentyny i Chile
(s. 133-142).
2402. EMERYTURA obywatelska / Joanna Knyżewska // Służ. Prac. 2012, R. 39, nr 5, s. 9-15.
2403. EMERYTURY branżowe w Polsce w kontekście teorii grup
interesu / Maciej Grodzicki // Stud. Ekon. / PAN. - 2012, nr 3, s. 345-370
bibliogr. netogr. summ.
2404. EMERYTURY z umów śmieciowych / Grażyna Ancyparowicz //
Tyg. Solidar. - 2012, nr 47, s. 11-12, rys.
- 408 2405. EWOLUCJA organizacji systemów emerytalnych a kryzys państwa opiekuńczego na przełomie wieków / Małgorzata Fluks. - Cz. 2-3
[Pocz. = poz. 2750/2011] // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 43, s. 102-116 ; nr 44,
s. 5-22, tab.
Cz. 2. Systemy zabezpieczenia emerytalnego i kierunki ich reform na przełomie
wieków ; Cz. 3. Wybrane rozwiązania w zakresie zabezpieczenia emerytalnego.
2406. IDEA solidarności i równości społecznej jako podstawa szwedzkiego modelu państwa dobrobytu - na przykładzie systemu emerytalnego
i rynku pracy / Dawid Kościewicz // Nauki Społ. - 2012, nr 2(6), s. 74-88,
rys. tab. bibliogr. netogr. summ.
2407. JAK skutecznie komunikować najtrudniejsze reformy? / Thierry
Saussez // Nowe Media (Gdynia). - 2012, [nr] 1, s. 152-155 summ.
Reforma emerytalna we Francji.
2408. KIERUNKI reform systemów emerytalnych w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie kryzysu gospodarczego / Antoni Kolek // Zesz.
Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012, nr 1, s. 39-44 bibliogr. summ.
MIKRO- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce / red.
D. Kotlorz = poz. 518a.
Z treści: Niewiadomska A.: Ograniczenie przywilejów emerytalnych a aktywność zawodowa osób starszych w Polsce.
2409. NIEKTÓRE uwagi na tle zmian w prawie emerytalnym wprowadzonych ustawą z 11 maja 2012 r. / Krzysztof Ślebzak // Pr. Zabezp.
Społ. - 2012, nr 7, s. 23-29 summ.
2410. NIERÓWNOWAGA funduszu rentowego FUS : przyczyny i implikacje / Wojciech Nagel // Wiad. Ubezp. - 2012, nr 4, s. 53-63 summ.
2411. OBOWIĄZKI informacyjne oraz zasady uczestnictwa i nabywania praw do świadczeń w planach emerytalnych rynku USA / Piotr Pisa-
- 409 rewicz // Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. - 2010,
nr 26, s. 683-690 summ.
2412. OBOWIĄZKI informacyjne ZUS i OFE wobec ubezpieczonego
w ubezpieczeniu emerytalnym / Arleta Nerka // Acta UL, Fol. Oecon. 2012, z. 274, s. 71-89 summ.
2413. ODDZIAŁYWANIE systemu emerytalnego na politykę fiskalną
w Polsce / Andrzej Pisulewski // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 7, s. 18-23,
tab. bibliogr. summ.
2414. ODWRÓCONY kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda
zabezpieczenia emerytalnego / Maciej Cycoń, Tomasz Jedynak // Zesz.
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012, nr 883, s. 19-28 bibliogr. netogr. summ.
2415. OLD age-crisis and pension reform. Where do we stand? : międzynarodowa konferencja w Poznaniu / Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 11/12, s. 35-38.
Omów. konf. nt. starzenia się społeczeństwa i reformy systemu emerytalnego,
która odbyła się 13-14 września 2012 r.
2416. POLSKI system emerytalny na tle zagadnień ekonomii emerytalnej / Krzysztof Janek // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012,
nr 1, s. 52-63 bibliogr. summ.
2417. PROBLEM racjonalności w decyzjach emerytalnych : rozważania teoretyczne / Filip Chybalski // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 262, s. 64-75 bibliogr. summ.
Decyzje emerytalne jednostek a efektywność systemu emerytalnego.
2418. PROBLEMY systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
w kontekście skarg kierowanych do rzecznika ubezpieczonych w latach
2008-2011 / Elwira Leśna-Wierszołowicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 246, s. 199-208, tab. bibliogr. summ.
- 410 2419. PRÓBA oceny wpływu zmian w polskim systemie emerytalnym
na skłonność do oszczędzania osób fizycznych / Tomasz Rólczyński // Pr.
Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 8, s. 283-293 summ.
2420. PRZYWILEJE w polskim systemie emerytalnym / Konrad Kijewski // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012, nr 1, s. 45-51
bibliogr. summ.
2421. REALIZOWANIE funkcji redystrybucyjnej przez państwo za
pomocą systemu emerytalnego / Agnieszka Bobrowska // Nauki o Finan. 2012, nr 3(12), s. 24-31, tab. bibliogr. summ.
2422. REFORMA emerytalna przesądzona / Emil Derewicz // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 9, s. 3-7.
2423. REFORMA systemów emerytalnych w Europie Centralnej
i Wschodniej : międzynarodowa konferencja MOP i IPiSS / omów. Janina
Petelczyc, Paulina Roicka // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 3, s. 34-39,
tab. bibliogr. summ.
2424. REGULACJE prawne krajowego systemu emerytalnego w ocenie Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE: implikacje
ustawowe w 2012 r. / Wojciech Nagel // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 45,
s. 7-32, wykr. bibliogr. summ.
Analiza możliwości lokacyjnych otwartych funduszy emerytalnych w kontekście sformułowanych zastrzeżeń Komisji Wspólnot Europejskich do przepisów
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 1997 r. Analiza
argumentów w tym stanowiska rządu polskiego, które doprowadziły do wydania
orzeczenia przez Trybunału Sprawiedliwości (TS UE - odn. art. 56 Traktatu
o Wspólnocie Europejskiej - 21.12.2011 r.). Projekt zmian krajowych regulacji
prawnych.
2425. ROLA i znaczenie funduszy emerytalnych oraz indywidualnych
planów emerytalnych we włoskim systemie emerytalnym / Joanna Plak //
Rozpr. Ubezp. - 2011, z. 1, s. 56-73 summ.
- 411 RÓŻNE aspekty ubezpieczeń społecznych = poz. 2363.
Z treści: Okseniuk D: Norweski Globalny Rządowy Fundusz Emerytalny. Jaroszek P.: Fundusz Rezerwy Demograficznej. - Siporska A.: Harmonizacja systemów emerytalnych w krajach Unii Europejskiej - czy celowa i możliwa.
2426. SOLIDARNOŚĆ w kontekście zmian bazowego systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2011 / Joanna Ratajczak-Tuchołka //
Ruch Praw. Ekon. - 2012, R. 74, z. 3, s. 217-235 summ.
2427. SPOŁECZNE zabezpieczenie emerytalne pracowników - między prawem a rynkiem / Urszula Kalina-Prasznic. - Warszawa : Wydaw.
C. H. Beck, 2012. - XX, 179 s. ; 21 cm. - (Monografie Prawnicze). Tabele. - Wykaz literatury s. IX-XVII. - ISBN 978-83-255-3444-8.
2428. SYMULACJE wpływu podwyższenia wieku emerytalnego na
sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wysokość przyszłych emerytur / Paweł Nasiński // Ubezp. Społ. - 2012, nr 4, s. 21-31,
wykr.
2429. SYSTEM emerytalny na Białorusi / Jarosław Poteraj // Nierów.
Społ. Wzrost Gospod. - 2012, z. 24, s. 186-200, tab. bibliogr. summ.
2430. SYSTEM emerytalny w Hiszpanii / Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 5/6, s. 29-33, tab. bibliogr. summ.
2431. SYSTEMY emerytalne a rozrodczość / Joanna Franaszak //
Ekonomista. - 2012, nr 5, s. 645-661 bibliogr.
2432. TWÓJ osobisty fundusz emerytalny / Adam Jagielnicki. - Gliwice :
Helion, [2012]. - 232 s. : rys. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-246-4808-5.
System emerytalny w Polsce i na świecie (ZUS, KRUS, OFE).
2433. USTAWA o emeryturach i rentach z FUS : stan prawny na
25 kwietnia 2012 r. // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 19, s. 1-79.
- 412 2434. UWARUNKOWANIA prawne współczesnych systemów emerytalnych : polski system emerytalny / Gertruda Uścińska // Zesz. Nauk.
Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012, nr 1, s. 17-27 bibliogr. summ.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Sowiński T.: Podmiotowa koncepcja ubezpieczeń emerytalnych.
2435. WPŁYW elastycznych form zatrudnienia na ryzyko emerytalne /
Marek Benio // Zarz. Publ. / Uniw. Ekon. Krak. - 2011, nr 2/3, s. 81-89
bibliogr. summ.
2436. WYDOLNOŚĆ finansowa funduszu emerytalnego FUS w prognozie : zalecenia Białej Księgi Komisji Europejskiej / Wojciech Nagel //
Ubezp. w Rol. - 2012, nr 46, s. 17-34, wykr. tab. bibliogr. summ.
2437. ZASIŁKI, renty i emerytury : wraz z indeksem rzeczowym /
[red. Aneta Flisek]. - 7 wyd., stan prawny 1 lipca 2012 r. - Warszawa :
Wydaw. C. H. Beck, 2012. - X, 431 s. ; 17 cm. - (Twoje Prawo). - Tabele. ISBN 978-83-255-4176-7.
ZATRUDNIENIE na czas określony w polskiej gospodarce / pod red.
M. Bednarskiego i K. W. Frieske = poz. 640.
Z treści: Oczki J.: System emerytalny w Polsce a zatrudnienie w nietypowych
formach.
2438. ZBIEG tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych /
Sebastian Kowalski // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 27, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 27-34.
2439. ZMIANA kierunku reformy emerytalnej z 1999 r. / Radosław
Pacud // Państ. Prawo. - 2012, R. 67, z. 1, s. 17-32.
2440. ZMIERZCH emerytur gwarantujących utrzymanie poziomu
życia w okresie aktywności zawodowej / Mirosław Księżopolski //
- 413 Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012, nr 1, s. 9-16 bibliogr.
summ.
2441. ZOBOWIĄZANIA systemu emerytalnego w warunkach niestabilności finansów publicznych / Ewa Gubernat // Nauki o Finan. - 2012,
nr 3(12), s. 32-40, tab. bibliogr. summ.
b. Emerytura powszechna
2442. EMERYTURY częściowe dla ubezpieczonych w FUS i KRUS /
Paweł Pelc // Forum Praw. - 2012, nr 5, s. 17-24 summ.
2443. EMERYTURY pomostowe dla zatrudnionych w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze / Marta Jaworska. - Cz. 1-2 //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 9, s. 15-18 ; nr 10, s. 21-24, tab.
2444. KAPITAŁ początkowy - teoretyczne odtworzenie składek / Emil
Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 12, s. 8-13.
Kapitał wyjściowy, do którego doliczane są opłacane od 1 stycznia 1999 r.
składki na ubezpieczenie emerytalne - sposób ustalania, okresy składkowe i nieskładkowe, dokumenty konieczne do ustalenia kapitału, podstawa wymiaru kapitału.
2445. PRACA emerytów 2012 : stan prawny na 2 kwietnia 2012 r. /
Maria Gałecka, Dariusz Noszczak, Ewa Preis ; oprac. Tomasz Kowalski //
Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 17, s. 5-40.
2446. PRAWO do wcześniejszej emerytury / Grażyna Ancyparowicz //
Tyg. Solidar. - 2012, nr 48, s. 23-24, rys. tab.
2447. PROBLEMY waloryzacji emerytur i rent w Polsce / Aleksandra
Wiktorow // Ubezp. Społ. - 2012, nr 3, s. 2-9.
- 414 2448. REKOMPENSATA z tytułu pracy w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze / Dariusz Noszczak // Służ. Prac. - 2012,
R. 39, nr 2, s. 21-28.
Osoby, które przynajmniej 15 lat pracowały w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze, a nie nabyły prawa do wcześniejszej emerytury, mogą
liczyć na ustalenie przez ZUS rekompensaty z tego tytułu, zwiększającej emeryturę
przyznaną po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.
2449. USTALANIE kapitału początkowego po zmianach od dnia
23 września 2011 r. / Elżbieta Kowalczyk // Służ. Prac. - 2012, R. 40,
nr 12, s. XII-XVI.
2450. WYMIAR czasu pracy w ustawie o emeryturach pomostowych /
Dorota Dzienisiuk // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 10, s. 23-29.
___________________
Wiek emerytalny
2451. DŁUGA historia zmian wieku emerytalnego / Aleksandra Wiktorow // Ubezp. Społ. - 2012, nr 7/8, s. 4-10.
EKONOMICZNE i społeczne aspekty reform emerytalnych / pod red.
M. Szczepańskiego = poz. 2401.
Z treści: Ratajczak-Tuchołka J.: Minimalny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn
- przesłanki reformy i reformowanie na przykładzie Polski.
2452. INSTRUMENTY finansowe wspierające ideę podwyższenia
wieku emerytalnego w Polsce / Iwona Kowalska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2012, nr 247, s. 161-169 bibliogr. summ.
2453. XXI KONFERENCJA Naukowa Polskiego Stowarzyszenia
Ubezpieczenia Społecznego, Kazimierz Dolny, 4-5 września 2012 roku /
Jadwiga Pawłowska-Chłystowska // Ubezp. Społ. - 2012, nr 10, s. 22-27.
Dot. wieku emerytalnego.
- 415 2454. PODWYŻSZANIE wieku emerytalnego w krajach europejskich / Janina Petelczyc // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012,
nr 1, s. 76-82 bibliogr. summ.
2455. PODWYŻSZENIE i zrównanie wieku emerytalnego kobiet
i mężczyzn / Maria Janiszewska // Służ. Prac. - 2012, R. 40, nr 12,
s. I-XII.
2456. PODWYŻSZENIE wieku emerytalnego - aspekty społeczne,
ekonomiczne i prawne : debata studencko-ekspercka / Olga Kamińska,
Janina Petelczyc // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 5/6, s. 39-43.
Omów. debaty, która odbyła się 29 lutego 2012 r. w Warszawie.
2457. PROBLEMATYKA wieku emerytalnego w modernizacji polskiego systemu emerytalnego : głos w dyskusji / Anna Bera, Damian
Walczak // Wiad. Ubezp. - 2012, nr 1, s. 111-119 bibliogr. netogr. summ.
2458. PROJEKT ustawy podwyższającej i zrównującej powszechny
wiek emerytalny kobiet i mężczyzn / Dorota Dzienisiuk // Pr. Zabezp.
Społ. - 2012, nr 4, s. 2-9 summ.
ROZWIĄZANIE stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku
emerytalnego / I. Sierocka = poz. 1898.
2459. SEJM uchwalił zmiany w ustawach emerytalnych // Dialog. 2012, nr 2, s. 57-103, tab. wykr.
Wydłużenie wieku emerytalnego - opinia Business Centre Club, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej, Związku Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, KK
NSZZ „Solidarność”, OPZZ, ZG Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
SYMULACJE wpływu podwyższenia wieku emerytalnego na sytuację
finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wysokość przyszłych
emerytur / P. Nasiński = poz. 2428.
- 416 2460. WIEK emerytalny / [pod kier. Macieja Żukowskiego, Antoniego
Malaki] ; Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego. - Kazimierz
Dolny : PSUS, 2012. - 107, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele.
Treść: Zieleniecki Marcin: Ewolucja wieku emerytalnego w ustawodawstwie
polskim - perspektywa historyczna (s. 8-22). - Uścińska Gertruda: Wiek emerytalny
w krajach Unii Europejskiej - obowiązujące rozwiązania i proponowane kierunki
zmian (s. 23-38). - Żukowski M.: Podwyższanie wieku emerytalnego w perspektywie demografii i sytuacji na rynku pracy (s. 39-50). - Zalewska Hanna: Finansowanie emerytur z systemu repartycyjnego w świetle prognoz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (s. 51-60). - Ratajczak-Tuchołka Joanna: Wyrównywanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (s. 61-75). - Pierzchalska
Maria: Społeczne i kulturowe uwarunkowania wieku emerytalnego (s. 76-92). Ziółkowska Joanna: Biologiczne i zdrowotne uwarunkowania wieku emerytalnego
(s. 93-108).
2461. WIEK emerytalny ludności w państwach Unii Europejskiej
w kontekście obciążenia ekonomicznego i przeciętnego trwania życia / Radosław Murkowski // Ruch Praw. Ekon. - 2012, R. 74, z. 3, s. 267-283 summ.
2462. WIEK emerytalny w różnych państwach UE / Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 22, s. 24-25, tab.
2463. Z ROZWAŻAŃ nad kwestią wieku emerytalnego w Polsce /
Damian Puślecki // Ubezp. w Rol. - 2012 nr 43, s. 51-72 tab.
Wybrane problemy systemu emerytalnego przez pryzmat reformy ustawowego
wieku emerytalnego.
Zob. też Praca ludzi starszych poz. 664-677.
c. Emerytura kapitałowa
1/ Zagadnienia ogólne
2464. ANALIZA systemów wypłat emerytur kapitałowych / Anna
Siporska // Ubezp. Społ. - 2012, nr 7/8, s. 11-16.
- 417 CO różni emeryturę klasyczną od kapitałowej? / G. Ancyparowicz =
poz. 2400.
2465. FILARY ubezpieczenia emerytalnego / Jakub Szmit // Tyg.
Solidar. - 2012, nr 19, s. 26.
Emerytura kapitałowa.
2466. SKUTKI zmian regulacji prawnych w zakresie emerytur kapitałowych dla rozwoju rynku finansowego w Polsce / Teresa Czerwińska //
Ekon. i Prawo. - 2012, nr 3, s. 119-135 bibliogr. summ.
2467. WYPŁATA świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce / Joanna Rutecka // Wiad. Ubezp. - 2012, nr 4,
s. 81-99 bibliogr. summ.
2468. ZNIKAJĄCY staż / Alicja Dzierzbicka // Tyg. Solidar. - 2012,
nr 35, s. 11-12.
Staż ubezpieczeniowy a prawo do emerytury w systemie kapitałowym.
2/ Otwarte fundusze emerytalne
2469. DEFICYT budżetowy a transfery do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w Polsce / Benedykt Puczkowski // Pr. Mater. Wydz.
Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 4, s. 153-161 summ.
2470. EFEKTYWNOŚĆ pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z ariergardy rynkowej / Jarosław Poteraj // Zesz. Nauk., Finanse,
Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. - 2010, nr 25, s. 115-125 summ.
EKONOMICZNE i społeczne aspekty reform emerytalnych / pod red.
M. Szczepańskiego = poz. 2401.
Z treści: Sołdek A.: Alokacja aktywów otwartych funduszy emerytalnych po
reformie - wpływ na wysokość emerytur i rynek kapitałowy w Polsce oraz rekomendowany model.
- 418 2471. GOOD governance for pension schemes / Paul Thornton, Donald Fleming. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011.
Dobre zarządzanie funduszami emerytalnymi.
Rec.: Petelczyc Janina // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 17, s. 185-195, tab.
bibliogr. summ.
2472. GOVERNANCE w prywatnych funduszach emerytalnych /
Adam Samborski // Stud. Praw.-Ekon. - 2012, T. 86, s. 275-291 bibliogr.
summ.
Identyfikacja potencjalnych obszarów konfliktu pomiędzy członkami OFE
i jego beneficjantami a podmiotem zarządzającym oraz propozycje rozwiązań.
KOMPENSACJA szkody wyrządzonej przez ZUS z tytułu nieterminowego przekazania składek do o.f.e. w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych / K. Roszewska = poz. 2392.
OBOWIĄZKI informacyjne oraz zasady uczestnictwa i nabywania
praw do świadczeń w planach emerytalnych rynku USA / P. Pisarewicz =
poz. 2411.
OBOWIĄZKI informacyjne ZUS i OFE wobec ubezpieczonego
w ubezpieczeniu emerytalnym / A. Nerka = poz. 2412.
2473. OFE w Polsce - produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych / Leokadia Oręziak // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 11/12, s. 5-14
bibliogr. summ.
2474. OTWARTE Fundusze Emerytalne (refleksje na marginesie
polskiego wydania książki Mitchella Orensteina Prywatyzacja emerytur) / Leokadia Oręziak // Ekonomista. - 2012, nr 6, s. 863-876
bibliogr.
- 419 2475. PODZIAŁ środków w razie śmierci członka OFE / Anna Szymczak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 21, s. 22-23.
2476. PRAWNE zasady lokowania aktywów otwartych funduszy emerytalnych a bezpieczeństwo powierzonego im kapitału / Paweł Marek Woroniecki // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 461-479, tab.
bibliogr. summ.
2477. RANKING otwartych funduszy emerytalnych metodą Morningstar / Tadeusz Winkler-Drews // Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. - 2010, nr 29, s. 255-262 summ.
REGULACJE prawne krajowego systemu emerytalnego w ocenie
Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE / W. Nagel =
poz. 2424.
Analiza możliwości lokacyjnych otwartych funduszy emerytalnych w kontekście sformułowanych zastrzeżeń Komisji Wspólnot Europejskich do przepisów
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 1997 r.
REGULACJE UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
w zakresie równego traktowania w systemach emerytalnych / G. Uścińska
= poz. 2361.
ROLA i znaczenie funduszy emerytalnych oraz indywidualnych planów emerytalnych we włoskim systemie emerytalnym / J. Plak = poz.
2425.
2478. SUBKONTA - ewidencja składek z II filaru / Marta Jaworska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 3, s. 4-7.
2479. ZMIANY zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w latach 2009-2012 / Łukasz Dopierała // Zarz. Finanse. - 2012,
R. 10, nr 4, cz. 3, s. 17-35 bibliogr. netogr. summ.
- 420 3/ Pracownicze programy emerytalne
NARODOWE rynki pracy w procesie integracji europejskiej / red.
nauk. D. Kotlorz = poz. 520a.
Z treści: Pieńkowska-Kamieniecka S.: Aktywność pracodawców na rynku
pracowniczych programów emerytalnych w Polsce i Unii Europejskiej - studium
porównawcze.
OSZCZĘDZANIE w III filarze / E. Krysiak = poz. 2485.
2480. POLISA dla pracownika : plany emerytalne oferowane przez
pracodawców w 2011 roku / Magdalena Szymczak-Stępień // Personel
Zarz. - 2012, nr 4, s. 18-20, tab.
2481. PRACOWNICZE programy emerytalne / Iwona Sierocka =
poz. 2988/2010.
Rec.: Sanetra Walerian // Admin. Publ. - 2012, nr 1, s. 187-192 ; Ślebzak
Krzysztof // Państ. Prawo. - 2012, R. 67, z. 6, s. 107-110.
2482. PRZESŁANKI likwidacji pracowniczego programu emerytalnego / Marcin Krajewski // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2010, z. 2, s. 33-46.
TRYB wyłonienia i rola reprezentacji pracowników w tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych / M. Wojewódka = poz. 3076.
2483. WYPŁATA środków z pracowniczego programu emerytalnego /
Artur Bogacki // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 38, s. 28-29.
4/ Indywidualne Konto Emerytalne.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
2484. IKE lub IKZE / Anna Szymczak // Serw. Praw.-Prac. - 2012,
R. 17, nr 4, s. 24-25.
- 421 2485. OSZCZĘDZANIE w III filarze / Elżbieta Krysiak // Prawo
Przeds. - 2012, R. 22, nr 6, s. 10-11.
2486. RYNEK indywidualnych kont emerytalnych (IKE) / Adam Rudzewicz, Piotr Ramus // Ekon. Organ. Przeds. - 2012, nr 4, s. 48-53, tab.
wykr. bibliogr. summ.
5/ Inne formy zabezpieczenia na starość
2487. DODATKOWE systemy emerytalne: uwarunkowania i konsekwencje / Zofia Czepulis-Rutkowska // Ubezp. Społ. - 2012, nr 3,
s. 27-32.
Uwarunkowania rozwoju dodatkowych systemów emerytalnych oraz problemy związane z ich funkcjonowaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Polsce.
2488. PORÓWNANIE prywatnie zarządzanych planów emerytalnych :
ujęcie OECD / Artur Mikulec // Wiad. Ubezp. - 2012, nr 4, s. 101-115
bibliogr. netogr. summ.
2489. RENTY zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość /
Maciej Cycoń, Tomasz Jedynak // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012,
nr 889, s. 5-16, tab. bibliogr. summ.
2490. UTRATA pracy - ubezpieczenia dowolne w ZUS / Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 33, s. 25-29.
Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
2491. WPŁYW skłonności behawioralnych na decyzje dotyczące
dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych / Magdalena Swacha-Lech // Nauki o Finan. - 2012, nr 3(12), s. 126-140 bibliogr.
summ.
- 422 d. Renty
2492. INFORMATOR dla osób niepełnosprawnych / Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Warszawa : ZUS, 2012. - 64 s. ; 20 cm. - Tabele.
2493. INGERENCJA organu rentowego w sferę prywatności ubezpieczonego pracownika / Urszula Jackowiak // Z Zag. Zabezp. Społ. - 2010,
z. 2, s. 11-24.
KWALIFIKACJE zawodowe a renta z tytułu niezdolności do pracy /
D. E. Lach = poz. 784.
ŁĄCZENIE pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z wynagrodzeniem za pracę w kontekście polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach UE i w Polsce / B. Kołaczek = poz. 688.
2494. PRAWO do renty z tytułu niezdolności do pracy dla osoby,
która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy / Emil Derewicz //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 6, s. 20-23.
2495. RENTA dla osób z długim stażem pracy / Jan Witkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 21, s. 24-25.
2496. RENTA rodzinna dla wdowy / Danuta Dera // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2012, nr 11, s. 17-22.
Akt prawny regulujący omawianą problematykę: Ustawa z dn. 17.12.1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009,
nr 153, poz. 1227, ze zm.).
2497. RENTA rodzinna po śmierci dziecka : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2012,
R. 9, nr 3, s. 159-162.
- 423 2498. RENTA szkoleniowa / Rafał Więcek // Ubezp. Społ. - 2012,
nr 1-2, s. 19-24.
Orzecznictwo sądowe dot. rent poz. 2125, 2127, 2142, 2154, 2159,
2166, 2174, 2188, 2191, 2196, 2204.
___________________
Orzecznictwo lekarskie
2499. ANALIZA orzeczeń o celowości przekwalifikowania zawodowego wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych / Małgorzata Lipowska, Jolanta WalusiakSkorupa // Med. Pr. - 2012, Vol. 63, nr 4, s. 431-440, rys. tab. bibliogr.
summ.
2500. INSTYTUCJONALNE, zdrowotne i społeczne determinanty
niepełnosprawności / red. Stanisława Golinowska ; Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2012. - 506 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia
i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. s. 494-506. - ISBN 978-8361125-63-1.
Treść: Golinowska S.: Definiowanie niepełnosprawności (s. 31-48). - RuzikSierdzińska Anna: Zakres i tendencje występowania niepełnosprawności. Analizy
na podstawie krajowych i międzynarodowych danych statystycznych (OECD,
EUROSTAT, GUS) (s. 49-67). - Golinowska S., Sowa Agnieszka: Determinanty
niepełnosprawności (s. 68-98). - Mokrzycka Anna: Prawa osób z niepełnosprawnością i regulacje dostępu do świadczeń w polskim systemie prawnym. Analiza prawna orzecznictwa lekarskiego (s. 99-165). - Organizacja i funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego na potrzeby zabezpieczenie społecznego i wspierania zatrudnienia
oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością / Anna Wilmowska [i in.]
(s. 166-283). - Golinowska S., Sowa A.: Lekarze orzecznicy o swojej pracy
(s. 284-332). - Polityka i rozwiązania prawno-instytucjonalne dotyczące dostępu
osób niepełnosprawnych do świadczeń społecznych w regulacjach UE oraz
w wybranych krajach Europy / S. Golinowska [i in.] (s. 333-398). - PiętkaKosińska Katarzyna: Koszty niepełnosprawności (s. 399-432). - Golinowska S.:
O niepełnosprawności kompleksowo. Wnioski i rekomendacje (s. 433-453). - Mru-
- 424 galska Krystyna, Wojtyńska Joanna: Opinie i oczekiwania środowisk osób niepełnosprawnych dotyczące przyszłego systemu orzekania o niepełnosprawności
(s. 454-493).
KIM jest osoba z niepełnosprawnościami? / A. Polak-Sopińska =
poz. 687.
2501. ORZECZNICTWO lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego następstw choroby / Anna Wilmowska-Pietruszyńska // Niepełnosprawność. - 2011, nr 1/2012, nr 1, s. 9-23 bibliogr. summ.
2502. ZASADY orzekania o niezdolności do pracy / Danuta Dera //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 4, s. 19-23.
3. Ubezpieczenie zdrowotne
ANALIZA mechanizmów finansowania ochrony zdrowia - model holenderski a model polski / R. Pastusiak, B. Krzeczewski = poz. 2864.
2503. DOWÓD ubezpieczenia zdrowotnego po 1 stycznia 2012 roku /
Andrzej Sidorko // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 5, s. 16-19.
2504. INTERPRETACJA przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego dokonywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia / Andrzej Sidorko // Ubezp. Społ.- 2012, nr 3, s. 33-35.
2505. OBOWIĄZKI informacyjne ubezpieczonego wobec płatnika składek / Piotr Kostrzewa // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 18, s. 20-21.
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem
płatnika składek.
2506. PLANOWE leczenie na terenie Unii Europejskiej / Andrzej
Sidorko // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 7, s. 17-23.
- 425 2507. PRAWO do bezpłatnego leczenia w przypadku nieopłacenia
składki na ubezpieczenie zdrowotne przez płatnika / Andrzej Sidorko //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 4, s. 15-16.
PRYWATNI ubezpieczyciele jako podstawowe źródło finansowania
opieki zdrowotnej w Europie / P. Prędkiewicz = poz. 2878.
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne.
2508. SKŁADKA na ubezpieczenie zdrowotne / Andrzej Sidorko //
Ubezp. Społ. - 2012, nr 12, s. 23-32.
2509. UBEZPIECZENIA zdrowotne zleceniobiorców / Andrzej Sidorko // Ubezp. Społ. - 2012, nr 11, s. 22-28.
2510. UBEZPIECZENIE zdrowotne cudzoziemców / Andrzej Sidorko. - Cz. 1-2 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 1, s. 38-41 ; nr 2,
s. 36-38. * Tenże: Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców // Ubezp.
Społ. - 2012, nr 6, s. 17-20.
Ubezpieczenie zdrowotne obywateli UE i EFTA oraz państw spoza UE i EFTA
w Polsce.
2511. UBEZPIECZENIE zdrowotne członków rad nadzorczych i zarządów / Andrzej Sidorko // Ubezp. Społ. - 2012, nr 5, s. 23-27.
2512. UBEZPIECZENIE zdrowotne członków rodziny / Piotr Kostrzewa // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 47, s. 28-29.
2513. UBEZPIECZENIE zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą / Barbara Kasprzak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 48,
s. 22- 23.
2514. UBEZPIECZENIE zdrowotne studenta po ukończeniu 26 roku
życia / Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 5,
s. 22-23.
- 426 2515. WYBRANE aspekty funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych
w krajach europejskich / Marta Borda // Rozpr. Ubezp. - 2011, z. 2,
s. 96-105 summ.
2516. ZŁOŻONOŚĆ procesu planowania zakupu świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia / Mariusz Skrzypek, Jolanta Szymańska, Bartłomiej Buczek // Zdr. Publ. - 2012, T. 122, nr 4, s. 426-429
bibliogr. 5 poz. summ.
Ubezpieczenie zdrowotne rolników poz. 2591, 2593, 2594.
___________________
Rehabilitacja lecznicza
2517. IDENTYFIKACJA wpływu niektórych uwarunkowań na wyniki prewencji rentowej w dysfunkcjach narządu ruchu / Przemysław
Minta [i in.] // Med. Pr. - 2012, Vol. 63, nr 2, s. 167-179, tab. bibliogr.
summ.
2518. PREWENCJA rentowa ZUS / Anna Szymczak // Prawo Przeds. 2012, R. 22, nr 25/26, s. 37-39.
2519. REHABILITACJA lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS
w schorzeniach psychosomatycznych / Magdalena Bryła // Prew. Rehabil. 2012, nr 4, s. 5-9, wykr.
2520. REHABILITACJA lecznicza w ramach prewencji rentowej
ZUS - wyniki ankiety z 2011 r. / Magdalena Bryła // Prew. Rehabil. - 2012,
nr 2, s. 16-24, tab. wykr.
2521. REHABILITACJA w ramach prewencji rentowej ZUS / Anna
Szymczak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 22, s. 22-23.
- 427 2522. STRES - rosnący problem społeczny XXI wieku / Wojciech
Gruszczyński // Prew. Rehabil. - 2012, nr 4, s. 1-4.
Wprowadzenie psychosomatyki do prewencji rentowej.
4. Ubezpieczenie chorobowe
a. Zasiłek chorobowy
DOKUMENTOWANIE niezdolności do pracy / B. Nowakowski =
poz. 2015.
M.in. dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku chorobowego.
2523. DZIAŁALNOŚĆ gospodarcza podczas zwolnienia przyczyną
utraty zasiłku [chorobowego] / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2012, R. 39,
nr 1, s. 15-16.
2524. GDY zachoruje pracownik po 50-tce / Artur Bogacki // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 42, s. 28-29.
Wymiar zasiłku chorobowego.
2525. PODSTAWA wymiaru zasiłku chorobowego / Jakub Szmit //
Tyg. Solidar. - 2012, nr 26, s. 26. * Tenże: Wyliczanie podstawy zasiłku
chorobowego // Tamże, nr 27, s. 26.
2526. PRAWO do zasiłku chorobowego / Jakub Szmit // Tyg. Solidar. 2012, nr 20, s. 27. * Tenże: Kiedy pracownik nie otrzyma zasiłku chorobowego / Tamże, nr 21, s. 26. * Tenże: Prawo do zasiłku chorobowego //
Tamże, nr 22, s. 26 * Tenże: Praca zarobkowa a prawo do zasiłku chorobowego // Tamże, nr 23, s. 26.
RÓŻNE aspekty ubezpieczeń społecznych = poz. 2363.
Z treści: Adamczyk I.: Ubezpieczenie chorobowe. - Dzienisiuk D., Lasocki T.:
Przejściowa niezdolność do pracy z powodu choroby - zakres i sposoby ochrony. -
- 428 Wiktorow A.: Co zaliczać do kosztów niezdolności do pracy?. - Sikora A.: Wydatki
na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy według grup chorobowych. - Leśniowska J.: Koszty niezdolności do pracy w badaniach kosztów chorób w Polsce na tle innych krajów.
ŚWIADCZENIA z tytułu choroby przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego = poz. 2556.
2527. UPRAWNIENIA płatnika do wypłaty zasiłków w 2013 r. / Piotr
Kostrzewa // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 45, s. 20-21.
2528. USTALANIE podstawy wymiaru zasiłku [chorobowego] / Danuta Dera // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 7/8, s. 20-23.
2529. WYKONYWANIE pracy zarobkowej w okresie choroby / Anna
Szymczak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 9, s. 25-26.
Podjęcie pracy zarobkowej a utrata prawa do zasiłku chorobowego.
2530. ZASADY wliczania do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
składników wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne /
Marta Jaworska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 4, s. 12-15.
2531. ZASIŁEK chorobowy a kontynuowanie działalności gospodarczej : stan prawny na 1 października 2012 r. / Ryszard Sadlik // Por. Gaz.
Praw. - 2012, nr 38, s. 45-47.
2532. ZASIŁEK chorobowy / Jakub Szmit // Tyg. Solidar. - 2012,
nr 25, s. 26.
2533. ZASIŁEK chorobowy dla nowego pracownika / Iwona Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 25, s. 28-29.
2534. ZASIŁEK chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia / Emil
Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 4, s. 16-19.
- 429 2535. ZASIŁKI chorobowe w 2013 roku / Krystyna Tymorek // Służ.
Prac. - 2012, R. 40, nr 12, s. 21.
2536. ZASIŁKI w przepisach i orzecznictwie sądowym // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 33, s. 1-82.
Akty prawne dot. świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa,
orzekania o czasowej niezdolności do pracy, zaświadczeń lekarskich oraz wybrane
orzecznictwo sądowe.
2537. ZMIANY w ustalaniu uprawnień i wypłatach zasiłków chorobowych / Krystyna Tymorek // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 6,
s. 11-14.
2538. ZWOLNIENIE od pracy a prawo do zasiłku chorobowego /
Jakub Szmit // Tyg. Solidar. - 2012, nr 24, s. 26.
Orzecznictwo sądowe dot. zasiłków chorobowych poz. 2161, 2172,
2186, 2189.
b. Świadczenie rehabilitacyjne.
Zasiłek wyrównawczy
OCHRONA umowy o pracę w czasie korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego / R. Sadlik = poz. 1951.
2539. ŚWIADCZENIE po okresie zasiłkowym / Iwona Mackiewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 32, s. 22-23.
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego.
2540. ŚWIADCZENIE rehabilitacyjne / Krystyna Tymorek // Służ.
Prac. - 2012, R. 39, nr 3, s. 25-27.
- 430 c. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy
2541. NOWE dokumenty do zasiłku macierzyńskiego / Iwona Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 26, s. 22-25, tab.
2542. NOWE zasady dokumentowania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa // Biul. Inf. / ZUS. 2012, nr 2, s. 19-21.
2543. PRAWO do zasiłku macierzyńskiego a inny tytuł do ubezpieczeń społecznych / Łukasz Jurek, Justyna Jurek // Prz. Praw.-Ekon. - 2012,
nr 3, s. 30-38 bibliogr. netogr. summ.
2544. UPADŁOŚĆ zakładu - zasiłek dla pracownicy w ciąży / Bogusław Nowakowski // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 9, s. 29-30.
2545. URLOP macierzyński i zasiłek macierzyński - szczególne przypadki / Emil Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 3,
s. 37-40.
2546. ZASIŁEK macierzyński - dokumenty / Bogusław Nowakowski // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 1, s. 31-37, tab.
2547. ZMIANY w dokumentowaniu prawa do świadczeń z tytułu
choroby i macierzyństwa / Emil Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012,
nr 7/8, s. 16-20.
2548. ZMIANY w świadczeniach chorobowych i macierzyńskich
: stan prawny na 1 lipca 2012 r. // Por. Gaz. Praw. - 2012, nr 26,
s. 40-42.
Określenie nowych dokumentów wymaganych do zasiłku macierzyńskiego
i opiekuńczego.
- 431 -
5. Ubezpieczenie wypadkowe
2549. KTO musi samodzielnie ustalić składkę wypadkową / Marta
Jaworska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 7/8, s. 12-14, tab.
2550. NOWE stawki odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy / Emil
Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 5, s. 3-7.
2551. NOWE wysokości stóp procentowych składek na społeczne
ubezpieczenie wypadkowe / Jan Rzepecki // Bezp. Pr. - 2012, nr 5, s. 7. *
Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej / Piotr Kostrzewa //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 17, s. 24-25.
2552. POZBAWIENIE prawa do świadczeń za wypadek przy pracy /
Iwona Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 13, s. 22-23.
RÓŻNE aspekty ubezpieczeń społecznych = poz. 2363.
Z treści: Karczewicz E.: Ubezpieczenie wypadkowe - aspekt finansowy. - Rzepecki J.: Rola instytucji zabezpieczenia społecznego w zapobieganiu wypadkom
przy pracy i chorobom zawodowym. - Sójka A.: Prewencja wypadkowa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. - Kowalik K.: Ubezpieczenie wypadkowe - działania
Państwowej Inspekcji Pracy.
2553. SKŁADKA na społeczne ubezpieczenie wypadkowe / Sławomir
Graboń. - Cz. 1-2 // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 4, s. 179-182 ;
nr 5, s. 239-242.
2554. SKŁADKI wypadkowe ZUS / Paweł Jakubczak // Prawo
Przeds. - 2012, R. 22, nr 19, s. 24-25.
2555. SPOŁECZNE ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe : komentarz / red. Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska ; aut. M. Gersdorf [i in.].
- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2012. - 802 s. ; 20 cm. - (Komentarze
Becka). - ISBN 978-83-255-3890-3.
- 432 2556. ŚWIADCZENIA z tytułu choroby przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego // Biul. Inf. / ZUS. - 2012, nr 3, s. 9-15.
2557. ŚWIADCZENIA z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Franciszek Małysz // Służ. Prac. - 2012, R. 40, nr 12,
s. 22-27.
2558. ŚWIADCZENIA z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach / Iwona Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 1,
s. 22-23.
2559. ŚWIADCZENIE w razie wypadku w drodze do pracy lub
z pracy / Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 9,
s. 467-471.
2560. W PRZYPADKU wypadku / Olaf Rawski // Biul. Inf. / ZUS. 2012, nr 4, s. 2-3.
Postępowanie w razie wypadku przy pracy oraz zasady ubiegania się o odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego.
2561. WYPADKI przy pracy - odszkodowanie jednorazowe / Ryszard
Sadlik // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 22, s. 28-30.
2562. WYŻSZE odszkodowania za wypadek dla członków rodziny / Iwona Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 16,
s. 28-29.
Podstawa prawna: art. 13-15 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009,
nr 167, poz. 1322 ze zm.) ; obwieszczenie Min. Pracy i Polityki Społecznej
z 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań
z tytułu wypadku przy pracy.
Ubezpieczenie wypadkowe rolników poz. 2585, 2588, 2589, 2592.
- 433 -
6. Ubezpieczenie różnych grup
społecznych i zawodowych
2563. JAK się ubezpieczyć? Dylematy pracowników i przedsiębiorców migrujących po Unii / Grażyna Sypniewska // Służ. Prac. - 2012,
R. 39, nr 10, s. 10-14.
PRACA tymczasowa / oprac. M. T. Romer = poz. 2163.
Ubezpieczenie społeczne pracowników tymczasowych - orzecznictwo Sądu
Najwyższego.
2564. STUDENT nie zawsze zwolniony z opłacania składek / Barbara
Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 27, s. 20-21.
Obowiązek ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego.
2565. UBEZPIECZENIA emerytalno-rentowe górników / Grażyna
Ancyparowicz. - Cz.1-2 // Tyg. Solidar. - 2012, nr 50, s. 20-21 ; nr 51,
s. 22-23, tab.
Cz. 2 pt. Ubezpieczenia górnicze.
2566. UBEZPIECZENIA młodocianych / Piotr Kostrzewa // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 36, s. 20-21.
2567. UMOWA zlecenia - kiedy trzeba, a kiedy tylko można płacić
składki na ubezpieczenia społeczne / Danuta Dera // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 7/8, s. 46-52.
2568. UPRAWNIENIA socjalne i emerytury kolejarzy / Grażyna
Ancyparowicz. - Cz. 1 // Tyg. Solidar. - 2012, nr 52/53, s. 37.
2569. ZABEZPIECZENIE społeczne pracowników migrujących /
Agnieszka Zwolińska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 44,
s. 26-27.
- 434 2570. ZMIANA pracy lub zamieszkania w UE a ubezpieczenia społeczne / Barbara Kasprzak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 29/30,
s. 26-27.
___________________
Przedsiębiorcy
2571. DYLEMATY związane z odpowiedzialnością osób trzecich za
nieterminowe opłacanie składek przez osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność gospodarczą / Jolanta Ewa Drzewiecka // Rozpr. Ubezp. - 2011,
z. 2, s. 86-95 summ.
DZIAŁALNOŚĆ gospodarcza podczas zwolnienia przyczyną utraty
zasiłku chorobowego / R. Sadlik = poz. 2523.
2572. JAKIE składki zapłaci przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą / Andrzej Radzisław // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012,
nr 5, s. 11-13.
2573. KONSEKWENCJE nieopłacenia składki chorobowej w terminie
/ Danuta Dera // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 12, s. 13-17.
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców.
2574. NIEPEŁNOSPRAWNY prowadzący działalność gospodarczą obowiązek składkowy / Emil Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012,
nr 3, s. 9-11.
2575. NIEPODLEGANIE ubezpieczeniom w okresie zawieszenia
działalności / Jan Danecki // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 6,
s. 9-10.
Dot. działalności gospodarczej (zmiany wprowadzone 1 lipca 2011 r. przez
znowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej).
- 435 2576. PROBLEMY przedsiębiorców dotyczące zawieszenia działalności / Marek Janowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 6, s. 10-14.
Dot. płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
PROWADZENIE działalności gospodarczej a podleganie ubezpieczeniom społecznym / oprac. M. T. Romer = poz. 2169.
2577. UBEZPIECZENIE zdrowotne osób prowadzących działalność
pozarolniczą / Andrzej Sidorko // Ubezp. Społ. - 2012, nr 7/8, s. 17-24.
UPRAWNIENIA pracownika i osoby prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą / oprac. E. Skibińska = poz. 2226.
Prawo pracownika-migranta do dodatku socjalnego.
ZASIŁEK chorobowy a kontynuowanie działalności gospodarczej /
R. Sadlik = poz. 2531.
___________________
Rolnicy
2578. ATYPOWE zawieszenie postępowania w ubezpieczeniu społecznym rolników / Wojciech Jaskuła // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 44, s. 53-73.
2579. DOSKONALENIE organizacji i zarządzania ubezpieczeniem
społecznym rolników : Zintegrowany System Zarządzania KRUS / Tadeusz Jabłoński // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 46, s. 35-58 summ.
2580. DYLEMATY systemu ubezpieczenia społecznego rolników /
Wojciech Jagła // Ubezp. Społ. - 2012, nr 12, s. 8-14, tab. bibliogr.
Dotychczasowe regulacje i charakterystyka ustaw z uwzględnieniem zmian
w Ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - rys historyczny i zagadnienia prawne.
- 436 2581. EMERYTURY rolnicze po nowelizacji / Wojciech Jaskuła //
Ubezp. w Rol. - 2012, nr 45, s. 81-103, tab. summ.
2582. EWOLUCJA ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych / Helena Pławucka // Ubezp. Społ. - 2012, nr 1-2, s. 7-17.
2583. FUNKCJE społecznego ubezpieczenia wypadkowego rolników
a zakres ochrony osób pracujących w rolnictwie / Damian Puślecki // Prz.
Prawa Rol. - 2011, nr 1, s. 13-30 summ.
2584. ISTOTA i funkcje ubezpieczenia chorobowego rolników / Damian Puślecki // Prz. Prawa Rol. - 2012, nr 1, s. 103-122 summ.
2585. JEDNORAZOWE odszkodowanie jako świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego rolników / Damian Puślecki // Ubezp. w Rol. - 2012,
nr 44, s. 36-52.
2586. JESZCZE o jakości stanowienia prawa na przykładzie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników / Wojciech Jaskuła // Ubezp. w Rol. 2012, nr 46, s. 98-120 summ.
2587. KAPITAŁ społeczny Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników / Jan Machynia // Realia i co Dalej.... - 2012, nr 2, s. 73-83.
2588. KSZTAŁTOWANIE się pojęcia wypadku w ubezpieczeniu
społecznym rolników / Katarzyna Rodak // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 45,
s. 46-65 summ.
2589. POJĘCIE wypadku przy pracy rolniczej : uwagi „de lege ferenda” / Damian Puślecki // Prz. Prawa Rol. - 2011, nr 2, s. 62-82 summ.
2590. POZAFILAROWE formy oszczędzania na emeryturę na przykładzie rodzinnych gospodarstw rolnych / Damian Walczak // Ubezp. w Rol. 2012, nr 45, s. 33-45, tab. wykr. bibliogr. summ.
Przedstawienie inwestycji w rodzinnych gospodarstwach rolnych na przyszłą
emeryturę.
- 437 2591. SKUTKI korekty sposobu płacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego i opodatkowania dla gospodarstw rolnych osób fizycznych / Wojciech Jóźwiak, Wojciech Jagła // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 43, s. 73- 86,
tab.
2592. ŚWIADCZENIA „powypadkowe” w ubezpieczeniu społecznym
rolników / Katarzyna Rodak // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 46, s. 59-69 summ.
2593. UBEZPIECZENIE zdrowotne rolników / Damian Puślecki //
Prz. Prawa Rol. - 2012, nr 2, s. 31-50 summ.
2594. UBEZPIECZENIE zdrowotne rolników po wyroku Trybunału
Konstytucyjnego / Joanna Nitkowska // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 7,
s. 26-27.
2595. ZABEZPIECZENIE emerytalne rolników w świetle podziału
kapitału i dochodu / Stanisław Ryszard Domański // Ubezp. w Rol. - 2012
nr 43, s. 16-50, tab. bibliogr.
2596. ZAGRANICZNE doświadczenia funkcjonowania ubezpieczenia
społecznego rolników - polski dorobek i głos w debacie publicznej / Piotr
Główka // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 46, s. 121-131 summ.
2597. ZMIANY systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse
państwa / red. nauk Joanna Pawłowska-Tyszko ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2011. - 135, [1] s. : wykr. ; 30 cm. - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 2). - Tabele. Bibliogr. s. 133-136. - ISBN 978-83-7658-125-5.
2598. ZMIANY w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników od
1 stycznia 2013 r. / Ewa Jaworska-Spičak // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 46,
s. 81-97, tab. summ.
- 438 2599. ZNACZENIE uchwalenia i funkcjonowania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników / Andrzej Kowalski // Ubezp. w Rol. - 2012,
nr 46, s. 7-16 summ.
___________________
Służby mundurowe
2600. EMERYTURY dla żołnierzy - zasady, procedury, dokumenty /
Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 7, s. 7-14, tab.
NALEŻNOŚCI przysługujące w związku ze śmiercią żołnierzy i członków ich rodzin / P. Pabisiak-Karwowski = poz. 2306.
2601. WETERANI działań poza granicami państwa / Piotr PabisiakKarwowski // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 5, s. 1-8.
Uprawnienia osób posiadających status weterana.
2602. ZMIANY emerytalne dla służb mundurowych / Jan Witkowski
// Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 45, s. 22-23.
7. Świadczenia na wypadek bezrobocia
2603. DOBROWOLNE ubezpieczenia w razie utraty pracy / Piotr
Kostrzewa // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 29/30, s. 28-31.
Prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego w razie utraty pracy.
2604. KOORDYNACJA świadczeń z tytułu bezrobocia w świetle
rozporządzenia nr 883/2004 / Katarzyna Jaworska // Z Zag. Zabezp. Społ. 2010, z. 2, s. 25-32.
Zasiłki dla bezrobotnych w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej.
- 439 OGÓLNOPOLSKA Ustawa o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia
z 18 lipca 1924 roku, jej nowelizacje i funkcjonowanie na terenie województwa śląskiego (1924-1939) / M. W. Wanatowicz = poz. 23.
PRAWO do świadczenia przedemerytalnego / oprac. M. T. Romer =
poz. 2167.
2605. ROZLICZANIE przychodu uprawnionych do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych / Dariusz Noszczak // Służ. Prac. - 2012, R. 40,
nr 12, s. 17-20.
2606. SKUTECZNOŚĆ poszukiwania zatrudnienia a prawo do zasiłku
dla bezrobotnych w Polsce przed i po 2010 r. / Ewa Gałecka-Burdziak,
Paweł Kubiak // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 10, s. 26-32, tab. wykr.
bibliogr. summ.
Uwarunkowania teoretyczne wpływu zasiłków na intensywność poszukiwania
zatrudnienia przez osoby bezrobotne i podstawowe informacje makroekonomiczne
o zasiłkach w Polsce.
2607. ŚWIADCZENIE przedemerytalne - krąg uprawnionych / Marta
Jaworska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 3, s. 18-21.
2608. ŚWIADCZENIE przedemerytalne nie zostało objęte reformą emerytalną / Janusz Molski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 12, s. 18-23.
Brak zmian w zasadach przyznawania świadczeń przedemerytalnych w związku
z przedłużeniem wieku emerytalnego od 1 stycznia 2013 r. ; warunki wspólne i indywidualne dla ubiegających się o ten rodzaj świadczenia, wysokość świadczenia.
2609. ZASADY zawieszania i zmniejszania świadczeń [przedemerytalnych] w wyniku osiągania przychodu / Dariusz Noszczak // Służ. Prac. 2012, R. 40, nr 11, s. 11-16.
2610. ZMIANY w zasadach zawieszania i zmniejszania świadczeń lub
zasiłków przedemerytalnych / Danuta Dera // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2012, nr 1, s. 15-17.
- 440 -
8. Świadczenia z funduszy publicznych
a. Świadczenia rodzinne
2611. BECIKOWE formą wsparcia rodzin / Beata Krajewska // Probl.
Opiek.-Wych. - 2012, R. 52, nr 6, s. 40-43.
2612. KRYTERIUM dochodowe a świadczenia z tytułu urodzenia dziecka / Iwona Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 51/52, s. 24-25.
2613. POLSKIE świadczenia rodzinne z punktu widzenia koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego / Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 4, s. 28-34 summ. * Świadczenia
rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego /
Artur Szczupakowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 1, s. 21-23.
2614. POSTĘPOWANIE w sprawach o świadczenia rodzinne / Iwona
Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 8, s. 28-29.
2615. ŚWIADCZENIA z tytułu urodzenia dziecka / Anna Szymczak //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 5, s. 20-21.
2616. USTALANIE dochodu do zasiłku rodzinnego / Róża Karlikowska // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 3, s. 11-13.
2617. WŁADZA rodzicielska a uprawnienia do świadczeń rodzinnych / Artur Szczupakowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 3, s. 17-18.
2618. ZMIANY w świadczeniach rodzinnych / Artur Szczupakowski //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 11, s. 16-17.
Podwyższenie kwot zasiłków rodzinnych oraz kwoty kryterium uprawniającego
do ich otrzymania.
___________________
- 441 Alimenty
2619. CONVENTION on the international recovery of child support
and other forms of family maintenance : (concluded 23 November 2007) /
tł. z ang., fr. i oprac. Anna Juryk. Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille : (conclue le 23 novembre 2007). Konwencja o międzynarodowym
dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci
oraz innych członków rodziny : przyjęta 23 listopada 2007 r.) - Tekst równol. ang., fr., pol. // Kwart. Prawa Pryw. - 2011, R. 20, z. 4, s. 1093-1175.
UMORZENIE należności zlikwidowanego funduszu alimentacyjnego /
oprac. M. T. Romer = poz. 2182.
2620. PRAWO alimentacyjne jako przykład regulacji prawnej solidarności międzypokoleniowej / Małgorzata Łączkowska // Ruch Praw. Ekon. 2012, R. 74, z. 3, s. 155-174 summ.
2621. PRAWO właściwe dla alimentów w świetle protokołu haskiego z 2007 r. / Anna Juryk // Kwart. Prawa Pryw. - 2011, R. 20, z. 4,
s. 961-1017.
2622. ŚWIADCZENIA z funduszu alimentacyjnego formą wsparcia
dzieci i rodzin / Beata Krajewska // Nowa Szk. - 2012, R. 68, nr 2,
s. 3-9.
b. Zasiłek pielęgnacyjny
2623. DODATEK czy zasiłek pielęgnacyjny / Ewa Markiewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 9, s. 23-24.
2624. DORAŹNA pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne / Wojciech Maciejko // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 3, s. 14-15.
- 442 2625. ŚWIADCZENIE pielęgnacyjne : potrzeba zmian / Artur Kokoszkiewicz // Prawo i Więź. - 2012, R. 1, nr 1, s. 58-64.
2626. ŚWIADCZENIE pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przyznawane na rzecz osoby sprawującej
opiekę nad osobą niepełnosprawną / Piotr Szreniawski // Niepełnosprawność. - 2011, nr 1/2012, nr 1, s. 46-60 summ.
c. Świadczenia dla inwalidów wojennych, wojskowych,
kombatantów i osób represjonowanych
2627. EMERYTURY dla zasłużonych w walce o wolną Polskę / Grażyna Ancyparowicz // Tyg. Solidar. - 2012, nr 49, s. 20-21.
9. Pomoc społeczna
a. Zagadnienia ogólne
DIAGNOZA stanu zastanego w dziedzinie polityki, pomocy i integracji
społecznej = poz. 2671.
2628. DIAGNOZA systemu pomocy i wsparcia osób starszych, a potrzeby seniorów w województwie podkarpackim / red. Mariola ZajdelOstrowska [i in.] ; Obserwatorium Integracji Społecznej w Rzeszowie. Rzeszów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2012. - 52 k. : wykr. ;
30 cm. - Tabele. - Bibliogr. k. 52.
2629. DOKĄD zmierza pomoc społeczna? : perspektywy rozwoju
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. Marek Klimek =
poz. 2940/2009.
Rec.: Zimny Jan // Pedagog. Katol. - 2010, nr 1, s. 388-390.
- 443 2630. EWALUACJA jako narzędzie zarządzania projektem unijnym
w obszarze pomocy społecznej / Tomasz Jabłoński // Zarz. Publ. - 2012,
nr 1, s. 65-75 bibliogr. netogr. summ.
LOKALNE instytucje pomocy społecznej w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet / I. Książkiewicz = poz. 583.
MINIMUM egzystencji a czynniki warunkujące skłonność do korzystania z pomocy społecznej / M. Dziechciarz-Duda, A. Król, K. Przybysz =
poz. 2938.
2631. MODEL oraz proces wdrożenia usługi społecznej w postaci
Komitetu Wspierającego zatrudnialność byłych więźniów w ramy lokalnego systemu wsparcia rynku pracy / Maciej Dębski // Forum Bezdom. 2012, R. 5, s. 335-358, rys.
Schemat wprowadzanie usługi społecznej do lokalnego systemu pomocy społecznej.
2632. NARZĘDZIE wspomagające przygotowanie oceny zasobów
pomocy społecznej / Sergo Kuruliszwili // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 1,
s. 42-46.
2633. NIEWIDOCZNA czy nieistniejąca? Rola pracy zespołowej
w rozwiązywaniu problemu bezdomności / Dobroniega Trawkowska //
Forum Bezdom. - 2011, R. 3, s. 187-199 bibliogr.
Charakterystyka pracy zespołowej (zespoły interdyscyplinarne, problemowe,
wirtualne) w pomocy społecznej.
NOWE priorytety i tendencje w polityce społecznej / red. K. Wódz =
poz. 2687.
Z treści: Piątek K.: Świadomość socjalna kierowników sektora pomocy społecznej w kontekście zmian systemu pomocy społecznej w Polsce.
O PRACY i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia /
pod red. nauk. F. Marka, S. Śliwy = poz. 1462.
- 444 ORGANIZACJE pomocowe powiatu pułtuskiego w latach 1914-1919 /
K. Piórkowska = poz. 27.
2634. PODWÓJNE standardy a eklektyczne uniwersum idei / Mariola
Racław // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 19, s. 143-150 bibliogr.
Przeobrażenia w pomocy społecznej.
2635. POMOC społeczna na Podkarpaciu - próba analizy / Piotr Frączek // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 2, s. 82-101, wykr. tab.
2636. POMOC społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. - Toruń : Wydaw. Eduk. Akapit, 2011. - 313 s. : il. ; 24 cm. (Problemy Pracy Socjalnej). - ISBN 978-83-89163-87-5.
Rec.: Krajewska Beata // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 4, s. 128-136.
2637. PRACA socjalna w szeroko pojętym środowisku : inspiracje
przeszłością / Mariola Szczepańska // Colloquium. - 2012, nr 4, s. 83-112
bibliogr. summ.
2638. SPRAWOZDANIE z konferencji nt. „Fenomen pomocy w życiu
społeczno-gospodarczym” (25-26 listopada 2011 r.) / Janina Filek // Zesz.
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012, nr 882, s. 177-179.
2639. SYSTEM pomocy społecznej po dwudziestu latach - kierunki
i ocena zmian / Barbara Kowalczyk // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 19,
s. 151-162, tab. bibliogr.
2640. TEORETYCZNE i metodyczne aspekty pracy socjalnej w środowisku / pod red. nauk. Mirosława Czapki i Mirosława Wójcika ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda
w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośl. Wyż. Szk. Pedagog., 2012. 383 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89032-72-0.
Z treści: Wietrzyk Danuta: Współczesne kierunki polityki społecznej (s. 15-20).
- Selerzyńska-Martela Lidia: Pomoc społeczna jako instytucja, w tym zasady finan-
- 445 sowania pomocy społecznej w Polsce i Europie (s. 21-25). - Dłucik-Bukalska Anna:
Wybrane zagadnienia prawne (s. 27-64). - Słupik Sylwia: Wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania (s. 65-69). - Selerzyńska-Martela L.:
Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej (s. 71-77). - Lorek
Urszula: Metody statystyczne w pomocy społecznej w Polsce i Europie (s. 79-83). Wójcik M.: Etyka pracy socjalnej w Polsce i Europie (s. 85-93). - Wietrzyk D.:
Instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej z uwzględnieniem
organizacji pozarządowych (s. 95-100). - Słupik S.: Zadania jednostek organizacyjnych w pomocy społecznej (s. 101-105). - Selerzyńska-Martela L.: Kategorie osób
i rodzin uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej (s. 107-112). - Wietrzyk D.: Projekt socjalny (s. 113-118).
2641. UDZIAŁ podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej / Stanisław Nitecki // Rocz. Admin. Prawa. - 2012, R. 12,
s. 105-117 summ.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Bojanowski E.: Refleksje nad charakterem prawa jednostki do pomocy
społecznej.
2642. WSPÓŁCZESNE tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej / pod red. Mirosława Grewińskiego, Jerzego Krzyszkowskiego ;
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Warszawa : Maz. Centrum
Polit. Społ., 2011. - 134 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-8363332-02-0.
Treść: Grewiński M.: Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji
i integracji społecznej w Polsce (s. 9-22). - Krzyszkowski J.: Organizacja pomocy
społecznej a nowe koncepcje zarządzania (s. 23-31). - Rymsza Marek: Pomoc
społeczna i praca socjalna w Polsce: perspektywy i bariery rozwoju (s. 32-41). Bakalarczyk Rafał: Tworzenie się systemu opieki długoterminowej w Polsce między służbą zdrowia a pomocą społeczną (s. 42-50). - Bąkiewicz Marcin: Wybrane aspekty instytucjonalne i prawne w pomocy społecznej (s. 51-59). - Kaźmierczak Tomasz: Nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej (s. 60-67). - Skrzypczak
Bohdan: Renesans środowiskowej pracy socjalnej (s. 68-76). - Zasada-Chorab
Anna: Kształcenie pracowników socjalnych - w jakim kierunku zmierzamy?
(s. 77-86). - Piaseczna Beata: Standaryzacja w pomocy instytucjonalnej (s. 87-96). Majer Ryszard: Programowanie lokalnej polityki społecznej w środowisku miejskim (s. 97-109). - Miżejewski Cezary: Skuteczność i przeciwskuteczność Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze integracji społecznej (s. 110-117). -
- 446 Lisowski Robert: Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich jako instrument kreowania lokalnej polityki i pomocy społecznej (s. 118-124). - Grewiński M.: Dekalog dylematów i wyzwań w polityce pomocy społecznej w Polsce
(s. 125-134).
2643. WYZWANIA dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym /
pod red. Witolda Jedynaka. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2012. 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338743-0.
Treść: Wielgos-Struck Renata: Uwarunkowania rozwoju współpracy instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych w obszarze lokalnej pomocy społecznej
(s. 15-32). - Cienki Barbara: Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej (s. 33-50). Dul Renata: Zatrudnienie socjalne w centrum integracji społecznej przykładem
kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (s. 51-61). Marek-Zborowska Barbara: Zagrożenia i problemy rodziny - przykład Podkarpacia
(s. 65-88). - Kasprzak Józef: Rodzina jako podmiot zainteresowania pomocy społecznej. Studium na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach (s. 89-100). - Bozacka Małgorzata: Warunki życia klientów MOPS w Rzeszowie a strategie zachowań ekonomicznych w ich gospodarstwach domowych
(komunikat z badań) (s. 101-132). - Błaszczuk Katarzyna: Działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przykładem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji (s. 133-152). - Pietrucha-Białek
Magdalena, Matlęga Michał: Starość Polaków na rozdrożu zmian systemowych próba egzemplifikacji (s. 155-177). - Rynkowska Dorota: Praca socjalna wobec
zjawiska starzenia się społeczeństwa (s. 178-194). - Szmit Małgorzata: Warsztat
terapii zajęciowej jako instytucja wspierająca osoby niepełnosprawne i ich rodziny
(s. 195-212).
b. Świadczenia pieniężne i pomoc rzeczowa
2644. NOWE zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego /
Szczepan Artecki // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 9, s. 20-22.
W celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
2645. PROGRAM wspierania uczniów „Wyprawka szkolna” / Artur
Szczupakowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 9, s. 18-20.
___________________
- 447 Renta socjalna
BRAK rokowań odzyskania zdolności do pracy / oprac. M. T. Romer =
poz. 2125.
Dot. odmowy przyznania stałej renty socjalnej.
2646. DORABIANIE do renty socjalnej w 2012 r. / Dariusz Noszczak // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 4, s. 22-23.
2647. RENTA socjalna - świadczenie bez warunku stażowego / Emil
Derewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2012, nr 7/8, s. 25-30.
2648. RENTY socjalne - zmiany / Dariusz Noszczak // Prawo Przeds.
- 2012, R. 22, nr 7, s. 23-24.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Wypych-Żywicka A.: Renta socjalna - konstrukcja, charakter prawny,
wysokość.
c. Usługi opiekuńcze
2649. DETERMINANTY funkcjonowania opiekuńczej wspólnoty
lokalnej: aktywność parafii w Polsce na rzecz chorych / Wojciech Sadłoń //
Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 5/6, s. 24-29, tab. bibliogr. summ.
2650. DŁUGOWIECZNOŚĆ i wartość / Angelo Ferro ; tł. Paweł Borkowski // Społeczeństwo. - 2012, R. 22, nr 5/6, s. 201-205.
Domy opieki społecznej i opieka nad ludźmi starymi we Włoszech.
2651. DYLEMATY rozwoju usług opiekuńczych dla osób starszych /
Aleksander Surdej, Jan Brzozowski // Dialog. - 2012, nr 4, s. 37-46, tab.
bibliogr.
- 448 2652. FINANCING long-term care in Europe : institutions, markets
and models. - New York : Palgrave Macmillan, 2012. - 341 s.
Finansowanie opieki długoterminowej w Europie.
Rec.: Szweda-Lewandowska Zofia // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 7, s. 32-34.
2653. JAKOŚĆ i standaryzacja usług opiekuńczych w systemie pomocy dla osób starszych / Ryszard Majer // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 6,
s. 90-103.
2654. O STANDARYZACJI domów pomocy społecznej / Andrzej
Mielczarek // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 2, s. 17-31 summ.
2655. OPIEKA społeczna w migranckich sieciach rodzinnych : polscy
migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce / Łukasz Krzyżowski,
Janusz Mucha // Kult. Społ. - T. 56, nr 1 (2012), s. 191-217 bibliogr.
netogr. summ.
2656. POMOC społeczna w Internecie : wykorzystanie nowoczesnej
technologii przez pracowników małopolskich ośrodków pomocy społecznej / Lucjan Miś, Marek Szepski // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 19,
s. 109-121, rys. tab. bibliogr. summ.
2657. PRACA socjalna z rodziną współczesnym wyzwaniem funkcjonowania systemu opieki zastępczej / Wiesław Kowalski // Humanum. 2010, nr 1, s. 187-197.
2658. PRYWATYZACJA stacjonarnej pomocy społecznej jako wyzwanie wobec procesu starzenia się ludności w Polsce / Łukasz Jurek //
Ekonomia / Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 1, s. 116-127 bibliogr. summ.
2659. RODZINNE Domy Pomocy dla osób starszych w krajach zachodnich i w Polsce / Marlena Kilian, Joanna Czech // Pr. Soc. - 2012,
R. 27, nr 4, s. 39-56 summ.
- 449 2660. ROZWÓJ systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski / Aleksander Surdej, Jan Brzozowski // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 1, s. 8-13.
SPECYFIKA zatrudniania opiekunów w placówkach opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego / I. Wołowiec = poz. 1825.
2661. STAROŚĆ w Anglii / Łukasz Gabler // Służ. Prac. - 2012, R. 39,
nr 9, s. 20-22.
2662. ŚRODOWISKOWE formy opieki nad osobami starszymi w wybranych krajach / Małgorzata Kaczmarczyk, Dorota Kozieł, Edyta Naszydłowska // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 2, s. 114-122.
2663. ŚRODOWISKOWE uwarunkowania korzystania z pomocy społecznej przez osoby starsze / Monika Burzyńska, Irena Maniecka-Bryła //
Szkice Humanist. - 2012, T. 12, nr 4, s. 229-239 bibliogr. summ.
2664. WIZERUNEK domów pomocy społecznej w Polsce / Łukasz
Jurek // Nauki o Zarz. - 2012, nr 2(11), s. 96-110, rys. tab. bibliogr. summ.
X. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA LUDNOŚCI
1. Zagadnienia ogólne polityki społecznej
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Grewiński M.: Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.
2665. AKTYWNE starzenie się i solidarność międzypokoleniowa
w debacie międzynarodowej / Barbara Szatur-Jaworska // Probl. Polit.
Społ. - 2012, nr 17, s. 15-28, tab. bibliogr. summ.
Analiza dokumentów programowych ONZ i UE, wybranych jako najbardziej
reprezentatywne przykłady określania wartości, zasad i preferowanych obszarów
- 450 działań państw oraz innych podmiotów na rzecz ludzi starych, w kontekście starzenia się ludności.
2666. „AKTYWNE starzenie się” jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 3, s. 8-12 bibliogr.
summ.
2667. ANALIZA komparatywna transferów społecznych: Polska i Niemcy / Ewelina Sokołowska // Dialog. - 2012, nr 3, s. 55-63.
2668. CARITAS in veritate zasadą polityki społecznej / Elżbieta Trojan // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 2, s. 123-127.
Omów. książki pt. „Caritas in veritate - zasada polityki społecznej : refleksje
na kanwie Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim”. - Lublin : Wydaw.
KUL, 2011.
CIĘCIOBSESJA / T. Kowalik = poz. 2314.
M.in. polityka społeczna w Polsce po 1989 r.
2669. CZY wiemy, czego chcemy? : polityka społeczna w czasach
kryzysu / Marek Rymsza // Więź. - 2012, R. 55, nr 11/12, s. 19-31.
2670. DIAGNOZA problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach / red. Adam Bartoszek, Krzysztof Czekaj, Dobroniega Trawkowska. ; Uniwersytet Śląski. Katowice : Ag. Artyst. PARA, 2012. - 561, [1] s. : il., wykr. ; 26 cm + dysk
optyczny (CD-ROM). - Tabele. - ISBN 978-83-61190-29-5.
Z treści: Zawartka-Czekaj Monika: Diagnoza zjawisk i problemów społecznych
w Katowicach z perspektywy podstawowych instytucji polityki społecznej w 2010
roku (s. 51-170). - Dudek Arkadiusz, Jagódka-Dudek Anna: Dynamika zjawisk
i problemów społecznych beneficjentów MOPS-u w Katowicach w latach
2007-2011 w procesie analizy cyfrowych map odsetkowych i kartogramów
(s. 171-269). - Bartoszek A., Czekaj K., Trawkowska D.: Warunki życia w dzielnicach w świetle opinii społecznej i oczekiwań mieszkańców wobec władz miasta
i instytucji wsparcia społecznego w Katowicach (s. 271-321). - Budzyńska Ewa:
Struktura społeczno-demograficzna i wzorce kulturowe w kształtowaniu potrzeb
- 451 socjalnych katowickiej rodziny (s. 323-363). - Trawkowska D.: Interakcyjna struktura wsparcia a podejście aktywizujące w rozwiązywaniu problemów społecznych
miasta. Czy podejście aktywizujące ma szansę? (s. 483-513). - Bartoszek A., Czekaj K., Trawkowska D.: Diagnoza problemów społecznych Katowic - od inwentaryzacji, identyfikacji i dynamiki zjawisk do diagnozy i monitoringu miejskiej polityki społecznej. Wnioski i rekomendacje (s. 515-557).
2671. DIAGNOZA stanu zastanego w dziedzinie polityki, pomocy
i integracji społecznej : bilans otwarcia / [oprac.] Zespół Obserwatorium
Integracji Społecznej ; Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Warszawa : Maz. Centrum Polit. Społ., 2011. - 112 s. : rys., wykr. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 978-83-63332-00-6.
2672. DWA modele polityki społecznej : europejski-socjaldemokratyczny i amerykański-liberalny : na przykładzie wybranych obszarów polityki społecznej Stanów Zjednoczonych i Szwecji / Filip Maciągowski //
Stud. Eur. (Warsz.). - 2011, nr 2, s. 69-92 summ.
2673. EUROPEIZACJA przestrzeni polityki społecznej : w poszukiwaniu regionalnego paradygmatu rozwoju / Bogumił Termiński // Aux.
Soc. Novum. - 2010, nr 1/4, s. 45-59 bibliogr.
2674. EUROPEJSKA karta społeczna w praktyce / Sylwia Rosocha //
Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012, nr 1, s. 96-98 summ.
2675. EUROPEJSKA strategia w sprawie niepełnosprawności : implikacje dla Polski / Mikołaj Olszewski // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. 2011, nr 1, s. 107-119 bibliogr. netogr. summ.
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.
EWOLUCJA organizacji systemów emerytalnych a kryzys państwa
opiekuńczego na przełomie wieków / M. Fluks = poz. 2405.
2676. EWOLUCJA polityki społecznej : od prawa ubogich do welfare
state / Lech Kościelak ; Studium Umiejętności Społecznych. - Płock ; War-
- 452 szawa : Wydaw. FASS, 2012. - 108 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka FASS ;
nr 2). - ISBN 978-83-935285-0-9.
2677. FOLKHEMMET - utracony mit raju solidarności społecznej /
Monika Samsel-Chojnacka // Bliza. - 2012, nr 4, s. 197-203.
Polityka społeczna w Szwecji od 1945 r.
2678. GODNE społeczeństwo : program troski o ludzkość / John Kenneth Galbraith ; tł. Adam Szeworski. - Wyd. 2. - Warszawa : PTE, 2012. 126 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88700-50-7.
2679. INNOWACJE społeczne : innowacyjne instrumenty polityki
społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / Gabriela Sempruch // Zarz. Publ. - 2012, nr 1,
s. 115-127 bibliogr. netogr. summ.
2680. INTEGRACJA społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej = Soziale Integration als Herausforderung für die
Sozialpolitik und Sozialarbeit / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Emilia Jaroszewska, Helga Oberloskamp. - Warszawa : IPS UW ; Of. Wydaw. AspraJR, 2012. - 366, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-837545-341-6.
Z treści: Mergner Ulrich: Integracja społeczna jako zadanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej - nowe definiowanie pojęć w dobie postmodernizmu
(s. 37-48). - Męcina Jacek: Bezrobocie w Polsce jako czynnik ubóstwa i dezintegracji społecznej - skala zjawiska i instrumenty przeciwdziałania (s. 49-64). Sadowski Gerd: Uczestnictwo poprzez pracę zarobkową (s. 95-105). - Szarfenberg Ryszard: Ubóstwo zielonej wyspy (s. 107-123). - Leitner Sigrid: Bieda
w Niemczech (s. 155-165). - Żejmis Michał: Uwarunkowania integracji osób
niepełnosprawnych w Rzeczypospolitej Polskiej (s. 167-193). - Raudeliūnaitė
Rita: Sytuacja osób niepełnosprawnych na litewskim rynku pracy (s. 225-234). Godlewska Justyna: Imigranci i polityka integracyjna w Polsce (s. 247-256). Ottersbach Markus: Migracja, polityka integracyjna i praca socjalna w Niemczech (s. 287-303). - Łotocki Łukasz: Integracja różnych grup etnicznych i narodowych w Polsce (s. 305-318). - Schneider Notker: Mniejszości w Niemczech
(s. 347-357).
- 453 2681. INWESTOWANIE społecznie odpowiedzialne na przykładzie
norweskiego funduszu majątkowego / Dariusz Urban // Prz. Organ. - 2012,
nr 8, s. 20-24, tab. summ.
2682. LIBERALNE państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup
społecznych / Ryszard Kowalski // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 245, s. 201-209, tab. bibliogr. summ.
2683. ŁÓDZKIE dni gerontologii / Beata Kaczyńska // Polit. Społ. 2012, R. 39, nr 7, s. 35-40.
Omów. konf, która odbyła się 18-19 czerwca 2012 r.
2684. MŁODZIEŻ - edukacja - praca : wyzwania polityki społecznej /
red. nauk. Zdzisław Sirojć ; Ochotnicze Hufce Pracy. - Warszawa : KG
OHP, 2011. - 308 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-60398-11-9.
Materiały z konferencji podsumowującej cztery edycje projektu OHP „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie – Rozwój”.
Z treści: Sirojć Z.: Społeczne aspekty przemian w państwach posocjalistycznych
(s. 45-50). - Auleytner Julian: Dylematy polityki społecznej na rzecz młodzieży w
Polsce (s. 51-61). - Grabowska Ewa: Wykluczenie społeczne: zło konieczne czy może
niekonieczne zło? O nie zawsze negatywnych skutkach wykluczenia społecznego
(s. 65-71). - Jasiński Zenon: Profilaktyka, resocjalizacja i rehabilitacja społeczna
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (s. 73-92). - Włodarski Józef, Terech Cezary: Formy wsparcia i aktywizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym (s. 93-106). - Tadeusiewicz Grażyna: Zapobieganie cyfrowej defaworyzacji młodzieży (s. 107-110). - Plak Joanna: Partnerstwo samorządu terytorialnego
z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży z uwzględnieniem szczególnej roli Ochotniczych Hufców Pracy
(s. 111-119). - Chojecki Artur: Partnerstwo szansą efektywnego przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu na przykładzie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (s. 121-127). - Osóbka Przemysław: Perspektywa współpracy Ochotniczych Hufców Pracy z samorządem terytorialnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim (s. 129-133). Kusiak Agnieszka: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w Pleszewie (s. 135-138). - Kałuski Stefan: Rola i zadania Ochotniczych Hufców Pracy
w wychowaniu i kształceniu młodzieży (s. 167-169). - Węglarz Anna Maria: System
wartości młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy (s. 171-177). - Gudaniec Iwona:
Koncentracja na własnych możliwościach - drogą do samorozwoju (s. 179-181). Kwiatkowski Stefan M.: System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności (s. 185-191). - Michałków
- 454 Ireneusz: Kierunki modernizacji kształcenia zawodowego (s. 193-201). - Musioł
Sabina, Musioł Adam: Transformacja tożsamości absolwenta do roli zawodowej
(s. 203-207). - Idzik Marek: Ocenianie i szkolenie w obszarze przyjaznego środowiska pracy (s. 209-219). - Tylawska Angelika: Szkolenie ważnym elementem aktywizacji zawodowej młodzieży (s. 221-224). - Łucka Natalia: Aktywność edukacyjnozawodowa studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego - raport z badań (s. 227-233). Śliwa Sławomir: Przygotowanie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych do podjęcia pracy po opuszczeniu placówki (s. 235-248). - Jankowska
Marta: Praktyczna nauka zawodu jako forma aktywizacji społeczno-zawodowej
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (s. 249-255). - Łękawska Grażyna:
Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym szanse i zagrożenia (s. 257-262). - Taramina Joanna, Bartoszek Elżbieta: Projekt „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój” jako istotna forma aktywizacji społecznozawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (s. 263-266). - Steglińska
Barbara: Polska młodzież potrzebuje wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego
(s. 267-269). - Molenda Artur: Zagadnienie wdrażania projektów EFS w kontekście
zadań Śląskiej WK OHP jako instytucji publicznej działającej na rzecz trudnej młodzieży (s. 271-274). - Jankowski Andrzej: O roli Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Dobieszkowie w realizacji projektów systemowych współfinansowanych
z EFS „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój 2008-2011” (s. 275-278). - Piecyk
Arkadiusz: Problem bezrobocia wśród młodzieży w województwie świętokrzyskim
(s. 281-284). - Wiercimak Wioletta: Sytuacja młodzieży na rynku pracy (w kontekście
potrzeb województwa zachodniopomorskiego) (s. 285-294). - Osucha Anna: Rola
i znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego w walce ze zjawiskiem bezrobocia
wśród młodzieży województwa podkarpackiego (s. 295-299). - Mieczkowska Bogusława: Szanse młodzieży na rynku pracy powiatu gołdapskiego (s. 301-305).
2685. NIERÓWNOŚCI społeczne w polskim dyskursie politycznym /
Wojciech Woźniak. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2012. - 255, [1]
s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 240-255. - ISBN 978-83-7383-601-3.
2686. NOWA dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana
w dziedzinie nauk społecznych / Jerzy Woźnicki // Nauka. - 2012, nr 1,
s. 133-151, tab. bibliogr. summ.
2687. NOWE priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół
integracji i aktywizacji zawodowej / red. nauk. Kazimiera Wódz [i in.]. Toruń : Wydaw. Eduk. Akapit, 2012. - 249 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. (Problemy Pracy Socjalnej). - ISBN 978-83-89163-91-2.
Treść: Wódz K., Faliszek Krystyna: Aktywizacja i integracja społeczna - drogi
do spójności społecznej (s. 11-23). - Rymsza Marek: Aktywizacja osób niepełno-
- 455 sprawnych w Polsce : cztery systemy, jedna polityka? (s. 27-43). - Kaźmierczak
Tomasz: Czy nowy paradygmat służb społecznych (s. 45-67). - Kotlarska-Michalska Anna: Blaski i cienie programów reintegracji społecznej i zawodowej
(s. 69-96). - Leśniak-Moczuk Krystyna: Nowi ubodzy jako wybrakowani konsumenci (s. 97-118). - Pieliński Bartosz: O granicach samonaprawiającego się społeczeństwa. Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne (s. 121-142). - Kamiński
Tadeusz: Kościelne NGO's jako podmioty aktywnej polityki społecznej (przykład
Caritas w Polsce) (s. 143-157). - Piątek Krzysztof: Świadomość socjalna kierowników sektora pomocy społecznej w kontekście zmian systemu pomocy społecznej
w Polsce (s. 159-170). - Pawluś Dorota, Worek Barbara: Kiedy aktywizacja staje
się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych (s. 173-190). Warlewska Katarzyna: Nowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie projektów realizowanych
w województwie śląskim (s. 191-203). - Zbyrad Teresa: Pracownik socjalny w środowisku lokalnym - czyli o trudnościach zawodu i dezaktywizujących wymaganiach (s. 205-232). - Rymsza M., Karwacki Arkadiusz: O współczesnej aktywizacji
i integracji - w stronę modelu polityki społecznej? (s. 233-249).
2688. OBLICZA polityki społecznej : w kierunku autonomizacji polityki socjalnej / Krzysztof Piątek. - Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2012. 399, [5] s. : rys. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 379-399. - ISBN 978-83231-2894-6.
2689. OPIEKA nad seniorami w państwie opiekuńczym - przykład
Szwecji / Rafał Bakalarczyk // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 18, s. 107-118
bibliogr. summ.
Szwedzki model polityki społecznej.
2690. OSOBY niepełnosprawne - pełnosprawni obywatele, czy problem? / Edward Przychodaj // Prew. Rehabil. - 2012, nr 4, s. 18-26.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku
13 grudnia 2006 r. oraz wpływ UE na ustawodawstwo krajowe w tym zakresie.
PODNIESIENIE wieku emerytalnego: uwarunkowania gospodarcze
i społeczne / J. Męcina = poz. 471.
2691. Les POLITIQUES sociales et leurs institutions / Frank Bachelet.
- Paris : L'Harmattan, 2010. - 120 s.
Polityka społeczna we Francji i jej instytucje.
- 456 Rec.: Zubrzycka-Czarnecka Aleksandra // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 19,
s. 189-199 bibliogr.
POLITYKA edukacyjna wobec rynku pracy / red. nauk. D. Kotlorz,
A. Rączaszek = poz. 841.
Z treści: Zimnoch K.: Edukacja jako priorytet polityki społecznej i najważniejszy czynnik rozwoju społecznego.
2692. POLITYKA społeczna : uwarunkowania i cele / Józef Orczyk ;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw.
Uniw. Ekon. Pozn., 2012. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 227-230. ISBN 978-83-7417-677-4.
2693. POLITYKA społeczna i gospodarcza w warunkach globalizacji :
wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz,
Dariusz Pieńkowski ; Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. - Poznań : AR
Prodruk, 2012. - 211 s. : il. ; 25 cm. - (Prace z Polityki Społecznej / Katedra
Nauk Społecznych UP Poznań ; nr 2). - ISBN 978-83-61607-94-6.
2694. POLITYKA społeczna, kontynuacja i zmiana : z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego / [kom. red. Józef Orczyk i in.] ; Komitet Nauki
o Pracy i Polityce Społecznej PAN. - Warszawa : IPiSS, 2012. - 326 s. :
il., wykr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. ISBN 978-83-61125-64-8.
Treść: Anioł Włodzimierz: Trzy wizje Europy (s. 23-35) - Golinowska Stanisława: O solidarności i solidaryzmie w polityce społecznej (s. 36-43). - Dziewięcka-Bokun Ludmiła: Społeczeństwo obywatelskie jako fundament lokalnej polityki
społecznej (s. 44-56). - Leś Ewa: Rekonstrukcja modeli społecznych w państwach
europejskich a funkcje organizacji społecznych (s. 57-68). - Uścińska Gertruda:
Indywidualizacja uprawnień społecznych w kontekście europejskim (s. 69-80). Szatur-Jaworska Barbara: Solidarność międzypokoleniowa w polityce społecznej
(s. 81-91). - Księżopolski Mirosław: Czy idea zabezpieczenia społecznego przetrwa
okres rosnącego rozwarstwienia dochodów? (s. 92-101). - Żukowski Maciej: Pojęcie i zakres zabezpieczenia społecznego (s. 105-110). - Muszalski Wojciech: Związki
i wzajemne wpływy zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego (s. 111-117). - RyszKowalczyk Barbara: (Nie)dostosowanie instytucji polityki społecznej do zmian
- 457 w cyklu życia współczesnych pokoleń Polaków (s. 118-126). - Balcerzak-Paradowska Bożenna: Niestabilność rodziny - wyzwaniem dla polityki społecznej
(s. 127-139). - Borkowska Stanisława: Systemy wynagrodzeń w procesie zmian
(s. 143-160). - Bednarski Marek: Praca na czas określony - źródła ekonomiczne
i skutki społeczne (s. 161-171). - Maksim Monika, Wiśniewski Zenon: Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w Polsce w świetle badań empirycznych
(s. 172-182). - Frieske Kazimierz W.: Proszę państwa, oto MiŚ... (s. 183-195). Szylko-Skoczny Małgorzata: Wyzwania i problemy polskiej emigracji poakcesyjnej
(s. 199-207). - Żołędowski Cezary: Polska w procesach emigracji edukacyjnych
(s. 208-219). - Dyczewski Leon: Ludność polska w Niemczech: doświadczenia
i perspektywy (s. 220-233). - Rauziński Robert: Procesy demograficzne w Polsce
południowo-zachodniej w latach 1946-2035 (s. 234-246). - Jończy Romuald:
(Nie)przydatność danych statystycznych oraz opartych na nich diagnoz i prognoz
społeczno-gospodarczych w kontekście występowania nierejestrowanej emigracji
stałej (emigracji zawieszonej) (s. 247-262). - Rączaszek Andrzej: Rozwój demograficzny miast w Polsce - urbanizacja jako rezultat powojennej industrializacji i konsekwencje transformacji (s. 263-274). - Pisz Zdzisław: Zmiany w edukacji w latach
1989-2009 (s. 277-288). - Jeruszka Urszula: Mariaż edukacji i pracy zawodowej
(s. 289-299). - Piątek Krzysztof: Polityka społeczna w kształceniu i pracy służb społecznych (s. 300-312). - Auleytner Julian: Glosa: samousprawiedliwienie (s. 313-316).
2695. POLITYKA społeczna po 1989 : język, kontekst postsocjalizmu
i perspektywy rozwoju / Michał Polakowski. - Warszawa : Fund. F. Eberta,
Fund. Międzynar. Centrum Badań i Analiz, 2012. - 23 s. : wykr. ; 30 cm. Bibliogr. s. 21-23. - (Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej ; 5). ISBN 978-83-8608-894-2.
2696. POLITYKA społeczna, praca socjalna i wolontariat / Miła
Kwapiszewska, Józef Kwapiszewski. - Piła : PWSZ, 2012. - 255, [1] s. ;
21 cm. - Bibliogr. s. 247-256. - ISBN 978-83-62-617-08-1.
2697. POLITYKA społeczna w Chinach : rozwój a dobrostan / Chak
Kwan Chan, King Lun Ngok, David Phillips. - Warszawa : Dom Wydaw.
Elipsa ; Wydaw. WSP TWP, 2012. - 321 s. ; 22 cm. - (Współczesna Polityka Społeczna ; 12). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61121-62-6.
2698. POLITYKA społeczna w dobie postępu i rozwoju gospodarczego : XXX Konferencja polityków społecznych w Łochowie / omów. Beata
Kaczyńska // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 8, s. 35-38.
- 458 2699. POLITYKA społeczna wobec ludzi starych w USA - uwarunkowania rozwoju i perspektywy zmian / Łukasz Jurek // Nauki Społ. 2012, nr 1(5), s. 23-39, rys. tab. bibliogr. summ.
2700. POLITYKA społeczna wobec osób niepełnosprawnych /
Agnieszka Chojecka // Zarz. Eduk. - 2012, nr 82, s. 219-233 summ.
2701. POLITYKA społeczna wobec problemu starzejącego się społeczeństwa - rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki
Długoterminowej w Japonii / Bartosz Pieliński // Probl. Polit. Społ. - 2012,
nr 18, s. 129-142 bibliogr. summ.
2702. PRACA socjalna z osobami starszymi w Niemczech / Sigrid
Leitner // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 18, s. 51-62 bibliogr. summ.
Wspieranie osób w sędziwym wieku polegające na opiece lub pielęgnacji oraz tzw.
działania otwarte ukierunkowane na promowanie rozwoju i aktywności seniorów.
2703. PRACA środowiskowa istotą aktywnej polityki społecznej /
Katarzyna Głąbicka // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 6, s. 36-45 summ.
2704. PROBLEMY polityki społecznej : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Marcin Florian Gawrycki, Maria Krupecka ;
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Polityki Społecznej. - Poznań : AR Prodruk, 2012. - 354 s. : il. ; 24 cm. - (Prace z Polityki
Społecznej / Katedra Nauk Społecznych UP Poznań ; nr 1). - ISBN 978-8361607-93-9.
2705. PRZESZŁOŚĆ dla przyszłości - aktywna starość jako implikacja
wielosektorowych działań w polityce społecznej / Wiesława Walkowska //
Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 10, s. 34-35.
Omów. konf. która odbyła się 18 maja 2012 r. w Katowicach.
2706. REFORMA państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii : kontekst strategii Europa 2020 / Zofia Szweda-Lewandowska // Polit. Społ. 2012, R. 39, nr 3, s. 24-28 bibliogr. summ.
- 459 REGIONALNE uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. A. Organiściak-Krzykowska = poz. 524.
Z treści: Przywojska J., Podgórniak-Krzykacz A.: Polityka społeczna wobec
problemów osób starszych w województwie małopolskim - analiza strategii i programów regionalnych.
2707. SKUTECZNOŚĆ modeli polityki społecznej w rozwiązywaniu
problemów ludzi starych / Mirosław Księżopolski // Probl. Polit. Społ. 2012, nr 18, s. 13-37, tab. bibliogr. summ.
SOLIDARNOŚĆ międzypokoleniowa w polskiej i unijnej polityce
społecznej / G. Uścińska = poz. 2366.
2708. SOLIDARNOŚĆ pokoleń : dylematy relacji międzypokoleniowych / Piotr Szukalski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2012. - 206 s. :
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-694-9.
2709. SOLIDARNOŚĆ pokoleń - dobrze brzmiący postulat polityki
społecznej, z którym ma ona coraz więcej kłopotów / Rafał Drozdowski //
Ruch Praw. Ekon. - 2012, R. 74, z. 3, s. 7-19 summ.
2710. SOLIDARYZM międzypokoleniowy a dyskryminacja ze względu
na wiek / Elżbieta Trafiałek // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 2, s. 3-16 summ.
Ludzie starsi w polityce społecznej, m.in. polityka zatrudnienia wobec ludzi
starszych.
2711. STARZENIE się i solidarność międzypokoleniowa w polskich
strategiach rozwoju społecznego / Maciej Duszczyk // Probl. Polit. Społ. 2012, nr 17, s. 45-59, tab. bibliogr. summ.
2712. STRATEGIE działania w starzejącym się społeczeństwie : tezy
i rekomendacje / [red. nauk. Barbara Szatur-Jaworska]. - Warszawa : Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012. - 160 s. : il. ; 21 cm. - (Biuletyn
RPO. Źródła, ISSN 0860-7958 ; nr 9).
Polityka społeczna wobec ludzi starych.
- 460 TEORETYCZNE i metodyczne aspekty pracy socjalnej w środowisku /
pod red. nauk. M. Czapki i M. Wójcika = poz. 2640.
Z treści: Wietrzyk D.: Współczesne kierunki polityki społecznej.
2713. TRAFNA polityka lokalna? Przykład polityki społecznej wobec
ludzi starych / Maria Theiss // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 17, s. 149-165,
tab. bibliogr. summ.
2714. TRANSFORMACJA polityki społecznej w Polsce na tle europeizacji rozwiązań socjalnych / Mirosław Grewiński // Probl. Polit. Społ. 2012, nr 19, s. 27-38, tab. bibliogr. summ.
2715. UWARUNKOWANIA wybranych aspektów polityki społecznej /
Janusz Kroszel // Opol. Rocz. Ekon. - 2010, T. 18, s. 89-103 bibliogr. summ.
2716. WSPÓŁCZESNA polityka społeczna : międzynarodowa konferencja w Warszawie / Mirosław Grewiński // Polit. Społ. - 2012, R. 39,
nr 2, s. 32-37.
Omów. międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 6-8 kwietnia
2011 r.), zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP.
2717. ZJAWISKO wycofania społecznego w kontekście „aktywnego
starzenia się” : potrzeba działania i przykłady dobrych praktyk w Niemczech / Beate Schönbrodt, Katja Veil // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 18,
s. 63-76 bibliogr. summ.
Rozwój koncepcji „aktywnego starzenia się” w opozycji do teorii „zjawiska
wycofania społecznego”.
___________________
Polityka rodzinna
CZŁOWIEK w pedagogice pracy / red. B. Baraniak = poz. 1458.
Z treści: Krajewska B.: Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi.
- 461 2718. CZY znamy lekarstwo na niską dzietność? : międzynarodowe
badania ewaluacyjne na temat polityki rodzinnej / Anna BaranowskaRataj, Anna Matysiak // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 7, s. 9-14 bibliogr.
summ.
2719. EDUKACJA dzieci niepełnosprawnych : debata publiczna IPiSS
/ Bożena Kołaczek // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 4, s. 36-39.
Omów. debaty z cyklu „Prawno-instytucjonalne rozwiązania na rzecz rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce w 2012”.
2720. EFEKTYWNOŚĆ polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych
krajów UE / Arkadiusz Durasiewicz ; Polskie Towarzystwo Polityki
Społecznej. - Radom : PTPS, 2012. - 160 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. ISBN 978-83-7351-498-0.
2721. INFORMATOR dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji
Społecznej - Warszawa : MPiPS, 2012. - 88 s. ; 25 cm + dysk optyczny
(CD-ROM). - Tabele. - ISBN 978-83-61752-79-0.
KOSZTY utrzymania rodzin a polityka rodzinna w Polsce / M. Arczewska = poz. 3016.
2722. O POLITYCE prorodzinnej i wsparciu osób młodych na rynku
pracy / Władysław Kosiniak-Kamysz ; rozm. Eliza Czapska // Realia i co
Dalej... . - 2012, nr 2, s. 59-63.
2723. POLITYKA rodzinna, wykształcenie i kariera zawodowa matek
w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Szwecji / Daniela Grunow, Silke
Aisenbrey, Marie Evertsson ; tł. z niem. Kaja Kojder, Marysia Reimann //
Rocz. Nauk Społ. - 2012, T. 4, nr 4, s. 131-174 bibliogr. netogr. summ.
2724. REGULARNA opieka dziadków nad wnukami a instytucjonalne
uwarunkowania opieki nad małymi dziećmi - analiza w krajach konserwa-
- 462 tywnego modelu polityki rodzinnej / Anna Kurowska // Probl. Polit. Społ. 2012, nr 18, s. 145-154 bibliogr. summ.
2725. SKUTECZNOŚĆ wybranych instrumentów polityki rodzinnej
w Polsce, czyli jak żyją rodziny z dziećmi / Bożena Kołaczek // Ubezp.
Społ. - 2012, nr 10, s. 15-21.
2726. SPRAWY społeczne w Kancelarii Prezydenta / Maria Strzelecka // Ubezp. Społ. - 2012, nr 1-2, s. 2-6. * Jak wspierać odpowiedzialne
rodzicielstwo? Sprawozdanie z debaty / Dorota Głogosz // Tamże, nr 4,
s. 2-8.
Omów. debat pod hasłem „Jak wspierać rodzicielstwo w Polsce”, które odbyły
się 16.11.2011 r. oraz 14.02.2012 r. w Pałacu Prezydenckim.
2727. ŚWIADCZENIE z tytułu opieki nad dziećmi - dyskusja nad
wprowadzeniem Betreuungsgeld w Niemczech / Martyna Łaszewska-Hellriegel // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 7, s. 18-22 summ.
Projekt świadczenia adresowanego do rodziców, którzy rezygnują z opieki nad
dzieckiem w finansowanych przez państwo placówkach (jako element polityki
rodzinnej).
2728. USTAWA o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /
Joanna Knapińska, Krzysztof Madej // Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 2,
s. I-XXVIII.
2729. WSPÓŁCZESNE obrazy polityki społecznej i gospodarczej :
księga pamiątkowa dedykowana profesor Lucynie Frąckiewicz / [red. nauk.
Wiesław Koczur, Andrzej Rączaszek]. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon.
Katow., 2012. - 239, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
ISSN 2083-8611 ; 87). - ISBN 978-83-7246-743-0.
2730. WPŁYW wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki
zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet / Anna Kurowska // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 11/12, s. 14-19 bibliogr. summ.
- 463 -
2. Ekonomia społeczna
a. Zagadnienia ogólne
2731. ANALIZA ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander
Surdej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Warszawa : Wydaw.
Nauk. Scholar, 2012. - 248 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.
Teoria ekonomii społecznej.
2732. DOSTĘP on-line jako globalne dobro publiczne w koncepcji
rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Marcin Brol, Sławomir Czetwertyński // Nauki Społ. - 2012, nr 1(5), s. 128-138 bibliogr. summ.
2733. EKONOMIA społeczna w kontekście Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym / Marzena Laczkowska //
Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ekon.-Społ. Ostrołęka. - 2010, nr 8, s. 229-238
summ.
2734. EKONOMIA społeczna wobec wyzwań rynku pracy / Wioleta
Samitowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 245, s. 432-442,
rys. bibliogr. summ.
2735. EUROPEJSKIE systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność /
Stanisław Lis, Mateusz Rosołowski // Ekonomista. - 2012, nr 6, s. 825-847,
tab. bibliogr.
2736. KAPITAŁ społeczny w europejskich „welfare states” / Tomasz
Masłyk // Stud. Humanist. / AGH. - 2012, T. 11, [z.] 3, s. 151-170 bibliogr.
netogr. summ.
2737. NOWE wyzwania w promocji i rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej / Joanna Szymanowska // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 1,
s. 22-30.
- 464 2738. PODRĘCZNIK podmiotów ekonomii społecznej / [oprac. i przygot.
materiałów Patrycja Jaklewicz i in. ; oprac. red. Anna Potoka; Fundacja
Integracji Europejskiej WSTE w Szczecinie]. - Szczecin : Wydaw. Hogben,
2012. - 99, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60637-90-6.
2739. ROLA „banków czasu” w rozwoju wspólnot lokalnych / Wanda
Pełka // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 3, s. 15-19 bibliogr. summ.
Ekonomia społeczna.
2740. SPOŁECZNA gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec /
Witold Małachowski. - Warszawa : Wydaw. SGH, 2011. - 250 s.
Rec.: Pysz Piotr // Ekonomista. - 2012, nr 2, s. 262-266 ; Popiński Roman //
Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 4, s. 84-89.
2741. TRZY kolory: srebrny : co to takiego silver economy? / Piotr
Szukalski // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 5/6, s. 6-10 bibliogr. summ.
Silver economy - produkowanie dóbr i usług zorientowanych na zaspokajanie
potrzeb osób starszych.
2742. WOKÓŁ ekonomii społecznej / pod red. nauk. Macieja Frączka,
Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura ; [aut. Marek Ćwiklicki i in.]. Kraków : Małop. Szk. Admin. Publ. Uniw. Ekon., 2012. - 362 s. : il. ;
25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1.
2743. WPŁYW ekonomii społecznej na wybrane czynniki rozwoju
regionalnego / Wioletta Czemiel-Grzybowska // Admin. Publ. - 2011, nr 1,
s. 7-25 summ.
2744. ZEWNĘTRZNE źródła finansowania działań podmiotów ekonomii społecznej : przewodnik / oprac. Anna Łukomska-Dziedzic. - Szczecin : Studio Doozo Pierwsza Spółdzielnia Socjalna : Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych Komes, 2012. - 42 s. ; 22 cm. - Bibliogr.
s. 41-42. - ISBN 978-83-63480-01-1.
- 465 ZMIANY produktywności pracy w krajach wysoko rozwiniętych :
konsekwencje dla dobrobytu społecznego oraz polityki gospodarczej /
A. P. Balcerzak = poz. 978.
b. Społeczna odpowiedzialność organizacji
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Barczyński A.: Społeczna odpowiedzialność biznesu, empatia, altruizm - wyrafinowane narzędzie marketingu czy socjotechnika.
2745. ANALIZA wybranych modeli społecznej odpowiedzialności
organizacji / Beata Glinkowska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 265,
s. 17-24, rys. bibliogr. summ.
Oczekiwane przez społeczeństwo rodzaje odpowiedzialności: filantropijna,
moralna, prawna i ekonomiczna.
2746. CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć / Justyna Stecko // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2012, z. 19, nr 3, s. 119-125 summ.
2747. CSR a TQM - wokół idei i założeń / Małgorzata Kołodziejczak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 265, s. 225-234 bibliogr. summ.
2748. CZYNNIKI kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności
społecznej / Stanisław Brzeziński // Market. Rynek. - 2012, R. 19, nr 11,
s. 11-17 summ.
2749. CZYNY, a nie słowa czyli zarządzanie odpowiedzialnym biznesem / Tanya Barman // Personel Zarz. - 2012, nr 8, s. 40-44, rys.
2750. DETERMINANTY przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym / Angelika Wodecka-Hyjek // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 265, s. 35-46, rys. tab. bibliogr. summ.
- 466 2751. ETYKA i społeczna odpowiedzialność we współczesnej rachunkowości / Ewa Wanda Maruszewska // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. 2010, nr 12, s. 187-196 bibliogr. summ.
2752. FUNDACJA korporacyjna jako narzędzie sukcesu w realizacji
strategii społecznego zaangażowania przedsiębiorstw / Monika Kwiecińska // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 2, s. 213-221
bibliogr. summ.
2753. GOVERNANCE w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej
odpowiedzialności / Adam Samborski // Prz. Organ. - 2012, nr 1, s. 14-17
summ.
2754. IDENTYFIKACJA czynników sukcesu w obszarze zarządzania
społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie / Agnieszka
Sokołowska // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 1,
s. 397-404 summ.
Materiały z konferencji „Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania”,
Gdańsk.
2755. INTEGRACJA społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach zarządzania / Paweł Brzustewicz // Pien. Więź. - 2012, R. 15, nr 3,
s. 41-47 bibliogr. summ.
2756. INWESTYCJE społecznie odpowiedzialne / Janusz Brzeszczyński, Jerzy Gajdka, Tomasz Schabek // Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan.,
Ubezp. / USzczec. - 2010, nr 25, s. 517-526 bibliogr. netogr. summ.
2757. KIERUNKI polityki społecznej odpowiedzialności w małych
i średnich przedsiębiorstwach / Ewa Stawicka // Zarz. Finan. - 2012, R. 10,
nr 1, cz. 3, s. 153-162 summ.
2758. KONCEPCJA społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako
element społecznego inwestowania (SI) / Stanisław Kasiewicz, Waldemar
- 467 Rogowski, Kinga Deluga // Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. /
USzczec. - 2010, nr 25, s. 47-60 bibliogr. netogr. summ.
2759. KONCEPCJA umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea
społecznej odpowiedzialności biznesu: podobieństwa i różnice / Janina
Filek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012, nr 882, s. 5-26 bibliogr.
summ.
2760. METODYCZNA koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju / Edyta Bielińska-Dusza, Wojciech Pająk // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012,
z. 265, s. 153-170, rys. tab. bibliogr. summ.
2761. MIERZENIE wpływu społecznego przedsiębiorstw / Agata
Rudnicka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 264, s. 394-400
bibliogr. summ.
2762. NADZÓR korporacyjny w świetle społecznej odpowiedzialności
biznesu / Monika Chyłek // Zesz. Nauk. Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce,
Admin. Zarz. - 2010, nr 14, s. 251-258 bibliogr. summ.
2763. ODPOWIEDZIALNOŚĆ biznesu : teoria i praktyka / Sylwia Sysko-Romańczuk, Paulina Roszkowska, Agnieszka Niedźwiedzka // Manage.
Bus. Admin. - 2012, nr 2, s. 26-40 bibliogr. summ.
Materiały z II konferencji „Czas na rozwój”, Warszawa.
2764. ODPOWIEDZIALNOŚĆ korporacji: indywidualna, dzielona czy
zbiorowa? / Paweł Polowczyk // Zarz. Zmianami. - 2012, nr 2, s. 40-69
bibliogr. netogr. summ.
2765. ODPOWIEDZIALNOŚĆ społeczna biznesu jako element działań marketingowych / Mateusz Rak, Ewa Woźniak // Zesz. Nauk., Ekon.
Probl. Usług / USzczec. - 2010, nr 55, s. 325-334 summ.
- 468 2766. ODPOWIEDZIALNY biznes polskich przedsiębiorstw : przegląd dobrych praktyk / Anna Gust // Zarz. Finan. - 2012, R. 10, nr 1, cz. 3,
s. 117-127 bibliogr. netogr. summ.
2767. ODPOWIEDZIALNY lobbing jako instrument CSR / Anna
Lewicka-Strzałecka // Ann., Etyka Gospod. - 2011, T. 14, nr 1, s. 205-213
summ.
2768. POMIAR społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich
warunkach - propozycja metodologiczna / Marcin Pawłowski, Aleksandra
Wąsowska // Prz. Organ. - 2012, nr 1, s. 18-20 bibliogr. summ.
2769. POSTĘPOWANIE proekologiczne w hotelarstwie wyrazem
społecznej odpowiedzialności w biznesie / Piotr Dominik // Hand. Wewn. 2012, R. 58, nr 2, s. 46-55 rez. summ.
2770. PRACA wbrew woli : zjawisko pracy przymusowej na świecie /
Dominika Bąk-Grabowska // Personel Zarz. - 2012, nr 4, s. 28-30.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach pracy.
2771. PROCES kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji / Wiesław Łukasiński, Mariusz Sołtysik // Hand. Wewn. - 2012, R. 58,
nr 2, s. 5-12 rez. summ.
2772. PRZEDSIĘBIORSTWO nastawione na korzyści niematerialne /
Heerad Sabeti // Harv. Bus. Rev. Polska. - 2012, nr 5, s. 67-74.
Nowy rodzaj organizacji stworzony przez przedsiębiorców mających na względzie głównie dobro społeczne, nastawionych na korzyści niematerialne (for-benefit
enterprises).
2773. RAPORTOWANIE działalności społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorstw / Agata Lulewicz-Sas // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 265, s. 245-259, rys. tab. bibliogr. summ.
- 469 2774. REALIZACJA założeń społecznej odpowiedzialności biznesu
poprzez etyczne fundusze inwestycyjne / Martyna Jedlińska // Pr. Mater.
Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 7, s. 43-55 bibliogr. netogr.
summ.
2775. ROLA konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Anna Czubała // Konsump. Rozwój. - 2011,
nr 1, s. 58-66 summ.
2776. ROLA marketingu społecznego w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Robert Seliga // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 260, s. 417-429, rys. tab. bibliogr. summ.
2777. ROLA serwisu internetowego w promowaniu działań marketingu społecznie zaangażowanego przez przedsiębiorstwa komercyjne /
Joanna Nogieć // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2010, nr 17, s. 23-37
bibliogr. netogr. summ.
2778. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu / Grażyna Bartkowiak
// Przeds. Przyszł. - 2012, R. 4, nr 1, s. 78-95 bibliogr. summ.
2779. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu / Katarzyna Hys, Liliana Hawrysz // Ekon. Organ. Przeds. - 2012, nr 4, s. 3-17 bibliogr.
summ.
2780. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu : ujęcie teoretyczne /
Anna Krzysztofek // Prz. Praw.-Ekon. - 2012, nr 3, s. 109-119 bibliogr.
netogr. summ.
2781. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki / Zdzisław Pisz, Magdalena RojekNowosielska. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc., 2009. - 268 s.
Rec.: Baron-Wiaterek Małgorzata // Arg. Oecon. - 2010, nr 1, s. 208-213.
- 470 2782. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność
małych przedsiębiorstw / Bogusław Plawgo // Zesz. Nauk., Ekon. Probl.
Usług / USzczec. - 2010, nr 51, s. 495-503 summ.
2783. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu - remedium czy utopia / Magdalena Zalewska-Turzyńska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012,
z. 265, s. 57-65 bibliogr. summ.
2784. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w branży ubezpieczeniowej / Patrycja Piechowiak // Wiad. Ubezp. - 2012, nr 2, s. 107-125
bibliogr. netogr. summ.
2785. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w obszarze zatrudnienia : uwarunkowania i korzyści dla pracownika i organizacji / Grażyna
Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka. - Gniezno : Gnieź. Szk. Wyż. Milenium, 2012. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 123-131. ISBN 978-83-61352-59-4.
2786. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu wobec interesariuszy
wewnętrznych organizacji / Magdalena Kazmierczak // Zesz. Nauk. Gnieź.
Wyż. Szk. Humanist.-Menedż. - 2009, nr 1, s. 31-39 bibliogr. netogr.
2787. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu wobec pracowników /
Katarzyna Gadomska-Lila // Manage. Bus. Admin. - 2012, nr 2, s. 41-52
bibliogr. summ.
Materiały z II konferencji „Czas na rozwój”, Warszawa.
2788. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstw a ogólnoświatowy kryzys zaufania w okresie dekoniunktury / Krzysztof Świeszczak, Marika Ziemba // Pien. Więź. - 2012, R. 15, nr 3, s. 7-16 bibliogr. netogr. summ.
2789. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej raportowanie
w instytucjach finansowych / Aleksandra Paszkiewicz // Pr. Mater. Wydz.
Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 5, s. 331-342 bibliogr. netogr. summ.
- 471 2790. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle
badań empirycznych / Kazimierz Banasiewicz // Zesz. Nauk. WSBank.
Wroc. - 2010, nr 16, s. 221-231 bibliogr. summ.
2791. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstwa - konstytuowanie koncepcji w perspektywie strategicznej / Zbigniew Malara, Janusz
Kroik // Organ. Kier. - 2012, nr 1, s. 11-22, tab. bibliogr. summ.
2792. SPOŁECZNA odpowiedzialność w administracji publicznej /
Maria Janina Borkowska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 265, s. 115-123
bibliogr. summ.
2793. SPOŁECZNA odpowiedzialność w działalności marketingowej
przedsiębiorstw / Jarosław Plichta // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. 2012, nr 885, s. 45-52 bibliogr. summ.
2794. SPOŁECZNA odpowiedzialność w gospodarce : mit czy rzeczywistość? / Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska // Pr. Mater. Wydz.
Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 7, s. 9-17 bibliogr. netogr. summ.
2795. SPOŁECZNA odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń / Beata
Wieteska-Rosiak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 274, s. 129-140, rys.
tab. summ.
2796. SPOŁECZNE aspekty współczesnego zarządzania / Bogusław
Kaczmarek // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 265, s. 47-56 bibliogr.
summ.
Zarządzanie - tradycja i współczesność, społeczna odpowiedzialność biznesu
i ekorozwój.
2797. SPOŁECZNE edukowanie : zarządzanie wiedzą w kontekście CSR / Natalia Ćwik // Personel Zarz. - 2012, nr 10, s. 46-49, rys.
tab.
- 472 2798. SPOŁECZNIE odpowiedzialna działalność małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „Optyka-Optometria Bracia Łygas” / Agnieszka Sokołowska // Nauki o Zarz. - 2012, nr 1(10), s. 133-143 bibliogr.
summ.
2799. STRATEGIA odpowiedzialnego biznesu w japońskim koncernie
Canon : uwarunkowania kulturowe / Marika Szymańska // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2012, nr 260, s. 474-481 bibliogr. summ.
2800. ŚRODOWISKO naturalne jako interesariusz w koncepcjach
odpowiedzialnego biznesu / Andrzej Chodyński // Prz. Organ. - 2012,
nr 1, s. 21-25 bibliogr. summ.
TRUDNO być firmą rzetelną, godną zaufania i etyczną / A. Beard,
R. Hornik = poz. 298.
Prezentacja firm: Royal DSM, Southwest Airlines, Broad Group, Potash Corporation, Unilever stosujących odpowiedzialne praktyki biznesowe (działalność społeczna-community engagement, dobre relacje ze związkami zawodowymi, ochrona
środowiska, nadzór korporacyjny, odpowiedzialność za łańcuch dostaw).
2801. TWORZENIE wspólnej wartości jako nowe podejście do konkurencyjności firmy / Mariusz Trzaskowski // Kwart. Nauk Przeds. - 2012,
nr 4, s. 13-20 bibliogr. netogr. rez. summ.
2802. UWARUNKOWANIA rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w świetle badań / Zygmunt Waśkowski // Zesz.
Nauk. Gnieź. Wyż. Szk. Humanist.-Menedż. - 2009, nr 1, s. 19-30.
WOLONTARIAT pracowniczy jako jedna z form społecznej odpowiedzialności biznesu (przedsiębiorstw) / K. Kulig-Moskwa = poz. 2856.
2803. WPŁYW orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego / Marcin
Geryk // Prz. Organ. - 2012, nr 1, s. 31-34 summ.
- 473 2804. WYTYCZNE i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu / Grażyna Broniewska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 265, s. 7-16
bibliogr. summ.
Geneza i rozwój CSR (Corporate Social Responsability) i jej uregulowania
społeczne: normy SA 8000, AA 1000 oraz ISO 26 000.
2805. ZACHOWANIA patronizujące : czyli gdy pomaganie przeszkadza / Małgorzata Grabus // Pien. Więź. - 2012, R. 15, nr 2, s. 75-85
bibliogr. netogr. summ.
Etyka biznesu.
2806. ZARZĄDZANIE filantropią korporacyjną na przykładzie spółki
Abott Laboratories / Dorota Teneta-Skwiercz // Nauki o Zarz. - 2012,
nr 1(10), s. 144-154, rys. tab. bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE kulturą bezpieczeństwa pracy jako jeden z kluczowych wymiarów CSR / A. Rakowska = poz. 1637.
2807. ZASADY społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec
pracowników w kontekście zasad modelu doskonałości EFQM / Magdalena Rojek-Nowosielska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 264,
s. 381-393, rys. tab. bibliogr. summ.
2808. ZAUFANIE a społeczna odpowiedzialność biznesu / Justyna
Stecko // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2012, z. 19, nr 2, s. 153-161 bibliogr.
netogr.
2809. ZRÓWNOWAŻONY rozwój firmy : zarządzanie wiekiem jako
element strategii CSR / Sandra Kobus, Patrycja Woszczyk // Personel
Zarz. - 2012, nr 7, s. 46-49.
- 474 c. Organizacje pożytku publicznego
2810. ATLAS dobrych praktyk / [oprac. Agnieszka Legat, Damian
Wieczorek, Kamil Bobek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 71 s. : rys. ;
25 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - Tabele.
2811. BARIERY rozwojowe organizacji pozarządowych / Marian
Oliński // Zesz. Nauk. / OTN. - 2010, z. 24, s. 221-233 summ.
2812. CHARAKTERYSTYKA organizacji pozarządowych w kontekście nastawienia kadr do podnoszenia własnych kwalifikacji na przykładzie
organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Olsztynie / Marian
Oliński // Zarz. Eduk. - 2012, nr 83, s. 105-131 bibliogr. netogr. summ.
2813. DOBRE praktyki współpracy między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem analizy jakościowej) /
pod red. Stanisława Mocka ; współpr. Marek Troszyński [i in.] ; Collegium
Civitas. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 172 s. ; wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka
Pożytku Publicznego). - Tabele. - Bibliogr. s. 168-172. - ISBN 978-8361752-86-8.
2814. EFEKTYWNOŚĆ funkcjonowania organizacji non profit na
przykładzie Fundacji Hospicyjnej : studium przypadku / Aldona Uziębło //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 262, s. 416-431, rys. tab. bibliogr.
summ.
2815. FUNDUSZ Inicjatyw Obywatelskich : w latach 2005-2011 /
[Tomasz Jałukowicz i in.] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 28 s. : il.,
wykr. ; 21 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - Tabele.
2816. INDEKS jakości współpracy : obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną / Marek Dudkiewicz,
- 475 Grzegorz Makowski, obliczenia i konsultacja statystyczna Dariusz Przybysz ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : [MPiPS, 2012]. - 178 s. :
il. ; 24 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - ISBN 978-83-61752-78-3.
2817. INSTYTUCJE wsparcia a monitoring problemów społecznych
w Katowicach - księga dobrych praktyk / Adam Bartoszek [i in.] ; Urząd
Miasta Katowice, Uniwersytet Śląski. - Katowice : Elamed, 2012. - 344 s. :
wykr. ; 26 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-61190-29-5.
Z treści: Trawkowska Dobroniega: Koncepcje i wyznaczniki dobrych praktyk
w pomocy społecznej (s. 18-31). - Czekaj Krzysztof: Socjologiczne mapy badawcze
w miejskiej polityce społecznej. Od tradycji do współczesnych dobrych praktyk
w rozwiązywaniu problemów w mieście (s. 32-120). - Trawkowska D.: O uwarunkowaniach dobrych praktyk w lokalnych systemach i sieciach wsparcia (s. 121148). - Bartoszek A.: Interwencja socjalna z perspektywy praktyk organizacyjnych
i współpracy z instytucjami wsparcia społecznego w Katowicach w opinii pracowników MOPS-u (s. 149-201). - Faliszek Krystyna: Współpraca Miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych - przykłady dobrych praktyk (s. 232-247).
2818. KAPITAŁ ludzki w polskich organizacjach pozarządowych znaczenie i pomiar / Tomasz Dyczkowski // Nauki Społ. - 2012, nr 2(6),
s. 105-118, tab. bibliogr. summ.
2819. METODA "Prove and Improve" jako narzędzie pomiaru społecznego oddziaływania organizacji pozarządowych / Tomasz Kafel // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 265, s. 125-139, tab. bibliogr. summ.
Metoda Prove and Improve czyli Udowodnij i Udoskonal jako szansa poprawy
oddziaływania organizacji pozarządowych na społeczność.
2820. MODEL współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych / [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2012]. - 93 s. ; 23 cm. Tabele.
2821. MOŻLIWOŚCI i bariery zatrudniania płatnych pracowników
w organizacjach non profit jako ważny czynnik ich sukcesu / Bartosz Se-
- 476 iler, Janina Stankiewicz // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4,
[cz.] 1, s. 179-186 summ.
Materiały z konferencji „Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania”,
Gdańsk.
2822. OCENA finansowych rezultatów organizacji pożytku publicznego w Polsce / Halina Waniak-Michalak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012,
z. 263, s. 219-238, tab. bibliogr. summ.
2823. ORGANIZACJE pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego / Dorota Moroń. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc., 2012. 181 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN
0239-6661 ; no. 3412). - Tabele. - Bibliogr. s. 169-177. - ISBN 978-83229-3299-5.
2824. ORGANIZACJE pozarządowe w polityce społecznej państwa
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pomocy społecznej w województwie lubelskim / Wiesław Kowalski // Humanum. - 2010, nr 1,
s. 165-180.
2825. ORIENTACJA marketingowa organizacji pozarządowych :
główne cechy / Barbara Iwankiewicz-Rak // Probl. Zarz. Finan. - 2011,
nr 18, s. 201-214 summ.
2826. PARTNERSTWO organizacji pozarządowych i samorządów
słabo rozwiniętych gmin z niespójnych gospodarczo podregionów / Przemysław Kobus, Janusz Zrobek // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2012,
z. 25, s. 214-230 bibliogr. summ.
2827. PORADNIK modelowej współpracy administracji publicznej
i organizacji pozarządowych / [red. Łukasz Waszak, Piotr Masłowski]. Warszawa : Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, 2012. 239 s. : rys., wykr. ; 31 cm. - ISBN 978-83-921003-4-8.
- 477 2828. PROFESJONALNY menedżer w NGO / [red. Katarzyna Iwińska]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Collegium Civitas, 2012. - 161, [5] s. ;
21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. [162-165]. - ISBN 978-83-61067-02-3.
Treść: Skiba Radosław: Podstawy prawno-finansowe działalności organizacji
pozarządowych (s. 7-45). - Bruski Tomasz: Podstawy zarządzania finansami
w organizacji pozarządowej (s. 47-57). - Gluziński Artur: Możliwości współpracy
organizacji pozarządowych i administracji publicznej w kontekście znowelizowanej
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (s. 59-67). - Szczepanowska Renata: Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna - podobieństwa i różnice
oraz zagrożenia w stosowaniu umów cywilno-prawnych w działaniu organizacji
pozarządowych (s. 69-75). - Szczepanowska R.: Umowa o dzieło a umowa zlecenia
(s. 77-87). - Mazur-Łukasiak Małgorzata, Łukasiak Paweł: Relacje w organizacji
(s. 91-97). - Leś Ewa: Relacje w społeczności lokalnej (s. 99-103). - Jastrzębska
Agnieszka, Lignar-Paczocha Karolina: Wypracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w NGO (s. 105-111). - Kotlicka Beata: Wolontariat w organizacjach
pozarządowych (s. 113-123). - Chabior Monika: Współpraca z wolontariuszami skuteczne motywowanie (s. 125-129). - Telakowska Zofia: Zarządzanie projektem
(s. 133-157). - Troszyński Marek: Nowe technologie w komunikacji. Darmowe
oprogramowanie wspierające pracę zespołową (s. 159-161).
2829. RAPORT ewaluacyjny projektu Centrum Integracji Społecznej
w Gdańsku : międzysektorowy wymiar reintegracji społecznej i zawodowej / Wojciech Żak, Marcin Wróbel // Forum Bezdom. - 2012, R. 5,
s. 361-388, tab. wykr. bibliogr.
Struktura i działalność CIS, opis i analiza badań, wnioski i rekomendacje dot.
kierunków rozwoju.
2830. RÓŻNICOWANIE przekazu komunikacyjnego instytucji non
profit w krajach Unii Europejskiej / Paweł Chlipała // Zesz. Nauk. / Uniw.
Ekon. Krak. - 2012, nr 896, s. 51-66 bibliogr. netogr. summ.
2831. SPRAWOZDANIE z funkcjonowania ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011 / [aut. Anna
Panasiuk i in.] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 236 s. : il., wykr. ;
24 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - Tabele. - ISBN 978-8361752-71-4.
- 478 2832. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2010 / [aut.] Jan Panasiuk [i in.] ;
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 76 s. : mapy, wykr. ; 25 cm. - (Biblioteka
Pożytku Publicznego). - Tabele. - ISBN 978-83-61752-82-0.
TEORETYCZNE i metodyczne aspekty pracy socjalnej w środowisku /
pod red. nauk. M. Czapki i M. Wójcika = poz. 2640.
Z treści: Wietrzyk D.: Instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej z uwzględnieniem organizacji pozarządowych.
2833. TRZECI sektor : fasady i realia / pod red. Pawła Poławskiego ;
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2012. - 250 s. :
il. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / IPiSS). - Bibliogr. - ISBN 97883-61125-65-5.
Treść: Bartkowski Jerzy: Podstawowe fakty o trzecim sektorze: czego nie wiemy o NGOsach (s. 23-32). - Frieske Kazimierz W., Pawłowska Kinga: Instytucjonalne kontradykcje trzeciego sektora (s. 33-58). - Teisseyre Piotr: Dylematy partykularyzmu trzeciego sektora w Polsce (s. 59-76). - Poławski P.: NGO między państwem a społeczeństwem obywatelskim (s. 77-93). - Szarfenberg Ryszard: Ekonomia sektora non-profit (s. 97-107). - Rok Anna: Coraz bardziej socjalne, coraz
mniej spółdzielnie. Spółdzielczość socjalna i dylematy aktywnej polityki społecznej
(s. 108-131). - Skalec Agata: Komercjalizacja trzeciego sektora - zagrożenie misji
organizacji pozarządowych (s. 132-154). - Zalewski Dariusz, Poławski P.: Udział
NGOsów w tworzeniu "samorządowej" polityki społecznej (s. 157-173). - Zalewski
D.: Organizacje pozarządowe jako grupy interesu (s. 174-193). - Frieske K. W.:
Wspólnoty obywatelskie i administracja publiczna. Warunki dobrej współpracy
(s. 194-213). - Zybała Andrzej: Partycypacja społeczna - warunek czy bariera dobrego
rządzenia? (s. 214-230). - Dzierzgowski Jan: NGO szkołami demokracji? Polskie
organizacje pozarządowe a problem kompetencji obywatelskich (s. 231-248).
2834. UBEZPIECZENIA jako narzędzie w zarządzaniu ryzykiem
organizacji non profit : wyniki badań empirycznych / Jarosław Domański //
Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 5, s. 241-252 summ.
UDZIAŁ podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej / S. Nitecki = poz. 2641.
- 479 2835. USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
ustawa o spółdzielniach socjalnych : komentarz / Jolanta Blicharz. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus.,
2012. - 487, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 479-484. - (Praktyczne Komentarze Lex). - ISBN 978-83-264-1648-4.
2836. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) : tekst ujednolicony po nowelizacji z dnia 19 sierpnia 2011 r. Stan
prawny na dzień 1 stycznia 2012 r. / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 46 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pożytku
Publicznego). - ISBN 978-83-61752-98-1.
WYZWANIA dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym / pod red.
W. Jedynaka = poz. 2643.
Z treści: Wielgos-Struck R.: Uwarunkowania rozwoju współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w obszarze lokalnej pomocy społecznej.
ZARZĄDZANIE filantropią korporacyjną na przykładzie spółki Abott
Laboratories / D. Teneta-Skwiercz = poz. 2806.
2837. ZARZĄDZANIE marketingowe w organizacji pozarządowej /
Mateusz Rak // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2010, nr 17, s. 77-92 bibliogr.
netogr. summ.
2838. ZARZĄDZANIE personelem w organizacjach pozarządowych
z Polski południowo-wschodniej / Agnieszka Zielińska // Zesz. Nauk. PRzesz.,
Zarz. - 2012, z. 19, nr 3, s. 137-143 bibliogr. summ.
2839. ZASADY przyznawania i rozliczania dotacji w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. / Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. - Warszawa : [MPiPS], 2012. - 85 s. ; 30 cm. Tabele.
- 480 2840. ZLECANIE realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w Polsce w świetle głównych modeli rządzenia w państwie /
Monika Truszkowska-Kurstak // Optimum - Stud. Ekon. - 2012, nr 4,
s. 218-234, rys. tab. bibliogr. summ.
ZNACZENIE motywacji społeczników w ekonomicznych badaniach
sektora non-profit / D. Buttler = poz. 2862.
d. Wolontariat
2841. ANIMACJA współpracy międzysektorowej w zakresie budowania podstaw wolontariatu w Małopolsce : analiza przypadku Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” / Agnieszka Całek // Zarz.
Publ. - 2012, nr 1, s. 171-184 bibliogr. netogr. summ.
BUDOWANIE lepszego świata : wolontariat pracowniczy elementem budowania wizerunku pracodawcy / J. Przemyślańska-Włosek = poz.
274.
LABOR czy opus? / red. nauk. A. Dobrychłop, E. Kowalska, P. Prüfer
= poz. 989.
Z treści: Walkowiak A.: Praca wolontarystyczna szansą na rozwój.
2842. MOTYWOWANIE wolontariuszy : zastosowanie podejścia
F. Herzberga / Anita Basińska, Agnieszka Jeran // Zarz. Zasob. Ludz. 2012, nr 3/4, s. 53-63 bibliogr. summ.
O PRACY i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia /
pod red. F. Marka, S. Śliwy = poz. 1462.
Z treści: Skałecka M.: Wolontariat ideą wsparcia społecznego - w opinii wolontariuszy, pracowników oraz podopiecznych organizacji korzystających z pracy
wolontariuszy na przykładzie gminy Strzelce Opolskie.
- 481 OŚWIATA dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych / pod
red. nauk. Z. Szaroty = poz. 809.
Z treści: Barańska M.: Wolontariat 50+ jako forma aktywności dorosłych.
2843. PODSTAWY prawne i etyczne wolontariatu / Tadeusz Pawlus //
Warm.-Mazur. Kwart. Nauk., Nauki Społ. - 2012, nr 2, s. 59-74 bibliogr.
netogr. summ.
POLITYKA społeczna, praca socjalna i wolontariat / M. Kwapiszewska, J. Kwapiszewski = poz. 2696.
2844. PRACA socjalna aktywnym instrumentem polityki społecznej :
od wolontariatu do zatrudnienia / pod red. Marioli Mirowskiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. Akad.
J. Długosza, 2012. - 361 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-7455-288-2.
Treść: Grewiński Mirosław: Nowe kierunki reorganizacji polityki społecznej
w Polsce i UE (s. 13-26). - Krzyszkowski Jerzy: Ekonomia społeczna jako instrument aktywnej polityki i pomocy społecznej w regionie łódzkim (s. 27-41). - Bylok
Felicjan: Zarządzanie publiczne jako nowy model kierowania organizacjami publicznymi w sektorze pomocy społecznej (s. 43-58). - Mizgalski Jerzy: Aktywność społeczna w demokratycznej Polsce jako element partycypacji politycznej
(s. 59-79). - Gierek Piotr: Praca socjalna w aktywnym modelu polityki społecznej doświadczenia chorzowskie (s. 81-93). - Mirowska Mariola: Pracownik socjalny
w roli organizatora społeczności lokalnej (s. 95-109). - Kita Sylwia: Ekskluzja
prawna jako rodzaj wykluczenia społecznego (s. 113-129). - Sarnat-Ciastko Adrianna: Peer tutoring - czyli w jaki sposób w brytyjskim systemie edukacji zachęca
się uczniów do wolontariatu? (s. 131-147). - Banasiak Anna: Wsparcie społeczne
a poziom doświadczanego stresu rodzicielskiego u matek dzieci z zaburzeniami
rozwoju (s. 149-160). - Siwek-Szczepanik Agata: Wybrane formy pomocy stosowane wobec dzieci ulicy w Polsce (s. 161-177). - Szewielewska Ewa: Rola ośrodka
interwencji kryzysowej w społeczności lokalnej (s. 179-198). - Krasiejko Izabela,
Świtek Tomasz: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy terapeutycznej, socjalnej i interwencyjnej w obszarze przemocy domowej (s. 199-219). Kacprzak Andrzej: Integrowani czy wykluczani? Problemy (re)adaptacyjne
osób opuszczających zakłady karne w świetle badań i analiz socjologicznych
(s. 221-231). - Majer Ryszard: Programowanie działań na rzecz seniorów w środowisku miejskim (s. 233-247). - Kaczmarek Patryk: „Dobra robota” - etyczne założenia prakseologii w pracy socjalnej na podstawie rozważań Tadeusza Kotarbińskiego (s. 251-265). - Wielocka Alicja: Pokojowy Patrol jako alternatywna forma
- 482 wolontariatu (s. 267-285). - Deska Magdalena: Wolontariat „Wnuczek-wnuczka”
realizowany we współpracy Akademii im. Jana Długosza z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Częstochowie w opinii uczestników (s. 287-305). - Filocha
Magdalena: Wolontariat "Pogotowie lekcyjne" realizowany we współpracy Akademii im. Jana Długosza z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie w opinii uczestników (s. 307-323). - Dabiach Daria: Asystentura osób usamodzielnianych na przykładzie działań MOPS w Gdyni (s. 325-343). - Kowalczyk
Katarzyna: Asystentura osób bezdomnych na przykładzie działań gdańskiej agendy
bezdomności (s. 345-361).
PROFESJONALNY menedżer w NGO / red. K. Iwińska = poz.
2828.
Z treści: Gluziński A.: Możliwości współpracy organizacji pozarządowych
i administracji publicznej w kontekście znowelizowanej ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. - Kotlicka B.: Wolontariat w organizacjach
pozarządowych. - Chabior M.: Współpraca z wolontariuszami - skuteczne motywowanie.
2845. PSYCHOSPOŁECZNE uwarunkowania podejmowania działalności wolontariackiej / Urszula Pulińska // Warm.-Mazur. Kwart. Nauk.,
Nauki Społ. - 2012, nr 2, s. 23-40 bibliogr. netogr. summ.
2846. ROLA wolontariatu w polityce społecznej : konkluzje Rady Unii
Europejskiej / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 12 s. : rys. ; 24 cm. (Biblioteka Pożytku Publicznego).
2847. SPOŁECZNE i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej : badania w działaniu w latach 2002-2010 / Piotr Krakowiak. Gdańsk : Fund. Hospicyjna, 2012. - XVIII, 171 s. : wykr. ; 25 cm. - Tabele.
- Bibliogr. s. 159-165. - ISBN 978-83-61786-00-9.
2848. STAROŚĆ non profit : wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego
Wieku w Polsce i na świecie / Aleksandra Błachnio. - Bydgoszcz : Wydaw.
Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2012. - 218, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 181-200. - ISBN 978-83-7096-833-5.
- 483 2849. WIĘCEJ dajesz, więcej masz : wolontariat pracowniczy sposobem na budowanie kultury organizacji i kształtowanie postaw prospołecznych / Katarzyna Klimek-Michno // Personel Zarz. - 2012, nr 1,
s. 58-62.
Charytatywna aktywność pracowników, wolontariat pracowniczy w firmach.
2850. WOKÓŁ etycznych aspektów wolontariatu / Edmund Kurowski // Warm.-Mazur. Kwart. Nauk., Nauki Społ. - 2012, nr 2, s. 75-82
bibliogr. netogr. summ.
2851. WOLONTARIAT akcyjny: problemy zarządzania i organizacji
pracy / Anita Basińska, Mikołaj Jacek Łuczak // Organ. Kier. - 2012,
nr 1, s. 41-51 bibliogr.
2852. WOLONTARIAT długoterminowy / Magdalena Arczewska //
Probl. Opiek.-Wych. - 2012, R. 52, nr 1, s. 3-8.
2853. WOLONTARIAT i działalność dobroczynna studentów pedagogiki : wybrane aspekty / Anna Zawada // Wych. na co Dzień. - 2012, nr 9,
s. 18-24 bibliogr.
2854. WOLONTARIAT jako narzędzie rozwoju aktywności społecznej w regionie Warmii i Mazur / Bożena Chrostowska, Adriana Matuszewska // Szkice Humanist. - 2012, T. 12, nr 1, s. 199-215 summ.
2855. WOLONTARIAT - młodzież - wychowanie / Katarzyna Braun ;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki KUL. - Lublin : Wydaw. KUL, 2012. - 267 s. :
il. ; 24 cm. - (Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 3). - ISBN 978-83-7702457-7.
Rec.: Łuczyński Andrzej // Społ. Rodz. - 2012, nr 4, s. 158-160.
- 484 2856. WOLONTARIAT pracowniczy jako jedna z form społecznej
odpowiedzialności biznesu (przedsiębiorstw) / Katarzyna Kulig-Moskwa //
Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2010, nr 19, s. 65-79 bibliogr. netogr. summ.
Materiały z II Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie zasobami
ludzkimi w teorii i praktyce”, Wrocław.
2857. WOLONTARIAT pracowniczy w praktyce / Katarzyna Lorecka ;
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Warszawa : Maz. Centrum
Polit. Społ., 2011. - 110 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-8363332-03-7.
2858. WOLONTARIAT szansą rozwoju społecznego : rekomendacje
dla pracy socjalnej / red. nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M. WasilewskaOstrowska. - Toruń : Wydaw. Eduk. Akapit, 2012. - 208 s. ; 23 cm. Bibliogr. - ISBN 978-83-89163-90-5.
Treść: Bukalska Daria: Wolontariat pracowniczy a społeczność lokalna. Wyzwania i korzyści (s. 15-25). - Bejma Agnieszka: Rola wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim (s. 27-45). - Wasilewska-Ostrowska K. M.: Empatia w wolontariacie w pomocy społecznej (s. 47-61). - Witkowska-Paleń Anna: Wolontariat
w opinii studentów pracy socjalnej - na podstawie badań w WZNOS KUL w Stalowej Woli i WSI-E w Rzeszowie (s. 65-87). - Aksamit Emilia, Pieczyńska Ewa,
Pośpiech Hanna: Na krańce świata - słów kilka o wolontariacie misyjnym (s. 89115). - Pająk-Ważna Ewa: Wolontariat a rozwój społeczności lokalnych. Przykład
doświadczeń amerykańskich (s. 119-138). - Dyrda-Muskus Joanna: Wolontariat
drogą do aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie - założenia projektów systemowych PO KL realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej
(s. 139-150). - Lenart Katarzyna: Wolontariat w służbie więźniom - empatia,
współczucie czy naiwność - na przykładzie Eleutherii - wolontariatu na rzecz więźniów i opuszczających zakłady karne (s. 151-165). - Kola A. M.: Formy wolontariatu akcyjnego - na przykładzie działalności organizacji Habitat For Humanity
(s. 167-173). - Barwicka Agnieszka, Andrzejak Maria: Program „Projektor - wolontariat studencki” jako forma aktywności społeczności lokalnej (s. 175-181). Poczman Agata, Kotowski Paweł: „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” - doświadczenia Centrum Wolontariatu i dobre praktyki realizacji programu na
Mazowszu (s. 183-195). - Zielińska Stanisława: Działalność wolontariacka Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - przykład dobrej praktyki (s. 197-202). Dziewięcka Cecylia Małgorzata: Wolontariat jako czynnik sprzyjający postępowi
na drodze humanizacji. O innym obliczu wolontariatu, który może nie tylko zmienić na lepsze życie konkretnego człowieka, ale i dokonać zmiany w myśleniu całej
społeczności (s. 203-208).
- 485 WOLONTARIAT w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej
poza gospodarstwem domowym = poz. 3272.
2859. WOLONTARIUSZ w Polsce : osoba pożądana czy marginalizowana? / Ewa Tłuczek-Tadla // Stud. Teor. Wych. - 2010, nr 1, s. 287-300
bibliogr. netogr.
2860. WOLONTARIUSZE / Marek Misiak // Forum Akad. - 2012,
R. 18, nr 4, s. 52-53.
2861. Z TRADYCJI polskiego wolontariatu : idee i praktyka / Łucja
Kabzińska // Warm.-Mazur. Kwart. Nauk., Nauki Społ. - 2012, nr 1, s. 7-31
bibliogr. summ.
2862. ZNACZENIE motywacji społeczników w ekonomicznych badaniach sektora non-profit / Dominik Buttler // Zarz. Publ. / Uniw. Ekon.
Krak. -2011, nr 2/3, s. 71-79 bibliogr. summ.
e. Usługi społeczne
2863. AKREDYTACJA podmiotów leczniczych w polskim systemie
ochrony zdrowia - stan prawny i zamierzenia legislacyjne / Anna Rybarczyk // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 11/12, s. 24-27 summ.
2864. ANALIZA mechanizmów finansowania ochrony zdrowia - model holenderski a model polski / Radosław Pastusiak, Bartłomiej Krzeczewski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 266, s. 53-67, rys. bibliogr.
summ.
2865. BON edukacyjny w polityce oświatowej / Robert Pawlak. Warszawa : Wydaw. Akad. Pedagog. Spec., 2012. - 293, [3] s. : il. ; 24 cm.
- Bibliogr. s. 270-286. - ISBN 978-83-62828-53-1.
- 486 2866. CZYNNIKI kształtujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia / Paulina Ucieklak-Jeż // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 266,
s. 194-208, rys. tab. bibliogr. summ.
Finansowanie opieki zdrowotnej, udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB,
poziom zdrowotności społeczeństwa.
2867. DOSTĘP osób niesłyszących do świadczeń zdrowotnych / Barbara Gugała, Halina Rochecka, Lucyna Boratyn-Dubiel // Niepełnospr.
Rehabil. - 2012, R. 12, nr 2, s. 46-54, tab.
2868. DOSTĘPNOŚĆ usług środowiskowych dla osób starszych /
Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk // Polit. Społ. - 2012, R. 39,
nr 4, s.14-19 bibliogr. summ.
EFEKTYWNOŚĆ wydatków publicznych na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej / G. Kozuń-Cieślak = poz. 3225.
2869. EKONOMICZNE determinanty racjonalnego funkcjonowania
ochrony zdrowia w Polsce / Ewelina Nojszewska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2012, nr 266, s. 23-37, rys. tab. bibliogr. summ.
Uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, liczenie kosztów
w ochronie zdrowia, zobowiązania międzygeneracyjne, efektywność wydatków
na ochronę zdrowia.
2870. FINANSOWANIE oświaty / pod red. Mikołaja Herbsta. - Warszawa : Wydaw. ICM, 2012. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteczka
Oświaty Samorządowej ; t. 3). - ISBN 978-83-63490-04-1.
2871. FINANSOWANIE polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle
wybranych krajów Unii Europejskiej / Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska // Rozpr. Ubezp. - 2011, z. 1, s. 97-111 summ.
2872. FINANSOWE i organizacyjne skutki kształtowania wybranych
kategorii finansowych samorządowego SP ZOZ w świetle zmian wprowadzonych ustawą o działalności leczniczej / Monika Truszkowska-Kurstak //
- 487 Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 266, s. 157-180, rys. tab. bibliogr.
summ.
M.in. szacowanie rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne
i nagrody jubileuszowe) w procesie przekształceń i likwidacji samorządowych
SP ZOZ-ów.
2873. KOMERCJALIZACJA SPZOZ-ów a obowiązki władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej / Daniel Eryk Lach. - Cz. 1-2 // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 9,
s. 2-8 summ. ; nr 10, s. 2-8 summ.
2874. KSZTAŁTOWANIE wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno-ekonomiczny / Halina Stańdo-Górowska // Nierów. Społ.
Wzrost Gospod. - 2012, z. 26, s. 70-79, rys. tab. bibliogr. summ.
2875. PARTNERSTWO publiczno-prywatne w sektorze ochrony
zdrowia / Ewa Książek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 266,
s. 99-108, rys. tab. bibliogr. summ.
Współfinansowanie zadań w systemie ochrony zdrowia w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego.
2876. PODSTAWY prawne prowadzenia działalności leczniczej /
Małgorzata Paszkowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 8, s. 27-34 summ.
2877. PRAWNOFINANSOWE przesłanki wykorzystania partnerstwa
publiczno-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia w Polsce / Dorota
Korenik // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 266, s. 109-120, tab.
bibliogr. summ.
Interpretacja zapisów prawnych oraz ich skutki dla sytuacji finansowej i gospodarczej publicznych podmiotów leczniczych.
2878. PRYWATNI ubezpieczyciele jako podstawowe źródło finansowania opieki zdrowotnej w Europie / Paweł Prędkiewicz // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2012, nr 266, s. 143-154, tab. bibliogr. summ.
Finanse opieki zdrowotnej, prywatne ubezpieczenia zdrowotne.
- 488 2879. RÓWNOWAGA finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia : problemy i wyzwania / Stanisława Golinowska
[i in.]. - Kraków : Vesalius, 2012. - 135 s.
Rec.: Frieske Kazimierz W. // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 8, s. 31-33.
2880. SAMORZĄD terytorialny w systemie ochrony zdrowia - szanse
i zagrożenia / Paulina Pieprzyk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 266, s. 46-57 bibliogr. summ.
Udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rola związków zawodowych w procesie likwidacji
bądź przekształcania ZOZ-ów.
2881. SOCJOPOLITYCZNE i ekonomiczne uwarunkowania procesów
restrukturyzacyjnych w ochronie zdrowia / Henryk Kromołowski // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 266, s. 38-45 bibliogr. summ.
Organizacja systemu opieki zdrowotnej, problemy finansowania ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku.
2882. WSPÓŁPŁACENIE za zdrowie - za i przeciw / Katarzyna Kolasa // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 10, s. 19-21 bibliogr. summ.
2883. ZASTOSOWANIE modelu Alzira w ochronie zdrowia /
Agnieszka Bem // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 266, s. 133-142,
rys. tab. bibliogr. summ.
Model Alzira, stworzony w Hiszpanii, jako sposób na rozwiązanie problemu
niedoboru środków finansowych w ochronie zdrowia.
2884. ZASTOSOWANIE partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie / Izabela Witczak // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2012, nr 266, s. 121-132, tab. bibliogr. summ.
Partnerstwo publiczno-prywatne i jego wpływ na organizację i finansowanie
systemu ochrony zdrowia.
Zob. też Usługi opiekuńcze poz. 2649-2664.
- 489 f. Zatrudnienie socjalne
2885. DYLEMATY zatrudnienia socjalnego / Marta Danecka // Polit.
Społ. - 2012, R. 39, nr 5/6, s. 19-23, tab. bibliogr. summ.
2886. INFORMACJA o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych za okres 2010-2011 r. / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 102
s. : wykr. ; 30 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - Tabele. - ISBN
978-83-61752-47-9.
2887. INSTRUMENTY wsparcia warmińsko-mazurskich spółdzielni
socjalnych / Renata Burchart // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 3, s. 94-107
summ.
2888. OCENA projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej
i przedsiębiorstwie społecznym w świetle wyników konsultacji / Anna
Sienicka // Ekon. Społ. - 2011, nr 2, s. 99-109.
2889. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ społeczna : prolegomena : termin i definicje zjawiska / Krzysztof Lech // Zarz. Zmianami. - 2012, nr 3/4,
s. 46-62 bibliogr. summ.
2890. PRZESŁANKI powstania spółdzielni socjalnych w Polsce
i zróżnicowanie ich działania / Jan Duraj // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012,
z. 272, s. 7-24, rys. tab. summ.
2891. SPÓŁDZIELNIA socjalna jako miejsce rozwijania kapitału
ludzkiego / Justyna Kliombka-Jarzyna // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. 2011, [z.] 4, [cz.] 1, s. 261-269 bibliogr. summ.
Materiały z konferencji „Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania”,
Gdańsk.
- 490 2892. SYSTEM wspierania spółdzielni socjalnych w Polsce / Andrzej
Michalik // Rozpr. Nauk. PWSZ Elbląg. - 2010, z. 9, s. 7-17 bibliogr.
summ.
TRZECI sektor / pod red. P. Poławskiego = poz. 2833.
Z treści: Rok A.: Coraz bardziej socjalne, coraz mniej spółdzielnie. Spółdzielczość socjalna i dylematy aktywnej polityki społecznej.
2893. UNDEREMPLOYMENT w przedsiębiorstwach społecznych przypadek spółdzielni socjalnych / Agata Skalec // Polit. Społ. - 2012,
R. 39, nr 9, s. 28-32, rys. bibliogr. summ.
2894. USTAWA o spółdzielniach socjalnych : komentarz / [aut.] Barbara Godlewska-Bujok, Cezary Miżejewski ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MPiPS,
2012. - 120 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - Bibliogr.
s. 114-120. - ISBN 978-83-61752-03-5.
WYZWANIA dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym / pod red.
W. Jedynaka = poz. 2643.
Z treści: Dul R.: Zatrudnienie socjalne w centrum integracji społecznej przykładem kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Jakość i poziom życia
a. Zagadnienia ogólne
AKTYWIZACJA edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia
w miastach peryferyjnych / red. A. Bartoszek, U. Swadźba = poz. 433.
2895. AKTYWNOŚĆ społeczna i poziom życia osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku / Olga Kowalczyk, Krystyna Gilga, Łukasz Jurek. Wrocław : Indygo Zahir Media, 2012. - 165 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabela. Bibliogr. s. 153-158. - ISBN 978-83-62276-09-7.
- 491 2896. ASPEKTY medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce / red. Małgorzata Mossakowska,
Andrzej Więcek, Piotr Błędowski. - Poznań : Termedia, 2012. - 596 s. : il.,
wykr. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62138-81-4.
Z treści : Błędowski P.: Sytuacja materialna osób starszych (s. 393-406). Szukalski Piotr: Aktywność zawodowa (s. 407-417). - Błędowski P.: Potrzeby
opiekuńcze osób starszych (s. 449-466). - Warunki zamieszkiwania seniorów główne ustalenia badawcze / Adam Bartoszek [i in.] (s. 511-530). - Ocena jakości
życia Polaków w wieku podeszłym / Ludmiła Waszkiewicz [i in.] (s. 549-560).
2897. DIAGNOZA społeczna 2011 : warunki i jakość życia Polaków :
raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. - Warszawa : [Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich], 2012. - 474 s. : rys.,
wykr. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Tabele. - Bibliogr.
s. 391-396. - ISBN 978-83-61638-27-8.
Treść: Czapiński J.: Wstęp (s. 14-15). - Główne wyniki i wnioski (s. 16-34). Panek T., Czapiński J., Kotowska Irena E.: Metoda badania (s. 35-45). – Warunki życia gospodarstw domowych / T. Panek [i in.] (s. 46-166). - Czapiński J., Sułek Antoni: Indywidualna jakość życia (s. 167-285). - Czapiński J., Sułek A.:
Stan społeczeństwa obywatelskiego (s. 286-312). - Batorski Dominik: Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (s. 313-342). - Panek T., Czapiński J.: Wykluczenie społeczne (s. 343-367). - Czapiński J.: Podsumowanie
(s. 368-390).
2898. DOCHODY i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce - ujęcie regionalne // Beata Kasprzyk, Małgorzata Leszczyńska // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2012,
z. 28, s. 263-273.
2899. EKONOMIA szczęścia i psychologia bogactwa / Janusz Czapiński // Nauka. - 2012, nr 1, s. 51-88, rys. tab. bibliogr. summ.
Jakość życia a dobrostan psychiczny.
2900. GDY progi stoją - bieda rośnie, a finanse zdrowieją / I. D. [Irena
Dryll] // Służ. Prac. - 2012, R. 40, nr 11, s. 27-28.
- 492 2901. ILUZJA pieniądza, czyli czy zera się liczą / Maria Forlicz // Pr.
Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 8, s. 211-224 bibliogr.
netogr. summ.
Jakość życia.
2902. JAKOŚĆ życia : wybrane koncepcje : analiza porównawcza
wskaźników jakości życia w Polsce i krajach UE / Mariola Zalewska //
Probl. Zarz. - 2012, Vol. 10, nr 2, s. 258-275 bibliogr. netogr. summ.
2903. JAKOŚĆ życia osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózku inwalidzkim w zależności od aktywności zawodowej / Eugeniusz
Bolach, Bartosz Bolach, Paweł Jadach // Rozpr. Nauk. AWF Wroc. - 2010,
T. 30, s. 44-55 summ.
NIERÓWNOŚCI ekonomiczne i kapitał ludzki z perspektywy polskich
obszarów przyrodniczo cennych / W. Jastrzębska, M. Lechwar = poz. 446.
POCZUCIE jakości życia osób długowiecznych / T. Frąckowiak =
poz. 1403.
POCZUCIE jakości życia studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych / M. Czechowska-Bieluga = poz. 1404.
2904. POLSKIE gospodarstwa domowe w drodze do społeczeństwa
informacyjnego / Mirosława Janoś-Kresło // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2011,
z. 111, s. 23-39 bibliogr. netogr. summ.
2905. POMIAR jakości życia na poziomie lokalnym - wybrane doświadczenia europejskie i doświadczenia polskich samorządów / Marta
Kusterka-Jefmańska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 264,
s. 230-239, tab. bibliogr. summ.
2906. PORÓWNANIE klasycznej i pozycyjnej taksonomicznej analizy
zróżnicowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim /
- 493 Agnieszka Sompolska-Rzechuła // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 242, s. 523-531, tab. bibliogr. summ.
2907. POZIOM życia ludności w Polsce - determinanty i zróżnicowania / Urszula Grzega ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2012. - 331 s. : wykr. ; 24 cm. - (Prace
Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ). - Tabele. - Bibliogr.
s. 279-301. - ISBN 978-83-7875-045-1.
2908. STANDARDY życia i sytuacja ekonomiczna Korei Północnej /
Andrzej Bober // Manage. Bus. Admin. - 2012, nr 1, s. 21-32 bibliogr.
netogr. summ.
2909. STOPIEŃ regulacji publicznej a poziom życia / Małgorzata
Zielenkiewicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 245, s. 685-694,
tab. bibliogr. summ.
2910. SYTUACJA starych imigrantów w Europie - na przykładzie
uchodźców i przesiedleńców-repatriantów w Polsce i w Niemczech / Paweł
Hut // Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 18, s. 89-105 bibliogr. summ.
M.in. sytuacja materialna przesiedleńców-repatriantów i uchodźców w nowych
krajach pobytu.
2911. SYTUACJA życiowa osób niepełnosprawnych mieszkających
w Polsce i czynniki ją determinujące / Marta Papiernik // Ogrody Nauk
i Sztuk. - 2011, nr 1, s. 156-162 bibliogr. netogr. summ.
2912. WIELOWYMIAROWA analiza wybranych aspektów starzejącego się społeczeństwa / Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir //
Ekonometria. - 2010, nr 29, s. 60-70 summ.
2913. WPŁYW dopłat bezpośrednich UE na poziom życia polskich
rolników / Katarzyna Głąbicka // Ubezp. w Rol. - 2012, nr 45, s. 66-80,
wykr. tab. summ.
- 494 2914. ZRÓŻNICOWANIE warunków i jakości życia ludności państw
Unii Europejskiej / Agnieszka Kozera, Cezary Kozera // Hand. Wewn. 2012, R. 58, nr 3, s. 40-50, rys. tab. bibliogr. rez. summ.
Statystyka dot. jakości życia poz. 3256, 3257, 3264, 3266, 3271,
3279.
b. Marginalizacja i wykluczenie społeczne
2915. ADMINISTRACYJNE i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju / pod red.
Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. - Gliwice : Wydaw. Politech. Śl., 2012. 235 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 219-231. - ISBN 978-837335-971-0.
Treść: Kuzior A.: Procesy planowania i wdrażania zrównoważonego rozwoju w
wymiarze lokalnym. Studium na przykładzie Zabrza (s. 11-32). - Sobieraj Iwona:
Od ewaluacji do integracji. Wykorzystanie potencjału ewaluacji do wspierania
integracji i rozwoju aktywności lokalnej (s. 33-54). - Bieńkowska Izabela: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych wobec wyzwań rynku pracy
oraz sytuacji wzrastającego bezrobocia. Analiza indywidualnych przypadków
(s. 55-76). - Identyfikacja potrzeb życiowych i ocena jakości życia osób niepełnosprawnych / Izabela Bieniek [i in.] (s. 77-101). - Piekacz Anna, Lech Adam: Bariery mentalne innowacyjności w działaniach sfery publicznej adresowanych do osób
niepełnosprawnych (s. 103-142). - Rożałowska Barbara: Ośrodek pomocy społecznej a problem niepełnosprawności (s. 143-166). - Niezabitowski Marek: Ograniczenia sprawności a środowisko życia codziennego. Studium wybranych problemów
na przykładzie osób niepełnosprawnych i starszych z osiedla „Zandka” w Zabrzu
(s. 167-194). - Dolińska-Weryńska Dorota, Weryński Piotr: Kooperacja czy konkurencja? Relacje instytucji samorządu i trzeciego sektora w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Analiza porównawcza Zabrza i Rybnika
(s. 195-217).
2916. ALKOHOLIZM, prostytucja, zakażenia HIV i AIDS, narkomania jako formy wykluczenia społecznego : (w świetle badań) / Violetta
Korporowicz // Kwart. Kol. Ekon.-Społ. - 2012, nr 3, s. 93-112 rés.
summ.
- 495 DIAGNOZA społeczna 2011 / red. J. Czapiński, T. Panek = poz. 2897.
Z treści: Panek T., Czapiński J.: Wykluczenie społeczne.
2917. ISTOTA wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym / Agnieszka Budziewicz-Guźlecka // Informat. Ekon. - 2010, nr 17,
s. 241-249 bibliogr. netogr. summ.
Materiały z X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej NTIE „Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny”, Wrocław.
2918. KWESTIA wykluczenia społecznego w kontekście funduszy
unijnych / Katarzyna Kubat // Zesz. Nauk. UJ, Pr. Etnogr. - 2010, z. 38,
s. 139-146 summ.
LOKALNE instytucje pomocy społecznej w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet / I. Książkiewicz = poz. 583.
M.in. zwalczanie wykluczenia społecznego.
2919. MARGINALIZACJA i wykluczenie społeczne jako bariera
rozwoju regionalnego / Izabela Bal // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2012,
z. 28, s. 252-262.
2920. MARGINES społeczny : rodzina w środowisku byłych PGR :
współczesne problemy społeczno-pedagogiczne / Stanisław Kawula //
Aux. Soc. Novum. - 2010, nr 1/4, s. 113-136 bibliogr. netogr.
2921. MECHANIZMY przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
i edukacyjnemu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska // Ruch
Pedagog. - 2012, R. 83, nr 4, s. 145-154 bibliogr. summ.
MŁODZIEŻ - edukacja - praca : wyzwania polityki społecznej / red.
nauk. Z. Sirojć = poz. 2684.
Z treści: Grabowska E.: Wykluczenie społeczne: zło konieczne czy może niekonieczne zło? O nie zawsze negatywnych skutkach wykluczenia społecznego. –
Jasiński Z.: Profilaktyka, resocjalizacja i rehabilitacja społeczna młodzieży zagro-
- 496 żonej wykluczeniem społecznym. - Włodarski J., Terech C.: Formy wsparcia
i aktywizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. - Tadeusiewicz G.:
Zapobieganie cyfrowej defaworyzacji młodzieży. - Plak J.: Partnerstwo samorządu
terytorialnego z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu młodzieży z uwzględnieniem szczególnej roli Ochotniczych Hufców Pracy. - Chojecki A.: Partnerstwo szansą efektywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na przykładzie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. - Osóbka P.: Perspektywa współpracy Ochotniczych Hufców
Pracy z samorządem terytorialnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim. - Kusiak A.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w Pleszewie.
NARODOWE rynki pracy w procesie integracji europejskiej / red.
D. Kotlorz = poz. 520a.
Z treści: Fila J.: Wykluczenie finansowe i społeczne - wyzwania dla instrumentów polityki rynku pracy w Niemczech.
2922. OCHRONA prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak //
Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 3, s. 1-8 bibliogr. summ.
OŚWIATA dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych / pod
red. nauk. Z. Szaroty = poz. 809.
Z treści: Aleksander T.: Rekomendacja: wykluczenie społeczne a kształcenie
dorosłych. - Banach M.: FAS jako czynnik wykluczenia społecznego osób dorosłych. - Gierat T. W.: Sekty jako czynnik wykluczenia społecznego osób dorosłych. Cyboran B.: Działalność animacyjna w środowiskach zagrożonych marginalizacją. Seredyńska D.: (Nie)obecność diagnozy problemu marginalizacji w pedagogicznym
dyskursie o sytuacji człowieka starego. - Domagała-Kręcioch A.: Surfuję, więc
jestem - Internet jako szansa dla seniorów "wkręcanych" w marginalizację. - Tomczyk Ł.: Edukacyjne konteksty wykluczenia cyfrowego wśród osób powyżej
50. roku życia.
POLITYKA edukacyjna wobec rynku pracy / red. nauk. D. Kotlorz,
A. Rączaszek = poz. 841.
Z treści: Polakowski D.: Diagnozowanie sytuacji osób wykluczonych z rynku pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym. - Sobczak
M.: Zróżnicowanie poziomu wykluczenia społecznego w Polsce według województw.
- 497 POLSKA bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym / pod red. nauk. H. E. Kubiaka = poz. 2940.
PRACA socjalna aktywnym instrumentem polityki społecznej : od
wolontariatu do zatrudnienia / pod red. M. Mirowskiej = poz. 2844.
Z treści: Kita S.: Ekskluzja prawna jako rodzaj wykluczenia społecznego.
2923. PRZYGOTOWANIE do życia zawodowego usamodzielnionych
wychowanków domów dziecka jako prewencja marginalizacji i ekskluzji /
Helena Agatowska // Aux. Soc. Novum. - 2010, nr 1/4, s. 137-156 bibliogr.
RYNEK pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2011 : raport tematyczny / red. I. E. Kotowska =
poz. 1415.
Z treści: Czapiński J.: Pojęcie wykluczenia społecznego. - Czapiński J.: Rodzaje wykluczenia społecznego.
2924. WSTYDLIWA prawda / I. D. [Irena Dryll] // Służ. Prac. - 2012,
R. 39, nr 9, s. 11-12.
Omów. raportu z badań „Małe społeczności - wielkie problemy” dot. wykluczenia społecznego w Rybniku.
WYKLUCZENIE / I. Dryll = poz. 3276.
Analiza danych Eurostatu dot. strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego
w krajach Unii Europejskiej.
2925. WYKLUCZENIE / Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. Warszawa : Of. Nauk., 2012. - 141, [1] s. : wykr. ; 18 cm. - Bibliogr.
s. 139-142. - ISBN 978-83-7737-031-5.
2926. WYKLUCZENIE cyfrowe jako największe zagrożenie dla Społeczeństwa Informacyjnego na początku XXI wieku / Rafał Guzowski //
Rola Informat. w Naukach Ekon. - 2010, [z.] 2, s. 254-261 bibliogr. netogr.
summ.
- 498 2927. WYKLUCZENIE cyfrowe na Mazowszu : konferencja IPiSS /
Zofia Szweda-Lewandowska // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 2, s. 43-44.
Omów. konf. (21 listopada 2011 r., Warszawa), podsumowującej projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych oraz Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej.
2928. WYKLUCZENIE cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym /
Sławomir Czetwertyński, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska // Nauki
Społ. - 2012, nr 1(5), s. 116-127 bibliogr. summ.
2929. WYKLUCZENIE cyfrowe w zinformatyzowanym świecie /
Łukasz Tomczyk, Iwona Węgrzyk // Rola Informat. w Naukach Ekon. 2010, [z.] 2, s. 207-221 bibliogr. netogr. summ.
2930. WYKLUCZENIE i inkluzja społeczna : paradygmaty i próby
definicji / Piotr Broda-Wysocki ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2012. - 261 s. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / IPiSS). Tabele. - Bibliogr. s. 244-261. - ISBN 978-83-61125-50-1.
WYZWANIA dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym / pod red.
W. Jedynaka = poz. 2643.
Z treści: Dul R.: Zatrudnienie socjalne w centrum integracji społecznej przykładem kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Błaszczuk K.: Działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta przykładem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.
2931. WYZWANIA samorządów Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa socjalnego i marginalizacji człowieka / Cezary Tomasz Szyjko //
Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. - 2012, R. 5, nr 2, s. 65-73 summ.
2932. ZAGROŻENIE wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych / Anna Nowak. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2012. - 431, [1]
s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN
0208-6336 ; nr 2892). - Tabele. - Bibliogr. s. 397. - ISBN 978-83-2262043-4.
- 499 c. Ubóstwo
2933. BIEDA i bogactwo w Poznaniu : prezentacja i interpretacje
danych zebranych w ramach polskiej edycji projektu badawczego
EUREQUAL / Marek Nowak // Prz. Zach. - 2012, R. 68, nr 1, s. 239-255.
2934. CZY wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1998-2009 sprzyjał
ubogim rodzinom? / Marek Kośny // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. 2012, nr 898, s. 55-63, rys. bibliogr. summ.
2935. DYLEMATY decentralizacji we współczesnym świecie / Grzegorz Bywalec // Gospod. Nar. - 2012, R. 23, nr 11/12, s. 123-145 bibliogr.
summ.
M.in. decentralizacja a problem ubóstwa.
2936. DWA oblicza biedy : subiektywne i obiektywne aspekty sytuacji
życiowej ubogich / Izabela Kaźmierczak-Kałużna. - Zielona Góra : Of.
Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2012. - 265, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 241-261. - ISBN 978-83-7842-031-6.
EDUKACJA zawodowa w walce z ubóstwem w Wietnamie / Nguyen
Thi Hang = poz. 800.
EKONOMIA społeczna w kontekście Europejskiego Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym / M. Laczkowska = poz. 2733.
IDEA ubóstwa w kościele pierwszych trzech wieków / D. Kasprzak =
poz. 16.
2937. JAK ograniczyć zjawisko working poor : Polska na tle Unii
Europejskiej / Barbara Surdykowska // Dialog. - 2012, nr 2, s. 15-18,
tab. * Praca jest, kołaczy brak / Alicja Dzierzbicka // Tyg. Solidar. 2012, nr 19, s. 14-15, rys.
Zagrożenie ubóstwem osób aktywnych zawodowo.
- 500 LIBERALNE państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych / R. Kowalski = poz. 2682.
2938. MINIMUM egzystencji a czynniki warunkujące skłonność do
korzystania z pomocy społecznej : klasyfikacja gospodarstw domowych /
Marta Dziechciarz-Duda, Anna Król, Klaudia Przybysz // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2012, nr 242, s. 144-152, tab. bibliogr. summ.
MŁODOŚĆ jako ryzyko / P. W. Zawadzki = poz. 574.
Pozostawanie bez pracy oraz pauperyzacja ludzi młodych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce.
2939. OBIEKTYWNA i subiektywna percepcja biedy w rodzinie diagnoza nierówności społecznych / Iwona Wagner ; Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie. - Wyd. 2 poszerz. - Częstochowa : Wydaw.
Akad. J. Długosza, 2012. - 294 s. : wykr. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 265-282. - ISBN 978-83-7455-250-9.
2940. POLSKA bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym / pod red. nauk. Hieronima E. Kubiaka. - Kraków : Krak. Tow. Eduk - Of. Wydaw. AFM, 2012. 252 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7571-158-5.
Treść: Kubiak H. E.: Bieda i wykluczenie społeczne. Prolegomena (s. 13-76). Frysztacki Krzysztof: Problem ubóstwa: uwarunkowania, korelaty, czynniki składowe (s. 77-90). - Golinowska Stanisława: O biedzie i polityce jej zwalczania
współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania
Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (s. 91-117). - Tarkowska Elżbieta: Subiektywny wymiar ubóstwa (s. 119-138). - Warzywoda-Kruszyńska Wielisława: Wielkomiejska bieda w Polsce (s. 139-162). - Widacki Jan: Czy bieda generuje przestępczość (s. 163-172). - Świątkowski Andrzej Marian: Europejskie standardy
ochrony przed ubóstwem, marginalizacją społeczną i bezdomnością (art. 30 i art. 31
Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej) (s. 173-192). - Olejniczak Wojciech:
Zasięg ubóstwa w Polsce na tle Europy w kontekście strategii „Europa 2020”
i Europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (s. 193-205).
2941. POZIOM ubóstwa i deprywacji materialnej dzieci w krajach
Unii Europejskiej / Aneta Mikuła // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 245, s. 336-346, rys. tab. bibliogr. summ.
- 501 2942. PRACUJĄCY biedni na rynku pracy : procesy uelastyczniania
zatrudnienia a zjawisko pauperyzacji pracowników / Rafał Muster //
Stud. Socjol. - 2012, nr 3, s. 29-47 bibliogr. netogr. summ.
2943. PROBLEM ubóstwa w Unii Europejskiej / Jerzy Babiak //
Prz. Politol. - 2012, R. 17, nr 4, s. 113-122 summ.
2944. STRATY uboczne : nierówności społeczne w epoce globalizacji / Zygmunt Bauman ; przekł. Justyna Hunia. - Kraków : Wydaw. Uniw.
Jagiell., 2012. - 203 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-233-3306-7.
2945. STYGMATYZACJA społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego / Iwona Kudlińska // Kult.
Społ. - 2012, T. 56, nr 1, s. 175-189 bibliogr. netogr. summ.
2946. UBÓSTWO i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza /
Małgorzata Fudała-Koch // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 1, s. 112-116.
2947. UBÓSTWO i wykluczenie społeczne w Polsce : pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania / Ryszard Szarfenberg. - Warszawa :
F. Ebert : Międzynar. Centrum Bad. Analiz, 2012. - 27 s. : wykr. ; 30 cm. (Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej ; 6). - Tabele. - Bibliogr.
s. 25-27. - ISBN 978-83-8608-8942.
2948. UBÓSTWO jako problem społeczny : kwestie terminologiczne
i ustalenia empiryczne / Izabela Kaźmierczak-Kałużna // Kult. Społ. - 2012,
T. 56, nr 1, s. 147-157 bibliogr. summ.
UBÓSTWO jest sprawą świętą... : opieka socjalna w dawnych czasach /
M. Nowak = poz. 34.
2949. UBÓSTWO, wykluczenie społeczne i nierówności - teoria i praktyka pomiaru / Tomasz Panek = poz. 3154/2011.
Rec.: Kordos Jan // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 10, s. 86-88.
- 502 2950. W PUŁAPCE własnych ograniczeń : poczucie braku sprawstwa
i autoidentyfikacja ubogich jako uwarunkowania ich sytuacji życiowej /
Izabela Kaźmierczak-Kałużna // Zesz. Nauk., Stud. Sociol. / USzczec. 2011, nr 21, s. 131-146 bibliogr. summ.
2951. WOKÓŁ zagadnień ubóstwa i bogactwa / pod red. Bogumiły
Szopy. - Kraków : Wydaw. Uniw. Ekon. Krak., 2012. - 185, [1] s. : rys. ;
23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 172-183. - ISBN 978-83-7252-608-3.
2952. ZAGROŻENIE ubóstwem gospodarstw domowych osób starszych / Tomasz Panek // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 3, s. 27-45, tab. wykr.
bibliogr. summ. rez.
2953. ZROZUMIEĆ biedę : John Rawls - Amartya Sen / Danielle
Zwarthoed. - Warszawa : Of. Nauk., 2012. - 148 s. ; 17 cm. - Bibliogr.
s. 145-148. - ISBN 978-83-7737-033-9.
Statystyka dot. ubóstwa poz. 3248, 3253.
___________________
Bezdomność
2954. BADANIA nad bezdomnością w Polsce : wytyczne do ogólnopolskich badań osób bezdomnych / Jerzy Gruszka // Stud. Humanist. /
AGH. - 2012, T. 11, [z.] 4, s. 75-87 bibliogr. summ.
2955. BEZDOMNOŚĆ i system penitencjarny : wzajemne relacje
w świetle analizy dokumentów / Krzysztof Stachura // Forum Bezdom. 2012, R. 5, s. 155-182.
2956. BEZDOMNOŚĆ w opinii mieszkańców bloków socjalnych /
Beata Szluz // Seminare. - 2010, T. 28, s. 113-124 summ.
- 503 2957. CZŁOWIEK w sytuacji bezdomności : analiza poziomu frustracji i mechanizmów do niej prowadzących / Karol Wereszczyński // Ann.
UMCS, Sect. J. - 2010, Vol. 23, s. 71-87 bibliogr. summ.
2958. CZYM jest jakość usług socjalnych w sektorze usług dla osób
bezdomnych? / tł. Monika Spanialska // Forum Bezdom. - 2011, R. 4,
s. 219-222.
2959. INSTYTUCJONALNE próby „udomowienia” bezdomnego : analiza relacji bezdomny - instytucja z perspektywy podmiotów badanych /
Małgorzata Kostrzyńska // Pedagog. Społ. - 2012, R. 11, nr 1, s. 81-99
bibliogr. summ.
2960. JAKOŚĆ usług socjalnych : usługi oferowane osobom bezdomnym : europejski raport FEANTSA / tł. Monika Spanialska // Forum Bezdom. - 2011, R. 4, s. 203-214.
FEANTSA (Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec
les Sans-Abri) - Europejska Federacja Organizacji Pracujących na rzecz Ludzi
Bezdomnych.
KONDYCJA mieszkalnictwa społecznego w Polsce - wybrane wyniki
badań / M. Dębski = poz. 3260.
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce, placówki dla osób bezdomnych, mieszkania
socjalne i komunalne - badania statystyczne.
2961. MEANDRY polityki mieszkaniowej / Łukasz Browarczyk //
Forum Bezdom. - 2011, R. 4, s. 21-33.
2962. METODA drabinkowa a metoda najpierw mieszkanie w rozwiązywaniu problemu bezdomności / Piotr Olech // Forum Bezdom. - 2011,
R. 4, s. 185-200.
2963. METODA „najpierw mieszkanie” - zmieniający się charakter
pracy socjalnej z ludźmi bezdomnymi w Europie / Piotr Olech // Forum
Bezdom. - 2011, R. 3, s. 217-230 bibliogr.
- 504 2964. MODEL Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w partnerstwach lokalnych : doświadczenia / red. Anna Kwaśnik, Łukasz
Browarczyk. - Gdańsk : Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia
z Bezdomności, 2012. - 298 s. : il., wykr. ; 23 cm. - ISBN 978-83933855-4-6.
NIEWIDOCZNA czy nieistniejąca? Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemu bezdomności / D. Trawkowska = poz. 2633.
2965. OBLICZA współpracy ponadsektorowej w obszarze bezdomności / Jarosław Józefczyk // Forum Bezdom. - 2012, R. 5, s. 35-49,
rys.
Współpraca ponadsektorowa jako dobrowolna relacja co najmniej dwóch podmiotów reprezentujących co najmniej dwa sektory z trzech (publicznego, prywatnego i pozarządowego), której istotą jest wspólne działanie na rzecz określonego
terytorium, populacji bądź dla osiągnięcia określonego celu.
2966. PENITENCJARNY oraz postpenitencjarny system wsparcia
w opinii osób bezdomnych : raport z badań / Justyna NesterowiczWyborska // Forum Bezdom. - 2012, R. 5, s. 183-264.
PODRĘCZNIK streetworkera bezdomności / red. M. Dębski, A. Michalska = poz. 759.
M.in. problemy bezdomności.
2967. PRACA socjalna a problem bezdomności rozumianej jako proces i stan / Marcjanna Nóżka // Forum Bezdom. - 2011, R. 3, s. 201-216
bibliogr.
PRACA socjalna aktywnym instrumentem polityki społecznej / pod
red. M. Mirowskiej = poz. 2844.
Z treści: Kowalczyk K.: Asystentura osób bezdomnych na przykładzie działań
gdańskiej agendy bezdomności.
- 505 2968. PRACA socjalna - kalejdoskop potrzeb, kalejdoskop usług :
raport roczny / Łukasz Browarczyk, Rafał Stenka // Forum Bezdom. - 2011,
R. 3, s. 13-77, rys. tab. bibliogr.
Raport Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności dot. pracy
socjalnej z osobami bezdomnymi.
2969. PRACOWNICY i mieszkanki schronisk o pomocy udzielanej
bezdomnym kobietom: jak jest, a jaka mogłaby być? : na podstawie wyników badania „Losy bezdomnych matek” / Marta Mikołajczyk // Forum
Bezdom. - 2012, R. 5, s. 397-406, wykr. bibliogr.
2970. PROBLEM bezdomności w Niemczech na przykładzie Hamburga / Sławomir Mandes // Forum Bezdom. - 2011, R. 3, s. 171-181,
tab. bibliogr.
2971. PROBLEM bezdomności w Polsce : wybrane aspekty - diagnoza
Zespołu Badawczego / red. Maciej Dębski. - Gdańsk : Pomorskie Forum na
rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 2011. - 333, [2] s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933855-0-8.
Treść: Mandes Sławomir: Przegląd kluczowych tematów badań dotyczących
bezdomności w socjologicznej literaturze USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec
(s. 21-36). - Pindral Aleksander: Definicje i typologie bezdomności (s. 37-55). Dębski M.: Przyczyny bezdomności. Typologie i kwestie sporne (s. 57-86). - Sochocki Marcin J.: Skala i charakter bezdomności w Polsce (wybrane parametry)
(s. 87-114). - Goryńska-Bittner Barbara: Diagnoza skali i charakteru zjawiska
bezdomności Polaków (poza granicami Polski) w Europie (s. 115-154). - Olech
Piotr: Strategie rozwiązywania problemów bezdomności w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Australii i Europie (s. 155-179). - Olech P.: Polityka społeczna w Polsce
a perspektywa ustanowienia krajowej i zintegrowanej strategii wobec problemu
bezdomności - analiza istniejących planów i programów (s. 181-199). - Olech P.:
Zapobieganie bezdomności i integracja ludzi bezdomnych a problemy mieszkaniowe w Polsce. Zarys głównych problemów mieszkaniowych w kontekście bezdomności (s. 201-237). - Dębski M.: Zjawisko bezdomności w gminnych strategiach
rozwiązywania problemów społecznych (s. 239-257). - Przewoźnik Mirosław:
Diagnoza stanu w zakresie wybranych aspektów systemu prawnego mającego
zastosowanie wobec osób bezdomnych (s. 259-305). - Dębski M.: Analiza „systemu” pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Próba krytycznej syntezy (s. 307-318). Dębski M.: Rekomendacje dla systemu wsparcia osób bezdomnych w Polsce
(s. 319-333).
- 506 2972. PRZECIWDZIAŁANIE zjawisku bezdomności w Unii Europejskiej / Beata Szluz // Prz. Eur. - 2011, nr 2, s. 7-21 summ.
2973. RAPORT z fazy diagnozy : kondycja i dobre praktyki pomocy
ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna,
mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja / pod red. Rafała Stenki. - Gdańsk : Pomorskie Forum
na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 2011. - 384 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933855-1-5.
2974. REKOMENDACJE dla systemu penitencjarnego i polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz łagodzenia jej skutków / Maciej Dębski, Robert Witkowski // Forum Bezdom. - 2012, R. 5,
s. 327-334.
2975. SCHODY do ... nikąd? Analiza systemu hierarchizacji placówek dla bezdomnych / Maciej Dębski // Forum Bezdom. - 2011, R. 4,
s. 179-184.
2976. SYSTEM pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla osób
bezdomnych : metodyka prowadzonych badań / Maciej Dębski, Justyna
Nesterowicz-Wyborska, Krzysztof Stachura // Forum Bezdom. - 2012, R. 5,
s. 103-154, tab. bibliogr.
2977. SYTUACJA mieszkaniowa a bezdomność w 2011 roku - aktualizacja / Piotr Olech // Forum Bezdom. - 2011, R. 4, s. 71-103, tab. wykr.
bibliogr.
Problemy mieszkaniowe, struktura własności mieszkań, udział lokali komunalnych, społecznych i socjalnych, regulacje dot. mieszkań komunalnych i lokali
tymczasowych.
2978. ŚWIAT społeczny bezdomnych kobiet / Beata Szluz =
poz.1757/2010.
Rec.: Kusy Malwina // Pr. Soc. - 2012, R. 27, nr 4, s. 141-146.
- 507 2979. WIELOSEKTOROWA praca socjalna szansą na skuteczniejszą
pomoc bezdomnym / Agnieszka Zaborowska // Forum Bezdom. - 2012,
R. 5, s. 67-74 bibliogr.
2980. WNIOSKI dotyczące lokalizacji charakterystyki usług socjalnych dla osób bezdomnych : modele promowania jakości w UE / tł. Monika Spanialska // Forum Bezdom. - 2011, R. 4, s. 223-245, rys.
2981. WSPÓŁPRACA i partnerstwo podstawą rozwiązywania problemu bezdomności / Bożena Dołkowska // Forum Bezdom. - 2012, R. 5,
s. 389-395, tab.
Współpraca samorządów i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz
osób bezdomnych.
2982. ZJAWISKO bezdomności we Francji / Beata Szluz // Zesz.
Nauk. Inst. Socjol. / PWSZ Tarnobrzeg. - 2011, nr 3, s. 55-72 bibliogr.
netogr. summ.
2983. ZMIENNY charakter usług w sektorze bezdomności i ich jakość / tł. Monika Spanialska // Forum Bezdom. - 2011, R. 4, s. 215-218.
Raport Europejskiej Federacji Organizacji Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych.
Socjologia bezdomności poz. 1373, 1381, 1432.
4. Dochody ludności. Podatki
a. Dochody ludności
2984. DOCHODOWE uwarunkowania inwestycji w kapitał ludzki
gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej / Małgorzata Leszczyńska, Małgorzata Wosiek // Stud. Region. Lok. - 2012, nr 1,
s. 69-88 bibliogr. netogr. summ.
- 508 2985. EKONOMICZNE rozwarstwienie społeczeństwa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym - problematyka rozkładu dochodów / Magdalena Kinga Stawicka // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. 2012, z. 24, s. 125-136, tab. bibliogr. summ.
Analiza stopnia zróżnicowania poziomu dystrybucji dochodu w krajach Unii
Europejskiej na podstawie wybranych wskaźników.
2986. NIERÓWNOŚCI dochodowe i kryzys gospodarczy / Wiktor Rutkowski // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 5/6, s. 1-6, wykr. bibliogr. summ.
PŁACA minimalna jako narzędzie kształtowania dochodu godziwego /
S. Stachowska = poz. 2279.
2987. PRÓBA oszacowania światowego rozkładu dochodów / Stanisław Maciej Kot // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 8,
s. 93-102 bibliogr. netogr. summ.
2988. PRZYCZYNY wzrostu zróżnicowania dochodów w Polsce /
Anna Krajewska // Gospod. Nar. - 2012, R. 23, nr 7/8, s. 85-115 bibliogr.
summ.
Skala i uwarunkowania zróżnicowania dochodów w Polsce w okresie transformacji oraz na tle innych krajów UE.
2989. REDYSTRYBUCJA : grabież czy ignorancja / Bertrand de
Jouvenel ; przekł. Jan Bereta. - Warszawa : Fijorr Pub., 2011. - 149, [1] s. ;
21 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-89812-74-6.
2990. SUBIEKTYWNE skale ekwiwalentności - analiza na podstawie
danych o satysfakcji osiąganych dochodów / Hanna Dudek // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 242, s. 153-162, tab. bibliogr. summ.
2991. TRANSFERY społeczne metodą kształtowania polityki państwa / Przemysław Dzido // Dialog. - 2012, nr 2, s. 29-35.
Transfery społeczne jako środek wpływający na poziom pozostających do
dyspozycji ludności dochodów.
- 509 2992. ZMIENIAJĄCA się struktura dochodów jako jedna z przyczyn
kryzysu finansowego / Jacek Tomkiewicz // Nierów. Społ. Wzrost Gospod.
- 2012, z. 24, s. 103-111 bibliogr. summ.
Statystyka dot. dochodów poz. 3257, 3269, 3277, 3279, 3281.
b. Podatek od dochodów
2993. FORMA wynagrodzenia udziałowca a obciążenia fiskalne z tego
tytułu / Wojciech Dawid Krzeszowski // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 268, s. 64-74, tab. bibliogr.
Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego przez udział w spółce.
2994. KSZTAŁTOWANIE się skali progresywnej w polskim podatku
dochodowym od osób fizycznych na tle tendencji w państwach członkowskich UE / Beata Kucia-Guściora // Prz. Ustawod. Gospod. - 2012, R. 65,
nr 7, s. 13-18 summ.
2995. MAŁŻEŃSKIE ustroje majątkowe a opodatkowanie dochodów
małżonków / Jarosław Sekita // Prz. Podat. - 2012, nr 11, s. 14-18.
2996. MOŻLIWOŚCI podmiotowe rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych w Polsce a Wielkiej Brytanii / Paweł Klimek // Państ.
Społ. - 2010, R. 10, nr 4, s. 131-139.
NARODOWE rynki pracy w procesie integracji europejskiej / red.
nauk. D. Kotlorz = poz. 520a.
Z treści: Rękas M.: Podatki a aktywność zawodowa kobiet - analiza rozwiązań
wybranych krajów Unii Europejskiej.
2997. OPODATKOWANIE osób fizycznych w Unii Europejskiej oraz
Norwegii, Islandii i Szwajcarii w 2010 roku / Joanna NarkiewiczTarłowska, Maciej Rosłoński // Prz. Podat. - 2011, nr 6, s. 7-11. * Opo-
- 510 datkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii
i Szwajcarii w 2011 r. / J. Narkiewicz-Tarłowska, Ewa Kurmanowska //
Tamże. - 2012, nr 11, s. 5-11.
2998. PODATEK dochodowy od osób fizycznych : stan prawny na
12 stycznia 2012 r. // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 6, dod. Wielka Księga Praw, nr 2, 136 s.
Zawiera zaktualizowany tekst ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
2999. POTRZEBA ochrony równowagi budżetowej a tryb wprowadzania zmian w prawie podatkowym : wybrane zagadnienia / Michalina
Duda // Stud. Praw. KUL. - 2012, [t.] 3, s. 23-39 rez. summ.
3000. PRZEDAWNIENIE zobowiązań podatkowych / Maja Chodacka //
Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012, nr 882, s. 145-156 bibliogr. summ.
3001. PRZYCHODY podatkowe osiągane przez osoby fizyczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej : analiza wybranych aspektów /
Bożena Sowa // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2012, z. 19, nr 3, s. 95-118
bibliogr. summ.
3002. REALIZACJA funkcji podatkowych w podatku dochodowym
od osób fizycznych w kontekście reformy systemu podatkowego : wybrane zagadnienia / Beata Kucia-Guściora // Prz. Praw.-Ekon. - 2011, nr 4,
s. 16-28 bibliogr. netogr. summ.
3003. REALIZACJA zasady sprawiedliwego opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych / Michał Sosnowski // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 247, s. 345-358, tab. bibliogr. summ.
3004. REDYSTRYBUCYJNA rola obciążeń finansowych osób fizycznych w latach 2008-2010 / Marian Podstawka, Agnieszka Deresz // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 247, s. 301-313, tab. bibliogr.
summ.
- 511 3005. STOSOWANIE ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób
fizycznych w państwach UE / Agnieszka Ślesicka // Ekonomia (Uniw.
Warsz.). - 2011, nr 26, s. 58-88 bibliogr. netogr. summ.
3006. ULGI prorodzinne jako element polityki rodzinnej w wybranych
krajach Unii Europejskiej / Magdalena Rękas // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2012, nr 245, s. 418-431, tab. bibliogr. summ.
Ulgi podatkowe.
3007. ZASTOSOWANIE zasady równych ofiar do oceny sprawiedliwości taryfy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce /
Tymon Słoczyński // Gospod. Nar. - 2012, R. 23, nr 10, s. 23-47, rys. tab.
bibliogr. summ.
3008. ZMIANY w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1
stycznia 2013 r. / Marek Gadacz, Paweł Stańczyk // Prz. Podat. - 2012,
nr 12, s. 15-18 summ.
3009. ZWOLNIENIE z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych : rozbieżności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym / Marcin Borkowski // Prz. Podat. 2011, nr 9, s. 10-15.
5. Budżety rodzinne.
Koszty utrzymania
3010. ANALIZA kondycji finansowej i hierarchii potrzeb gospodarstw
domowych w Polsce w latach 2001-2007 / Anna Błaczkowska // Zesz.
Nauk. WSBank. Wroc. - 2010, nr 18, s. 51-66 summ.
3011. DEKONSUMPCJA - moda czy sposób na kryzys / Elżbieta Szul //
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2012, z. 24, s. 316-328, tab. bibliogr. summ.
Dekonsumpcja jako sposób na ograniczanie, racjonalizację konsumpcji oraz jej
uwarunkowania i przejawy.
- 512 DEMOGRAFICZNE uwarunkowania rozwoju gospodarczego / red.
nauk. A. Rączaszek = poz. 467.
Z treści: Bylok F.: Wpływ czynników demograficznych na przemiany konsumpcji w Polsce.
3012. EKONOMICZNE determinanty zachowań współczesnych nabywców / Józef Perenc // Probl. Zarz. Finan. - 2010, nr 16, s. 289-308
summ.
3013. EKONOMIKA i finanse gospodarstw domowych / Czesław
Bywalec. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. - 230,
[1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-16823-0.
3014. KONSUMPCJA dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu / Tomasz Zalega // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2012, z. 24, s. 329-346,
rys. tab. bibliogr. summ.
KONSUMPCJA w Polsce w 2011 roku / red. A. Olejniczuk-Merta =
poz. 3261.
3015. KONSUMPCJA w wielkomiejskich gospodarstwach domowych
w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego / Tomasz Zalega. Warszawa : Wydaw. Nauk. Wydz. Zarz. UW, 2012. - 261 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 251-261. - ISBN 978-83-61276-97-5.
3016. KOSZTY utrzymania rodzin a polityka rodzinna w Polsce /
Magdalena Arczewska // Probl. Opiek.-Wych. - 2012, R. 52, nr 2, s. 14-19.
KULTURA i wypoczynek a wydatki gospodarstw domowych w Polsce /
B. Podolec = poz. 3045.
3017. MODELE konsumpcji w rodzinach studenckich na tle strategii
życiowych pokolenia posttransformacyjnego / Wanda Patrzałek // Zesz.
Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2010, nr 54, s. 101-112 summ.
- 513 3018. OSZCZĘDNOŚCI w mazowieckich gospodarstwach domowych
po przystąpieniu Polski do UE / Tomasz Zalega // Oecon. Copern. - 2012,
nr 2, s. 69-96 bibliogr. summ.
3019. PROBLEMY gospodarstw domowych ze spłatą bieżących zobowiązań / Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś // Hand. Wewn. - 2012,
R. 58, nr 2, s. 56-63 bibliogr. rez. summ.
3020. REGIONALNE zróżnicowanie wydatków na towary i usługi
konsumpcyjne w Polsce w latach 2002-2008 / Andrzej Bajdak // Probl.
Zarz. Finan. - 2010, nr 16, s. 45-57 summ.
3021. SEGMENTACJA gospodarstw domowych emerytów i rencistów pod względem wydatków na rekreację i kulturę / Iwona Bąk, Małgorzata Machowska-Szewczyk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 242, s. 541-551, tab. bibliogr. summ.
3022. SPOŁECZNO-ekonomiczne determinanty zadłużenia gospodarstw
domowych w Polsce / Grzegorz Wałęga // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 245, s. 600-610, tab. bibliogr. summ.
3023. TENDENCJE w zachowaniach finansowych gospodarstw domowych / Dariusz Fatuła // Probl. Zarz. Finan. - 2010, nr 16, s. 91-101 summ.
3024. UDZIAŁ funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach 2009/2010 w Polsce / Tomasz Orlik // Rozpr.
Ubezp. - 2011, z. 1, s. 144-154 summ.
3025. WPŁYW spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach
2009-2011 na konsumpcję żywności / Krystyna Świetlik // Hand. Wewn. 2012, R. 58, nr 4, s. 3-14, rys. tab. bibliogr. rez. summ.
3026. ZADŁUŻENIE gospodarstw domowych w monetarnych instytucjach finansowych / Monika Utzig // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 245, s. 579-589, rys. tab. bibliogr. summ.
- 514 3027. ZARZĄDZANIE budżetami domowymi w warunkach kryzysu
finansowego / Anna Michalska // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2012,
z. 26, s. 80-89, tab. bibliogr. summ.
3028. ZRÓŻNICOWANIE poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej / Paulina Anioła, Zbigniew
Gołaś // Stud. Eur. (Warsz.). - 2011, nr 3, s. 97-111 summ.
3029. ZWIĄZKI konsumpcji z rozwojem społeczno-gospodarczym /
Henryk Mruk // Konsump. Rozwój. - 2011, nr 1, s. 16-25 bibliogr.
summ.
Statystyka dot. budżetów rodzinnych poz. 3250, 3255, 3258, 3261,
3263, 3267-3269, 3273-3275, 3278.
____________________
Minimum socjalne
3030. MINIMUM egzystencji i minimum socjalne w 2011 r. : dane
średnioroczne / Piotr Kurowski // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 5/6,
s. 34-36, tab. bibliogr.
3031. MINIMUM socjalne : teoria a rzeczywistość / Dorota Doktór //
Unia Eur. Persp. Społ.-Ekon. - 2010, [nr] 2, s. 97-101 summ.
3032. ZMODYFIKOWANE minimum socjalne we wrześniu 2011 r. /
Piotr Kurowski // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 3, s. 31-33, tab. bibliogr.
summ.
- 515 -
6. Warunki mieszkaniowe
3033. POLITYKA miejska wobec starzenia się populacji miast - na
przykładzie Polski, Francji i Kanady / Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka //
Probl. Polit. Społ. - 2012, nr 18, s. 119-128 bibliogr. summ.
M.in. powiązanie problemów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu kariery zawodowej z inkluzją społeczną ludzi starych w miejskim środowisku zamieszkania.
3034. POMOC mieszkaniowa w Finlandii / Mirosław Gorczyca //
Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 8, s. 29-31, tab. bibliogr. summ. * Tenże:
Pomoc mieszkaniowa w Niemczech // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 7,
s. 83-88, tab. rez. summ.
3035. SYTUACJA mieszkaniowa młodych małżeństw w Polsce /
Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2012,
z. 25, s. 126-136, rys. tab. bibliogr. summ.
3036. ZMIANY w polityce mieszkaniowej w Polsce - wybrane problemy / Adam Kubów // Nauki Społ. - 2012, nr 1(5), s. 40-53, tab. bibliogr.
summ.
Statystyka dot. warunków mieszkaniowych poz. 3254, 3265.
7. Czas wolny
3037. AKTYWNOŚĆ turystyczna singli 50+ w świetle cywilizacyjnych megatrendów / Adrian Przemysław Lubowiecki-Vikuk // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 259, s. 64-74, rys. tab. bibliogr. summ.
3038. AKTYWNOŚĆ turystyczna wielkopolskich seniorów / Sylwia
Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 259, s. 54-63, rys. bibliogr. summ.
- 516 3039. ANALIZA popytu na turystykę społeczną w Polsce na przykładzie projektu Europe Senior Tourism realizowanego w lubelskim biurze
podróży / Andrzej Tucki, Ewa Skowronek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 259, s. 35-42, rys. tab. bibliogr. summ.
Turystyka osób starszych (55+).
3040. CZAS wolny jako kategoria badawcza : przyczynek do badań
nad budżetem i strukturą czasu dyskrecjonalnego mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej / Adam Hajduga // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand.
Katow. - 2010, z. 43, s. 150-184 bibliogr. netogr. summ.
3041. CZAS wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych
Polaków : ujęcie socjokulturowe / Aleksandra Perchla-Włosik // Zesz.
Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2010, nr 54, s. 113-122 summ.
3042. CZAS wolny w życiu człowieka : w nawiązaniu do poglądów Hansa Jonasa / Tomasz Knapik // Ruch Filoz. - 2012, T. 69, nr 2,
s. 315-327 summ.
3043. CZAS wolny w życiu mieszkańców Piły w latach 1980-1982 /
Tomasz Wytrążek // Kron. Wielkop. - 2012, nr 2, s. 55-70.
3044. KULTURA czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego
miasta / Karolina A. Zaniewska // Colloquium. - 2012, nr 3, s. 123-144
bibliogr. netogr. summ.
3045. KULTURA i wypoczynek a wydatki gospodarstw domowych
w Polsce / Barbara Podolec // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012,
nr 878, s. 91-111 summ.
3046. MOŻLIWOŚCI i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce / Hanna Zawistowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 259,
s. 109-122 bibliogr. summ.
- 517 3047. (NIE)PRAWDZIWA regeneracja : jak efektywnie odpoczywać? / Natalia Doraczyńska // Personel Zarz. - 2012, nr 6, s. 80-83.
PROBLEMY i możliwości godzenia zawodowego i prywatnego życia
współczesnego człowieka / A. Pluta = poz. 1005.
M.in. czas wolny od pracy.
3048. ROZWÓJ geoturystyki w Polsce oraz możliwości jej adaptacji
do turystyki społecznej / Magdalena Sidorczuk, Monika Krzeczyńska,
Michalina Ścibisz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 259, s. 85-94,
rys. tab. bibliogr. summ.
Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych.
3049. SPOSÓB spędzania czasu wolnego menedżerów w aksjologicznym wymiarze zdrowia / Paweł F. Nowak // Zdr. Kult. Eduk. - 2010,
T. 5, s. 41-48 bibliogr. summ.
3050. TURYSTYKA osób starszych w Polsce - uwarunkowania społeczno-demograficzne / Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 259, s. 95-108, tab. bibliogr.
summ.
3051. TURYSTYKA społeczna - aktywność turystyczna wybranych
grup docelowych w świetle badań ankietowych / Piotr Gryszel, Daria Elżbieta Jaremen, Andrzej Rapacz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 259, s. 178-189 bibliogr. summ.
3052. TURYSTYKA społeczna - istota determinanty, możliwości i kierunki rozwoju / Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2012, nr 259, s. 167-177, rys. tab. bibliogr. summ.
3053. TURYSTYKA społeczna jako forma aktywności osób niepełnosprawnych / Marlena Prochorowicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 259, s. 157-166, rys. bibliogr. summ.
- 518 3054. TURYSTYKA społeczna - studium przypadku Wielkiej Brytanii / Elżbieta Daria Jaremen // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 259, s. 142-156 bibliogr. summ.
3055. UDZIAŁ w ruchu turystycznym a spójność społeczna w Polsce wybrane zagadnienia / Jadwiga Berbeka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 259, s. 43-53, tab. bibliogr. summ.
3056. WYBRANE aspekty rozwoju turystyki społecznej w Republice
Czeskiej / Piotr Gryszel // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 259,
s. 123-132, rys. bibliogr. summ.
3057. WYDATKI na usługi turystyczne jako miara zamożności społeczeństwa / Edyta Pietranis // Pien. Więź. - 2012, R. 15, nr 4, s. 179-188
bibliogr. summ.
3058. WYMARZONE style życia Polaków : o pragnieniach, fantazjach, aspiracjach dotyczących wypoczynku i czasu wolnego / Dorota
Mroczkowska // Kult. Społ. - 2012, T. 56, nr 4, s. 165-176 bibliogr. summ.
Statystyka dot. czasu wolnego poz. 3251, 3262, 3270, 3280.
XI. ZBIOROWE STOSUNKI PRACY
1. Zagadnienia ogólne
3059. ABC zbiorowego prawa pracy - poradnik dla pracodawcy / Ewa
Wronikowska // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 15, s. 5-82.
Strony zbiorowych stosunków pracy, pakty socjalne, zakładowe układy zbiorowe, porozumienia i spory zbiorowe, regulaminy.
3060. AKTUALNE problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce
i w Niemczech / red. nauk. Grzegorz Goździewicz. - Toruń : TNOiK
- 519 Dom Organizatora, 2012. - 261, [1] s., 267, [1] s. ; 25 cm. - ISBN 978-837285-653-1.
Rec.: Walczak Krzysztof // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 9, s. 463-466.
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Baran K. W.: O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de
lege lata i de lege ferenda. - Świątkowski A. M.: Normy kolizyjne zbiorowego
prawa pracy.
3061. CZYNY zabronione w sferze zbiorowego prawa pracy / Joanna
Unterschütz, Krzysztof Woźniewski. - Elbląg : Wydaw. PWSZ, [2011]. 282 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62336-02-9.
3062. KONSEKWENCJE połączenia spółek handlowych w zbiorowych stosunkach pracy / Artur Tomanek // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 10,
s. 18-22.
3063. „KWARTET Laval” i stosunki przemysłowe w Unii Europejskiej / Sławomir Adamczyk // Polit. Społ. - 2012, R. 39, nr 2, s. 10-14
bibliogr. summ.
Punkt widzenia i reakcje europejskich związków zawodowych na orzeczenia
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dot. zdolności działania związków i roli
układów zbiorowych.
3064. PEŁZAJĄCY kryzys na Starym Kontynencie / Jan Czarzasty //
Dialog. - 2012, nr 2, s. 36-46, tab. wykr.
Wpływ recesji na zbiorowe stosunki pracy - uzwiązkowienie, układy zbiorowe,
dialog społeczny.
POLSKIE związki zawodowe a zbiorowe prawo pracy do roku 1989 /
K. Stegemann = poz. 28.
3065. PONADNARODOWE układy ramowe a rozwój stosunków
przemysłowych : polska perspektywa / Barbara Surdykowska, Sławomir
Adamczyk // Dialog. - 2012, nr 3, s. 38-46.
- 520 3066. PONADNARODOWE układy ramowe jako próba odpowiedzi
związków zawodowych na wyzwania globalizacji / Sławomir Adamczyk,
Barbara Surdykowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 1, s. 2-8 summ.
Geneza i rozwój ponadnarodowych układów ramowych jako reakcja związków
zawodowych na rosnącą rolę korporacji ponadnarodowych.
3067. ZBIOROWE prawo pracowników do informacji / Monika SmuszKulesza. - Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2012. - 214 s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 387-412. - (Monografie Lex). - ISBN 978-83-264-3949-0.
3068. ZBIOROWE prawo pracy - poradnik dla pracodawcy / Ewa
Wronikowska // Prawo Przeds. - 2012, R. 22, nr 32, s. 1-71.
2. Związki zawodowe
a. Zagadnienia ogólne
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Koral P.: Uprawnienia sędziów sądów powszechnych do zrzeszania się
w związkach zawodowych.
3069. BYĆ albo nie być : świat postfordowski a związki zawodowe /
red. Jan Czarzasty, Izabela Książkiewicz. - Warszawa : Fund. F. Eberta,
2012. - 155 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-8608-897-3.
3070. CO dalej z reprezentacją pracowników? / Monika Gładoch //
Dialog. - 2012, nr 3, s. 36-37.
Potrzeba zmian w ruchu związkowym - problem zmniejszającej się liczby
członków oraz pozycji związku w przedsiębiorstwach.
EUROPEJSKA riposta związkowa / A. Dufresne = poz. 2278.
Stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w sprawie
ustalania płacy minimalnej.
- 521 3071. HISTORIA i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce /
Juliusz Gardawski, Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty // Dialog. - 2012,
nr 3, s. 3-30, tab.
3072. KRYZYSOWY budżet na trudny rok / Anna Grabowska //
Dialog. - 2012, nr 3, s. 64-81.
Opinie pracodawców i związków zawodowych na temat rządowego projektu
budżetu państwa na 2013 r. Art. zawiera opinie: Business Centre Club (s. 66-68) ;
Forum Związków Zawodowych (s. 69-72) ; NSZZ "Solidarność" (s. 73-78) oraz
PKPP Lewiatan (s. 79-81).
3073. NADZIEJE i bariery ruchu związkowego bez granic : ArcelorMittal na celowniku / Tristan Coloma ; tł. Zbigniew M. Kowalewski //
Monde Diplomat. - 2012, nr 6, s. 18-21.
Związki zawodowe w Europie Zachodniej.
3074. PROBLEM reprezentatywności związków zawodowych w zakładzie pracy : więcej pragmatyzmu czy demokracji? / Jerzy Wratny //
Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 3, s. 2-9 summ.
3075. STATUS niereprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w kontekście prawa koalicji / Monika Gładoch // Pr. Zabezp. Społ. 2012, nr 1, s. 14-18 summ.
3076. TRYB wyłonienia i rola reprezentacji pracowników w tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych / Marcin Wojewódka // Zesz.
Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 2012, nr 1, s. 64-70 bibliogr. summ.
UDZIAŁ związków zawodowych w postępowaniu cywilnym po stronie
pracownika w świetle zmian KPC / M. Kurzynoga = poz. 2113.
UZYSKIWANIE przez pracodawcę informacji o pracownikach podlegających obronie związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych / J. Skoczyński = poz. 2116.
- 522 3077. WOLNOŚCI związkowe według Międzynarodowej Organizacji
Pracy / Ewa Podgórska-Rakiel. - Cz. 1-2 // Tyg. Solidar. - 2012, nr 48,
s. 28 ; nr 49, s. 28.
Cz. 1. Lista imienna ; Cz. 2. Strajk.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Hajn Z.: W kwestii zdolności układowej organizacji pracodawców
zrzeszających jednostki budżetowe. - Zieleniecki M.: Kilka refleksji na temat
ochrony interesu pracodawcy w prawie pracy z perspektywy związków zawodowych.
3078. WOLNOŚĆ zrzeszania się w związki zawodowe w aktach prawa międzynarodowego / Żaneta Grygiel-Kaleta // Rocz. Admin. Prawa. 2012, R. 12, s. 283-297 bibliogr. summ.
WPŁYW działalności związków zawodowych na wysokość wynagrodzeń w gospodarce wolnorynkowej / M. Szczepanik = poz. 2324.
3079. WYBRANE aspekty rejestracji związków zawodowych / Żaneta
Grygiel-Kaleta // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2011, s. 269-279
summ.
3080. ZAKRES podmiotowy wolności zrzeszania się w związkach
zawodowych / Żaneta Grygiel-Kaleta // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2012, s. 387-412 summ.
3081. ZMIERZCH związkokracji, czyli związki zawodowe w sondażach / Irena Dryll // Dialog. - 2012, nr 2, s. 47-49.
3082. ZWIĄZKI zawodowe : komentarz do ustawy o związkach
zawodowych / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Warszawa :
Difin, 2012. - 261 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 259-261. - ISBN 978-837641-625-0.
- 523 3083. ZWIĄZKI zawodowe a rozwój partycypacji w przedsiębiorstwach ponadnarodowych / Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska //
Forum Praw. - 2012, nr 6, s. 14-26 summ.
3084. ZWIĄZKI zawodowe i organizacje pracodawców a procedury
stanowienia prawa / Jerzy Wratny // Dialog. - 2012, nr 3, s. 31-35.
3085. ZWIĄZKI zawodowe w Polsce : aktualna sytuacja, struktura
organizacyjna, wyzwania / Vera Trappmann ; [tł. Adam Peszke]. - Warszawa : F. Ebert, 2012. - 28 s. ; 30 cm. - ISBN 978-83-86088-93-5.
3086. ZWIĄZKOWE przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy / red. nauk. Zbigniew Hajn. - Stan prawny na 15 czerwca 2012 r. Warszawa : Lex Wolters Kluwer bus., 2012. - 597 s. ; 20 cm. - (Monografie Lex). - ISBN 978-83-264-3839-4.
Treść: Hajn Z.: Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy
w Polsce - ewolucja, stan obecny, przyszłość (s. 5-58). - Kikosicki Paweł: Związki
zawodowe w zakładach pracy w Polsce w świetle badań opinii publicznej
(s. 59-66). - Sanetra Walerian: Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy
w świetle prawa unijnego (s. 67-90). - Wrocławska Tatiana: Pojęcie zakładowej
organizacji związkowej (s. 91-106). - Latos-Miłkowska Monika: Międzyzakładowa
organizacja związkowa (s. 107-123). - Witoszko Wioletta: Pojęcie zakładowej
organizacji związkowej w służbach mundurowych (s. 124-140). - Galicki Radosław: Reprezentatywność związków zawodowych w procesie zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy (s. 141-169). - Stelina Jakub: Związki zawodowe
a pozazwiązkowe przedstawicielstwo pracowników w zakładzie pracy (s. 170-191). Seweryński Michał: Zakładowe struktury w projekcie zbiorowego kodeksu pracy
(s. 192-202). - Florek Ludwik: Zalety i wady działalności związków zawodowych
na szczeblu zakładowym (s. 203-213). - Dubowik Anna: Rady pracowników
i związki zawodowe jako reprezentanci zbiorowych interesów pracowników na
szczeblu zakładowym (s. 217-232). - Pisarczyk Łukasz: Tworzenie zakładowych
źródeł prawa pracy - związki zawodowe a przedstawiciele wybierani (s. 233-249). Goździewicz Grzegorz: Ograniczenie negocjacji układowych (s. 250-262). - Nowik
Paweł: Negocjacje zbiorowe prowadzone przez reprezentację związkową i pracodawcę - wybrane aspekty teoretyczno-prawne (s. 263-282). - Sierocka Iwona:
Przedstawicielstwo pracowników w rokowaniach w celu zawarcia zakładowej
umowy emerytalnej (s. 283-298). - Zwolińska Agnieszka: Prawo zakładowej organizacji związkowej do informacji (s. 299-315). - Włodarczyk Mirosław: Dostęp
związku zawodowego do informacji dotyczącej zakładu pracy a ochrona interesu
- 524 pracodawcy (s. 316-326). - Smusz-Kulesza Monika: Konkurencja uprawnień informacyjnych realizowanych przez związkowe i niezwiązkowe przedstawicielstwa
pracownicze (s. 327-344). - Cudowski Bogusław: Przedmiot i strony zakładowego
sporu zbiorowego pracy (s. 345-362). - Kurzynoga Małgorzata: Okupacja zakładu
pracy jako forma protestu związkowego (s. 363-382). - Wyka Teresa: Ochrona
zdrowia i życia pracowników jako zadanie związku zawodowego (s. 383-397). Grzebyk Piotr: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną bezprawnymi działaniami
zakładowej organizacji związkowej - problem podmiotu odpowiedzialności (s. 398413). - Szmit Jakub: Weryfikacja przez pracodawcę oświadczeń składanych przez
zakładową organizację związkową (s. 414-429). - Roszewska Katarzyna: Głosowanie przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu członków związku zawodowego
(s. 430-455). - Góral Zbigniew: Ułatwienia w działalności zakładowej organizacji
związkowej - wybrane uwagi na tle przepisów ustawy o związkach zawodowych (s.
459-473). - Piątkowski Jan: Doraźne zwolnienia od pracy w ustawie o związkach
zawodowych (s. 474-510). - Raczkowski Michał: Prawo związku zawodowego do
prowadzenia działalności gospodarczej (s. 511-519). - Prasołek Łukasz: Informacja
o pracownikach korzystających z obrony związku zawodowego (s. 520-536). Rutkowska Beata: Szczególna ochrona stosunku pracy przedstawicieli związkowych zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę (s. 537-552). - Madej
Marta: Nadużycie prawa ochrony trwałości stosunku pracy działacza związkowego
(s. 553-563). - Prusinowski Piotr: Wykorzystywanie prawa tworzenia zakładowych
organizacji związkowych i prawa do pełnienia funkcji związkowych do ochrony
indywidualnego interesu działacza w świetle orzecznictwa sądowego (s. 564-577). Podgórska-Rakiel Ewa: Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia działaczy
związkowych pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym - uwagi de lege lata
i de lege ferenda (s. 578-597).
Historia związków zawodowych poz. 13, 24, 29.
b. Uprawnienia związków zawodowych
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Stelina J.: Obowiązek złożenia pracodawcy informacji o łącznej liczbie
członków zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.
3087. CZY strona związkowa może zablokować wprowadzenie regulaminu pracy? / Michał Romanowski, Piotr Hajduk, Przemysław Mazur //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 6, s. 297-300.
- 525 3088. CZY związek zawodowy może zatrudnić pracowników / Ewa
Podgórska-Rakiel // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 13, s. 26-27.
3089. INFORMACJA o łącznej liczbie członków / Konstanty Wróblewski // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 29/30, s. 34-35.
Obowiązek przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej liczbie zrzeszonych członków przez organizację związkową.
3090. JAKICH informacji może żądać związek zawodowy / Ewa Podgórska-Rakiel // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 9, s. 27-28.
3091. PROBLEMY pracodawców we współpracy ze związkiem [zawodowym] w indywidualnych sprawach pracowniczych / Andrzej Marek //
Służ. Prac. - 2012, R. 39, nr 10, s. 22-26.
UDZIAŁ związków zawodowych w postępowaniu cywilnym po stronie
pracownika w świetle zmian KPC / M. Kurzynoga = poz. 2113.
3092. UPRAWNIENIA związku zawodowego / Przemysław Ciszek //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 51/52, s. 46-47.
Uprawnienia związków zawodowych w zakresie inspekcji pracy, uczestniczenia w rokowaniach przy przejęciu zakładu pracy oraz w dostępie do informacji.
3093. UPRAWNIENIE związku zawodowego do informacji o wynagrodzeniu pracownika / Andrzej Drozd // Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9,
nr 8, s. 398-403.
UZYSKIWANIE przez pracodawcę informacji o pracownikach podlegających obronie związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych / J. Skoczyński = poz. 2116.
3094. WSPÓŁPRACA ze związkami zawodowymi / Ewa PodgórskaRakiel, Mikołaj Pindelski, Rafał Mrówka // Serw. Praw.-Prac. - 2012,
R. 17, nr 37, s. 6-71.
Uprawnienia związku zawodowego do negocjowania w zakresie zbiorowego
prawa pracy: układów zbiorowych, regulaminów, sporów zbiorowych.
- 526 ZWIĄZKI zawodowe a kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie pracy / B. Krzyśków = poz. 1987.
ZWIĄZKOWA ochrona prawna dla funkcjonariuszy Straży Granicznej /
W. Maciejko = poz. 1840.
3095. ŻĄDANIE przez związek zawodowy informacji objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych (ze szczególnym uwzględnieniem
klauzuli „zastrzeżone”) / Kinga Kowalska // Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 9,
s. 30-32 summ.
Prawo związku zawodowego do żądania informacji.
c. Działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych
3096. CZŁONKOSTWO w NSZZ Solidarność / Jakub Szmit // Tyg.
Solidar. - 2012, nr 11, s. 26.
3097. OSOBOWOŚĆ prawna NSZZ Solidarność i jednostek wewnętrznych związku / Jakub Szmit // Tyg. Solidar. - 2012, nr 33, s. 28.
3098. SANKCJE za naruszenie statutu NSZZ Solidarność / Jakub
Szmit. - Cz. 1-2 // Tyg. Solidar. - 2012, nr 34, s. 28 ; nr 35, s. 28.
3099. SKŁADKA członkowska / Jakub Szmit // Tyg. Solidar. - 2012,
nr 2, s. 26. * Tenże: Składka członkowska w NSZZ Solidarność. Cz. 1-2 // Tamże, nr 36, s. 28 ; nr 37, s. 28.
Składka członkowska w NSZZ Solidarność jako źródło finansowania działalności związkowej, obowiązek opłacania składki, podział składki.
WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Szmit J.: Zawieranie układów zbiorowych pracy przez NSZZ „Solidarność”.
- 527 3100. ZAKAZY łączenia funkcji związkowych w świetle prawa wewnątrzzwiązkowego NSZZ Solidarność / Jakub Szmit. - Cz. 1-3 // Tyg.
Solidar. - 2012, nr 38, s. 28 ; nr 40, s. 28 ; nr 41, s. 28.
3101. ZAWIESZENIE członkostwa w NSZZ Solidarność / Jakub
Szmit // Tyg. Solidar. - 2012, nr 12, s. 26.
3102. ZMIANY statutu dokonane przez XXVI KZD / Jakub Szmit //
Tyg. Solidar. - 2012, nr 52/53, s. 28.
Zmiany w statucie NSZZ Solidarność dokonane na Krajowym Zjeździe Delegatów.
3. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie
AKTUALNE zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej / red. nauk.
B. M. Ćwiertniak = poz. 1696.
Z treści: Żołyński J.: Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy w sporze
zbiorowym.
3103. CHARAKTERYSTYKA poszczególnych (innych niż strajk)
akcji protestacyjnych / Jarosław Witkowski // Rocz. Admin. Prawa. - 2012,
R. 12, s. 309-328 bibliogr. summ.
3104. KRYTERIA warunkujące legalność strajku lub innej akcji protestacyjnej / Janusz Żołyński // Rocz. Admin. Prawa. - 2012, R. 12,
s. 253-273 bibliogr. summ.
3105. KWESTIA prawa lekarzy do strajku / Małgorzata Kurzynoga //
Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 5, s. 18-25 summ.
3106. OCENA ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z punktu
widzenia przedsiębiorców / Grzegorz Byszewski // Serw. Praw.-Prac. 2012, R. 17, nr 44, s. 12-13.
- 528 3107. PRAWO do strajku w prawie unijnym / Agnieszka Zwolińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 14, s. 43-44.
3108. REFERENDUM strajkowe a ochrona danych osobowych / Ewa
Podgórska-Rakiel // Tyg. Solidar. - 2012, nr 39, s. 28.
3109. ROZWIĄZYWANIE sporów zbiorowych : informator 20102011 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu
i Partnerstwa Społecznego. Wydział Dialogu Branżowego i Mediacji. Warszawa : MPiPS, 2012. - 94 s. : wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu
Społecznego). - Tabele.
3110. SPORY zbiorowe w latach 2007-2011: od mediacji do sądu /
Piotr Rogowiecki, Grzegorz Byszewski // Dialog. - 2012, nr 4, s. 47-50,
wykr.
3111. SPÓR ze związkiem zawodowym / Maciej Chakowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 43, s. 30-31.
3112. STATUS prawny komitetu strajkowego / Janusz Żołyński //
Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit. Społ. - 2012, s. 413-434 summ.
3113. STATUS prawny strajku okupacyjnego / Janusz Żołyński //
Monit. Prawa Pr. - 2012, R. 9, nr 5, s. 234-238.
3114. STRAJK : definicja według wzorca normatywnego - ujęcie
trójpłaszczyznowe / Michał Kijonka // Stud. z Zakresu Prawa Pr. Polit.
Społ. - 2011, s. 281-302 summ.
3115. USTAWA o rozwiązywaniu sporów zbiorowych : komentarz,
wzory pism / Janusz Żołyński. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 244, [1] s. ; 24 cm + dysk optyczny
(CD-ROM). - Bibliogr. s. 239-245. - ISBN 978-83-264-1562-3.
- 529 Orzecznictwo unijne dot. prawa do strajku poz. 2212, 2217, 2218,
2229-2233.
___________________
Dialog społeczny
3116. DIALOG społeczny w III Rzeczypospolitej / Juliusz Gardawski // Pogranicze (Lublin). - 2009, [T.] 3, s. 147-175.
3117. DIALOG społeczny - wariant demograficzny / Paweł Ruszkowski // Dialog. - 2012, nr 1, s. 42-43.
3118. INSTYTUCJE dialogu społecznego przy urzędach administracji
rządowej : informator za rok 2011 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MPiPS,
2012. - 328 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu Społecznego). - Tabele.
3119. INSTYTUCJE dialogu społecznego w Polsce / Zygmunt Mierzejewski // Dialog. - 2012, nr 1, s. 37-41.
3120. KALENDARIUM dialogu - w zespołach problemowych Trójstronnej Komisji, na konferencjach i seminariach / Anna Grabowska //
Dialog. - 2012, nr 2, s. 112-123.
Tematyka obrad w I półroczu 2012 r.
3121. NOWE otwarcie : wywiad z ministrem pracy i polityki społecznej / Władysław Kosiniak-Kamysz ; rozm. Anna Gielewska // Dialog. 2012, nr 1, s. 3-4.
Dialog społeczny.
3122. O ZRÓŻNICOWANYCH stosunkach pracy, roli związków
zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym / Juliusz
- 530 Gardawski ; rozm. Marek Benio // Zarz. Publ. / Uniw. Ekon. Krak. - 2010,
nr 3, s. 85-93.
OBOWIĄZEK prowadzenia dialogu społecznego w świetle przepisów
prawa pracy Unii Europejskiej / A. M. Świątkowski = poz. 1749.
3123. OKRĄGŁY Stół : dialog społeczny w firmie Provident - studium przypadku / Katarzyna Klimek-Michno // Personel Zarz. - 2012,
nr 12, s. 44-45.
3124. RADA Społeczno-Ekonomiczna : nowa instytucja dialogu obywatelskiego w Polsce / Wojciech Misztal // Zesz. Nauk., Stud. Sociol. /
USzczec. - 2011, nr 21, s. 27-46 bibliogr. netogr. summ.
3125. S.O.S. dla dialogu... : wokół nagrody im. A. Bączkowskiego /
Irena Dryll // Dialog. - 2012, nr 1, s. 57-59.
3126. TRÓJSTRONNE Zespoły Branżowe : informator 2010-2011 /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 178 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu Społecznego). - Tabele.
3127. TRUDNY dialog w kryzysowych czasach / Dominika Szaniawska // Dialog. - 2012, nr 2, s. 138-143.
Omów. debaty pt. „Wpływ kryzysu na stosunki pracy i dialog społeczny
w Polsce”, CPS Dialog, 26 kwietnia 2012 r.
3128. WOJEWÓDZKIE Komisje Dialogu Społecznego : działalność
w 2011 roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 332 s. : rys.,
wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu Społecznego). - Tabele.
Nadto: Dialog w regionach - Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego /
Anna Grabowska // Dialog. - 2012, nr 2, s. 124-128. - Tematyka obrad w I półroczu
2012 r.
- 531 WOLNOŚĆ i sprawiedliwość w zatrudnieniu / pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny = poz. 1726.
Z treści: Gładoch M.: Ograniczenia prawne w realizacji konstytucyjnej zasady
dialogu społecznego. - Surdykowska B.: Perspektywy europejskiego dialogu społecznego.
3129. ZASADY dialogu społecznego : dokument programowy rządu
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 roku //
Dialog. - 2012, nr 1, s. 44-56.
3130. ZAUFANIE a dialog w życiu społecznym / Anna Śliz, Marek
S. Szczepański // Zesz. Nauk., Stud. Sociol. / USzczec. - 2011, nr 21, s. 9-26
bibliogr. summ.
___________________
Trójstronna Komisja
d s. S p o ł e c z n o - G o s p o d a r c z y c h
3131. CZTERY lata trudnych spraw / Maciej Chudkiewicz // Dialog. 2012, nr 1, s. 33-36.
3132. TRÓJSTRONNA Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych : informator za rok 2011 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MPiPS,
2012. - 129 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu Społecznego). Tabele.
3133. TRÓJSTRONNA Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych jako
przykład instytucjonalizacji demokracji / Karina Całka-Lajnert // Prz. Prawa Konstytuc. - 2012, nr 4, s. 169-183 summ.
- 532 -
4. Partycypacja pracownicza
a. Zagadnienia ogólne
3134. BEZPOŚREDNIA partycypacja pracowników w mikro- i małych przedsiębiorstwach - komunikat z badania / Katarzyna SzelągowskaRudzka // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 272, s. 114-123, tab.
bibliogr. summ.
3135. BEZPOŚREDNIE formy partycypacji pracowniczej : Polska na
tle starych krajów Unii Europejskiej / Stanisław Rudolf, Katarzyna Skorupińska. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2012. - 167 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 137-145. - ISBN 978-83-7525-752-6.
3136. EUROPEJSKIE Rady Zakładowe : forma współpracy pracowników i pracodawców / Przemysław Dzido, Anna Grabowska. - Warszawa :
Forum Zw. Zaw., 2012. - 72 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 71-72. - ISBN 97883-929966-8-2.
3137. ILE społeczeństwa w gospodarce? Aspiracje partycypacyjne
środowisk pracowniczych : dyskusja konferencyjna / Paweł Matuszewski,
Maciej Chudkiewicz // Dialog. - 2012, nr 1, s. 69-101.
3138. PATCHWORK z dziurami : stan obecny i perspektywy partycypacji pracowniczej w Unii Europejskiej / Barbara Surdykowska // Personel
Zarz. - 2012, nr 6, s. 52-55.
3139. PEŁNA partycypacja w zarządzaniu : tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata / Ryszard Stocki, Piotr
Prokopowicz, Grzegorz Żmuda. - Wyd. 2. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer bus., 2012. - 355 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-264-3947-6.
3140. PERSPEKTYWY rozwoju partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach / Ewa Rak // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2010,
nr 16, s. 233-247 bibliogr. summ.
- 533 PRACOWNICY jako uczestnicy zmian organizacyjnych / pod red.
P. Bohdziewicza = poz. 1047.
Z treści: Oleksiak P.: Partycypacja pracownicza a zmiany organizacyjne
w przedsiębiorstwie.
3141. PRAWO pracowników do partycypacji w zarządzaniu zakładem
pracy / Jakub Szmit // Tyg. Solidar. - 2012, nr 4, s. 28.
3142. PRZEDSTAWICIELSTWO pracownicze w radzie spółki w krajach członkowskich Unii Europejskiej / Agata Szymańska, Przemysław
Włodarczyk // Stud. Praw.-Ekon. - 2012, T. 86, s. 333-353, wykr. tab.
bibliogr. summ.
Partycypacja pracownicza w radzie spółki, rozwiązania krajowe w państwach
UE.
3143. PUŁAPKI i zagrożenia związane z wdrażaniem koncepcji partycypacji pracowników w procesie zarządzania strategicznego na przykładzie
PWC „Odra” SA / Joanna Radomska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 260, s. 397-406 bibliogr. summ.
3144. ROLA partycypacji bezpośredniej w procesie integracji partnerów społecznych w przedsiębiorstwie / Stanisław Rudolf // Ekon.
i Prawo. - 2012, nr 4, s. 13-28 bibliogr. summ.
b. Pozazwiązkowe reprezentacje pracownicze
1/ Samorząd pracowniczy i zawodowy
3145. FORMY samorządu korporacyjnego w Polsce : dwadzieścia lat
doświadczeń państwa demokratycznego / Robert Kmieciak // Prz. Zach. 2012, R. 68, nr 1, s. 43-68 summ.
M.in. samorząd zawodowy.
- 534 3146. KOMPETENCJE samorządu zawodowego lekarzy w zakresie
odpowiedzialności zawodowej w Polsce / Jędrzej Skrzypczak // Prz.
Politol. - 2011, R. 16, nr 4, s. 95-108 summ.
3147. KONTROWERSJE wokół powstania samorządu zawodowego
pracowników socjalnych / Bogumił Termiński // Aux. Soc. Novum. - 2010,
nr 1/4, s. 60-75 bibliogr.
3148. KORPORACYJNA reprezentacja praw i interesów pracowników wykonujących wolne zawody / Jacek Borowicz // Pr. Zabezp. Społ. 2012, nr 6, s. 23-30 summ.
3149. OBOWIĄZKOWA przynależność do samorządu zawodowego
na przykładzie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych / Edyta Tkaczyk //
Prz. Sąd. - 2011, R. 20, [nr] 7/8, s. 142-154.
3150. SAMORZĄD zawodowy i gospodarczy w Polsce po 1989 roku /
Robert Kmieciak // Prz. Politol. - 2011, R. 16, nr 4, s. 49-57 summ.
3151. SAMORZĄD zawodowy lekarzy w świetle ustawy o izbach
lekarskich z 2009 r. / Małgorzata Paszkowska // Prz. Prawa Publ. - 2011,
nr 4, s. 77-94.
3152. SAMORZĄD zawodowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Edyta Tkaczyk // Prz. Sejmowy. - 2011, R. 19, nr 6, s. 61-78
summ.
2/ Rady pracowników
3153. KADENCJA, wybory, wybory uzupełniające do rady pracowników / Ewa Podgórska-Rakiel // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 26,
s. 28-29.
- 535 3154. RADY pracowników : bilans funkcjonowania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji : debata publiczna IPiSS / Marta Derlacz-Wawrowska // Polit. Społ. - 2012, R. 39,
nr 5/6, s. 43-44.
Omów. VI spotkania w ramach prowadzonego przez Zakład Prawa Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego IPiSS cyklu debat nad podstawowymi instytucjami
i kierunkami rozwoju zbiorowego prawa pracy.
3155. WYBORY uzupełniające do rady pracowników / Marcin Świerżewski // Serw. Praw.-Prac. - 2012, R. 17, nr 5, s. 16-17.
c. Akcjonariat pracowniczy i spółki pracownicze
3156. AKCJONARIAT pracowniczy w Polsce / Michał Leski //
Pr. Zabezp. Społ. - 2012, nr 8, s. 7-15 summ.
OCENA przekształceń własnościowych przez kadrę kierowniczą po
dwudziestu latach transformacji gospodarczej / D. Barańska = poz. 1396.
OPINIE o spółkach pracowniczych / M. Chudkiewicz = poz. 1400.
3157. SKALA akcjonariatu pracowniczego wśród największych europejskich przedsiębiorstw / Agnieszka Matuszewska-Pierzynka // Acta UL,
Fol. Oecon. - 2012, z. 267, s. 95-107, tab. summ.
XII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne
3158. BIULETYN Statystyczny = Statistical Bulletin / Główny Urząd
Statystyczny. - Nr 1-12. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2012 ; 30 cm. Tabele.
Zawiera m.in. działy: Ludność ; Praca ; Budżet państwa ; Prywatyzacja ; Gospodarstwa domowe.
- 536 3159. MAŁY rocznik statystyczny Polski 2012 = Concise statistical
yearbook of Poland 2012 / [red. Halina Dmochowska] ; Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2012. - 731 s., [1] k. złoż. : il. ; 21 cm. (Roczniki Statystyczne / GUS).
3160. POLSKA 2012 : raport o stanie gospodarki / Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz. - Warszawa : Min. Gospod.,
2012. - 274 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele.
3161. PROGRAM badań statystycznych statystyki publicznej na rok
2012 / Irena Marczuk // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 1, s. 1-21, tab.
bibliogr. summ. rez.
3162. RAPORT z wyników : Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011 / [oprac. pod kier. Lucyny Nowak ; aut. Ewa AdachStankiewicz i in. ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań
Demograficznych, Departament Pracy, Departament Handlu i Usług]. Warszawa : GUS, 2012. - 164 s., [14] s. tabl. : il. ; 30 cm.
3163. ROCZNIK statystyczny przemysłu 2012 = Statistical yearbook
of industry - Poland 2012 / [red. Halina Dmochowska] ; Główny Urząd
Statystyczny. [Departament Produkcji]. - 47. wyd. - Warszawa : GUS,
2012. - 517 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Roczniki Branżowe / GUS).
3164. ROCZNIK statystyczny rolnictwa = Statistical yearbook of
agriculture / [red. Halina Dmochowska] ; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : GUS, 2012 : tabl. ; 24 cm. - (Roczniki Branżowe / GUS).
2011. - 393 s., [4] k. złoż.
2012. - 435 s., [4] k. złoż.
3165. ROCZNIK statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2012. R. 72 / [red. Halina Dmochowska] ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2012. - 899 s.,
[1] k. złoż. map : mapa ; 24 cm. - (Roczniki Statystyczne / GUS).
- 537 3166. ROCZNIK statystyczny województw 2012 = Statistical Yearbook of the regions - Poland 2012 / [red. Halina Dmochowska] ; Główny
Urząd Statystyczny. - 37. wyd. - Warszawa : GUS, 2012. - 683 s., [16] s.
tabl., [1] k. złoż. map ; 24 cm.
3167. ROCZNIK statystyki międzynarodowej 2012 / [red. Halina
Dmochowska] ; Główny Urząd Statystyczny. - 15. wyd. - Warszawa :
GUS, 2012. - 596 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
3168. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne w liczbach / Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa : Min. Admin. Cyfr., 2012. - 187 s. : il. ; 26 cm.
3169. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne w Polsce : wyniki badań
statystycznych z lat ... / Główny Urząd Statystyczny ; Urząd Statystyczny
w Szczecinie. - Warszawa : GUS, 2012 : il. ; 27 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
2007-2011. - 135 s.
2008-2012 / [oprac. pod kier. Dominika Rozkruta]. - 143 s.
3170. STATYSTYKA publiczna - rozwój historyczny i aktualne wyzwania / Janusz Witkowski, Tadeusz Walczak, Jan Berger ; Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2012. - 53, [1] s. ; 24 cm.
3171. ZARZĄDZANIE jakością w statystyce publicznej: standardy,
metody, modele i narzędzia / Jolanta Szutkowska // Wiad. Stat. - 2012,
R. 57, nr 11, s. 38-50 bibliogr. rez. summ.
Omówienie innych poza TQM i EFQM/CAF modeli zarządzania jakością
w statystyce publicznej: Six Sigma, Zrównoważona karta wyników (również zarządzanie strategiczne) ; Europejski System Statystyczny ESS i zawarte w nim standardy jakości: Deklaracja Jakości ESS, Zalecenia Grupy Kierującej Jakością LEG,
Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych.
- 538 -
2. Organizacja pracy i zarządzanie
3172. DZIAŁALNOŚĆ innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych /
Jerzy Baruk // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 5, s. 66-79, tab. wykr. bibliogr.
rez. summ.
3173. DZIAŁALNOŚĆ innowacyjna przedsiębiorstw w latach […] /
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie. – Warszawa : GUS, 2012 : il. ; 27 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
2008-2010. - 98 s.
2009-2011 / [oprac. pod kier. Dominika Rozkruta]. - 91 s.
3174. KLASYFIKACJA unijnych regionów ze względu na dynamikę
charakterystyk innowacyjności (w zakresie Output) / Małgorzata Markowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 244, s. 66-80, tab. bibliogr.
summ.
Innowacyjność Output w europejskiej przestrzeni regionalnej. Regiony szczebla
NUTS 2. Udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym
technologicznie.
3175. NAUKA i technika w […] = Science and technology in Poland
in […] / [oprac. Mirosława Gazińska, Magdalena Mojsiewicz] ; Główny
Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie. - Warszawa : Zakł.
Wydaw. Stat., 2012 ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
2010 r. - 169 s. : wykr.
2011 r. - 188 s.
3176. PRACA a obowiązki rodzinne w 2010 r. = Reconciliation between work and family life in 2010 / [red.] Agnieszka Zgierska ; Główny
Urząd Statystyczny. Departament Pracy. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2012. - 143 s. : wykr . ; 29 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS). - Tabele. - ISBN 978-83-7027-503-7.
- 539 -
3. Zatrudnienie
3177. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności na wybranych przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce / Henryk
Łabędzki // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2012, z. 29, s. 294-303, tab.
bibliogr. summ.
Celem badania była identyfikacja poziomu aktywności zawodowej i struktury
zatrudnienia ludności wiejskiej na przygraniczu z Niemcami i Czechami.
3178. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności Polski = Labour force
survey in Poland / przedm. Agnieszka Zgierska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat. ; 29 cm. - (Informacje i Opracowania
Statystyczne / GUS). - Tabele.
II kw. 2011. - [Wyd. 2012]. - 204 s.
III kw. 2011. - [Wyd. 2012]. - 200 s.
IV kw. 2011. - [Wyd. 2012]. - 202 s.
I kw. 2012. - 201 s.
3179. ANALIZA struktury oraz koncentracji bezrobocia kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 2001-2009 / Alicja Grześkowiak // Ekonometria. 2010, nr 29, s. 71-82 summ.
3180. BEZROBOCIE rejestrowane w Polsce : I-IV kw. 2011 = Registered unemployment in Poland : I-IV 2011 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2012. - 128 s. : mapy, wykr. ;
29 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody /
GUS). - Tabele. - Tekst także w jęz. ang.
3181. BEZROBOCIE w Polsce w 2011 roku : raport tabelaryczny /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Warszawa : MPiPS, 2012. - 133 s. ; 30 cm. - Tabele.
3182. CZYNNIKI wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej / Ewa Walczak // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 4, s. 65-84, tab. wykr.
bibliogr. summ. rez.
M.in. zatrudnienie.
- 540 3183. DETERMINANTY bezrobocia osób młodych / Marta Bożejewicz [i in.] // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 9, s. 56-67, tab. rez. summ.
3184. DETERMINANTY regionalnych różnic w dynamice liczby
pracujących w Polsce w latach 1999-2008 / Piotr Ciżkowicz, Andrzej
Rzońca, Wiktor Wojciechowski // Gospod. Nar. - 2012, R. 23, nr 11/12,
s. 59-77, tab. bibliogr. summ.
3185. DETERMINANTY ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród
osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście / Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska // Zarz. Finanse. - 2012, R. 10, nr 4, cz. 3,
s. 135-145 summ.
3186. DŁUGOWIECZNOŚĆ i zmiany maksymalnego trwania życia wyzwania dla statystyki / Wiktoria Wróblewska // Wiad. Stat. - 2012,
R. 57, nr 11, s. 1-12, tab. wykr. bibliogr. rez. summ.
Referat wygłoszony z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego
podczas Kongresu Statystyki Polskiej w dniach 18-20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu.
3187. EDUKACJA zawodowa a potrzeby warszawskiego rynku pracy / Małgorzata Radziukiewicz // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 5, s. 27-42,
tab. wykr. bibliogr. summ. rez.
3188. ESTYMACJA małych obszarów do badania rynku pracy / Ewa
Meller // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 12, s. 61-67, tab. bibliogr. rez.
summ.
3189. INFORMACJA o działalności agencji zatrudnienia w 2011 r. /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Warszawa : MPiPS, 2012. - 76 s. : wykr. ; 30 cm. - (Biblioteczka Rynku
Pracy). - Tabele. - ISBN 978-83-61752-19-6.
3190. INFORMACJA o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2011 roku / Ministerstwo Pracy
- 541 i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS,
2012. - 81 s. : il., wykr. ; 30 cm. - Tabele.
3191. KAPITAŁ ludzki w Polsce w 2010 r. = Human capital in Poland
in 2010 / [Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku]. Warszawa : GUS, 2012. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Studia
i Analizy Statystyczne / GUS).
3192. KOBIETY i mężczyźni na rynku pracy 2012 / [Główny Urząd
Statystyczny . Departament Pracy]. - Warszawa : GUS, 2012. - 1 dysk
optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
3193. KSZTAŁCENIE zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce
w 2010 r. = Vocational training in enterprises in Poland in 2010 / [red.
Małgorzata Buńko ; tł. Małgorzata Kruszewska] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku. - Gdańsk : Urz. Stat., 2012. 199 s. : il. ; 24 cm.
3194. LOKALNY rynek pracy - ocena z wykorzystaniem materiałów
statystycznych banku danych lokalnych na przykładzie miasta na prawach
powiatu Jelenia Góra / Dariusz Głuszczuk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012, nr 243, s. 82-93, tab. bibliogr. summ.
3195. LUDNOŚĆ, stan i struktura w przekroju terytorialnym = Population in Poland : size and structure by territorial division / [aut. Joanna Stańczak, Agnieszka Znajewska ; oprac. pod kier. Lucyny Nowak] ;
Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych]. Warszawa : GUS, 2012 : il. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
stan w dniu 30 VI 2011 r. - 114 s.
stan w dniu 30 VI 2012 r. - 120 s.
3196. METODA aglomeracyjna w analizie przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010 / Małgorzata Podogrodzka
// Stud. Ekon. / PAN. - 2012, nr 2, s. 189-209 bibliogr. netogr. summ.
- 542 3197. METODY analizy przestrzennego zróżnicowania rynku pracy /
Małgorzata Podogrodzka // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 2, s. 35-53, tab.
bibliogr. summ. rez.
3198. OBCIĄŻENIE demograficzne w Polsce / Radosław Murkowski // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 5, s. 10-27, tab. wykr. bibliogr. rez.
summ.
3199. OBSZARY bezrobocia w Polsce - problem benchmarkowy / Jan
Paradysz, Karolina Paradysz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012,
nr 242, s. 106-115, tab. bibliogr. summ.
3200. OSOBY niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r. = Employment of disabled people in 2011 / [oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej] ;
Główny Urząd Statystyczny. [Departament Pracy]. - Warszawa : GUS,
2012. - 149 s. : il. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
3201. OSOBY powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 r. =
People over 50 on the labour market in 2010 / [aut. Daria Jankowiak i in. ;
pod kier. Justyny Nowakowskiej] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd
Statystyczny w Bydgoszczy. - Warszawa : GUS ; Bydgoszcz : Urz. Stat.,
2012. - 155 s. : il. ; 24 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3202. OŚWIATA i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012 = Education in 2011/2012 school year / Główny Urząd Statystyczny. [Departament
Badań Społecznych i Warunków Życia ; Urząd Statystyczny w Gdańsku ;
pod kier. Piotra Łysonia]. - Warszawa : GUS, 2012. - 476 s. : il. ; 30 cm. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3203. POPYT na pracę w 2011 r. = The Demand for labour in 2011 /
[oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy]. - Warszawa : GUS, 2012. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;
12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
- 543 3204. POTENCJAŁ demograficzny krajów kandydujących do Unii
Europejskiej / Elżbieta Sojka // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 7, s. 64-78,
tab. wykr. rez. summ.
3205. POWIERZCHNIA i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. =
Area and population in the territorial profile in 2012 / [oprac. Główny
Urząd Statystyczny. Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów ;
kier. Ireneusz Budzyński]. - Warszawa : GUS, 2012. - 197 s. : il. ; 30 cm. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3206. PRACUJĄCY w gospodarce narodowej w 2011 r. = Employment in national economy in 2011 / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Pracy ; pod kier. Agnieszki Zgierskiej]. - Warszawa : GUS, 2012. 120 s., [4] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3207. PRACUJĄCY w gospodarstwach rolnych : Powszechny Spis
Rolny 2010 / [Grupa Robocza ds. PSR 2010 kier. Agnieszka Zgierska] ;
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2012. - 187 s. : il. ; 29 cm.
3208. PROBLEMATYKA estymacji parametrów dla małych obszarów
na przykładzie badania aktywności ekonomicznej ludności / Wojciech
Rabiega // Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Humanist.-Ekon. Zamość. - 2010, nr 01,
s. 83-97 bibliogr. summ.
3209. PROJEKCJE struktury ludności w Polsce w latach 2002-2052
według wykształcenia jako kluczowego czynnika kapitału ludzkiego / Marcin Stonawski // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012, nr 884, s. 87-101,
rys. tab. bibliogr. summ.
3210. REGIONALNE zróżnicowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstw w Polsce / Małgorzata Juchniewicz, Urszula Tomczyk // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 244, s. 136-146, tab. bibliogr. summ.
Pomiar wartości kapitału intelektualnego na podstawie danych ze statystyki GUS.
- 544 3211. ROCZNIK demograficzny 2012 = Demographic yearbook of
Poland 2012 / [red. Halina Dmochowska] ; Główny Urząd Statystyczny. 45. wyd. - Warszawa : GUS, 2012. - 524 s., [10] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. :
il. ; 24 cm. - (Roczniki Branżowe / GUS).
3212. RYNEK pracy w województwie lubuskim w 2011 r. = Labour
market in Lubuskie Voivodship in 2011 / [oprac. Elżbieta Adamska, Iwona
Goździcka] ; Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. - Zielona Góra : Urz.
Stat., 2012. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze).
3213. STAN i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2011 r. : stan w dniu 31 XII = Size and structure of population
and vital statistics in Poland by territorial division in 2011 : as of December
31 / [oprac. pod kier. Lucyny Nowak ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych]. - Warszawa : GUS, 2012. - 163 s. : il. ;
30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3214. STARZENIE się ludności Warszawy / Małgorzata Podogrodzka // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 9, s. 68-83, tab. wykr. rez. summ.
3215. STATYSTYCZNA analiza pracujących według intensywności
działalności B+R w państwach Unii Europejskiej / Elżbieta Sobczak // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 244, s. 56-65, rys. tab. bibliogr.
summ.
3216. STATYSTYCZNY obraz gospodarki Podlasia na przełomie XX
i XXI wieku / Dorota Wyszkowska, Dorota Giziewska, Anna Godlewska //
Optimum - Stud. Ekon. - 2012, nr 3, s. 132-158, tab. bibliogr. summ.
M.in. stopa bezrobocia oraz udział pracujących w sektorach ekonomicznych.
3217. STUDIUJĄCY w Warszawie na tle Polski / Małgorzata Podogrodzka // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 6, s. 67-81, wykr. rez. summ.
- 545 3218. SZKOLENIA, staże i inne formy wspierania podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych : dane statystyczne 2007-2011 / [aut.] Joanna Kwiatkowska, Paulina Noińska-Rozentalska, Elżbieta Strojna ; Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MPiPS, [2012]. - 39 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele.
3219. SZKOŁY wyższe i ich finanse w 2011 r. = Higher education
institutions and their finances in 2011 / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS,
2012. - 376 s. : il. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
3220. TERYTORIALNE zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011
roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 153 s. : mapy ; 29 cm. - (Biblioteczka
Rynku Pracy). - Tabele. - ISBN 978-83-61752-55-4.
3221. WEWNĄTRZREGIONALNE zróżnicowanie rynków pracy
w Polsce / Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski // Wiad. Stat. - 2012, R. 57,
nr 11, s. 68-89, tab. wykr. rez. summ.
3222. WYKORZYSTANIE modeli logitowych w analizie czynników
aktywności zawodowej ludności / Dominik Śliwicki, Marek Ręklewski //
Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 2, s. 23-35, tab. bibliogr. summ. rez.
3223. ZATRUDNIENIE i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2011 r. = Employment, wages and salaries in national economy in 2011 /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2012. 73 s. ; 29 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). Tabele.
3224. ZAWODY deficytowe i nadwyżkowe w 2011 roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MPiPS, 2012. - 199 s. ; 30 cm. - Tabele.
- 546 -
4. Ochrona zdrowia i pracy
3225. EFEKTYWNOŚĆ wydatków publicznych na ochronę zdrowia
w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Kozuń-Cieślak // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2012, nr 262, s. 188-201, rys. tab. bibliogr. summ.
3226. MAPA wypadków przy pracy / I. D. [Irena Dryll] // Służ. Prac. 2012, R. 39, nr 10, s. 29-30.
3227. WARUNKI pracy w 2011 r. = Working conditions in 2011 /
[oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej ; Główny Urząd Statystyczny.
Departament Pracy]. - Warszawa : GUS, 2012. - 221 s., 2 s. tabl. : il. ;
30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3228. WYPADKI przy pracy w 2011 r. = Accidents at work in 2011 /
[oprac. pod kier. Agnieszki Zgierskiej ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy]. - Warszawa : GUS, 2012. - 145, [4] s. tabl. ; 24 cm. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3229. ZDROWIE i ochrona zdrowia w […] = Health and health care
in […] / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych
i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS, 2012 : il., ; 30 cm. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne / GUS).
2010 r. - 289 s.
2011 r. / [oprac. pod kier. Piotra Łysonia]. - 303 s.
3230. ZDROWIE kobiet w Polsce w latach 2004-2009 / [oprac. Katarzyna Borysiak i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny
w Krakowie. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2012. - 118 s. : wykr. ;
24 cm. - (Studia i Analizy Statystyczne). - Tabele. - ISBN 978-83-7403219-3.
- 547 -
5. Płace
3231. CZYNNIKI determinujące poziom wynagrodzenia / Dominik
Śliwicki // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 10, s. 1-15, tab. bibliogr. rez.
summ.
3232. POJĘCIE i funkcje płac we współczesnej gospodarce rynkowej /
Paweł Antoszak // Zesz. Nauk. WSGospod. Bydg., Ser. Ekon. - 2012, [nr] 4,
s. 28-40 bibliogr. netogr. summ.
3233. PRÓBA wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce / Tymon Słoczyński // Stud. Region. Lok. 2012, nr 3, s. 65-84 bibliogr. netogr. summ.
3234. STATYSTYCZNA analiza wpływu wybranych czynników
socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005 /
Marcin Salamaga // Acta UL, Fol. Oecon. - 2012, z. 271, s. 179-191, tab.
bibliogr. summ.
3235. STRUKTURA wynagrodzeń według zawodów w październiku
2010 r. = Structure of wages and salaries by occupations in October 2010 /
[pod kier. Agnieszki Zgierskiej ; Główny Urząd Statystyczny. Departament
Pracy]. - Warszawa : GUS, 2012. - 240 s. : il. ; 30 cm. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne / GUS).
6. Zabezpieczenie społeczne
3236. ABSENCJA chorobowa w 2011 roku / [oprac. Ewa Karczewicz,
Agnieszka Sikora] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. - Warszawa : ZUS, 2012. - 147 s. : il. ;
25 cm.
- 548 3237. EMERYTURY i renty w […] = Retirement pay and pensions
in […] / [oprac. pod kier. Piotra Łysonia ; Główny Urząd Statystyczny.
Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS,
2012 ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
2010 r. - 90 s.
2011 r. - 90 s.
3238. INFORMACJA o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia
społecznego / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki. Warszawa : ZUS, 2012. - Nr 1-4 ; 30 cm.
3239. NIERÓWNOŚCI trwania życia w Polsce : analiza statystycznodemograficzna / Zofia Mielecka-Kubień ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow, 2012. - 231 s. : rys.,
wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - Tabele. - Bibliogr. s. 211-220. - ISBN 978-83-7246-763-8.
3240. POMOC społeczna - infrastruktura, beneficjenci, świadczenia
w […] = Social assistance - infrastructure, beneficiaries, benefits in […] /
[oprac. pod kier. Piotra Łysonia ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS, 2012 ;
30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
2010 r. - 178 s.
2011 r. - 190 s.
3241. ROCZNIK statystyczny ubezpieczeń społecznych 2009-2011 =
Statistical yearbook of social insurance 2009-2011 / [red. Bożena Niedziałek, Olaf Rawski] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS,
2012. - XXVII, 256, [2] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83919310-3-5.
3242. TRWANIE życia w 2011 r. = Life expectancy tables of Poland
2011 / [oprac. pod kier. Lucyny Nowak ; aut. Longina Rutkowska ; Głów-
- 549 ny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych]. - Warszawa : GUS, 2012. - 80 s. : il. ; 30 cm.- (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3243. UBEZPIECZENI poddani rehabilitacji leczniczej w ramach
prewencji rentowej ZUS w 2010 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz
Aktuarialnych. - Warszawa : ZUS, 2012. - 74 s. : il. ; 21 cm.
3244. WAŻNIEJSZE informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych
2011 r. / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. - Warszawa : ZUS, 2012. - 54 s. : il. ; 21 cm.
3245. WPŁYW modyfikacji systemu emerytalnego na finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 8, s. 67-81, tab. wykr.
bibliogr. rez. summ.
Analiza statystyczna.
3246. ZMIANY w społecznych systemach emerytalnych jako reakcje
państw Europy Środkowo-Wschodniej na wzrost ryzyka destabilizacji
finansów publicznych / Kamila Bielawska // Pr. Mater. Wydz. Zarz.
UGdań. - 2011, [z.] 4, [cz.] 4, s. 163-173 bibliogr. netogr. summ.
7. Warunki i jakość życia ludności
3247. ANALIZA dojazdów do pracy za pomocą modelu grawitacji /
Sylwia Filas-Przybył, Tomasz Klimanek, Jacek Kowalewski // Pr. Nauk.
Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, nr 242, s. 135-143, tab. bibliogr. summ.
3248. ANALIZA ubóstwa w przekroju powiatów w województwie
wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów /
- 550 Łukasz Wawrowski // Prz. Stat. - 2012, [T. 59], nr spec. 2, s. 248-260
bibliogr. netogr. summ.
Materiały z Kongresu Statystyki Polskiej, Poznań.
3249. ANALIZA Współczynnika Giniego i Wskaźnika Rozwoju
Ludzkiego w oparciu o metody statystyczne / Karolina Klimańska // Rola
Informat. w Naukach Ekon. - 2010, [z.] 2, s. 188-197 bibliogr. summ.
Cz. 2. Analiza Wskaźnika Rozwoju Ludzkiego.
3250. BADANIA budżetów gospodarstw domowych w Polsce / Marek
Pęczkowski // Ekonomia (Uniw. Warsz.). - 2011, nr 25, s. 91-104 bibliogr.
summ.
3251. BADANIE wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów
w Polsce : analiza statystyczna / Iwona Bąk // Zesz. Nauk., Ekon. Probl.
Usług / USzczec. - 2010, nr 53, s. 347-359 summ.
Materiały z konferencji "Potencjał turystyczny", Międzyzdroje.
3252. BADANIE zróżnicowania przestrzennego trudności finansowych w zaspokajaniu potrzeb społecznych związanych z kulturą / Anna
Krzysztoń // Acta UNC, Ekon. - 2012, T. 43, nr 2, s. 233-251 summ.
3253. BIEDA i zdrowie / Katarzyna Kolasa // Polit. Społ. - 2012,
R. 39, nr 8, s. 25-29 bibliogr. summ.
Ocena wpływu wydatków na ochronę zdrowia na zjawisko ubóstwa - porównanie Polski i Szwecji.
3254. BUDOWNICTWO mieszkaniowe w 2012 r. = Housing construction 2012 / [oprac. Główny Urząd Statystyczny. Departament Produkcji]. - Warszawa : GUS, 2012. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;
12 cm.
3255. BUDŻETY gospodarstw domowych w 2011 r. = Household
budget surveys in 2011 / [oprac. pod kier. Piotra Łysonia ; Główny Urząd
- 551 Statystyczny. Departament Warunków Życia]. - Warszawa : GUS, 2012. 276 s., 16 s. tabl. : il. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
3256. DANE Komisji Europejskiej o sytuacji społecznej i ekonomicznej w Unii Europejskiej / Paulina Roicka // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ.
IPS UW. - 2012, nr 1, s. 118-123 summ.
3257. DOCHODY i warunki życia ludności Polski ; raport z badania EU-SILC = Incomes and living conditions of the population in
Poland : (report from the EU-SILC survey) / oprac. pod kier. Piotra Łysonia ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Warunków Życia. - Warszawa : GUS, 2012 : il. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
2010. - 181 s.
2011. - 180 s.
3258. DYNAMIKA zmian PKB a wahania konsumpcji na przykładzie
wybranych krajów Unii Europejskiej / Joanna Rydarowska-Kurzbauer //
Gospod. Prakt. Teor. - 2012, nr 2, s. 103-114 bibliogr. summ.
3259. KIERUNKI dojazdów do pracy / Przemysław Śleszyński //
Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 11, s. 59-75, wykr. tab. bibliogr. rez.
summ.
Badanie przeprowadzone w 2008 r. przez Ośrodek Statystyki Miast Urzędu
Statystycznego w Poznaniu w celu identyfikacji liczby i struktury dojeżdżających
do pracy.
3260. KONDYCJA mieszkalnictwa społecznego w Polsce - wybrane
wyniki badań / Maciej Dębski // Forum Bezdom. - 2011, R. 4, s. 35-69, tab.
wykr. bibliogr.
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce, placówki dla osób bezdomnych, mieszkania
socjalne i komunalne - badania statystyczne.
- 552 3261. KONSUMPCJA w Polsce w 2011 roku. T. 5 / red. nauk. Anna
Olejniczuk-Merta. - Warszawa : IBRKiK, 2012. - 143 s. : wykr. ; 21 cm. Tabele. - Bibliogr. - (Raporty / IBRKiK, ISSN 1899-7996).
Treść: Szepieniec-Puchalska Dorota: Makroekonomiczne uwarunkowania
i mierniki konsumpcji (s. 7-30). - Kuśmierczyk Krystyna, Radziukiewicz Małgorzata: Dochodowo-cenowe uwarunkowania konsumpcji w gospodarstwach domowych
(s. 31-68). - Piskiewicz Lucyna: Konsumpcja w gospodarstwach domowych
(s. 69-114). - Odorzyńska-Kondek Jadwiga, Szymańska Anna: Proinnowacyjne
zachowania konsumentów - uwarunkowania i metody badań (s. 115-141).
3262. KULTURA w 2011 r. = Culture in 2011 / [oprac. Główny Urząd
Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd
Statystyczny w Krakowie]. - Warszawa : GUS, 2012. - 506 s. : il. ; 30 cm. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
3263. METODOLOGICZNE aspekty badań konsumpcji w ujęciu
bezpośrednim / Artur Czech // Ekon. Zarz. - 2012, T. 4, nr 4, s. 7-17
summ.
3264. MIERNIKI dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata /
Łukasz Jabłoński // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2012, nr 897,
s. 103-120, rys. tab. bibliogr. summ.
PKB per capita, HDI jako tradycyjne mierniki dobrobytu.
3265. MIESZKALNICTWO na Litwie / Mirosław Gorczyca // Wiad.
Stat. - 2012, R. 57, nr 3, s. 65-68, tab. summ. rez.
3266. MOŻLIWOŚCI analizy sytuacji materialnej gospodarstw domowych osób starszych w Europie Środkowej i Wschodniej / Jolanta Perek-Białas // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 12, s. 53-60, tab. bibliogr. rez.
summ.
3267. POZIOM i zróżnicowanie oszczędności gospodarstw domowych
w Europie / Jagoda Gola // Market. Rynek. - 2012, R. 19, nr 9, s. 18-24
summ.
- 553 3268. PREDYKCJA poziomu oszczędności gospodarstw domowych
na podstawie analizy ich wielkości w latach 1999-2008 / Elżbieta NosalSzczygieł // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2011, nr 862, s. 95-116
bibliogr. summ.
3269. REGIONALNE zróżnicowanie dochodów i wydatków gospodarstw domowych w 2010 r. / Mirosław Gorczyca // Polit. Społ. - 2012,
R. 39, nr 3, s. 13-14 bibliogr. summ.
3270. UCZESTNICTWO ludności w kulturze w 2009 r. [oprac. pod
kier. Piotra Łysonia ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań
Społecznych i Warunków Życia]. - Warszawa : GUS, 2012. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS).
3271. WIELOWYMIAROWA analiza dobrobytu społeczno-ekonomicznego w Polsce / Dorota Mierzyńska // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. 2011, [z.] 4, [cz.] 8, s. 421-434 bibliogr. netogr. summ.
3272. WOLONTARIAT w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011 = Volunteering through
organizations and other types of unpaid work ouside own household 2011 / [aut. Paweł Ciecieląg i in. ; red. Sławomir Nałęcz, Karolina GośWójcicka] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia ; Urząd Statystyczny w Gdańsku]. - Warszawa :
GUS, 2012. - 231 s. : il. ; 27 cm. - (Studia i Analizy Statystyczne).
3273. WYDATKI gospodarstw domowych na ambulatoryjną opiekę
zdrowotną / Grażyna Dykowska, Joanna Gulan // Wiad. Stat. - 2012, R. 57,
nr 6, s. 41-56, tab. wykr. bibliogr. rez. summ.
3274. WYDATKI na opiekę zdrowotną w krajach OECD / Alina Baran // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 5, s. 42-54, tab. wykr. bibliogr. rez.
summ.
- 554 3275. WYDATKI na usługi w gospodarstwach domowych / Anna
Dąbrowska, Małgorzata Radziukiewicz // Wiad. Stat. - 2012, R. 57, nr 10,
s. 53-74, tab. wykr. bibliogr. rez. summ.
3276. WYKLUCZENIE / I. D. [Irena Dryll] // Służ. Prac. - 2012,
R. 39, nr 9, s. 23-24.
Analiza danych Eurostatu dot. strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego
w krajach Unii Europejskiej.
3277. WYKORZYSTANIE współczynnika Zengi do oceny poziomu
redestrybucji dochodów / Edyta Mazurek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon.
Krak. - 2012, nr 898, s. 5-15, rys. tab. bibliogr. summ.
3278. WZORCE konsumpcji żywności w Polsce / Mariola Kwasek. Warszawa : Dział Wydaw. IRiGŻ-PIB, 2012. - 274 s. : il. ; 25 cm. - (Studia
i Monografie, ISSN 0239-7102 ; 153). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7658351-8.
3279. ZASTOSOWANIE analizy blokowej na przykładzie badania
zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych / Magdalena Okupniak //
Prz. Stat. - 2012, [T. 59], nr spec. 2, s. 237-247 summ.
Materiały z Kongresu Statystyki Polskiej, Poznań.
3280. ZASTOSOWANIE wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce / Iwona
Bąk // Prz. Stat. - 2012, [T. 59], nr spec. 2, s. 312-332 bibliogr.
summ.
Materiały z Kongresu Statystyki Polskiej, Poznań.
3281. ZRÓŻNICOWANIE poziomu i źródeł dochodów gospodarstw
pracowniczych w Polsce / Agnieszka Wałęga // Acta UL, Fol. Oecon. 2012, z. 271, s. 219-232, tab. bibliogr. summ.
- 555 -
XIII. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
3282. BIBLIOGRAFIA Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień
Pracy : piśmiennictwo polskie za 2010 r. / pod red. Jolanty Gawron, Anny
Paszek ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Cz. 1-2. Warszawa : GBPiZS, 2012. - 2 cz. (XXXIX, 658 s.) ; 21 cm + dysk
optyczny (CD-ROM).
3283. CHOROBY zawodowe / Ewa Wyglądała // Humaniz. Pr. - 2012,
R. 45, nr 6, s. 105-109.
3284. KATALOG wydawnictw Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych :
wydanie jubileuszowe 1962-2012 / oprac. Krystyna Cetera, Małgorzata
Wójtowicz ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Warszawa : GBPiZS, 2012. - 458 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
3285. MOTYWACJA pracy / oprac. Ewa Wyglądała // Zarz. Zasob.
Ludz. - 2012, nr 3/4, s. 153-157.
3286. NOWE przepisy bhp i prawa pracy / wybór Joanna Sendor //
Atest. - 2012, nr 1, s. 58 ; nr 2, s. 58 ; nr 3, s. 58 ; nr 4, s. 58 ; nr 5, s. 58 ;
nr 6, s. 58 ; nr 7, s. 58 ; nr 8, s. 58 ; nr 9, s. 58 ; nr 10, s. 58 ; nr 11, s. 58 ;
nr 12, s. 58.
3287. NOWE strategie wynagradzania / Alina Kulesza // Zarz. Zasob.
Ludz. - 2012, nr 5, s. 127-130.
3288. PRACA i polityka społeczna : (przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze) / red. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. - Nr 1-11. - Warszawa : GBPiZS ; 2012 ;
10 cm [podł.]. - ISSN 0209-357X.
Zawiera analizy dokumentacyjne książek i artykułów z prasy zagranicznej,
indeks alfabetyczny do każdego numeru oraz tablice statystyczne.
- 556 3289. ROZWÓJ zawodowy 2006-2011 : (literatura polska i obca
w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2012. - 251 s. ; 21 cm +
dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie / GBPiZS ; 128). - ISBN 97883-61752-51-6.
3290. RYNKI pracy w Unii Europejskiej / Ewa Wyglądała // Humaniz.
Pr. - 2012, R. 45, nr 5, s. 101-106.
3291. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w organizacji 2006-2011 :
(literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna Radwańska ; Główna
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS,
2012. - 165 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie /
GBPiZS ; 127). - ISBN 978-83-61752-15-8.
- 557 INDEKS ALFABETYCZNY
Abramowska-Kmon Anita 1415
Absencja chorobowa w 2011 r.
3241
Acedański Jan 1197
Adach-Stankiewicz Ewa 3162
Adamczewski Piotr 393
Adamczyk Beata zob. TobiaszAdamczyk B.
Adamczyk Iwona 2363
Adamczyk Sławomir 480, 3063,
3065, 3066, 3083
Adamko Jerzy tł. 731
Adamska Elżbieta 3212
Adamska Krystyna 992, 996
Adamska-Chudzińska
Małgorzata 993, 1014
Adamus-Matuszyńska
Anna 344
Adler Paul 1024
Administracyjne i społeczne
mechanizmy
przeciwdziałania
marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu 2915
Aftyka Waldemar 333
Agaciak Katarzyna 2236
Agatowska Helena 2923
Ahearne Michael 1233
Aisenbrey Silke 2723
Aksamit Emilia 2858
Aktualne problemy zbiorowego
prawa pracy w Polsce
i w Niemczech 3060
Aktualne zagadnienia prawa
pracy i polityki socjalnej
1696
Aktywizacja edukacyjna
i zawodowa mieszkańców
433
Aktywność ekonomiczna
ludności Polski 3178
Aleksander Tadeusz 809
Aleksandrowicz Renata 1374
Ambrogioni Giorgio 1354
Ambroziak Ewa 729
Ambroży Jerzy 22, 829
Analiza kluczowych sektorów
województwa podlaskiego
496
Analiza programu prac
społecznie użytecznych
w województwie 579
Analiza zielonego rynku pracy
w województwie podlaskim
498
Ancyparowicz Grażyna 2400,
2404, 2446, 2565, 2568,
2627
Andrałojć Magdalena 826,
1189
Andruszkiewicz Anna 1323
Andrzejak Maria 2858
Andrzejczak Aldona 98
Anioł Włodzimierz 2694
Anioła Paulina 3019, 3028
Aniołczyk Halina 1549
Aniszewska Grażyna 2382
Antkowicz Magdalena zob.
Fabijańczuk-Antkowicz M.
Antoniak Marta 1534
Antosiewicz Marek współpr. 520
Antoszak Paweł 3232
- 558 Aráoz Claudio zob.
Fernández-Aráoz C.
Arciszewska Emilia 135
Arczewska Magdalena 2852,
3016
Arendt Łukasz 428, 443 ;
red. 427
Artecki Szczepan 2071, 2644
Aspekty medyczne,
psychologiczne,
socjologiczne i ekonomiczne
starzenia się ludzi w Polsce
2896
Asystent rodzinny 747
Augustowski Wojciech 780
Augustyn Kamil 173
Augustyniak Ewa 1070
Augustyniak Zbigniew 1646
Augustyńska Danuta 1539, 1542
Auleytner Julian 2684, 2694
Austen Agata 1120
Babańczyk Bartłomiej 2312
Babiak Jerzy 2943
Babińska-Górecka Renata 2613
Babjak Myron 450
Bachelet Frank 2691
Badanie absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych 1371
Badzińska Ewa 46
Bagieńska Anna 783
Bajcar Beata 1231
Bajdak Andrzej 3020
Bakalarczyk Rafał 2642, 2689 ;
rec. 2362
Bakalarz Dariusz tł. 987
Bakuła Władysława zob.
Łuczka-Bakuła W.
Bal Izabela 2919
Balasiewicz Andrzej 184, 1067
Balcerek-Wieszala Anna 1259
Balcerska Agnieszka 135
Balcerzak Adam P. 978
Balcerzak-Paradowska Bożenna
2694
Balik Anna 1633
Balza Iga 1751, 2047
Bałusz Dagmara 431
Banach Marek 809
Banasiak Anna 2844
Banasiak-Lach Joanna red. 2055
Banasiewicz Kazimierz 2790
Banasik Włodzimierz 280
Banaszak Bartłomiej 662, 753
Banaszak Danuta zob.
Chmielewska-Banaszak D.
Banaszkiewicz Dorota 3185
Bandurska Grażyna zob.
Spytek-Bandurska G.
Banyś Tomasz A. J. 1762, 1908,
1944
Bański Jerzy 540
Barabasz Adela 1028, 1108,
1109
Baran Alina 3274
Baran Beata 1890
Baran Krzysztof Wojciech 1696,
1726, 1729, 1734 ; rec. 1745 ;
red. 1734
Barani Katarzyna 957
Baraniak Barbara 809, 1458,
1464 ; red. 1458
Baranowska-Rataj Anna 2718
Barańska Danuta 1396 ; red. 6
Barańska Magdalena 809
Barański Michał 1858
Barański Paweł 255, 1841, 1953
Barczak Beata 380
Barczyński Andrzej 467, 1696
Barman Tanya 2749
- 559 Baron Piotr 989
Baron-Polańczyk Eunika 125
Baron-Wiaterek Małgorzata
rec. 2781
Bartkowiak Edyta 989
Bartkowiak Grażyna 69, 344,
1269, 1545, 1647, 2778,
2785
Bartkowiak Piotr 179, 325
Bartkowski Jerzy 2833
Bartman Katarzyna 689
Bartnicka Dorota 1428
Bartolik Paweł Michał tł. 2315
Bartosiewicz Stanisława 618
Bartosik Krzysztof 562
Bartosz Bogna 1050, 1263
Bartoszek Adam 433, 2670,
2817, 2896 ; red. 433, 2670
Bartoszek Elżbieta 2684
Bartoszewska Joanna zob.
Lecewicz-Bartoszewska J.
Bartuzi Paweł 1640, 1652
Baruk Agnieszka Izabela 103,
1235, 1369
Baruk Jerzy 3172
Barwicka Agnieszka 2858
Barwik Monika 424
Barwińska-Małajowicz Anna
737, 1406
Barylska Ilona zob.
Świątek-Barylska Ilona
Basińska Anita 1006, 2842, 2851
Basińska Małgorzata A. 1323
Baszczyński Krzysztof 1606
Batko Barbara 541
Batorski Dominik 2897
Baudoin Christine tł. 1732
Baum Ewa 989
Bauman Zygmunt 2944
Baun William B. 1678
Bazylko Arkadiusz 1286
Bąbas Katarzyna 1993
Bączkowska Sylwia 1512
Bąk Iwona 3021, 3251, 3280
Bąk Katarzyna zob.
Kucab-Bąk K.
Bąk Katarzyna zob.
Wąsowska-Bąk K.
Bąk Tomasz 727
Bąk-Grabowska Dominika 350,
414, 630, 2770
Bąkiewicz Marcin 2642
Bąkowski Tomasz 1726
Beard Alison 298
Becker-Pestka Daria 678, 1455
Beck-Krala Ewa 2334
Bednarczyk Henryk 791, 809,
1464, 1465, 1467
Bednarczyk Tomasz Krzysztof
1642
Bednarska Marlena 286
Bednarska-Wnuk Izabela 265,
1101, 1379, 1928
Bednarski Marek 518a, 636, 640,
2694 ; red. 640
Beisert Maria 1313
Bejka Anna 1710, 1731, 1961
Bejma Agnieszka 2858
Bekker-Łukaszewicz Karolina
230
Beliczyński Jan 29
Bem Agnieszka 2883
Bendkowski Jacek 192, 1149
Benio Marek 2435 ; rozm. 3122
Bera Anna 2457
Bera Ryszard 1350
Berbeka Jadwiga 3055
Berent Zbigniew 1599
Bereta Jan tł. 2989
Berger Jan 3170
- 560 Berkowska Anna 1633
Berłowski Paweł 101, 102, 131,
204, 229, 233, 240, 279, 296,
306, 328, 904, 930, 931, 954,
1242, 1663, 2343-2345
Bernais Jolanta red. 833
Berry Leonard L. 1678
Betlej Piotr 393
Beyer Karolina 138
Bezpieczne wyjazdy do pracy
735
Bezrobocie rejestrowane w
Polsce 3180
Bezrobocie w Polsce w 2011 r.
3181
Bezulska Justyna zob.
Łukaszewska-Bezulska J.
Bęczkowska Sylwia 1647
Biadacz Renata 491
Białas Jolanta zob.
Perek-Białas J.
Białas Sylwia 1062, 2339
Białasiewicz Maria red. 138
Białecka Natalia 916
Białek Magdalena zob.
Pietrucha-Białek M.
Białoń Lidia 333
Białowąs Sylwester 1393
Białowolska Dorota zob.
Węziak-Białowolska D.
Białowolski Piotr 1415
Bibliografia Ekonomicznych
i Społecznych Zagadnień
Pracy 3282
Biela Adam 1494
Bielak-Jomaa Edyta 256
Bielawska Kamila 3246
Bielecki Piotr 833
Bielicki Piotr Paweł 1623
Bielińska-Dusza Edyta 2760
Bieliński Tomasz 842
Bieluga Marta zob.
Czechowska-Bieluga M.
Bieniek Ewa 1633
Bieniek Izabela 2915
Bieńko Mariola 1274
Bieńkowska Izabela 679, 2915
Bieńkowska Jolanta 1038
Biernicka Joanna 1063
Biesaga-Słomczewska Elżbieta
Jadwiga 178
Bieszk-Stolorz Beata 557, 575,
591, 682
Bigaj Andrzej 2028
Biliński Sławomir 1783
Bilski Bartosz 1552
Bilski Grzegorz 2288
Binek Danuta red. 615
Bińczyk Elżbieta zob.
Krajewska-Bińczyk E.
Biolik Józef 833
Biszczuk Małgorzata 1792
Bittner Barbara zob.
Goryńska-Bittner B.
Black Stewart J. 1125
Blicharska Małgorzata zob.
Krawczyk-Blicharska M.
Blicharz Jolanta 2835
Błachnio Aleksandra 2848
Błaczkowska Anna 3010
Błasiak-Grudzień Renata 533
Błaszak Anna 215
Błaszczuk Dariusz J. 51
Błaszczuk Katarzyna 2643
Błędowski Piotr 2896 ; red. 2896
Bobek Kamil 2810
Bober Andrzej 2908
Bober Sabina 7
Bobet Anna 221
Bobkowska Anna 1646
- 561 Bobrowska Agnieszka 2421
Bochenek Justyna zob.
Kosydar-Bochenek J.
Bochenek Małgorzata 589
Bochyńska-Śmigielska Ewa
1186
Boczkowska Katarzyna 1633
Bodak Andrzej 1036, 1037, 1113
Boeri Tito 507
Bogacka Magdalena zob.
Lubińska-Bogacka M.
Bogacki Artur 2018, 2483, 2524
Bogdan Anna 1544, 1545, 1647
Bogdańska Paulina red. 612, 813
Bogucka Maria Jolanta 1388
Bohdanowicz Leszek 167
Bohdziewicz Piotr 1047, 1289,
2325 ; red. 1047
Bojanowski Eugeniusz 1726
Bojańczyk Mirosław 1364
Bojar Hanna 734
Bojewska Barbara 1144
Bokacki Robert S. 136, 315, 948
Bokun Ludmiła zob.
Dziewięcka-Bokun L.
Bolach Bartosz 2903
Bolach Eugeniusz 2903
Bolesta-Borkowska Agnieszka
2277
Bombała Bronisław 1463
Bonca Jolanta zob.
Jabłońska-Bonca J.
Bonca Mateusz A. 1726
Bondar Volodymyr 863
Bondyra Krzysztof red. 424
Boratyn-Dubiel Lucyna 2867
Borda Marta 2515
Borkowska Agnieszka zob.
Bolesta-Borkowska A.
Borkowska Joanna red. 2079
Borkowska Maria Janina 2792
Borkowska Stanisława 2331,
2337, 2694 ; red. 2325
Borkowski Andrzej 742
Borkowski Marcin 3009
Borkowski Paweł tł. 1354, 2650
Borkowski Rafał Marcin rec. 76
Borowicz Jacek 1894, 3148
Borowik Stanisław 1481
Borowik Zbigniew 555
Borowska Alina 1136
Borowska Jolanta zob.
Malinowska-Borowska J.
Borowska-Pietrzak Agata 68,
226, 373
Borski Maciej 1696
Bortkiewicz Alicja 1660
Bortkiewicz Paweł 656
Borysiak Katarzyna 3230
Bosak Maria 2048
Bozacka Małgorzata 2643
Bożejewicz Marta 3183
Brada Josef C. 899
Brałkowska Małgorzata zob.
Szymańska-Brałkowska M.
Braun Katarzyna 2855
Brenk Mikołaj 751
Broda-Wysocki Piotr 2930
Brodecki Marcin 1556
Brodecki Zdzisław 1726
Brodzka-Jędrzejczak Aleksandra
752
Brol Marcin 2732
Broniecka-Klim Justyna 1081
Broniewska Grażyna 2804
Bronkowski Roman Andrzej
1861, 2082
Browarczyk Łukasz 2961, 2868 ;
red. 2964
Bródka Karolina 1561
- 562 Bruski Tomasz 2828
Bryła Magdalena 2519, 2520
Bryła Paweł 726
Bryła Ryszard 1523
Brzeski Zbigniew 1494
Brzeszczyński Janusz 2756
Brzezicki Rafał 1261
Brzeziński Artur 1981
Brzeziński Kamil 465
Brzeziński Łukasz 908
Brzeziński Marek 402
Brzeziński Stanisław 2748
Brzeziński Wojciech 1896, 1998,
2043, 2252
Brzęczek Tomasz 2401, 2415
Brzęk Elżbieta zob.
Inglot-Brzęk E.
Brzosko Anna 907
Brzozowski Jan 2651, 2660
Brzustewicz Paweł 1340, 2755
Brzuszkiewicz Anna 424
Brzyska Monika 2868
Buchanan Leigh 18
Buchelt Beata 97, 104, 109
Buchowicz Henryk 1787
Buchowiecki Daniel 1319
Buckingham Marcus 1138
Buczek Anna zob.
Pfejfer-Buczek A.
Buczek Bartłomiej 2516
Budka Jan 487
Budnikowski Tomasz 534
Budownictwo mieszkaniowe
w 2012 r. 3254
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka
2917
Budzyńska Ewa 2670
Budzyński Ireneusz 3205
Budżety gospodarstw domowych
w 2011 r. 3255
Bugaj Justyna M. 129, 779
Bugajska Beata 1411
Bugajska Joanna 673, 1672
Buhaj Maria zob.
Heninborch-Buhaj M.
Bujak Franciszek 1494
Bujak-Pietrek Stella 1558, 1564,
1579
Bujok Barbara zob.
Godlewska-Bujok B.
Buk Halina 833
Bukalska Anna zob.
Dłucik-Bukalska A.
Bukalska Daria 2858
Bukowska Urszula 46, 52, 63, 72
Bukowski Maciej 520
Bulińska-Stangrecka Halina
rec. 95
Bungay Stephen 1022
Buńko Małgorzata red. 3193
Burchart Renata 522, 2887
Burdziak Ewa zob.
Gałecka-Burdziak E.
Bury Beata 1905
Burzała Bogna 1578
Burzyńska Iwona zob.
Lubimow-Burzyńska I.
Burzyńska Monika 2663
Butlewski Marcin 1633
Butrym Marek 731
Butrym Zofia zob.
Kawczyńska-Butrym Zofia
Buttler Dominik 1419, 2862
Buzon Aneta zob.
Firlej-Buzon A.
Buzowska Barbara 2348
Byczkowska-Ślęzak Justyna 498
Być albo nie być : świat
postfordowski a związki
zawodowe 3069
- 563 Bylok Felicjan 467, 2844
Byra Stanisława 1236, 1418
Byrski Jan 1831
Byszewski Grzegorz 3106, 3110
Bywalec Czesław 3013
Bywalec Grzegorz 2935
Cackowska Joanna 1215
Cajsel Wiktor 1926
Całek Agnieszka 2841
Całka-Lajnert Karina 3133
Cannon James A. 140
Cekiera Rafał 1453
Cenckiewicz Sławomir 24
Cesarska Monika 833
Cesarz Anna zob.
Kuczyńska-Cesarz A.
Cetera Krystyna 3284
Cewińska Joanna 61
Cęcelek Grażyna 801
Chabior Monika 2828
Chakowski Maciej 1176, 1739,
1846, 3111
Chałupka Marcin 854
Chan Chak Kwan 2697
Charitonow Beata zob.
Samoraj-Charitonow B.
Charłusz Magdalena 1647
Charytonowicz Jerzy 1646
Chirkowska-Smolak Teresa 1222
Chlipała Paweł 344, 2830
Chludzińska Marta 1544
Chłąd Rafał 2320
Chłopek Piotr S. 353
Chłystowska Jadwiga zob.
Pawłowska-Chłystowska J.
Chmal Zdzisław 629
Chmielewska Dorota zob.
Kanafa-Chmielewska D.
Chmielewska Iwona 1261
Chmielewska-Banaszak Danuta
1325
Chmielewski Dariusz 1326
Chmielewski Jarosław 1525,
1597, 1633
Chmieliński Paweł 455
Chmielowski Paweł 424
Chmura Robert 473
Chodacka Maja 3000
Chodkiewicz Jan 1224
Chodkowski Zbigniew 659
Chodubski Andrzej 1454
Chodyński Andrzej 2800
Choina Piotr 1494
Chojdak Bożena zob.
Goliszewska-Chojdak B.
Chojecka Agnieszka 2700
Chojecki Artur 2684
Chojnacka Monika zob.
Samsel-Chojnacka M.
Chojnacka-Komorowska Anna
1257
Chojnicki Jakub 1494
Cholewa-Klimek Magdalena
2050
Chomątowska Barbara 1634,
1635
Chorab Anna zob.
Zasada-Chorab A.
Choraś Dagmara 1769
Chorągwicka-Majstrowicz Beata
211, 236
Chorąży Arleta 1145
Christowa Czesława red. 642
Chrobocińska Katarzyna 1304
Chromicka Dorota 256
Chrostowska Bożena 2854
Chrupała-Pniak Małgorzata 1232
Chrzanowska Beata zob.
Wawrzyniak-Chrzanowska B.
- 564 Chrzanowski Andrzej R. 397
Chudkiewicz Maciej 1400, 3131,
3137
Chudzicka-Czupała Agata 1338
Chudzińska Małgorzata zob.
Adamska-Chudzińska M.
Chwalibóg Elżbieta 1137
Chybalski Filip 2417
Chyc Marek 1578
Chyliński Marek 755
Chyłek Monika 2762
Ciastko Adrianna zob.
Sarnat-Ciastko A.
Cicha Marlena 585
Cichoń Adrianna zob.
Jasińska-Cichoń A.
Cichoń Seweryn 900
Ciczkowska-Giedziun
Małgorzata 761
Ciechanowicz-McLean Janina
1726
Ciecieląg Paweł 3272
Cienki Barbara 2643
Ciepucha Elżbieta 825
Cierniak-Emerych Anna 99, 628,
633, 1473
Cieślak Grażyna zob.
Kozuń-Cieślak G.
Cieślak Maria 495
Cieślak-Kondraszuk Monika 725
Cież Józef 1494
Ciok Stanisław 540
Ciotucha Włodzimierz 1047
Cisek Marta 66
Ciszek Przemysław 3092
Ciupińska Katarzyna zob.
Hildt-Ciupińska K.
Ciżkowicz Piotr 3184
Clarke Peter 473
Clutterbuck David 122
Coaching jako wskaźnik zmian
paradygmatów w zarządzaniu
907
Code du travail = Kodeks pracy
1732
Coloma Tristan 3073
Crabb Anna zob.
Witek-Crabb A.
Cross Rob 991
Cudowski Bogusław 3086
Cukrowska Lidia 1647
Culepa Michał 485, 489, 490,
2130, 2136, 2198, 2291 ;
red. 1799
Cwynar-Kępa Monika 1019
Cyboran Beata 809
Cybulski Krzysztof 1190
Cycoń Maciej 2414, 2489
Cyniak Maria 206
Cypel Piotr 923
Cyprowski Filip 424
Cyprysiak Karolina zob.
Pawłowska-Cyprysiak K.
Cyran Aleksandra 1661
Cyran Karolina 1286
Cyrek Magdalena 158
Cywińska Ewelina zob.
Rypina-Cywińska E.
Cywoniuk Mirosława 449
Czainska Katarzyna 46
Czaja-Mitura Izabela 1660
Czajka Zdzisław 120
Czajkowska Agnieszka 596
Czajkowska Anna 2058, 2061
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
2105, 2270
Czakon Wojciech 181, 200, 833
Czapiewski Konrad Ł. 540
Czapiński Janusz 1415, 2897,
2899 ; red. 2897
- 565 Czapka Mirosław 1925 ;
red. 2640
Czapla Tomasz 128
Czapliński Paweł 614
Czapska Eliza rozm. 2722
Czarkowska Lidia D. red. 907
Czarnacka Agata tł. 736
Czarnecka Aleksandra zob.
Zubrzycka-Czarnecka A.
Czarnecki Kazimierz 1464
Czarnecki Krzysztof 834
Czarnecki Łukasz 2202
Czarnecki Paweł 1760
Czarnik Szymon 780
Czarzasty Jan 3064, 3071 ;
red. 3069
Czech Alojzy red. 46
Czech Artur 3263
Czech Jacek 1977
Czech Joanna 2659
Czech Katarzyna 423
Czechowska-Bieluga Marta 773,
1404
Czekaj Janusz 46
Czekaj Krzysztof 2670, 2817 ;
red. 2670
Czekaj Monika zob.
Zawartka-Czekaj M.
Czekańska-Mirek Bożena 833
Czekirda Marta 473
Czemiel-Grzybowska Wioletta
1414, 2743
Czepulis-Rutkowska Zofia 2487
Czerep Ałła 524
Czernecka Małgorzata 910, 956
Czerniachowicz Barbara 138
Czerniak-Swędzioł Justyna
1851, 1889, 1893
Czerniawska Ewa 808
Czerniawska Olga 809
Czerska Małgorzata 995
Czerska Marta 1569
Czerw Aleksandra 335
Czerwińska Teresa 2466
Czerwiński Krzysztof 255
Czesla Alfred red. 650
Czetwertyńska Agnieszka zob.
Mroczek-Czetwertyńska A.
Czetwertyński Sławomir 2732,
2928
Człowiek w pedagogice pracy
1458
Czop Katarzyna 46, 1217
Czubała Anna 2775
Czubasiewicz Halina 995
Czubek Andrzej 375
Czupała Agata zob.
Chudzicka-Czupała A.
Czupryna Olga zob.
Nowotny-Czupryna O.
Czyczerski Marcin 1099
Czynnik ludzki a
bezpieczeństwo i higiena
pracy w rolnictwie 1494
Czyrka Krzysztof 694
Czyżewska Marta 1286
Ćwiąkalska Maria 1389
Ćwiek Małgorzata 894
Ćwiertniak Bolesław Maciej
1696, 1725, 1726, 1924 ;
red. 1696
Ćwik Natalia 2797
Ćwikliński Marek 2742
Ćwirko Halina 1646, 1658
Dabiach Daria 2844
Dacko-Pikiewicz Zdzisława 849
Daly Mary C. 565
Damhaug Justyna 2017
- 566 Damon Julien 2925
Danecka Marta 2885
Danecki Jan 2575
Danilewicz Dariusz 815, 840 ;
red. 815
Danilewicz Wioletta 730
Danowska-Prokop Barbara 33
Darłak Joanna zob.
Grzelińska-Darłak J.
Daszczyńska Anna 1838, 1955
Daszkiewicz Edyta 2247
Daszkowski Julian 2342
Dattner Ben 981
Dawid-Sawicka Monika 521,
525
Dąbrowska Anna 1386, 3275
Dąbrowska Anna [bhp] 1545
Dąbrowska Neonila zob.
Szeszenia-Dąbrowska N.
Dąbrowska Teresa zob.
Makowiec-Dąbrowska T.
Dąbrowski Bernard 1747
Dąbrowski Mariusz 1502
Decyk Kamil 376, 1304
Dedo Katarzyna zob.
Kurzępa-Dedo K.
DeLong Sara 997
DeLong Thomas J. 997
Deluga Kinga 2758
Demograficzne uwarunkowania
i wybrane społecznoekonomiczne konsekwencje
starzenia się ludności 466
Denek Kazimierz 494, 885
Depczyńska Katarzyna zob.
Szopik-Depczyńska K.
Dera Danuta 2059, 2496,
2502, 2528, 2567, 2573,
2610
Deresz Agnieszka 3004
Derewicz Emil 2059, 2422,
2444, 2494, 2534, 2545,
2547, 2550, 2574, 2647
Deręgowska Justyna 989
Derlacz-Wawrowska Marta
1707, 3154
Dernowska Urszula 790
Deska Magdalena 2844
Dębkowska Katarzyna 496, 1405
Dębski Maciej 1271, 1282, 1373,
1381, 1432, 2631, 2971,
2974-2976, 3260 ; red. 759,
2971
Dębski Wojciech 1581, 1584,
1585
Diagnoza problemów
społecznych i monitoring
polityki społecznej 2670
Diagnoza społeczna 2011 2897
Diagnoza stanu zastanego
w dziedzinie polityki,
pomocy i integracji
społecznej 2671
Diagnoza systemu pomocy
i wsparcia osób starszych 2628
Diagnoza sytuacji kobiet
pozostających poza rynkiem
pracy 650
Dierendonck Dirk Van 1313
Dłucik-Bukalska Anna 2640
Dmochowska Halina red. 3159,
3163-3167, 3211
Dobecki Marek 1574
Dobies Dawid 524
Dobiesz Agnieszka zob.
Żarczyńska-Dobiesz A.
Dobija Mieczysław 434, 972
Dobre praktyki prognozowania
popytu na pracę w Europie
427
- 567 Dobre praktyki współpracy
między administracją
publiczną i organizacjami
pozarządowymi 2813
Dobrowolska Małgorzata 539, 980
Dobry Marian W. 1647
Dobrychłop Anna 989 ; red. 989
Dobrzyńska Maja 521
Dobrzyński Andrzej 2199
Dobska Monika 344
Dobski Paweł 344
Dochody i warunki życia
ludności Polski 3257
Dokąd zmierza pomoc
społeczna? 2629
Doktór Dorota 3031
Dolata Dorota red. 424
Dolata Helena 424
Dolata Iwona zob.
Kukulak-Dolata I.
Dolecka Marta 17
Dolińska-Weryńska Dorota 2915
Dolny Edward 407, 412
Dolot Anna 205
Dołkowska Bożena 2981
Domagała Alicja 918
Domagała-Kręcioch Agnieszka
809
Domański Henryk 2330
Domański Jarosław 2834
Domański Stanisław Ryszard
2595
Domański Wojciech 1576
Domienik Joanna 1556
Dominik Piotr 2769
Doniec Urszula 2231
Dopierała Łukasz 2479
Doraczyńska Natalia 382, 990,
1019, 1026, 1181, 1300,
1328, 3047
Doradztwo edukacyjnozawodowe w Małopolsce 812
Dorożyński Tomasz 452
Drabek Agata 619
Dreikopel Katarzyna 559
Drela Karolina 1445
Drews Tadeusz zob.
Winkler-Drews T.
Drogosz-Zabłocka Elżbieta 875
Drozd Andrzej 2131, 3093
Drozdowski Grzegorz 1254
Drozdowski Rafał 2709
Drożdż Michał rec. 506
Dróżka Wanda 786
Drumlak Urszula 860
Dryll Irena 292, 430, 661, 1409,
1475, 2900, 2924, 3081,
3125, 3226, 3276 ;
omów. 780
Drzewicki Krzysztof 1726
Drzewiecka Ewa 949, 950, 966,
1885, 1914
Drzewiecka Jolanta Ewa 2571
Drzewiecka Milena 1052
Drzewniak Agnieszka 222
Drzeżdżon Wojciech 1460
Dubiel Lucyna zob.
Boratyn-Dubiel L.
Dubikowska Edyta 626
Dubowik Anna 1696, 3086
Duda Marta zob.
Dziechciarz-Duda M.
Duda Michalina 2999
Duda Wioletta 781, 1468
Dudarski Grzegorz 1647
Dudek Anna zob.
Jagódka-Dudek A.
Dudek Arkadiusz 2670
Dudek Hanna 2990
Dudek Jerzy 1484
- 568 Dudek Michał 455
Dudkiewicz Magdalena 1274
Dudkiewicz Marek 2816
Dudycz Helena 393
Dudzik-Garstka Ilona 539
Dufresne Anne 2278, 2318
Dul Renata 2643
Dunikowska Magdalena 90
Dupuy Arnaud 427
Duraj Danuta zob.
Walczak-Duraj D.
Duraj Jan 2890
Duraj Tomasz 1793, 1863, 1864
Durasiewicz Arkadiusz 2720
Duraś Damian 569
Durlik Ireneusz 888
Durniat Katarzyna 1079
Dusza Edyta zob.
Bielińska-Dusza E.
Duszczyk Maciej 720, 2711
Dutka Hanna 903
Dwilewicz Łukasz 645
Dworczak Arleta zob.
Terpiłowska-Dworczak A.
Dworniczak Piotr 841
Dwórznik Marcin 852
Dycht Marzena 1458
Dyczewski Leon 2694
Dyczkowska Joanna 2335
Dyczkowski Mirosław 347, 393
Dyczkowski Tomasz 2335, 2818
Dyduch Monika 518a
Dyduch Wojciech 976
Dykowska Grażyna 3273
Dyląg Anna 1968
Dyląg Wojciech 967
Dymacz-Kaczmarczyk Monika
957
Dymarczyk Waldemar 1425
Dyrda Grażyna 520a
Dyrda-Maciałek Sylwia 520a
Dyrda-Muskus Joanna 2858
Dziadkiewicz Anna 1088
Dziadkowiec Magdalena zob.
Gorzelany-Dziadkowiec M.
Działalność innowacyjna
przedsiębiorstw w latach
2008-2010 ; 2009-2011 3173
Dzido Przemysław 2991, 3136
Dzidowski Adam 170
Dziechciarz-Duda Marta 2938
Dziedziak-Wawro Magdalena
1305
Dziedzic Andrzej 1150
Dziedzic Anna zob.
Łukomska-Dziedzic A.
Dziedzic Sylwia 823
Dziekański Paweł 601
Dziekońska Małgorzata red. 722
Dziembała Małgorzata 398
Dzienisiuk Dorota 1722, 2363,
2450, 2458
Dziennikarz na rynku pracy
506
Dzieńdziora Joanna 1239
Dzierzbicka Alicja 2468, 2937
Dzierzgowski Jan 640, 2833
Dzierżawska Katarzyna zob.
Miranowicz-Dzierżawska K.
Dziewięcka Cecylia Małgorzata
2858
Dziewięcka-Bokun Ludmiła
2694
Dzikowska Ewelina 364
Dzirba Alina 473
Dziuba-Owsianka Katarzyna
1127
Dziura Bernadetta 269
Dziwańska Kinga 1421
Dziworska Krystyna 2794
- 569 Dzwonkowska-Godula Krystyna
465
Edinger Scott K. 1104
Edmondson Amy C. 1031
Efektywność polityki rynku
pracy w Polsce 412
Ehrenreich Barbara 736
Ejdys Joanna 1638 ; red. 496
Ekelund Bjorn Z. 1018
Ekonomiczne i społeczne
aspekty reform emerytalnych
2401
Ellwart Paweł 1275
Ely Robin J. 1034
Emerling Agnieszka 79
Emerych Anna zob.
Cierniak-Emerych A.
Emerytury i renty w 2010 r.,
2011 r. 3237
Emigracja jako problem lokalny
i globalny 710
Endler Aleksandra zob.
Kawecka-Endler A.
Enzmann Dirk 1313
Erenkfeit Karina 1686
Etosy pracy 6
Evertsson Marie 2723
Fabijańczuk-Antkowicz
Magdalena 867
Fajst Dagmara zob.
Woźniakowska-Fajst D.
Falęcka Agata zob.
Strzelczyk-Falęcka A.
Faliszek Krystyna 2687, 2817
Faliszek-Rosiak Anna 1764
Falkowska Anna 227
Falkowski Jerzy 238
Famuła-Jurczak Anita 805
Farin Karolina 962
Fatuła Dariusz 3023
Faulkner Nicholas 1746
Fazlagić Jan 145, 344, 847, 919
Fehér Zsolt 312
Feliniak Urszula 2325, 2333
Fernández-Aráoz Claudio 160
Ferro Angelo 2650
Fesnak Grażyna zob.
Firlit-Fesnak G.
Fic Maria 46
Fidecki Marcin 94
Figurska Irena 445
Fijałkowska Aleksandra zob.
Kupis-Fijałkowska A.
Fila Joanna 520a
Filarski Krzysztof 935
Filas-Przybył Sylwia 3247
Filek Janina 2638, 2759
Filip Paulina 334
Filipiak Agnieszka zob.
Lechman-Filipiak A.
Filipiuk Piotr 125
Filipowicz Grzegorz 58, 134
Filipowicz Joanna 620
Filipowicz Violetta 493
Filocha Magdalena 2844
Filochowska Beata 363
Finansowanie oświaty 2870
Firlej-Buzon Aneta 1100
Firlit-Fesnak Grażyna red. 2680
Fjałkowska Danuta 1246
Flak Olaf 46, 385
Flejszar Radosław 2103, 2104,
2114
Fleming Donald 2471
Flisek Aneta red. 1741, 1743,
2437
Flisikowski Karol 463
Florczak Izabela 1771
- 570 Florczak Waldemar 452
Florek Ludwik 1702, 1712,
1726, 3086 ; wprow. 1741
Florek-Łuszczki Magdalena
1494
Florkiewicz Mariusz 342
Fluks Małgorzata 2405
Fogel Suzanne 866
Folkman Joseph R. 1104
Forlicz Maria 2901
Fornalczyk Agnieszka 1157
Fortuna Paweł 1390
Franaszak Joanna 2431
Franaszczyk Elwira zob.
Macierzyńska-Franaszczyk E.
Francik Anna 849 ; red. 849
Franczak Katarzyna 2212
Frankowska Anna 344
Frąckowiak Tomasz 1403
Frączek Iwona zob.
Müller-Frączek I.
Frączek Maciej red. 2742
Frączek Monika 1891, 1966,
2035
Frączek Paweł 187
Frączek Piotr 2635
Frączkiewicz-Wronka Aldona
1120
Frątczak Michał 1633
Frei Frances X. 1034
Freitag-Mika Eliza 166
Frejlich Czesława 1647
Frelak Justyna zob.
Segeš-Frelak J.
Frieske Kazimierz W. 504, 640,
2694, 2833 ; rec. 2879 ;
red. 640
Frykowski Maciej 465
Frysztacki Krzysztof 2940
Fryś Aleksandra 989
Fudała-Koch Małgorzata 2946
Fura Barbara 482
Fura Marek 482
Furmanek Waldemar 830, 1464
Furmańska-Maruszak Agnieszka
488, 518a
Füzér Gábor 312
Gabler Łukasz 2661
Gableta Małgorzata 302, 1037
Gabrel Anna 841
Gabryelczyk Renata 843
Gabryś Bartłomiej J. 390
Gadacz Marek 3008
Gadomska-Lila Katarzyna 2787
Gaida Werner A. 1309
Gajda-Kantorowska Małgorzata
520a
Gajderowicz Tomasz 573, 816
Gajdka Jerzy 2756
Gajdos Artur 518, 1371 ;
red. 1371
Gajdzica Anna 838
Gajdzik Bożena 1179, 1481
Gajek Agnieszka 1629
Gajek Katarzyna 920
Galbraith John Kenneth 2678
Galek Czesław 1349
Galicki Jan 197
Galicki Radosław 3086
Gallardo López José Alberto
775
Gallardo Vázquez Pedro 775
Gałecka Maria 2445
Gałecka-Burdziak Ewa 508,
2606
Gałecki Łukasz 1647
Gałęziowska Małgorzata 21
Gałkowski Jerzy 2
Gałusza Marek red. 1738
- 571 Gańczak Maria 1528
Gapys Anna 1098
Garbacz Mirosław 1287
Garbat Marcin 695, 697, 841, 989
Garbiec Roman 2372
Gardawski Juliusz 3071, 3116,
3122
Gardner Heidi K. 1025
Garncarek Emilia 465
Garret Robin 473
Garstka Ilona zob.
Dudzik-Garstka I.
Gasparski Wojciech 1339
Gawron Jolanta red. 3282
Gawroński S. red. 506
Gawrycka Małgorzata 648
Gawrycki Marcin Florian
red. 2704
Gazińska Mirosława 3175
Gąska Jan 520
Gdańska Monika zob.
Kantowicz-Gdańska M.
Geise Mirosław 535
Gerlach Ryszard 933, 1464
Gersdorf Małgorzata 1726, 1730,
1735, 2162, 2555 ; red. 1730,
2555
Geryk Marcin 2803
Gębołyś Zdzisław 1341
Gheribi Edyta 159
Giedrewicz-Niewińska Aneta
741, 1832, 2106
Giedrojć Roman 1938
Giedziun Małgorzata zob.
Ciczkowska-Giedziun M.
Giegiel Anna zob.
Wildowicz-Giegiel A.
Gielewska Anna rozm. 3121
Giemza-Urbanowicz Wioletta
1325
Gieniec-Urbańska Wioletta 1143
Gierałtowska Urszula 518
Gierat Tadeusz Waldemar 809
Gierek Piotr 2844
Giersz Bożena 2054
Gierszewski Dorota 809
Gilga Krystyna 841, 2895
Gilner Klaudia 270
Girault Nöelle 1313
Giziewska Dorota 3216
Glinkowska Beata 127, 327,
2745
Glińska Anna 685, 696
Glińska Ewa 338
Gluziński Artur 2828
Gładoch Monika 256, 1726,
3070, 3075
Głażewska Iwona 397
Głąbicka Katarzyna 2703, 2913
Głogosz Dorota 2726
Głogowska Magdalena 2235,
2255
Głogowski Piotr 1647
Głowacka Dorota 256
Głowacka Maria Danuta 344
Głowiak Krzysztof 1457
Głowicki Piotr 321, 518a
Główczyńska-Woelke Karolina
1646
Główka Piotr 2596
Głuszczuk Dariusz 3194
Głuszek Ewa 281, 299
Gmurkowska Jadwiga 275
Gniazdowski Paweł 204, 220
Gnot Dariusz 1482
Gnusowski Marek 344
Godlewska Anna 3216
Godlewska Justyna 2680
Godlewska-Bujok Barbara 2894
Godowska Magdalena 655
- 572 Godula Krystyna zob.
Dzwonkowska-Godula K.
Gola Jagoda 3267
Gola Marian 162
Golat Rafał 1491, 1815, 1872,
2118
Golik Janina 1822
Golinowska Stanisława 2500,
2694, 2879, 2940 ; red. 2500
Golińska Agnieszka 1225
Goliszewska-Chojdak Bożena
484, 2282
Gołacka Kamila 130
Gołaszewska-Kaczan Urszula 77
Gołaś Zbigniew 3019, 3028
Gołaś-Olszak Sylwia 1714
Gołębiewski Michał 216
Gołębiowski Michał 1209
Gołofit-Szymczak Małgorzata
1565
Gomółka Zdzisław 1208
Gondek Anna 989
Gonet Karolina 1717
Gonet Radosław 1500
Goniewicz Mariusz 473
Gorczyca Mirosław 3034, 3265,
3269
Goryńska-Bittner Barbara 2971
Gorzelany-Dziadkowiec
Magdalena 1076
Gorzelany-Plesińska Julia 1076
Goszczyńska Eliza 1679
Goś-Wójcicka Karolina
red. 3272
Gozdek Joanna zob.
Wnęk-Gozdek J.
Goździcka Iwona 3212
Goździewicz Grzegorz 1726,
3086 ; red. 3060
Goździk Iwona 1216
Góra Marek wprow. 520
Góral Zbigniew 1726, 3086
Górczyńska Anna 2794
Górecka Renata zob.
Babińska-Górecka R.
Górecka Urszula zob.
Kłosiewicz-Górecka U.
Górniak Jarosław red. 780
Górnicz-Mulcahy Agnieszka 1903
Górniewicz Józef 873
Górnikiewicz Jacek Zbigniew
989
Górny Adam 1648
Górowska Halina zob.
Stańdo-Górowska H.
Górska Aneta zob.
Kossobudzka-Górska A.
Górska Ewa 1646, 1647 ;
red. 1646, 1647
Górska Małgorzata zob.
Sacewicz-Górska M.
Górski Piotr 837
Górzna Marcelina 331
Gra w zielone 582
Grabarek Iwona 1647
Grabeł Robert 413
Grabia Tomasz 524
Graboń Sławomir 2553
Grabowska Anna 3072, 3120,
3128, 3136
Grabowska Dominika zob.
Bąk-Grabowska D.
Grabowska Ewa 2684
Grabowska Izabela 1415
Grabowska-Lusińska Izabela
718, 1452
Grabowski Andrzej 959
Grabowski Bogusław 2363
Grabus Małgorzata 124, 992,
996, 2805
- 573 Graja-Zwolińska Sylwia 3038
Grajewska Wioletta 179
Grajewski Piotr 995
Gralewicz Grzegorz 1603
Grandys Andrzej 835, 2336
Grandys Ewa 835, 2336
Granosik Mariusz 1274
Grasela Andrzej 1500
Greenberg Herbert M. 1266
Grewiński Mirosław 1696, 2642,
2714, 2716, 2844 ; red. 2642
Grobelny Agnieszka zob.
Lipińska-Grobelny A.
Groborz Anna 1494, 1582, 1590
Grochalska Małgorzata 1641
Grochmal Stanisław 80
Grodzicki Krzysztof 1791, 1962,
1965, 2144
Grodzicki Maciej 2403
Gromelska Aleksandra 66
Grotkowska Gabriela 499, 573,
816
Grotte Małgorzata 712
Groysberg Boris 160, 310
Gruchociak Hanna 500
Grudzień Renata zob.
Błasiak-Grudzień R.
Grunow Daniela 2723
Grunt-Mejer Katarzyna 944,
1314
Gruszczyńska-Malec Grażyna
833, 1195
Gruszczyński Wojciech 2522
Gruszka Jerzy 2954
Gruza Maciej 875
Grygiel Paweł 1377
Grygiel-Kaleta Żaneta 30783080
Grynia Alina 416
Gryszel Piotr 3051, 3056
Gryz Krzysztof 1551
Grzebyk Mariola 334
Grzebyk Piotr 1720, 1930, 2111,
3086
Grzega Urszula 2907
Grzegorczyk Adam 175
Grzegorzewska-Mischka Ewa
1911
Grzegorzewski Piotr 1941
Grzejdak Krystian 740
Grzejszczak Roman 851
Grzelak Małgorzata 1896
Grzelak Maria 545
Grzelak-Kostulska Elżbieta 3050
Grzelińska-Darłak Joanna 2381
Grzenda Wioletta 572
Grzesiak Marzena 75
Grzesik Katarzyna 1122, 1139
Grzeszczyk Jacek 1191
Grześ Anna 913
Grześkowiak Alicja 2912, 3179
Grzonka Lesław 1704
Grzybek Maria 303
Grzybowska Agnieszka 67
Grzybowska Wioletta zob.
Czemiel-Grzybowska W.
Grzybowska-Brzezińska Mariola
50
Grzymkowska Anna 230
Grzywiński Mariusz 217, 606,
1111
Gubernat Ewa 2441
Gudaniec Iwona 2684
Gudowska Beata red. 2555
Gugała Barbara 2867
Gujski Waldemar 1997
Gulan Joanna 3273
Gumiński Adam 400
Gunerka Martyna 1647
Gurdek Magdalena 1696
- 574 Gurgul Józef 1352
Guryn Halina 85, 133, 870
Gusak Ludmyla 14
Gust Anna 2766
Guściora Beata zob.
Kucia-Guściora B.
Gut Renata 907
Guzowski Rafał 2926
Guźlecka Agnieszka zob.
Budziewicz-Guźlecka A.
Gużda Janusz 1494
Gwiazda Aleksander 1060
Gwoździcka-Piotrowska
Matylda 1877, 1878
Haberla Marcin 879
Hady Joanna 2871
Hajder Krzysztof 511, 560, 566
Hajduga Adam 3040
Hajduk Piotr 3087
Hajn Zbigniew 1726, 3086 ;
red. 3086
Hall Catherine 245
Halusiak Sławomir 1587
Hałajko Marta zob.
Zimniak-Hałajko M.
Hamiga Krzysztof 1647
Hancyk Bolesław 1563
Hanke Wojciech 1670
Hansen Morten T. 1106
Hanyga-Janczak Patrycja 757
Hap Wiesława 168, 1227
Harazin Barbara 1675
Hardt Michael 1002
Haromszeki Łukasz 1119, 1196
Hartman Artur 1646
Hartmann Michael 1116
Hasińska Zofia 1387
Hasse Jim red. 698
Hauk Mateusz 71, 1193, 1224
Hausner Jerzy red. 2742
Hawel Aleksandra zob.
Zawalska-Hawel A.
Hawrysz Liliana 1084, 1259,
2779
Heckscher Charles 1024
Heffner Krystian 12 ; red. 540
Heller Janusz 568
Hellriegel Martyna zob.
Łaszewska-Hellriegel M.
Helmrich Robert 427
Heninborch-Buhaj Maria 151
Herbst Mikołaj red. 2870
Herbuś Edyta 393
Herdzina Małgorzata zob.
Malczyk-Herdzina M.
Herko Andrzej 1553
Hernes Marcin 401
Herudziński Tomasz 424
Hewlett Sylwia Ann 939
Hildt-Ciupińska Katarzyna 88,
1672
Hill Linda A. 1107
Hochschild Arlie zob.
Russell Hochschild A.
Hogan Robert 981
Hojda Paulina 1389
Hołaj Hanna 1494
Hołowiecka Beata 3050
Hołub Beata zob.
Tomaszewska-Hołub B.
Hope Ewa 1334
Hopej Marian 319
Hopej-Kamińska Magdalena 319
Hornik Richard 298
Horodecka Anna 46
Horodeński Ryszard Cz. 449 ;
red. 449
Horowski Jarosław 1336
Horst Wiesława M. 1630, 1639
- 575 Howorka Bolesław 1811
Hozer Józef red. 518
Hozer-Koćmiel Marta 518
Hryniewicz Janusz T. 147, 524,
1020
Hrynkiewicz Józefa red. 2371
Hrynyk Rafał 1613, 1647
Hučík Ján 681
Hulbój Marta 1243
Hułas Maciej 1448
Humenny Grzegorz 1377
Hunia Justyna tł. 2944
Husak Petro 861
Hut Paweł 2910
Hydzik Władysław 107
Hyjek Angelika zob.
Wodecka-Hyjek A.
Hys Katarzyna 1084, 2779
Hyżak Danuta 494
I. D. zob. Dryll Irena
Ibarra Herminia 1106
Idczak Piotr 778
Idzik Marek 2684
Idzikowski Wojciech 169, 920
Iga Magda 538
Ignyś Karolina 252
Ilnicka Joanna zob.
Róg-Ilnicka J.
Ilnicki Dariusz 540
Informacja o działalności agencji
zatrudnienia w 2011 r. 3189
Informacja o funkcjonowaniu
spółdzielni socjalnych 2886
Informacja o stanie i strukturze
zatrudnienia 3190
Informacja o świadczeniach
pieniężnych z FUS 3238
Informator dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie 2721
Informator dla osób
niepełnosprawnych 2492
Inglot-Brzęk Elżbieta 895
Innowacyjne narzędzia i metody
w poradnictwie i doradztwie
kariery 813
Instytucje dialogu społecznego
przy urzędach administracji
rządowej 3118
Instytucje wsparcia a monitoring
problemów społecznych
w Katowicach 2817
Instytucjonalne, zdrowotne
i społeczne determinanty
niepełnosprawności 2500
Integracja społeczna jako
wyzwanie dla polityki
społecznej 2680
Irzmańska Emilia 1616
Irzmański Robert 1647
Isaacson Walter 1128
Iskierka Iwona 803
Iwanicka Agnieszka 429
Iwankiewicz-Rak Barbara 2825
Iwanowicz Monika 1461
Iwańska Katarzyna red. 2828 ;
tł. 140
Iżycka Halina 613
Iżycka-Rączka Małgorzata 1744
Jabłońska-Bonca Jolanta 1726
Jabłońska-Kaczmarczyk
Katarzyna 897
Jabłońska-Porzuczek Lidia 3245
Jabłoński Adam 1601, 1602,
1614
Jabłoński Łukasz 442, 3264
Jabłoński Marek 311
Jabłoński Tadeusz 2579
Jabłoński Tomasz 246, 2630
- 576 Jach Kamil 1495
Jachowicz Marcin 1606
Jackowiak Urszula 2493
Jackowska Beata 607
Jackson Katarzyna 55
Jadach Paweł 2903
Jagielnicki Adam 2432
Jagła Wojciech 2580, 2591
Jagoda Agnieszka 9, 350
Jagodziński Andrzej 951
Jagodziński Wojciech 424
Jagódka-Dudek Anna 2670
Jakimiuk Beata 1458
Jaklewicz Patrycja 2738
Jakubaszek Wanda 862
Jakubczak Paweł 2554
Jakubiak-Zapalska Ewa 1779
Jakubiec Tomasz 729
Jakubowska Dorota zob.
Szczepan-Jakubowska D.
Jałukowicz Tomasz 2815
Jamka Beata 652
Jamroży Agnieszka tł. 1746
Jamróz-Ligęza Alina 1165
Janasz Krzysztof 388
Janc Krzysztof 540
Janczak Patrycja zob.
Hanyga-Janczak P.
Janeczko Beata 1444
Janeda Małgorzata zob.
Mądra-Janeda M.
Janek Krzysztof 2416
Janiak-Rejno Iwona 1387
Janicka-Panek Teresa 963, 970,
971
Janiga Jan 1298
Janik Krzysztof 1085
Janikowska Anna 610
Janiszewska Maria 2455
Janiszewski Artur 616
Janka Ewa zob.
Więcek-Janka Ewa
Jankiewicz Piotr 1021
Jankowiak Daria 3201
Jankowiak Jarosław 2168, 2397
Jankowska Barbara 890
Jankowska Katarzyna zob.
Walecka-Jankowska K.
Jankowska Marta 2684
Jankowska-Mihułowicz Marzena
262, 1114, 1141
Jankowski Andrzej 2684
Jankowski Marcin 518a
Janoś-Kresło Mirosława 2904
Janowska Agnieszka 1169, 1892
Janowska Zdzisława 629
Janowski Marek 2576
Jant Justyna 1461
Janus Edyta 1135
Januszkiewicz Katarzyna 982,
1299, 1302
Jarecki Wojciech 795, 1218
Jaremen Daria Elżbieta 3051,
3054
Jarmołowicz Wacław 513, 638
Jarosiewicz Henryk 1017, 1277
Jarosz Mirosław J. 473 ; red. 473
Jaroszek Paweł 2363
Jaroszewska Emilia red. 2680
Jarzyna Justyna zob.
Kliombka-Jarzyna J.
Jasiak Aleksandra E. 1646
Jasińska Monika 383
Jasińska-Cichoń Adrianna 2078
Jasiński Andrzej H. 198
Jasiński Bartosz 291
Jasiński Mikołaj 1431
Jasiński Piotr 768
Jasiński Zdzisław 271, 353, 1048
Jasiński Zenon 2684
- 577 Jaskólska Barbara 412
Jaskuła Wojciech 2578, 2581,
2586
Jastrzębska Agnieszka 2828
Jastrzębska Teresa tł. 2006
Jastrzębska Władysława 446
Jastrzębski Marek 1359
Jastrzębski Robert 1728
Jaszczuk Mateusz 974
Jaśkowski Kazimierz 1737 ;
red. 1714
Jawor-Joniewicz Anna 73
Jaworska Barbara zob.
Szatur-Jaworska B.
Jaworska Katarzyna 2604
Jaworska Marta 1935, 2059,
2283, 2380, 2443, 2478,
2530, 2549, 2607
Jaworska-Spičak Ewa 2598
Jaworski Leszek 738
Jaźwińska Ewa 1452
Jedlińska Martyna 2774
Jedynak Tomasz 2414, 2489
Jedynak Witold red. 2643
Jefmańska Marta zob.
Kusterka-Jefmańska M.
Jelonek Magdalena 780, 902
Jendrasik Marta 1868, 1895,
1946, 1991, 1998, 2023
Jeran Agnieszka 2842
Jermakowicz Piotr 1413
Jeruszka Urszula 875, 1464,
2694 ; red. 875
Jeziorna Magda zob.
Siwek-Jeziorna M.
Jeziorska-Biel Pamela 524
Jeznach Anna Maria 1345
Jeż Paulina zob.
Ucieklak-Jeż P.
Jeż Radosław 518a
Jeżewska Anna 1575
Jęczmień Alicja zob.
Smolbik-Jęczmień A.
Jędralska Krystyna red. 833
Jędras Karolina 2062
Jędrzejczak Aleksandra zob.
Brodzka-Jędrzejczak A.
Jędrzejczyk Emilia 288
Jędrzejczyk Marcin 492
Jędrzejewska Magdalena 2384
Jężak Joanna zob.
Pysiewicz-Jężak J.
Jochymczyk Alicja 1826, 1828,
1925
Johns Tammy 5
Joksz-Skibińska Beata 914
Jomaa Edyta zob.
Bielak-Jomaa E.
Joniewicz Anna zob.
Jawor-Joniewicz A.
Jończy Romuald 467, 2694
Jończyk Jan 1699, 1874, 1909
Jończyk Joanna 116, 121
Jopek Elżbieta zob.
Majchrowicz-Jopek E.
Jordan Maria 809
Jośko Jadwiga 1654
Jouvenel Bertrand de 2989
Józefczyk Jarosław 2965
Jóźwiak Wojciech 2591
Jóźwiak Zbigniew 1537, 1588,
1650
Jóźwicki Rafał 172
Juchniewicz Małgorzata 376,
3210
Juchniewicz Piotr 1088
Juchnowicz Marta 108, 841,
1229, 1230, 1260, 2316 ;
red. 76
Judycka Małgorzata 524
- 578 Juliszewski Tadeusz 1494
Jung-Konstanty Stanisława 344
Jurczak Anita zob.
Famuła-Jurczak A.
Jurczak Dariusz 715
Jurczak Dominika zob.
Latusek-Jurczak D.
Jurczak Jolanta 163, 191
Jurczuk Arkadiusz 370
Jurek Justyna 2543
Jurek Łukasz 469, 2543, 2658,
2664, 2666, 2699, 2895
Jurek Paweł 235, 1219
Jurewicz Błażej 249
Jurkiewicz Anna 1494
Jurkiewicz Joanna 647
Juryk Anna 2621 ; tł. 2619
Juskowiak Piotr tł. 1002
Kabaj Mieczysław 875, 876
Kabzińska Łucja 2861
Kacała Joanna 139, 1284
Kacprzak Andrzej 2844
Kacprzak Tomasz 408
Kaczan Urszula zob.
Gołaszewska-Kaczan U.
Kaczkowska-Serafińska
Magdalena 92, 1226
Kaczmarczyk Agnieszka 1273
Kaczmarczyk Karina 577
Kaczmarczyk Katarzyna zob.
Jabłońska-Kaczmarczyk K.
Kaczmarczyk Małgorzata 2662
Kaczmarczyk Monika zob.
Dymacz-Kaczmarczyk M.
Kaczmarek Beata zob.
Skrobisz-Kaczmarek B.
Kaczmarek Bogusław 2796
Kaczmarek Magdalena 1032
Kaczmarek Patryk 2844
Kaczmarek Piotr 1651, 1656
Kaczmarek Ryszard 12
Kaczmarek-Kurczak Piotr 1032
Kaczor Monika 989
Kaczor Stanisław 1462, 1464
Kaczorowski Paweł 448
Kaczyńska Beata 2683, 2698
Kadry i płace w instytucjach
kultury 1799
Kafarowska Agnieszka zob.
Majewska-Kafarowska A.
Kafel Tomasz 2819
Kaflik-Pieróg Martyna 1633
Kahl Edyta 989
Kahneman Daniel 49
Kajdan-Kosiorek Katarzyna
1317
Kajfosz Kinga 833
Kalaman Marek R. 529
Kaleta Joanna 2274
Kaleta Żaneta zob.
Grygiel-Kaleta Ż.
Kalina-Prasznic Urszula 2427
Kalinowska-Sufinowicz Baha
513
Kalinowska-Wiącek Iwona 1399
Kalinowski Marek 916, 2346
Kalisz Anna 1696
Kaliszczak Lidia 1075
Kałkowska Joanna 518a
Kałuski Stefan 2684
Kałuszko A. 843
Kałużna Izabela zob.
Kaźmierczak-Kałużna I.
Kamela Andrzej 1615
Kamieniecka Sylwia zob.
Pieńkowska-Kamieniecka S.
Kamińska Aleksandra 845
Kamińska Anna 1740
Kamińska Barbara 188, 1086
- 579 Kamińska Joanna 1649
Kamińska Joanna zob.
Ostrouch-Kamińska J.
Kamińska Magdalena zob.
Hopej-Kamińska M.
Kamińska Olga 2456 ;
rozm. 2354
Kamińska Wioletta red. 540
Kamińska-Kokot Renata 175
Kamińska-Radomska Irena 989
Kamiński Robert 319
Kamiński Tadeusz 850, 1274,
2687
Kampa Adrian 1485
Kamysz Władysław zob.
Kosiniak-Kamysz W.
Kanafa-Chmielewska Dorota
1013
Kanengieter John 1131
Kania Kinga 700
Kania Sylwester Marek 1073
Kaniewski Jakub 255, 1867,
2132, 2134
Kanios Anna 473, 771
Kantola Johanna 1767
Kantorowska Małgorzata zob.
Gajda-Kantorowska M.
Kantowicz-Gdańska Monika
282
Kapias Michał 344
Kapitał ludzki i społeczny 66
Kapitał ludzki w Polsce
w 2010 r. 3191
Kapitał społeczny w rozwoju
regionu 986
Kapitaniak Bronisław 1647
Kapka-Skrzypczak Lucyna 1568
Karakiewicz Beata 1528
Karasek Jan 79
Karaszewska Hanna 2352
Karczewicz Ewa 2363, 3236
Karczewska Krystyna W. 1521,
1636
Karczewski Jerzy T. 1476, 1521,
1636
Karczowski Henryk 965
Kariera naukowa w Polsce 1286
Karkowska Dorota 1839
Karkowski Tomasz 1047
Karlikowska Róża 2616
Karpacz Jarosław 199
Karpińska Jadwiga zob.
Sobieska-Karpińska J.
Karpiński Andrzej 549
Karpowicz Agnieszka tł. 2925
Karpowicz Jolanta 1551
Karwacki Arkadiusz 2687
Karwat-Woźniak Bożena 455
Karwowski Piotr zob.
Pabisiak-Karwowski P.
Kasiewicz Stanisław 2758
Kasperczyk Janusz 1654
Kasperkiewicz Witold red. 545
Kasperowicz Anna 1348
Kasprzak Barbara 2513, 2570
Kasprzak Dariusz 16
Kasprzak Józef 2643
Kasprzak Sylwester 1121
Kasprzyk Beata 1422, 2898
Kasprzyk-Machata Joanna
1241
Kaszuba-Perz Adriana 403
Katalog wydawnictw Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych
3292
Kawa Jerzy 524
Kawalec Renata zob.
Kucharska-Kawalec R.
Kawałko Magdalena 2036
Kawczyńska-Butrym Zofia 731
- 580 Kawecka-Endler Aleksandra
1647
Kawka Anna Beata 457
Kawka Tomasz 373, 1196, 2338
Kawula Stanisław 2920
Kazenas Anna 1163, 1672
Kazmierczak Magdalena 2786
Kaźmierczak Paweł 1647
Kaźmierczak Tomasz 1274,
2642, 2687
Kaźmierczak-Kałużna Izabela
2936, 2948, 2950
Kaźmierska Anita zob.
Richert-Kaźmierska A.
Kąkol Maria Aleksandra 1566
Kątny Marek 1273
Kempny Danuta 833
Keplinger Alicja 1050, 1236
Kędzierska Bogna 1633
Kędzierska Hanna 1288
Kędzierska Joanna 238
Kędzierski Jacek 695, 1869
Kędzierski Leszek 1331
Kępa Monika zob.
Cwynar-Kępa M.
Kępka Małgorzata 1967
Kępniak Aleksandra 1168
Kichewko Karolina 66
Kiczyński Mariusz 1646
Kiebała Andrzej 1286
Kiełbasa Paweł 1494
Kiersztyn Anna 640, 841
Kijanek Ilona 581
Kijewski Konrad 2420
Kijonka Michał 3114
Kikosicki Paweł 3086
Kilian Marlena 2659
Kilian-Surdykowska Danuta
1726
Kinsey Goman Carol 987
Kiryło Halina 1847
Kisiel Mirosław 529
Kisiel Roman 524
Kisiel-Dorohinicki Wacław 1327
Kita Sylwia 2844
Klawenek Artur 2301 ; red. 2302
Klejman Anna zob.
Perkowska-Klejman A.
Klembalska Krystyna 1647
Klemczak Łukasz 1078
Klementowska Aneta 820
Kleniewska Aneta 1662, 1664
Klim Justyna zob.
Broniecka-Klim J.
Klimanek Tomasz 3247
Klimańska Karolina 3249
Klimas Barbara 436
Klimas Patrycja 833, 975
Klimaszewska Joanna 208
Klimczak Mikołaj 9
Klimczak-Nowacka Magdalena
2207
Klimczuk Andrzej 1383
Klimczuk Bogusław 893
Klimek Jan 340, 599
Klimek Magdalena zob.
Cholewa-Klimek M.
Klimek Marek red. 2629
Klimek Paweł 2996
Klimek Sabina 599
Klimek-Michno Katarzyna 253,
297, 848, 2849, 3123
Klimka Małgorzata 1433
Klimkiewicz Aldona 516, 674,
2401
Klimkiewicz Luiza 684
Kliombka-Jarzyna Justyna 2891
Klisz Sebastian 336
Klonowska Urszula red. 530
Kluz Marek 1346
- 581 Kłos Monika 144
Kłosiewicz-Górecka Urszula
421, 530
Kmieciak Błażej 695
Kmieciak Robert 3145, 3150
Kmiecik Piotr 1482
Kmon Anita zob.
Abramowska-Kmon A.
Knapik Tomasz 3042
Knapińska Joanna 2728
Knapińska Magdalena 444, 523,
543
Knyżewska Joanna 2367-2369,
2402
Kobiety i mężczyźni na rynku
pracy 2012 3192
Kobus Przemysław 2826
Kobus Sandra 2809
Kobylińska Urszula 338, 344,
1638
Koch Małgorzata zob.
Fudała-Koch M.
Kochański Tomasz 126, 1166
Kochmańska Anna 1056
Kocik Anna zob. Tokarz-Kocik A.
Kocór Marcin 780
Koczoń-Zurek Sabina 529
Koczur Sebastian 1893
Koczur Wiesław 256 ; red. 2729
Koćmiel Marta zob.
Hozer-Koćmiel M.
Kodeks etyki pracownika
naukowego 1342
Kodeks pracy 1733, 1734, 1738
Kodeks pracy 2012 1739
Kodeks pracy i inne akty prawne
1741
Kodeks pracy wraz z indeksem
rzeczowym 1743
Kojder Kaja tł. 2723
Kokoszkiewicz Artur 2625
Kokot Renata zob.
Kamińska-Kokot R.
Kola Anna M. 2858 ; red. 2858
Kola-Bezka Maria 524
Kolasa Katarzyna 2882, 3253
Kolasińska Elżbieta 994
Kolek Antoni 2408
Kołaczek Bożena 524, 688, 841,
2719, 2725
Kołodziejczak Anna 540
Kołodziejczak Małgorzata 318,
2747
Kołodziejczyk Krzysztof 2401
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
1047, 2325
Kołodziejska Elżbieta 1366
Kołtoniak Dorota 424
Komańda Marcin 46
Komentarz do Kodeksu pracy
1745
Komor Marcin 643
Komorowska Anna zob.
Chojnacka-Komorowska A.
Komorowska Olga 3185
Komorowska Zofia 1047
Kompetencje absolwentów
studiów ekonomicznych 833
Kompetencje jako klucz rozwoju
Polski 780
Kompleksowy program
aktywizacji osób starszych
50+ 672
Konarska Joanna 865
Konat Grzegorz tł. 2319
Kondek Jadwiga zob.
Odorzyńska-Kondek J.
Kondraszuk Monika zob.
Cieślak-Kondraszuk M.
Konieczko Anna 1264
- 582 Konieczna Danuta 868
Konieczna Katarzyna 1885
Konieczna Marta 1490
Konodyba-Szymański
Przemysław 1633
Konopka Tomasz 553
Konopska-Struś Emilia 871
Konstanty Stanisława zob.
Jung-Konstanty S.
Konsumpcja w Polsce w 2011 r.
3261
Kopa Izabela 458
Kopczewski Marian 70
Kopczuk Anatoliusz 497
Kopczyńska Marzena zob.
Pytel-Kopczyńska M.
Kopecka-Piech Katarzyna 169
Kopeć Jacek 143
Kopertyńska M. Wanda 1212
Kopiec Hubert 1458
Koprowska Dorota 378, 806
Koral Przemysław 1696
Koralewska Marta 1209
Korczak Jerzy 393
Korczak Waldemar 1615
Kordos Jan rec. 2949
Korek Ilona zob.
Pawełoszek-Korek I.
Korenik Dorota 2877
Kornecka Anna 2230
Korporowicz Violetta 2916
Korpysa Jarosław 1221
Korsak Robert 770
Korzeniowska Elżbieta 1666
Korzuch Piotr 603
Korzyński Paweł 604
Kosacka Dorota 1705
Kosiba Grażyna 1214
Kosiniak-Kamysz Władysław
2722, 3121
Kosińska Katarzyna zob. PiętkaKosińska K.
Kosior Katarzyna 926
Kosiorek Dariusz 1177
Kosiorek Katarzyna zob.
Kajdan-Kosiorek K.
Koski Ewa zob.
Wągrowska-Koski E.
Kos-Łabędowicz Joanna 115
Kosmaty Jerzy 1598
Kosowska Anna zob.
Syrek-Kosowska A.
Kossobudzka-Górska Aneta
1647
Kostrzewa Piotr 2490, 2505,
2512, 2527, 2551, 2566,
2603
Kostrzyńska Małgorzata 2759
Kostulska Elżbieta zob.
Grzelak-Kostulska E.
Kosydar-Bochenek Justyna 766
Kościelak Lech 2676
Kościelniak Anna 106
Kościewicz Dawid 2406
Kośmicka-Ślesińska Elżbieta
928
Kośny Marek 2934
Kot Stanisław Maciej 2987
Kotecka Ewa 1770
Kotlarska-Michalska Anna 2687
Kotlicka Beata 2828
Kotliński Kamil 568
Kotlorz Dorota 518a, 520a, 702 ;
red. 841
Kotowska Irena E. 1415, 2897 ;
red. 1415
Kotowski Paweł 2858
Kotowski Wojciech 3082
Koucký Jan 427
Kowal Edward 1647
- 583 Kowal Jolanta 1167
Kowal Paweł 520
Kowalczuk-Walędziak Marta
rec. 1231
Kowalczyk Barbara 756, 2639
Kowalczyk Barbara zob.
Rysz-Kowalczyk B.
Kowalczyk Elżbieta 983, 1426,
1854, 2449
Kowalczyk Hanna 272
Kowalczyk Katarzyna 2844
Kowalczyk Krzysztof 2287
Kowalczyk Olga 2895
Kowalewski Jacek 3247
Kowalewski Tadeusz 810
Kowalewski Zbigniew M.
tł. 2278, 2318, 3073
Kowalik Krzysztof 2363
Kowalik Roman 1493
Kowalik Tadeusz 2314
Kowalska Agnieszka 1870
Kowalska Agnieszka J. 473
Kowalska Ewa red. 989
Kowalska Gabriela zob.
Roszyk-Kowalska G.
Kowalska Iwona 2452
Kowalska Kamila 743
Kowalska Kinga 1916, 3095
Kowalska Mariola zob.
Posiewka-Kowalska M.
Kowalski Andrzej 2599
Kowalski Daniel 749
Kowalski Ryszard 2682
Kowalski Sebastian 1789, 1975,
1984, 2210, 2388,
2438
Kowalski Tomasz 255, 484,
1710, 1718, 1731, 1783,
1862, 1868, 1879, 1885,
1887, 1953, 1991, 2026,
2041, 2058, 2252, 2270,
2273, 2381, 2445
Kowalski Wiesław 473, 2657,
2824 ; red. 473
Kozajda Anna 1972
Kozak Adrian 524
Kozak Agnieszka 1118
Kozak Igor 989
Kozak Marta 1274
Kozak Stanisław 1156
Kozakiewicz Monika 2064
Kozela Robert 961, 965, 1483,
1509, 1518
Kozera Agnieszka 2914
Kozera Cezary 2914
Kozera Magdalena 164, 1401
Kozieł Dorota 2662
Kozioł Leszek 1194, 1646
Kozłowska Urszula 25
Kozłowski Bartosz 55
Kozłowski Emil 1543
Kozłowski Tomasz 827
Kozuń-Cieślak Grażyna 3225
Koźmiński Andrzej K. 47
Kożuch Barbara 344, 940
Kożuszko-Pawełas Olga konsult.
prawne 1732
Kożusznik Barbara 1110
Krajewska Anna 448, 721, 2988
Krajewska Beata 1458, 1778,
1785, 2611, 2622 ; rec. 2636
Krajewska Beata 745
Krajewska-Bińczyk Elżbieta 888
Krajewska-Smardz Anna 846
Krajewski Marcin 2482
Krajka Jarosław 858
Krajowy plan działań na rzecz
zatrudnienia na lata
2012-2014 417
Krakowiak Piotr 2847
- 584 Krakowian Agata zob.
Woźniak-Krakowian A.
Krala Ewa zob.
Beck-Krala E.
Kramek Zbigniew 791
Kramer Józefa 833
Krasiejko Izabela 748, 2844
Kraska Aleksandra 1552
Krasnodębska Anna 733, 1391
Kraśniak Janusz 268
Krause Ewa 1296, 1362
Krawczyk Joanna 70
Krawczyk Marzena 362
Krawczyk Rafał 2101
Krawczyk-Blicharska
Małgorzata 955
Krawczyński Roman 1105
Krawiec Grzegorz 1696
Kresło Mirosława zob.
Janoś-Kresło M.
Kręcioch Agnieszka zob.
Domagała-Kręcioch A.
Kriszan Agnes 734
Kroik Janusz 2791
Kromer Bożenna 406
Kromołowski Henryk 841,
2881
Kroszel Janusz 2715
Król Anna 2938
Król Małgorzata 155, 168, 352,
1250 ; rec. 114
Kruchowska Ewa 1356
Krugiełka Agnieszka 2785
Krukowicz Tomasz 1535
Krukowska Beata zob.
Wolfram-Krukowska B.
Krupa Katarzyna zob.
Tracz-Krupa K.
Krupa Kazimierz W. 173
Krupecka Maria red. 2704
Krupski Adam 26, 31, 2393,
2394, 2396, 2398, 2399
Kruszewska Małgorzata tł.
3193
Kruszyńska Wielisława zob.
Warzywoda-Kruszyńska W.
Kryczka Sebastian 1963
Kryk Barbara 1423
Kryńska Elżbieta 443, 467, 544,
833
Krysiak Elżbieta 2485
Kryst Leszek 891
Krzakiewicz Kazimierz 1132
Krzeczewski Bartłomiej 2864
Krzeczyńska Monika 3048
Krzepicka Alicja 46
Krzesicki Oskar 724
Krzeszowski Wojciech Dawid
2993
Krzętowska Agnieszka 951
Krzyczmanik Dariusz 1685
Krzykacz Aldona zob.
Podgórniak-Krzykacz A.
Krzykowska Anna zob.
Organiściak-Krzykowska A.
Krzyszkowski Jerzy 2642, 2844 ;
red. 2642
Krzysztofek Anna 2780
Krzysztoń Anna 3252
Krzyśków Barbara 1987
Krzyżanowska Bożena zob.
Olszak-Krzyżanowska B.
Krzyżanowska Natalia 989
Krzyżowski Łukasz 2655
Książek Daniel 2256
Książek Ewa 2875
Książkiewicz Izabela 583 ;
red. 3069
Księżopolski Mirosław 2440,
2694, 2707
- 585 Kształcenie zawodowe
w przedsiębiorstwach
w Polsce w 2010 r. 3193
Kształtowanie kreatywnego
kapitału ludzkiego 168
Kuba Magdalena 256, 1176,
2016
Kubat Katarzyna 2918
Kubiak Hieronim E. 2940 ;
red. 2940
Kubiak Małgorzata 1647
Kubiak Paweł 448, 518a, 2606
Kubica Iwona 109, 1164
Kubiciel-Lodzińska Sabina 467,
524, 711, 744
Kubień Zofia zob.
Mielecka-Kubień Z.
Kubot Zdzisław 1860, 2045,
2090, 2379
Kubów Adam 624, 3036
Kubrak Janusz 1603
Kucab-Bąk Katarzyna 611
Kucharewicz Iwona 912
Kucharska Anna 1319
Kucharska Beata zob.
Mazurek-Kucharska B.
Kucharska-Kawalec Renata 2349
Kucharski Leszek 448, 561
Kucharski Marcin 635
Kucia-Guściora Beata 2994,
3002
Kuciński Mariusz 677
Kuczewska Lidia 530
Kuczyńska-Cesarz Anna 2275 ;
red. 2275
Kuczyński Tadeusz 2022
Kudlińska Iwona 2945
Kudłacik Beata 1416
Kufel Joanna Paulina 1759
Kukla Daniel 781, 797, 1468
Kukulak-Dolata Iwona 454, 841
Kukuła Zygmunt 1818
Kulesza Alina 3287 ; red. 3288
Kulesza Ewa 256
Kulesza Monika zob.
Smusz-Kulesza M.
Kulig-Moskwa Katarzyna 2856
Kulin Katarzyna 2289
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
877, 1402, 1434
Kultura w 2011 r. 3262
Kumor Paweł 2326
Kuna Joanna zob.
Wyszkowska-Kuna J.
Kunecka Danuta 89, 344, 634
Kupczyk Teresa 1285
Kupiszewska Dorota 708
Kupiszewski Marek 708
Kurach Paulina zob.
Mazur-Kurach P.
Kurczewska Agnieszka 362
Kurek Olga 1286
Kurkiewicz Jolanta red. 466
Kurkus-Rozowska Bożena 821
Kurmanowska Ewa 2967
Kurowska Anna 623, 2724, 2730
Kurowski Edmund 2850
Kurowski Piotr 3030, 3032
Kurpiewska Joanna 1619
Kurstak Monika zob.
Truszkowska-Kurstak M.
Kuruliszwili Sergo 2632
Kuryłło Marcin 2019
Kurzbauer Joanna zob.
Rydarowska-Kurzbauer J.
Kurzępa Bolesław 3082
Kurzępa-Dedo Katarzyna 1286
Kurzynoga Małgorzata 2113,
3086, 3105
Kusiak Agnieszka 2684
- 586 Kusideł Ewa 545
Kusik Magdalena 276
Kusterka-Jefmańska Marta 2905
Kusy Malwina rec. 2978
Kuśmierczyk Krystyna 3261
Kutera Robert 393
Kutyba Elżbieta 1633
Kuzaj Aleksandra 1172
Kuzak Kamila 1988
Kuzior Aleksandra 2915 ;
red. 2915
Kuźma Roma zob.
Marczewska-Kuźma R.
Kuźnar Andżelika 360
Kuźniar Aleksander P. 1810,
2087
Kwapisz Krystyna 1901
Kwapiszewska Miła 2696
Kwapiszewski Józef 2696
Kwasek Mariola 3278
Kwaśnik Anna red. 2964
Kwiatkiewicz Anna 221, 351
Kwiatkowska Joanna 3218
Kwiatkowska Walentyna 448,
554
Kwiatkowski Eugeniusz 448,
520a, 524, 542, 617 ;
rec. 412 ; red. 448
Kwiatkowski Piotr 79
Kwiatkowski Stefan M. 787,
875, 1464, 2684 ; red. 1464
Kwiecień Anna 46
Kwiecińska Monika 2752
Labor czy opus 989
Labour code = Kodeks pracy
1746
Lach Daniel Eryk 784, 2873
Lach Joanna zob.
Banasiak-Lach J.
Lachowicz-Tabaczek Kinga
1134
Lachowska Bogusława 988,
1004
Lachowski Stanisław 1494 ;
red. 1494
Laczkowska Marzena 2733
Lajnert Karina zob.
Całka-Lajnert K.
Landmesser Joanna 518
Langauer-Lewowicka Henryka
1688
Lasek Mirosława 556
Laska Renata zob.
Piętowska-Laska R.
Lasocik Zbigniew 620
Lasocki Tomasz 2363
Latacz Jolanta zob.
Walaszek-Latacz J.
Latek-Olaszek Katarzyna 1000
Latoch-Zielińska Małgorzata 858
Latos-Miłkowska Monika 1703,
1722, 2053, 3086
Latusek-Jurczak Dominika 47
Laubacher Robert J. 5
Lebida Małgorzata 1937
Lecewicz-Bartoszewska Joanna
1647
Lech Adam 2915
Lech Krzysztof 2889
Lech Magdalena zob.
Swacha-Lech M.
Lechman-Filipiak Agnieszka
1956
Lechwar Małgorzata 446
Leciejewicz Irena zob.
Woroniecka-Leciejewicz I.
Ledzińska Maria 808
Legat Agnieszka 2810
Leitner Sigrid 2680, 2702
- 587 Leja Andżelika 1806, 1807, 1837
Leja Krzysztof 833
Lejko Zofia 965
Lekston Mariusz 1696, 1795,
1797, 1915
Lemanowicz Paweł 1507
Lenart Jolanta 1458
Lenart Katarzyna 2858
Lenart Regina 200
Lenik Piotr 1201
Leńczuk Maria red. 812
Lepič Martin 427
Leski Michał 3156
Leszczewska Krystyna 462
Leszczyńska Agata zob.
Szydlik-Leszczyńska A.
Leszczyńska Agnieszka 1217
Leszczyńska Aleksandra rec. 433
Leszczyńska Katarzyna 1042,
1823
Leszczyńska Małgorzata 2898,
2984
Leszczyński Krzysztof 1646,
1647
Leszko Wiesław 1555
Leś Ewa 2694, 2828
Leśna-Wierszołowicz Elwira
2418
Leśniak-Moczuk Krystyna 2687
Leśniewska Aleksandra 998
Leśniewska Emilia 1779
Leśniowska Joanna 2363
Leśniowska Małgorzata 2871
Lewandowicz-Machnikowska
Monika 1903, 1960
Lewandowska Zofia zob.
Szweda-Lewandowska Z.
Lewandowski Henryk 1827
Lewandowski Jerzy red. 1633
Lewandowski Piotr 520
Lewańska Magdalena 1664
Lewicka Dagmara 107, 1158
Lewicka Lidia red. 1241, 1297
Lewicka-Strzałecka Anna 2767
Lewowicka Henryka zob.
Langauer-Lewowicka H.
Lichtarski Janusz Marek 1202
Ligęza Alina zob.
Jamróz-Ligęza A.
Lignar-Paczocha Karolina 2828
Lila Katarzyna zob.
Gadomska-Lila K.
Lineback Kent 1107
Linowski Krzysztof 989, 1267
Lipczyński Andrzej 802
Lipiec Renata zob.
Tomaszewska-Lipiec R.
Lipińska Anna zob.
Rychły-Lipińska A.
Lipińska-Grobelny Agnieszka
1216
Lipińska-Ojrzanowska
Agnieszka 1311
Lipka Anna 290, 1197 ; red. 168
Lipowska Joanna 232, 1185
Lipowska Małgorzata 2499
Lipski Aleksander red. 710
Lipski Jacek 1758
Lis Marta 424
Lis Natalia 252
Lis Stanisław 2735
Lisicki Robert 2207
Lisiecka Krystyna 833
Lisiecki Leszek 2275
Lisowska Elżbieta 1308
Lisowski Paweł 123
Lisowski Robert 2642
Lissowska-Postaremczak
Regina 424
Liszcz Teresa 1713, 1726
- 588 Liszkowska Izabela zob.
Rydlewska-Liszkowska I.
Litawa Aleksandra 809
Lityński Adam 1696
Liu Danuta zob.
Roman-Liu D.
Liwkowicz Jolanta 1619
Liwo Marian 1790
Liwosz Piotr 415, 1866
Lizińska Wiesława 524
Loba Piotr 1665
Lodzińska Sabina zob.
Kubiciel-Lodzińska S.
Lorecka Katarzyna 2857
Lorek Urszula 2640
Lorimer Sally E. 785
Lose Maja 1145
Lotko Małgorzata 1515
Lovallo Dan 49
López José Alberto zob.
Gallardo López J. A.
Lubas Barbara 1183
Lubasińska Małgorzata zob.
Skrzek-Lubasińska M.
Lubimow-Burzyńska Iwona 438
Lubińska-Bogacka Magdalena
809, 1439
Lubowiecki-Vikuk Adrian
Przemysław 3037
Luczyńska Justyna 456
Ludera-Ruszel Agata 1706, 1882
Ludność, stan i struktura 3195
Stan i struktura ludności 3213
Lulewicz-Sas Agata 1638, 2773
Lusek Joanna 32
Lusińska Izabela zob.
Grabowska-Lusińska I.
Lutz Piotr 1559
Łabanowski Mirosław 2385
Łabędowicz Joanna zob.
Kos-Łabędowicz J.
Łabędzki Henryk 3177
Łabędzki Rafał 815
Łada Agnieszka 734 ; red. 734
Łaga Maciej 1726, 1849
Łanik Grzegorz 1594
Łapiński Karol 1897
Łasiński Gabriel 321, 518a
Łastowiecka-Moras Elżbieta
1680
Łaszewska-Hellriegel Martyna
2727
Łatuszyńska Małgorzata 46
Ławniczak-Wałczyk Anna 1573
Ławrynowicz Maciej 1093, 1189
Łączkowska Małgorzata 2620
Łękawska Grażyna 2684
Łężak Krzysztof 1604, 1647
Łodyga Beata 467
Łodzińska Jolanta 1324
Łojko Majka 522
Łopacińska Krystyna zob.
Mazurek-Łopacińska K.
Łosek Barbara 1625
Łotocki Łukasz 2680
Łozyk Ewa zob.
Zimnowłocka-Łozyk E.
Łucka Natalia 2684
Łuczaj Jacek 331
Łuczak Anna 1494
Łuczak Joanna 266
Łuczak Mikołaj Jacek 2851
Łuczka Teresa 1410
Łuczka-Bakuła Władysława 3245
Łuczyńska Marta 1274
Łuczyński Andrzej rec. 2855
Łuka Magdalena 37, 989, 1440
Łukasiak Małgorzata zob.
Mazur-Łukasiak M.
- 589 Łukasiak Paweł 2828
Łukasiewicz Grzegorz 72, 109,
248
Łukasik Ewa 1789, 1929, 1939,
1940, 2025, 2039, 2041,
2046, 2065
Łukasik Paweł 379
Łukasiński Wiesław 2771
Łukaszewicz Karolina zob.
Bekker-Łukaszewicz K.
Łukaszewska Anna 2240, 2241
Łukaszewska-Bezulska Justyna
rec. 710
Łukomska-Dziedzic Anna 2744
Łuszczki Magdalena zob.
Florek-Łuszczki M.
Łuszczyńska Maria 765
Łużniak-Piecha Magdalena
1083, 1225
Łysik Łukasz 393
Łysoń Piotr 3202, 3229, 3237,
3240, 3255, 3257, 3270
Machaczka Małgorzata 1089
Machalová Mária 763
Machalska Renata 1306
Machata Joanna zob.
Kasprzyk-Machata J.
Machel Wojciech 1082
Machnikowska Monika zob.
LewandowiczMachnikowska M.
Machowiak Mira 2401
Machowska-Szewczyk
Małgorzata 3021
Machura Dominika zob.
ŚwierczyńskaMachura D.
Machura Mirosław 2005
Machynia Jan 2587
Maciałek Sylwia zob.
Dyrda-Maciałek S.
Maciałek Tomasz 520a
Maciąg Agnieszka 732
Maciągowski Filip 2672
Maciejewska Łucja 1287
Maciejewski Tadeusz 1726
Maciejko Wojciech 1840, 2121,
2624
Macierzyńska-Franaszczyk
Elwira 1176
Mackiewicz Iwona 2014, 2533,
2539, 2541, 2552, 2558,
2562, 2612, 2614
Madaj Katarzyna 548 ; red. 545
Madej Ewa 833
Madej Krzysztof 2728
Madej Marta 3086
Madejek Ewa oprac. 1727
Madziała Marcin 1655
Magierowski Marek 1347
Maier Tobias 427
Maik Joanna 1647
Maj Jolanta 520a
Majchrowicz-Jopek Elżbieta 921
Majchrzycka Katarzyna 1604
Majda Aleksandra 159
Majecka Beata 1103
Majer Roman 1605
Majer Ryszard 2642, 2653, 2844
Majerek Bożena 809
Majewska Agnieszka 1258
Majewska Magdalena 2323
Majewska Renata 2250
Majewska-Kafarowska
Agnieszka 809
Majewski Dominik 1265
Majewski Tadeusz 690
Majka Małgorzata 1982
Majowska Magdalena 86
- 590 Majstrowicz Beata zob.
Chorągwicka-Majstrowicz B.
Makarewicz-Marcinkiewicz
Agnieszka 66 ; red. 2693
Makles Stanisław 267, 1576
Makowiec Marek 152, 307
Makowiec-Dąbrowska Teresa
1657
Makowska Aleksandra 2190
Makowska Bożena 1237
Makowski Dariusz 1784
Makowski Grzegorz 2816
Makowski Krzysztof 1617, 1618
Maksim Monika 412, 426,
2694 ; red. 419
Makuch Magdalena zob.
Warszewska-Makuch M.
Makuch Marta 66
Malaka Antoni red. 2460
Malara Zbigniew 2791
Malarski Maciej 293
Malczyk-Herdzina Małgorzata
2104, 2115
Malec Grażyna zob.
Gruszczyńska-Malec G.
Malewska Kamila 43
Malewski Mieczysław 1378
Malicki Krzysztof 505
Malik Krzysztof 467
Malinowska Ewa 465
Malinowska-Borowska Jolanta
1675
Malinowski Adam 2307
Malinowski Bartosz 1647
Malinowski Piotr 322
Malinowski Rubio María
Paula 709
Malińska Marzena 1672
Malkiewicz Natalia 284
Malone Thomas W. 5
Małachowski Witold 2740
Małajowicz Anna zob.
Barwińska-Małajowicz A.
Małota Wioletta 936, 1124
Mały rocznik statystyczny Polski
2012 3159
Małysz Franciszek 1942, 2107,
2557
Mamrot Paweł 1549
Mandes Sławomir 2970, 2971
Maniecka-Bryła Irena 2663
Maniewska Eliza 1737
Marciniak Aleksandra 695
Marciniak Jarosław 1844
Marciniak Joanna 695
Marciniak Michał 584
Marciniszyn Marcin 841
Marcinkiewicz Agnieszka zob.
MakarewiczMarcinkiewicz A.
Marcinkiewicz Aleksandra 836,
901
Marcinkiewicz Andrzej 1670
Marcinkowska Beata 788
Marcinkowska Monika 985
Marcinkowski Bartosz 945
Marcinkowski Jerzy Stefan 774,
1626, 1630
Marcos Javier 785
Marczak Iwona 1372
Marczak Robert 2203, 2389
Marczewska-Kuźma Roma 1647
Marczuk Irena 3161
Marczyński Andrzej 2244
Marek Andrzej 1888, 2180, 3091
Marek Franciszek red. 1462
Marek-Zborowska Barbara 2643
Mariańska Magda 1549
Markiewicz Ewa 2623
Markiewicz Zdzisław 1462
- 591 Markowicz Iwona 557, 575, 591
Markowska Ewa 995
Markowska Małgorzata 3174
Marshall Melinda 939
Marszałek Anna 794, 1545,
1546, 1548, 1647, 1680
Martela Lidia zob.
Selerzyńska-Martela L.
Martirosian Lesia 14
Martuszewicz Anna 2238
Martyna Ewa 2308, 2313
Martyna Marek 1948, 2096
Maruszak Agnieszka zob.
Furmańska-Maruszak A.
Maruszewska Ewa Wanda 2751
Marzec Izabela 958
Marzyńska Urszula zob.
Milewska-Marzyńska U.
Masiarek Andrzej 180
Masłowski Piotr red. 2827
Masłyk Tomasz 2736
Masłyk-Musiał Ewa 95, 878
Mastalerz Andrzej 1647
Maślanka Dorota 194
Matejek Józefa 809
Matkowski Zbigniew tł. 567,
2327
Matlęga Michał 2643
Matosiuk Katarzyna zob.
Czajkowska-Matosiuk K.
Matusiak Andrzej 705
Matusiak-Wojnicz Agata 2286
Matuska Ewa 701
Matuszewska Adriana 2854
Matuszewska-Pierzynka
Agnieszka 3157
Matuszewski Paweł 1417,
3137
Matusz-Protasiewicz Patrycja
706
Matuszyńska Anna zob.
Adamus-Matuszyńska A.
Matyja Małgorzata 1054
Matyjewski Marek 1494
Matysiak Anna 2718
Mausch Karol 1175
Mayer David 1266
Mazur Agnieszka zob.
Przybylska-Mazur A.
Mazur Karolina 84
Mazur Przemysław 3087
Mazur Stanisław 2742
Mazur-Kurach Paulina 1237
Mazur-Łukasiak Małgorzata
2828
Mazurek Edyta 3277
Mazurek-Kucharska Beata 1256
Mazurek-Łopacińska Krystyna
896
Mażewska Marzena 654
Mączewski Krzysztof 467
Mądra-Janeda Małgorzata 1641
McCrear Lew 366
McGee Rita 140, 1180
McGrath Rita Gunther1030
McLean Janina zob.
Ciechanowicz-McLean J.
Mednis Arwid 256
Mejer Katarzyna zob.
Grunt-Mejer K.
Meller Ewa 3188
Mendel Maria 1274
Mendryk Iwona 202
Menon Tanya 1162
Merecz Dorota 999, 1003
Mergner Ulrich 2680
Mering Tomasz 477, 840
Merta Anna zob.
Olejniczuk-Merta A.
Mesjasz Joanna 53, 1102
- 592 Metody i narzędzia badania
efektywności aktywnej
polityki rynku pracy 419
Metody ilościowe na rynku
nieruchomości i rynku pracy
518
Meyerson Debra E. 1044
Męcina Jacek 471, 676, 2680
Mędrala Małgorzata 934, 1855,
1907, 2095, 2099
Mianowana Violetta 473
Mianowska Edyta 1366
Miązek Patrycja 214
Michalak Halina zob.
Waniak-Michalak H.
Michalak Joanna Małgorzata
195, 977
Michalak Monika 1012
Michalczuk Grażyna 193
Michalczyk Leszek 1053
Michalik Andrzej 2892
Michalik Jerzy S. 1629
Michalska Anna 3027 ; red. 759
Michalska Anna zob.
Kotlarska-Michalska A.
Michalska Maria Małgorzata 754
Michalska-Żyła Agnieszka 465
Michalski Włodzimierz 1647
Michaluk Andrzej 1284
Michałków Ireneusz 2684
Michniewicz Iwona 1809
Michniewicz Romuald 1809
Michno Katarzyna zob.
Klimek-Michno K.
Michoń Piotr 1376
Mieczkowska Bogusława 2684
Mielczarek Andrzej 2654
Mielecka-Kubień Zofia 3239
Mielnik Beata zob.
Skowron-Mielnik B.
Mierzejewski Zygmunt 3119
Mierzwa Olga 501
Mierzyńska Dorota 3271
Mieszała Julia zob.
Nowicka-Mieszała J.
Mihułowicz Marzena zob.
Jankowska-Mihułowicz M.
Mika Eliza zob.
Freitag-Mika E.
Mikoláš Zdeněk 833
Mikołajczyk Bożena 362
Mikołajczyk Marta 2969
Mikołajczyk Urszula 1558
Mikołajewska Emilia 1486
Mikołajewski Dariusz 1486
Mikro- i makroekonomiczne
aspekty rynku pracy w Polsce
518a
Mikulec Artur 2488
Mikulski Witold 1536, 1538,
1540
Mikuła Aneta 2941
Mikuła Bogusz 48
Milczarek Andrzej 1527, 1529
Milewska Julita 1046
Milewska-Marzyńska Urszula
1899
Milewski Andrzej 2397
Miłkowska Monika zob.
Latos-Miłkowska M.
Minorowicz Bartosz 1514
Minta Przemysław 2517
Mintzberg Henry 1033
Mirabito Ann M. 1678
Miranowicz-Dzierżawska
Katarzyna 1571
Mirek Bożena zob.
Czekańska-Mirek B.
Mirewska Elżbieta 862 ; rec. 747
Mirosław Joanna 470, 875
- 593 Mirowska Mariola 2844 ;
red. 2844
Mischka Ewa zob.
Grzegorzewska-Mischka E.
Misiak Marek 2860
Misiak Sandra 649
Misiak Tomasz 3221
Misiak-Niedźwiadek Tomasz
907
Miszczuk Andrzej 540
Miszczyński Piotr 213
Misztal Agnieszka 396
Misztal Wojciech 3124
Miś Alicja 109, 1192 ; rec. 76
Miś Lucjan 809, 1443, 2656
Mitrus Leszek 1696, 1950
Mitura Izabela zob.
Czaja-Mitura I.
Mizgalski Jerzy 2444
Miżejewski Cezary 2642, 2894
Młodzi na rynku pracy 1392
Młodzież - edukacja - praca
2684
Młynarczyk-Tomczyk
Anita 36
Młyński Józef rec. 762
Młyński Rafał 1543
Mocek Stanisław red. 2813
Mockałło Zofia 371
Moczuk Krystyna zob.
Leśniak-Moczuk K.
Moczydłowska Joanna M.
red. 1405
Model Gminny Standard
Wychodzenia z Bezdomności
2964
Model współpracy administracji
publicznej i organizacji
pozarządowych 2820
Modele zatrudnienia marynarzy
642
Modranka Emilia 545
Mojsiewicz Magdalena 3175
Mokrzycka Anna 2500
Molasy Mateusz 66
Molek-Winiarska Dorota 1322
Molenda Artur 2684
Molski Janusz 2608
Monitorowanie wyników
wspólnotowego programu
na rzecz zatrudnienia 420
Moos Janusz 804
Moras Elżbieta zob.
Łastowiecka-Moras E.
Moras Kinga 1753
Morawska Iwona 858
Morawski Mieczysław 119,
177
Morcinek-Słota Anna 1498
Mordarski Sylwester 1318
Morel Dariusz 1592
Morieux Yves 1041
Moroń Dorota 66, 841, 2823 ;
red. 66
Morrison Allen J. 1125
Morriss Anne1034
Mortensen Dale T. 2327
Mosdorf Romuald red. 536
Mosionek-Schweda Magdalena
2358, 2401
Moskwa Katarzyna zob.
Kulig-Moskwa K.
Moss Kanter Rosabeth 381
Mossakowska Małgorzata red.
2896
Moszoro Bartłomiej 1147
Mościcka-Teske Agnieszka 999
Motrenko Justyna 637
- 594 Mroczek-Czetwertyńska
Agnieszka 2928
Mroczkowska Dorota 1153,
1204, 3058
Mrozek Agnieszka 1633
Mrozowicki Adam 3071
Mrówczyński Piotr 110
Mrówka Rafał 3094
Mróz Barbara 1318
Mróz Joanna 62
Mrug Małgorzata 952
Mrugalska Beata 1627
Mrugalska Krystyna 2500
Mruk Henryk 3029
Mucha Janusz 2655
Muczyński Maciej 449
Mukoid Ewa 330
Mulcahy Agnieszka zob.
Górnicz-Mulcahy A.
Müller-Frączek Iwona 552
Murawska Krystyna 1808
Murek Maciej 2250
Murkowski Radosław 2461,
3198
Musiał Ewa zob.
Masłyk-Musiał E.
Musiał Grażyna 833
Musiała Anna 1881, 2397
Musioł Adam 2684
Musioł Sabina 2684
Musioł Teresa 1646
Muskus Joanna zob.
Dyrda-Muskus J.
Muster Rafał 433, 622, 1270,
1280, 1420, 2942 ; red. 579
Muszalski Wojciech 1798, 2694
Muszyńska Barbara 1707
Muszyński Adam 1943, 1945,
2311
Muszyński Zenon 1646
Mycielska-Toth Maria 1145
Myrcha Krystyna 1480, 1502
Myśliwska Anna 754
Nagaj Rafał 532
Nagel Katarzyna 520a
Nagel Wojciech 2410, 2424,
2436
Najlepsze praktyki w
zarządzaniu kapitałem
ludzkim 76
Najmiec Andrzej 1494, 1505
Nalepka Adam 326
Nałęcz Sławomir red. 3272
Namysł Anna 1672
Napierała Joanna 728
Napiórkowska Anna 2364
Napiórkowska Katarzyna 752
Napora Piotr 628
Narkiewicz-Tarłowska Joanna
2997
Narloch Maciej 1281
Narodowe rynki pracy 520a
Naróg Beata 255, 2024, 2026,
2034, 2080, 2267
Nasiński Paweł 2363, 2428
Naszydłowska Edyta 2662
Nauka i technika w 2010, 2011 r.
3175
Nauki o zarządzaniu 46
Naumann Jerzy 1365
Nawrat Dorota 788
Nawrocka Agnieszka 1659
Němčík Petr 833
Nerka Arleta 256, 1176, 2401,
2412 ; red. 256
Nesterowicz-Wyborska Justyna
2966, 2976
Nestorowicz Renata 960
Ngok King Lun 2697
- 595 Nicewicz Ewa 1367
Nie tylko mama czyli Tata
na urlopie ojcowskim
2055
Niedbała Zdzisław red. 1711
Niedziałek Bożena red. 3241
Niedzielska Maria 1492
Niedzwiecki Sebastian 251
Niedźwiedzka Agnieszka 2763
Niedźwiedzki Dariusz 1456
Niedźwiedź Szymon 1647
Niemczyk Andrzej1148
Niemczyk Anna 1148
Niesyty Edward 1161
Niewiadomska Anna 518a
Niewiadomski Paweł 1917, 2072
Niewiadomski Przemysław 261,
325, 922
Niewińska Aneta zob.
Giedrewicz-Niewińska A.
Niezabitowski Marek 2915
Nikodemska Sabina 238
Nitecki Stanisław 1696, 2641
Nitkowska Joanna 602, 1721,
2594
Niziołek Konrad 1633
Niziołek Olga 924
Noga Henryk 832
Nogalski Bogdan 336, 1092
Nogańska Magdalena 1532,
1562, 1580
Nogieć Joanna 2777
Nohria Nitin 160
Nohrstedt Ewelina 1092
Noińska-Rozentalska Paulina
938, 3218
Nojszewska Ewelina 2869
Nosal-Szczygieł Elżbieta
3268
Noske Marina 1437
Noszczak Dariusz 1859, 2445,
2448, 2605, 2609, 2646,
2648
Nowacka Magdalena zob.
Klimczak-Nowacka M.
Nowacka Wiesława Ł. 1647
Nowacki Robert 530
Nowaczyński Grzegorz 1633
Nowak Aleksandra 1547
Nowak Andrzej 1624
Nowak Anna 625, 2020, 2922,
2932
Nowak Lucyna 3162, 3195,
3213, 3242
Nowak Marek 34, 2933
Nowak Marta 1407
Nowak Monika 2305
Nowak Paweł F. 3049
Nowak Stefan 393
Nowakowska Aleksandra 889
Nowakowska Justyna 3201
Nowakowski Bogusław 2015,
2544, 2546
Nowakowski Michał 775
Nowe priorytety i tendencje w
polityce społecznej 2687
Nowicka-Mieszała Julia 1016
Nowik Paweł 3086
Noworyta Rafał 2088
Nowosad Jadwiga 875
Nowosielska Magdalena zob.
Rojek-Nowosielska M.
Nowosielski Michał 719
Nowotny-Czupryna Olga
1643
Nóżka Marcjanna 2967
Nycz-Wróbel Jadwiga 141
Nyk Mariusz 524, 545, 2317,
2332
Nyklewicz Krzysztof omów. 524
- 596 O pracy i pomocy społecznej
z pedagogicznego punktu
widzenia 1462
Oberloskamp Helga red. 2680
Obolewicz Jerzy 1487, 1496,
1501, 1508, 1517, 1607
Obora Hubert 46
Ochocki Andrzej 467
Ochrona danych osobowych
podmiotów objętych prawem
pracy 256
O'Connell Andrew 18
Oczki Jarosław 640
Oczkowska Renata 447
Odorzyńska-Kondek Jadwiga
3261
Odpowiedzialność urzędnika
administracji publicznej 2079
Ogryzko-Wiewiórkowska
Mirona 731
Ojrzanowska Agnieszka zob.
Lipińska-Ojrzanowska A.
Ojrzyńska Anna 833
Okseniuk Dorota 2363
Okuniewicz Katarzyna 594
Okupniak Magdalena 3279
Olaszek Katarzyna zob.
Latek-Olaszek K.
Olczak Izabela zob.
Kołodziejczyk-Olczak I.
Older Carol 473
Olearnik Mirosława zob.
Pluta-Olearnik M.
Olech Anna 1274
Olech Piotr 2962, 2963, 2971,
2977
Olejniczak Wojciech 2940
Olejniczuk-Merta Anna
red. 3261
Oleksiak Piotr 81, 1047, 2325
Oleksyn Tadeusz 60
Olesiak Michał 1884
Olewnik Krzysztof 1326
Oliński Marian 2811, 2812
Olszak Celina M. red. 393
Olszak Sylwia zob.
Gołaś-Olszak S.
Olszak-Krzyżanowska Bożena
989
Olszewska Barbara 1054 ; red.
695
Olszewska Małgorzata 2374
Olszewska Teresa 146
Olszewski Bogdan 1705
Olszewski Marcin 286
Olszewski Mikołaj 941, 2675
Oparcik Wojciech 377
Opolski Krzysztof 852 ; rec. 567
Orczyk Józef 2692 ; red. 2694
Oręziak Leokadia 2473, 2474
Organa Maurycy 1931, 2044
Organa Zygmunt 1504
Organiściak-Krzykowska Anna
527 ; red. 524
Organizacja zachowań
zespołowych 995
Orlak Katarzyna 1321, 1530,
1583, 1633
Orlik Tomasz 3024
Orłowska Aldona 657
Orłowski Grzegorz red. 1739
Ortyl Anna zob.
Pietruszka-Ortyl A.
Orzechowska Grażyna 809
Osiborska Katarzyna 2232
Osoby niepełnosprawne na
rynku pracy w 2011 r. 3200
Osoby powyżej 50. roku życia na
rynku pracy w 2010 r. 3201
Osóbka Przemysław 2684
- 597 Ostaszewski Wojciech 1999,
2187
Ostoj Izabela 512, 520a
Ostrouch-Kamińska Joanna 1295
Ostrowska Kamila 1045
Ostrowska Katarzyna M. zob.
Wasilewska-Ostrowska K. M.
Ostrowska Mariola zob.
Zajdel-Ostrowska M.
Ostrowska-Zakrzewska Mariola
1389
Ostrowski Piotr 945
Osucha Anna 2684
Oświata dorosłych wobec
jednostek i grup
defaworyzowanych 809
Oświata i wychowanie w roku
szk. 2011/2012 3202
Ottersbach Markus 2680
Ours Jan van 507
Owczarek Grzegorz 1603
Owczarek Karolina 1900
Owsianka Katarzyna zob.
Dziuba-Owsianka Katarzyna
Ożóg Justyna Adrianna 1775
Pabian Angelika 849
Pabian Barbara 833
Pabiańczyk Anna 809
Pabisiak-Karwowski Piotr 1796,
1814, 2306, 2600, 2601
Pacholski Leszek 1647
Pactwa Bożena 433
Pacud Radosław 2356, 2378, 2439
Paczocha Karolina zob.
Lignar-Paczocha K.
Padlewska Maria 2229
Paine Lynn S. 273
Pająk Wojciech 2760
Pająk-Ważna Ewa 2858
Palczewska Iwona 1647
Paleń Anna zob.
Witkowska-Paleń A.
Paluszkiewicz Magdalena 1772
Pałczyński Cezary 1692
Pałubska Dorota 1252
Panasiuk Aleksander red. 344
Panasiuk Anna 2831
Panasiuk Jan 2832
Panasiuk Lech 1494
Panek Teresa zob.
Janicka-Panek T.
Panek Tomasz 1415, 2897, 2949,
2952 ; red. 2897
Panfil Łukasz 1040
Panfil Ryszard 1040
Papaj Tomasz 833
Papiernik Marta 2911
Papierz Sylwia 1554
Paradowska Bożenna zob.
Balcerzak-Paradowska B.
Paradysz Jan 3199
Paradysz Karolina 3199
Parchomiuk Monika 984, 1236,
1418
Parszuto Jacek 1693
Partnerstwa pomiędzy
realizatorami usług rynku
pracy 612
Parzęcki Ryszard 1, 782
Parzonko Anna J. 740
Pasewicz Wiesław 882
Pasierbińska Ewa zob.
Szabela-Pasierbińska E.
Pasikowski Tomasz 1313
Pastusiak Radosław 2864
Paszek Anna red. 3282
Paszkiewicz Aleksandra 2789
Paszkowicz Maria Agnieszka
841, 989
- 598 Paszkowska Małgorzata 1676,
1803, 1853, 1976, 1980,
1985, 2876, 3151
Paszkowska-Rogacz Anna
814
Patora Roman 343
Patra Ewa 2284
Patryn Rafał 473
Patrzałek Wanda 3017
Patulski Andrzej red. 1739
Pauch Dariusz 91
Pawełas Olga zob.
Kożuszko-Pawełas O.
Pawełczyk Anna zob.
Rogozińska-Pawełczyk A.
Pawełoszek-Korek Ilona 203
Pawlak Agnieszka1450
Pawlak Halina 1494
Pawlak Robert 2865
Pawlak Zbigniew 114
Pawlik Andrzej 46
Pawluk Adam 2233
Pawlus Tadeusz 2843
Pawluś Dorota 2687
Pawłowska Anna 758
Pawłowska Kinga 2833
Pawłowska Zofia 1632
Pawłowska-Chłystowska
Jadwiga 2170, 2453
Pawłowska-Cyprysiak Karolina
653
Pawłowska-Tyszko Joanna
red. 2597
Pawłowski Andrzej 2009
Pawłowski Marcin 2768
Pawnik Wojciech 46
Pazik Dominika 691
Paź Barbara zob.
Wiśniewska-Paź B.
Pągowska Marta 1310
Pedagogika pracy - tradycja
i wyzwania współczesności
1464
Pelc Letycja zob.
Sołoducho-Pelc L.
Pelc Paweł 2442
Pelczarski Zdzisław 1646
Pelliccia Andrea 743
Pełka Wanda 2739
Pentland Alex "Sandy" 1029
Perchla-Włosik Aleksandra 3041
Peregończyk Monika zob.
Struck-Peregończyk M.
Perek-Białas Jolanta 3266
Perelman Michael 2319
Perenc Józef 3012
Perkowska-Klejman Anna 764
Pertkiewicz Katarzyna zob.
Witkowska-Pertkiewicz K.
Perz Adriana zob.
Kaszuba-Perz A.
Perzycka Elżbieta 769, 789
Pestka Daria zob.
Becker-Pestka Daria
Peszke Adam tł. 3085
Peszynkova Liudmiła 450
Petelczyc Janina 1748, 2454,
2456 ; omów. 2423 ;
rec. 2371, 2471
Peters Maggie 473
Petrykowska Joanna 344
Peyroux Catherine 889
Pezda Ewa 1964, 1971
Pęciłło Małgorzata 486, 1628
Pęczkowski Marek 556, 3250
Pfejfer-Buczek Anna 245
Phillips David 2697
Piasecki Tomasz 1374
Piaseczna Beata 2642
Piasny Beata 1072
- 599 Piątek Krzysztof 2687, 2688,
2694 ; red. 762
Piątkowski Jan 3086
Piątyszek Alina 356
Pich Łukasz 2347
Picharski Marian 1458
Piech Katarzyna zob.
Kopecka-Piech K.
Piecha Magdalena zob.
Łużniak-Piecha M.
Piechociński Dawid 616
Piechota Jakub 2100
Piechowiak Patrycja 2784
Piechowicz Bartosz 1577
Piecyk Arkadiusz 2684
Piecyk Katarzyna 1780, 1913,
2030, 2052
Pieczyńska Ewa 2858
Piekacz Anna 2915
Piekutowska Agnieszka 520a
Pieliński Bartosz 2687, 2701
Pieńkowska-Kamieniecka
Sylwia 520a, 2430
Pieńkowski Dariusz red. 2693
Pieprzyk Paulina 2880
Pieróg Martyna zob.
Kaflik-Pieróg Martyna
Pierzchalska Maria 2460
Pierzynka Agnieszka zob.
Matuszewska-Pierzynka A.
Pietranis Edyta 3057
Pietras Tadeusz 1446
Pietrek Stella zob.
Bujak-Pietrek S.
Pietroń-Pyszczek Agata 1036,
1113
Pietrucha-Białek Magdalena
2643
Pietrusińska Małgorzata zob.
Urbaniak-Pietrusińska M.
Pietruszka-Ortyl Anna 46, 1206
Pietruszka-Śliwińska Anna 1472
Pietruszyńska Anna zob.
Wilmowska-Pietruszyńska A.
Pietrzak Agata zob.
Borowska-Pietrzak A.
Pietrzak Małgorzata 1835
Pietrzak Michał Bernard 552,
578
Pietrzyk Ryszard 1519
Pietrzykowski Maciej 890
Piętka Katarzyna 2272
Piętka-Kosińska Katarzyna 2500
Piętowska-Laska Renata 973
Pigulski Mariusz 2250, 2269
Pikiewicz Zdzisława zob.
Dacko-Pikiewicz Z.
Pilarek Grażyna 1167
Pilat Zbigniew 1510
Pilc Michał 638
Pilch Piotr 1176
Pindelski Mikołaj 1332, 3094
Pindera Michał 817
Pindral Aleksander 2971
Piosik Andrzej 833
Piotrowska Matylda zob.
Gwoździcka-Piotrowska M.
Piotrowski Marcin 772
Piotrowski Paweł 833
Piotrowski Przemysław 772
Piotrowski Tomasz 2021
Piórkowska Katarzyna 27, 1112
Pióro Jan 968
Pisarczyk Łukasz 603, 1696,
1697, 1719, 1726, 3086
Pisarewicz Piotr 2411
Piskiewicz Lucyna 3261
Piskorski Mikołaj Jan 604
Piskorz Zbigniew 1039
Pissarides Christopher A. 567
- 600 Pisulewski Andrzej 2413
Pisz Zdzisław 2694, 2781
Piszczek Anna 1773, 1865
Pituła Beata 927
Piwowarczyk Marcin 1050, 1263
Piwowar-Sulej Katarzyna 414,
1051, 1068, 1247
Pizzigati Sam 2315
Plak Joanna 2425, 2684
Plawgo Bogusław 940, 2782
Pleban Dariusz 1542
Plebańska Marlena 196
Plesińska Julia zob.
Gorzelany-Plesińska J.
Plich Mariusz 452
Plichta Jarosław 2793
Pluta Anna 1005
Pluta Piotr 1018
Pluta-Olearnik Mirosława 846
Pławucka Helena 1726, 2582
Płażek Stefan 1804
Płóciennik Sebastian 2357
Pniak Małgorzata zob.
Chrupała-Pniak M.
Poczman Agata 2858
Pocztowski Aleksy 65 ; red. 109
Podgórniak-Krzykacz Aldona
524
Podgórska Małgorzata 1852
Podgórska-Rakiel Ewa 1875,
1949, 1954, 3077, 3086,
3088, 3090, 3094, 3108,
3153
Podgórski Andrzej 1451
Podkański Marcin 665
Podogrodzka Małgorzata 564,
979, 3196, 3197, 3214, 3217
Podolec Barbara 3045
Podręcznik streetworkera
bezdomności 759
Podstawka Marian 3004
Podstawy do strategii rozwoju
województwa
mazowieckiego w obszarze
szkolnictwa zawodowego
i kształcenia ustawicznego
840
Pogonowski Marek 2359
Pogorzelska Anna 872, 1385
Pogorzelska Natalia 82
Pohulak-Żołędowska Elżbieta
372
Pokinko Lidia 1800
Poklek Robert 1199
Pokorska Barbara 530
Pokrzycka Lidia 909
Polaczuk Paweł 898
Polak Ewa 887
Polakowski Dariusz 841
Polakowski Michał 2695
Polak-Sopińska Aleksandra 680,
687, 1633, 1646, 1647
Polańczyk Eunika zob.
Baron-Polańczyk E.
Poleszak Wiesław 473
Polewaczyk Kryspina 2086,
2261, 2296
Politaj Adriana 580
Polityka edukacyjna wobec
rynku pracy 841
Polityka społeczna i gospodarcza
w warunkach globalizacji
2693
Polityka społeczna, kontynuacja
i zmiana 2694
Polowczyk Paweł 2764
Polowiec Beata zob.
Superson-Polowiec B.
Polska 2012 : raport o stanie
gospodarki 3160
- 601 Polska bieda w świetle
Europejskiego Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym 2940
Polska i Wielka Brytania
w obliczu starzenia się
społeczeństwa 473
Polskie biblioteki ekonomiczne
wczoraj - dziś - jutro 1241,
1297
Poławski Paweł 632, 640, 2833 ;
red. 2833
Pomoc społeczna infrastruktura, beneficjenci,
świadczenia w 2010 r.,
2011 r. 3240
Pomoc społeczna wobec rodzin
2636
Poniatowska Joanna 906
Popiela Joanna zob.
Purgał-Popiela J.
Popiński Roman rec. 2740
Popławski Konrad 285
Popyt na pracę w 2011 r. 3203
Popytowe i podażowe aspekty
rozwoju kapitału ludzkiego
448
Poradnik modelowej współpracy
administracji publicznej
i organizacji pozarządowych
2827
Porath Christine 1023
Porretta-Tomaszewski Andrzej
467
Porzuczek Lidia zob.
Jabłońska-Porzuczek L.
Posiewka-Kowalska Mariola 223
Posłajko Ewelina 2117
Postaremczak Regina zob.
Lissowska-Postaremczak R.
Postek Sławomir 818
Postuła Igor 2351
Pośpiech Hanna 2858
Potasińska Anna 1441
Poteraj Jarosław 2429, 2470
Potocka Adrianna 1520
Potocki Arkadiusz 171, 307,
308, 1146
Potoka Anna red. 2738
Powierzchnia i ludność
w przekroju terytorialnym
w 2012 r. 3205
Powroty z zagranicy
mieszkańców województwa
podlaskiego 722
Poziom i struktura popytu na
pracę w świetle badań 449
Półtoraczyk Katarzyna 1240
Półturzycki Józef 881
Praca a obowiązki rodzinne
w 2010 r. 3176
Praca i polityka społeczna 3288
Praca socjalna aktywnym
instrumentem polityki
społecznej 2844
Pracownicy jako uczestnicy
zmian organizacyjnych
1047
Pracownicy socjalni i praca
socjalna w Polsce 1274
Pracujący w gospodarce
narodowej w 2011 r. 3206
Pracujący w gospodarstwach
rolnych 3207
Prahalad C. K. 404
Praktyka stosowania ergonomii
1646
Praktyki zarządzania kapitałem
ludzkim w doradztwie
zawodowym 815
- 602 Prasołek Łukasz 1930, 1989,
1995, 2011, 2012, 3086
Prasznic Urszula zob.
Kalina-Prasznic U.
Prawo pracy 1711
Prawo pracy 2012 1714
Prawo pracy i ubezpieczenia
1716
Preis Ewa 2445
Preisner Monika zob.
Wojdyło-Preisner M.
Prędka Ewa 317, 929, 942
Prędkiewicz Paweł 2878
Problem bezdomności w Polsce
2971
Problemy polityki społecznej
2704
Prochorowicz Marlena 3053
Profesjonalna praca socjalna 762
Profesjonalny menedżer w NGO
2828
Prokop Barbara zob.
Danowska-Prokop B.
Prokop Jiři 809
Prokopowicz Piotr 3139
Protasiewicz Patrycja zob.
Matusz-Protasiewicz P.
Prüfer Paweł 989 ; red. 989
Prusak Laurence 1024
Prusinowski Piotr 1830, 1883,
1910, 1923, 2001, 2245,
2262, 2263, 3086
Prylińska Dorota zob.
Wolska-Prylińska D.
Prystrom Joanna 515
Przedwojska Ewa 1919
Przemyślańska-Włosek Joanna
274
Przewoźnik Mirosław 2971
Przybylska Ewa 883
Przybylska Irena 529
Przybylska-Mazur Agnieszka
570
Przybylski Bartłomiej Kacper
465
Przybył Sylwia zob.
Filas-Przybył S.
Przybyła Katarzyna 467
Przybysz Jerzy 1410
Przybysz Klaudia 2938
Przybysz Magdalena 1997
Przybyszewski Marek 1203
Przybysz-Zaremba Małgorzata
989
Przychodaj Edward 1293, 1303,
2690
Przychodzeń Justyna 856
Przychodzeń Wojciech 856
Przymeński Andrzej 1435
Przytuła Sylwia 97, 703, 704,
2304
Przywara Barbara 1286
Przywojska Justyna 524, 1047
Przywora Bogusław 1696, 1802,
1819
Ptak Elżbieta 707, 717
Ptaszyńska Barbara 409
Puchajda Józef 1458
Puchalska Dorota zob.
Szepieniec-Puchalska D.
Puchalski Krzysztof 1666
Puchała Jan 601
Puczkowski Benedykt 2469
Puczyńska Aleksandra zob.
Kulpa-Puczyńska A.
Pudełko Wojciech 1794, 1801
Pudlewski Bogumił 1478, 1596
Pudło Patrycja 149, 374
Pulińska Urszula 2845
Purgał-Popiela Joanna 109, 1447
- 603 Puślecki Damian 2463, 25832585, 2589, 2593
Puzio-Wacławik Bogusława 723
Pyć Maria 473
Pysiewicz-Jężak Joanna 2257,
2298, 2299
Pysz Piotr rec. 2740
Pyszczek Agata zob.
Pietroń-Pyszczek A.
Pytel-Kopczyńska Marzena 81,
1633
ROB 964, 1622
Rabiega Wojciech 3208
Rachwał Marta 907
Racław Mariola 1274, 2634
Raczkowski Michał 1730, 1735,
1999, 2097, 3086
Raczyńska Magdalena 301
Radecki Wojciech 1781
Radomska Joanna 64, 3143
Radosz Jan 1535, 1538, 1540,
1542, 1691
Radwańska Anna 3291
Radzisław Andrzej 2376, 2572
Radziukiewicz Małgorzata 3187,
3261, 3275
Radziwon Adriana 1248
Radzka Beata 1176
Ragin-Skorecka Katarzyna 344
Rajagopal-Durbin Aparna 1131
Rajca Joanna 706
Rak Barbara zob.
Iwankiewicz-Rak B.
Rak Ewa 316, 3140
Rak Mateusz 2765, 2837
Rakiel Ewa zob. PodgórskaRakiel E.
Rakowska Anna 1637
Ramus Piotr 2486
Rapacz Andrzej 3051
Raport z fazy diagnozy :
kondycja i dobre praktyki
pomocy ludziom bezdomnym
2973
Raport z realizacji działań
włączających w projekcie
615
Raport z wyników : Narodowy
Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011 3162
Rasmus Remigiusz 2083
Rataj Anna zob.
Baranowska-Rataj A.
Rataj Jadwiga 1647
Ratajczak-Tuchołka Joanna
2401, 2426, 2460
Ratnicyn Krzysztof 365
Raudeliūnaitė Rita 2680
Rauziński Robert 467, 2694
Rawski Olaf 2560 ; red. 3241
Rąb Jacek red. 2915
Rączaszek Andrzej 2694 ;
red. 467, 841, 2729
Rączka Krzysztof 1735, 1744,
2029
Rączka Małgorzata zob.
Iżycka-Rączka M.
Reda Anna 641, 1726, 1932
Regionalne uwarunkowania
rynku pracy 524
Reimann Marysia tł. 2723
Rejman Krzysztof 451
Rejno Iwona zob.
Janiak-Rejno I.
Rek-Woźniak Magdalena 1268
Religa Jolanta 378, 806
Religioni Urszula 335
Renkas Jerzy 435
Rennie Ann 1180
- 604 Reputakowski Piotr 93
Retowski Sylwiusz 1275, 1381,
1438
Rewizorski Marek 1768
Rezner Anna 828
Rezner Witold 828
Rękas Magdalena 467, 520a,
3006
Ręklewski Marek 3222
Richert-Kaźmierska Anita 668,
669
Robak Elżbieta 1255
Rochecka Halina 2867
Rocznik demograficzny 2012
3211
Rocznik statystyczny przemysłu
2012 3163
Rocznik statystyczny rolnictwa
2011, 2012 3164
Rocznik statystyczny
Rzeczypospolitej Polskiej
2012 3165
Rocznik statystyczny
ubezpieczeń społecznych
2009-2011 3241
Rocznik statystyczny
województw 2012 3166
Rocznik statystyki
międzynarodowej 2012 3167
Rodak Katarzyna 2588, 2592
Rogacz Anna zob.
Paszkowska-Rogacz A.
Rogala Henryk 586
Rogalska Anna 1633, 1646
Rogowiecki Piotr 3110
Rogowska Anna 2100
Rogowski Andrzej 256
Rogowski Waldemar 2758
Rogozińska-Pawełczyk Anna
1010, 1047, 1253, 2325
Rogoziński Kazimierz 344 ;
red. 344
Roguska Wiesława 989
Rogut Aleksandra 448
Roicka Paulina 2203, 2219,
2355, 2389, 3256 ;
omów. 2423
Rojek-Nowosielska Magdalena
2781, 2807
Rok Anna 2833
Rokicka Ewa 465
Rola funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej 452
Rola wolontariatu w polityce
społecznej 2846
Rollnik-Sadowska Ewa 841
Romanik Andrzej 2307
Roman-Liu Danuta 1652, 1653
Romanowska-Słomka Iwona
1522, 1646
Romanowska-Tołłoczko Anna
932, 1317
Romanowski Michał 3087
Romańczuk Sylwia zob.
Sysko-Romańczuk S.
Romańska Marta 2070
Romer Maria Teresa 1715, 21222129, 2137-2143, 2145-2149,
2151-2161, 2163-2167, 2169,
2171, 2173-2178, 2181-2185,
2188, 2191-2195, 2197,
2200, 2201, 2204-2206,
2208, 2209, 2211, 2497
Ronginska Tatiana 44, 1309
Rosiak Anna zob.
Faliszek-Rosiak A.
Rosiak Beata zob.
Wieteska-Rosiak B.
Rosiek Janusz 520a
Rosłoński Maciej 2997
- 605 Rosocha Sylwia 502, 2674
Rosołowski Mateusz 2735
Rosół Adam 844
Rostkowska Iwona 815, 840
Rostkowski Tomasz 56, 96, 815,
840 ; red. 815
Roszewska Katarzyna 1726,
1754, 2392, 3086
Roszkowska Paulina 2763
Roszkowska Sylwia 448
Roszyk-Kowalska Gabriela 268
Rotkiewicz Marek 600, 2040
Rozentalska Paulina zob.
Noińska-Rozentalska P.
Rozkrut Dominik 3160, 3173
Rozkwitalska Małgorzata 1059
Rozmus Andrzej 1286 ;
red. 1286
Rozowska Bożena zob.
Kurkus-Rozowska B.
Rozwiązywanie sporów
zbiorowych 3109
Róg-Ilnicka Joanna 1395
Rólczyński Tomasz 2419
Różałowska Barbara 2915
Różański Andrzej 911
Różne aspekty ubezpieczeń
społecznych 2363
Rubin Jarosław 1312
Rubio María Paula zob.
Malinowski Rubio M. P.
Ruckgaber Monika 249
Ruczkowski Piotr 1817
Rudnicka Agata 2761
Rudnicki Roman 540
Rudniewski Konrad 1511
Rudny Włodzimierz 1129
Rudolf Stanisław 3135, 3144
Rudzewicz Adam 288, 2486
Rudziński Marek 807
Rudzka Katarzyna zob.
Szelągowska-Rudzka K.
Rulkiewicz-Sławińska Barbara
243
Russell Hochschild Arlie 736
Rustecki Krzysztof 2271
Ruszel Agata zob.
Ludera-Ruszel A.
Ruszkowski Paweł 3117
Rutecka Joanna 2467
Rutka Ryszard 995 ; red. 995
Rutkiewicz Małgorzata 677
Rutkowska Anna 437
Rutkowska Beata 3086
Rutkowska Elżbieta 1427
Rutkowska Longina 3242
Rutkowska Monika 1195
Rutkowska Zofia zob.
Czepulis-Rutkowska Z.
Rutkowski Wiktor 2986
Ruzik-Sierdzińska Anna 538,
2500
Ryals Lynette 785
Rybakowski Marek 750
Rybarczyk Anna 2863
Rychel Piotr 1019
Rychły-Lipińska Anna 406
Rydarowska-Kurzbauer Joanna
3258
Rydlewska-Liszkowska Izabela
1695
Ryglicka Magdalena 132
Ryk Andrzej 1360
Rylski Mikołaj 2085
Rymaniak Janusz 4
Rymkiewicz Katarzyna 2089,
2264, 2290
Rymsza Marek 1274, 2642,
2669, 2687, 2687 ;
red. 1274
- 606 Rynek pracy i wykluczenie
społeczne w kontekście
percepcji Polaków 1415
Rynek pracy pedagogów 529
Rynek pracy w Polsce
w początkach XXI wieku 530
Rynek pracy w województwie
lubuskim w 2011 r. 3212
Rynkowska Dorota 2643
Rypina-Cywińska Ewelina 241,
815
Rysz-Kowalczyk Barbara 2694
Ryś Ewa 1175
Ryzyko związane z ręcznymi
pracami transportowymi
1506
Rzechuła Agnieszka zob.
Sompolska-Rzechuła A.
Rzemieślnik - przyjazny
pracodawca 424
Rzepa Teresa 1668
Rzepecki Jan 1591, 2363, 2551
Rzewuska Małgorzata 201, 337,
387, 946, 1096, 1294, 1503
Rzońca Andrzej 3184
Sabeti Heerad 2772
Sacewicz-Górska Małgorzata
123
Saczyńska-Sokół Sylwia 118
Sadlik Ryszard 257, 485, 490,
1850, 1902, 1920, 1921,
1951, 1952, 1969, 1970,
2073, 2084, 2098, 2109,
2133, 2135, 2189, 2383,
2523, 2531, 2559, 2561
Sadło Elżbieta 692, 2003
Sadłoń Wojciech 2649
Sadowska Ewa zob.
Rollnik-Sadowska E.
Sadowska-Snarska Cecylia 358,
449, 664 ; red. 449
Sadowski Gerd 2680
Sadowski Krzysztof 609
Sajkiewicz Barbara 2321, 2341
Sak Mariusz 693
Sak Piotr 1820
Sakowski Piotr 1694
Salamaga Marcin 3234
Salamon Aldona 2039, 2041
Salamońska Justyna 716
Salejko-Szyszczak Iwona 1154
Samborski Adam 2472, 2753
Samitowska Wioleta 2734
Samoraj-Charitonow Beata 2360
Samsel-Chojnacka Monika 2677
Samul Joanna 74, 943, 1126
Sanetra Walerian 1813, 3086 ;
rec. 2481
Saniuk Sebastian 231, 359
Santini Giorgio 576
Sapeta Tomasz 354
Saramonowicz Jacek 13
Saran Jan 473, 799, 809
Saran Tomasz 1494
Sarna Robert 1337
Sarnat-Ciastko Adrianna
2844
Sas Agata zob.
Lulewicz-Sas A.
Saussez Thierry 2407
Sawczuk Joanna 1275
Sawicka Monika zob.
Dawid-Sawicka M.
Sawiński Julian Piotr 367
Sawiński Zbigniew 2330
Schabek Tomasz 2756
Schaufeli Wilmar B. 1313
Schneider Notker 2680
Schönbrodt Beate 2717
- 607 Schwabe Magdalena zob.
Szaniawska-Schwabe M.
Schweda Magdalena zob.
Mosionek-Schweda M.
Sebzda Małgorzata 302
Segeš-Frelak Justyna 734 ;
red. 734
Seiler Bartosz 2821
Sekita Jarosław 2995
Sekuła Zofia 1205, 1220
Selerzyńska-Martela Lidia 2640
Seliga Robert 2776
Sempruch Gabriela 2679
Sendor Joanna 3286
Senyszyn Sebastian 2260
Serafin Katarzyna 2057, 2060
Serafińska Magdalena zob.
Kaczkowska-Serafińska M.
Seredocha Izabela 368
Seredyńska Anna 1307
Seredyńska Danuta 809
Seweryński Michał 3086 ;
red. 1726
Sędrowicz Sylwia 214, 254
Sęk Helena 1313 ; red. 1313
Shaposhnikova Iryna 863
Shaw Magdalena tł. 698
Sherbin Laura 939
Sibiga Grzegorz 259
Sibony Olivier 49
Sidorczuk Magdalena 3048
Sidorko Andrzej 2503, 2504,
2506-2511, 2514, 2577
Siechowicz Arkadiusz 935
Siek Elżbieta J. 509
Siemiątkowski Przemysław L.
1983
Siemiński Marek 1065
Sienicka Anna 2888
Sienkiewicz Łukasz 137
Sienkiewicz Monika 253
Sieradzka Edyta 683
Sieradzka Marta zob.
Stasiła-Sieradzka M.
Sierdzińska Anna zob.
Ruzik-Sierdzińska A.
Sierociński Piotr 242
Sierocka Iwona 1898, 2038,
2258, 2481, 3086
Sieroń Roman Bogusław 989
Sikora Adam 1633
Sikora Agnieszka 2363, 3236
Sikora Bartłomiej 485, 490
Sikora Marta zob.
Znajmiecka-Sikora M.
Sikora Tomasz 510
Sikorska Alina red. 455
Sikorski Wiesław 207
Sinha PK 785
Siporska Anna 2363, 2370, 2464
Sirojć Zdzisław 2684 ; red. 2684
Sitek Bronisław 898
Siwczak Ewa 874
Siwek-Jeziorna Magda 923
Siwek-Szczepanik Agata 2844
Sixma Herman J. 1313
Skalec Agata 2833, 2893
Skalik Jan 339, 1043
Skałecka Monika 1462
Skawińska Eulalia 986 ; red. 986
Skiba Artur 1244
Skiba Radosław 2828
Skibińska Beata zob.
Joksz-Skibińska B.
Skibińska Ewa 2214, 2215,
2220, 2221, 2223, 2225,
2226, 2228, 2234, 2237
Skibiński Andrzej 467
Skica Tomasz 1286
Skłodowski Henryk 822
- 608 Skoczny Małgorzata zob.
Szylko-Skoczny M.
Skoczyński Jacek 2116
Skorecka Katarzyna zob.
Ragin-Skorecka K.
Skorek Monika 758
Skorupa Jolanta zob.
Walusiak-Skorupa J.
Skorupińska Katarzyna 3135
Skowron-Mielnik Beata 78, 346,
348
Skowronek Ewa 3039
Skowroń Jolanta 1570
Skowroński Andrzej 1646
Skowroński Maciej 1646
Skóra Justyna 1572
Skórska Anna 520a, 524, 545,
550
Skrobisz Joanna 255, 489, 2027
Skrobisz-Kaczmarek Beata 489,
2042, 2179, 2254, 2303
Skrodzka Iwona 439
Skrzek-Lubasińska Małgorzata
670
Skrzypczak Bohdan 2642
Skrzypczak Jędrzej 3146
Skrzypczak Lucyna zob.
Kapka-Skrzypczak L.
Skrzypek Elżbieta 161
Skrzypek Mariusz 375, 2516
Skulska Joanna 1330
Skuza Agnieszka zob.
Wolińska-Skuza A.
Skuza Marek 1178
Skwarek Albin 1207
Skwiercz Dorota zob.
Teneta-Skwiercz D.
Slany Krystyna 1449
Slind Michael 310
Sławecki Bartosz 1375
Sławińska Barbara zob.
Rulkiewicz-Sławińska B.
Sławska Danuta 644
Słoczyński Tymon 3007, 3233
Słomczewska Elżbieta
Jadwiga zob.
Biesaga-Słomczewska E. J.
Słomińska Bożena 530
Słomka Iwona zob.
Romanowska-Słomka I.
Słota Anna zob.
Morcinek-Słota A.
Słownik podstawowych
terminów z zakresu
ubezpieczeń społecznych
2365
Słupik Sylwia 2640
Słyk Urszula 529
Smagowicz Justyna 1647
Smagowska Bożena 1536, 1538,
1541
Smardz Anna zob.
Krajewska-Smardz A.
Smaruj Monika 1633
Smarż Joanna 1329
Smoder Agnieszka 41, 355, 470
Smolak Teresa zob.
Chirkowska-Smolak T.
Smolarek Małgorzata 405
Smolbik-Jęczmień Alicja 1290,
1292, 1387
Smoliński Aleksander 932
Smoliński Dariusz 1557
Smoliński Roman 1938
Smółka Paweł 218, 250, 907,
925, 1007, 1159, 1301
Smusz-Kulesza Monika 3067,
3086
Snarska Cecylia zob.
Sadowska-Snarska C.
- 609 Sobala Wojciech 1687
Sobczak Alicja 1695
Sobczak Elżbieta 3215
Sobczak Michał 841, 1047
Sobczyk Arkadiusz 1696, 1726,
1848, 1993, 2004, 2281,
2295,
Sobieraj Iwona 2915
Sobieska-Karpińska Jadwiga 401
Sobocka-Szczapa Halina 410,
454, 467, 524, 547
Sobol Magdalena zob.
Ślazyk-Sobol M.
Socha Radosław 2363, 2377
Sochocki Marcin J. 2971
Socholik Violetta 1675
Sodolski Wojciech 1494
Sojka Elżbieta 467, 3204
Sokołowicz Mariusz E. 889
Sokołowska Agnieszka 2754,
2798
Sokołowska Ewelina 2667
Sokołowski Jarosław 172
Sokołów Tomasz 1911
Sokół Sylwia zob.
Saczyńska-Sokół S.
Solak Adam 1464
Solawa Bogdan 1471
Solecki Leszek 1494, 1677 ;
omów. 1494 ; red. 1494
Sołdan Magdalena zob.
Woynarowska-Sołdan M.
Sołdek Andrzej 2401
Sołek Celina 153
Sołoducho-Pelc Letycja 111
Sołtys Paulina 1724
Sołtysik Mariusz 2771
Sompolska-Rzechuła Agnieszka
2906
Sońta Monika 174
Sopińska Aleksandra zob.
Polak-Sopińska A.
Sordyl Marta tł. 565
Sorysz Mariusz 2094, 2285
Sosińska Izabela 1779
Sosnowski Michał 3003
Sowa Agnieszka 2500
Sowa Bożena 3001
Sowa Ewa 10
Sowa Janusz M. 1647
Sowińska Anna 833
Sowiński Tomasz 1726
Sójka Anna 2363
Spałek Mirosław 1380
Spanialska Monika tł. 2958,
2960, 2980, 2983
Spičak Ewa zob.
Jaworska-Spicak E.
Spirka Wiesława zob.
Wołoszyn-Spirka W.
Społeczeństwo informacyjne
w liczbach 3168
Społeczeństwo informacyjne
w Polsce 2007-2011,
2008-2012 3169
Społeczne ubezpieczenia
wypadkowe i chorobowe
2555
Spólnicki Waldemar 969, 1497
Sprawozdanie GIP z działalności
PIP w 2011 r. 1788
Sprawozdanie roczne z realizacji
Krajowego Planu Działań na
rzecz Zatrudnienia na lata
2009-2011 za 2011 r. 425
Spreitzer Gretchen 1023
Springer Agnieszka 1211, 1228
Spychała Aleksandra 3038
Spyra Zbigniew 833
Spyrka Sandra 219
- 610 Spytek-Bandurska Grażyna 256,
597, 666, 1936
Sroka Robert 1363
Srokowski Łukasz 309, 1095
Staats Bradley R. 185
Stach Przemysław 1198
Stachowicz-Stanusch Agata
1358
Stachowska Sylwia 112, 301,
1397, 2279
Stachura Krzysztof 2955, 2976
Stalończyk Izabela 165
Stan i struktura ludności oraz
ruch naturalny 3217
Stanewicz Monika zob.
Wilgorska-Stanewicz M.
Stangrecka Halina zob.
Bulińska-Stangrecka H.
Staniec Iwona 46
Stanilewicz-Wójcik Ewa 208
Stanimir Agnieszka 2912
Stankiewicz Ewa zob.
Adach-Stankiewicz E.
Stankiewicz Janina 2821
Stankiewicz Katarzyna 669,
1429
Stanley Gordon 853
Stanny Monika 467, 468, 481
Stanusch Agata
zob. Stachowicz-Stanusch A.
Stańczak Joanna 3195
Stańczak Małgorzata red. 1733
Stańczyk Irena zob.
Szadkowska-Stańczyk I.
Stańczyk Paweł 3008
Stańczyk Sylwia 1080
Stańda Andrzej 1049, 1132
Stańdo-Górowska Halina 2874
Stańkowski Klemens 333
Stańska Jolanta 1494
Starczewski Michał 38
Starosta Anna 1058
Starosta Paweł 465 ; red. 465
Stasiak Andrzej 3052
Stasiła-Sieradzka Marta 1633
Stasiorowski Sławomir 2075
Stasiuk Anna 1052
Staszewska Ewa 558, 587, 592
Staszyński Kazimierz 1646
Staśko Anna zob.
Wziątek-Staśko A.
Stawarczyk Kinga 1577
Stawarczyk Michał 1577
Stawicka Ewa 46, 2757
Stawicka Magdalena Kinga 2985
Stecko Justyna 2746, 2808
Steenburgh Thomas 1233
Stefaniak Jadwiga 2239, 2246
Stefaniuk Tomasz 313
Stefanowicz Bogdan 154
Stefańczyk Elżbieta 1811
Stefański Krzysztof 1992, 2000,
2305
Stefko Agnieszka 1608-1612,
1616
Stegemann Karolina 28
Steglińska Barbara 2684
Stelina Jakub 1696, 3086 ;
red. 1726
Stempski Romuald 1560
Stemulak Maciej 938
Stenka Rafał 2968 ; red. 2973
Stepulak Marian Zdzisław 1361
Sternal Elżbieta 1458
Sternal Szymon 2120
Sternicka Magdalena 1436
Stępień Kamila Olga 695
Stępień Magdalena zob.
Szymczak-Stępień M.
Stępniak Maciej 907
- 611 Stępnikowski Andrzej 875
Stochmiałek Jerzy 831
Stocki Ryszard 3139
Stoczyński Tymon 1015
Stolarski Roman 247
Stolorz Beata zob.
Bieszk-Stolorz B.
Stompór-Świderska Jagoda 1055
Stonawski Marcin 3209
Stopka Karolina 2613
Stor Marzena 228
Stosik Aneta 998
Strategie działania
w starzejącym się
społeczeństwie 2712
Striker Małgorzata 627
Stroińska Ewa 176, 349, 393
Strojna Elżbieta 3218
Struck Renata zob.
Wielgos-Struck R.
Struck-Peregończyk Monika
1286
Struktura wynagrodzeń według
zawodów 3235
Strusińska-Żukowska Jolanta
2150
Struś Emilia zob.
Konopska-Struś E.
Strużyna Janusz 117, 833, 2340 ;
rec. 65
Strychowska Agata 529
Strykowska Maria 1008
Strzałecka Anna zob.
Lewicka-Strzałecka A.
Strzebońska Anna 780
Strzelczyk-Falęcka Agata 518
Strzelec Dorota 1169, 1892
Strzelecka Maria 667, 2726
Strzelecki Paweł 467, 1415
Stukowski Aleksander 1756
Suchar Jacek Antoni 212
Suchodolska Jolanta 2921
Suchodolski Adam 1283
Sudoł Stanisław 45, 46
Sufinowicz Baha zob.
Kalinowska-Sufinowicz B.
Sujka Emilia 1646, 1647
Sula Piotr 66
Sulej Katarzyna zob.
Piwowar-Sulej K.
Sułek Antoni 2897
Sułkowski Łukasz 42, 57, 59, 83,
377
Sumara Kamil 287
Superson-Polowiec Beata 1904
Surdej Aleksander 2651, 2660 ;
red. 2731
Surdykowska Barbara 480, 1726,
2937, 3065, 3066, 3083,
3138
Surdykowska Danuta zob.
Kilian-Surdykowska D.
Surgiewicz Jolanta 1567
Suwara Bogusław 1251
Swacha-Lech Magdalena 2491
Swadźba Urszula 433 ; red. 433
Swędzioł Justyna zob.
Czerniak-Swędzioł J.
Sylwestrzak Andrzej 1726
Symela Krzysztof 869, 875
Sypniewska Grażyna 2563
Syrek-Kosowska Anna 907
Syrocka Agnieszka 399
Sysko-Romańczuk Sylwia 2763
System kształcenia w zakresie
zarządzania a śląski rynek
pracy 849
Systemy inteligencji biznesowej
393
Szaban Jolanta 113
- 612 Szabela-Pasierbińska Ewa 2322
Szabłowska Marzena 2067, 2083
Szadkowska-Stańczyk Irena
1558, 1564, 1972
Szadkowski Krystian tł.1002
Szafraniec Krystyna 660
Szakiewicz Marcin 1763, 1912,
2375
Szalbierz Katarzyna 1674
Szałkiewicz Daniel 2049, 2108,
2110
Szaniawska Dominika 357, 608,
675, 3127
Szaniawska-Schwabe Magdalena
734
Szarfenberg Ryszard 2680, 2833,
2947
Szarota Zofia red. 809
Szarpak Łukasz 1655
Szarzec Katarzyna 581
Szatur-Jaworska Barbara 1412,
2665, 2694 ; red. 2712
Szczebiot-Knoblauch Lucyna
524
Szczeblewski Marcin 66
Szczelina Konrad 1526
Szczepanik Agata zob.
Siwek-Szczepanik A.
Szczepanik Maciej 2324
Szczepan-Jakubowska Dorota
1155
Szczepankiewicz Elżbieta
Izabela 148
Szczepanowska Barbara 1477
Szczepanowska Renata 2828
Szczepańska Katarzyna 1177,
1215
Szczepańska Mariola 2637
Szczepańska-Woszczyna
Katarzyna 849
Szczepański Marek 474, 646,
2401, 2415 ; red. 2401
Szczepański Marek Stanisław
3130
Szczepański Paweł 1524
Szczepkowska Malwina 138
Szczerba Julia 1633
Szcześniak Patrycja 1382
Szczucka Anna 780
Szczupaczyński Jerzy 1123
Szczupakowski Artur 699, 1810,
2243, 2613, 2617, 2618,
2645
Szczupał Bernadeta 695
Szczygielska Agnieszka 1499
Szczygieł Alicja 917
Szczygieł Elżbieta zob.
Nosal-Szczygieł E.
Szczygłowska Renata 1578
Szelągowska-Rudzka Katarzyna
3134
Szelhaus Renata 2297
Szepieniec-Puchalska Dorota
3261
Szepietowska Alicja 2350
Szepski Marek 2656
Szeroczyńska Małgorzata 746
Szeszenia-Dąbrowska Neonila
1687
Szetela Artur 335
Szewczyk Grzegorz 1647
Szewczyk Helena 1696, 1750,
1829, 1857, 1978
Szewczyk Jan 10
Szewczyk Jerzy 1586
Szewczyk Małgorzata zob.
Machowska-Szewczyk M.
Szewczyńska Małgorzata 1575
Szewielewska Ewa 2844
Szeworski Adam tł. 2678
- 613 Szklarczyk Dariusz 526, 780
Szkoły wyższe i ich finanse
w 2011 r. 3219
Szlosek Franciszek 1459, 1464
Szluz Beata 2956, 2972, 2978,
2982
Szmagalski Jerzy 1274
Szmidt Czesław 670, 1176 ;
red. 672, 1176
Szmit Jakub 1726, 1824, 1843,
2465, 2525, 2526, 2532,
2538, 3086, 3096-3102, 3141
Szmit Małgorzata 2643
Szmitka Stanisław 1461
Szneider Sebastian 1684
Szołno Olga 324
Szopa Bogumiła red. 2951
Szopik-Depczyńska Katarzyna
389
Szostek Dawid 1384
Szpila Janusz 1805
Szpilski Łukasz 2328
Szpitalak Malwina 1249
Szpitter Agnieszka A. 369, 1092
Szplit Marcin 391
Szpor Grażyna 256, 1816
Szpunar Małgorzata 1370
Szrajber Sławomir 1513
Szreder Małgorzata 816
Szreniawski Piotr 2626
Sztanderska Urszula rec. 507
Sztych Łukasz 1786
Szubert Wacław 30
Szubzda Anna zob.
Włoszczak-Szubzda A.
Szukalski Piotr 479, 2708, 2741,
2896
Szul Elżbieta 3011
Szulczewski Grzegorz 1355
Szulik Sebastian 2068
Szumlański Maciej 461
Szumowski Witold 329
Szustakiewicz Przemysław 1821
Szutkowska Jolanta 3171
Szwabe Michał 714
Szwarc Krzysztof 467, 1398
Szweda-Lewandowska Zofia
470, 472, 2706, 2927 ;
rec. 2652
Szwiec Paweł 320, 1064
Szybkie Andrzej 2224
Szych Zbigniew 1528
Szydlik-Leszczyńska Agata 514,
841
Szygiel Jerzy tł. 1116
Szyjko Cezary Tomasz 1351,
2931
Szylko-Skoczny Małgorzata 597,
2694
Szymanowska Joanna 2737
Szymańska Agata 3142
Szymańska Anna 3261
Szymańska Anna zob.
Wieczorek-Szymańska A.
Szymańska Jolanta 375, 2516
Szymańska Katarzyna 87, 1057,
1066, 1090
Szymańska Marika 2799
Szymańska-Brałkowska
Małgorzata 1184
Szymańska-Zybertowicz
Katarzyna red. 762
Szymczak Anna 648, 2475,
2484, 2518, 2521, 2529,
2615
Szymczak Małgorzata zob.
Gołofit-Szymczak M.
Szymczak-Stępień Magdalena
2480
Szymorek Maria Karolina 2013
- 614 Szyszczak Iwona zob.
Salejko-Szyszczak I.
Szyszka Bogdan 11
Szyszkowska Joanna 2249, 2273
Ścibisz Michalina 3048
Ścigaj Mirela 1474
Ściślicki Piotr 2218
Ślawska Grażyna 1488, 1671
Ślazyk-Sobol Magdalena 1315
Ślebarska Katarzyna 1442
Śleboda Renata 686, 1262
Ślebzak Krzysztof 2390, 2409 ;
rec. 2481
Śledź Dariusz red 498
Ślesicka Agnieszka 3005
Ślesińska Elżbieta zob.
Kośmicka-Ślesińska E.
Śleszyński Przemysław 3259
Ślęzak Justyna zob.
Byczkowska-Ślęzak J.
Śliwa Anna 1462
Śliwa Sławomir 1462, 2684 ;
red. 1462
Śliwicki Dominik 412, 426, 841,
3222, 3231
Śliwińska Anna zob.
Pietruszka-Śliwińska A.
Śliz Anna 3130
Ślusarczyk Magdalena 1449
Śmieć Jacek 1986
Śmigielska Ewa zob.
Bochyńska-Śmigielska E.
Śmigielska Grażyna 1071, 1074
Śniegocka Angelika 210
Świadek Arkadiusz 389
Światowy Grażyna 855
Świątek Leokadia 663
Świątek Paulina 1424
Świątek-Barylska Ilona 1357
Świątkowska Beata 1667
Świątkowski Andrzej Marian
1696, 1709, 1726, 1736,
1749, 1856, 1933, 2940
Świderska Jagoda zob.
Stompór-Świderska J.
Świdurska Anna 424
Świerczyńska-Machura
Dominika 1692
Świerkocki Janusz red. 452
Świerżewski Marcin 3155
Świeszczak Krzysztof 2788
Świetlik Krystyna 3025
Święcka Aldona zob.
Wiktorska-Święcka A.
Świgoń Marzena 156
Świtek Tomasz 2844
Świtłyk Michał 882
Tabaczek Kinga zob.
Lachowicz-Tabaczek K.
Tabaszewska Edyta 189
Tabor Joanna red. 1631
Tabor Joanna Antonina 142
Tadeusiewicz Grażyna 2684
Tadeusiewicz Ryszard 884
Tadla Ewa zob.
Tłuczek-Tadla E.
Tajer Sławomir 530
Taramina Joanna 2684
Tarapata Jolanta 46
Tarkowska Elżbieta 2940
Tarkowski Adam 394
Tarłowska Joanna zob.
Narkiewicz-Tarłowska J.
Tarnawska Katarzyna 520a
Tarno Jan Paweł 256
Teisseyre Piotr 518a, 631, 640,
2833
Telakowska Zofia 2828
- 615 Telep Jerzy 537, 886
Telep Tomasz 537, 886
Teneta-Skwiercz Dorota 2806
Teoretyczne i metodyczne
aspekty pracy socjalnej
w środowisku 2640
Terech Cezary 2684
Terelak Jan F. 46
Termiński Bogumił 2673, 3147
Terpiłowska-Dworczak Arleta
2329
Terytorialne zróżnicowanie
bezrobocia w Polsce
w 2011 r. 3220
Teske Agnieszka zob.
Mościcka-Teske A.
Theiss Maria 2713
Thi Hang Nguyen 800
Thomas Robert 991
Thompson Leigh 1162
Thornton Paul 2471
Tiainen Pekka 427
Timoszyk-Tomczak Celina 1411
Tkaczyk Edyta 3149, 3152
Tłuczek-Tadla Ewa 2859
Tobiasz-Adamczyk Beata 2868
Tokarewicz Aleksandra 1927
Tokarski Maciej 880
Tokarski Stefan 1207
Tokarski Tomasz 1644, 1645,
1649, 3221
Tokarz-Kocik Anna 344
Tołłoczko Anna zob.
Romanowska-Tołłoczko A.
Tomanek Adam 432
Tomanek Artur 1876, 3062
Tomanek Krzysztof 1213
Tomaszczyk Jacek 392
Tomaszewska Katarzyna 2092,
2266
Tomaszewska-Hołub Beata
524
Tomaszewska-Lipiec Renata
905, 915
Tomaszewski Andrzej zob.
Porretta-Tomaszewski A.
Tomczak Celina zob.
Timoszyk-Tomczak C.
Tomczyk Anita zob.
Młynarczyk-Tomczyk A.
Tomczyk Łukasz 809, 2929
Tomczyk Urszula 3210
Tomczyk Wiesław 605
Tomkiewicz Jacek 2992
Tosik Amelia 1765
Toszewska Weronika 459, 467,
1430
Toth Maria zob.
Mycielska-Toth M.
Tracz-Krupa Katarzyna 460
Trafiałek Elżbieta 2710
Trappmann Vera 3085
Trawkowska Dobroniega 1274,
2633, 2670, 2817 ; red. 2636,
2670
Trenkner Małgorzata 157
Trochimiuk Renata 1176
Trojan Elżbieta 1316, 2668
Troszyński Marek 2813, 2828
Trójstronna Komisja do Spraw
Społeczno-Gospodarczych
3132
Trójstronne Zespoły Branżowe
3126
Truszkowska-Kurstak Monika
2840, 2872
Trwanie życia w 2011 r. 3242
Trybuch Danuta 947
Trzaskowski Mariusz 2801
Trzciński Roman 1276
- 616 Trzeci sektor : fasady i realia
2833
Trzepiota Magdalena 237
Trzpiot Grażyna 833
Tubielewicz Katarzyna 105
Tuchołka Joanna zob.
Ratajczak-Tuchołka J.
Tucki Andrzej 3039
Turek Agnieszka
zob. Wojtczuk-Turek A.
Turek Dariusz 1152
Turek Konrad 780
Turkiewicz Agnieszka 1318
Turowska Anna 893
Turzyńska Magdalena zob.
Zalewska-Turzyńska M.
Tusińska Ewelina 1958, 2292,
2294
Twardo Dorota 949, 950, 966
Tyc Aneta 3, 1698, 2213
Tylawska Angelika 2684
Tylec Agnieszka 411
Tymorek Krystyna 2535, 2537,
2540
Tyrańska Małgorzata 263
Tyrka Dariusz 1479, 1489
Tyszko Joanna zob.
Pawłowska-Tyszko J.
Ubezpieczeni poddani
rehabilitacji leczniczej 3243
Ubezpieczenia społeczne
w Polsce 2370, 2371
Uchman Anna zob.
Wolińska-Uchman A.
Ucieklak-Jeż Paulina 2866
Uczestnictwo ludności
w kulturze w 2009 r. 3270
Ulfik Agnieszka 393
Ulman Paweł 3035
Ulrichs Magdalena red. 427
Ulrych Wojciech 234
Unowocześnianie metod i form
kształcenia zawodowego
w Polsce 875
Unterschütz Joanna 3061
Upton David M. 185
Ura Elżbieta 1833
Urban Dariusz 2681
Urban Stanisław 386
Urbanek Grzegorz 167
Urbanek Jolanta 809
Urbaniak Bogusława 483, 841,
2325
Urbaniak Wojciech 452
Urbaniak-Pietrusińska
Małgorzata1238
Urbanowicz Wioletta zob.
Giemza-Urbanowicz W.
Urbańska Magda 20, 1408
Urbańska Magdalena zob.
Weinmann-Urbańska M.
Urbańska Wioletta zob.
Gieniec-Urbańska W.
Ustawa z 24.04.2003 r.
o działalności pożytku
publicznego 2836
Uścińska Gertruda 1755, 2354,
2361, 2366, 2434, 2460,
2694
Utzig Monika 3026
Uwarunkowania rozwoju
kapitału ludzkiego
w rolnictwie 455
Uzarczyk Andrzej 1533
Uziak Waldemar 1726
Uziębło Aldona 2814
Użarowska Malwina 314
Vassiliou Androulla 796
- 617 Vázquez Pedro zob.
Gallardo Vázquez P.
Veil Katja 2717
Vikuk Adrian Przemysław zob.
Lubowiecki-Vikuk A. P.
Ville-Pekka Sorsa red. 2362
Vogel Laurent 2006
Vovk Jurij 450
Wach-Kąkolewicz Anna 1375
Wacikowska Monika 2265, 2293
Wacławik Bogusława zob.
Puzio-Wacławik B.
Wagner Iwona 2939
Walasek Stefania 19
Walasik Marcin 2112
Walaszek-Latacz Jolanta 529
Walczak Damian 2457, 2590
Walczak Ewa 3182
Walczak Krzysztof 256, 1696,
1700, 1774, 1845, 1871,
2251 ; rec. 3060 ;
red. 1745
Walczak Maciej 46
Walczak Małgorzata 1371
Walczak Tadeusz 3170
Walczak Waldemar 46, 304,
1097
Walczak-Duraj Danuta 294,
1343
Walecka-Jankowska Katarzyna
1130
Walentynowicz Piotr 1141
Walędziak Marta zob.
Kowalczuk-Walędziak M.
Waligórski Zenon 2253
Walkowiak Aleksandra 989
Walkowska Wiesława 2705 ;
red. 710
Walorska Paulina 1880, 1957
Waltoś Stanisław 1286 ;
red. 1286
Walusiak-Skorupa Jolanta 1661,
1664, 1669, 1681, 1683,
2499
Wałczyk Anna zob.
Ławniczak-Wałczyk A.
Wałęga Agnieszka 3035,
3281
Wałęga Grzegorz 3022
Wanatowicz Maria W. 23
Waniak-Michalak Halina 2822
Warchał Mateusz 1009
Warlewska Katarzyna 2687
Warszewska-Makuch Magdalena
1170, 1174
Warunki pracy w 2011 r. 3227
Warzecha Alina 283
Warzecha Katarzyna 467
Warzywoda-Kruszyńska
Wielisława 2940
Wasiak Mariola zob.
Wolska-Wasiak M.
Wasilczuk Julita E. 671
Wasilewska Alicja 586
Wasilewska Małgorzata 776
Wasilewska-Ostrowska
Katarzyna M. 2858 ;
red. 2858
Wasilewski Orhan 1061
Waszak Łukasz red. 2827
Waszczak Stanisław 1223
Waszkiewicz Ludmiła 2896
Waśkowski Zygmunt 2802
Waśniewski Jarosław 332
Watkins Michael D. 1115
Watoła Anna red. 529
Wawak Tadeusz 341
Wawro Magdalena zob.
Dziedziak-Wawro M.
- 618 Wawrowska Marta zob.
Derlacz-Wawrowska M.
Wawrowski Łukasz 3248
Wawrzyniak Joanna K. 809
Wawrzyniak Maria 224, 264,
345, 1001, 1171, 1188
Wawrzyniak-Chrzanowska
Beata 695
Wawszczak Ewelina 1368
Ważna Ewa zob.
Pająk-Ważna E.
Ważniejsze informacje z zakresu
ubezpieczeń społecznych
3244
Wągrowska-Koski Ewa 1669
Wąsowicz Jarosław 503, 520a,
841
Wąsowicz Marek 139
Wąsowska Aleksandra 2768
Wąsowska-Bąk Katarzyna 857
Wąż Piotr 590, 595, 1906, 1974,
2010, 2033, 2056, 2076,
2081, 2309
Weber Anne-Marie 2353
Weinmann-Urbańska Magdalena
344
Wejman Małgorzata 1531
Wejs Alicja zob.
Winnicka-Wejs A.
Wenta Kazimierz 811, 839
Wereszczyński Karol 2957
Weryńska Dorota zob.
Dolińska-Weryńska D.
Weryńska Róża 611
Weryński Piotr 2915
Weryszko Marek 1646
Wesołowska Monika 540
Wester Simon 907
Węglarz Anna Maria 2684
Węgrzyk Iwona 2929
Węgrzyn Anna 1812, 1834
Węgrzyn Grażyna 395, 518a
Węsierski Tadeusz 1276
Węziak-Białowolska Dorota
1415, 1673
Whitworth Brad 305
Wiater Mariola 1087
Wiaterek Małgorzata zob.
Baron-Wiaterek M.
Wiatr Tomasz 1633
Wiatrowski Zygmunt 798, 1464,
1466
Wiącek Iwona zob.
Kalinowska-Wiącek I.
Wicher Helena 1994, 2032
Widacki Jan 2940
Widelska Urszula 536
Widerska Iwona 2401
Wieczorek Damian 2810
Wieczorek Gertruda 529, 546
Wieczorek Jacek 227
Wieczorek Łukasz 620
Wieczorek Stanisław 1633
Wieczorek-Szymańska Anna 138
Wiejskie rynki pracy 540
Wiek emerytalny 2460
Wielgos-Struck Renata 2643
Wieloaspektowość mobbingu
1176
Wielocka Alicja 2844
Wieprzowski Paweł 476
Wieprzowski Piotr 476
Wieprzycka Agnieszka 190
Wiercimak Wioletta 2684
Wiernek Bogusław 209, 239
Wierszołowicz Elwira zob.
Leśna-Wierszołowicz E.
Wierzbińska Halina 1777
Wieszala Anna zob.
Balcerek-Wieszala A.
- 619 Wieteska-Rosiak Beata 2795
Wietrzyk Danuta 2640
Wiewiórkowska Mirona zob.
Ogryzko-Wiewiórkowska M.
Wiewiórowski Wojciech 256
Więcek Agnieszka 1842
Więcek Andrzej red. 2896
Więcek Rafał 2498
Więcek-Janka Ewa 1035
Więckowski Paweł 15
Wiktorow Aleksandra 2363,
2447, 2451
Wiktorska-Święcka Aldona 66
Wilczyńska Paulina 418
Wilczyńska Urszula 1687
Wilczyński Artur 882
Wildowicz-Giegiel Anna 186
Wilgorska-Stanewicz Monika
1278
Wilk Kamil 529
Wilmowska Anna 2500
Wilmowska-Pietruszyńska Anna
2501
Wilson Rob A. 427
Wilsz Jolanta 819, 1151, 1458
Wincenciak Leszek 573, 816
Winiarska Dorota zob.
Molek-Winiarska D.
Winkler Renata 1094
Winkler-Drews Tadeusz 2477
Winnicka-Wejs Alicja 168,
1197, 1245 ; rec. 483
Wiórek Piotr Marcin 1947
Wiszniewska Marta 1661, 1689,
1690
Wiszniewski Wojciech rec. 47
Wiścicka Małgorzata 277
Wiśniewska Paulina 1335
Wiśniewska-Paź Barbara 859
Wiśniewski Kamil 183
Wiśniewski Przemysław 1291
Wiśniewski Zenon 2694
Wiśniewski Zenon 412 ;
red. 412, 419
Witczak Izabela 2884
Witek-Crabb Anna 658
Witkowska Justyna 2395
Witkowska Weronika 384
Witkowska-Paleń Anna 2858
Witkowska-Pertkiewicz
Katarzyna 626, 1896
Witkowski Jan 2102, 2495, 2602
Witkowski Janusz 3170
Witkowski Jarosław 3103
Witkowski Robert 2974
Witkowski Stanisław A. 1315
Witoszko Wioletta 3086
Witusik Andrzej 1446
Włodarczyk Bogdan 3052
Włodarczyk Mirosław 256, 3086
Włodarczyk Przemysław 542,
617, 3142
Włodarczyk Robert Wojciech
528
Włodarska-Zoła Lidia 1142
Włodarski Józef 2684
Włodarski Włodzimierz 907
Włosek Joanna zob.
Przemyślańska-Włosek J.
Włosik Aleksandra zob.
Perchla-Włosik A.
Włoszczak-Szubzda Anna 473 ;
red. 473
Włudarczyk Anna 598
Wnęk-Gozdek Joanna 809
Wnuk Izabela zob.
Bednarska-Wnuk I.
Wodecka-Hyjek Angelika 2750
Woelke Karolina zob.
Główczyńska-Woelke K.
- 620 Woiński Mateusz 1176
Wojciechowska Karolina 668,
2259
Wojciechowski Jarosław 571
Wojciechowski Wiktor 3184
Wojciechowski Zdzisław 887
Wojdyło-Preisner Monika 412
Wojewódka Marcin 3076
Wojewódzkie Komisje Dialogu
Społecznego 3128
Wojnar Jolanta 563
Wojnarowska Małgorzata 332
Wojnicz Agata zob.
Matusiak-Wojnicz A.
Wojnicz Piotr 2286
Wojsznis Małgorzata 1647
Wojtaszczyk Katarzyna 278, 295
Wojtczuk-Turek Agnieszka 361,
401a, 815
Wojtowicz Ewa 1182
Wojtyła Jan 1726
Wojtyńska Anna 728
Wojtyńska Joanna 2500
Wokół ekonomii społecznej
2742
Wokół zagadnień ubóstwa
i bogactwa 2951
Wolfram-Krukowska Beata 1045
Wolińska-Skuza Agnieszka 815,
1178
Wolińska-Uchman Anna 2093
Wolniak Radosław 1117
Wolność i sprawiedliwość
w zatrudnieniu 1726
Wolontariat szansą rozwoju
społecznego 2858
Wolontariat w organizacjach
3272
Wolska Agnieszka 1550, 1647
Wolska Grażyna 1333
Wolska Katarzyna 289
Wolska-Prylińska Dorota 760
Wolska-Wasiak Mariola 739
Wolski Przemysław 2300
Wolter Edyta 1458
Wołk Zdzisław 809, 824, 1458,
1464
Wołoszyn-Spirka Wiesława
1362
Wołowiec Izabela 1825
Worek Barbara 780, 2687
Woroniecka-Leciejewicz Irena
843
Woroniecki Paweł Marek 2391,
2476
Woronowicz Majka 953
Wosiek Małgorzata 440, 453,
2984
Woszczyk Patrycja 910, 1046,
2809
Woszczyna Katarzyna zob.
Szczepańska-Woszczyna K.
Woynarowska-Sołdan
Magdalena 1673
Woźniak Ewa 2765
Woźniak Ireneusz 787
Woźniak Magdalena zob.
Rek-Woźniak M.
Woźniak Marcin 424, 519
Woźniak Monika 2051
Woźniak Renata 1027
Woźniak Sebastian 2268
Woźniak Urszula 225
Woźniak Wojciech 2685
Woźniak-Krakowian Agata 529
Woźniakowska-Fajst Dagmara
1173
Woźniakowski Andrzej 244 ;
rec. 47
Woźnicki Jerzy 2686
- 621 Woźniewski Krzysztof 3061
Wódz Kazimiera 2687 ;
red. 2687
Wójciak Paweł 2248
Wójcicka Karolina zob.
Goś-Wójcicka K.
Wójcicki Jarosław 864
Wójcicki Rafał 1516
Wójcik Andrzej 518
Wójcik Ewa zob.
Stanilewicz-Wójcik E.
Wójcik Joanna 393
Wójcik Katarzyna red. 529
Wójcik Marcin 540
Wójcik Mirosław 2640 ;
red. 2640
Wójtowicz Małgorzata 3284
Wratny Jerzy 1873, 3074, 3084
Wrocławska Tatiana 1707, 2017,
3086
Wronikowska Ewa 3059, 3068
Wronka Aldona zob.
Frączkiewicz-Wronka A.
Wronowska Gabriela 441
Wrońska-Zblewska Katarzyna
1886, 2002, 2024, 2080
Wróbel Adam 2069
Wróbel Agnieszka 1160
Wróbel Jadwiga zob.
Nycz-Wróbel J.
Wróbel Magdalena 849, 1647
Wróbel Marcin 2829
Wróbel Piotr 995 ; red. 995
Wróblewska Anna 182
Wróblewska Wiktoria 3186
Wróblewski Konstanty 1682,
1996, 2066, 3089
Wrzochalska Agnieszka 455
Wsparcie na drodze do
zatrudnienia 695
Współczesne obrazy polityki
społecznej 2729
Współczesne tendencje
w pomocy społecznej 2642
Wujczyk Marcin 258, 1708,
1723, 2217, 2222
Wyborska Justyna zob.
Nesterowicz-Wyborska J.
Wycinka Ewa 607
Wyglądała Ewa 3283, 3285,
3289, 3290
Wyka Teresa 256, 1176, 1726,
3086 ; red. 256, 1176
Wynagrodzenia - praktyczne
sposoby rozwiązywania
problemów 2325
Wynagrodzenia w oświacie 2295
Wypadki przy pracy w 2011 r.
3228
Wypler Wojciech 1344
Wypych-Żywicka Alina 1701,
1726, 2196
Wyrostek Mariusz 1069
Wyrwa Joanna 356
Wysocka Paulina 3, 1836
Wysocki Piotr zob.
Broda-Wysocki P.
Wyszkowska Dorota 3216
Wyszkowska-Kuna Joanna 545
Wytrążek Tomasz 3043
Wyziński Rafał 1730
Wyzwania dla pomocy
społecznej 2643
Wziątek-Staśko Anna 1187
Wzrost gospodarczy, rynek
pracy, innowacyjność 545
Zabieglińska Barbara 2373, 2564
Zabłocka Elżbieta zob.
Drogosz-Zabłocka E.
- 622 Zaborowska Agnieszka 2979
Zacharewicz Magdalena 2077
Zachorowska Alfreda 411
Zagórowska Agata 478
Zagórska Agata 467
Zając Czesław 100, 1077
Zając Dariusz 1353
Zając Piotr 54
Zajda Katarzyna 364
Zajdel Krzysztof 260
Zajdel-Ostrowska Mariola
red. 2628
Zakrzewska Mariola zob.
Ostrowska-Zakrzewska M.
Zakrzewski Leszek 176
Zalech Mirosław 1272
Zalega Tomasz 3014, 3015, 3018
Zalewska Hanna 2460
Zalewska Mariola 2902
Zalewska-Turzyńska Magdalena
46, 2783
Zalewski Dariusz 640, 1011,
2833
Zalibowski Łukasz 150
Załoga Wiesława 2275
Załucka Małgorzata 1394
Zamorska Katarzyna 66
Zaniewska Karolina A. 3044
Zapalska Ewa zob.
Jakubiak-Zapalska E.
Zapór Lidia 1470
Zaremba Małgorzata zob.
Przybysz-Zaremba M.
Zarębska Anna 1091
Zarządzanie kapitałem ludzkim
oparte na kompetencjach 138
Zarządzanie misjami
zagranicznymi 109
Zarządzanie organizacjami
usługowymi 344
Zasada-Chorab Anna 2642
Zasady korygowania
dokumentów
ubezpieczeniowych 2386
Zasady przyznawania i
rozliczania dotacji 2839
Zasady wypełniania
dokumentów
ubezpieczeniowych 2387
Zasadzka Jolanta 124
Zasiłki, renty i emerytury 2437
Zatrudnianie osób
z niepełnosprawnością 698
Zatrudnienie i wynagrodzenia w
gospodarce narodowej 3223
Zatrudnienie na czas określony
w polskiej gospodarce 640
Zawada Anna 2853
Zawadzki Kamil 412, 518a ;
red. 412
Zawadzki Piotr W. 574, 840
Zawalska-Hawel Aleksandra
323
Zawartka-Czekaj Monika
2670
Zawistowska Hanna 3046
Zawistowski Andrzej 35
Zawitkowski Łukasz 249
Zawody deficytowe
i nadwyżkowe w 2011 r.
3224
Zblewska Katarzyna zob.
Wrońska-Zblewska K.
Zborowska Barbara zob.
Marek-Zborowska B.
Zbroszczyk Iwona 1200
Zbyrad Teresa 2687
Zdebska Ewelina 809
Zdrodowski Maciej 1646
Zdrojewski Eugeniusz 467
- 623 Zdrowie i ochrona zdrowia
w 2010 r., 2011 r. 3229
Zdrowie kobiet w Polsce
w latach 2004-2009 3230
Zegar Józef Stanisław 540
Zenger John H. 1104
Zgierska Agnieszka 621, 3203,
3206, 3207, 3227, 3228,
3235 ; przedm. 3178 ;
red. 3176, 3200
Ziarno Jakub red. 1922
Zielak Piotr 1234
Zieleniecki Marcin 1726, 2460
Zielenkiewicz Małgorzata 2909
Zielińska Agnieszka 2838
Zielińska Anna 777
Zielińska Małgorzata zob.
Latoch-Zielińska M.
Zielińska Stanisława 2858
Zieliński Grzegorz 1184
Zieliński Lesław 1469, 1620,
1621
Zieliński Maciej Jakub 2186
Zieliński Mariusz 517, 531,
639
Zieliński Piotr 467
Zieliński Wojciech rec. 113
Zielona Księga Równość
i niedyskryminacja 1777
Zielonka Mariusz 551
Ziemba Ewa red. 393
Ziemba Marika 2788
Ziemiański Paweł 1429
Zientara Piotr 713
Zieńczuk Ewa 2054
Zięba Aleksandra 182
Zięba Anna 50
Zięba Katarzyna 168, 1210
Zięba Krzysztof 671
Ziętek Aleksandra 1959
Zika Gerd 427
Zimniak-Hałajko Marta 1279
Zimniewicz Kazimierz 46
Zimnoch Krystyna 841
Zimnowłocka-Łozyk Ewa 1140
Zimny Jan rec. 2629
Zimon Dominik 937
Zinserling Magdalena tł. 1732
Zioło Zbigniew 540
Ziomek Andrzej 524
Ziółkowska Bogusława 46,
767
Ziółkowska Joanna 2460
Ziółkowski Paweł 2250
Złowodzki Maciej red. 1642
Zmiany systemu ubezpieczeń
społecznych rolników 2597
Zmyślony Marek 1556
Znajewska Agnieszka 3195
Znajmiecka-Sikora Marta 1633 ;
red. 1633
Znikająca granica 734
Zoleński Wojciech 400
Zoltners Andris A. 785
Zoła Lidia zob.
Włodarska-Zoła L.
Zradziński Patryk 1551, 1555
Zreda Dorota zob.
Żołnierczyk-Zreda D.
Zrobek Janusz 2826
Zróżnicowanie zasobów kapitału
ludzkiego 465
Zubrzycka-Czarnecka
Aleksandra 3033 ; rec. 2691
Zujewski Bartosz 424
Zurek Sabina zob.
Koczoń-Zurek S.
Zwalnianie pracowników 1922
Zwara Wioletta 841
Zwartchoed Danielle 2953
- 624 Związkowe przedstawicielstwo
pracowników zakładu pracy
3086
Zwiech Patrycja 464, 651
Zwolińska Agnieszka 793, 1752,
1757, 1761, 1766, 1776,
1918, 1934, 1990, 2008,
2037, 2063, 2091, 2216,
2227, 2242, 2276, 2280,
2310, 2462, 2569, 3086,
3107
Zwolińska Magdalena 1600
Zwolińska Sylwia zob.
Graja-Zwolińska S.
Zybała Andrzej 2833
Zybertowicz Katarzyna zob.
Szymańska-Zybertowicz K.
Zych Adam 1979, 2031
Zych Barbara 1176
Zych Zbigniew 2074
Zywar Gabriela 8
Żabińska Teresa 833
Żabiński Leszek 833
Żaczek Klaudia 907
Żak Wojciech 2829
Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka
1133
Żbikowska Agnieszka 300
Żbikowski Karol 1782
Żejmis Michał 2680
Żeleźnik Tadeusz tł. 576
Żera Jan 1543
Żerański Jacek 1589, 1593, 1595
Żmuda Grzegorz 3139
Żmurkow Edyta 1371
Żochowska Lucyna 670
Żołędowska Elżbieta zob.
Pohulak-Żołędowska E.
Żołędowski Cezary 547, 2694
Żołnierczyk-Zreda Dorota 690,
821
Żołyński Janusz 1696, 2119,
3104, 3112, 3113, 3115
Żuchowski Ireneusz 50
Żukiewicz Arkadiusz red. 747
Żukowska Jolanta zob.
Strusińska-Żukowska J.
Żukowski Maciej 2694 ;
red. 2460
Żukrowska Katarzyna 588, 593
Żyła Agnieszka zob.
Michalska-Żyła A.
Żywicka Alina zob.
Wypych-Żywicka A.
Żywicki Mateusz tł. 1313

Podobne dokumenty